I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint bérbeadó a továbbiakban: Bérbeadó, másrészről a (székhely:. cégjegyzékszám:., adószám:.., pénzforgalmi jelzőszám:. képviseletében eljár:..), mint bérlő, továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek és kikötések szerint a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága [*] számú határozata alapján. FELEK MEGÁLLAPODNAK az alábbiakban: I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 1.1 Meghatározások A jelen Szerződésben nagybetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak, kivéve, ha azt a szövegkörnyezet másként kívánja, valamint kivéve, amennyiben azt a jelen Szerződés külön definiálja: Alapterület Átadás Napja Berendezés Bérleti Díj Bérlemény Műszaki Állapota Átadás Napján Bérlői Munkák jelenti a Bérlemény nettó alapterületét, nem tartalmazva a Bérlői kialakítások által eszközölt változtatásokat; jelenti a Bérbeadó által kijelölt napot, mely napon Bérlő köteles a Bérleményt birtokba venni; jelenti a Helyiségkönyvben feltüntetett felszerelést, és a Bérlemény Bérbeadó által a Bérlő követelményeinek megfelelően kiépített szintjét és műszaki paramétereit; meghatározását jelen Szerződés III. 4.fejezete tartalmazza; jelenti a 2.. sz. mellékletben csatolt jegyzőkönyvet, amelyben állapotfelmérés, alaprajz, fotódokumentáció és a közműbekötések állapotának rögzítése, a környezet felmérésé, leírása, stb. található; jelentik a bérlemény végleges, Bérlői igénynek megfelelő - a pályázathoz mellékelt, a tervezett beruházás tartalmára vonatkozó dokumentumok szerinti - kialakítására irányuló munkálatokat a jelen Szerződés V.11.fejezet szerint Bérlő Átalakítási jelentik a Bérlő által, a bérleti jogviszony időtartama alatt, a megnyitást 1

2 Munkái Dobozkész állapot Helyiségrendelet Hónap Kereskedelmi Üzemeltetés Kezdőnapja Kereskedelmi Bevezetés Időszaka Közüzemi Díjak Lakástörvény Lejárat Napja Nap Naptári Év Nemzeti vagyontörvény Óvadék Üzemeltetési Időszak Üzleti Nap követően, az általa szükségesnek ítélt, a bérleményenbelül elvégzendő munkákat A bérleményen belül jelenti az alábbi szerkezetek elkészítését, munkák elvégzését: Külső, belső szerkezeti falak, belső válaszfalak a bérlemények között, burkoláshoz előkészített beton aljzat, glettelt előkészített határoló falfelületek, szerkezetkész mennyezet, épületgépészeti csatlakozási pontok (legalább egy a vizes berendezési tárgyak részére, a hűtésifűtési, légtechnikai és az elektromos központi rendszerhez), a bérlemény vész-, biztonsági világítása, tűzjelző alaprendszer, IT gerincvezeték csatlakozási pont, kirakatszerkezet, a határoló falszerkezetek nyílászárói. jelenti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006 (VII.14.) Főv. Kgy. Rendeletet; megegyezik a naptári hónappal; jelenti a Közraktárak Épületegyüttes teljességére vonatkozó megnyitás Napját; jelenti a Kereskedelmi Üzemeltetés Kezdőnapjától a Közraktárak Épületegyüttes piaci bevezetésének december 31. napjáig terjedő időszakát; jelentését a jelen Szerződés IV. 8.fejezete határozza meg; jelenti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvényt; jelentését a jelen Szerződés X. 22.fejezete határozza meg; jelent egy 24 órás, 00:00-kor kezdődő időszakot; jelenti a január 1. és december 31. közötti időszakot; jelenti a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényt; meghatározását jelen Szerződés IV. 9.fejezete tartalmazza; jelenti az Átadás Napja és ugyanezen év december 31. közötti időszakot; ezt követően a Naptári Évet, vagy amennyiben a Bérleti Szerződés év közben szűnik meg, akkor a Naptári év január 1. és a Megszűnés Napja közötti időszakot; jelenti a Magyarországon jogszabály által meghatározott munkanapot Üzemeltető Az üzemeltető biztosítja a létesítmény üzemszerű használatát. Gondoskodik a megfelelő állagvédelméről és biztosítja a létesítmény, vagy annak elemeinek használhatóságát. 2

3 Vagyonrendelet Veszélyhelyzet jelenti a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendeletet; jelent bármilyen olyan eseményt, amely vagy az alábbiakat okozza, vagy bármely fél ésszerű véleménye szerint közvetlenül fenyeget az alábbiak okozásával: életveszély vagy az egészség, testi épség veszélyeztetése; jelentős károsodás a tulajdonban; környezetszennyezés. Vis Major Esemény jelenti különösen az alábbi bármely események a jelen Szerződés megkötését követő - bekövetkezését: (e) (f) (g) tűz, robbanás, villámcsapás; vihar, áradás; ionsugárzás; meteorit becsapódás; földrengés, földcsuszamlás; háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, villongás vagy terrorizmus, bombariadó, sztrájk, szervezett és engedélyezett munkabeszüntetés; nem a Bérlő által közvetlenül vagy közvetve okozott szennyezés vagy (h) hangrobbanás, repülőgép becsapódás amelynek bekövetkezéséért egyik Fél sem felelős, és amelynek közvetlen következtében bármely Fél (Érintett Fél) képtelen arra, hogy a jelen Szerződésből származó bármely vagy valamennyi kötelezettségét teljesítse; Elszámolási időszak (a Forgalomarányos Bérleti Díj számításánál): a bérleti szerződés aláírása és az aláírás naptári évének december 31. napja közötti időszak, ezt követően a Naptári Év, majd a bérleti időszak utolsó naptári évében az év január 1. és a Szerződés megszűnésének napja közötti időszak II. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY 2. A BÉRLEMÉNY Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig [*] céljára bérbe veszi a Bálna Épületegyüttes területén található, a jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében meghatározott [*] m 2 Alapterületű.. számú Bérleményt jelen szerződés megkötésétől számított [*] év határozott idejű bérleti időszakra. (továbbiakban: bérleti időszak). A Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos és háborítatlan birtokára, illetőleg folyamatos üzletszerű használatára a hatályos jogszabályoknak és jelen Szerződés feltételeinek megfelelően. 3

4 2.1 A Bérlő valamint annak alkalmazottai, ügyfelei, valamint az általa kijelölt egyéb személyek a Közraktárak Épületegyütteshez tartozó, be nem épített és más jogcímen és/vagy más által kizárólagosan nem használt - közös használatú területeit annak rendeltetése szerint használhatják, az ezen szerződés egyéb pontjaiban foglaltaknak megfelelően. 3. A BÉRLEMÉNY MŰSZAKI JELLEMZŐI, FELSZERELTSÉGE 3.1 A Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a jelen Szerződés 2. sz. Mellékleteként csatolt leírásban és a Bérlemény műszaki állapota átadás napján című dokumentumban részletezett műszaki követelményeknek megfelelő dobozkész állapotban és felszereléssel bocsátja a Bérlő rendelkezésére. 3.2 A Bérlő ezúton kijelenti és elismeri, hogy jelen Szerződés aláírásakor tájékoztatták a következő körülményekről, amelyeket tudomásul vesz és kifejezetten elfogad: (i) (ii) a Bálna Épületegyüttes folyamatosan fejlesztés alatt áll; az Épületegyüttes belső, kialakítását a Kereskedelmi Üzemeltetés Kezdőnapját követően is módosíthatja Bérbeadó. Amennyiben ez szükséges, a Bérlő köteles ezen változtatásokat elfogadni, feltéve, hogy (A) (B) (C) a jelen Szerződés szerinti Bérlemény rendeltetésszerű használhatóságát nem változtatja meg, a változtatások nem eredményezik a Bérlő üzleti tevékenységének meghiúsulását. továbbá e módosítások nem ellentétesek a jelen Szerződésben rögzített célokkal. 4. BÉRLETI DÍJ 4.1 Bérleti díj III. FEJEZET: BÉRLETI DÍJ ÉS A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE A Bérlő által fizetendő bérleti díj összege a Kereskedelmi Üzemeltetési Kezdőnapjától számított ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakul: - Kereskedelmi Üzemeltetési Kezdőnapjától december 31-ig [*] Ft/hó+ÁFA; január hó 01. napjától december hó 31 napjáig [*] Ft/hó+ÁFA; január hó 01. napjától december hó 31 napjáig [*] Ft/hó+ÁFA; január hó 01. napjától december hó 31 napjáig [*] Ft/hó+ÁFA; majd január hó 01. napjától kezdődően [*] Ft/hó+ÁFA; a Bérlő által benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelően január hó 01. napjától a bérleti díj a január hó 01. napjától december hó 31. napjáig terjedő időszak Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által hivatalosan közzétett infláció mértékével korrigáltan kerül alkalmazásra. A bérleti díj összege január hó 01. napjától kezdődően minden Naptári Év január 1-jén az előző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint 100,-Ft-ra kerekítve emelkedik. 4

5 5. A BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE 5.1 A Bérleti Díj fizetése A jelen Szerződés 4. Szakaszában meghatározott Bérleti Díjat a Bérlő havonta előre fizeti az alábbiak szerint: A Bérleti Díjról szóló számla kiállítása és annak megfizetése Forintban történik. A Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát küld Bérlőnek, mely számlát a Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik (15.) Napjáig köteles a Bérbeadó K&H Bank NyRt-nél vezetett számú elkülönített bankszámlájára utalással kiegyenlíteni. Törthónap esetén arányosan számolva, napokra vonatkoztatva kell a tört havi bérleti díjat kiszámítani (törthónap jelenti a hónap nem első napján megkezdett, illetve a hónap nem utolsó napján megszűnt bérleti jogviszony adott hónapra vonatkozó törtrészét). Amennyiben a Bérbeadó által felszámítható Bérleti Díj fizetése alól valamely időszak vonatkozásában Bérlő mentességben vagy kedvezményben részesül, akkor a mentesség vagy kedvezmény általános forgalmi adó vonzata vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 71. -a rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett kell eljárni. A Bérleti Díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha azt a Bérbeadó számláján a számlán feltüntetett teljesítési határidőn belül jóváírták. Bérlő ugyancsak tudomásul veszi, hogy a Bérleti díjat jelen bérleti jogviszony időtartama alatt akkor is fizetnie kell, ha tevékenységét a saját érdekkörében felmerült bármely ok miatt szünetelteti, azt nem gyakorolja. 5.2 Késedelem A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére Bérlő a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot tartozik megfizetni. Bérlőnek nincs beszámítási vagy visszatartási joga a Bérleti Díjra, vagy más, a jelen Szerződés alapján a Bérlő által teljesítendő fizetésre vonatkozóan. 6. FORGALOMARÁNYOS BÉRLETI DÍJ 6.1 Forgalomarányos Bérleti Díj meghatározása Bérlő köteles Forgalomarányos Bérleti Díjat fizetni, amennyiben adott Elszámolási Időszakban Bérleményben folytatott tevékenységével elért Nettó Árbevételének [*] százaléka meghaladja az adott Elszámolási Időszakra (naptári évre) fizetendő, III.4.1fejezetben meghatározott Bérleti Díj általános forgalmi adó nélküli összegét. 6.2 Forgalomarányos Bérleti Díj megállapítása A Forgalomarányos Bérleti Díj az adott Elszámolási Időszak Nettó Árbevételének [*] százalékával és az adott Elszámolási Időszakra fizetendő jelen Szerződés III. fejezet 4. Szakaszban meghatározott összes Bérleti Díj általános forgalmi adó nélküli összegének különbözetével megegyező összeg + ÁFA. Bérlő köteles a tárgyévre vonatkozó Elszámolási Időszak Nettó Árbevételére vonatkozó adatokat legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig Bérbeadó részére benyújtani. 5

6 6.3 Elszámolási Időszak Nettó Árbevételének ellenőrzése A Bérbeadó jogosult arra, hogy a Forgalomarányos bérleti díj meghatározása érdekében Bérlő által közölt Elszámolási Időszak Nettó Árbevételt megalapozó bevételi adatokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgálóval évente ellenőriztesse.. Amennyiben az eljáró könyvvizsgáló az ellenőrzés nyomán megállapítja, hogy az Elszámolási Időszak Bérlő által közölt nettó árbevételét az Elszámolási Időszak Nettó Árbevételt megalapozó bevételi adatok legalább 2%-kal meghaladják, a vizsgálatot végző könyvvizsgálat költsége a Bérlőt terheli. 6.4 Forgalomarányos Bérleti Díj megfizetése Az Elszámolási Időszak végét követően a Forgalomarányos Bérleti Díj a Bérbeadó részéről megállapításra kerül a jelen Szerződés 6.2 Szakasza szerint meghatározott módon, és arról a Bérbeadó számlát állít ki Bérlő részére, mely számla a kiállítástól számított tizenöt (15) Napon belül fizetendő. Bérlő köteles a Forgalomarányos Bérleti Díjat a fenti 6.4 Szakaszban rögzített határidőre a Bérbeadó részére megfizetni. A Forgalomarányos Bérleti Díj megfizetése a jelen Szerződés 5.1 Szakaszban meghatározott bankszámlára kell történjen. A Forgalomarányos Bérleti Díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha azt a Bérbeadó számláján a fenti 6.3 szakaszban rögzített határidőre jóváírták. A Forgalomarányos Bérleti Díj késedelmes megfizetésére az 5.2 Szakaszban foglalt rendelkezések alkalmazandók. IV. FEJEZET: ÜZEMELTETÉSI DÍJ, KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BANKGARANCIA 7. ÜZEMELTETÉSI DÍJ 7.1 Az Üzemeltetési Díj összege Bérlő köteles a Bálna Épületegyüttessel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési díjat megfizetni Bérbeadónak az alább felsorolt, a Bérlőre a jelen Szerződés alapján áthárított közterhek és a Bérbeadó által nyújtott, valamennyi Bérlő által közösen fogyasztott szolgáltatások valamint a közös területek üzemeltetése, az üzemviteli területek üzemeltetése, az egyéb épületrészek üzemeltetése, valamint a bérlő által bérelt bérlemény és a teljes központ folyamatos, kereskedelmi üzemeléshez szükséges egyes szolgáltatások biztosítása ellenében, amely Üzemeltetési Díj a Bérlemény Alapterületének a Bálna Épületegyüttes teljes bérbe adható területéhez viszonyított arányában kerül kiszámításra. Az Üzemeltetési Díj összegét a Bérbeadó a lent felsoroltak szerint, egyoldalúan állapítja meg, és azt Bérlővel írásban közli. A Bérleti Szerződésben meghatározott Átadás Napjától számítva Üzemeltetési Díj fizetendő mindaddig, amíg Bérlő Bérleti Díjat köteles fizetni a Bérleti Szerződés vonatkozó rendelkezései szerint. A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnését követően a helyiség bérlő általi birtokbaadásáig bérlőt használati díj és Üzemeltetési Díj fizetési kötelezettség terheli. Üzemeltetési Díj az első éves megállapításig (2014. december 31.-ig) a Bérlemény Alapterületére vetített Ft/m²/hó, azaz..ft+ ÁFA 6

7 7.2 Az Üzemeltetési Díj komponensei Az Üzemeltetési Díj a bérleti jogviszony időtartama alatt különösen, az alábbi áthárított közterheket és a Bérbeadó által biztosított szolgáltatásokat foglalja magában: a Bérleményre vonatkozó, a Bérbeadót terhelő, a jogszabályok által megállapított minden Adót ide nem értve a társasági és osztalékadót - (amennyiben a jelen Szerződés aláírását követően ezeket emelik, illetve ilyen jellegű újabb terheket állapítanak meg, akkor Bérbeadó jogosult az ilyen megnövelt Adókat bevezetésük Napjától kezdődően Bérlőre az Alapterület és a Közraktárak Épületegyüttes teljes bruttó alapterülete arányában áthárítani); a Bálna Épületegyüttes megfelelő fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges mindennemű ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű alábbi költségek: (i) (ii) (iii) a mindenkori új építményi értékre vonatkozó teljes (épület) vagyonbiztosítás költségei, köztük (de nem kizárólagosan) az elemikár-biztosítás, valamint megfelelő felelősségbiztosítás, üvegtöréskár-biztosítás, viharkár-, és vízvezetékkár-biztosítás költségei; víz- és csatornatisztítási díjak, szemétszállítási díj (szemét kezelése és szállítása a Bálna Épületegyüttes központi szeméttárolójából) és kéményseprési díj, a közös területek, üzemviteli területek, egyéb épületrészek, és a hozzájuk tartozó mellékberendezések általános megvilágításával összefüggő költségek, beleértve a fogyasztók szükséges cseréjével kapcsolatos költségeket, valamint áramzavarok elhárítási költségét (rövidzárlat, biztosítékok cseréje stb.), hűtés, fűtés költségei, továbbá a hó eltakarításának költségei; a kártevők elleni védekezés költségét; (iv) a közös területek, üzemviteli területek és egyéb épületrészek takarítási költsége (a külső felületeket is beleértve), a Bálna Épületegyüttes üzemeltetését szolgáló összes berendezés ideértve a klímaberendezéssel-, fűtéssel-, melegvízzel kapcsolatos berendezések, a tűz- és füstjelző, füstelvezető, tűzoltó rendszerek, a kéménytisztítás és a felvonó üzemeltetési és karbantartási - költsége, továbbá valamennyi, az Épületegyüttest szolgáló általános infrastrukturális költsége, ideértve az elektronikus hírközlés közös költségeit is; (v) (vi) a Bálna Épületegyüttest szolgáló berendezések rendeltetésszerű működését szolgáló személyi és anyagi ráfordítások, különösen a karbantartó személyzet bér- és egyéb költségei, ideértve a személyzet munkájának ellátásához szükséges felszerelések költségeit is, valamint az őrző-védő személyzet költsége és egyéb vonatkozó kiadások; a Bérbeadó által bevont harmadik személy ingatlankezelő vagy üzemeletető által felszámított ingatlankezelési és üzemeltetési díj, illetve őrzésvédelmi költségek, azzal, hogy a Bálna Épületegyüttes őrzése nem keletkeztet a Bérlő részére a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt a Bérlemény Bérlő által biztosítandó őrzésének illetve vagyonvédelmének elmulasztása miatt a Bérleményben esetleg bekövetkező károkért; (vii) közös marketing- és reklámtevékenység, valamint (viii) a Bálna Épületegyüttes karbantartásával, javítási munkáival, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos hatósági és önkormányzati előírások betartásából eredő minden kiadást, 7

8 (ix) (x) (xi) bármilyen egyéb, a Bálna épületegyüttes, vagy annak bármely része jobb vagy hatékonyabb üzemeltetése és használata, vagy a Bérlők és a közönség jó közérzete vagy kényelme, vagy ingatlankezelés érdekében a Bérbeadó ésszerű véleménye szerint megfelelőnek ítélt bármilyen egyéb szolgáltatás vagy dolog indokolt költsége, éves infláció almérők hitelesítésének költsége (xii) kertészet, hóeltakarítás, költsége A fenti, (vii) és (ix) komponensek összesen nem haladhatják meg az Üzemeltetési Díj 25%-át. A Bérlemény saját takarítását és saját vagyonvédelmét Bérlő köteles biztosítani saját költségén. A Bérlemény tekintetében az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan a Bérlő közvetlenül kell szerződjön. 7.3 Az Üzemeltetési Díj összegének megállapítása (e) (f) Bérbeadó az Üzemeltetési Díjat minden naptári évre előre, legkésőbb a megelőző év december 15. napjáig becsléssel állapítja meg. Felek rögzítik, hogy Bérlő az Üzemeltetési Díj Bérbeadó által megállapított összegét nem jogosult vitatni, de Bérlő írásbeli kérelmére a Bérbeadó a Bérlő rendelkezésére bocsátja a becsült Üzemeltetési Díj adott Üzemeltetési Időszakra vonatkozó részletes bontását. Abban az esetben, ha a becsült Üzemeltetési Díj meghatározására tárgyévet megelőző december 15. napjáig nem kerülne sor, a Bérlő a becsült Üzemeltetési Díj meghatározásának megtörténtéig a tárgyévet megelőző Üzemeltetési Időszakra vonatkozó becsült Üzemeltetési Díj arányos részét fizeti meg Bérbeadónak. A tárgyévre vonatkozó becsült Üzemeltetési Díj meghatározását követően a Felek az esetleges különbözetet tárgyévre vonatkozó becsült Üzemeltetési Díj meghatározását követő Hónapban kiállított számla alapján számolják el. Bérbeadó az adott Üzemeltetési Időszakot követően minden év március 15. Napjáig elkészíti, és Bérlő részére átadja az adott Üzemeltetési Időszakra vonatkozó Üzemeltetési Díjról szóló elszámolást. Amennyiben az adott Üzemeltetési Időszakra a Bérlő által Üzemeltetési Díjként megfizetett összeg kevesebb, mint Bérbeadó által utóbb elszámolt, a Bérlő által az Üzemeltetési Időszakra fizetendő összeg, Bérlő köteles az adott Üzemeltetési Időszakra már kifizetett Üzemeltetési Díjon felül a Bérbeadó által szabályszerűen kiállított számla ellenében harminc (30) Napon belül megfizetni a két összeg különbözetét. Amennyiben a Bérlő által az adott Üzemeltetési Időszakra Üzemeltetési Díjként kifizetett összeg meghaladja a Bérbeadó által elszámolt, Bérlő által fizetendő összeget, a túlfizetést Bérbeadó jóváírja a következő havi Üzemeltetési Díjban. 8. KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BÉRLEMÉNY FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK A közüzemi díjakat a Bérlő abérbeadónak köteles megfizetni, a 2. számú mellékletben leírtaknak megfelelően kiépített, hitelesített almérőn leolvasott érték szerint. 8

9 A Bérleménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő közüzemi típusú díjakat a Bérlő a Bérbeadó részére havonta a tárgyhónapot követően utólag a ténylegesen mért fogyasztás alapján, közvetített szolgáltatásként HUF-ban köteles megfizetni, majd a közüzemi típusú díjakat a Bérbeadó fizeti tovább a közüzemi szolgáltatónak. 9. ÓVADÉK A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy három (3) Hónap bruttó Bérleti Díjnak és három (3) Hónap bruttó Üzemeltetési Díjnak megfelelő összegű Óvadékot bocsát a Bérbeadó rendelkezésére a Bérbeadónak a Bérleti Szerződés alapján fennálló valamennyi esetleges követelésének biztosítékaként. Az Óvadék egy összegben, a jelen Bérleti Szerződés aláírását megelőzően teljesítendő, annak teljesítése a Bérleti Szerződés aláírásának, és hatálybalépésének feltétele. Az Óvadék összegét a Bérlő a Fővárosi Önkormányzat által megjelölt OTP Bank Nyrt.-nél vezetett elkülönített bankszámlára (Óvadéki Számla) köteles befizetni. Az Óvadék összegét a Bérleti Díj változására valamint indexálására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel Bérlő köteles az indexált bérleti díjról történő tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) Üzleti Napon belül kiegészíteni. Felek rögzítik, hogy Bérlő az óvadék megfizetését hitelt érdemlően igazolta és az a Bérbeadó számláján jóváírásra került 9.1 Amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés időtartama alatt részben vagy egészben a Bérlő jelen szerződésből fakadó kötelezettségei megszegése, illetve nem szerződésszerű teljesítése esetén felhasználja az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, Bérlő köteles a Bérbeadó írásbeli felszólítására, az általa abban meghatározott határidőre az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget, a fentiekben meghatározott eredeti összegre (összeghatárra) kiegészíteni. 9.2 Bérlőt a Bérbeadóval szemben az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összege után kamat nem illeti meg, ezzel összefüggésben a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. 9.3 A Bérbeadó az esetleges követeléseit a bérleti jogviszony megszűnését követően is elsősorban az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeg felhasználásával köteles kielégíteni. Ettől függetlenül a Bérbeadó jogosult követeléseit a Bérlővel szemben az Óvadékot meghaladóan is érvényesíteni. V. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY ÁTADÁS NAPJA ÉS A BÉRLŐI MUNKÁK. PRÓBAÜZEM 10. A BÉRLEMÉNY ÁTADÁSA (BÉRLŐNEK) 10.1 Az Átadás Napja A Bérbeadó az Átadás Napján köteles a Bérleményt a Bérlő birtokába és használatába adni, a Bérlő pedig köteles a Bérleményt birtokba venni. Az Átadás Napja: jelen Szerződés aláírását követő 5. nap Az Átadás Napjának késedelme Amennyiben annak biztosítása, hogy a Bérlemény a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában foglaltaknak megfeleljen, olyan késedelmet szenvedne, amely megakadályozná az Átadás Napján történő birtokbaadást, hatvan (60) Napos póthatáridő áll a Bérbeadó rendelkezésére a Bérlemény Bérlő részére történő átadása érdekében. A 9

10 Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen késedelem nem minősül a Bérbeadó szerződésszegésének, és az ilyen késedelemre hivatkozással, a Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Ha a Bérlemény átadására (Átadás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérbeadónak felróható okból nem kerül sor, a Bérbeadó köteles haladéktalanul az átadás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ha a Bérlemény átadására (Átadás Napja) a jelen Szerződés szerinti póthatáridőn belül a Bérlőnek felróható okból nem kerül sor, a Bérlő köteles haladéktalanul az átadás érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ilyen esetben a Bérlőnek beáll a Bérleti Díj megfizetésére irányuló kötelezettsége. Az Átadás Napján a Bérlemény állapotában fennálló olyan kisebb hibák amelyek, vagy amelyek orvoslása a Bérleményben jelentősen nem akadályozza azt, hogy a Bérlő a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatokat elkezdhesse, az Átadás Napját nem késleltetik A Bérlemény átadásakor készítendő jegyzőkönyv és a követendő eljárás. Az Átadás Napján a Felek kötelesek a Bérlemény állapotáról jegyzőkönyvet felvenni, azt aláírni, és a jelen Szerződéshez csatolni. A jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: (i) (ii) (iii) annak Bérlő általi kijelentését, hogy a Bérlemény az Átadás Napján megfelel a jelen Szerződésben foglalt követelménynek; ha vannak, akkor azoknak a kisebb hibáknak és hiányosságoknak a felsorolását, amelyekre hivatkozással a Bérlő a birtokbavételt nem tagadhatja meg, és amelyek a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok elkezdését nem akadályozzák, valamint a hibák és hiányosságok kijavítására megállapított határidőt, és az ehhez szükséges intézkedéseket; a Bérlő arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges minden engedélyt a Bérlői Munkálatok befejezését követően haladéktalanul beszerzi. 11. BÉRLŐI MUNKÁK 11.1 A Bérbeadó köteles a Bérlőnek a bérlői kialakítások (azaz a Bérlői Munkák) elvégzésére az Átadás Napján a bérlői kialakítások elvégzésére alkalmas állapotban a Bérleményt átadni Bérlő köteles a Bérlői Munkák munkálatait az egyeztetett határidőre elvégezni, a bérleményt kialakítani, üzemelésre alkalmassá tenni A Bérlői Munkák befejezésének Bérlő által vállalt határideje, Az ezen határidőre történő befejezés elmulasztása Bérlő egyoldalú szerződésszegésének minősül.a, Bérlő feladatát képezi a megfelelő mérési berendezéssel ellátott energia, víz és csatornavételezés helyének kialakítása a Bérlemény határain belül. A mérőberendezések kezdeti értékeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 10

11 11.4 Bérlői Munkákat kizárólag a Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a Bérleményen Bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Munkák alatt Bérlő köteles viselni az általa fogyasztott energia, víz, stb. költségét A Bérlői Munkákat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége a Bálna épületegyüttes, ezen Bérleményen kívüli részein munkálatokat végző személyek munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse A Bérlői Munkák megkezdése előtt a Bérlemény környezetének állapotát és a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási utakat Bérbeadó és Bérlő közösen rögzítik A Bérlemény átadása időpontját követően a Bérbeadó a Bérleménybe bejárhat és a Bérbeadó jogosult a Bérlőt arra kötelezni, hogy a Bérlői Munkákat haladéktalanul kezdje meg, a Dokumentumoknak, a Jogszabályoknak, az építési engedélynek valamint minden és bármely a Bérbeadó által adott ésszerű írásbeli utasításnak megfelelően, beleértve azon utasításokat, amelyek a Bérlemények vészhelyzet esetén történő kiürítésére vonatkoznak A Bérbeadó ésszerű időben, a Bérlői Munkák végzése során jogosult a Bérleménybe belépni, hogy ellenőrizze a Bérlői Munkák helyzetét és haladását valamint a felhasznált anyagokat. Az egyértelműség kedvéért a Bérbeadó jogosult, de nem köteles a Bérlői Munkákat ellenőrizni A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Bérlői Munkák munkáinak elvégzése során maga, vagy az általa megbízott kivitelező olyan felelősségbiztosítással rendelkezzen, amely fedezetet nyújt a Bérlői Munkákkal kapcsolatban a Bálna Épületegyüttesben (Épületegyüttesen), vagy az ott található más Bérleményekben, mint épületrészekben és az azokban lévő ingóságokban keletkezett károkra vonatkozóan. Továbbá fedezetet kell nyújtania az általa okozott személysérüléses károkra az Épületegyüttesben dolgozó, vagy az azt bármilyen minőségében látogató személyekre vonatkozóan. A fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha az építés-szerelési munkákkal okozott felelősségi károk biztosítási összege minimum 50 millió Ft/kár és 100 millió Ft/biztosítási időszaklimittel kerül megkötésre. A Bérlőnek e felelősségbiztosítási fedezet meglétét a bérlői kialakítási munkák megkezdését megelőzően felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával, vagy a biztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezet igazolással kell a Bérbeadó felé annak átadásával igazolnia. A bérleti szerződés megszűntével az ingatlanon elvégzett beruházás, átalakítás, felújítás térítés nélkül kerül a Bérbeadó tulajdonába. A térítés nélküli átadás után az átadás napján hatályos jogszabályok alapján az adófizetési kötelezettség különösen az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség a Bérlőt terheli. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő - erre vonatkozó külön előzetes írásbeli megállapodás hiányában, a Bérlői munkálatok ellenértékének megtérítésére a szerződés határozott idejének lejártát követően semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti Bérlői Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését megelőzően, saját költségén köteles elkészíteni a Bérlői Munkák teljes építészeti, gépészeti és elektromos terveit, más szükséges kiegészítő dokumentumokkal együttesen (Dokumentumok). A Dokumentumok (engedélyezési tervek és kiviteli tervek) legalább a kötelező elemeket tartalmazzák: 11

12 (i) (ii) (iii) (iv) építészeti tervek; megvalósítási ütemtervét, erőforrástervét, organizációs tervét; gépészeti és elektromos tervek (víz, csatorna, áram (magas és alacsony feszültség); öntöző rendszer. kereskedelmi működés alatti tervezett dolgozói létszám, látogatói létszám; A Dokumentumoknak: (i) magyar nyelven, a vonatkozó Jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell készülnie; (ii) minden tekintetben összhangban kell lenniük az építési engedéllyel, használatbavételi engedéllyel, bármely más vonatkozó engedélyekkel és a jelen Szerződéssel; (iii) összhangban kell lenniük a Bálna Épületegyüttes sprinkler-rendszerével és a tűzvédelmi rendszerrel, tűzjelző rendszerrel; A Dokumentumok jóváhagyása A Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését legalább húsz (20) nappal megelőzően köteles a Dokumentumokat a Bérbeadónak benyújtani. Abban az esetben, ha a Dokumentumok nem felelnek meg az e Szerződésben foglalt bármelyik feltételnek, vagy az épületre vonatkozó engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak, akkor a Bérbeadó köteles a Dokumentumokat a Bérlőnek visszaküldeni a hibák megjelölését tartalmazó írásos értesítés kíséretében. (e) A Dokumentumok javítása A fenti pontban foglaltak teljesítését követően a Bérlő köteles a hibákat kijavítani, és a Dokumentumokat az értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül újra benyújtani. Abban az esetben, ha a Bérbeadó a Dokumentumokkal kapcsolatban azok benyújtásától számított huszonöt (25) napon belül nem emelnek kifogást, a Dokumentumokat mind a Bérbeadó, mind a Bérbeadó Képviselője által elfogadottnak kell tekinteni. (f) Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása a Dokumentumokra vonatkozóan kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérbeadó nem szavatolja, hogy az általuk jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen jogszabályi követelménynek. (g) Bérlői Munkák befejezése (i) (ii) Bérlő köteles a Bérlői Munkák munkáit olyan időpontra befejezni, hogy az a Kereskedelmi nyitás napját ne késleltesse, azaz legkésőbb a nyitást megelőző napon a bérleményt nyitásra kész állapotba kerüljön A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. 12

13 (iii) (iv) A Bérlői kialakítások Bérlő általi befejezését követően a Bérlemény 2. sz. Mellékletben meghatározott leírását a Bérlő a végső paraméterekkel haladéktalanul köteles kiegészíteni, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Munkák befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. 12. ÜZEMI BEÁLLÍTÁSOK A Kereskedelmi Üzemeltetés Kezdőnapja előtt és után, a közmű rendszerek beállítása érdekében Bérlő biztosítja a bejutást a Bérleménybe. VI. FEJEZET: ÁLLAGMEGÓVÁS, KARBANTARTÁS 13. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 13.1 Állagmegóvás Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény állagát saját költségén ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok befejezésének Napján fennálló állapotában őrzi meg. A Bérlő köteles a Bérleményt megfelelően karbantartani és elvégezni a megfelelő üzemeltetéshez szükséges munkálatokat, és ezáltal fenntartani a Bérlemény színvonalát. A Bérlő köteles használható állapotban karbantartani minden a jelen Bérleményen elhelyezett, és/vagy a Bérlemény igényeit szolgáló berendezést, illetve a Bérbeadó részéről jóváhagyott társasággal karbantartási szerződést kötni. A Bérlő köteles biztosítani, hogy a Bérleményen lévő vízcsövek ne fagyjanak be. A Bérlő köteles minden, a Bérleményen elhelyezkedő és csak a Bérlemény igényeit szolgáló elosztó rendszert (levegő, víz, energia, hulladék, stb.) karbantartani és javításukról gondoskodni (továbbá felelősségbiztosításukról gondoskodni). Ezen elosztórendszerek meghibásodása folytán a Bérbeadónak, vagy más Bérlőnek okozott kár tekintetében a Bérlő kártérítési felelősséggel tartozik. A Bérlő köteles saját költségén óvni a különböző berendezéseket, különös tekintettel a Bérleményen elhelyezett elektromos eszközökre, és időről időre átvizsgálni azokat a vonatkozó előírások szabályai szerint (érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálat). Bérlő köteles a Jogszabályok valamint a jelen Szerződéshez - legkésőbb az Átadás Napján - csatolandó Házirend rendelkezéseit betartani továbbá a Bérbeadó minden ésszerű kérésének amennyiben ennek teljesítése folytán a Bérlőnél további költségek nem merülnek fel - teljesíteni. A Házirend az Átadás Napjától kezdődően jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Bérlemény takarítása a Bérlő kizárólagos kötelezettsége. A Bérlő köteles a Bérleményen ténylegesen folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységének megfelelő bérlői felelősségbiztosítást kötni, amely fedezetet nyújt a Bérleményen folytatott tevékenységgel kapcsolatban a Bálna Épületegyüttesen, illetőleg más bérlőknek esetlegesen okozott teljes kár megtérítésére az ingatlanban, a benne lévő ingóságokban és a személysérüléses károk vonatkozásában. A bérlői felelősségbiztosítási fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha legalább 50 millió Ft/kár/év, 13

14 (e) biztosítási összeggel kerül megkötésre. A Bérlőnek a felelősségbiztosítási fedezet meglétét a birtokba adástól számított 15 napon belül felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával, vagy a felelősségbiztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezet igazolással kell a Bérbeadó felé annak átadásával igazolnia. A Bérlő nem később, mint minden biztosítási év lejáratát megelőző 30 Nappal - köteles az új biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási kötvényt és a fedezet fennállásának igazolását a Bérbeadónak megküldeni.. Jelen Szerződés rendelkezéseinek és az alkalmazandó tűzbiztonságról szóló jogi szabályozásnak megfelelően a Bérlő köteles a tűzvédelmet a Bérleményben biztosítani Bérbeadó által elfogadott terveknek (Tűzvédelmi Szabályzat és Menekülési Terv) megfelelően és eleget tenni a következő követelményeknek: (i) (ii) megfelelő számú és típusú állandó tűzoltó készüléket, más tűzvédelmi eszközt; Bérbeadó jogosult bármikor belépni a Bérleményre, hogy ellenőrizze a Bérlemény biztonságát, Ha a Bérbeadó bármilyen rendellenességet észlel, jogosult a szükséges javítást, berendezés felszerelését a Bérlő költségén elvégeztetni. A Bérlő köteles tűrni a Bérbeadó által, előzetes értesítést követően, az épület karbantartása, állagmegőrzése és javítása szempontjából szükségesnek ítélt bárminemű munkálatok elvégzését, így különösen a Bérleményen és az Épületegyüttes vagy környezete egyéb részein végzendő munkákat, a Bérleti Időszak során bármikor, bármilyen kártérítés, illetve a Bérleti Díj visszatérítésének igénye nélkül. Abban az esetben, ha Bérlő a fentiekben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult Bérlőnek címzett, erre irányuló felszólításának Bérlő általi kézhezvételét követő tizennégy (14) Nap elteltével Bérlő költségére a szükséges munkákat elvégezni vagy elvégeztetni. Bérlő az ilyen munkák ésszerű költségeit az erről kiállított Bérbeadói számla kézhezvételét követő tíz (10) Napon belül köteles kifizetni Változtatás Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Bérlemény szerkezetén (ideértve leszerelhető elválasztások felépítését vagy lebontását, de nem értve ide a Bérlő ingó dolgai elhelyezésének megváltoztatását a Bérleményen belül, kivéve a fokozott födémterhelést jelentő ingóságokat) nem változtathat. A Bérlő köteles Bérbeadónak előzetes jóváhagyás céljából bemutatni minden olyan, a Bérlemény módosításáról szóló tervet, alaprajzot, mely a Bérlő által végrehajtani kívánt átépítésekre, átalakításokra vonatkozik. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja jóváhagyását az ilyen módosításhoz vagy változtatáshoz, ha azt a Bálna Épületegyüttes összképével, illetve az Épületegyüttes biztonságával nem tartja összeférhetőnek, vagy ha az a szerkezet épségét veszélyeztetné. Bérbeadó a jóváhagyását indokolatlanul nem tagadhatja meg, illetve nem késleltetheti. A fenti pont szerinti Bérbeadó által egyébként jóváhagyott változtatásokhoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt saját költségén a Bérlő köteles beszerezni. Bérlő csak a Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhet a Bérleményen építési vagy más felújítási munkát. Bérlő nem jogosult a Bérbeadó kifejezett, előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Bérleményen olyan munkálatokat végezni, melyek kihatnak az épület egészére, illetve bármely olyan munka végzése, mely hatással lehet a fűtésre, légkondicionálásra, biztonsági berendezésekre, a közös szolgáltatásokra, a kirakatokra, a Bérleményen kívülről látható felszerelésekre és feliratokra, vagy a közbiztonságot érinti. Bérlő semmilyen körülmények között nem használhat azbesztet és/vagy más tiltott elemet tartalmazó anyagokat az építési, ill. átalakítási munkái alatt. Abban az esetben, ha a Bérlő 14

15 által használt építőanyagok a hatályos jogszabályok szerint tiltott anyagok, illetve azbesztet vagy egyéb tiltott összetevőt tartalmaznak, a Bérbeadó, még a jelen Szerződés megszűnése után is kérheti, hogy a Bérlő saját költségén és saját felelősségére, illetve kockázatára távolítsa el azokat. Ha a Bérlő e kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó jogosult a Bérlő költségén, felelősségén és kockázatára az ilyen építőanyagokat eltávolítani. A bérleti jogviszony tartama alatt a Bérlő által végeztetett beruházások és/vagy felújítások költségeit a Bérlő köteles viselni, a Bérbeadó nem köteles megtéríteni semmilyen költséget e tekintetben. 14. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 14.1 Karbantartás, felújítás A Közraktárak Épületegyüttes teljes körű karbantartása, felújítása valamint a közös használatú területek állagmegóvása a Bérbeadó kötelezettsége, amely kötelezettség határát kizárólag a jelen Szerződés 13. Szakaszában meghatározott Bérlői kötelezettségvállalások képezik. A Bérbeadó jelen Szerződés fenti Szakaszában meghatározott kötelezettségét (i) (ii) életveszélyt okozó, továbbá a Bálna Épületegyüttes állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény, illetőleg a szomszédos Bérlemények rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul; azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig általában az Épületegyüttes karbantartásával vagy felújításával összefüggésben köteles teljesíteni. A Bérbeadó azonnali beavatkozást igénylő, a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő esetben a Bérleményen is végezhet javítási vagy átalakítási munkákat a Bérlő hozzájárulása vagy engedélye nélkül, amely munkákat a lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani, valamint a Bérleményen okozott valamennyi kárt haladéktalanul ki kell javítani, vagy egyéb módon orvosolni. A Bérlő a munkavégzést nem késleltetheti és/vagy nem akadályozhatja. (e) A Bérlő az igazolt költségének egy összegben való megtérítését igényelheti a Bérbeadótól, ha helyette azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett, feltéve, hogy az a másik Félnek méltánytalan megterhelést nem okoz. Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzésén kívül eső bármilyen szolgáltatás elmaradása, megszakadása esetén (pl. áramszünet, kedvezőtlen időjárás stb), Bérlő sem kártérítést, sem bérleti díj mentességet, vagy csökkentést nem követelhet Bérbeadótól ezen vonatkozásban Változtatások Bérlő a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Közraktárak Épületegyüttesben nem értve ide azonban a Bérleményt jogosult a Bérlő hozzájárulása nélkül változtatásokat végrehajtani. Amennyiben a változtatás nem azonnali beavatkozást igénylő helyzet miatt szükséges, a Bérbeadó köteles a változtatásból adódó munkálatok megkezdését megelőzően a Bérlőt írásban tájékoztatni. Minden ilyen változtatást a lehető legrövidebb időn belül, valamint a Bérlő üzleti tevékenységének lehető legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával kell végrehajtani, továbbá, az ennek folytán a Bérleményen keletkezett bármilyen károsodást Bérbeadó haladéktalanul, Bérlő indokolt igényeinek figyelembevételével köteles kijavítani és/vagy helyreállítani. Bérlő, ezen munkálatok miatt a Bérleti Díj csökkentésre vagy kártalanításra nem jogosult. 15

16 15. BÉRLŐ HASZNÁLATI JOGA 15.1 Bérlő használati joga általában VII. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény csak rendeltetésének megfelelő, a jelen Szerződés vonatkozó Szakaszában meghatározott célra használható, amely használat bármilyen megváltoztatása a jelen szerződés módosítását vonja maga után. A működésével kapcsolatos engedélyek beszerzésére a Bérlő köteles. Bérlő köteles beszerezni, és betartani minden szükséges hatósági engedélyt, jogosítványt és megfelelni a hatályos jogszabályoknak, különösen a biztonsági előírásoknak. A Bérlő garantálja, hogy ebben a vonatkozásban a Bérbeadó semmilyen kötelezettséggel és felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt megfelelő gondossággal és figyelemmel használja a Házirend, valamint Bérbeadó ésszerű írásbeli utasításai szerint, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Házirendet betartja, valamint azt az Épületegyüttesbe és/vagy a Bérleményre belépő alkalmazottaival, ügyfeleivel és beszállítóival is betartatja. Bérbeadó fenntartja magának a Házirend megváltoztatásának vagy kiegészítésének jogát. A Bérlő köteles a Bérleményt nyitva tartani, megvilágítani a Házirendben meghatározott időtartamban és feltételek szerint. Bérlő nem jogosult a Bérlemény működtetését évente összességében 2 napnál hosszabb időre szüneteltetni. Bérbeadó fenntartja magának a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő vállalati jelzések, cégtáblák, reklámfelületek egységes nagyságának, minőségének és anyagtípusának felülvizsgálati és jóváhagyási jogát. Ilyen jelzés elhelyezése minden esetben Bérbeadó előzetes írásbeli jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő módon történhet. Bérlő köteles a Bérleményt olyan állapotban tartani, felszereltséggel, berendezéssel ellátni, illetve ott szolgáltatást végezni oly módon, hogy a bérlői tevékenység végzése lehetséges legyen. Szigorúan tilos bármely olyan üzleti gyakorlat folytatása (árverés, közvetlenül raklapról való árusítás, állandó kiárusítás és árcsökkentés, házalás a közös területeken stb.), mely a Bálna Épületegyüttes presztízsét és jó hírnevét csorbíthatná. A Bérlő köteles a fenti Szakaszban meghatározottak teljesítése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény (Reklám tv.) rendelkezéseit betartva eljárni, különösen megtéríteni a Bérbeadó minden olyan kárát, amely Bérbeadót a Bérlő által a Bálna Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezendő reklámok vonatkozásában a Reklám tv a alapján kiszabott bírság megfizetése folytán éri. A Bérbeadó jelen Szerződésben meghatározott jóváhagyása a Bérlőt e kötelezettsége alól nem mentesíti. 16

17 16. BÉRLŐ ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁI 16.1 Bérlő Bérbeadóval történt előzetes egyeztetést követően Bérbeadó engedélyének birtokában változtatásokat eszközölhet a Bérlemény belső kialakításával kapcsolatban A feltételek teljesülése esetén Bérlő az Átalakítási Munkáikat a bérleti jogviszony alatt végezheti, a munkák idején a bérleti díjat folyamatosan fizetni köteles Bérlői kialakítást kizárólag a Bérlő Bérbeadó által elfogadott tervek alapján és a Bérbeadó írásos engedélye birtokában szabad megkezdeni Bérlő tudomásul veszi, hogy a szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében Bérbeadó felelősséget nem vállal, azok beszerzése Bérlő feladata A Bérlői Átalakításokat a Bérlő úgy köteles végezni, hogy tevékenysége az Épületegyüttesben jelen levő személyek közlekedését, tevékenységét munkavégzését ne korlátozza, akadályozza vagy veszélyeztesse, ezért azokat csak normál munkaidőn kívül végezheti A Bérbeadó ésszerű időben, a Bérlői Átalakítási Munkák végzése során jogosult a Bérleményre belépni, hogy ellenőrizze a Bérlői Átalakítási Munkáinak helyzetét és haladását valamint a felhasznált anyagokat. Az egyértelműség kedvéért a Bérbeadó jogosult, de nem köteles e munkákat ellenőrizni Bérlő köteles építés-szerelés biztosítást kötni a Bérlői Átalakítási Munkák időszakára vonatkozóan. E biztosításnak fedeznie kell a Közraktárak Épületegyüttes azon részének értékét, melyben a Bérlői Átalakítási Munkák során, azokkal összefüggésben keletkezett kár előfordulhat. Ugyancsak fedeznie kell a Bérlői Átalakítási Munkákkal összefüggésben keletkezett személyi baleset vagy kár értékét 16.8 Bérlői Átalakítási Munkák tervei, azok elfogadása A Bérlői Átalakítási Munkák terveinek és azok elfogadásának rendje egyezik a (e) pontokban leírtakkal Nincs szavatosság A Bérbeadónak a Dokumentumokra vonatkozó jóváhagyása kizárólag belső célokat szolgál, és a Bérlőnek nem szavatolja, hogy a jóváhagyott Dokumentumok vagy más dokumentumok megfelelnek bármilyen más jogszabályi követelménynek, minden ilyen megfelelés a Bérlő felelőssége marad. Bérlői Átalakítási Munkák befejezése (i) (ii) (iii) Bérlő köteles a bérlői Átalakítási Munkákat az előre egyeztetett befejezési időpontra befejezni. A Bérlő köteles a Bérbeadót a Bérlői Átalakítási Munkák befejezéséről haladéktalanul értesíteni. A Bérlői Átalakítási Munkák Bérlő általi befejezését követően a Helyiségkönyvet a Bérlő a végső paraméterekkel haladéktalanul köteles kiegészíteni, és azt a Felek kötelesek a jelen Szerződéshez csatolni. Bérlő a Bérlői Átalakítások befejezését követően, átadja a Bérbeadónak a Bérlői Átalakítási Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok építőipari alkalmassági bizonylatait, garanciajegyeket (feljogosítva Bérbeadót, hogy meghibásodás esetén Bérlő helyett élhessen a garanciális, jótállási és 17

18 szavatossági jogokkal), egy nyomtatott példányban és egy további példányt elektronikus formátumban lemezen. 17. BÉRBEADÓ HASZNÁLATI JOGAI 17.1 Reklám és marketingcélú használati jogok A Bálna Épületegyüttes arculatának biztosítása céljából a Bérbeadó jogosult az Épületegyüttes nevét megváltoztatni; az Épületegyüttes külső és/vagy belső felületére grafikát, világítást, fényfestményt elhelyezni, felszerelni és fenntartani Bérlő a közös területek térelhatároló szerkezeteinek belső felületére csak Bérbeadó előzetes engedélye birtokában helyezhet el bármit; az elhelyezést megelőzően bármely típusú grafikát, ablakrolót, napellenzőt, függönyt, vászonernyőt vagy más hasonló dekorációt, és minden olyan kivilágítást, berendezési tárgyat vagy berendezést kijelölni vagy jóváhagyni (ezt megtagadni), amely a Bérleményen vagy az épületen kívülről látható; Bérbeadó jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj megfizetésének kötelezettsége, vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Egyéb használati jogok A Bérbeadó jogosult (i) (ii) a bejáratok, ajtók, folyosók, személyfelvonók, lépcsők, mosdók vagy a Közraktárak Épületegyüttes más közös részének, közös területeinek, az üzemeltetés területeinek elrendezését és/vagy helyét megváltoztatni, feltéve, hogy ez a Bérlemény megközelítését vagy az onnan való távozást nem érinti hátrányosan; bármely személynek jogot engedni a Bálna Épületegyüttesben vagy annak üzemeltetésével kapcsolatosan üzleti tevékenység folytatására vagy szolgáltatások nyújtására, feltéve, hogy az ilyen jog nem akadályozza Bérlőt a Bérlemény szerződésszerű használatában; (iii) megtenni minden olyan ésszerű intézkedést, ideértve a Bérlemény vagy az Épületegyüttes ellenőrzését, javítási munkákat, átalakításokat, dekoráció elhelyezését, kiegészítéseket és felújításokat, amelyek annak üzemeltetése során, illetve annak biztonsága, védelme vagy fenntartása céljából, továbbá amelyek Bérbeadó saját érdekében szükségesek vagy kívánatosak lehetnek; valamint (iv) mindenkor magánál tartani a Bérlemény zárhatóságának biztosítása esetén a Bérlemény kulcsait vagy kapukulcsait, riasztó kódjait, azzal, hogy e kulcsokat - vészhelyzet esetét kivéve - csak Bérlővel egyeztetett módon lehet használni. Bérbeadó és jelen Szakasz szerinti használati jogának gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti Bejárás a Bérleménybe Bérbeadónak, valamint az általa felhatalmazott személyeknek a Bérleményre a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében bármikor bejárási joga van, e jogának gyakorlásáról a Bérlőt annak időpontja előtt három (3) Üzleti Nappal korábban írásban értesíteni köteles, kivéve, ha az Veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy biztonsági 18

19 okokból szükséges, amely esetben Bérbeadó, valamint az általa felhatalmazott személyek a Bérlő értesítése nélkül a Bérleménybe bármikor beléphet. A jelen Szerződés megszűnését követően, vagy egyébként annak időtartama alatt is abban az esetben, ha a Bérbeadó a Bérleményt bérbe kívánja adni, Bérbeadó a potenciális bérlővel a Bérlőnek a belépés időpontját megelőző három (3) Nappal korábban kézbesített előzetes értesítése mellett a Bérleménybe beléphet. A Bérbeadó a Bérlemény rendeltetésszerű használatát, valamint a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer - a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a fenti és pontban meghatározott eseteken túl - ellenőrzi. A Bérlő arra alkalmas időben a Bérleménybe történő bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. Bérbeadó a jelen Szakasz szerinti jogainak gyakorlása a Bérlőt a Bérleti Díj esedékességkori megfizetésének kötelezettsége vagy a jelen Szerződésben meghatározott bármely más kötelezettségének teljesítése alól nem mentesíti. VIII. FEJEZET: BIZTOSÍTÁS ÉS KÁROK 18. BIZTOSÍTÁS 18.1 Bérlő biztosítási kötelezettsége A Bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadónak valamennyi, a jelen Szerződés szerinti biztosítás másolatát a biztosítási díjak megfizetésének igazolásaival együtt átadni. Bérlő Bérbeadó kérésére köteles bemutatni a biztosítási kötvényeket is. A Bérlő vállalja, hogy azonnal értesíti Bérbeadót a biztosítás megszűnéséről, különösen, ha az a díjak fizetésének elmulasztása, vagy a szerződések felmondása miatt következik be. Amennyiben a Bérlő a jelen Szerződés szerinti biztosításokat nem köti meg, a Bérbeadó jogosult azokat kedvezményezettként a Bérbeadót megjelölve - saját maga megkötni, és az ezzel felmerült költség megtérítését a Bérlőtől követelni. A jelen Szerződés szerint a biztosításokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése a Bérlőt nem mentesíti a jelen Szerződés szerinti egyéb kötelezettségei és felelőssége alól. 19. KÁROK 19.1 A Bérlő nem jogosult Bérbeadóval szemben követelést támasztani a szolgáltatások, vagy külső forrásból származó ellátás olyan ideiglenes meghiúsulása vagy félbeszakadása miatt (az elosztó rendszerek, a felvonók, a mozgólépcsők, mozgójárdák, emelők üzemének leállása, közműellátás szünetelése), illetve a Bérleményen, vagy a Bálna Épületegyüttes közös területein történt lopás, bombariadó vagy más kár miatt, amelyet a Bérbeadó nem szándékosan, vagy nem súlyosan gondatlan magatartásával okozott (például a víz, gáz, villanyáram, csatorna, energia, fűtési, légkondicionálási, távközlési vagy más rendszerek vagy szolgáltatások). A Bérlő továbbá nem jogosult a szolgáltatások ilyen meghiúsulása vagy félbeszakadása következtében felmerült károkat a Bérleti Díjba beszámítani Bérbeadó köteles az elvárható intézkedéseket a szolgáltatás vagy ellátás meghiúsulásának orvoslása érdekében a legrövidebb időn belül megtenni A Bérbeadó nem felel a Bérlő tulajdonában lévő vagy harmadik fél által a Bérleményre bevitt ingóságaiban, bútorzatban vagy egyéb dolgokban bekövetkezett semmilyen kárért A Bérlő köteles a Bérlői Munkák végzése során harmadik személyeknek okozott károkat megtéríteni, ideértve különösen a Bérbeadó által elszenvedett minden olyan kárt, amely az építési engedély Bérlő általi a használatbavételi engedély kiadását lehetetlenné tevő megsértéséből 19

20 ered, és bármely szomszédos tulajdonos, bérlő, használó, hatóság által a Bérbeadóval szemben a Bérlői Munkák végzésével összefüggésben - benyújtott igény következtében merül fel. 20. MENTESÜLÉS IX. FEJEZET: VIS MAJOR ESEMÉNYEK Sem a Bérbeadó sem pedig a Bérlő nem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése miatt abban a terjedelemben, amennyiben ezt közvetlenül Vis Major Esemény okozta. 21. EGYÜTTMŰKÖDÉS 21.1 Az Érintett Fél köteles a Vis Major Esemény bekövetkezéséről, valamint annak részleteiről (ideértve a Vis Major Eseménynek az Érintett Fél kötelezettségeire gyakorolt hatásának igazolását, és bármilyen olyan feladat megjelölését, amely a Vis Major Esemény következményeit enyhítheti) a nem Érintett Feleket haladéktalanul értesíteni A fenti 19.1 Szakaszban hivatkozott értesítést követően a Felek haladéktalanul kötelesek egymással a Vis Major Esemény következményeit enyhítő ésszerű lépések és feltételek tárgyában egyeztetni, valamint a jelen Szerződés szerinti teljesítés folytatását előmozdítani A Vis Major Esemény bekövetkezését követő időszakban a Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárható lépést megtenni a Vis Major Esemény következményeinek megelőzése vagy enyhítése érdekében, valamint kötelesek a Vis Major Esemény fennállása alatt a Vis Major Esemény hatásainak megelőzése vagy minimumra csökkentése érdekében a megfelelő lépéseket megtenni. 22. IDŐTARTAM X. FEJEZET: IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS 22.1 A jelen Szerződést a Felek a 2. pontban meghatározott évre, határozott idejű bérleti időtartamra kötik. A bérleti időszak. év hó..napján jár le. (Lejárat Napja 23. MEGSZŰNÉS 23.1 A bérleti jogviszony megszűnése A bérleti jogviszony megszűnésére a Nemzeti vagyontörvény, valamint a Lakástörvénynek a lakásbérlet megszűnésére, továbbá a helyiségbérlet megszűnésére vonatkozó szabályait egyaránt alkalmazni kell a Helyiségrendelet, Vagyonrendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A bérleti jogviszony megszűnik: (i) (ii) (iii) (iv) a Lejárat Napján; a Felek közös megegyezésével; Bérbeadó a Nvtv. 11. (12) bekezdése szerinti rendkívüli felmondási okok miatt a szerződést írásban felmondja. amennyiben a bérlő a szerződés tartama alatt a tevékenységhez szükséges szolgáltatások (szemétszállítás, WC, öltöző, stb.) biztosítását nem tudja megoldani. (v) amennyiben a Bérlemény megsemmisül, azaz olyan súlyos mértékben károsodik vagy semmisül meg, hogy a Bérlemény helyreállítása az okszerűen eljáró Bérbeadó véleménye szerint üzleti és műszaki szempontok alapján nem indokolható és ezért a Bérbeadó úgy dönt, hogy a Bérleményt nem állítja helyre. Ebben az esetben az előre 20

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben