Sikertelen terhességek immunológiai háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sikertelen terhességek immunológiai háttere"

Átírás

1 Sikertelen terhességek immunológiai háttere Újabb terápiás lehetôségek Fülöp Vilmos IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF PREGNANCY FAILURES NOVEL THERAPEUTIC APPROACHES A visszatérô vetélés és az in vitro fertilizáció utáni beültetés sikertelensége a nôk millióit érinti évente. Az orvostársadalom komoly problémája, hogy az esetek mintegy 75%-ában az oki tényezô soha nem derül ki. Tekintettel arra, hogy a habituális vetélésnek több, anatómiai, morfológiai, genetikai, belgyógyászati bakteriológiai, valamint immunológiai oka is lehet, az ez irányú kivizsgálások elkerülhetetlenek. Az immunológiai háttér egyrészt autoimmun betegségekhez, másrészt immunregulációs patológiai jelenségekhez köthetô. Az immunológiai háttér felderítésére irányuló és a mai gyakorlatban alkalmazott vizsgálatok, illetve vizsgálati területek jelentôségének rövid tárgyalása után az újabb, fôleg immunológiai megalapozottságú terápiákat ismertetem: az eddigi eredmények általánosságban azt mutatják, hogy az immunglobulin-készítmények biztonsággal alkalmazhatók a terhesség alatt. Immunvetéléses eseteinkben e terápia hatékonysága 93,5%-os volt. A partnerspecifikus thrombocytakészítmény csak meghatározott, igazoltan immunológiai hátterû esetekben alkalmazható, az intravénás immunglobulin (IVIG) kezelések alternatívájaként. A terápia monitorozása, vagyis az IVIG funkcionális hatékonyságának megítélése az anyai vérsavóban az FcR-blokkoló ellenanyag meghatározásával történhet. A funkcionális százalékos blokkolóérték alapján a dózis és a beadások száma módosítható. habituális vetélés, auto- és alloimmun háttér, immundiagnosztika, immunterápia Recurrent miscarriage and failure of in vitro fertilization and embryo transfer affect millions of women annually. It is one of the great problems of the medical community that in as many as 75% of these failures their cause is never established. Considering that recurrent abortions may have several causes including anatomical, morphological, genetic, medical, bacteriological as well as immunological abnormalities it is inevitable to pursue these kinds of examinations and tests. One part of the immunological background can be explained by autoimmune diseases while the other part of it is associated with immunopathological factors. Currently available practical testing batteries that can directly assess immunological background, as well as their importance are covered. Recently developed and mainly immunology based treatments are also described. The results generally show that immunoglobulin products can be used safely in pregnancy. In the author's institute the efficacy of this therapy has been 93.5% in cases of immune-mediated abortion. As an alternative to intravenous immunoglobulin (IVIG) therapies, partner specific platelet suspension can be used only in selected cases with proven immunological background. Therapy monitoring, that is, assessment of the functional efficacy of IVIG is possible by determining FcR blocking antibodies in the maternal serum. Based upon the functional percentage of serum blocking activity the dosage and number of treatments can be changed. recurrent abortion, autoimmune and alloimmune background, immunodiagnostics, immunotherapy dr. Fülöp Vilmos (levelezési cím/correspondent): Állami Egyészségügyi Központ, Szülészeti és Nôgyógyászati Osztály, Budapest/State Health Center, Department of Obstetrics and Gynecology; H-1062 Budapest, Podmaniczky utca Érkezett: április 16. Elfogadva: július 15. Fülöp: Sikertelen terhességek immunológiai háttere LAM 2008;18(12):

2 Afelismert terhességek egynegyede vetéléssel végzôdik, és az összes praeembrio kétharmada elhal, még mielôtt a terhesség tényét felismernék. Az ismétlõdõ vetélés és az in vitro fertilizáció utáni beültetés sikertelensége a nôk millióit érinti évente (1). Az orvostársadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az esetek mintegy 75%-ában az oki tényezô soha nem derül ki (2). Ismétlõdõ vetélés Hagyományosan értelmezve akkor beszélünk visszatérô (habituális) vetélésrôl, ha a nôbetegnek ugyanattól a partnertôl három egymást követô vetélése volt és nincsen több, mint egy élveszülése. Ha ezt a definíciót használjuk, akkor ez a kórkép a lakosság egy százalékát érinti (1). Az utóbbi években részben az új tudományos felfedezéseknek, részben a betegek nyomásának hatására azokat a nôket is habituális vetélôként tartják számon, akiknek csak két egymást követô vetélése van és nincs több, mint egy élveszülése (3). Ily módon az ismétlõdõ vetélés elôfordulásának gyakorisága a népességben 3-5%-ra emelkedik. Ha egy nô egy sporadikus vetélésen esett át, 80% az esélye arra, hogy a következô terhessége sikeres lesz. Ebben az esetben elegendô az empátia és a terhességvállalási hitben történô megerôsítés, egyéb vizsgálatokra és kezelésekre általában nincs szükség. Amennyiben egy vetélés után a második terhesség szintén vetéléssel végzôdik, akkor a nônek 70% esélye van arra, hogy a következô terhessége sikeres lesz. Ha a nô sorsa még szerencsétlenebb és három egymást követô vetélésen esett át, 40-50% az esélye arra, hogy a következô terhessége sikeres lesz (2). A habituális vetélések ismert okai a következôképpen csoportosíthatóak (4): immunológiai, thrombophiliával kapcsolatos, hormonális, fertôzéses eredetû, anatómiai, kromoszómaeredetû, környezeti hatásokból eredô. E közleményben röviden áttekintem az immunológiai okokat. Immunológiai háttér Hazánkban a visszatérô spontán vetélések diagnosztizálásának és kezelésének az Állami Egészségügyi Központ (ÁEK) és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) jelenleg a fô központja. A projekt vezetôje prof. dr. Petrányi Gyôzô akadémikus, prof. dr. Fülöp Vilmos a diagnosztizálás és kezelés országos koordinátora. Kollaborációban már a szegedi és pécsi egyetemen is centrumszerûen folynak vizsgálatok és kezelések. Az ország egyes régióiban (elsôsorban az orvosegyetemeken) folyamatban van a kiképzett orvos vezetésével mûködô centrumok létrehozása. Jelenlegi ismereteink szerint a magzat jelenlétének fiziológiás immunológiai felismerése nem egyszerûen nem káros, de feltétlenül szükséges is ahhoz, hogy beinduljanak azok a mechanizmusok, amelyek a továbbiakban megvédik a magzatot az anyai immunrendszer támadásaitól (1, 5). A visszatérô vetélés kóros Th1-dominanciája: A T- lymphocyták Th (helper) 1-sejtekre és Th2-sejtekre oszthatók. A Th1-sejtek interleukin-2-t (IL-2), interferon-γ-át (IFN) és tumornekrózis-faktor-β-át (TNF) szintetizálnak, és a sejtes immunitást indukálják. A Th2-sejtek IL-4-et, IL-5-öt, IL-6-ot, IL-10-et és IL-13- at termelnek, és az ellenanyagok produkcióját mozdítják elô. A fejlett világban immunrendszerünk a Th2 felôl inkább a Th1-domináns irányba tolódott el. Az okot elsôsorban a modern betegségek természetében kell keresnünk. A közegészségügyben megtett jelentôs elôrelépéseinknek köszönhetôen manapság sokkal nagyobb valószínûséggel fertôzôdünk vírusokkal, mint nagyobb méretû parazitákkal. A vírusok elleni védekezéshez Th1-dominancia szükséges, míg a paraziták eliminálásához a Th2-túlsúly elengedhetetlen. Immunrendszerünk tehát mindent összevetve jól mûködik. Igaz, néhány jelentôs szituációban, ilyen például a szervtranszplantáció, a Th1-dominancia hátrányunkra válik (4, 6). Bizonyára elgondolkodtató, hogy a szervtranszplantáció miért fontos számunkra, amikor a terhességrôl, vetélésrôl és a sikertelen in vitro fertilizációt (IVF) követô beültetésrôl beszélünk. Kiderült, hogy a Th1- dominancia vagyis másképpen a Th1 citokinek kóros mennyisége nemcsak a beültetett szövet kilökôdésével, hanem az elsô trimeszterbeli vetéléssel és az IVF-beültetés sikertelenségével is összefüggésben áll. Egyre inkább elfogadott, hogy a terhesség sikere a szervtranszplantációhoz hasonlóan attól függ, hogy az immunrendszer átbillen-e a Th1-túlsúlyról a Th2- túlsúly irányába. Egyre jobban körvonalazódik az a mechanizmus, amelynek eredményeképpen a Th1- túlsúly vetéléshez vagy az embrió beágyazódásának sikertelenségéhez vezet (4, 6). Korai stádiumban, a kritikus elsô trimeszterben, a beágyazódás körüli deciduában, a placenta trophoblastsejtjeiben, a lokális immunfunkciókban és több humorális faktor egyensúlyában bekövetkezô változások mellett az anya szisztémás immunrendszere a Th1- domináns állapotból átvált egy összehangolt Th2- túlsúlyra. A Th2-túlsúly nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az anya immunrendszere tolerálja az embriót és a magzat a terminusig a méhben fejlôdjön. Néhány nônél azonban ismeretlen okokból nem következik be ez a Th1-Th2 váltás, s ez hozzájárulhat a magzat kilökôdéséhez. 852 LAM 2008;18(12): Fülöp: Sikertelen terhességek immunológiai háttere

3 A feltételezett TLX/MCP/CD46 másodlagos alloantigénrendszer: Normális terhesség esetében a házaspárok eltérnek például a TLX-alloantigénekben, míg a vetélôk megegyeznek. Ez utóbbiaknál nincs alloantigén-különbség, ami indukálná a protektív védelemben szerepet játszó blokkoló ellenanyag termelôdését. A blokkoló (EAI) ellenanyag ugyanis valószínûleg részt vesz a magzatnak az anyai humorális immunreakció és komplementkárosító hatásával szembeni protektív immunregulációjában (7, 8). Blokkoló antitestek: Ezek az ellenanyagok (FcγRIIblokkoló) az effektor funkció hiányában nem károsítják az antigént hordozó sejtet, képesek azonban az antigénhez való kapcsolódásra, ilyen módon elfedve az antigént a valóban hatékony és károsító celluláris immunválasszal szemben. Habituális vetélô nôk szérumában vagy nincsenek jelen, vagy alacsony a szintjük (9). Természetes ölôsejtek: Vajon szerepük van-e a természetes ölôsejteknek (natural killer, NK) a habituális vetélésben? Ismert, hogy az NK-sejtek a veleszületett immunválasz részei; úgy védik a szervezetet a vírus- és bakteriális fertôzések ellen, hogy nincs szükségük elôzetes szenzitizációra. A normális terhességben megfigyelt szisztémás gyulladásos válasz analizálása során kiderült, hogy humán vonatkozásban az NK-sejtek számát és aktivitását következetesen alacsonynak találták. Úgy tûnik, hogy ez megegyezik azzal a koncepcióval is, hogy a normális terhesség Th2-jelenség. További kísérletek azt mutatták, hogy az NK-sejtek nem egyedül felelôsek a vetélésekért. Vizsgálatok igazolták ugyan, hogy az NK-sejtek depléciójával csökken a vetélések száma, de más sejtvonalak így a makrofágok számának csökkentése ugyanúgy javította a vetélési arányt. Ez hamarosan tudományos értelmezést nyert, hiszen a makrofágok és az NK-sejtek ugyanannak az immunválasztípusnak a fontos részei. Ezt az immunválaszt ma Th1-nek nevezzük (1, 2, 10). A citotoxikus lymphocyták aktivitása: A partnerspecifikus CTLpf (CTLpf: citotoxikus T-lymphocyta-elôalakgyakoriság) szerepet játszik az ismeretlen eredetû habituális vetélésben. Kiderült, hogy az egészséges, terhességmegszakításon átesett kontrollcsoporttal öszszehasonlítva a nagyon magas citotoxikus T-sejt-aktivitásokkal egyidejûleg a partnerspecifikus CTLp gyakoriságában mintegy tízszeres emelkedés figyelhetô meg az ismétlõdõ vetélésekben szenvedô nôk esetében. A partnerspecifikus CTL-ek a többszörös vetélések során jelen lévô partnerantigének hatásának eredményei lehetnek, és ez nem zárja ki azt a lehetôséget sem, hogy egy harmadik partner sejtjeivel szembeni CTLpf-aktivitás is bekövetkezik (11). Regulátor T-sejtek: A regulátor T-sejtek két csoportra bonthatók: a Treg- és a Tr1-sejtekre. Úgy tûnik, hogy mindkettô kiemelkedô szerepet játszik az anyai-magzati tolerancia fenntartásában és a vetélés megakadályozásában (4). Progeszteron indukálta blokkolófaktor: Általánosságban elmondhatjuk, hogy az aktivált lymphocyták által a progeszteron hatására termelt progeszteron indukálta blokkolófaktor (PIBF) szérumkoncentrációja összefüggést mutat a terhesség kimenetelével, s a fehérje hiánya együtt jár az NK-aktivitás fokozódásával és a terhesség következményes megszakadásával (1, 12). Autoimmun betegségek: A visszatérô vetéléssel kapcsolatban a primer antifoszfolipid-szindróma (APS), az autoimmun thyreoiditis (Graves-kór, Hashimotothyreoiditis), a szisztémás lupus erythematosus (SLE) és az 1-es típusú cukorbetegség a legjobb példák arra, amikor egy autoimmun betegség káros hatású a terhességre: ez magában foglalja a visszatérô vetélést, az elégtelen magzati növekedést, a méhen belüli elhalást, továbbá a terhesség alatti komplikációkat, így a praeeclampsiát. Az aktív betegséget a kórképektôl függôen szteroiddal, tiroxinnal és inzulin alkalmazásával kezelik. Ha más markerek így a lupus antikoaguláns vagy az antikardiolipin antitest is jelen vannak, akkor heparin és acetilszalicilsav használata is indokolt. E betegségek hatékony kezelése általában erre kijelölt centrumokban multidiszciplináris együttmûködés keretében lehetséges (6, 13). Immunológiai tesztek Antifoszfolipid-ellenanyagok: Ezeknek az ellenanyagoknak a tesztelése döntô jelentôségû, mivel az antifoszfolipid-szindróma a habituális vetélés jól ismert és kezelhetô oka. Az antifoszfolipid-ellenanyagok (apl) családja körülbelül 20 olyan autoantitestet foglal magába, amelyek a negatív töltésû foszfolipidkötô fehérjék ellen irányulnak, de ezek közül az ellenanyagok közül igazán csak kettônek van klinikai jelentôsége: a lupus antikoagulánsnak és az antikardiolipin-antitesteknek (ezek az IgG és IgM, de nem az IgA alosztályok) (14, 15). Antinukleáris ellenanyagok: Bár az antinukleáris ellenanyag (ANA) vizsgálata hasznos része lehet az olyan kórállapotok szûrésének, mint az SLE, de egyedül az ANA rutinvizsgálata nem igazán célszerû habituális vetélésekben, mivel az ANA nem specifikus a lupusra: más autoimmun betegségben és még néhány teljesen egészséges ember vérében is megtalálható. A legspecifikusabb laborvizsgálat az SLE diagnosztizálására, a dupla szálú DNS elleni antitest (anti-dsdna). Az anti-dsdna-vizsgálatot minden esetben el kellene végezni, ha a beteg ANA-pozitív és felvetôdik a lupus lehetôsége (2, 4). Egyéb autoimmun ellenanyagok: Az orvosok és a kutatók egy ideig azt feltételezték, hogy a pajzsmirigybetegségekkel összefüggô terhességi komplikációk hátterében az anyagcserezavar áll. Az elmúlt 10 évben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy azoknál a nôknél is gyakoribb a meddôség és a habituális vetélés, akiknek vérében keringô antitireoid-antitestek (antitireoid peroxidáz: anti-tpo) és antitireoglobulin (anti-tg) mutatható ki, de hiányoznak a kóros pajzsmirigymûködésre utaló klinikai tünetek és laboratóriumi értékeik is normálisak. Éppen ezért komolyan megfontolandó, hogy ezeknél a nôknél inkább az immunológiai diszfunkció, mintsem az anyagcserezavar a felelôs az infertilitásért és a visszatérô spontán vetélésért (2, 4). Fülöp: Sikertelen terhességek immunológiai háttere LAM 2008;18(12):

4 Humán leukocytaantigén-tipizálás: A habituális vetélésekben vitatottak a szülôk közötti fokozott HLAegyezésre és ennek szerepére vonatkozó bizonyítékok. A közölt publikációk közel 50%-a arra utal, hogy fokozott a szülôk között a HLA-azonosság, míg a publikáció másik fele eltérôen vélekedik. Valószínû, hogy néhány zárt közösségben, ahol a vérrokon házasságok nagy számban fordulnak elô, a fokozott HLA-egyezés egyfajta kockázati tényezô lehet habituális vetélésre, valószínûleg a kóros recesszív gének felhalmozódásának köszönhetôen (16, 17). A diagnosztikus vizsgálatsorozat elemei Mai tudásunk szerint a HLA-tipizáláson és a HLAantitestek jelenlétének meghatározásán túl az alábbi speciális tesztek alkalmazhatók ahhoz, hogy megközelítôen teljes képet kaphassunk a gyermekvállaló nô immunológiai állapotáról, és arról, hogy vajon alkalmas-e a kezelésre. Az alábbi kulcsfontosságú immunológiai paramétereket mérjük (4, 10): 1. A trophoblast jelenléte által kiváltott IL-10-termelés: A teszt méri az anyai vérsejtek trophoblast jelenléte által indukált Th2 citokinjének, az IL-10-nek a termelését. 2. Anyai szisztémás Th1-aktiváció: A vizsgálat az áramlási citometria módszerével végezhetô öt hatékony tesztet tartalmaz, ezek együttesen az immunrendszernek a Th1-es válaszban részt vevô legtöbb funkcióját vizsgálják. Mindegyik sejttípusnak, amit vizsgálnak, kiemelkedô a szerepe a Th1 immunválasz kiváltásában vagy fenntartásában. E vizsgálatok során a következô sejteket azonosítják és számolják a sejtfelszíni differenciálódási antigének/markerek jellegzetes megoszlása alapján: NK-sejtek: A teszt egyrészt teljes NK-sejtszámot mér, másrészt megállapítja az NK-sejtek egy bizonyos alcsoportjának, az uterinalis NK-sejteknek a számát is. Ez az alcsoport rövid ideig kering a perifériás vérben, majd elfoglalja helyét a méhnyálkahártyában. Makrofágok, illetve monocyták: A makrofágaktiváció a Th1 immunválasz általános jelzôje. A makrofágok az immunrendszer nagyon fontos, sokoldalú, szövetekben többek között a méhben is megtalálható sejtjei. A monocyták a makrofágok vérben keringô formái, Th1-citokinek termelésére képesek. A makrofágaktiváció az aktív Th1-immunválasz jele, és a visszatérô vetélés elôhírnöke. Dendritikus sejtek (DC): Két dentritikus sejttípus ismert: a DC1 és a DC2. A DC1 a Th1-irányba, a DC2 pedig a Th2-irányba differenciálja a naiv T-sejteket. A DC1 és a DC2 könnyen elkülöníthetôek egymástól felszíni markereik alapján. Ezek a felszíni markerek igen összetettek, ezért itt nem részletezzük azokat. A specifikus CD-markerek kombinációjával kiszámítható a DC1/DC2 arány. Th1- és Th2-sejtek: A szigorú tudományos nevezéktan szerint a Th1, Th2 és Th3 arra utal, hogy a Thlymphocyták milyen citokinmintázatokat termelnek. E tesztpanelben elsôsorban a Th1- és Th2-lymphocytákat vizsgálják. Mint a dentritikus sejtek esetében is, a Th1- és Th2-sejtek azonosításához használt markerek igen összetettek. Regulátor T-sejt: A regulátor T-sejtek egyedi és kiemelkedôen fontos szerepet játszanak az immunválaszok gátlásában vagy visszatartásában, függetlenül attól, hogy az Th1 vagy Th2 típusú. A regulátor T-sejtek további két csoportra bonthatók: a Treg- és a Tr1- sejtekre. 3. A sejtközvetített citotoxicitás funkcionális tesztjei: A celluláris immunológiai vizsgálatok keretében in vitro, korlátozott hígítási tesztrendszerben meghatározzák az anyai vérben az apai lymphocytákra specifikus citotoxikus T-lymphocyta-prekurzorok gyakoriságát (CTLpf-teszt), valamint ezek citotoxikus aktivitását, sejtközvetített citotoxicitási teszttel. Az immunológiai hátteret az 1: nél magasabb CTLp-frekvencia esetén valószínûsítik. 4. Az FcγR-blokkoló ellenanyagszint mérése: A habituális vetélôkön az FcgRII-blokkoló-aktivitás mérésére a vörösvérsejt-ellenanyag rozettagátlás módszerét (EAI) használják. 5. Nem MHC TLX-B alloantigén meghatározása: A TLX típusnak különösen házaspároknál és donorspecifikus transzfúzió elôtt lehet jelentôsége. A tipizálás során a vizsgálandó személy B-lymphocytáit inkubáljuk a különbözô specificitású TLX-szérumokkal. A specificitás a különbözô alloszérumok (EAI%) blokkolása alapján állapítható meg. Újabb terápiás lehetôségek a visszatérô vetélés kezelésében Immunterápia Intravénás immunglobulin- (IVIG) terápia Kétségtelen, hogy az immunglobulin-készítmények immunmodulációs hatásúak. Ennek következtében már a hivatalos indikációk közé is felvettek több autoimmun betegséget, valamint a szteroidrezisztens szervtranszplantációs kilökôdési reakciót. Mivel az IVIG-készítmények poolokból kerülnek kiszerelésre, az immunglobulinok funkcionális sajátságai különbözôek lehetnek, s ez hozzájárulhat az egyes készítményekkel való kezelések bizonytalan klinikai eredményeihez. Megjegyzendô, hogy az IVIG-terápia meglehetôsen drága is, de jól kontrollált körülmények között kívánatos a kezelések kiértékelése és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok folytatása. Az eddigi eredmények általánosságban azt mutatják, hogy az immunglobulin-készítmények biztonsággal alkalmazhatók a terhesség alatt. IVIG-kezelés esetén inaktivált és biztonságilag tesztelt készítmények használatával kizárható a vírusinfekció veszélye. Az IVIG-terápia terhességvédô hatását több ponton fejtheti ki (1, 4, 18): Legvalószínûbb és leginkább elônyös hatása lehet blokkoló ellenanyagok bejuttatásával, a célsejteken 854 LAM 2008;18(12): Fülöp: Sikertelen terhességek immunológiai háttere

5 található antigén lefedése révén az effektor funkció, azaz az NK-mediált lízis gátlása. Citokineket vagy azok receptorait neutralizáló ellenanyagok bejuttatása révén befolyásolhatja a nem kívánt citokinegyensúlyt. Eltávolíthatja az immunkomplexeket. Csökkenti az autoantitestek termelôdését. Indirekt adatok arra is utalnak, hogy az immunterápia helyreállítja a csökkent Treg-sejtek mûködését, és elôsegíti a hiányzó perifériás tolerancia létrehozását a magzaton kifejezett idegen alloantigénekkel szemben. Ez a folyamat párhuzamosan zajlik a Th1/Th2 citokinprofil Th2-irányba való eltolódásával. Hazánkban augusztus május 10. között összesen 120 olyan házaspár került habituális vetélés miatt a Habab (a habituális abortuszból) programba, akiknél az alapellátó intézmény nem találta meg a visszatérô spontán vetélés kiváltó okát. Az immunológiai abortuszra gyanús betegek közül 66 esetet szûrtek ki, és részesítettek intravénás immunglobulin terápiában. Az utólag is igazolt immunvetélés eseteiben a terápia hatékonysága 93,5%-os volt (19, 20). A klinikai eredmények ismeretében két szakmai szempontot érdemes külön kiemelni. A nemzetközi tapasztalatok és összehasonlítások szerint az általános habituális vetélô esetek vegyes terápiás próbálkozásai során 50-60%-ban érhetô el eredmény anélkül, hogy a patológiai hátteret részletesen tisztázták volna. A jelen programban az új elem az alloimmun háttér elkülönítésére kidolgozott módszertani algoritmus, amely alapvetônek látszik az eredményes immunterápia indikációjához. A másik szempont a terápia hatékonyságának monitorozására alkalmazott módszer, amely a bizonyításon alapuló terápia megítéléséhez nyújtott szempontot (20). Immunológiai tolerancia indukálása partnerspecifikus thrombocytakészítménnyel Az eljárás csak meghatározott, igazolt immunológiai hátterû esetekben alkalmazható, az intravénás immunglobulin- (IVIG-) kezelések alternatívájaként. Az immunterápia a férj vagy úgynevezett harmadik donor thrombocytáiból elôállított készítmény vakcinációs jellegû többszöri beadását jelenti a nôi szervezetbe, amelynek hatékonyságát speciális immunológiai vizsgálatokkal monitorozzák. A terápia célja, hogy megindítsa a hiányzó protektív immunregulációs mechanizmust. A thrombocytakészítmény alkalmazása azért célszerû, mert könnyen elôállítható, és nem idéz elô a másodlagos antigének mellett elôforduló HLA-antigén-szenzitizációt (4). Granulocytakolónia-stimuláló faktor kezelés Az eljárás átmeneti váltást eredményez a Th2-dominancia irányába, amely együtt jár az NK-sejt-aktivitás, a monocyta-tnf-alfa-termelés csökkenésével, és az IL-10-szintek igen határozott emelkedésével. Az immunrendszer váltása a keringô regulátor T-sejtek számának növekedéséhez is vezet. Ezek azok az immunológiai változások, amelyekrôl meggyôzôen kimutatták, hogy védelmet nyújtanak az immunológiai vetéléssel szemben (21). IRODALOM 1. Szekeres-Barthó J. A reprodukciós rendszer immunológiai betegségei. In: Petrányi Gy (szerk.). Klinikai immunológia. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.; p Joseph AH. Recurrent pregnancy loss. In: Creasy, RK, Resnik R. (eds.). Maternal-fetal Medicine. Third edition New York: WB Sanders; p Papp Z. A szülészet-nôgyógyászat tankönyve. Budapest: Semmelweis Kiadó; Fülöp V, Kotlán B, Padányi Á, Bátorfi J, Nagymányoki Z, Vályi- Nagy I és mtsai. Az immunpathológiai hátterû visszatérô spontán vetélések és sikertelen IVF beültetések korszerû diagnosztikája és kezelési lehetôségei. Magy Nôorv L 2006;69(2): Beer AE, Joanne MD, Kwak-Kim YH. Intravenous immunglobulin (IVIG): Dream or reality? Reproductive Medicine Program. 6. Branch WD, Porter FT, Paidas JM, et al. Obstetric uses of intravenous immunglobulin: Successes, failures, and promises. J Allergy Clin Immunol 2001;108:S Petrányi Gy, Padányi Á, Szelényi J, Sármay G, Gyódi É, Fülöp V, et al. The polymorphic human TLX-B/CD46/MCP system and its implications in transplantation and reproduction. Eur J Immunogen 1995;22: Padanyi A, Gyodi E, Kotlan B, et al. The possible role of immunological factors in recurrent spontaneous abortions. Eur J Immunogenetics 1997;24:S Bátorfi J, Kotlán B, Padányi Á, és mtsai: Az immunpatológiai hátterû habituális vetélés kezelése terhesség alatti intravénás immunglobulinnal. Orv Hetil 2005;146: Fülöp V. Az interleukinok szerepe a nôi genitális traktusban és a lepényben. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.; Kotlan B, Fülöp V, Padányi Á, Szigetvári I, Réti M, Gyódi É, el al. High anti-paternal cytotoxic T-lymphocyte precursor frequencies in women with unexplained recurrent spontaneous aborions. Hum Reprod 2001;16: Szekeres-Bartho J. Immunosuppression by progesterone in pregnancy: Monograph. CRC Press, Boca Raton, CA, USA, Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA. Management of trombosis in antiphospholipid syndrome and systemic lupus erythematosus in pregnanacy. Ann NY Acad Sci 2005;105: Pandey MK, Rani R, Agrawal S. An update in recurrent spontaneous abortion. Arch Gynecol Obstet 2005;272: Girardi G. Heparin treatment in pregnancy loss: Potential therapeutic benefits beyond anticoagulation. J Reprod Immunol 2005; 66: Padanyi A, Gyodi E, Sarmay G, et al. Functional and immunogenetic characterization of FcR-blocking antibody. Immunol Lett 1990;26: Padányi Á, Pozsonyi É, Kotlán B, et al. Immunogenetic and immunpathologic factors involved in immunologic abortion; their relevance to monitor immunotherapy. Clin Exp Immunol (submitted) Rutz JE, Kwak JY, Baum L, et al. Intravenous immunoglobulin inhibits natural killer cell activity in vivo in women with recurrent spontaneous abortion. Am J Reprod Immunol 1996;35: Padányi Á, Kotlán B, Fülöp V és mtsai. Rekurrens spontán vetélôk immunterápiájával elért eredményeink. Transzfúzió 2004;37: Kotlan B, Padanyi A, Batorfi J. Fulop V, Szigetvari I, Rajczy K, et al. Alloimmune and autoimmune background in recurrent pregnancy loss-successful immunotherapy by intravenous immunoglobulin. Am J Reprod Immunol 2006;55: Scarpellini F, Sbracia M. Effectiveness of GM-CSF 1 in the treatment of habitual abortion in a controlled study. Am J Reprod Immunol 2004;6: Fülöp: Sikertelen terhességek immunológiai háttere LAM 2008;18(12):

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Dr. Bazsó Anna ORFI Klinikai Immunológiai, Felnőtt-és Gyermekreumatológiai Osztály Haladás a reumatológia, immunológia

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter Prof. Sármay Gabriella, Dr. Bajtay Zsuzsa, Dr. Józsi Mihály, Prof. Kacskovics Imre Prof. Erdei Anna Szerdánként, 10.00-12.00-ig, 5-202-es terem 1 2016. 02. 17.

Részletesebben

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint.

Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. Túlérzékenységi reakciók Gell és Coombs felosztása szerint. A felosztás mai szemmel nem a leglogikusabb, mert nem tesz különbséget az allergia, az autoimmunitás és a a transzplantációs immunreakciók között.

Részletesebben

Aspontán vetélés definíció szerint

Aspontán vetélés definíció szerint habituális 6/27/08 12:27 PM Page 122 A habituális vetélés nem genetikai okai Uma M. Reddy, MD Aspontán vetélés definíció szerint a 20. terhességi hét vagy az 500 grammos magzati súly elérése elôtt bekövetkezô

Részletesebben

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk?

Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? ERDEI ANNA Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? Erdei Anna immunológus egyetemi tanár Az immunrendszer legfontosabb szerepe, hogy védelmet nyújt a különbözô kórokozók vírusok, baktériumok, gombák,

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek

Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Mindennapi pajzsmirigy diagnosztika: antitestek, hormonszintek Nagy V. Endre Endokrinológia Tanszék Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. Belklinika A pajzsmirigybetegségek

Részletesebben

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok Natív antigének felismerése B sejt receptorok, immunglobulinok B és T sejt receptorok A B és T sejt receptorok is az immunglobulin fehérje család tagjai A TCR nem ismeri fel az antigéneket, kizárólag az

Részletesebben

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai

Vásárhelyi Barna. Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet. Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Vásárhelyi Barna Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet Az ösztrogénekimmunmoduláns hatásai Ösztrogénhatások Ösztrogénhatások Morbiditás és mortalitási profil eltérő nők és férfiak között Autoimmun

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI

PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI PCOS-ES BETEG TERHESGONDOZÁSÁNAK SPECIÁLIS VONATKOZÁSAI Orosz Mónika ÁOK VI. évfolyam Témavezető: Dr. Deli Tamás DE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika POLYCYSTÁS OVARIUM SZINDRÓMA Rotterdami Kritériumok

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Immunológiai eltérések sikertelen in vitro fertilizációban

Immunológiai eltérések sikertelen in vitro fertilizációban Immunológiai eltérések sikertelen in vitro fertilizációban Dr. Németh Julianna 1,2, Dr. Miklós Kata 1, Dr. Szabó Zsófia 1, Dr. Kanyó katalin 3, Dr. Konc János 3 Állami Egészségügyi Központ Budapest 1,

Részletesebben

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet

AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet AZ IMMUNRENDSZER VÁLASZAI A HPV FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEINKRE RAJNAVÖLGYI ÉVA DE OEC Immunológiai Intézet A méhnyak rák előfordulása / év / 100 000 nő WHO 2005 A KÓROKOZÓK ÉS AZ IMMUNRENDSZER KÉTIRÁNYÚ

Részletesebben

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet Mi a feladata az Immunrendszernek? 1. Védelem a kórokozók ellen 2. Immuntolerancia fenntartása Mik is azok a kórokozók? Kórokozók alatt

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI - autokrin -neurokrin - parakrin -térátvitel - endokrin 3.1. ábra: Az immunreakciók főbb típusai és funkciójuk. IMMUNVÁLASZ TERMÉSZETES ADAPTÍV humorális sejtes HUMORÁLIS

Részletesebben

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun

Immunológia. Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Immunológia Hogyan működik az immunrendszer? http://www.szote.u-szeged.hu/mdbio/oktatás/immunológia password: immun Hogyan működik az immunrendszer? Milyen stratégiája van? Milyen szervek / sejtek alkotják?

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

Szisztémás autoimmun betegségek és terhesség

Szisztémás autoimmun betegségek és terhesség ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Szisztémás autoimmun betegségek és terhesség Kiss Emese dr. 1, 2 Kiss Csaba György dr. 3 Poór Gyula dr. 1, 2 1 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

Immunológia alapjai. 23-24. előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Immunológia alapjai 23-24. előadás Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás. Tolerált bőr graftok MHC (H2) azonos egereken TOLERANCIA & AUTOIMMUNITÁS Toleranciáról beszélünk, ha

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

A.) Az immunkezelés általános szempontjai II./ 3.3.4. Biológiai kezelések Bíró Kriszta, Dank Magdolna A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a tumorterápiában használható biológiai kezelések formáit. A fejezet elvégzését követően képes lesz

Részletesebben

Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció)

Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció) Az ellenanyagok által közvetített patológiás válasz (I., II., III. típusú hiperszenzitivitási reakció, receptor blokkolás/stimuláció) Füst György Semmelweis Egyetem, III. Belklinika I. típusú, IgE-mediált

Részletesebben

Glutén asszociált kórképek

Glutén asszociált kórképek Glutén asszociált kórképek Miklós Katalin Honvédkórház KLDO Klinikai Immunológia MIT-MLDT Budapest, 2015. 04. 22. Évtizedekkel ezelőtti megfigyelés, hogy a glutén nemcsak a lisztérzékenyekben válthat ki

Részletesebben

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak

DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI. 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak DOWN-KÓR INTRAUTERIN SZŰRÉSI LEHETŐSÉGEI 2013 szeptemberi MLDT-tagozati ülésen elhangzottak 21-es triszómia: Mi az a Down kór Down-kór gyakorisága: 0,13% Anya életkora (év) 20 25 30 35 40 45 49 Down-kór

Részletesebben

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika

Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén. Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika Embriószelekció PGD-vel genetikai terheltség esetén Kónya Márton Istenhegyi Géndiagnosztika A praeimplantatiós genetikai diagnosztika (PGD) a praenatalis diagnosztika legkorábbi formája, a beágyazódás

Részletesebben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben

T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben T helper és T citotoxikus limfociták szerepének vizsgálata allergológiai és autoimmun bőrgyógyászati kórképekben A most befejezett OTKA pályázat célkitűzése volt immunmediált bőrgyógyászati ill. bőrgyógyászati

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM

Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Vértranszfúziók immunmodulációs hatása - TRIM Kötelező szinten tartó tanfolyam transzfuziológusoknak 2013. Dr. Borka Péter Áldás vagy átok?! Káros immunmoduláció 1. Tumor immunológia 2. Bakteriális/vírus

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNDEFICIENCIA VÍRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen (MHSC) 2012 Diagnózis HIV antitest teszt: A HIV ellen termel

Részletesebben

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika

Gyermekkori IBD jellegzetességei. Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyermekkori IBD jellegzetességei Dr. Tomsits Erika SE II. sz. Gyermekklinika Gyulladásos bélbetegség feltételezhetı Hasmenés >4 hét >2 székürítés naponta Folyékony/pépes széklet Crohn-betegség? Colitis

Részletesebben

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során Szakmai zárójelentés dr. Szereday László Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során I. Perifériás immunválasz összehasonlító vizsgálata

Részletesebben

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1.

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1. LUPUSZ KVÍZ Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás 2012. december 1. 1. kérdés: Mi történik egy lupuszos beteg immunrendszerében? A Az immunrendszer túl kevés antitestet termel. B Az immunrendszer antitesteket

Részletesebben

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával

Az Integrált-teszt. teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Az Integrált-teszt teszt összehasonlítása a jelenlegi terhesgondozás gyakorlatával Skriba Eszter /Állami Egészségügyi Központ/ Merhala Zoltán Timmermann Gábor /SE.II. Női Klinika/ Magzati Diagnosztikai

Részletesebben

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra.

Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. Egészséges magzat, biztonságos jövő Minden leendő szülő számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges legyen. A súlyosan beteg gyermek komoly terheket ró a családra. A veleszületett fejlődési

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I.

KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. Kórházhigienikus képzés, DE OEC KLINIKAI IMMUNOLÓGIA I. AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE Dr. Sipka Sándor DE OEC III. sz. Belgyógyászati Klinika Regionális Immunológiai Laboratórium A főbb ábrák és táblázatok

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek

A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek A kemotaxis kiváltására specializálódott molekula-család: Cytokinek Cytokinek - definíció Cytokin (Cohen 1974): Sejtek közötti kémi miai kommunikációra alkalmas anyagok; legtöbbjük növekedési vagy differenciációs

Részletesebben

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest

Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában. Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Kibővült laboratóriumi diagnosztikai lehetőségek a férfi infertilitás kivizsgálásában Dr. Németh Julianna Laboratórium KFT, Budapest Infertilitás/subfertilitás Férfi infertilitás esetek 90%-ban spermium

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

A (human)genetika alapja

A (human)genetika alapja A (human)genetika alapja Genom diagnosztika - születés elött - tünetek megjelenése elött - hordozó diagnosztika Prenatalis genetikai diagnosztika indikációi emelkedett valószinüség egy gén betegségre egyik

Részletesebben

A normál human immunglobulin kezelés gyakorlati szempontjai. DE KK BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA KLINIKAI IMMUNOLÓGIA TANSZÉK Szabóné Törő Anna

A normál human immunglobulin kezelés gyakorlati szempontjai. DE KK BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA KLINIKAI IMMUNOLÓGIA TANSZÉK Szabóné Törő Anna A normál human immunglobulin kezelés gyakorlati szempontjai DE KK BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA KLINIKAI IMMUNOLÓGIA TANSZÉK Szabóné Törő Anna Immunhiányos betegségek Az immunhiányos betegségeket az immunrendszer

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

RÉSZLETES OTKA ZÁRÓ KUTATÓI JELENTÉS

RÉSZLETES OTKA ZÁRÓ KUTATÓI JELENTÉS RÉSZLETES OTKA ZÁRÓ KUTATÓI JELENTÉS A TERMÉSZETES IMMUNITÁS SZABÁLYOZÁSI ZAVARAINAK HATÁSA A TERHESSÉG KIMENETELÉRE 2006-2010 F048543 Témavezető: dr. Barakonyi Alíz MD, PhD Cím oldal 1. A természetes

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK

5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 1 5.2.5. ÁLLATGYÓGYÁSZATI IMMUNOLÓGIAI GYÓGYSZEREK ELŐÁLLÍTÁSÁRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ ANYAGOK 07/2009:50205 javított 6.5 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az állatgyógyászati célra szánt immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK

TÚLÉRZÉKENYSÉGI I. TÍPUSÚ TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓ 2013.04.21. A szenzitizáció folyamata TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK ÁTTEKINTÉSE TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK TÚLÉRZÉKENYSÉGI REAKCIÓK Ártalmatlan anyagok bejutása egyes emberekben túlérzékenységi reakciókat válthat ki Nemkívánatos gyulladáshoz, sejtek és szövetek károsodásához vezet Az

Részletesebben

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK Antigén Antitest Alapok Antigén: vvt,, baktérium, latex gyöngy felszínén (µm( m nagyságú partikulum) Antitest:

Részletesebben

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Áramlási citometria 2011. / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Áramlási citometria 2011. / 4 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK Az áramlási citometria elve Az áramlási citometria ( Flow cytometria ) sejtek gyors, multiparaméteres vizsgálatára alkalmas

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. Szarka Eszter. Témavezető: Prof. Sármay Gabriella, egyetemi tanár

Doktori értekezés tézisei. Szarka Eszter. Témavezető: Prof. Sármay Gabriella, egyetemi tanár Doktori értekezés tézisei Autoantitest profil és B sejt epitópok vizsgálata citrullinált peptidek segítségével rheumatoid arthritisben és a patomechanizmus vizsgálata a betegség egér modelljében Szarka

Részletesebben

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése

A veleszületett (természetes) immunrendszer. PAMPs = pathogen-associated molecular patterns. A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése A veleszületett (természetes) immunrendszer PAMPs = pathogen-associated molecular patterns PRRs = pattern recognition receptors A fajspecifikus szignálok hiányának felismerése Eukariota sejtmembrán Az

Részletesebben

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest

A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa. Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest A légutak immunológiája Az allergiás reakciók pathomechanizmusa Dérfalvi Beáta II.sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem Budapest Az immunrendszer feladata a szervezet védelme fertızések, tumorok, szövetkárosodás

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

Vércsoportszerológiai alapfogalmak. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoportszerológiai alapfogalmak. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoportszerológiai alapfogalmak Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 Vércsoportszerológia Az immunológia tudományának speciális ága, mely a vörösvérsejtek felületi antigénjeivel, és

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében

Doktori értekezés tézisei. A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Doktori értekezés tézisei A komplementrendszer szerepe EAE-ben (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis), a sclerosis multiplex egérmodelljében Készítette: Terényi Nóra Témavezető: Prof. Erdei Anna Biológia

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

azaz, amit az ismétlődő vetélésről, az okokról, a kivizsgálásról és a kezelés új lehetőségeiről érdemes megismerni

azaz, amit az ismétlődő vetélésről, az okokról, a kivizsgálásról és a kezelés új lehetőségeiről érdemes megismerni azaz, amit az ismétlődő vetélésről, az okokról, a kivizsgálásról és a kezelés új lehetőségeiről érdemes megismerni A babavárás egy nő életének talán legboldogabb és leggondtalanabb időszaka. Vannak azonban

Részletesebben

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) ÉS AIDS Dr. Mohamed Mahdi MD. MPH. Department of Infectology and Pediatric Immunology University of Debrecen 2010 Történelmi tények a HIV-ről 1981: Első megjelenés San

Részletesebben

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről.

Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme. Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Opponensi vélemény Lakos András Kullancs által terjesztett fertőzések; Lyme Borreliosis, kullancsencephalitis, TIBOLA című MTA doktori értekezéséről. Az összességében 162 oldal terjedelmű, 99 ábrát, 7

Részletesebben

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin

A géntechnikák alkalmazási területei leltár. Géntechnika 3. Dr. Gruiz Katalin A géntechnikák alkalmazási területei leltár Géntechnika 3 Dr. Gruiz Katalin Kutatás Genetikai: genomok feltérképezése: HUGO, mikroorganizmusoké, ujjlenyomatok készítése, jellegzetes szekvenciák keresése

Részletesebben

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA

II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI. origamigroup BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA II. A RHEUMATOID ARTHRITIS KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI origamigroup www.origami.co.hu II. A rheumatoid arthritis kezelésének általános

Részletesebben

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése

A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése A sejtfelszíni FasL és szolubilis vezikulakötött FasL által indukált sejthalál gátlása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Hancz Anikó Témavezetők: Prof. Dr. Sármay Gabriella Dr. Koncz Gábor Biológia

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. Az intézetek az adatszolgáltatást

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI. http://rimm.dote.hu

AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI. http://rimm.dote.hu AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI http://rimm.dote.hu Az Immunológiai Laboratórium feladata: A, Egy beteg immunrendszerének komplex vizsgálatával adatokat szolgáltatni egy immunológiai

Részletesebben

Opponensi vélemény Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről

Opponensi vélemény Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről 1 Opponensi vélemény Dr. Kiss Emese Klinikai és kísérletes megfigyelések szisztémás lupus erythematosusban című MTA doktori értekezéséről Dr. Kiss Emese MTA doktori értekezésében a szisztémás lupus erthematosusban

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Az immunológia alapjai

Az immunológia alapjai Az immunológia alapjai Kacskovics Imre Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék Budapest Citokinek Kisméretű, szolubilis proteinek és glikoproteinek. Hírvivő és szabályozó szereppel rendelkeznek.

Részletesebben

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek

Vizsgált kromoszóma-rendellenességek Vizsgált kromoszóma-rendellenességek A 21-es kromoszóma számbeli többlete okozza a Downkórt (21-es triszómia), mely a leggyakoribb, értelmi és testi fogyatékossággal járó kromoszóma-rendellenesség. Születési

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu Transzfúziós Tanfolyam Szigorló Orvostanhallgatóknak

Részletesebben

Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella

Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella Szisztémás autoimmun betegségek: a kezelés és gondozás elvei Dr Szűcs Gabriella DEOEC Reumatológiai Tanszék Szisztémás autoimmun betegségek Tünetek diagnózis Szervi manifesztációk, stádium felmérése Prognosztikai

Részletesebben

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer

A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer A vér élettana III. Fehérvérsejtek és az immunrendszer Prof. Kéri Szabolcs SZTE ÁOK Élettani Intézet, 2015 ELLENSÉG AZ IMMUNOLÓGIÁBAN: - VÍRUS, BAKTÉRIUM, GOMBA, PARAZITÁK - IDEGEN SEJTEK - SAJÁT SEJTEK

Részletesebben

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT 9.3.3.1. Vérátömlesztést csak transzfúziós

Részletesebben

A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és. alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában

A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és. alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában A Progeszteron Indukálta Blokkoló Faktor klónozása, immunológiai jellemzése és alkalmazási területei a terhességi és tumordiagnosztikában Dr. Polgár Beáta Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei PTE-ÁOK Orvosi

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére

Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére Kombinált-teszt a Down-kór és egyéb más számbeli kromoszóma-rendellenességek kiszûrésére MAGZATI DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 3. Telefon: +36 1 273 1913 Fax: +36 1 273 1914 Mobil:

Részletesebben