TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet, valamint a 35/1996. (XII. 29.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) alapján kiadom az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed Országos Rabbiképzö-Zsidó Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Budapest, Bérkocsis utca 2. szám alatti valamennyi helyiségére, oktatói és tanulói állományára, az ott foglalkoztatottakra, a területen munkát végző valamennyi idegen kivitelezőre, vagy a területen bármilyen jogcímen tartózkodókra egyaránt. A Tűzvédelmi Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását, az abban foglaltak betartását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem. Budapest, február.. Dr. Schőner Alfréd rektor 2

3 Tartalom 1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai Egyetem rektorának tűzvédelmi feladatai: Az Egyetem rektora felelős Feladatai Egyetem gondnokának tűzvédelmi feladatai Az Egyetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei Használat általános tűzvédelmi szabályai Raktározás, tárolás Dohányzás Nyílt láng használata, tűzveszélyes tevékenység Tűzelő-fűtő berendezés Villamos berendezés Közlekedési utak Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés Tűzvédelmi oktatás Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása Hallgatók tűzvédelmi oktatása Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell: Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok Tűzjelzés A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: Tűzvédelmi felelősségre vonás Tűzoltókészülékek, felszerelések Tűzjelző berendezés Fali tűzcsapok Tűzoltó készülékek Tűzveszélyességi osztályba sorolás sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás sz. Melléket: vonatkozó jogszabályok sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Iroda tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Könyvtár tűzvédelmi szabályzata Melléklet: Feltételek az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez Melléklet: Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak Melléklet: TŰZRIADÓ TERV

4 1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai 1.1. Egvetem rektorának tűzvédelmi feladatai: Az Egyetem tűzvédelmének irányítását a rendeletek, szabványok, valamint utasítások végrehajtásának ellenőrzését az Egyetem rektora végzi. Felelős az Egyetemre vonatkozó tűzvédelmi rendeletek, utasítások, a tűzvédelmet érintő szabványok betartásáért, betartatásáért. Akadályoztatása esetén írásos megbízás alapján a tűzvédelmi ügyek általános intézésével a mindenkori Gondnokjogosult eljárni. Az Egyetem területén - írásos megbízás alapján - a tűzvédelmi oktatások megtartásáért a mindenkori oktatási technikus a felelős Az Egvetem rektora felelős: Az irányítása alatt lévő Egyetem tűzvédelmi helyzetéért, A tűzvédelmi jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírtak végrehajtásáért, A tűzvédelmi feladatok anyagi és technikai feladatainak biztosításáért Az Egyetem területén feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséért, A tűzvédelmi oktatások megszervezéséért és dokumentálásáért, A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezéséért, az engedélyezést követően a szükséges intézkedések megtételéért, A tűzvédelmet érintő különböző felülvizsgálatok (villamos berendezések időszakos felülvizsgálata, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzése és karbantartása, stb.) végrehajtásának biztosításáért, Feladatai: A vezetése alatt álló területen a tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni köteles, tűz v édelmi jogszabálysértés esetében szankcionálási kötelességét teljesítenie kell (szabálysértési feljelentés). 4

5 Minden tűzesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak, a 105-ös számon. Esetleges tűz esetén a tűzvizsgálat lefolytatásáig gondoskodik, hogy a tűz helyszíne érintetlen maradjon. A tűzoltóság hatósági ellenőrzésein részt venni. A helyiségeket a használatbavételi engedélyben meghatározott feltételek szerint üzemeltetni. Az Egyetem területének rendszeres ellenőrzése. Az Egyetem dolgozóinak tűzvédelmi oktatása. A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezése (hegesztés, forrasztás). Gondoskodik a tűzvédelmi szerv, hatóság, stb... eljárása során feltárt hiányosság megszüntetéséről. Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőriztetéséről. Ellátja a hatályos jogszabályokban a fokozott tűzveszély vagy egyéb katasztrófaveszély idejére meghatározott, reá vonatkozó feladatot. Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak más munkáltató dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek. Gondoskodik a tűzvédelmet szolgáló berendezés, eszköz, készülék beszerzéséről, pótlásáról, selejtezéséről, az előírt időközönkénti rendszeres ellenőriztetéséről Egyetem qondnokának tűzvédelmi feladatai Intézkedni köteles az Egyetem tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit érintő anyagi, technikai feladatok elvégzésére (jelentési kötelezettség a rektor felé) Biztosítja a villamos berendezések folyamatos karbantartására, javítására és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközöket Biztosítja a villámhárító berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését Biztosítja a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését 5

6 Továbbiakban a rektor feladatkörében végrehajtandó tűzvédelmi ügyek intézése 1.3. Az Egvetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai A rábízott feladatot a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak megtartásával elvégezni Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni. Tűzvédelmi ismeretet ( Tűzvédelmi Szabályzat ) elsajátítani, megismerni, munkája során azt alkalmazni. Minden szabálytalanságot, ami tűz-és robbanásveszélyt okozhat, felettesének jelenteni. A munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tűzet okozhat 1.4. Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai A tűzvédelmi oktatáson való kötelező részvétel és az ott elhangzottak elsajátítása A tűzvédelmi előírások végrehajtásában aktívan részt venni A tűzvédelmi előírások, tilalmak betartása illetve betartatása. Az általa felismert vagy tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat azonnal megszüntetni és jelenteni. Az észlelt tűz oltását azonnal megkezdeni. A tűzoltásban és a mentésben aktívan részt venni Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei Csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak TILOS a hamutartó tartalmát papírkosárba üríteni, egyéb éghető anyagokkal együtt gyűjteni, porszívóval felszívatni. A hamutartó tartalmát csak fémedénybe szabad gyűjteni és azt vizes edénybe kell üríteni. Megismerni a tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi használati szabályokat. Kötelesek megismerni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat Tűz esetén az oktatáson elhangzottakat alkalmazni, és a tűzoltásban tevékenyen részt venni. 6

7 A Tűzriadó tervben foglaltak szerint eljárni, gyakorlatok esetén maximális teljesítményt nyújtani. Tűzoltó felszerelést és a tűzoltó készüléket csak rendeltetésszerűen felhasználni Tűzveszélyes tevékenység esetén megtartani a tűzvédelmi előírásokat 1.5. Használat általános tűzvédelmi szabályai Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt) a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A tűzvédelmi szabályokat és előírásokat köteles mindenki külön felhívás nélkül végrehajtani. A berendezéseket - pl.: bútor, stb. - úgy kell elhelyezni, hogy a szabad közlekedési utak, a gyors biztonságos menekülés, a közművek és tűzoltó felszerelések használata még átmenetileg se legyen korlátozva Minden berendezést és felszerelést folyamatosan tisztán és üzemképes állapotban kell tartani. Hibás berendezéseket használni nem szabad, javításukat csak szakember végezheti. Tűzveszélyes cselekményt-pl.: dohányzás - végezni TILOS minden olyan helyen, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, stb.) csak írásos engedély alapján, fokozott gondosság mellett szabad végezni. Szükség esetén felügyeletet kell biztosítani. A helyiségben, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értékeket. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény-bejáratánál és a helyiségekben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni. A közművek nyitó- és zárószerkezetét eltorlaszolni nem szabad Raktározás, tárolás Egy helyiségben az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a C" és D"tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók. Az anyagokat anyagnemenként (papír, müanyag, festék, stb.) csoportosítva gyári csomagolt állapotban kell tárolni. A raktárhelyiséget (éghető hulladéktól) állandóan tisztán kell tartani. A villamos berendezések kapcsolóit, tűzoltó készüléket, valamint a belső közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 7

8 Tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni TILOS. Öngyulladásra hajlamos anyagot éghető anyagokkal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tűzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az,, A tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes,,, a B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét Tűz- és robbanásveszélyes,,, míg a C tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék edényzetét Tűzveszélyes, felirattal kell ellátni. A jelölést elsősorban a gyártó vagy a csomagolást, kiszerelést végző, forgalomba hozó köteles elvégezni. Raktárakban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyagok között legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani. Raktározás területén a fűtőberendezéstől (radiátor és fűtéscső) valamint a tárolt anyag között minimum 60 cm távolságot kell biztosítani Dohányzás Az Egyetem területén dohányozni tilos, azt csak az erre kijelölt helyen szabad végezni. A dohányzóhelyeken megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. Dohányzásra kijelölt helyet égő dohánynercűvel elhagyni nem szabad. A hamutartók tartalmát papírkosárba vagy egyéb olyan helyre üríteni, ahol az tűzet okozhat, TILOS Nyílt lánq használata, tűzveszélyes tevékenvséq Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat- A" - C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség -. Ezeken a helyeken a vonatkozó jogszabály szerinti tilalmi táblákat kell elhelyezni. Állandójellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas helyen szabad végezni. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetes helyszíni szemle alapján, írásban meghatározott feltételek szerint szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő, vagy az általa írásban megbízott személy feladata. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. (lásd: 8. melléklet) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak megfelelő képesítéssel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 8

9 Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeresfelügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűzet okozhat Tűzelő-fűtő berendezés Az Egyetem fűtése központi fűtéssel biztosított, kiegészítő fűtést alkalmazni TILOS! Az Egyetemen lévő gáz üzemű berendezéseket időszakonként, szakemberrel felül kell vizsgáltatni. A tűzelő, fűtő berendezést csak a gyártó, illetőleg a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni Villamos berendezés Az Egyetem villamos berendezéseit a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint kell használni és felülvizsgálni. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Villamos berendezést csak a méretezésüknek és rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Villamos berendezés javítását, karbantartását csak szakképzett személy végezheti. Villamos berendezésekre, lámpatestekre, vezetékekre éghető anyagot elhelyezni TILOS! Villamos berendezéseket, biztosítékokat túlbiztosítani - talpalni - TILOS! Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni úgy, hogy azok alá nem éghető hőszigetelő anyagot kell elhelyezni és az elosztótáblát kapcsolóval, valamint kontrol lámpával kell ellátni. Villamos berendezést-hűtőt, világítást kivéve - csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik: az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább három évenként, a,,c" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, 9

10 a,,d és E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren legalább kilencévenként tűzvédelmi szemponttól felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Azoknál a helyiségeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál illetve berendezéseknél, ahol sztatikus feltöltődés tűzet vagy robbanást okozhat, megfelelő védelemről jogszabály szerint gondoskodni kell. Villamos berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező melegedés, villamos ív tűzet ne okozhasson ( a távolság min. 60 cm legyen ). Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Az Egyetem villámvédelmi rendszerének időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok szerint kell végrehajtani Közlekedési utak A létesítményben, helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, közlekedési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. Az Egyetem folyosóin létesített vagyonvédelmi rendszerek, eszközök (rácsos ajtók) tűz esetén történő nyithatóságát a mindenkori biztonsági szolgálat köteles biztosítani Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés A kéményt, kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetőjét a vonatkozó jogszabály szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. A kémény használaton kívül bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 10

11 2. Tűzvédelmi oktatás 2.1. Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása Biztosítani kell, hogy valamennyi oktató, egyéb munkavállaló a munkatevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát ismerje. Az oktatók és az egyéb munkavállalók a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretein belül, kötelesek elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat. Aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható Az Egyetem köteles minden új felvételes munkavállalóját, valamint a régit - munkakörének megfelelő rendszeres tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben részesíteni, és az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek meg kell győződnie. Az oktatásról távolmaradottak részére pótoktatást kell tartani. Az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon nem vesz részt szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyet az oktatott személyeknek aláírásukkal kell igazolniuk. Az oktatók és egyéb munkavállalók részére évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani. Az Egyetem területén tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban alkalmazott személy foglalkoztatására nincs szükség! 2.2. Hallgatók tűzvédelmi oktatása A hallgatók tűzvédelmi oktatását az oktatási tematikának megfelelően kell végrehajtani Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell: a Tűzvédelmi Szabályzatot, a tűzjelzés módját és lehetőségeit, a készenlétben tartott tűzvédelmi eszközök, felszerelések használatát, a tűzvédelmi szabályszegések jogi szankcióit, a munkaterületen lehetséges tűzek oltását, a tűz terjedésének megakadályozására irányuló intézkedéseket, tűz esetén követendő magatartást. 11

12 2.4. Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: az oktatás helyét, idejét, az oktatott személyek nevét és adatait, az oktatás tárgyát, az oktatott személyek aláírását, az oktatást végző aláírását. Az oktatási dokumentációt az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell megőrizni és szükség esetén selejtezni. 3. A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok Napi tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a Gondnok illetve a biztonsági szolgálat köteles gondoskodni az alábbiak szerint: villamos berendezések feszültségmenetesítése a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon hagyása hulladékok eltávolítása nyílászárók bezárása minden egyéb, a tűz keletkezését előidéző, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló körülmény megszüntetése. 4. Tűzjelzés Aki a tüzet, még az eloltottat is, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak jelenteni. Az Egyetem rendtartását figyelembe véve minden eseményről a vezetést informálni kell. Már a tűzjelzési feladatok végzése alatt meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel és anyagokkal a tüzek oltását A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: a tűzeset ( káreset) pontos helyét ( cím, helyiség, megközelítés módja ), mi ég ( milyen káreset történt ), a tűz mit veszélyeztet, emberélet van-e veszélyben, milyen terjedelmű a tűz, a jelzést adó személy nevét és a jelzésre használt telefonkészülék számát. 12

13 5. Tűzvédelmi felelősségre vonás Az a személy, aki a tűzvédelmi jogszabályt illetve a jelen tűzvédelmi szabályzatot megsérti, az a vonatkozó jogszabályok értelmében: tűzvédelmi bírsággal tűzvédelmi szabálysértéssel fegyelmi felelősségre vonással sújtható. A tűzvédelmi bírságról a 116/1996. (VII.24.) sz. kormányrendelet rendelkezik. A tűzvédelmi szabálysértésről a 218/1999. (X11.28.) sz. kormányrendelet 20. paragrafusa rendelkezik. Tűzvédelmi szabálysértést követ el az, aki: tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel és ezt a hatóságnak nem jelenti, tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre tűz esetén a tűzoltása vezetőjének intézkedését nem hajtja végre,vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg A fegyelmi felelősségre vonással az Egyetem vezetése élhet. 6. Tűzoltókészülékek, felszerelések 6.1. Tűzjelző berendezés Az Egyetem könyvtára automatikus tűzjelző berendezéssel védett, tűzjelzőközpont a biztonsági szolgálat felügyelete alatt működik. A tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 2.sz. melléklet 5. fejezetben foglaltak szerint kell végrehajtani Fali tűzcsapok Fali tűzcsapok és szerelvényeik időszakos tűzvédelmi ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1 sz. melléklet 4. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani Tűzoltó készülékek Az Egyetem területén szintenként legalább 2-2 db 6 kg töltetsúlyú, ABC típusú porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről dokumentációt kell készíteni a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1.sz. melléklet 1, fejezet 2-es pontja szerint. A tűzoltó készüléket jól látható helyen, hozzáférhetően, a kijárat közelében kell elhelyezni, állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről 13

14 eltávolítani, vagy rendeltetésről eltérő célra használni nem szabad. Az üzemképtelen készülék cseréjéről gondoskodni kell. A tűzoltó készülékek ellenőrzését a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet tsz mellékletében foglaltak szerint kell végrehajtani. A tűzoltó készülék az időszakos ellenőrzés végrehajtásának elmulasztása esetén nem tekinthető üzemképesnek. 7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályába helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4 paragrafusai értelmében a Mérsékelten tűzveszélyes, jelzése: D" tűzveszélyességi osztályban határozom meg. A részletes tűzveszélyességi osztályba sorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza. 14

15 1.sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest VIII. Bérkocsis utca 2. A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályba helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4. értelmében az alábbiak szerint kell végrehajtani: Megnevezés Területe [m2] Tűzveszélyességi osztály és területe [m2] A B C D E Pince Közlekedő 97,2 97,2 pince helyiséq 1. 37,38 37,38 pince helyiséq 2. 13,27 13,27 pince helyiséq 3. 25,07 25,07 pince helyiség 4. 13,96 13,96 pince helyiség 5. 22,93 22,93 csigalépcső előtér 17,21 17,21 Tároló 57,5 57,5 Szertár 24,51 24,51 Gázfoqadó 11,6 11,6 Műhely 13,42 13,42 Kazánház 33,51 33,51 Pince összesen 367, ,01 171,14 114,41 Földszint Elbcsarnok 55,67 55,67 Közlekedő 96,31 96,31 Tároló 1. 18,47 18,47 Tároló 2. 39,12 39,12 Tároló 3. 8,26 8,26 Zsinaqóqa 104,8 104,8 Előtér 1. 14,96 14,96 Előtér 2. 16,43 16,43 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Lépcsőház 1. 37,64 37,64 Lépcsőház 2. 38,15 38,15 Araszoba 35,7 35,7 Regisztrációs terem 54,68 54,68 Nyitott polcos tároló 106,9 106,9 Feldolgozóterem 21,25 21,25 Titkársáq+teakonyha 25,12 25,12 Igazgatói szoba 36,97 36,97 Női WC 8,29 8,29 Férfi WC 10,26 10,26 Földszint összesen 738, ,75 278,52 286,95 15

16 I. emelet Lépcsőház 1. 37,59 37,59 Lépcsőház 2. 38, Közlekedő 1. 96,31 96,31 Közlekedő 2. 5,35 5,35 Közlekedő 3. 9,7 9,7 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Zsinagóga 19,97 19,97 Tároló 61,24 61,24 Olvasóterem 1. 97,46 97,46 Olvasóterem 2. 74,71 74,71 Nyitott polcos tároló 106,9 106,9 Feldolgozó terem 21,25 21,25 Kutató szoba 43,75 43,75 Iroda 36,97 36,97 Férfi WC 9,57 9,57 Mi WC 8,29 8,29 I. emelet összesen 676, ,14 294,11 214,2 II. emelet Lépcsőház 37,64 37,64 Közlekedő ,64 111,64 Közlekedő 2. 5,65 5,65 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Dísz terem 109,88 109,88 Tanterem 1. 71,8 71,8 Tanterem 2. 43,81 43,81 Tanterem 3. 38,35 38,35 Tanterem 4. 20,15 20,15 Tanterem 5. 38,35 38,35 Tanterem 6. 37,05 37,05 Tanterem 7. 22,1 22,1 Tanterem 8. 45,5 45,5 Tanterem 9. 38,51 38,51 Tanterem ,45 29,45 Bemutató terem 106,9 106,9 Férfi WC 9,57 9,57 Női WC 8,29 8,29 II. emelet összesen 783, ,85 182,03 Összesen: 2566, ,9 1345,62 797, ,5 52,5 31,0 A fentiek alapján az Egyetem tűzveszélyességi osztályba sorolása: "Mérsékelten tűzveszélyes", jelzése: "D" 16

17 2. sz. Melléket: vonatkozó jogszabályok évi XXXI. törvény: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (X.30.) sz. BM rendelet: a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatásról 3. 30/1996. (X11.6.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. 35/1996. (XII. 26.) sz. BM rendelet: az OTSZ kiadásáról /1996. (VII.24.) sz. Kormány rendelet: a tűzvédelmi bírságról 6. 13/1997. (II. 26.) sz. BM rendelet: a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 7. 32/1997. (V.9.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről 8. 57/1997. (X.21.) sz. BM rendelet: a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képzési követelményeiről, képzés rendszeréről (1.23.) az. BM rendelet mellékletei: a MSZ illetve az EN szabványok tűzvédelmet érintő előírásairól 17

18 3. sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok 1 naponta Tűzjező berendezés üzemeltetési napló vezetése 3 hónaponként hordozható és szállítható tűzoltó készülékek készenlétben tartója által végrehajtandó vizsgálat (2/2002. (1.23.) 1. melléklet 1. fejezet 2. pontja szerinti tűzoltó készülékek listája) 6 hónaponként Fali tűzcsapok ellenőrzése MSZ 1040 szerint még meglévő tűzoltó készülékek ellenőrzése Kémény ellenőrzése, tisztítása Tűzjelző berendezés felülvizsgálata, karbantartása 1 évente MSZ 1040-től eltérő tűzoltó készülékek ellenőrzése 3 évente Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata 4 évente Kémények műszaki felülvizsgálata 5 évente Tűzoltó tömlők nyomáspróbája 6 évente Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata C" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén 9 évente Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata D" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén Villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata D" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén 18

19 4. Sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata Tűzveszélyességi osztályba sorolása, C,,, azaz,, Tűzveszélyes,,. A raktár területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! A raktározáson kívül más tevékenységet végezni nem szabad. A raktár kijárati ajtaja mellett kell elhelyezni a tűzoltó készüléket, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A raktárakban a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A raktárakban hosszirányban 1,5 méter széles főközlekedési utat kell biztosítani. A raktárakban a tárolt anyagokat csak nem éghető polcrendszeren szabad elhelyezni. A raktár területén állandóan rendet és tisztaságot kell tartani, zsúfoltságot okozni tűzveszélyes folyadékot használni, tárolni nem szabad. A munka befejezésével a szükséges áramtalanításokat el kell végezni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami a helyiség elhagyását követően tűzet okozhat. 19

20 5. sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata Tűzveszélyességi osztályba sorolása D,,, azaz,, Mérsékelten tűzveszélyes,,. A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni. Az Egyetem rendtartását figyelembe véve, a dohányzás TILOS. Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni, így ezek használata a tanteremben TILOS. A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi utasításban meghatározottak szerint végezhető. A tevékenység megkezdését a területileg illetékes vezetőnek be kell jelenteni. Tűz esetén végre kell hajtani a helyiség, szükség esetén az épület / épületrész feszültségmentesítését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását. Tűzet, még az eloltottat is, jelenteni kell az Önkormányzati Tűzoltóságnak. A kijáratot, közlekedési utat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS. A tanterem elhagyása után (oktatás után) a villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani illetve a nyílászárókat be kell zárni. 20

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 1 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 2 Munkabiztonsági előírások KEDVES MUNKATÁRSUNK! Mielőtt munkádat elkezded, leírunk néhány általános szabályt és ismertetjük a Munkabiztonsági Utasítás előírásait.

Részletesebben

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. Galumba Lajos tű. szds. megyei tűzoltósági főfelügyelő Előzmények Alkalmazási nehézségek - értelmezés igénye gyakori; - követelmények és megoldások együtt;

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Forrás anyag: Tiszolczi Balázs Gergely Minden társasházra, illetve az ott lakókra igaz, hogy kötelesek az általános érvényű tűzvédelmi használati szabályokat betartani. Otthonunk

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben