A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében"

Átírás

1 INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment of malignant liver tumors Possibilities and limitations A rádiófrekvenciás tumorterápia a daganattípustól és a szervi lokalizációtól függetlenül, több szakterületen is kiválóan használható, minimálisan invazív terápiás beavatkozás. A primer májdaganatok tekintetében a rádiófrekvenciás ablatio a kuratív eljárás. Jelenleg a cirrhosis talaján létrejött, 5 cm-nél nem nagyobb hepatocellularis carcinona esetén a sebészeti megoldás azonos eredményû alternatívája. A metasztatikus májdaganatok gyógyításában a rádiófrekvenciás ablatio a reszekciónál valamivel rosszabb eredményû, de 3 cm-nél kisebb szoliter góc esetén vagy magas mûtéti kockázatú betegnél három góc mellett is, ha az átmérô kisebb mint 3 cm, a reszekció alternatívája. A módszer percutan használat esetén kevésbé költséges, mint a reszekció, ambulánsan, legfeljebb 24 órás megfigyelés mellett, helyi érzéstelenítésben vagy enyhe szedálással elvégezhetô. A rádiófrekvenciás daganatroncsolás elônyei és eredményei hazánkban nem kellôen elismertek, és finanszírozása nem éri el a szükséges mértéket. Radiofrequency tumour therapy is a minimally invasive procedure. It has been used in several specialities independently of the type and location of the tumour, and has shown its worth. In primary hepatic malignancies, radiofrequency ablation (RFA) is a curative procedure. Recent publications reveal that hepatocellular carcinomas which were of cirrhotic origin and not larger than 5 cm have shown similar responses to both RFA and surgery. In cases of metastatic hepatic tumours, RFA showed slightly poorer results as compared to surgery. But, in tumour foci less than 3 cm or in patients in whom the perioperative risks were high (and they presented with tumor foci less than 3 cm and 3 foci), RFA proved to be a better alternative to surgery. RFA, when used percutaneously, is a cheaper procedure as compared to surgical resection. It can be performed on an out-patient basis with a maximum of 24 hours of observation. Local anesthetic or slight sedation may be employed. Greatest advantage of RFA is its ability to cause tumour degradation. Its results are not well known in our country. Under the existing financial system, RFA is not feasible. rádiófrekvenciás ablatio, hepatocellularis carcinoma, metasztatikus májdaganatok radiofrequency ablation, hepatocellular carcinoma, metastatic liver tumours DR. BÁNSÁGHI ZOLTÁN (levelezési cím/correspondence): Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház, Intervenciós Radiológia/Péterfy Sándor Utcai Municipal Hospital, Department of Interventional Radiology; H-1076 Budapest, Péterfy Sándor u Érkezett: március 10. Elfogadva: május 30.

2 Ha a múltról többet tudnánk, sok hiú és bántó vita elmaradna. Nincs ez másképp a medicinában sem, és a jelen megértése szempontjából a visszatekintés hasznos a rádiófrekvenciás daganatroncsolás esetében is. A hô terápiás használata valószínûleg egyidôs a tûz ismeretével. Biztos adatunk az 5000 évvel ezelôtti Egyiptomból van, ahol az úgynevezett Smithféle papirusz emlôdaganat termoablatióját említi. Hindu és ókori görög leírásokból is ismert, hogy forró köveket, megmelegített kis fémdarabokat használtak vérzés csillapítására. A középkori metszeteken is gyakran láthatjuk vérzések, fertôzött sebzések hôkezelését. Maga a rádiófrekvenciás (termo)ablatio (RFA) is régibb, mint gondolnánk. D Arsoval 1891-ben írta le a gyorsan változó irányú áram meglepô hatását, azaz a szövet felmelegedését (szemben az egyenárammal, amely izomkontrakciót okoz). Nem sokkal késôbbrôl, 1895-bôl származik az a rádiófrekvenciás (RF) generátor, amely már alkalmas volt az elektromágneses spektrum rádiófrekvenciás tartományába esô (10 KHz 2,5 GHz) váltóáram létrehozására 1. Cushing 1928-ban szerkesztette meg és kezdte használni az RF-kést 2. Néhány évvel késôbb, 1932-ben már cisztoszkópon keresztül végeztek húgyhólyagtumor-rf-ablatiót. Ez már a mai értelemben vett minimálisan invazív, rádiófrekvenciás tumorablatio volt. A kardiológiában 1980 óta használják az RFalapú katéteres ablatiót a kóros ingerképzô helyek kiiktatására a szívben. A daganatok RF-ablatiójában újabb mérföldkô volt, amikor Rossi és Bruscari Olaszországban, Curley, Goldberg és munkatársaik pedig Amerikában között kimunkálták és közölték a májdaganatok képalkotó eljárás vezérelte, percutan RF-ablatiójának módszerét 3 6. Az 1990-es évek végén indult el a tüdô-, a vese, valamint a csont- és az úgynevezett lágyrész-daganatok (például sarcomák) RF-kezelése. Ma már az ortopéd sebészetben külön indoklást igényel a benignus osteoid osteoma nyitott sebészi ellátása az RF-ablatióval szemben. E vázlatos visszatekintés mutatja, hogy a sok ezer éves termoterápiából eredô daganatterápiás gyakorlat, amely a 117 éve ismert nagyfrekvenciás váltóáram hôhatásán alapul, már több mint 75 éves. Bár a mai értelemben vett rádiófrekvenciás daganatroncsolásról csak éve beszélhetünk, a módszer ilyen rövid idô alatt is látványos karriert futott be, átírva a daganatellátás számos eddig használt algoritmusát. A RÁDIÓFREKVENCIÁS ABLATIO A NEMZETKÖZI ÉS A HAZAI GYAKORLATBAN A nemzetközi gyakorlatban a májdaganatok ablatióját jelenleg döntôen RF-kezeléssel végzik. A lézer-, a mikrohullám-, a krioterápia vagy a fókuszáltultrahang-kezelések a májdaganat-ablatiók alig 10%-át teszik ki. Szerepük a komplex ellátásban és viszonyuk a rádiófrekvenciás beavatkozáshoz még nem tisztázott. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a jövôben ezek a módszerek is ott lesznek az ellátók fegyvertárában. A kezelést jelenleg csaknem fele-fele arányban sebészek és intervenciós radiológusok hajtják végre. Bár nemzetközi szinten igen kis számban de például Olaszországban nem kevesen gasztroenterológusok is végeznek májtumor-ablatiót. A beavatkozások körülbelül három egyenlô részben nyitott sebészi, laparoszkópiás és percutan technikával történnek. Az elmúlt három évben a májdaganatok RFablatiójáról szóló közlemények 70%-a sebészmunkacsoportoktól származik. Ez az arány a korábban inkább gyanakvó, kétkedô vagy elutasító sebészeti álláspont gyökeres változását, a módszer sebészeti befogadását jelzi. A beavatkozások helye szempontjából is megfigyelhetôk egyértelmû tendenciák. Míg a 90-es évek végén döntôen a májban használtuk az RF-ablatiót, addig mára a máj-, tüdô-, vese-, csont- és egyéb lokalizációk 45, 25, 10, 10 és 5%-kal képviseltetik magukat. Az inoperábilis tüdô- és vesedaganatok RF-ablatiója különösen ígéretesnek látszik, és a beavatkozások száma ezek körében is meredeken emelkedik. Az irodalom követésébôl és egyéb forrásokból becsülhetô, hogy Európában 2007-ben mintegy RF-ablatiót végezhettek. A hazai helyzet ennél sokkal szerényebb és szomorúbb. Magyarországon a májdaganatok RF-ablatióját elôször Péter Mózes végezte és vezette be 2000-ben 7. Bár elmondhatjuk, hogy az európai gyakorlattal együtt kezdtünk, de az RF-beavatkozások 2007-es száma hazánkban még mindig alig haladja meg a százat. (Például Ausztria vagy Csehország ennek 8-10-szeresét végzi!) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak a máj RF-kezelését finanszírozza (fix keretes eszközfinanszírozás). Anélkül, hogy a referátum következtetéseinek elébe vágnánk, már itt egyértelmûen leszögezhetô, M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

3 hogy az RF-ablatio bizonyított hasznának tükrében a hazai gyakorlat nem megfelelô, sem a befogadott helyek szakmai megoszlása tekintetében (jelenleg csak radiológiai centrumok befogadottak), sem azok száma szerint, sem a finanszírozás formája és korlátja szerint (csak máj), sem a módszer onkológiai, sebészi és nem utolsósorban intervenciós radiológiai elfogadottsága tekintetében. Pedig tudjuk, hogy hazánkban az évi körülbelül 650 májreszekció és mintegy 50 májtranszplantáció mellett csaknem 5000 primer vagy áttéti májdaganat kerül újonnan felismerésre. A sebészileg nem ellátott, több mint 4000 beteg ötéves túlélési esélye a szisztémás kemoterápia igen magas költsége mellett is csak 0-15% között van! Amikor az RF helyét keressük a májdaganatok ellátásában, ha nem is élesen, de érdemes elkülöníteni két csoportot: a primer hepatocellularis carcinomákat és a metasztatikus májdaganatokat. P RIMER HEPATOCELLULARIS CARCINOMA Máig mérföldkô a Barcelona Liver Group Llovett jegyezte közleménye 8, amelyben meghatározták az RF-kezelés helyét hepatocellularis carcinomában (HCC). A HCC máig kánonértékû terápiás algoritmusát 25 év 63 randomizált, prospektív tanulmányának metaanalízise alapján alkották meg, és ebben a rádiófrekvenciás ablatiót (és az alkoholos roncsolást) a transzplantációval és a reszekcióval együtt a HCC korai stádiumában kuratív módszerként definiálták. A szerzôk azt is leszögezték, hogy közleményük megírásáig (2003) nem volt olyan vizsgálat, amely a három kuratív módszert összehasonlította volna, és választ adott volna arra a kérdésre, hogy a kuratív ellátásra alkalmas betegcsoportban mikor melyik módszert kell használni. Nézzük, mi változott az elmúlt közel öt évben! Bár a fent említett Lancet-közleményhez hasonló áttekintés még nem születhetett, de a számos retrospektív, valamint a néhány, randomizált, prospektív adatgyûjtés 9 14 meglepôen egységes képet mutat a kuratív potenciálú módszerek összehasonlítása során. Az elmúlt öt év eredményeit is integrálva, a HCC kezelésére levonható következtetések az alábbiak: A primer májrákok száma mindenütt nô. Jelenleg a transzplantáció a legmegfelelôbb terápia, amely a HCC kiváltó okát, a cirrhosist is kiküszöböli. Ezzel a módszerrel a kiújulás nélküli ötéves túlélés 70% körüli, de a mûtét hozzáférhetôségét számos tényezô korlátozza. Ezt figyelembe véve a jelen helyzetben transzplantáció az 5-6 cmnél nem nagyobb, szoliter daganatok esetén javasolt, vagy pedig három kisebb daganat esetében, ha valamennyi daganat összeadott átmérôje nem nagyobb 9 cm-nél, és mindezek mellett a cirrhosis dekompenzált. Reszekció javasolható minden olyan esetben, amikor a májfunkció teljesen megôrzött, a Child Pugh A stádiumú májban 3 cm-nél nagyobb szoliter göb van, és az adott intézetben a mûtéti mortalitás 2% alatt tartható. A fenti feltételek mellett, reszekció esetén a kiújulás nélküli ötéves túlélés elérheti az 50%-ot. Bizonyított, hogy a kiújulásmentes túlélés és a góconként szükséges kezelések száma tekintetében a percutan ablatiók közül az RF jobb, mint az alkoholos roncsolás (bár a teljes túlélésre vonatkozóan a két módszer között nincs szignifikáns eltérés) 15. Az RF-kezelés a legtöbb közlemény szerint az alábbi esetekben alkalmazható, mint a reszekciónál nem rosszabb eredményû módszer: 1. Child Pugh A stádiumú májban szoliter góc, amely kisebb, mint 3 cm. 2. Child Pugh A stádiumú májban háromnál több góc esetén. 3. Child Pugh B stádiumú májban szoliter vagy multiplex tumorok jelenlétekor. Ezekben az esetekben tehát (az azonos eredmények mellett sokkal kisebb morbiditási, mortalitási adatok alapján) az RF a sebészi reszekció választható (felkínálandó) alternatívája. Érdemes kiemelni a fentiektôl némiképp eltérô és megítélésem szerint a közeljövô eredményeit elôrejelzô, három közlemény adatait. Az egyik az a prospektív randomizált vizsgálat, amelyben elsôként hasonlították össze a reszekció és a percutan RF-kezelés eredményességét. Ebbôl a fentiekhez képest az a figyelemre méltó, hogy szoliter, de 5 cm-nél nem nagyobb gócokat láttak el. Ennek során a 180 betegen sem a teljes, sem a kiújulás nélküli túlélésben nem találtak különbséget a két módszer között. A sebészi oldalon az 1,1%-os mortalitás, az ápolási napok és a fájdalomcsillapítás többletigénye érthetô volt 15. Egy másik, szintén prospektív vizsgálatban 16, az RF-kezelés mellett az egyik karon szimultán alkoholos roncsolást (PEI) is használtak. A kombinált kezelésben részesült csoport ötéves teljes túlélése 49,3%- nak bizonyult. Az RFA alkoholos kiegészítése teljesen logikusan csak a 3 5 cm közötti tumorméretekben hozott jobb eredményt, mint az RFA önmagában. Konyhanyelvre egyszerûsítve: 3 cm alatt elég 188 Bánsághi Zoltán: A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

4 jó az RFA önmagában is, míg 5 cm felett a PEI-vel együtt sem elég eredményes. A hypervascularizált HCC és a lentebb tárgyalandó hypervascularizált áttéti daganatok, például carcinoid esetén az RF-kezelés kombinálható intraarterialis embolisatióval, illetve kemoembolisatióval. Az elôbbi haszna könnyen érthetô a hûlési effektus csökkenése szempontjából. Az RFA plusz kemoembolisatio összetett hatása és az ezzel kapcsolatos algoritmusmegfontolások nagyon izgalmasak, de meghaladják a referátum kereteit. A harmadik cikk eset retrospektív elemzését adja. Az eredmények egyrészt azt mutatják, hogy a három kuratív módszer alkalmazása mellett adott, kis dózisú interferonkezelés pozitívan hatott a májfunkció megôrzésére. Másrészt azt érdemes kiemelni, hogy a japán szerzôk a 171, Child Pugh A stádiumú májállapot mellett RFA-val kezelt betegnél az ötéves túlélést azonos mértékûnek, 76,8%-osnak találták a transzplantáció és a reszekció eredményeivel. Ez minden közlemény adatainál jobb eredmény, de a szerzôk azt is jelzik, hogy az ötéves kiújulási ráta valamivel magasabb volt az RFA-val kezeltek között, mint a reszekciós csoportban. Ez megfelel az általános tapasztalatnak, és némiképp hitelesíti a nyugati adatokhoz képest meglepôen jó eredményt. Az intervenciós radiológiában nem szokatlan, hogy az ázsiai eredmények lényegesen jobbak, mint a nyugatiak 18. Összefoglalva elmondható a primer májdaganatok ellátásáról, hogy a jelenleg rendelkezésre álló három kuratív potenciálú módszert egyénre szabott terápiás algoritmusban kell elhelyezni, figyelembe véve sajátosságaikat. Fontos, hogy mind a beteg tájékoztatását, mind a beavatkozásokat a módszerek kiváló mûvelôi onkológus és hepatológus részvételével, teammunkában végezzék. Ezt a lehetôséget csak akkor kapja meg a beteg, ha országosan rögzített szakmai összetételû és mûködésû onkológiai csoportok látnak el minden májdaganatos beteget. A korszerû ellátásra pedig akkor van esély, ha csak a komplex ellátási protokoll mentén végrehajtott és onkoteam által irányított kezelés nyer elismerést és finanszírozást. Ugyanakkor a komplex ellátás szakmai nehézségét az adja szakmai konszenzus és májterápiás protokoll megléte esetén is, hogy mindhárom kuratív módszer és a kemoterápia is folyamatosan fejlôdik nem kismértékben kölcsönhatásaikból fakadóan is, így viszonyuk sokkal inkább hasonlít társas táncra, mintsem statikus hierarchiára. Végezetül itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt egy évben hazánkban is hozzáférhetôvé vált egy olyan, per os adagolható, multikináz-blokkoló gyógyszer, amely elôször látszik hatékonynak a primer májdaganat (és a veserák) kezelésében. Egyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy a sorafenib (Nexavar) az igen elôrehaladott állapotokban megállíthatja a progressziót. Nem tudjuk azonban sem azt, hogy az említett gyógyszer alkalmas-e a rizikócsoportokban a HCC kialakulásának megakadályozására, sem azt, hogy a már kialakult korai daganatok esetén képes-e a jelenlegi transzplantációreszekció-ablatio kuratív hármast bármely módon kiváltani, illetve, hogy hogyan illesztendô ezekhez és a kemoembolisatióhoz. Arra sincs még adat, hogy az elôrehaladott daganatok progressziójának befagyását eredményezô kezelés mennyire költséghatékony. A MÁJ ÁTTÉTI DAGANATAI A másodlagos májdaganatok ellátására áttérve a kép elsô látásra egyszerûsödik, de valójában sokkal bonyolultabbá válik. A terápiás lehetôségek közül kiesik ugyan a transzplantáció, de belép a gyógyszeres és bizonyos esetekben a sugárterápia. Ugyanakkor az áttéti daganatok sem eredetük, sem viselkedésük, sem terápiájuk tekintetében valójában nem vonhatók egy csoportba. Tovább bonyolítja a képet, hogy az új molekuláris biológiai támadáspontú gyógyszerek (angiogenezisgátlók, kinázinhibitorok stb.) teljesen átírták a kemoterápiás lehetôségeket és maguk is forradalmi változásban vannak. Ha ehhez hozzátesszük az ablatiós technikák ezzel szinkrónban zajló revolúcióját, bizony kevesen gondolhatják, hogy átlátják és minden pillanatban naprakészen vezényelni tudják a terápiák kakofón áradását. Itt tehát, a teljes terápiás áttekintést a téma rendkívüli összetettsége miatt eleve meg sem célozva, a dolgozat kereteit csak colorectalis daganatok sebészeti reszekciós és RF-ablatiós eredményeinek összevetésére szûkítem. A májmetasztázisok jelenlegi legjobb terápiája a reszekció. A betegek operálható 20%-ánál az ötéves túlélés 50% körüli. Az eredményt a gócok mérete, száma és elsôsorban a CEA (carcinoembryonalis antigén) értéke befolyásolja. A nem operálható 80% esetében a kemoterápia mostanáig 0-15%-os ötéves túlélést kínált. A rádiófrekvenciás kezelés jelenleg döntôen az inoperábilis csoportban zajlik. Itt az RFA utáni ötéves túlélés 30% körüli 18. Az RFA mind a kiújulás M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

5 nélküli túlélésben, mind a kiújulás mértékében rosszabb, mint a reszekció. Ugyanakkor jelentôsen jobb a mortalitás, a morbiditás (0%, 7%) és a posztoperatív életminôség szempontjából. Érdemes azonban kicsit tovább finomítani az adatokat. Ha a tumor kisebb, mint 3 cm, akkor az általában 9% körüli kiújulási ráta csupán 1,6%, illetve a legújabb készülékekkel 0% 19. Nagyon fontos megfigyelés bár az onkológusok kétkedve fogadják, hogy inoperábilis esetekben, ha az RFA az elsô beavatkozás és azt követi a kemoterápia, akkor a túlélés több mint duplájára nô azokéval szemben, akik csak a kemoterápia eredménytelensége esetén kapnak RF-kezelést 20. Ahogy a sebészeti eredményeket, úgy az RFA várható sikerességét is alapvetôen meghatározza a CEA 200 ng/ml feletti vagy alatti értéke. Jelenleg használt készülékeinkkel 5 cm-nél nagyobb góc ritkán ablálható eredményesen, és helyes kezelési limitnek látszik a négy-öt daganat. Gyakorlati vezérfonalként azt mondhatjuk, hogy jelenleg a colorectalis májáttét reszekálandó. Ha ez nem lehetséges, akkor azonnal RF-kezelés végzendô, amennyiben a gócok 4 cm-nél kisebbek, és számuk nem több ötnél. A szisztémás kemoterápiát minél hamarabb, a reszekció, illetve az RF-kezelés után vagy már alatta el kell kezdeni. Ha sem reszekció, sem az RFA nem kivitelezhetô, akkor korszerû kemoterápiával kell a down staginget megkísérelni, amit reszekció vagy RFA követhet. Nagy sebészi kockázat vagy a mûtét elutasítása esetén, amennyiben a tumor 3 cm-nél kisebb, az RFA operábilis betegnél is alternatívája a sebészi megoldásnak. Nem hangsúlyozható eléggé, hogy a fenti megfontolások csak annyiban igazak és jelentenek valódi kezelési alternatívát a betegnek, amennyiben az egyes ellátóhelyeken minden terápiás lehetôség az adott módszer legfelkészültebb szakembereinek kezében van, és az ellátás a tervezéstôl a kivitelezésig teammunkában zajlik. A RÁDIÓFREKVENCIÁS KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Végezetül még három, tumortípustól független kérdést kell röviden érinteni: az ablatio során elvárt biztonsági zóna, a szövôdmények és a terápiakövetés kérdését. Biztonsági zóna Az RF-kezelés esetén is a tumormaradéktól mentes (R0) ellátás a cél. Ennek érdekében legalább 5 mmes biztonsági zóna ( túlablálás ) létrehozása az elvárás. Ezt a célt a tervezésnél, a tûválasztásnál és a kezelés képalkotó vezérlése során számításba kell venni. A szükséges biztonsági zóna kialakíthatóságát csakúgy, mint a sebészetben számos intraoperatív tényezô befolyásolja. Szövôdmények A máj RF-kezelésének szövôdményei közül hármat érdemes említeni. Vérzés alig fordul elô akkor, ha betartjuk azokat az alvadási paramétereket, amelyek a percutan májbiopsziára vonatkoznak, továbbá, ha precíz a képalkotóvezérlés, és ha a szúrcsatorna ablálásra kerül. Az epeúti hegesedés a legsúlyosabb intrahepaticus szövôdmény. Három-négy nappal a kezelés után jelentkezik és észlelhetô. Ellátása sürgôs, legtöbbször percutan drenázs. (A preventív drenázs, az epeutak hûtése, a frakcionált melegítés, mint megelôzô lépések, itt csak megemlíthetôk.) A harmadik szövôdménytípus a környezô szervek hôsérülése, amely a gyomrot, a vastagbelet, a vesét és a rekeszt érintheti. A colonperforáció a legsúlyosabb kimenetel. Az ilyen szövôdmények a májszélen lévô nagyobb gócok ablálása során, illetve posztoperatív (fixált) hasban fordulnak elô. (A megelôzést segíti a glükózinjektálás vagy a praeablatiós laparaszkópos depacking technika stb.) Követés A rádiófrekvenciás kezelés eredményességét realtime kevéssé tudjuk ellenôrizni. A legalkalmasabb az MR-vezérlés lenne, mert itt az általunk létrehozott hômérséklet-változás leképezhetô (thermal shift). Az MR-vezérelt RF-kezelés viszont nagyon drága és speciális eszközöket igényel. Viszonylag jó, azonnali terápiamonitorozást biztosít hypervascularizált tumorok esetén az elôtte és utána elvégzett kontrasztanyagos ultrahangvizsgálat, amely a keringés megszûntét jelezheti a tumorban. Az RF-készülékek által mért adatok (szöveti ellenállás, szöveti hômérséklet az elektróda közelé- 190 Bánsághi Zoltán: A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

6 ben) csak hozzávetôlegesen tájékoztatnak a kezelés effektusáról. A gyakorlatban az ablatio után négy héttel végzett CT-, MR- vagy PET-CT vizsgálat alkalmas a terápia eredményének felmérésére. A négyhetes várakozás fontos, mert a kezelés effektív zónája körül körülbelül két-három hétig is fennálló hyperaemia a megítélhetôséget zavarja, és ezért gyakran tumoros halmozás képével tévesztik össze. Ö SSZEGZÉS A rádiófrekvenciás tumorterápia a daganattípustól és a szervi lokalizációtól függetlenül, számos szakember által és több szakmában is eredményesen használható, minimálisan invazív terápiás eljárás. Kiválóan illeszkedik a meglévô onkológiai, sebészi és intervenciós radiológiai terápiák sorába, azokkal jól kombinálható és kombinálandó. Igényes és szakszerû használata esetén mortalitása 0%, morbiditása 4-8% közötti. A módszer terápiás potenciálját figyelembe véve hazai elfogadottsága az onkológusok között jócskán elmarad a megérdemelttôl, de a sebészek és az intervenciós radiológusok sem használják az indokolt mértékben. Szakmai oldalról ezen a helyzeten az segítene, ha a nemzetközi adatok integrálásával elkészülne a májdaganatok ellátásának régen várt, többszakmás protokollja, ez pedig alapul szolgálhatna az RF-kezelés méltó finanszírozásához. Irodalom 1. Horkan C, Goldberg SN. History principles and techniques of radiofrequency ablation. Principles and techniques of radiofrequency ablation. Interventional Radiology 2003;(4): Mc Lean A. The Bovie electrosurgical current generator. Arch Surg 1929;18: Rossi S, Fornari F, Pathies C, Bruscarini L. Thermal lesions induced by 480 KHz localised current field in guinea pig and pig liver. Tumori 1990;76: Buscarini L, Rossi S, Fornari F, Di Stasi M, Buscarini E. Laparoscopic ablation of liver adenoma by radiofrequency electrocauthery. Gastrointest Endosc 1995;41(1): Curley SA, Izzo F, Delrio P, Ellis IM, Granchi J Vallone P, et al. Radiofrequency ablation of unresectable primary and metastatic hepatic malignancies: result in 123 patients. Ann Surg 1999;230(1): Goldberg SN, Hahn PF, Tanabe KK, Mueller PR, Schima W, Athanasoulis CA, et al. Percutaneous radiofrequency tissue ablation: does perfusion-mediated tissue cooling limit coagulation necrosis? J Vasc Interv Radiol 1998;9(1Pt1): Péter M, Tóth J, ifj. Péter M, Sápy P, András Cs. A máj rosszindulatú daganatainak kezelése rádiófrekvenciás tumorablatióval (RFA). Orv Hetil 2002;143(39): Llovett JM, Borroughs A, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2003;362: Guglielmi A, Ruzzenente A, Valdegamberi A, Pachera S, Campagnaro T, D'Onofrio M, et al. Radiofrequency ablation versus surgical resection for treatment of hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Gastrointest Surg 2008;12(1): Okuwaki Y, Nakazawa T, Shibuya A, Ono K, Hidaka H, Watanabe N, et al. Intrahepatic distant recurrence after radiofrequency ablation for single small hepatocellular carcinoma: Risk factors and patterns. J Gastroenterol 2008;43 (1): Ronnie TP, Poon RT. Radiofrequency ablation combined with resection enhances chance for curative treatment of hepatocellular carcinoma. Ann Surg Oncol 2007;14(12) Choi D, Lim HK, Joh JW, Kim SJ, Kim MJ, Rhim H, et al. Combined hepatectomy and radiofrequency ablation for multifocal hepatocellular carcinomas: long-term follow-up results and prognostic factors. Ann Surg Oncol 2007;14(12): Khan MR. Comparison of percutaneous and surgical approaches for radiofrequency ablation of small and medium hepatocellular ablation. Arch Surg 2007;142(12): Shag SA, et al. Recurrence after liver resection for hepatocellular carcinoma: Risk factors, treatment, and outcomes. Surgery 2007;141(3): Lencioni RA, Allgaier HP, Cioni D, Olschewski M, Deibert P, Crocetti L, et al. Small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: randomized comparison of radiofrequency thermal ablation versus percutaneous ethanol injection. Radiology 2003;228 (1): Chen MS, Li JQ, Zheng Y, Guo RP, Liang HH, Zhang YQ, et al. A prospective randomized trial comparing percutaneous local ablative therapy and partial hepatectomy for small hepatocellular carcinoma. Ann Surgery 2006;3: Zhang YJ, Liang HH, Chen MS, Guo RP, Li JQ, Zheng Y, et al. Hepatocellular carcinoma treated with radiofrequency ablation with or without ethanol injection: a prospective randomized trial. Radiology 2007; 244(2): Machi J, Oishi AJ, Sumida K, Sakamoto K, Furumoto NL, Oishi RH, et al. Long-term outcome of radiofrequency ablation for unresectable liver metastases from colorectal cancer: evaluation of prognostic factors and effectiveness in first- and second-line management. Cancer J 2006;12(4): Takahashi S, Kudo M, Chung H, Inoue T, Nagashima M, Kitai S, et al. Outcomes of nontransplant potencially curative therapy for early-stage hepatocellular carcinoma in Child Pugh stage A cirrhosis is comparable with liver transplantation. Dig Dis 2007;25(4): Abitabile P, Hartl U, Lange J, Maurer CA. Radiofrequency ablation permits an effective treatment for colorectal liver metastasis. Eur J Surg Oncol 2007;33(1): M AGYAR R ADIOLÓGIA 2008;82(5 6):

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

Korszerû brachyterápia

Korszerû brachyterápia Korszerû brachyterápia Dr. Polgár Csaba, Dr. Ágoston Péter, Dr. Takácsi-Nagy Zoltán, Dr. Kásler Miklós Országos Onkológiai Intézet, Budapest Rövidítések AL: utántöltés ( afterloading ) BT: brachyterápia

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomor daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nucleáris Medicina,

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Fõszerkesztõ-helyettes Deputy Editor in Chief Szûcs Miklós Fõszerkesztõ Editor in Chief Romics Imre Szerkesztõbizottság

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése

Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Sztereotaxiás sugársebészet és a gamma-kés egészség-gazdaságtani elemzése Jelen összefoglaló az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Egészségügyi technológia-értékelése alapján készült. Publikációjára

Részletesebben

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán

szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Telkes Gábor 1. oldal 2008.02.02. A GastroIntestinalis Stroma Tumorok sebészi kezelésében szerzett tapasztalataink néhány eset kapcsán Our experiences with surgical treatment of gastrointestinal stromal

Részletesebben

Krónikus pancreatitis

Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitis A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport bizonyítékon alapuló kezelési irányelvei Takács Tamás dr. 1 Czakó László dr. 1 Dubravcsik Zsolt dr. 5 Farkas Gyula dr. 2 Hegyi Péter dr. 1, 15

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina,

Részletesebben

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés

Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés Egészségügyi technológia-értékelõ áttekintés ajánlásokkal ESKI füzetek 3. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal Készítették: Borcsek Barbara Dr.

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265 Vizsgálat célja: Az epipharynx-tumorok terjedésének, MR diagnosztikus értékének tanulmányozása. Módszer: A vizsgálatainkat 1-1.5 T térerejû berendezésekkel végeztük el. Kihasználtuk a módszer multiplanalis

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szendrői Attila Szerkesztőbizottság Editorial Board Genetika,

Részletesebben

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa

A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa A Magyar Onkológusok Társaságának XXVII. Jubileumi Kongresszusa 2007. november 8-10. MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága www.webio.hu Magyar Onkológia 51. évfolyam 4. szám 2007 A Magyar Onkológusok Társaságának

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára Újabb lehetőségek a klinikai onkológiában és újabb szempontok az onkoradiológiában New possibilitis in the clinical oncology and new considerations in the radiooncology Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok 2015. február 2. évfolyam 1. szám 2015. február MAGYAR KLINI LINIKAI AI ONKO KOLÓG ÓGIAI IAI TÁRSASÁG TÁRS Klinikai Onkológia 2015;2(1):1 72. KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns

Részletesebben

52. Somogyi Egészségügyi Napok 23. Előadások és poszterek összefoglalói

52. Somogyi Egészségügyi Napok 23. Előadások és poszterek összefoglalói 52. Somogyi Egészségügyi Napok 23 Előadások és poszterek összefoglalói 24 52. Somogyi Egészségügyi Napok 52. Somogyi Egészségügyi Napok 25 A DIABETES KEZELÉS NEHÉZSÉGEI GERIÁTRIAI BETEGEKBEN DR. ÁDÁM ILDIKÓ

Részletesebben

VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10.

VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10. VII. MÁJNAP Tulip Inn Millenium Hotel kongresszusi terem Budapest, 2002. május 10. Radiológiai képalkotó eljárások szerepe a májbetegségek diagnosztikájában: ultrahang, CT dr. Harkányi Zoltán Heim Pál

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok magazin MOTESZ A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok Dr. Dézsi Lívia 1, Dr. Molnár Anna 2, Dr. Sztriha László 1, Dr. Ágoston Zsuzsanna 2, Dr. Sas Katalin 1, Dr. Vécsei László 1 és Dr.

Részletesebben

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata 116 Eredeti közlemény Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata Mátrai Zoltán 1, Gulyás Gusztáv 1, Kovács

Részletesebben

1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Daganatos fájdalomcsillapítás

1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI KLINIKAI ONKOLÓGIA. Daganatos fájdalomcsillapítás 1. évfolyam 3. szám 2014. szeptember MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Metasztatikus melanoma Májrák Terhesség és daganatok Európai klinikai onkológiai szakvizsga

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Jóindulatú betegségek sugárkezelése

Jóindulatú betegségek sugárkezelése Jóindulatú betegségek sugárkezelése Eredeti közlemény Landherr László, Nagykálnai Tamás, Klinkó Tímea Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest A sugárterapeuta elsôdleges feladata a malignus tumorok

Részletesebben

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board

Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre. Szerkesztőbizottság Editorial Board. Nemzetközi tanácsadó testület International advisory Board Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Olvasószerkesztő Reading editor Szendrői Attila Genetika, molekuláris biológia Falus András, Oláh Edit

Részletesebben

1. évfolyam, 2. szám 2004. április

1. évfolyam, 2. szám 2004. április A KIADVÁNY MAGYAR NYELVÛ MEGJELENÉSÉT TÁMOGATJA: Kiadja a New England Journal of Medicine kiadója 1. évfolyam, 2. szám 2004. április Háromdimenziós virtuális kolonoszkópia: áttörés a vastagbélrák szûrésében?...2

Részletesebben

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ!

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ! KÖSZÖNTÕ Elnöki köszöntõ! Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusának

Részletesebben

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek

Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Továbbképző konferencia gyakorló orvosoknak, asszisztenseknek, nővéreknek Szerda, 2006. február 8. 12.00 Regisztráció 14.00 16.00 I. Szekció A diffúz és gócos májbetegségek diagnosztikája Elnök: Csomós

Részletesebben