Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18"

Átírás

1 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné Balatonkenese,

2 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló a 2011/2012 tanévről Bevezető A beszámoló az érvényben lévő Pedagógiai program, MIP és Munkaterv alapján készült. A beszámoló célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján a tanév elemzése, értékelése. A 2011/2012 tanévben új célok, feladatok fogalmazódtak meg: - az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése - a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése - kompetencia alapú oktatás folytatása - IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további alkalmazása a tanítási órákon - AROMO iskolaadminisztrációs szoftver használatának bevezetése - jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a tagintézménnyel és a művészeti oktatást végző pedagógusokkal - az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése Minőségirányítási programban megfogalmazódott célok: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és tagintézménye fontosnak tartja minden tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégítse, rugalmasan alkalmazkodva az elvárásokhoz. Minőségpolitikánkban felelősséget vállalunk céljaink megvalósításáért, folyamatos ellenőrzéséért, kontrolljáért a MIP-ben dokumentált szabályzataink alapján. Ez a garanciánk a MIP magvalósításáért. Ez az általunk készített dokumentum HPP-nk megvalósításának hatékony eszközévé válik, mert megteremti intézményeinkben az ellenőrzés, értékelés és mérés nyomon követhető és reális rendszerét. Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és javítása céljából határozzuk meg minőségpolitikánkat. Nevelőmunkánk legfontosabb céljainak tekintjük a jövőben is értékeink megőrzését - érzelmi biztonság, szeretetteljes, családias légkör, élményekben gazdag iskolai élet (környezeti nevelés), színvonalas ünnepek, ünnepélyek, rendezvények megtartása. Intézményeink folyamatos működésének, feltételrendszerének javítására, kitűzött céljaink megvalósítására törekszünk. Nevelőmunkánk egészében igyekszünk kielégíteni, illetve lehetőségeink szerint meghaladni partnereink elvárásait, hogy környezetünknek hatékony, minőségi szolgáltatást nyújthassunk.

3 Művészeti Iskola Az intézmény művészeti iskolája alapfeladatainak ellátásában törekedjen a színvonal lehetőségekhez mért emelésére! Az alapképességek ismeretében a lehető leghatékonyabb módszerekkel a lehető legmagasabb készségszintre juttassuk tanulóinkat az adott művészeti tevékenységben! megismertetni az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit minden tanulónk feleljen meg a helyi tantervek által előírt tantárgyi minimum követelményeknek kibontakoztatni a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét, felkészíteni a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, művészeti pályára Az év minőségfejlesztési feladatai voltak: - Minőségi célok: A partnerek jogos igényeinek figyelembevételével. - Kiemelt: matematika, magyar, idegen nyelv, testnevelés, informatika - Magas szintű szakmai felkészülés megőrzése - Folyamatos ön- és továbbképzés lehetőségének biztosítása - A gyermekek személyiségének jobb megismerése, fejlesztése - Fegyelem egységes követelményrendszer betartása, betartatása - Személyes példamutatás - Emberi és gyermeki jogok, másság tiszteletben tartása - Balesetmentes, esztétikus környezet kialakítása - Intézményi kommunikáció javítása - Meglévő dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása valamennyi partner számára, információk eljuttatása - Elmúlt év mérési eredményeinek tanulságai Eredmények javítása Rövid távú feladatok - Tanulói fegyelem és motiváció javítása (o.fők, minden pedagógus) - Ügyeleti rendszer javítása (Bollókné, minden pedagógus) - Új kollegák beilleszkedésének támogatása Közép távú feladatok: - Szabadidős tevékenységek mennyiségének és minőségének fejlesztése - Szülők és iskola kapcsolatának javítása - Információk pontossága

4 Hosszú távú feladatok: - Az iskola társadalmi környezetében legyen elfogadott - Tanulói és szülői elégedettség javuljon - Partneri elégedettség mérése és elemzése Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai voltak a 2011/ es tanévben a Pedagógiai Program szerint - Intézményünk nyitottsága minden polgár számára - Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás - Demokráciára törekvés - Esélyegyenlőség elve - Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) - Értékmegőrzés, értékközvetítés - Egészséges életmódra nevelés Nevelési cél: a helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása Oktatási cél: tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás technikájának tanítása Képzési cél: kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés Intézményünk a fenti célokat elérte, iskolánkban színvonalas munka folyik. Ezt bizonyítja, hogy a tanulói elvándorlást sikerült megállítani, sőt a környező településekről is iratkoznak tanulók intézményünkbe. A TÁMOP pályázatot megnyerve, véglegesen megkaphatjuk a Referencia intézmény címet. I. Szervezeti változások: Iskolánk Balatonkenese Küngös - Balatonvilágos Intézményfenntartó Társulás keretei között működött jéig tavaszán Balatonvilágos Önkormányzata úgy döntött, hogy a fenti időponttól felbontja az intézményfenntartó társulást, és a Mészöly Géza Tagiskolát a SIOK - hoz csatlakoztatja. Az átadás megtörtént.

5 II. Az intézmény gazdálkodása A 2011/2012 tanévben is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény minden szakfeladatára tudtuk biztosítani a megfelelő pénzösszegeket. Közüzemi számláinkat minden esetben biztonságosan tudjuk fizetni. Törekszünk a takarékosságra. Ősszel az iskola területén keletkezett csőtörést sikerült megtalálni és kijavítani. Számláink összege a javítás óta jelentősen csökkent. Kötelesek vagyunk biztosítani a balesetmentes, egészséges környezetet. Ezt figyelembe véve elkerülhetetlen az iskola épületének felújítása. Energetikai felújítással pedig jelentős üzemeltetési költséget takaríthatnánk meg. Az oktató nevelőmunkához szükséges személyi feltételek rendelkezésre álltak. A következő tanévben problémát jelent a fizika tantárgy tanítása, eddig tagiskolánk tanára tanította. Ezt a problémát óraadó alkalmazásával tudjuk megoldani. A szükséges óradíjat költségvetésünkben terveztük szeptember 1-jéig felül kell vizsgálni az alkalmazás feltételeit. Szükséges egy főt beiskolázni technika szakra, szeretnénk ezt a feladatot helyi pedagógussal ellátni. III. Oktató-nevelő munkánk: Tanulói létszámok alakulása: 2011/2012-es tanév szeptember 01. Létszám BTM / fő (létszámban 2-t ér, de SNI SNI-vel normatívába BTM szorzóval (létszámban) SNI-vel és BTMmel tényleges (fő) SNI szorzó szorzóval nem számít) Összesen: Alsó: Felső: össz.: osztály a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: osztály a. osztály b, osztály osztály osztály össz.: össz.:

6 Magántanuló: 1 1. osztályban Művészeti fő Előképző: 7 Zene: 61 Néptánc: 9 Képzőművészeti: 42 Összesen: 119 Évközben érkezett 4 fő Évközben távozott 10 fő

7 2012. június 15. Létszám BTM / fő (létszámban 2-t ér, de normatívába nem számít) BTM szorzóval (létszámban) SNI-vel és BTMmel tényleges (fő) SNI SNI szorzó SNI-vel szorzóval Összesen: Alsó: Felső: össz.: a. osztály a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: osztály fő 3 1 fő a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: össz.: Magántanuló: 3 1. osztályban 6. a. osztályban 7. osztályban Művészeti fő Előképző: 7 Zene: 61 Néptánc: 9 Képzőművészeti: 42 Összesen: 119 Tanulócsoportok száma júniusban: osztályok száma: 10 napközis csoport: 4 tanulószoba: 1 gyógytestnevelés csop.: 1 Összesen: 16

8 Osztálylétszámok várható alakulása 2012/2013-as tanévben várható létszám SNIvel és Osztály fő magántanuló SNI SNI BTM BTM (fő) szorzóval (fő) szorzóval BTMmel A B A B Összesen: Személyi feltételek: Intézményünkben törekedtünk a 100%-os a szakos ellátásra, sajnos ez nem sikerült az informatika (jelenleg egyetemre jár: Á. Klára) és technika tantárgyak esetében (beiskolázás szükséges). Több feladatot Balatonvilágos tantestületével közösen láttunk el, kölcsönösen segítve egymást, hogy mindkét intézményben színvonalas oktatás valósuljon meg a legkisebb költséggel. Továbbképzésen részt vevő kollégák: A TÁMOP pályázat segítségével 3 fő vett részt, diplomát adó képzésen: Pusztayné Nemes Beáta inkluzív pedagógia tanára szak- végzett Pusztayné Nemes Beáta inkluzív pedagógia tanára szakvizsga- végzett Pap Zoltánné - inkluzív pedagógia tanára szak 2012-ben végzett Gárdonyi Anikó csoportterápia (gyógypedagógia) 2012-ben végzett A pályázaton kívül folytatott tanulmányokat: Hencz Dénes gyógytestnevelés szakon 2012-ben végzett (Részben támogatott!) Jurcsó János történelem szak egyetemi kiegészítő szak (Önköltséges!) ben végzett A pályázatból kimaradt kollégák belső továbbképzésen sajátítják el a kompetencia alapú oktatás módszereit. 8

9 Szakmai munkaközösségek: Magyar-idegen nyelv-történelem Természettudományok, környezetvédelem Művészet Testnevelés Osztályfőnöki alsós Osztályfőnöki felsős Vági Károlyné Pusztayné Nemes Beáta Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Bicskei Zoltánné Csősziné Molnár Katalin A szakmai munkaközösségek színvonalas munkát végeztek. Sok-sok órát töltöttek a szakmai munka tervezésével, dokumentumok módosításával. A vezetők igyekeztek összefogni a munkaközösségbe tartozók munkáját, a szervezési feladatokból mindenki kivette részét (versenyek, vetélkedők, iskolai és iskolán kívüli programok). A következő tanévben is arra bíztatom a munkaközösségeket, hogy szorgalmazzák a szakmai, módszertani megújulást. Adják közre új ismereteiket, információikat. Tanügyigazgatás, dokumentumok felülvizsgálata Minden évben megtörténik a dokumentumok felülvizsgálata ben átszervezés miatt (Balatonvilágos kiválása) kerül módosításra minden dokumentum és szabályzat. A kompetencia alapú oktatás bevezetése: A 2011/2012 tanévben is biztosítottuk a TÁMOP pályázatban foglaltak fenntartását. Felmenő rendszerben minden évfolyamon bevezetjük a szükséges programcsomagokat és módszereket. Az IKT- vel támogatott órák száma: 30% volt. A kollégák és tanulók szívesen használják az XCLASS termet és a digitális tananyagot. A tanulói laptopok használata során sok a műszaki probléma. Megoldására további műszaki fejlesztésre lenne szükség. (Internet, rúterek-melyet a pályázat nem biztosított. Megoldást keressük. 9

10 Tanulmányi munkánk - statisztikák: Statisztika 2011/2012 év vége alsó tagozat Elégtelenek Osztály Létszám Felmentett Értékelt Napközis Bejáró Dicséret ig. Dicséret ofő Kitűnő Jeles Büntetés Ig. Büntetés Ofő. Hiányzási átlag (nap) Magyar Német Matematika Környezet Biológia Fizika Történelem Földrajz 1./ A 2./ A 2./ B 3./ A 4./ A , , , , ,66

11 Statisztika 2011/2012 év vége felső tagozat Elégtelenek Osztály Létszám Felmentett Értékelt Napközis Bejáró Dicséret ig. Dicséret ofő Kitűnő Jeles Büntetés Ig. Büntetés Ofő. Hiányzási átlag (nap) Magyar Német Matematika Környezet Biológia Fizika Történelem Földrajz 5./ A 6. /A 6./ B 7./ A 8./ A , , , , ,

12 Tantárgyi átlag 2011/2012 év vége felső tagozat Átlagok Tantárgy 5./A 6./A 6./B 7./A 8./A Össz. Nyelvtan 3,56 3,83 3,14 3,2 3,42 Irodalom 3,56 3,83 3,14 3,3 3,47 Német 3,94 3,91 3,00 3,9 3,67 Környezet 4,00 4,00 3,36 Történelem 3,78 4,00 2,79 2,7 3,68 Földrajz 3,2 3,58 Matematika 3,78 3,58 2,71 3,09 3,32 Fizika 3,5 3,79 Kémia 3,2 3,21 Biológia 3,4 3,68 Technika 4,78 4,67 4,31 4,3 4,58 Rajz 4,56 4,50 3,86 4,4 4,21 Ének 4,5 4,17 4,23 4,1 4,32 Testnevelés 4,61 4,83 4,57 4,4 4,68 Informatika 4,06 4,08 3,21 3,7 4,21 Összesen: 4,16 4,15 3,48 3,6 3,77 3,83 12

13 8. évfolyam felvételi eredményei Ssz. Név Iskola Típus 1. B. Dzsenifer Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 2. B. Péter Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 3. B. Martina Séf Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakközépiskola 4. Cs. Dorina Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 5. F. Máté Pál Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 6. I. Zsolt Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 7. J. György Márk Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szakiskola 8. M. Virág Judit Lóczy Lajos Gimnázium gimnázium 9. M. László Levente Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 10. N. Marcell Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 11. N. István Ipari Szakközépiskola és Gimnázium szakközépiskola 12. N. Zsófia Petra Pápai Református Kollégium Gimnáziuma gimnázium 13. P. Elektra Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola szakiskola 14. S. Kármen Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 15. S. Attila István Lovassy László Gimnázium gimnázium 16. T. Szabina Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola szakközépiskola 17. U. Csanád Petőfi Sándor Gimnázium gimnázium 18. V. Ramóna Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola szakiskola 19. V. Vanda Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium gimnázium 20. Z. Csenge Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma gimnázium Gimnázium 6 fő Szakközépiskola 11 fő Szakiskola 3 fő 13

14 Testnevelés, sport: A tanulók testi - lelki egészségének fejlesztése Iskolánkban évek óta kiemelt feladatként kezeljük a tanulók egészséges életmódra való nevelését. Szeretnénk, hogy iskolánkból olyan gyerekek kerüljenek ki, akik tisztában vannak azzal, hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott és boldog felnőtté váljanak megfelelve a kor kihívásainak. A pszichológiából ismert tény, hogy az ember szokásrendje gyermekkorban alakítható legkönnyebben a helyes irányba. Nagy felelősséget ró ránk, hogy intenzíven alakítsuk iskolánkban a gyerekek testi- lelki egészségkultúráját. Az egészség megóvását, az edzettséget sokféle sportolási lehetőséggel támogatjuk. Ilyen a labdarúgás, a kosárlabda, atlétika, úszás, tenisz, sí, snowboard, korcsolya, a kirándulások, túrázások, a kerékpározás, a játékos sportrendezvények, valamint a gyógytestnevelés. Iskolai programok Egészségnevelési program célkitűzései: - az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, - az egészséges táplálkozás, - a mindennapi testmozgás, - a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, - a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, - a szexuális nevelés már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját megelőzően. Iskolánk tanulói kiváló eredményeket értek el a körzeti, megyei és országos versenyeken. A mindennapos testnevelés hatásai: A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen javult tanulóink egészségi állapota, fizikai teljesítő képessége. A félévente kötelező mérések alapján láthatjuk, hogy tanulóink teljesítménye minden évben javuló tendenciát mutat. 14

15 Sporteredmények 2011/2012 Sportág Nem I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Körzeti 1.hely Körzeti 1.hely Megyei 1.hely Megyei 1.hely Lány Országos 19.hely Országos 22.hely Kosárlabda Körzeti 1.hely Körzeti 1.hely Fiú Labdarúgás Fiú Körzeti 3.hely Körzeti 2.hely Teremlabdarúgás : Körzeti 1.hely Lány (csapat) Körzeti : 2.hely Körzeti : 1.hely Megyei : 4.hely Mezei futás Fiú (csapat) Körzeti : 3.hely Körzeti : 1.hely Megyei : 1.hely Országos : 13.hely Körzeti : 3.hely Lány (egyéni) Körzeti : Varga Veríta 2.hely Varga Gréta 3.hely Körzeti : 2.hely Koronczai Fanni, 3.hely Kuti Sára Fiú (egyéni) Máté Roland : körzeti : 1.hely megyei 1.hely Körzeti : Rumpler Gábor 1.hely 15

16 Holloway Erik : körzeti 3.hely megyei 2.hely Révfalusi András: körzeti : 2.hely, megyei: 4.hely Sportág Nem Lány (csapat) I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Körzeti : 4.hely Körzeti: 1.hely megyei: 5.hely Fiú (csapat) Körzeti : 4.hely Körzeti : 1.hely Megyei: 7.hely Körzeti : 3.hely Atlétika Fiú (egyéni) Révfalusi András : körzeti 1.hely Holloway Erik: körzeti 2.hely Lány (egyéni) Fazekas Flóra: körzeti 3.hely Úszás Fiú Ármós Éliás Dániel : körzeti 2.hely, megyei 5.hely Fincziczki Dávid: körzeti 1.hely, megyei 1. hely, országos 8.hely Fincziczki Máté : körzeti 1.hely, megyei 1.hely Horgászat Vitorlázás lány Venstra Csenge : Nemzetközi verseny : 16

17 1.hely Játékos Sportverseny Fiú Lány Körzeti selejtező 1. helyezés Körzeti döntő 2. helyezés Sportág Nem I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Fiú Tenisz Lány Megyei 1.hely Országos 3.hely Megyei 1.hely Udvardy Panna, Szabó Júlia, Takács Karolina: körzeti 1.hely, megyei 1.hely, országos 1.hely Tánc (Cholnoky Mozg.Műv.Stúdió) Lány Területi verseny : 2.hely Országos verseny : 5.hely Területi verseny 2.hely, 3.hely Területi Pontszerzőverseny : 5.hely Megyei verseny 4.hely Kapuvár külön díj 17

18 Szakmai és nevelési értekezleteink Nagyon fontosnak tartottuk, hogy szakmai problémáinkat közösen oldjuk meg, és mindenki vegye ki a részét a munkából. Lehet, hogy így tovább tart egy-egy feladat megoldása azonban így mindenki számára világossá válik mi a teendőnk. Sok értekezlet, megbeszélés, egyeztetés van mögöttünk. Azt hiszem, megéri a fáradtságot, mert mindenki részese lehet egy alkotó, tervező folyamatnak, amivel hozzájárulunk az intézmény tartalmi fejlesztéséhez, az oktató-nevelő munka megújításához. Tanítási órák A tanítási órák ellenőrzését az igazgatóhelyettessel és tagintézmény vezetővel végeztük, csak pozitív tapasztalatainkról számolhatunk be a tanárok, tanítók felkészültségét, óravezetését figyelve. Sok javulás tapasztalható a pontos órakezdést ellenőrizve, ugyanez mondható el a tanári ügyelettel kapcsolatban is. Tanórán kívüli tevékenységek Iskolánk változatos délutáni programokat kínál: szakkörök, művészeti oktatás, kötelező órák pl. gyógytestnevelés. Az osztályfőnökök, szaktanárok színvonalas alkalmi programokat is szerveztek a gyerekeknek: sportprogramok, osztálykirándulások, gyalogos és kerékpáros túrák, színházlátogatások, bábszínház, zenei hangversenyek, ki mit tud, környezetvédelmi vetélkedők, amelyek nagyban hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez. Köszönet a kollégáknak! Napközi tanulószoba: A napközisek ellátása megfelelő. A gyerekekkel igyekeznek a kollégák a házi feladatokat megoldatni, a szóbeli felkészülésre már kevesebb idő jut. Szorgalmazzuk a közös délutáni, szervezett programok számának emelését. Ünnepélyek: Az ünnepélyek is a nevelés eszközei. Nagyon sok és színvonalas műsort láttunk Vági Károlynénak és Csősziné Molnár Katalinnak köszönhetően. Az ünnepélyek hangulata mindig megmarad a hallgatóságban. 18

19 Kirándulások, túrák, erdei iskola: Köszönetet mondok mindenkinek, aki ilyen programot szervezett tanulóinknak. Ezekről elmondhatom, hogy a legnagyobb kincsek a mai gyerekek életében. A szülők elfoglaltsága, anyagi nehézségei nem teszik lehetővé, hogy kirándulni vigyék gyermekeiket. Megszervezni, levezényelni, éjszakázni, vigyázni a gyerekekre a legnehezebb feladatok közé tartozik. Kollégáim sokan vállalták. Nyári programok: - Iskolánk 1 hetes kézműves tábort szervezett nagy sikerrel, 50 tanuló részvételével - A balatonvilágosi tanulók nyári táborban voltak - Mindkét intézményben táboroztattunk - Első alkalommal került megrendezésre iskolánkban a kőfaragó és batikoló tábor Wenczel György és Farkas Katalin művészek felajánlása alapján, remélhetőleg hagyomány lesz belőle! A diákönkormányzat tevékenysége Kiemelt feladataink változatlanok voltak: Az iskolai demokrácia gyakoroltatása Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése A szülőhelyhez való kötődés erősítése Egész iskolára kiterjedő szabadidős programok szervezése a szülői munkaközösséggel együtt A DÖK egyik feladata a közösségfejlesztés volt. A NAT által megnevezett kulcskompetenciák közül a DÖK munkájában ezért első helyen a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése áll. Célunk, hogy a diákok helyi szinten, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszaiban megtapasztalják a demokratikus folyamatokat, megéljék állampolgári jogaiknak gyakorlását. Az iskola közügyeiben hatékonyan együttműködjenek, részt vegyenek a döntéshozatalban, kritikusak és kreatívak legyenek. A közösségben és a közösségért való tevékenységet az anyanyelvi kommunikáció támasztja alá. Feladatunk a tények és vélemények kifejezését, értelmezését szóban és írásban egyaránt gyakoroltatni, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot tevékenységeken keresztül fejleszteni. 19

20 Ifjúságvédelem Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős beszámolója a 2011/2012-es tanévről A gyermek és ifjúságvédelmi munka ebben az évben is a munkatervben erre az időszakra előre meghatározott feladatok megoldásából és a közben felmerülő problémák kezeléséből állt. Az előre tervezhető feladatoknál a veszélyeztető tényezők megelőzésének, feltárásának és megszüntetésének hármas egysége mindig a vezető elv. A feladatok nagy részét az osztályfőnökökkel közösen oldottuk meg, hiszen ez a munka sok esetben,- főleg a megelőzés terén- egybeforr az osztályfőnöki tevékenységgel. A legnagyobb feladatunk az, hogy időben észleljük a gondokat. Mire kell minden a tanulóval kapcsolatba kerülő pedagógusnak figyelnie: a gyakori hiányzásokra, a túl korai érkezésre késői távozásra a tanulási nehézségekre a romló iskolai teljesítményre a viselkedésben bekövetkezett változásra a befizetések elmaradása az ápolatlanságra ha a szülő semmilyen kapcsolatot nem tart az iskolával A tanév elején felmértük és társ szerveinkkel (Gyermekjóléti szolgálat, ill. gyámügy) egyeztettük kik azok a tanulók, akiknél valamilyen, az egészséges fejlődésüket veszélyeztető körülmény merülhet fel. Ez az esetek nagy többségében a szülők anyagi helyzete, a család szerkezetének változása, szülői elhanyagoló magatartás, illetve ha a tanuló részképesség-zavara miatt nem egyenlő eséllyel vesz részt az oktatásban. Felmérésünk mutatója szerint ebben a tanévben 1 tanuló volt védelembe véve, 10 tanuló pedig alapellátásban részesül, azaz családgondozó folyamatos kapcsolatban van a családdal. Életvezetésben, gazdálkodásban, gyermeknevelésben és az ezekhez kapcsolódó lehetőségek elérésében naprakész segítséget nyújtanak az érintetteknek. 66 tanuló hátrányos helyzetű.(hátrányos helyzetű az a gyermek, aki gyermekvédelmi támogatásban részesül) HHH-s tanulóink száma: 9. Ez növekvő tendencia a tavalyi évhez képest. 2010/11-es tanévben tanulóink 26,5%-a, 2011/12-es tanévben 35%-a érintet. Ezeknek a családoknak nagy teher a tanév indítása. Az előző tanévektől eltérően, ebben a tanévben nem a beiskolázási segély kérése és bevásárlás volt a feladatom, hanem a tájékoztatás a szülők részére, ki milyen segítséget vehet igénybe, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció segítése. Már szeptemberben elkezdtük a családlátogatásokat. A gyermekvédelmi szempontból érintettekhez ebben az évben is az osztályfőnökkel közösen látogattunk

21 el. A most első osztályos tanulók megfigyelése, esetleges probléma észlelése esetén egyeztettünk a családsegítővel. Októberben keresett meg Teréz nővér, aki a Sapientia Hittudományi Főiskola Család-és gyermekvédő tanári szakának hallgatója és segítségemet kérte a szakmai gyakorlatához. 2 hónapon át ismerkedett az iskolában folyó gyermekvédelmi munka dokumentációjával és gyakorlati oldalával. Részt vett az esetmegbeszéléseken, így a településen folyó ilyen irányú munkába is belekóstolt és aktív segítője lett a munkánknak. Az általa kiválasztott gyermek és családjával kiváló viszonyt alakított ki, és a gyakorlat lezárta után is folytatja. Személyében egy szociálisan igen érzékeny, reális szemléletű, kitartó, tenni tudó segítőt ismertem meg. November elején segítettem a fejlesztő pedagógusnak felterjeszteni a Nevelési Tanácsadóba és a Szakértői Bizottsághoz azokat a tanulóinkat, akiknek vizsgálatra vagy felülvizsgálatra volt szükségük. Néhányan pedig az előzetes logopédiai vizsgálat eredményeként valamint a tanítók kérésére jutnak el a vizsgálatokra, ahová sajnos- még mindig igen hosszú a várakozási idő. Minden vizsgálatnál megkértük a gyermek státuszának törvényben előírt besorolását, illetve a felmentéseket és a korrepetálásokon kívül kitűnő szakembereink foglalkoznak velük. A tanév folyamán több tanulónknál észleltünk olyan mértékű magatartászavart, hogy pszichológus segítségét kértük a kezelésében ahova a szülők a gyermeket rendszeresen elviszik. Több tanulónk veszi igénybe a pszichológus segítségét helyben a családsegítő szervezésében. A tanulóknál várjuk a kezelések eredményét, együttműködünk, mint a szülőkkel, mint a szakemberekkel. A tanév végén a Kelet Balatoni kistérség által nyert TÁMOP pályázat keretein belül iskola pszichológus kezdte meg a gyermekeink felmérést a következő tanévben rendszeresen havi 27 órában fog a tanulóinknak segítő kezet nyújtani. Ugyan ez a pályázat teszi lehetővé, hogy júliusban két 10 fős turnusban napközis táborban vesznek részt a rászoruló, főleg alsós tanulóink, valamint augusztusban 13 felsős, rászoruló gyermek tölt 1 hetet bentlakásos táborban. Ezek a lehetőségek minimális költséggel bírnak, de ahol ezt sem tudják a szülők kifizetni oda sikerül anyagi segítséget szereznünk. A szülőktől és más felajánlásokból összegyűjtött ruhacsomagokkal segítettem a rászorultakat, illetve a Karitasz élelmiszerosztó akciójához is javasoltam és egyeztettem a szervezővel. A CSSSZ-tal szoros kapcsolatban vagyok. A családgondozókkal megbeszélem a tapasztalatokat, minden esetmegbeszélésen részt vettem. Ebben a félévben nem kaptam jelzést olyan igazolatlan hiányzásról, melyről értesíteni kellett volna a hivatalt. A munkakörrel járó feladatokat igyekeztem maradéktalanul és időben ellátni, és ebben köszönöm mindenkinek a segítségét, mert csak közösen érhetünk el eredményeket. Balatonkenese június 9. Bollókné Tóth Zsuzsa Ifj. véd. felelős 21

22 SNI s tanulók ellátása Beszámoló 2011/12-es tanév Az idei tanévben 12 fő sajátos nevelési igényű, és 9 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, és 18 fő a veszélyeztetett tanulók száma. Összesen 39 tanulónkkal foglalkozunk külön órában. 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. ÖSSZ. SNI BTM EGYÉB ÖSSZ Fejlesztésüket iskolánkban négy pedagógus látja el: - Dr. Dukon Béláné, 2 órában/ 8 fő - Kutiné Béza Gabriella logopédus, 2 órában/ 6 fő - Weber Jánosné logopédus, 2 órában/ 4 fő - Gárdonyi Anikó gyógypedagógus, 6 órában/ 29 fő Az idei tanévben mozgásfejlesztés szakon tanultam tovább, a tanultakat a fejlesztések során hatékonyan tudok alkalmazni. A különleges gondozás többnyire az osztályból kiemelve történik. Az 5. osztályban magyar órákon, az osztályon belüli megsegítéssel is próbálkoztunk. Csoportmunkák során gyógypedagógus segíti a gyerekek munkáját. Úgy gondolom ez a fajta tanítás/tanulás nagyon hatékony. A gyengébb képességű tanulók is folyamatosan részt tudnak venni az órán, és sikerélményhez jutnak. A pedagógusoktól is nagyon összehangolt munkát igényel. A fejlesztő órák száma 1-3 lehet a szakértői vélemény javaslatától, és a gyermekek elmaradásától függően. A közoktatási törvény 52 (6) bekezdése alapján állapítjuk meg a fejlesztő foglalkozások számát. Az év eleji felmérések, a szakvélemény és a szaktanárok segítségével készítettük el a fejlesztési terveket. A fejlesztés legtöbb esetben az osztályból kiemelve, egyéni és kiscsoportos formában történik. Ezek a gyerekek a tanórákon is egyénre szabott, differenciált feladatokat kapnak. Ezért folyamatos kapcsolatot tartunk a szaktanárokkal. A nevelési tanácsadó vagy a TKVSZRB javaslata alapján idegen nyelv, írásbeli értékelés alól kaphatnak a tanulók felmentést, ha nem tudják teljesíteni a minimum követelményt. Segédeszköz és hosszabb idő engedélyezése segíti munkájukat. Nagy hangsúlyt kell fektetni a nehézségekkel küzdő gyerekek önbizalmának növelésére, ezt folyamatos bátorítással, visszajelzéssel, sikerélményhez juttatással, egyénre szabott értékeléssel érhetjük el. A gyermekeket oktató pedagógusokkal napi szinten tartottuk a kapcsolatot. Lehetőség szerint összehangoltuk a fejlesztés következő lépéseit, hogyan tudunk segíteni az előrehaladásban. Célunk, hogy játékos formában teremtsünk újabb és újabb tanulási helyzeteket. Nyitottakká váljanak az új ismeretek befogadására, és megszerzésére. Hatékony a tanulás tanítása, amely során különböző tanulási módszerekkel ismertetjük meg a gyermekeket. Fontos lenne a szülőkkel való szorosabb együttműködés, hogy hatékonyabb legyen a munkánk. Több szülővel kellene mindennapi kapcsolatban lenni. Feladatunk közé tartozik, hogy a szülők megértsék, elfogadják gyermekük tanulási problémáját. 22

23 Az alsó tagozatban azokkal a gyerekeket, akiknek nehezen megy az olvasás, szövegértés, a Meixner Ildikó módszere alapján összeállított tankönyvek (Játékház, Játékvár, Játékváros, Játékvilág) segítik. Egyelőre külön fejlesztő termünk nincs, de igyekszünk ugyanabban a teremben tartani a foglalkozásokat. Az állandóság (idő, tér, a foglalkozás menete) biztonságot nyújt a gyerekeknek, és kevésbé tereli el a figyelmüket. A fejlesztő foglalkozásokon az alapkészségeket fejlesztése történik. Próbáljuk változatos eszközökkel, játékos formában foglalkoztatni a gyerekeket. Alsó tagozatban mozgásfejlesztést is végzek, ami a funkcionális, elemi mozgások helyes végrehajtásának megtanulását, begyakorlását jelenti. Ezzel is próbálom az idegrendszeri kapcsolatokat kialakítani, megerősíteni. Különféle tanulási technikákat próbálunk elsajátíttatni, attól függően, hogy hogyan tanul könnyebben a gyermek. Fénymásolt feladatlapokon, számítógépen is dolgozunk. Az interaktív tábla is színesebb, élményszerűbbé varázsolta a munkánkat. Oktatóprogramok is segítik a tanulást, ilyen a Varázsbetű programcsomag Használt eszközök, játékok: Activity, Tik-tak bumm, Labirintus, Logico-sorozat, darts, sakk, malom, puzzle, kártyák, kirakós játékok, gyöngyök, origami, interaktív játékok Ebben a tanévben szakkönyvekkel, gyakorlókönyvekkel, társasjátékokkal, a Varázsbetű dyslexiás, discalculiás oktatóprogrammal, fittball labdákkal bővült az eszköztárunk. Sikerélménynek tartom, hogy szívesen jönnek a tanulók, és kérik, hogy segítsek a tanulásban. Őrőmmel jönnek, és mesélik, hogy sikerült a dolgozatuk vagy a feleletük. Úgy gondolom, hogy a pedagógus kollégák nagyon segítőkészek, és sok energiát és időt fordítanak a tanulási problémákkal küzdő gyerekek megsegítésére, előmenetelére. Balatonkenese Gárdonyi Anikó gyógypedagógus A következő foglalkozásokkal járultunk hozzá fejlődésükhöz: Logopédia Kutiné Béza Gabriella Fejlesztő pedagógia Gárdonyi Anikó Mozgásfejlesztés- Szabó Károlyné Mozgásfejlesztés B.világoson szervezés alatt Sokan küzdenek tanulási nehézségekkel: diszlexia, diszgráfia. diszkalkulia. Az ő ellátásuk is biztosított a fenti szakemberek segítségével. Szükség esetén felmentést kapnak. 23

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése

2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése 2014/2015. tanévben végzett pedagógiai szakmai munka értékelése Az intézmény küldetése Iskolánknak az a rendeltetése, hogy átadja a műveltséget és ezáltal a személyiség teljes formálódásán munkálkodjék.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben