a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához"

Átírás

1 Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u Tel., fax.: a. 2.b. 3.a.. A választott eljárás: egyszerűsített eljárás A szerződés meghatározása: bérleti szerződés. Az ajánlatkérés tárgya: a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti 89 m 2 alapterületű nem lakáscélú helyiség bérbeadása. Bérleti feltételek: - A bérlet időtartama: határozatlan - Minimális bérleti díj: Ft/hó + ÁFA. - A bérleti díj évente egy alkalommal, legfeljebb az előző évi hivatalos fogyasztói árindexnek megfelelő mértékkel növekszik. - A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatások díját, melyet a bérlőnek a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján külön kell megfizetni. - Funkcionális kötöttség: A vonatkozó hatósági előírások szerint. A tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata. - A szerződő felek jogait és kötelezettségeit, illetve az általános szerződéses feltételeket a dokumentációhoz mellékelt szerződés minta tartalmazza. - Az ajánlatkérés nyertesének a szerződés megkötésekor 2 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell fizetnie. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - Az ajánlattevő adatai. - A bérelni kívánt ingatlan címe. - A tervezett funkció megjelölése. - Ajánlott bérleti díj. - Fizetési feltételek. ( havi, negyedéves, stb. díjfizetés ) - Nyilatkozat az általános szerződési feltételek elfogadásáról. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egy időben bruttó Ft összeget bánatpénz címén be kell fizetnie a kiíró pénztárába. A kiíró a befizetett összeget a pályázat nyertesénél a továbbiakban óvadékként tartja nyilván, a többi ajánlattevőnek pedig az ajánlatkérés eredményéről szóló értesítést követő 3 napon belül visszafizeti. Amennyiben a pályázat nyertese az értesítést követő 15 napon belül nem írja alá a bérleti szerződést, a bánatpénz a kiírót illeti meg.

2 2 5.a. A dokumentációt rendelkezésre bocsátó szervezet neve és címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u sz. 5.b. 5.c. 6.a. 6.b. 6.c. 7.a. 7.b. A dokumentáció megkérésének határideje: A dokumentáció az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, munkanapokon 8-14 óra között vehető át. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei: ingyenes Az ajánlattételi határidő: május óra Az ajánlat benyújtásának címe: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u sz. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Az ajánlatok bontására a kiíró az ajánlattevőket meghívja. Az ajánlatok felbontásának időpontja és helye: : május óra Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. ( 5600 Békéscsaba, Irányi u sz. ) 9. A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei: - A bérleti díjat a szerződésben rögzített időszakra előre kell megfizetni. 11. Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok tények: - Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolat - Nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene nem folyik csőd-, vagy felszámolási eljárás, illetve adó, Tb. és helyi adó tartozása nincs. 12. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60 napig az ajánlattevő az ajánlathoz kötve van. 13.a-c. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Az ajánlatkérő összességében a legelőnyösebb ajánlatot fogadja el. Az elbírálás rész szempontjai és a rész szempontok súlyszámai: rész szempontok értékelés súlyszám elérhető pontszám - Bérleti díj pont 70 % 70 - Fizetési feltételek pont 10 % 10 - Tervezett funkció, belvároshoz pont 20 % 20 illő megjelenés 15. Egyéb információk: - Elbírálási határidő: az ajánlatok felbontását követő 30 nap. Az ajánlattevőket írásban értesítjük az ajánlatkérés eredményéről.

3 3 - Az ajánlatokat 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon az ajánlat tárgyára vonatkozó jelzésen kívül más, különösen az ajánlattevő személyére vonatkozó adat nem szerepelhet. 17. A hirdetmény feladásának és megjelenésének napja: Leadás napja: május 07. Megjelenés napja: május A kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa. II. Az ingatlanra vonatkozó információk - Az üzlet alapterülete: 89 m 2 - Közmű: villany, víz, a fűtés az épület központi kazánjáról biztosított, fűtésmérővel szerelt. - Az ingatlanban ruházati üzlet működött Az ingatlan megtekinthető: egyeztetett időpontban Békéscsaba, május 05. Melléklet: - szerződés minta Kozma János cégvezető

4 4 BÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( Békéscsaba, Irányi u sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó ( továbbiakban: bérbeadó ), másrészről mint bérlő ( továbbiakban: bérlő ) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1./ A bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti 89 m 2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlant. 2./ Az 1. pontban megjelölt bérlemény adatai: - bérlemény jellege: üzlet - a bérleményben folytatott tevékenység: ajánlat szerint - a bérleményben lévő helyiségek területe: 89 m2 - közműellátottság: víz, villany,közp. fűtés 3./ A bérlő a bérlemény után.. Ft/ hó + ÁFA bérleti díjat tartozik megfizetni a bérbeadó által kiállított számla alapján. 4./ A bérleti díj fizetésének esedékessége: Az ÁFA-val növelt bérleti díjat a bérlő előre, minden hónap 10. napjáig bérbeadó sz. számlájára befizetni. köteles a 5./ A felek már most megállapodnak abban, hogy a bérbeadó minden évben egy alkalommal ( első ízben évben ) egyoldalú nyilatkozatával jogosult a megelőző és KSH által kiadott inflációs rátájával a bérleti díjat megemelni. 6./ A bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötés alkalmával befizetett bruttó Ft bánatpénz óvadékká alakul át, melyet a szerződés megkötésekor 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegre kell kiegészíteni. A bérbeadó jogosult arra, hogy az óvadék összegéből közvetlenül elégítse ki a bérlővel szemben fennálló lejárt bérleti díj tartozást, illetve minden olyan követelést, amely a bérlő nem szerződésszerű teljesítéséből ered. Amennyiben a bérleti szerződés megszűnését követő elszámoláskor a bérlőnek nincs tartozása, a bérbeadó az óvadék összegét kamatok nélkül visszafizeti. 7./ A bérbeadó a bérleményt napjától bocsátja a bérlő birtokába megtekintett állapotban.. 8./ A bérlő a bérleményt rendeltetésének megfelelően, a jó gazda gondosságával köteles használni, s abban csak a szerződés 2./ pontjában írt tevékenységet folytathatja. Amennyiben a bérleményben folytatott tevékenység gyakorlásához előzetes hatósági engedély szükséges, úgy annak beszerzése a bérlő feladata. A rendeltetésellenes és engedély nélküli használatból eredő károkért a bérlő felelősséggel tartozik.

5 5 9./ Az épület állagának karbantartása, központi berendezései üzemképes állapotának biztosítása, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek állagában és berendezéseiben keletkezett hibák elhárítása a bérbeadó, míg a bérlemény burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása vagy cseréje a bérlő kötelessége. 10./ A bérlő a bérleményben átalakítást, beruházást, vagy a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével, saját költségére végezhet. Ezen a címen a bérlő bérbeszámítási igényt a bérbeadóval szemben nem támaszthat, a beruházás folytán keletkező esetleges értéknövekedés megtérítésének igényéről lemond. 11./ A bérlő a bérleményben mást nem fogadhat be, a bérleményt albérletbe adni, használatát bármilyen jogcímen átengedni vagy a bérleményt egyéb módon megterhelni a bérbeadó hozzájárulásával jogosult. A bérlő a bérleményt bérleti jogát a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, a bérbeadó feltételei mellett ruházhatja át vagy cserélheti el. 12./ A bérlő a bérleményhez tartozó közös használatra szolgáló helyiségeket és területet csak a szükséges mértékben a rendeltetésüknek megfelelően használhatja. 13./ A bérlő a bérlemény használata során az alábbi külön szolgáltatásokra jogosult: / A jelen bérleti szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, 3 hónap felmondási idővel, írásban felmondhatja. A szerződés a fenti időpontban akkor lép hatályba, ha a bérlő 15 napon belül a bérbeadó költségére elkészített közjegyzői okiratban vállal egyoldalú kiköltözési kötelezettséget a bérleményből a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetére. 15./ A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő a bérleményt és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, átadás-átvételi eljárás keretében köteles a bérbeadónak visszaadni. 16./ Amennyiben a bérlő a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt a 15./ pont szerint nem adja át a bérbeadónak, úgy a bérlő minden megkezdett hónap után a bérleti jogviszony megszűnésekor érvényes bérleti díjnak megfelelő mértékű használati díjat tartozik a bérbeadónak megfizetni. 17./ A bérleti jogviszonyt érintő mindazon ügyekben, ahol késedelmi kamat számítható fel, annak mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. 18./ A közüzemi szerződések megkötése a közmű szolgáltatókkal a bérlő feladata( víz, villany ). A központi fűtés költségét a fűtésmérő adatai alapján a bérbeadó számlázza. 19./ A felek megállapodnak abban, hogy az e szerződésből eredő vitás kérdéseket egymás közötti egyeztetéssel próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság illetékességét.

6 6 20./ Az itt nem szabályozott esetekben a módosított évi LXXVIII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 21./ Egyéb rendelkezések: ---- Felek e szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Békéscsaba, bérbeadó bérlő

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben