A stresszkezelés és relaxáció helye a. Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés -ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A stresszkezelés és relaxáció helye a. Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés -ben"

Átírás

1 A stresszkezelés és relaxáció helye a Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés -ben Vitaülés a MPT XXIV. Országos Nagygyűlésén, Eger, 2015 május A diszkussziót vezeti: Bagdy Emőke A vitaülés a magyar köz- és felsőoktatás-ügyben egyre sürgetőbbé váló feladattal: az iskolarendszerben részt vevők egészségének megőrzéséért és fejlesztéséért végzendő teendőkkel kíván foglalkozni. Fókuszba helyezzük a TIE /Teljes körű iskolai egészségfejlesztési/ rendszert, amelynek szerény része a stresszkezelés és relaxáció. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nagy rendszer megvalósításának legkompetensebb szakemberei, a pszichológusok nagyrészt kimaradtak a hatalmas projektből. Ahol jelen vagyunk, elsősorban a mozgással az egészségért, a testnevelés TESI és TEIS programja, amelyben szerepünk erősen korlátozott. A NAT rendszere okán magunk leginkább a közoktatás keretében dolgozunk, de a tárgy jelentősége ezen túlmutat, mivel az itt nyújtható szolgáltatások megalapozzák a felsőoktatásban lehetséges teendőket. Rávilágítunk arra, hogy szakmánk inasszertivitása, közösségi gyengesége hátrányos társadalmi szerepünket tovább rontja. Szükséges a szakmai közösségi fellépés annak érdekében, hogy kompetenciánknak megfelelő helyet kaphassunk a TIE rendszerében is. Megvitatásunk szűkebb témája: helyünk az iskolai stresszkezelés és relaxáció rendszerében. Előzmény: a ban megújított Nemzeti Alaptanterv /NAT/ a stresszkezelést és ennek egyik alapmódszerét a relaxációt szükségesnek tartotta és a NAT programba belefoglalta. Gyakorlatilag azonban ez mégsem képezhette a kerettanterv részét, nem válhatott a tanítási rendszeren belül mindenki számára kötelező egészségvédő elemmé. Az akadályt leginkább a relaxációval kapcsolatos társadalmi, főként egyházi visszhang képezte, miszerint a tudatbefolyásoló hatások veszélyt jelentenének, mert gyermekeink kedvezőtlen mentális manipulációjához képeznének alapot. A NAT új tartalmainak kidolgozásába bizottsági tagsági feladatkörrel bevont Bagdy Emőke az egészségügyi kormányzat Teljes körű iskolai egészségfejlesztés (TIE) koncepciójának megfelelően a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képviselőivel /mint kompetens szakemberekkel/

2 együtt kidolgozta azt a komplex relaxációs rendszert, amely a gyermekek életkori sajátosságaihoz és pszichikai szintjéhez igazodó módon építkezett. A játékos, mese és mozgásalapú relaxációtól kezdve az önálló módszertani irányokat is beépítve olyan szemlélet- és életszokásokat formáló felépítményt dolgoztunk ki, amely a középiskolában már a pszichovegetativ szabályozás, önkontroll, asszertivitás, adaptáció és kreativitás self management eszköztárát is magába foglalta. Ennek megfelelően a mentális relaxációs lehetőségek, imaginatív munka és a meditációs eszközök is részét képezték a rendszernek. Ez utóbbiak kerültek a kritika kereszttüzébe, mivel sajnálatosan kevés információ áll manapság rendelkezésre a lakosság körében ezen eszközök hatékonyságáról, egészségvédő és karbantartó hatásairól. Még kevésbé áll rendelkezésre egyelőre pedagógusaink körében az a saját relaxációs felkészültség, amellyel képesek volnának szakszerűen alkalmazni az egyes módszereket. A testnevelés heti öt órás rendszerének kötelező bevezetési feladata ugyanakkor szükségessé tette a stresszkezelés valamely módjának beépítését a rendelkezésre álló időkeretbe. A Magyar Diáksport Szövetség, amely kormányzati megbízással kialakította az új rendszerű testnevelés stratégiáját, igényt tartott olyan módszerek bevezetésére, amelyek döntően aktivitással, mozgásos úton érik el a relaxációs célkitűzést. Ennek nyomán a Diáksport Szövetség megbízása alapján készült el az a módszertani kézikönyv, amelyben a mozgásalapú gyakorlatokra helyezett hangsúllyal kifejezetten a testnevelés óra kereteiben alkalmazható gyakorlatokat összesítettük /Bagdy E. 2014/. A NAT megújítási folyamata során kezdetektől aktív részt vállalt a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület abban a munkában, amely végül lefékeződött, noha jelenleg is folyik ben indította az Egyesület a Nemzetközi Relaxációs Kongresszus döntése alapján az iskolai prevenció és egészségpromóció szolgálatára, az önsegítő stresszkezelés és relaxáció bevezetésére felkészülést. Az Egyesület elgondolása szerint először a pedagógusok saját relaxációs tudásának, élményének elérését tartottuk szükségesnek, hogy azután a tanítók, tanárok továbbképzéssel szerezzenek jogosultságot az iskolai relaxáció alkalmazására növendékeiknél ben több olyan harminc órás képzést akkreditáltattunk, amely ezt a célt szolgálta. Az Oktatásügy által meghatározott módon /az új képzési elemek bevezetéséhez

3 való felkészülés céljából elrendelten/ hatvan órás időkeretben Diákrelax néven is akkreditáltattunk továbbképzést, elsősorban azoknak, akik a saját képzési szakaszt már korábban abszolválták. Összeállítottuk az országszerte képzett pedagógusok és relaxációra felkészült /korábbi képzésekben részt vett/ pedagógusok, pszichológusok és mentálhigiénikusok hazai hálózati térképét, hogy átlátható legyen, milyen felkészültségi szinttel ki kompetens a módszerek tanítására. Időközben e folyamat során történt a mentális típusú relaxációs módszerek bevezetése elleni intervenció, ill. a kötelező relaxáció tanulás megvétózása. Kérdésként maradt nyitva, vajon a testnevelés órák keretében alkalmazható elemek elegendőek-e, avagy jogos elképzelés, hogy a relaxáció meghatározott módszerében jártas, arra felkészült pedagógus a szakirányától függetlenül taníthatja-e a relaxációt. Az iskolavezetés hozzájárulásával és a szülők kérelmére ugyanis jogszerű és lehetséges a gyermekeink felkészítése, kompetens szakemberek vezetésével. Ehhez az Egyesületünk a képzettségre vonatkozó tájékoztatást megadja. Jelen helyzetet azonban meghatározzák az elmúlt évek történései. A relaxáció körüli vita megakadályozta az egységes relaxációs tanárképzés bevezetését is. Eldöntetlen kérdés maradt, ki- mit taníthat ebben a témakörben az iskolában. Evidens, hogy a stresszkezelés messze tágasabb terület, ennek egysége és része a relaxáció. Az a munka, amely ma az iskolarendszeren belül a növendékek egészségét szolgálja, összefoglaló néven az egészségügyi kormányzat Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE) koncepciójába integrálható. Hová tartozik a stresszkezelés és relaxáció témáköre a TIE rendszerben? 2014-ben az egészségügyi kormányzat középpontba emelte a TIE megvalósítását. A 20/2012 EMMI rendelet 128. par.(9) bek. rendelkezés értelmében a programnak az Egészségfejlesztési Intézet koordinációjában kell megvalósulnia, egységesítve a hazánkban jelentős, hasonló célkitűzésű TÁMOP pályázatok tevékenységét. Így pl. a TÁMOP A -14 és a TÁMOP /1 köznevelési alprojekt egyes részeket szállít a TIE rendszerbe. A Diáksport Szövetség a koncepció egyik pillérét, a mozgással történő egészségvédelem elősegítését szolgálja (Somhegyi, A.2015). Mi a TIE tartalma?

4 A TIE négy egészségfejlesztési alaptevékenység rendszeres végzését kívánja meg az iskola mindennapjaiba épülve, minden tanulóval, a teljes tantestület együttműködésével, a szülők és az iskola környezetének bevonásával, szakmai nyomonkövetés és segítés mellett. Ezek: 1/ Egészséges táplálkozás 2/ Mindennapi testnevelés 3/ Lelki egészséget szolgáló pedagógiai/pszichológiai módszerek alkalmazása és a művészetek bevonása 4/Egészséget elősegítő, megőrző és fejlesztő ismeretek, készségek hatékony átadása. Jelenleg még nincsenek pontosan kidolgozva a teljeskörűség kritériumai, hiányzik a lelki egészséget elősegítő pedagógiai/pszichológiai módszerek beépítési terve és tematikája, hiányoznak az egészséget elősegítő és fejlesztő ismeretek és azok a készségek, amelyek átadására szükség volna. Hiányzik a hatások nyomonkövetési rendszerének kialakítása is. LEGFŐKÉPPEN AZONBAN HIÁNYOZNAK A PSZICHOLÓGUS SZAKEMBEREK A RENDSZERBŐL. TUDOMÁSOM SZERINT A NAGY TÁMOP PROJEKTEKBEN MÉG A BEDOLGOZÓ PSZICHOLÓGUS IS KEVÉS. MEGÍTÉLÉSEM SZERINT A SZAKMA INASSZERTIVITÁSA RÉVÉN EGYETLEN SAJÁT TERÜLETEN SEM SZEREZTÜK MEG A NEKÜNK KIJÁRÓ BELESZÓLÁST, A TERVEZÉS JOGÁT. Amikor a stresszkezelés és relaxáció témájáról beszélünk, a TIE második pontjában való részvételünkkel foglalkozunk. Ez fontos, de túl kevés ahhoz, amilyen részünknek kellene lennie a nagy programban, amelyet más kompetenciájú /pedagógus, átképzett védőnő, inkompetens/ szakemberek sora fog megvalósítani. Kérdésünk lehet tehát: ki fogja a pedagógusok hivatás személyiségét gondozni, a pedagógus közösséget harmonizálni, a tanulók társas kapcsolatait gondozni, a szülőkkel való kapcsolatot rendezni, a konfliktuskezelési képességet fejleszteni, a szülő és gyermek kapcsolatot kezelni, azokat a pszichológiai készségeket fejleszteni, amelyekre a mi szakmánknak van kompetenciája, felkészültsége,

5 jogosítványa? Hogyan interveniál a pszichológus társadalom ebben a helyzetben, hogyan lép asszertíven a hivatásunk védelmében? Az iskolai stresszkezelés és relaxáció helyzete 2015-ben A Magyar Diáksport Szövetség 2013/14-ben Európában elsőként dolgozta ki és vezette be az öt órás testnevelés olyan rendszerét, amelyet elméletileg megalapozott, a TESI /Testnevelés az iskolában/ és a TEIS / az egész életen át tartó mozgás megszerettetése és kiterjesztése a felnőtt populációra/ stratégiájával. Ennek keretében merült fel ismét az igény a mozgásalapú stresszkezelési módszerek és technikák kimunkálására, valamint a mentális /kognitív módszerrel folyó/, Evidence Based hatékonyságú módszerek beépítésére az iskolai stresszkezelés repertoárjába ben készítettük el azt a módszertani kézikönyvet, amely a korosztályi pszichológiai fejlődés jellemzőivel összhangban a három iskolai tanítási szint /alsó, felső tagozat és középiskola/ számára feldolgozta a döntően mozgásalapú relaxációkat, az imaginatív elemek felhasználását és a tudatos jelenlétet kiművelő meditációk alapjainak megismertetését. A könyv 2015 tavaszán minden magyar testnevelő számára elérhetővé válik, és a több mint száz gyakorlat részét képezheti a testnevelő tanárok munkájának. Problémák, vitapontok, megvitatandó kérdések 1/Hol van a pszichológia helye a TIE rendszerben és hol vannak az ezt képviselő kompetens pszichológusok? 2/ Kötelezővé tehető-e az iskolai relaxáció valamely formájának és/vagy módszerének tanítása, avagy magát a lehetőséget kellene kötelezővé tenni, hogy tanulhasson a diák relaxációt, ha igényli? Továbbá: *Ki kompetens a stresszkezelés és relaxáció tanítására? *Mi a testnevelő tanár stresszkezelési kompetenciája? *Milyen képzettséggel válik egy tanító, tanár jogosulttá a stresszkezelés és relaxáció tanítására? Milyen módszereket taníthat? Ki kontrollálja szakmailag a munkáját? *Kinek az illetékességi területe az iskolában a stresszkezelés koordinációja?

6 *Mettől meddig lehetséges az egészségfejlesztési lehetőségekben gondolkodnunk? *Lehetséges-e, hogy az országos védőnői hálózat legyen bekapcsolva felelős szakszemélyként az egészségfejlesztés iskolai munkájába? *Milyen szerepet kap az egészségfejlesztésben a pszichológus, az iskolapszichológus, az egészségfejlesztő szakpszichológus, a klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, az egészségpszichológus, a szociálpedagógus, a pszichopedagógus, a relaxációs képzettségű pedagógus, az egészségfejlesztő szakember, a mentálhigiénikus szakember, a gyógytornász, valamint a kormányzati tervekben preferált védőnői hálózat? *Szoros értelemben képzettségének függvényeként ki illetékes meghatározott relaxációs, imaginációs és meditációs módszerek /pl. Mindfulness/ tanítására? A kérdések megvitatása a pszichológusi kompetencia védelmét és a pszichológusok iskolai tevékenységi lehetőségeinek tágabb szemléletű megközelítését szolgálhatja. Állásfoglalásunk felterjesztése az egészségügyi kormányzat felé lehetővé tenné, hogy szakmánk a sokféle segítő szakma versengésének piacán ne szoruljon ismét indokolatlanul háttérbe és érvényt szerezhessünk szakmánk presztízsének, bizonyítva hozzáértésünket és vállalókészségünket.

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-782/2013. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Bogárdi Dóra dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény

Részletesebben

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR8 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR8 dokumentum Javaslat(ok) adaptálható elemek beépítésére a hazai kora gyermekkori ellátás egységes szemléleten alapuló protokolljainak kialakításához, amely figyelembe veszi legalább két nemzetközi jó

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Választás, felelősség, tevékenység

Választás, felelősség, tevékenység Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt Választás, felelősség, tevékenység Önálló munka a természettudományok

Részletesebben

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL

Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL H. NAGY ANNA Miért csökken a természettudományos érdeklődés a felsőoktatásban? EGY SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY A TANÁRKÉPZÉSRŐL FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Sokan és sok szempontból elemezték a tanárképzés problémáit,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13.

Pedagógiai Program. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda. Szentgál, 2008. december 13. Lőrincze Lajos Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Program 2008 Szentgál, 2008. december 13. 1 BEVEZETÉS A közoktatásról szóló törvény 129.. (6) elrendelte a pedagógiai program felülvizsgálatát. A törvényi

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ Budapest, 2009. - 1 - BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. b)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben