Hatálybalépés idõpontja: Másolatot kapják illetékesek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek"

Átírás

1 TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot kapják illetékesek Minden jogot fenntartunk ezen dokumentumra és a benne foglalt információkra. Másolás, felhasználás, valamint harmadik fél részére történõ kiszolgáltatás külön engedély nélkül szigorúan tilos. We reserve all rights in this document and the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

2 2 Tûzvédelmi szabályzat tartalomjegyzék I. Tûzvédelmi szabályzat Tûzvédelmi felelõsség Tûzvédelmi feladatok Megbízott vezetõ tûzvédelmi feladatai Dolgozók tûzvédelmi feladatai Tûzvédelmi oktatás Tûz esetén tanúsítandó magatartás II. Létesítés és használat tûzvédelmi szabályzat Tûzveszélyességi osztálybasorolás Tûzvédelmi szabályzat Általános követelmények Közlekedési utak, kijáratok, raktározás, tárolás Csatornahálózat Villamos berendezések Tûzveszélyes tevékenység Dohányzás Tûzoltókészülékek Tüzelõ-és fûtõberendezések Idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok Egyéb szabályozások Gépek, berendezések A Kft. helyiségei III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó elõírások Irodaház Karbantartó mûhely Raktár Szociális helyiségek Öltözõ Szabadtéri jármûtároló (parkoló) IV. Záró rendelkezések V. Mellékletek Megbízás Nyilatkozat Feltételek meghatározása tûzveszéllyel járó munka végzéséhez Tûzveszélyességi osztálybasorolás Feladatok tûz esetén Felülvizsgálatok idõrendje Tûzoltó készülék nyilvántartó

3 3 Tûzvédelmi Szabályzat A hatályos tûzvédelmi jogszabályoknak megfelelõen: a módosított évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdése, a évi XLII. törvény /GET/, a 111/2003.(VII.29.) Korm. sz. rendelet, a 33/1999.(IX.24.) BM sz. rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM számú rendelet, a 9/2008.(II.22.) ÖTM sz.rendelettel hatályba léptetett Országos Tûzvédelmi Szabályzat - továbbiakban OTSZ, a 2/2002.(I.23.) BM sz. rendelet, valamint a 32/2002.(XII.12.) BM sz. rendelet 53/2005.(XI.10.) BM számú rendelet, alapján, kiadom a PACONT Kft. (1138 Budapest, Váci út ) továbbiakban: Kft., vállalkozás területére, telephelyeire az eseti részletes, tûzvédelmi elõírásokat. A tûzvédelmi szabályzat célja, hogy a Kft. egészére kiterjedõen egységesen rögzítse a vezetõk és a dolgozók - alkalmazottak - tûzvédelmi feladatait, a tûzvédelmi eljárások szabályait, továbbá a munkavégzésre és használatra vonatkozó általános követelményeket. Meghatározza a felelõsség egyetemlegességét, illetõleg egyes esetekben annak megoszlását, tartalmát. Budapest, december ügyvezetõ igazgató

4 4 I. Tûzvédelmi feladatok, oktatás, magatartás tûz esetén

5 5 1. A Kft. tûzvédelméért az ügyvezetõ igazgató tartozik felelõsséggel. A.) A felelõsség fennállása mellett a tûzvédelmi feladat végzésére - írásban - más a Kft.- ben munkát vállaló - a jogszabályban elõírt tûzvédelmi képzettséggel rendelkezõ - alkalmazott, vagy tûzvédelmi vállalkozó is megbízható. B.) A tûzvédelem anyagi és tárgyi eszközeit a tulajdonos biztosítja a Kft. költségére A Kft. tûzvédelmének egységes irányításával a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, Márki László-t, mint tûzvédelmi vállalkozót bízom meg. E felhatalmazási és tevékenységi körben köteles: - a Tûzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezni és felügyelni a Kft. tûzvédelmét, - a dolgozók tûzvédelmi oktatását elvégezni vagy elvégeztetni, - a tûzvédelmi helyzetre kiható változást, a tevékenység megkezdését, legalább 15 nappal elõbb, a területileg illetékes önkormányzati tûzoltóparancsnokságnak bejelenteni, - tûzvédelmi ellenõrzésen, szemlén részt venni, (akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni) és a feltárt hiányosságok felszámolásáról gondoskodni, - rendszeresen ellenõrizni a tûzvédelmi tevékenységet, a tûzvédelmi elõírások betartását, betartatását, - gondoskodni arról, hogy a tûzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva legyenek, - a tûzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét a jelen utasításomban foglaltaknak megfelelõen figyelemmel kísérni, - az alkalmi tûzveszélyes munkavégzések esetén a szükséges feltételeket írásban meghatározni.

6 6 2. A megbízott vezetõ tûzvédelmi feladatai A szabályzat alkalmazása szempontjából vezetõnek minõsül a Kft. minden dolgozója, aki valamely területen önálló, meghatározott feladatkört lát el, vagy feladatkörében másokat irányít. A vezetõ tûzvédelmi feladatát a jogszabályok elõírásai szerint köteles ellátni. A vezetõ a mûködési területén a tûzvédelmi tevékenység felelõs irányítója. Ennek megfelelõen meghatározza: - a tûzvédelmi elõírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és felelõsség köröket, a tûzvédelmi tevékenység, magatartás rendjét, - a tûzvédelmi tevékenységre és annak végzésére vonatkozó követelményeket, - intézkedik, illetõleg intézkedést kezdeményez, az ellenõrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tûzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, továbbá indokolt esetben a szükséges eljárások foganatosítására, - elõsegíti és biztosítja az ellenõrzésre jogosult hatósági szervek, személyek ellenõrzõ munkáját, - gondoskodik arról, hogy az új berendezések, eszközök, felszerelések tervezésénél, kivitelezésénél, beszerzésénél a meglévõk korszerûsítésénél, bõvítésénél a jogszabályokban, szabványokban, hatósági elõírásokban rögzített tûzvédelmi elõírások teljesüljenek. 3. A dolgozók, alkalmazottak tûzvédelmi feladatai Dolgozónak - alkalmazottnak - minõsül minden olyan személy, aki a Kft. területén bármilyen jogcímen tevékenységet folytat. A dolgozó - alkalmazott - : - köteles munkavégzés közben ügyelni saját és munkatársa testi épségére, egészségére, - a munkaköréhez szükséges tûzvédelmi ismereteket köteles elsajátítani és azt munkája során maradéktalanul alkalmazni, betartani,

7 7 - ismernie kell munkaterületén a tûzjelzés lehetõségeit, módját, - ismernie kell a menekülési útvonalakat és a vészkijáratokat, - ismernie kell a tûzoltókészülékek helyét és használatuk módját, - a munkavégzés befejezése után a munkaterületét ellenõriznie kell és a tüzet kiváltható okok megszüntetésérõl gondoskodnia kell, - köteles részt venni a tûzvédelmi oktatáson, - köteles tûzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a tûzeseti magatartás szerint eljárni, A dolgozót el kell tiltani a munkától, ha: - nem vett részt a tûzvédelmi oktatáson, - fegyelmezetlenül végzi a munkáját és így veszélyezteti a tûzbiztonságot, munkatársai testi épségét, életét. A Kft. területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végzõ külsõ vállalat, vállalkozó, alvállalkozó - dolgozóira vonatkozó elõírások: - a külsõ dolgozók számára biztosítani kell a munkaterület átadásakor a veszélytelen munkavégzés feltételeit. - a munkaterület tûzvédelmére vonatkozó elõírásokat és intézkedéseket megállapodásban, szerzõdésben kell részletesen rögzíteni.

8 8 - A tûzvédelmi feladatok felelõseként mindenkor a felvonuló cég, vállalkozás helyi vezetõjét kell meghatározni és mindezekrõl megfelelõ módon és kellõ részletességgel tájékoztatni. A szükséges mértékig ismertetni kell a Tûzvédelmi Szabályzatot. 4. Tûzvédelmi oktatás Az oktatás a Kft. keretén belül - alapoktatás - ismétlõdõ oktatás A dolgozókat a munkába állításkor, ezt követõen legalább évenként egy alkalommal a munkakörüknek megfelelõ tûzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásnak ki kell terjednie: - a munkahely és munkafolyamat tûzveszélyességére, - megelõzõ tûzvédelmi rendelkezésekre és használati elõírásokra, - az elhelyezett tûzoltóeszközök, készülékek és felszerelések használatára, - a tûz bejelentési kötelezettségére, - a tûzjelzés lehetõségére és módjára, - tûz esetén követendõ magatartásra, - a tûzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell íratni. ( Tûzvédelmi Oktatási Napló) 4.3. Soron kívüli oktatást kell tartani: új tûz- és robbanásveszélyes technológia, gép, anyag stb. bevezetése, illetve alkalmazása elõtt az ott dolgozóknak, függetlenül attól, hogy azt megelõzõen oktatták - e, valamint tûzeset bekövetkezése után.

9 9 5. Tûz esetén tanúsítandó magatartás Amennyiben tûz keletkezik, riasztani kell a dolgozókat a vendégeket /vásárlókat/ és azt azonnal - késedelem nélkül - jelezni kell a legközelebbi távbeszélõ készülékrõl a tûzoltóság (105) és a felelõs munkahelyi vezetõ felé. A dolgozók által eloltott tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tûzoltóságnak. A tûz jelzése során az alábbiakra kell kitérni: - a tûzeset helye (pontos cím), - emberélet van-e veszélyben, - milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tûz (hová terjedhet), - a bejelentõ neve és telefonszáma, amelyrõl a tüzet jelezte. A tûz jelzésével egyidejûleg meg kell kísérelni az emberek, valamint a tárgyak mentését és a rendelkezésre álló tûzoltó készülékekkel a tûz oltását. A fõvonali távbeszélõ készülékek mellett a tûzoltóság hívószámát fel kell tüntetni.

10 10 II. A létesítés és használat, tûzvédelmi szabályai 1. Tûzveszélyességi osztálybasorolás

11 11 A tûzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetve tevékenységeket, helyiségeket, szabadtereket majd a létesítményt tûzveszélyességi osztályba kell sorolni, a 9/2008.(II.22.) ÖTM sz. rendelettel hatályba léptetett Országos Tûzvédelmi Szabályzat - továbbiakban OTSZ, 5. rész II. fejezet 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelõen. A tûzveszélyességi osztályba sorolást a melléklet tartalmazza. Öt tûzveszélyességi osztályt különböztetünk meg: A fokozottan tûz- és robbanásveszélyes B tûz- és robbanásveszélyes C tûzveszélyes D mérsékelten tûzveszélyes E nem tûzveszélyes 2. Tûzvédelmi Szabályzat ismertetése A tûzvédelmi szabályzat elõírásait a dolgozókkal ismertetni kell (oktatás formájában). A tûzvédelmi szabályzat ismerete, betartása, betartatása, illetve az abban foglaltak ellenõrzése az illetékes alkalmazott (vezetõ) feladata. 3. Általános követelmények Az építményt, gépet, berendezést csak használatbavételi, üzemelési engedéllyel, az engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelõen, a tûzvédelmi elõírások betartásával szabad használni. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni. Ezek mennyisége általában a napi anyagszükségletet nem haladhatják meg. A tevékenység során keletkezett hulladékot lehetõleg folyamatosan, de legkésõbb a munkaidõ befejezésekor el kell távolítani.

12 12 Minden olyan tevékenység során, melynél tûz- és robbanásveszélyes éghetõ folyadékot, anyagot (oldószer, tisztítószer, mosóanyag, ragasztó anyag stb.) használnak fel, - akár alkalomszerûen is - a tevékenységet csak úgy szabad megkezdeni, illetve folytatni, ha elõzetesen a megfelelõ figyelmeztetés(ek)rõl - dohányzás és nyíltláng használatának tilalma, stb. - gondoskodtak, valamint a hatékony szellõzést biztosították. A munkavégzés alatt és után ellenõrizni kell a tûzvédelmi használati szabályok megtartását. A szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A helyiségek, szabadtéri tárolók bejáratainál jól látható módon el kell helyezni a jelzett helyekre vonatkozó tiltó, figyelmeztetõ táblákat. A helyiségek ajtajait, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad. Közmû nyitó-záró szerkezetét, elektromos fõkapcsolót, tûzoltó készüléket, felszerelést, eszközt jól látható módon meg kell jelölni. Üzemszüneti idõszakra a bezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy havária esetén hozzáférhetõek legyenek. 4. Közlekedési utak, kijáratok, vészkijáratok, raktározás, tárolás A létesítmény, helyiségek be és kijáratait, közlekedési utait állandóan szabadon kell tartani. A helyiségek belsõ közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tûz vagy egyéb veszély esetén az ott tartózkodók akadálytalanul a szabadba, vagy biztonságos helyre jussanak m-nél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 m, 10 m-nél nem szélesebb helyiségben 1 m széles utat. Talajszint alatti helyiségben és tetõtérben A - B tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni, feldolgozni, kiszerelni - még ideiglenesen is - TILOS!

13 13 Talajszint alatti helyiségben - szuterén, pince, stb. - minden típusú, fajtájú és tartalmú gázpalack tárolása, használata, vagy/és elhelyezése TILOS! Kapubejáratot, kapualjat, gépjármûbehajtókat, vészkijáratokat teljes szélességben állandóan szabadon kell hagyni. Azt eltorlaszolni, leszûkíteni - még ideiglenesen - sem szabad. A vészkijáratok ajtóit úgy kell kialakítani, hogy azok kifelé nyíljanak. A zárószerkezet olyan legyen, hogy a menekülést biztosítsa. Villamos berendezések kapcsolóit, közmûvek (gáz, gõz, víz) nyitó-záró szerkezeteit, tûzvédelmi berendezéseket, készüléket, eszközöket állandóan könnyen hozzáférhetõ módon kell elhelyezni. Ezeket eltorlaszolni szigorúan tilos! 5. Csatornahálózat Tûzveszélyes gázt, gõzt, illetve éghetõ folyadékot tartalmazó szennyvizet csatornába közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos éghetõ folyadékot, savat, lúgot lefolyóba, csatornába önteni. 6. Villamos berendezések Villamos berendezések szerelésekor, továbbá üzemeltetésük során a vonatkozó szabványokat, rendeleteket, valamint az egyes tûzveszélyességi osztályokra megállapított rendelkezéseket meg kell tartani. A villamos melegítõ készüléket (fõzõlap, kávéfõzõ, stb.) csak a kijelölt helyen, tûzbiztosan éghetetlen és hõszigetelõ alátéttel szabad mûködtetni, a készülékeket csak ellenõrzõlámpával és kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni. A Kft. területén csak szabványos, a tûzveszélyességi osztálynak megfelelõ villamos világítás alkalmazható.

14 14 A világító és villamos berendezés, valamint éghetõ anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen az éghetõ anyagokra. Ezért a világító és villamos berendezések között min. 0,6 m tûztávolságot meg kell tartani. Az elektromos berendezések kapcsolószekrényei (biztosíték, elosztó, szekrények stb.) alatt éghetõ anyag nem tárolható. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók biztosítók és elosztók rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét meg kell jelölni. A villamos berendezéseket, hálózatokat és a villámvédelemi felszereléseket, berendezéseket a szabványban foglaltaknak megfelelõen kell felülvizsgálni, illetve felülvizsgáltatni. A Kft. területén csak a Kft. tulajdonában lévõ szabványos, az elõírásoknak megfelelõen felülvizsgált elektromos gép, berendezés, készülék használható. 7. Tûzveszélyes tevékenység Tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, ragasztás stb.) tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, amíg a tûz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. Állandó jellegû tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, erre a célra kialakított (kijelölt) helyen szabad végezni. Tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi szabályokra kioktatott, illetve érvényes szakvizsgával rendelkezõ személy végezhet. Az érintett dolgozó a szakvizsga bizonyítványt magánál kell, hogy tartsa és azt az ellenõrzésre jogosultnak kérésre fel kell mutatni.

15 15 Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységet csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján szabad végezni. A meghatározott feltételeket a Kft. illetékese adja ki. (l: melléklet) 7.5. Külsõ vállalat (vállalkozó stb.) által végzendõ tûzveszélyes tevékenység esetén a tevékenység feltételeit a Kft. ügyvezetõ igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell. A feltételek írásban történõ meghatározását a Kft. ügyvezetõ igazgatója, vagy megbízottja adja ki. Tûzveszélyes tevékenység engedélyezésénél, végzésénél mindenkor különös gondot kell fordítani az éghetõ folyadékok, anyagok eltávolítására. Tûzveszélyes környezetben végzett alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységhez minden esetben felügyeletet kell biztosítani. A tûzveszélyes tevékenységhez az engedélyezõ az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas tûzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tûzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzõ a helyszínt és annak környezetét tûzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a megbízónak be kell jelenteni, az elvégzett munkát és a munkavégzés helyszínét át kell adni. Láng-és ívhegesztést - keményforrasztást - csak szakvizsgázott, érvényes szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezõ személy végezhet. A lánghegesztési tevékenységnél be kell tartani az MSZ 6292 szabvány és a hegesztés biztonsági szabályzat elõírásait. Villamos ívhegesztésnél be kell tartani az MSZ 6299 szabvány, valamint a hegesztés biztonsági szabályzat elõírásait(otsz 4. rész X. fejezet). A szakvizsgához nem kötött tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi szabályokra elõírásokra kioktatott személy végezheti.

16 16 8. Dohányzás A dohányzás tilos az A - B - C tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és minden olyan helyen, ahol a dohányzás tüzet okozhat. Ezeken a helyeken a szabványban elõírt tiltó táblákat kell elhelyezni. Gyufát, cigarettavéget, elégett dohánynemût papírkosárba, vagy egyéb éghetõ anyag tárolására szolgáló gyûjtõ edénybe üríteni, még eloltott állapotban is tilos! A dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohányzásra vonatkozóan a szabályzat III. fejezetében külön rendelkezem. 9. Tûzoltókészülékek A létesítményekben a jogszabályok, szabványok szerinti tûzoltó készüléket, készülékeket kell elhelyezni, illetve készenlétbe tartani. Erre vonatkozóan a szabályzat III. fejezetében konkrétan rendelkezem. A tûzoltókészülékek, eszközök kezelésére a dolgozókat ki kell oktatni, használatukat gyakoroltatni kell. A kézi tûzoltókészülékek idõszakos ellenõrzését el kell végeztetni. A kézi tûzoltó készülékeket csak szabványos módon szabad elhelyezni. A tûzoltókészülékek helyét azonosító sorszámmal és "Tûzoltó készülék" jelölõ, után világító táblával és nyilvántartó (sor) számmal kell ellátni. 10. Tüzelõ - és fûtõberendezések Építményekben, helyiségekben csak olyan fûtési rendszer létesíthetõ, használható, amely rendeltetésszerû mûködése során tüzet vagy robbanást nem okoz.

17 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ és fûtõberendezés alkalmazható, használható A tüzelõ- és fûtõberendezés és a környezetében lévõ éghetõ anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet a legnagyobb hõ terheléssel történõ üzemelés mellett se haladja meg a 60 o C-ot. 11. Idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok Villamos berendezések tûzvédelmi szempontból történõ felülvizsgálata az OTSZ 3. rész, I. valamint a II. fejezet és az OTSZ 5. rész, II. fejezet 17. pontjának elõírásai szerint történik A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén háromévente, C tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén hatévente D és E tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén kilencévente. Villám elleni védelem a létesítmények esetén meg kell feleljen az MSZ 274/2-3 szabványban elõírtaknak. Idõszakos felülvizsgálatot az MSZ 274/4 szabvány írja elõ a tûzveszélyességi osztályba sorolástól függõen a villamos berendezések felülvizsgálatával egy idõben. Gázüzemû berendezések felülvizsgálata A Gáz és Olajipari Mûszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) alapján évenként kell felülvizsgáltatni a gázüzemû berendezéseket, és errõl nyilvántartást kell vezetni. Tûzoltókészülékek és tûzoltó berendezések ellenõrzése. Az érvényben lévõ szabványok szerint kell a készülékeket, berendezéseket ellenõriztetni és karbantartani. A kézi tûzoltókészülékek üzembiztonságát félévente (MSZ 1040 sorozat ), vagy évente (MSZ-EN 3 sorozat) kell szakvizsgázott személlyel, vagy szakvállalattal ellenõriztetni. A kézi tûzoltó készülék nyomástartó edénynek minõsül, ezért 5 évente nyomáspróbának kell

18 18 alávetni. 20 év elteltével a készüléket selejtezni kell. (Nyomástartó- edények Biztonsági Szabályzata) A létesítmény területén csak szabványos és rendszeresen ellenõrzött, karbantartott készüléket szabad készenlétben tartani. A létesítmény területén csak olyan készülék használható, amelyik az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas. A létesítmény területén található kéményeket szükség szerint tisztíttatni és évente felül kell vizsgáltatni. 12. Egyéb szabályozások A létesítmény üzemszünete esetén el kell végezni az áramtalanítást és más tûzeset elõidézésére alkalmas közmûveket (gáz, stb.) lezárását. Az áramtalanítás után a következõ berendezések mûködése engedélyezett, azaz nem kell áramtalanítani a - hûtõberendezéseket, - elektronikus pénztárgépet, számítógépközpontokat, vagyonbiztosító és tûzjelzõ berendezéseket, - kirakat - reklám világítást. Az üzemszünet alatt más berendezések - a központi és a távfûtés kivételével - nem üzemelhetnek! 13. Gépek, berendezések Csak olyan gép, berendezés használható, amelyik használata során kielégíti a felhasználási helyre vonatkozó tûz- és egyéb biztonsági elõírásokat, tüzet, robbanást rendeltetésszerû mûködtetése közben nem okoz. Tûzveszélyes gépi berendezések mellé a gyártó által meghatározott technológiai, kezelési utasítást el kell helyezni.

19 19 Forgó, súrlódó gépalkatrészeknél a tûzveszélyt jelentõ felmelegedést meg kell akadályozni. Felügyelet nélkül gép nem üzemelhet! Gépek, berendezések tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell. Meghibásodott gépet, berendezést le kell állítani! 14. Szociális helyiségek, raktár, iroda, stb A Kft. -hez tartózó helyiségek esetében a III. fejezetben konkrétan rendelkezem.

20 20 III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó elõírások

21 21 1. Irodaház Az épület a "D", azaz "Mérsékelten tûzveszélyes" tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiségeket csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A helyiségek berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit, úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a helyiségben tartózkodók biztonságos helyre jutását, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó-záró szerkezetek, valamint a tûzoltó eszközök- készülékek hozzáférhetõségét akadálymentesen tegyék lehetõvé. 3. A közlekedési utak, ki-bejáratok szûkítése a villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerkezetek, tûzoltókészülékek - eltorlaszolása (még ideiglenesen is) tilos! 4. A dohányzás és nyílt láng használata nem engedélyezett. A tilalmat szabványos táblával, vagy piktogrammal jelezni kell. 5. Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység (hegesztés, láng- és gyorsvágás, stb.) csak a feltételek írásban történõ meghatározása után végezhetõ! 6. A helyiségbe "A" -"B" tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 7. A keletkezett hulladékot folyamatosan, de legkésõbb a munkaidõ végén a helységekbõl el kell távolítani. 8. A helyiségekben csak szabványos elektromos világítás alkalmazható. 9. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezetõ) köteles a tûzvédelmi átvizsgálást és az áramtalanítást elvégezni. 10. A fõvonali telefonkészülék mellett a tûzoltóság hívószámát (105) fel kell tüntetni. 11. A helyiség tûz elleni védelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani.

22 22 1. Irodahelyiségek Az irodahelyiségek a "D" azaz "Mérsékelten tûzveszélyes" tûzveszélyességi osztályba tartoznak A dohányzás engedélyezett az alábbi feltételekkel: - helyiségenként megfelelõ számú nem éghetõ anyagú hamutartót kell biztosítani - égõ dohánynemût csak hamutartóban lehet elhelyezni, de felügyelet nélkül hagyni nem szabad - égõ dohánynemût, hamutartók tartalmát papírkosárba vagy egyéb éghetõ anyagok gyûjtésére szolgáló edényzetbe üríteni tilos! - a hamutartók tartalmát, elégett dohánynemût csak nem éghetõ anyagú - más gyúlékony anyagot nem tartalmazó - edényzetbe szabad üríteni - az irodahelyiségekben tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján lehet végezni Az irodahelyiségek berendezési tárgyait, a mûködéshez szükséges anyagait és felszereléseit csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek - szükség esetén - a menekülést, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó záró szerelvények és a tûzoltóeszközök készülékek akadálytalan megközelítését lehetõvé tegyék 1.3. Az irodahelyiségekben tûz és/vagy robbanásveszélyes folyadékokat, valamint öngyul- ladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 1.4. Az irodahelyiségekben csak szabványosított, kifogástalan állapotú berendezések használhatók - villamos melegítõ-hõfejlesztõ készülékeket (kávéfõzõ, fõzõlap, hõsugárzó stb.) az alábbiak szerint lehet üzemeltetni: - csak ellenõrzõ lámpával, kapcsolóval, ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és nem éghetõ anyagi állványon vagy alátéten szabad üzemeltetni - a készülékek 30 cm-es körzetében éghetõ anyagot tartani tilos!

23 23 - bekapcsolt állapotban a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos! - az elektromos berendezések javítását csak szakember végezheti - a munkaidõ befejeztével az irodahelyiségek elektromos berendezéseit áramtalanítani kell! A készülékek berendezések áramtalanításáról - használaton kívül helyezésérõl - a helyiségbõl utolsóként távozó személy köteles meggyõzõdni Az irodahelyiségek tûzvédelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani. - A tûzoltó készülék helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell! - Tûzoltó készüléket a helyérõl eltávolítani és rendeltetésétõl eltérõen használni tilos! 2. Raktár/ak/ A helyiség C azaz Tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra lehet használni. 2. A raktár területén biztosítani kell a min. 1 m széles közlekedési utat, és a ki-bejárat teljes szélességét. 3. Az anyagkészletet úgy kell elhelyezni, hogy biztosítsák a villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerkezetek, tûzoltóeszközök akadálytalan megközelítését és veszély esetén a biztonságos helyre jutást. 4. A helyiségekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A tilalmat szabványos táblával jelölni kell. 5. Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján végezhetõ. 6. A helyiségekben "A" - "B" tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyag csak szabványos, robbanásbiztos szekrényben tárolható, a szabványban meghatározott mennyiségben.

24 24 7. Csak szabványos, burával ellátott elektromos világítás alkalmazható. 8. A helyiségekben anyagot elhelyezni csak úgy szabad, hogy világító és egyéb hõtermelõ berendezéstõl gyújtási veszélyt nem jelentõ, biztonságos távolságra legyen (60 cm). 9. A helyiség takarításáról szükség szerint gondoskodni kell, a keletkezett hulladékot naponta el kell szállítani. 10. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezetõ) köteles tûzvédelmi szempontból átvizsgálni és áramtalanítani. 11. A helyiség tûzvédelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani. 3. Szociális helyiségek (mosdók, zuhanyozók, WC-k és ezek elõterei), közlekedõk A felsorolt helyiségek E azaz Nem tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartoznak. 1. A dohányzás a felsorolt helyiségekben engedélyezett az alábbi feltételekkel: a helyiségekben megfelelõ számú nem éghetõ anyagú hamutartót kell elhelyezni. Égõ dohánynemût felügyelet nélkül hagyni nem szabad, gondoskodni kell a hamutartók napi ürítésérõl. Tûzveszélyes tevékenység végzése csak engedéllyel történhet. 2. A felsorolt helyiségekben csak jellegüknek megfelelõ felszerelések, berendezési tárgyak használhatók. Egyéb anyagok tárolása, a közlekedési utak szûkítése, eltorlaszolása tilos! Éghetõ anyagok tárolása még ideiglenesen is tilos! 3. A helyiségekben elhelyezett villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerelvények, akadálytalan hozzáférését biztosítani kell! 4. A helyiségek ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiségben személy(ek) tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet. 5. Veszély esetén biztosítani kell a helyiségbõl a biztonságos helyre jutást.

25 25 4. Karbantartó mûhely A helyiség D azaz Mérsékelten tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A dohányzás nem engedélyezett - a helyiségekben tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján lehet végezni. 3. A helyiség berendezési tárgyait, a mûködéshez szükséges anyagait és felszereléseit csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek - szükség esetén - a menekülési, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó-záró szerelvények és a tûzoltóeszközök készülékek akadálytalan megközelítését lehetõvé tegyék. 4. A helyiségekben tûz és/vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni, valamint öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 5. Az elhasznált olajos higitós, festékes rongyot, csak nem éghetõ anyagú, éghetetlen fedéllel ellátott edényben, egymástól elkülönítve kell tárolni. 6. A helyiségekben csak szabványosított, kifogástalan állapotú villamos berendezések használhatók - villamos melegítõ-hõfejlesztõ készülékeket (fõzõlap, hõsugárzó stb.) az alábbiak szerint lehet üzemeltetni: - csak ellenõrzõ lámpával, kapcsolóval, ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és nem éghetõ anyagú állványon vagy alátéten, - a készülékek 30 cm-es körzetében éghetõ anyagot tárolni tilos! - bekapcsolt állapotban a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos! - az elektromos berendezések javítását csak szakember végezheti, - a munkaidõ befejeztével a helyiség elektromos berendezéseit áramtalanítani kell! A készülékek, berendezések áramtalanításáról - használaton kívül helyezésérõl - a

26 26 helyiségbõl utolsóként távozó személy köteles meggyõzõdni és a tûzvédelmi átvizsgálást elvégezni. 7. A helyiség tûzvédelmét 2 db. tûzoltó készülékkel kell biztosítani. - a tûzoltó készülékek helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell! - tûzoltó készülékeket a helyérõl eltávolítani, és rendeltetésétõl eltérõen használni tilos! 5. Öltözõ A helyiség C azaz Tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A dohányzás és nyílt láng használata tilos. A tilalmat szabványos táblával, vagy piktogrammal jelölni kell. 3. Tûzveszélyes tevékenységet csak a feltételek írásban történõ meghatározása után lehet végezni. 4. Olajos ruhát csak fémszekrényben szabad tárolni. 5. A helyiségben csak szabványos, burával ellátott villamos világítás alkalmazható. 6. A helyiségbe A - B tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyagot bevinni, tárolni nem szabad! 7. A helyiség berendezési tárgyait, felszerelését úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén biztosítsa a veszélytelen helyre jutást, a közmû nyitó-zárószerkezetek, villamos kapcsolók, tûzoltó készülék akadálytalan hozzáférését. 8. A helyiség ajtaját lezárni, eltorlaszolni, amíg személy tartózkodik benn, még ideiglenesen sem szabad!

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 1 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 2 Munkabiztonsági előírások KEDVES MUNKATÁRSUNK! Mielőtt munkádat elkezded, leírunk néhány általános szabályt és ismertetjük a Munkabiztonsági Utasítás előírásait.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben