31/2001. (XII. 19.) BM rendelet. a tőzoltási, mőszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tőzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31/2001. (XII. 19.) BM rendelet. a tőzoltási, mőszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tőzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól"

Átírás

1 A jogszabály április 2. napon hatályos állapota 31/2001. (XII. 19.) BM rendelet a tőzoltási, mőszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tőzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. -a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tőzoltási, mőszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tőzvédelmi technika tervezésének, fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeirıl és ellenırzési rendszerérıl a következıket rendelem el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a) az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (a továbbiakban: OKF) és annak területi szervei, valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok (a továbbiakban: tőzoltóságok) által készenlétben tartott tőzvédelmi technikára, b) a 3. (1) bekezdése, a ok és a 12. (1) bekezdés e) pontja kivételével a létesítményi tőzoltóságok és a tőzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások által készenlétben tartott tőzvédelmi technikára, c) a tőzvédelmi technikát javító és felülvizsgáló jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában a) alkalmassági igazolás: a tőzvédelmi technika mőszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat; b) átminısítés: tőzoltójármő, cserefelépítmény eredeti rendeltetésének megváltoztatása; c) általános rendszeresítés: az OKF és területi szervei, valamint a tőzoltóságok részére történı korlátozás nélküli alkalmazhatóság; d) csapatpróba: a rendszeresítésre tervezett termék egy vagy több mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés és megfelelı begyakoroltság után a bevetés vagy egyéb szolgálati feladat ellátása során; e) használati engedély: az OKF és területi szervei, a tőzoltóságok részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett termék egyedi készenlétben tartásának kérelemre történı engedélyezése; f) készenlétben tartás: a szolgálati feladatok ellátására használandó tőzvédelmi technika bevethetı állapotban tartása; g) készenlétbıl történı végleges kivonás: a mőszaki állománytáblázatban meghatározott darabszámon felüli, illetve készenlétben tartásra mőszakilag alkalmatlan jármő vagy felépítmény szolgálati használatának végleges megszüntetése az üzemeltetı tőzoltóságnál; h) korlátozott bevethetıség: az alkalmassági igazolásban a tőzvédelmi technika alapvetı taktikai felhasználásának mőszaki okok miatti korlátozása; i) korlátozott rendszeresítés: a rendszeresítési iratban külön meghatározott OKF területi szervek, tőzoltóságok, illetve állománycsoport részére történı rendszeresítés; j) mőszaki állománytáblázat: jogszabályban meghatározott, a tőzoltóságok által készenlétben tartandó tőzoltótechnikai eszköz, egyéb eszköz és védıeszköz parancsnokságonként meghatározott mennyisége; k) próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett termék mintadarabjának a kiválasztott állománycsoport által, meghatározott szempontok szerinti kipróbálása gyakorlatokon; l) rendszeresítés: az OKF-nél és területi szerveinél, a tőzoltóságoknál a tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófavédelem (a továbbiakban: bevetés) és kiképzés során használható tőzvédelmi technika e rendelet szerinti eljárás során történı meghatározása; m) részleges rendszeresítési eljárás: a teljes körő rendszeresítési eljáráshoz képest a szükséges mértékben egyszerősített eljárás; n) teljes körő rendszeresítési eljárás: dokumentáció, bemutatott mintadarab, eredményes próbahasználat és/vagy csapatpróba, valamint rendszeresítési javaslat alapján lefolytatott engedélyezési eljárás;

2 o) tőzvédelmi technika: a tőzoltóság jogszabályban elıírt tőzvédelmi és mőszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tőzoltó-technikai eszköz, oltóanyag, egyéb eszköz, védıeszköz. A tőzvédelmi technika tervezése és fejlesztése 3. (1) Az OKF a tőzoltóság szakmai érdek-képviseleti szervei véleményének kikérésével koordinálja a tőzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és meghatározza azok fıbb irányait. (2) A tőzvédelmi technika fejlesztése érdekében a tőzoltóságok, a létesítményi tőzoltóságok és a tőzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozások az OKF fıigazgatója (a továbbiakban: fıigazgató) által meghatározott szempontok szerint minden év január 30-áig a tőzvédelmi technikával összefüggı adatszolgáltatást teljesítenek. A tőzvédelmi technika rendszeresítése, a rendszerbıl történı kivonása 4. (1) Bevetési és kiképzési célokra a rendelet mellékletében szereplı tőzvédelmi technika használható. (2) A tőzoltóság speciális igényeinek kielégítése és a kompatibilitás biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni az e rendelet mellékletében külön megjelölt tőzvédelmi technika tekintetében. (3) A tőzvédelmi technika rendszeresítésére, illetve rendszerbıl való kivonására, az üzemeltetés mőszaki feltételeinek meghatározására a fıigazgató jogosult. (4) A rendszeresítési eljárás lefolytatására a tőzoltóságok, a tőzoltóság szakmai érdek-képviseleti szervei, a tőzvédelmi technika gyártója, forgalmazója vagy hivatalból az OKF kezdeményezésére kerülhet sor. (5) A tőzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha annak mőszaki tulajdonságai a tőzoltás és mőszaki mentés tőzoltóságoknál jelentkezı különleges igényeit is kielégítik. (6) A rendszeresítésre szánt tőzvédelmi technika feleljen meg a Ttv. 13. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek. 5. (1) A rendszeresítésrıl az általános rendszeresítési eljárás során, a termék dokumentációja, az alkalmazási tapasztalatok, eredményes próbahasználat, csapatpróba alapján kell dönteni. (2) Részleges rendszeresítési eljárásnak lehet helye abban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett terméket a fegyveres erıknél vagy rendvédelmi szervnél már használatba vették. Ebben az esetben az eljárást a szükséges mértékben kell lefolytatni. A termék sürgıs alkalmazási igénye esetén, megfelelı dokumentáció alapján a csapatpróba mellızhetı. (3) A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített terméket - a végleges dokumentáció és mintadarab alapján - a csapatpróba mellızésével kell a rendszeresített termékek nyilvántartásába felvenni. (4) A rendszeresített - málhafelszereléseket is tartalmazó - tőzvédelmi technika málhalistáját és annak elhelyezését a fıigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg. 6. (1) A tőzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát az OKF - a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján - folyamatosan figyelemmel kíséri. (2) Amennyiben a rendszeresített termék szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott biztonságossági követelményeknek, illetve jogszabály, szabvány, szabályzat tőzvédelmi biztonságossági mőszaki követelmény változása miatt a termék további beszerzése nem engedhetı meg, a terméket a rendszerbıl ki kell vonni. (3) Azt a rendszeresített terméket, amelyre nézve az engedélyt, tanúsítványt vagy alkalmassági iratot az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a rendszerbıl azonnali hatállyal ki kell vonni. (4) A rendszeresítésrıl, rendszerbıl való kivonásról az OKF a Belügyi Közlönyben tájékoztatót tesz közzé. 7. (1) A rendszeresítésre kötelezett tőzvédelmi technika a fıigazgató által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségő beszerzése miatt általános vagy korlátozott rendszeresítése nem indokolt. (2) A próbahasználat, csapatpróba végrehajtásának módját, annak idıtartamát a termék alkalmazásának figyelembevételével a fıigazgató határozza meg. Mőszaki felülvizsgálat, javítás 8. (1) Az üzemelés biztonsága és a baleset-megelızés érdekében a tőzvédelmi technikát az üzemeltetınek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

3 (2) A felülvizsgálatot legalább az e rendelet mellékletében megjelölt felülvizsgálati ciklusidık szerinti gyakorisággal kell végezni, amennyiben jogszabály, szabvány, szabályzat, mőszaki biztonságossági követelmény vagy gyártói elıírás másképpen nem rendelkezik. (3) A felülvizsgálatnak ki kell terjedni a mőszaki megfelelıségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére. (4) A felülvizsgálat összevonható a külön jogszabályban meghatározott idıszakos biztonsági felülvizsgálattal. (5) A tőzoltó készülék és a hordozó jármő felülvizsgálata, ellenırzése, javítása során külön jogszabályban meghatározottak szerint kell eljárni. (6) Az e rendelet mellékletében szereplı tőzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak a Ttv ának b) pontja szerint tőzvédelmi technika karbantartására és felülvizsgálatára jogosult szervezet végezheti. 9. (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tőzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki. Az alkalmassági igazolásnak tartalmaznia kell: a) a tőzvédelmi technika azonosító adatait; b) a tulajdonos azonosító adatait; c) a felülvizsgálat idıpontját; d) a felülvizsgálatnál alkalmazott mőszerek típusát, azonosító adatait; e) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását; f) a felülvizsgálat érvényességi idejét; g) a felülvizsgálatot végzı cég azonosító adatait és az OKF által kiadott regisztrációs számot; h) a felülvizsgálatot, ellenırzést végzı személy nevét és aláírását. (2) Az üzemeltetınek az alkalmassági igazolást a tőzvédelmi technika használatból történı kivonásáig, a felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megıriznie. 10. (1) A felülvizsgálatra, illetve javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a javítónak, illetve a felülvizsgálónak mindvégig együttes feltételként rendelkeznie kell a külön jogszabályban foglalt feltételeken felül: a) a tőzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására feljogosító legalább középfokú állami és szakmai iskolai végzettségő személyzettel, b) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenırzési, javítási technológiai leírással, c) a felülvizsgálati, ellenırzési, javítási technológiában elıírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel, d) alkalmassági igazolás mintával az adott termékre, termékcsoportra. (2) A tőzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását csak az adott technikának megfelelı végzettséggel rendelkezı személy végezheti. (3) A bejelentést tett szervezetek a bejelentésre köteles adatok, valamint az (1) bekezdésben meghatározott feltételek megváltozásáról a szolgáltatás felügyeletét ellátó tőzvédelmi hatóságot haladéktalanul kötelesek írásban értesíteni. A tevékenység ellenırzése 11. (1) A tőzvédelmi technika felülvizsgálata, javítása, szolgáltatási tevékenység ellenırzése kiterjed: a) a végzett tevékenység körére, b) a személyi és tárgyi feltételek meglétére, c) a technológia betartására, d) az alkalmassági igazolásokra. (2) A felülvizsgálati, javítási technológia szándékos vagy gondatlan megsértése esetén a tőzvédelmi hatóság eltiltja a szolgáltatót a tevékenység folytatásától. (3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet jogosulatlanul végzik, a tőzvédelmi hatóság - az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelı igazolásáig - eltiltja a szolgáltatót a tevékenység folytatásától. A tőzvédelmi technika készenlétben tartása

4 12. (1) Tőzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, illetve alkalmazható kiképzési célokra, ha megfelel a Ttv a (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottaknak és rendelkezik: a) külön jogszabályban meghatározott hatósági engedéllyel, illetve bizonyítvánnyal; b) jogszabályban, szabványban, szabályzatban és tőzvédelmi biztonságossági mőszaki követelményben elıírt alkalmasságot igazoló idıszakos mőszaki felülvizsgálati okmánnyal és elıírt azonosító jellel; c) az elsı bevizsgálási ciklus lejárta után alkalmassági igazolással; d) a rendszeresítésre kötelezett termékek esetében használati engedéllyel vagy rendszeresítési irattal. (2) A tőzoltóságoknál készenlétben tartott tőzvédelmi technika mőszaki állapotát az OKF jogosult ellenırizni. (3) A tőzvédelmi technika korlátozott bevethetıséggel történı készenlétben tartását, átminısítését és a készenlétbıl történı végleges kivonást az OKF az üzemeltetı tőzoltóság, vagy a tőzoltóságot fenntartó önkormányzat kérelme alapján engedélyezi. Átmeneti és záró rendelkezések 13. A tőzvédelmi technika felülvizsgálatát és javítását a regisztrációról szóló igazolás kiállítását követıen lehet végezni. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követı 30. napon lép hatályba. Melléklet a 31 /2001. (XII. 19.) BM rendelethez A bevetési és kiképzési célra használható tőzvédelmi technika csoportosítása és idıszakos felülvizsgálata I. kategória: tőzoltójármővek, felépítmények Felülvizsgálati idıszak (év) 1. Gépjármőfecskendık és vízszállítók* 1 2. Habbaloltó gépjármővek 1 3. Porraloltó gépjármővek 1 4. Egyéb oltógépjármővek* 1 5. Magasból mentı gépjármővek: 5.1. Létrás gépjármővek Emelıkosarak 1 6. Tőzoltó daruk 1 7. Mőszaki mentıgépjármővek 1 8. Cserefelépítményes (konténeres) gépjármővek: 8.1. Cserefelépítmény szállító gépjármő Cserefelépítmények - habszállító OKF mőszaki követelmény szerint - tömlıszállító OKF mőszaki követelmény szerint - mőszaki mentı OKF mőszaki követelmény szerint - vegyi elhárító OKF mőszaki követelmény szerint - egyéb OKF mőszaki követelmény szerint 9. Utánfutók: 9.1. Áramfejlesztı* Kismotor fecskendı szállító Szivattyú szállító beépített technikával Csónakszállító -

5 9.5. Mőszaki mentı (málhával) Egyéb OKF mőszaki követelmény szerint 10. Híradógépjármővek* Egyedi kialakítású gépjármővek: Tömlıszállító Vegyi elhárító* Erdıtüzes* Légzıbázis Ugrópárna szállító Áramfejlesztı* Egyéb* Vízi jármővek: Tőzoltóhajó Kishajó jogszabály, gyártói elıírás szerint 13. Légi jármővek* jogszabály, gyártói elıírás szerint 14. Kötött pályán közlekedı jármővek jogszabály, gyártói elıírás szerint II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések 1. Tőzoltó oltóanyagok 1.1. Habképzı anyagok* gyártói elıírás szerint 1.2. Tőzoltó porok* gyártói elıírás szerint 1.3. Tőzoltó gázok* gyártói elıírás szerint 1.4. Egyéb tőzoltásra alkalmas anyagok* gyártói elıírás szerint 2. Tőzoltó szerelvények, armatúrák gyártói elıírás szerint 3. Tőzoltó tömlık (szívó, nyomó) 1 4. Tőzoltó készülékek: 4.1. Porral oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 4.2. Habbal oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 4.3. Vízzel oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 4.4. Gázzal oltó készülékek jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 5. Egyéb oltókészülékek: 5.1. Impulzus oltókészülék gyártói elıírás szerint 5.2. Magasnyomású (>40 bar) oltókészülék gyártói elıírás szerint 5.3. Egyéb* gyártói elıírás szerint 6. Kézi tőzoltólétrák 1 7. Mentıeszközök: 7.1. Tőzoltó mentıkötelek Ereszkedı eszközök* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 7.3. Mentıcsúszdák* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 7.4. Ugrópárnák* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 7.5. Mentıtömlık* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 7.6. Egyéb* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 8. Kéziszerszámok, segédeszközök gyártói elıírás szerint 9. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus mőködtetéső szerszámok: 9.1. Hidraulikus feszítı-vágó berendezések és tartozékaik Pneumatikus mőködtetéső emelıpárnák és tartozékaik Hordozható tőzoltó szivattyúk Emelık Füstelszívók, ventilátorok Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás alapján)* Elektromos áramfejlesztık: kva és az alatti teljesítmény esetén jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint kva teljesítmény felett jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint

6 11. Nem törpefeszültségő világítóeszközök, fényforrások jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint 12. Mőszerek: Hı-, valamint éghetı és toxikus gáz érzékelı mőszerek* gyártói elıírás szerint Egyéni és kollektív sugárzásmérı eszközök, mőszerek* Egyéb mőszerek* gyártói elıírás szerint III. kategória: egyéni védıeszközök 1. Bevetési védıruhák és tartozékaik* gyártói elıírás szerint 2. Hıvédı ruhák (tőzmegközelítı és belépı ruhák)* gyártói elıírás szerint 3. Vegyi védıruhák, gázvédı ruhák* gyártói elıírás szerint 4. Védıcsizmák* gyártói elıírás szerint 5. Védısisakok* gyártói elıírás szerint 6. Mászóövek* gyártói elıírás szerint 7. Védıkesztyők* gyártói elıírás szerint 8. Légzésvédı eszközök: 8.1. Szőrıbetétes álarcok* gyártói elıírás szerint 8.2. Sőrített levegıs légzıkészülékek* gyártói elıírás szerint 8.3. Mentı álarcok* gyártói elıírás szerint 8.4. Búvárkészülékek gyártói elıírás szerint 8.5. Palackok légzıkészülékhez 5 9. Egyéb* jogszabály, szabvány, gyártói elıírás szerint IV. kategória: hír- és informatikai eszközök 1. Híradástechnikai eszközök 1.1. Stabil URH eszközök* Mobil URH eszközök* Kézi URH eszközök* Antennarendszerek 3 Megjegyzés: A *-gal jelölt termékek rendszeresítésre kötelezettek.

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése

50/2011.(XII.20) BM. rendelettel. kapcsolatos feladatok megbeszélése 50/2011.(XII.20) BM. rendelettel (a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól) kapcsolatos feladatok megbeszélése TSZVSZ Tűzvédelmi

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai

Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Forgalmazással, karbantartással, felülvizsgálattal, szolgáltatással, bejelentéssel összefüggő jogszabályok változásai Angyal István tű. alez. OKF Piacfelügyeleti Osztály osztályvezető 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti

utasszállítás. 3/A. 9 (1) 10 Közúti árufuvarozói engedély 11 vagy autóbuszos 6 A belföldi közúti árufuvarozás kifejezést közúti MHK adatbázis 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

Részletesebben

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemrıl. Értelmezı rendelkezések A jogszabály 2010. ápr.2. napon hatályos állapota 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemrıl Az Országgyőlés a polgári védelemrıl a következı törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elısegítse a

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Hatály: 2009.VII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

2009. évi CLV. Törvény

2009. évi CLV. Törvény 2009. évi CLV. Törvény a minısített adat védelmérıl* * A törvényt az Országgyőlés a 2009. december 14-i ülésnapján fogadta el. MEGJELENT M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 194. szám 47843 M A G Y A R

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben