FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9"

Átírás

1 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

2 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek teljesítésének szabályozása a tűzesetek megelőzése érdekében. A tűzvédelmi követelmények teljes körű megismeréséhez szükséges a Paksi Atomerőmű Zrt. Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Tűzvédelmi Szabályzat) vonatkozó részeinek ismertetése is. 2. A folyamat eljárásrendjének és vonatkozó végrehajtási utasításainak összefoglaló leírása Általános használati szabályok A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi követelményeket a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. A használat tűzvédelmi követelményeit minden munkavégző köteles betartani. A használati tűzvédelmi követelmények teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása a munkahelyi vezető (a vállalkozó megfelelő szintű vezetője) feladata. A munkahelyi vezető a területén ellenőrzi a tűzvédelmi használati követelmények teljesülését, szükség esetén intézkedik az előírásoknak megfelelő állapot biztosítására. A tűzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot nem éghető anyagú, jól záródó fedéllel ellátott edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. A műhelyekben, egyéb helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat, eszközöket szabad tárolni, különös tekintettel az éghető anyagokra. Éghető folyadék, gázpalack csak az adott területre érvényes munkahelyi tűzvédelmi szabályzatban meghatározott mennyiségben és módon tárolható. Az éghető folyadékok és gázok tárolását az épületeken belül minimális, szükséges szintre kell korlátozni. Az épületen belül előírás szerint kialakított közlekedési útvonalakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni átmenetileg sem szabad. Segédmotoros kerékpár csak az erre a célra létesített tárolóban vagy az udvartéren, a közlekedési utak szabadon hagyásával tárolható. A társaság területén csak az érvényes előírásoknak megfelelő sértetlen villamos szerszám, gép, berendezés használható. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

3 FIB402_KIV_V01 Oldal: 3 / 9 Oktatás, vizsgáztatás Amennyiben a külső gazdasági társaságnak, a vállalkozási szerződésben önálló munkavégzési kötelezettsége vancs, abban az esetben a munkavállalóknak, az önálló munkavégzés megkezdése előtt el kell végezniük a Belépőképzés A modul tanfolyamot és ennek végén AT tűzvédelmi vizsgát is kell tenniük. Az AT tűzvédelmi vizsga letételéig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható. A vizsga érvényessége 5 év, ezt követően ismétlődő tűzvédelmi vizsgát kell tenni. A vállalkozók azon munkavállalóit, akiknek az üzemi területen történő anyagszállítás, munkavégzés miatt kell tűzgátló ajtókat nyitott állapotban tartani, azokat ennek feltételeiről dokumentáltan ki kell oktatni. Az oktatás elvégzése a PA Zrt-s koordináló feladata. Az oktatási napló másolati példányát meg kell küldeni a munka- és tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezetnek (MTVO). A társaságnál az alábbi jogszabály szerinti és belső előírás szerinti tűzvédelmi szakvizsga kategóriák vannak: Jogszabályi előírás: hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (HG), az A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők. (AB), PA Zrt belső előírás: tűzveszélyes tevékenység végzése a PA Zrt. létesítményeiben (TT), A TT szakvizsgát kivéve a PA Zrt. a máshol megszerzett szakvizsga-bizonyítványokat is elfogadja. Amennyiben a munkavállaló nem a PA Zrt-nél tett HG tűzvédelmi szakvizsgát, akkor a szakvizsgabizonyítványát a PA Zrt. elfogadja, de a PA Zrt. területén történő önálló munkavégzéshez a TT vizsgát is le kell tennie, így biztosítva a PA Zrt. előírásainak ismeretét. A HG, AB és TT szakvizsgák a PA Zrt által szervezetten is megszerezhetőek. A HG vagy AB szakvizsgát annak a vezetőnek is le kell tennie, aki a meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 2.1 A folyamat eljárásrendje és vonatkozó végrehajtási utasításai alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szerinti részletének összefoglalása Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység alatt a műhelyen kívül végzett tűzveszélyes tevékenységet értjük *lángvágás, hegesztés, köszörülés, korongos gyorsvágás (flexelés), stb.+. A tűzveszélyes munkavégzési engedély kiadására a vállalkozó cég vezetője vagy az általa megbízott személy jogosult. Az engedélyt kiadónak (munkát elrendelőnek) hegesztő (HG) szakvizsgával, a területileg illetékes személynek (területgazdának) Tűzveszélyes tevékenység végzése a PA Zrt. létesítményeiben (TT) vizsgával kell rendelkeznie. A munkát elrendelő kitölti a FIB402_M01_V01 Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedélyt (tűzgyújtási tömb).

4 FIB402_KIV_V01 Oldal: 4 / 9 Minden esetben meghatározza a tevékenység pontos helyét, kezdési és befejezési idejét, feltünteti a kapcsolódó munkautasítás feladat számát, az elvégzendő munka típusát (lángvágás, hegesztés, gyorsvágás, egyéb), és figyelő szükségességét. Amennyiben rendelkezik információval, meghatározza, hogy: ki kell-e kapcsolni tűzjelző zónát, ha igen, beírja a zóna azonosítóját, kézi üzemmódba kell-e kapcsolni beépített tűzoltórendszert, ha igen, beírja a zóna azonosítóját, éghető anyag eltávolítása szükséges-e, letakarás szükséges-e, gázkoncentráció mérés szükséges-e, milyen típusú és mennyiségű tűzoltó készülék szükséges, egyéb tűzvédelmi előírás szükséges-e. A munkavégzést közvetlenül megelőző helyszíni szemle megtartása a munkát elrendelő feladata. A munkavégzést közvetlenül megelőző helyszíni szemlén részt kell vennie a munkát elrendelőnek, a területileg illetékes vezetőnek (vagy megbízottjának) és a munkavezetőnek. A munkavégzést közvetlenül megelőző helyszíni szemlén a területileg illetékes vezető (vagy megbízottja) kiegészíti a tűzveszélyes munkavégzési engedélyt a munkát elrendelő által nem ismert információkkal, valamint szükség szerint meghatározza a további kiegészítő intézkedéseket. A munkát elrendelő és a munkavezető aláírásával igazolja a tűzveszélyes munkavégzési engedély megfelelőségét. Az érzékelő zónák kikapcsolásának, visszakapcsolásának valamint a beépített tűzoltó rendszerek kikapcsolására vonatkozó követelményeket a következő bekezdés tartalmazza részletesen. Az adott tűzveszélyes munkavégzésnek megfelelő, az előírt tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavégzők biztosítása a munkavezető feladata. A tűzveszélyes munkavégzést a területileg illetékes vezető (területgazda), valamint a munkavégzők munkahelyi vezetője rendszeresen, tűzvédelmi szakember szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A munka befejezését követően, vagy munkaszünet esetén a munkavégzők kötelesek a munkaterületet és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden később esetlegesen tüzet okozó rendellenességet megszüntetni. A munkavezető a munka befejezését köteles jelenteni a munkát elrendelőnek, és az érintett terület illetékes vezetőjének (területgazdának). A munkavezető és a területileg illetékes vezető (területgazda) a munka befejezését a tűzveszélyes munkavégzési engedélyen igazolja. A tűzveszélyes munka a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott követelmények figyelembevétele, betartása mellett végezhető.

5 FIB402_KIV_V01 Oldal: 5 / 9 Tűzjelző zónák kikapcsolása a tűzjelző rendszerekben Amennyiben a területen olyan munkavégzés folyik (füst-, por-, ködképződéssel járó munka), amely az automatikus érzékelők bejelzésével járna, az adott tűzjelző zónát ki kell kapcsoltatni blokk, hálózati vezénylő, vízkivételi mű Az érzékelő zónák kikapcsolását, visszakapcsolását és ezek nyilvántartását a tűzjelző központ kezelője (1-4 blokkok esetében a vezető elektrikus, a hálózati vezénylőben a hálózati elektrikus, a vízmű vezénylőben pedig a külső üzemi operátor) végzi. Az érzékelő zónák visszakapcsolásának kérése is írásban történik a rendszer nem képes egy adott időpont utáni automatikus élesítésre - ezért a munkavégzőknek a munka befejezését minden esetben be kell jelenteni az adott üzemeltetői szakterületnek. Távkezelt központok A távkezelt központok által felügyelt területek: Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) 07. számú Egészségügyi épület szekunder része Központi raktár és környező épületek Tűzoltó laktanya és környező épületek 09. számú Iroda épület és környező épületek A távkezelt központoknak nincs helyi kezelőszemélyzete, a távkezelést az Atomerőmű Tűzoltóság látja el. A tűzoltólaktanyában történik a tűzjelző zónák ki- és visszakapcsolásának végzése és a nyilvántartói kartonon történő dokumentálása is. A tűzjelző zónák ki- és visszakapcsolásának menete: Kikapcsolási igény esetén a kérelmező feltünteti a kikapcsolandó zóna azonosítóját, a tűzgyújtási engedély vagy munkautasítás (MUT) feladat számát, a dátumot, pontos időt, a saját törzsszámát és aláírja. Ezt követően a híradós végrehajtja a műveletet, amit aláírásával és törzsszámával igazol. A munka befejezésekor a kérelmező aláírásával ill. törzsszáma feltüntetésével megkéri a visszakapcsolást. A híradós a visszakapcsolást végrehajtja, ennek tényét a pontos dátum és idő, valamint az aláírás és törzsszám feltüntetésével igazolja. A Karbantartó Gyakorló Központ (KGYK) épületében lévő tűzjelző központ kezelését - tűzjelző zónák ki- ill. visszakapcsolása - munkaidőben a technológiai oktatási feladatokat ellátó szervezet ezzel megbízott dolgozói, munkaidőn túl a létesítményi tűzoltóság híradós szolgálata látja el.

6 FIB402_KIV_V01 Oldal: 6 / 9 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység meghosszabbítása Egy műszakot meghaladó tűzveszélyes munkavégzés esetén a FIB402_M02_V01 Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedély meghosszabbítása nyomtatvány kitöltésével lehetséges a meghosszabbítás, azt a munkát elrendelő és a területileg illetékes vezető (vagy megbízottja) aláírásával igazolja. A munkavezetőnek, a munkát elrendelőnek és a területileg illetékes vezetőnek (vagy megbízottjának) minden műszak megkezdése előtt helyszíni szemlét kell tartani. Egyéb esetben (pl. étkezés, eü. szünet vagy az üzemviteli személyzet műszakváltási idejére felfüggesztett munkavégzés) a hosszabbításhoz nem kell helyszíni szemlét tartani.

7 FIB402_KIV_V01 Oldal: 7 / 9 3. A folyamat vonatkozó nyomtatványai Nyomtatvány száma Nincs Nyomtatvány megnevezése

8 FIB402_KIV_V01 Oldal: 8 / 9 4. A folyamat vonatkozó mellékletei A tárgyi fejezetben meghivatkozott mellékleteket a konkrét szerződéses feladat megkezdési feltételeként, a szerződésben megjelölt megrendelői képviselő biztosítja. Melléklet száma FIB402_M01_V01 FIB402_M02_V01 Melléklet megnevezése Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedély Alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedély meghosszabbítása 4.1. A FIB402_M01_V01 számú melléklet összefoglalása Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés engedélyezése csak a Munka- és Tűzvédelmi Osztályon felvett, sorszámozott, három példányos alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzési engedély tömb kitöltésével lehetséges. További tudnivalók a tűzgyújtási engedély tömb borítójának belső oldalán találhatóak A FIB402_M02_V01 számú melléklet összefoglalása Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzés meghosszabbítása a mellékelt nyomtatvány kitöltésével lehetséges, amit a munkát elrendelő és a területileg illetékes vezető (vagy megbízottja) aláírásával igazol.

9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 9 / 9 5. Jelen kivonat mellékletei Nincs Száma Megnevezése

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. MIKSZÁTH KÁLMÁN TÉR 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02

Kivonat. a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 FIB203_KIV_V02 Oldal: 1 / 13 Kivonat a FIB203 Vagyonvédelem folyamatról FIB203_KIV_V02 Célja: Az MVM PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Hatálya: A jelen

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI... 4 3 A TŰZVÉDELMI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 1. oldal TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE Összeállította: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő (A jegyzet lezárva 2006. január 23.-án) 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház - Rendelő Intézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Készült: Budapest, 2012 január 15. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád,

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013.

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1) melléklete 10) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, EMELŐGÉP ÜGYINTÉZÉS Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő És Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. E. u. 70. sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Fenyvesiné

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május 1. Jóváhagyta: Locsmándi

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben