Pályázati felhívás. Pályázat tárgya: Budapest IX. kerület, Fővám tér szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek bérlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás. Pályázat tárgya: Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek bérlése"

Átírás

1 Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér sz. alatti, 37061/7 hrsz-ú 9825 m² telken létrehozott ún. Bálna épület földszintjén és I. emeleti szintjén elhelyezkedő, a 9.1 pontban részletezett helyiségek és kapcsolódó teraszok megegyezés szerinti részének bérbeadása határozatlan, de minimum 1 év időtartamra, vendéglátás, kereskedelem, iroda, sport, közművelődés vagy kulturális funkcióra. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt. Pályázat jellege: Nyílt pályázat Ajánlat beadási formája: Zárt borítékban, két példányban. Pályázat tárgya: Budapest IX. kerület, Fővám tér szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek bérlése Minimális nettó bérleti díj: a részletes pályázati kiírásban Felvilágosítás és előzetes egyeztetés a pályázattal kapcsolatban telefonon: Bálna Budapest Szikora Linda, tel.: Munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig. A Bálna helyszínen működő üzemeltetési iroda munkatársa: Lindner Tímea, tel. : Munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 12 óráig. Adataink: Részletes pályázati kiírás beszerezhető: Letölthető a pályázati menüpontok oldalán és a honlapon keresztül, ill.

2 a BFVK Zrt. BÁLNA 1093 Budapest, Fővám tér irodájában, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 12 óráig. Kötelezően fizetendő díjak: a részletes pályázati kiírásban Óvadék fizetési kötelezettség: a részletes pályázati kiírás szerint számított bruttó bérleti díjnak és a bruttó üzemeltetési díjnak három hónapra eső összege. A pályázat eredményéről, a nyertes ajánlattevő személyéről, és ez alapján a pályázat tárgyát képező szerződés megkötéséről a Fővárosi Önkormányzat illetékes döntéshozó szerve jogosult dönteni. A döntést követően a kiíró értesíti a nyertes pályázót. A kiíró értesítését követő 5 munkanapon belül a nyertes pályázó köteles az óvadékot a szerződéstervezet szerinti módon, átutalással megfizetni. Az óvadék megfizetése a bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele. Kiíró jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni, vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. Kiíró mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő a kiírótól semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől. Ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Helye: 1093 Budapest, Fővám tér BFVK Zrt. BÁLNA Ideje: December 10. (szerda) 10:00 óráig Ajánlatok benyújtása: személyesen, postai úton, futárszolgálattal.

3 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg ; adószám: ; KSH szám: ; képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint bérbeadó a továbbiakban: Bérbeadó, másrészről a. (székhely:..; cégjegyzékszám:.; adószám:.; pénzforgalmi jelzőszám:..; képviseletében eljár:..), mint bérlő, továbbiakban: Bérlő, a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek és kikötések szerint a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának számú határozata alapján. FELEK MEGÁLLAPODNAK az alábbiakban: I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE I.1.1. A Szerződésben használt fogalmak meghatározása A jelen Szerződésben nagybetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak. Alapterület A Bérlemény nettó alapterülete, amely a bérleti díj számításának alapjául szolgál. Nem foglalja magában: (a) A hasznos terület növelése érdekében Bérlő által végrehajtott átalakításokat. (b) Az üzemeltetési díj számítása tekintetében a teraszok területét.

4 Berendezés Magában foglalja a Bérlemény területén a Birtokba Adás Napján meglévő, szakszerűen kiépített épületszerkezeteket, épületgépészeti szerkezeteket és berendezéseket, erős- és gyengeáramú rendszereket, továbbá a sprinkler rendszer műszaki paramétereit és állapotát. Bérlői Munkák Mindazon munkálatok, melyeket Bérlő az általa benyújtott pályázathoz mellékelt dokumentumok, illetve Bérbeadó által jóváhagyott beruházási terv, valamint tervdokumentáció szerint a Bérlemény birtokba adását követően, annak végleges kialakítása céljából elvégez. Bérlői Munkák Átalakítási Mindazon munkálatok, melyeket Bérlő üzleti tevékenységének megkezdését követően a bérleti jogviszony fennállása alatt Bérbeadó előzetes és írásos jóváhagyása alapján a Bérleményen elvégez. Birtokba Adás Napja A Bérleti Szerződésben rögzített azon Nap, melyen Bérlő köteles birtokba venni a Bérleményt. Birtokba Adási Jegyzőkönyv Jelen Szerződés kötelező mellékletét képező jegyzőkönyv, amely a Bérlemény birtokba adásával összefüggő lényeges információkat és adatokat tartalmazza. Elszámolási időszak Jelen Szerződés aláírása, és az aláírás Naptári Évének december 31. napja közötti időszak, ezt követően a Naptári Év, majd a bérleti időszak utolsó naptári évében az év január 1-je és a Szerződés megszűnésének napja közötti időszak. Forgalomarányos Bérleti Díj Bérlő előre meghatározott mértékű pénzösszeget (Forgalomarányos Bérleti Díj) köteles megfizetni Bérbeadó részére akkor, ha Bérlő adott Elszámolási Időszakra vonatkozó nettó árbevételének Bérbeadó által megállapított hányada meghaladja a Bérlő által ugyanezen Elszámolási Időszakban megfizetett bérleti díj teljes összegét. Házirend A Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ működésének feltételeiről szóló szabályzat. Hónap Jelen Szerződés alkalmazásában a Hónap megegyezik az aktuális naptári hónappal.

5 Nap 24 órás, 00:00 órakor kezdődő időtartam. Naptári Év A január 1-je és december 31-e közötti időszak. Szerkezetkész állapot A Bérleményhez tartozó alábbi szerkezetek, berendezések, alaprendszerek kifogástalan állapota és megléte: - külső és belső falszerkezetek; - a teherhordó szerkezetek és falszerkezetek nyílászárói; - a Bérlemények között meglévő belső határoló falszerkezetek; - kiegyenlítés nélküli beton aljzatok vagy vasbeton födém szerkezetek; - továbbépítésre előkészített határoló szerkezetek; - mennyezetek (födémszerkezet); - a bérlemény tűzjelző alaprendszere; - a közlekedő felőli üvegfalak; - a határoló falszerkezetek nyílászárói; - víz-, csatorna-, és gáz-csatlakozási pontok; - fűtést, hűtést biztosító hőszivattyúk részére kialakított csatlakozási pontok; - légtechnikai csatlakozási pontok; - automatikus vízzel oltó (sprinkler) rendszer; - elektromos csatlakozás (a bérlemény területén rendelkezésre áll csatlakozó kábel); - tűzjelző (az üres Bérlemény részére kiépített tűzjelző érzékelők a födémen); - IT csatlakozás lehetősége; - tűzvédelemmel ellátott acél vázszerkezet, üvegezett héjszerkezet,

6 belső acél-vagy alumínium vázszerkezetű üvegezett határoló falak Tört Hónap A naptári hónap nem első Napján megkezdett, illetve a naptári hónap nem utolsó Napján megszűnt bérleti jogviszony tartamát jelölő időszak. Üzemeltetési Időszak A Birtokba Adás Napja és ugyanezen év december 31-e közötti időszak; ezt követően a Naptári Év, vagy amennyiben a Bérleti Szerződés év közben szűnik meg, úgy a Naptári Év első Napja és a bérleti jogviszony megszűnésének Napja közötti időszak. Üzleti Nap Üzleti Napnak minősül valamennyi olyan naptári Nap, melyet külön jogszabály nem nyilvánít munkaszüneti nappá. Veszélyhelyzet Az élet-, illetőleg vagyonbiztonságot jelentős mértékben veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség. Vis Maior Esemény Olyan esemény ide értve különösen a természeti csapásokat, egyéb katasztrófákat, valamint emberi eredetű események vagy tevékenységek eredményeként kialakuló rendkívüli helyzeteket, amely a szerződésszerű teljesítést bármely Fél számára részben vagy egészben lehetetlenné teszi, és amelynek bekövetkezése: - az elvárható gondosság tanúsítása esetén sem látható előre; - elháríthatatlan, és - egyik Félnek sem róható fel. E körbe tartoznak különösen az alábbiak: (a) (b) (c) (d) (e) (f) - tűz, robbanás, villámcsapás; - vihar, áradás, árvízi hatás; - ionsugárzás; - meteorit-becsapódás; - földrengés, földcsuszamlás; - háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, terrorizmus, bombariadó, sztrájk, szervezett és engedélyezett munkabeszüntetés;

7 (g) (h) - környezetszennyezés; - hangrobbanás, légi jármű becsapódása; - a közműszolgáltatások Bérbeadón kívüli okból történő szüneteltetése. II. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY II.1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TARTAMA Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig.. tevékenység folytatása céljából bérbe veszi a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ (a továbbiakban: Épületegyüttes) területén található, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben feltüntetett (a). alapterületű, az Épületegyüttes alaprajzán. számmal jelölt helyiséget, valamint (b).. alapterületű, az Épületegyüttes alaprajzán.. számmal jelölt teraszt (a helyiség és a terasz a továbbiakban együttesen: Bérlemény) jelen Szerződés hatályba lépésétől számított. év határozott időtartamra. Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos és háborítatlan birtokára, illetőleg folyamatos üzletszerű használatára a hatályos jogszabályoknak és jelen Szerződés feltételeinek megfelelően. Bérlő, valamint Bérlő alkalmazottai, ügyfelei, továbbá a képviseletében eljáró egyéb személyek jogosultak az Épületegyütteshez tartozó, be nem épített, és más jogcímen, illetve más által kizárólagosan nem használt közös használatú területek és helyiségek rendeltetésszerű használatára a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően. II.2. A BÉRLEMÉNY FELSZERELTSÉGE ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐI Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó Birtokba Adás Napján a jelen Szerződés 2. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező Birtokba Adási Jegyzőkönyvben rögzített műszaki állapotfelvétel szerinti Szerkezetkész Állapotban bocsátja Bérlő birtokába a Bérleményt. Bérlő kijelenti és elismeri, hogy jelen Szerződés aláírásakor tájékoztatást kapott a következő körülményekről, melyeket tudomásul vesz és kifejezetten elfogad: (a) az Épületegyüttes folyamatosan fejlesztés alatt áll. (b) Bérbeadó jogosult az Épületegyüttes belső kialakításának szükség szerinti módosítására, melynek elvégzését Bérlő tűrni köteles, feltéve, ha a Bérbeadó által végrehajtott változtatások:

8 (i) nem csorbítják Bérlő azon jogát, hogy a Bérleményt rendeltetésszerűen használhassa; (ii) nem eredményezik Bérlő üzleti tevékenységének meghiúsulását; továbbá (iii) nem ellentétesek a jelen Szerződésben rögzített célokkal. III. FEJEZET: A BÉRLETI DÍJ ÉS A FORGALOMARÁNYOS BÉRLETI DÍJ III.1. A BÉRLETI DÍJ III.1.1. A bérleti díj összege Bérlő az általa bérelt helyiség tekintetében az alábbi összegű bérleti díj megfizetésére köteles: (a) Birtokba Adás Napjától napjáig Ft/m 2 /hó+áfa; (b).. napjától... napjáig Ft/m 2 /hó+áfa; (c).. napjától... napjáig Ft/m 2 /hó+áfa; majd (d).. napjától kezdődően Ft/m 2/ hó+áfa a Bérlő által benyújtott pályázatban foglaltaknak megfelelően. Bérlő az általa bérelt terasz tekintetében Ft/m 2 /hó+áfa összegű bérleti díj megfizetésére köteles. III.1.2. A bérleti díj indexálása Felek rögzítik, hogy Bérbeadó a Bérlemény után fizetendő bérleti díj számítása során a jelen Szerződés III.1.1. pontjában meghatározott díjtételeken felül a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján köteles érvényesíteni a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves fogyasztói árindex mértékét (indexálás). III A helyiség bérleti díjának indexálása Az Épületegyüttes alaprajzán.. számmal jelölt,.. m 2 alapterületű helyiség jelen Szerződés III.1.1. pontjában meghatározottak szerint számított éves bérleti díjának összegét az alábbiak szerint kell meghatározni:

9 (a) A Birtokba Adás Napjától december 31. napjáig.. Ft/hó+ÁFA. (b) január 01. napjától december 31. napjáig.. Ft/hó+ÁFA, mely összeg a évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, 100 Ft-ra kerekítve emelkedik. (c) január 01. napjától december 31. napjáig.. Ft/hó+ÁFA, mely összeg a január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kamatos kamat számításának szabályai szerint,100 Ft-ra kerekítve emelkedik. (d) január 01. napjától.. Ft/hó+ÁFA, mely összeg a január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, a kamatos kamat számításának szabályai szerint, 100 Ft-ra kerekítve emelkedik. (e) január 01. napjától a bérleti díj összege minden naptári év január 1-jén az előző évre vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével, 100 Ft-ra kerekítve emelkedik. III A terasz bérleti díjának indexálása Az Épületegyüttes alaprajzán.. számmal jelölt,.. m 2 alapterületű terasz adott tárgyévre irányadó, jelen Szerződés III.1.1. pontjában meghatározott bérleti díjának összegét a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző év vonatkozásában közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigáltan, 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. III.2. A BÉRLETI DÍJ MEGFIZETÉSE Bérlő havonta előre köteles a bérleti díj megfizetésére. A bérleti díjról szóló számla kiállítása és annak megfizetése forintban történik. A bérleti díjról Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát küld Bérlőnek, mely számlát Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik Napjáig köteles Bérbeadó.. számú elkülönített pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján egy összegben kiegyenlíteni. Tört Hónap esetén időarányosan, napokra vonatkoztatva kell kiszámítani a bérleti díj összegét. Ha a Bérbeadó által felszámítható bérleti díj fizetése alól Bérlő valamely időszakra vonatkozóan mentességben vagy kedvezményben részesül, úgy a mentesség vagy kedvezmény tekintetében az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 71. -ában foglalt rendelkezések megfelelően irányadók. A bérleti díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha azt a Bérbeadó által megjelölt teljesítési határidőn belül Bérbeadó pénzforgalmi számláján jóváírták. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díjat jelen Szerződésben meghatározottak szerint akkor is köteles megfizetni Bérbeadó részére, ha üzletszerű tevékenységét a saját érdekkörében előállt bármely ok miatt nem gyakorolja.

10 Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles Bérbeadónak megfizetni. Bérlőnek nincs beszámítási vagy visszatartási joga a bérleti díjra vagy a jelen Szerződés alapján bármely más jogcímen Bérlő által megfizetendő pénzösszegre vonatkozóan. III.3. FORGALOMARÁNYOS BÉRLETI DÍJ III.3.1. A Forgalomarányos Bérleti Díj meghatározása Bérlő a jelen Szerződés III.1. pontjában meghatározott bérleti díj összegén felül köteles Forgalomarányos Bérleti Díjat is fizetni Bérbeadó részére akkor, ha az adott Elszámolási Időszakban folytatott üzletszerű tevékenységével elért nettó árbevételének %-a meghaladja az adott Elszámolási Időszakra irányadó bérleti díj általános forgalmi adó nélkül számított összegét. III.3.2. A Forgalomarányos Bérleti Díj mértéke A Forgalomarányos Bérleti Díj megegyezik Bérlő által az adott Elszámolási Időszakban realizált nettó árbevétel %-a, és az adott Elszámolási Időszakra Bérlő által fizetendő jelen Szerződés III.1. pontjában meghatározott összes nettó bérleti díj különbözetének általános forgalmi adóval növelt összegével. III.3.3. Az Elszámolási Időszak nettó árbevételének megállapítása és ellenőrzése Bérlő legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig köteles Bérbeadóval közölni a tárgyévre irányadó Elszámolási Időszak nettó árbevételére vonatkozó adatokat. Bérbeadó jogosult arra, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgálóval évente ellenőriztesse a Forgalomarányos Bérleti Díj meghatározása érdekében Bérlő által az adott Elszámolási Időszak vonatkozásában közölt nettó árbevételi adatokat. Amennyiben az eljáró könyvvizsgáló megállapítja, hogy az adott Elszámolási Időszak valós nettó árbevétele legalább 2%-kal meghaladta a Bérlő által előzetesen közölt bevételi összeget, úgy a könyvvizsgálat költségei Bérlőt terhelik. III.3.4. A Forgalomarányos Bérleti Díj megfizetése Az Elszámolási Időszak lejártát követően Bérbeadó a jelen Szerződés III.2., valamint III.3. pontjaiban foglaltak szerint megállapítja a Forgalomarányos Bérleti Díj összegét, és az arról kiállított számlát megküldi Bérlő részére. Bérlő a számla ellenértékét annak kiállításától számított tizenöt Napon belül a jelen Szerződés III.2. pontjában meghatározott pénzforgalmi számla javára történő átutalással, egy összegben, forintban köteles megfizetni. A Forgalomarányos Bérleti Díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha az Bérbeadó pénzforgalmi számláján a fent meghatározott határidőben jóváírásra kerül. A Forgalomarányos Bérleti Díj késedelmes megfizetésére a jelen Szerződés III.2. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

11 IV. FEJEZET: ÜZEMELTETÉSI DÍJ ÉS KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK IV.1. ÜZEMELTETÉSI DÍJ IV.1.1. Az üzemeltetési díj összege Bérlő a Birtokba Adás Napjától köteles az Épületegyüttes fenntartásával és működtetésével összefüggő üzemeltetési díjat fizetni Bérbeadónak az alábbi költségelemek ellentételezéseként: (a) Bérlőre a jelen Szerződés alapján áthárított közterhek. (b) Bérbeadó által nyújtott, valamennyi Bérlő által közösen fogyasztott szolgáltatások költségei. (c) A közös használatú területek, valamint az üzemviteli területek üzemeltetésével járó költségek. (d) A Bérlemény, illetőleg az Épületegyüttes folyamatos, kereskedelmi célú üzemeléshez szükséges szolgáltatások biztosításából eredő költségek. Az üzemeltetési díj összege az első éves megállapításig ( -éig).. Ft/m²/hó + ÁFA. Felek rögzítik, hogy a Bérlemény részét képező terasz vonatkozásában Bérlő nem fizet üzemeltetési díjat. IV.1.2. Az üzemeltetési díj komponensei Az üzemeltetési díj különösen az alábbi, áthárított közterheket, illetőleg Bérbeadó által biztosított szolgáltatások költségeit foglalja magában: (a) Bérbeadót terhelő, jogszabály által a Bérleményre mint ingatlanra megállapított és kivetett valamennyi adó. Bérbeadó a Bérlemény Alapterületének az Épületegyüttes bruttó alapterületéhez viszonyított arányában jogosult áthárítani Bérlőre a Bérleményt terhelő, jelen Szerződés aláírásának időpontjában már hatályos adók mértékének későbbi emeléséből eredő különbözet összegét, valamint a bérleti jogviszony fennállása alatt később bevezetett új adókat azok hatályba lépésének időpontjától kezdődően. (b) Az Épületegyüttes fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges, ésszerű, a piaci viszonyoknak megfelelő mértékű alábbi költségek: (i) a mindenkori új építményi értékre vonatkozó teljes (épület-) vagyonbiztosítás költségei, ezek között is különösen (de nem kizárólagosan) az elemikár-biztosítás, a felelősségbiztosítás, az üvegtöréskár-biztosítás, a viharkár-biztosítás és a vízvezetékkár-biztosítás költségei; (ii) víz- és csatornatisztítási díjak, szemétszállítási díj (hulladékok kezelése és elszállítása az Épületegyüttes központi szeméttárolójából), kéményseprési díj, a közös területek, üzemviteli területek és a hozzájuk tartozó mellékberendezések általános megvilágításával összefüggő költségek (ide értve a fogyasztók szükséges

12 cseréjével kapcsolatos költségeket is), a hűtés, fűtés és szellőzés költségei, az áramszolgáltatás zavarainak elhárítási költségét (rövidzárlat, biztosítékok cseréje stb.), továbbá a hó eltakarításának költségei; (iii) a kártevők elleni védekezés költségei; (iv) a közös területek és üzemviteli területek takarításának költségei (ide értve a külső felületeket is), az Épületegyüttes üzemeltetését szolgáló összes berendezés üzemeltetési és karbantartási költsége ide értve a hűtéssel, fűtéssel, szellőzéssel és meleg vízzel kapcsolatos berendezéseket, a tűz- és füstjelző, a füstelvezető és a tűzoltó rendszereket, továbbá a felvonókat és mozgólépcsőket, az Épületegyüttes rendeltetésszerű működését és fenntartását szolgáló valamennyi általános infrastrukturális költség (ide értve az elektronikus hírközlés közös költségeit is); (v) az Épületegyüttes üzemeltetését szolgáló berendezések rendeltetésszerű működését biztosító személyi és anyagi ráfordítások, különösen a karbantartó személyzet bér- és egyéb költségei ide értve a személyzet munkájának ellátásához szükséges felszerelések költségeit is, az őrző-védő személyzet költsége, valamint egyéb, az Épületegyüttes üzemeltetésével összefüggésben szükségszerűen jelentkező költségek; (vi) Bérbeadó által igénybe vett harmadik személy ingatlankezelő vagy üzemeletető által felszámított ingatlankezelési és üzemeltetési díj, illetve őrzésvédelmi költségek, azzal a kitétellel, miszerint az Épületegyüttes általános őrzésével összefüggő feladatok ellátása nem mentesíti Bérlőt azon kötelezettsége alól, hogy gondoskodjon a Bérlemény megfelelő őrzéséről, illetőleg vagyonvédelméről. Bérlő ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő, a Bérleményben bekövetkezett károkért Bérbeadó nem tartozik helytállni; (vii) Felek közös érdekkörébe tartozó marketing- és reklámtevékenységek költségei; (viii) az Épületegyüttes karbantartásával, javítási munkáival, üzemeltetésével és hasznosításával kapcsolatos hatósági és önkormányzati előírások betartásából eredő valamennyi kiadás; (ix) bármely egyéb olyan szolgáltatás vagy dologi beruházás indokolt költségei, melyek Bérbeadó ésszerű véleménye szerint az Épületegyüttes magasabb színvonalú vagy hatékonyabb üzemeltetését és használatát, illetve a bérlők és a látogatók jobb hangulatát vagy kényelmét szolgálják, továbbá amelyek elvégzése ingatlankezelési szempontból Bérbeadó ésszerű véleménye szerint szükséges; (x) kertészeti költségek. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés IV.1.2. (b) pontjának (vii) és (ix) alpontjaiban foglalt tevékenységek, szolgáltatások, illetőleg beruházások alapján Bérlőt terhelő költségek aránya összességében nem haladhatja meg az üzemeltetési díj 25%-át.

13 IV.1.3. Az üzemeltetési díj összegének megállapítása Az üzemeltetési díj a Bérlemény Alapterületének az Épületegyüttes teljes bérbe adható területéhez viszonyított arányában kerül meghatározásra. Az üzemeltetési díj összegét Bérbeadó egyoldalúan állapítja meg és azt írásban közli Bérlővel. Bérbeadó az üzemeltetési díjat minden Naptári Évre előre, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig az aktuális Elszámolási Időszak tényköltségei alapján becsléssel állapítja meg. Felek rögzítik, hogy Bérlő nem kifogásolhatja az üzemeltetési díj Bérbeadó által jóhiszeműen és okszerűen megállapított összegét, de Bérlő írásbeli kérelmére Bérbeadó köteles Bérlő rendelkezésére bocsátani a becsült üzemeltetési díj adott Üzemeltetési Időszakra vonatkozó részletes bontását. Ha Bérbeadó a tárgyévet megelőző december 15. napjáig nem állapítja meg az üzemeltetési díj becsült összegét, úgy Bérlő a becsült üzemeltetési díj megállapításáig a tárgyévet megelőző Üzemeltetési Időszakra vonatkozó, becsült üzemeltetési díj arányos részét köteles megfizetni Bérbeadó részére, az ennek eredményeként keletkezett különbözetet pedig Felek a tárgyévre vonatkozó becsült üzemeltetési díj megállapítását követő hónapban kiállított számla alapján kötelesek elszámolni. Felek rögzítik, hogy Bérbeadó jogosult az adott Elszámolási Időszakra irányadó, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigálni az üzemeltetési díj összegét (indexálás). Az Épületegyüttes alaprajzán.. számmal jelölt,.. m 2 alapterületű helyiség adott tárgyévre irányadó, jelen Szerződés IV.1.1. pontjában meghatározott üzemeltetési díjának összegét a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző év vonatkozásában közzétett fogyasztói árindex mértékével korrigáltan, 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani. Bérbeadó az adott Üzemeltetési Időszakot követő év március 15. napjáig elkészíti, és Bérlő részére átadja az adott Üzemeltetési Időszakra vonatkozó üzemeltetési díjról szóló elszámolást. Amennyiben az adott Üzemeltetési Időszakra Bérlő által üzemeltetési díjként megfizetett összeg kevesebb, mint Bérbeadó által utóbb, a valós és igazolt költségadatok alapján kalkulált és elszámolt tényleges összeg, úgy Bérlő köteles az adott Üzemeltetési Időszakra már kifizetett üzemeltetési díjon felül a Bérbeadó által szabályszerűen kiállított számla ellenében a kiállítástól számított harminc Napon belül megfizetni a két összeg különbözetét Amennyiben az adott Üzemeltetési Időszakra Bérlő által üzemeltetési díjként megfizetett összeg meghaladja a Bérbeadó által utóbb, a valós és igazolt költségadatok alapján kalkulált és elszámolt tényleges összeget, úgy Bérbeadó a következő havi üzemeltetési díjban Bérlő javára jóváírja a túlfizetést. IV.1.4. Az üzemeltetési díj megfizetése Bérlő havonta előre köteles az üzemeltetési díj megfizetésére. A üzemeltetési díjról szóló számla kiállítása és annak megfizetése forintban történik.

14 Az üzemeltetési díjról Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát küld Bérlőnek, mely számlát Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik Napjáig köteles Bérbeadó.. számú elkülönített pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján egy összegben kiegyenlíteni. Tört Hónap esetén időarányosan, napokra vonatkoztatva kell kiszámítani az üzemeltetési díj összegét. IV.2. KÖZÜZEMI TÍPUSÚ DÍJAK ÉS A BÉRLEMÉNY FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK A Bérlő által megfizetendő közüzemi díjak összegét az egyes szolgáltatások fogyasztását tanúsító mérőórákon szereplő értékek alapján kell meghatározni. A közüzemi díjakról szóló számla kiállítása és annak megfizetése forintban történik. A Bérlemény fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő közüzemi típusú díjakat Bérlő havonta, a tárgyhónapot követően utólag, a ténylegesen mért és igazolt fogyasztási adatok, illetőleg a lekötött energia alapján, közvetített szolgáltatásként, Bérbeadó.. számú elkülönített pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján, egy összegben köteles megfizetni az erről szóló számla kiállítását követő tizenöt Napon belül. Tört Hónap esetén időarányosan, napokra vonatkoztatva kell kiszámítani a közüzemi díjak összegét. A közüzemi díjak összege csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha annak ellenértékét Bérbeadó által megjelölt teljesítési határidőn belül Bérbeadó pénzforgalmi számláján jóváírták. Bérlőt terheli továbbá: (a) (b) A Bérlemény takarításával, valamint vagyonvédelmével összefüggő feladatok ellátása és ezek költségei. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések saját érdekkörében történő megkötése, valamint e szolgáltatások költségeinek viselése. IV.3. ÓVADÉK Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa bérelt helyiség vonatkozásában háromhavi bruttó bérleti díjnak és háromhavi bruttó üzemeltetési díjnak megfelelő, továbbá az általa bérelt terasz vonatkozásában háromhavi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot nyújt a jelen Szerződés teljesítése során Bérbeadó részéről Bérlővel szemben keletkező bármely jogos követelés biztosítékául. Az óvadék hiánytalan megfizetése jelen Szerződés aláírásának és hatálybalépésének feltétele. Bérlő egy összegben, forintban köteles megfizetni az óvadékot Bérbeadó.. számú pénzforgalmi számla (a továbbiakban: Óvadéki Számla) javára történő átutalással. Felek rögzítik, hogy Bérlő jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolta... Ft összegű óvadék hiánytalan megfizetését, amely az Óvadéki Számlán jóváírásra került. Ha a bérleti jogviszony fennállása alatt Bérbeadó a Bérlővel szemben fennálló valamely jogos követelését részben vagy egészben az Óvadéki Számlán elhelyezett pénzösszegből elégíti ki,

15 úgy Bérlő haladéktalanul köteles az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összegének kiegészítésére vagy pótlására. Bérlő haladéktalanul köteles továbbá az Óvadéki Számlára történő átutalás útján kiegészíteni az óvadék összegét az üzemeltetési díj, illetőleg a bérleti díj emelése esetén, ide értve e díjaknak a fogyasztói árindex mértékével jelen Szerződés szerint történő korrekcióját (indexálását) is. Bérlő e kötelezettségét: (a) a bérleti díj emelkedésére tekintettel jelen Szerződés III.1.1. (a) (d) pontjaiban rögzített időtartamok és összegek szerint a tárgyév január 15. napjáig; (b) a bérleti díj összegének indexálására tekintettel jelen Szerződés III.1.2. pontjában foglaltak szerint; (c) az üzemeltetési díj emelése vagy indexálása esetén tizenöt Napon belül teljesíti. Bérlőt az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összege után nem illeti meg kamat, ezzel összefüggésben Bérbeadóval szemben nem támaszthat semmilyen igényt. Bérbeadó a Bérlővel szemben fennálló követeléseit a bérleti jogviszony megszűnését követően is elsősorban az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összegből köteles kielégíteni. E rendelkezés ugyanakkor nem érinti Bérbeadó azon jogát, hogy Bérlővel szemben fennálló követeléseit az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett összeget meghaladóan is érvényesítse. V. FEJEZET: A BÉRLEMÉNY BIRTOKBA ADÁSA ÉS A BÉRLŐI MUNKÁK V.1. A BÉRLEMÉNY BIRTOKBA ADÁSA V A Birtokba Adás Napja Bérbeadó a Birtokba Adás Napján köteles a Bérleményt a Bérlő birtokába és használatába adni, Bérlő pedig köteles a Bérleményt birtokba venni. A Birtokba Adás Napja: jelen Szerződés aláírását követő. Nap. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönös és kifejezett egyetértésük esetén a Bérlemény birtokba adására jelen Szerződés hatályba lépését követően az V.1.2. pontban meghatározott Birtokba Adás Napjánál korábbi időpontban is sor kerülhet. Ekkor a Birtokba Adási Jegyzőkönyvben rögzített Napot kell a Birtokba Adás Napjának tekinteni. V A Birtokba Adás késedelme Ha a Bérlemény birtokba adásának előkészítésében olyan késedelem következik be, amely miatt a Bérlemény jelen Szerződés által rögzített feltételek mellett a Birtokba Adás Napján nem bocsátható Bérlő birtokába, úgy a Birtokba Adás Napjától számított hatvannapos

16 póthatáridő áll Bérbeadó rendelkezésére, hogy a Bérleményt a jelen Szerződésben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő módon Bérlő birtokába adja. Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen késedelem Bérbeadó részéről nem minősül szerződésszegésének, és erre hivatkozással, Bérbeadóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. Ha a Bérlemény birtokba adására a jelen Szerződés V.1.3. pontjában meghatározott hatvannapos póthatáridőn belül a Bérbeadónak felróható okból nem kerül sor, úgy Bérbeadó a Birtokba Adás érdekében haladéktalanul köteles megtenni minden szükséges intézkedést, és köteles Bérlőt legalább öt Nappal korábban a Birtokba Adás Napjáról írásban tájékoztatni. Ha a Bérlemény birtokba adására Bérlőnek felróható okból nem kerül sor, úgy Bérlő a Bérlemény mielőbbi birtokba vétele érdekében haladéktalanul köteles megtenni minden szükséges intézkedést, továbbá az akadály elhárulását követően haladéktalanul köteles Bérbeadót írásban tájékoztatni a Bérlemény birtokba vételére irányuló szándékáról. Felek rögzítik, hogy Bérlőnek jelen Szerződés által rögzített Birtokba Adás Napjától kezdve akkor is beáll a bérleti díj fizetésére vonatkozó kötelezettsége, ha a Bérleményt neki felróható okból Birtokba Adás Napján nem tudta birtokba venni. Ha a Bérlemény a Birtokba Adás Napján olyan ok miatt nem bocsátható Bérlő birtokába, amelyért egyik Fél sem felelős, úgy Felek a Bérlemény mielőbbi birtokba adása, illetőleg birtokba vétele érdekében tájékoztatási, és együttműködési kötelezettségük maradéktalan betartása mellett haladéktalanul kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést, valamint az akadály elhárulását követően kötelesek megállapodni a Birtokba Adás Napjáról. Ilyen esetben Bérlő a Bérlemény birtokba vételét megelőző időszak vonatkozásában nem kötelezhető bérleti díj fizetésére. A Birtokba Adás Napját nem késleltetik a Bérleményben meglévő olyan, kisebb jelentőségű hibák, melyek fennállása, illetőleg kijavítása nem akadályozza aránytalan mértékben a Bérlemény birtokba vételét, használatát, illetőleg azt, hogy Bérlő megkezdhesse a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok elvégzését. V A Birtokba Adási Jegyzőkönyv Birtokba Adás Napján a Felek kötelesek a Bérlemény műszaki állapotáról Birtokba Adási Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) készíteni, azt kölcsönösen aláírni és jelen Szerződéshez annak 2. számú, elválaszthatatlan mellékleteként csatolni. A Jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei az alábbiak: (a) Bérlő nyilatkozata arról, hogy a Bérlemény a Birtokba Adás Napján megfelel a jelen Szerződésben foglalt valamennyi követelménynek. (b) Azon kisebb jelentőségű hibák és hiányosságok felsorolása, melyekre hivatkozással Bérlő nem tagadhatja meg a Bérlemény birtokba vételét, és amelyek a Bérlemény végső kialakítására irányuló munkálatok elvégzésének megkezdését nem akadályozzák, valamint e hibák és hiányosságok kijavítására megállapított határidő, továbbá a szükséges intézkedések megjelölése. (c) Bérlő arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy határidőben beszerzi és Bérbeadónak bemutatja egyrészt a bérlemény kialakításhoz szükséges, másrészt a Bérlői Munkák

17 befejezését követően a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedélyt. Jegyzőkönyvbe foglalható továbbá a Bérlemény birtokba adását érintő, bármelyik Fél által lényegesnek minősített egyéb körülmény. V.2. BÉRLŐI MUNKÁK V.2.1. Általános rendelkezések Bérbeadó a Birtokba Adás Napján a Bérlői Munkák elvégzésére alkalmas állapotban köteles átadni a Bérleményt Bérlőnek. Felek rögzítik, miszerint Bérlő a Birtokba Adás Napjától számított... napon belül köteles elvégezni a Bérlői Munkákat, illetve ennek eredményeként kialakítani és üzemelésre alkalmassá tenni a Bérleményt. A Bérlői Munkák fenti határidőre történő befejezésének elmulasztása Bérlő egyoldalú szerződésszegésének minősül. Bérlő feladatát képezi az elektromos energia-, gáz, víz- és csatornavételezési pontok kialakítása a Bérlemény területén. A mérőberendezések állásának kezdő értékeit külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Bérlő kizárólag a Bérbeadó által előzetesen elfogadott tervek alapján, a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, Bérbeadó írásos engedélyének birtokában végezhet munkálatokat a Bérleményen. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem vállal felelősséget a Bérlemény területén Bérlő által folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása tekintetében, azok beszerzésére Bérlő köteles. A Bérlői Munkák elvégzése során fogyasztott valamennyi energia, víz és egyéb szükséges erőforrás költségét Bérlő köteles viselni. Bérlő akként köteles megszervezni és lebonyolítani a Bérlői Munkákat, hogy azok elvégzése ne korlátozza, ne akadályozza, illetőleg ne veszélyeztesse más, az Épületegyüttes területén a Bérleményen kívül tevékenykedő személyek munkavégzését. A Bérlői Munkák megkezdése előtt Bérbeadó és Bérlő a jelen Szerződés 3. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező jegyzőkönyvben közösen rögzítik a Bérlemény környezetének, valamint a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási utaknak az állapotát. Bérbeadó a Birtokba Adás Napját követően is beléphet a Bérleménybe és jogosult Bérlőt arra kötelezni, hogy a Bérlői Munkákat haladéktalanul kezdje meg, a Bérbeadó által jóváhagyott dokumentumoknak, a jogszabályoknak, az építési engedélynek, valamint bármely, a Bérbeadó által adott ésszerű írásbeli utasításnak megfelelően, beleértve azon utasításokat is, melyek a Bérlemény vészhelyzet esetén történő kiürítésére vonatkoznak.

18 A Bérlői Munkák végzése során Bérbeadó ésszerű időben jogosult de nem köteles a Bérleménybe belépni azzal a szándékkal, hogy ellenőrizze a Bérlői Munkák végzésének aktuális állását, valamint a felhasznált anyagokat. Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Bérlői Munkák elvégzése során szakirányú képesítéssel és jogosultsággal rendelkező műszaki vezető vagy műszaki ellenőr kerüljön alkalmazásra, és már a Bérlői Munkák megkezdésének időpontjában olyan felelősségbiztosítással rendelkezzen, amely megfelelő fedezetet nyújt a Bérlői Munkák végzése során és azok eredményeként az Épületegyüttesben, illetőleg más Bérleményekben vagy egyes épületrészekben, valamint az ott lévő ingóságokban keletkezett, továbbá az Épületegyüttesben tartózkodó természetes személyek fizikai sérülését vagy egészségromlását előidéző károk megtérítésére. A fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha az építés-szerelési munkákkal okozott károk biztosítási összege minimum Ft/kár, illetőleg Ft/biztosítási időszak limittel kerül megkötésre. Bérlőnek e felelősségbiztosítási fedezet meglétét a Bérlői Munkák megkezdése előtt akként kell igazolnia, hogy Bérbeadó birtokába adja a felelősségbiztosítási kötvényt és a biztosítási díj befizetésének bizonylatát, illetőleg a biztosítási kötvényt és a biztosító által kiállított fedezetigazolást. Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik a jogszabályi, valamint az intézményi munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásáért és betartatásáért. Bérlő köteles ellenőrizhető módon elvégezni az általa foglalkoztatott személyek tűz- és munkavédelmi oktatását. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő - erre vonatkozó, előzetes és írásos megállapodás hiányában - a Bérlői Munkák ellenértékének megtérítésére a jelen Szerződés megszűnése után semmilyen jogcímen - még jogalap nélküli gazdagodás címén sem - tarthat igényt, azt Bérbeadótól nem követelheti. V.2.2. A Bérlői Munkák tervei A Bérlői Munkák megkezdése előtt Bérlő saját költségén köteles elkészíteni, illetve elkészíttetni a Bérlői Munkák teljes körű építészeti, statikai, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú elektromos terveit, az engedélyezési és kiviteli terveket, továbbá valamennyi egyéb kiegészítő dokumentumot (a továbbiakban együtt: Dokumentumok). V A Dokumentumok kötelező tartalmi elemei A Dokumentumok kötelező tartalmi elemei az alábbiak: (a) Építészeti és statikai tervek, műszaki leírások. (b) Megvalósítási ütemterv, erőforrás-terv, organizációs terv. (c) Gépészeti tervek (víz, csatorna, gáz, hűtés-fűtés, szellőzés); elektromos tervek (gyenge és erősáramú), a sprinkler-rendszerről készített tervek (amennyiben átalakítás szükséges, úgy az illetékes hatóság által jóváhagyott tervek), a tűzvédelmi rendszer és a tűzjelző rendszer tervei (továbbá az illetékes hatóság által jóváhagyott tervek, amennyiben átalakítás szükséges); (d) Tűzrendészeti tervfejezet. (e) Előzetes hatósági jóváhagyások.

19 (f) Az üzletszerű működés ideje alatt tervezett alkalmazotti és látogatói létszámok. V Egyéb tartalmi követelmények A Dokumentumoknak: (a) Magyar nyelven, a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak megfelelően kell készülniük. (b) Teljes összhangban kell állniuk az építési engedéllyel, a használatbavételi engedéllyel, illetőleg bármely más vonatkozó engedéllyel, az Épületegyüttes sprinkler-rendszerével, a tűzvédelmi és tűzjelző rendszerrel valamint jelen Szerződéssel. (c) Ütemtervet kell tartalmazniuk a Bérlői Munkák teljesítésére vonatkozóan. V A Dokumentumok jóváhagyása, illetve javítása Bérlő a Bérlői Munkák megkezdését legalább húsz Nappal megelőzően köteles Bérbeadónak benyújtani a Dokumentumokat elektronikus úton és papír alapú dokumentáció formájában egyaránt. Ha a Dokumentumok nem felelnek meg a jelen Szerződésben foglalt bármely feltételnek vagy a Bérleményre vonatkozó engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak, úgy Bérbeadó a hibák megjelölését tartalmazó írásos értesítés mellett köteles Bérlőnek visszaküldeni a Dokumentumokat. Bérlő köteles a hibákat kijavítani és a Dokumentumokat az értesítés kézhezvételétől számított tíz Napon belül újra benyújtani. Ha Bérbeadó a részére ismételten benyújtott Dokumentumokkal szemben azok benyújtásától számított huszonöt Napon belül nem emel kifogást, úgy Bérbeadó által elfogadottnak kell tekinteni a Dokumentumokat. Bérlő köteles a tűzjelző- és a sprinkler rendszer terveit az illetékes katasztrófavédelmi hatósággal (tűzoltóság) előzetesen egyeztetni, valamint ezekre létesítési engedélyt szerezni. Felek rögzítik, miszerint Bérbeadó saját szempontrendszere alapján hagyja jóvá a Dokumentumokat, mindez ugyanakkor nem mentesíti Bérlőt azon kötelezettsége alól, hogy a vonatkozó jogszabályok által előírt hatósági engedélyeket, illetőleg más hivatalos dokumentumokat beszerezze. V.2.3. A Bérlői Munkák befejezése Bérlő köteles haladéktalanul értesíteni Bérbeadót a Bérlői Munkák befejezéséről. A fent meghatározott értesítést követően Felek kötelesek a Bérlemény végső paramétereit jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a jelen Szerződéshez csatolni. A Bérlői Munkák befejezését követően Bérlő egy nyomtatott példányban, valamint elektronikus adathordozón is köteles átadni Bérbeadónak a Bérlői Munkák valamennyi megvalósulási tervét, műszaki leírásait, az üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, az elektromos rendszer érintésvédelmi jegyzőkönyvét, a jóváhagyott tűzrendészeti terveket és átvételeket, egyéb hatósági jóváhagyásokat és kikötéseket, valamint a működési engedélyt. Bérlő a tűzjelző- és a sprinkler rendszeren elvégzett munkálatok befejezése után köteles beszerezni e rendszerek önálló használatbavételi engedélyét az illetékes katasztrófavédelmi hatóságtól.

20 A Bérlemény rendszerszerű üzemét csak a jelen pontban rögzített feltételek maradéktalan teljesülése esetén lehet megkezdeni. VI. FEJEZET: ÁLLAGMEGÓVÁS, KARBANTARTÁS VI.1. BÉRLŐ KÖTELEZETTSÉGEI VI.1.1. Állagmegóvás Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény állagát ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő, szokásos mértékű amortizációt a Bérlői Munkák befejezésének Napján fennálló állapotában, saját költségén megőrzi. Bérlő helytállni tartozik az általa létesített vagy elhelyezett, illetve a Bérlemény üzemszerű működését szolgáló valamennyi egyéb berendezés és felszerelés rendeltetésszerű működéséért, illetve köteles a Bérbeadó által jóváhagyott gazdasági társasággal karbantartási szerződést kötni. Bérlő köteles biztosítani, hogy a Bérlemény területén lévő vízcsövek ne fagyjanak be, továbbá köteles a Bérleményen elhelyezett és csak a Bérlemény működését szolgáló elosztó rendszereket (levegő, víz, energia, hulladék stb.) karbantartani, illetőleg javításukról gondoskodni. Az elosztórendszerek meghibásodásából eredő, Bérbeadónak vagy harmadik személyeknek okozott kárért Bérlő a polgári jog általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. Bérlő saját költségén köteles elvégezni az általa használt berendezési és felszerelési tárgyak rendszeres tűzvédelmi, továbbá érintésvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően. Bérlő köteles a hatályos jogszabályok, valamint a jelen Szerződéshez legkésőbb a Birtokba Adás Napján csatolandó, annak elválaszthatatlan részét képező Házirend rendelkezéseit betartani, továbbá megfelelni a Bérbeadó valamennyi olyan, ésszerű kérésének, mely a rendeltetésszerű működés elősegítését célozza. Bérlő köteles megfelelő felelősségbiztosítást kötni, amely fedezetet nyújt az általa a Bérlemény területén folytatott üzletszerű tevékenység során az Épületegyüttesben előidézett, illetőleg harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére, ide értve az ingatlanban és a benne lévő ingóságokban bekövetkező, valamint a természetes személyek fizikai sérülésével vagy egészségromlásával járó károkat. Bérlő által nyújtott felelősségbiztosítási fedezet akkor minősül megfelelőnek, ha legalább Ft/kár/év biztosítási összeggel kerül megkötésre. Bérlőnek a felelősségbiztosítási fedezet meglétét legkésőbb az üzleti tevékenységének megkezdéséig felelősségbiztosítási kötvénnyel és a biztosítási díj befizetésének bizonylatával vagy a felelősségbiztosítási kötvénnyel és a Biztosító által kiállított fedezetigazolással, annak átadása útján kell Bérbeadó felé igazolnia. Bérlő legkésőbb az adott biztosítási év lejáratát megelőző harminc Nappal köteles az új biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási kötvényt és a fedezet fennállásának igazolását megküldeni Bérbeadó részére. Bérlő köteles a Bérleményben jelen Szerződés rendelkezéseinek, a tűzbiztonságról szóló hatályos jogszabályoknak, valamint a Bérbeadó által elfogadott terveknek (Tűzvédelmi Szabályzat és Menekülési Terv) megfelelően biztosítani a tűzvédelmet és eleget tenni a következő követelményeknek:

21 (a) Köteles megfelelő számú és típusú állandó tűzoltó készülék, illetőleg más tűzvédelmi eszköz folyamatos biztosítására. (b) A Bérlemény biztonságának ellenőrzése céljából Bérbeadó bármikor jogosult a Bérlemény területére belépni, továbbá rendellenesség, mulasztás vagy szabálytalanság észlelése esetén jogosult arra, hogy a halaszthatatlan javításokat, illetőleg a szükséges berendezések felszerelését vagy a meghibásodott berendezések cseréjét Bérlő költségére és veszélyére elvégeztesse, ha azokat Bérlő felszólítás ellenére haladéktalanul nem végzi el Jelen Szerződés hatályának fennállása alatt Bérbeadó által közölt, előzetes és írásbeli értesítés alapján ide nem értve a haladéktalan beavatkozást igénylő eseteket Bérlő bármely időpontban köteles tűrni a Bérbeadó által az Épületegyüttes karbantartása, állagmegőrzése, illetőleg javítása szempontjából szükségesnek ítélt munkálatok elvégzését, így különösen a Bérleményen és az Épületegyüttes vagy környezete egyéb részein végzendő munkákat, melyekkel szemben Bérlő sem kártérítésre, sem pedig a bérleti díj részben vagy egészben történő visszatérítésére vonatkozó igényt nem támaszthat. Az itt meghatározott munkálatokat Bérbeadó köteles a lehető legrövidebb időn belül akként végrehajtani, hogy mindez Bérlő üzleti tevékenységének lehető legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával járjon, továbbá köteles e tevékenységek eredményeként a Bérleményen keletkezett bármilyen károsodást haladéktalanul, Bérlő indokolt igényeinek figyelembe vétele mellett kijavítani, illetőleg helyreállítani. Ha Bérlő a fentiekben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlőhöz címzett, erre irányuló felszólításának Bérlő általi kézhezvételét követő tizennégy Nap elteltével Bérlő költségére a szükséges munkákat elvégezni vagy elvégeztetni. Bérlő az ilyen munkák ésszerű költségeit az erről kiállított bérbeadói számla kézhezvételét követő tíz Napon belül köteles megfizetni VI.1.2. Változtatások a Bérleményen Bérbeadó előzetes és írásbeli jóváhagyása nélkül Bérlő nem változtathat a Bérlemény szerkezetén (ide értve a leszerelhető elválasztások felépítését vagy lebontását, de nem értve ide Bérlő által a Bérlemény területén elhelyezett ingóságok elhelyezésének megváltoztatását, kivéve a fokozott födémterhelést jelentő ingóságokat). Bérlő köteles előzetes jóváhagyás céljából bemutatni Bérbeadónak a Bérlemény módosításáról szóló minden olyan tervet, alaprajzot, amely a Bérlő által végrehajtani kívánt átépítésekre, átalakításokra vonatkozik. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az ilyen módosításra vagy változtatásra vonatkozó jóváhagyását, ha azt az Épületegyüttes összképével, illetve biztonságával nem tartja összeférhetőnek, vagy ha mindez veszélyeztetné az Épületegyüttes szerkezeti épségét. Bérbeadó azonban indokolatlanul nem tagadhatja meg, illetve nem késleltetheti a jóváhagyás megadását. Bérlő saját költségén köteles beszerezni a Bérbeadó által jóváhagyott változtatásokhoz szükséges valamennyi hatósági engedélyt. Bérlő csak Bérbeadó előzetes és írásbeli jóváhagyásával végezhet a Bérleményen építési vagy más felújítási munkát, ide értve az olyan munkálatokat is, melyek hatással lehetnek az Épületegyüttes egészére, a fűtésre, a hűtésre, a biztonsági berendezésekre, a közös szolgáltatásokra, a kirakatokra, a Bérleményen kívülről látható felszerelésekre és feliratokra, továbbá a közbiztonságra.

22 Bérlő az általa végzett építési vagy Átalakítási Munkák során semmilyen körülmények között nem használhat azbesztet és/vagy más, jogszabály által tiltott összetevőt tartalmazó, illetőleg egészségügyi kockázattal járó anyagot E kötelezettség megszegése esetén Bérbeadó jelen Szerződés megszűnése után is követelheti, hogy Bérlő saját költségére és veszélyére távolítsa el a tiltott, illetve az egészségügyi kockázatot jelentő anyagokat. Ha Bérlő e kötelezettségét nem teljesíti, úgy Bérbeadó jogosult Bérlő költségére és veszélyére eltávolítani az ilyen építőanyagokat. A bérleti jogviszony tartama alatt Bérlő által végeztetett beruházások és/vagy felújítások költségeit kizárólag Bérlő viseli, ezek megtérítésére Bérbeadót nem lehet kötelezni. VI.2. BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI VI.2.1. Karbantartás, felújítás A jelen Szerződésben meghatározott bérlői kötelezettségvállalásokon kívül az Épületegyüttes teljes körű karbantartása, felújítása valamint a közös használatú területek állagának megóvása Bérbeadó kötelezettsége. Bérbeadó a jelen Szerződés által meghatározott karbantartási, felújítási, illetve állagmegóvási kötelezettségét (a) az életveszélyt előidéző, továbbá az Épületegyüttes állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény, illetőleg a szomszédos bérlemények rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó (azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul, (b) azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig az Épületegyüttes soron következő, aktuálisan esedékes karbantartása vagy felújítása során köteles teljesíteni. A haladéktalan beavatkozást igénylő, a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő ok fennállása esetén Bérbeadó javítási vagy átalakítási tevékenységeket Bérlő hozzájárulása vagy engedélye nélkül is végezhet a Bérleményen, mely munkákat a lehető legrövidebb időn belül kell végrehajtani, valamint a Bérleményen okozott valamennyi kárt haladéktalanul ki kell javítani vagy az eredeti állapotot egyéb módon szükséges helyreállítani. Bérlő nem késleltetheti, illetőleg nem akadályozhatja az e pontban meghatározott munkák Bérbeadó általi elvégzését. Bérlő az igazolt és okszerű költségeinek egy összegben való megtérítését követelheti Bérbeadótól, ha a Bérbeadó érdekkörébe tartozó, azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett el. Bérbeadó kizárja felelősségét az ellenőrzési körén kívül eső bármely szolgáltatás elmaradása vagy megszakadása vonatkozásában (például áramszünet). Ilyen jogcímen Bérlő sem kártérítést, sem pedig a bérleti díj csökkentését vagy elengedését nem követelheti Bérbeadótól. VI.3. VÁLTOZTATÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ ÉPÜLETEGYÜTTESBEN Bérlő a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az Épületegyüttesben Bérlő hozzájárulása nélkül is jogosult változtatásokat végrehajtani.

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt.

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt. Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az:

Bérleti szerződés. Amely létrejött egyrészről az: Bérleti szerződés Amely létrejött egyrészről az: Szervezet: Országos Mentőszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22. ÁHT azonosító: 035082 Adószám: 15309989-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására 14049385 r Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/.i.'fc ;../2 0 1 4. Javaslat a Salgótarján, Rákóczi út 18. (hrsz: 3750/A/2) szám alatti üzlethelyiség bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Társaságunk bérleti szerződést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségekre

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségekre RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségekre 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest,

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási és támogatási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: Bérleti és Szolgáltatási szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117. Budapest, Kőrösy József u. 7-9.), mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (székhelye: 2851 Környe, Alkotmány u. 2., törzskönyvi azonosító száma: 729963, adószáma: 15729961-2-11, KSH statisztikai

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérl. díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa)

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérl. díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa) HIRDETMÉNY A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divíziója (1131 Budapest, Béke utca 65.) 2014. november 17-től 2014. december 15-ig nyilvános

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/2006. (VI.1.) KGY r e n d e l e t e a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezéséről valamint közzétételéről szóló 68/2003. (XII. 22.) KGY rendelet módosításáról

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására AJÁNLATI FELHÍVÁS A Szegedi Vízmű Zrt. részére szóródó anyagok folyamatos beszállítására 1. Általános feltételek 1.1. Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum

MEGÁLLAPODÁS. , mint Beruházó (székhely:.., önkormányzati törzsszám:.., adószám:.., képviseli:..), a továbbiakban: Beruházó, Preambulum MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, mint vagyonkezelő (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., statisztikai számjele: 15329358-8413-312-01, képviselője:

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben