Hatálybalépés idõpontja: Másolatot kapják illetékesek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek"

Átírás

1 TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot kapják illetékesek Minden jogot fenntartunk ezen dokumentumra és a benne foglalt információkra. Másolás, felhasználás, valamint harmadik fél részére történõ kiszolgáltatás külön engedély nélkül szigorúan tilos. We reserve all rights in this document and the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

2 2 Tûzvédelmi szabályzat tartalomjegyzék I. Tûzvédelmi szabályzat Tûzvédelmi felelõsség Tûzvédelmi feladatok Megbízott vezetõ tûzvédelmi feladatai Dolgozók tûzvédelmi feladatai Tûzvédelmi oktatás Tûz esetén tanúsítandó magatartás II. Létesítés és használat tûzvédelmi szabályzat Tûzveszélyességi osztálybasorolás Tûzvédelmi szabályzat Általános követelmények Közlekedési utak, kijáratok, raktározás, tárolás Csatornahálózat Villamos berendezések Tûzveszélyes tevékenység Dohányzás Tûzoltókészülékek Tüzelõ-és fûtõberendezések Idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok Egyéb szabályozások Gépek, berendezések A Kft. helyiségei III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó elõírások Irodaház Karbantartó mûhely Raktár Szociális helyiségek Öltözõ Szabadtéri jármûtároló (parkoló) IV. Záró rendelkezések V. Mellékletek Megbízás Nyilatkozat Feltételek meghatározása tûzveszéllyel járó munka végzéséhez Tûzveszélyességi osztálybasorolás Feladatok tûz esetén Felülvizsgálatok idõrendje Tûzoltó készülék nyilvántartó

3 3 Tûzvédelmi Szabályzat A hatályos tûzvédelmi jogszabályoknak megfelelõen: a módosított évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdése, a évi XLII. törvény /GET/, a 111/2003.(VII.29.) Korm. sz. rendelet, a 33/1999.(IX.24.) BM sz. rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM számú rendelet, a 9/2008.(II.22.) ÖTM sz.rendelettel hatályba léptetett Országos Tûzvédelmi Szabályzat - továbbiakban OTSZ, a 2/2002.(I.23.) BM sz. rendelet, valamint a 32/2002.(XII.12.) BM sz. rendelet 53/2005.(XI.10.) BM számú rendelet, alapján, kiadom a PACONT Kft. (1138 Budapest, Váci út ) továbbiakban: Kft., vállalkozás területére, telephelyeire az eseti részletes, tûzvédelmi elõírásokat. A tûzvédelmi szabályzat célja, hogy a Kft. egészére kiterjedõen egységesen rögzítse a vezetõk és a dolgozók - alkalmazottak - tûzvédelmi feladatait, a tûzvédelmi eljárások szabályait, továbbá a munkavégzésre és használatra vonatkozó általános követelményeket. Meghatározza a felelõsség egyetemlegességét, illetõleg egyes esetekben annak megoszlását, tartalmát. Budapest, december ügyvezetõ igazgató

4 4 I. Tûzvédelmi feladatok, oktatás, magatartás tûz esetén

5 5 1. A Kft. tûzvédelméért az ügyvezetõ igazgató tartozik felelõsséggel. A.) A felelõsség fennállása mellett a tûzvédelmi feladat végzésére - írásban - más a Kft.- ben munkát vállaló - a jogszabályban elõírt tûzvédelmi képzettséggel rendelkezõ - alkalmazott, vagy tûzvédelmi vállalkozó is megbízható. B.) A tûzvédelem anyagi és tárgyi eszközeit a tulajdonos biztosítja a Kft. költségére A Kft. tûzvédelmének egységes irányításával a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján, Márki László-t, mint tûzvédelmi vállalkozót bízom meg. E felhatalmazási és tevékenységi körben köteles: - a Tûzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint megszervezni és felügyelni a Kft. tûzvédelmét, - a dolgozók tûzvédelmi oktatását elvégezni vagy elvégeztetni, - a tûzvédelmi helyzetre kiható változást, a tevékenység megkezdését, legalább 15 nappal elõbb, a területileg illetékes önkormányzati tûzoltóparancsnokságnak bejelenteni, - tûzvédelmi ellenõrzésen, szemlén részt venni, (akadályoztatása esetén intézkedésre jogosult megbízottjával magát képviseltetni) és a feltárt hiányosságok felszámolásáról gondoskodni, - rendszeresen ellenõrizni a tûzvédelmi tevékenységet, a tûzvédelmi elõírások betartását, betartatását, - gondoskodni arról, hogy a tûzvédelmi felszerelések és eszközök biztosítva legyenek, - a tûzvédelmi felülvizsgálatok megtörténtét a jelen utasításomban foglaltaknak megfelelõen figyelemmel kísérni, - az alkalmi tûzveszélyes munkavégzések esetén a szükséges feltételeket írásban meghatározni.

6 6 2. A megbízott vezetõ tûzvédelmi feladatai A szabályzat alkalmazása szempontjából vezetõnek minõsül a Kft. minden dolgozója, aki valamely területen önálló, meghatározott feladatkört lát el, vagy feladatkörében másokat irányít. A vezetõ tûzvédelmi feladatát a jogszabályok elõírásai szerint köteles ellátni. A vezetõ a mûködési területén a tûzvédelmi tevékenység felelõs irányítója. Ennek megfelelõen meghatározza: - a tûzvédelmi elõírások végrehajtásával kapcsolatos feladat- és felelõsség köröket, a tûzvédelmi tevékenység, magatartás rendjét, - a tûzvédelmi tevékenységre és annak végzésére vonatkozó követelményeket, - intézkedik, illetõleg intézkedést kezdeményez, az ellenõrzési és egyéb tapasztalatok alapján megállapított tûzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, továbbá indokolt esetben a szükséges eljárások foganatosítására, - elõsegíti és biztosítja az ellenõrzésre jogosult hatósági szervek, személyek ellenõrzõ munkáját, - gondoskodik arról, hogy az új berendezések, eszközök, felszerelések tervezésénél, kivitelezésénél, beszerzésénél a meglévõk korszerûsítésénél, bõvítésénél a jogszabályokban, szabványokban, hatósági elõírásokban rögzített tûzvédelmi elõírások teljesüljenek. 3. A dolgozók, alkalmazottak tûzvédelmi feladatai Dolgozónak - alkalmazottnak - minõsül minden olyan személy, aki a Kft. területén bármilyen jogcímen tevékenységet folytat. A dolgozó - alkalmazott - : - köteles munkavégzés közben ügyelni saját és munkatársa testi épségére, egészségére, - a munkaköréhez szükséges tûzvédelmi ismereteket köteles elsajátítani és azt munkája során maradéktalanul alkalmazni, betartani,

7 7 - ismernie kell munkaterületén a tûzjelzés lehetõségeit, módját, - ismernie kell a menekülési útvonalakat és a vészkijáratokat, - ismernie kell a tûzoltókészülékek helyét és használatuk módját, - a munkavégzés befejezése után a munkaterületét ellenõriznie kell és a tüzet kiváltható okok megszüntetésérõl gondoskodnia kell, - köteles részt venni a tûzvédelmi oktatáson, - köteles tûzeset, rendkívüli esemény észlelésekor a tûzeseti magatartás szerint eljárni, A dolgozót el kell tiltani a munkától, ha: - nem vett részt a tûzvédelmi oktatáson, - fegyelmezetlenül végzi a munkáját és így veszélyezteti a tûzbiztonságot, munkatársai testi épségét, életét. A Kft. területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végzõ külsõ vállalat, vállalkozó, alvállalkozó - dolgozóira vonatkozó elõírások: - a külsõ dolgozók számára biztosítani kell a munkaterület átadásakor a veszélytelen munkavégzés feltételeit. - a munkaterület tûzvédelmére vonatkozó elõírásokat és intézkedéseket megállapodásban, szerzõdésben kell részletesen rögzíteni.

8 8 - A tûzvédelmi feladatok felelõseként mindenkor a felvonuló cég, vállalkozás helyi vezetõjét kell meghatározni és mindezekrõl megfelelõ módon és kellõ részletességgel tájékoztatni. A szükséges mértékig ismertetni kell a Tûzvédelmi Szabályzatot. 4. Tûzvédelmi oktatás Az oktatás a Kft. keretén belül - alapoktatás - ismétlõdõ oktatás A dolgozókat a munkába állításkor, ezt követõen legalább évenként egy alkalommal a munkakörüknek megfelelõ tûzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatásnak ki kell terjednie: - a munkahely és munkafolyamat tûzveszélyességére, - megelõzõ tûzvédelmi rendelkezésekre és használati elõírásokra, - az elhelyezett tûzoltóeszközök, készülékek és felszerelések használatára, - a tûz bejelentési kötelezettségére, - a tûzjelzés lehetõségére és módjára, - tûz esetén követendõ magatartásra, - a tûzvédelmi szabályok megszegésének következményeire. Az oktatásról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatás megtörténtét a dolgozókkal alá kell íratni. ( Tûzvédelmi Oktatási Napló) 4.3. Soron kívüli oktatást kell tartani: új tûz- és robbanásveszélyes technológia, gép, anyag stb. bevezetése, illetve alkalmazása elõtt az ott dolgozóknak, függetlenül attól, hogy azt megelõzõen oktatták - e, valamint tûzeset bekövetkezése után.

9 9 5. Tûz esetén tanúsítandó magatartás Amennyiben tûz keletkezik, riasztani kell a dolgozókat a vendégeket /vásárlókat/ és azt azonnal - késedelem nélkül - jelezni kell a legközelebbi távbeszélõ készülékrõl a tûzoltóság (105) és a felelõs munkahelyi vezetõ felé. A dolgozók által eloltott tüzet is haladéktalanul jelezni kell a tûzoltóságnak. A tûz jelzése során az alábbiakra kell kitérni: - a tûzeset helye (pontos cím), - emberélet van-e veszélyben, - milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tûz (hová terjedhet), - a bejelentõ neve és telefonszáma, amelyrõl a tüzet jelezte. A tûz jelzésével egyidejûleg meg kell kísérelni az emberek, valamint a tárgyak mentését és a rendelkezésre álló tûzoltó készülékekkel a tûz oltását. A fõvonali távbeszélõ készülékek mellett a tûzoltóság hívószámát fel kell tüntetni.

10 10 II. A létesítés és használat, tûzvédelmi szabályai 1. Tûzveszélyességi osztálybasorolás

11 11 A tûzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az anyagokat, illetve tevékenységeket, helyiségeket, szabadtereket majd a létesítményt tûzveszélyességi osztályba kell sorolni, a 9/2008.(II.22.) ÖTM sz. rendelettel hatályba léptetett Országos Tûzvédelmi Szabályzat - továbbiakban OTSZ, 5. rész II. fejezet 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelõen. A tûzveszélyességi osztályba sorolást a melléklet tartalmazza. Öt tûzveszélyességi osztályt különböztetünk meg: A fokozottan tûz- és robbanásveszélyes B tûz- és robbanásveszélyes C tûzveszélyes D mérsékelten tûzveszélyes E nem tûzveszélyes 2. Tûzvédelmi Szabályzat ismertetése A tûzvédelmi szabályzat elõírásait a dolgozókkal ismertetni kell (oktatás formájában). A tûzvédelmi szabályzat ismerete, betartása, betartatása, illetve az abban foglaltak ellenõrzése az illetékes alkalmazott (vezetõ) feladata. 3. Általános követelmények Az építményt, gépet, berendezést csak használatbavételi, üzemelési engedéllyel, az engedélyben meghatározott rendeltetésnek megfelelõen, a tûzvédelmi elõírások betartásával szabad használni. A helyiségben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni. Ezek mennyisége általában a napi anyagszükségletet nem haladhatják meg. A tevékenység során keletkezett hulladékot lehetõleg folyamatosan, de legkésõbb a munkaidõ befejezésekor el kell távolítani.

12 12 Minden olyan tevékenység során, melynél tûz- és robbanásveszélyes éghetõ folyadékot, anyagot (oldószer, tisztítószer, mosóanyag, ragasztó anyag stb.) használnak fel, - akár alkalomszerûen is - a tevékenységet csak úgy szabad megkezdeni, illetve folytatni, ha elõzetesen a megfelelõ figyelmeztetés(ek)rõl - dohányzás és nyíltláng használatának tilalma, stb. - gondoskodtak, valamint a hatékony szellõzést biztosították. A munkavégzés alatt és után ellenõrizni kell a tûzvédelmi használati szabályok megtartását. A szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A helyiségek, szabadtéri tárolók bejáratainál jól látható módon el kell helyezni a jelzett helyekre vonatkozó tiltó, figyelmeztetõ táblákat. A helyiségek ajtajait, amíg a helyiségben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad. Közmû nyitó-záró szerkezetét, elektromos fõkapcsolót, tûzoltó készüléket, felszerelést, eszközt jól látható módon meg kell jelölni. Üzemszüneti idõszakra a bezárt helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni, hogy havária esetén hozzáférhetõek legyenek. 4. Közlekedési utak, kijáratok, vészkijáratok, raktározás, tárolás A létesítmény, helyiségek be és kijáratait, közlekedési utait állandóan szabadon kell tartani. A helyiségek belsõ közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy tûz vagy egyéb veszély esetén az ott tartózkodók akadálytalanul a szabadba, vagy biztonságos helyre jussanak m-nél nem szélesebb üzemi helyiségben 1,2 m, 10 m-nél nem szélesebb helyiségben 1 m széles utat. Talajszint alatti helyiségben és tetõtérben A - B tûzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni, feldolgozni, kiszerelni - még ideiglenesen is - TILOS!

13 13 Talajszint alatti helyiségben - szuterén, pince, stb. - minden típusú, fajtájú és tartalmú gázpalack tárolása, használata, vagy/és elhelyezése TILOS! Kapubejáratot, kapualjat, gépjármûbehajtókat, vészkijáratokat teljes szélességben állandóan szabadon kell hagyni. Azt eltorlaszolni, leszûkíteni - még ideiglenesen - sem szabad. A vészkijáratok ajtóit úgy kell kialakítani, hogy azok kifelé nyíljanak. A zárószerkezet olyan legyen, hogy a menekülést biztosítsa. Villamos berendezések kapcsolóit, közmûvek (gáz, gõz, víz) nyitó-záró szerkezeteit, tûzvédelmi berendezéseket, készüléket, eszközöket állandóan könnyen hozzáférhetõ módon kell elhelyezni. Ezeket eltorlaszolni szigorúan tilos! 5. Csatornahálózat Tûzveszélyes gázt, gõzt, illetve éghetõ folyadékot tartalmazó szennyvizet csatornába közvetlenül bevezetni nem szabad. Tilos éghetõ folyadékot, savat, lúgot lefolyóba, csatornába önteni. 6. Villamos berendezések Villamos berendezések szerelésekor, továbbá üzemeltetésük során a vonatkozó szabványokat, rendeleteket, valamint az egyes tûzveszélyességi osztályokra megállapított rendelkezéseket meg kell tartani. A villamos melegítõ készüléket (fõzõlap, kávéfõzõ, stb.) csak a kijelölt helyen, tûzbiztosan éghetetlen és hõszigetelõ alátéttel szabad mûködtetni, a készülékeket csak ellenõrzõlámpával és kapcsolóval ellátott dugaszoló aljzathoz szabad csatlakoztatni. A Kft. területén csak szabványos, a tûzveszélyességi osztálynak megfelelõ villamos világítás alkalmazható.

14 14 A világító és villamos berendezés, valamint éghetõ anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen az éghetõ anyagokra. Ezért a világító és villamos berendezések között min. 0,6 m tûztávolságot meg kell tartani. Az elektromos berendezések kapcsolószekrényei (biztosíték, elosztó, szekrények stb.) alatt éghetõ anyag nem tárolható. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók biztosítók és elosztók rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki-be kapcsolt helyzetét meg kell jelölni. A villamos berendezéseket, hálózatokat és a villámvédelemi felszereléseket, berendezéseket a szabványban foglaltaknak megfelelõen kell felülvizsgálni, illetve felülvizsgáltatni. A Kft. területén csak a Kft. tulajdonában lévõ szabványos, az elõírásoknak megfelelõen felülvizsgált elektromos gép, berendezés, készülék használható. 7. Tûzveszélyes tevékenység Tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, ragasztás stb.) tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, amíg a tûz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították. Állandó jellegû tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, erre a célra kialakított (kijelölt) helyen szabad végezni. Tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi szabályokra kioktatott, illetve érvényes szakvizsgával rendelkezõ személy végezhet. Az érintett dolgozó a szakvizsga bizonyítványt magánál kell, hogy tartsa és azt az ellenõrzésre jogosultnak kérésre fel kell mutatni.

15 15 Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységet csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján szabad végezni. A meghatározott feltételeket a Kft. illetékese adja ki. (l: melléklet) 7.5. Külsõ vállalat (vállalkozó stb.) által végzendõ tûzveszélyes tevékenység esetén a tevékenység feltételeit a Kft. ügyvezetõ igazgatójával, vagy megbízottjával egyeztetni kell. A feltételek írásban történõ meghatározását a Kft. ügyvezetõ igazgatója, vagy megbízottja adja ki. Tûzveszélyes tevékenység engedélyezésénél, végzésénél mindenkor különös gondot kell fordítani az éghetõ folyadékok, anyagok eltávolítására. Tûzveszélyes környezetben végzett alkalomszerû tûzveszélyes tevékenységhez minden esetben felügyeletet kell biztosítani. A tûzveszélyes tevékenységhez az engedélyezõ az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas tûzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani A tûzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzõ a helyszínt és annak környezetét tûzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését a megbízónak be kell jelenteni, az elvégzett munkát és a munkavégzés helyszínét át kell adni. Láng-és ívhegesztést - keményforrasztást - csak szakvizsgázott, érvényes szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezõ személy végezhet. A lánghegesztési tevékenységnél be kell tartani az MSZ 6292 szabvány és a hegesztés biztonsági szabályzat elõírásait. Villamos ívhegesztésnél be kell tartani az MSZ 6299 szabvány, valamint a hegesztés biztonsági szabályzat elõírásait(otsz 4. rész X. fejezet). A szakvizsgához nem kötött tûzveszélyes tevékenységet csak a tûzvédelmi szabályokra elõírásokra kioktatott személy végezheti.

16 16 8. Dohányzás A dohányzás tilos az A - B - C tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben és minden olyan helyen, ahol a dohányzás tüzet okozhat. Ezeken a helyeken a szabványban elõírt tiltó táblákat kell elhelyezni. Gyufát, cigarettavéget, elégett dohánynemût papírkosárba, vagy egyéb éghetõ anyag tárolására szolgáló gyûjtõ edénybe üríteni, még eloltott állapotban is tilos! A dohányzás csak a kijelölt helyen engedélyezett. A dohányzásra vonatkozóan a szabályzat III. fejezetében külön rendelkezem. 9. Tûzoltókészülékek A létesítményekben a jogszabályok, szabványok szerinti tûzoltó készüléket, készülékeket kell elhelyezni, illetve készenlétbe tartani. Erre vonatkozóan a szabályzat III. fejezetében konkrétan rendelkezem. A tûzoltókészülékek, eszközök kezelésére a dolgozókat ki kell oktatni, használatukat gyakoroltatni kell. A kézi tûzoltókészülékek idõszakos ellenõrzését el kell végeztetni. A kézi tûzoltó készülékeket csak szabványos módon szabad elhelyezni. A tûzoltókészülékek helyét azonosító sorszámmal és "Tûzoltó készülék" jelölõ, után világító táblával és nyilvántartó (sor) számmal kell ellátni. 10. Tüzelõ - és fûtõberendezések Építményekben, helyiségekben csak olyan fûtési rendszer létesíthetõ, használható, amely rendeltetésszerû mûködése során tüzet vagy robbanást nem okoz.

17 Csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõ és fûtõberendezés alkalmazható, használható A tüzelõ- és fûtõberendezés és a környezetében lévõ éghetõ anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet a legnagyobb hõ terheléssel történõ üzemelés mellett se haladja meg a 60 o C-ot. 11. Idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó szabályok Villamos berendezések tûzvédelmi szempontból történõ felülvizsgálata az OTSZ 3. rész, I. valamint a II. fejezet és az OTSZ 5. rész, II. fejezet 17. pontjának elõírásai szerint történik A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén háromévente, C tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén hatévente D és E tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, szabad tér területén kilencévente. Villám elleni védelem a létesítmények esetén meg kell feleljen az MSZ 274/2-3 szabványban elõírtaknak. Idõszakos felülvizsgálatot az MSZ 274/4 szabvány írja elõ a tûzveszélyességi osztályba sorolástól függõen a villamos berendezések felülvizsgálatával egy idõben. Gázüzemû berendezések felülvizsgálata A Gáz és Olajipari Mûszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) alapján évenként kell felülvizsgáltatni a gázüzemû berendezéseket, és errõl nyilvántartást kell vezetni. Tûzoltókészülékek és tûzoltó berendezések ellenõrzése. Az érvényben lévõ szabványok szerint kell a készülékeket, berendezéseket ellenõriztetni és karbantartani. A kézi tûzoltókészülékek üzembiztonságát félévente (MSZ 1040 sorozat ), vagy évente (MSZ-EN 3 sorozat) kell szakvizsgázott személlyel, vagy szakvállalattal ellenõriztetni. A kézi tûzoltó készülék nyomástartó edénynek minõsül, ezért 5 évente nyomáspróbának kell

18 18 alávetni. 20 év elteltével a készüléket selejtezni kell. (Nyomástartó- edények Biztonsági Szabályzata) A létesítmény területén csak szabványos és rendszeresen ellenõrzött, karbantartott készüléket szabad készenlétben tartani. A létesítmény területén csak olyan készülék használható, amelyik az ott keletkezõ tûz oltására alkalmas. A létesítmény területén található kéményeket szükség szerint tisztíttatni és évente felül kell vizsgáltatni. 12. Egyéb szabályozások A létesítmény üzemszünete esetén el kell végezni az áramtalanítást és más tûzeset elõidézésére alkalmas közmûveket (gáz, stb.) lezárását. Az áramtalanítás után a következõ berendezések mûködése engedélyezett, azaz nem kell áramtalanítani a - hûtõberendezéseket, - elektronikus pénztárgépet, számítógépközpontokat, vagyonbiztosító és tûzjelzõ berendezéseket, - kirakat - reklám világítást. Az üzemszünet alatt más berendezések - a központi és a távfûtés kivételével - nem üzemelhetnek! 13. Gépek, berendezések Csak olyan gép, berendezés használható, amelyik használata során kielégíti a felhasználási helyre vonatkozó tûz- és egyéb biztonsági elõírásokat, tüzet, robbanást rendeltetésszerû mûködtetése közben nem okoz. Tûzveszélyes gépi berendezések mellé a gyártó által meghatározott technológiai, kezelési utasítást el kell helyezni.

19 19 Forgó, súrlódó gépalkatrészeknél a tûzveszélyt jelentõ felmelegedést meg kell akadályozni. Felügyelet nélkül gép nem üzemelhet! Gépek, berendezések tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell. Meghibásodott gépet, berendezést le kell állítani! 14. Szociális helyiségek, raktár, iroda, stb A Kft. -hez tartózó helyiségek esetében a III. fejezetben konkrétan rendelkezem.

20 20 III. Az egyes helyiségekre, munkaterületekre vonatkozó elõírások

21 21 1. Irodaház Az épület a "D", azaz "Mérsékelten tûzveszélyes" tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiségeket csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A helyiségek berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit, úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén a helyiségben tartózkodók biztonságos helyre jutását, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó-záró szerkezetek, valamint a tûzoltó eszközök- készülékek hozzáférhetõségét akadálymentesen tegyék lehetõvé. 3. A közlekedési utak, ki-bejáratok szûkítése a villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerkezetek, tûzoltókészülékek - eltorlaszolása (még ideiglenesen is) tilos! 4. A dohányzás és nyílt láng használata nem engedélyezett. A tilalmat szabványos táblával, vagy piktogrammal jelezni kell. 5. Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység (hegesztés, láng- és gyorsvágás, stb.) csak a feltételek írásban történõ meghatározása után végezhetõ! 6. A helyiségbe "A" -"B" tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 7. A keletkezett hulladékot folyamatosan, de legkésõbb a munkaidõ végén a helységekbõl el kell távolítani. 8. A helyiségekben csak szabványos elektromos világítás alkalmazható. 9. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezetõ) köteles a tûzvédelmi átvizsgálást és az áramtalanítást elvégezni. 10. A fõvonali telefonkészülék mellett a tûzoltóság hívószámát (105) fel kell tüntetni. 11. A helyiség tûz elleni védelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani.

22 22 1. Irodahelyiségek Az irodahelyiségek a "D" azaz "Mérsékelten tûzveszélyes" tûzveszélyességi osztályba tartoznak A dohányzás engedélyezett az alábbi feltételekkel: - helyiségenként megfelelõ számú nem éghetõ anyagú hamutartót kell biztosítani - égõ dohánynemût csak hamutartóban lehet elhelyezni, de felügyelet nélkül hagyni nem szabad - égõ dohánynemût, hamutartók tartalmát papírkosárba vagy egyéb éghetõ anyagok gyûjtésére szolgáló edényzetbe üríteni tilos! - a hamutartók tartalmát, elégett dohánynemût csak nem éghetõ anyagú - más gyúlékony anyagot nem tartalmazó - edényzetbe szabad üríteni - az irodahelyiségekben tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján lehet végezni Az irodahelyiségek berendezési tárgyait, a mûködéshez szükséges anyagait és felszereléseit csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek - szükség esetén - a menekülést, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó záró szerelvények és a tûzoltóeszközök készülékek akadálytalan megközelítését lehetõvé tegyék 1.3. Az irodahelyiségekben tûz és/vagy robbanásveszélyes folyadékokat, valamint öngyul- ladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 1.4. Az irodahelyiségekben csak szabványosított, kifogástalan állapotú berendezések használhatók - villamos melegítõ-hõfejlesztõ készülékeket (kávéfõzõ, fõzõlap, hõsugárzó stb.) az alábbiak szerint lehet üzemeltetni: - csak ellenõrzõ lámpával, kapcsolóval, ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és nem éghetõ anyagi állványon vagy alátéten szabad üzemeltetni - a készülékek 30 cm-es körzetében éghetõ anyagot tartani tilos!

23 23 - bekapcsolt állapotban a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos! - az elektromos berendezések javítását csak szakember végezheti - a munkaidõ befejeztével az irodahelyiségek elektromos berendezéseit áramtalanítani kell! A készülékek berendezések áramtalanításáról - használaton kívül helyezésérõl - a helyiségbõl utolsóként távozó személy köteles meggyõzõdni Az irodahelyiségek tûzvédelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani. - A tûzoltó készülék helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell! - Tûzoltó készüléket a helyérõl eltávolítani és rendeltetésétõl eltérõen használni tilos! 2. Raktár/ak/ A helyiség C azaz Tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra lehet használni. 2. A raktár területén biztosítani kell a min. 1 m széles közlekedési utat, és a ki-bejárat teljes szélességét. 3. Az anyagkészletet úgy kell elhelyezni, hogy biztosítsák a villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerkezetek, tûzoltóeszközök akadálytalan megközelítését és veszély esetén a biztonságos helyre jutást. 4. A helyiségekben a dohányzás és nyílt láng használata tilos! A tilalmat szabványos táblával jelölni kell. 5. Alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján végezhetõ. 6. A helyiségekben "A" - "B" tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyag csak szabványos, robbanásbiztos szekrényben tárolható, a szabványban meghatározott mennyiségben.

24 24 7. Csak szabványos, burával ellátott elektromos világítás alkalmazható. 8. A helyiségekben anyagot elhelyezni csak úgy szabad, hogy világító és egyéb hõtermelõ berendezéstõl gyújtási veszélyt nem jelentõ, biztonságos távolságra legyen (60 cm). 9. A helyiség takarításáról szükség szerint gondoskodni kell, a keletkezett hulladékot naponta el kell szállítani. 10. A helyiséget utoljára elhagyó alkalmazott (vezetõ) köteles tûzvédelmi szempontból átvizsgálni és áramtalanítani. 11. A helyiség tûzvédelmét 1 db tûzoltó készülékkel kell biztosítani. 3. Szociális helyiségek (mosdók, zuhanyozók, WC-k és ezek elõterei), közlekedõk A felsorolt helyiségek E azaz Nem tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartoznak. 1. A dohányzás a felsorolt helyiségekben engedélyezett az alábbi feltételekkel: a helyiségekben megfelelõ számú nem éghetõ anyagú hamutartót kell elhelyezni. Égõ dohánynemût felügyelet nélkül hagyni nem szabad, gondoskodni kell a hamutartók napi ürítésérõl. Tûzveszélyes tevékenység végzése csak engedéllyel történhet. 2. A felsorolt helyiségekben csak jellegüknek megfelelõ felszerelések, berendezési tárgyak használhatók. Egyéb anyagok tárolása, a közlekedési utak szûkítése, eltorlaszolása tilos! Éghetõ anyagok tárolása még ideiglenesen is tilos! 3. A helyiségekben elhelyezett villamos kapcsolók, közmû nyitó-záró szerelvények, akadálytalan hozzáférését biztosítani kell! 4. A helyiségek ajtajait eltorlaszolni, addig lezárni, amíg a helyiségben személy(ek) tartózkodnak, még ideiglenesen sem lehet. 5. Veszély esetén biztosítani kell a helyiségbõl a biztonságos helyre jutást.

25 25 4. Karbantartó mûhely A helyiség D azaz Mérsékelten tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A dohányzás nem engedélyezett - a helyiségekben tûzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak a feltételek elõzetes írásbeli meghatározása alapján lehet végezni. 3. A helyiség berendezési tárgyait, a mûködéshez szükséges anyagait és felszereléseit csak úgy szabad elhelyezni, hogy ezek - szükség esetén - a menekülési, a villamos kapcsolók, a közmû nyitó-záró szerelvények és a tûzoltóeszközök készülékek akadálytalan megközelítését lehetõvé tegyék. 4. A helyiségekben tûz és/vagy robbanásveszélyes folyadékot tárolni, valamint öngyulladásra hajlamos anyagokat bevinni, ott tárolni tilos! 5. Az elhasznált olajos higitós, festékes rongyot, csak nem éghetõ anyagú, éghetetlen fedéllel ellátott edényben, egymástól elkülönítve kell tárolni. 6. A helyiségekben csak szabványosított, kifogástalan állapotú villamos berendezések használhatók - villamos melegítõ-hõfejlesztõ készülékeket (fõzõlap, hõsugárzó stb.) az alábbiak szerint lehet üzemeltetni: - csak ellenõrzõ lámpával, kapcsolóval, ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztatva és nem éghetõ anyagú állványon vagy alátéten, - a készülékek 30 cm-es körzetében éghetõ anyagot tárolni tilos! - bekapcsolt állapotban a készüléket felügyelet nélkül hagyni tilos! - az elektromos berendezések javítását csak szakember végezheti, - a munkaidõ befejeztével a helyiség elektromos berendezéseit áramtalanítani kell! A készülékek, berendezések áramtalanításáról - használaton kívül helyezésérõl - a

26 26 helyiségbõl utolsóként távozó személy köteles meggyõzõdni és a tûzvédelmi átvizsgálást elvégezni. 7. A helyiség tûzvédelmét 2 db. tûzoltó készülékkel kell biztosítani. - a tûzoltó készülékek helyét és használatát a dolgozóknak ismerniük kell! - tûzoltó készülékeket a helyérõl eltávolítani, és rendeltetésétõl eltérõen használni tilos! 5. Öltözõ A helyiség C azaz Tûzveszélyes tûzveszélyességi osztályba tartozik. 1. A helyiséget csak az engedélyezett célra szabad használni. 2. A dohányzás és nyílt láng használata tilos. A tilalmat szabványos táblával, vagy piktogrammal jelölni kell. 3. Tûzveszélyes tevékenységet csak a feltételek írásban történõ meghatározása után lehet végezni. 4. Olajos ruhát csak fémszekrényben szabad tárolni. 5. A helyiségben csak szabványos, burával ellátott villamos világítás alkalmazható. 6. A helyiségbe A - B tûzveszélyességi osztályba tartozó, valamint öngyulladásra hajlamos anyagot bevinni, tárolni nem szabad! 7. A helyiség berendezési tárgyait, felszerelését úgy kell elhelyezni, hogy veszély esetén biztosítsa a veszélytelen helyre jutást, a közmû nyitó-zárószerkezetek, villamos kapcsolók, tûzoltó készülék akadálytalan hozzáférését. 8. A helyiség ajtaját lezárni, eltorlaszolni, amíg személy tartózkodik benn, még ideiglenesen sem szabad!

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción!

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! DE TEK Kossuth Lajos Kollégium Debrecen Egyetem tér 1. 4032 Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET Budapest XIV. kerület Amerikai út 57. cím alatti létesítményének T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A készült 2007-ben, aktualizálva 2011-ben Tűzvédelmi Szabályzat 1

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletek Névváltozás miatt módosítva: 2015. szeptember1. Dominó Csaba igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi

Részletesebben

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat

Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Tárgy: Utasítás Érvényes: 2011.06.21-től visszavonásig Minden érintett személyekre (ügyfél, alvállalkozó, bérlő,külsős cég,saját dolgozókra ) Dohányzásra, dohányzókra vonatkozó szabályzat Hung Log Two

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat 2008 A bérelt helyiségekre (létesítményekre) vonatkozó tűzvédelmi szabályzat A Felikon Kft-től bérelt helyiségekre (létesítményekre) vonatkozó tűzvédelmi szabályzatát a tűz elleni

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TELEPHELYÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2016. június 14. Molnár István Ügyvezető igazgató Szabó József Elnök Kőműves Márk Tűzvédelmi főelőadó Okl. sz.: 197/9/2012 E-mail: trendsys@trendsys.hu Fax:

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1---- Oldal: 1/5 TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1. A lakóépületben tűzveszélyes tevékenységet csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, a vonatkozó előírások figyelembevételével ("Engedély

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és r MADARASZ Lakásfenntartó Szövetkezet 1131 Budapest Kárász u.6. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és MELLÉKLETE Készítette: Tűzvédele002 BT 1157 Budapest, Zsókavár u 34. Telefon: 20 9 259-288. Email cím: pagi 16@digikabal.hu

Részletesebben