Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k b 17- n ü ᔗ厗

2 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester Péchy T más l olgármester Dr B rtus György ké viselᔗ勗 Bosnyák Gáborné ké viselᔗ勗 eith István ké viselᔗ勗 Miklósné Domin Zsuzs nn ké viselᔗ勗 Vár di Jánosné ké viselᔗ勗 Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 N k olgármester köszönti z ülésen meg elent ké viselᔗ勗ket megáll ít hogy 6 ké viselᔗ勗 v n elen z ülés h tároz tké es Ismerteti z ülés meghívób n szere lᔗ勗 n irendi ont it és v sl tot tesz n irendek tárgy lási sorrend ének felcserélésére kérdezi v n-e v l kinek egyéb v sl t 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 77/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz meg: 1 Beszámoló két ülés között eltelt idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l Tá ékozt tó z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésének ½ éves tel esítésérᔗ勗l z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dések módosítás Tá ékozt tó z egészségügyi l ellátás működésérᔗ勗l ᔗ勗háziorvos tevékenységérᔗ勗l védᔗ勗nᔗ勗 munká áról háziorvosi ügyeleti szolgál t működésérᔗ勗lᔗ勗 B r nyi ᔗ勗ütᔗ勗-Vendéglátói ri Kft-vel közétkeztetésre megkötött váll lkozási szerzᔗ勗dés módosítás 6 gyermekintézményekben fizetendᔗ勗 étkezési térítési dí k megáll ításáról szóló ᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VIII 1 ᔗ勗 rendelet módosítás ᔗ勗 Beszámoló ké viselᔗ勗-testület bizottság in k munká áról ᔗ勗 Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz t kiírás 9 Bérleti szerzᔗ勗dés megkötése 10 Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság és Dömsödi Polgárᔗ勗rség támog tás 11 z Integrált Közösségi ᔗ勗zolgált tó Tér Pályáz t II forduló ár ályáz t benyú tás 1 közterület h sznál táról szóló 9ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 önkormányz ti rendelet módosítás

3 1. B ó k ü k dᔗ厗 k n k d ᔗ厗 Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: N k N k olgármester tá ékozt tásként elmondt hogy h m ros n elkészülnek z i b é 咷 í i é é咷í é i 咷 N gyon sok munkát z önkormányz t önerᔗ勗bᔗ勗l f lugondnok és közh sznú munkások közreműködésével végzett el beruházás kb - millió forintb kerül ᔗ勗lkészül z inform tik terem bᔗ勗vítése t nári és ig zg tói irod v l mint szülᔗ勗i fog dótér z áté ítést z iskol felú ítási ályáz thoz készített műsz ki tervek l án végzik 咷 咷 咷 咷i é énzügyi elszámolás elkészült rendezvény t-b került tételes elszámolást ké viselᔗ勗k megtekintették 咷 b 咷 i 咷 é咷í é é k csol tb n elmond hogy minden tervek szerint h l dt beruházás egész ide e l tt foly m tos n volt k vizsgál tok semmilyen műsz ki roblém nem merült fel Két utcáb n kellett t l cserét végezni z egyik részen s l kos volt t l másik részen ol l szennyezett volt ᔗ勗ze tember 19-én megtörténik készre elentés N gyon sok oly n terület készült el mi nem ályáz t része z iskol kisé ülete elᔗ勗tti térköves rész szolgált tóház elᔗ勗tti rkoló szelektív hull dékgyű tᔗ勗 elᔗ勗tti terület ᔗ勗gy gondol hogy kivitelezᔗ勗 és cs t minᔗ勗ségi ó munkát végzett nem lehet rá uk n sz ᔗ勗ze tember -én vendégül szeretné látni beruházásb n részt vett összes dolgozót és szeretettel meghív minden ké viselᔗ勗t ór kor Művelᔗ勗dési házb egy m rh örköltes ebédre 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 78/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Novák Pál olgármester két ülés közötti idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l szóló beszámoló át nn k keretében - z r ny János ᔗ勗lt lános Iskol felú ítási munkáiról - lun ról készített énzügyi tá ékozt tót - z belterületi ut k fe lesztése é ítési beruházásról szóló tá ékozt tót elfog d ᔗ厗 : ké viselᔗ勗-testület 2. T k ó nk n n n k n k ½ í ᔗ厗 Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester N k olgármester elmondt hogy z intézmények szoros költségvetési számok ellenére is tudták t rt ni költségeket Örömmel t szt lt hogy z iskoláb n társulási működés indulás kor t szt lt bizonyt l nság nevelᔗ勗 testület körében megszűnt v nn k kisebb viták z intézmény vezetᔗ勗 ével de összességében elfog dt z önkormányz t zon igényét hogy n gyobb önállóságot szeretne t gintézménynek z itt t nító ed gógusokn k z intézményvezetᔗ勗 rogr m áb felvette zöld iskol rogr mot

4 D. V nd k ᔗ厗 elmondt hogy nn k ellenére hogy z é ítmény dónál és telek dónál z elᔗ勗zᔗ勗 évhez ké est dí növekedés volt l kosság ezt két dónemet fizette be legn gyobb rányb n ᔗ勗gy gondol helyesen mérte fel z dóemelésrᔗ勗l szóló döntésnél ké viselᔗ勗-testület l kosság fizetési ké ességét z i rűzési dónál és gé ármű dónál hátr lék mut tkozik mindkét dónemnél egy dózó h lmozt fel közel 0 millió forintos t rtozást cég felszámolását megkezdték nem ig zán v n remény hátr lék beh tásár N k elmondt hogy ez s nos ront z önkormányz t költségvetési helyzetét n gyon rosszul mut t zt mut t hogy z önkormányz t ké telen beh t ni z dósságot ugy n kkor z i rűzési dóerᔗ勗 ké esség felmérésekor z önkormányz ti helyzetét ozitív n mut t Mindez zt eredményezi hogy csökken h vi áll mi fin nszírozás beh tás érdekében mindent elkövetnek de s nos ez cég nem cs k mi önkormányz tunknál h gyott ilyen mértékű dósságot t rtozások beh tásánál végreh tások t sokk l szigorúbb n veszik és gé ármű dó t rtozásoknál több esetben forg lomból történᔗ勗 kivonásról is döntöttek ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 79/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete figyelembe véve Pénzügyi Bizottság v sl tát z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésének ½ éves tel esítésérᔗ勗l szóló tá ékozt tót elfog d D. V nd köregyzᔗ勗 elmond hogy ké viselᔗ勗-testület döntése szerint z élelmezési sz kfel d ton létszámcsökkentést végreh tották Pályáz tot nyú tott k be z ezzel k csol tos költségek utól gos fin nszírozásár ᔗ勗00 e t- létszámcsökkentést z önkormányz t 009 évi eredeti költségvetésében már átvezették ezt most korrigálni kell egy döntéssel mivel felmentett dolgozó felmentési ide e ez év má usb n árt le Kéri hogy ezzel k csol tb n benyú tott h tároz ti v sl tot fog d el ké viselᔗ勗-testület h tároz t létszámcsökkentési ályáz t elbírálásához szükséges N k olgármester v sol hogy z írásb n benyú tott h tároz ti v sl tot szóbeli kiegészuítéssel fog d el ké viselᔗ勗-testület ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 80/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megáll ít hogy 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 és 99ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz t i l án z önkormányz t élelmezési sz kfel d tnál végreh tott 1 fᔗ勗 köz lk lm zotti

5 létszámcsökkentést z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VII 0 ᔗ勗 rendeletében tévesen átvezette ké viselᔗ勗-testület megáll ít hogy létszámcsökkentéssel érintett köz lk lm zott ogviszony 009 má us 1 n án szűnt meg így 009 évi költségvetési eredeti létszámkeret helyesen 1 fᔗ勗 mely 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VII 0 ᔗ勗 költségvetési rendelet módosításáv l 1 fᔗ勗re csökken 3. OT B nk N - k h ᔗ厗d k ód í Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester N k olgármester elmondt hogy korább n már meghozott testületi h tároz tok módosításár elzálog fedezet módosítás mi tt v n szükség z OTP B nk Zrt belsᔗ勗 reviziós rendszere ellenᔗ勗rzése során kérte z ing tl n fedezet átrendezését z egyes hitelszerzᔗ勗dések között Nem ú ing tl nok fedezetként történᔗ勗 fel ánlásáról v n szó h nem meglévᔗ勗k átcso ortosításáról és elzálog szerzᔗ勗dések ennek megfelelᔗ勗 módosításáról sz v zásr bocsátott h tároz ti v sl tok t d í 120/2008.(XII.17.) K. ú d í ) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meghozt ᔗ受dé j d h tároz tot 81/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 0ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dését z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete t folyószáml hitel OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l történᔗ勗 felvételérᔗ勗l döntött hitel fut mide ét 00ᔗ勗 december 1 -tᔗ勗l 009 december 11-ig h tározz meg hitel és árulék i vissz fizetésének biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül s át bevételeket ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelezettséget váll l rr hogy hitel vissz fizetés idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben - felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en - költségvetésébe betervezi és óváh gy illetve költségvetési elᔗ勗irányz t módosítás i során figyelembe veszi z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i In n h Mű belterület ᔗ勗ᔗ勗 Hrsz Belterületi szántó belterület 1 ᔗ勗 Hrsz ᔗ勗zolgált tóház belterület ᔗ勗ᔗ勗9 Hrsz Belterületi beé ítetlen terület megnevezésű forg lomké es ing tl n in t hitel és árulék i ere éig z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗helyi elzálog ogot l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy fent meg elölt ing tl nok forg lomké esek felettük korlátl nul rendelkezik és sz v tol z ing tl nok kár er és tehermentességét

6 ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy más meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik z 1990 évi 勗 勗V tv ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nokr zálogszerzᔗ勗dést láír z Önkormányz t ké viseletében v l mint öldhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye j é cé ú é é é ű újí é ᔗ受 c j ᔗ受dé j d d í (121/2008.(XII.17.) K. ú é 122/2008.(XII.17.) K. ú d í ) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meghozt h tároz tot 82/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 1ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dést z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete ᔗ勗 - t z z Tizenhárommilliókétszázhuszonegyezer-tizenhét forint hitelt felvételérᔗ勗l dönt z OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l ᔗ勗ikeres M gy rországért Önkormányz ti Infr struktúr fe lesztési Hitel rogr m keretében hitel cél : Közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció hitel fut mide e: 0 év 1-es hitelcél hitel és árulék i biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül elsᔗ勗sorb n s át bevételeit ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelességet váll l rr hogy hitel vissz fizetési idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en- költségvetésébe betervezi és óváh gy z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i ing tl n-nyilvánt rtásb n In n h Mű belterület 1 ᔗ勗 Hrsz ᔗ勗zolgált tóház belterület ᔗ勗 Hrsz Irod ház forg lomké es ing tl n it kölcsönösszeg és árulék i ere éig beleértve késedelmes tel esítés esetén késedelmi k m tot is z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗 helyi elzálog ogot és terhelési til lm t l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy meg elölt ing tl n forg lomké es felett korlátl nul és kizáról gos n rendelkezik és sz v tol z ing tl n kár er és tehermentességét ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy már meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik módosított 1990 évi 勗 勗V törvény ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nr ᔗ勗ing tl nokr ᔗ勗 elzálogszerzᔗ勗dést

7 láír z önkormányz t ké viseletében v l mint földhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye ké viselᔗ勗-testület egyh ngú sz v záss l meghozt h tároz tot 83/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dést z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗 9ᔗ勗 - t z z ᔗ勗gymillióhétszázhetbvennyolcezer-kilencszáznyolcv nhárom forint hitelt felvételérᔗ勗l dönt z OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l ᔗ勗ikeres M gy rországért Önkormányz ti Infr struktúr fe lesztési Hitel rogr m keretében hitel cél : Közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció fűtés és világítási rendszer korszerűsítése hitel fut mide e: 0 év -es hitelcél hitel és árulék i biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül elsᔗ勗sorb n s át bevételeit ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelességet váll l rr hogy hitel vissz fizetési idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en- költségvetésébe betervezi és óváh gy z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i ing tl n-nyilvánt rtásb n In n h Mű belterület ᔗ勗 Hrsz 勗 kóház udv r és g zd sági é ület belterület ᔗ勗ᔗ勗9 Hrsz Belterületi beé ítetlen terület forg lomké es ing tl n it kölcsönösszeg és árulék i ere éig beleértve késedelmes tel esítés esetén késedelmi k m tot is z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗 helyi elzálog ogot és terhelési til lm t l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy meg elölt ing tl n forg lomké es felett korlátl nul és kizáról gos n rendelkezik és sz v tol z ing tl n kár er és tehermentességét ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy már meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik módosított 1990 évi 勗 勗V törvény ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nr ᔗ勗ing tl nokr ᔗ勗 elzálogszerzᔗ勗dést láír z önkormányz t ké viseletében v l mint földhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye ᔗ厗. T k ó ü űk d ᔗ厗 (h k n ᔗ厗 ᔗ厗 dᔗ厗nᔗ厗 ᔗ厗nk ó ᔗ厗 h ü űk d ᔗ厗 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester

8 Í b i ő é 咷 N k olgármester z elᔗ勗zetesen kiküldött beszámolók t minden ké viselᔗ勗 megismerte ezekkel k csol tb n h v n v l kinek kérdése tegye fel háziorvosi ügyeleti szolgál t működésével k csol tb n tá ékozt tásként elmondt hogy elenleg szolgált tást nyú tó Dr Gon Bt-nek október végén le ár szerzᔗ勗dése Kiskunl cház önkormányz táv l Kiskunl cház közbeszerzési ályáz tot írt ki mibᔗ勗l kih gyt ᔗ勗 orkát és Községet Meg róbálták felvenni Kiskunl cházáv l k csol tot eddig nem sikertelenül nnyit megtudt k hogy z Oᔗ勗P fin nszírozáson felül Kiskunl cház lusz költségeket szeretne kiszámlázni felé h cs tl kozunk z ellátási körzethez de konkrét énzügyi ánl tt l nem kerestek meg minket z önkormányz t egyelᔗ勗re nem tehet mást foly m tos n meghossz bbít uk szerzᔗ勗désünket elenlegi szolgált tóv l Jelen ill n tb n ez helyzet z ügyrᔗ勗l foly m tos n tá ékozt tni fog testületet Kéri hogy beszámolók mellet z ügyeleti szerzᔗ勗dés meghossz bbításáról is döntsön testület 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z egészségügyi l ellátás helyzetérᔗ勗l szóló tá ékozt tó keretében - Dr ᔗ勗zᔗ勗ts Tünde háziorvos - Horák ᔗ勗rik védᔗ勗nᔗ勗 - Dr GON-Bt ᔗ勗háziorvosi ügyeleti szolgált tóᔗ勗 beszámoló át elfog d ᔗ受 ᔗ受 ᔗ受dé ᔗ受ᔗ受í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l-egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete felh t lm zz Novák Pál olgármestert rr hogy háziorvosi ügyeleti szolgál t ellátásár von tkozó 006 október 0-án megkötött megbízási szerzᔗ勗dést Dr Gon ᔗ勗gészségügyi ᔗ勗zolgált tó és 勗 ítᔗ勗i ri Bt-vel ᔗ勗 ᔗ勗 Bugyi ᔗ勗 ort u 勗 ké viseli: Kát i Dénes ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 009 december 1 n áig meghossz bbíts ké viselᔗ勗-testület megbízz Novák Pál olgármestert hogy háziorvosi ügyelet 009 november 1-tᔗ勗l történᔗ勗 foly m tos biztosítás érdekében z ᔗ勗NTᔗ勗Z Kistérségi Tiszti fᔗ勗orvos sz km i közreműködésével Kiskunl cház N gyközséggel ismét kezdeményezze k csol tfelvételt dᔗ厗: 009 október 1

9 ᔗ厗. B n ᔗ厗ü ᔗ厗-V nd ó ᔗ厗 - k k k k ᔗ厗d ód í N k olgármester elmondt hogy h tároz ti v sl tb n váll lkozóv l egyeztetett ár k t lálh tók ᔗ勗zeket énzügyi bizottság is tárgy lt és ᔗ勗k is elfog dásr v solták 00ᔗ勗 úlius ót nem emelt ár t beszállító v sol z áremelés elfog dását és felh t lm zást kér szerzᔗ勗dés módosításán k láírásár ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete B r nyi ᔗ勗ütᔗ勗-Vendéglátói ri Kereskedelmi és ᔗ勗zolgált tó Kft-vel ᔗ勗székhelye: 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 1 勗 ké viseli: Tóth Pál ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 úlius ᔗ勗-én megkötött váll lkozási szerzᔗ勗dés ont át 009 november 1-tᔗ勗l z lábbi k szerint módosít megrendelᔗ勗 és váll lkozó megáll odn k bb n hogy szolgált tásért váll lkozó z lábbi dí kr ogosult: ᔗ厗 n ᔗ厗 dí (n ó / d ) ᔗ厗 dí (b ᔗ厗 ó / d ) Iskol tízór i ebéd 0 uzsonn Összesen: ᔗ勗ᔗ勗0 勗vod tízór i ᔗ勗0 100 ebéd ᔗ勗 ᔗ勗0 uzsonn ᔗ勗0 100 Összesen: 6ᔗ勗0 elnᔗ勗tt étkezᔗ勗k ᔗ勗béd ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert szerzᔗ勗dés láírásár dᔗ厗: szerzᔗ勗dés módosításár 009 október 1

10 ᔗ厗. k n n kb n ᔗ厗 ndᔗ厗 k í dí k í ó ó ó 7/2007.(VIII.31.) nd ód í E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester 咷 ő é í b 咷 N k olgármester elmondt hogy térítési dí k változásáról mind énzügyi bizottság mind szociális bizottság tárgy lt és egyh ngú sz v záss l elfog dt dí emelési v sl tot z önkormányz t kb millió forintot fizet éves szinten z 勗-os támog tott étkezᔗ勗 gyerekek térítési dí ir beszállítói ár khoz térítési dí k mértékét közelíteni kell mert ekkor ki dást nem tud fin nszírozni z önkormányz t ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meg lkott z lábbi rendeletet: ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü n k 10/2009.(IX.21.) nd gyermekintézményekben fizetendᔗ勗 étkezési térítési dí k megáll ᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VIII 1 ᔗ勗 rendelet módosításáról ításáról szóló 咷 i i é é 咷 咷 b 咷 b é咷é é 咷 b 7. Bᔗ厗 ᔗ厗n ᔗ厗 ᔗ厗 k ᔗ厗 ndí k í E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester 咷 ő é í b 咷 N k olgármester elmondt hogy Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz tr ᔗ勗zociális Bizottság v sl t l án t keretösszeg elkülönítését v sol V d n n ᔗ厗 ᔗ厗 B n k elmondt hogy nnyib n változt k rendelkezések hogy költségtérítéses diákok is ályázh tn k z ösztöndí r Kéri bizottsági v sl t támog tását 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 87/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 00ᔗ勗 évben cs tl kozott Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz t rogr mhoz ennek keretében ályáz ti kiírást ᔗ勗zociális Bizottság v sl t szerint óváh gy ké viselᔗ勗testület erre célr z önkormányz t 009 évi költségvetésében t keretösszeget különített el ké viselᔗ勗-testület felkéri Novák Pál olgármestert hogy ályáz ti kiírás közzétételérᔗ勗l gondoskod on ké viselᔗ勗-testület felkéri ᔗ勗zociális Bizottságot ályáz tok elbírálásár ályáz tról ᔗ勗zociális Bizottság v sl t l án ké viselᔗ勗-testületdönt

11 Vár di Jánosné ᔗ勗zociális Bizottság elnöke dᔗ厗: ályáz t kiírásár 009 október 1 ályáz tok elbírálásár 009 november M k : ályáz ti felhívás 8. B ᔗ厗d k k N k elmondt hogy z útberuházás ide e l tt műsz ki ellenᔗ勗r foly m tos műsz ki ellenᔗ勗rzést t rt és erre z idᔗ勗sz kr szeretne bérelni egy irodát z önkormányz ttól ᔗ勗bbᔗ勗l bérleti szerzᔗ勗désbᔗ勗l keletkezᔗ勗 bevételét z önkormányz t elenlegi beruházáss l nem érintett ut k felú ításár v sol fordít ni 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 88/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete óváh gy z önkormányz t és 勗o d- 勗ont Kft ᔗ勗székhelye: 0 Vecsés Kellner dr u ᔗ勗B 勗 ké viseli : 勗év i ndrás ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 között z önkormányz t tul donáb n lévᔗ勗 ᔗ勗 Hrsz-ú természetben ᔗ勗 tér szám l tti irod é ületben lévᔗ勗 irod bérletére kötött szerzᔗ勗dést z irod bérletéért és bérlet idᔗ勗t rt m l tt z irod i eszközök ᔗ勗fénymásoló f 勗 irod szerekᔗ勗 h sznál táért bérlᔗ勗 t 勗ᔗ勗f ᔗ勗hó összegű bérleti dí t fizet 9. ᔗ厗n n k ó V Tű ó D d ᔗ厗 N k felkéri ké viselᔗ勗 testületet hogy idén is sz v zz meg Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság és Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület t-t l történᔗ勗 támog tását ᔗ勗 nos z idén is több esetben kellett tüzet olt ni Községben és mindig számíth ttunk gyors segítségükre Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület rendezvényeinken nyú tott sok segítséget és segítᔗ勗készek bármilyen más roblém esetén z önkormányz t költségvetésébᔗ勗l egyéb összeget nem tud közbiztonsági fel d tokr fordít ni ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt

12 89/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megköszöni Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság ᔗ勗Kunszentmiklós ᔗ勗zent lórián u ᔗ勗 Községben végzett munká át ké viselᔗ勗-testület z önkormányz t 009 évi költségvetésében elkülönített ált lános t rt lékból Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóságn k t támog tást nyú t dᔗ厗: támog tás átut lás 009 december 1-ig ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 90/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megköszöni Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület Községben végzett munká át ké viselᔗ勗-testület z önkormányz t 009 évi költségvetésében elkülönített ált lános t rt lékból Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesületnek t támog tást nyú t dᔗ厗: támog tásátut lás 009 december 1-ig 10. In ᔗ厗 ó T 2. ᔗ厗 dᔗ厗 ó b n b n ú N k z IKᔗ勗ZT ályáz tt l k csol tb n elmondt hogy címnyertes v n Pest megyében mi kistérségünkben 9 de bból cs k hárm n nyerhetnek fordulór ályáz tot be kell dni 009 sze tember 0-ig ályáz t egyik l feltétele z k dálymentesség ki l kítás z é ítés során z 0 millió forintból 10 millió forintot eszközökre 10 millió forintot edig z é ület körüli terület rendezésére lehet fordít ni ᔗ勗tere rendezés rkosítás stb ᔗ勗 Két tele ülés váll lt z át dást rövid h táridᔗ勗vel Község 010 március 1 -re ályáz tb n váll lták egy álláshely létrehozását míg nem nyeri el z önkormányz t ályáz tot ddig ᔗ勗z kál Zsolt fél állásb n z önkormányz tnál lesz fél állásb n z iskoláb n t nít ᔗ勗z rk Jánosnét mint könyvtárost erre fel d tr nem lehetett meg elölni mert ᔗ勗 nyugdí s és váll lkozóként dolgozik ᔗ勗gy t nfoly mot is el kell végeznie m d ezzel fel d tkörrel megbízott dolgozón k Kéri ké viselᔗ勗-testület hozzá árulását hogy ályáz tot címbirtokosként fordulób n benyú th ssák ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 91/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete IKᔗ勗ZT címbirtokosként ályáz tot kíván benyú t ni 11 ᔗ勗 009 ᔗ勗VIII: 9 ᔗ勗 VM rendelet l án z VM

13 M gy rország Vidékfe lesztési Progr m keretében meghirdetett ö ö é i é 咷é 咷 咷 咷í 咷 ályáz tr Ké viselᔗ勗-testület ályáz t keretében z ᔗ勗 Hrsz-ú ing tl non lévᔗ勗 é ület felú ításáv l z luház Integrált Közösségi ᔗ勗zolgált tó Tér ki l kítását kíván megv lósít ni Ké viselᔗ勗-testület ályáz tb n megh tározott beruházás költségének s át forrását és megv lósításhoz szükséges létszámkeretet z önkormányz ti költségvetésben biztosít ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert ályáz t benyú tásár dᔗ厗: ályáz t benyú tásár 009 sze tember 0 11.) k ü h n ó ó ó 9/2008.(VI.30.) nk n nd ód í N k v sol közterület h sznál táról szóló rendelet módosítását Miután z utcák t szilárd útburkol tt l látták el így z utósok és motorosok bátr bb n fogn k közlekedni z utcákb n gyerekek és l kosok biztonság érdekében v sol z utcák l kó ihenᔗ勗 övezetté v ló nyilvánítását és táblák kihelyezését v l mint z ut k védelme érdekében t súlyú és zt megh l dó tehergé kocsik beh tásán k korlátozását ᔗ勗zeket v sl tok t z út tervezᔗ勗 ével és közlekedési sz kemberekkel egyeztette z utcák ó minᔗ勗ségű szf ltból készültek de hhoz hogy tovább megᔗ勗rizzék minᔗ勗ségüket szükség v n sz bályozásr Természetesen l kosság esetenként kérhet beh tási engedélyt z önkormányz ttól tüzelᔗ勗 v gy é ítᔗ勗 ny g szemétszállítás stb esetén N gyon fontos hogy közterület rendezése foly m tb n v n z útberuházás következtében sok oly n fát ki kellett szedni mi nyomvon lb n benne volt 1ᔗ勗0 f csemete kerül elültetésre és sok terület füvesítésre kerül hhoz hogy közterület rendezett ké et mut sson és közlekedés ne legyen b lesetveszélyes sz bályozni kell fák bokrok kiültetését közterületre rendeletben meg kell h tározni hogy milyen növények kerülhetnek kiültetésre ᔗ勗gömbkoronás fák 6-ᔗ勗 méternél nem lehetnek m g s bb kᔗ勗 ᔗ勗z bályozni kell gé kocsi be árók és árdák cs tl kozását é ítését is z úthoz rendelet tervezet z ezzel k csol tos konkrét sz bályok t t rt lm zz h I n ké viselᔗ勗 kérdezi hogy ki nem rendeletben megh tározott burkol tt l é íti be árót z cs k murváv l oldh t meg ki l kítását N k olgármester: Igen ekete Miklós é ítés kollégáv l egyeztették z elké zeléseket és z út tervekhez v l mint már elkészült tele ülésszerkezeti tervhez ig zították v solt ki l kítások t ᔗ厗h T l olgármester ttól t rt z emberek nem fogn k engedélyt kérni eddig is mindenki úgy oldott meg k ube áró át hogy n tudt N k olgármester z önkormányz t 0 millió forintból ut t árdát cs dékvíz elvezetᔗ勗 árkot é íttetett és rendezett zöldterületeket l kított ki ᔗ勗zt z áttekinthetᔗ勗 egységes ké et meg kell ᔗ勗rizni közterület z önkormányz t tul don természetes hogy z önkényesen senki sem változt th t meg elᔗ勗zetesen egyeztesse z önkormányz tt l ᔗ勗z z el árás külön énzbe nem kerül egy méret rányos r zon kell feltüntetni ki mit szeretne é íteni z é ítész helyszínen ellenᔗ勗rzi tervezett ki l kítást

14 V d n n ké viselᔗ勗 egyetért sz bályozáss l z egész f lu megszé ült rendezett lett ezt meg kell védeni ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meg lkott rendeletet: ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü n k 11/2009.(IX.21.) nd közterület h sznál táról szóló 9ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 önkormányz ti rendelet módosításáról 咷 i i é é 咷 咷 b 咷 b é咷é é 咷 咷 b z ülésen több n irend kérdés és hozzászólás nem lévén N k olgármester z ülést berekeszti Kmf N k D. B ᔗ厗 ᔗ厗 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 D. V nd kör egyzᔗ勗

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. március 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs, Antal Erzsébet aljegyző, Kovács

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én 18.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben