ÁROP-1.A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése"

Átírás

1 ÁROP-1.A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

2 Bevezető Jelen tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője által a JOG /2014. iktatószámon, február 12. napján kitűzött célfeladat végrehajtásának eredménye. A célfeladat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által az ÁROP-1.A azonosító számú, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése tárgyú projektnek a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések egyik választható fejlesztési tevékenysége, melynek címe: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása. A konkrétan elvégzendő feladatot a pályázat szakmai koncepciója a következőképpen határozza meg: A szociális ellátási szerződések rendszerének felülvizsgálata: a működő folyamatok, szerződéses kapcsolatok átvilágítása abból a szempontból, hogy ellátási szerződéseink valóban csak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra terjednek-e ki, olyan szolgáltatásokért is fizet-e az önkormányzat, amelynek önkormányzati forrásból való fenntartása nem indokolt, melyek azok az ellátási formák, amelyek intézményi keretek között esetleg hatékonyabban megoldhatók, vagy melyek azok a feladatok, amelyek a hatékonyság és célszerűség szempontjából kiszervezésre érdemesek. 2

3 Jogszabályi háttér A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti a szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokat és ellátásokat, továbbá a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását. A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. Az ellátandó feladatok konkrét meghatározását az ágazati jogszabályok tartalmazzák. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) határozza meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, és azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyeket a települési önkormányzat köteles biztosítani. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek és családok védelme, valamint a személyes gondoskodást biztosító, törvényben meghatározott ellátórendszer kiépítése. Az Szt a, valamint a Gyvt a alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátást a helyi önkormányzat nem állami szervvel kötött szerződés útján is biztosíthatja. Az ellátási kötelezettség terjedelmét a jogszabályok a lakosságszám alapján differenciáltan állapítják meg, illetve a megyei jogú városok bizonyos többlet feladatok ellátására kötelezettek. 3

4 Az Szt. 92. (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció egyebek mellett az alábbiakat tartalmazza: a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepcióját utoljára 2013-ban vizsgálta felül, melyet a 121/2013. (V. 30.) határozatával fogadott el. Az Szt. szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatát képező személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Alapszolgáltatások: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés nappali ellátás ((idősek-, demens személyek-, fogyatékos személyek-, pszichiátriai betegek-, szenvedélybetegek nappali ellátása) 4

5 Szakosított ellátási formák: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak-, hajléktalan személyek átmeneti ellátása, éjjeli menedékhely) idősek otthona amennyiben a lakossági szükségletek indokolják hajléktalanok otthona és hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye A Gyvt. alapján ellátandó személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások gyermekjóléti szolgáltatás keretében gyermekjóléti központ gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde gyermekek átmeneti gondozása keretében gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek saját fenntartású intézmények működtetésével, valamint egyházi és civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések alapján tesz eleget. Az önkormányzatok intézményfenntartói feladatait és az ellátási szerződések kötelező tartalmi elemeit is meghatározzák a jogszabályok. Az Szt (2) bekezdése az ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit a következőképpen állapítja meg. az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó neve, székhelye és adószáma; a szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, száma; az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei és módjai; 5

6 szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés; a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje; az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítése, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettség, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; a panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás; az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása; az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való hozzájárulás összege; a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdések, határidők; a hozzájárulással történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek. 6

7 Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények Az intézményrendszerben az elmúlt két évben mélyreható változások mentek végbe. A szakosított szociális ellátások többsége, valamint a gyermekvédelmi szakellátás teljes egészében több lépcsőben állami feladattá vált. Először a megyei önkormányzati fenntartásban lévő szociális és gyermekvédelmi intézmények kerültek állami fenntartásba január 1-jével. Ezt követte a települési önkormányzatok fenntartásában lévő fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények állami fenntartásba vétele január 1., illetve január 1. napjával. Fentiek városunkban a következőképpen valósultak meg. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCII. törvény 1. -a értelmében az állam január 1-jével átvette a pszichiátriai betegek otthonaként működő Terápiás Házat és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító Reménysugár Otthont január 1. napjával került állami fenntartásba a Fogyatékosokat Ellátó Intézmény és a Csökkentlátók Otthona. Az átadás előtt az addig integráltan működő intézmények átszervezésére is szükség volt. A több mint egy évig tartó folyamat eredményeként alakult ki a jelenlegi intézményi struktúra: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja családsegítő és gyermekjóléti központot működtet. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézményében a családsegítő és a gyermekjóléti központ mellett gyermekek átmeneti gondozása keretében gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona és helyettes szülői hálózat működik. Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye a gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátást biztosít. 7

8 Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata az alapszolgáltatáson belül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást (idősek klubjait, demens személyek nappali intézményét, fogyatékosok nappali intézményét) biztosítja. Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza ápolást-gondozást nyújtó intézményként idősek otthonát, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézménytípuson belül időskorúak gondozóházát, valamint a Szávay Gyula utcai telephelyén ápolást- gondozást nyújtó intézményként idősek otthonát működtet. Önkormányzati fenntartású intézmény, vagy ellátási szerződés? Amint azt fentebb, a jogszabályi háttér bemutatásánál láthattuk, az önkormányzat saját alapítású és fenntartású szervezettel (közvetlen feladatellátás), vagy szerződéses úton (közvetett feladatellátás) is biztosíthatja a szociális és gyermekjóléti ellátásokat. Nem mindig könnyű azonban eldönteni, hogy melyik feladatellátási mód jelenti az optimális megoldást. A közvetlen és közvetett feladatellátás előnyeit és hátrányait az alábbi táblázatok mutatják be. 1 1 Forrás: Kassó Zsuzsanna (1999.): Feltételek az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködéshez. Hogyan válhatnak képessé az önkormányzatok az együttműködésre? In: Tóbiás László (szerk.): Együttműködési lehetőségek a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Budapest, Hálózat a Demokráciáért Program, pp , saját átdolgozású táblázat 8

9 Előnyök A feladatellátás biztonsága KÖZVETLEN FELADATELLÁTÁS Hátrányok Nagy a belső tehetetlenség, rugalmatlan a gondolkodásmód, nehéz megújítani a tevékenységet. Folyamatosan rendelkezésre áll Munkaköri leírásokkal, belső szabályzatokkal biztosítható a feladatellátás minősége Az önkormányzat közvetlen utasítási joga a feladatellátás érdekében Sok a törvényi kötöttség, sok mindenhez testületi döntés kell. Ha nincs, vagy nem elég a pontos belső szabályozás, a gyakorlatban nem kérhető számon a feladat-teljesítés. A feladat-ellátás szervezeti részérdek kialakulásához vezethet, túlságosan hivatalszerű a működés. Közvetlen és folyamatos lehetőség a teljesítmények mennyiségi és minőségi alakítására A vezetők feletti munkáltatói jog gyakorlásából származó előnyök: (kinevezés, bérmegállapítás, felmentés, jutalmazás, fegyelmi felelősség, stb.) közvetlen erős befolyásolási lehetőség. A foglalkoztatottak relatív biztos egzisztenciája A korábbi tapasztalatok rendelkezésre állnak, általában jól bejáratott tevékenység, nem nulláról kell indítani. Maguk az intézmények, szolgáltatást nyújtó struktúrák is rendelkezésre állnak. A költségvetés megállapításának folyamatával elvileg minden évben felülvizsgálható az ellátás. Könnyebb ellenőrizni a szervezetet. A foglalkoztatottak rendszerint nincsenek jól megfizetve. Piaci érzékenység (a szolgáltatást igénybevevők igényfelmérésének) hiánya, a lakossági kapcsolattartás kevésbé fejlett, nem fogyasztó centrikus. Nem tud gyorsan reagálni a változásokra. A költséghatékony gazdálkodást nehezebb megvalósítani. A szolgáltatás biztonsága miatt nagyobb költségekkel látható el a feladat, esetleg túlzott a kapacitás. Finanszírozhatatlanság esetén nem a feladatot törlik, csökkentik, hanem az előirányzatok egységes, %-os csökkentésével kerülnek egyensúlyba a bevételek és kiadások. Ezzel a módszerrel egy idő után a feladat-ellátás ellehetetlenül. Csak az önkormányzati költségvetés a feladatellátás fedezete, nehezebb külső forrásokat találni. 9

10 KÖZVETETT FELADATELLÁTÁS Előnyök A feladat-ellátásból fakadó közvetlen gondok nem az önkormányzatot terhelik. Rugalmas reagálás a változásokra Könnyebb az igényekhez igazítani a feladatellátást. Szakszerűbb lehet a szolgáltatás megszervezése. Adott pénzügyi kereten belül a szolgáltatás színvonala és minősége magasabb lehet. A foglalkoztatottak esetleg jobban megfizethetők. Adott szerződésen keretein belül jobban szabályozható, ellenőrizhető A szolgáltatás eredménye és a teljesítés finanszírozása jobban összekapcsolható. Könnyebben juthat a szervezet és az önkormányzat is külső forrásokhoz, adókedvezmények is forráslehetőséget biztosítanak Fogyasztói érdekek jobban érvényesíthetők Hátrányok A szolgáltatás léte bizonytalanabb. Nehezen kontrollálható a feladat-ellátás szakmai és gazdasági minősége, előfordulhat a szakszerűség hiánya. A vállalkozások jelenlegi helyzete miatt gyakori lehet a csőd. Megszűnés esetén azonnali hatállyal megszűnik a feladat-ellátás, az önkormányzatnak kell újraindítania. A feladat-ellátás teljesítése szerződésen alapul, ezért nagyon jó szerződés kell, ami pontosan meghatározza: minőségi követelményeket, a teljesítés időbeli feltételeit, az ellenőrzési feltételeket, mi történik szerződésszegés esetén, egyéb garanciákat. Az ellenőrizhetőség csak a rögzített szerződési feltételekig terjed. Nehéz a garanciákat érvényesíteni. Változatosabb feladat-ellátást biztosít Speciális szaktudást igénylő szükségletek könnyebben kielégíthetők 10

11 A közvetlen, illetve közvetett feladatellátási módok előnyeit, hátrányait mérlegelve nem lehet általános érvényű megállapításokat tenni arra vonatkozóan, hogy bizonyos szolgáltatásokat milyen módon érdemes ellátni. Nem hagyhatók figyelmen kívül a már hosszú évek alatt bejáratott, jól működő önkormányzati intézmények, az ellátási hagyományok sem. Ezeket nem lehet csak azért felszámolni, mert esetleg egy szerződéses formával gazdaságosabban teljesíthető a kötelező feladat. A gyakorlatban már többször beigazolódott, hogy egy szerződés váratlan megszűnésekor a feladatok azonnali ellátása leggyorsabban akkor kivitelezhető, ha van egy működő önkormányzati fenntartású intézmény, melyre a feladat telepíthető. Új feladatok megjelenésekor ugyanakkor elképzelhető, hogy saját intézménnyel is hatékonyan biztosítható lenne a szolgáltatás, ha lenne ilyen intézmény. A feltételek megteremtésére gyakran nincs elég idő, és/vagy pénz. Ilyenkor nagy segítséget jelent, ha van olyan egyházi, vagy civil szervezet, amelyik vállalja a feltételek biztosítását és a szolgáltatás folyamatos nyújtását. Ily módon egy vegyes ellátási rendszer jöhet létre, ahogyan az városunkban is működik : a szociális és gyermekjóléti ellátások feladatai önkormányzati fenntartású intézmények és ellátási szerződést kötött civil szervezetek között oszlanak meg. A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogyan alakul az ellátási szerződések rendszere Debrecenben. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött ellátási szerződések 1. Előzmények A rendszerváltást követően megszületett és hatályba lépett jogszabályok olyan feladatokat, hatásköröket határoztak meg az önkormányzatok számára, melyek ellátására az önkormányzatok nagy része egyáltalán nem volt felkészülve, sem az infrastruktúrát, szervezeti hátteret, sem a finanszírozást tekintve. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény az önkormányzatok kötelező feladataként határozta meg a szociális alapellátásról való gondoskodást ban lépett hatályba az Szt., amely ekkor még a személyes gondoskodást nyújtó ellátások között szerepeltette a gyermekjóléti ellátásokat is (gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek 11

12 átmeneti otthona). A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat szétválasztása a Gyvt. megalkotásával valósult meg 1997-ben és ekkora az ellátások széleskörű, differenciált rendszere jött létre, legalábbis jogszabályi szinten. Az önkormányzatok a sokasodó feladatokkal egyre kevésbé tudtak megbirkózni, így a lakossági szükségletek kielégítését civil szerveződések vállalták fel kezdetben jórészt saját forrásaik bevonásával. A civil szervezetek folyamatos, stabil működésének gátja volt azonban a források szűkössége, bizonytalansága. Ezt, valamint hiánypótló tevékenységüket felismerve döntött úgy a város önkormányzata, hogy vissza nem térítendő anyagi támogatást nyújt a szociális területen működő civil szervezeteknek. A támogatáshoz a szervezetek együttműködési megállapodás, vagy támogatási megállapodás keretében juthattak hozzá. Az Szt. már hatálybalépésekor rendelkezett arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást a helyi önkormányzat ellátási szerződés útján is biztosíthatja. Az első ellátási szerződést 1996-ban a 298/1996. (XII. 16.) Kh. számú határozat alapján öt évre kötötte az Önkormányzat az Egy Ház Alapítvánnyal, mely a Városi Szociális Szolgálatból kivált hajléktalan-ellátórendszer működtetését vállalta ban hét nonprofit szervezettel kötött újabb ellátási szerződéseket Önkormányzatunk szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítására szintén öt év időtartamra, január 1. napjától december 31. napjáig (174/1998. (VI.8.) Kh.). A szervezetek által ellátott feladatokról és az önkormányzati támogatás mértékéről az ellátási szerződésekben a felek az alábbiak szerint rendelkeztek. 12

13 Szervezet Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület Ellátott feladat a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás c.) speciális gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása a Szociális Bizottság által meghatározott célcsoportok számára Önkormányzati támogatás (eft) Forrás Lelki Segítők Egyesülete HÉRA Családsegítő Szolgálat Józsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat "Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat" Alapítvány a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás c.) speciális gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása a Szociális Bizottság által meghatározott célcsoportok számára a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás c.) családi napközi d.) házi gyermekfelügyelet a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás c.) házi gyermekfelügyelet a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás Egy Ház Alapítvány Szegényeket Támogató Alapítvány a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás a.) családsegítés b.) gyermekjóléti szolgáltatás c.) házi gyermekfelügyelet d.).családok átmeneti otthona e.) utógondozói ellátás A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a szervezetek területi felosztás alapján látták el. A pénzügyi támogatás mellett az Önkormányzat térítésmentes, vagy kedvezményes bérleti díjú ingatlanok biztosításával is segítette a szervezetek feladatellátását. 13

14 A Közgyűlés a 222/1998. (IX. 7.) Kh. számú határozatával támogatta az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek Phare pályázaton való részvételét, ezenkívül vállalta, hogy nyertes Phare pályázat esetén ellátási szerződét köt a Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona működtetésére, továbbá a Humán Fejlesztők Kollégiuma Egyesületével külterületi családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására falugondnokok bevonásával, valamint módszertani feladatok ellátására. Az új ellátási szerződések megkötésére még abban az évben sor került a 304/1998. (XII. 21.) Kh. számú határozat alapján. A Humán Fejlesztők Kollégiuma Egyesülete családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait vállalta, melyhez az Önkormányzat eFt támogatást biztosított; a Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona fogyatékosok nappali intézménye működtetésére vállalt kötelezettséget az Önkormányzat eFt-os támogatásával. A szervezetek önkormányzati ellenőrzése során feltárt hiányosságok és együttműködési nehézségek miatt 2000-ben két szervezettel szűnt meg közös megegyezéssel az ellátási szerződés ben a hajléktalan-ellátórendszer működtetésére az Egy Ház Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés lejárt, így a feladat további biztosítása érdekében a Közgyűlés pályázat kiírásáról döntött. A pályázat elbírálása eredményeképpen január 1. napjától határozatlan időtartamra a REFOMIX Rehabilitációs Foglalkoztatási Szociális és Szolgáltató Közhasznú Társasággal jött létre ellátási szerződés (260/2001. (XII. 20.) Kh.) ban az 1998-ban kötött ellátási szerződések lejártára tekintettel a Közgyűlés áttekintette az ellátórendszer működését és racionalizálási szándékkal átszervezte az önkormányzati intézményeket, továbbá új ellátási szerződések megkötéséről döntött. A gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyabb, magasabb színvonalon történő ellátását önkormányzati fenntartású intézményi keretek között látta megnyugtatónak a Közgyűlés, nem elhanyagolva azt a 14

15 szempontot sem, hogy a gyámhatósági munkához szorosan kapcsolódó tevékenységet is végző gyermekjóléti szolgálatok fölött szorosabb szakmai kontrollt lehet gyakorolni, mint egy szerződéses kapcsolatban január 1. napjától az önkormányzati fenntartású intézmények mellett két civil és egy egyházi szervezet ellátási szerződés keretében biztosította a kötelező önkormányzati feladatok ellátását (232/2003. (XII. 4.) Kh.). Az ellátási szerződéssel vállalt feladatokat és a szerződéskötéskor biztosított önkormányzati támogatás mértékét az alábbi táblázat tartalmazza. Szervezet Ellátott feladat Önkormányzati támogatás (eft) Héra Egyesület családsegítés Forrás Lelki Segítők Egyesülete családsegítés Nagytemplomi Református Egyházközség fogyatékosok nappali intézménye Az ágazati törvények módosításai egyre több új feladatot határoztak meg az önkormányzatok számára, melyek ellátásához az állami normatív hozzájárulások nem biztosítottak elegendő fedezetet, ezért az ellátási szerződések kedvező tapasztalatai alapján a meglévő szerződések kiegészítése mellett újak megkötésére is sor került től a Forrás Lelki Segítők Egyesülete a családsegítés mellett már a pszichiátriai és a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek nappali ellátását és a pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményi ellátását is átvállalta Önkormányzatunktól. Az új feladatokhoz az Egyesület nem kért többlettámogatást, azokat az állami normatív hozzájárulásból és egyéb forrásokból finanszírozta. 15

16 Új ellátási szerződések kötéséről is döntött a Közgyűlés: a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület szintén pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátását vállalta, valamint a támogató szolgáltatást biztosította; az Aranykor a XXI. Században Egyesület a támogató szolgáltatást látta el határozatlan időtartamra kötött ellátási szerződés keretei között. A feladat ellátásához egyik szervezet sem kért pénzügyi hozzájárulást az Önkormányzattól. Az Aranykor a XXI. Században Egyesülettel kötött szerződést a felek 2008-ban közös megegyezéssel megszüntették, de a szervezet a támogató szolgáltatást a városban tovább működtette a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés értelmében (150/2008. (VI. 26.) Öh.) 2. A jelenlegi helyzet Napjainkra egy jól működő, elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokra koncentráló ellátórendszer alakult ki a városban, amelyben az egyházi és civil fenntartású szolgáltatók is megtalálták a helyüket. Meg kell azonban jegyezni, hogy jelenleg néhány olyan szolgáltatás is biztosított szerződés alapján, melyek ellátására nem kötelezett önkormányzatunk. A Mötv. 10. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötött ellátási szerződéseket a Közgyűlés legutóbb az 57/2014. (III. 27.) határozatával módosította. A 2014-ben ellátási szerződéssel rendelkező szervezetek által ellátott feladatokat és önkormányzati támogatásuk mértékét az alábbi táblázat foglalja össze. 16

17 Szervezet kötelező Önkormányzati feladat önként vállalt Támogatás (eft) ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Debrecen- Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona hajléktalan személyek ellátása: utcai szociális munka nappali ellátás éjjeli menedékhely hajléktalanok átmeneti szállása családok átmeneti otthona fogyatékosok nappali ellátása Héra Egyesület családsegítés Forrás Lelki Segítők Egyesülete családsegítés szenvedélybetegek nappali ellátása szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása pszichiátriai betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület pszichiátriai betegek közösségi ellátása szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása támogató szolgáltatás 0 A támogatás mértékéről a felek évente a költségvetés elfogadása előtt egyeztetnek, a támogatás utalása havonta 1/12 összegben történik. A támogatás felhasználásáról és a szakmai munkáról a szervezeteknek évente be kell számolniuk a Közgyűlésnek, mely a 17

18 tárgyévet követő március 31-ig tárgyalja meg a beszámolókat. Ezenkívül az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályán keresztül is ellenőrzi a támogatás felhasználását. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2013. együttes polgármesteri és jegyzői utasításban az Intézményfelügyeleti Osztály feladatai között szerepel az önkormányzat és a szociális, valamint a gyermekjóléti területen működő civil szervezetek között létrejövő ellátási szerződések előkészítése és közreműködés azok végrehajtásában, valamint ellenőrzésében. Ezen túl az ellátási szerződések az alábbiakat rögzítik: A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek, ahol az Önkormányzatot szakmai kérdésekben az Egészségügyi és Szociális Bizottság képviseli, az operatív ügyekben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya jár el. A szervezetek beszámolói és az ellenőrzések eredménye alapján megállapítható, hogy valamennyi támogatásban részesülő szervezet a támogatás teljes összegét a kötelező önkormányzati feladatok ellátására fordította. A Forrás Lelki Segítők Egyesülete elszámolását külön is megvizsgáltuk, tekintettel arra, hogy nem kötelező önkormányzati feladat végzése is szerepel az ellátási szerződésében. A szervezet mint az a fenti táblázatban látható , Ft összegű támogatásban részesült, ezzel szemben az ellátási szerződésben vállalt kötelező önkormányzati feladatok finanszírozására , Ft-ot fordított. A családsegítő szolgálat személyi jellegű kiadásai , Ft, a szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye bérköltségei , Ft fedezetet igényeltek, a dologi kiadások , Ft-ot tettek ki. A költségek és a támogatás összege közötti különbséget , Ft-ot a szervezet más forrásokból finanszírozta. 18

19 3. Az ellátási szerződések felülvizsgálata A felülvizsgálat célja annak eldöntése, hogy 1. az ellátási szerződések mennyiben alkalmasak az önkormányzat kötelező feladatait képező szociális és gyermekjóléti ellátások hatékony, színvonalas biztosítására, az önként vállalt feladatok nem veszélyeztetik-e a kötelező feladatok ellátást, illetve nem terhelik-e feleslegesen a város költségvetését, valamint 2. a feladatoknak az önkormányzati intézmények és civil szervezetek közötti átrendezésével javítható-e az ellátások hatékonysága, növelhető-e a rendelkezésre álló források felhasználásának gazdaságossága, továbbá 3. vannak-e olyan feladatok, amelyek a hatékonyság és célszerűség szempontjából kiszervezésre érdemesek. Ad 1.: A szervezetek éves beszámolói alapján kijelenthető, hogy jó szakmai tartalommal, színvonalas szolgáltatásnyújtással valósítják meg az önkormányzati feladatellátást, gazdagítva, színesítve az ellátórendszert. Az ellenőrzések tapasztalatai is évről-évre kedvezőek, a szervezetek az ellátási szerződésben vállalt előírásoknak eleget tettek, a feladatok ellátásához érvényes működési engedéllyel rendelkeztek. A működésre kapott támogatásokat rendeltetésszerűen használták fel. Az ellenőrzések azt is megállapították, hogy az önkormányzati támogatás mellett a szervezetek pályázatok, állami normatíva, adományok révén egyéb forrásokat is bevonnak a szolgáltatások finanszírozásába. Az ellátási szerződések révén kialakult jó szakmai kapcsolat arra is lehetőséget ad, hogy a szervezetek eseti jelleggel is bekapcsolódjanak az önkormányzat szociális feladatellátásába. Így részt vesznek adományok szétosztásában, pályázatok megvalósításában, rendezvények megtartásában. 19

20 Az Szt. 58/B. (2) bekezdése szerint a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. Az Szt. fogalommeghatározása értelmében a Héra Egyesület, valamint a Lelkierő Fiatalon a Fiatalokért Egyesület szociális szolgáltatót és nem szociális intézményt tart fenn, így a törvény erejénél fogva nem tagjai a szociálpolitikai kerekasztalnak és a helyi rendeletünk sem nevesíti őket a tagok között. Az ellátási szerződésük révén ugyanakkor a város szociális ellátórendszerében meghatározó szerepet játszanak, fontos partnerei az önkormányzatnak, ezért megfontolandó, hogy a helyi rendelet szociálpolitikai kerekasztal tagjait meghatározó rendelkezései kiegészüljenek e két szervezettel is. Mint az előző fejezetben látható volt, az ellátási szerződések két szervezet esetében önként vállalt önkormányzati feladatokra is kiterjednek. Ennek az a magyarázata, hogy a támogató szolgáltatást és a közösségi ellátásokat (beleértve az alacsonyküszöbű ellátásokat is) január 1. és december 31. között kötelező önkormányzati feladatként határozta meg az Szt. Mivel az ellátások iránt fokozott igény mutatkozik és önkormányzatunknak nem jelent többletköltséget, hiszen a szervezetek nem igényeltek támogatást ezen szolgáltatásokhoz, érdemes önként vállalt feladatként a továbbiakban is ellátási szerződés keretében gondoskodni a közösségi ellátásokról és a támogató szolgáltatásról, összhangban a szolgáltatástervezési koncepcióban foglaltakkal. Ad 2.: Szükséges annak megvizsgálása is, hogy a jelenleg ellátási szerződés keretében ellátott feladatok egy részét nem lenne-e célszerű az intézményeinkhez telepíteni. Itt 20

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 3.sz.napirend ELŐTERJESZTÉS a Társulási Tanács 2016. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának előkészítése

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 26/2014. (VI.30.) Ör., a 16/2015.(III.26.) Ör., és a 4/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete a Családsegítő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat kiadására irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Véleményező bizottság: dr. Bimbó Mária

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET október 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. október 5-i ülésére Tárgy: Szociális és gyermekjóléti intézmények átalakítása Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára

E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatára Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról

az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelete az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e 1 A Kormány /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben