ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Ambrusics Tibor osztályvezető. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Pénzügyi Osztály: december 06. Száz Attiláné osztályvezető TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző december 06. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, december 06.. Polgármester

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 5. -a és 6. -a értelmében a települési önkormányzatnak legkésőbb december 31-éig meg kell alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával létrejövő önkormányzati segély január 1-ével hatályba lépő szabályai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) az átmeneti törvény rendelkezéseinek alapul vételével kerülnek kidolgozásra. Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében: - kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem vár többletkiadások így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, - bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál ( forint) nem lehet alacsonyabb, - folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel, - az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %- ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, - kimondja, hogy hivatalból is megállapítható, - a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általános irányadó 30 napos ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati segély három eltérő élethelyzeteket kezelő ellátás összevonásából jön létre, nevezetesen az átmeneti, a temetési és a gyermekvédelmi támogatás fogalomköréből, ezért célszerű a helyi rendeletben a jogosultsági értékhatárokat eltérően szabályozni. Így eltérően kerül szabályozásra a rendeletben az átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személyek támogatása, illetve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás. A rendelet lehetőséget ad a természetbeni és pénzbeli támogatások alkalmazására, amely kérelemre, vagy hivatalból állapítható meg. Szükségesnek tartom az önkormányzati segély alkalmanként biztosítható összegének, illetőleg az éves keret meghatározását, nem hagyva figyelmen kívül azt a tényt, hogy bizonyos események, így például a súlyos betegség, a váratlan halál, a közúti baleset olyan tényezők, amelyek anyagi ellehetetlenülésbe sodorják a családot, ezért általános szabályként a támogatott, vagy családja egy évben maximum ,-Ft támogatásban részesülhet, ide nem számítva azt az összeget, amit a korábban említett váratlan esemény tett indokolttá. A rendelet-tervezet kiemeli mind a kérelem elbírálását megelőző, mind pedig az azt követő ellenőrzés szükségességét. A támogatás célját és rendeltetését figyelembe véve szabályozza a rendelet-tervezet a hatásköri szabályokat, melynek alapján az átmenetileg nehéz helyzetbe került személy, illetőleg a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adott támogatás elbírálása a Humánpolitikai Bizottság, míg az azonnali döntést igénylő kérelmek elbírálása, mint a gyógyszertámogatás, illetőleg

3 az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, valamint a rendkívüli élethelyzet esetén adható támogatás (bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, a családot elemi csapás érte, tartós, legalább 5 hónapot meghaladó kórházi kezelés, súlyos közlekedési baleset, egyéb hirtelen bekövetkező előre nem várt családi tragédia) a polgármester hatáskörébe kerül január hó 1. napjától a méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladatok jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, mely hatáskört szintén célszerű polgármesteri hatáskörbe telepíteni. Amennyiben bizottsági, illetve a képviselő-testületi ülés kezdetéig javaslat érkezik, azt a bizottsággal, illetőleg a képviselő-testülettel ismertetni fogom. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként állítja elő a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályzás várható körülményeit. Megfelelve a Jat. 17. (1)-(2) bekezdésében foglalt előírásoknak az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 42. (1) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján társadalmi egyeztetésre közzétételre kerül. Az egyeztetés az előterjesztés kiküldésekor folyamatban van. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a lakosság számára egyszerűbbé teszi a segélyezési feladat áttekintését. A rendelet-tervezetben szabályozott hatásköri rendelkezések lehetővé teszik, hogy az azonnali döntést igénylő kérdésekben döntést a polgármester hozza meg (elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás, gyógyszertámogatás, rendkívüli esemény, közgyógyellátás), míg egyéb kérdésekben a hatáskört a Humánpolitikai Bizottság gyakorolja. b) Környezeti, egészségi következményei: a rendelet-tervezet azzal, hogy az egészség megóvása érdekében a gyógyszertámogatás biztosítására azonnali lehetőséget ad, megvalósítja a rendelettervezet egészségvédelmi követelményeit. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a rendelet-tervezet melléklete kérelmi nyomtatvány formájában azokat az adatokat tartalmazza, amely alapján a döntéshozó a döntését meg tudja hozni. d) Egyéb hatása: nincs. e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a tárgykört érintő jogszabályváltozás miatt szükség van a rendelet megalkotására, mivel a felhatalmazó rendelkezés három segélyformát ötvöz egybe, ezért célszerű volt a korábbi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotására. A helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez és a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után. f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges, személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására. Edelény, december 2. Molnár Oszkár polgármester

4 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013.(XII.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Tervezet) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, 32. (1), (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében és a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1 melléklet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság és Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet célja I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy Edelény városban a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a képviselő-testület: a) Edelény város költségvetése terhére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megállapított ellátások mellett további ellátásokat határozzon meg. b) ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetve azok benyújtásának részletes szabályait, c) továbbá szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának, kifizetésének, valamint ellenőrzésének szabályait. 2. Hatásköri és általános rendelkezések 2. (1) A képviselő-testület jelen rendelet 6. (1) és (3) bekezdése alapján biztosítható segélyek elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Humánpolitikai Bizottságra, a 6. (2) és (4) bekezdése alapján biztosítható segélyek, valamint a 10. -ban írt kérelmek elbírálásával, és az 5. (2) bekezdésében biztosítható önkormányzati segélyekkel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át. (2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra, azok megállapítására irányuló kérelmeket a melléklet szerinti, ezen célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatot ellátó szervezeti egységhez kell benyújtani. (3) A kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell:

5 a) a 6. (1) bekezdése esetén mindazon okiratokat, amelyek igazolják a kérelmező, illetve a kérelmező családjának átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe való kerülését, b) a 6. (2) bekezdése esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti, vagy havi költségéről igazolást, c) a 6. (3) bekezdése esetén a segélyre okot adó körülmények igazolására szolgáló okiratokat, illetve amennyiben az igénylő 18. életévét betöltötte iskolalátogatási bizonyítványt. (4) A 6. (4) bekezdésében foglaltak esetében a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. (5) A kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon rendkívüli élethelyzetre, vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre, vagy hivatalból indult eljárásra önkormányzati segély kivéve az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetét nem állapítható meg. (6) A támogatás kérelemre, vagy hivatalból pénzben, vagy természetben állapítható meg. (7) A természetbeni ellátás különösen az Erzsébet utalvány, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának lefedezésére nyújtott támogatás, gyógyszertámogatás, egészségügyi támogatás, tüzelő támogatás. 3. Az ellátások pénzügyi feltétele, pénzügyi források felhasználásának rendje 3. (1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni. (2) Az önkormányzat által nem kötelezően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítására csak abban az évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak. 4. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai 4. (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén keresztül, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, vagy postai úton történik, az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követően postai úton kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható, a 6. (4) bekezdés okán nyújtott önkormányzati támogatás kivételével, melyet házipénztárból 24 órán belül kell kifizetni. (2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását a jogosultság megállapítását követően is az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége bármikor jogosult ellenőrizni. (3) Az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel a támogatott, illetőleg az eljárás teljes szakaszában a kérelemben benyújtott adatok helytállóságának ellenőrzésére, a felhasználás rendeltetésszerűségére vonatkozóan helyszíni szemle tartható, a lakókörnyezet megtekinthető és környezettanulmány készíthető. (4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a polgármesteri hivatal szociális és feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

6 (5) Az e rendeletben megállapított feltételek hiányában nyújtott szociális ellátás megtérítésére és a megtérítéssel kapcsolatos méltányosságra vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szabályai szerint kell eljárni. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 5. Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai 5. (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt önkormányzati segélyt átmeneti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő családok és személyek részére, elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (2) Az Szt. 45. (4) bekezdésében foglaltakon túl a) rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy ab) a családot elemi csapás érte, ac) tartós, legalább öt hónapot meghaladó kórházi kezelés, ad) súlyos közlekedési baleset, ae) egyéb hirtelen bekövetkező, előre nem várt családi tragédia. b) létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező ba) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése során, igazoló módon veszélyeztetve, bb) olyan váratlan anyagi kiadás jelentkezik, amely veszélyezteti létfenntartásának biztosítását. 6. Önkormányzati segély biztosítható: (1) Átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy, vagy család kiadásainak mérséklésére, amennyiben a kiadások olyan mértékűek, hogy azok veszélyeztetik a személy, vagy a család megélhetésének biztonságát, vagy életkörülményeire tekintettel támogatásra szorul. (2) Eseti gyógyszerkiadás mérséklésére elsősorban természetben különösen a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást, jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer és gyógyászati segédeszköz mértéke együttesen olyan nagymértékű, hogy az nem képesek viselni. (3) Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatására. (4) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra. 7. (1) A 6. (1), (2) és (3) bekezdése alapján önkormányzati segély akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelel az 5. (2) bekezdés b) pontjában írt feltételeknek és egyedülálló személy estén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. (2) A 6. (2) bekezdésében biztosítható támogatási forma iránti igény további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költsége esetenként érje el a ,-Ft-ot.

7 (3) Az (1) bekezdés szerinti jövedelemhatárok nem vonatkoznak az 5. (2) bekezdés a) pont szerinti esetekre. (4) A 6. (1), (2) és (3) bekezdése alapján biztosított önkormányzati segély éves összege nem haladhatja meg az évi ,-Ft-ot, esetenként pedig a 8.000,-Ft-ot. (5) A 5. (2) a) pont szerinti feltételek bekövetkezése esetén az adható támogatás összege ,-Ft, amelynél a támogatottnak, illetőleg családjának korábban adott önkormányzati segélyek összegét figyelmen kívül kell hagyni. 8. (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem: a) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, b) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230 %-át c) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át. (2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított önkormányzati segély a) az (1) bekezdés a) pontjában írt jövedelem esetében ,-Ft, b) az (1) bekezdés b) pontjában írt jövedelem esetében ,-Ft, c) az (1) bekezdés c) pontjában írt jövedelem esetében 8.000,-Ft. (3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség ,-Ft. 6. Aktív korúak ellátása 9. (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt külön kérelem alapján az a személy, aki a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy b) szakorvos által kiállított igazolás alapján pszichiátriai beteg, szenvedély beteg, vagy kényszergyógykezelés alatt áll, vagy c) veszélyeztetett terhes és ezt a szakorvos igazolja, rendszeres szociális segélyre jogosult. (2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt. 37. (1) bekezdés b)-c) pontja, valamint e rendelet 9. (1) bekezdése alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat). (3) A (2) bekezdésben meghatározott személy köteles a Családsegítő Szolgálatnál: a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül felkeresni és ott nyilvántartásba vetetni magát, b) részt venni az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést elősegítő program kidolgozásában, c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül, d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat, e) köteles közreműködni legalább háromhavonta történő személyes találkozás létrejöttében. (4) A Családsegítő Szolgálat feladatai az együttműködés keretében: a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyre vonatkozó határozatban megállapított határidő betartását és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján a megjelenéskor nyilvántartásba veszi,

8 c) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt. e) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról és amennyiben szükséges a segélyre jogosult személy bevonásával módosítja a programot. (5) A beilleszkedést segítő programok típusai az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következők: a) álláspontfelmérő és álláskeresési tréningek, b) szociális életvezetési tanácsadás, c) mentálhigiénés tanácsadás, d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás, e) munkavállalási tanácsadás, tréning, f) a nem foglalkoztatott személy saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni esetvezetés, g) más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése. (6) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem minősülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 9. (3) bekezdésében foglaltak bármelyikét nem teljesíti. (7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő Szolgálat munkatársa: a) 5 napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az együttműködésre köteles személyt, aki az együttműködési kötelezettség megszegésének okát megkeresést követő 8 napon belül igazolhatja, b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre köteles személy: ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének megkezdi, illetve folytatja az együttműködést, bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének soron kívül értesíti a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét az együttműködés létrejöttének elmaradásáról, illetve megszegéséről. (8) Az a segélyezett, aki a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési kötelezettségét neki felróható módon 2 éven belül ismételten megszegi, az ellátásra való jogosultságát az Szt. 37/B (2) bekezdése alapján meg kell szüntetni. (9) A (7) bekezdésben szereplő megszegés tényét a Családsegítő Szolgálat soron kívül közli az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjével. 7. Közgyógyellátás III. Fejezet Természetben nyújtott ellátások 10. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át nem haladja meg, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladó összegű gyógyító ellátás költsége van.

9 IV. Fejezet Egyéb rendelkezések 8. A köztemetési költség megfizetésével kapcsolatos méltányosság 11. (1) Edelény város költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan kötelezhető. (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 12. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. V. Fejezet Záró rendelkezések 13. Hatályát veszti: a) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet, és b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet. 14. (1) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Önkormányzati segélyek megállapítása, kérelem elutasítása a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra való felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése, vagy kijavítása a szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló /2013.(XII. ) önkormányzati rendelet 6. (2), (4), és 5. (2) bekezdésére vonatkozóan. (2) Az R. 4. melléklet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Közgyógyellátással kapcsolatos kérelmek megállapítása, kérelem elutasítása a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra való felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése, vagy kijavítása a szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló /2013.(XII. ) önkormányzati rendelet 10. -ára vonatkozóan. (3) Az R. 4. melléklet 2.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.3 Önkormányzati segélyek megállapítása, kérelem elutasítása a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, az eljárás megindítása, az eljárás megszüntetése, hiánypótlásra való felszólítás, belföldi jogsegély iránti megkeresés, az eljárás felfüggesztése, a döntés módosítása, a döntés visszavonása, a döntés kiegészítése, vagy kijavítása a szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló /2013.(XII. ) önkormányzati rendelet 6. (1), (3) bekezdésére vonatkozóan.

10 Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel napján. Vártás József jegyző

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testülete /2013. (.) önkormányzati rendelete tervezet a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Taktaszada Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2.

(2) Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik. 2. Magyarkeszi Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Magyarkeszi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja l.

I. fejezet A rendelet célja l. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 21/2013. (X. 09.) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról valamint a személyes gondoskodásokról a 28/2013. (XII.19.)

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati a pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Zsámbék Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben