Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének július 30-án megtartott üléséről 61/ 008 (07 0 ) egyéb döntés Z1 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E 10 6 / 008 (07 0 ) társulás l kítás E 10 6 / 008 (07 0 ) közokt tási intézmények-egyéb J 6 / 008 (07 0 ) közokt tási intézmények-egyéb J 66/ 008 (07 0 ) beszámoló-egyéb C 67/ 008 (07 0 ) beszámoló-egyéb C 68/ 008 (07 0 ) közokt tási J 69/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 70/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 71/ 008 (07 0 ) zárt ülésen hozott h tároz t 7 / 008 (07 0 ) ályáz t egyéb 1 10/ 008 (VI 0 ) költségvetés B1

2 Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének július 30-án megt rtott ülésérᔗ勗l Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér Jelen vannak: Novák Pál olgármester Péchy T más l olgármester Bosnyák Gáborné ké viselᔗ勗 Miklósné Domin Zsuzs nn ké viselᔗ勗 N gy Lászlóné ké viselᔗ勗 Vár di Jánosné ké viselᔗ勗 Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Meghívott vendégek mellékelt elenléti ív szerint Novák Pál polgármester köszönti meg elent ké viselᔗ勗ket meghívott vendégeket és megáll ít hogy Ké viselᔗ勗 Testület 8 t g közül 6 fᔗ勗 v n elen így testület h tároz tké es Külön köszönti Dömsöd N gyközség olgármesterét Bencze Istvánt Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó át Mészáros Pálnét N gyközségi Óvod vezetᔗ勗 ét Orosz L osnét és helyettesét Orsné Dávid Ildikót v l mint z i intézmények vezetᔗ勗it z elᔗ勗zetesen kiküldött n irendi ontokon változt tni szeretne és elsᔗ勗ként közokt tási intézményfennt rtó társulás l ítás című n irendi ontot szeretné h tárgy lná testület Kéri hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d n irendi ontok t z elh ngzott módosítások szerint Napirend meghatározása: 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 61/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z ülés n irend ét z lábbi k szerint h tározz megᔗ勗 1 ) Közokt tási intézményfennt rtó társulások l ítás ) Beszámoló két ülés között eltelt idᔗ勗sz k intézkedéseirᔗ勗l ) Község ᔗ勗nkormányz t és intézményei 008 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 6/ 008 (II 9 ) rendelet módosítás ) Tá ékozt tó 006 október 1 elᔗ勗tti idᔗ勗sz kb n felvett támog tási énzeszközök énzügyi elszámolásáról v l mint vissz fizetésének mértékérᔗ勗l ) Egyéb ügyekᔗ勗 1 Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Közokt tási Intézkedési Tervének véleményezése 6 ) Személyi ügyek tárgy lás zárt ülésen 6 ) Egyéb ügyekᔗ勗 KMOP /B kódszámᔗ勗 Beletrületi ut k fe lesztése ályáz t benyᔗ勗 tás Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: zonn l

3 1.) Közoktatási intézményfenntartó társulások alapítása Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester elmond hogy ké viselᔗ勗-testület 008 má usáb n kezdeményezte két önkormányz t óvodáin k és iskoláin k intézményfennt rtó társulásb n v ló működtetését Ez kérés nyitott tókr t lált és Dömsöd ozitív n állt fel d tokhoz Ezt tegn i n on megt rtott testületi ülés bizonyított mivel elenlévᔗ勗 ké viselᔗ勗k egyh ngᔗ勗 n elfog dták z iskol és óvod társulás l ításáv l összefüggᔗ勗 elᔗ勗ter esztéseket Köszöni Dömsödi Ké viselᔗ勗-testület hozzáállását és munká át 厗 é 厗 厗 厗 é厗 厗 ő) z intézményfennt rtó társulások l ításáv l fennt rtók elsᔗ勗dleges cél társulás l ításáv l hogy z óvod i nevelés és z l fokᔗ勗 iskol i okt tás megbízh tó megfelelᔗ勗 mértékű fin nszírozását hosszᔗ勗 távon biztosítsák társulás működéséhez köz onti költségvetésbᔗ勗l igényelhetᔗ勗 többlettámog tás részben fennt rtói támog tás csökkenését eredményezze másrészt nevelés és okt tás sz km i (okt tási eszközök fe lesztése fe lesztᔗ勗 ed gógus logo édus) és műsz ki (é ületek) feltételei vításár fordíth tó társulás létrehozás során g zd sági szem ontok t sz km i szem ontok t egy ránt figyelembe veszik társult intézmények sz km i önállóságát mind szélesebb körben megt rt ni kíván ák z intézmények h gyomány it á ol ák melyeket szervezeti dokumentumok átdolgozás során z intézményvezetᔗ勗knek figyelembe kell venniük Közokt tási sz kértᔗ勗 közreműködésével elᔗ勗zetesen megh tározták z intézményfennt rtó társulás létrehozásáról szóló szerzᔗ勗dés l vetᔗ勗 t rt lmát megáll odás fᔗ勗bb kereteit N gyon fontos dolgot szeretne kiemelni névh sznál tt l k csol tb n z iskol is és z óvod is megt rtott s át nevét címét mit eddig h sznált t g iskol és t g óvod ként fog működni z önkormányz tok külön-külön intézményfennt rtó társulás l ítását kezdték meg z óvod és z ált lános iskol von tkozásáb n Mindkét fél részérᔗ勗l z cél hogy közokt tási tevékenységrᔗ勗l és szolgált tásról továbbr is megfelelᔗ勗 színvon lon gondoskod n k oly módon hogy nn k igénybevétele gyermekeknek t nulókn k és szülᔗ勗knek nem elentsen rányt l n terhet Megkéri Bencze Istvánt Dömsöd N gyközség olgármesterét hogy ᔗ勗 is mond on néhány szót Bencze István polgármester szeretettel köszönt mindenkit és köszöni meghívást Mindig szívesen ön r ez ügyben meg különösen Elmond hogy tele ülések nem egymást h sznál ák ki h nem társuláss l áró lusz lehetᔗ勗ségeket és ezt fordít ák mindkét tele ülés vár 勗gy gondol hogy erkölcsi old lról sz km i old lról és gyermekek old láról tekintve sok t fog rofitálni mindkét tele ülés z ᔗ勗 bb együttműködésbᔗ勗l Ebben z évben két tele ülés k csol t oly n irányb fe lᔗ勗dött hogy z utódok számár is éld értékű lesz Szeretné megköszönni négy intézményvezetᔗ勗nek és munk társ in k hogy ól z lik minden ebben z ügyben és megköszöni z i Ké viselᔗ勗-testület munká át is 勗gy gondol hogy kölcsönös elᔗ勗nyök és kölcsönös megbecsülés mind két fél részérᔗ勗l meglesz

4 Novák Pál polgármester megköszöni hozzászólást és át d szót Miklósné Domin Zsuzs nn ig zg tó-helyettesnek Miklósné Domin Zsuzsanna szeretettel köszönt mindenkit ᔗ勗gy gondol hogy ezt z elᔗ勗készítᔗ勗 munkát közösen végezték Dömsödi iskolák óvodák is Igyekeztek mindent megbeszélni mi kérdésessé vált ᔗ勗gy gondol működᔗ勗ké es lesz társulás Megkérdezte hogy v n-e v l kinek kérdése z iskoláv l k csol tb n ké viselᔗ勗k közül Kérdés nem érkezett így vissz dt szót Novák Pál olgármesternek Novák Pál polgármester át d szót Gyökeresné Sándor Ildikón k z i Pity ng Óvod óvod vezetᔗ勗 ének Gyökeresné Sándor Ildikó elmond hogy z óvod i társuláss l k csol tos ny g kidolgozás Orosz L osné érdeme megkéri hogy ᔗ勗 d on errᔗ勗l részletes tá ékozt tást Orosz Lajosné óvodavezető elmond hogy ig zából ᔗ勗 dömsödi óvodár von tkozó n tudt kidolgozni z együttműködés sz km i kérdéseit z i intézményt még nem ismeri z itteni dokumentumokb még nem tudott belenézni Elmond hogy 1977 ót dolgozik Dömsödön 1981-ben volt egy integráció mikor két intézményt (dömsödi és i óvod ) összevonták de z önkormányz t létre öttével szétvált két óvod N gyon sok it ismer n gyon ó volt k csol t régen is és ᔗ勗gy gondol hogy ez most is így lesz Gyökeresné Sándor Ildikóv l Dömsödön együtt dolgozott és 6 éve már önálló n és ól végzi munká át fe leszteni tudták z i óvodát z év végi záróünne ségen részt tudott venni és gr tulál munká ához ᔗ勗gy gondol hogy gyümölcsözᔗ勗 lesz k csol t két intézmény között Gyökeresné Sándor Ildikó óvodavezető megköszönte és elmond hogy ᔗ勗 is ᔗ勗gy gondol hogy ez k csol t mindkét óvodán k ó lesz mind sz km i mind erkölcsi old lról Mindig is nyitott volt z ᔗ勗 dolgok iránt és mindig z nézte hogy mivel lehet gyerekek fe lᔗ勗dését még obb n segíteni Sok segítséget összefogást vár sz km i téren is Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólások t és át d szót Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗nek Dr. Vörös Andrea körjegyző elmond hogy n gyon feszített tem ób n folyt munk má us végén történt Község ᔗ勗nkormányz t részérᔗ勗l kezdeményezés törvényességi elᔗ勗írásokn k megfelelᔗ勗en készültek z elᔗ勗készítᔗ勗 munkál tok átszervezések foly m tos volt z egyeztetés sz kértᔗ勗kkel ezért z átszervezés törvényessége biztosított Oly n társulási formát vál sztott k melyben mindkét fennt rtó kiegyenlítetten gy korol fennt rtói ogosítvány it Elkészült sz kértᔗ勗i vélemény mit közokt tási törvény elᔗ勗írt z elᔗ勗zetes véleményezési el árások megtörténtek és mindenhol minden közreműködᔗ勗 részérᔗ勗l támog tásr t lált társulási kezdeményezés z intézményvezetᔗ勗k elkészítették sz km i helyzetértékelést mely l án világos n lát ák döntéshozók társulás sz km i elᔗ勗nyeit z elᔗ勗zetes g zd sági számítások ismertetéséhez felkéri

5 g zd sági vezetᔗ勗t elkéri Mészáros Pálnét Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol ig zg tó át hogy egy ár szób n ᔗ勗 is beszél en z elᔗ勗készítᔗ勗 munkáról Mészáros Pálné iskolaigazgató elmond hogy Miklósné Domin Zsuzs nn kollég nᔗ勗vel együttműködtek közös szem ontok l án készítették z ny got nn k örül hogy z i iskol 8 évfoly mos iskolán k megm r d Továbbr is fennt rt véleményét hogy egy kistele ülésnek ó h v n iskolá és meddig cs k lehet ennek így kell m r dni ed gógusok ismerik cs ládok t és ez óriási elᔗ勗ny ed gógiáb n n gyon fontos Sz km i old lon sz kos ellátottságot kell megold ni illetve vít ni fel d tok megoldásár kell törekedni mind z i mind dömsödi iskol s át h gyomány it meg tud t rt ni Zsoldos Gáborné g zd sági vezetᔗ勗 részletesen ismertette g zd sági számítás d t it z óvod von tkozásáb n kiszámították hogy 008 évet l ul véve e t működtetés költsége ehhez köz onti költségvetésbᔗ勗l 11 7 e t összegű norm tív támog tást k n k z önkormányz t 18 e t-ot - ki dások 1 勗-át- tesz z óvod működéséhez Meg kell említeni hogy ezek mellett z i önkormányz t elentᔗ勗s beruházások t és fe lesztéseket is fin nszírozott z óvodáb n társulás l ításáv l 勗-k l csökken z óvod fennt rtásához szükséges fennt rtói támog tás z igényelt lusz norm tívák tel es egészében lefedik z intézmény működési költségeit z r ny János Ált lános Iskoláb n folyó évi ki dások t tekintve működési költség 1 80 e t köz onti norm tív támog tás 876 e t tehát z önkormányz t e t-t l árul hozzá s át forrás iból z iskol fennt rtáshoz z intézményfennt rtó társulás l ításáv l z önkormányz ti támog tás elenlegi 7 勗-ról 勗-r z z e t-t l csökken Elmond hogy Dömsöd önkormányz t körülbelül e t lussz norm tív támog tásr válik ogosulttá z intézményfennt rtó társulás l ításáv l g zdálkodás szem ont ából mindkét tele ülés nyer társuláson Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólások t kiegészítések és megkérdezte hogy v n-e v l kinek kérdése hozzászólás mielᔗ勗tt feltenné sz v zásr h tároz ti v sl tot Nagy Lászlóné képviselő elmond hogy nem ért egyet társuláss l és fel szeretné olv sni ké viselᔗ勗i hozzászólását melyet kér hogy egyzᔗ勗könyvhöz mellékletként cs tol n k 厗 é厗 厗 ő é é é 厗 ő ö 厗 厗 é 厗 厗 é 厗 é厗 厗 ő 厗 厗 厗 厗 厗厗, 厗ő é 厗 厗 厗 Í b b 厗 厗厗 ö é 厗é厗 厗 ő 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗 厗ő é 厗 厗

6 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗ö é 厗 厗 厗 厗 厗) b 厗 厗, é, 厗 厗 厗厗 厗 厗 é ö 厗ö 厗 厗 é é 厗 厗 厗 厗í é b 厗 é厗 厗 ő厗 厗 厗 厗 é ő ö é é 厗 í 厗 厗 厗 厗, 厗 é é 厗 b í 厗 ő é In k : 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é é 厗 é í, 厗 bb厗 í 厗 厗 厗 厗 é, 厗 í 厗, 厗 厗 厗 é ö é é éb 厗 厗 ő é厗é í, é厗í é é 厗 é 厗, ö 厗 í 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 é é ö ö 厗 厗 厗 ö é 厗 厗 í, 厗 厗, 厗 厗 b é ő é, ö ő é 厗 厗厗厗 b厗 í 厗 ő é, 厗 厗 厗 é厗 é 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ő ő é, 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗厗 ö 厗, é 厗 厗 ö é厗, 厗 厗 厗 厗 厗 厗ö ö ö é é ö ő 厗 é é 厗 厗 厗 厗 厗, 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗厗 厗 厗é b厗 í é 厗 厗, 厗 厗 í 厗 b厗 í 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö é é 厗 厗bb b 厗 厗é 厗 ő 厗, ő, é é ő 厗 厗 厗 é 厗 í 厗 b 厗 í, 厗 b 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 ö é 厗 厗 ő é 厗 厗 ö é 厗 b, b 厗 厗 厗í, 厗 ö é 厗 é 厗 é é é 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 b é ő 厗 é é ő厗 b é é ő厗 é é ő, 厗厗 厗 厗 ő ö ö í 厗 ő 厗 ő é厗é í 厗 í 厗 厗 ö ö 厗厗 b 厗 厗 厗 厗厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 é 厗ö ö ö, 厗 ö 厗 é é 厗 厗ö 厗 厗厗 bb, 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é bí 厗 厗 é é 厗 厗 é é é 厗 厗 厗ő, 厗 ő é, ö é é é é 厗 厗 厗厗 é厗 é ö é é 厗 厗 厗 厗 é 厗 é ébő, ö é ébő ő ö, é 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 厗 ő é 厗 b厗 í 厗 厗, 厗 é 厗 厗 厗 厗, 厗 厗 厗b 厗 厗 厗 厗 厗ő 厗 厗 厗 é 厗 厗 b 厗 厗 ő 厗 厗 ö é 厗, b 厗 ö 厗 厗 厗 ő ő é, 厗 b 厗 厗 厗, é 厗 厗, ö é 厗, ö é é, 厗 厗 厗 ö é é é 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 b 厗 厗 厗 őbő 厗 厗 é ő b b 厗 厗é 厗é é ő厗 é é é é, 厗 í, 厗 é é, é 厗 é é é厗 ő 厗 厗 í 厗é, f k k b í űᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 k ᔗ厇 n k ᔗ厇 ᔗ厇 厗 ö b 厗 厗 é 厗 é 厗 厗é é b, é, 厗 b, 厗 厗 厗 b í 厗 é 厗 厗 ö é é ő 厗 厗 厗厗 b, 厗 厗

7 厗 b é ő 厗 b é 厗 厗厗 厗 ᔗ厇 f k nn ᔗ厇 ᔗ厇n ᔗ厇 ᔗ厇 n ᔗ厇 n ᔗ厇 ᔗ厇 n I k ᔗ厇űnᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇 厗厗, 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 厗 é 厗 厗 é 厗 é厗 厗 ő Novák Pál polgármester megköszönte hozzászólást és néhány ont ár vál szolni szeretne Elh ngzott hogy b厗 厗 de hogy mi z más ᔗ勗t konkrét v sl t nem h ngzott el kistele ülési norm tívát nem fog ák folyósít ni mert ezt már megszüntették 厗 厗 厗 厗 é 厗 é 厗ö ö ö, 厗 ö 厗 é é 厗 厗ö 厗 Erre z vál sz hogy kkor z intézményt z Áll mi G zd ság működtette mi m már nincs Áll mi énzekbᔗ勗l különbözᔗ勗 mezᔗ勗g zd sági ág z tok t rtották fent z iskolát 厗 ö é 厗 tele ülés l kos in k számát fizik il g növelni direkt módon nem lehet ez természetes foly m t mi z glomeráció bᔗ勗vülésének következménye lesz További utcák ki l kításár nem lesz mód Kiskunsági Nemzeti P rk mi tt nemzeti rkr v ló tekintettel korlátozv v nn k munk helyteremtᔗ勗 lehetᔗ勗ségek H tározott n vissz ut sít hogy nem támog tt torn terem ályáz tot mert errᔗ勗l még z elᔗ勗zᔗ勗 testület döntött hib ott volt hogy énzügyi háttér nem volt biztosítv megv lósításhoz H ez ro ekt létre ött voln m i ny gi helyzet mi tt fennt rtás voln veszélyben társuláss l egyébként dömsödi torn terem igénybe vehetᔗ勗 természetesen zz l tisztáb n v n hogy mindenn i torn órák lk lmáv l erre nincs mód társuláss l nyert lusz norm tívát hogy meddig folyósít z áll m zt senki sem tud megmond ni meddig ár ez igényelhetᔗ勗 és ddig h sznál uk ki társulás testületi h tároz tt l megszüntethetᔗ勗 h nem működik de ttól még roblémák nem szűnnek meg z iskolát z okt tást oly n színvon lr kell hozni hogy ez gyermekeket és cs ládok t idevonzzon N gyon kevés t nulmányi versenyen vettek részt szinte semmilyen s ortversenyen nem vettek részt 厗 厗 é 厗 váll lkozók t nem tud uk támog tni váll lkozók t z önkormányz t keresi meg hogy ᔗ勗k támog ss n k egy-egy intézményt rendezvényt Szomor Dezsᔗ勗 1 millió forintot ánlott fel f lun r ezt ezᔗ勗ton is szeretné megköszönni Ezen kívül még több váll lkozó támog tt rendezvényt (részletes beszámoló köv testületi ülésen) mert ᔗ勗gy érzik érdemes ide dni érdemes ide önni Köszöni hozzászólást és meg d szót Bencze Istvánn k Dömsöd N gyközség olgármesterének Bencze István polgármester elmond hogy mielᔗ勗tt el ött erre testületi ülésre z egyik internetes ortálon zt olv st hogy ugusztusb n 600 iskol válik t giskolává ki nem lé ez irányb z meg is érdemli z ny gi old lát nézve ebbᔗ勗l mindkét fél rofitál Novák Pál polgármester ez elmᔗ勗lt 6 évvel k csol tb n és ké viselᔗ勗i hozzászóláss l k csol tb n elmond hogy z iskol évente 6 milliót vesztett el mert nem lé te meg társulást H ezt énzt z iskolár fordít ák eszközfe lesztésre é ület felᔗ勗 ításr kkor ez z iskol nem így néz ki Péchy Tamás alpolgármester nem érti társulásból v ló hisztériát nyolc dikból elb ll gó gyerek z i r ny János Ált lános Iskolát végezte el de hogy z iskolát ki t rtott fent senkit nem érdekel z iskol nem lé ett nem csinált

8 egyesületet mint éldául z óvod z iskol várt m nnát és nincs m nn z i iskol be v n szorítv zsákutcáb nincs énz nincs megfelelᔗ勗 t nár Nagy Lászlóné képviselő elmond hogy egyesülete nem volt z iskolán k de többször ályázt k és nyertes ályáz t i volt k Novák Pál polgármester köszöni hozzászólások t és megkéri ké viselᔗ勗testületet hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d h tároz ti v sl tot 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 62/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete helyi önkormányz tok társulás iról és együttműködésérᔗ勗l szóló 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény l án z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete z r ny János Ált lános Iskol ( ) és Gróf Széchenyi István Ált lános Iskol (Dömsöd) közös fennt rtásár és működtetésére z 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény 8 勗-b n megh tározott tí usᔗ勗 társulást hoz létre ké viselᔗ勗-testület óváh gy z intézményfennt rtó társulás l ító szerzᔗ勗dését (társulási megáll odás) továbbá közös fennt rtásᔗ勗 intézmény l ító okir tát ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert társulási megáll odás láírásár ké viselᔗ勗-testület felkéri Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy társulási megáll odást küld e meg Közé -m gy rországi 勗egionális Közig zg tási Hiv t ln k törvényességi ellenᔗ勗rzésre Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Határidő: társulás l ítás 008 ugusztus 1 n megáll odás felter esztése döntéstᔗ勗l számított 1 n ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 63/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete helyi önkormányz tok társulás iról és együttműködésérᔗ勗l szóló 1997 évi C 勗 勗 勗V törvény l án z lábbi h tároz tot hozz ᔗ勗 Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Pity ng Óvod ( ) és N gyközségi Óvod (Dömsöd) közös fennt rtásár és működtetésére z 1997 évi C 勗 勗 勗V Törvény8 勗-b n megh tározott tí usᔗ勗 társulást hoz létre

9 ké viselᔗ勗-testület óváh gy z intézményfennt rtó társulás l ító szerzᔗ勗dését (társulási megáll odás) továbbá közös fennt rtásᔗ勗 intézmény l ító okir tát ké viselᔗ勗-testület felh t lm zz Novák Pál olgármestert társulási megáll odás láírásár ké viselᔗ勗-testület felkéri Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy társulási megáll odást küld e meg Közé -m gy rországi 勗egionális Közig zg tási Hiv t ln k törvényességi ellenᔗ勗rzésre Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗 Határidő: társulás l ítás 008 ugusztus 1 n megáll odás felter esztése döntéstᔗ勗l számított 1 n ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇ᔗ厇 kᔗ厇 ᔗ厇 nᔗ厇ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇n k ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇nᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇nᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 Novák Pál polgármester felkéri ké viselᔗ勗ket hogy kézfelt rtáss l elezze ki elfog d z lábbi h tároz tok t 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 64/2008.(VII.30.) Kt.számú Község ᔗ勗nkormányz tán k Ké viselᔗ勗-testülete z r ny János Ált lános Iskol költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát elfog d mely l án z Község Ké viselᔗ勗-testülete ált l 8/1999 (IV 1 ) számᔗ勗 h tároz táv l 1999 á rilis 1 n áv l l ított intézményt 008 ugusztus 1 n áv l ogutódláss l megszünteti elh t lm zz olgármestert és kör egyzᔗ勗t hogy költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát láír elhív kör egyzᔗ勗t hogy z intézmény megszüntetését helyben szokásos módon tegye közzé z önkormányz t költségvetésében szükséges átcso ortosítások t készítse elᔗ勗 továbbá megszüntetᔗ勗 okir t l án költségvetési szerv nyilvánt rtásból v ló törlésérᔗ勗l intézked en Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös Határidő: zonn l ké viselᔗ勗-testület 6 igen 1 nem sz v z tt l meghozt ndre kör egyzᔗ勗 következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 65/2008.(VII.30.) Kt.számú Község ᔗ勗nkormányz tán k Ké viselᔗ勗-testülete Pity ng Óvod költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát elfog d mely l án z Község Ké viselᔗ勗-testülete ált l 7/1999 (IV 1 ) számᔗ勗 h tároz táv l 1999 á rilis 1 n áv l l ított intézményt 008 ugusztus 1 n áv l ogutódláss l megszünteti elh t lm zz olgármestert és kör egyzᔗ勗t hogy költségvetési szerv megszüntetᔗ勗 okir tát láír elhív kör egyzᔗ勗t hogy z intézmény megszüntetését helyben szokásos módon tegye közzé z önkormányz t költségvetésében szükséges

10 átcso ortosítások t készítse elᔗ勗 továbbá megszüntetᔗ勗 okir t l án költségvetési szerv nyilvánt rtásból v ló törlésérᔗ勗l intézked en Felelős: Novák Pál olgármester Dr Vörös Határidő: zonn l ndre kör egyzᔗ勗 Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek munká át mind Dömsöd mind községben minden intézményben Köszöni Bencze István olgármesternek ozitív hozzáállását és Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗nek z elᔗ勗készítᔗ勗 munká át Egy n gyon ó hírt szeretne megoszt ni mindenkivel község megnyerte millió forintos ályáz tot mit z óvod felᔗ勗 ításár és eszközbeszerzésre nyᔗ勗 tott be ályáz tból 11 átékból álló átszóteret l kít n k ki és z óvod külsᔗ勗 homlokz tát ᔗ勗 ít ák fel z önrész 9 millió forint mit társulásból nyert lusz énzbᔗ勗l szeretnének hozzátenni 2.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről Novák Pál polgármester elmond hogy több megkeresés érkezett Bu dosó József é ítkezésével k csol tb n de míg ezt hiv t los n nem teszi meg senki nem tud el árni z önkormányz t III lun i rendezvény sikeresen megrendezésre került z esᔗ勗s kezdés ellenére 7 lov s versenyzᔗ勗 indult dí ugr tó versenyen kezdᔗ勗 lov sok között 勗 dics 勗ol nd II helyezést ért el büszkék v gyunk rá rendezvény fellé ᔗ勗i is megérkeztek és h ngul tos műsort csinált k fᔗ勗zᔗ勗verseny sikeresen lebonyolódott és fel ánlásokn k köszönhetᔗ勗en még különdí k t is osztott k ki Külön köszönetet szeretne mond ni 勗áckevei 勗endᔗ勗rk itányságról itt szolgál tot tel esítᔗ勗 rendᔗ勗röknek Dömsöd- Polgárᔗ勗rségnek kik egész n ügyeletet dt k rendezvényen z iskoláb n megrendezett grund focib nokságon 8 nevezᔗ勗 volt z I esték ocsékolók cs t lett II z i Kékek és III Kunszentmiklós cs t lett Köszöni mindenkinek részvételt Szé ért emlékérmek kiosztásr kerültek és z egyik dí zott ing tl n tul donos i B logh Józsefné és Tóth István dí hoz áró db t-os ándékut lványt fel ánlották z óvodán k és iskolán k mit ezᔗ勗ton is meg szeretne köszönni f lun énzügyi beszámoló át következᔗ勗 testületi ülésre elkészítik Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő köszöni z iskolán k tett fel ánlást Novák Pál polgármester elmond hogy ugusztusb n megtörténik z inform tik i terem üzembe helyezése Kéri kézfelt rtáss l elezze ki elfog d olgármesteri beszámolót 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 66/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete elfog d testületi ülés között eltelt idᔗ勗sz kb n tett intézkedéseirᔗ勗l és testületi h tároz tok végreh tásáról szóló tá ékozt tó át olgármester két le árt h táride ű Felelős: ké viselᔗ勗-testület Határidő: zonn l

11 3.) Apaj Község Önkormányzata és intézményei évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.29.) rendelet módosítása Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester megkérdezte hogy z elᔗ勗zetesen kiküldött ny gg l k csol tb n v n-e v l kinek kérdése és megkérte Dr Vörös ndre kör egyzᔗ勗t hogy 1- mond tb n fogl l össze z ny got Dr. Vörös Andrea körjegyző elmond hogy rendelet módosítás döntᔗ勗en z év közben z áll mkincstártól igényelt és kiut lt támog tásokból dódik Ezen kívül megelenik köregyzᔗ勗ség ki l kításáv l k csol tos 1 köztisztviselᔗ勗i létszám csökkentés mivel ez ténylegesen 008 á rilisáb n tudták végreh t ni Ezek mellett ké viselᔗ勗-testület ez ideig hozott döntéseivel k csol tos s át h táskörben tett módosítások kerültek átvezetésre Tá ékozt t ké viselᔗ勗-testületet hogy z Áll mkincstár felé már megküldték féléves beszámoló elentést mit g zd sági irod hibátl nul elkészített 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meg lkott z lábbi rendeletetᔗ勗 Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VIII.1.) rendelete z Község ᔗ勗nkormányz t és intézményei 008 évi költségvetésérᔗ勗l szóló 6/ 008 (II 9 ) rendelet módosításáról rendelet kihirdetve ᔗ勗 008 ugusztus 1 n án rendeleth tályb lé ᔗ勗 008 ugusztus 1 n án 4.) Tájékoztató a október 1. előtti időszakban felvett támogatási pénzeszközök pénzügyi elszámolásáról, valamint visszafizetésének mértékéről Novák Pál polgármester elmond hogy 00 évi lov sn i elszámoláss l k csol tos fellelhetᔗ勗 összes ny got összeszedték mit már korább n z Áll mkincstár már befog dott záró beszámoló során zt kellett ig zolnunk hogy z önkormányz t könyvelésében és nyilvánt rtás ib n sz bályszerűen vezette be ezeket tételeket Elkészítették záró beszámolót és bb n reménykednek hogy nem kell z önkormányz tn k énzt vissz fizetnie 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 67/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete elfog dt Novák Pál olgármesternek z Község önkormányz tán k 006 október 1 elᔗ勗tti idᔗ勗sz kb n megáll ított és kiut lt támog tási énzeszközök énzügyi elszámolásáról v l mint vissz fizetésének mértékérᔗ勗l szóló tá ékozt tását Felelős: ké viselᔗ勗-testület Határidő: zonn l

12 5.) Egyéb ügyek: 5.1. A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének véleményezése Í ő é 厗 ) ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester kéri kézfelt rtáss l elezze ki elfog d z elᔗ勗ter esztett h tároz ti v sl tot 厗 öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt z lábbi h tároz totᔗ勗 68/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete óváh gy Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Közokt tási Intézkedési Tervét ké viselᔗ勗-testület felkéri Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás T nácsát hogy Kistérségi Közokt tási Intézkedési Terv végleges szövegezésénél vegye figyelembe község közokt tási intézményfennt rtó társulások l ításáról szóló döntéseit ké viselᔗ勗-testület megbízz Novák Pál olgármestert zz l hogy ké viselᔗ勗testület döntésérᔗ勗l Cse el-sziget és Környéke Többcélᔗ勗 ᔗ勗nkormányz ti Társulás Elnökét értesítse Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: 008 ugusztus 1 Zárt ülésen hozott határozatok 69/2008.(VII.30.) Kt.számú 70/2008.(VII.30.) Kt.számú 71/2008.(VII.30.) Kt.számú Napirend: 6.4.) Egyéb ügyek: A KMOP /B kódszámú Beletrületi utak fejlesztése pályázat benyújtása ᔗ厇 : 厗 厗 厗 Novák Pál polgármester Elmond hogy ké viselᔗ勗-testület ᔗ勗tmut tás i szerint megváltozott ályáz ti feltételeket figyelembe véve átdolgozták z ᔗ勗t ályáz tot műsz ki t rt lm t csökkenteni kellett kerék árᔗ勗t körforg lom- megváltozott ályáz ti feltételeknek megfelelᔗ勗en teles ályáz ti ny g egy éldány itt v n hiv t lb n ké viselᔗ勗k és bárki ki érdeklᔗ勗dik bb betekinthet Kéri ké viselᔗ勗-

13 testülete hogy KMOP /B kódszámᔗ勗 ályáz t be dásához sz v zz n k z elᔗ勗ter esztett h tároz ti v sl tról 厗 ő í öbb é, í ) ké viselᔗ勗-testület egyh ngᔗ勗 sz v záss l meghozt következᔗ勗 h tároz totᔗ勗 72/2008.(VII.30.) Kt.számú Községi ᔗ勗nkormányz t Ké viselᔗ勗-testülete Közé -M gy rországi O er tív Progr m (KMOP) keretében meghirdetett Belterületi ut k fe lesztése támog tásár elnevezésű KMOP /B kódszámᔗ勗 ályáz ton indulni kíván ké viselᔗ勗-testület ályáz tr benyᔗ勗 tott ro ekt összes elszámolh tó költségeinek 勗-át z z t-ot (Nyolcv nh tmilliónégyszázh tv nh tezer-százötvenöt forintot) b nki fe lesztési hitelbᔗ勗l illetve ályáz ti forrásból kíván biztosít ni Felelős: Novák Pál olgármester Határidő: ályáz t benyᔗ勗 tásár megh tározott idᔗ勗interv llum Kmf ᔗ厇 k ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇 nᔗ厇 olgármester egyzᔗ勗könyvi hitelesítᔗ勗 ᔗ厇 ᔗ厇ᔗ厇 ᔗ厇 ᔗ厇n kör egyzᔗ勗

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. u 28- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. u 28- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. 17- n ü ᔗ厗 1/ 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) / 008 (0 17 ) 6/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17 ) 8/ 008 (0 17 ) 9/ 008 (0 17 ) 0/ 008 (0 17 ) 7/ 008 (0 17

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü D d N k ᔗ厗- ü n k 2011. nu 26- n ü ü ᔗ厗 Hozott határozatok: 1/2011.(01.26.) Kt számú határozat 2/2011.(01.26.) Kt számú határozat 3/2011.(01.26.) Kt számú határozat E G Y Z Ő ᔗ厗 N Y ᔗ厗 ü

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. n b 20- n ü ᔗ厗 109/ 008 (XI 0 ) egyéb döntés Z1 110/ 008 (XI 0 ) beszámoló-egyéb C 111/ 008 (XI 0 ) beszámoló-háromnegyed éves C 11 / 008 (XI 0 ) költségvetési konce ció

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. ú u 16- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. ú u 16- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2011. január 26-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2011.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. c u 19- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. c u 19- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 25- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2010. c u 25- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 5- n ü ᔗ厗 / 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 6/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 7/ 008 (06 0 ) ályáz t-egyéb 1 8/ 008 (06 0 ) beszámoló-egyéb C 9/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. b 17- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. b 17- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 22- n ü ᔗ厗 9 / 008 (X ) egyéb döntés Z1 96/ 008 (X ) beszámoló-egyéb C 97/ 008 (X ) közokt tási intézmények egyéb J 98/ 008 (X ) egyéb döntés Z1 99/ 008 (X ) egyéb döntés

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2009. k ób 22- n ü ᔗ厗 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009. k ób 22- n megt rtott ü ᔗ厗. Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy lótermében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál olgármester

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2007. ún u 21- n ü ᔗ厗 77/ 007 (VI 1 ) 78/ 007 (VI 1 ) 79/ 007 (VI 1 ) 80/ 007 (VI 1 ) 81/ 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 8 / 007 (VI 1 ) 86/ 007 (VI

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. március 13-án megtartott üléséről Hozott határozat: 6 7 8 Hozott rendelet: 007 k Jegyzőkönyv Készült ᔗ叧- ü n k 2007. március 13-án ü ᔗ叧 Ülés

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I.25.) számú rendelet ᔗ厗- ü bb ód í 1990. LXV., bb ód í 1993. III. (T bb b : S.) 1997. XXXI.. ( bb b : G.), c u ó ó ó d d f ᔗ厗 ᔗ厗, c b d d d b

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2345. Apaj, Fő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2010. c u 4- n ndkí ü ü ᔗ厗 Hozott rendeletek: 4/2010.(III.08.) sz. rendelet 5/2010.(III.08.) sz. rendelet ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének 2010. c u 4-

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. DAOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570 15/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

ᔇ南 Ü 34/2005. (X.23.) számú rendelete a eszthely kisebb beépített területei helyi építési szabályzatáról szóló 5/2005. (.31) számú rendeletének módosításáról valamint az 5/2005.(.31.) számú rendelettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

2345. Apaj, ő tér 2. ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. f b u 6- n ü ᔗ厗 9/2008.(II.06.) 10/2008.(II.06.) 11/2008.(II.06.) 12/2008.(II.06.) 13/2008.(II.06.) (zárt ülésen) ᔗ厗k n ü, Apaj Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. szeptember 30-án megtartott ünnepi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben