I. Fejezet Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet Általános rendelkezések"

Átírás

1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében, 132. (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Aszófő Község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. -ában meghatározott személyekre. (2) Az e rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak, és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért. A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. 2. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatás iránti kérelmeket a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségénél kell benyújtani, elsősorban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. (2) A kérelemhez csatolni, vagy a nyomtatványon szükség szerint igazolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, közmű kiadásokra, az együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat. (3) Kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a háztartás tagjainak jövedelmi viszonyairól igazolást csatolni. Ha jövedelmi viszonyai más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. (4) A támogatások megállapítása előtt a családnál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. 1. Aktív korúak ellátása II. fejezet Támogatási formák 3. (1) Kérelmére rendszeres szociális segélyt kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki: a) betegsége miatt folyamatos orvosi kezelés alatt áll, és betegsége a foglalkoztatásban való részvételét akadályozza vagy kizárja, és erről orvosi igazolást csatol, b) gyermeket vár és ezt orvosi igazolással, vagy terhesgondozási könyvvel igazolja.

2 2 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a jogosultságot évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 4. (1) Aszófő Község Önkormányzata a rendszeres szociális segélyben részesített részére, a beilleszkedést segítő programot az együttműködésre kijelölt szerv, a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztűl biztosítja. (2) Az Szt. 37. (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként együttműködésre köteles, amelynek keretében: a) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a szociális központnál nyilatkozatban vállalja az együttműködést az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szervvel, b) a rendszeres szociális segély megállapítását követően, az együttműködésre kijelölt szervnél, a szociális központ által megjelölt időpontban köteles megjelenni és kérelmezni a nyilvántartásba vételét, c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat. (3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének számít, ha: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vétel céljából nem jelenik meg, b) a beilleszkedést segítő programról az írásos megállapodást nem köti meg, c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat önhibájából nem teljesíti. 5. (1) A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ feladata: a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy nyilvántartásba vételéről, vagy a nyilvántartásba vételre történő megjelenési kötelezettség elmulasztásáról nyolc munkanapon belül értesíteni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségét, b) a rendszeres szociális segély megállapítását követően írásos megállapodást kötni a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel a beilleszkedését segítő program kereteiről, és erről tájékoztatást küldeni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége részére, c) figyelemmel kísérni a beilleszkedését segítő programban foglaltak teljesítését és annak megszegése esetén megvizsgálni a mulasztás okát. Amennyiben a mulasztás az ellátásban részesülő önhibájából történt, ezt nyolc munkanapon belül jelezni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége felé, d) a beilleszkedést segítő program elkészítését követő egy év elteltével írásban tájékoztatni a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségét a beilleszkedési programban foglaltak teljesítéséről. (2) A beilleszkedést segítő program típusai: a) a Családsegítő Központtal történő együttműködés, b) a Munkaügyi Központtal történő együttműködés, c) egyéni készség- és képességfejlesztő foglalkozás egyéni tanácsadás, d) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozás, e) életvezetési tanácsadás, f) munkavégzésre felkészítő program, g) képzési, átképzési program, h) jogi, pszichológiai tanácsadás, i) segítségnyújtás hivatalos ügyintézésben, j) álláskeresés.

3 3 2. Ápolási díj 6. (1) A Szt. 43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a) az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (2) Az állandó és tartós gondozás tényének vizsgálata céljából, a támogatás megállapítása és felülvizsgálata során környezettanulmány készíthető. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a. 3. Önkormányzati segély 7. Önkormányzati segélyben részesíthető: a) az a személy vagy család, aki megélhetését időszakosan nem képes biztosítani, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen tartós betegség, elemi kár elhárítása, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt anyagi segítségre szorul, vagy b) az a gyermeket gondozó család, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került különösen iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete és betegsége miatt anyagi segítségre szorul, c) az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 8. Önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításának jövedelmi értékhatára: a) családban élő esetén, az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, b) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 9. (1) Önkormányzati segély évente a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével két alkalommal adható. (2) Az egy alkalommal kifizetésre kerülő önkormányzati segély összege a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-ánál, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható. Az egy alkalommal megállapítható segély összege gyermeket nevelő család esetén nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) Tárgyévben a folyósítás időtartama alatt egy alkalommal adható önkormányzati segély -a temetési költségekhez történő hozzájárulás kivételével - annak a személynek vagy családnak, aki: a) aktív korúak ellátásban, b) méltányossági ápolási díjban, c) lakásfenntartási támogatásban d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

4 4 (4) Az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott szabálytól el lehet tekinteni, ha az önkormányzati segély hiánya a kérelmező vagy gyermeke életét, testi épségét veszélyezteti. (5) Az önkormányzati segély felvételére indokolt esetben a rászoruló segítője, pártfogója, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a segélyt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a rászoruló. 10. (1) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak 50 %-át. (2) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott önkormányzati segély a 9. (1) és a (3) bekezdésben foglaltakon túl is megállapítható. 11. (1) Méltányosságból részesülhet önkormányzati segélyben, jövedelemre tekintet nélkül az a személy, akit a) elemi kár ért b) gyógykezeltetése, egyszeri gyógyászati segédeszköz beszerzése költségeit megélhetése veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, c) lakásában önhibáján kívül olyan kár keletkezett, amelynek kijavítására nem képes. (2) Méltányosságból megállapított önkormányzati segély mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-a lehet. 4. Köztemetés 12. Ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, a köztemetés költsége méltányosságból elengedhető, csökkenthető, részletekben történő fizetés engedélyezhető. 5. Közgyógyellátás 13. Méltányossági Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel: a) azt a családban élő személyt, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg, továbbá b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja. 6. Temetési támogatás III. Fejezet Egyéb szociális támogatások 14. (1) Aszófő Község Polgármestere rászorultságtól függetlenül egyszeri pénzbeli támogatást nyújt annak az aszófői családnak, amelyben a haláleset történt. (2) A temetési támogatás mértéke : Ft. (3) A temetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy mind az elhunyt, mind pedig az eltemettetéséről gondoskodó személy a községben lakóhellyel rendelkezzen.

5 5 (4) A temetési támogatást a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapig lehet igénybe venni, a halotti anyakönyvi kivonat egyidejű bemutatásával. (5) A temetési támogatást a jogosult részére a jelen rendelet alapján minden külön eljárás nélkül ki kell fizetni. A kifizetés tényét és időpontját az anyakönyvi kivonaton fel kell tüntetni. 7. Szülési támogatás 15. (1) Aszófő Község Polgármestere ,-Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesíti azt a családot, ahol gyermek született. A támogatás összege ,- Ft. (2) A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szülők valamelyike, illetve a gyermekét egyedül nevelő anya a szülés napját megelőzően fél évig a településen bejelentett lakóhellyel rendelkezzen. (3) A támogatás a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával a szülést követő 3 hónapon belül igényelhető. (4) A szülési támogatást a jogosultság megállapításakor a Polgármester utalja ki. (5) A szülési támogatást a jogosult részére a jelen rendelet alapján minden külön eljárás nélkül ki kell fizetni. A kifizetés tényét és időpontját az anyakönyvi kivonaton fel kell tüntetni. 8. Tanulói bérlettérítés 16. (1) Aszófő Község Önkormányzata fenntartótól függetlenül valamennyi közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskoláskorú tanuló részére (a magántanuló kivételével), az iskolába járáshoz, a szorgalmi időre (szeptember 1-től június 30-ig ) a tömegközlekedésre szóló tanuló bérlet árának 100%-át megtéríti. (2) A támogatás kifizetése a szülő, törvényes képviselő vagy az általános iskola által benyújtott számla alapján történik. A helyi tömegközlekedés igénybe vételére jogosító bérletet, annak lejártát követően a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségén le kell adni. 9. Tankönyvtámogatás 17. (1) Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: a) az általános iskolában tanuló gyermekeknek az iskola által igazolt tankönyvköltségének 50%- át, b) a középiskolában (gimnázium, szakközépiskola nappali tagozat) tanuló diákoknak az iskola által igazolt tankönyvköltségének 50%-át, c) valamint a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákoknak az oktatási intézmény által igazolt tankönyv- és jegyzetköltségének 35%-át átvállalja. (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott támogatás kifizetéséhez az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.

6 6 18. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról szóló 6/2004.(VI.17.) valamint az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 5/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelete. Bors János polgármester Németh Tünde jegyző Záradék: Kihirdetve: december 11. Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Eljárási és értelmező rendelkezések Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Környe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II..) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról (tervezet) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testületének 3/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Pölöske Község Önkormányzati képviselő-testülete

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete. Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 19/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete Egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete az

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Hatáskör 13. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Jászkisér Város

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben