A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése"

Átírás

1 INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder daganatainak kezelési lehetôségei kiszélesedtek. A szerzô ezeket tekinti át, fôként az utolsó öt év irodalmi adatai alapján. Jelentôs eredmény, hogy a colorectalis daganatok reszekciója után, még a másodlagos daganat megjelenése elôtt, preventíven alkalmazott szisztémás és lokális kemoterápia nagymértékben csökkenti az áttétek kialakulását. Mivel a metasztázisok sebészi reszekciója csak az esetek kisebb részében lehetséges, nagy a szerepük az intervenciós radiológiai eljárásoknak. A percutan ablációk eredményesen alkalmazhatók, ha a daganatok száma nem haladja meg az ötöt, nagyságuk pedig a 40 mm-t. Ennél elôrehaladottabb stádiumban a vascularis intervenciós radiológiai módszerek jöhetnek szóba. A kombinált terápiás módszerek a komplex onkológiai ellátás keretében alkalmazandók. májmetasztázis, alkoholos infiltráció, radiofrekvenciás daganatabláció, lézeres tumorabláció, intervenciós kezelés, kemoembolizáció, intraarteriális kezelés The author review the possibilities of treatment for primary and secondary liver tumours based on mainly the last 5 years publications. It has been found that a preventive systemic and local intraarterial chemotherapy of patients with colorectal carcinoma after surgery and before appearance of liver metastases give better results: the number of patients with liver metastases can be significantly less in the future. As the possibility of surgical resection of metastatic lesions are limited for advanced tumours the role of interventional methods are more and more important. The percutaneous tumor ablation can be applicable with good results if the size of lesions will not exceed 40 mm and number of focal masses less than 5. Over this limit the vascular interventional methods can be effective for palliation. The therapeutic combinations are emphasized as sharing in complex oncological treatment. liver metastases, alcohol infiltration, radiofrequency ablation, laser ablation, interventional treatment, chemoembolization, intraarterial chemotherapy DR. ENGLONER LÁSZLÓ (levelezô szerzô/correspondent): Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika/Semmelweis University, Faculty of Medicine, 2nd Department of Internal Medicine, H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. Érkezett: december 18. Elfogadva: január 19. 7

2 Amodern radiológiai képalkotó diagnosztika korszaka elôtt a primer és szekunder májdaganatok korai felismerésére alig volt esély. A tapintható, icterust okozó vagy mûtét közben felfedezett daganatok rendszerint már kezelhetetlenek voltak. Az inoperábilis daganatok kezelésére sem a szisztémás kemoterápia, sem a sugárterápia nem bizonyult hatékonynak. Ez idô tájt nem álltak rendelkezésre olyan eszközök sem, amelyekkel sikeresen beavatkozhattunk volna. A diagnosztikus lehetôségek az ultrahang, a komputertomográfia, a mágneses rezonanciás vizsgálómódszerek és a korszerû izotópdiagnosztika széles körû hozzáférhetôségével nyíltak meg. Ezzel csaknem párhuzamosan indultak meg azok a törekvések, amelyek a felismert gócos májbetegségek elkülönítésére, majd kezelésére irányultak. A célzott biopsziákkal citológiai és szövettani diagnózishoz jutunk. Lehetôségeink sokkal jobbak a daganatos stádium pontos meghatározására, és diagnosztikai szemléletünk is megváltozott 1. Érthetô, hogy elôtérbe került a májdaganatok kezelésének újragondolása. Sajnálatos, de a korszerû diagnosztikai eszközök elterjedése ellenére az idôben felfedezett és a sebészi eltávolításra alkalmas daganatok száma a 20%-ot nem haladja meg 2. A sikeresen reszekált metasztatikus elváltozások kiegészítô kezelés nélkül az esetek 75%-ában két év után kiújulnak 3. A sebészi abláció eredményessége több faktor figyelembevételével becsülhetô; ilyen a daganatok száma, mérete, a CEA 200 ng/ml alatti szintje, a lokális recidíva hiánya 4. Bár nem vitatható a sebészi tumorabláció elsôdlegessége, szigorú megszorításokkal alternatív megoldás is szóba jöhet 5. Ezek a körülmények magyarázzák, hogy a sikeresnek vélt mûtéti kezelést is ki kell egészíteni kemoterápiával, de az esetek nagyobb számát jelentô, sebészi kezelésre nem alkalmas daganatokkal is tenni kell valamit. A terápiás lehetôségeket az 1. ábrán tüntettük fel. Összeállításához Vogl anyagából merítettünk 2, kiegészítve az egyes fejezetekben citált lényegesnek tartott adatokkal. Alapvetôen a daganatok sebészi reszekciója jön szóba, ha a daganatok száma, elhelyezkedése ezt megengedi. E lehetôség híján a percutan ablációk lehetnek eredményesek, amelyek az intervenciós radio- 1. ábra. A máj primer és szekunder daganatainak terápiás lehetôségei 8 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

3 lógia módszerein alapulnak. Természetesen ezek is erôsen függnek a stádiumtól. Ha a daganatok mérete, illetve száma gátat szab e módszerek alkalmazásának, a vascularis intervenciók segíthetnek. A lehetséges kombinációkat a jobb eredményesség érdekében minden esetben mérlegelni kell. Fontos, hogy a kezelés folyamán a staging változhat, ezért a terápiás tervet ennek függvényében változtatni kell. Hangsúlyozzuk, hogy valamennyi említett módszer a komplex onkológiai ellátás része. T ERÁPIÁS LEHETÔSÉGEK A sebészi abláció kombinálása lokális és szisztémás kemoterápiával A terápiás lehetôségek között elsôsorban a sebészi kezelések eredményességének növelése jelenthet elôrelépést. Figyelemre méltó e téren a Kemeny és munkatársai által közölt tanulmány 6. Prospektív, randomizált anyagukban szignifikánsan jobb eredményeket értek el colorectalis carcinoma miatt operált azon betegeik esetében, akiknél a reszekció során állandó kanült ültettek be az arteria hepatica propriába (gastroduodenalisba), és azon keresztül citosztatikus oldatot juttattak a májba, mint azoknál, akik csak posztoperatív szisztémás citosztatikus kezelést kaptak. A lokális perfúziós citosztatikus kezelésben részesült betegeken nem volt kimutatható májmetasztázis. Két év után a kombinált gyógyszeres kezelést kapott betegek mindössze 10 százalékánál jelentek meg a májmetasztázisok, szemben a csak szisztémás kezelésben részesülôk 40 százalékával. A magyarázat a máj kettôs vérellátásában és a májmetasztázisok vérellátásában rejlik 7. A colorectalis rákokból az áttétet képezô sejteket a vena portae szállítja a májba. A daganatsejtek megtapadnak, majd növekedésük során, amint a 2-3 mm-es nagyságot elérik, a továbbiakban már az arteria hepatica felôl kapják a vérellátásukat. Ismeretes, hogy a máj felé tartó vérmennyiség százaléka a vena portae-n keresztül áramlik, míg a fennmaradó százalék az arteria hepaticán át érkezik a májba. A szisztémás kezelés során az átlagosan 5000 ml vérmennyiségben felhíguló gyógyszer (50 ml esetén akár 1 / 100 -ad része) halad a máj felé, amelynek további százaléka bizonyosan elkerüli a daganatot, így a daganatszövetben csak igen alacsony koncentrációban jelenik meg. További magyarázat, hogy a preoperatív diagnózis nem elég pontos. A megelôzô vizsgálatokkal ha azokat gondosan végezték is nem láthatók azok a daganatszigetek, amelyek még a felismerhetôség határa alatt vannak. Ezért nem jelenthetô ki, hogy a metasztázis sebészi reszekciója biztosan tumormentességet eredményez. Mivel a staging nem elég pontos, a kiegészítô citosztatikus kezelés minden esetben indokolt. Továbbá az intraoperatív kanülimplantáció és az így végrehajtott lokális intraarteriális infúziós kemoterápia sem lehet biztosan eredményes, ha elôtte nem készült pontos felmérés az érellátási viszonyokról, amelyek a kezelés során is változhatnak Ismeretesek törekvések az implantált katéterek révén bejuttatott kemoterapeutikum eloszlásának ellenôrzésére, esetleges korrekciójára 11. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a hepatocellularis carcinomák távoli áttétei a tüdôben, a hasi nyirokcsomókban, a csontokban nem ritkák 12, tehát vizsgálatainkat ki kell terjeszteni az extrahepaticus régiókra is. Az eredmények további javítására irányulnak azok a diagnosztikus törekvések is például a Lipiodol CT, amelyeknek célja a szenzitivitás növelésével a kicsiny intrahepaticus laesiók felismerése 13. Percutan intervenciós radiológiai módszerek E módszerek célja a máj körülírt daganatainak elpusztítása olyan esetekben, amikor a sebészi reszekció feltételei nem adottak. Egyes közleményekben a reziduális daganatok ablációjára javasolnak percutan beavatkozásokat 14, vagy szoliter, kis primer májrákoknál a sebészi abláció alternatívájaként 5, 13 ajánlják E módszerek alkalmazhatóságát alapvetôen az elváltozások száma és nagysága határozza meg. Vogl összefoglaló munkájában a daganatok átmérôjének felsô határát 40 mm-nél, számukét pedig ötnél vonja meg 2. Nagyobb számú vagy átmérôjû elváltozások a percutan ablációra általában nem alkalmasak, bár Livraghi ennél nagyobb átmérôjû daganatokat is kezelt sikeresen 15. Lencioni és munkacsoportja kombinált kezeléssel ért el jó eredményeket 16, 17. Kiterjedt daganatok kombinált kezelési lehetôségeirôl is beszámolnak 18. M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

4 Percutan etanolinjekció A daganat alkoholos roncsolása kellô gyakorlattal egyszerûen kivitelezhetô, nem igényel költséges eszközöket, anyagokat. Az eljárás során ultrahangvezérléssel, úgynevezett szabadkéz-technikával, finom tûvel kell megszúrni a daganatot. Abszolút alkohollal infiltrálni kell annak teljes volumenét, a tû pozíciójának folytonos változtatása közben. Fontos a tumor felszínének infiltrálása is, hiszen köztudottan itt megy végbe a daganat növekedése. Talán ezért is kísérte olyan nagy figyelemmel a szakma, különösen a radiofrekvenciás és a lézerablációs lehetôségek kialakulása, elterjedése elôtt 19, 20. Ma úgy tûnik, ez a módszer önmagában a 3 cm átmérônél kisebb hepatocellularis carcinomákban lehet eredményes 2, 5. Ennél nagyobb átmérôjû hepatocellularis carcinomában (HCC) önmagában kevésbé, kemoembolizációval kombinálva jobb eredménnyel alkalmazható 16, 17, míg metasztatikus rákokban az egyenetlen eloszlás miatt kevésbé vagy egyáltalán nem hatásos 2, 21. Az eredményeket rontja, ha a daganatok kiterjedése nagyobb, ha számuk kettônél több, de befolyásolja a cirrhosis talaján kifejlôdött hepatocellularis carcinomák eseteiben az a körülmény is, hogy Child-Pugh A, B vagy C típusú cirrhosisról van-e szó. Radiofrekvenciás tumorabláció A figyelem mostanában a hôhatáson alapuló radiofrekvenciás és lézeres abláció felé irányul. Rossi az elsôk között számolt be primer és szekunder májdaganatos betegek kezelési eredményeirôl radiofrekvenciás hôkezelést alkalmazva 22. Monopoláris, majd bipoláris elektródát percutan bevezetve a tumorszövetbe, ott 90 C fokos hômérséklet keletkezik, amely koagulációs nekrózist idéz elô az elektróda csúcsának környezetében, mintegy 1 8 cm 3 -es térfogatban, az elektródától függôen. Összesen 39 beteg kezelésével nyert tapasztalatait írja le; a daganatok átmérôje egy esetben sem haladta meg a 3 cm-t 22. A radiofrekvenciás eszközök továbbfejlesztését jelentette a kettôs lumenû kanül, amelyen át fiziológiás konyhasóoldatot áramoltatnak az elektróda felmelegedésének elkerülésére 23, 24. Solbiati májmetasztázisok kezelési eredményeit ismerteti, ahol a legnagyobb daganat átmérôje meghaladta az 5 cm-t. A teljes betegszám 77%-ánál ért el komplett nekrózist, ez az arány a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû daganatoknál jobb volt 23. Lencioni és munkatársai a módszert májmetasztázisok kezelésére alkalmazták olyan laesiók ablációjára, amelyeknek legnagyobb átmérôje megközelítôleg 5 cm volt. Ôk is úgy találták, hogy a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû daganatokban érhetô el a legteljesebb nekrózis 24. Jiao e módszert kombináltan is alkalmazta: nem reszekálható primer és metasztatikus tumorok eseteiben vagy intraoperatívan, vagy a mûtét után a reziduális daganatok ablációjára 14. Rossi a primer, nem operálható daganatok tápláló artériájának embolizációját végezte el, sebészi szivaccsal. Ezt követte a percutan radiofrekvenciás kezelés. Azt találta, hogy e módszerrel nagyobb térfogatú daganatok is eredményesen kezelhetôk. Anyagában az elváltozások 3,5 8 cm-es átmérôjûek voltak 25. Ugyancsak közepes és nagyobb primer daganatok eredményes kezelésérôl számoltak be Livraghi és munkatársai 15. A legnagyobb átmérôjû elváltozás anyagukban 9,5 cm-es volt. Tapasztalataik szerint a körülírt és közepes méretûek szignifikánsan eredményesebben kezelhetôk, mint a nagy, illetve infiltratív daganatok. A legjobb túlélési eredményekrôl Solbiati számolt be: betegeinek mindegyike élt a kezelést követô 6. hónapban, 94%-a a 12. hónapban és 89%-a a 18. hónapban 23. A radiofrekvenciás tumorablációt nemcsak a máj, hanem más szervek daganatainak kezelésére is alkalmazhatónak találják Gazelle és munkatársai 26. Percutan lézerabláció Hasonlóan az elôzôekben tárgyalt radiofrekvenciás módszerhez, a percutan lézerabláció (laser-induced thermotherapy: LITT) esetén is hôterápiáról van szó: a tumorszövetbe vezetett kvarc száloptika diffúz fényemissziójával (neodímium-ittrium-alumínium-gránit: Nd-YAG, hullámhossz: 1064 nm) a tumorszövetben hô keletkezik, amely koagulációs nekrózist idéz elô. A degeneratív folyamat a tumorszövet elpusztulását, zsugorodását eredményezi anélkül, hogy a környezô ép szövetek károsodnának 2. A felmelegített térfogat nagysága függ a lézersugár energiájától, a besugárzási idôtôl, az optika megfelelô pozíciójától és a tumorszövet tulajdonságaitól is. A besugárzás folyamán a tumorszövet hômérséklet-változásait monitorozni kell. Ezt az erre a célra kifejlesztett, optimalizált, speciális, hôérzékeny, mágneses rezonanciás szekvencia segítségével le- 10 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

5 het elérni, folyamatosan követve a hô okozta károsodás kiterjedését, különös tekintettel a környezô ép szövetekre 2, 27, 28. Az így elérhetô átlagos túlélési idô Vogl anyagában 36,4 hónap 27, 28. Az elváltozások maximális átmérôje 4 cm volt, számuk legfeljebb öt. További feltétel volt, hogy ne legyen májon kívüli áttét. A kezelés 24 órás megfigyelést igényel. A betegek a beavatkozást jól tolerálták. Vogl és munkatársai ajánlható, minimálisan invazív percutan módszernek tartják. Vascularis intervenciós módszerek Lokális intraarteriális infúzió A kezelési módszer jelentôségérôl és az eredményekrôl az elôzôekben volt szó. Az állandó kanült ma még általában sebészi feltárással ültetik be. A bizonyítottan jó eredmények ellenére nem nevezhetô általánosan elterjedt eljárásnak, különösen nem hazánkban. A citosztatikum lokális infúzióját percutan katéterezéssel általában nehézség nélkül és ismételten meg lehet oldani 29. Ma az egyszer használatos, kis átmérôjû katéterekkel, illetve segédeszközökkel az erek terhelhetôsége nagyobb, mint akár egy évtizede volt. Az alkalmazott citosztatikumok többfélék 29, 30 : 5- fluorouracil, mitomycin C, cisplatin, adriablastin, epirubicin vagy más intraarteriálisan adható citosztatikum. Kombinációkban alkalmazva ügyelni kell azokra a megszorításokra, amelyek az adható dózisokra vonatkoznak. E kezelési módot alkalmazhatjuk metasztázisok megelôzésére 6 vagy palliatív kezelésre olyan esetekben, amikor a kemoembolizáció feltételei nem adottak. Intraarteriális kemoembolizáció Állatkísérletekkel igazolt, hogy a májszövet teljesen elpusztul, ha a májartériába embolizáló anyagokat olajos kontrasztanyagot és etanolt egyidejûleg fecskendezünk be (intraarteriális kemoembolizáció; transcatheter intraarterial chemoembolization: TACE) 31. Az elhalás mértéke függ attól, bejut-e embolizációs anyag a portarendszerbe vagy sem. Az etanol érösszehúzódást elôidézve fokozza az olajos kontrasztanyag hatását. Kemoembolizációra a legáltalánosabban elterjedt anyag a Lipiodol Ultrafluid, amely jól kezelhetô, nem költséges. A beadható mennyiség 5 20 ml, attól függôen, hogy mennyit vesz fel a tumor. A primer májdaganatok és a metasztatikus rákok közül a hormontermelô tumorok áttétei általában jól vaszkularizáltak, a Lipiodolt jól halmozzák és hónapokig is tárolják 16, 30, 32, 33. Az ép májszövet által felvett Lipiodol-mennyiség kisebb, a máj Kupffersejtjei egy-két napon belül eliminálják. A tumorszövetben tárolt Lipiodol natív röntgenfelvételen, de még inkább CT-vizsgálattal jól látható. MRvizsgálattal is tanulmányozható a tumor, illetve a környezô ép szövetek Lipiodol-tartalma 34, valamint az ép szövetek esetleges károsodása 35. Preoperatív kemoembolizáció intervallumokban történô alkalmazását írják le Martin és munkatársai 33. Három ülésben, egy hónapos idôközökben a tervezett kemoembolizációs anyag 50, 75, majd 100%-át adják be, hogy csökkentsék a hepatotoxicus hatást. Elterjedôben van a polivinilalkohol szemcsék alkalmazása is, ami jóval költségesebb a Lipiodolnál. Az embolizációs anyag és a citosztatikum egyidejû adásával a sejtérés gátlása fokozódik részben a kialakult ischaemia, részben a lekötôdô gyógyszer hatására. Akkor alkalmazhatjuk, ha biztonságos katéterpozíciót érhetünk el, és a vena portae keringése megtartott (2. ábra). Jó katéterpozíciónál, a gastroduodenalis artériába nem jut embolizációs anyag, azaz vagy az arteria hepatica propriába, vagy a bal, illetve a jobb lebenyartériába vezetjük a katétert. Szerencsés, ha szoliter daganat esetén a tumort tápláló artériát fel tudjuk keresni. A beavatkozás elôtt mindig meg kell gyôzôdni arról, hogy a portarendszer keringése megtartott-e. Erre egyaránt alkalmas az indirekt portográfia és a véna Doppler-vizsgálata. Saját gyakorlatunkban minden esetben Doppler-vizsgálatot végzünk nemcsak kemoembolizáció, hanem lokális intraarteriális infúziós kezelés elôtt is. Az utóbbi esetben ezt az artériás sérülés veszélye indokolja. A kemoembolizáció eredményességének vizsgálata nagyon fontos. A tumor keringésének megszüntetését esetenként csak megismételt beavatkozásokkal érhetjük el, ezért a nyomon követés egyre érzékenyebb módszereit kell alkalmazni. A CT- és MR-vizsgálatok mellett az ultrahang-kontrasztanyagos vizsgálatok jelentôs elôrelépést jelenthetnek 32. A kemoembolizáció eredményességét nehéz megítélni. Mivel általában kiterjedt és többszörös tumorokról van szó, továbbá más terápiás módsze- M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

6 2. a. ábra. Nagy kiterjedésû metasztatikus elváltozások a májban. A primer tumor a colon adenocarcinomája. Elôzetes percutan etanolinjekciós és kemoembolizációs kezelések után részleges artériás keringés látható a helikális CT-vizsgálat során a tumor széli részein 2. c. ábra. Mikrokatéterrel a tumort ellátó artériát felkeressük, polivinilalkohol szemcsékkel embolizáljuk. A szemcséket kontrasztanyaggal jelölve ábrázolódik a tumor 2. b. ábra. Angiogram a máj artériás ellátásáról. Az arteria hepatica mindkét lebenyága ábrázolódik 2. d. ábra. Kontrollangiogram: a tumort tápláló artériás ágakban nem látszik keringés embolizáció után 12 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

7 rekkel kombináltan alkalmazzák az egyes szerzôk, így csak becsülni lehet, hogy a túlélési idô átlagosan 12 hónap alatt van. Jobb eredményeket endokrin tumorok metasztázisaiban lehet elérni 2. Fontos azonban az életminôség javulása is, hiszen a betegek a kezelések után relatív remisszióba jutnak. Endokrin tumoroknál a hormontermelés csökkenése objektíven mérhetô 33. A tumort tápláló artéria embolizációja Önálló beavatkozásként rendszerint nem alkalmazzuk. Jó kiegészítôje lehet a kemoembolizációs kezelésnek. Spirállal vagy sebészi szivacs darabkáival lehet végezni. Cél a tumorszövet-abláció fokozása 25 (3. ábra). Kombinált kezelések Az elôzôekben leírtak alapján már következtetni lehet arra, hogy az egyes módszerek kombinációját célszerû alkalmazni (1. ábra). A legfontosabb valószínûleg az az áttörés, amikor a colorectalis rákok reszekciója során a beültetett kanült felhasználva valósul meg a lokális intraarteriális kemoterápia, kiegészítô szisztémás kezeléssel. Kemeny és munkacsoportja meggyôzô adatokkal szolgál ehhez 6. Ilyen preventív adjuváns kezelésrôl korábban alig esett szó. 3. b. ábra. Polvinilalkohol szemcsékkel folytatva az embolizációt a tumorszövetben a kontrasztanyaggal jelölt embolizációs anyag egyenletesebb eloszlása látszik 3. a. ábra. Hormontermelô daganat okozta áttétek a máj jobb lebenyében. Lipiodolos kemoembolizáció utáni kép: inhomogén tárolás 3. c. ábra. Az arteria mesenterica superiorból eredô tápláló artériát spirállal zárjuk le. Az embolizációs spirál vége nyújtva maradt, biztonságos távolságban van a fôértôl M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

8 A gondozás hatásfokának javításával a már kialakult metasztatikus rákok mielôbbi felismerése kívánatos. Csak megerôsíteni tudjuk Péter és munkatársainak azt a tapasztalatát, hogy rendszerint elôrehaladott állapotban kerülnek kezelésre a betegek 18, 29, 30. Így a vascularis intervenciók szerepe ma igen jelentôs, fôként a metasztatikus rákok kezelésében. Leggyakoribb a kemoembolizáció és a tápláló artéria embolizációjának kombinálása. A percutan abláció lehetôségei változnak. Mára a lézerabláció került elôtérbe, a percutan etanolinfiltráció szerepe visszaszorult. Az idevonatkozó adatokból kitûnik, hogy alkalmazásuk erôsen függ a stádiumtól, s maga a stádiummeghatározás sem mindig könnyû. Az ajánlott szisztémás és lokális intraarteriális kemoterápia ugyanúgy célszerû, mint a sebészi kezelésnél ajánlott preventív célú kombinált kezelés. Az ismételt intraarteriális kezeléseknél újabban percutan behelyezhetô és rezervoárral ellátott kanül kiválthatja a sebészi feltárást 36. A percutan abláció és a tumort tápláló artéria okklúziója ésszerû ajánlás 25. Ö S SZEGZÉS A primer és metasztatikus májrákok kezelésében elsôdleges szerepe van a sebészi reszekciónak. Sajnos, a felismert esetek kis, mintegy 20 százalékában végezhetô el a mûtét 2, 6. A diagnosztikai módszerek egyre bôvülnek, így a korai felismerés esélyei nôhetnek. A gyógyítási lehetôségek is egyre fejlôdnek, de mégsem olyan mértékben és ütemben, ahogy az szükséges lenne. Az új módszerekkel megszerezhetô klinikai tapasztalatok nagyon idôigényesek, de a gyakorlatba való széles körû beépülésük még annál is hosszabb folyamat. Mivel a sebészi kezelés lehetôségei erôsen korlátozottak, egyre fontosabbak azok az intervencionális radiológiai technikák, amelyekkel a nem operálható esetekben még jó eredményeket lehet elérni. A percutan módszerek közül az alkoholos infiltrációhoz nagy reményeket fûztünk. Alkalmazási lehetôségei azonban sokkal korlátozottabbak, mint azt kezdetben hittük. A múlt évtized elsô felében sorra jelentek meg nagyszámú betegen szerzett tapasztalatokat magukban foglaló publikációk. Mára bizonyosnak látszik, hogy az önmagában végzett alkoholos infiltrációval a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû hepatocellularis carcinomák teljesen elpusztíthatók, az ennél nagyobb laesiók és a metasztatikus rákok esetében azonban sohasem teljes a tumornekrózis. Eredményesebben alkalmazható kombinációkban. A radiofrekvenciás és a lézeres abláció eredményességérôl az elmúlt évtized második felében olvashattunk inkább. Itt is erôsen korlátozottak azonban a lehetôségek, ha a daganatok száma az ötöt, méretük a 40 mm-t meghaladja. Úgy tûnik, hogy a lézerabláció jobb eredményeket hozhat, mint a radiofrekvenciás abláció, és technikai feltételei kisebb anyagi ráfordítással teremthetôk meg. Ha a daganat stádiuma miatt a percutan ablációtól nem várható eredmény, a vascularis intervenciók javíthatnak a beteg sorsán. A legtöbb szó a kemoembolizációról esik, azonban ennek is megvannak a feltételei. Ezek híján a lokális intraarteriális kemoterápia jön szóba. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kombinált kezelések javítják az eredményeket. Alig találni olyan, a témát átfogóan tárgyaló publikációt, amelyben ez ne kapna hangsúlyt. Kiemeljük, hogy az ismertetett módszereket a komplex onkológiai ellátás keretében kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a radiológiai technikákon alapuló kezelések nem vonhatják ki a beteget az onkológiai ellátórendszerbôl, legfeljebb e módszerek beépíthetôk abba. Irodalom 1. Savci G. The changing role of radiology in imaging liver tumors: an overview. Eur J Radiol 1999;32(1): Vogl T, Müller PK, Mack MG, Sraub R, Engelmann K, Neuhaus P, et al. Liver metastases: interventional therapeutic techniques and results, state of art. Eur Radiol 1999;9: Fong Y, Blumgart LH. Hepatic colorectal metastasis: current status of surgical therapy. Oncology (Huntingt) 1998;10: Fong Y, Fortner J, Sun RL, Brennan MF, Blumgart LH. Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of 1001 consecutive cases. 1. Ann Surg 1999;230(3): Bartolozzi C, Lencioni R. Ethanol injection for the treatment of hepatic tumours. Eur Radiol 1996;6: Kemeny N, Huang Y, Alfred M, Cohen MD, Weiji Shi MS, et al. Hepatic arterial infusion of chemotherapy after resection of hepatic metastases from colorectal cancer. N Engl J Med 1999;341: Ackerman NB. The blood supply of experimental liver metastases. IV. Changes in vascularity with increasing tumor growth. Surgery 1974;75(4): Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

9 8. Ward J, Guthrie AJ, Hughes T, Baudouin CJ, Pollard S, Robinson PJ. Anatomy of the arterial supply to the liver demonstrated by MRI. Eur Radiol 1997,7: Seki H, Kimura M, Yoshimura S, Yamamoto T, Ozaki T, Sakai K. Development of extrahepatic arterial blood supply to the liver during hepatic arterial infusion chemotherapy. Eur Radiol 1998;8: Belli L, Magistretti G, Puricelli GP, Damiani G, Colombo E, Cornalba GP. Arteritis following intra-arterial chemotherapy for liver tumors. Eur Radiol 1997;7: Bloom AI, Gordon RL, Ahl KH, Kerlan RK Jr, LaBerge JM, Wilson MW, et al. Transcatheter embolization for the treatment of misperfusion after hepatic artery chemoinfusion pump implantation. Ann Surg Oncol 1999;6(4): Katyal S, Oliver JH, Peterson MS, Ferris JV, Carr BS, Baron RL. Extrahepatic metastases of hepatocellular carcinoma. Radiology 2000;216(3): Palma LD. Diagnostic imaging and interventional therapy of hepatocellular carcinoma. Br J Radiol 1998;71(848): Jiao LR, Hansen PD, Havlik R, Mitry RR, Pignatelli M, Habib N. Clinical short-term results of radiofrequency ablation in primary and secondary liver tumors. Am J Surg 1999;177(4): Livraghi T, Goldberg SN, Lazzaroni S, Meloni F, Lerace T, Solbiati L, et al. Hepatocellular carcinoma: radiofrequency ablation of medium and large lesions. Radiology 2000;214(3): Lencioni R, Paolicchi A, Moretti M, Pinto F, Armillotta N, Di Giulio M, et al. Combined transcatheter arterial chemoembolization and percutaneous ethanol injection for the treatment of large hepatocellular carcinoma: local therapeutic effect and long-term survival rate. Eur Radiol 1998;8: Lencioni R, Pinto F, Armillotta N, Bassi AM, Moretti M, Di Giulio M, et al. Long-term results of percutaneous ethanol injection therapy for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a European experience. Eur Radiol 1997,7: Engloner L, Bánsághi Z, Molnár Zs, Horváth-Karajz K. Kiterjedt, rosszindulatú májtumorok lokális kezelése intervenciós radiológiai módszerekkel. Magyar Belorvosi Archívum 1997;50(2): Livraghi T, Bolandi L, Lazzaroni S, Marin G, Morabito A, Rappaccini GL, et al. Percutaneous ethanol injection in the treatment of hepatocellular carcinoma in cirrhosis: study of 207 patients. Cancer 1992;69: Livraghi T. Liver metastases: result of percutaneous ethanol injection in 14 patients. Radiology 1991;179: Amin Z, Bown SG, Lees WR. Local treatment of colorectal metastases: a comparison of interstitial laser photocoagulation and percutaneous alcohol injection (PAI). Clin Radiol 1993,48: Rossi S, Stasi M, Carini E, Quaretti P, Garbagnati F, Squassante L, et al. Percutaneous RF interstitial thermal ablation in the treatment of hepatic cancer. AJR 1996;167: Solbiati L, Goldberg SH, Lerace T, Livraghi T, Meloni F, Dellanoce M, et al. Hepatic metastases: percutaneous radio-frequency ablation with cooled-tip electrodes. Radiology 1997;205: Lencioni R, Goletti O, Armilotta N, Paolicchi A, Moretti M, Cioni D, et al. Radio-frequency thermal ablation of liver metastases with cooled tip electrode needle: results of a pilot clinical trial. Eur Radiol 1998,8: Rossi S, Garbagnati F, Lencioni R, Allgaier HP, Marchiano A, Fornari F, et al. Percutaneous radio-frequency thermal ablation of nonresectable hepatocellular carcinoma after occlusion of tumor blood supply. Radiology 2000;217(1): Gazelle GS, Goldberg SN, Solbiati L, Livraghi T. Tumor ablation with radio-frequency energy. Radiology 2000;217(3): Vogl TJ, Mack MG, Straub R, Roggan A, Felix R. Magnetic resonance imaging-guided abdominal interventional radiology: laserinduced thermotherapy of liver metastases. Endoscopy 1997;29(6): Vogl TJ, Mack MG, Straub R, Roggan A, Felix R. Percutaneous MRIguided laser-inducated thermotherapy for hepatic metastases for colorectal cancer. Lancet 1997;350: Engloner L, Bánsághi Z. Intervenciós radiológiai módszerek alkalmazása a májdaganatok kezelésében. Folia Hepatologica 1998,3(1): Péter M, Szücs FZs, Tóth J, András Cs. Májtumoros betegek transarterialis kemoembolizációjával szerzett tapasztalataink. Magyar Radiologia 1999;73(2): Kan Z, Wallace S. Transcatheter liver lobar ablation: an experimental trial in an animal model. Eur Radiol 1997,7: Cioni D, Lencioni R, Bartolozzi C. Therapeutic effect of transcatheter arterial chemoembolization on hepatocellular carcinoma: evaluation with contrast-enhanced harmonic power Doppler ultrasound. Eur Radiol 2000;10: Martin M, Tarara D, Wu YM, Ukah F, Fabrega A, Corwin C, et al. Intrahepatic arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma and metastatic neuroendocrine tumors in the era of liver transplantation. Am Surg 1996;62: De Santis M, Alborino S, Tartoni PL, Torricelli P, Casolo A, Romagnoli R. Effects of lipiodol retention on MRI signal intensity from hepatocellular carcinoma and surrounding liver treated by chemoembolization. Eur Radiol 1997,7: Caturelli E, Siena DA, Fusilli S, Villani MR, Schiavone G, Nardella M, et al. Transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: evaluation of damage to nontumorous liver tissue long-term prospective study. Radiology 2000;215(1): Herrmann KA, Waggershauser T, Sittek H, Reiser MF. Liver intraarterial chemotherapy: use of the femoral artery for percutaneous implantation of catheter-port systems. Radiology 2000;217(3): M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése. Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A májtumorok komplex radiológiai kezelése Készítette: A Radiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Cél A radiológiai intervenciók beillesztése

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek

cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek cím Intervenciós cím onkoradiológia módszerek A Dr. cikk Battyány szerz István, Dr. Horváth László, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Rostás Tamás, Dr. Csete Mónika, PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika Dr. Kalmár

Részletesebben

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL

A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 83 90. A GYŰRŰSZERŰ KONTRASZTHALMOZÁS JELENTŐSÉGE A RECTUM TUMOROK MÁJMETASZTÁZISAINAK MEGÍTÉLÉSÉNÉL KISS MÁTÉ 1,2, DR. SHAIKH M. SHOAIB 1,

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig

A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig A képalkotó vezérelte mintavételektől a lokoregionális tumorterápiáig Bánsághi Zoltán dr. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Képalkotó Diagnosztikai Osztály, Budapest Az intervenciós radiológia közel 50

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán

II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio. Bevezetés. Bánsághi Zoltán II./3.5.2.: Radiofrekvenciás tumorablatio Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a jelenleg legelterjedtebb percután daganatpusztító eljárást. A fejezet teljesítését követően képes

Részletesebben

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika

Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Rosszindulatú májdaganatok képalkotó diagnosztikája a terápia tervezése és eredményességének megítélése. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Malignusgócos májelváltozások Primer Hepatocellularis

Részletesebben

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés

A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés A hepatocelluláris karcinóma kezelési lehetőségei - a májátültetés Végső Gy, Görög D, Kóbori L, Fehérvári I, Nemes B, Langer R Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest A szervátültetés

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése

A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A hepatocellularis carcinoma intervenciós radiológiai kezelése DOROS ATTILA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest

Részletesebben

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben az endokrin pancreas daganatival kapcsolatos tünetek, a betegség diagnosztikájának valamint a kezelés

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára

A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára A máj primer és áttéti daganatai neoadjuvans kezelésének hatása a sebészi stratégiára Dr. Jakab Ferenc Fovárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest Bevezetés Amáj elsõdleges és áttéti daganatainak

Részletesebben

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére

Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Képalkotó vizsgálatok a hepatocellularis carcinoma szűrésére JAKAB ZSUZSA DR. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika, Budapest A képalkotó

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája

Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája Hasi parenchymás szervek képalkotó diagnosztikája KOLLÁR Attila klinikai főorvos, általános igazgatóhelyettes Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Budapest Történeti előzmények: RTG

Részletesebben

III./3.2. Áttéti májdaganatok

III./3.2. Áttéti májdaganatok III./3.2. Áttéti májdaganatok Sréter Lídia Ebben a tanulási egységben a másodlagos májrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, valamint a kezelési lehetőségeinek áttekintése a cél egy beteg

Részletesebben

Intervenciós radiológia és sugárterápia

Intervenciós radiológia és sugárterápia Intervenciós radiológia és sugárterápia Hadjiev Janaki dr. Kaposvári Egyetem, Egészségügyi Centrum, Kaposvár A keresztmetszeti képalkotás forradalmi szerepe, a céltérfogat pontosabb meghatározása a CT-

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában

Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Képalkotó eljárások a gyermekonkológiában Onkoradiológia 2012 Varga Edit, Rudas Gábor oncoradiologia feladata differenciáldiagnosztika terápia követése háziorvos klinikus radiológus congenitalis NBL vs

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983.

Magyar ILCO Szövetség. 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Magyar ILCO Szövetség 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. Alapítva 1983. Komplex kezelés Szűrés A felismert daganatos beteg kivizsgálása Labor Colonoscópia Szövettan RTG UH CT MR Neoadjuvans kezelés Komplex

Részletesebben

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében

Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Az angiogenezis gátlásának szerepe a vastagbél- és végbélrák kezelésében Eredeti közlemény Bodoky György Fôvárosi Szent László és Szent István Kórház, Onkológiai Osztály, Budapest A szolid daganatok korszerû

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ

KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ KLINIKAI ONKOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. KLINIKAI ONKOLÓGIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz

Ultrahang alapok. Infrahang < 20 Hz Hallható hang 20 Hz 20.000 Hz Ultrahang > 20 khz Ultrahang történelem Publikáció: The Theory of Sound (Lord Rayleigh, 1877) A piezo-elektromos effektus (Pierre Curie, 1880) - ultrahang generálás és detektálás gyakorlati megvalósítása Első gyakorlati

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére

Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére Dr. Horváth László, Dr. Battyány István, Dr. Rostás Tamás, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Weninger Csaba, Dr. Radics

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

III./3.3. Epeutak tumorai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László

III./3.3. Epeutak tumorai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László III./3.3. Epeutak tumorai Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a leggyakoribb malignus epeúti tumor, a cholangiocarcinoma epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre

Chapter 10 Hungarian Summary. Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre 10 Összefoglaló Összefoglaló Az onkológiai gyógyszerfejlesztés eredetileg DNS-károsodást indukáló vegyületekre összpontosított, melyek az osztódó rákos sejteket célozzák meg. Jelenleg, nagy hangsúly fektetődik

Részletesebben

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM

10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM 10. PÉCSI INTERVENCIÓS RADIOLÓGIAI SZIMPÓZIUM Időpont: 2009. október 29-30. Helyszín: Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.) A szimpózium szervezői: Társszervező: Alapítvány

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A sigma és colon daganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja 20140808 Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! 1 Azonosítószám: 26/2013 2 Az eljárásrend tárgya 21 Az eljárásrend célja Figyelembe véve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY

JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY 5. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2009. DECEMBER JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY EREDETI KÖZLEMÉNY Az octreotid LAR hatása a tumor növekedésére áttétes neuroendokrin középbél- (mesenteron) daganatok esetében placebokontrollos,

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei

A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM A vastagbélrák radiológiájának újabb eredményei Onco Update 2004 Kollár Attila A szerzô a vastagbélrák képalkotó diagnosztikájával, a colonstenteléssel, valamint a colorectalis májmetasztázisok

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./15.4. A mellékvesekéreg carcinoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a mellékvesekéreg carcinoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika

A mellkasi szervek intervenciós radiológiája. Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika A mellkasi szervek intervenciós radiológiája Rostás Tamás PTE KK Radiológiai Klinika Csoportosítás Invazív beavatkozások röntgen UH CT EUS jelölés vezérelt mintavétel PTA Vascularis stent, stentgraft thrombolysis

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék

Emlődaganatok gyógyszeres kezelés. Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Emlődaganatok gyógyszeres kezelés Dr.Tóth Judit DE OEC Onkológiai Tanszék Epidemiológia Kb.7000-8000 új eset évente Mo-on Idősebbek betegsége: -25 éves korban: 5/100 000-50 éves korban: 150/100 000-75

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr.

Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Áttekintés az emlőrák megbetegedések és a gyógyítás helyzetéről Magyarországon beleértve a 2001 óta folyó mammográfiás szűréseket. Dr. Kovács Attila 1 Emlőrák Világszerte a 5. leggyakoribb rák nőkben (valamennyi

Részletesebben

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

RADIOLÓGIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben