AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához"

Átírás

1 Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u Tel., fax.: a. 2.b. A választott eljárás: egyszerűsített eljárás A szerződés meghatározása: bérleti szerződés. 3.a. Az ajánlatkérés tárgya: a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti 95 m 2 alapterületű nem lakáscélú helyiség bérbeadása. Bérleti feltételek: - A bérlet időtartama: határozatlan - A minimális bérleti díj Ft/hó + ÁFA. - A bérleti díj évente egy alkalommal, legfeljebb az előző évi hivatalos fogyasztói árindexnek megfelelő mértékkel növekszik. - A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatások díját, melyet a bérlőnek a szolgáltatókkal kötött szerződés, illetve a bérbeadó számlája alapján külön kell megfizetni. - Funkcionális kötöttség: A vonatkozó hatósági előírások szerint. A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. - A szerződő felek jogait és kötelezettségeit, illetve az általános szerződéses feltételeket a dokumentációhoz mellékelt szerződés minta tartalmazza. - Az ajánlatkérés nyertesének a szerződés megkötésekor 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell fizetnie. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Az ajánlattevő adatai. - A bérelni kívánt ingatlan címe. - A tervezett funkció megjelölése. - Ajánlott bérleti díj. - Fizetési feltételek. ( havi, negyedéves, stb. díjfizetés ) - Nyilatkozat az általános szerződési feltételek elfogadásáról.. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egy időben Ft + ÁFA összeget bánatpénz címén be kell fizetnie a kiíró pénztárába. A kiíró a befizetett összeget a pályázat nyertesénél beszámítja az óvadékba, a többi ajánlattevőnek pedig az ajánlatkérés eredményéről szóló értesítést követő 3 napon belül visszafizeti.

2 2 Amennyiben a pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül nem írja alá a bérleti szerződést, a bánatpénz a kiírót illeti meg. 5.a. 5.b. 5.c. 6.a. 6.b. 6.c. 7.b. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u sz. A dokumentáció megkérésének határideje: A dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, munkanapokon 8-16 óra között vehető át. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei: ingyenes Az ajánlattételi határidő: május óra Az ajánlat benyújtásának címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u sz. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: május óra, Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600 Békéscsaba, Irányi u sz. ) 9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: - A bérleti díjat a szerződésben rögzített időszakra előre kell megfizetni. 11. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok tények: - Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolat. - Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene nem folyik csőd-, vagy felszámolási eljárás, illetve adó, Tb. és helyi adó tartozása nincs. 12. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60 napig az ajánlattevő az ajánlathoz kötve van. 13.a-c. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az ajánlatkérő összességében a legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. Az elbírálás rész szempontjai és a rész szempontok súlyszámai: rész szempontok értékelés súlyszám elérhető pontszám - Bérleti díj: pont 80 % ajánlat szerint - Fizetési feltételek pont 10 % 10 - Tervezett funkció pont 10 % Ajánlatok csak határozatlan idejű bérletre nyújthatók be. 15. Egyéb információk:

3 3 - Elbírálási határidő: az ajánlatok felbontását követő 30 nap. Az ajánlattevőket írásban értesítjük az ajánlatkérés eredményéről. - Az ajánlatokat 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon az ajánlat tárgyára vonatkozó jelzésen kívül más, különösen az ajánlattevő személyére vonatkozó adat nem szerepelhet. 17. A hirdetmény feladásának és megjelenésének napja: Leadás napja: május 07. Megjelenés napja: május A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa. Az ingatlan bérletére a pályázati kiírástól tartalmi, vagy formai szempontból eltérő ajánlatokat is várjuk. Ezen ajánlatok értékelésére az ajánlatkérő mérlegelése alapján - abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázatra nem érkezett érvényes ajánlat, vagy az ajánlatkérő egyéb okból eredménytelennek nyilvánította a pályázatot. II. Az ingatlanra vonatkozó információk: - Az üzlet alapterülete: 95 m 2 - Közmű: villany, víz, gáz, egyedi központi fűtés - Az ingatlan állapota: jó A helyiségben kondicionáló terem működött. A helyiségben lévő eszközök a bérlőtől külön megvásárolhatók. Békéscsaba, május 05. Melléklet: - szerződés minta Kozma János cégvezető

4 4 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( Békéscsaba, Irányi u sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó ( továbbiakban: bérbeadó ), másrészről mint bérlő ( továbbiakban: bérlő ) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1./ A bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlant. 2./ Az 1. pontban megjelölt bérlemény adatai: - bérlemény jellege: üzlet - a bérleményben folytatott tevékenység: ajánlat szerint - a bérleményben lévő helyiségek területe: 95 m2 - közműellátottság: víz, villany, gáz, egyedi központi fűtés 3./ A bérlőnek a bérleti szerződés megkötésének időpontjában 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell befizetnie bérbeadó számlájára. Az óvadék összegéből a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérbeadó közvetlenül kielégítheti mindazon követeléseit, melyek a bérleti szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből erednek. ( Pl.: bérleti díj, a bérbeadó által számlázott közüzemi díj, kártérítés, azon kiadások, melyeket a bérlő helyett a bérbeadó viselt. 4./ A bérlő a bérlemény után.. Ft/hó + ÁFA bérleti díjat tartozik megfizetni a bérbeadó által kiállított számla alapján. 5./ A bérleti díj fizetésének esedékessége: Az ÁFA-val növelt bérleti díjat a bérlő előre, minden hónap 10. napjáig bérbeadó OTP sz. számlájára befizetni. köteles a 6./ A felek már most megállapodnak abban, hogy a bérbeadó minden évben egy alkalommal ( első ízben évben ) egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megelőző és KSH által kiadott inflációs rátájával a bérleti díjat megemelni. 7./ A bérbeadó a bérleményt napjától bocsátja a bérlő birtokába és szavatolja annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát a bérlemény átadásakor. 8./ A bérlő a bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, s abban csak a szerződés 2./ pontjában írt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a bérleményben folytatott tevékenység gyakorlásához előzetes hatósági engedély szükséges, úgy annak beszerzése a bérlő feladata. A rendeltetésellenes és engedély nélküli használatból eredő károkért a bérlő felelősséggel tartozik.

5 5 9./ Az épület állagának karbantartása, központi berendezései üzemképes állapotának biztosítása, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezéseiben keletkezett hibák elhárítása a bérbeadó, míg a bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása vagy cseréje a bérlő kötelessége. 10./ A bérlő a bérleményben átalakítást, beruházást, a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével, saját költségére végezhet. Ezen a címen a bérlő bérbeszámítási igényt a bérbeadóval szemben nem támaszthat, a beruházás folytán keletkező esetleges értéknövekedés megtérítésének igényéről lemond. 11./ A bérlő a bérleménybe mást nem fogadhat be, a bérleményt albérletbe adni, használatát bármilyen jogcímen átengedni vagy a bérleményt egyéb módon megterhelni a bérbeadó hozzájárulásával jogosult. A bérlő a bérleményt bérleti jogát a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, a bérbeadó feltételei mellett ruházhatja át vagy cserélheti el. 12./ A bérlő a bérleményhez tartozó közös használatra szolgáló helyiségeket és területet csak a szükséges mértékben a rendeltetésüknek megfelelően használhatja. 13./ A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat. A közmű szolgáltatókkal a fogyasztói szerződés megkötése a bérlő feladata. 14./ A jelen bérleti szerződés aláírása napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, 3 hónap felmondási idővel, írásban felmondhatja. A szerződés a fenti időpontban akkor lép hatályba, ha a bérlő 15 napon belül a bérbeadó költségére elkészített közjegyzői okiratban vállal egyoldalú kiköltözési kötelezettséget a bérleményből a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetére. 15./ A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, átadás-átvételi eljárás keretében köteles a bérbeadónak visszaadni. 16./ Amennyiben a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt a bérbeadónak a 15./ pont szerint nem adja át, úgy a bérlő minden megkezdett hónap után a bérleti jogviszony megszűnésekor érvényes bérleti díjnak megfelelő mértékű használati díjat tartozik a bérbeadónak megfizetni. 17./ A bérleti jogviszonyt érintő mindazon ügyekben, ahol késedelmi kamat számítható fel, annak mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 18./ A felek megállapodnak abban, hogy az e szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás közötti egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság illetékességét.

6 6 19./ Az itt nem szabályozott esetekben a módosított évi LXXVIII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek e szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Békéscsaba, bérbeadó bérlő

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest VIII. Nap u. 37. szám alatti, 35703/4/A/61 hrsz-ú,

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

Pályázati felhívás. Óvadék fizetési kötelezettség: 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg.

Pályázati felhívás. Óvadék fizetési kötelezettség: 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BFVK Zrt.) (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET Amely létrejött egyrészről Belsősárd Község Önkormányzata (adószáma: 15436234-1-20, képv.: Vida József polgármester, Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző) 8978 Belsősárd,

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/553-1/2014/I Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

A Vértes Volán Zrt. tatai és komáromi autóbusz-pályaudvarain található üzlethelyiségek bérbe adása:

A Vértes Volán Zrt. tatai és komáromi autóbusz-pályaudvarain található üzlethelyiségek bérbe adása: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Vértes Volán Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba utca 19., Telefon: (+36) 34/515-220; Fax: (+36) 34/515-288), b) A

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: 11886208-2- 43, cégjegyzékszám: 01-10-044137, telefon: 421-0278, fax: 421-0279, képviseli: Mordechay

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 19. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

- 1 - 2. A bérlet jellege

- 1 - 2. A bérlet jellege - 1 - Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/230-1/2014./I Tárgy: Lakáspályázat

Részletesebben