Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E 10 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E 10 6 / 008 (07 0 ) közokt tási intézmények-egyéb J 6 / 008 (07 0 ) közokt tási intézmények-egyéb J 66/ 008 (07 0 ) beszámoló-egyéb C 67/ 008 (07 0 ) beszámoló-egyéb C 68/ 008 (07 0 ) közokt tási J 69/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 70/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 71/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 7 / 008 (07 0 ) ályáz t egyéb 1 10/ 008 (VI 0 ) költségvetés B1

2 Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének július 30-án megt rtott ülésérᔗ勗l Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér Jelen vannak: Novák Pál olgármester Péchy T más l olgármester Bosnyák Gáborné ké viselᔗ勗 Miklósné Domin Zsuzs nn ké viselᔗ勗 N gy Lászlóné ké viselᔗ勗 Vár di Jánosné ké viselᔗ勗 Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Meghívott vendégek mellékelt elenléti ív szerint Novák Pál polgármester köszönti meg elent ké viselᔗ勗ket meghívott vendégeket és megáll ít hogy Ké viselᔗ勗 Testület 8 t g közül 6 fᔗ勗 v n elen így testület h tároz tké es Külön köszönti Dömsöd N gyközség olgármesterét Bencze Istvánt Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó át Mészáros Pálnét N gyközségi Óvod vezetᔗ勗 ét Orosz L osnét és helyettesét Orsné Dávid Ildikót v l mint z i intézmények vezetᔗ勗it z elᔗ勗zetesen kiküldött n irendi ontokon változt tni szeretne és elsᔗ勗ként közokt tási intézményfennt rtó társulás l ítás című n irendi ontot szeretné h tárgy lná testület Kéri hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d n irendi ontok t z elh ngzott módosítások szerint Napirend meghatározása: 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 61/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 1 ) Közokt tási intézményfennt rtó társulások l ítás ) Beszámoló két ülés között eltelt idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l ) Község ᔗ勗nkormányz t és intézményei 008 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 6/ 008 (II 9 ) rendelet módosítás ) Tá ékozt tó 006 október 1 elᔗ勗tti idᔗ勗sz kb n felvett támog tási énzeszközök énzügyi elszámolásáról v l mint vissz fizetésének mértékérᔗ勗l ) Egyéb ügyekᔗ勗 1 Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Közokt tási Intézkedési Tervének véleményezése 6 ) Személyi ügyek tárgy lás zárt ülésen 6 ) Egyéb ügyekᔗ勗 KMOP /B kódszámᔗ勗 Beletrületi ut k fe lesztése ályáz t benyᔗ勗 tás Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: zonn l

3 1.) Közoktatási intézményfenntartó társulások alapítása Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester elmond hogy ké viselᔗ勗-testület 008 má usáb n kezdeményezte két önkormányz t óvodáin k és iskoláin k intézményfennt rtó társulásb n v ló működtetését Ez kérés nyitott tókr t lált és Dömsöd ozitív n állt fel d tokhoz Ezt tegn i n on megt rtott testületi ülés bizonyított mivel elenlévᔗ勗 ké viselᔗ勗k egyh ngᔗ勗 n elfog dták z iskol és óvod társulás l ításáv l összefüggᔗ勗 elᔗ勗ter esztéseket Köszöni Dömsödi Ké viselᔗ勗-testület hozzáállását és munká át 厗 é 厗 厗 厗 é厗 厗 ő) z intézményfennt rtó társulások l ításáv l fennt rtók elsᔗ勗dleges cél társulás l ításáv l hogy z óvod i nevelés és z l fokᔗ勗 iskol i okt tás megbízh tó megfelelᔗ勗 mértékű fin nszírozását hosszᔗ勗 távon biztosítsák társulás működéséhez köz onti költségvetésbᔗ勗l igényelhetᔗ勗 többlettámog tás részben fennt rtói támog tás csökkenését eredményezze másrészt nevelés és okt tás sz km i (okt tási eszközök fe lesztése fe lesztᔗ勗 ed gógus logo édus) és műsz ki (é ületek) feltételei vításár fordíth tó társulás létrehozás során g zd sági szem ontok t sz km i szem ontok t egy ránt figyelembe veszik társult intézmények sz km i önállóságát mind szélesebb körben megt rt ni kíván ák z intézmények h gyomány it á ol ák melyeket szervezeti dokumentumok átdolgozás során z intézményvezetᔗ勗knek figyelembe kell venniük Közokt tási sz kértᔗ勗 közreműködésével elᔗ勗zetesen megh tározták z intézményfennt rtó társulás létrehozásáról szóló szerzᔗ勗dés l vetᔗ勗 t rt lmát megáll odás fᔗ勗bb kereteit N gyon fontos dolgot szeretne kiemelni névh sznál tt l k csol tb n z iskol is és z óvod is megt rtott s át nevét címét mit eddig h sznált t g iskol és t g óvod ként fog működni z önkormányz tok külön-külön intézményfennt rtó társulás l ítását kezdték meg z óvod és z ált lános iskol von tkozásáb n Mindkét fél részérᔗ勗l z cél hogy közokt tási tevékenységrᔗ勗l és szolgált tásról továbbr is megfelelᔗ勗 színvon lon gondoskod n k oly módon hogy nn k igénybevétele gyermekeknek t nulókn k és szülᔗ勗knek nem elentsen rányt l n terhet Megkéri Bencze Istvánt Dömsöd N gyközség olgármesterét hogy ᔗ勗 is mond on néhány szót Bencze István polgármester szeretettel köszönt mindenkit és köszöni meghívást Mindig szívesen ön r ez ügyben meg különösen Elmond hogy tele ülések nem egymást h sznál ák ki h nem társuláss l áró lusz lehetᔗ勗ségeket és ezt fordít ák mindkét tele ülés vár 勗gy gondol hogy erkölcsi old lról sz km i old lról és gyermekek old láról tekintve sok t fog rofitálni mindkét tele ülés z ᔗ勗 bb együttműködésbᔗ勗l Ebben z évben két tele ülés k csol t oly n irányb fe lᔗ勗dött hogy z utódok számár is éld értékű lesz Szeretné megköszönni négy intézményvezetᔗ勗nek és munk társ in k hogy ól z lik minden ebben z ügyben és megköszöni z i Ké viselᔗ勗-testület munká át is 勗gy gondol hogy kölcsönös elᔗ勗nyök és kölcsönös megbecsülés mind két fél részérᔗ勗l meglesz

4 Novák Pál polgármester megköszöni hozzászólást és át d szót Miklósné Domin Zsuzs nn ig zg tó-helyettesnek Miklósné Domin Zsuzsanna szeretettel köszönt mindenkit ᔗ勗gy gondol hogy ezt z elᔗ勗készítᔗ勗 munkát közösen végezték Dömsödi iskolák óvodák is Igyekeztek mindent megbeszélni mi kérdésessé vált ᔗ勗gy gondol működᔗ勗ké es lesz társulás Megkérdezte hogy v n-e v l kinek kérdése z iskoláv l k csol tb n ké viselᔗ勗k közül Kérdés nem érkezett így vissz dt szót Novák Pál olgármesternek Novák Pál polgármester át d szót Gyökeresné Sándor Ildikón k z i Pity ng Óvod óvod vezetᔗ勗 ének Gyökeresné Sándor Ildikó elmond hogy z óvod i társuláss l k csol tos ny g kidolgozás Orosz L osné érdeme megkéri hogy ᔗ勗 d on errᔗ勗l részletes tá ékozt tást Orosz Lajosné óvodavezető elmond hogy ig zából ᔗ勗 dömsödi óvodár von tkozó n tudt kidolgozni z együttműködés sz km i kérdéseit z i intézményt még nem ismeri z itteni dokumentumokb még nem tudott belenézni Elmond hogy 1977 ót dolgozik Dömsödön 1981-ben volt egy integráció mikor két intézményt (dömsödi és i óvod ) összevonták de z önkormányz t létre öttével szétvált két óvod N gyon sok it ismer n gyon ó volt k csol t régen is és ᔗ勗gy gondol hogy ez most is így lesz Gyökeresné Sándor Ildikóv l Dömsödön együtt dolgozott és 6 éve már önálló n és ól végzi munká át fe leszteni tudták z i óvodát z év végi záróünne ségen részt tudott venni és gr tulál munká ához ᔗ勗gy gondol hogy gyümölcsözᔗ勗 lesz k csol t két intézmény között Gyökeresné Sándor Ildikó óvodavezető megköszönte és elmond hogy ᔗ勗 is ᔗ勗gy gondol hogy ez k csol t mindkét óvodán k ó lesz mind sz km i mind erkölcsi old lról Mindig is nyitott volt z ᔗ勗 dolgok iránt és mindig z nézte hogy mivel lehet gyerekek fe lᔗ勗dését még obb n segíteni Sok segítséget összefogást vár sz km i téren is Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólások t és át d szót Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗nek Dr. Vörös Andrea körjegyző elmond hogy n gyon feszített tem ób n folyt munk má us végén történt Község ᔗ勗nkormányz t részérᔗ勗l kezdeményezés törvényességi elᔗ勗írásokn k megfelelᔗ勗en készültek z elᔗ勗készítᔗ勗 munkál tok átszervezések foly m tos volt z egyeztetés sz kértᔗ勗kkel ezért z átszervezés törvényessége biztosított Oly n társulási formát vál sztott k melyben mindkét fennt rtó kiegyenlítetten gy korol fennt rtói ogosítvány it Elkészült sz kértᔗ勗i vélemény mit közokt tási törvény elᔗ勗írt z elᔗ勗zetes véleményezési el árások megtörténtek és mindenhol minden közreműködᔗ勗 részérᔗ勗l támog tásr t lált társulási kezdeményezés z intézményvezetᔗ勗k elkészítették sz km i helyzetértékelést mely l án világos n lát ák döntéshozók társulás sz km i elᔗ勗nyeit z elᔗ勗zetes g zd sági számítások ismertetéséhez felkéri

5 g zd sági vezetᔗ勗t elkéri Mészáros Pálnét Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó át hogy egy ár szób n ᔗ勗 is beszél en z elᔗ勗készítᔗ勗 munkáról Mészáros Pálné iskolaigazgató elmond hogy Miklósné Domin Zsuzs nn kollég nᔗ勗vel együttműködtek közös szem ontok l án készítették z ny got nn k örül hogy z i iskol 8 évfoly mos iskolán k megm r d Továbbr is fennt rt véleményét hogy egy kistele ülésnek ó h v n iskolá és meddig cs k lehet ennek így kell m r dni ed gógusok ismerik cs ládok t és ez óriási elᔗ勗ny ed gógiáb n n gyon fontos Sz km i old lon sz kos ellátottságot kell megold ni illetve vít ni fel d tok megoldásár kell törekedni mind z i mind dömsödi iskol s át h gyomány it meg tud t rt ni Zsoldos Gáborné g zd sági vezetᔗ勗 részletesen ismertette g zd sági számítás d t it z óvod von tkozásáb n kiszámították hogy 008 évet l ul véve e t működtetés költsége ehhez köz onti költségvetésbᔗ勗l 11 7 e t összegű norm tív támog tást k n k z önkormányz t 18 e t-ot - ki dások 1 勗-át- tesz z óvod működéséhez Meg kell említeni hogy ezek mellett z i önkormányz t elentᔗ勗s beruházások t és fe lesztéseket is fin nszírozott z óvodáb n társulás l ításáv l 勗-k l csökken z óvod fennt rtásához szükséges fennt rtói támog tás z igényelt lusz norm tívák tel es egészében lefedik z intézmény működési költségeit z r ny János Ált lános Iskoláb n folyó évi ki dások t tekintve működési költség 1 80 e t köz onti norm tív támog tás 876 e t tehát z önkormányz t e t-t l árul hozzá s át forrás iból z iskol fennt rtáshoz z intézményfennt rtó társulás l ításáv l z önkormányz ti támog tás elenlegi 7 勗-ról 勗-r z z e t-t l csökken Elmond hogy Dömsöd önkormányz t körülbelül e t lussz norm tív támog tásr válik ogosulttá z intézményfennt rtó társulás l ításáv l g zdálkodás szem ont ából mindkét tele ülés nyer társuláson Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólások t kiegészítések és megkérdezte hogy v n-e v l kinek kérdése hozzászólás mielᔗ勗tt feltenné sz v zásr h tároz ti v sl tot Nagy Lászlóné képviselő elmond hogy nem ért egyet társuláss l és fel szeretné olv sni ké viselᔗ勗i hozzászólását melyet kér hogy egyzᔗ勗könyvhöz mellékletként cs tol n k 厗 é厗 厗 ő é é é 厗 ő ö 厗 厗 é 厗 厗 é 厗 é厗 厗 ő 厗 厗 厗 厗 厗厗, 厗ő é 厗 厗 厗 Í b b 厗 厗厗 ö é 厗é厗 厗 ő 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗 厗ő é 厗 厗

6 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗ö é 厗 厗 厗 厗 厗) b 厗 厗, é, 厗 厗 厗厗 厗 厗 é ö 厗ö 厗 厗 é é 厗 厗 厗 厗í é b 厗 é厗 厗 ő厗 厗 厗 厗 é ő ö é é 厗 í 厗 厗 厗 厗, 厗 é é 厗 b í 厗 ő é In k : 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é é 厗 é í, 厗 bb厗 í 厗 厗 厗 厗 é, 厗 í 厗, 厗 厗 厗 é ö é é éb 厗 厗 ő é厗é í, é厗í é é 厗 é 厗, ö 厗 í 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 é é ö ö 厗 厗 厗 ö é 厗 厗 í, 厗 厗, 厗 厗 b é ő é, ö ő é 厗 厗厗厗 b厗 í 厗 ő é, 厗 厗 厗 é厗 é 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ő ő é, 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗厗 ö 厗, é 厗 厗 ö é厗, 厗 厗 厗 厗 厗 厗ö ö ö é é ö ő 厗 é é 厗 厗 厗 厗 厗, 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗 厗 厗é b厗 í é 厗 厗, 厗 厗 í 厗 b厗 í 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö é é 厗 厗bb b 厗 厗é 厗 ő 厗, ő, é é ő 厗 厗 厗 é 厗 í 厗 b 厗 í, 厗 b 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö é 厗 厗 ő é 厗 厗 ö é 厗 b, b 厗 厗 厗í, 厗 ö é 厗 é 厗 é é é 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 b é ő 厗 é é ő厗 b é é ő厗 é é ő, 厗厗 厗 厗 ő ö ö í 厗 ő 厗 ő é厗é í 厗 í 厗 厗 ö ö 厗厗 b 厗 厗 厗 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 é 厗ö ö ö, 厗 ö 厗 é é 厗 厗ö 厗 厗厗 bb, 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é bí 厗 厗 é é 厗 厗 é é é 厗 厗 厗ő, 厗 ő é, ö é é é é 厗 厗 厗厗 é厗 é ö é é 厗 厗 厗 厗 é 厗 é ébő, ö é ébő ő ö, é 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 ő é 厗 b厗 í 厗 厗, 厗 é 厗 厗 厗 厗, 厗 厗 厗b 厗 厗 厗 厗 厗ő 厗 厗 厗 é 厗 厗 b 厗 厗 ő 厗 厗 ö é 厗, b 厗 ö 厗 厗 厗 ő ő é, 厗 b 厗 厗 厗, é 厗 厗, ö é 厗, ö é é, 厗 厗 厗 ö é é é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 b 厗 厗 厗 őbő 厗 厗 é ő b b 厗 厗é 厗é é ő厗 é é é é, 厗 í, 厗 é é, é 厗 é é é厗 ő 厗 厗 í 厗é, f k k b í űᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 k ᔗ厇 n k ᔗ厇 ᔗ厇 厗 ö b 厗 厗 é 厗 é 厗 厗é é b, é, 厗 b, 厗 厗 厗 b í 厗 é 厗 厗 ö é é ő 厗 厗 厗厗 b, 厗 厗

7 厗 b é ő 厗 b é 厗 厗厗 厗 ᔗ厇 f k nn ᔗ厇 ᔗ厇n ᔗ厇 ᔗ厇 n ᔗ厇 n ᔗ厇 ᔗ厇 n I k ᔗ厇űnᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇 厗厗, 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 é 厗 é厗 厗 ő Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólást és néhány ont ár vál szolni szeretne Elh ngzott hogy b厗 厗 de hogy mi z más ᔗ勗t konkrét v sl t nem h ngzott el kistele ülési norm tívát nem fog ák folyósít ni mert ezt már megszüntették 厗 厗 厗 厗 é 厗 é 厗ö ö ö, 厗 ö 厗 é é 厗 厗ö 厗 Erre z vál sz hogy kkor z intézményt z Áll mi G zd ság működtette mi m már nincs Áll mi énzekbᔗ勗l különbözᔗ勗 mezᔗ勗g zd sági ág z tok t rtották fent z iskolát 厗 ö é 厗 tele ülés l kos in k számát fizik il g növelni direkt módon nem lehet ez természetes foly m t mi z glomeráció bᔗ勗vülésének következménye lesz További utcák ki l kításár nem lesz mód Kiskunsági Nemzeti P rk mi tt nemzeti rkr v ló tekintettel korlátozv v nn k munk helyteremtᔗ勗 lehetᔗ勗ségek H tározott n vissz ut sít hogy nem támog tt torn terem ályáz tot mert errᔗ勗l még z elᔗ勗zᔗ勗 testület döntött hib ott volt hogy énzügyi háttér nem volt biztosítv megv lósításhoz H ez ro ekt létre ött voln m i ny gi helyzet mi tt fennt rtás voln veszélyben társuláss l egyébként dömsödi torn terem igénybe vehetᔗ勗 természetesen zz l tisztáb n v n hogy mindenn i torn órák lk lmáv l erre nincs mód társuláss l nyert lusz norm tívát hogy meddig folyósít z áll m zt senki sem tud megmond ni meddig ár ez igényelhetᔗ勗 és ddig h sznál uk ki társulás testületi h tároz tt l megszüntethetᔗ勗 h nem működik de ttól még roblémák nem szűnnek meg z iskolát z okt tást oly n színvon lr kell hozni hogy ez gyermekeket és cs ládok t idevonzzon N gyon kevés t nulmányi versenyen vettek részt szinte semmilyen s ortversenyen nem vettek részt 厗 厗 é 厗 váll lkozók t nem tud uk támog tni váll lkozók t z önkormányz t keresi meg hogy ᔗ勗k támog ss n k egy-egy intézményt rendezvényt Szomor Dezsᔗ勗 1 millió forintot ánlott fel f lun r ezt ezᔗ勗ton is szeretné megköszönni Ezen kívül még több váll lkozó támog tt rendezvényt (részletes beszámoló köv testületi ülésen) mert ᔗ勗gy érzik érdemes ide dni érdemes ide önni Köszöni hozzászólást és meg d szót Bencze Istvánn k Dömsöd N gyközség olgármesterének Bencze István polgármester elmond hogy mielᔗ勗tt el ött erre testületi ülésre z egyik internetes ortálon zt olv st hogy ugusztusb n 600 iskol válik t giskolává ki nem lé ez irányb z meg is érdemli z ny gi old lát nézve ebbᔗ勗l mindkét fél rofitál Novák Pál polgármester ez elmᔗ勗lt 6 évvel k csol tb n és ké viselᔗ勗i hozzászóláss l k csol tb n elmond hogy z iskol évente 6 milliót vesztett el mert nem lé te meg társulást H ezt énzt z iskolár fordít ák eszközfe lesztésre é ület felᔗ勗 ításr kkor ez z iskol nem így néz ki Péchy Tamás alpolgármester nem érti társulásból v ló hisztériát nyolc dikból elb ll gó gyerek z i r ny János Ált lános Iskolát végezte el de hogy z iskolát ki t rtott fent senkit nem érdekel z iskol nem lé ett nem csinált

8 egyesületet mint éldául z óvod z iskol várt m nnát és nincs m nn z i iskol be v n szorítv zsákutcáb nincs énz nincs megfelelᔗ勗 t nár Nagy Lászlóné képviselő elmond hogy egyesülete nem volt z iskolán k de többször ályázt k és nyertes ályáz t i volt k Novák Pál polgármester köszöni hozzászólások t és megkéri ké viselᔗ勗testületet hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d h tároz ti v sl tot 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 62/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete helyi önkormányz tok társulás iról és együttműködésérᔗ勗l szóló 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény l án z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z r ny János Ált lános Iskol ( ) és Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol (Dömsöd) közös fennt rtásár és működtetésére z 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény 8 勗-b n megh tározott tí usᔗ勗 társulást hoz létre ké viselᔗ勗-testület óváh gy z intézményfennt rtó társulás l ító szerzᔗ勗dését (társulási megáll odás) továbbá közös fennt rtásᔗ勗 intézmény l ító okir tát ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert társulási megáll odás láírásár ké viselᔗ勗-testület felkéri Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy társulási megáll odást küld e meg Közé -m gy rországi 勗egionális Közig zg tási Hiv t ln k törvényességi ellenᔗ勗rzésre Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Határidő: társulás l ítás 008 ugusztus 1 n megáll odás felter esztése döntéstᔗ勗l számított 1 n ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 63/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete helyi önkormányz tok társulás iról és együttműködésérᔗ勗l szóló 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény l án z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Pity ng Óvod ( ) és N gyközségi Óvod (Dömsöd) közös fennt rtásár és működtetésére z 1997 évi C 勗 勗 勗V Törvény8 勗-b n megh tározott tí usᔗ勗 társulást hoz létre

9 ké viselᔗ勗-testület óváh gy z intézményfennt rtó társulás l ító szerzᔗ勗dését (társulási megáll odás) továbbá közös fennt rtásᔗ勗 intézmény l ító okir tát ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert társulási megáll odás láírásár ké viselᔗ勗-testület felkéri Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy társulási megáll odást küld e meg Közé -m gy rországi 勗egionális Közig zg tási Hiv t ln k törvényességi ellenᔗ勗rzésre Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Határidő: társulás l ítás 008 ugusztus 1 n megáll odás felter esztése döntéstᔗ勗l számított 1 n ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇ᔗ厇 kᔗ厇 ᔗ厇 nᔗ厇ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇n k ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇nᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇nᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 Novák Pál polgármester felkéri ké viselᔗ勗ket hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d z lábbi h tároz tok t 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 64/2008.(VII.30.) Kt.számú Község ᔗ勗nkormányz tán k Ké viselᔗ勗-testülete z r ny János Ált lános Iskol költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát elfog d mely l án z Község Ké viselᔗ勗-testülete ált l 8/1999 (IV 1 ) számᔗ勗 h tároz táv l 1999 á rilis 1 n áv l l ított intézményt 008 ugusztus 1 n áv l ogutódláss l megszünteti elh t lm zz olgármestert és kör egyzᔗ勗t hogy költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát láír elhív kör egyzᔗ勗t hogy z intézmény megszüntetését helyben szokásos módon tegye közzé z önkormányz t költségvetésében szükséges átcso ortosítások t készítse elᔗ勗 továbbá megszüntetᔗ勗 okir t l án költségvetési szerv nyilvánt rtásból v ló törlésérᔗ勗l intézked en Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös Határidő: zonn l ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt ndre kör egyzᔗ勗 következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 65/2008.(VII.30.) Kt.számú Község ᔗ勗nkormányz tán k Ké viselᔗ勗-testülete Pity ng Óvod költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát elfog d mely l án z Község Ké viselᔗ勗-testülete ált l 7/1999 (IV 1 ) számᔗ勗 h tároz táv l 1999 á rilis 1 n áv l l ított intézményt 008 ugusztus 1 n áv l ogutódláss l megszünteti elh t lm zz olgármestert és kör egyzᔗ勗t hogy költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát láír elhív kör egyzᔗ勗t hogy z intézmény megszüntetését helyben szokásos módon tegye közzé z önkormányz t költségvetésében szükséges

10 átcso ortosítások t készítse elᔗ勗 továbbá megszüntetᔗ勗 okir t l án költségvetési szerv nyilvánt rtásból v ló törlésérᔗ勗l intézked en Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös Határidő: zonn l ndre kör egyzᔗ勗 Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek munká át mind Dömsöd mind községben minden intézményben Köszöni Bencze István olgármesternek ozitív hozzáállását és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗nek z elᔗ勗készítᔗ勗 munká át Egy n gyon ó hírt szeretne megoszt ni mindenkivel község megnyerte millió forintos ályáz tot mit z óvod felᔗ勗 ításár és eszközbeszerzésre nyᔗ勗 tott be ályáz tból 11 átékból álló átszóteret l kít n k ki és z óvod külsᔗ勗 homlokz tát ᔗ勗 ít ák fel z önrész 9 millió forint mit társulásból nyert lusz énzbᔗ勗l szeretnének hozzátenni 2.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről Novák Pál polgármester elmond hogy több megkeresés érkezett Bu dosó József é ítkezésével k csol tb n de míg ezt hiv t los n nem teszi meg senki nem tud el árni z önkormányz t III lun i rendezvény sikeresen megrendezésre került z esᔗ勗s kezdés ellenére 7 lov s versenyzᔗ勗 indult dí ugr tó versenyen kezdᔗ勗 lov sok között 勗 dics 勗ol nd II helyezést ért el büszkék v gyunk rá rendezvény fellé ᔗ勗i is megérkeztek és h ngul tos műsort csinált k fᔗ勗zᔗ勗verseny sikeresen lebonyolódott és fel ánlásokn k köszönhetᔗ勗en még különdí k t is osztott k ki Külön köszönetet szeretne mond ni 勗áckevei 勗endᔗ勗rk itányságról itt szolgál tot tel esítᔗ勗 rendᔗ勗röknek Dömsöd- Polgárᔗ勗rségnek kik egész n ügyeletet dt k rendezvényen z iskoláb n megrendezett grund focib nokságon 8 nevezᔗ勗 volt z I esték ocsékolók cs t lett II z i Kékek és III Kunszentmiklós cs t lett Köszöni mindenkinek részvételt Szé ért emlékérmek kiosztásr kerültek és z egyik dí zott ing tl n tul donos i B logh Józsefné és Tóth István dí hoz áró db t-os ándékut lványt fel ánlották z óvodán k és iskolán k mit ezᔗ勗ton is meg szeretne köszönni f lun énzügyi beszámoló át következᔗ勗 testületi ülésre elkészítik Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő köszöni z iskolán k tett fel ánlást Novák Pál polgármester elmond hogy ugusztusb n megtörténik z inform tik i terem üzembe helyezése Kéri kézfelt rtáss l elezze ki elfog d olgármesteri beszámolót 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 66/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete elfog d testületi ülés között eltelt idᔗ勗sz kb n tett intézkedéseirᔗ勗l és testületi h tároz tok végreh tásáról szóló tá ékozt tó át olgármester két le árt h táride ű Felelős: ké viselᔗ勗-testület Határidő: zonn l

11 3.) Apaj Község Önkormányzata és intézményei évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.29.) rendelet módosítása Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester megkérdezte hogy z elᔗ勗zetesen kiküldött ny gg l k csol tb n v n-e v l kinek kérdése és megkérte Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy 1- mond tb n fogl l össze z ny got Dr. Vörös Andrea körjegyző elmond hogy rendelet módosítás döntᔗ勗en z év közben z áll mkincstártól igényelt és kiut lt támog tásokból dódik Ezen kívül megelenik köregyzᔗ勗ség ki l kításáv l k csol tos 1 köztisztviselᔗ勗i létszám csökkentés mivel ez ténylegesen 008 á rilisáb n tudták végreh t ni Ezek mellett ké viselᔗ勗-testület ez ideig hozott döntéseivel k csol tos s át h táskörben tett módosítások kerültek átvezetésre Tá ékozt t ké viselᔗ勗-testületet hogy z Áll mkincstár felé már megküldték féléves beszámoló elentést mit g zd sági irod hibátl nul elkészített 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meg lkott z lábbi rendeletetᔗ勗 Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VIII.1.) rendelete z Község ᔗ勗nkormányz t és intézményei 008 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 6/ 008 (II 9 ) rendelet módosításáról rendelet kihirdetve ᔗ勗 008 ugusztus 1 n án rendeleth tályb lé ᔗ勗 008 ugusztus 1 n án 4.) Tájékoztató a október 1. előtti időszakban felvett támogatási pénzeszközök pénzügyi elszámolásáról, valamint visszafizetésének mértékéről Novák Pál polgármester elmond hogy 00 évi lov sn i elszámoláss l k csol tos fellelhetᔗ勗 összes ny got összeszedték mit már korább n z Áll mkincstár már befog dott záró beszámoló során zt kellett ig zolnunk hogy z önkormányz t könyvelésében és nyilvánt rtás ib n sz bályszerűen vezette be ezeket tételeket Elkészítették záró beszámolót és bb n reménykednek hogy nem kell z önkormányz tn k énzt vissz fizetnie 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 67/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete elfog dt Novák Pál olgármesternek z Község önkormányz tán k 006 október 1 elᔗ勗tti idᔗ勗sz kb n megáll ított és kiut lt támog tási énzeszközök énzügyi elszámolásáról v l mint vissz fizetésének mértékérᔗ勗l szóló tá ékozt tását Felelős: ké viselᔗ勗-testület Határidő: zonn l

12 5.) Egyéb ügyek: 5.1. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének véleményezése Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester kéri kézfelt rtáss l elezze ki elfog d z elᔗ勗ter esztett h tároz ti v sl tot 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 68/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete óváh gy Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Közokt tási Intézkedési Tervét ké viselᔗ勗-testület felkéri Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás T nácsát hogy Kistérségi Közokt tási Intézkedési Terv végleges szövegezésénél vegye figyelembe község közokt tási intézményfennt rtó társulások l ításáról szóló döntéseit ké viselᔗ勗-testület megbízz Novák Pál olgármestert zz l hogy ké viselᔗ勗testület döntésérᔗ勗l Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Elnökét értesítse Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: 008 ugusztus 1 Zárt ülésen hozott határozatok 69/2008.(VII.30.) Kt.számú 70/2008.(VII.30.) Kt.számú 71/2008.(VII.30.) Kt.számú Napirend: 6.4.) Egyéb ügyek: A KMOP /B kódszámú Beletrületi utak fejlesztése pályázat benyújtása ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester Elmond hogy ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗tmut tás i szerint megváltozott ályáz ti feltételeket figyelembe véve átdolgozták z ᔗ勗t ályáz tot műsz ki t rt lm t csökkenteni kellett kerék árᔗ勗t körforg lom- megváltozott ályáz ti feltételeknek megfelelᔗ勗en teles ályáz ti ny g egy éldány itt v n hiv t lb n ké viselᔗ勗k és bárki ki érdeklᔗ勗dik bb betekinthet Kéri ké viselᔗ勗-

13 testülete hogy KMOP /B kódszámᔗ勗 ályáz t be dásához sz v zz n k z elᔗ勗ter esztett h tároz ti v sl tról 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 72/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Közé -M gy rországi O er tív Progr m (KMOP) keretében meghirdetett Belterületi ut k fe lesztése támog tásár elnevezésű KMOP /B kódszámᔗ勗 ályáz ton indulni kíván ké viselᔗ勗-testület ályáz tr benyᔗ勗 tott ro ekt összes elszámolh tó költségeinek 勗-át z z t-ot (Nyolcv nh tmilliónégyszázh tv nh tezer-százötvenöt forintot) b nki fe lesztési hitelbᔗ勗l illetve ályáz ti forrásból kíván biztosít ni Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: ályáz t benyᔗ勗 tásár megh tározott idᔗ勗interv llum Kmf ᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 nᔗ厇 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇n kör egyzᔗ勗

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. b 17- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ卷 v ül vi lᔗ卷- ül 2010. u 17- ül ᔗ卷l ᔗ卷 v ül, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. u 17- megtartott ül ᔗ卷l. Ül h l : Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében 2345.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án 13.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Bán János, Elekes Péter,

Részletesebben

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok

Napirendi pontok: 1. 2013. évi költségvetés 2. Indítványok, javaslatok Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. március 1-jén megtartott üléséről Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. Springer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. április 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. szeptember 24. napján megtartott soros üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt Lépné Soós Anita Kecskeméti Józsefné Kovács Gábor Mihályné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2344. Dömsöd, Béke tér 2. Ülés ideje: 2014. november 19.

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről Jegyzőkönyv mely készült 2008. február 13-án Bajót község testületi üléséről 1 Készült: 2008. február 13. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Napirend:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2013 Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) JEGYZ KÖNYV 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2008. május 28-án 13.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester.

Részletesebben