Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18"

Átírás

1 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné Balatonkenese,

2 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló a 2011/2012 tanévről Bevezető A beszámoló az érvényben lévő Pedagógiai program, MIP és Munkaterv alapján készült. A beszámoló célja: A fenti dokumentumokban kitűzött célok és feladatok alapján a tanév elemzése, értékelése. A 2011/2012 tanévben új célok, feladatok fogalmazódtak meg: - az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése - a tanulók munkafegyelmének, motivációs rendszerének fejlesztése - kompetencia alapú oktatás folytatása - IKT eszközök, a továbbképzéseken elsajátított korszerű módszerek további alkalmazása a tanítási órákon - AROMO iskolaadminisztrációs szoftver használatának bevezetése - jó munkahelyi légkör megtartása, hatékony együttműködés a tagintézménnyel és a művészeti oktatást végző pedagógusokkal - az alapfokú művészetoktatás színvonalas működtetése Minőségirányítási programban megfogalmazódott célok: A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és tagintézménye fontosnak tartja minden tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben kielégítse, rugalmasan alkalmazkodva az elvárásokhoz. Minőségpolitikánkban felelősséget vállalunk céljaink megvalósításáért, folyamatos ellenőrzéséért, kontrolljáért a MIP-ben dokumentált szabályzataink alapján. Ez a garanciánk a MIP magvalósításáért. Ez az általunk készített dokumentum HPP-nk megvalósításának hatékony eszközévé válik, mert megteremti intézményeinkben az ellenőrzés, értékelés és mérés nyomon követhető és reális rendszerét. Feladataink törvényes, szakszerű és hatékony végrehajtása, folyamatos működtetése és javítása céljából határozzuk meg minőségpolitikánkat. Nevelőmunkánk legfontosabb céljainak tekintjük a jövőben is értékeink megőrzését - érzelmi biztonság, szeretetteljes, családias légkör, élményekben gazdag iskolai élet (környezeti nevelés), színvonalas ünnepek, ünnepélyek, rendezvények megtartása. Intézményeink folyamatos működésének, feltételrendszerének javítására, kitűzött céljaink megvalósítására törekszünk. Nevelőmunkánk egészében igyekszünk kielégíteni, illetve lehetőségeink szerint meghaladni partnereink elvárásait, hogy környezetünknek hatékony, minőségi szolgáltatást nyújthassunk.

3 Művészeti Iskola Az intézmény művészeti iskolája alapfeladatainak ellátásában törekedjen a színvonal lehetőségekhez mért emelésére! Az alapképességek ismeretében a lehető leghatékonyabb módszerekkel a lehető legmagasabb készségszintre juttassuk tanulóinkat az adott művészeti tevékenységben! megismertetni az egyes művészeti területek alapvető ismeretanyagát és technikáit minden tanulónk feleljen meg a helyi tantervek által előírt tantárgyi minimum követelményeknek kibontakoztatni a tanulók alkotó fantáziáját, értelmi, érzelmi és kifejező képességét, felkészíteni a kiemelkedő képességű tanulókat szakirányú továbbtanulásra, művészeti pályára Az év minőségfejlesztési feladatai voltak: - Minőségi célok: A partnerek jogos igényeinek figyelembevételével. - Kiemelt: matematika, magyar, idegen nyelv, testnevelés, informatika - Magas szintű szakmai felkészülés megőrzése - Folyamatos ön- és továbbképzés lehetőségének biztosítása - A gyermekek személyiségének jobb megismerése, fejlesztése - Fegyelem egységes követelményrendszer betartása, betartatása - Személyes példamutatás - Emberi és gyermeki jogok, másság tiszteletben tartása - Balesetmentes, esztétikus környezet kialakítása - Intézményi kommunikáció javítása - Meglévő dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása valamennyi partner számára, információk eljuttatása - Elmúlt év mérési eredményeinek tanulságai Eredmények javítása Rövid távú feladatok - Tanulói fegyelem és motiváció javítása (o.fők, minden pedagógus) - Ügyeleti rendszer javítása (Bollókné, minden pedagógus) - Új kollegák beilleszkedésének támogatása Közép távú feladatok: - Szabadidős tevékenységek mennyiségének és minőségének fejlesztése - Szülők és iskola kapcsolatának javítása - Információk pontossága

4 Hosszú távú feladatok: - Az iskola társadalmi környezetében legyen elfogadott - Tanulói és szülői elégedettség javuljon - Partneri elégedettség mérése és elemzése Oktató-nevelő munkánk alapelvei és céljai voltak a 2011/ es tanévben a Pedagógiai Program szerint - Intézményünk nyitottsága minden polgár számára - Felkészítés továbbtanulásra, pályairányítás - Demokráciára törekvés - Esélyegyenlőség elve - Közösség formálása (osztályok, tanulócsoportok, nevelőtestület) - Értékmegőrzés, értékközvetítés - Egészséges életmódra nevelés Nevelési cél: a helyes erkölcsi értékrend megismertetése és elfogadtatása Oktatási cél: tehetséggondozás műveltségi hátrányok leküzdése, differenciált oktatás, tanulás technikájának tanítása Képzési cél: kompetencia alapján fejlesztés, ha szükséges, egyéni fejlesztés Intézményünk a fenti célokat elérte, iskolánkban színvonalas munka folyik. Ezt bizonyítja, hogy a tanulói elvándorlást sikerült megállítani, sőt a környező településekről is iratkoznak tanulók intézményünkbe. A TÁMOP pályázatot megnyerve, véglegesen megkaphatjuk a Referencia intézmény címet. I. Szervezeti változások: Iskolánk Balatonkenese Küngös - Balatonvilágos Intézményfenntartó Társulás keretei között működött jéig tavaszán Balatonvilágos Önkormányzata úgy döntött, hogy a fenti időponttól felbontja az intézményfenntartó társulást, és a Mészöly Géza Tagiskolát a SIOK - hoz csatlakoztatja. Az átadás megtörtént.

5 II. Az intézmény gazdálkodása A 2011/2012 tanévben is törekedtünk a takarékos gazdálkodásra. Az intézmény minden szakfeladatára tudtuk biztosítani a megfelelő pénzösszegeket. Közüzemi számláinkat minden esetben biztonságosan tudjuk fizetni. Törekszünk a takarékosságra. Ősszel az iskola területén keletkezett csőtörést sikerült megtalálni és kijavítani. Számláink összege a javítás óta jelentősen csökkent. Kötelesek vagyunk biztosítani a balesetmentes, egészséges környezetet. Ezt figyelembe véve elkerülhetetlen az iskola épületének felújítása. Energetikai felújítással pedig jelentős üzemeltetési költséget takaríthatnánk meg. Az oktató nevelőmunkához szükséges személyi feltételek rendelkezésre álltak. A következő tanévben problémát jelent a fizika tantárgy tanítása, eddig tagiskolánk tanára tanította. Ezt a problémát óraadó alkalmazásával tudjuk megoldani. A szükséges óradíjat költségvetésünkben terveztük szeptember 1-jéig felül kell vizsgálni az alkalmazás feltételeit. Szükséges egy főt beiskolázni technika szakra, szeretnénk ezt a feladatot helyi pedagógussal ellátni. III. Oktató-nevelő munkánk: Tanulói létszámok alakulása: 2011/2012-es tanév szeptember 01. Létszám BTM / fő (létszámban 2-t ér, de SNI SNI-vel normatívába BTM szorzóval (létszámban) SNI-vel és BTMmel tényleges (fő) SNI szorzó szorzóval nem számít) Összesen: Alsó: Felső: össz.: osztály a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: osztály a. osztály b, osztály osztály osztály össz.: össz.:

6 Magántanuló: 1 1. osztályban Művészeti fő Előképző: 7 Zene: 61 Néptánc: 9 Képzőművészeti: 42 Összesen: 119 Évközben érkezett 4 fő Évközben távozott 10 fő

7 2012. június 15. Létszám BTM / fő (létszámban 2-t ér, de normatívába nem számít) BTM szorzóval (létszámban) SNI-vel és BTMmel tényleges (fő) SNI SNI szorzó SNI-vel szorzóval Összesen: Alsó: Felső: össz.: a. osztály a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: osztály fő 3 1 fő a. osztály b. osztály osztály osztály össz.: össz.: Magántanuló: 3 1. osztályban 6. a. osztályban 7. osztályban Művészeti fő Előképző: 7 Zene: 61 Néptánc: 9 Képzőművészeti: 42 Összesen: 119 Tanulócsoportok száma júniusban: osztályok száma: 10 napközis csoport: 4 tanulószoba: 1 gyógytestnevelés csop.: 1 Összesen: 16

8 Osztálylétszámok várható alakulása 2012/2013-as tanévben várható létszám SNIvel és Osztály fő magántanuló SNI SNI BTM BTM (fő) szorzóval (fő) szorzóval BTMmel A B A B Összesen: Személyi feltételek: Intézményünkben törekedtünk a 100%-os a szakos ellátásra, sajnos ez nem sikerült az informatika (jelenleg egyetemre jár: Á. Klára) és technika tantárgyak esetében (beiskolázás szükséges). Több feladatot Balatonvilágos tantestületével közösen láttunk el, kölcsönösen segítve egymást, hogy mindkét intézményben színvonalas oktatás valósuljon meg a legkisebb költséggel. Továbbképzésen részt vevő kollégák: A TÁMOP pályázat segítségével 3 fő vett részt, diplomát adó képzésen: Pusztayné Nemes Beáta inkluzív pedagógia tanára szak- végzett Pusztayné Nemes Beáta inkluzív pedagógia tanára szakvizsga- végzett Pap Zoltánné - inkluzív pedagógia tanára szak 2012-ben végzett Gárdonyi Anikó csoportterápia (gyógypedagógia) 2012-ben végzett A pályázaton kívül folytatott tanulmányokat: Hencz Dénes gyógytestnevelés szakon 2012-ben végzett (Részben támogatott!) Jurcsó János történelem szak egyetemi kiegészítő szak (Önköltséges!) ben végzett A pályázatból kimaradt kollégák belső továbbképzésen sajátítják el a kompetencia alapú oktatás módszereit. 8

9 Szakmai munkaközösségek: Magyar-idegen nyelv-történelem Természettudományok, környezetvédelem Művészet Testnevelés Osztályfőnöki alsós Osztályfőnöki felsős Vági Károlyné Pusztayné Nemes Beáta Dr. Dukon Béláné Földes Magdolna Bicskei Zoltánné Csősziné Molnár Katalin A szakmai munkaközösségek színvonalas munkát végeztek. Sok-sok órát töltöttek a szakmai munka tervezésével, dokumentumok módosításával. A vezetők igyekeztek összefogni a munkaközösségbe tartozók munkáját, a szervezési feladatokból mindenki kivette részét (versenyek, vetélkedők, iskolai és iskolán kívüli programok). A következő tanévben is arra bíztatom a munkaközösségeket, hogy szorgalmazzák a szakmai, módszertani megújulást. Adják közre új ismereteiket, információikat. Tanügyigazgatás, dokumentumok felülvizsgálata Minden évben megtörténik a dokumentumok felülvizsgálata ben átszervezés miatt (Balatonvilágos kiválása) kerül módosításra minden dokumentum és szabályzat. A kompetencia alapú oktatás bevezetése: A 2011/2012 tanévben is biztosítottuk a TÁMOP pályázatban foglaltak fenntartását. Felmenő rendszerben minden évfolyamon bevezetjük a szükséges programcsomagokat és módszereket. Az IKT- vel támogatott órák száma: 30% volt. A kollégák és tanulók szívesen használják az XCLASS termet és a digitális tananyagot. A tanulói laptopok használata során sok a műszaki probléma. Megoldására további műszaki fejlesztésre lenne szükség. (Internet, rúterek-melyet a pályázat nem biztosított. Megoldást keressük. 9

10 Tanulmányi munkánk - statisztikák: Statisztika 2011/2012 év vége alsó tagozat Elégtelenek Osztály Létszám Felmentett Értékelt Napközis Bejáró Dicséret ig. Dicséret ofő Kitűnő Jeles Büntetés Ig. Büntetés Ofő. Hiányzási átlag (nap) Magyar Német Matematika Környezet Biológia Fizika Történelem Földrajz 1./ A 2./ A 2./ B 3./ A 4./ A , , , , ,66

11 Statisztika 2011/2012 év vége felső tagozat Elégtelenek Osztály Létszám Felmentett Értékelt Napközis Bejáró Dicséret ig. Dicséret ofő Kitűnő Jeles Büntetés Ig. Büntetés Ofő. Hiányzási átlag (nap) Magyar Német Matematika Környezet Biológia Fizika Történelem Földrajz 5./ A 6. /A 6./ B 7./ A 8./ A , , , , ,

12 Tantárgyi átlag 2011/2012 év vége felső tagozat Átlagok Tantárgy 5./A 6./A 6./B 7./A 8./A Össz. Nyelvtan 3,56 3,83 3,14 3,2 3,42 Irodalom 3,56 3,83 3,14 3,3 3,47 Német 3,94 3,91 3,00 3,9 3,67 Környezet 4,00 4,00 3,36 Történelem 3,78 4,00 2,79 2,7 3,68 Földrajz 3,2 3,58 Matematika 3,78 3,58 2,71 3,09 3,32 Fizika 3,5 3,79 Kémia 3,2 3,21 Biológia 3,4 3,68 Technika 4,78 4,67 4,31 4,3 4,58 Rajz 4,56 4,50 3,86 4,4 4,21 Ének 4,5 4,17 4,23 4,1 4,32 Testnevelés 4,61 4,83 4,57 4,4 4,68 Informatika 4,06 4,08 3,21 3,7 4,21 Összesen: 4,16 4,15 3,48 3,6 3,77 3,83 12

13 8. évfolyam felvételi eredményei Ssz. Név Iskola Típus 1. B. Dzsenifer Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 2. B. Péter Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 3. B. Martina Séf Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakközépiskola 4. Cs. Dorina Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 5. F. Máté Pál Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 6. I. Zsolt Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 7. J. György Márk Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium szakiskola 8. M. Virág Judit Lóczy Lajos Gimnázium gimnázium 9. M. László Levente Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 10. N. Marcell Öveges József Szakképző Iskola szakközépiskola 11. N. István Ipari Szakközépiskola és Gimnázium szakközépiskola 12. N. Zsófia Petra Pápai Református Kollégium Gimnáziuma gimnázium 13. P. Elektra Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola szakiskola 14. S. Kármen Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola szakközépiskola 15. S. Attila István Lovassy László Gimnázium gimnázium 16. T. Szabina Jendrassik - Venesz Középiskola és Szakiskola szakközépiskola 17. U. Csanád Petőfi Sándor Gimnázium gimnázium 18. V. Ramóna Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola szakiskola 19. V. Vanda Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium gimnázium 20. Z. Csenge Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma gimnázium Gimnázium 6 fő Szakközépiskola 11 fő Szakiskola 3 fő 13

14 Testnevelés, sport: A tanulók testi - lelki egészségének fejlesztése Iskolánkban évek óta kiemelt feladatként kezeljük a tanulók egészséges életmódra való nevelését. Szeretnénk, hogy iskolánkból olyan gyerekek kerüljenek ki, akik tisztában vannak azzal, hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott és boldog felnőtté váljanak megfelelve a kor kihívásainak. A pszichológiából ismert tény, hogy az ember szokásrendje gyermekkorban alakítható legkönnyebben a helyes irányba. Nagy felelősséget ró ránk, hogy intenzíven alakítsuk iskolánkban a gyerekek testi- lelki egészségkultúráját. Az egészség megóvását, az edzettséget sokféle sportolási lehetőséggel támogatjuk. Ilyen a labdarúgás, a kosárlabda, atlétika, úszás, tenisz, sí, snowboard, korcsolya, a kirándulások, túrázások, a kerékpározás, a játékos sportrendezvények, valamint a gyógytestnevelés. Iskolai programok Egészségnevelési program célkitűzései: - az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, - az egészséges táplálkozás, - a mindennapi testmozgás, - a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelőzése, - a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja, az iskolán belüli bántalmazás megelőzése, - a szexuális nevelés már a pubertás időszakban, a nemi érés időpontját megelőzően. Iskolánk tanulói kiváló eredményeket értek el a körzeti, megyei és országos versenyeken. A mindennapos testnevelés hatásai: A mindennapos testnevelés bevezetésével jelentősen javult tanulóink egészségi állapota, fizikai teljesítő képessége. A félévente kötelező mérések alapján láthatjuk, hogy tanulóink teljesítménye minden évben javuló tendenciát mutat. 14

15 Sporteredmények 2011/2012 Sportág Nem I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Körzeti 1.hely Körzeti 1.hely Megyei 1.hely Megyei 1.hely Lány Országos 19.hely Országos 22.hely Kosárlabda Körzeti 1.hely Körzeti 1.hely Fiú Labdarúgás Fiú Körzeti 3.hely Körzeti 2.hely Teremlabdarúgás : Körzeti 1.hely Lány (csapat) Körzeti : 2.hely Körzeti : 1.hely Megyei : 4.hely Mezei futás Fiú (csapat) Körzeti : 3.hely Körzeti : 1.hely Megyei : 1.hely Országos : 13.hely Körzeti : 3.hely Lány (egyéni) Körzeti : Varga Veríta 2.hely Varga Gréta 3.hely Körzeti : 2.hely Koronczai Fanni, 3.hely Kuti Sára Fiú (egyéni) Máté Roland : körzeti : 1.hely megyei 1.hely Körzeti : Rumpler Gábor 1.hely 15

16 Holloway Erik : körzeti 3.hely megyei 2.hely Révfalusi András: körzeti : 2.hely, megyei: 4.hely Sportág Nem Lány (csapat) I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Körzeti : 4.hely Körzeti: 1.hely megyei: 5.hely Fiú (csapat) Körzeti : 4.hely Körzeti : 1.hely Megyei: 7.hely Körzeti : 3.hely Atlétika Fiú (egyéni) Révfalusi András : körzeti 1.hely Holloway Erik: körzeti 2.hely Lány (egyéni) Fazekas Flóra: körzeti 3.hely Úszás Fiú Ármós Éliás Dániel : körzeti 2.hely, megyei 5.hely Fincziczki Dávid: körzeti 1.hely, megyei 1. hely, országos 8.hely Fincziczki Máté : körzeti 1.hely, megyei 1.hely Horgászat Vitorlázás lány Venstra Csenge : Nemzetközi verseny : 16

17 1.hely Játékos Sportverseny Fiú Lány Körzeti selejtező 1. helyezés Körzeti döntő 2. helyezés Sportág Nem I.korcsoport II.korcsoport III.korcsoport IV.korcsoport Fiú Tenisz Lány Megyei 1.hely Országos 3.hely Megyei 1.hely Udvardy Panna, Szabó Júlia, Takács Karolina: körzeti 1.hely, megyei 1.hely, országos 1.hely Tánc (Cholnoky Mozg.Műv.Stúdió) Lány Területi verseny : 2.hely Országos verseny : 5.hely Területi verseny 2.hely, 3.hely Területi Pontszerzőverseny : 5.hely Megyei verseny 4.hely Kapuvár külön díj 17

18 Szakmai és nevelési értekezleteink Nagyon fontosnak tartottuk, hogy szakmai problémáinkat közösen oldjuk meg, és mindenki vegye ki a részét a munkából. Lehet, hogy így tovább tart egy-egy feladat megoldása azonban így mindenki számára világossá válik mi a teendőnk. Sok értekezlet, megbeszélés, egyeztetés van mögöttünk. Azt hiszem, megéri a fáradtságot, mert mindenki részese lehet egy alkotó, tervező folyamatnak, amivel hozzájárulunk az intézmény tartalmi fejlesztéséhez, az oktató-nevelő munka megújításához. Tanítási órák A tanítási órák ellenőrzését az igazgatóhelyettessel és tagintézmény vezetővel végeztük, csak pozitív tapasztalatainkról számolhatunk be a tanárok, tanítók felkészültségét, óravezetését figyelve. Sok javulás tapasztalható a pontos órakezdést ellenőrizve, ugyanez mondható el a tanári ügyelettel kapcsolatban is. Tanórán kívüli tevékenységek Iskolánk változatos délutáni programokat kínál: szakkörök, művészeti oktatás, kötelező órák pl. gyógytestnevelés. Az osztályfőnökök, szaktanárok színvonalas alkalmi programokat is szerveztek a gyerekeknek: sportprogramok, osztálykirándulások, gyalogos és kerékpáros túrák, színházlátogatások, bábszínház, zenei hangversenyek, ki mit tud, környezetvédelmi vetélkedők, amelyek nagyban hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez. Köszönet a kollégáknak! Napközi tanulószoba: A napközisek ellátása megfelelő. A gyerekekkel igyekeznek a kollégák a házi feladatokat megoldatni, a szóbeli felkészülésre már kevesebb idő jut. Szorgalmazzuk a közös délutáni, szervezett programok számának emelését. Ünnepélyek: Az ünnepélyek is a nevelés eszközei. Nagyon sok és színvonalas műsort láttunk Vági Károlynénak és Csősziné Molnár Katalinnak köszönhetően. Az ünnepélyek hangulata mindig megmarad a hallgatóságban. 18

19 Kirándulások, túrák, erdei iskola: Köszönetet mondok mindenkinek, aki ilyen programot szervezett tanulóinknak. Ezekről elmondhatom, hogy a legnagyobb kincsek a mai gyerekek életében. A szülők elfoglaltsága, anyagi nehézségei nem teszik lehetővé, hogy kirándulni vigyék gyermekeiket. Megszervezni, levezényelni, éjszakázni, vigyázni a gyerekekre a legnehezebb feladatok közé tartozik. Kollégáim sokan vállalták. Nyári programok: - Iskolánk 1 hetes kézműves tábort szervezett nagy sikerrel, 50 tanuló részvételével - A balatonvilágosi tanulók nyári táborban voltak - Mindkét intézményben táboroztattunk - Első alkalommal került megrendezésre iskolánkban a kőfaragó és batikoló tábor Wenczel György és Farkas Katalin művészek felajánlása alapján, remélhetőleg hagyomány lesz belőle! A diákönkormányzat tevékenysége Kiemelt feladataink változatlanok voltak: Az iskolai demokrácia gyakoroltatása Ünnepségek, megemlékezések szervezésének segítése A szülőhelyhez való kötődés erősítése Egész iskolára kiterjedő szabadidős programok szervezése a szülői munkaközösséggel együtt A DÖK egyik feladata a közösségfejlesztés volt. A NAT által megnevezett kulcskompetenciák közül a DÖK munkájában ezért első helyen a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése áll. Célunk, hogy a diákok helyi szinten, az alapfokú nevelés-oktatás szakaszaiban megtapasztalják a demokratikus folyamatokat, megéljék állampolgári jogaiknak gyakorlását. Az iskola közügyeiben hatékonyan együttműködjenek, részt vegyenek a döntéshozatalban, kritikusak és kreatívak legyenek. A közösségben és a közösségért való tevékenységet az anyanyelvi kommunikáció támasztja alá. Feladatunk a tények és vélemények kifejezését, értelmezését szóban és írásban egyaránt gyakoroltatni, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot tevékenységeken keresztül fejleszteni. 19

20 Ifjúságvédelem Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős beszámolója a 2011/2012-es tanévről A gyermek és ifjúságvédelmi munka ebben az évben is a munkatervben erre az időszakra előre meghatározott feladatok megoldásából és a közben felmerülő problémák kezeléséből állt. Az előre tervezhető feladatoknál a veszélyeztető tényezők megelőzésének, feltárásának és megszüntetésének hármas egysége mindig a vezető elv. A feladatok nagy részét az osztályfőnökökkel közösen oldottuk meg, hiszen ez a munka sok esetben,- főleg a megelőzés terén- egybeforr az osztályfőnöki tevékenységgel. A legnagyobb feladatunk az, hogy időben észleljük a gondokat. Mire kell minden a tanulóval kapcsolatba kerülő pedagógusnak figyelnie: a gyakori hiányzásokra, a túl korai érkezésre késői távozásra a tanulási nehézségekre a romló iskolai teljesítményre a viselkedésben bekövetkezett változásra a befizetések elmaradása az ápolatlanságra ha a szülő semmilyen kapcsolatot nem tart az iskolával A tanév elején felmértük és társ szerveinkkel (Gyermekjóléti szolgálat, ill. gyámügy) egyeztettük kik azok a tanulók, akiknél valamilyen, az egészséges fejlődésüket veszélyeztető körülmény merülhet fel. Ez az esetek nagy többségében a szülők anyagi helyzete, a család szerkezetének változása, szülői elhanyagoló magatartás, illetve ha a tanuló részképesség-zavara miatt nem egyenlő eséllyel vesz részt az oktatásban. Felmérésünk mutatója szerint ebben a tanévben 1 tanuló volt védelembe véve, 10 tanuló pedig alapellátásban részesül, azaz családgondozó folyamatos kapcsolatban van a családdal. Életvezetésben, gazdálkodásban, gyermeknevelésben és az ezekhez kapcsolódó lehetőségek elérésében naprakész segítséget nyújtanak az érintetteknek. 66 tanuló hátrányos helyzetű.(hátrányos helyzetű az a gyermek, aki gyermekvédelmi támogatásban részesül) HHH-s tanulóink száma: 9. Ez növekvő tendencia a tavalyi évhez képest. 2010/11-es tanévben tanulóink 26,5%-a, 2011/12-es tanévben 35%-a érintet. Ezeknek a családoknak nagy teher a tanév indítása. Az előző tanévektől eltérően, ebben a tanévben nem a beiskolázási segély kérése és bevásárlás volt a feladatom, hanem a tájékoztatás a szülők részére, ki milyen segítséget vehet igénybe, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció segítése. Már szeptemberben elkezdtük a családlátogatásokat. A gyermekvédelmi szempontból érintettekhez ebben az évben is az osztályfőnökkel közösen látogattunk

21 el. A most első osztályos tanulók megfigyelése, esetleges probléma észlelése esetén egyeztettünk a családsegítővel. Októberben keresett meg Teréz nővér, aki a Sapientia Hittudományi Főiskola Család-és gyermekvédő tanári szakának hallgatója és segítségemet kérte a szakmai gyakorlatához. 2 hónapon át ismerkedett az iskolában folyó gyermekvédelmi munka dokumentációjával és gyakorlati oldalával. Részt vett az esetmegbeszéléseken, így a településen folyó ilyen irányú munkába is belekóstolt és aktív segítője lett a munkánknak. Az általa kiválasztott gyermek és családjával kiváló viszonyt alakított ki, és a gyakorlat lezárta után is folytatja. Személyében egy szociálisan igen érzékeny, reális szemléletű, kitartó, tenni tudó segítőt ismertem meg. November elején segítettem a fejlesztő pedagógusnak felterjeszteni a Nevelési Tanácsadóba és a Szakértői Bizottsághoz azokat a tanulóinkat, akiknek vizsgálatra vagy felülvizsgálatra volt szükségük. Néhányan pedig az előzetes logopédiai vizsgálat eredményeként valamint a tanítók kérésére jutnak el a vizsgálatokra, ahová sajnos- még mindig igen hosszú a várakozási idő. Minden vizsgálatnál megkértük a gyermek státuszának törvényben előírt besorolását, illetve a felmentéseket és a korrepetálásokon kívül kitűnő szakembereink foglalkoznak velük. A tanév folyamán több tanulónknál észleltünk olyan mértékű magatartászavart, hogy pszichológus segítségét kértük a kezelésében ahova a szülők a gyermeket rendszeresen elviszik. Több tanulónk veszi igénybe a pszichológus segítségét helyben a családsegítő szervezésében. A tanulóknál várjuk a kezelések eredményét, együttműködünk, mint a szülőkkel, mint a szakemberekkel. A tanév végén a Kelet Balatoni kistérség által nyert TÁMOP pályázat keretein belül iskola pszichológus kezdte meg a gyermekeink felmérést a következő tanévben rendszeresen havi 27 órában fog a tanulóinknak segítő kezet nyújtani. Ugyan ez a pályázat teszi lehetővé, hogy júliusban két 10 fős turnusban napközis táborban vesznek részt a rászoruló, főleg alsós tanulóink, valamint augusztusban 13 felsős, rászoruló gyermek tölt 1 hetet bentlakásos táborban. Ezek a lehetőségek minimális költséggel bírnak, de ahol ezt sem tudják a szülők kifizetni oda sikerül anyagi segítséget szereznünk. A szülőktől és más felajánlásokból összegyűjtött ruhacsomagokkal segítettem a rászorultakat, illetve a Karitasz élelmiszerosztó akciójához is javasoltam és egyeztettem a szervezővel. A CSSSZ-tal szoros kapcsolatban vagyok. A családgondozókkal megbeszélem a tapasztalatokat, minden esetmegbeszélésen részt vettem. Ebben a félévben nem kaptam jelzést olyan igazolatlan hiányzásról, melyről értesíteni kellett volna a hivatalt. A munkakörrel járó feladatokat igyekeztem maradéktalanul és időben ellátni, és ebben köszönöm mindenkinek a segítségét, mert csak közösen érhetünk el eredményeket. Balatonkenese június 9. Bollókné Tóth Zsuzsa Ifj. véd. felelős 21

22 SNI s tanulók ellátása Beszámoló 2011/12-es tanév Az idei tanévben 12 fő sajátos nevelési igényű, és 9 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, és 18 fő a veszélyeztetett tanulók száma. Összesen 39 tanulónkkal foglalkozunk külön órában. 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. ÖSSZ. SNI BTM EGYÉB ÖSSZ Fejlesztésüket iskolánkban négy pedagógus látja el: - Dr. Dukon Béláné, 2 órában/ 8 fő - Kutiné Béza Gabriella logopédus, 2 órában/ 6 fő - Weber Jánosné logopédus, 2 órában/ 4 fő - Gárdonyi Anikó gyógypedagógus, 6 órában/ 29 fő Az idei tanévben mozgásfejlesztés szakon tanultam tovább, a tanultakat a fejlesztések során hatékonyan tudok alkalmazni. A különleges gondozás többnyire az osztályból kiemelve történik. Az 5. osztályban magyar órákon, az osztályon belüli megsegítéssel is próbálkoztunk. Csoportmunkák során gyógypedagógus segíti a gyerekek munkáját. Úgy gondolom ez a fajta tanítás/tanulás nagyon hatékony. A gyengébb képességű tanulók is folyamatosan részt tudnak venni az órán, és sikerélményhez jutnak. A pedagógusoktól is nagyon összehangolt munkát igényel. A fejlesztő órák száma 1-3 lehet a szakértői vélemény javaslatától, és a gyermekek elmaradásától függően. A közoktatási törvény 52 (6) bekezdése alapján állapítjuk meg a fejlesztő foglalkozások számát. Az év eleji felmérések, a szakvélemény és a szaktanárok segítségével készítettük el a fejlesztési terveket. A fejlesztés legtöbb esetben az osztályból kiemelve, egyéni és kiscsoportos formában történik. Ezek a gyerekek a tanórákon is egyénre szabott, differenciált feladatokat kapnak. Ezért folyamatos kapcsolatot tartunk a szaktanárokkal. A nevelési tanácsadó vagy a TKVSZRB javaslata alapján idegen nyelv, írásbeli értékelés alól kaphatnak a tanulók felmentést, ha nem tudják teljesíteni a minimum követelményt. Segédeszköz és hosszabb idő engedélyezése segíti munkájukat. Nagy hangsúlyt kell fektetni a nehézségekkel küzdő gyerekek önbizalmának növelésére, ezt folyamatos bátorítással, visszajelzéssel, sikerélményhez juttatással, egyénre szabott értékeléssel érhetjük el. A gyermekeket oktató pedagógusokkal napi szinten tartottuk a kapcsolatot. Lehetőség szerint összehangoltuk a fejlesztés következő lépéseit, hogyan tudunk segíteni az előrehaladásban. Célunk, hogy játékos formában teremtsünk újabb és újabb tanulási helyzeteket. Nyitottakká váljanak az új ismeretek befogadására, és megszerzésére. Hatékony a tanulás tanítása, amely során különböző tanulási módszerekkel ismertetjük meg a gyermekeket. Fontos lenne a szülőkkel való szorosabb együttműködés, hogy hatékonyabb legyen a munkánk. Több szülővel kellene mindennapi kapcsolatban lenni. Feladatunk közé tartozik, hogy a szülők megértsék, elfogadják gyermekük tanulási problémáját. 22

23 Az alsó tagozatban azokkal a gyerekeket, akiknek nehezen megy az olvasás, szövegértés, a Meixner Ildikó módszere alapján összeállított tankönyvek (Játékház, Játékvár, Játékváros, Játékvilág) segítik. Egyelőre külön fejlesztő termünk nincs, de igyekszünk ugyanabban a teremben tartani a foglalkozásokat. Az állandóság (idő, tér, a foglalkozás menete) biztonságot nyújt a gyerekeknek, és kevésbé tereli el a figyelmüket. A fejlesztő foglalkozásokon az alapkészségeket fejlesztése történik. Próbáljuk változatos eszközökkel, játékos formában foglalkoztatni a gyerekeket. Alsó tagozatban mozgásfejlesztést is végzek, ami a funkcionális, elemi mozgások helyes végrehajtásának megtanulását, begyakorlását jelenti. Ezzel is próbálom az idegrendszeri kapcsolatokat kialakítani, megerősíteni. Különféle tanulási technikákat próbálunk elsajátíttatni, attól függően, hogy hogyan tanul könnyebben a gyermek. Fénymásolt feladatlapokon, számítógépen is dolgozunk. Az interaktív tábla is színesebb, élményszerűbbé varázsolta a munkánkat. Oktatóprogramok is segítik a tanulást, ilyen a Varázsbetű programcsomag Használt eszközök, játékok: Activity, Tik-tak bumm, Labirintus, Logico-sorozat, darts, sakk, malom, puzzle, kártyák, kirakós játékok, gyöngyök, origami, interaktív játékok Ebben a tanévben szakkönyvekkel, gyakorlókönyvekkel, társasjátékokkal, a Varázsbetű dyslexiás, discalculiás oktatóprogrammal, fittball labdákkal bővült az eszköztárunk. Sikerélménynek tartom, hogy szívesen jönnek a tanulók, és kérik, hogy segítsek a tanulásban. Őrőmmel jönnek, és mesélik, hogy sikerült a dolgozatuk vagy a feleletük. Úgy gondolom, hogy a pedagógus kollégák nagyon segítőkészek, és sok energiát és időt fordítanak a tanulási problémákkal küzdő gyerekek megsegítésére, előmenetelére. Balatonkenese Gárdonyi Anikó gyógypedagógus A következő foglalkozásokkal járultunk hozzá fejlődésükhöz: Logopédia Kutiné Béza Gabriella Fejlesztő pedagógia Gárdonyi Anikó Mozgásfejlesztés- Szabó Károlyné Mozgásfejlesztés B.világoson szervezés alatt Sokan küzdenek tanulási nehézségekkel: diszlexia, diszgráfia. diszkalkulia. Az ő ellátásuk is biztosított a fenti szakemberek segítségével. Szükség esetén felmentést kapnak. 23

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az alapító okirat főbb gondolataiból... 3 2. Küldetésnyilatkozat... 4 3. Helyzetelemzés... 4 4. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben