TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló módosított 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet, valamint a 35/1996. (XII. 29.) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) alapján kiadom az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed Országos Rabbiképzö-Zsidó Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Budapest, Bérkocsis utca 2. szám alatti valamennyi helyiségére, oktatói és tanulói állományára, az ott foglalkoztatottakra, a területen munkát végző valamennyi idegen kivitelezőre, vagy a területen bármilyen jogcímen tartózkodókra egyaránt. A Tűzvédelmi Szabályzat kihirdetése napján lép hatályba. A Tűzvédelmi Szabályzat végrehajtását, az abban foglaltak betartását beosztásra való tekintet nélkül megkövetelem. Budapest, február.. Dr. Schőner Alfréd rektor 2

3 Tartalom 1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai Egyetem rektorának tűzvédelmi feladatai: Az Egyetem rektora felelős Feladatai Egyetem gondnokának tűzvédelmi feladatai Az Egyetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai Az Egyetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei Használat általános tűzvédelmi szabályai Raktározás, tárolás Dohányzás Nyílt láng használata, tűzveszélyes tevékenység Tűzelő-fűtő berendezés Villamos berendezés Közlekedési utak Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés Tűzvédelmi oktatás Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása Hallgatók tűzvédelmi oktatása Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell: Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok Tűzjelzés A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: Tűzvédelmi felelősségre vonás Tűzoltókészülékek, felszerelések Tűzjelző berendezés Fali tűzcsapok Tűzoltó készülékek Tűzveszélyességi osztályba sorolás sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás sz. Melléket: vonatkozó jogszabályok sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Iroda tűzvédelmi szabályzata sz. Melléklet: Könyvtár tűzvédelmi szabályzata Melléklet: Feltételek az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez Melléklet: Tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak Melléklet: TŰZRIADÓ TERV

4 1. A Tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesítéséért és végrehajtásáért felelős oktatók, dolgozók és azok feladatai 1.1. Egvetem rektorának tűzvédelmi feladatai: Az Egyetem tűzvédelmének irányítását a rendeletek, szabványok, valamint utasítások végrehajtásának ellenőrzését az Egyetem rektora végzi. Felelős az Egyetemre vonatkozó tűzvédelmi rendeletek, utasítások, a tűzvédelmet érintő szabványok betartásáért, betartatásáért. Akadályoztatása esetén írásos megbízás alapján a tűzvédelmi ügyek általános intézésével a mindenkori Gondnokjogosult eljárni. Az Egyetem területén - írásos megbízás alapján - a tűzvédelmi oktatások megtartásáért a mindenkori oktatási technikus a felelős Az Egvetem rektora felelős: Az irányítása alatt lévő Egyetem tűzvédelmi helyzetéért, A tűzvédelmi jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírtak végrehajtásáért, A tűzvédelmi feladatok anyagi és technikai feladatainak biztosításáért Az Egyetem területén feltárt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséért, A tűzvédelmi oktatások megszervezéséért és dokumentálásáért, A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezéséért, az engedélyezést követően a szükséges intézkedések megtételéért, A tűzvédelmet érintő különböző felülvizsgálatok (villamos berendezések időszakos felülvizsgálata, villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzése és karbantartása, stb.) végrehajtásának biztosításáért, Feladatai: A vezetése alatt álló területen a tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni köteles, tűz v édelmi jogszabálysértés esetében szankcionálási kötelességét teljesítenie kell (szabálysértési feljelentés). 4

5 Minden tűzesetet jelenteni - még az eloltottat is - a tűzoltóságnak, a 105-ös számon. Esetleges tűz esetén a tűzvizsgálat lefolytatásáig gondoskodik, hogy a tűz helyszíne érintetlen maradjon. A tűzoltóság hatósági ellenőrzésein részt venni. A helyiségeket a használatbavételi engedélyben meghatározott feltételek szerint üzemeltetni. Az Egyetem területének rendszeres ellenőrzése. Az Egyetem dolgozóinak tűzvédelmi oktatása. A tűzveszélyes munkavégzés engedélyezése (hegesztés, forrasztás). Gondoskodik a tűzvédelmi szerv, hatóság, stb... eljárása során feltárt hiányosság megszüntetéséről. Gondoskodik a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottak végrehajtásáról, ellenőriztetéséről. Ellátja a hatályos jogszabályokban a fokozott tűzveszély vagy egyéb katasztrófaveszély idejére meghatározott, reá vonatkozó feladatot. Gondoskodik arról, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak más munkáltató dolgozóival szemben is érvényesítésre kerüljenek. Gondoskodik a tűzvédelmet szolgáló berendezés, eszköz, készülék beszerzéséről, pótlásáról, selejtezéséről, az előírt időközönkénti rendszeres ellenőriztetéséről Egyetem qondnokának tűzvédelmi feladatai Intézkedni köteles az Egyetem tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit érintő anyagi, technikai feladatok elvégzésére (jelentési kötelezettség a rektor felé) Biztosítja a villamos berendezések folyamatos karbantartására, javítására és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközöket Biztosítja a villámhárító berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését Biztosítja a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzését 5

6 Továbbiakban a rektor feladatkörében végrehajtandó tűzvédelmi ügyek intézése 1.3. Az Egvetem oktatóinak tűzvédelmi feladatai A rábízott feladatot a Tűzvédelmi Szabályzatban előírtak megtartásával elvégezni Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a munkavégzést megtagadni. Tűzvédelmi ismeretet ( Tűzvédelmi Szabályzat ) elsajátítani, megismerni, munkája során azt alkalmazni. Minden szabálytalanságot, ami tűz-és robbanásveszélyt okozhat, felettesének jelenteni. A munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tűzet okozhat 1.4. Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak általános feladatai A tűzvédelmi oktatáson való kötelező részvétel és az ott elhangzottak elsajátítása A tűzvédelmi előírások végrehajtásában aktívan részt venni A tűzvédelmi előírások, tilalmak betartása illetve betartatása. Az általa felismert vagy tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat azonnal megszüntetni és jelenteni. Az észlelt tűz oltását azonnal megkezdeni. A tűzoltásban és a mentésben aktívan részt venni Az Egvetem oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak kötelességei Csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak TILOS a hamutartó tartalmát papírkosárba üríteni, egyéb éghető anyagokkal együtt gyűjteni, porszívóval felszívatni. A hamutartó tartalmát csak fémedénybe szabad gyűjteni és azt vizes edénybe kell üríteni. Megismerni a tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi használati szabályokat. Kötelesek megismerni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat Tűz esetén az oktatáson elhangzottakat alkalmazni, és a tűzoltásban tevékenyen részt venni. 6

7 A Tűzriadó tervben foglaltak szerint eljárni, gyakorlatok esetén maximális teljesítményt nyújtani. Tűzoltó felszerelést és a tűzoltó készüléket csak rendeltetésszerűen felhasználni Tűzveszélyes tevékenység esetén megtartani a tűzvédelmi előírásokat 1.5. Használat általános tűzvédelmi szabályai Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt) a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. A tűzvédelmi szabályokat és előírásokat köteles mindenki külön felhívás nélkül végrehajtani. A berendezéseket - pl.: bútor, stb. - úgy kell elhelyezni, hogy a szabad közlekedési utak, a gyors biztonságos menekülés, a közművek és tűzoltó felszerelések használata még átmenetileg se legyen korlátozva Minden berendezést és felszerelést folyamatosan tisztán és üzemképes állapotban kell tartani. Hibás berendezéseket használni nem szabad, javításukat csak szakember végezheti. Tűzveszélyes cselekményt-pl.: dohányzás - végezni TILOS minden olyan helyen, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés, lángvágás, stb.) csak írásos engedély alapján, fokozott gondosság mellett szabad végezni. Szükség esetén felügyeletet kell biztosítani. A helyiségben, csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értékeket. A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény-bejáratánál és a helyiségekben jól látható helyen a tűzveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni. A közművek nyitó- és zárószerkezetét eltorlaszolni nem szabad Raktározás, tárolás Egy helyiségben az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a C" és D"tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók. Az anyagokat anyagnemenként (papír, müanyag, festék, stb.) csoportosítva gyári csomagolt állapotban kell tárolni. A raktárhelyiséget (éghető hulladéktól) állandóan tisztán kell tartani. A villamos berendezések kapcsolóit, tűzoltó készüléket, valamint a belső közlekedési utakat eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 7

8 Tetőtérben és talajszint alatti helyiségekben A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat tárolni TILOS. Öngyulladásra hajlamos anyagot éghető anyagokkal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tűzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az,, A tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes,,, a B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét Tűz- és robbanásveszélyes,,, míg a C tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadék edényzetét Tűzveszélyes, felirattal kell ellátni. A jelölést elsősorban a gyártó vagy a csomagolást, kiszerelést végző, forgalomba hozó köteles elvégezni. Raktárakban éghető anyagú födém, tetőszerkezet és a raktározott éghető anyagok között legalább 1 m tűztávolságot kell biztosítani. Raktározás területén a fűtőberendezéstől (radiátor és fűtéscső) valamint a tárolt anyag között minimum 60 cm távolságot kell biztosítani Dohányzás Az Egyetem területén dohányozni tilos, azt csak az erre kijelölt helyen szabad végezni. A dohányzóhelyeken megfelelő számú nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni. Dohányzásra kijelölt helyet égő dohánynercűvel elhagyni nem szabad. A hamutartók tartalmát papírkosárba vagy egyéb olyan helyre üríteni, ahol az tűzet okozhat, TILOS Nyílt lánq használata, tűzveszélyes tevékenvséq Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tűzet vagy robbanást okozhat- A" - C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség -. Ezeken a helyeken a vonatkozó jogszabály szerinti tilalmi táblákat kell elhelyezni. Állandójellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre alkalmas helyen szabad végezni. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetes helyszíni szemle alapján, írásban meghatározott feltételek szerint szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő, vagy az általa írásban megbízott személy feladata. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - tűzvédelmi szakvizsgabizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. (lásd: 8. melléklet) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak megfelelő képesítéssel, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 8

9 Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeresfelügyeletet köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszint és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tűzet okozhat Tűzelő-fűtő berendezés Az Egyetem fűtése központi fűtéssel biztosított, kiegészítő fűtést alkalmazni TILOS! Az Egyetemen lévő gáz üzemű berendezéseket időszakonként, szakemberrel felül kell vizsgáltatni. A tűzelő, fűtő berendezést csak a gyártó, illetőleg a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni Villamos berendezés Az Egyetem villamos berendezéseit a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint kell használni és felülvizsgálni. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, valamint e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Villamos berendezést csak a méretezésüknek és rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Villamos berendezés javítását, karbantartását csak szakképzett személy végezheti. Villamos berendezésekre, lámpatestekre, vezetékekre éghető anyagot elhelyezni TILOS! Villamos berendezéseket, biztosítékokat túlbiztosítani - talpalni - TILOS! Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni úgy, hogy azok alá nem éghető hőszigetelő anyagot kell elhelyezni és az elosztótáblát kapcsolóval, valamint kontrol lámpával kell ellátni. Villamos berendezést-hűtőt, világítást kivéve - csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik: az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább három évenként, a,,c" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként, 9

10 a,,d és E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren legalább kilencévenként tűzvédelmi szemponttól felül kell vizsgálni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. Azoknál a helyiségeknél, szabadtereknél, technológiai folyamatoknál illetve berendezéseknél, ahol sztatikus feltöltődés tűzet vagy robbanást okozhat, megfelelő védelemről jogszabály szerint gondoskodni kell. Villamos berendezés és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező melegedés, villamos ív tűzet ne okozhasson ( a távolság min. 60 cm legyen ). Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Az Egyetem villámvédelmi rendszerének időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó jogszabályok szerint kell végrehajtani Közlekedési utak A létesítményben, helyiségekben a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, közlekedési utakat leszűkíteni, raktározás céljára felhasználni még átmenetileg sem szabad. Az Egyetem folyosóin létesített vagyonvédelmi rendszerek, eszközök (rácsos ajtók) tűz esetén történő nyithatóságát a mindenkori biztonsági szolgálat köteles biztosítani Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés A kéményt, kéménytoldót, a füstcsatornát és a technológiai berendezés egyéb égéstermék elvezetőjét a vonatkozó jogszabály szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen. Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. Gázüzemű fűtőberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra megfelelő minősítéssel rendelkezik. A kémény használaton kívül bekötő és tisztító nyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 10

11 2. Tűzvédelmi oktatás 2.1. Az oktatók, és egyéb munkavállalók oktatása Biztosítani kell, hogy valamennyi oktató, egyéb munkavállaló a munkatevékenységi körével kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát ismerje. Az oktatók és az egyéb munkavállalók a munkába állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretein belül, kötelesek elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat. Aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem, vagy csak felügyelet mellett foglalkoztatható Az Egyetem köteles minden új felvételes munkavállalóját, valamint a régit - munkakörének megfelelő rendszeres tűzvédelmi oktatásban, továbbképzésben részesíteni, és az elsajátítás tényéről az oktatást végzőnek meg kell győződnie. Az oktatásról távolmaradottak részére pótoktatást kell tartani. Az oktatáson való részvétel mindenki számára kötelező, aki azon nem vesz részt szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. A tűzvédelmi oktatásról nyilvántartást kell vezetni, amelyet az oktatott személyeknek aláírásukkal kell igazolniuk. Az oktatók és egyéb munkavállalók részére évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani. Az Egyetem területén tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágban alkalmazott személy foglalkoztatására nincs szükség! 2.2. Hallgatók tűzvédelmi oktatása A hallgatók tűzvédelmi oktatását az oktatási tematikának megfelelően kell végrehajtani Az oktatáson a dolgozókkal ismertetni kell: a Tűzvédelmi Szabályzatot, a tűzjelzés módját és lehetőségeit, a készenlétben tartott tűzvédelmi eszközök, felszerelések használatát, a tűzvédelmi szabályszegések jogi szankcióit, a munkaterületen lehetséges tűzek oltását, a tűz terjedésének megakadályozására irányuló intézkedéseket, tűz esetén követendő magatartást. 11

12 2.4. Az oktatási dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: az oktatás helyét, idejét, az oktatott személyek nevét és adatait, az oktatás tárgyát, az oktatott személyek aláírását, az oktatást végző aláírását. Az oktatási dokumentációt az iratkezelési szabályoknak megfelelően kell megőrizni és szükség esetén selejtezni. 3. A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok Napi tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. Az ellenőrzésről a Gondnok illetve a biztonsági szolgálat köteles gondoskodni az alábbiak szerint: villamos berendezések feszültségmenetesítése a közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon hagyása hulladékok eltávolítása nyílászárók bezárása minden egyéb, a tűz keletkezését előidéző, vagy a tűz oltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló körülmény megszüntetése. 4. Tűzjelzés Aki a tüzet, még az eloltottat is, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak jelenteni. Az Egyetem rendtartását figyelembe véve minden eseményről a vezetést informálni kell. Már a tűzjelzési feladatok végzése alatt meg kell kezdeni a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel és anyagokkal a tüzek oltását A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: a tűzeset ( káreset) pontos helyét ( cím, helyiség, megközelítés módja ), mi ég ( milyen káreset történt ), a tűz mit veszélyeztet, emberélet van-e veszélyben, milyen terjedelmű a tűz, a jelzést adó személy nevét és a jelzésre használt telefonkészülék számát. 12

13 5. Tűzvédelmi felelősségre vonás Az a személy, aki a tűzvédelmi jogszabályt illetve a jelen tűzvédelmi szabályzatot megsérti, az a vonatkozó jogszabályok értelmében: tűzvédelmi bírsággal tűzvédelmi szabálysértéssel fegyelmi felelősségre vonással sújtható. A tűzvédelmi bírságról a 116/1996. (VII.24.) sz. kormányrendelet rendelkezik. A tűzvédelmi szabálysértésről a 218/1999. (X11.28.) sz. kormányrendelet 20. paragrafusa rendelkezik. Tűzvédelmi szabálysértést követ el az, aki: tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel és ezt a hatóságnak nem jelenti, tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelkezésre szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad nem tesz eleget a hatóság azon felhívásának, hogy a tűz oltásában személyesen közreműködjék, illetőleg hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz oltásához bocsássa rendelkezésre tűz esetén a tűzoltása vezetőjének intézkedését nem hajtja végre,vagy a tűzoltás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg A fegyelmi felelősségre vonással az Egyetem vezetése élhet. 6. Tűzoltókészülékek, felszerelések 6.1. Tűzjelző berendezés Az Egyetem könyvtára automatikus tűzjelző berendezéssel védett, tűzjelzőközpont a biztonsági szolgálat felügyelete alatt működik. A tűzjelző berendezés időszakos ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 2.sz. melléklet 5. fejezetben foglaltak szerint kell végrehajtani Fali tűzcsapok Fali tűzcsapok és szerelvényeik időszakos tűzvédelmi ellenőrzését 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1 sz. melléklet 4. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani Tűzoltó készülékek Az Egyetem területén szintenként legalább 2-2 db 6 kg töltetsúlyú, ABC típusú porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről dokumentációt kell készíteni a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet 1.sz. melléklet 1, fejezet 2-es pontja szerint. A tűzoltó készüléket jól látható helyen, hozzáférhetően, a kijárat közelében kell elhelyezni, állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, helyükről 13

14 eltávolítani, vagy rendeltetésről eltérő célra használni nem szabad. Az üzemképtelen készülék cseréjéről gondoskodni kell. A tűzoltó készülékek ellenőrzését a 2/2002. (1.23.) sz. BM rendelet tsz mellékletében foglaltak szerint kell végrehajtani. A tűzoltó készülék az időszakos ellenőrzés végrehajtásának elmulasztása esetén nem tekinthető üzemképesnek. 7. Tűzveszélyességi osztályba sorolás A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályába helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4 paragrafusai értelmében a Mérsékelten tűzveszélyes, jelzése: D" tűzveszélyességi osztályban határozom meg. A részletes tűzveszélyességi osztályba sorolást az 1. sz. melléklet tartalmazza. 14

15 1.sz. Melléklet: Tűzveszélyességi osztályba sorolás Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Budapest VIII. Bérkocsis utca 2. A létesítmény egy épület, ezen belül egy tűzszakaszt képez. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását a 35/1996 (X11.29.) sz. BM rendelettel hatályba helyezett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) I. fejezet 3-4. értelmében az alábbiak szerint kell végrehajtani: Megnevezés Területe [m2] Tűzveszélyességi osztály és területe [m2] A B C D E Pince Közlekedő 97,2 97,2 pince helyiséq 1. 37,38 37,38 pince helyiséq 2. 13,27 13,27 pince helyiséq 3. 25,07 25,07 pince helyiség 4. 13,96 13,96 pince helyiség 5. 22,93 22,93 csigalépcső előtér 17,21 17,21 Tároló 57,5 57,5 Szertár 24,51 24,51 Gázfoqadó 11,6 11,6 Műhely 13,42 13,42 Kazánház 33,51 33,51 Pince összesen 367, ,01 171,14 114,41 Földszint Elbcsarnok 55,67 55,67 Közlekedő 96,31 96,31 Tároló 1. 18,47 18,47 Tároló 2. 39,12 39,12 Tároló 3. 8,26 8,26 Zsinaqóqa 104,8 104,8 Előtér 1. 14,96 14,96 Előtér 2. 16,43 16,43 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Lépcsőház 1. 37,64 37,64 Lépcsőház 2. 38,15 38,15 Araszoba 35,7 35,7 Regisztrációs terem 54,68 54,68 Nyitott polcos tároló 106,9 106,9 Feldolgozóterem 21,25 21,25 Titkársáq+teakonyha 25,12 25,12 Igazgatói szoba 36,97 36,97 Női WC 8,29 8,29 Férfi WC 10,26 10,26 Földszint összesen 738, ,75 278,52 286,95 15

16 I. emelet Lépcsőház 1. 37,59 37,59 Lépcsőház 2. 38, Közlekedő 1. 96,31 96,31 Közlekedő 2. 5,35 5,35 Közlekedő 3. 9,7 9,7 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Zsinagóga 19,97 19,97 Tároló 61,24 61,24 Olvasóterem 1. 97,46 97,46 Olvasóterem 2. 74,71 74,71 Nyitott polcos tároló 106,9 106,9 Feldolgozó terem 21,25 21,25 Kutató szoba 43,75 43,75 Iroda 36,97 36,97 Férfi WC 9,57 9,57 Mi WC 8,29 8,29 I. emelet összesen 676, ,14 294,11 214,2 II. emelet Lépcsőház 37,64 37,64 Közlekedő ,64 111,64 Közlekedő 2. 5,65 5,65 Csigalépcső előtér 9,24 9,24 Dísz terem 109,88 109,88 Tanterem 1. 71,8 71,8 Tanterem 2. 43,81 43,81 Tanterem 3. 38,35 38,35 Tanterem 4. 20,15 20,15 Tanterem 5. 38,35 38,35 Tanterem 6. 37,05 37,05 Tanterem 7. 22,1 22,1 Tanterem 8. 45,5 45,5 Tanterem 9. 38,51 38,51 Tanterem ,45 29,45 Bemutató terem 106,9 106,9 Férfi WC 9,57 9,57 Női WC 8,29 8,29 II. emelet összesen 783, ,85 182,03 Összesen: 2566, ,9 1345,62 797, ,5 52,5 31,0 A fentiek alapján az Egyetem tűzveszélyességi osztályba sorolása: "Mérsékelten tűzveszélyes", jelzése: "D" 16

17 2. sz. Melléket: vonatkozó jogszabályok évi XXXI. törvény: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (X.30.) sz. BM rendelet: a kötelező kéményseprő ipari közszolgáltatásról 3. 30/1996. (X11.6.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. 35/1996. (XII. 26.) sz. BM rendelet: az OTSZ kiadásáról /1996. (VII.24.) sz. Kormány rendelet: a tűzvédelmi bírságról 6. 13/1997. (II. 26.) sz. BM rendelet: a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 7. 32/1997. (V.9.) sz. BM rendelet: a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről 8. 57/1997. (X.21.) sz. BM rendelet: a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képzési követelményeiről, képzés rendszeréről (1.23.) az. BM rendelet mellékletei: a MSZ illetve az EN szabványok tűzvédelmet érintő előírásairól 17

18 3. sz. Melléklet: A legfontosabb időszakos tűzvédelmi karbantartások, ellenőrzések, felülvizsgálatok 1 naponta Tűzjező berendezés üzemeltetési napló vezetése 3 hónaponként hordozható és szállítható tűzoltó készülékek készenlétben tartója által végrehajtandó vizsgálat (2/2002. (1.23.) 1. melléklet 1. fejezet 2. pontja szerinti tűzoltó készülékek listája) 6 hónaponként Fali tűzcsapok ellenőrzése MSZ 1040 szerint még meglévő tűzoltó készülékek ellenőrzése Kémény ellenőrzése, tisztítása Tűzjelző berendezés felülvizsgálata, karbantartása 1 évente MSZ 1040-től eltérő tűzoltó készülékek ellenőrzése 3 évente Villamos berendezések érintésvédelmi felülvizsgálata 4 évente Kémények műszaki felülvizsgálata 5 évente Tűzoltó tömlők nyomáspróbája 6 évente Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata C" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén 9 évente Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata D" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén Villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata D" tűzveszélyességi osztályba tartozás esetén 18

19 4. Sz. Melléklet: Raktárak tűzvédelmi szabályzata Tűzveszélyességi osztályba sorolása, C,,, azaz,, Tűzveszélyes,,. A raktár területén a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! A raktározáson kívül más tevékenységet végezni nem szabad. A raktár kijárati ajtaja mellett kell elhelyezni a tűzoltó készüléket, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A raktárakban a közlekedési utakat állandóan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A raktárakban hosszirányban 1,5 méter széles főközlekedési utat kell biztosítani. A raktárakban a tárolt anyagokat csak nem éghető polcrendszeren szabad elhelyezni. A raktár területén állandóan rendet és tisztaságot kell tartani, zsúfoltságot okozni tűzveszélyes folyadékot használni, tárolni nem szabad. A munka befejezésével a szükséges áramtalanításokat el kell végezni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami a helyiség elhagyását követően tűzet okozhat. 19

20 5. sz. Melléklet: Tanterem tűzvédelmi szabályzata Tűzveszélyességi osztályba sorolása D,,, azaz,, Mérsékelten tűzveszélyes,,. A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot még átmenetileg sem szabad tárolni. Az Egyetem rendtartását figyelembe véve, a dohányzás TILOS. Villanymelegítőt, kávéfőzőt, vasalót, stb, csak engedélyezett helyiségekben és helyen szabad használni, így ezek használata a tanteremben TILOS. A helyiségben szükségessé váló tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi utasításban meghatározottak szerint végezhető. A tevékenység megkezdését a területileg illetékes vezetőnek be kell jelenteni. Tűz esetén végre kell hajtani a helyiség, szükség esetén az épület / épületrész feszültségmentesítését. Haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz oltását. Tűzet, még az eloltottat is, jelenteni kell az Önkormányzati Tűzoltóságnak. A kijáratot, közlekedési utat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni. A fűtőtesteken éghető anyagot tárolni TILOS. A tanterem elhagyása után (oktatás után) a villamos berendezéseket a hálózatról le kell választani illetve a nyílászárókat be kell zárni. 20

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT.

DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú KFT. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2015 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007.március 9. Készítette: Gordius 91 Kft. Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Létesítmény megnevezése: Mozgássérültek

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolája Szervezeti és Működési Szabályzat Mellékletek Névváltozás miatt módosítva: 2015. szeptember1. Dominó Csaba igazgató Székesfehérvári SZC Széchenyi

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012

Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012 Ismétlődő tűzvédelmi oktatási anyag 2012 Jogszabályi háttér A tűzvédelem szabályozási rendszere (legfontosabbak): 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekézésről a műszaki mentésről a tűzoltóságról,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Győrújbarát Arany János u. 145.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Győrújbarát Arany János u. 145. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYERMEKTÁBORA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Győrújbarát Arany János u. 145. Készült: 2016. június 29. Készítette:. Babos Ferenc Tűzvédelmi szaktanácsadó biz.szám:cxbb 472819, kelt: 2013.

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek

Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Másolatot kapják illetékesek TÛZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Ellenõrizte: Jóváhagyta: Márki László Dátum: Dátum: Dátum: Hatálybalépés idõpontja: 2009. 01. 01. - Eredeti (tõ) példány megõrzési helye: Igazgató titkárság - Másolatot

Részletesebben

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések

A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Tűzvédelem 1 A pályázattal, kivitelezéssel kapcsolatos tűzvédelmi kérdések Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Tűzvédelem 2 - OTSZ,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és r MADARASZ Lakásfenntartó Szövetkezet 1131 Budapest Kárász u.6. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT és MELLÉKLETE Készítette: Tűzvédele002 BT 1157 Budapest, Zsókavár u 34. Telefon: 20 9 259-288. Email cím: pagi 16@digikabal.hu

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Pécs,Széchenyi tér 1.sz. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécs,2011. május 2. ÉRVÉNYES:VISSZAVONÁSIG 3 Az 1996. évi XXXl. törvény a tűz elleni

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. Mile Bálint Okl. mérnök-közgazdász

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat DEBRECENI CAMPUS Nonprofit Közhasznú Kft. D e b r e c e n Kassai út 26. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 Rendelkező rész A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TELEPHELYÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2016. június 14. Molnár István Ügyvezető igazgató Szabó József Elnök Kőműves Márk Tűzvédelmi főelőadó Okl. sz.: 197/9/2012 E-mail: trendsys@trendsys.hu Fax:

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR A NYME SZMSZ BIZTONSÁGVÉDELMI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZÉKESFEHÉRVÁR 2011 Tartalomjegyzék A kari biztonságvédelmi szabályzat hatálya... 3 A Kar biztonságvédelmi

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat KIK- FOR Kft. Kecskemét Tűzvédelmi Szabályzat 2016. A szabályzatot készítette: Pepó István biztonságtechnikai tanácsadó 2 Hatálybaléptetés A Kft. munkavállalóinak testi épsége, a társadalmi tulajdon tűz

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A ORSZÁGOS IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET Budapest XIV. kerület Amerikai út 57. cím alatti létesítményének T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A készült 2007-ben, aktualizálva 2011-ben Tűzvédelmi Szabályzat 1

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR PILISCSABA - KLOTILDLIGET, EGYETEM U. 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG TŰZVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK. 6/1997. számú

A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG TŰZVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK. 6/1997. számú A BELÜGYMINISZTÉRIUM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG TŰZVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG TŰZMEGELŐZÉSI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK 6/1997. számú T Á J É K O Z T A T Ó J A Budapest, 1997. május 23-án A 35/1996. (XII.29.)

Részletesebben

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013.

CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1) melléklete 10) függeléke CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben