A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése"

Átírás

1 INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A primer és szekunder májdaganatok nem sebészi kezelése Engloner László Non-surgical treatment for primary and secondary liver tumours A máj primer és szekunder daganatainak kezelési lehetôségei kiszélesedtek. A szerzô ezeket tekinti át, fôként az utolsó öt év irodalmi adatai alapján. Jelentôs eredmény, hogy a colorectalis daganatok reszekciója után, még a másodlagos daganat megjelenése elôtt, preventíven alkalmazott szisztémás és lokális kemoterápia nagymértékben csökkenti az áttétek kialakulását. Mivel a metasztázisok sebészi reszekciója csak az esetek kisebb részében lehetséges, nagy a szerepük az intervenciós radiológiai eljárásoknak. A percutan ablációk eredményesen alkalmazhatók, ha a daganatok száma nem haladja meg az ötöt, nagyságuk pedig a 40 mm-t. Ennél elôrehaladottabb stádiumban a vascularis intervenciós radiológiai módszerek jöhetnek szóba. A kombinált terápiás módszerek a komplex onkológiai ellátás keretében alkalmazandók. májmetasztázis, alkoholos infiltráció, radiofrekvenciás daganatabláció, lézeres tumorabláció, intervenciós kezelés, kemoembolizáció, intraarteriális kezelés The author review the possibilities of treatment for primary and secondary liver tumours based on mainly the last 5 years publications. It has been found that a preventive systemic and local intraarterial chemotherapy of patients with colorectal carcinoma after surgery and before appearance of liver metastases give better results: the number of patients with liver metastases can be significantly less in the future. As the possibility of surgical resection of metastatic lesions are limited for advanced tumours the role of interventional methods are more and more important. The percutaneous tumor ablation can be applicable with good results if the size of lesions will not exceed 40 mm and number of focal masses less than 5. Over this limit the vascular interventional methods can be effective for palliation. The therapeutic combinations are emphasized as sharing in complex oncological treatment. liver metastases, alcohol infiltration, radiofrequency ablation, laser ablation, interventional treatment, chemoembolization, intraarterial chemotherapy DR. ENGLONER LÁSZLÓ (levelezô szerzô/correspondent): Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Belgyógyászati Klinika/Semmelweis University, Faculty of Medicine, 2nd Department of Internal Medicine, H-1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. Érkezett: december 18. Elfogadva: január 19. 7

2 Amodern radiológiai képalkotó diagnosztika korszaka elôtt a primer és szekunder májdaganatok korai felismerésére alig volt esély. A tapintható, icterust okozó vagy mûtét közben felfedezett daganatok rendszerint már kezelhetetlenek voltak. Az inoperábilis daganatok kezelésére sem a szisztémás kemoterápia, sem a sugárterápia nem bizonyult hatékonynak. Ez idô tájt nem álltak rendelkezésre olyan eszközök sem, amelyekkel sikeresen beavatkozhattunk volna. A diagnosztikus lehetôségek az ultrahang, a komputertomográfia, a mágneses rezonanciás vizsgálómódszerek és a korszerû izotópdiagnosztika széles körû hozzáférhetôségével nyíltak meg. Ezzel csaknem párhuzamosan indultak meg azok a törekvések, amelyek a felismert gócos májbetegségek elkülönítésére, majd kezelésére irányultak. A célzott biopsziákkal citológiai és szövettani diagnózishoz jutunk. Lehetôségeink sokkal jobbak a daganatos stádium pontos meghatározására, és diagnosztikai szemléletünk is megváltozott 1. Érthetô, hogy elôtérbe került a májdaganatok kezelésének újragondolása. Sajnálatos, de a korszerû diagnosztikai eszközök elterjedése ellenére az idôben felfedezett és a sebészi eltávolításra alkalmas daganatok száma a 20%-ot nem haladja meg 2. A sikeresen reszekált metasztatikus elváltozások kiegészítô kezelés nélkül az esetek 75%-ában két év után kiújulnak 3. A sebészi abláció eredményessége több faktor figyelembevételével becsülhetô; ilyen a daganatok száma, mérete, a CEA 200 ng/ml alatti szintje, a lokális recidíva hiánya 4. Bár nem vitatható a sebészi tumorabláció elsôdlegessége, szigorú megszorításokkal alternatív megoldás is szóba jöhet 5. Ezek a körülmények magyarázzák, hogy a sikeresnek vélt mûtéti kezelést is ki kell egészíteni kemoterápiával, de az esetek nagyobb számát jelentô, sebészi kezelésre nem alkalmas daganatokkal is tenni kell valamit. A terápiás lehetôségeket az 1. ábrán tüntettük fel. Összeállításához Vogl anyagából merítettünk 2, kiegészítve az egyes fejezetekben citált lényegesnek tartott adatokkal. Alapvetôen a daganatok sebészi reszekciója jön szóba, ha a daganatok száma, elhelyezkedése ezt megengedi. E lehetôség híján a percutan ablációk lehetnek eredményesek, amelyek az intervenciós radio- 1. ábra. A máj primer és szekunder daganatainak terápiás lehetôségei 8 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

3 lógia módszerein alapulnak. Természetesen ezek is erôsen függnek a stádiumtól. Ha a daganatok mérete, illetve száma gátat szab e módszerek alkalmazásának, a vascularis intervenciók segíthetnek. A lehetséges kombinációkat a jobb eredményesség érdekében minden esetben mérlegelni kell. Fontos, hogy a kezelés folyamán a staging változhat, ezért a terápiás tervet ennek függvényében változtatni kell. Hangsúlyozzuk, hogy valamennyi említett módszer a komplex onkológiai ellátás része. T ERÁPIÁS LEHETÔSÉGEK A sebészi abláció kombinálása lokális és szisztémás kemoterápiával A terápiás lehetôségek között elsôsorban a sebészi kezelések eredményességének növelése jelenthet elôrelépést. Figyelemre méltó e téren a Kemeny és munkatársai által közölt tanulmány 6. Prospektív, randomizált anyagukban szignifikánsan jobb eredményeket értek el colorectalis carcinoma miatt operált azon betegeik esetében, akiknél a reszekció során állandó kanült ültettek be az arteria hepatica propriába (gastroduodenalisba), és azon keresztül citosztatikus oldatot juttattak a májba, mint azoknál, akik csak posztoperatív szisztémás citosztatikus kezelést kaptak. A lokális perfúziós citosztatikus kezelésben részesült betegeken nem volt kimutatható májmetasztázis. Két év után a kombinált gyógyszeres kezelést kapott betegek mindössze 10 százalékánál jelentek meg a májmetasztázisok, szemben a csak szisztémás kezelésben részesülôk 40 százalékával. A magyarázat a máj kettôs vérellátásában és a májmetasztázisok vérellátásában rejlik 7. A colorectalis rákokból az áttétet képezô sejteket a vena portae szállítja a májba. A daganatsejtek megtapadnak, majd növekedésük során, amint a 2-3 mm-es nagyságot elérik, a továbbiakban már az arteria hepatica felôl kapják a vérellátásukat. Ismeretes, hogy a máj felé tartó vérmennyiség százaléka a vena portae-n keresztül áramlik, míg a fennmaradó százalék az arteria hepaticán át érkezik a májba. A szisztémás kezelés során az átlagosan 5000 ml vérmennyiségben felhíguló gyógyszer (50 ml esetén akár 1 / 100 -ad része) halad a máj felé, amelynek további százaléka bizonyosan elkerüli a daganatot, így a daganatszövetben csak igen alacsony koncentrációban jelenik meg. További magyarázat, hogy a preoperatív diagnózis nem elég pontos. A megelôzô vizsgálatokkal ha azokat gondosan végezték is nem láthatók azok a daganatszigetek, amelyek még a felismerhetôség határa alatt vannak. Ezért nem jelenthetô ki, hogy a metasztázis sebészi reszekciója biztosan tumormentességet eredményez. Mivel a staging nem elég pontos, a kiegészítô citosztatikus kezelés minden esetben indokolt. Továbbá az intraoperatív kanülimplantáció és az így végrehajtott lokális intraarteriális infúziós kemoterápia sem lehet biztosan eredményes, ha elôtte nem készült pontos felmérés az érellátási viszonyokról, amelyek a kezelés során is változhatnak Ismeretesek törekvések az implantált katéterek révén bejuttatott kemoterapeutikum eloszlásának ellenôrzésére, esetleges korrekciójára 11. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a hepatocellularis carcinomák távoli áttétei a tüdôben, a hasi nyirokcsomókban, a csontokban nem ritkák 12, tehát vizsgálatainkat ki kell terjeszteni az extrahepaticus régiókra is. Az eredmények további javítására irányulnak azok a diagnosztikus törekvések is például a Lipiodol CT, amelyeknek célja a szenzitivitás növelésével a kicsiny intrahepaticus laesiók felismerése 13. Percutan intervenciós radiológiai módszerek E módszerek célja a máj körülírt daganatainak elpusztítása olyan esetekben, amikor a sebészi reszekció feltételei nem adottak. Egyes közleményekben a reziduális daganatok ablációjára javasolnak percutan beavatkozásokat 14, vagy szoliter, kis primer májrákoknál a sebészi abláció alternatívájaként 5, 13 ajánlják E módszerek alkalmazhatóságát alapvetôen az elváltozások száma és nagysága határozza meg. Vogl összefoglaló munkájában a daganatok átmérôjének felsô határát 40 mm-nél, számukét pedig ötnél vonja meg 2. Nagyobb számú vagy átmérôjû elváltozások a percutan ablációra általában nem alkalmasak, bár Livraghi ennél nagyobb átmérôjû daganatokat is kezelt sikeresen 15. Lencioni és munkacsoportja kombinált kezeléssel ért el jó eredményeket 16, 17. Kiterjedt daganatok kombinált kezelési lehetôségeirôl is beszámolnak 18. M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

4 Percutan etanolinjekció A daganat alkoholos roncsolása kellô gyakorlattal egyszerûen kivitelezhetô, nem igényel költséges eszközöket, anyagokat. Az eljárás során ultrahangvezérléssel, úgynevezett szabadkéz-technikával, finom tûvel kell megszúrni a daganatot. Abszolút alkohollal infiltrálni kell annak teljes volumenét, a tû pozíciójának folytonos változtatása közben. Fontos a tumor felszínének infiltrálása is, hiszen köztudottan itt megy végbe a daganat növekedése. Talán ezért is kísérte olyan nagy figyelemmel a szakma, különösen a radiofrekvenciás és a lézerablációs lehetôségek kialakulása, elterjedése elôtt 19, 20. Ma úgy tûnik, ez a módszer önmagában a 3 cm átmérônél kisebb hepatocellularis carcinomákban lehet eredményes 2, 5. Ennél nagyobb átmérôjû hepatocellularis carcinomában (HCC) önmagában kevésbé, kemoembolizációval kombinálva jobb eredménnyel alkalmazható 16, 17, míg metasztatikus rákokban az egyenetlen eloszlás miatt kevésbé vagy egyáltalán nem hatásos 2, 21. Az eredményeket rontja, ha a daganatok kiterjedése nagyobb, ha számuk kettônél több, de befolyásolja a cirrhosis talaján kifejlôdött hepatocellularis carcinomák eseteiben az a körülmény is, hogy Child-Pugh A, B vagy C típusú cirrhosisról van-e szó. Radiofrekvenciás tumorabláció A figyelem mostanában a hôhatáson alapuló radiofrekvenciás és lézeres abláció felé irányul. Rossi az elsôk között számolt be primer és szekunder májdaganatos betegek kezelési eredményeirôl radiofrekvenciás hôkezelést alkalmazva 22. Monopoláris, majd bipoláris elektródát percutan bevezetve a tumorszövetbe, ott 90 C fokos hômérséklet keletkezik, amely koagulációs nekrózist idéz elô az elektróda csúcsának környezetében, mintegy 1 8 cm 3 -es térfogatban, az elektródától függôen. Összesen 39 beteg kezelésével nyert tapasztalatait írja le; a daganatok átmérôje egy esetben sem haladta meg a 3 cm-t 22. A radiofrekvenciás eszközök továbbfejlesztését jelentette a kettôs lumenû kanül, amelyen át fiziológiás konyhasóoldatot áramoltatnak az elektróda felmelegedésének elkerülésére 23, 24. Solbiati májmetasztázisok kezelési eredményeit ismerteti, ahol a legnagyobb daganat átmérôje meghaladta az 5 cm-t. A teljes betegszám 77%-ánál ért el komplett nekrózist, ez az arány a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû daganatoknál jobb volt 23. Lencioni és munkatársai a módszert májmetasztázisok kezelésére alkalmazták olyan laesiók ablációjára, amelyeknek legnagyobb átmérôje megközelítôleg 5 cm volt. Ôk is úgy találták, hogy a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû daganatokban érhetô el a legteljesebb nekrózis 24. Jiao e módszert kombináltan is alkalmazta: nem reszekálható primer és metasztatikus tumorok eseteiben vagy intraoperatívan, vagy a mûtét után a reziduális daganatok ablációjára 14. Rossi a primer, nem operálható daganatok tápláló artériájának embolizációját végezte el, sebészi szivaccsal. Ezt követte a percutan radiofrekvenciás kezelés. Azt találta, hogy e módszerrel nagyobb térfogatú daganatok is eredményesen kezelhetôk. Anyagában az elváltozások 3,5 8 cm-es átmérôjûek voltak 25. Ugyancsak közepes és nagyobb primer daganatok eredményes kezelésérôl számoltak be Livraghi és munkatársai 15. A legnagyobb átmérôjû elváltozás anyagukban 9,5 cm-es volt. Tapasztalataik szerint a körülírt és közepes méretûek szignifikánsan eredményesebben kezelhetôk, mint a nagy, illetve infiltratív daganatok. A legjobb túlélési eredményekrôl Solbiati számolt be: betegeinek mindegyike élt a kezelést követô 6. hónapban, 94%-a a 12. hónapban és 89%-a a 18. hónapban 23. A radiofrekvenciás tumorablációt nemcsak a máj, hanem más szervek daganatainak kezelésére is alkalmazhatónak találják Gazelle és munkatársai 26. Percutan lézerabláció Hasonlóan az elôzôekben tárgyalt radiofrekvenciás módszerhez, a percutan lézerabláció (laser-induced thermotherapy: LITT) esetén is hôterápiáról van szó: a tumorszövetbe vezetett kvarc száloptika diffúz fényemissziójával (neodímium-ittrium-alumínium-gránit: Nd-YAG, hullámhossz: 1064 nm) a tumorszövetben hô keletkezik, amely koagulációs nekrózist idéz elô. A degeneratív folyamat a tumorszövet elpusztulását, zsugorodását eredményezi anélkül, hogy a környezô ép szövetek károsodnának 2. A felmelegített térfogat nagysága függ a lézersugár energiájától, a besugárzási idôtôl, az optika megfelelô pozíciójától és a tumorszövet tulajdonságaitól is. A besugárzás folyamán a tumorszövet hômérséklet-változásait monitorozni kell. Ezt az erre a célra kifejlesztett, optimalizált, speciális, hôérzékeny, mágneses rezonanciás szekvencia segítségével le- 10 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

5 het elérni, folyamatosan követve a hô okozta károsodás kiterjedését, különös tekintettel a környezô ép szövetekre 2, 27, 28. Az így elérhetô átlagos túlélési idô Vogl anyagában 36,4 hónap 27, 28. Az elváltozások maximális átmérôje 4 cm volt, számuk legfeljebb öt. További feltétel volt, hogy ne legyen májon kívüli áttét. A kezelés 24 órás megfigyelést igényel. A betegek a beavatkozást jól tolerálták. Vogl és munkatársai ajánlható, minimálisan invazív percutan módszernek tartják. Vascularis intervenciós módszerek Lokális intraarteriális infúzió A kezelési módszer jelentôségérôl és az eredményekrôl az elôzôekben volt szó. Az állandó kanült ma még általában sebészi feltárással ültetik be. A bizonyítottan jó eredmények ellenére nem nevezhetô általánosan elterjedt eljárásnak, különösen nem hazánkban. A citosztatikum lokális infúzióját percutan katéterezéssel általában nehézség nélkül és ismételten meg lehet oldani 29. Ma az egyszer használatos, kis átmérôjû katéterekkel, illetve segédeszközökkel az erek terhelhetôsége nagyobb, mint akár egy évtizede volt. Az alkalmazott citosztatikumok többfélék 29, 30 : 5- fluorouracil, mitomycin C, cisplatin, adriablastin, epirubicin vagy más intraarteriálisan adható citosztatikum. Kombinációkban alkalmazva ügyelni kell azokra a megszorításokra, amelyek az adható dózisokra vonatkoznak. E kezelési módot alkalmazhatjuk metasztázisok megelôzésére 6 vagy palliatív kezelésre olyan esetekben, amikor a kemoembolizáció feltételei nem adottak. Intraarteriális kemoembolizáció Állatkísérletekkel igazolt, hogy a májszövet teljesen elpusztul, ha a májartériába embolizáló anyagokat olajos kontrasztanyagot és etanolt egyidejûleg fecskendezünk be (intraarteriális kemoembolizáció; transcatheter intraarterial chemoembolization: TACE) 31. Az elhalás mértéke függ attól, bejut-e embolizációs anyag a portarendszerbe vagy sem. Az etanol érösszehúzódást elôidézve fokozza az olajos kontrasztanyag hatását. Kemoembolizációra a legáltalánosabban elterjedt anyag a Lipiodol Ultrafluid, amely jól kezelhetô, nem költséges. A beadható mennyiség 5 20 ml, attól függôen, hogy mennyit vesz fel a tumor. A primer májdaganatok és a metasztatikus rákok közül a hormontermelô tumorok áttétei általában jól vaszkularizáltak, a Lipiodolt jól halmozzák és hónapokig is tárolják 16, 30, 32, 33. Az ép májszövet által felvett Lipiodol-mennyiség kisebb, a máj Kupffersejtjei egy-két napon belül eliminálják. A tumorszövetben tárolt Lipiodol natív röntgenfelvételen, de még inkább CT-vizsgálattal jól látható. MRvizsgálattal is tanulmányozható a tumor, illetve a környezô ép szövetek Lipiodol-tartalma 34, valamint az ép szövetek esetleges károsodása 35. Preoperatív kemoembolizáció intervallumokban történô alkalmazását írják le Martin és munkatársai 33. Három ülésben, egy hónapos idôközökben a tervezett kemoembolizációs anyag 50, 75, majd 100%-át adják be, hogy csökkentsék a hepatotoxicus hatást. Elterjedôben van a polivinilalkohol szemcsék alkalmazása is, ami jóval költségesebb a Lipiodolnál. Az embolizációs anyag és a citosztatikum egyidejû adásával a sejtérés gátlása fokozódik részben a kialakult ischaemia, részben a lekötôdô gyógyszer hatására. Akkor alkalmazhatjuk, ha biztonságos katéterpozíciót érhetünk el, és a vena portae keringése megtartott (2. ábra). Jó katéterpozíciónál, a gastroduodenalis artériába nem jut embolizációs anyag, azaz vagy az arteria hepatica propriába, vagy a bal, illetve a jobb lebenyartériába vezetjük a katétert. Szerencsés, ha szoliter daganat esetén a tumort tápláló artériát fel tudjuk keresni. A beavatkozás elôtt mindig meg kell gyôzôdni arról, hogy a portarendszer keringése megtartott-e. Erre egyaránt alkalmas az indirekt portográfia és a véna Doppler-vizsgálata. Saját gyakorlatunkban minden esetben Doppler-vizsgálatot végzünk nemcsak kemoembolizáció, hanem lokális intraarteriális infúziós kezelés elôtt is. Az utóbbi esetben ezt az artériás sérülés veszélye indokolja. A kemoembolizáció eredményességének vizsgálata nagyon fontos. A tumor keringésének megszüntetését esetenként csak megismételt beavatkozásokkal érhetjük el, ezért a nyomon követés egyre érzékenyebb módszereit kell alkalmazni. A CT- és MR-vizsgálatok mellett az ultrahang-kontrasztanyagos vizsgálatok jelentôs elôrelépést jelenthetnek 32. A kemoembolizáció eredményességét nehéz megítélni. Mivel általában kiterjedt és többszörös tumorokról van szó, továbbá más terápiás módsze- M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

6 2. a. ábra. Nagy kiterjedésû metasztatikus elváltozások a májban. A primer tumor a colon adenocarcinomája. Elôzetes percutan etanolinjekciós és kemoembolizációs kezelések után részleges artériás keringés látható a helikális CT-vizsgálat során a tumor széli részein 2. c. ábra. Mikrokatéterrel a tumort ellátó artériát felkeressük, polivinilalkohol szemcsékkel embolizáljuk. A szemcséket kontrasztanyaggal jelölve ábrázolódik a tumor 2. b. ábra. Angiogram a máj artériás ellátásáról. Az arteria hepatica mindkét lebenyága ábrázolódik 2. d. ábra. Kontrollangiogram: a tumort tápláló artériás ágakban nem látszik keringés embolizáció után 12 Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

7 rekkel kombináltan alkalmazzák az egyes szerzôk, így csak becsülni lehet, hogy a túlélési idô átlagosan 12 hónap alatt van. Jobb eredményeket endokrin tumorok metasztázisaiban lehet elérni 2. Fontos azonban az életminôség javulása is, hiszen a betegek a kezelések után relatív remisszióba jutnak. Endokrin tumoroknál a hormontermelés csökkenése objektíven mérhetô 33. A tumort tápláló artéria embolizációja Önálló beavatkozásként rendszerint nem alkalmazzuk. Jó kiegészítôje lehet a kemoembolizációs kezelésnek. Spirállal vagy sebészi szivacs darabkáival lehet végezni. Cél a tumorszövet-abláció fokozása 25 (3. ábra). Kombinált kezelések Az elôzôekben leírtak alapján már következtetni lehet arra, hogy az egyes módszerek kombinációját célszerû alkalmazni (1. ábra). A legfontosabb valószínûleg az az áttörés, amikor a colorectalis rákok reszekciója során a beültetett kanült felhasználva valósul meg a lokális intraarteriális kemoterápia, kiegészítô szisztémás kezeléssel. Kemeny és munkacsoportja meggyôzô adatokkal szolgál ehhez 6. Ilyen preventív adjuváns kezelésrôl korábban alig esett szó. 3. b. ábra. Polvinilalkohol szemcsékkel folytatva az embolizációt a tumorszövetben a kontrasztanyaggal jelölt embolizációs anyag egyenletesebb eloszlása látszik 3. a. ábra. Hormontermelô daganat okozta áttétek a máj jobb lebenyében. Lipiodolos kemoembolizáció utáni kép: inhomogén tárolás 3. c. ábra. Az arteria mesenterica superiorból eredô tápláló artériát spirállal zárjuk le. Az embolizációs spirál vége nyújtva maradt, biztonságos távolságban van a fôértôl M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

8 A gondozás hatásfokának javításával a már kialakult metasztatikus rákok mielôbbi felismerése kívánatos. Csak megerôsíteni tudjuk Péter és munkatársainak azt a tapasztalatát, hogy rendszerint elôrehaladott állapotban kerülnek kezelésre a betegek 18, 29, 30. Így a vascularis intervenciók szerepe ma igen jelentôs, fôként a metasztatikus rákok kezelésében. Leggyakoribb a kemoembolizáció és a tápláló artéria embolizációjának kombinálása. A percutan abláció lehetôségei változnak. Mára a lézerabláció került elôtérbe, a percutan etanolinfiltráció szerepe visszaszorult. Az idevonatkozó adatokból kitûnik, hogy alkalmazásuk erôsen függ a stádiumtól, s maga a stádiummeghatározás sem mindig könnyû. Az ajánlott szisztémás és lokális intraarteriális kemoterápia ugyanúgy célszerû, mint a sebészi kezelésnél ajánlott preventív célú kombinált kezelés. Az ismételt intraarteriális kezeléseknél újabban percutan behelyezhetô és rezervoárral ellátott kanül kiválthatja a sebészi feltárást 36. A percutan abláció és a tumort tápláló artéria okklúziója ésszerû ajánlás 25. Ö S SZEGZÉS A primer és metasztatikus májrákok kezelésében elsôdleges szerepe van a sebészi reszekciónak. Sajnos, a felismert esetek kis, mintegy 20 százalékában végezhetô el a mûtét 2, 6. A diagnosztikai módszerek egyre bôvülnek, így a korai felismerés esélyei nôhetnek. A gyógyítási lehetôségek is egyre fejlôdnek, de mégsem olyan mértékben és ütemben, ahogy az szükséges lenne. Az új módszerekkel megszerezhetô klinikai tapasztalatok nagyon idôigényesek, de a gyakorlatba való széles körû beépülésük még annál is hosszabb folyamat. Mivel a sebészi kezelés lehetôségei erôsen korlátozottak, egyre fontosabbak azok az intervencionális radiológiai technikák, amelyekkel a nem operálható esetekben még jó eredményeket lehet elérni. A percutan módszerek közül az alkoholos infiltrációhoz nagy reményeket fûztünk. Alkalmazási lehetôségei azonban sokkal korlátozottabbak, mint azt kezdetben hittük. A múlt évtized elsô felében sorra jelentek meg nagyszámú betegen szerzett tapasztalatokat magukban foglaló publikációk. Mára bizonyosnak látszik, hogy az önmagában végzett alkoholos infiltrációval a 3 cm-nél nem nagyobb átmérôjû hepatocellularis carcinomák teljesen elpusztíthatók, az ennél nagyobb laesiók és a metasztatikus rákok esetében azonban sohasem teljes a tumornekrózis. Eredményesebben alkalmazható kombinációkban. A radiofrekvenciás és a lézeres abláció eredményességérôl az elmúlt évtized második felében olvashattunk inkább. Itt is erôsen korlátozottak azonban a lehetôségek, ha a daganatok száma az ötöt, méretük a 40 mm-t meghaladja. Úgy tûnik, hogy a lézerabláció jobb eredményeket hozhat, mint a radiofrekvenciás abláció, és technikai feltételei kisebb anyagi ráfordítással teremthetôk meg. Ha a daganat stádiuma miatt a percutan ablációtól nem várható eredmény, a vascularis intervenciók javíthatnak a beteg sorsán. A legtöbb szó a kemoembolizációról esik, azonban ennek is megvannak a feltételei. Ezek híján a lokális intraarteriális kemoterápia jön szóba. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kombinált kezelések javítják az eredményeket. Alig találni olyan, a témát átfogóan tárgyaló publikációt, amelyben ez ne kapna hangsúlyt. Kiemeljük, hogy az ismertetett módszereket a komplex onkológiai ellátás keretében kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a radiológiai technikákon alapuló kezelések nem vonhatják ki a beteget az onkológiai ellátórendszerbôl, legfeljebb e módszerek beépíthetôk abba. Irodalom 1. Savci G. The changing role of radiology in imaging liver tumors: an overview. Eur J Radiol 1999;32(1): Vogl T, Müller PK, Mack MG, Sraub R, Engelmann K, Neuhaus P, et al. Liver metastases: interventional therapeutic techniques and results, state of art. Eur Radiol 1999;9: Fong Y, Blumgart LH. Hepatic colorectal metastasis: current status of surgical therapy. Oncology (Huntingt) 1998;10: Fong Y, Fortner J, Sun RL, Brennan MF, Blumgart LH. Clinical score for predicting recurrence after hepatic resection for metastatic colorectal cancer: analysis of 1001 consecutive cases. 1. Ann Surg 1999;230(3): Bartolozzi C, Lencioni R. Ethanol injection for the treatment of hepatic tumours. Eur Radiol 1996;6: Kemeny N, Huang Y, Alfred M, Cohen MD, Weiji Shi MS, et al. Hepatic arterial infusion of chemotherapy after resection of hepatic metastases from colorectal cancer. N Engl J Med 1999;341: Ackerman NB. The blood supply of experimental liver metastases. IV. Changes in vascularity with increasing tumor growth. Surgery 1974;75(4): Engloner László: Májdaganatok nem sebészi kezelése

9 8. Ward J, Guthrie AJ, Hughes T, Baudouin CJ, Pollard S, Robinson PJ. Anatomy of the arterial supply to the liver demonstrated by MRI. Eur Radiol 1997,7: Seki H, Kimura M, Yoshimura S, Yamamoto T, Ozaki T, Sakai K. Development of extrahepatic arterial blood supply to the liver during hepatic arterial infusion chemotherapy. Eur Radiol 1998;8: Belli L, Magistretti G, Puricelli GP, Damiani G, Colombo E, Cornalba GP. Arteritis following intra-arterial chemotherapy for liver tumors. Eur Radiol 1997;7: Bloom AI, Gordon RL, Ahl KH, Kerlan RK Jr, LaBerge JM, Wilson MW, et al. Transcatheter embolization for the treatment of misperfusion after hepatic artery chemoinfusion pump implantation. Ann Surg Oncol 1999;6(4): Katyal S, Oliver JH, Peterson MS, Ferris JV, Carr BS, Baron RL. Extrahepatic metastases of hepatocellular carcinoma. Radiology 2000;216(3): Palma LD. Diagnostic imaging and interventional therapy of hepatocellular carcinoma. Br J Radiol 1998;71(848): Jiao LR, Hansen PD, Havlik R, Mitry RR, Pignatelli M, Habib N. Clinical short-term results of radiofrequency ablation in primary and secondary liver tumors. Am J Surg 1999;177(4): Livraghi T, Goldberg SN, Lazzaroni S, Meloni F, Lerace T, Solbiati L, et al. Hepatocellular carcinoma: radiofrequency ablation of medium and large lesions. Radiology 2000;214(3): Lencioni R, Paolicchi A, Moretti M, Pinto F, Armillotta N, Di Giulio M, et al. Combined transcatheter arterial chemoembolization and percutaneous ethanol injection for the treatment of large hepatocellular carcinoma: local therapeutic effect and long-term survival rate. Eur Radiol 1998;8: Lencioni R, Pinto F, Armillotta N, Bassi AM, Moretti M, Di Giulio M, et al. Long-term results of percutaneous ethanol injection therapy for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a European experience. Eur Radiol 1997,7: Engloner L, Bánsághi Z, Molnár Zs, Horváth-Karajz K. Kiterjedt, rosszindulatú májtumorok lokális kezelése intervenciós radiológiai módszerekkel. Magyar Belorvosi Archívum 1997;50(2): Livraghi T, Bolandi L, Lazzaroni S, Marin G, Morabito A, Rappaccini GL, et al. Percutaneous ethanol injection in the treatment of hepatocellular carcinoma in cirrhosis: study of 207 patients. Cancer 1992;69: Livraghi T. Liver metastases: result of percutaneous ethanol injection in 14 patients. Radiology 1991;179: Amin Z, Bown SG, Lees WR. Local treatment of colorectal metastases: a comparison of interstitial laser photocoagulation and percutaneous alcohol injection (PAI). Clin Radiol 1993,48: Rossi S, Stasi M, Carini E, Quaretti P, Garbagnati F, Squassante L, et al. Percutaneous RF interstitial thermal ablation in the treatment of hepatic cancer. AJR 1996;167: Solbiati L, Goldberg SH, Lerace T, Livraghi T, Meloni F, Dellanoce M, et al. Hepatic metastases: percutaneous radio-frequency ablation with cooled-tip electrodes. Radiology 1997;205: Lencioni R, Goletti O, Armilotta N, Paolicchi A, Moretti M, Cioni D, et al. Radio-frequency thermal ablation of liver metastases with cooled tip electrode needle: results of a pilot clinical trial. Eur Radiol 1998,8: Rossi S, Garbagnati F, Lencioni R, Allgaier HP, Marchiano A, Fornari F, et al. Percutaneous radio-frequency thermal ablation of nonresectable hepatocellular carcinoma after occlusion of tumor blood supply. Radiology 2000;217(1): Gazelle GS, Goldberg SN, Solbiati L, Livraghi T. Tumor ablation with radio-frequency energy. Radiology 2000;217(3): Vogl TJ, Mack MG, Straub R, Roggan A, Felix R. Magnetic resonance imaging-guided abdominal interventional radiology: laserinduced thermotherapy of liver metastases. Endoscopy 1997;29(6): Vogl TJ, Mack MG, Straub R, Roggan A, Felix R. Percutaneous MRIguided laser-inducated thermotherapy for hepatic metastases for colorectal cancer. Lancet 1997;350: Engloner L, Bánsághi Z. Intervenciós radiológiai módszerek alkalmazása a májdaganatok kezelésében. Folia Hepatologica 1998,3(1): Péter M, Szücs FZs, Tóth J, András Cs. Májtumoros betegek transarterialis kemoembolizációjával szerzett tapasztalataink. Magyar Radiologia 1999;73(2): Kan Z, Wallace S. Transcatheter liver lobar ablation: an experimental trial in an animal model. Eur Radiol 1997,7: Cioni D, Lencioni R, Bartolozzi C. Therapeutic effect of transcatheter arterial chemoembolization on hepatocellular carcinoma: evaluation with contrast-enhanced harmonic power Doppler ultrasound. Eur Radiol 2000;10: Martin M, Tarara D, Wu YM, Ukah F, Fabrega A, Corwin C, et al. Intrahepatic arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma and metastatic neuroendocrine tumors in the era of liver transplantation. Am Surg 1996;62: De Santis M, Alborino S, Tartoni PL, Torricelli P, Casolo A, Romagnoli R. Effects of lipiodol retention on MRI signal intensity from hepatocellular carcinoma and surrounding liver treated by chemoembolization. Eur Radiol 1997,7: Caturelli E, Siena DA, Fusilli S, Villani MR, Schiavone G, Nardella M, et al. Transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: evaluation of damage to nontumorous liver tissue long-term prospective study. Radiology 2000;215(1): Herrmann KA, Waggershauser T, Sittek H, Reiser MF. Liver intraarterial chemotherapy: use of the femoral artery for percutaneous implantation of catheter-port systems. Radiology 2000;217(3): M A G Y AR RADIOLÓGIA 2001;75(1):

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében

A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Összefoglaló közlemény A rádiófrekvenciás ablatio helye a malignus májdaganatok kezelésében Lehetôségek és korlátok Bánsághi Zoltán Role of radiofrequency ablation in the treatment

Részletesebben

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai

III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai III./15.6. Az endokrin pancreas daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben az endokrin pancreas daganatival kapcsolatos tünetek, a betegség diagnosztikájának valamint a kezelés

Részletesebben

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocellularis carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications

Publication list. List of papers published in extenso. Other publications Publication list List of papers published in extenso 1. Horváth K, Gődény M: Képalkotó vizsgálatok a nőgyógyászati daganatok stádium meghatározásában. Magyar Radiológia 2004; 78(6):284-292. 2. Horváth

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika

Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában. DEOEC Radiológiai Klinika Új képalkotó eljárások a daganatdiagnosztikában DEOEC Radiológiai Klinika MSCT 1998 - Még gyorsabb aquisitiós idő, - alacsony dózis, - jobb kontraszt és térbeli feloldás, - tetszés szerinti vastagságú

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére

Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére Intervenciós onkoradiológia Legújabb lehetôségek helyileg elôrehaladott daganatok kezelésére Dr. Horváth László, Dr. Battyány István, Dr. Rostás Tamás, Dr. Harmat Zoltán, Dr. Weninger Csaba, Dr. Radics

Részletesebben

A fejezet felépítése

A fejezet felépítése III./15.4. A mellékvesekéreg carcinoma Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a mellékvesekéreg carcinoma tüneteinek, diagnosztikájának valamint a kezelés lehetőségeinek az áttekintése

Részletesebben

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2354-06 Nőgyógyászati citodiagnosztika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A laboratóriumba vendég érkezik. Tájékoztassa a rákmegelőzés lehetőségeiről! Ismertesse a citológiai előszűrő vizsgálatok lényegét! - a primer és szekunder prevenció fogalma, eszközei - a citológia

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A máj daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Sebészeti, Radiológia és

Részletesebben

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014

Nukleáris onkológiai vizsgálatok. Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése. Dr. Földes Iván 2013, 2014 Nukleáris onkológiai vizsgálatok Pajzsmirigyrák terápiák és utánkövetése Dr. Földes Iván 2013, 2014 A pajzsmirigyrák előfordulásának gyakorisága Magyarországon (2010 évi rákregiszter alapján) A rosszindulatú

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc

Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén. Dr. Bánhidy Ferenc Kemoterápiás lehetőségek terhesség alatt kialakult emlőrák esetén Dr. Bánhidy Ferenc Emlőrák Várandósság alatt az emlőrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganattípus. Pregnancy associated breast cancer

Részletesebben

A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat)

A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat) A PAJZSMIRIGY GÖBÖK ALKOHOLOS KEZELÉSÉRÕL (betegtájékoztató és beleegyezõ nyilatkozat) Az alkoholos kezelésrõl röviden. Az alkoholos kezelést évtizedek óta alkalmazzák pl. gócos máj-, és vesebetegségek

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT)

Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) Területi Radiológus Továbbképzés (TRT) A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása A TRT 8 témában (mellkas, has, eml, mozgásszerv, idegrendszer, fej-nyak régió, intervenció, gyermekradiológia) a négy egyetemi

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter

III./10.3. A hímvesszőrák. Bevezetés. A fejezet felépítése. A./ Etiológia. B./ Patológia. Nyirády Péter III./10.3. A hímvesszőrák Nyirády Péter A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a hímvesszőrák előfordulásával, diagnosztikájával és kezelésével kapcsolatos ismereteket. A fejezet elsajátítása során

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam Májátültetés Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 2 3 4 5 6 A májátültetés indikációi Krónikus, végállapotú májbetegség. Cholestasissal járó májbetegség. Máj eredető öröklıdı anyagcsere-betegség.

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

TREHTMEHT FflCTOHS 3HFLÜEHCIHG SÜBUIUHL IN PHHCREHTiC CflRCIH0HH

TREHTMEHT FflCTOHS 3HFLÜEHCIHG SÜBUIUHL IN PHHCREHTiC CflRCIH0HH HU9900738 TREHTMEHT FflCTOHS 3HFLÜEHCIHG SÜBUIUHL IN PHHCREHTiC CflRCIH0HH Nathan Warszawski * Karl Heinz Link**, Antje Warszaivski*, Manfred Paul Lutz***, Bernd Michael Scheider, EruiinM. Röttinger*.

Részletesebben

gyógyszert felszabadító embolizációs gyöngy STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN

gyógyszert felszabadító embolizációs gyöngy STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN HASZNÁLATI UTASÍTÁS DC Bead M1 gyógyszert felszabadító embolizációs gyöngy STERIL EGYSZER HASZNÁLATOS NEM PIROGÉN LEÍRÁS: A DC Bead M1 pontosan kalibrált, gyógyszert felszabadító embolizációs hidrogél

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ 1 131 I-ETHIOJODÁLT OLAJ (LIPIODOL) TERÁPIA- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ (EANM procedure guidelines for 131 I-ethiodised oil [Lipiodol] therapy) Fordította: Rajtár Mária Célkitűzés Az irányelvek célkitűzése az,

Részletesebben

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d.

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága (MAGYOT) Tudományos Szimpóziuma Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2013. május 9-11. PROGRAM 2013. május 9. (csütörtök) 14.00 Ebéd 16.00 16.10 Megnyitó

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák

A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák A renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Szeméremtestrák Készítette: A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium A Sugárterápiás és

Részletesebben

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft.

OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl. Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. OncotypeDX és más genetikai tesztek emlőrákban és azon túl Dr. Nagy Zoltán Med Gen-Sol Kft. 2 A betegek leggyakoribb kérdései! Kiújul a betegségem?! Kell kemoterápiát kapnom?! A beteg és környezete életét,

Részletesebben

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A hepatocelluláris carcinoma diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai

III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai III./15.2. A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai Tóth Miklós, Igaz Péter, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben egy fiatal nő kórtörténetét ismertetjük, akinek 2000. márciusában (26 éves korában) nyaki

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Javaslat az onkológiai locoregionalis elektrohyperthermia végzésére

Javaslat az onkológiai locoregionalis elektrohyperthermia végzésére SUGÁRTERÁPIÁS ÉS ONKOLÓGIAI SZAKMAI KOLLÉGIUM TITKÁR: PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS ELNÖK: DR.SZŰCS MIKLÓS ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET BÁCS-KISKUN MEGYEI KH 1122 BUDAPEST, RÁTH GYÖRGY U. 7-9. ONKORADIOLÓGIAI

Részletesebben

VIRIDEX RF. SalonTech

VIRIDEX RF. SalonTech VIRIDEX RF SalonTech Viridex RF A Viridex RF működésének alapja a vékony tű legvége által 4 Mhz-es rezgésekkel átadott rádiófrekvenciás hőenergia. Az előidézett termo koagulációnak köszönhetően kíméletesen

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

Dr. Fedorcsák Imre OITI

Dr. Fedorcsák Imre OITI Sztereotaxiás sugársebészeti fejlődése - lehetőségek Magyarországon Dr. Fedorcsák Imre OITI A sugársebészet definíciója: Egy pontosan meghatározott intracranialis céltérfogatot úgy tudunk nagy adott esetben

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

III./8.4. Metasztatikus emlőrák

III./8.4. Metasztatikus emlőrák III./8.4. Metasztatikus emlőrák Szentmártoni Gyöngyvér, Dank Magdolna A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az áttétes emlőrák kezelésének főbb állomásait, az egyénre szabott optimális ellátást.

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László

III./2.2. Gyomor daganatai. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Dank Magdolna, Torgyík László III./2.2. Gyomor daganatai Dank Magdolna, Torgyík László Ebben a tanulási egységben a gyomorrák epidemiológiájának, tünetének, szűrési lehetőségeinek és diagnosztikájának valamint a kezelési lehetőségek

Részletesebben

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők Szájsebészet Dento-alveoralris sebészet Fogeltávolítás (Extractio,sculptio) Fogmegtartó műtétek Parodontális sebészet Maxillofacialis sebészet Fejlődési rendellenességek Traumatológia Tumorok Asszisztensi

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

III./2.4. Vastagbél tumorok. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László

III./2.4. Vastagbél tumorok. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. Herszényi László III./2.4. Vastagbél tumorok Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a vastagbélrák (colorectalis carcinoma-crc) epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának és

Részletesebben

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei

Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Az onkológiai ellátáshoz való hozzáférés esélyei Garami Miklós 15 Egészség-Gazdaságtani Szimpózium Hozzáférhetőség a magyar egészségügyben ELTE TáTK, 2013 május 31 Az egészségügyi teljesítmény dimenziói

Részletesebben

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4.

Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4. Osteosarcoma Írta: Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Segítõ füzetek 4. 2 Dr. Kovács Gábor Dr. Csóka Mónika Osteosarcoma 3 Készült az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Lektorálta: Prof. Dr. Fekete

Részletesebben

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA

MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA MALIGNUS AGYDAGANAT MIATT MŰTÖTT BETEGEK REHABILITÁCIÓJA Nagy Helga, Tarjányi Szilvia, Dénes Zoltán OORI Agysérültek Rehabilitációs Osztálya Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs

Részletesebben

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter

DSD DSD. Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból. Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Az új Nemzeti Rákregiszter előnyei kutatói szempontból Kovács László Szentirmay Zoltán Surján György Gaudi István Pallinger Péter Nemzeti regiszterek Európában

Részletesebben

III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák

III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák III./3.1. fejezet: Elsődleges májrák Dank Magdolna, Torgyík László Ebben a fejezetben a cél az elsődleges májrák epidemiológiájának, tüneteinek, szűrési lehetőségeinek, diagnosztikájának valamint kezelési

Részletesebben

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei

A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei A rheumatoid arthritises (RA) betegek ellátásának standard követelményei Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 HUNGARIAN Dr. Géza BÁLINT bjd@t-online.hu Az RA tüneteivel jelentkező betegnek

Részletesebben

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós

A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós A kamaszkor jellegzetes onkológiai kórképei Garami Miklós Kávészünet-17 2015. május 15 17. Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia A pattanás S. Péter Bátor Tábor Jack Andarka 3 hete

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26.

<1cm = 48% 1-2cm = 52% 2012.09.26. Veres Gergő radiográfus (BSc) Debrecen 2012. 09.06 A HCC előfordulása és a halálozási arány nőtt az elmúlt 10 évben Tanulmányok kimutatták, hogy cirrhosisban szenvedő betegek 2-6 %-ánál a HCC a halálok

Részletesebben

A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése

A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése Összefoglaló közlemény 47 A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése Bursics Attila 1, Besznyák István 1, Mersich Tamás 1, Pörneczi Balázs 1, Dede Kristóf 1, Papp Géza 1, Ágoston Péter 2, Pápai Zsuzsanna

Részletesebben

A hemokultúra vételének metodikája

A hemokultúra vételének metodikája A hemokultúra vételének metodikája Hajdú Edit Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet 14. Országos Antibiotikum Továbbképző Tanfolyam

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN

NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Pajzsmirigy daganatok diagnosztikája és molekuláris patológiája Dako workshop Budapest, 2012. december 07. NUKLEÁRIS MEDICINA A PAJZSMIRIGY DAGANATOK KEZELÉSÉBEN Dr.Sinkovics István Országos Onkológiai

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

Hypophysis daganat. Anatómia

Hypophysis daganat. Anatómia Hypophysis daganat Orvosa hypophysis daganatot valószínűsít. Hypophysis daganat esetében az agyalapi mirigyet (mely a szervezet egész hormonháztartásának irányítója) alkotó sejtek jóindulatú (rákos sejteket

Részletesebben

A colorectalis daganatok korszerû kezelése

A colorectalis daganatok korszerû kezelése A colorectalis daganatok korszerû kezelése Lakatos László, Lakatos Péter László LAM-TUDOMÁNY TOVÁBBKÉPZÉS ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Az elmúlt másfél évtizedben a colorectalis daganatok kemo- és radioterápiája

Részletesebben

Elôadás-kivonatok. Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2 Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szeged

Elôadás-kivonatok. Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2 Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szeged Elôadás-kivonatok PERCUTANEOUS INTERVENTIONS OF MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION Malignus epeúti obstrukciók percutan intervenciója Akhan Okan Hacettepe University, Ankara Interventional radiologists play

Részletesebben

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok:

Véletlen besorolásos kontrollos klinikai vizsgálatok: A FLAVIN 7 szerepe a betegségek megelőzésében és gyógyításában A harmadik évezred kihívásai a tudományos természetgyógyászat kérdéseit, eredményeit sem hagyták érintetlenül. Őszinte büszkeséggel adunk

Részletesebben

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok

III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok III./15.7. Carcinoid (neuroendokrin) daganatok Igaz Péter, Tóth Miklós, Rácz Károly Ebben a tanulási egységben a carcinoid (neuroendokrin) daganatok tüneteinek, a betegség diagnosztikájának valamint a

Részletesebben

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés -

Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Gerincvelősérült betegek decubitusainak plasztikai sebészeti módszerekkel történő gyógyítása - 10 éves utánkövetés - Both Béla*, JósvayJános**, Klauber András* * Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet,

Részletesebben

Gastrointestinalis tumorok Dr. András Csilla DEOEC Onkológiai Tanszék

Gastrointestinalis tumorok Dr. András Csilla DEOEC Onkológiai Tanszék Gastrointestinalis tumorok Dr. András Csilla DEOEC Onkológiai Tanszék Régió A HCC incidenciája Májrák előfordulása a világ különböző régióiban ( 2002) Kelet- Ázsia Közép-Afrika Kelet-Afrika Délkelet-Ázsia

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészete Dr. Németh Tibor, PhD egyetemi docens Sebészeti anatómia ( ) A prostata sebészeti jelentőségű betegségei Benignus prostata hyperplasia -cysta - tályog -daganat

Részletesebben

Dr.Doros Attila. A máj radiológiája Intervenciós radiológia

Dr.Doros Attila. A máj radiológiája Intervenciós radiológia Dr.Doros Attila A máj radiológiája Intervenciós radiológia Ultrahang Diffúz betegségek Steathosis Térképszerű Focal sparing Diffúz lézió Fibrosis Cirrhosis Portalis hypertensio egyéb jelei Körülírt elváltozások

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák

III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák III./9.1. Epitheliális eredetű petefészekrák Szánthó András Ebben a fejezetben a cél az epithelialis eredetű petefészekrák epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának és a kezelési lehetőségeinek

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastrointestinális Stromális Tumorok (GIST) Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastrointestinális Stromális Tumorok (GIST) Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastrointestinális Stromális Tumorok (GIST) Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium 1. Definíció A Gastrointestinális stromális

Részletesebben

betegek kiegészítő terápiájáról

betegek kiegészítő terápiájáról 7 legfontosabb tudnivaló a daganatos betegek kiegészítő terápiájáról Szerző: Dr. Dóda Ildikó Orvos-természetgyógyász http://vitaldepowebaruhaz.hu 1 / 6 oldal Évek óta foglalkozom a daganatos betegek kiegészítő

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

Az MR-vizsgálat szerepe a rectumcarcinomák terápiájának meghatározásában

Az MR-vizsgálat szerepe a rectumcarcinomák terápiájának meghatározásában Eredeti közlemény 179 Az MR-vizsgálat szerepe a rectumcarcinomák terápiájának meghatározásában Jederán Éva 1, Mátrai Zoltán 2, Tóth László 2, Lövey József 3, Láng István 4, Hitre Erika 4, Naszádos György

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

III./8.2. Korai emlőrák

III./8.2. Korai emlőrák III./8.2. Korai emlőrák Kocsis Judit A fejezet a korai emlődaganatok diagnosztikáját és terápiás ellátási algoritmusát tárgyalja egy típusos eset bemutatásán keresztül. A fejezet tanulmányozása után a

Részletesebben

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem FORRAI Gábor Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) PALKÓ András Szegedi Tudományegyetem Teleradiológia, 2005, OGYK Budapest 2 A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett

Részletesebben

III./11.1. A vese elsődleges daganatai

III./11.1. A vese elsődleges daganatai III./11.1. A vese elsődleges daganatai Szendrői Attila, Romics Imre A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az elsődleges vesedaganatok jellegzetes tüneteit, a diagnosztikus lépéseket, a kezelési lehetőségeket

Részletesebben

A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A gyomordaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október 31.

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Újdonságok a bőrrák kezelésében

Újdonságok a bőrrák kezelésében Újdonságok a bőrrák kezelésében Bemutatkozik a bőrrákkal harcoló sorstársainknak az R47-PROTUMOL krém Mikor nekikezdtünk az R47-PROTUMOL krém gyártásának, a célunk az volt, hogy egy kizárólag természetes

Részletesebben