II. Az ügyfél bemutatása III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció IV. Termelés Tevékenység-fejlesztések bemutatása...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az ügyfél bemutatása... 3. III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4. IV. Termelés... 7. Tevékenység-fejlesztések bemutatása..."

Átírás

1 FIATAL MEZİGAZDASÁGI TERMELİI MINİSÉG ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció... 4 III.1. Piacelemzés... 4 III.2. Marketing és értékesítés... 5 IV. Termelés... 7 V. Szervezet, emberi erıforrások... 9 VI. Tevékenység-fejlesztések bemutatása...11 VII. Kommunikációs terv...14 VIII. Társadalmi felelısségvállalás...16 VIII.1. Közösségi szerepvállalás VIII.2. Környezetvédelem

2 I. Vezetıi összefoglaló I. Kérjük, röviden (legfeljebb 2000 karakterben) mutassa be (meglévı vagy induló) vállalkozását, és azt, hogy milyen célokat szeretne elérni a most megszerezhetı minıség felhasználásával! Javasoljuk, hogy ezt a mezıt az üzleti terv kitöltésének legutolsó lépéseként töltse ki! 1. Milyen állatokat tart/tenyészt/értékesít, milyen növényeket termeszt/értékesít, illetve milyen termékeket, félkész termékeket állít elı/tervez elıállítani a vállalkozás? 2. Mi a legfıbb célja a vállalkozásnak, vállalkozás-fejlesztésnek? Válaszában, gondoljon például az alábbiakra: - vállalkozói aktivitás növelése a térségben - versenyképesség növelése - innovációs képesség ösztönzése - munkahelyek megtartása és/vagy új munkahelyek létrehozása - a gazdasági szerkezet fejlesztése 3. A többlettámogatási jogosultságát mely jogcímek esetében kívánja érvényesíteni? 4. A tervezett fejlesztés(ek) megvalósulása hogyan fogja segíteni az Ön által kitőzött legfıbb célok elérését? Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot! 2

3 II. Az ügyfél bemutatása II. Mutassa be a vállalkozását (legfeljebb 2000 karakterben)! Ismertesse a vállalkozás termékeit, valamint ezek piaci helyzetét! Mutassa be a vállalkozás legfıbb céljait és jövıbeni fejlıdési lehetıségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, válaszát számszerő adatokkal támassza alá! Induló vállalkozás esetében csak a 2/b. alkérdést kell megválaszolni. 1. Sorolja fel a vállalkozás elmúlt 12 hónapban elıállított és értékesített legfontosabb termékeit! (Kérjük, hogy maximum ötöt soroljon fel). 2/a. Mekkora mennyiséget állított elı az elmúlt 12 hónapban a felsorolt termékekbıl? 2/b. Milyen termékeket, és milyen mennyiségben tervez elıállítani a következı 4 év során? 3. Térjen ki a termékek piaci helyzetére, valamint arra, hogy az Ön terméke(i) milyen piaci pozícióval bír(nak) az értékesítési piacon! 4. A jövıbeli célok és fejlıdési lehetıségek leírásakor térjen ki a következıkre: -stratégiai célok, irányvonalak -a vállalkozás piaci pozíciója -a mőködési körülmények értékelése (pl. amennyiben a mőködési környezet szempontjából lényegesnek tartja, röviden térjen ki a fejlesztés elıtti géppark, technológia bemutatására) -egyéb, a fejlıdés lehetıségeit meghatározó, fontosnak tartott körülményekre Válaszát, amennyire lehetséges, számokkal támassza alá! Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot! 3

4 III. Termékek piaci kereslete és piaci pozíció III.1. Piacelemzés III.1. Mutassa be, hogy milyen piaci igényeket elégítenek ki a vállalkozás termékei jelenleg és a fejlesztést követıen? Mutassa be röviden a vállalkozás által értékesített termékek jelenlegi és/vagy jövıbeni vásárlóit! A válaszadásra összesen 1500 karakter áll rendelkezésére! 1. "Jelenlegi Piaci igények":röviden írja le milyen igényeket/elvárásokat közvetítenek Ön felé a vevıi a vállalkozásával, illetve az elıállított termékekkel kapcsolatban? Melyek azok az elınyök, amelyeket a vevık értékelnek, és ami miatt az Ön terméke mellett döntenek? 2. "Jövıbeli Piaci igények":milyen további piaci igényt tud kielégíteni, ha a késıbbi támogatás elnyerésével fejleszteni tudja vállalkozását (pl. megbízhatóbb minıséget tud nyújtani a vevık számára)? Hogyan tud eleget tenni a vevıi igényeknek, illetve hogyan veszi figyelembe ezeket a fejlesztései során? 3. "Jelenlegi Vásárlói kör":sorolja fel a legfontosabb jelenlegi vevıit! 4. "Jövıbeli Vásárlói kör":kérjük mutassa be, hogy a tervezett fejlesztést követıen hogyan változik a fent említett vevıi kör! Induló vállalkozás esetén elegendı, ha a jövıbeli piaci igényeket és vevıkörét mutatja be, azaz, ha a 2. és a 4. alkérdésekre válaszol! feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni! III.1.2. Melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyek alapján az Ön termékének vásárlói döntenek? Kérjük, az oldalsó szürke nyíl segítségével válassza ki azokat a szempontokat, amelyek alapján a vevık az Ön terméke(i) mellett döntenek. Maximum 3 választ jelöljön meg! Amennyiben egynél többet választ, kérjük rangsorolja (a következık szerint: a - elsıdleges szempont, b - másodlagos szempont, c - harmadlagos szempont). III.1.3. Kérjük, részletezze az Ön termékének erısségeit/elınyeit és gyengeségeit a vevık szempontjából! Mutassa be, hogy a vállalkozása részére milyen jövıbeli lehetıségek mutatkoznak a piacon, illetve milyen fenyegetettségekkel számol? Kérjük, fejtse ki azt is, hogy milyen intézkedésekkel tervezi csökkenteni termékeinek gyengeségeit, illetve a piacon bekövetkezı negatív események hatásait! Válaszát mezınként legfeljebb 300 karakterben adja meg! 4

5 1. "Erısségek": Gondolja át termékeinek elınyeit a vevı szempontjából! Milyen elınyöket nyújt az Ön terméke a versenytársakéval szemben? Miért az Ön termékét érdemes megvásárolni és nem a versenytársét? 2. "Gyengeségek": Melyek azok a tulajdonságok, amelyek szempontjából az Ön terméke gyengébb, rosszabb lehet, mint a versenytársaké? Gondoljon azokra a tényezıkre, amelyekre Önnek figyelnie kell, hogy megelızze versenytársait, vagy versenytársai elıtt maradjon. Gondoljon pl. az árra, a minıségre, a beszállítókkal kialakított hosszú távú kapcsolatokra, hosszú távon megkötött vevıi szerzıdésekre. 3. "A gyengeségek csökkentése": Hogyan kívánja a felsorolt gyengeségeket mérsékelni? 4. "Lehetıségek": Mutassa be a vállalkozás jövıbeli lehetıségeit! Gondoljon például a következıkre: - a piacon újonnan jelentkezı hiány, amelyre a versenytársak nem reagáltak, - új, vagy újonnan felismert vevıi igények, amelyeket a versenytársak még nem elégítettek ki; - a piaci helyzet jövıben várható változása, és ebbıl adódó új lehetıségek, - versenytársak gyenge pontjai, amelybıl Ön elınyt kovácsolhat - kulcsfontosságú beszállítókkal kialakított megbízható, hosszú távú kapcsolat - hosszú távra megköthetı vevıi szerzıdések - értékesítés és eredményesség növelésének lehetıségei (az értékesített mennyiség növelése vagy az eladási ár csökkentése) 5. "Veszélyek": Mutassa be, milyen lehetséges negatív események befolyásolhatják, ronthatják a vállalkozás eredményességét, értékesítési lehetıségeit? Gondolja végig a következı kérdéseket: - Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévı és/vagy várhatóan megjelenı) versenytársai? - Megjelenhetnek-e, várhatóak-e új versenytársak a piacon? - Vannak-e olyan termékek, amelyek a vevı számára helyettesíthetik az Ön termékeit? - Szőkül-e a vevıi igény a termékei iránt a jövıben? 6. "A veszélyek elleni intézkedések": Mutassa be, hogy az elızı válaszban meghatározott negatív események bekövetkezésének valószínőségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni! Kérjük, ügyeljen a lényegre törı válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki vagy sorolja fel. III.2. Marketing és értékesítés III.2.1. Milyen értékesítési csatornákon keresztül tervezi értékesíteni termékét? Kérjük, gondolja végig, hogy mely értékesítési csatornákon keresztül szeretné értékesíteni termékét! A kiválasztott elemeket rangsorolja! 5

6 Az 1. sorban válassza ki a legördülı listáról azt az értékesítési lehetıséget, ahol a legtöbbet (legnagyobb mennyiséget vagy legnagyobb értéket) szeretné értékesíteni, a 2. sorban válassza ki, ahol ennél kevesebbet, és így tovább. Nem kell feltétlenül minden értékesítési csatornát kiválasztania, csak azokat válassza ki, amelyek relevánsak az Ön vállalkozására! III.2.2. Kérjük, röviden (legfeljebb 300 karakterben) foglalja össze, milyen kockázatokat lát az Ön által elızetesen megjelölt értékesítési csatornákkal kapcsolatban? Kérjük fejtse ki (maximum 300 karakterben) hogyan kezeli ezeket a kockázatokat? 1. "Kockázatok": Milyen negatív események befolyásolhatják az Ön termékeinek értékesítését az egyes értékesítési csatornák esetében. Milyen kockázatokat lát az egyes értékesítési módszereknél? 2. "Kezelési módok": Mutassa be, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat, mit tesz a negatív események elkerülése érdekében! Amennyiben nem lát kockázatot az értékesítési csatornákkal kapcsolatban, kérjük a "Kezelési módok" mezıben indokolja válaszát. 6

7 IV. Termelés IV.1. Kérjük, írja le, hogy milyen, a termelésre ható kedvezıtlen hatásokra számít az elkövetkezı 4 év során? Milyen intézkedésekkel tervezi ezeket csökkenteni? 1. "Kockázatok": Kérjük, gondolja végig, melyek azok a negatív események, amelyek bekövetkezése valószínő, és nagy mértékben, kedvezıtlen irányban befolyásolhatják, nehezíthetik a jövıben az Ön vállalkozásának termelését az elkövetkezı 4 év során! Gondoljon a következı tényezıkre: - jogszabályokban bekövetkezı változás - elavul az alkalmazott technológia - nem áll rendelkezésre kellı képzettségő és/vagy kellı mennyiségő munkaerı - pénzügyi kockázatok - környezeti kockázatok 2. "Kezelési módok": Ön milyen intézkedéseket tervez a felsorolt kockázatok negatív hatásainak csökkentésére? Gondoljon például arra, hogy hogyan tudja a jövıben figyelemmel kísérni ezeket a negatívumokat, mit tud tenni annak érdekében, hogy ezeket a lehetséges negatívumokat elkerülje, vagy a hatásukat csökkentse. Amennyiben nem tapasztal kockázatot a termeléssel kapcsolatban, akkor a "Kezelési módok" mezıben indokolja válaszát! IV.2. Kérjük, írja le (legfeljebb 1000 karakterben), kik a vállalkozás legfontosabb jelenlegi és lehetséges jövıbeli beszállítói az egyes termékek elıállításához kapcsolódóan? Milyen kockázatokat lát a beszállítókkal kapcsolatban, és hogyan kezeli ezeket a kockázatokat? 1. Sorolja fel a vállalkozás jelenlegi és lehetséges beszállítóit! Nevezze meg, hogy mely alapanyagok esetén van szüksége beszállításra! Beszállításnak tekinthetı minden olyan tevékenység, amely valamilyen végtermék elıállításához szükséges alkatrészt, alapanyagot vagy részegységet állít elı, vagy szolgáltatást nyújt más vállalkozás számára. A vállalkozás szempontjából beszállítóknak tekinthetık mindazok, akik ezen tevékenységeket végzik. 2. Kérjük, sorolja fel, hogy milyen kockázatokat lát a beszállítóival kapcsolatban! 3. Írja le azt is, hogy Ön hogyan kezeli, próbálja csökkenti ezeket a kockázatokat! Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot. 7

8 IV.3. Kérjük, foglalja össze (legfeljebb 1000 karakterben), mely pontokon ellenırzik a vállalkozás tevékenységét? Kérjük, fejtse ki, milyen típusú minıségellenırzést alkalmaz a termelési tevékenység során, és / vagy a vállalkozás egyéb területein (pl. adminisztráció)? Kérjük, röviden írja le az ellenırzés módját! 1. Mutassa be, hogy a vállalkozás termelési és/vagy egyéb (pl. adminisztrációs) tevékenységének mely pontjait ellenırzi? Válaszadáskor gondoljon pl. a következıkre: - alapanyag-ellenırzése - raktározás ellenırzése - szállítmányozás ellenırzése - gyártás ellenırzése - selejtkezelés ellenırzése - késztermék ellenırzése 2. Írja le az ellenırzés, minıségellenırzés módját! Például: - ellenırzi-e, és ha igen, hogyan a beérkezı alapanyagok minıségét, mennyiségét - ellenırzi-e, és ha igen, hogyan a selejtarányt a termelés egyes fázisaiban - ellenırzi-e, és ha igen, hogyan a számlázási rendet idırıl idıre stb. Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot. 8

9 V. Szervezet, emberi erıforrások V.1. Kérjük, mutassa be, hogy milyen módon keresi meg és veszi fel a mőködéséhez szükséges munkaerıt! Ismertesse, hogy melyek a munkaerı-felvétel terén tapasztalt legfontosabb problémák, és hogyan kezeli ezeket a problémákat. (Legfeljebb 1000 karakterben) 1. Kérjük, ismertesse, hogy az Ön vállalkozásának gyakorlatában hogyan történik az új alkalmazottak felvétele, milyen konkrét lépések vezetnek a munkaerı iránti igény megszületésétıl az alkalmazott felvételéig! 2. Milyen problémákkal találkozik a munkaerı keresése és felvétele során? Mutassa be, hogy hogyan kezeli ezeket a problémákat! Induló vállalkozás esetén, kérjük, számoljon be a munkaerı-felvétellel kapcsolatos terveirıl, a várható problémákról, illetve azok kezelésérıl! Abban az esetben, ha nem rendelkezik munkaerı-felvétellel kapcsolatos tapasztalatokkal, fejtse ki, miért nem állt módjában, illetve eddig miért nem volt szükség munkaerı felvételre. Válaszai megadáskor kérjük használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot. V.2. Kérjük, vázolja, hogyan alakul foglalkoztatotti létszáma és munkamegosztási terve az elkövetkezı 4 év során! Kérjük, válaszát támassza alá vállalkozása tervezett fejlesztéseinek alakulásával! (Legfeljebb 1000 karakterben) 1. Válaszában a számszerő bemutatáson túl, kérjük, mutassa be részletesen az összefüggést az egyes években felvenni kívánt munkaerı-létszám és a vállalkozás tervezett fejlesztése között! Kérjük, ne a fejlesztés kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó átmeneti munkaerı-igényre gondoljon, hanem a beruházás megvalósítása után folyamatosan ellátandó feladatokhoz szükséges új munkaerı-igényt mutassa be. Ügyeljen arra, hogy válasza összhangban álljon az üzleti terv egyéb részeiben adott válaszokkal! Abban az esetben is indokolja válaszát, ha nem változik a foglalkoztatotti létszám, illetve a munkamegosztási terv. 2. Munkaerı-megosztási tervének leírása során az elkövetkezı 4 évre vonatkozóan mutassa be az alábbiakat: Kik fogják elvégezni a vállalkozás mőködtetése során felmerülı feladatokat, ki és milyen szerepet tölt majd be? Megnevezhet külsı, vállalaton kívüli szereplıket is (pl. külsı tanácsadó, alvállalkozó). 9

10 (Természetesen elıfordulhat, hogy a vállalkozás méretébıl adódóan ugyanaz a személy végez több különbözı feladatot.) Válaszai megadáskor kérjük használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot. V.3. Kérjük, mutassa be a vállalkozás jelenlegi vezetıjét! Kérjük, mutassa be, hogy a vállalkozás foglalkoztatottjai (beleértve a vezetıt is) milyen típusú képzéseken vesznek majd részt a támogatás elnyerését követı 4 év során! (Legfeljebb 600 karakterben) 1. A vállalkozás vezetıinek bemutatása során kérjük, térjen ki a jelenlegi vezetı személyes kvalitásaira, releváns szakmai tapasztalataira, végzettségére. 2.Hány fı képzését és mely szakterületeken tervezi az elkövetkezı 4 év során? Válaszai megadáskor kérjük használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot. 10

11 VI. Tevékenység-fejlesztések bemutatása VI.1. Kérjük, mutassa be az elmúlt 2 évben megvalósított és a következı 4 évre tervezett termék-, illetve technológiai fejlesztéseit! Ismertesse a fejlesztések célját! Sorolja fel az összes olyan tevékenységet, amelyet az elmúlt 2 évben végzett, illetve a következı 4 évben tervez végezni annak érdekében, hogy korszerőbb technológiával termeljen, terméke minısége javuljon vagy további piaci igényt tudjon kielégíteni. Rövid, felsorolásszerő válaszokat kérünk. A könnyebb áttekinthetıség érdekében az egyes fejlesztéseket számozással lássa el! Induló vállalkozás esetén, kérjük, hogy a jövıbeli fejlesztési terveit ismertesse! A "Fejlesztés típusa" megadásánál kérjük jelezze, hogy technológiai vagy termék-fejlesztésrıl vagy egyéb fejlesztésrıl van szó. - Termelési technológia fejlesztése: azzal a céllal fejleszt, hogy korszerőbb technológiával termeljen. - Termék fejlesztése: a fejlesztés célja a termék minıségének javítása, vagy a kínált termékek körének bıvítése. - Termelési kapacitás fejlesztése: a fejlesztés célja a termıterület növelésén keresztül vagy egyéb módon a termelési kapacitás növelése. - Termelési folyamat fejlesztése: annak érdekében, hogy hatékonyabbá, korszerőbbé váljon a termelés vállalkozáson belüli folyamata. A "Fejlesztés rövid leírása" során röviden mutassa be az adott fejlesztést. A "Fejlesztés célja" részletezésekor gondoljon az alábbi lehetıségekre: - alkalmazkodás szabályozásbeli változáshoz - versenytársakhoz való felzárkózás - új piacra való belépés - kapacitásbıvítés - árbevétel-növelés - költség-csökkentés - technológiai szükségszerőség Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes cellákban megengedett karakterek túllépése esetén a megadott karakterszám VI.2. Mutassa be (legfeljebb 1000 karakterben) vállalkozása szempontjából a legjelentısebb tervezett fejlesztést, amelynek megvalósításához fel kívánja használni a Fiatal Mezıgazdasági Termelıi Minıséggel járó többlettámogatási lehetıséget! 11

12 Válaszát, kérjük az alábbi bontásban adja meg: 1. A fejlesztés tárgya, rövid bemutatása 2. Az adott fejlesztés idızítése 3. A beruházás értéke 4. A beruházás forrásösszetétele (A szükséges összeg mekkora százalékát teszi ki a saját erı, hitel stb.?). Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot! Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám túllépése esetén a megadott karakterszám VI.3 Kérjük írja le (legfeljebb 1000 karakterben), hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezıtlen hatásokkal számol az Ön által legjelentısebbnek ítélt fejlesztés megvalósítása során! Kérjük, írja le, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat! 1. "Kockázatok": Kérjük, mutassa be röviden, hogy milyen negatív események, kedvezıtlen hatások befolyásolhatják a tervezett fejlesztés megvalósítását, a tervezett eredmények elérését! Gondoljon a következı tényezıkre: - jogszabályokban bekövetkezı változás - pénzügyi kockázatok - esetleges alvállalkozókkal, külsı kivitelezıkkel kapcsolatos kockázatok...stb Írja le, hogy igénybe kíván-e venni alvállalkozót, külsı kivitelezıt a fejlesztés megvalósításához, és hogy milyen mértékben függ a fejlesztés megvalósulásának eredménye a külsı alvállalkozók megfelelı teljesítésétıl. 2. "Kezelési módok": Mutassa be, hogyan kezeli ezeket a kockázatokat és mit tesz az esetlegesen jelentkezı negatív események elkerülésének érdekében! Amennyiben nem tapasztal kockázatokat a fejlesztés megvalósításával kapcsolatban, kérjük a "Kezelési módok" mezıben röviden indokolja meg! VI.4. Kérjük, mutassa be (legfeljebb 1000 karakterben) a tervezett fejlesztések várható hatásait - a vállalkozás mőködésére, - a vállalkozás eredményességére, - valamint a térség fejlıdésére vonatkozóan! 12

13 1. Kérjük, mutassa be a fejlesztések közvetett és közvetlen hatásait a vállalkozás mőködésére vonatkozóan! Gondoljon az alábbi tényezıkre: - javul a félkész termékek / termékek / szolgáltatások minısége - javul a tenyésztési, termelési folyamat hatékonysága - javul a környezetvédelmi szempontok érvényesítése - javulnak a tenyésztési, termelési munkakörülmények 2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés(ek) hatásait a vállalkozás eredményességére vonatkozóan. Válaszában térjen ki a bevételek és a költségek változására is. Kérjük, hogy válaszát pénzügyi tervadatokkal támassza alá! 3. Kérjük fejtse ki, hogy a fejlesztések megvalósítása milyen hatással van a térség fejlıdésére? Kérjük, válaszában gondoljon az alábbi hatásokra: - képzési hatások: a munkaerı képzésével, gyakorlati tapasztalatával javul a régió foglalkoztatási, képzettségi struktúrája - gazdasági hatások: nı a térségben a foglalkoztatottság illetve a jövedelemszint, a beszedhetı adókon keresztül nagyobb bevételhez jut az állam illetve az önkormányzatok - szociális és kulturális hatások: alacsonyabb segélyezettségi szint, növekvı igény a jóléti és kulturális szolgáltatások iránt - horizontális hatások: a fejlesztések odavonzanak más hasonló telepeket, üzemeket, illetve elısegíti az infrastruktúra és más ágazatok fejlıdését is Válaszai megadásakor kérjük, használja az alkérdéseknél feltüntetett sorszámot! 13

14 VII. Kommunikációs terv VII.1 Hogyan, milyen eszközökkel, milyen ütemezésben tájékoztatná a nyilvánosságot az Ön által a késıbbiekben sikeresen elnyert uniós támogatásról a fejlesztés megvalósításának befejezésétıl az üzemeltetési kötelezettség lejártáig tartó idıszakon belül? Kérjük, a legördülı menü segítségével válassza ki, hogy a felsorolt eszközök, vagy a felsoroltakon kívüli egyéb lehetıségek közül melyiket kívánja használni a fejlesztés megvalósításának befejezésétıl az üzemeltetési kötelezettség lejártáig tartó idıszakon belül! Kérjük, válasszon ki minden használt eszközt! A felsorolt lehetıségek az alábbiak: a. sajtó tájékoztatása: - sajtótájékoztató összehívása - sajtóközlemény kiadása - interjúk a helyi, illetve országos médiában b. tájékoztatás az elnyert uniós támogatás tárgyáról, azaz a megvalósított fejlesztésrıl saját kiadványban, honlapon c. partnerek tájékoztatása az uniós támogatás sikeres elnyerésérıl levélben, vagy más módon d. nyílt nap szervezése, amelynek keretében a helyi lakosság, partnerek, sajtó képviselıi személyesen is megtekinthetik/megismerhetik az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében elnyert támogatás tárgyát, azaz a megvalósított fejlesztést e. egyéb kommunikációs eszköz Amennyiben az "Egyéb kommunikációs eszköz" lehetıséget választja, kérjük, fejtse ki, milyen eszközre gondolt. feletti és a nyomtatásban meg nem jelenı részt nem áll módunkban figyelembe venni! VII.2. Kommunikációs eszközök használatának részletezése. Kérjük, hogy az Ön által alkalmazandó kommunikációs eszközök közül 3 esetében részletesen fejtse ki a tervezett kommunikációs tevékenységét! Kérjük, hogy az Ön által alkalmazandó kommunikációs eszközök közül 3 esetében részletesen fejtse ki a tervezett kommunikációs tevékenységét! Válaszában, kérjük, indokolja az egyes kommunikációs eszközök választását, jelezze számszerően az egyes kommunikációs eszközök használatára szánt összegeket, és térjen ki a választott kommunikációs eszközök alkalmazásának ütemezésére is (a fejlesztés megvalósításának mely szakaszaiban mely eszközök alkalmazását tervezi)! 14

15 1.) A kiválasztott kommunikációs eszköz: automatikusan megjelenı mezı, a VII.1. kérdésben választott lehetıségek alapján 2.) Az eszköz használatának indoklása: kérjük írja le röviden, hogy miért az adott kommunikációs eszközt alkalmazza! Röviden térjen ki arra is, hogy milyen eredményeket vár az eszköz használatától? 3.) Az eszköz használatára tervezett nettó összeg: a kommunikációs eszköz használatára a fejlesztés teljes megvalósítása során összesen szánt / tervezett nettó összeg, Forintban kifejezve. 4.) Ütemezés: kérjük írja le, hogy a kiválasztott kommunikációs eszközt a fejlesztés mely fázisában mikor tervezi használni! Felhívjuk figyelmét, hogy kommunikációs tevékenységét egyénileg, illetve más társadalmi szereplıkkel, gazdálkodókkal együttmőködve - például ugyanazon kistérségben, vagy ugyanazon uniós támogatásban nyertes szervezetekkel, vállalkozókkal, mezıgazdasági termelıkkel összefogva - is megvalósíthatja. A közös kommunikációs tevékenység elınye lehet, hogy ez a mód hatékonyabb, annak költségei megoszlanak a résztvevık között, így kevesebb pénzzel nagyobb eredményt lehet elérni, emellett szélesebb nyilvánosság érhetı el, és a közös kommunikációs tevékenységnek kapcsolatépítı hatással is bír. Kérjük, hogy a más szereplıkkel, gazdálkodókkal közös kommunikációs tevékenység esetén az "eszköz használatának módja, indoklása" oszlopban fejtse ki az együttmőködés módját, alapját. 15

16 VIII. Társadalmi felelısségvállalás VIII.1. Közösségi szerepvállalás VIII.1. Kérjük mutassa be (legfeljebb 1500 karakterben), hogy jelenleg mely területeken aktív a társadalmi/közösségi szerepvállalásban és a késıbbiekben hogyan kívánja ezt fejleszteni! 1. Mutassa be, hogy jelenleg mely területeken aktív a társadalmi/közösségi szerepvállalásban, mit tesz a szőkebb és tágabb közössége érdekében? 2. Fejtse ki azt is, hogy a jövıben hogyan tervezi társadalmi/közösségi szerepvállalását fejleszteni? Válaszadáskor gondoljon például a következıkre: - hátrányos helyzető, kisebbségi gyermekek részére kirándulások szervezése - falunap, faluszépítı program támogatása - rendezvényekhez saját tulajdonú területek rendelkezésre bocsátása ingyenesen - mások által is használt mezıgazdasági utak rendbentartása - helyi épített környezet megóvásában, felújításában való részvétel - kulturális, közösségi rendezvények szervezése, illetve azokhoz való hozzájárulás - a foglalkoztatottak oldaláról érkezı speciális igények kiszolgálása (romák foglalkoztatása, munkakörülmények javítása, nık esetleges részmunkaideje, rugalmas munkaidı stb.) - beteg gyerekek anyagi támogatása - gyereknap szervezése, ugrálóvár bérlése stb. VIII.2. Környezetvédelem A környezeti fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint. Kérjük, jelölje meg, hogy jelenleg és/vagy a jövıben hogyan kívánja megvalósítani, hogy szervezete mind jobban megfeleljen a fenntarthatóság elvének? (több kategóriát is kiválaszthat)! Annak érdekében, hogy ne éljük fel a hosszú távú fejlıdés erıforrásait, a fejlesztéseknek maradéktalanul meg kell felelniük a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság elvének. Fenntarthatónak tekinthetı az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és társadalmi erıforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és a humán tıkét is. A szervezet tevékenységének egyes életciklusaihoz kapcsolódó azon területeket, amelyekben az ügyfélnek a fenntarthatóság feltételeinek biztosítását vizsgálnia szükséges, az ún. fenntarthatósági kategóriák mutatják be, melyek a következık: I. "Környezettudatos gondolkodás, magatartás": a szervezet vezetése a mőködés során általában figyelembe veszi a környezetvédelmi szempontokat, például a szervezet székhelyének megválasztásában és kialakításában, a felhasznált erıforrások, anyagok megválasztásában, beszerzésében (pl.: újrahasznosított papír használata), a vízzel és az energiával való gazdálkodásban (pl.: energiatakarékos izzók használata), a tevékenységgel kapcsolatos feladatok megszervezésében, a tevékenység során keletkezett hulladékok kezelésében (pl.: szelektív hulladékgyőjtés) stb. 16

17 II/A-C. Létesítés/fejlesztés: a szervezet gondoskodik arról, hogy a támogatás révén tervezett új tevékenység vagy beruházás megkezdése elıtt, illetve döntései során figyelembe vegye a környezeti következményeket. Ennek módja az alternatívák megfontolása, fıleg a lehetséges helyszínek és tevékenységek mérlegelésével. III/A-E. Mőködtetés: a termékek elıállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során a vállalkozás anyag-áramlását racionalizálja a kedvezıtlen környezeti hatások érdekében. Az adatlap kategóriánként tartalmazza a fenntarthatóságot biztosító szempontokat (lásd fenntarthatósági szempontok, amely tájékoztatást ad arról, miként tudja a fenntarthatóság feltételeit biztosítani). A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint. Elınyt jelent, ha az ügyfél az üzleti terv Környezetvédelem fejezetében szereplı legalább egy kategóriában vállalja a fenntarthatóság érvényesítését (az üzleti terv Környezetvédelem fejezetének VIII.2.1 pontjában felsorolt kategóriák közül legalább egyet Igen -nel bejelöl, valamint részletesen és lent számszerősítve bemutatja a vállalt fenntarthatósági szempontokat a választott kategórián belül). Kérjük jelezze, hogy mely kategóriákban felel meg jelenleg valamely fenntarthatósági szempontnak, vagy tett többletvállalást jövıben. A vállalt fenntarthatósági szempont csak akkor kerül értékelésre, ha annak fenntarthatósági kategóriáját az ügyfél megjelölte! A fenntarthatósági kategória bejelölésének elmulasztása azzal jár, hogy az értékelı abban a kategóriában választott szempontot nem értékeli, és ez pontveszteséget jelenthet! Azoknál a kategóriáknál, ahol választási lehetıség (Igen/Nem) szerepel a következık szerint járjon el: 1. Amennyiben a kritériumnak jelenleg nem tesz eleget, de teljesítését vállalja, akkor a "Jelenleg" érvényes értékénél válasszon Nem-et és a "Jövıben" várható átlagos értéknél Igen-t! 2. Ha a kritériumnak már eleget tesz és vállalja fenntartását, akkor mind a "Jelenleg" érvényes értékhez mind a "Jövıben" várható átlagos értékénél válasszon Igen-t! 3. Ha a kritériumnak eleget tesz, de nem tudja fenntartani, akkor a "Jelenleg" érvényes értéknél válasszon Igen-t és a "Jövıben" várható átlagos értéknél Nem-et! 4. Amennyiben jelenleg nem tesz eleget és nem vállalja az adott kategóriát, akkor hagyja üresen a cellákat! 17

18 VIII.2.1. Környezettudatos menedzsment "Környezettudatos gondolkodás, magatartás" Kérjük, az alábbi 3 kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt arra a kérdésre, hogy jellemzı-e a szervezetre a környezettudatos gondolkodás, magatartás! "Környezettudatos gondolkodás, magatartás" jellemzı a szervezetére vagy tervezi bevezetését? (Igen/Nem) A környezetvédelem területén az elmúlt 3 évben a szervezet követett-e el jogsértést? (Igen/Nem) A dolgozók környezeti szemlélető oktatásban részesülnek (fı/év) VIII.2.2.Létesítés (beruházás/eszközbeszerzés) A. A fejlesztés helyszínével kapcsolatos szempontok (Igen/Nem) A fejlesztés helyszínével kapcsolatos szempont például: nem veszélyezteti-e a fejlesztés a helyi növény- és állatvilágot; milyen mértékben terheli a felhasznált energia, a tevékenység során keletkezett hulladék, vagy az esetlegesen kibocsátott káros anyagok a természeti környezetet. Nem változtatja-e meg a fejlesztés kedvezıtlenül és indokolatlan mértékben a környezet képét, jellegét, vagy épp ellenkezıleg: mennyiben járul hozzá a helyi természeti és kulturális értékeinek megóvásához, fejlesztéséhez, a helyszín környezetének szebbé, egészségesebbé tételéhez stb. Kérjük, az alábbi 2 kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt a helyspecifikus szempontok figyelembe vételére vonatkozó kérdésre! 1. Figyelembe vette-e a fejlesztés helyszínével kapcsolatos szempontokat? (Igen/Nem) Válaszát a kitölthetı, fehér cellára történı kattintás után megjelenı oldalsó szürke nyíl 18

19 2. Ha igen, miként (legfeljebb 1000 karakter)? Az elızı kérdésre adott igen válasz esetén kérjük, fejtse ki röviden, hogyan vette figyelembe a fejlesztés helyszínének sajátos feltételeit. Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám túllépése esetén a megadott karakterszám és a nyomtatásban meg nem jelenı feletti részt nem áll módunkban figyelembe venni! B. Fenntartható fejlesztési célkitőzések (Igen/Nem) A fenntarthatósági szempontok érvényesítése azt jelenti, hogy a szervezet fejlesztései során figyelembe veszi, hogy a fejlesztés nem veszélyezteti-e hosszú távon sem a természeti értékeket, a természeti és kulturális jellegzetességek megırzését, a fejlesztés által érintett -helyben, vagy távolabb élı, dolgozó- emberek környezetét, életminıségét stb. A szervezet jellegétıl függıen a fejlesztés nem jár-e együtt a növényzet károsításával, az állatvilág zavarásával, a talaj, az ivóvíz vagy a levegı szennyezésével, a szőkebb, vagy tágabb környezet jellegének, arculatának kedvezıtlen irányú megváltoztatásával, a munkalehetıségek, az elérhetı szolgáltatásoknak, az életszínvonalnak a korlátozásával stb. A fenntarthatósági szempontok abban különböznek a megvalósítás helyszínével kapcsolatos szempontoktól (VIII.2.2. A kérdés), hogy a fenntarthatóság érvényesítése során a tágabb környezetre, hosszabb távon gyakorolt hatásokat kell figyelembe venni. Például: az ivóvíz, vagy a levegı szennyezése a távolabb élı emberek életminıségét is befolyásolhatja, ugyanakkor a megvalósuló fejlesztés olyan termékek, szolgáltatások elıállítását eredményezheti, vagy olyan jövedelemszerzı lehetıségeket teremthet, amelyek az egész régió, vagy az ország, természet, kulturális értékeinek megırzéséhez járulnak hozzá stb. Kérjük, az alábbi 2 kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt a helyspecifikus szempontok figyelembe vételére vonatkozó kérdésre! 1. A fejlesztés tárgyának része a fenntarthatósági szempontok beépítése (Igen/Nem) Válaszát a kitölthetı, fehér cellára történı kattintás után megjelenı oldalsó szürke nyíl 2. A fejlesztés hozzájárul valamely érték megırzéséhez (biológiai sokféleség, táj/természeti értékek, kulturális és természeti értékek (Igen/Nem) Válaszát a kitölthetı, fehér cellára történı kattintás után megjelenı oldalsó szürke nyíl C. Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele a beszerzéseknél (Igen/Nem) A környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzéseknél azt jelenti, hogy a vállalkozás lehetıségeihez mérten törekszik arra, hogy olyan eszközöket, anyagokat, szolgáltatásokat stb. vásároljon, amelyek elıállítása, szállítása, felhasználása stb. nem veszélyezteti a környezet védelmét, a biológiai sokféleség megırzését stb. 19

20 Kérjük, az alábbi kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt az elızı, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével kapcsolatos kérdésre! 1. Elınyben részesíti-e a környezeti szempontból elınyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a beszerzéseinél? VIII.2.3. Mőködtetés A. Anyag-, energia- és erıforrás-hatékonyság növelése (Igen/Nem) Az anyag-, energia-, illetve erıforrás-hatékonyság azt jelenti, hogy a vállalkozás termékeit, szolgáltatásait a lehetı legkevesebb anyag, energia, illetve egyéb erıforrás felhasználásával állítja elı, és lehetıségeihez mérten takarékoskodik azokkal. Kérjük, az alábbi kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt a szennyezıanyag kibocsátás csökkentése kérdésre! Mutassa be (legfeljebb 500 karakterben), hogy anyag-, energia- és erıforrás-hatékonyság területei közül mely(ek)et kívánja növelni és hogyan! A kiválasztott hatékonyság növelését lehetıleg számszerően adja meg és mindig a termeléshez viszonyítson (példa: a felhasznált alapanyag mennyisége csökkenjen ugyanakkora termelésre vonatkoztatva, ahol mindkét mennyiség ugyanabban a mértékegységben legyen megadva) Felhívjuk figyelmét, hogy a megengedett karakterszám túllépése esetén a megadott karakterszám feletti és a nyomtatásban meg nem jelenı részt nem áll módunkban figyelembe venni! B. Szennyezıanyag kibocsátás csökkentése (Igen/Nem) Kérjük, az alábbi kérdésre csak abban az esetben válaszoljon, ha "Igen"-nel válaszolt a szennyezıanyag kibocsátás csökkentése kérdésre! 20

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Mőködtetési és

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. A vállalkozás bemutatása...3

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2014. (OHT-II.) Szakmai előkészítő anyag 2009. TARTALOMJEGYZÉK 2 TARTALOMJEGYZÉK 3 BEVEZETÉS A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésrıl

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag

Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag Menedzsment és marketing képzés - tanyanyag 1. A menedzsment alapfogalmai - Menedzsment: egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének és döntéshozatalának, szervezésének,

Részletesebben