Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1"

Átírás

1 1 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések GOP 1.2.1

2 2 Klaszter-pályázatokhoz kapcsolódó jogi és számviteli kérdések 1. számviteli elszámolás szabályai 2. jegyzett tőke minimum szabályai 3. anyavállalatnak fizetett/fizetendő osztalékszabályozások 4. tagi kölcsönnel kapcsolatos szabályozások 5. főbb adófizetési szabályozások 6. munkaviszony illetve megbízási jogviszony közötti eltérések és dokumentációs szabályozások 7. vállalkozás megszüntetése

3 3 1. számviteli elszámolás szabályai K+F költségek elszámolása A számviteli törvény az alábbi kutatási formákat különbözteti meg (2000. évi C. tv. 3 ): alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül; alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek; kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása.

4 4 1. számviteli elszámolás szabályai Közvetlen költségek általában: a kísérleti fejlesztők munkabére és járulékaik, a K+F-hez közvetlenül kapcsolódó szakértői díjak illetve igénybevett egyéb külső szolgáltatások (mérések, minősítések, szállítások melyek nem minősülnek kutatásnak), a K+F-hez közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok beszerzési értéke levonható áfa nélkül, a K+F-hez bérbe vett eszköz bérleti díja, kizárólag a K+F-hez használt eszközök beszerzési értéke levonható áfa nélkül, illetve meghatározott feltételek mellett a K+F-hez használt tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenési leírása. Csökkenteni kell a költségeket az esetlegesen már elszámolt de értékesített eszközökkel, anyagokkal, azokból keletkezett hulladékok haszonanyag értékével. Nem tartoznak a K+F közvetlen költségei közé a kísérleti fejlesztés általános költségei, a mások által végzett kutatások számlázott költségei, illetve azon költségek melyek nem utalványozhatóak a K+F témaszámaira.

5 5 1. számviteli elszámolás szabályai Könyvelésben: Kutatás fejlesztés aktivált értéke T 111 K 582, ha a K+F az üzleti év fordulónapjáig nem fejeződött be Tárgyi eszközként aktiválható termék előállítása után T 161 K 582, T 582 K 111 Értékesíthető termék előállításakor készletre kell venni T 251 K 581, T 582 K 111 Szellemi termékként saját tevékenységi körben kerül hasznosításra T 114 K 582, T 582 K 111 Tehát a mérlegben K+F aktivált értékeként kimutatni csak azt lehet, amely nem haladja meg a jövőben megtérülő ebből származó gazdasági hasznok mértékét, azaz a várható piaci értéket (2000.évi C. tv. 25. (4) ) Az alá nem támasztott költségeket ráfordításként kell elszámolni. A befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év vagy annál rövidebb idő alatt írtható le értékcsökkenésként (2000.évi C. tv. 52. (4) )

6 6 1. számviteli elszámolás szabályai Támogatások elszámolása A támogatási előleg számvitelileg kétféleképpen kezelhető: Végleges támogatás: nem kell visszafizetni, betudható a támogatásba. a) Egyéb bevétel: ha költségek ellentételezésére kapta a társaság. b) Rendkívüli bevétel: ha fejlesztési célra kapta a társaság. Kölcsön: a jövőben egyértelműen visszafizetési kötelezettség vonatkozik rá. Könyvelési lépések: Befolyt előleg: T 384 K 451 Nem kell visszafizetni: T 451 K 384 és T 384 K 963 (költségek ellentételezésére kapott támogatásként egyéb bevétel) A támogatás folyósításának évében a támogatás mértékét meghaladó K+F közvetlen költségeit lehet csak aktiválni.

7 7 1. számviteli elszámolás szabályai Támogatások elszámolása Passzív időbeli elhatárolás (T963 K481): Ha a támogatások összege meghaladja a K+F közvetlen felmerült költségeit, akkor a támogatási többletet időben el kell határolni. Ilyenkor nem lehet K+F költségeket aktiválni. Aktív időbeli elhatárolás (T391 K963): Ha a támogatást a társaság nem az üzleti évben, hanem azt követően, de még a mérlegkészítés időpontja előtt kapta meg, akkor aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni az elkészített mérlegben, és a következő üzleti évben kell feloldani az elhatárolást a ténylegesen felmerült K+F költségekkel szemben. Ha a K+F költségek meghaladják a folyósított támogatás összegét, a költségtöbbletet aktiválni kell (T111 K582), amennyiben azonban alatta maradnak a támogatás összegének, a támogatási többletet elhatároláson kell hagyni. Az időben elhatárolt támogatás feloldása az aktivált eszköz értékcsökkenésének arányában történhet a későbbiek során (T571 K 119 és T963 K391).

8 8 1. számviteli elszámolás szabályai Támogatások elszámolása Kamatok elszámolása: a) Ha a társaság a részére átutalt támogatás összegét nem azonnal használja fel, hanem leköti és kamatot realizál rajta, akkor a kamatot pénzügyi műveletek bevételei között kell elszámolni (T384 K974), tehát nem egyéb vagy rendkívüli bevételek között a támogatással együtt. b) A tagi hiteleket elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni, ezért már a főkönyvben is külön számlán szükséges vezetni a források között. Az adott évre kiszámított kamatot pénzügyi ráfordításként kell könyvelni, azonban ha nem kerül kifizetésre, akkor a mérlegben elhatárolt kötelezettségként kell nyilvántartani.

9 9 1. számviteli elszámolás szabályai Számviteli szabályzatok A számviteli politika keretében el kell készíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; d) a pénzkezelési szabályzatot. A számviteli politikát az alapítás időpontjától számított 90 napon belül kell összeállítani. A beszámolóval való összhangját a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. Egy esetleges APEH vizsgálat keretében ellenőrzésre bekérheti a revizor, és hiánya illetve hiányosságai esetén maximum 500 ezer Ft mulasztási bírság szabható ki (Art évi XCII. tv (1).e)).

10 10 1. számviteli elszámolás szabályai Könyvvizsgálat Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál kötelező a könyvvizsgálat kivéve, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál a tárgyévi várható adatokat kell figyelembe venni. Ha jogszabály írja elő a könyvvizsgálatot, a vállalkozó nem térhet el annak kötelezettségétől.

11 11 1. számviteli elszámolás szabályai Támogatásként kapott összeg bemutatása a beszámolóban A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel kapott összegeket támogatásonként az alábbi megbontásban: kapott összeg, összeg felhasználása, jogcím, évek szerint. Ha jogszabály (pl a projekt kiírásában hivatkozott jogszabályok) másképp rendelkezik, egyéb adatokat is kiegészítő mellékletbe kell foglalni.

12 12 2. Jegyzett tőke minimum szabályai Korlátolt felelősségű társaságok esetén az alapítás feltétele a minimálisan 500 ezer Ft jegyezett tőke befizetése. A jegyzett tőke bármilyen irányú változtatása illetve az üzletrészek mértéke 10 ezer forinttal osztható kell, hogy legyen. Korlátolt felelősségű társaságok esetében, ha ez a tőkevesztés olyan mértékű, hogy a saját tőke a jegyzett tőke összegének fele alá csökken, a társaság ügyvezetője haladéktalanul köteles összehívni a társaság taggyűlését (egyszemélyes társaság esetében értesíteni a társaság egyedüli tagját). Megoldási lehetőségek: Jegyzett tőke emelés; Tőketartalékba befizetés, a jegyzett tőke egyidejű, kismértékű emelésével; Pótbefizetés elrendelése a veszteség fedezésére.

13 13 2. Jegyzett tőke minimum szabályai Amennyiben két egymást követő teljes üzleti évben a társaság éves beszámolójának adatai szerint fennáll a tőkevesztés, de nem éri el a fent meghatározott mértéket, a társaság tagjai a második üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásától számított 3 hónapon belül kötelesek meghozni az előzőekben javasolt vagy az alábbiakban leírt döntések valamelyikét: Törzstőke leszállítása; Kapcsolt vállalkozás követelésének elengedése (illeték!); A társaság működési formájának átalakítása olyan társasági formára, melyben nincs minimális jegyzett tőke követelmény (Bt., KKt.)

14 14 2. Jegyzett tőke minimum szabályai Ha a társaság nem intézkedik a tőkevesztés kiküszöböléséről, azzal a működését meghatározó jogszabályokba ütközik, és ezért a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat ellene. A lehetséges szankciók: írásban felhívhatja a társaságot a törvényes működés helyreállítására, a társaságot, illetve, ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra az ügyvezető adott okot, az ügyvezetőt 100 ezer Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja, a társaság határozatainak végrehajtását meghatározott időre felfüggesztheti, illetve megsemmisítheti azokat, és szükség esetén új határozatok hozatalát írhatja elő, a társaság törvényes működésének helyreállítása céljából összehívhatja a társaság taggyűlését, vagy ennek a végrehajtására - a társaság költségén - megfelelő személyt vagy szervezetet rendelhet ki, meghatározott időre felfüggesztheti a társaság működését, a társaságot eltilthatja a további működéstől, és egyben megszűntnek nyilváníthatja.

15 15 3. Anyavállalatnak fizetett/fizetendő osztalék szabályai Osztalék kifizetéséről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg a taggyűlés határozhat. Az ügyvezető osztalék fizetésére vonatkozó javaslatát amennyiben van a felügyelő bizottságnak is jóvá kell hagynia. 1) feltétel: A számvitelről szóló évi C. törvény 39. (3) bekezdése értelmében a tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény akkor fizethető ki osztalékként, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá. 2) feltétel, hogy a kifizetés összege nem haladhatja meg a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredmény összegét. Osztalékelőleg évközben - közbenső mérleg Társaságok részére fizetett osztalék adómentes (magánszemélyekre ez nem vonatkozik)

16 16 4. Tagi kölcsönnel kapcsolatos szabályozások A tagi hitel legnagyobb mértéke, melynek még nincs többlet adóvonzata, a saját tőke háromszorosa. ST = JT+TT+LT+ET. A veszteséges vállalkozások esetében a működés finanszírozásának kialakításakor a tagoknak figyelniük kell a saját illetve idegen tőke arányára. Ha a tagi hitel a saját tőke háromszorosát meghaladja, a meghaladó részre jutó elszámolt kamat adott évi átlagos állománya a társasági adóban adóalap növelő tétel. Példa: a saját tőke 50 millió Ft, a hitel összege 200 millió Ft a teljes évben, az éves kamat 10%. Ekkor a saját tőke háromszorosát meghaladó rész: 50 millió Ft, az arra eső kamat: 50 millió * 10% = 5 millió Ft, amely adóalap növelő tétel. Az adóalap növelő kamatra jutó fizetendő társasági adó: 5 millió Ft * 16% = 800 ezer Ft, tehát ennyi a plusz költsége a hitelnek a fizetendő kamaton kívül.

17 17 4. Tagi kölcsönnel kapcsolatos szabályozások Ha a fizetendő kamatokat elengedik a tagok, azt elengedett kötelezettségként kell kezelni, mely a társasági adóban adóalap csökkentő tétel, azonban ajándékozási illeték terheli, melynek mértéke anyavállalati kölcsön esetén 11% és 21% között, egyéb kapcsolt vállalkozás esetén 21% és 40% között sávosan emelkedik. A pályázati kiírás alapján a támogatás 40%-áig maximum 300 millió Ftig előleg nyújtható. Az előleg illetve az időközi kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a teljes támogatás 80%-át. Tehát ha a társaság szeretné maximálisan kihasználni az előlegszabály adta lehetőségeket, akkor 300 millió Ft előleg felvételéhez az összes igénylendő támogatás összege 750 millió Ft, amely 1,5 milliárd Ft teljes projekt költséget jelent. Ebben az esetben a 300 millió Ft-ot meghaladó költségek esetében merül fel először a saját finanszírozási igény.

18 18 4. Tagi kölcsönnel kapcsolatos szabályozások A tagi kölcsönökre is vonatkoznak a transzferár szabályok, amely azt jelenti, hogy amennyiben nem piaci viszonyok által meghatározott kamatokat fizetnek a tagi kölcsönökre, akkor a fizetett és a piaci ár közötti különbséggel a feleknek módosítaniuk kell a társasági adóalapjukat. A transzferár szabályok a társasági adóról szóló évi LXXXI. tv 4 (23) szerinti kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciókra vonatkoznak. Kis és mikrovállalkozásoknak nem kötelező a transzferár-dokumentáció elkésztése, azonban ennél nagyobb vállalkozásoknak törvény által előírt kötelezettségük Elkészítésének elmulasztása szerződésenként 2 millió Ft-ra bírságolható. A szerződésenkénti bírság azt jelenti, hogy minden kapcsolt felek közötti ügyletre el kell készíteni a vonatkozó szerződést (ez nem egyenlő a transzferár dokumentációval), és ezen szerződések mellé kell elkészíteni a transzferár megállapodást, amely bizonyítja az alkalmazott piaci feltételek meglétét.

19 19 4. Tagi kölcsönnel kapcsolatos szabályozások A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségre a 2003/18-as PM rendeletet kell alkalmazni. A transzferár dokumentáció főbb tartalmi elemei: kapcsolt vállalkozás adatai kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések tartalma, hatálya a piaci és a kapcsolt felek közötti ár összehasonlítására alkalmazott módszer szokásos piaci ár meghatározása, módszere transzferárral összefüggő bírósági, hatósági eljárások nyilvántartás elkészítésének dátuma. Mind társasági adó, mind áfa levonhatóság szempontjából célszerű a 200 ezer Ft feletti összevont értékű szolgáltatások esetén szerződést készíteni. Ez a kapcsolt felek közötti tranzakciókra is vonatkozik.

20 20 5. Főbb adófizetési szabályok Társasági adó (1996. évi LXXXI. tv) A Társaságoknak az éves eredményük alapján társasági adót, különadót kell fizetniük a APEH felé, illetve helyi iparűzési adót a vállalkozás székhelye/telephelye szerinti önkormányzatnak. A tárasági adó alapja: Az adózás előtti eredmény + adóalap növelő tételek - adóalap csökkentő tételek = adóalap A kalkulált adó ennek 16%-a illetve bizonyos esetekben a pozitív adóalap 50 millió Ft-ot meg nem haladó összegéig 10%.

21 21 5. Főbb adófizetési szabályok Különadó (2006. évi LIX. tv) A különadó alapja: Az adózás előtti eredmény - külföldi telephelyen realizált jövedelem + adóalap növelő tételek - adóalap csökkentőt tételek = adóalap A kalkulált adó ennek a 4%-a. Veszteség esetén nem kell megfizetni, azonban veszteség elhatárolásra sincs lehetőség.

22 22 5. Főbb adófizetési szabályok Helyi iparűzési adó (1990. évi C. tv) A helyi iparűzési adó alapja: Értékesítés árbevétele - eladott áruk beszerzési értéke - eladott közvetített szolgáltatások értéke - anyagköltség = adóalap Mentes az adóalapnak az a része legfeljebb azonban az adóalap 90 %-a, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. A kalkulált adó az adóalap 2%-a általában, ettől lefelé az önkormányzatok saját hatáskörben eltérhetnek. Veszteség esetén nem kell megfizetni, azonban veszteség elhatárolásra sincs lehetőség.

23 23 5. Főbb adófizetési szabályok Általános forgalmi adó (2007. évi CXXVII. tv.) A Belföldön végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás után, valamint a közösségen belüli beszerzés és termékimport után általános forgalmi adót kell fizetni. Az adót a belföldön nyújtott ügyletek esetén a terméket értékesítő illetve szolgáltatást nyújtó adóalany az általa kiállított számlán tünteti fel, és hárítja át a vevőre. Az adó mértéke az adó alapjának 20%-a, bizonyos meghatározott vtsz számú termékek esetében 5%-a. Számlázás Az adóalany köteles az általa végrehajtott termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról másik adóalanynak számlát kibocsátani. A számla kibocsátásáról az adózó legkésőbb a teljesítésig, előleg esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legkésőbb ésszerű határidőn belül (általában 15 nap) köteles gondoskodni.

24 5. Főbb adófizetési szabályok Bevallás Az adóbevallási és fizetési/visszaigénylési határidők függnek az adófizetési kötelezettség mértékétől. Havonta, 1 millió Ft-ot meghaladja az elszámolandó adó Negyedévente, ha - előjeltől függetlenül - a 250 ezer Ft-ot elérte Egyéb esetben éves adóbevallás A bevallás beadásának határideje a bevallási időszakot követő hónap 20. napja, éves bevallók esetén a követő év február 25. Éves bevallásról negyedévesre illetve negyedévesről havi bevallásra át kell térnie az adózónak, ha az adóévben az előbbiekben leírt értékhatárt a fizetendő adó összege elérte.

25 25 5. Főbb adófizetési szabályok Adólevonás, visszaigénylés Az adólevonási jog gyakorlásának feltétele, hogy az adózó rendelkezzen az eredeti számlával és a számla minden tekintetben megfeleljen a törvényi előírásoknak. Az adó visszaigénylésére akkor van lehetősége a társaságnak, ha a bevallásban szerepeltetett számlák teljes mértékben megfizetésre kerültek, valamint az alábbi értékhatárokat eléri a negatív elszámolandó adó összege: havi bevallásra kötelezett adózó esetén az 1 millió, negyedéves bevallásra kötelezett esetén a 250 ezer, éves bevallásra kötelezett esetén az 50 ezer forintot. Ha a társaság nem a vállalkozási tevékenységhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe vagy nem vállalkozási tevékenységet szolgáló eszközöket vásárol, a vásárlás áfa tartalma nem vonható le. Támogatásból vásárolt eszközök áfája levonható, nincs arányosítás!

26 26 5. Főbb adófizetési szabályok Innovációs járulék évi XC. törvény Innovációs járulékfizetési kötelezettség terheli az Atv. 3. -ának (2) (3) bekezdésében foglalt kivétellel a számvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi székhelyű gazdasági társaságot, vagyis a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a részvénytársaságot, a korlátolt felelősségű társaságot és a közös vállalatot. A szabályozás alapján azonban nem járulék kötelezett: Az üzleti év első napján kis vagy mikrovállalkozásnak minősül [50/10 fő, 10/2 millió EUR]. A január 1-jei besoroláshoz az utolsó elfogadott, általános esetben a évi beszámoló adatainak figyelembevétele szükséges. A cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági társaság és annak előtársasága.

27 27 5. Főbb adófizetési szabályok Az innovációs járulék alapja azonos a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. törvény 39. (1) bekezdése alapján meghatározott összeggel. A járulék alapja az alábbi módon számítandó: + nettó árbevétel eladott áruk beszerzési értéke közvetített szolgáltatások értéke anyagköltség Adóalap (vetítési alap) Az így meghatározott vetítési alap és a járulék mértékének (0,3%) szorzata szerinti összeg a járulék éves bruttó összege, amely csökkenthető K+F tevékenységek költségével, feltéve, ha nem állami támogatásból finanszírozták.

28 28 6. Munkaviszony vs. vállalkozási / megbízási jogviszony Az adók és járulékok alapja a bruttó bérköltség. A munkáltatói terhek jelenleg az alábbiak: 29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 1,5% szakképzési járulék 1950 HUF/fő/hó tételes egészségügyi hozzájárulás. A munkavállalói terhek 2009-ben a következőek: 18/36% adótábla szerinti személyi jövedelemadó 1,7 millió HUFig 18%, afelett 36% 4% különadó, a járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelemre től a járulékfizetés felső határa HUF (napi HUF) 9,5% egyéni nyugdíjjárulék, melyből 1,5% kötelező, 8% magánnyugdíj pénztári tagdíj, melyeket azonban a járulékfizetés felső határát meghaladó jövedelemre nem kell megfizetni 6% egészségbiztosítási járulék, ebből 4% természetbeni és 2% pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1,5% munkavállalói járulék.

29 29 6. Munkaviszony vs. vállalkozási / megbízási jogviszony Ha megbízási szerződés keretein belül történik a munka elvégzése, akkor az alábbi módosításokkal alkalmazandóak a fenti bérterhek: Minimálbér 30%-át meghaladó megbízási díj esetén: A személyi jövedelemadó alapja, a megbízási díj 90%-a, vagy nyilatkozat szerint, különadó fizetési kötelezettség nem terheli, munkaadói járulék fizetési kötelezettség nem terheli, munkavállalói járulék fizetési kötelezettség nem terheli, tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli, 2%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetési kötelezettség nem terheli, ha van más cégnél 36 órás munkaviszonya. Minimálbér 30%-át meg nem haladó megbízási díj esetén csak a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli a fentiek szerint illetve 11%-os személyi egészségügyi hozzájárulás.

30 30 7. Vállalkozás megszüntetése A projekttársaság a projekt befejezése és az elkészült kutatás értékesítése után a projektkiírásban meghatározottak figyelembe vételével megszüntetheti tevékenységét. Amennyiben erről a tagok döntenek, végelszámolás keretében történik a megszűnés. A dokumentumok megőrzésére alkalmazandó határidők a társaság megszűnése esetén is fennállnak. Adózással kapcsolatos dokumentumok: 5 év A számviteli bizonylatokat 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, legalább 10 évig kell megőrizni. A projekttel kapcsolatos dokumentáció megőrzési határideje december 31.

31 Köszönjük a figyelmet!

K+F költségek elszámolása

K+F költségek elszámolása ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT-TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI, ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL Az alábbiakban összefoglaljuk az akkreditált innovációs klaszterek támogatásának igénybevételével illetve az létrehozott

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft.

EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. EUROPA CANTAT PÉCS 2015 Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Pécs, 2016. február 28. Cégszerű aláírás I. Általános Rész: A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Europa Cantat

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 23953545-9329-572-02 Statisztikai számjel 02-09-079034 Cégjegyzék száma Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft 7621 Pécs Széchenyi tér 1 Egyszerűsített éves beszámoló 2014 A beszámolót összeállította: Pintérné

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben