Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k b 17- n ü ᔗ厗

2 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester Péchy T más l olgármester Dr B rtus György ké viselᔗ勗 Bosnyák Gáborné ké viselᔗ勗 eith István ké viselᔗ勗 Miklósné Domin Zsuzs nn ké viselᔗ勗 Vár di Jánosné ké viselᔗ勗 Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 N k olgármester köszönti z ülésen meg elent ké viselᔗ勗ket megáll ít hogy 6 ké viselᔗ勗 v n elen z ülés h tároz tké es Ismerteti z ülés meghívób n szere lᔗ勗 n irendi ont it és v sl tot tesz n irendek tárgy lási sorrend ének felcserélésére kérdezi v n-e v l kinek egyéb v sl t 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 77/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz meg: 1 Beszámoló két ülés között eltelt idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l Tá ékozt tó z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésének ½ éves tel esítésérᔗ勗l z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dések módosítás Tá ékozt tó z egészségügyi l ellátás működésérᔗ勗l ᔗ勗háziorvos tevékenységérᔗ勗l védᔗ勗nᔗ勗 munká áról háziorvosi ügyeleti szolgál t működésérᔗ勗lᔗ勗 B r nyi ᔗ勗ütᔗ勗-Vendéglátói ri Kft-vel közétkeztetésre megkötött váll lkozási szerzᔗ勗dés módosítás 6 gyermekintézményekben fizetendᔗ勗 étkezési térítési dí k megáll ításáról szóló ᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VIII 1 ᔗ勗 rendelet módosítás ᔗ勗 Beszámoló ké viselᔗ勗-testület bizottság in k munká áról ᔗ勗 Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz t kiírás 9 Bérleti szerzᔗ勗dés megkötése 10 Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság és Dömsödi Polgárᔗ勗rség támog tás 11 z Integrált Közösségi ᔗ勗zolgált tó Tér Pályáz t II forduló ár ályáz t benyú tás 1 közterület h sznál táról szóló 9ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 önkormányz ti rendelet módosítás

3 1. B ó k ü k dᔗ厗 k n k d ᔗ厗 Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: N k N k olgármester tá ékozt tásként elmondt hogy h m ros n elkészülnek z i b é 咷 í i é é咷í é i 咷 N gyon sok munkát z önkormányz t önerᔗ勗bᔗ勗l f lugondnok és közh sznú munkások közreműködésével végzett el beruházás kb - millió forintb kerül ᔗ勗lkészül z inform tik terem bᔗ勗vítése t nári és ig zg tói irod v l mint szülᔗ勗i fog dótér z áté ítést z iskol felú ítási ályáz thoz készített műsz ki tervek l án végzik 咷 咷 咷 咷i é énzügyi elszámolás elkészült rendezvény t-b került tételes elszámolást ké viselᔗ勗k megtekintették 咷 b 咷 i 咷 é咷í é é k csol tb n elmond hogy minden tervek szerint h l dt beruházás egész ide e l tt foly m tos n volt k vizsgál tok semmilyen műsz ki roblém nem merült fel Két utcáb n kellett t l cserét végezni z egyik részen s l kos volt t l másik részen ol l szennyezett volt ᔗ勗ze tember 19-én megtörténik készre elentés N gyon sok oly n terület készült el mi nem ályáz t része z iskol kisé ülete elᔗ勗tti térköves rész szolgált tóház elᔗ勗tti rkoló szelektív hull dékgyű tᔗ勗 elᔗ勗tti terület ᔗ勗gy gondol hogy kivitelezᔗ勗 és cs t minᔗ勗ségi ó munkát végzett nem lehet rá uk n sz ᔗ勗ze tember -én vendégül szeretné látni beruházásb n részt vett összes dolgozót és szeretettel meghív minden ké viselᔗ勗t ór kor Művelᔗ勗dési házb egy m rh örköltes ebédre 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 78/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Novák Pál olgármester két ülés közötti idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l szóló beszámoló át nn k keretében - z r ny János ᔗ勗lt lános Iskol felú ítási munkáiról - lun ról készített énzügyi tá ékozt tót - z belterületi ut k fe lesztése é ítési beruházásról szóló tá ékozt tót elfog d ᔗ厗 : ké viselᔗ勗-testület 2. T k ó nk n n n k n k ½ í ᔗ厗 Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester N k olgármester elmondt hogy z intézmények szoros költségvetési számok ellenére is tudták t rt ni költségeket Örömmel t szt lt hogy z iskoláb n társulási működés indulás kor t szt lt bizonyt l nság nevelᔗ勗 testület körében megszűnt v nn k kisebb viták z intézmény vezetᔗ勗 ével de összességében elfog dt z önkormányz t zon igényét hogy n gyobb önállóságot szeretne t gintézménynek z itt t nító ed gógusokn k z intézményvezetᔗ勗 rogr m áb felvette zöld iskol rogr mot

4 D. V nd k ᔗ厗 elmondt hogy nn k ellenére hogy z é ítmény dónál és telek dónál z elᔗ勗zᔗ勗 évhez ké est dí növekedés volt l kosság ezt két dónemet fizette be legn gyobb rányb n ᔗ勗gy gondol helyesen mérte fel z dóemelésrᔗ勗l szóló döntésnél ké viselᔗ勗-testület l kosság fizetési ké ességét z i rűzési dónál és gé ármű dónál hátr lék mut tkozik mindkét dónemnél egy dózó h lmozt fel közel 0 millió forintos t rtozást cég felszámolását megkezdték nem ig zán v n remény hátr lék beh tásár N k elmondt hogy ez s nos ront z önkormányz t költségvetési helyzetét n gyon rosszul mut t zt mut t hogy z önkormányz t ké telen beh t ni z dósságot ugy n kkor z i rűzési dóerᔗ勗 ké esség felmérésekor z önkormányz ti helyzetét ozitív n mut t Mindez zt eredményezi hogy csökken h vi áll mi fin nszírozás beh tás érdekében mindent elkövetnek de s nos ez cég nem cs k mi önkormányz tunknál h gyott ilyen mértékű dósságot t rtozások beh tásánál végreh tások t sokk l szigorúbb n veszik és gé ármű dó t rtozásoknál több esetben forg lomból történᔗ勗 kivonásról is döntöttek ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 79/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete figyelembe véve Pénzügyi Bizottság v sl tát z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésének ½ éves tel esítésérᔗ勗l szóló tá ékozt tót elfog d D. V nd köregyzᔗ勗 elmond hogy ké viselᔗ勗-testület döntése szerint z élelmezési sz kfel d ton létszámcsökkentést végreh tották Pályáz tot nyú tott k be z ezzel k csol tos költségek utól gos fin nszírozásár ᔗ勗00 e t- létszámcsökkentést z önkormányz t 009 évi eredeti költségvetésében már átvezették ezt most korrigálni kell egy döntéssel mivel felmentett dolgozó felmentési ide e ez év má usb n árt le Kéri hogy ezzel k csol tb n benyú tott h tároz ti v sl tot fog d el ké viselᔗ勗-testület h tároz t létszámcsökkentési ályáz t elbírálásához szükséges N k olgármester v sol hogy z írásb n benyú tott h tároz ti v sl tot szóbeli kiegészuítéssel fog d el ké viselᔗ勗-testület ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 80/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megáll ít hogy 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 és 99ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz t i l án z önkormányz t élelmezési sz kfel d tnál végreh tott 1 fᔗ勗 köz lk lm zotti

5 létszámcsökkentést z önkormányz t és intézményei 009 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VII 0 ᔗ勗 rendeletében tévesen átvezette ké viselᔗ勗-testület megáll ít hogy létszámcsökkentéssel érintett köz lk lm zott ogviszony 009 má us 1 n án szűnt meg így 009 évi költségvetési eredeti létszámkeret helyesen 1 fᔗ勗 mely 9ᔗ勗 009 ᔗ勗VII 0 ᔗ勗 költségvetési rendelet módosításáv l 1 fᔗ勗re csökken 3. OT B nk N - k h ᔗ厗d k ód í Í b i ő é 咷 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester N k olgármester elmondt hogy korább n már meghozott testületi h tároz tok módosításár elzálog fedezet módosítás mi tt v n szükség z OTP B nk Zrt belsᔗ勗 reviziós rendszere ellenᔗ勗rzése során kérte z ing tl n fedezet átrendezését z egyes hitelszerzᔗ勗dések között Nem ú ing tl nok fedezetként történᔗ勗 fel ánlásáról v n szó h nem meglévᔗ勗k átcso ortosításáról és elzálog szerzᔗ勗dések ennek megfelelᔗ勗 módosításáról sz v zásr bocsátott h tároz ti v sl tok t d í 120/2008.(XII.17.) K. ú d í ) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meghozt ᔗ受dé j d h tároz tot 81/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 0ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dését z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete t folyószáml hitel OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l történᔗ勗 felvételérᔗ勗l döntött hitel fut mide ét 00ᔗ勗 december 1 -tᔗ勗l 009 december 11-ig h tározz meg hitel és árulék i vissz fizetésének biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül s át bevételeket ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelezettséget váll l rr hogy hitel vissz fizetés idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben - felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en - költségvetésébe betervezi és óváh gy illetve költségvetési elᔗ勗irányz t módosítás i során figyelembe veszi z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i In n h Mű belterület ᔗ勗ᔗ勗 Hrsz Belterületi szántó belterület 1 ᔗ勗 Hrsz ᔗ勗zolgált tóház belterület ᔗ勗ᔗ勗9 Hrsz Belterületi beé ítetlen terület megnevezésű forg lomké es ing tl n in t hitel és árulék i ere éig z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗helyi elzálog ogot l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy fent meg elölt ing tl nok forg lomké esek felettük korlátl nul rendelkezik és sz v tol z ing tl nok kár er és tehermentességét

6 ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy más meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik z 1990 évi 勗 勗V tv ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nokr zálogszerzᔗ勗dést láír z Önkormányz t ké viseletében v l mint öldhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye j é cé ú é é é ű újí é ᔗ受 c j ᔗ受dé j d d í (121/2008.(XII.17.) K. ú é 122/2008.(XII.17.) K. ú d í ) ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meghozt h tároz tot 82/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 1ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dést z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete ᔗ勗 - t z z Tizenhárommilliókétszázhuszonegyezer-tizenhét forint hitelt felvételérᔗ勗l dönt z OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l ᔗ勗ikeres M gy rországért Önkormányz ti Infr struktúr fe lesztési Hitel rogr m keretében hitel cél : Közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció hitel fut mide e: 0 év 1-es hitelcél hitel és árulék i biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül elsᔗ勗sorb n s át bevételeit ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelességet váll l rr hogy hitel vissz fizetési idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en- költségvetésébe betervezi és óváh gy z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i ing tl n-nyilvánt rtásb n In n h Mű belterület 1 ᔗ勗 Hrsz ᔗ勗zolgált tóház belterület ᔗ勗 Hrsz Irod ház forg lomké es ing tl n it kölcsönösszeg és árulék i ere éig beleértve késedelmes tel esítés esetén késedelmi k m tot is z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗 helyi elzálog ogot és terhelési til lm t l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy meg elölt ing tl n forg lomké es felett korlátl nul és kizáról gos n rendelkezik és sz v tol z ing tl n kár er és tehermentességét ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy már meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik módosított 1990 évi 勗 勗V törvény ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nr ᔗ勗ing tl nokr ᔗ勗 elzálogszerzᔗ勗dést

7 láír z önkormányz t ké viseletében v l mint földhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye ké viselᔗ勗-testület egyh ngú sz v záss l meghozt h tároz tot 83/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗 勗II 1ᔗ勗 ᔗ勗 Kt számú h tároz tát és z OTP B nk Nyrt-vel megkötött hitelszerzᔗ勗dést z lábbi k szerint módosít : Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 1 ᔗ勗ᔗ勗ᔗ勗 9ᔗ勗 - t z z ᔗ勗gymillióhétszázhetbvennyolcezer-kilencszáznyolcv nhárom forint hitelt felvételérᔗ勗l dönt z OTP B nk Nyrt-tᔗ勗l ᔗ勗ikeres M gy rországért Önkormányz ti Infr struktúr fe lesztési Hitel rogr m keretében hitel cél : Közokt tási intézmények műsz ki felú ítás és rekonstrukció fűtés és világítási rendszer korszerűsítése hitel fut mide e: 0 év -es hitelcél hitel és árulék i biztosítékául z önkormányz t költségvetési bevételeit ezen belül elsᔗ勗sorb n s át bevételeit ánl fel különös tekintettel helyi dóbevételekre z önkormányz t kötelességet váll l rr hogy hitel vissz fizetési idᔗ勗t rt m l tt kért hitelt és árulék it fut midᔗ勗 éveiben felh lmozási és tᔗ勗ke ellegű ki dások t megelᔗ勗zᔗ勗en- költségvetésébe betervezi és óváh gy z önkormányz t mint zálogkötelezett hozzá árul hhoz hogy tul donáb n lévᔗ勗 i ing tl n-nyilvánt rtásb n In n h Mű belterület ᔗ勗 Hrsz 勗 kóház udv r és g zd sági é ület belterület ᔗ勗ᔗ勗9 Hrsz Belterületi beé ítetlen terület forg lomké es ing tl n it kölcsönösszeg és árulék i ere éig beleértve késedelmes tel esítés esetén késedelmi k m tot is z Országos T k rék énztár és Kereskedelmi B nk Nyrt számár elsᔗ勗 helyi elzálog ogot és terhelési til lm t l íts n k ké viselᔗ勗-testület ki elenti hogy meg elölt ing tl n forg lomké es felett korlátl nul és kizáról gos n rendelkezik és sz v tol z ing tl n kár er és tehermentességét ké viselᔗ勗-testület nyil tkozik rról hogy már meglévᔗ勗 hitelekbᔗ勗l kezességváll lásokból és z igényelt hitelbᔗ勗l dódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik módosított 1990 évi 勗 勗V törvény ᔗ勗ᔗ勗 勗 ᔗ勗 ᔗ勗 bekezdésében megh tározott korlátozás lá ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy fenti hitelre von tkozó n z OTP B nk Nyrt-nél el ár on hitelszerzᔗ勗dést és egyide űleg hiv tkozott ing tl nr ᔗ勗ing tl nokr ᔗ勗 elzálogszerzᔗ勗dést láír z önkormányz t ké viseletében v l mint földhiv t lnál elzálog og be egyzése érdekében szükséges intézkedéseket megtegye ᔗ厗. T k ó ü űk d ᔗ厗 (h k n ᔗ厗 ᔗ厗 dᔗ厗nᔗ厗 ᔗ厗nk ó ᔗ厗 h ü űk d ᔗ厗 E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester

8 Í b i ő é 咷 N k olgármester z elᔗ勗zetesen kiküldött beszámolók t minden ké viselᔗ勗 megismerte ezekkel k csol tb n h v n v l kinek kérdése tegye fel háziorvosi ügyeleti szolgál t működésével k csol tb n tá ékozt tásként elmondt hogy elenleg szolgált tást nyú tó Dr Gon Bt-nek október végén le ár szerzᔗ勗dése Kiskunl cház önkormányz táv l Kiskunl cház közbeszerzési ályáz tot írt ki mibᔗ勗l kih gyt ᔗ勗 orkát és Községet Meg róbálták felvenni Kiskunl cházáv l k csol tot eddig nem sikertelenül nnyit megtudt k hogy z Oᔗ勗P fin nszírozáson felül Kiskunl cház lusz költségeket szeretne kiszámlázni felé h cs tl kozunk z ellátási körzethez de konkrét énzügyi ánl tt l nem kerestek meg minket z önkormányz t egyelᔗ勗re nem tehet mást foly m tos n meghossz bbít uk szerzᔗ勗désünket elenlegi szolgált tóv l Jelen ill n tb n ez helyzet z ügyrᔗ勗l foly m tos n tá ékozt tni fog testületet Kéri hogy beszámolók mellet z ügyeleti szerzᔗ勗dés meghossz bbításáról is döntsön testület 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z egészségügyi l ellátás helyzetérᔗ勗l szóló tá ékozt tó keretében - Dr ᔗ勗zᔗ勗ts Tünde háziorvos - Horák ᔗ勗rik védᔗ勗nᔗ勗 - Dr GON-Bt ᔗ勗háziorvosi ügyeleti szolgált tóᔗ勗 beszámoló át elfog d ᔗ受 ᔗ受 ᔗ受dé ᔗ受ᔗ受í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l-egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete felh t lm zz Novák Pál olgármestert rr hogy háziorvosi ügyeleti szolgál t ellátásár von tkozó 006 október 0-án megkötött megbízási szerzᔗ勗dést Dr Gon ᔗ勗gészségügyi ᔗ勗zolgált tó és 勗 ítᔗ勗i ri Bt-vel ᔗ勗 ᔗ勗 Bugyi ᔗ勗 ort u 勗 ké viseli: Kát i Dénes ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 009 december 1 n áig meghossz bbíts ké viselᔗ勗-testület megbízz Novák Pál olgármestert hogy háziorvosi ügyelet 009 november 1-tᔗ勗l történᔗ勗 foly m tos biztosítás érdekében z ᔗ勗NTᔗ勗Z Kistérségi Tiszti fᔗ勗orvos sz km i közreműködésével Kiskunl cház N gyközséggel ismét kezdeményezze k csol tfelvételt dᔗ厗: 009 október 1

9 ᔗ厗. B n ᔗ厗ü ᔗ厗-V nd ó ᔗ厗 - k k k k ᔗ厗d ód í N k olgármester elmondt hogy h tároz ti v sl tb n váll lkozóv l egyeztetett ár k t lálh tók ᔗ勗zeket énzügyi bizottság is tárgy lt és ᔗ勗k is elfog dásr v solták 00ᔗ勗 úlius ót nem emelt ár t beszállító v sol z áremelés elfog dását és felh t lm zást kér szerzᔗ勗dés módosításán k láírásár ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 8ᔗ厗/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete B r nyi ᔗ勗ütᔗ勗-Vendéglátói ri Kereskedelmi és ᔗ勗zolgált tó Kft-vel ᔗ勗székhelye: 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 1 勗 ké viseli: Tóth Pál ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 úlius ᔗ勗-én megkötött váll lkozási szerzᔗ勗dés ont át 009 november 1-tᔗ勗l z lábbi k szerint módosít megrendelᔗ勗 és váll lkozó megáll odn k bb n hogy szolgált tásért váll lkozó z lábbi dí kr ogosult: ᔗ厗 n ᔗ厗 dí (n ó / d ) ᔗ厗 dí (b ᔗ厗 ó / d ) Iskol tízór i ebéd 0 uzsonn Összesen: ᔗ勗ᔗ勗0 勗vod tízór i ᔗ勗0 100 ebéd ᔗ勗 ᔗ勗0 uzsonn ᔗ勗0 100 Összesen: 6ᔗ勗0 elnᔗ勗tt étkezᔗ勗k ᔗ勗béd ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert szerzᔗ勗dés láírásár dᔗ厗: szerzᔗ勗dés módosításár 009 október 1

10 ᔗ厗. k n n kb n ᔗ厗 ndᔗ厗 k í dí k í ó ó ó 7/2007.(VIII.31.) nd ód í E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester 咷 ő é í b 咷 N k olgármester elmondt hogy térítési dí k változásáról mind énzügyi bizottság mind szociális bizottság tárgy lt és egyh ngú sz v záss l elfog dt dí emelési v sl tot z önkormányz t kb millió forintot fizet éves szinten z 勗-os támog tott étkezᔗ勗 gyerekek térítési dí ir beszállítói ár khoz térítési dí k mértékét közelíteni kell mert ekkor ki dást nem tud fin nszírozni z önkormányz t ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meg lkott z lábbi rendeletet: ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü n k 10/2009.(IX.21.) nd gyermekintézményekben fizetendᔗ勗 étkezési térítési dí k megáll ᔗ勗ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VIII 1 ᔗ勗 rendelet módosításáról ításáról szóló 咷 i i é é 咷 咷 b 咷 b é咷é é 咷 b 7. Bᔗ厗 ᔗ厗n ᔗ厗 ᔗ厗 k ᔗ厗 ndí k í E ᔗ厗 dó: Novák Pál olgármester 咷 ő é í b 咷 N k olgármester elmondt hogy Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz tr ᔗ勗zociális Bizottság v sl t l án t keretösszeg elkülönítését v sol V d n n ᔗ厗 ᔗ厗 B n k elmondt hogy nnyib n változt k rendelkezések hogy költségtérítéses diákok is ályázh tn k z ösztöndí r Kéri bizottsági v sl t támog tását 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l - egyh ngú sz v záss l meghozt 87/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete 00ᔗ勗 évben cs tl kozott Burs Hung ric elsᔗ勗okt tási Ösztöndí ályáz t rogr mhoz ennek keretében ályáz ti kiírást ᔗ勗zociális Bizottság v sl t szerint óváh gy ké viselᔗ勗testület erre célr z önkormányz t 009 évi költségvetésében t keretösszeget különített el ké viselᔗ勗-testület felkéri Novák Pál olgármestert hogy ályáz ti kiírás közzétételérᔗ勗l gondoskod on ké viselᔗ勗-testület felkéri ᔗ勗zociális Bizottságot ályáz tok elbírálásár ályáz tról ᔗ勗zociális Bizottság v sl t l án ké viselᔗ勗-testületdönt

11 Vár di Jánosné ᔗ勗zociális Bizottság elnöke dᔗ厗: ályáz t kiírásár 009 október 1 ályáz tok elbírálásár 009 november M k : ályáz ti felhívás 8. B ᔗ厗d k k N k elmondt hogy z útberuházás ide e l tt műsz ki ellenᔗ勗r foly m tos műsz ki ellenᔗ勗rzést t rt és erre z idᔗ勗sz kr szeretne bérelni egy irodát z önkormányz ttól ᔗ勗bbᔗ勗l bérleti szerzᔗ勗désbᔗ勗l keletkezᔗ勗 bevételét z önkormányz t elenlegi beruházáss l nem érintett ut k felú ításár v sol fordít ni 咷 öbb é, í ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 88/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete óváh gy z önkormányz t és 勗o d- 勗ont Kft ᔗ勗székhelye: 0 Vecsés Kellner dr u ᔗ勗B 勗 ké viseli : 勗év i ndrás ügyvezetᔗ勗ᔗ勗 között z önkormányz t tul donáb n lévᔗ勗 ᔗ勗 Hrsz-ú természetben ᔗ勗 tér szám l tti irod é ületben lévᔗ勗 irod bérletére kötött szerzᔗ勗dést z irod bérletéért és bérlet idᔗ勗t rt m l tt z irod i eszközök ᔗ勗fénymásoló f 勗 irod szerekᔗ勗 h sznál táért bérlᔗ勗 t 勗ᔗ勗f ᔗ勗hó összegű bérleti dí t fizet 9. ᔗ厗n n k ó V Tű ó D d ᔗ厗 N k felkéri ké viselᔗ勗 testületet hogy idén is sz v zz meg Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság és Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület t-t l történᔗ勗 támog tását ᔗ勗 nos z idén is több esetben kellett tüzet olt ni Községben és mindig számíth ttunk gyors segítségükre Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület rendezvényeinken nyú tott sok segítséget és segítᔗ勗készek bármilyen más roblém esetén z önkormányz t költségvetésébᔗ勗l egyéb összeget nem tud közbiztonsági fel d tokr fordít ni ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt

12 89/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megköszöni Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság ᔗ勗Kunszentmiklós ᔗ勗zent lórián u ᔗ勗 Községben végzett munká át ké viselᔗ勗-testület z önkormányz t 009 évi költségvetésében elkülönített ált lános t rt lékból Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóságn k t támog tást nyú t dᔗ厗: támog tás átut lás 009 december 1-ig ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 90/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete megköszöni Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesület Községben végzett munká át ké viselᔗ勗-testület z önkormányz t 009 évi költségvetésében elkülönített ált lános t rt lékból Dömsödi Polgárᔗ勗r ᔗ勗gyesületnek t támog tást nyú t dᔗ厗: támog tásátut lás 009 december 1-ig 10. In ᔗ厗 ó T 2. ᔗ厗 dᔗ厗 ó b n b n ú N k z IKᔗ勗ZT ályáz tt l k csol tb n elmondt hogy címnyertes v n Pest megyében mi kistérségünkben 9 de bból cs k hárm n nyerhetnek fordulór ályáz tot be kell dni 009 sze tember 0-ig ályáz t egyik l feltétele z k dálymentesség ki l kítás z é ítés során z 0 millió forintból 10 millió forintot eszközökre 10 millió forintot edig z é ület körüli terület rendezésére lehet fordít ni ᔗ勗tere rendezés rkosítás stb ᔗ勗 Két tele ülés váll lt z át dást rövid h táridᔗ勗vel Község 010 március 1 -re ályáz tb n váll lták egy álláshely létrehozását míg nem nyeri el z önkormányz t ályáz tot ddig ᔗ勗z kál Zsolt fél állásb n z önkormányz tnál lesz fél állásb n z iskoláb n t nít ᔗ勗z rk Jánosnét mint könyvtárost erre fel d tr nem lehetett meg elölni mert ᔗ勗 nyugdí s és váll lkozóként dolgozik ᔗ勗gy t nfoly mot is el kell végeznie m d ezzel fel d tkörrel megbízott dolgozón k Kéri ké viselᔗ勗-testület hozzá árulását hogy ályáz tot címbirtokosként fordulób n benyú th ssák ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l egyh ngú sz v záss l meghozt 91/2009.(IX.17.). ú Községi Önkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete IKᔗ勗ZT címbirtokosként ályáz tot kíván benyú t ni 11 ᔗ勗 009 ᔗ勗VIII: 9 ᔗ勗 VM rendelet l án z VM

13 M gy rország Vidékfe lesztési Progr m keretében meghirdetett ö ö é i é 咷é 咷 咷 咷í 咷 ályáz tr Ké viselᔗ勗-testület ályáz t keretében z ᔗ勗 Hrsz-ú ing tl non lévᔗ勗 é ület felú ításáv l z luház Integrált Közösségi ᔗ勗zolgált tó Tér ki l kítását kíván megv lósít ni Ké viselᔗ勗-testület ályáz tb n megh tározott beruházás költségének s át forrását és megv lósításhoz szükséges létszámkeretet z önkormányz ti költségvetésben biztosít ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert ályáz t benyú tásár dᔗ厗: ályáz t benyú tásár 009 sze tember 0 11.) k ü h n ó ó ó 9/2008.(VI.30.) nk n nd ód í N k v sol közterület h sznál táról szóló rendelet módosítását Miután z utcák t szilárd útburkol tt l látták el így z utósok és motorosok bátr bb n fogn k közlekedni z utcákb n gyerekek és l kosok biztonság érdekében v sol z utcák l kó ihenᔗ勗 övezetté v ló nyilvánítását és táblák kihelyezését v l mint z ut k védelme érdekében t súlyú és zt megh l dó tehergé kocsik beh tásán k korlátozását ᔗ勗zeket v sl tok t z út tervezᔗ勗 ével és közlekedési sz kemberekkel egyeztette z utcák ó minᔗ勗ségű szf ltból készültek de hhoz hogy tovább megᔗ勗rizzék minᔗ勗ségüket szükség v n sz bályozásr Természetesen l kosság esetenként kérhet beh tási engedélyt z önkormányz ttól tüzelᔗ勗 v gy é ítᔗ勗 ny g szemétszállítás stb esetén N gyon fontos hogy közterület rendezése foly m tb n v n z útberuházás következtében sok oly n fát ki kellett szedni mi nyomvon lb n benne volt 1ᔗ勗0 f csemete kerül elültetésre és sok terület füvesítésre kerül hhoz hogy közterület rendezett ké et mut sson és közlekedés ne legyen b lesetveszélyes sz bályozni kell fák bokrok kiültetését közterületre rendeletben meg kell h tározni hogy milyen növények kerülhetnek kiültetésre ᔗ勗gömbkoronás fák 6-ᔗ勗 méternél nem lehetnek m g s bb kᔗ勗 ᔗ勗z bályozni kell gé kocsi be árók és árdák cs tl kozását é ítését is z úthoz rendelet tervezet z ezzel k csol tos konkrét sz bályok t t rt lm zz h I n ké viselᔗ勗 kérdezi hogy ki nem rendeletben megh tározott burkol tt l é íti be árót z cs k murváv l oldh t meg ki l kítását N k olgármester: Igen ekete Miklós é ítés kollégáv l egyeztették z elké zeléseket és z út tervekhez v l mint már elkészült tele ülésszerkezeti tervhez ig zították v solt ki l kítások t ᔗ厗h T l olgármester ttól t rt z emberek nem fogn k engedélyt kérni eddig is mindenki úgy oldott meg k ube áró át hogy n tudt N k olgármester z önkormányz t 0 millió forintból ut t árdát cs dékvíz elvezetᔗ勗 árkot é íttetett és rendezett zöldterületeket l kított ki ᔗ勗zt z áttekinthetᔗ勗 egységes ké et meg kell ᔗ勗rizni közterület z önkormányz t tul don természetes hogy z önkényesen senki sem változt th t meg elᔗ勗zetesen egyeztesse z önkormányz tt l ᔗ勗z z el árás külön énzbe nem kerül egy méret rányos r zon kell feltüntetni ki mit szeretne é íteni z é ítész helyszínen ellenᔗ勗rzi tervezett ki l kítást

14 V d n n ké viselᔗ勗 egyetért sz bályozáss l z egész f lu megszé ült rendezett lett ezt meg kell védeni ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗 igen sz v z tt l- egyh ngú sz v záss l meg lkott rendeletet: ᔗ厗nk n ᔗ厗- ü n k 11/2009.(IX.21.) nd közterület h sznál táról szóló 9ᔗ勗 00ᔗ勗 ᔗ勗VI 0 ᔗ勗 önkormányz ti rendelet módosításáról 咷 i i é é 咷 咷 b 咷 b é咷é é 咷 咷 b z ülésen több n irend kérdés és hozzászólás nem lévén N k olgármester z ülést berekeszti Kmf N k D. B ᔗ厗 ᔗ厗 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 D. V nd kör egyzᔗ勗

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. u 28- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. u 28- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. n b 20- n ü ᔗ厗 109/ 008 (XI 0 ) egyéb döntés Z1 110/ 008 (XI 0 ) beszámoló-egyéb C 111/ 008 (XI 0 ) beszámoló-háromnegyed éves C 11 / 008 (XI 0 ) költségvetési konce ció

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. ú u 16- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. ú u 16- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. 17- n ü ᔗ厗 1/ 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) 6/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17 ) 8/ 008 (0 17 ) 9/ 008 (0 17 ) 0/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 25- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. c u 25- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. január 26-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2011.

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. c u 19- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. c u 19- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 5- n ü ᔗ厗 / 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 6/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 7/ 008 (06 0 ) ályáz t-egyéb 1 8/ 008 (06 0 ) beszámoló-egyéb C 9/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. k ób 22- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. k ób 22- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2007. ún u 21- n ü ᔗ厗 77/ 007 (VI 1 ) 78/ 007 (VI 1 ) 79/ 007 (VI 1 ) 80/ 007 (VI 1 ) 81/ 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 86/ 007 (VI

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. ún u 24- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. ún u 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. 30- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. 30- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I.25.) számú rendelet ᔗ厗- ü bb ód í 1990. LXV., bb ód í 1993. III. (T bb b : S.) 1997. XXXI.. ( bb b : G.), c u ó ó ó d d f ᔗ厗 ᔗ厗, c b d d d b

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén, 2012. május 16-án a Polgármesteri Hivatal B épületi alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat

2 Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Képviselő-testületének október 12-én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivat Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. október 12-én megtartott alakuló üléséről Hozott határozatok: 54/2006.(10.12.) 55/2006.(10.12.)

Részletesebben

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy

/2007 ( ) OGY h tároz t M gy r Távir ti Irod Részvénytárs ság létrehozásáról szóló 70/1997. (VIL 15.) OGY h tároz t módosításáról Az Országgyűlés M gy ORS ÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett: 2007 MÁRA 1 & Az Országgyűlés Kulturális és s jtóbizottság H/2455. Bizottsági önálló indítvány Dr. Szili K t lin sszonyn k, z Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ᔇ南 Ü 34/2005. (X.23.) számú rendelete a eszthely kisebb beépített területei helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (.31) számú rendeletének módosításáról valamint az 5/2005.(.31.) számú rendelettel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV 2009. október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 83/2009./X.13./kt.határozat: 84/2009./X.13./kt.határozat: 85/2009./X.13./kt.határozat: 86/2009./X.13./kt.határozat:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 4-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 6-án 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 4/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 6-án 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János polgármester

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről JEGYZŐKÖNYV 2009. július 14.-én 16,00 órakor megtartott RENDKÍVÜLI üléséről Az ülés helye: Az ülés vezetője: A Képviselő-testületből jelen vannak: A Képviselő-testületből távol vannak: Hivatalból jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Polgármesteri Hivatal 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2008. december 17-én megtartott ülésérõl Hozott határozatok: 118/2008.(XII.17.) egyéb döntés

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és

1. napirendi pont: Döntés a Gyömrői 028/41 hrsz-ú külterületi szántó Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 8.45 órakor kezdődő rendkívüli, ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 4- n ndkí ü ü ᔗ厗 Hozott rendeletek: 4/2010.(III.08.) sz. rendelet 5/2010.(III.08.) sz. rendelet ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. c u 4-

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben