TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér."

Átírás

1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész

2 ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. törvény 19 /1/ bekezdésében, valamint a 30/1996.(XII.6.) BM rendeletben előírtak alapján a tűz elleni védekezés érdekében a létesítmény használatára vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és az egyéb vonatkozó szabványokban rögzítettek figyelembevételével a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN határozom meg E L R E N D E L E M A tűzmegelőzési előírások maradéktalan betartását az Akvárium Klub minden használójára, valamennyi dolgozóra, bérlőre, az épületben esetlegesen munkát végző személyekre, szállítókra kötelező érvényű. A szabályok betartása a vendégek és szórakozók számára is kötelező! A szabályzat időbeli hatálya: március 18-án lép hatályba, visszavonásig érvényes. A szabályzat területi hatálya : 1051 Budapest, Erzsébet tér. Akvárium Klub 1. Az Akvárium Klub minden helyisége, használatba vett és a még használatbavételi engedéllyel nem rendelkező helyiségek. 2. Az Akvárium Klub üzemeltetője által tulajdonolt és/vagy bérelt területek 3. Az Akvárium Klub üzemeltetője által birtokolt és/vagy használt szabad terek Sopron, március ügyvezető

3 TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS TAGJAINAK FELADATAI A Kft tűzvédelmi feladatainak végzésére önálló tűzvédelmi szervezet nincs, a feladatokat minden dolgozó a munkaköri feladataihoz kapcsolódóan a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott körben köteles ellátni. A tűzvédelmi feladatok ellátása során különös felelősség és feladathalmaz hárul: az ügyvezetőre, tulajdonos társra valamint az üzletvezetőkre. A szabályzat ezen passzusában felhívom a figyelmét, minden dolgozónak, az Akvárium Klubban munkát végzőnek, hogy a tűzvédelmi szabályok megszegése az évi LXIX. Tv értelmében szabálysértési eljárást vonhat maga után, illetőleg a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tűzvédelmi bírság szabható ki, mely bírság maximális összege Ft, azaz tízmillió forint. Az 1992 évi XXII törvény rendelkezései értelmében a szabályzatban foglaltak szándékos, vagy súlyos gondatlanságból történő megszegése rendkívüli felmondással járhat. 1992/XXII Tv. 96. (1) A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A Gamma Trade Kft dolgozói a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szándékos, vagy gondatlan megszegéséből eredő szabálysértésekért anyagi felelősséggel tartoznak az érintett hatóságok ellenőrzése során kiszabott bírságok tekintetében.

4 ÜGYVEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI 1. A Kft irányítása alá tartozó klub és zenés táncos szórakozóhely helyiségeire vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok meghatározása, tűzvédelmi szabályzat kiadása. 2. A Szabályzatot a tűzvédelmet érintő változás estén úgy kell átdolgozni/átdolgoztatni, hogy az midenkor naprakész legyen 3. A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként az Akvárium Klub zenés táncos szórakozóhelyre Tűzriadó Tervet készít/készíttet. 4. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását az érintettekkel legalább évente gyakoroltatni kell, eredményét írásban rögzíteni kell 5. Meghatározza az Akvárium Klub egyes helyiségeire az egyszerre egy időben benn tartózkodható személyek maximális létszámát, és kiürítés számítással igazolható módon alátámasztja azt. 6. Elkészítteti klub részletes tűzveszélyességi osztályba sorolását 7. A létesítmény építészetileg és tűzvédelmileg az előírásoknak megfelelő használatáról, a szabályos használat feltételeinek biztosításáról gondoskodik. 8. Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi szempontból történő biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeiről. 9. Gondoskodik a tűzvédelem fejlesztéséről, az üzemvitel és átalakítások során a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról. 10. Tűzvédelmi ügyekben képviseli a vállalkozást, teljes hatáskörben eljár a tűzvédelmi hatósági ügyekben. 11. Gondoskodik a létesítmény/ek tűzvédelmi használati szabályainak betartásáról és betartatásáról, irányítja a dolgozók tűzvédelmi tevékenységét, felel a tűzbiztonságért. 12. Bérelt területek használatakor kapcsolatot tart a tulajdonossal, betartja és betartatja a tulajdonosi tűzvédelmi szabályzat előírásait, biztosítja a tulajdonosnak az épületre vonatkozó tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének lehetőségét, helyiségekbe történő bejutást. 13. Tűzveszélyességi osztályba sorolás változását, vagy egyéb tűzvédelmi helyzetre kiható tervezett változást az illetékes tűzoltóságra, katasztrófavédelmi kirendeltségre írásban jelzi, szükség esetén állásfoglalást kér.

5 14. Ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozók amennyiben vannak alkalmi karbantartást végzők tűzvédelmi szakvizsga érvényességét. Külső cég által végzendő alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén egyeztetést végez a feltételek meghatározása érdekében, a munkavégzést csak az egyeztetés alapján kiállított írásos engedély láttamozása után engedélyezheti. 15. Biztosítja a hivatásos tűzoltóság részére a gyakorlatok tartásának lehetőségét. 16. Elvégezteti az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatokat, vezeti a nyilvántartásokat. 17. A felülvizsgálatok megtörténtét dokumentálja, a felülvizsgálatok végrehajtását ellenőrizteti, nem megfelelő munkavégzés esetén intézkedik. Ellenőrzi a külső szolgáltatást végző szervekkel kötött szerződések betartását. 18. A tűzoltó készülékek előírt időszakonkénti ellenőrzéséről, javíttatásáról gondoskodik és dokumentálja azt. 19. Az elektromos hálózat időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, az abban esetlegesen feltárt hiányosságokat megszünteti, a hibák javításáról gondoskodik. 20. Időszakosan /havonta / ellenőrizni köteles a létesítmény tűzvédelmi szempontból történő működését, a használati szabályok betartását. 21. Gondoskodjon arról, hogy a létesítményekkel kapcsolatba kerülők (pl: szállítók, szórakozók, vendégek, stb) a szabályzat rájuk vonatkozó előírásait megismerjék. Ennek érdekében adjon tájékoztatást szóban, jelzőtáblával, vagy egyéb alkalmas módon. 22. Gondoskodik a cég alkalmazásában dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, valamint a megbízott munkavállalók tűzvédelmi felvilágosításáról. 23. A tűzvédelmi oktatást oktatási naplóban rögzíti. 24. Vezeti a különböző tűzvédelmi nyilvántartásokat. 25. Tűzvédelmi probléma esetén intézkedik a hiányosság megszüntetése érdekében. 26. Tűzvédelmi ellenőrzés során képviseli a létesítményt. 27. Tartós távolléte esetén feladatait a helyettesítéssel megbízott személy látja el. 28. Folyamatosan kapcsolatot tart a tűzvédelmi szaktanácsadóval (amennyiben a Kft nek ilyen szakemberrel megbízása van) és haladéktalanul tájékoztatja az esetlegesen bekövetkező változásokról, melyek a létesítmények tűzvédelmi helyzetét befolyásolhatják. A szerződéses tűzvédelmi szaktanácsadó feladatkörét szerződésben rögzítik, a szaktanácsadó a szerződésben foglaltak szerint jár el a Kft, a Kft által üzemeltetett Akvárium Klub tűzvédelmi ügyeiben. 29. A gáz kazánház esetében köteles a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén, annak kijavíttatására, a kijavítás megtörténtéig a használat szüneteltetéséről intézkedik.

6 30. Köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a karbantartások előírt gyakoriságával, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tartozékainak gyártói előírásai és a létesítményre vonatkozó tervezői előírások szerint végrehajtani. 31. Az ügyvezető köteles gondoskodni a gáz kazán és csatlakozó vezetékek 5 évenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról, mely felülvizsgálatot az ügyvezetőnek kell kezdeményezni. ÜZLETVEZETŐK TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI 1. Figyelemmel kísérik az Akvárium Klub (szabadtéri rendezvény tartása esetén, a szabad tér is) tűzvédelmi tevékenységét, gondoskodnak a biztonságos munkavégzés tűzvédelmi feltételeiről. 2. A tüzet vagy robbanást előidézhető meghibásodásokat soron kívül javíttatja. 3. A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek stb- megköveteli a tűzvédelmi szabályok betartását. 4. Gondoskodik az irányítása alatt álló terület szabályzatnak megfelelő raktározási rendjéről, közlekedési útvonalak biztosításáról, használati szabályainak betartásáról. 5. Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a dolgozót, aki a munkavégzésére vonatkozó tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, valamint nem vett részt tűzvédelmi oktatáson, figyelmeztetés ellenére nem tesz eleget a rendelkezéseknek, nem vesz részt pótoktatáson, vagy munkára nem alkalmas módon, alkohol, gyógyszer, tudatmódosító szer stb hatása alatt jelenik meg a munkahelyén. 6. Rendszeresen ellenőrizteti a kijáratok, menekülési útvonalak, tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok és egyéb tűzvédelmi eszközök, berendezések megközelíthetőségét, hozzáférhetőségét. 7. Hatósági ellenőrzés során képviselheti a társaságot, a jegyzőkönyvet aláírhatja, amennyiben az ügyvezető nincs jelen. 8. Egyéb, az ügyvezető által írásban meghatározott tűzvédelmi feladatok ellátása. 9. Az ügyvezető távollétében a halasztás nélkül kezelendő tűzvédelmi feladatok elvégzése az üzletvezető hatásköre és feladata, egyébként az ügyvezetőre vonatkozó feladatok ellátása az ügyvezető tartós távollétében (1 hónapnál hosszabb) az üzletvezető feladata és kötelezettsége, külön írásos meghatalmazás nélkül is.

7 A BIZTONSÁGI VEZETŐ TŰZVÉDELMI FELADATAI 1. Ellenőrzi, ellenőrizteti a kijelölt közlekedési és/vagy menekülési útvonalak megfelelő állapotát, valamint a tűzoltóság felvonulási útvonalait az Akvárium Klub területén, minden zenés táncos rendezvény megkezdése előtt. Saját hatáskörben intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről. 2. A készenlétben tartott tűzoltó és tűzvédelmi berendezések meglétét és üzemképes állapotát köteles ellenőrizni, amennyiben rendellenességet tapasztal a készülék berendezés cseréjéről az üzletvezetőn keresztül intézkedik. 3. Gondoskodik az irányítása alatt lévő biztonsági személyzet, dolgozók tűzvédelmi oktatásáról, intézkedik a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megismertetéséről. 4. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele az üzletvezető és/vagy az ügyvezető tájékoztatása azonnal! 5. Tűz esetén a tűzoltás vezető irányítása és utasítása szerint tevékenykedik, vele együttműködve. Elősegíti a tűz oltásában ténykedők munkáját. 6. A beosztása alatt lévő dolgozóktól, illetve az irányítása alatt álló területen tartózkodóktól szórakozók, vendégek stb- megköveteli a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak rájuk vonatkozó részei betartását. 7. A biztonsági vezető folyamatosan ellenőrzi, és egyben felel, hogy a rendezvényen és azon belül az egyes helyiségeiben a bent tartózkodók száma ne haladja meg a megengedett maximális befogadóképességet. 8. Betartja/betartatja a kiürítés számításra/befogadó képességre vonatkozó előírásokat (az Akvárium Klub területén egyszerre egy időben ott tartózkodható maximális létszám). Szabad téren tartandó rendezvény esetén minden 200 főre aki a rendezvényen részt vesz 1 fő biztonsági személyzetet biztosít. 9. A rendezvények idején ellenőrzi az irányítása alá biztonsági személyzet tevékenységét, esetleges tűz esetén irányítja és koordinálja a kiürítést. 10. Naponta többször meggyőződik a kiürítési útvonalak megfelelő állapotáról, a kijáratok megközelíthetőségéről és nyitható állapotáról 11. A klubban - rendezvényen résztvevő vendégek tűzvédelmi szabályszegései esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

8 TECHNIKUSOK, SZÍNPADMESTER, DOLGOZÓK TŰZVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATAI 1. Munkaköréhez tartozó területen a napi munkavégzésük során minden dolgozó köteles betartani a tűzvédelmi szabályzat előírásait. 2. Köteles a szabályzatban foglaltakat a szórakozókkal betartatni. 3. A tűzvédelmi eszközök hozzáférhetőségének biztosítása minden körülmények között. 4. A tűzvédelmi eszközök használatának ismerete. 5. Tűzvédelmi oktatáson köteles részt venni. 6. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy végezhet. 7. Tűz keletkezésének veszélye esetén az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele üzletvezető tájékoztatása és a biztonsági vezető tájékoztatása azonnal!- 8. Tűz esetén a Tűzriadó Terv szerint tevékenykedni. 9. Tűz riadó gyakorlaton részt venni és az ügyvezető utasításainak megfelelően tevékenykedni. 10. A technikus felel, hogy a közművek nyitó és záró szerkezetei minden körülmények között hozzáférhetőek legyenek, azokat a rendezvények kezdése előtt ellenőrzi. Amennyiben szükséges intézkedik a hiányosság megszüntetéséről. 11. Az olyan gépek, berendezések, eszközök használatát, üzemeltetését szünetelteti, melynél tűz vagy robbanásveszély áll fenn. 12. Intézkedést tesz a bármely módon tudomására jutó hiányosság megszüntetésére, amennyiben az a hatáskörét meghaladja, úgy kéri a felelős szervező és/vagy az ügyvezető intézkedéstételét. 13. A technikus az újonnan létesített épületgépészeti, tűzvédelmi, villámhárító, villamos, gépi berendezések, eszközök, és gázüzemű berendezésekről, a meglévők átalakításáról, javításáról, szabvány szerinti kivitelezéséről, a szabvány szerinti kivitelezést igazoló "kivitelezői nyilatkozatot" szereztet be. 14. A színpadmester gondoskodik, hogy a színpadon a megfelelő számú tűzoltó készülék rendelkezésre álljon. (minden megkezdett 50 m2 után 1-1 db)

9 A TŰZVÉDELMI KÉPZÉS RENDSZERE 1. Képzésben részesülők köre: 1. Minden alkalmazásban álló 2. Minden alkalmilag munkát végző személy 3. Külső szerződéses szolgáltatók A létesítmény területén csak tűzvédelmi alapoktatásban és továbbképzésben részesült személy foglalkoztatható, aki a létesítmény alapvető tűzvédelmi sajátosságaival, a használat szabályaival tisztában van és azok maradéktalan betartását és betartatását vállalja, felelősségét átérzi. 2. Képzési formák: Alapoktatás 1. A dolgozót munkába állás előtt, illetve a munkavégzés megkezdése előtt tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az alapoktatás során a tűzvédelmi szabályzat előírásait kell oktatni. A külsős szerződéses szolgáltatók alapoktatását a tűzvédelmi szabályzat egy példányának átadásával, valamint az átvételt és tanulmányozást igazoló nyilvántartás aláírásával kell biztosítani. 2. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban rögzíteni kell. A napló tartalmazza: az oktatás időpontját az oktatást végző nevét az oktatás témakörét felsorolás szerint az oktatott nevét az oktatott aláírását, mellyel igazolja az oktatáson való részvételt. 3. Az alapoktatást az ügyvezető tartja, szervezi és dokumentálja. 4. A külsős szerződéses szolgáltatók számára a tűzvédelmi szabályzat átadása is az ő feladatuk. Tűzvédelmi továbbképzés (ismétlődő oktatás) 5. Minden dolgozónak, munkát végzőnek évente legalább egyszer tűzvédelmi továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzés megtartásától oktatási naplót kell vezetni. A továbbképzés során a tűzvédelmi szabályzat előírásait valamint a tűzoltó készülék használatát kell oktatni.

10 6. A továbbképzés megtartása illetve szervezése, dokumentálása az ügyvezető feladata. 7. A továbbképzést évente egyszer kell megtartani, határideje minden év március 18. A külsős személyek, beszállítók, vendégek szolgáltatást igénybevevők tűzvédelmi felvilágosítása: 8. A létesítmény területén élő szóban, feliratokkal, piktogramokkal kell tájékoztatni a jelenlévőket: Tűzvédelmi szakvizsgáztatás. A használati szabályokról, tilalmakról (különösen a dohányzási és nyílt láng használatára vonatkozó tilalmakról) Vészkijárati ajtókról Tűzvédelmi eszközök helyéről Csoportosan elhelyezett kapcsolók funkciójáról Raktározási és tárolási szabályokról Közlekedési és menekülési útvonalakról menekülési rajzzal. 9. Az évi XXXI. Tv előírásai alapján meghatározott foglalkozási körökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat. Ilyen munkakör esetén a szakvizsgáztatást külső vizsgáztató szervvel kell elvégeztetni. A szakvizsga megszervezése az ügyvezető feladata. A szakvizsgára kötelezettek köréről kimutatást kell vezetni. Tűzriadó gyakorlat 10. A tűzriadó tervben foglaltakat évente gyakoroltatni kell, melynek szervezése az ügyvezető feladata, a gyakorlatról a területileg illetékes tűzoltóságot értesíteni kell. A gyakorlat tapasztalatairól írásos jegyzőkönyvet kell készíteni.

Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat

Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat Budapest Park Budapest, Soroksári út 60. Integrált Vészhelyzet-kezelési és Tűzriadó Terv Tűzvédelmi Szabályzat 1 Összhangban a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2012

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2012 1. oldal, összesen: 143 Millenáris Nonprofit Kft TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2012 Jóváhagyta: Incze Zsolt ügyvezető igazgató Dátum: 2012.12.03. Aláírás: Ellenőrizte: Szűcs Gábor műszaki igazgató Dátum: 2012.12.03.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR PILISCSABA - KLOTILDLIGET, EGYETEM U. 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2009. november 12. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. TŰZVÉDELMI ÜGYREND... 5 1. A rektor feladat- és jogköre... 5 2. A gazdasági főigazgató

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. május 9. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. TŰZVÉDELMI ÜGYREND... 5 1. A rektor feladat- és jogköre... 5 2. A gazdasági főigazgató feladat-

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2015. szeptember 29. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 14/2002/2003.ET. számú határozata az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatáról A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

1061 Budapest, Király u.8-10.

1061 Budapest, Király u.8-10. A GÖDÖRKLUB 1061 Budapest, Király u.8-10. A 2012 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, a 2006. évi XCIV. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. MIKSZÁTH KÁLMÁN TÉR 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Szám: Felelős terület: Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Oldal: Készítette: Szatmári István Hatályos:. 2012. április 25 Ellenőrizte: Verziószám: Verzio_2 2012.04.25 Jóváhagyta: Vadkerty

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2007. január

Részletesebben

Hatály: 2015. VI. 11 - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tűzvédelmi Szabályzat

Hatály: 2015. VI. 11 - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tűzvédelmi Szabályzat Hatály: 2015. VI. 11 - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tűzvédelmi Szabályzat 2015 1 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a

Részletesebben

Szám: Felelős terület: PSÁMK Társulás Móra Ferenc Ált. Isk Szelevény Hatályos:. 2012. április 25 Készítette: Kiss István Jóváhagyta:

Szám: Felelős terület: PSÁMK Társulás Móra Ferenc Ált. Isk Szelevény Hatályos:. 2012. április 25 Készítette: Kiss István Jóváhagyta: Szám: Felelős terület: PSÁMK Társulás Móra Ferenc Ált. Isk Szelevény Hatályos:. 2012. április 25 Készítette: Kiss István Jóváhagyta: 1/22 Verzió Dátum Változás leírása Készítette 1 2009.március Tűzvédelmi

Részletesebben

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat

Anker Club Kft. Tűzvédelmi Szabályzat Anker Club Kft Tűzvédelmi Szabályzat Tartalomjegyzék I. Fejezet A tűzvédelmi szabályzat hatálya, alapvető adatok... 5 1. Területi hatály... 5 2. Személyi hatály... 5 3. Időbeli hatály... 5 4. Tárgyi hatály...

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 6. sz. VERZIÓ A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2012. JÚLIUS 1. () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor Tartalomjegyzék 1.... 4 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya... 4 I. A tűzvédelmi szabályok

Részletesebben