PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, május 11. Marton Béla polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari szolgáltató üzlet rendeltetési egység és a hozzá tartozó 34,20 m2 fedett, nyitott fogyasztótér (valamint 36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztótér, m2 strandon kívüli fogyasztótér) (a továbbiakban együtt: Építmény) 23 éves bérleti jogának értékesítésére. A nyertes pályázó az Építmény 23 éves bérleti jog megváltási díjának ellentételezésekéntmegépíti az Építményt a pályázati felhívás mellékletét képező engedélyezési tervdokumentáció szerint, tulajdonjogot nem szerez. A nyertes pályázó kötelezi magát arra, hogy október 1. napjáig jelen pályázati felhívás mellékletét képező, az Építmény megépítésére vonatkozó megállapodást és a bérleti jog megváltására és előbérleti szerződés létrehozására irányuló szerződést köt pályáztatóval. Az Építmény minimális éves bérleti díja ,- Ft + áfa / év. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb éves bérleti díjat ajánlja. A pályázat benyújtásának módja és határideje: A pályázatokat augusztus 1. napjáig postai úton Fövenystrand pályázat megjelöléssel a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.) címére kérjük megküldeni. A pályázat kötelezően benyújtandó elemei: A pályázó azonosító adatai (egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a pályázó nevét, személyi adatait, címét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát; társas vállalkozás esetén a pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát) A pályázónak igazolnia kell 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, vállalkozói igazolvány hitelesített másolatával hogy az üzletben végezhető tevékenység végzésére jogosult. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja és október 1. napjáig - a pályázati felhívás mellékletét képező - az Építmény megépítésére vonatkozó megállapodást és a bérleti jog megváltására és előbérleti szerződés létrehozására irányuló szerződést köt pályáztatóval Nemleges adóigazolás az önkormányzati (balatonfűzfői és székhely szerinti) valamint az állami adóhatóságtól. A Fövenystrandot üzemeltető Városgondnokságtól, valamint a korábbi üzemeltető SAL-X Kft-től igazolás arra vonatkozóan, hogy feléjük a pályázónak nincs tartozása A pályázat kiírójának számlájára befizetett ,- Ft bánatpénz befizetésére vonatkozó bizonylat. A megajánlott éves bérleti díj Amennyiben a nyertes pályázó az Építmény megépítésére vonatkozó megállapodást és a bérleti jog megváltására és előbérleti szerződés létrehozására irányuló szerződést nem köti meg a pályáztatóval, illetve az Építmény megépítésére vonatkozó megállapodásban meghatározott határidőre az Építményt nem építi meg, úgy a bánatpénzt elveszti. A pályázat elbírálására a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő rendes képviselőtestületi ülésen kerül sor. A pályázatok bontását munkacsoport végzi, melynek tagjai: polgármester, jegyző, aljegyző. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Balatonfűzfő, május 11. Marton Béla polgármester

2 MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1., törzsszáma: , adószáma: , képviseli: Marton Béla polgármester), mint megbízó (továbbiakban: Önkormányzat), Másrészről:, mint az Önkormányzat által megbízott építtető (továbbiakban: Építtető) (továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: I. ELŐZMÉNYEK 1. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2015. ( ) Kt. határozatával nyílt pályázati felhívást tett közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 1 db üzlet rendeltetési egység 23 éves bérleti jogának értékesítésére. 2. Az 1. pont szerinti pályázat nyertese Építtető. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 1. Az Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonát képező balatonfűzfői 300 hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari szolgáltató üzlet rendeltetési egység és a hozzá tartozó 34,20 m2 fedett, nyitott fogyasztótér, valamint 36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztótér, 36,00 m2 strandon kívüli fogyasztótér (a továbbiakban: Építmény) megépítése A megállapodás tárgyát képező építmény a megállapodás 1. mellékletét képező vázrajzon szereplő6. sorszámú pavilon. 2. Építtető az Építmény 23 éves bérleti jog megváltási díjának ellentételezéseként építi meg az Építményt. Felek kijelentik, hogy az Építmény értéke megegyezik a bérleti jog értékével, felek egymás között a számviteli szabályoknak megfelelően számlát bocsátanak ki. Felek külön szerződést kötöttek az Építmény bérleti jogának megváltására és előbérleti szerződés létrehozására. 3. Építtető az ingatlanon tulajdonjogot nem szerez. 4. A felek megállapítják, hogy az Önkormányzat e szerződés aláírásával egyidejűleg átadta az Építtetőnek a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által 4/810/6/2012. ügyszám alatt kiadott jogerős építési engedélyt a hozzá tartozó szakhatósági hozzájárulásokkal, valamint a teljes engedélyezési tervdokumentációt. 5. Az Építtető a tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. 6. Az Építtető kötelezi magát arra, hogy az Építményt az átvett tervdokumentációk szerinti műszaki tartalommal felépíti. 7. Az Önkormányzat a kivitelezési munkálatokhoz a műszaki ellenőrzést biztosítja. A műszaki ellenőr, valamint a polgármester által megbízott köztisztviselő az önkormányzat részéről az építési naplóba bejegyzést tehet. 8. Az építtető kötelezi magát arra, hogy a kivitelezési munkálatokat május 15. napjáig befejezi, a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges, jogszabály által előírt mellékleteket az Önkormányzat részére átadja. Az építmény használatba vételre való alkalmasságát az önkormányzat által biztosított műszaki ellenőr igazolja.

3 8.1. A II/8. pontban meghatározott határidőt május az Önkormányzat indokolt esetben meghosszabbíthatja, azonban az Építtető május 15 és szeptember 15 közötti időszakban építési munkálatokat nem végezhet. 9. Az Önkormányzat az építmény műszaki ellenőr által igazolt befejezését követő 5 munkanapon belül a használatbavételi engedély iránti kérelmet az építésügyi hatósághoz benyújtja. Az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű használatra alkalmas építményre a jogszabályok keretei között ideiglenes vagy végleges használatbavételi engedélyt ad. 10. Amennyiben Építtető a 8. pont szerinti határidőben az Építményt a tervdokumentációk szerinti műszaki tartalommal, a műszaki ellenőr által igazolt módon nem fejezi be, úgy az Építmény térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerül. Ez esetben Építtető az Önkormányzat felé sem kártérítési, sem egyéb polgárjogi igényre nem jogosult. 11. Önkormányzat a II/1. pontban megjelölt kivitelezési munkálatokhoz szükséges földrészleten jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül kitűzeti az Építményt és az építési területet az építtető rendelkezésére bocsátja. III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodást felek határozott időre kötik, a megállapodás aláírásának napjától május 15. napjáig, a II/8.1. pontban meghatározott esetben az Önkormányzat által megállapított határnapig. 2. Felek jelen megállapodással kapcsolatban felmerült vitákra amennyiben az peren kívül nem rendezhető a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Jelen megállapodást a felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Balatonfűzfő, hó..nap Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviseletében: Marton Béla polgármester építtető Pénzügyi ellenjegyző: Nagy Györgyné Pénzügyi vezető

4 BÉRLETI JOG MEGVÁLTÁSÁRA ÉS ELŐBÉRLETI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1., törzsszáma: , adószáma: , képviseli: Marton Béla polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó), másrészről:. mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) (továbbiakban együtt: Felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: I. ELŐZMÉNYEK 1. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2015. ( ) Kt. határozatával nyílt pályázati felhívást tett közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő üzlet rendeltetési egység 23 éves bérleti jogának értékesítésére. 2. Az 1. pont szerinti pályázat nyertese Bérlő. II. A SZEZRŐDÉS TÁRGYA 1. A Balatonfűzfő Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező balatonfűzfői 300 hrsz-ú ingatlanon A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása tárgyú projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari-szolgáltatóüzlet rendeltetési egység és a hozzá tartozó 34,20 m2 fedett,nyitott fogyasztótér + 36,00 m2 strandon belüli nyitott fogyasztótér + 36,00 m2 strandon kívüli nyitott fogyasztótér (a továbbiakban: bérlemény) 23 éves bérleti jogviszonya A szerződés tárgyát képező bérlemény a szerződés 1. mellékletét képező vázrajzon szereplő 6. sorszámú pavilon. 2. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a II/1. pont szerinti bérlemény 23 éves bérleti jogának ellenértékeként - a Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek alapján - a bérleményt saját költségén május hó 15. napjáig megépíti. Erre vonatkozóan felek külön megállapodást kötöttek. 3. Bérlő a bérleményben tulajdonjogot nem szerez. 4. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a II/2. pontban meghatározott kötelezettségeit május 15. napjáig nem teljesíti, mely határidőt a bérbeadó indokolt esetben meghosszabbíthatja, a bérleti szerződés a határidő eredménytelen leteltét követő napon azonnali hatállyal megszűnik. Ennek bekövetkezése esetén Bérlő Bérbeadó felé semmiféle polgárjogi igényt nem támaszthat. Bérlő a ráépítés által tulajdonjogot nem szerez, a beépített anyagok Bérbeadót illetik. 5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/2. pontban foglaltak teljesítése esetén a bérlemény bérbeadása tárgyában a bérlemény ideiglenes vagy végleges használatbavételi engedélyének időpontját követő hó 1. napjától 23 éves időszakra bérleti szerződést kötnek az alábbi feltételekkel: 5.1. A bérlemény éves bérleti díja..,- Ft + áfa / év, melynek mértéke a KSH által közölt infláció mértékével évente növekszik.

5 5.2.A bérlemény használatával kapcsolatos működési engedélyek beszerzése, hatósági bejelentések megtétele a Bérlő kötelezettsége. 5.3.Bérlő tudomásul veszi, hogy a közüzemi díjakat és a bérlemény használatával kapcsolatos egyéb költségeket viselni tartozik. 5.4 Bérlő személyében és alkalmazottai vonatkozásában is kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményen keresztül a Strand területére be-, illetve átjárást illetéktelenek számára nem engedélyez. 5.5 A bérlemény bérleti joga örökölhető és átruházható. A bérlemény bérleti jogát a Bérlő a Bérbeadó hozzájárulásával ruházhatja át. Bérbeadó hozzájárulásának feltételei: a) Bérlő a bérleti jogának átruházásáról szóló szerződés-tervezetet köteles megküldeni Bérbeadó részére. b) Bérbeadó hozzájárulása esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül bérlő köteles megfizetni 3 havi bérleti díjnak (az 5.1. pont szerinti bérleti díj 25 %-a) megfelelő bánatpénzt Bérbeadó önkormányzat részére c) A bérleti jog átruházásáról szóló szerződés kizárólag a Bérlő és Bérbeadó közti eredeti bérleti szerződésben foglalt célra és időtartamra köthető. d) Bérlőnek bérbeadó felé nincs tartozása. 5.6.Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt a bérleti szerződés időtartama alatt üzemelteti. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény profilját a Bérbeadó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg. 5.7 A II/5. pontban meghatározott bérleti idő elteltével a Bérlő köteles kifogástalan szerződéskötéskori állapotban a bérleményt a Bérbeadó részére visszaadni, bérlőt a bérlemény újbóli bérbeadásakor előbérleti jog illeti meg Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő az aktuális bérleti díj megfizetésével, vagy közüzemi díj megfizetésével 3 hónapot késik, a bérlemény profilját a Bérbeadó hozzájárulása nélkül megváltoztatja, bérleményen keresztül a Strand területére be-, illetve átjárást illetéktelenek számára engedélyez, vagyonbiztosítási kötelezettségét nem teljesíti, a bérlemény bérleti jogát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül ruházza át, úgy Bérbeadó a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal kártalanítási kötelezettség nélkül felmondhatja. III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. Jelen megállapodást felek határozott időre kötik, a megállapodás aláírásának napjától a bérlemény ideiglenes vagy végleges használatbavételi engedélyének időpontját követő hó 1. napjáig. 2. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitákra amennyiben az peren kívül nem rendezhető a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Jelen szerződést a felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Balatonfűzfő, hó nap Balatonfűzfő Város Önkormányzata

6 Képviseletében: Marton Béla polgármester Bérbeadó Bérlő Pénzügyi ellenjegyző: Nagy Györgyné Pénzügyi vezető

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben