Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje"

Átírás

1 Tanórák kiváltása, foglalkozások rendje Testnevelésórák kiváltása Az Nkt. 27. (11) bekezdése alapján: Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, b) iskolai sportkörben való sportolással, c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel, d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással váltható ki. Úszásoktatással történő kiváltás: 1-2. évfolyamon 2 óra / hét úszásoktatás vehető igénybe, amennyiben a szülők az anyagi fedezetet önkéntesen vállalják. Ennek aktuális mértéke 5300 Ft / hó. A foglalkozásokat a Tiszaligeti Strand- és Élményfürdőben a Szolnoki Vízilabda SC úszásoktatói tartják. Az opcionálisan választható harmadik úszásfoglalkozás nem minősül tanórakiváltásnak (1. évfolyamon hétfőnként 12:00-12:45-ig, 2. évfolyamon enként 13:00-13:45-ig). Évfolyam Nap Időpont 1. évf. szerda péntek 2. évf. hétfő Táncoktatással történő kiváltás: az alábbi rend szerint válthatóak ki testnevelésórák az egyes évfolyamokon. Az oktatást a Szilver Táncsport Egyesület oktatói végzik intézményünkben. Évfolyam Nap Időpont 1. évf. 4. óra 2. évf. 3. óra 3. évf. 1. óra 3. óra 4. évf. 7. óra 1. óra 5. évf. 4. óra 7. óra 6. évf. 6. óra 5. óra 7. évf. 2. óra 2. óra

2 Sportegyesületben való sportolás: Versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között végzett szervezett edzéssel. Ebben az esetben a tanuló köteles az iskola által kiadott Havi jelentés egyesületben végzett edzésmunkáról (melléklet) elnevezésű dokumentumot edzőjétől havonta beszerezni. Ez tartalmazza a tanuló edzéslátogatottságát, a hónap során végzett edzésmunkát, illetve a versenyeken való részvételt, és az eredményeket. Az igazolási formanyomtatvány iskolánkban igényelhető, illetve az intézmény weblapjáról letölthető. Kötelezően választandó erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás Az Nkt. 35. alapján: (1) Az állam, a helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a továbbiakban: fakultatív hitoktatás) és az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstanoktatást egyházi jogi személy szervezhet az e törvényben meghatározott keretek között. (3) A hit- és erkölcstan óra az iskolában a tanórai foglalkozások rendjéhez illeszkedik. 35/A. Az állami iskola 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része. Az erkölcstan, illetve hit- és erkölcstanoktatásra való jelentkezést az iskolában igényelhető, illetve weblapunkról letölthető jelentkezési formanyomtatványon lehet jelezni. A jelentkezés illetve módosítás a vonatkozó 20/2012. EMMI rendelet 14. -a szerint minimum egy tanévre szól, melyet minden év május 20-ig kell megtenni, és a következő tanévre vonatkozik. A 2014 / 2015-ös tanévben a felmenő rendszerű bevezetés szerint az 1., 2., 5. és 6. évfolyamon folyik erkölcstan, illetve hit- és erkölcstanoktatás tanórai keretek között: Évfolyam Nap Időpont 1. évf. 3. óra 2. évf. hétfő 1. óra 5. évf. péntek 3. óra 6. évf. péntek 4. óra Intézményünkben jelenleg az alábbi egyházi jogi személyek szerveznek hit- és erkölcstanoktatást: Egyházi jogi személy megnevezése Kapcsolattartó Elérhetőség Magyar Római Katolikus Egyház (Belvárosi Római Katolikus Plébánia) Magyarországi Református Egyház (Szolnoki Református Egyházközség) Máthé György plébános atya Végh Miklós lelkipásztor 5000 Szolnok, Templom út / Szolnok, Tiszaparti sétány / , 30 / Szolnok, Verseghy Park / Magyarországi Evangélikus Egyház Győri Péter Benjámin (Szolnoki Evangélikus Egyházközség) lelkész Hit Gyülekezete Kormos Katalin 20 /

3 Tanórán kívüli foglalkozásaink Az iskolai munka szerves része a tanórán kívüli foglalkoztatási forma. Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: Napközis foglalkozások A napközis foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-6. évfolyamon napköziotthon, 7-8. évfolyamon tanulószoba működik. Napköziotthon az egész napos nevelés szerves részeként a tervszerű, tudatos, szervezett személyiségfejlesztéshez, a helyes önismeret kialakításához és a reális önértékek, megalapozásához járul hozzá. A napközi keretében sor kerülhet szabadidős-, kulturális-, manuális- és játékfoglalkozások megszervezésére. Az egésznapos foglalkozás alóli mentesítés kérelme és a mellékelt igazolások az iskolában igényelhetőek, illetve intézményünk weblapjáról letölthetőek. Hagyományőrző tevékenységek és eseti rendezvények Hagyományőrző tevékenységeink és eseti rendezvényeink: tanévnyitó, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról, megemlékezés az es szabadságharcról, ballagás, tanévzáró, Adventtőlvízkeresztig rendezvénysorozat, salátabár, hulladékgyűjtés, Márciusi hét rendezvénysorozat, játszóház, farsang, Tisza-projektnap, húsvéti tojásgyűjtés, próbák különböző műsorokhoz, DÖK-rendezvények (Egészségnap, Bazár, disco). Iskolai sportkörök Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését. Minden évben igényfelmérésre kerül sor a sportköri foglalkozások tartására. A leggyakoribb sportkörök iskolánkban: leány kosárlabda, fiú kosárlabda, labdás készségfejlesztés, röplabda, atlétika. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak. A szakkörök indításáról a felmerülő igények, és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Versenyek, vetélkedők A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb. versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.

4 Tanulmányi kirándulások, táborok A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola falain kívül szervezett tanulmányi kirándulások. Ezen programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A lehetőségekhez és igényekhez igazodva bel- és külföldi táborokat szervezünk a jelentkező tanulók számára, melyek önköltségesek. Iskolai könyvtár, internethasználat A tanulók egyéni tanulását, önképzését nyitva tartási időben az iskolai könyvtár segíti. Az olvasóteremben számítógép áll az olvasók rendelkezésére folyamatos internetelérést biztosítva a böngészéshez, levelezéshez, letöltésekhez és a csevegéshez. Az olvasóteremben nyomtatásra is lehetőség van, külön térítés mellett. Könyvtárunk segítségével alakítjuk ki és fejlesztjük azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos használatához elengedhetetlenül szükségesek. Célunk, hogy megismerjék a tanulók a korszerű információhordozókban rejlő lehetőségeket. Külső szervezésű foglalkozások Intézményünkben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményszolgálatának engedélye alapján külső természetes és jogi személyek, valamint egyházi jogi személyek által szervezett foglalkozások is tarthatóak. A tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés rendje A nemzeti köznevelésről szóló évi törvény 27. (2) bekezdése értelmében az általános iskoláknak a neveléstoktatást úgy kell megszervezni, hogy a délelőtti és a délutáni időszakban a foglalkozások legalább óráig tartsanak, továbbá 17 óráig gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. A foglalkozásokra a Jelentkezés a órát megelőző délutáni foglalkozásokra című nyomtatvány kitöltésével kell jelentkezni mindkét félévben. A órát megelőző délutáni foglalkozásokról felmentést a Kérelem című dokumentum kitöltésével lehet kérni. A kérelmezőnek a hét napjaira, órára pontosan kell a tanulót kikérnie. A felmentést indokolni kell. Amennyiben a tanuló délután különórára jár, vagy sportol stb, akkor azt annak a szervezet vezetőjének kell igazolni az Igazolás című dokumentum kitöltésével ahová a tanuló jár. A tanuló olyan foglalkozásokon is részt vehet az iskolában, amelyet nem az iskola szervez (pl.: nyelviskola, alapfokú művészeti iskola, sportszervezet stb ), de az adott szervezetnek van megállapodása, szerződése, hogy az iskolában foglalkozást tartson. Ha pl.: magántanárhoz jár, vagy délután biztosított a szülői (vagy nagyszülői) felügyelet, akkor elegendő, ha a szülő ezt a tényt a kérelem indoklás részében feltünteti. A délutáni foglalkozásokon való részvétel kötelező a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 46. (1) bekezdése alapján, azonban a szülő kérheti gyermeke az azok alóli felmentését a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 55. (1) bekezdése alapján. A felmentés alóli kérelemről az iskola intézményvezetője dönt, aki mérlegeli azt, a felmentés nem automatikus.

5 Aktuális szabadidős foglalkozásaink Saját szervezésű szabadidős foglalkozások Foglalkozás Résztvevők Időpont 1. Elsősegélynyújtó szakkör 6-7. évf. Kedd 7. óra 2. Francia szakkör 8. évf. Szerda 14:00-15:00 3. Rajzszakkör 6-7. évf. A hét 7-8. óra B hét 7. óra 4. Matematika szakkör 5. évf. Péntek 0. óra 5. Matematika szakkör 6. évf. Péntek 5. óra 6. Matematika szakkör 7. évf. Szerda 0. óra 7. Tömegsport (röplabda) Csütörtök 0. óra 8. Énekkar (felső tagozat) 5-8. évf. Szerda 6. óra 9. Énekkar (alsó tagozat) 1-4. évf. Kedd 6. óra Péntek 5. óra 10. Tömegsport 5-8. évf. Kedd 0. óra Tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkózató foglalkozások Foglalkozás Résztvevők Időpont 1. Biológia tehetséggondozás 8. évf. Hétfő 7. óra 2. Fizika tehetséggondozás 7-8. évf. Hétfő 0. óra 3. Rajz tehetséggondozás 8. évf. Szerda 8. óra 4. Angol tehetséggondozás 8. évf. Csütörtök 0. óra 5. Kémia tehetséggondozás 7-8. évf. Csütörtök 7. óra 6. Ének tehetséggondozás 5-8. évf. Szerda 7. óra 7. Angol tehetséggondozás 5. évf. Csütörtök 7. óra Alsó tagozatban 1-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból heti 1-1 óra felzárkóztató, 3-4. évfolyamon e tárgyakból heti 1-1 óra tehetséggondozó foglalkozás kerül megtartásra.

6 Felvételi előkészítők Foglalkozás Résztvevők Időpont 1. Magyar felvételi előkészítő 8.a Kedd 1. óra 2. Magyar felvételi előkészítő 8.b Hétfő 0. óra 3. Matematika felvételi előkészítő 8.a Szerda 6. óra 4. Matematika felvételi előkészítő 8.b Péntek 4. óra 5. Angol felvételi előkészítő 8. évf. Kedd 0. óra Külső szervezésű Foglalkozás Időpont Hétfő 13:15-16:00 1. Kedd 14:00-16:00 Angol Szerda 13:15-16:00 (Oxford Nyelviskola) Csütörtök 14:00-16:00 Péntek 14:00-16:00 2. Zongora (Ádám Jenő Zeneiskola) Hétfő 14:00-15:00 3. Úszás - tanórán kívüli 1. évfolyamon: hétfő 12:00-12:45-ig, (Szolnoki Vízilabda SC) 2. évfolyamon: 13:00-13:45-ig 4. Zenés színjátszó szakkör Szerda 16:00-18:00 5. Karate (Dojo Fuji-San Kyokushin Karate Klub) Hétfő, Szerda, Péntek: 16:30-18:00 6. Kosárlabda 1-3. évf. lányoknak Hétfő 15:00-16:30 (Szolnoki Sportcentrum szervezésében, Szerda 15:00-16: Ft / hó) 7. Atlétika 2-5. évfolyamosoknak (Szolnoki Sportcentrum szervezésében) Kedd 14:45-15:45 8. Angol nyelv (Linea Group Nyelviskola és Oktatási Bt.) Szerda 16:00-16:45 9. Kajak edzés Szerda 16:30-18:30 (Kajak-Kenu Szakosztály) (nov. 01 márc. 31.)

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Félig sem olyan

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben