A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október"

Átírás

1 A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m o g a t á s á v a l október

2 A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s oel nt e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n I n f r a p o n t K f t o k t ó b e r S z e r z k : É d e s B a l á z s L a k o s G e r g e l y M i c s k i J u d i t N a g y P é t e r P á p a i Z o l t á n 2

3 T a r t a l o m j e g y z é k 1 A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a é s a k a p c s o l - t éh s v i l l a m o s e n e r g i a h e l y z. e. t. e B e v e z e t é s M e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s K ö r n y e z e t t e r h e l é. s K i m e r ü l e r f o r r á s. o. k D r á g u l ó e r f o r r á s o. k F ü g g s é g i p r o b l é m á k T e c h n o l ó g i á k V i l l a m o s e n e r g i-ta e r m e l é s m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s. b. ó. l V í z e n e r g i a S z é l e n e r g i a S z i l á r d b i o m a s s z. a F o l y é k o n y b i o m a s s z a é s b i o g. á. z N a p e n e r g i a G e o t e r m i k u s e n e r g i. a H t e r m e l é s m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s. b. ó. l B i o m a s s z a, b i o g á. z H u l l a d é k G e o t e r m i k u s e n e r g i. a N a p e n e r g i a M e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k h a s z n á l a t a a k ö z l e k e d. é. s. b. e. n K a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é_ s _ A m e g ú j u l ó é s a k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r g i a s z e r e p e a t e l j e s v i l l a m o -s e n e r g i a t e r m e l é s b e n A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s i m e g o l d á s o k k a l k a p c s o l a t o s f o n t o s a b b p r o b l é m _ á _ k 1 7 3

4 M a g a s k ö l t s é g e k I d j á r á s f ü g g s é. g K i e g y e n l í t k a p a c i t á s o k é s r e n d s z e r i r. á. n. y. í. t. á. s A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s k ö r ü l f e l m e r ü l ppiraocbi l é m á k _ V a l ó s h i g é n y, m i n t s z k k e r e s z t m e. t. s. z. e. t M a g a s f i x é s v á l t o z ó k ö l t s. é. g. e. k M e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t t á m o g a t ó r e n d s z e r e k e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k B e v e z e t é s _ A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s e l m o z d í t á s á n a k i n d o k a é s c é _ l _ j _ a _ A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k m ó d j a i A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s t á m o g a t á s á r r a s z o l g á l ó i n t é z m é n y e s m e g o l d á s o k Á t v é t e l i t a r i. f. á. k M e n n y i s é g a l a p ú ö s z t ö n z. k F o r g a l o m k é p e s z ö l d b i z o n y í t v á. n. y A k v ó t a a u k c i ó s m e n n y i s é g i s z a b á l y. o. z. á. s A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s t ö s z t ö n z k ü l ö n b ö z i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k é r t é k e l é s e _ A t á m o g a t á s i k ö l t s é g e k k o n t r o. l. l. j. a S t a t i k u s h a t é k o n y s á g : t e c h n o l ó g i a v á l a s z t á s é s m k. ö. d. t. e. t. é. s D i n a m i k u s h a t é k o n y s á g A k o c k á z a t h a t á s a a l é t e s í t e t t k a p a. c. i. t. á. s. r. a K ö r n y e z e t i h a t á. s H a z a i m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i a i i p a r f e j l e s. z. t. é. s. e F o g l a l k o z t a t á s, t e r ü l e t f e j l. e. s. z. t. é. s K o m p a t i b i l i t á s a l i b e r a l i z á l t v i l l a m o-p sie an ce cr ag l. i. a A s z a b á l y o z á s b e f o l y á s o l á s á n a k l e h e t.. s é. g. e

5 2. 6 É r t é k e l é s A z e u r ó p a i g y a k o r l a t M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s _ E U s z i n t s z a b á l y o z á s c é l k i t z é s. e. k A z E U p r e f e r e n c i. á. i A l k a l m a z o t t t á m o g a t á s i é s s z a b á l y o z á s i e s z k ö z ö-b k a an z.. E. U A k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d b i z o n y í t v á-b n y a n a. z.. E. U K ö t e l e z á t v é t e l v s. z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a g y. a. k. o. r. l. a. t. b. a. n K ö t e l e z á t v é t e l a g y a k o r l a. t. b. a. n Z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a g y a k o r l. a. t. b. a. n Á r a k a k ö t e l e z á t v é ts e l a éz ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r. é. b. e. n E r e d m é n y e s s é g a k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d. s. z. e. r. é. 6b. 3 e. n T á m o g a t á s i r e z s i m e k k r i t i k á j a a s z a k i r o d a. l. o. m. b. a. n K ö t e l e z á t v é t e l k r i t. i. k. á. j. a A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d sk zrei r t i k á. j. a K ö v e t k e z t e t é s e k, t a n u l s á. g. o. k K a p c s o l t h - é s v i l l a m o s e n e r g i-t ae r m e l é s E U s z i n t s z a b á l y o z- á cs é l k i t z é s. e. k A k a p c s o l t h - é s v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s á l l a m i t á m o g a t á s á n a k k ö z g a z d a s á g i i n d o k a A l k a l m a z o t t t á m o g a t á s i é s s z a b á l y o z á s i e s z k ö z ö-b k a an z.. E. U É r t é k e l é. s A m e g ú j u l ó é s a k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r g i a M a g y a r o r s z á. g. o. n A m a g y a r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s a l a k u l á s a _ A z e g y e s t e c h n o l ó g i á k p o t e n c i á l j a, n ö v e k e d é s i l e h e t s é _ g _ e _ i _ k _ A k o r m á n y z a t i m e g ú j u l ó s t r a t é g i a i c é l _ o _ k Ú j c é l o k é s a v á lh sa át g á s a i

6 4. 4 A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k á l l a m i ö s z t ö n z é s_ e B e r u h á z á s i t á m o g a t á s o. k A k ö t e l e z á t v é t e l ( K Á T ) r e n d. s. z. e. r. e A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a _ A m a g y a r g y a k o r l a t é r t é k e l é s. e A m a g y a r h e l y e z e t e l é r t e r e d m é n y e k é r t é k e l é _ s _ e _ M a g y a r s z a b á l y o z á s i é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e _ l _ é _ s _ e _ S t r a t é g i a é s p o l. i. c. y C é l o k é s p r i o r i t á. s. o. k M a g y a r t á m o g a t á s i r e n d s z e r é r t é k e l é s e n e m z e t k ö z i v i s z o n. y. l. a. t. b. a n M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s K a p c s o l t v i l l a m o s e n ear -t g ie r m e l é s K a p c s o l t h e n e r g i-t ae r m e l é s K Á T j e l e n l e g i r e n d s z e r é n e k h a t á s a a z e g y e s t e c h n o. l ó. g. i. á. k. r. a E g y é b t á m o g a t á s i e s z kz ö k h a s z n á l a t á n a k t a p a s z t a l. a. t. a. i E g y é b p r o b l é m á k K ö v e t k e z t e t é s e k é s j a v a s l a t o. k K ö v e t k e z t e t é s e k J a v a s l a t o k M e l l é k l e t e k H i v a t k o z á s o k

7 1 A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a é s a k a p c s o l t - h é s v i l l a m o s e n e r g i a h e l y z e t e 1. 1 B e v e z e t é s A z u t ó b b i é v e k b e n ö bt b o l y a n f o l y a m a ft i g y e l h e t m e g ag a z d a s á g b a n, a m i k ö z v e t l e n ü l v a g y k ö z v e t v e n ö v e l i a m e g ú j u le ó n e r g i a f o r r á s o k j e l e n t s é g é t. A v i l l a m o s e n e r g i a a g a z d a s á g é s a h á z t a r t á s o k é l e t é b e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n s z e r e p eut g yta ön la t k k bo e r, E u r ó p a s z á m o s o r s z á g á b a n í g y h a z á n k b a n i s m e g l e h e t s e n n a g y a g a z d a s ái g m p o r t f ü g g s é g e a z e n er g i a s z e m p o ntj á b ó l. A z ö n e l l á t á s h a g y o m á n y o s f o s s z i l in s y e r s a n y a g o k e s e t é b e n n e m m e g v a l ó s í t h a t ó, a d i v e r z i f i k á l á s h i á n y a p e d i g t o v á b b i k o c k á z a t o k a t j e l e n t. M i n d e z e m e l l e t t z a e n e r g i a e l á l l í t á s h a g y o m á n y o s f o r m á i k o m o l y a n h o z z á j á r u l n a k a k ö r n y e z e t t e r h eé ls s z i n t j é n e ke g y r e a g g a s z t ó b b e m e l k e d é s é h e z. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s e e z é r t a v i l á g s z á m o s o r s z á g á b a n k i e m e l t s t r a t é g i a c é l k é n t j e l e n i k m e g. A z E U 2 -r 0 2a 0 v o n a t k o z ó a n o l y a n u n i ó s s z i n t, i l l e t v e a z e g y e s t a g á l l a m o k r a l e b o n t o t t c é l é r t é k e k te át r ohzao t t m e g a m e g ú j u l ó e n e r g i a f e l h a s z n á l á s r a v o n a t k o z ó a n, m e l y e k e l é r é s é t s z á m o s e s z k ö z z e l s e g í t i, u g y a n a k k o r a m e g v a l ó s í t á s t s z á m o n i s k é r i. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s e t e h á t M a g y a r o r s z á g s z á m á r a i s o l y a n k ö t e l e z f e l a d a t o t j e l e n t, a m i t s z ázmeoms p o sn t m é r l e g e l é s e a l a p j á n k ü l ö n b ö z m ókdo on l e h e t m e g o l d a n i. A z e g y e s m e g o l d á s o k e r e d m é n y e i j e l e n t s e n k ü l ö n b ö z h e t n e k a z e g y e s m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k r é s z e s e d é s e i t e k i n t e t é b e n, v a l a m i n t a v i l l a m o s e n e r g i a p i a c r a, f o g y a s z t ó k r a é s g a z d a s á g e g é s z é r e g y al kt o rá ot t é t e l e s h a t á s a i k a t t e k i n t v e. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s k ö l t s é g e i j e l l e m z e n m a g a s a b b a k a h a g y o m á n y o s t e c h n o l ó g i á k é n á l, í g y a t e r m e l é s n ö v e l é s e v a l a m i l y e n á l l a m i b e a v a t k o z á s t, t á m o g a t á s t t e s z ü k s é g e s s é. A t á m o g a t á s n a k s o k f é l e f o r m á j a l e h e t, e lm te él r y e k h a t á s t g y a k o r o l h a t n a k a k í n á l a t s z e r e p l i r e. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s a m e g ú j u l ó h o z h a s o n l ó c é l o k e l é r é s é h e z j á r u l h a t h o z z á, m i v e a h é s a v i l l a m o s e n e r g i a e g y ü t t e s t e r m e l é s e r é v é n e g y s é g n y i f t a n y a g b ó l t ö b b v é g s f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l e n e re gl i aá l l í t á s a v á l i k l e h e t v é. E z z e l a t u l a j d o n s á g á v a l a k a p c s o e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l i a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g o t, e n-m e re git a k a r í t á s t e r e d m é n y e, z i l l e t v e c s ö k k e n t i a z e g y s é g n y i e n e r g i a t e r m e l é s r e j u t ó C O 2 k i b o c s á t á s t. A k a p c s o l t t e r m e a m a g a s h a t é k o n y s á g e l l e n é r e s z i n t é n i g é n y e l h e t a m e g ú j u l ó k h o z h a s o n l ó a n á l l a m i t á m o g a t á s t. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k m a g y a r r e n d s z e r é v e l é s m é r t é k é v e l s z e m b e n a z o n b a n s z á m o s k r i t i k a m e r ü l f e l. T a n u l m á n y u n k f ó k u s z á b a n a m e g ú j u l ó é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r öm se zl té ös n z r e n d s z e r e i n e k a v i z s g á l a t a á l l. A t a n u l m á n y e l s r é s z é b e n b emme ugtú aj tu jl uó k é s a a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á i t é s a z o k k ö z g a z d a s á g i j e l l e m z i t. E z t k ö v e t e n e l m é l e t i, k ö z g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n e l e m e z z ü k a m e g ú j u l ó re mn e lr ég s i a t e k ü l ö n b ö z ö s z t ö n z r e n d s z e r e i t. T a n u l m á n y u n k h a r m a d i k f e j e z e bt eé mb ue tn a t j u k a m e g ú j u l ó é s a k ac ps o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t á t. B e m u t a t j u k, h o g y e z e k m e n n y i b e n j á r u l t a k h o z mz eá g úa j u l ó e n e r g i a h a s z n á l a t á n a k e l t e r j e d é s é hz e, i l l e t vme e n n y i b e n t e k i n t h e t k h a t é k o n y e s z k ö z ö k n e k ( m i l y e n k ö l t s é g e k k e l 7

8 j á r t a k ). E l e m e z z aü zk o, k a t a s p e c i á l i s j e l l e em t z, k a m e l y e k h o z z á j á r u l h a t t a k e g y e s o r s z á g o k e r e d m é n y e i h e z. E z t k ö v e t e n m u t a t j u k b e a m a g y a r m e g ú j u l ó é s k a p c s o l t e n e r g i a te lr lm e ml z é s i t j, a z e d d i g e l é r t e r e d m é n y e k e t é s a h a z a i ö s z t ö n z r e n d s z e r t. A t a n u l m á n y ö t ö d i k f e j e z e t e l e m z i r é s z l e t e s e n a m a g y a r h e l y z e t e t é s a z o n o s í t j a a f e l m e r ü l p r o b l é m á k a t. T a n u l m á n y u n k a z e l v é g e z e t t e l e m z é s a l a p j á n m e g f o g a l m a z h a t ó l e g f o n t o s a b b k ö v e t k e z té s e k k e l é s j a v a s l a t o k k a l z á r u l. A t a n u l m á n y a t é m á h o z k a p c s o l ó d ó e l m é l e t i v a l a m i n t a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a t f e l d o l g o z ó s z a k i r o d a l o m s z é l e s k ö r e l e m z é s é n a l a p u l. A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k f e l d o l g o z á s a k e r e t é b e n e lk é s z í t e t tr ö v i d e s e t t a n u l m á n y o k a t alnmuá n y m e l l é k l e t é b e n o l v a s h a t ó k. A h a z a i h e l y z e t e l e m z é s é h e z a n y i l v á n o s a n e l é r h e t i n f o r m á c i ó k é s p u b l i k á c i f e l d o l g o z á s a m e l l e t t f e l h a s z n á l t u k a s z e k t o r é r i n t e t t j e i v e l ( m i n i s z t é r i u m, M E H, m e g ú é r d e k k é p v i s e l e t i s z e r v e k, m e g ú j u l ó t e r m e l k ) k é st ze ír tj eú tk t a t i ni s M e g ú j u l ó e n e r g ita e r m e l é s A m e g ú j u l ó e n e r g i á k á l t a l á n o s d e f i n í c i ó j a s z e r i n t a z o k a z e n e r g i a f o r r á s o k t a r t o z n a k e b b k ö r b e, m e l y e k a f o l y a m a t o s a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó n a p é s g r a v i t á c i ó s e n e r g i á b ó l s z á r m a z n a d i r e k t, v a g y i n d i r e k t m ó d o n, jgei l, e n vl ae g y k o r á b b i f o l y a m a t o k r é v é n. K i v é t e l e z a l ó l a 1 g e o t e r m i k u s e n e r g i a, m e l y a f ö l d b e l s e j é n e k h j é t h a s z n á l j a f e l. 2 A z E U d e f i n í c i ó j sa z e r i n t a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r rk áö zs é o k a k ö v e t k e z k t a r t o z nsazk é: l-, n a p -, g e o t e r m i k u s, h u l -, l á m á r a p á -, l y v í- z e n e r gi a, b i o m a s s z a, h u l l -l a deérk a k ó h e l y e k e n é s s z e n n y v í z t i s z t í t ó t e l e p e k e n k e l e t k e z g á z o k, b i o g á z o k e n e r g i á j a. E z e k a z e r f o r r á s o k t evhaágt y f o l y a m a t o s a n r e n d e l k e z é s r e á l l n a k ( m i n t p é l d á u -, l a n a p v a g y s z é l e n e r g i a ), v a g y f o l y a m a t o s a n ú j r a t e r m e l d n e k ( s pz éi l dá ár ud l b i o m a s s z a, b i o g á z ). A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k t ö b b, a l a p v e t e n f ü g g e t l e n o k b ó l i s e g y r e l é n y e g e s e b b é v á l n a k. A k ö v e t k ekz b e n b e m u t a t j u k a z o k a t a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k a t, a m e l y e k k e z e l é s é r e a m e g ú j u l ó e n e rmg ei ga o l d á s t j e l e n. t K ö r n y e z e t t e r h e l é s A z e m b e r i s é g á l t a l k i b o c s á t o t t k ö r n y e z e t s z e n n y e z a n y a g o k j e l e n t s r é s z e a z e n e r g i a t e r m e l éhse z k a p c s o l ó d i, k a s z -d é ni o x i d k i b o c s á t á s e s e t é b e n e z a z é r t é k m e g k ö z e l í t i a z 5 0 % -o t. A k ö r n y e z e t e t t e r h e l g á z o k j ó r é s z t ü v e g h á z h a tnáas k t, oék s o z k l i m a t i k u s v á l t o z á so k a t h o z n a k l é t r e. E z e n h a t á s o k m é r é s e r e n d k í v ü l p r o b l é m á s, é s j e l e n l e g i s v i t á r g y á t k é p e z i, u g y a n a k vk uo sr z o n y l a g s z é l e s k ö r e g y e t é r vt aé n s a b b a n, h o g y k o c k á z a t o s a j e l e n l e g i ( n ö v e k v ) e m i s s z i ó s s z i n t e k f e n n t a r t á s a. A z ü v e g h á z h a t á s ú g á z o k n a g y r é s f os s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó k f e l h a s z n á l á s a r é v é n k e r ü l a l é g k ö r b e. 1 I E A ( ) /2 8 / E K i r á n y e la v m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s b ó l e l á l l í t o t t e n e r g i a t á m l o, g2 a0 t0 á9 s. á rá óp r i l i s

9 1. á b r a : A v i l á g e n e r g i á h o z k a p c s o l ó dk ó i bco Oc 2s á t á s á n a k 3 j e l e n l e g i é s v á r h a t ó m e g o s z l á s a ,2 Gt 35 34,5 Gt CO2 kibocsátás ,9 Gt 36% 22% 19% 14% 10% 28,8 Gt 41% 23% 17% 10% 10% 43% 22% 16% * 2030* 9% 9% 44% 23% 15% 8% 9% energiatermelés közlekedés ipar épületek egyéb K i m e r ü l e r f o r r á s o k F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a ) a l a p j á n A v i l á g g a z d a s á g j e l e n l e g i e n e r g i a f e llh áa s áz n aá k t ú l n y o m ó r é s z e f o s s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó, e z a z é r t é k a z O E C D s z e r i n t 8 6 % v o-b l at n A 6 v i l l a m o s e n e r g- i a 5 t e r m e l é s b e n u g y a n e z a z a r á n y 6 8 % v o l t -b 2 0a 0n 8 v i l á g s z i n t e n E. z e k a z e n e r g i a f o r r á s o k v é g e s m e n n y i s é g k é s z l e t e k b e n á l l n a k r e n d e l k e z é s rl e d öa n. F öa l e g t ö b b b e c s l é s s z e r i n t a j e l e n l e g i f o g y a s z t á s i s z i n t e k mheolslseztat b b t á v o n v á r h a t ó a k é s z l e t e k é r z é k e l h e t z s u g o r o d á s a, a k i t e r m e l é s t e l j e s í t m é n y é n e k s z ü k s é g s z e r c s ö k k e n é s e D r á g u l ó e r f o r r á s o k A k i t e r m e l h e t k é s z l e t e k c s ö k k e n é s éövseslz e f ü g g és b e n a f o s s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó, k á r a i a m e l y e k e d d i g i sf o l y a m a t o s a n e m e l k e d t, e k a j ö v b e n t o v á b b i j e l e n t s n ö v e k e d é s e n m e h e t n e k k e r e s z t ü l. E z a h aat zá és r t i g a z á n f o n t o s, m e r t a h e l y e t t e s í t e n e r g i a f o r r á s o k r el a t í v e e g y r e g a z d a s á ag bo bs á v á l n a k, í g ya f o sz si l i s e n e r g i a h o r d o z ó k h e l y e t t e s í t é s e e g y r e e r s e b b i g é n n y éé s e g y r e r e á l i s a b b l e h e t s é gvgáél i k. 3 A *-g a l j e l ö l t e l r e j e l z é s e k a z I E A W o r l Od u te ln oe or k g 2y s z á m í t á s a i. 4 I E A ( b ) 5 I E A ( c ) 9

10 2. á b r a : V i l l a m o s e n e-t r ge ir am e l é s é h e z h a s z n á l t i n p u t o k e g áy rs aé ig n a k v á l t o z á s a i a z e u r ó p a i O E C D t a g á l l a m o k b a n, = % 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% nehéz-fűtőolaj kazánszén földgáz F ü g g s é g i p r o b l é m á k F o r r á s : I n f r a p oi ne t A ( ) c a l a p n j á A j e l e n l e g i e l s d l e g e s e n e r g i a f o r r á s o k k é n t h a s z n á l t s z é n h i d r o g é n e k k é s z l e t e i e g y e n e t l e n o s z l a n a k m e g a z e g y e s o r s z á g o k k ö z ö t t. B á r a k é s z l e t e k é r t é k e s í t é s e a k i t e r m e l é r d e m é g i s e l f o r d u l h a t n a k o l y a n v i t á k, t e c h n i k a i v a g sy á g i b i z pt ro on b l é m á k, m e l y e k m e g n e h e z í t i k, v a g y m e g g á t o l j á k a z e n e r g i a f o r r á s o k b a n s z e g é n y o r s z á g o k a t a b b a n, h o g y a g a z d a s á g u k s z á m á r a s z ü k s é g e s e n e r g i a m e n n y i s é g h e z h o z z á j u s s a n a k. A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k e l n y e, h o g y a f e n t v á z o l t n é g y, ö n m a g á b a n i s n a g y j e l e nt s é g g a z d a s á g i p r o b l é m a e g y r é s z é r e k é p e s e k k ö z ö s m e g o l d á s t t a l á l n i. A k ö r n y e z e t s z e n n y e z k á r o s a n y -k a gi b o c s á t á s t e k i n t e t é b e n e g y e s m e g ú j u l ó e n e r g i á k t e l j e s e n t i s z t á n a k s z á m í t a n ( a nk a p -, s z é l,v í z e n e r g i a ). A z ú j r a t e r m e l h e t e n e r g i a f o r r á s o k ( b i o m a s s z a, b gi áo z ) e s e t é b e n a k á r o s a n y a-k gi b o c s á t á s u g y a n m e g j e l e n i k, d e e z eak z e r f o r r á s o k m e g f e l e l v i s s z a p ó t l ó ú j r a t e r m e l é s e ea s eftoél n y a m a t o s k ö r f o r g á s b a k e r ü l v e á l l a n d ó s z i n t e n m a r a d n a k ( p l. a f a e l é g e t é s é v e l k e l e-d t ki eo z x i d s zb ée né p ü l a f e l n ö v ú j e r d f ái b a ). A k i m e r ü l e r f o r r á s o k p r o b l é m á j a d e f i n í c i ó s z e r i n t n e m á l l f e n n a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k e s e t é b e n, h i ms ez ge ún j u l ó k é s z láe lt l b e l l ü k r e n d e l k e z é s r e. M i k ö z b e n a f o s s z i l ei ns e r g i a h o r d o z ó k á nr a k t r e n d j e t ö b b é v t i z e d e j e l l e mez m eeln k e d, a m e g ú j u l ó f o r r á s t h a s z n á le ó n e r g i at e r m e l é s k ö l t s é g ea t e c h n o l ó g iá k f e j l d é s e m i a t t 6 a l a p v e t e n e l l e n k e z i r áú n y t r e n d e t m u t a t. A m e g ú j u l ó k e n e r g i a t e r m e l ées ge y r e h a t é k o n y a b b, d e a t e r m e l é s ik ö l t s é g m a m é g á l t a l á b a n m a g a s a b b s z i n t e n v a n, m i n t a f o s s z i l ei ns e r g i ah o r d o z ó k b ó l s z á r m a z ó e n e r g i. á é 6 F o n t o s m e g j e g y e z n i a z o n b a n, h o g y a b i o m a s s z a e s e t é b e n a j ö v b e n n e m f e l t é t e l e z h e t a c s ö. k k e n t r e n d b a n u g y a n i s a b i o m a sa s z i n p u t á r a j e l e n t s e n m e g e m e l k e d e t t ( f k é n t a z i n p u t o k e l á l l í t á s á h o z é s m e g t e r m e l é s é h e z s z ü k s é g e s m e z g a z d a s á g i t e r ü l e t e k a l t e r n a t í v k ö l t s é g e i n e k m e g u g r á s a m i a t t ) é s v á r h a t ó a n e z a h e l y z e t a j ö v b e n s e m f o g j a v u l n i, v a g y i s a b i o m a s s z a e s e t é b ek n naö z v e ik ne pd ué ts áe r a v á r h a t ó k ö z é p- é s f e l t e h e t e n h o s s z ú t á v o n i s. 1 0

11 A f ü g g s é g t e k i n t e t é b e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k j e l e n t s é g é t a z a d j a, h o g y l e h e t s é g e t a d n a k ae z n e r g i a-e l l á t á s f o r r á s a i n a k d i v e r z i f i. k á cs iz óá jm áo rs a p é l d a v a n a r r a, h o g y o l y a n o r s z á g o k, t é r s é g e k, m e l y e k a h a g y o m á n y o s l if s o s se zn ie r g i a h o r d o z ó k b a n s z e g é n y e k, v a l a m i l y e n a l t e r n a t í v, m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s h a s z n á l a t á r a a l k a l m a s a k, e z á l t a l k é p e s e k l e h e t n e k a z ö n e l l á t á s i r á n y á b a v a l ó e l m o z d u l á s r a. A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k h a s z n á l a t a t e h á t e g y s z e r r e f e l e l m e g a k ö r n y e, z eatz v é d e l e m e l l á t á-bs i z t o n s á g e l v e i n e k, a l k a l m a z á s u k f e l k é s z ü l é s t j e l e n t a f o s s z ird l oi s z ó k e n e r g i a h o k i m e r ü l é s é v e l s z ü k s é g e s s é v á l ó á t á l l áz s a t of so ak bo b k i v i t e l e z é s é r e. M i n d e z z e l s z e m b e n á l l n a k a z o k a f e l m e r ü l ép mr áo k b l, m e l y e k a m e g ú j u l ó e n e r gt ie ar m e l é s n ö v e l é s é t m e g n e h e z í t i k : l e g i n k á b b ra e l a t í v e m a g a s k ö l t sk é g e é s a r e n d e l k e z é s r e á l l á s b i z o n y t a l a n s á g a ( a z i d j á r á s f ü g g t e c h n o l ó g i á k e) s e ét s é na z e h h e z k a p c s o l ó d ó r e n d s z e r i r á n y í t á s i p r o b l é m á k T e c h n o l ó g i á 7 k A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a h á r o m l é n y e g e s t e r ü l e t r e o s z t h a t ó. A z e l s c s o p o r t a z o k a t a t e c h n o l ó g i á k a t f o g l aglájb a n m, a m e l y e k a v i l l a m o s e n e r-e g l i aá l l í t á s á r a s z o l g á l n a k E( SR -E ). E z e k a t e c h n o l ó g i á k k é p e z i k t a n u l m á n y u n k f t é m á j á t. A m á s o d i k n a g y c s o p o r t a h e gn ie a r e l á l l í t á s á t s z o l g á l ó m e g ú j u l ó e-f n e rl gh ia as z n á l á s ( R E S-H ). E z a t le er t ü a z o n b a n g y a k r a n ö s s z e f ü gvg i lal a m o se n e r g i a-t e r m e l é s s e l, h i s z e n a k é t t e v é k e n y s é g s o k sozr e g y s z e r r e t ö r tk é. n i E z a t é m a k ö r a k ö v e t k e z, k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s r l s z ó l ó a l f e j e z e t b e n k e r ü l k i f e j t é s r e. A h a r m a d i k f c s o p o r t a k ö z l e k e d é s e n e r g i a e l l á t á s á r a s z o l g á l ó t e c h n o l ó g i á k a t t a r t a l m a z ( R E S-T ), j e l e n l e g e b b e a k a t e g ó r i á b a a k ü l ö n b-üö z e m ab ni yo a g o k t a r t o z n a k. A z e g y e s t e c h n o l ó g i á k t ö b b k a t e g ó r i á b a n i s m e g j e l e n h e t n e k, j e l l e m z i k a z o n b a n a z e g y e s e s e t e k b e n e l t é r e k l e h e t n e k a f e l h a s z n á l á s t ó l f ü g g e n. n a g V I L L A M O S E N E R G I A -T E R M E L É S M E G Ú J U L Ó E N E R G I A F O R R Á S B Ó L Vízenergia A z v i l l a m o se n e r g i a e l á l ls íá tn áa k e g y i k h a g y o m á n y o s, é v s z á z a d o s m ú l t r a v i s s z a t e k i n t m ó d j a a v í z g r a v i t á c i ó s e n e r g i á j á t f e l h a s z n á l ó t e r m e l é s, m e l y l e g t ö b b s z ö d u z z a s z t ó m v e k k e l t ö r t é n i k. E z a t e c h n o l ó g i a o z is to k í v p t u l a j d o n s á g g a l r e n d ie k l, k e zj ó h a t á s f o k ú, r u g a l m a s é s o l c s ó, h a ts áz n aá k l k o r l á t a i t l e g i n k á b b a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k h a t á r o z z á k m e g. A l e g t ö b b o r s z á g b a n, a h o l j ó k a jz i f ö al d or ta t s á g o k a v í z e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á r a, a l e h e t s é g e s k a p a c i t á s o k j ó r é s z e m á r k i é p ü l t. A v í z e r m v e k e s e t é b e f ö l d r a j z i t u l a j d o n s á g o k o n t úál t okzoó r lh a t á s t j e l e n t h e t n e k a k ö r n y e z e t vi é dse zl am b á l y o k, a t á r s a d a l m i e lálle lná s, h i s z e n e z e n e r m v e k m e g v a l ó s í t á s a j e l l e m z e n j e l e n t s b e f o l y á s s a l v a n h a e l y i k ö r n y e z e t r e. A v í z e n e r g i a ö s s z e s s é g é b e n a m e g ú j u l ó k k ö z ö t t 7 A z a l f e j e z e t a d a t a i n a k f o r r á s a ( a m e n n y i b e n a s z ö v esgt b en e m áj e l ö l ü n k m e g ) : I E A ( 2) b 1 1

12 e g y é r t e l m e n a z e l s h e l y e n v a n, g s zv i nl tá e n 1 5, 9 3 -o % s r é s z e s e d é s s e l, a z O E C D e u r ó p a i t a g á l l a m a i b a n u g y a n e z a z a d a t 1 4, 7 6 % v o l t -b 2a 0n Szélenergia A s z é l e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a a t e l e p í t é s h e l y e s z e r i n t k é t f t í p u s r a o s z l i k. E l s z á r a z f ö l d i ( o n s h o r e ) s z é l e r m v e k j e l e n t e k m e g, tm ea n gm eá r e n i s k i é p í t h e t e k e z e k a z e s z k ö z ö k ( o f f s h o r e ). A t e c h n o l ó g i a l e g f o n t o s a b b j e l l e m z j e, h o g y e r s a z i d j á r á k i t e t t s é g e, é s e n n e k m e g f e l e l e n a v i l l a m o s e nt e r gm ie al é s i t e l j e s í t m é n y i n g a d o z ó, r á a d á s u l a s z o m s z é d o s r é g i ó k s z é l e r m v e i á l t a l t n y útjetlojte s í t m é n y v o l a t i l i t á s a e g y m á s t ó l n e m f ü g g e t l e n. A l k a l m a z á s á n a k t i p i k u s f o r m á j a a c s o p o r t o s t e l e p í t é s ( s z é l e r m -f a r m o k ). R é s z e s e d é s e a z O E-bC ed n 1, 4 %, e z e n b e l ü l E u r ó p á b a n 2, 9 % v o l t b e n. 8 A t e c h n o l ó g i a t e r j e d é s é t k é t t é n y e z b e f o l y á s o l j a E geyr ré sez n t. a n e m-g a z d a s á g i j e l l e g h a t á s o k, í g y a s z a b á l y o z á s, a z a d m i n i s z t r a t í v e l í r á s o k, t á r s a d a l m i e l f o g a d o m e l y e k g y a k r a n k o m o l y a n k o r l á tz oz á k a t e c h n o l ó g i a t o v á b b i t e r j et. d é s Mé á s r é s z t a v o l a t i l i s t e l j e s í t m é n y m i a t t é r z é k e n y t e r ü l e t a vh aál ó z ah to hz oz z á f é r é s, é s a t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i a á t v é t e l e Szilárd biomassza A m e z g a z d a s á g b ó l, e r d g a z d á l k o d á s b ó l é s a z e h h e z k a p c s o l ó d ó i p a r á g a k b ó l s z á r m a z ó t e r m é k e k, h u l l a d é k o k é s m a r a d é k a n y a g o k ( a n ö v é n y i é s á l l a t i e r e d e t e k e t i s b e l e é r t v e b i o l ó g i a i l a g l e b o n t h a t ó r é s z e, v a l a m i n t a z i p a r i é s t e l e p ü l é s i h u l l a d é k b i o l ó g i a i l l e b o n t h a t ó r é s z e á l t a l a l k o t o t t e n e r g i a f o r r á s a b i o m a s s z a. A f eblih oams azsn sázl a á s k a t e g ó r i á j á b a t e h á t o l y a n t e c h n o l ó g i á k s o r o l h a t ó a k, m e l y e k k e r e t é b e n a t e r m é s z e t e s k ö r f o r g á s s o r á n o l yf a m a t o s a n l é t r e j ö v b á r m i l y e n, t ü z e l é s r e a l k a l m a s a n y a g e l é g e t é s é b l á l l í t a n a k e l v i l l ea nm eo rs g i á t. A b i o m a s s z a h a l m a z á l l a p o t a a l a p j á n k cé st o pf o r t r a o s z t h a t ó. A s z i l á r d b i o m a s s z a h á r o m l e g f o n t o s a b b a l a p t í p u s a a f a a n y a g, i p a r i é s l a k o s s á g i A htü uzlell a daénk y. a g u t á n p ó t l á s a é r t e l e m s z e r e n b i z t o s í t o t t, a z e n e r g i a t e r m e l é s f o l y a m a t o s s á g a, i l l e t v e i g é n y e k h e z v a h o z z á i g a z í t á s a s z i n t é n m e g v a l ó s í t h a t ó. P r o b l é m á t m i n d e n e k e l t t a z j e l e n t, h o g y a f e l h a s z n á l h a t ó b i o m a s s z a e r f o r r á s o k s z k ö s e k, h i s z e n l ía tz á s eu l k h áo lz s z ü k s é g e s t e r ü l e t e k m á s l é n y e g e s f u n k c i ó k k o r l á t o z á s á v a l k é p e s e k c s a k k i s z o l g á l n i a e n e r g i a t e r m e l é s t. A s z i l á r d b i o m a s s z a r é s z e s e d é s e a z e n e r g i a t e r m e l é s b e n v i l á g s z i n t e 1, 1 4 % -o s, m í g a z e u r ó p a i O E C D t a g á l l a m o k e s e t é b e n e z a z é r t é k 2, 3 8 % Folyékony biomassza és biogáz A b i o m a s s z a f o l y a d é k, i l l e t v e g á z h a l m a z á l l a p o t ú v á l t o z a t a i n a k h a s z n o s í t á s a s o r á n s z e r v e s h u l l a d é k b ó l t e r m é s z e t e s ( k a t a l i z á l á s s a l, p é l d á u l m e l e g í t é s s e l g y o r s í t f o l y a m a t o k e r e d m é n y e k é n t k i n y e r h e t g á z e l é g e t é sh é v eél s v i l l a m o se n e r g i a h o z h a t ó 8 I E A ( ) c 1 2

13 l é t r e.f o n t o s a b b f o r r á s a i a m e z g a z d a s á g i j e l l e g h u l l a d é k o k ( p l. t e r m é n y e k ), i l l e t v e t e l e p ü l é s i i l l e t v e m e z g a z d a s á g i t e l e p e k e n e l á l l ó s z e n n y v í z f e l h a s z n á l á s á v a l e l á l l í t g á z. T i p i k u s a n k i s e b b k a p a c i t á s ú e r m v e k é p í t é s e g a z d a s á g o s, a k e l e t k e z é s h e l y é h e z i l l e s z k e d e n. R é s z e s e d é s e v i l á g s z i n t e n 0, 1 6 %, a z e u r ó p a i O E C D t a g á l l a m o k b a n 0, 6 2 % Napenergia A n a p e n e r g i a t e c h n o l ó g i a i o k o k m i a tg t y o mh áa n y o s a n e l s s o r b a n m e l e g v í ez l á l l í t á s á r a h a s z n á l a t o s, a z o n b a n e g y r e j e l e n t s e b b a v ielnlearm gois a t e r m e l é s i c é l ú h a sz n á l a t a i s. A n a p e n e r g i a á t a l a k í t á s á r aa l k a l m a s d i r e k t t e c h n oa l óa g i n a p e l e m, a m e l y n é l a n a p e n e r g i a k ö z v e t l e n ü l e l e k t r o m o s á r a m o t g e n e r á l. A m á s i k f t e c h n o l ó g i a a z i n d-te i rem ká t l s z o l á r ( m á s n é v e n C S 9 P ) m e g o l d á s, a m e l y n é l a n a p e n e r g i a ö s s z e g y é vj et l é s flem e l e g í t e t t v i z e t h a s z n á l j á k e n e r g i a t e r m e l é s r e. A j e l e n l e g i s k u t za at já ls óo k e r e d m é n y e k é n t t o v á b b i t e c h n o l ó g i á k m e g j e l e n é s e v á r h a t ó. A n a p e n e r g i a á t a l a k í t á s á r as z o l g á l ó t e c h n o l ó g i á k h a t á s f o k a a l a c s o n y, m e g l e h e t s e n k ö l t s é g e s e k. É p p e n e z é r t b á r n a g y p o tn ec i á l l a l b í r d e a m a i t e c h n o l ó g i á k m e l l e t t h a s z n o s í t á s a m a m é g k e v é s b é k i f i z e t d a t ö b b i m e g ú j u l ó h o z k é p e s t. A n a p e n e r g i a r é s z e s e d é s e a v i l l a m o s e n e r-t gei ra m e l é s e b e n a z O E C D e u r ó p a i t a g á l l a m a i b a n 0, 1-o1 s % Geotermikus energia A g e o t e r m i k u s e n e r g i a h a s zs ní ot á s a a F ö l d m a g j á b a n k e l e t k e z h v a l a m i l y e n m e g o l d á s s a l t ö r t é n f e l h a s z n á l á s á t j e l e n t i. E g é s z e n k i s m é r e t, i n k á b b h t e r m e l é s r e a l k a l m r e n d s z e r e k s z i n t e b á r h o l p ít te hl e t e k, d e a v i l l a m o s e n e-t reg ri ma e l é s é r e a l k a l m a s l é p t é k b e n i g e n r i t k a e z a z m e gs o. l de án n e k m e g f e l e l e n a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k e r s e n m e g h a t á r o z z á k a f e l h a s z n á l á s l e h e t s é g é t. R é s z e s e d é s e e n n e k m e g f e l e l e n a l a c s o n y, 0, 2 6 % a z e u r ó p a i O E C D t a g á l l a m o k k ö r é b e n H fi T E R M E L É S M E G Ú J U L Ó E N E R G I A F O R R Á S B Ó L 1 0 B i z o n y o s m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k k i ft et je en z e a l k a l m a s a k a h h a s z n o s í t ó r e n d s z e r e k e l l á t á s á r a, m á s o k a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s m e g v a l ó s í t á s a k a p c s á n j e l e n n e k m e g e z e n a t e r ü l e t e n. B á r v i z s g á l a et lu s n k s o r b a n a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é sr e f ó k u s z, á l s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k r ö v i d e n á t t e k ian z t eengi y é b h a s z n o s í t á s i m ó d o k a t i s Biomassza, biogáz B i o m a s s z a f t é s i c é l ú h a s z n á la a th a g y o m á n y o s t e c h n o l ó g i á k j e l e n l é t e m i a t t e r s ( m i n d e n e k e l t t a f a t ü z e l é s m i a t t ). R é s z e s e d é s e a t e l j e s h t e r m e l é s b l 9 -b, 1 e % n v o l t a z E U-b a n. 9 C o n c e n t r a t i n g S o l a r P o w e r 1 0 A z a l f e j e z e t a d a t a i -r2e 0 0v7 o n a t k o z ó a k, f o r r á s u k I E ta i: s ts it ca s a n d b a l a n c e s 1 3

14 Hulladék A k ü l ö n b ö z ít p u s ú i p a r i é s l a k o s s á g i h u l l a d é-m k é gv e t k k i z á r ó l a g, v a g y v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s s e l k o m b i n á l v a t e r m e l n e k h e n e r g i á t. A t e c h n o l ó g i a r é s z e s e d é s e a z E U-b a n 5 % -o s v o l t b 7e n Geotermikus energia A g e o t e r m i k u s e n e r g i a k i f e j e z e t t e n h e nfo e rmg iáa já b a n je le n ik m e g. E n n e k m e g f e l e l e n e z a t e c h n o l ó g i a f t é s i c é l r a s o k k a l h a t é k o n y a b b a n h a s z n á l h a t ó, m i n t p é l d á u l v i l l a m e n e rg i a t e r m e l é s é r e. A t e c h n o l ó g i a k i h a s z n á l á s á n a k e g y i k l é n y e g e s a k a d á l y a, h o g y a k i t e r m e l é s g y a k r a n i g e n k ö l t s é g e s, e n n e k m e g f e l e l en n t f a k mé e g f e l e l, s a j á t o s t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k k a l j e l l e m e z h e t o r s z á g o k e s e t é b e n j e l e n t s a h a s z n á l a t a. R é s z e s e d é s e a z E-bU a n a t e l j e s h t e r m e l é s b l 0, 1 % Napenergia A n a p e n e r g i a j ó l a l k a l m a z h a t ó a h e n e r g i a k ö z v e t l e n h a s z n o s í t á s á v a l f t é s r e é s m e l e g v í e l á l l í t á s á r a i s. E z a t e c h n o l ó g i a k ö n n y e n h o z z á f é r h e t, e na e rvgiila l ta em ro ms e l éi s c é l ú f e l h a s z n á l á s n á l o l c s ó b b. J e l l e m z e n k i s, l o k á l i s r e n d s z e r e k v a l ó s u l n a k m e g, e l s s o r h á z t a r t á s i l é p t é k b e n. A-b z a En U e n n e k a t e c h n o l óiá gn a k a r é s z e s e d é s e e g é s z e n ey lé es nz, 0, % Megújuló energiaforrások használata a közlekedésben A k ö z l e k e d é s i t e r ü l e t e n i s é v t i z e d e k ó t a m e g o l d a t l a n p r o b l é m a a e n ve ir lg li a m o s m e g f e l e l m e n n y i s é g b e n é s m i n s é g b e n v a l ó t á r o l á s a. E m i a t t a z e l e k t r o m o s h a j t á s r a é p ü l r e n d s z e r e k c s a k a t ö kt öt p á l y á s k ö z l e k e d é s i t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n v a l ó s u l t a k m e g ( v a s ú t, a v á r o s o k b a n v i l l a m o s, t r o l i b u s z s t b. ) E n n e k p o t e n c i á l i s a r á n y á t m u t a t j a, h o k ö z e l e d é s i s z e k t o r t e l j e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á n a k m i n d ö -a s s zve o l1 t, 9 v% i l l a meonse r g i a b e n a z E U-b a n. E n n e k m e g f e l e l e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n a h a g y o m á n y o s, f o s z i l i s ü z e m a n y a g ecr sé j é t j e l e n t h e t i, e z t v a l ó s í t j á k m e-g a b i o ü z e m a n y a g o k. A l e gn ik á b b e l t e r j e d t m e g o l d á s a k bü öl z ö n n ö v é n y i e r e d e t o l a j o k f e l h a s z n á l á s a, é s a b i o e t a n bo il o-ü. za e m a n y a g o k a t h a s z n á l j á k s p e c i á l i s, e r r e a l k a l m a s m o t o r o k h o z, i l l e t v e n o r m á l ü z e m a n y a g b a n e l k e v e r v e e g y. a r Az á n té g h e t m e g ú j u l ó e n e r g ia f o r r á sk o r é s z e s e d é s e 2, 4 % v o l t 2-b 0e0n 7 a z E U-b a n. A t o v á b b i a k b a n a m e g ú j u l ó e n e r g a f o r r á s o k k ö l e k e d é s i h a s z n o ás ní at k á s k é r d é s v e l n e m f o g l a l k o z. u n k 1. 3 K a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s A k a p c s o lt e n e r g i a t e r m e l é s k ö r é b e a z o k a t e c h n o l ó g i á k t a r t o z n a k, m e l y ez k á s áa vl ak l a l m a e g y s z e r r e k e l e t k e z i k - h é s v i l l a m oesn e r g i a. 1 1 E z e k a t e c h n o l ó g i á k a z e n e r g i a t e r m e l é s h u l l a d é k h j é n e k h a s z n o sá ís tá v a l ö s s z e s s é g é b e n j a v í t j á k a t e r m e l é s h a t é k o n y s á g á t, 1 1 A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a cn o: m b i n e d h e a t a n d p o w e r(c H P ).( I E A, ) 1 4

15 u g y a n i s e g y s é g n y i e r f o r r á s b ó l ( f t a n y a g b ó l ) t ö b b v é g s f e l h a s z n á l á s r a k e - r ü l v i l l a m o i l l e t v e h e n e r g i á t á l l í t a n a k e l. E z a z t i s j e l e n t i, h o g y a k a p c s o l t t e c h n o l ó g i á k a f h a t é k o n y a b b f e l hsaz n á l á s a r é v é n c s ö k k e n t i k a z e g y s é g n y i e n e r g i a t e r m e l é s r e j u t ó s z e n n y e z é s t. E b b e a k ö r b e t a r t o z n a k a z o k a z -t e r c hm n o l ó g i á k i s, a m e l y e k s p e c i á l i s m s z a k i m e g o l d á s o k k a l a h u l l a d é k h o l y a n f e l h a s z n á l á s á t t e s z i k lm e hl ey t v é, k ö z v e t le n ü l a z e n e r g i a t e r m e l é s te g í. t i A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m et lö éb s b f é l e f t a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l i s t ö r t é n h e at z, a í g yk o g e n e r á c inó e m j e l e n t i s z ü k s é g s z e r e n m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k h a s z n á l a ti, ás t b á r é r t e l e m s z e r e n e z e k h a s z n á l a it s á v ma el g v a l ó s í t h a. t ó 1. t á b l á z a t : P é l d á k etl eé rs m m ó d j a é s e n e r g i a f o r r á s j e l l e g e s z e r i n t i o s z t á l y o z á s r a e r m t í p u s a : m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s : f o s s z i l i s k a p c s o l t b i o g á z-e r m h h a s z n o s í t á s s a l g á z -e r m h h a s z n o s í t á s s a l c s a k h / c s a k v i l l a m o se n e r g i a f a t ü z e l é s f t r e n d s z e r / s z é l e r m s z é n t ü z e l é s f t r e n d s z e/ r h a g y o m á n y o s g á z e r m F o r r á s : I n f r a p o n t A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s o l y a n c é l o k a t t á m o g a t, m e l y e k e g y b e v á g n a k a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f o n t o s s á g á t a l á t á m a s z t ó o k o ( k fk ea nl n t a r t h a t ó e n e r g i a t e r m e l é s i l l e t v e a z e n e r g i a f ü g g s é g c s ö k k e n t é s e a h aotn éyka b b e n e r g i a t e r m e l é s r é v é n, 2 C Ok i b o c s á t á s m é r s é k l é s e ). A c é l o k a z o n o s a k, a z e l t é r é s a b b a n á l l, h o g y m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k a m i b l? k é r d é s r e a d n a k a l t e r n a t í v v á l a s z t, a e nkear pg cisat oel rt m e l é s p e d i g a m e n n y i t?, m i l y e n h a t é k o n y s á g g a l k é r d é s rke í n ál n a k k e d v e z m e g o l d á. s t A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t ö b b s z á l o n k a p c s o l ó d i k a m e g ú j u l ó e n e r g i a t é m a k ö r é h e z, é s s o k a h a s o n l ó s á g a k é t t e r ü l e t e n. U g y a n a k k o r a f e n t i s z e m p o n t o k m i a t t a l a p v e t e n m á s g a z d a s á g i j e l l e m z sk z á m í t a n a k. E n n e k m e g f e l e l e n a k a p c s eo nl et r g i a t e r m e l é s k é r d é s é t t a n u l m á n y u n k b a n i s s a j á t o s, ö n á l l ó t e r ü l e t k é n t k e z e l j ü k A m e g ú j u l ó é s a k a p c s o l t v i l l a m o se n e r g i a s z e r e p e a t e l j e s v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b e n A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r a é p vü il l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s r é s z e s e d é s e f o l y a m a t o s a n e m e l k e d i k a v i l á g e n e r g i a p i a c a i n. E u r ó p á b a n j e l e n t s s z ó r á s t a p a s z t a l h a t ó e b b e n t e k i n t e t b e n,m í g a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t t a Eg U á l l a m o k j e l l e m z e n 1 0 % a l a t t i m e g ú j u l ó r é s z e s e d é s se l r e n d e l k e z n e k a, d d i g ( j ó r é s z t a v í z e r f o r r á s h a s z n á l a t á b ó l Aau ds óz dt ór aia n ) 7 0 %, S v é d o r s z á g é s S v á j c 5 0 % f e l e t t i a r á n y t m u t a t. E u r ó p a v e z e t o r s z á g a i a z e b b e n t e k i n t e t b e n s p e c i á l i s f ö l d r a j z i a d o t t s á g ú o r s zl á g ko ek r ük lö nz eü k k i, í g y N o r v é gi iz a l a én s d e g y a r á n t 9 9 % f e l e t t i m e g ú j u l ó r é s z e s e d é s s e l r e n d e l k e z-be et n t A m e g ú j u ló e n e r g i a t e r m e l é s v e z e t o r s z á g a i a ki o re áu b bt a g á l l a m o k, a t e ln ji eó s uá t l a g 1 6,4 %. A z ö s s z k é p m ö g ö t t k é t l é n y e g e s m o t í v u m a z o n o s í t h a t ó. E jg ey lr eé ns t z t s e l n y b e n 1 5

16 v a n n a k a z o k a z e u r ó p a i á l l a m o k, m e l y e k t ö b b f o r r á s s a l, m a g a s a b b n e m z e t i ö s s z t e r m é k k e l r e n d e l k e z n e k, i l l e t v e k o r á b b a n k e z d t é k m e g a m e g ú j u l ó e n e r g i a f e. j laz e sezlt téés réét s e k m a i s é r e z h e t e k. E n n é l s o k k a l m a r k á n s a b b a z o n bt aen r m éa s z e t i-f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k h a t á s a. 3. á b r a : M e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r é s z ea s e td eé ls je e s v i l l a m oe sr eg ni a-t e r m e lé s b e n a z O E C D -b e n, ,9% 99,3% 100% 80% 70,5% 60% 57,5% 52,6% 40% 20% 0% 18,5% 21,1% World OECD-EU Austria 6,8% 4,4% Belgium Czech Rep. 28,3% 30,6% Denmark Finland 12,9% 16,0% 8,5% 5,1% France Germany Greece Hungary Iceland 17,9% 11,0% Ireland Italy 27,8% Luxembourg 9,0% Netherlands Norway 4,0% Poland 35,7% Portugal 18,5% 20,7% F o r r á s : I n f r a p o n t I E A () 2 0a 0l 9a cp j á n A k ö z é p-e u r ó p a i r é g i ó o r s z á g a i k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g á t l a g o s m e g ú j u l ó r é s z e s e d é s s e l r e n d e l k e z i k, g y a k o r l a t i l a g L e n g y e l o r s z á g é s C s e h o r s z á g i s h a s o n l ó a r, á n5 y% t km öu rt üa lt i f e l. S z l o v á k i a st íe tl mj ée n y e m e g k ö z e l í t i a 2 0 -o% t, a r é g i ó b a n e r s e b b e b b e n a t e k i n t e t b e n S z l o v é n i a, R o m á n i a, a z ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t Eá U g o k o r sk zö z ü l p e d i g L e t t o r s z á g r e n d e l k e zi k a l e g n a g y o b b m e g ú j u l ó a r á n n y( ak lö z e l 6 0.% ) Slovak Rep. Spain Sweden Switzerland 6,5% United King. 4. á b r a : M e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r é s z e sa e dv éi sl el a m o s e n e r g-t iear m e l é s b e n, K ö z é p -E u r ó p á b a n, % 80% 60% 59,1% 40% 20% 0% 4,4% 5,1% 4,0% Czech Republic 18,5% Hungary Poland Slovak Republic 26,0% 22,5% 9,6% 7,6% Romania Slovenia Latvia Lithuania Bulgaria F o r r á s : I n f r a p oi ne t A ( ) ca l a p j á n A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s t e r é n i s v á l t o z a t o s a k é p a z e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ö t t. A z E U 2 7 á t l a g á b a n 1 1 % k ö r ü l i v o l t a k a p c s o l t t e r m e l é s r é s z e s e d é s e a t e l j e v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b e n b e n ( 6. á b r a ). K i m a g a s l ó, 3 0 % f e l e t t i r é s z e s e d é s t m u t a t D á n i a, F i n n o r s z á g, L e t t o r s z á g é s H o l l a n d i a, a h o l r é s z b e n a k a p c s on lt t e n zeínv e r g i a i m e z g a z d a s á g i h a s z n o s í t á ns a k, r é s z b e n p e d i g a k a p c s o l t e n e r g i a -r te ná vd h s z e r e k k e l v a l ó t e r v s z e r ö s s z e k a p c s o l á s á n a k e r e d m é n y e a m a g a s r é s z e s e d é s. M a g y a r o r s z á g s e m 1 6

17 s o k k a l m a r a d l e a z é l m e z n y t l : a k a p c s o l t e r m v e k a h a z a i v i l l -t a me or sm enl eésr ng ei k a k b. 2 2 %-á t a d t á k b7 e n. 5. á b r a A : ka p c s o l t v i l l a meo ns e r g i a r é s z e s e d é s e a b r u t t ó n e m z e t i v i l l a m o s e n e-t r ge ir am e l é s b e n a z E-b U a n, ( % ) F o r r á s : E E A ( ) A k ö z é p-e u r ó p a i r é g i ó o r s z á g a i k ö zcöstatk L e t t o r s z á( g4 1 % ) é s S z l o v á k i( a2 5 % ) e s e t é b e n v o l t n a g y o b b a r é s z e s e d2é0s0 7-b e n. A r é g i ó m á s o r s z á g a i, íl ge y n g y e l o r s z á g, L i t v á n i a é s C s e h o r s z á g i s a z E U 2 7 á t l a g f e l e t t t e l j e s í t e t t, a m i a z t j e l z i, h o g y b a n r é g i ó s o r s z j e l e n t sa k a p c s o l t v i l l a m o s e n e-tr ge ir ma e l é s A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s i m e g o l d á s o k k a l k a p c s o l a t o s f o n t o s a b b p r o b l é m á k A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s r e h a s z n á l a t o s t e c h n o laólg ki aálk m a z á s a s a j á t o s m s z a k i é s g a z d a s á g i p r o b l é m á k a t o k o z, a z a l á b b i s z a k a sz ze bk ar n l e a d u n k r ö v i d á t t e k i n t é s t M a g a s k ö l t s é g e k A m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l s z á r m a z ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s m a j e l l e m z e n m é g k ö l t s é g e s e b b a h a g y o m á n y o s t e c h n o l ó g i á k n á l. A k ö l t s é g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a a z O E C D l e g u t ó b b i t a n u l m á n y á b a 1 n 2 ö s s z e t e t t m u t a t ó k a t a l k za ol tm t a, m e l y b e n a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k, a z ü z e m e l t e t é s i é s k a r b a n t a r t á s i k ö l t s é g e k, a z ü z e m a n y a g o k k ö l t s é g e i, k ö r n y e z e t t e r h e l é s i a d ó k, a h u l l a d é k k e z e l é s k ö l t s é g e i, e g y é b a d ó k é s j u t t a t á s o k e g y a r á s z e r e p e l n e k h o s s z a b b i d s z a k r a m e g h a t á r o z v a. A m a g a s k ö l tésg e k e g y i k f o n t o s o k a, h o g y a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n v i s z o n y l a g f i a t a l t e c h n o l ó g i á k r ó l v a n s z ó, a h o l a z i n t e n z í v i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e l l e n é r e m é g n i n c s e n e m e g a z o k a z i g a z á n g a z d a s á g o s, t ö m e g e s e n a l k a l m a z h a t ó i n n o v a t í v m e g o l d á s o k, 1 2 I E A ( c ) 1 7

18 m e l y e k k e l p i a c i aol n a p i s m e g f e l e l v e r s e n y k é p e s s é g v o l n a e l é r h e t. s s z ia l i s f o e n e r g i a h o r d o z ó k á r e m e l k e d é s i t r e n d j e é s a z e z z e l p á r h u z a m o s a n z a j l ó i n n o v á c i ó u g y a n a k k o r e g y ü t t a z t o k o z z a, h o g y a t e c h n o l ó g i á k k ö z ö t t i á r k ü l ö n b s é g f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n. A m a g a s k ös lé tg e k e g y i k nl yé e g e s k ö v e t k e z m é n y e, h o g y a z o k a z o r s z á g o k, m e l y e k a m e g ú j u l ó e n e ra g i r é s z e s e d é s é b e n n ö v e kd eé s t k í v á n n a k e l é r n i, k ö z v e t l e n p é n z ü g y i t á m o g a t á s t k é n y t e l e n e k n y ú j t a n i a z e n e r g i a s z e k t o r m e g ú j u l ó s z e g m e n s é n e k á b r a : T e c h n o l ó g i á k é s k ö l t s é g e i k ö s s z eáhs a s oone lcíd t m e d i á n a d a t o k a l a p j á n, ( $ / M W h ) 1000,00 100,00 $ / MWh 10,00 1,00 0,10 nukleáris szén földgáz szél nap teljes beruházási költségek 34,30 16,88 9,52 74,01 376,71 fenntartási és működési költségek 14,75 6,00 4,46 21,96 29,99 fűtőanyag költségek 9,36 18,19 61,15 0,00 0,00 környezetterhelés költsége 0,00 23,99 10,55 0,00 0,00 leállítás költsége 0,18 0,07 0,09 0,77 4,11 leállítás költsége környezetterhelés költsége fűtőanyag költségek fenntartási és működési költségek teljes beruházási költségek Id j á r ás f ü g g s é g F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( )a l a p j á n A m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k e g y i k l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a, h o g y -k e tv öé bs b é m a g a s i d j á r á s i k i t e t t s é g g e l j e l l e m e z h e t e k. Í g y p é l d á u l a s z é l é s a n a p e n e r g i a e s e t é b e n e r h u l l á m z ó a t e r m e l, é sm í g a b i o m a s s z a, v a g y a b i o g á z e s e t é b e n t e r, vs e zbhi ezt o n y o s h a t á r o k k ö z ö t t s z a b á l y o z h a t ó. A z i d j á r á s i k i t e t t s é g ö n m a g á b a n n e m j e l e n t e n e f e l t é t l e n p r o b l é m á t, a z o n b a n a v i l l a m eo ns e r g i a t á r o l á s a n a g y m e n n y i s é g b e n g y a k o r l a t i l a g 1 3 A z O E C D e s t a n u l m á n y a a z O E C D o r s z á g o k a d a t a i r a t á m a s z k o d v a h a t á r o z t a m e g a -e v in le lr ag mi oa s e l á l l í t á s á n a k t e l j e s k ö l tlseé vgeé lt i s( e d t c o so f e l e c t r, i c Li Ct Oy E ) a k ü l ö n b ö z e n e r g i a t e r m e l é s i m ó d o k r a. A t e l j e s k ö l t s é g m e g h a t á r o z á s á h o z s o r r a v e s z i a t a n u l m á n y a k ü l ö n b ö z k ö l t s é g t í p u s o k a t. A z o r s z á g o k k ö l t s é g a d a t a i n a k m e d i á n j á t v e t t e f i g y e l e m b e a t a n u l m á n y a r r a h i v a t k o z v a, h o g y a m e db ib áa n p o n t o s a k ö z e l í t i e-e g yg y t e c h n o l ó g i a v a l ó s k ö l t s é g e i t, m i n t a z á t l a g, e g y r é s z t m e r t i g e n h i á n y o s a k a z a d a t o k, m á s r é m e r t n a g y a s z ó r á s u k. A t e l j e s k ö l t s é g m e g h a t á r o z á s a s o r á n a z i n g a d o z á s r a l e g i n k á b b h a j l a m o s k ö l t s é g t é n y e z k r e v o n a t k o z ó a n ( a b e r u h á z á st i s é gk eö k l s z á m í t á s á h o z h a s z n á l a t o s d i s z k o n t r á t a, f t a n y a g k ö l t s é g e k, é p í t é s i k ö l t s é g e k, m k ö d é s i ó r á k s z á m a, t e r m e l e g y s é g e k é l e t t a r t a m a ) é r z é k etnoyt s éig s v i z s g á l a v é g z e t t a t a n u l m á n y, h o g y p o n t o s a b b k é p e t a d j o n a v i l l a m o s e n e r g i a t e l j e s k ö l t s é gáéjn áerk a d i n a m i k v o n a t k o z ó a n i s. A t a n u l m á n y b ó l m i -o a z s 5 d% i s z k o n t r á t a m e l l e t t s z á m o l t b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k e t h a s z n á l t u k f e l a z ö s s z e h a s o n l í t á s h o z. A f e l t é t e l r e n d s z e r k é n t m e g h a t á r o z o t t t ö b b i k ö l t s é g t é n y e z 0 ) t 1l0á5 s. d I E A ( o l d. 1 8

19 1 l e h e t e t l e n a m a i t e c h n o l ó g i á k i s m e r e t é b e n. B á r v a n n a k b i z o n y o s m e 4 g, o la d át sá or ko l á s h i á n y a m i a t t a z i n g a d o z ó t e l j e s í t m é n y t o v á b b i k ö l t s é g e s m e g o l d á s o k a l k a l m a z á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é. U g y a n a k k o r b i z o n y o s k i e gít y e n l h a t á s o k i s m e g f i g y e l h e t e kg y e s m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k k ö z ö, t tpé l d á u l a s z é l é s n a p a l a p ú g iae tn e r m e l é s e s e t é bn e ( 7. á b r a ). 7. á b r a : H a v i k a p a c i t á s k i h a s z n á l t s - á g é s a a s znéalp e n e r g i sa e te é b e n N é m e t o r s z á g b a n, ( % ) F o r r á s : I E A ( ) K i e g y e n l í t k a p a c i t á s o k é s r e n d s z e r i r á n y í t á s A v i l l a m o s e n e r g -p i ai a c e g y i k s a j á t o s s á g a, h o g y a t á r o l á s l e h e t s é g é n e k iha it át n y a m f o l ya m a t o s a n e g y e n s ú l y b a n k e l l t a r t a n i a k e r e s l e t é s k í n á l a t s z i n t j é t. E h h e z o l e r m v e k r e v a n s z ü k s é g, m e l y et k e r m e l é s e k ö n n y e n, g y o r s a n s z a b á l y o z h a t ó, s z e r e p ü k r é s z b e n a r e n d s z e r e g y e n s ú l y b a n t a r t á s a. a Ec ré rl er aj e l l e m z e n g á z t ü z e l é s e r v em k e t h a s z n á l n a k. E z a k e r e s l e t i i n g a d o z á s o k k i e g y e n l í t é s é r e ó s z mo el cg há al n i z m u s a m i n d e n n a p i m k ö d é s r é s z e a m e g ú j u l ó e n egr i a f o r r á s o k h a s z n á l a t a n é l k. ü l A im se g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k e g y r é s z e e s e t é b e n a z o n b a n a k í n á l a t i b e t á p l á l á s e l k e r ü l h e t e t l e n i n g a d o z ik, u g y a n a k k o r k ö t e l e z e n v éát te l r e k e r ü l. E zié lr yt e n t e r m e l é s m e g o l d á s o k 1 4 Íg y p é l d á u l a z o k a z e r m k v, e m e l y e k k é t, k ü l ö n b ö z m a g a s s á g b a n t a l á l h a t ó v í z t á r o z ó s e g í t s é g é v e l e g y e n l í t i k k i a z e n e r g i a k e rées s lkeítn á l a t e g y e n s ú l y t a l a n s á g á t. 1 9

20 s ú l y á n a k n ö v e k e d é s é v e a l k i e g y e n l í t k é p e s t. k a p a c i t á s o k j e l e n t i s é gm e gn a k o r á b b i a k h o z A k i e g y e n l í t é s v e z é r l é s é t a r e n d s z e r i r á n y í t á s l á t j a e l, m e l y n e k s z e rae rp áe n ya ú n a g y o b b i n g a d o z ó t e l j e s í t m é n ym i a t t e g y r e j e l e n t s e b b l e s z. V i t a t o t t a z o n b a n, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a r é s z e s e d é s é n e k n ö v e k e d é s é v e l s z ü k s é g s z e r e n -e n n ea k r e n d s z e r i r á n y í t á s k ö l t s é g e i. A z e g y i k áls lp o n t s z e r i n t m i n é l n a g y o b b a z i n g a d o z ó t e l j e s í t m é n y ( i d ej r á r sá es n a k k i t e t t ) e n e r g i a t e r m e l é s a r á n y a, a n n á l n a g y o b b k i e g y e n l í t k a p a c i t á s r a v a n s z ü k s é g, í t e h á t a m e g ú j u l ó e n e r g i a r é s z e s e d é s é n e k n ö v e l é s e t o v á b b i k ö l t s é g n ö v e k e d é s e k e t i s o k o z. M á s v é l e m é n y e k s z e r i n t c s a k a r r ó l v a n s z ó, h o g y m á s, r u g a l m a s a b b r árneynídts ózi e r i m a g a t a r t á s r a v a n s z ü k s é g ( a m i n e k a l a p v e t e n n e m a k-v ö lo tn sz éa gt a i j e l e n t s e k ), i l l e t v e a n a g y o b b t e r ü l e t e n m k ö d k i e g y e n l í t ka ac pi t ás o k i n te g r á l t a l k a l m a z á sá v a l m e g f e l e l e n k e z e l h e t a p r o b l é m, a a m i h e z e l s s o r b a n t e h á t a r e g i o n á l i s h á l ó z sa zt eo k a cö s o l á s á r a, a s z k h a t á r k e r e s z t e z kca ip ta á s o k f e l o l d á s á r a v a n s z. ü k s é g 1. 6 A k a p c s o l te n e r g i a t e r m e l é s k ö r ü l f e l m epr iü al c i p r o b l é m á k A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l éi s r e n d e l k e z i k n é h á n y o l y a gn a z d a s á g i é s m s z a k i s a j á t o s s á g g a, lm e l y a t e r m e l k n e k g o n d o t o k oa z p i a c i v e r s e n y b e n z. a Al á b b i s z a k a s z b a n e z e k e t m u t a t j u k b e r ö v i d e n V a l ó s h i g é n y, m i n t s z ß k k e r e s z t m e t s z e t 1 5 A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s n e k v a l ó s h i g é n y e n k e l l a l a pe uz l nai za t. j e l e n t i, h o g y a v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s m e l l e t t k e l e t k e z h u l l a d é k h n e k ó s v akle r e s l e t e t k e l l k i e l é g í t e n i e. V a l ó j á b a n e z a k a p c s o l t e n e r g i artaecri moen láél s i s i n d, o ks a e g y b e n k u l c s a i, s h i s z e n a t e r m e l é s t a h k e r e s l e t h e z k e l l i g a z í t a ni n, a k i lk lö ez te vl e é b e k e l l t e l e p ía t e n i h e n e r g i a r o s s z s z á l l í t á s i l e h e t s é g. e i E z m ia öa rt küt l m é n y j e l e n t s m s z a k i k o r l á t o t j e l e n t a k a p c s o l t t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a s o r á n, a h h i s kz e rn e s l e t i n g a d o z á s a i a t e r m e l é s b e n i s a h - é s a v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s b e n e g y a r á n t p e r i o d i k u s s á g o t i l l e t v e c i k l i k u s s á g o t o k o z n a k. A z i p a r i k a p c s o l t e r e k m pvé l d á u l t e r m e l é s ü k e t a g y á r t á s h o z i g a z í t j á k, a m i m i a t t e z e k a z e g y s é g e k é j s z a k á n k é n t, h é t v é g e n k é n t, i l l e t v e ü n n e p n a p o k o n á l t a l á b a n v i s s z a f o g j á k a t e r m e l é s t. A -rteá nvdh s z e r e k b e k ö t ö t t k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a a f t é s i s z e z o n o n k í v ü l s z ü n e t e l a t e s r. m e A l é k a p c s o l t t e c h n o l ó g i a e s e t é b e n t e h á t a v a l ó s h i g é n y s z k k e r e s z t m e t s z e t e t j e l e n t a é s h a v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s b e n e g y a r á n t. U t ó b b i e l s s o r b a n a r e n d s z e r i r á n y í t á s s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t k i h í v á s t. A v a l ó s h i g é n n y e l k a p c s o l a t o s k i t é t e l e g y b e n j e al ze t n t i s, h o g y a k a p c s o l t e r m v e k n e k a h k e r e s l e t h e z f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n i s i g a z o d n i a k e l l. E z a k ö r ü l m é n y a k i s m é r e t, i g é n y e k e t k i e l é g í t k a p c s o l t e r m v e k t e l e p í t é s é t a. i n A d o k oa lp jc s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t e h á t a l a p v e t e n d e c e n t r a l i z á l t e n e reg ri ma et l é s i m ó d. 1 5 E z a k i t é t e l a z E U -e2s 0 0k 4a p c s o l t d i r e k t í v á j á b a n f o g a l m a z ó d i k m e g ( b v e b b e n l á-e ss d a3 l. f2 e. j1 e z e t ). 2 0

21 M a g a s f i x é s v á l tkoözl ó t s é g e k A k a p c s o l t e r m v e k e g y k W m e g t e r m e l t v i l l-e a mn oe sr g i á r a j u t ó b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i j e l l e m z e n m a g a s a b ba k, m i n t a h a g y o m á n y o s v i l l a m o se r m v e k e s e t é b e n. A b e r u h á z á s o k m a g a s f i x k ö l t s éa g e i k i s m é r e t e r m v e k e se t é b e n m é g n a g y o b b t e r h e t j e l e n t e n e k a b e r u h á z ó k n aa k. m a g a s b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k o k o z t a n e h é z s é g e k e t t o v á b b n ö v e l i, h o g y a t e c h n o l ó g i a s a j á t o s s á g a i b ó l ( a h i g é n y h e z i g a z o d ó p e r i o d i k u s s á g é s c i k l i k u s s á g a t e r m e l é s bfe an k) a d ó a n a m k ö d é s i ó r á k s z á m a j e lse en n t a l a t t a m a r a d a h a g y o m á n y o s e r m v e k b e n p r o d u k á l t a k h o z k é p e s t. A k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a m a j e l l e m z e n a f ö l d g á z a l e g f o n t o s a b b f t a n y a g, m i v e l e z z e l l e h e t a l e g n a g y o b b h a t á s f o k o t é s h a t é k o n y s á g j a v u l á s t e l é r n i t ea c h kn ao pl có sg oi la t a l k a l m a z á s a s o n r. á E z a k ö r ü l m é n y i g e n n a g y k i t e t t s é g e t j e l e n t a k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a a s z é-h n i d r o g é n e k e r s e n i n g a d o z ó p i a c i á r a m i a t t. A z u t ó b b i p á r a v éá vl bs eá n g h a t á s a i n a k k ö s z ö n h e t e n a z i n g a d o z á s m e l l e t t a n y e r s a n y a g o k f o l y a m a t o s d r á g u l á s a i s m e g f i g y e l h e t. E z e k a k ö r ü l m é n y e k z o n a k i s k a p a c i t á s ú k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a j e l e n t i k a z i g a z i k i h í v á s t, a k i k e l e v e r o s s z a b b a l k u p o z í c i ó b a n v a n n-ba ek s za e rf z ét s a n y a g s o r á n. M i n d a k i s e r m v e k p i a c i é l e t k é p eésvse él g k a p c s o l a t o sn e h é z s é g e k, m i n d p e d i g a f ö l d g á z-f el h a s z n á l á s s a l k a p c s o l a t o s k ö r n y e z e t v é d e l m i é s g a z d a s á g i p r o b l é m á k s z a b á l y o z á s i k e z e l é s t i g é n y e l h. e t n e k 2 1

22 2 M e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t t á m o g a t ó r e n d s z e r e k e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k 2. 1 B e v e z e t é s A v i l á g e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á b a n d o m i n á n s f o s s z i l i s t ü z e l a n y atgeo i k mk é g s z lh eo s s z ú 1 i d r e e l e g e n d e k 6, a f e l h a s z n á l á s u k b ó l a d ó d ó k á r o s k ö r n y e z e t i h a t á s o k ( a z ü v e g h á z h a t á s ú C O 2, i l l e t v e e g y é b k á r o s a n y a g k i b o c s á t á s ) m i a t t h o s s z ú t á v o n r é s z e s e d é s ü k c s ö k k e n t é s e k í v á n a t o s. M i n d e r r e o l y a n h e l y z e t b e n k e l l s o r t k e r í t e n i, a m i k o v i l á g e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a é v r l é v r e b v ü l. K ü l ö n ö s e n j e l e n t s a f e j l d o r s z á e n e r g i a f o g y a s z t á s á n a k n ö v e k e d é s e, a m i n b e l ü l m e g h a t á r o z ó a r á n y b a n v a n j e l e n a f o s s z i l i s t ü z e l a n y a g o k h a s z n á l a t a. A n ö v e k v e n e r g i a i g é n y e k m e l l e t2 t é s a a C O k á r o s a n y a g ö s s z e s v a g y l e g a l á b b a f a j l a g o s k i b o c s á t á s i s z i n t j é n e k c s ö k k e n t é s e e l s s o r b a n a e n e r g i a t e r m e l é s é s f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á n a k j a v í t á s á v a l é s a m e g ú j u l ó v a g y n e m s z e n n y e z e n e r g i a t e r m e l é s r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s é v e l b i z t o s í t h a t ó. T o v á b b i c é l a z e n e r g i a f ü g g sé g c s ö k k e n t é s e é s a f e n n t a r t h a t ó f e j l d é s b i z t o s í t á s a. S t r a t é g i a i c é l t e h m e g ú j u l ó e n e r g i a f e l h a s z n á l á s f o l y a m a t o s n ö v e l é s e a h o s s z ú t á v ú t á r s a d a l m i h a s z n o s s á g é r d e k é b e n, d e a g a z d a s á g i é s s z e r s é g k e r e t e i k ö z t. B á r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s i l e h e t s so ék g f é l e v a n, e z e k m s z a k i, p i a c i é r e t t s é g e é s t e r m e l é s i k ö l t s é g e i g e n e l t é r. A f p r o b l é m a, h o g y m a a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s l e g t ö b b t e c h n o l ó g i á j a m é g á l t a l á b a n l é n y e g e s e n d r á g á b b, m i n t a h a g y o m á n y o s f o s s z i l i s t ü z e l a n y a g o k r a é p ü l t e r m e l é s. V a n n a k éts ez re mt e s e n é r e t t e b b t e c h n o l ó g i á k, m i n t a b i o m a s s z a v a g y a s z é l e n e r g i a h a s z n o s í t á s, s v a n n a k f e j d é s b e n l é v, d e m a m é g n e m t e l j e s e n é r e t t, s a m a i p i a c i á r a k m e l l e t n e m i g a z á n v e r s e n y k é p e s t e c h n o l ó g i á k, m p é l d á u l a n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s a. T e k i n t v e, h o g ya f o s s z i l i s e n e r g i a f o r r á s o k h a s z n o s í t á s á b ó l a d ó d ó k á r g l o b á l i s h a t á s ú ( a n e m j e l e n t i a z t, h o g y v a l a h o l n e j e l e n t k e z h e t n e é p p e n k o n c e n t r á l t a n ), a z a z k ö z j ó s z á j e l l e g, a z e l l e n e v a l ó f e l l é p é s i s c s a k g l o b á l i s ö s s z e f o g á s é s k ö l c s ö n ö s ö n k o r l á t o z á s h a t é k o n y. E n é l k ü l u g y a n i s a j ó s z á n d é k ú ö n k o r l á t o z ó p r ó b á l k o z á s o k m e g b u k n a k a p o t y a u t a s j e l e n s é g m i a t t. R á a d á s u l a z e g y o l d a l ú a n k o r l á t o z ó o r s z á g o k s a j á t v e r s e n y k é p e s s é g ü k e t i s r o n t j á k e z z e l a p o l i t i k á v a l. A p r o b l é m a k e z e l é s e t e h á t k o l l e m e g o l d á s t i g é n y el, a m i e l e v e m e g k é r d j e l e z i a l o k á l i s m e g o l d á s o k p é l d a m u t a t á s o n t ú l i 1 é r t e l m é t é s h a s z n o s s á g 7 á. t A t o v á b b i a k b a n a z e g y s z e r s é g k e d v é é r t a h a t á r o k o n á t l é p e x t e r n á l i s h a t á s s a l, s a g l o b á l i s s z i n t i n t e r n a l i z á l á s k i h í v á s a i v a l n e m f o g l a l k o z u n k, t á r g y a lá s s o r á n e l t e k i n t ü n k. A z t a z o n b a n f o l y a m a t o s a n f e n n t a r t j u k, h o g y a v i z s g á l t, i l l j a v a s o l t m e g o l d á s o k v a l ó j á b a n e g y z á r t r e n d s z e r b e n l e s z n e k k ö r n y e z e t i s z e m p o n t b ó l h a t é k o n y a k, a h o l a z e l í r á s o k é s k ö t e l e z e t t s é g e k m i n d e n s z e r e p l r e v o n a t k o z n a k. 1 6 I E A ( ) 1 7 T e r m é s z e t e s e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s e r s í t é s e n e m c s a k k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l, h a n e m a z e n e r g i a f ü g g é s c s ö k k e n t é s e c é l j á b ó l i s k í v á n a t o s l e h e t. 2 2

23 2. 2 A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s e l m o z d í t á s á n a k i n d o k a é s c é l j a A n e g a t í v e x t e r n á l i á t j e l e n t k á r o s a n y a g k i b o c s á t á s c s ö k k e n t é s é n e k r a d i k á l i s l e h e t s é g t i l t á s, a m i a z e n e r g i a f o r r á s o k e s e t é b e n c s a k m e g f e l e l h e l y e t t e s í t k m e g l é t e e s e t l e h e t n e é r t e l m e s, u g y a n a k kgoar z d a s á g i l a g b i z t o s a n n e m l e n n e h a t é k oc no y a. s e h í r e s t é t e l 1 e 8 ó t a m i n d e n k i s z á m á r a v i l á g o s, h o g y a t á r s a d a l m i l a g h a te ég ko ol nd y á s, m a z e x t e r n á l i a k i b o c s á t á s o p t i m á l i s s z i n t j e p i a c i e s z k ö z ö k k e l e l é r h e t, h a n i n c s e n e k t r a n z a k ö l t s é g e k é s a k i b o c s á t áv so rn a t k o z ó t u l a j d o n j o g o k d e f i n i á l t a k, f ü g g e t l e n ü l a t t ó l, h o g y k i h e z v a n t e l e p í t v e a t u l a j d o n j o g. M i v e l a v a l ó s á g b a n m i n d i g v a n n a k t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g r á a d á s u l g y a k r a n i g e n m a g a s a k, s a t u l a j d o n j o g o k e g y é r t e l m d e f i n i á l á s a s e m m i n d i g v a l ó s í t h a t ó m e g, g lá ol bi s, r e g i o n á l i s k ö r n y e z e t i k é r d é s e k k e z e l é s é b e n a p i a c m a g á b a n n e m m k ö d i k, a z a z k u d a r c o t v a l l. A p i a c i k u d a r c k e z e l é s é r e á l l a m i b e a v a t k o z á s s a l e s e t g y ó g y í r t l e h e t t a l á l n i. A l e g j o b b m e g o l d á s a z e x t e r n á l i a P i g o u á l t a l j a v a s m e g a d ó z t a t á s a 1 9 o l y a n s zti en n, a m i a k i b o c s á t ó t a t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k v i s e l é s é r e k ö t e l e z i A z a d ó h a t á s a a s z e n n y e z t e r m e l é s k í n á l a t á n a k é s k e r e s l e t é n e k v i s z o n y á t ó l f ü g g. H a k e r e s l e t r u g a l m a s a b b, a k k o r a z a d ó h a t á s á t a t e r m e l n e m t u d j a á t h á r í t a n i a f o g y a s z t ó k s k i b o c s á t á s ákt é n y t e l e n a t á r s a d a l m i l a g o p t i m á l i s s z i n t r e c s ö k k e n t e n i. E z z e l c s ö k k e n v a g m e g s z n i k a n e g a t í v e x t e r n á l i a i s. H a a k e r e s l e t r e l a t í v e r u g a l m a t l a n, a k k o r a k i b o c s á a n e g a t í v e x t e r n á l i a s z i n t j e n e m c s ö k k e n, a z a d ó t e r h é t a f o g y a s z t ó k v i s e l i k. E b b e e s e t b e n a z e x t e r n á l i a n e m s z n i k m e g, d e a f e d e z e t é r e s z o l g á l ó b e v é t e l a z a d ó n k e r e s z t b e f o l y i k. A P i -i g o u a d ó a l k a l m a z á s a a z e n e r g i a t e r m e l é s e s e t é n a f o s s z i l i s t ü z e l a n y a g o k h a s z n á l a t á n a k k ö r n y e z e t i a d ó v a l v a l ó m e g t e r h e l é s é t, s e z á l t a l a z ó il l ys ez n á r mf ao rz ró á s b e n e r g i a á r á n a k e m e l k e d é s é t j e l e n t i. A z a d ó k h a t á s a a z o n b a n a z o n n a l m e g j e l e n i k e g y é b a t e r m é k e k á r á b a n, m i v e l a z e n e r g i a a l a p v e t t e r m é k, a z i r á n t a v a l ó k e r e s l e t r ö v i d t á v á l t a l á b a n r u g a l m a t l a n, s h o s s z a b b t á v o n i s i n k á b b a l a c s o n y r u g a A l m ak sö sz áö gs ú s. é g i g a z d a s á g t a n b ó l i s m e r t, h o g y a r u g a l m a t l a n k e r e s l e t e s e t é n ( k ü l ö n ö s e n, h a a k í n á l a e g y é b k é n t n a g y o n i s r u g a l m a s ), a z a d ó k t e r h é t a t e r m é k v iv sá es lá ir. 2 0 kl ó Ei z a m e g o l d á s e l m é l e t i l e g j ó n a k t n i k, m i v e l a z á r a k n ö v e k e d é s e e s e t é n a f se zl eh ma bs ez sn üá l nó ek k a t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k k e l, a m i r e p é l d á u l r e a g á l h a t n a k a z e n e r g i a f o g y a s z t á s t u d a t o c s ö k k e n t é s é v e l. E z a z o n b a n a z e n e r g i a e s e t é n c s a k k o r l á t o z o t t m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l, m i v e l a z e n e r g i a i r á n t i k e r e s l e t n e m k ö z v e t l e n, h a n e m k ö z v e t e t t a, n vj aó gs yz iá s g o ok lr ya, s z o l g á l t a t á s r a i r á n y u l, a m e l y e k e l á l l í t á s a, n y ú j t á s a e n e r g i a f e l h a s z n á l á s t i g é E n e r g i a f e l h a s z n á l á s ( a t é n y f i z i k a i t r i v i a l i t á s á n t ú l ) bg áy r a k ro er nl da kt íi vl üa l g k ü l ö n b ö z m é r t é k b e n - s z i n t e m i n d e n t e r m é k é s s z o l g á l t a t á s e l á z l l ís tz üá sk ás hé og e s, t e h á t a l a p v e t j ó s z á g r ó l v a n s z ó. H a a z e n e r g i a i r á n t i k e r e s l e t r u g a l m a t l a n, a k k o r a z a d ó t e r h é t n e e n e r g i a s z e k t o r s z e r e p l i, h a n e m a k ö z v e t l e n i n p u t k é n t h a s z n o s í t ó i p a r á g a k é s a v é g s f o g y a s z t ó k v i s e l i k. A z e n e r g i a á r a k b a n m e g j e l ein l i s f ots üs z e l a n y a g o k r a k i v e t e t t a d ó t e r h e t e h á t t o v á b b h á r u l, s a k ü l ö n b ö z t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k k í n á l a t i é s k e r e r u g a l m a s s á g á t ó l f ü g g e n o s z l i k m e g a z o k e l á l l í t ó i é s a f o g y a s z t ó i k ö z ö t t. A z a d ó m i d r á g u l á s o l y a n f o g y a s z t ó i p a r á g i é s v és gz ft oó gi y aa l k a l m a z k o d á s t i n d í t e l, a m i s e g í t i a 1 8 C o a s e ( ) 1 9 P i g o u ( ) 2 0 L á s d S t i g l i t z ( ), JCo un le ls i s( ) 2 3

24 h o s s z ú t á v ú c é l, a k á r o s k i b o c s á t á s k í v á n a t o s s z i n t r e c s ö k k e n t é s é t. E r r e a z e g y i k l e h e a z e n e r g i a f e l h a s z n á l á s h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e, a m i c s ö k k e n t i a k ü l ö n b ö z t e r m e l é s i f o l y a m a t o k é s a f e l h a s z n á l á s oak g ofs a jel n e r g i a i g é n y é t, s e z z e l ö s s z e s s é g é b e n c s ö k k e n t i v a g y ( e g y é b k é n t n ö v e k v k e r e s l e t i t r e n d m e l l e t t ) c s a k a k o r á b b i n á l j ó v a l k e v é s b é n ö v e l i e n e r g i a i g é n y t. M á s i k a l k a l m a z k o d á s i l e h e t s é g a t e r m e l é s o l d a l á n j e l e n i k m e g. M i v e l f o s s z i l i s e n e r g i a fzen láhl aáss a d r á g u l, v e r s e n y k é p e s s é v á l n a k m á s t e c h n o l ó g i á k, m i n t p é l d á u l a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r a é p ü l e n etr eg ri ma e l é s, i l l e t v e e l f o g a d o t t a b b á v á l n a k o l y a n t e c h n o l ó g i á k, a m e l y e k k o r á b b a n k e v é s b é v o l t a k n é p s z e r e k a v é l t é s v a l ó k o c k á z a t o k é s k ö r n y e z e ta i t áhs u k m i a t t, m i n t p é l d á u l a n u k l e á r i s e n e r g i a. E g y s z e r é s h a t á r o z o t t b e a v a t k o z á s s a l, a f o s s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó k r a k i v e t e t t a d ó ú t t e h á t ú g y t n i k, m e g o l d h a t ó l e n n e a d o l o g. M i é r t n e m v á l a s z t j á k e z t a k é z e n f e k v k ö z g a z d a s á g i l a g h a t é k o n y m e g o l d á s t áalz l a m o k? A z e g y i k, b á r k é t s é g k í v ü l k e v é s b é h a n g s ú l y o s o k, h o g y a t é n y l e g e s e x t e r n á l i s h a t á s é r t é k e l é s e é s a z a d ó e n n e k a l a p j á n t ö r t é n m e g h a t á r o z á s a s z á m o s m ó d s z e r t a n i k i h í v á s t h o r d o z, p o n t o s é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á r a g y a k o r l a t i l a g n i n c s m ó d. Eb ta n t l m é g a z o n v a l a m i l y e n k ö z e l í t é s s e l m e g h a t á r o z h a t ó l e h e t n e e g y a d ó k u l c s. A m á s i k k é t s é g k í v ü l n y o m ó s a b b i n d o k a z á l l a m o k v o n a k o d á s á r a, h o g y a z e n e r g i a i r á n t i k e r e s l e t r u g a l m a t l a n s á g a m i a t t a t e h e r j ó a rl éa sk zo e s s á g i f o g y a s z t ó k n á l l a n d o l, a k i k k ö z v e t v e é s k ö z v e t l e n ü l i s f o g y a s z t a n a k e n e r g i á t, s r á a d á s u l a l a k o s s á g s z e g é n y e b b r é t e g e s z á m á r a e z m e g l e h e t s e n n a g ya r á n y ú t é t e l a k i a d á s o k k ö z ö t t. A k e l l e m e t l e n é s p o l i t i k a i l a g e l é g g é n e h e z e n m e n e d z s e l h e t e l o s z t á s i h a t á s t ó l é r t h e t e n i g e n c s a k ó v a k o d n a k a k o r m á n y o k. H a r m a d i k o k, h o g y e g y i l y e n e g y o l d a l ú á l l a m i l é p é s r á a d á s u l e g y e n l l e n n e a h a z a v á l l a l a t o k g a z d a s á g i - k üéls b e l s p i a c i e l l e h e t e t l e n í t é s é v e l, m i v e l a b e v e z e t é s k ö v e t k e z t é b e n a j e l e n t s e n e r g i a f e l h a s z n á l ó i p a r á g a k v e r s e n y k é p e s s é g e d r a s z t i k u s a n r om l a n a a z e f f é l e a d ó k h a s z n á l a t á t ó l t a r t ó z k o d ó o r s z á g o k t e r m e l i v e l s z e m b e n. A g a z d a s á g p o l i t i k a s z á m á r a m i n d i g i s k é n y e s k é r d é s a z e n e r g i a á r a k ü g y e, a m i m i n d i g p r o b l é m a a t e r m e l k s z á m á r a, h a a v e r s e n y t á r s a k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s b a n m a g a s, í g y é r t h e t, o hg y e b b l a s z e m p o n t b ó l s e m t n i k v o n z ó n a k a m a d o m i n á n s f o s s z i l i s e n e r g i a e g y o l d a l ú m e g a d ó z t a t á s a. H a a P i g o u-i e l v a d ó z t a t á s n e m m k ö d i k, m i l y e n m á s o d i k l e g j o b b m e g o l d á s m a r a d? A z a d ó z t a t á s h o z k é p e s t k ö z g a z d a s á g i l a g m i n d e n k é p p e n r o s s z a b b, d e m e g vh a tl ó s í t l e h e t s é g a z a l t e r n a t í v e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a. E z u g y a n e g y ú j a b b t o r z í t á s t v i s z a m ú g y s e m i d e á l i s a n m k ö d r e n d s z e r b e, d e e t t l m é g p o z i t í v t á r s a d a l m i h a t á s s a l j á r h a t M i v e l j e l e n l e g a z a l t e r n a t í v, m e g ú j u l ó e n e r g i a á l t a l á b a n d r á g á bs b z, á m ov ta tl eó v b a n m é r t é k t á m o g a t á s r a v a n s z ü k s é g a n n a k é r d e k é b e n, h o g y á r b a n v e r s e n y k é p e s l e g y e n a k ö r n y e z e t i o k o k b ó l d i s z p r e f e r á l t f o s s z i l i s e n e r g i a t e r m e l é s. i E nmnóedk o k ek la lm é l e t i l e g l e h e t m ó d s z e r e a k ö z p o n t i a d ó b e v é t e l e k b l f i n a n s z í r o z o t t d i r e k t te z á m oa gz ao tn áb s a, n t ö b b s z e m p o n t b ó l i s p r o b l é m á s. E g y i k a k a d á l y, h o g y j e l e n t s b e v é t e l i, a z a z a d ó z t a t á s z ü k s é g l e t e t j e l e n t, a m i n e k ó d i u m á t a k o r m á n y z a t n a k k e l l e n e m a g á r a v e n n i, s e z p o l i t i k s z e m p o n t b ó l é r t h e t e n k é n y e s. T e r m é s z e t e s e n e n n e k a z a d ó b e v é t e l n e k kne el ml c í m k é z e t t n e k l e n n i e, h i s z b e g y j t é s e t ö r t é n h e t a z á l t a l á n o s a d ó z t a t á s k e r e t é b e n, p é l d á u l e g k e v é s b é k ö z v e t l e n a d ó f o r m a, a f o r g a l m i a d ó s e g í t s é g é v e l. A t á m o g a t á s l e h e t á r t á m o g a t á s a t e r m e l k s z á m á r a, d e l e h e t b e r u h á z á s i t á m o g a t á s v a g y ö l t h e t i a d ó k e d v e z m é n y f o r m á j á t i s. E z e k k-k ü lü öl nö n t i s z t a m e g o l d á s k é n t i s m k ö d h e t n e k, d e e g y ü t t e s e n i s a l k a l m a z h a t ó k. 2 4

25 A z á l t a l á n o s b ü d z s é b l f i z e t e t t t á m o g a t á s s a l a z o n b a n a z a b a j, h o g y e l o s z t á s i s z e m p o n t b m é l t á n y t a l a n, h i s z a t e r m e l k k a p j á k u g y a n a t e r m elle ét s ktööl btbs é g e i n e k f e d e z é s é r e, d e a t e r h e t a z a d ó f i z e t k n e m e n e r g i a f o g y a s z t á s u k k a l a r á n y o s a n v i s e l i k. A k o r m á n y o k a m ú g y i s j o b b a n k e d v e l i k a b ü d z s é n k í v ü l i e s z k ö z ö k e t, í g y a z á l l a m i s e g é d l e t t e l b e v e z e t e t t a d ó z t a t á s i m e g o l d á s o k a t é s t r a n s z f e r e k e t. g ú ja u lmó e e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k f i n a n s z í r o z á s a u g y a n i s a t á m o g a t á s h o z s z ü k s é g e s ö s s z e g e n e r g i a á r b a t ö r t é n b e é p í t é s é v e l i s m e g o l d h a t ó. E z a m e g o l d á s a z z a l a z e l n n y e l i s j á r, h o g y a k ö z v e t l e n t a f o g y a s z t á s s a l a r á n. 2 y 1 o sl é n y e g é t t e k i n t v e a z o n bea z n a t á m o g a t á s i r e n d s z e r i s e g y f a j t a a d ó z t a t á s, c s a k e g y k o r m á n y z a t o n k í v ü l i a d ó b e h a j t á s i é s t r a n s z f e r m e c h a n i z m u s s a l, s p r o b l é m a s z e m p o n t j á b ó l i g a z s á g o s a b b t e h e r m e g o s z t á s s a l. A t u d a t o s t á m o g a t á s i p o l i t i k a l e h e t v é t e s z i, h o g y a z e g y e s m e g ú jtu el ró m e el n e r g i a t e c h n o l ó g i á k e l á l l í t á s i k ö l t s é g e i d v e l c s ö k k e n j e n a m e g v a l ó s u l t p r o j e k t e m e n n y i s é g é n e k n ö v e k e d é s e á l t a l i s i n d u k á l t t e c h n o l ó g i a i f e j l d é s é s a m k ö d t e t é s s o r á s z e r z e t t t u d á s é s t a p a s z t a l a t o k b v ü l é s é v e l. A t á m o g a t á s i p o l i t i k a e l n y e a k o r mt á nsy z áa m á r a, h o g y e g y ú t t a l á g a z a t i i p a r p o l i t i k a k é n t, f e j l e s z t é s p o l i t i k a k é n t i s m k ö d i k, a z a z h a t á s s a l v a n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s e n t ú a z t k i s z o l g á l ó b e s z á l l í t ó i p a r r a. A z e b b l p o t e n c i á l i s a n a d ó d ó p o z i t í v g a z d a s á g i h a t k i a k n á z á s a n e m g a r a n t á l t d, e a r e n d s z e r m e g f e l e l k i a l a k í t á s á v a l b i z t o s í t h a t ó. A t o v a t e r j e d h a t á s o k k ö z t s z e r e p e l h e t a m e g ú j u l ó e r m v e k e g y s é g e i n e k g y á r t á s a, a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s, a b e s z á l l í t ó k a p a c i t á s o k f e j l e s z t é s e é s a t ü z e l a n y a g e l á v a l a m i n t a z e h h e z k a p c s o l ó fd oó g l a l k o z t a t á Ns e. m s z a b a d a z o n b a n e l f e l e d k e z n i a r r ó l, h o g y a z á l l a m i b e a v a t k o z á s n a k n e m c s a k p o z i t í v, h a n e m n e g a t í v h a t á s a i i s v a n n a k. A t á m o g a t o t t m e g ú j u l ó t e r m e l é s e n e r g i a f e l h a s z n á l ó k r a h á r í t o t t t ö b b l e t k ö l t s é g e u g y a n i s k e r e s l e t s z k í t h a t á s ú, a m i kmiáhs a t p i a c o k t e r m e l i r e, s a z o k f o g l a l k o z t a t o t t j a i r a i s. V a l ó j á b a n a z é r t é k e l é s s z e m p o n t j á bt óe l j a e s k é p e t, a z ka éz t a h a t á s e r e d j é t k e l l v i. z s g á l n i A t á m o g a t á s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k f o n t o s s z e m p o n t j a a z ö s z t ö n z é s e n t ú l a p i a c m e c h a n i z m u s h o z v a l ó ielslz k e d é s i s A. l i b e r a l i z á l t v i l l a m o s e n e r g i a p i a c m k ö d é s é t a p i a c k o n f o r m m e g o l d á s o k s e g í t i k, m í g a p i a c t ó l i d e g e n a d m i n i s z t r a t í v k o r l á t o k, i l l e t v n e m p i a c i k e r e t b e n m k ö d t e r m e l é s a k a d á l y o z z a a z t. I l y e n i n k o m p a t i b i l i t á s p é l d á u l a h o g y a k ö t e l e z á t ve él l e l m k ö d m e g ú j u l ó t e r m e l é s m i v e l k i s z o r í t j a a h a g y o m á n y o s f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó p i a c i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t t e r m e l t é s é r t é k e s í t e t t k í n á l a t o t, s e c s ö k k e n t i a z a sb a d p i a c m é r e t é t é s a p i a c l i k v i dé ip tp á seázt é. r t a z e g y e s o r s z á g o k k o m p l e x i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k a t a l k a l m a z n a k a -h k éá tr o m f m e g o l d á s i m ó d v a l a m e l y i k é n b e l ü l. A t o v á b b i a k b a n a z i n t é z m é n y e s á l l a m i ékg öv le t sé s e n k í v ü laid ó z t a t á-t s á m o g a t á s r e n d s z e r k ü l ö n b ö z i n t é z m é n y e s m e g o l d á s a i t é s e z e k t u l a j d o n s á g a i t t e k i n t j ü k á t, ú g y, h o g y a h a n g s ú l y t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s b v ü l é s é t, r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s é t e l s e g í t t á m o g a t á s i r e n d s z e r v i z s g á l a t á r a h e l y ea z z tü ok v. á b b i a k b a n a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s s e l f o g l a l k o z u na k, h e n e r g i a t á m o g a t á s k é r d é s é v e l c s a k a k ö z ö s t e r m e l é s ( k o g e n e r á c i ó ) éa s t á v f t éks e r e t é b e n f o g l a l k o z u n k. 2 1 A t e h e r v é g s e l o s z t á s a t e r m é s z e t e s e n a z e n e r g i a f o g y a s z t á s k e r e s l e t i, i l l e t v e a z e n n e k s e g í t s é g é v e l e l á l l í t o t t v é g t e r m é k e k k í n á l a t i é s k e r e s l e t i r u g a l m a s s á g á t ó l f ü g g e n a l a k u l. 2 5

26 2. 3 A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k m ó d j a i A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k c é l j a t e h á t a m e g ú j u l ó e r m v e k l é t e s í t é s é n e k e l s e g í t é s e, é s a m e g ú j u l ó e n e r g i á k r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s e a z e n e r g i a f e l h a sn zá l á s b a n, s e n n éflo g v a a t e r m e l é s b e n. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n- e r g i a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i á j a k ö r n y e z e t k í m é l, v a g y i s p o z i t í v e x t e r n á l i s h a t á s s a l j á r, a m v i s z o n t t u d j u k, h o g y h a s z n á l a t a é s f e j l e s z t é s e p i a c i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a l u l ö s z t ö n z ö t t A m e g ú j u l ó e n e r g i a p r o j e k t e k e l s e g í t é s e é r d e k é b e n s z ü k s é g v a n v a l a m i l y e n f o r r á s b ó l a n o r m á l p i a c i á r f e l e t t i b e v é t e l t b i z t o s í t ó t á m o g a t á s r a. B á r e g y i l y e n t á m o g a t á s i p o l i t i k a t a l á l k o z h a t a v á l a s z t ó k j ó r é s z é n e k e g y e t é r t é s é v e l, a e n e r g i a ö n k é n t e s t á m o g a t á s r a p í t é r e n d s z e r n e m m k ö d i k. A f o g y a s z t ó r a b í z o t t d e c e n t r a l i z á l t m e g k ö z e l í t é s a g y a k o r l a t b a n n e m b i z o n y u l t e r e d m é n y e s m e g o l d á s n a k. A t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a z ö n t u d a t o s s z a v a z ó k v e v k é n t m á s k é n t v i s e l k e d n e k, s t é n y l e g e s v á s á r l á s a r á n y a j ó v a l a l a t t a m a r a d s za á n dj éó k ú v e r b á l i s p r e f e r e n c i a n y i l v á n í t á s k é n t f e l f o g h a t ó z ö l d e n e r g i a v á s á r l á s i h a j l a n d ó s á g n a k. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s k ö l t s é g e, e n n é l f o g v a á r a i s m a g a s a b b, m i n t a f e k e t e v a g y s z ü r k e t e c h n o l ó g i á k é. C s a k a l e g ö n t u d a t o s a b b, l e g e l k ö t e l e z e t t e b b f o g yk a s znteóm l e s z n e k o p p o r t u n i s t á k e g y é n i v á s á r l á s i d ö n t é s e i k b e n, h a a z a k i a d á s a i k e g y e l é g g é j e l e n t s t é t e l. é 2 2 r e A z v o n a t k o z i k e l k ö t e l e z e t t v á s á r l ó i m a g a t a r t á s t m é g i n k á b b e r o d á l j a a z a t u d a t, h o g y, m í g a m e g v á s á r e n e r g i a a r e n d s z e r s z i n t j é n v a l ó b a n zrö ál sd b ó fl o rz sá r m a z i k, u g y a n a k k o r a v i l l a m o s e n e r g i a h o m o g e n i t á s a, é s a v i l lea nm eo rs g i a r e n d s z e r f i z i k a i s a j á t o s s á g a i m i a t t l e h e t, h o g y a t é n y l e g e s e n e l f o g y a s z t o t t e n e r g i a a k ö z e l i k ö r n y e z e t s z e n n y e z e r m b l s z á r m a z i k. A p o z i t í v e x t e r n á l i a m i a t t i p i a c i e kg uy di ak r l e h e t s é g e s e n y h í t é s i m ó d j a a t e r m e l é s é s f e j l e s z t é s n ö v e l é s e é r d e k é b e n t ö r t é n á l l a m i b e a v a t k o z á s. A z e z z e l k a p c s o l a t o s z a b á l y o z á s n a k k é t f c é l j a v a n. A s z a b á l y o z ó e g y r é s z t s z e r e t n é, h a a m e g ú j u l v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s t e c h n o l ó g i á i m i n é l e l v be br s e n y k é p e s e k l e g y e n e k. J e l e n l e g u g y a n i s m é g n e m a z o k. M á s r é s z t v i s z o n t, a m í g e z n e m t ö r t é n i k m e g, a z t i s s z e r e t n é, h a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l t e c h n o l ó g i á k p i a c i j e l e n l é t e m i n é l k e v e s e b b t á r s a d a l m i r á f o r d í t á s b ó l l e n n e b i z t o s í t h a t ó. M i v e l a p i a z c öi nl tl ue dt av te o s e t i k u s f o g y a s z t ó n e m m e g o l d á s, m a r a d a s z a b á l y o z á s. A s z a b á l y o z ó f p r o b l é m á j a a z, h o g y a k é t c é l e g y ü t t e s é r v é n y e s í t é s e n e m l e h e t s é g e s E n n e k o k a, h o g y a s z a b á l y o z ó m i n d i g k e v é s b é t á j é k o z o t t a z a l k a l m a z o t t é s k i f e j l e s z t h e t e c h n o l ó g i á k r zé ls e t e i r l, m i n t a z a z t h a s z n á l ó é s f e j l e s z t c é g e k. H a p o n t o s a n t i s z t á b l e n n e a z a k t u á l i s t e c h n o l ó g i a i h e l y z e t t e l é s a f e j l e s z t é s i l e h e t s é g e k k e l, a k k o r p o n a z o k a t a t e v é k e n y s é g e k e t t u d n á t á m o g a t n i, é s p o n t o s a n a n n y i r a, a m e n n y i r e a z é p p e n s z ü k s é g e s. I n f o r m á c i ó s h á t r á n y b a n a z o n b a n n e m l e h e t o p t i m á l i s, e g y é n r e ( p r o j e k t r e ) s z a b o t t b e a v a t k o z á s s a l é l n i. P i a c i s z i n t s z a b á l y o z á s s a l k e l l a m e g f e l e l t e v é k e n y s é g 2 2 M i n d e z p e r s z e n e m j e l e n t i a z t, h o g y e z e k a f o g y ra és sz zt bó ek n s a j á t e l c s á b í t h a t ó s á g u k r a i s l vr a e f la e k t á k ö z ö s s é g p o l i t i z á l ó t a g j a i k é n t n e t á m o g a t n á n a k s z a v a z a t u k k a l e g y o l y a n m e c h a n i z m u s t, a m i k e z ü k e t m e g k ö t v e k i z á r j a a z o p p o r t u n i s t a v i s e l k e d é s t, s k ö t e l e z v é t e s z i a m e g ú j u l ó e n e r g i a b i z o n y o s a r á n v á s á r l á s á t. 2 6

27 t e r e l n i a t e r m e l k e t. E r r e a l a p v e t e n k é t e. 2 s 3 z ka ö z t e vr am ne l k e t v a g y a p i a c i á r v a g y a z e l a d h a t ó m e n n y i s é g s z a b á l y o z á s á v a l l e h e t t á m o g a t n i. A s z a b á l y o z ó n a k e z e k k e l t u l a j d o n k é p p e n a t e r m e l k k ö z ö t t i á r v e r s e n y o p t i m á l i s m é r t é k é t k e l l m e ghh a taáz r o z n i a. á r k e r ü l r ö g z í t é s r e a, z t e l j e s e n k i i k t a t j a a z á r v e ra s e ns yz te r r e p l k k ö z, ö t s ta p i a c i m e n n y i s é g e t a z ö l d e n e r g i a a d o t t á r m e l l e t t é r v é n y e s k í n á l a t a h a t áe rz oz ze zl a m e g. s z e m b e n m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s n á l a t e r m e l k á r v e r s e n y b e n v a n n a k e g y m á s s a l, a p i a c i á r a t p e d i g a z ö l d e n e r g i a i p a r á g i k í n á l akt va ó taa d jáa l ta a l m e g s z a b o tm te n n y i s é g m e l l e t t. A k ü l ö n b ö z s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r e k e k é t s z é l s s é g e s e s e t k ö z ö t t h e l y e z k e d n e k e l. A t ö k é l e t e s i n f o r m á l t s á g é s a z é r ó t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g e k i d e a l i z á l t v i l á g á b a n a m e g o l d á s e g y e n é r t é k, a s z e r e p l k i n t e r a k c i ó j á n a k e r e d m é n y e k é n t b e á l l ó e g y e n s ú l y u g y a n a z l e s z, a k á r a z á r a k a k á r a m e n n y i s é g e k e l í r á s á v a l é r j ü k e l. A v a l ó v i l á g b a n a z a z á r r a v a g y a m e n n y i s é g r ö g z í t é s é r e ö s s z p o n t o s í t ó r e n d s z e r e k a t é n y l e g e s p i a c o k i n t é z m é n y i s a j á t o s s á g éa s i a z e b b l a d ó d ó e l t é r ö s z t ö nmz i ak t t i g e n k ü l ö n b ö z e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l h a t n a k. A s z a b á l y o z ó d i l e m m á j a a z, h o g y e r s e b b á r v e r s e n y e s e t é n n a g y r é s z t c s a k a z a k t u á l i t e c h n o l ó g i a i s z i n t m e l l etght a t é k o n y a b b c é g e k ( t e c h n o l ó g i á k ) f o g n a k t e r m e l n i. E z a z o n b a n a z t i s j e l e n t i, h o g y a f e j l e s z t é s r e k ö l t c é g e k a k e nkt öé ls t s hé ag sc zs nö ak i t e l v e r s e n y z i. k A f e j l e s z t é s n ö v e l h e t i a p i a c i r é s z e s e d é s t, d e c s a k c s ö k k e n p i a c i á r m e l G y e n g é b b á r v e r s e n y e s e t é n p e d i g m i n d e n p o n t f o r d í t v a a z v aan k: t u á l i s a n k e v é s b é h a t é k o n y c é g e k i s b e f é r h e t n e k a p i a c r a, v i s z o n t a k ö l t s é g chs aö sk zk ne an i t é si n k á b b a t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t i n é l m a r a d n a k s. Vséogr o n a s z a b á l y o z ó a z za a l t é n n y e l s z e m b e s ü l, h o g y a z e r s e b b á r v e r s e n y b e v e z e t é s e o l cá s ót be bs z i a t e r m e l é s t, a z a z n ö v e l i a t e c h n i k a i h a t é k o n y s á g o t, d e k e v é s böé s z t ö n zi a z i n n o v á c i ót, a z a z r o sbs b z aa d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g s z e m p o n t j á b ó l. A k ü l ö n b ö z s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r e k l é n y e g é b e n t e h á t a b b a n t é r n e k e l e g y m á s t ó l, h o g y e z t a j á r a d é k m i n i m a l i z á l á s v e r s u s i n n-ö osv zá tc öi nó z é s á t v á l t á s t m e l y i k c é l e l b b r e s o r o l á s á v a l o l d j á k m e g i n k á b b. A k e z e l n t i k oí nv ká rn é t s z a b á l y o z á s i h e l y z e t j e l l e m z i ( e n e r g i a f o r r á s, g a z d a s á g i f e j l e t t s é g, i n n o v á c i ó s k a p a c i t á s, s t b. ) d ö n t i k e l, h o g y a z h e l y z e t b e n m e l y i k c é l é r v é n y e s í t é s e, é s í g y m e l y i k s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e o p t i m á l i s. A t o v á b b i a k b a n a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k i n t é z m é n y e s m e g o l d á s a i t t e k i n t j ü k á t, s e z e k r e f o g a l m a z u n k m e g k ö v e t k e z t e t é s e k e t. E l s z ö r a z i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k l é n y e g é t m u t a t j u k b e, m a j d á t t e k i n t j ü k a z o k a t a te l j e s í t m é nkyr i t é r i u m o k a t, a m e l y e k a l a p j á n é r t é ka ez l je üg ky e s m e g o l d á s o k m k ö d é s é t. 2 3 V a n n a k m é g o l y a n e s z k ö z ö k i s, a m e l y e k a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k e t k í v á n j á k k ö z v e t l e n ü l b e f o l y á s o l n i. I d e t a r t o z n a k a b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k é s a z a d ó k e d v e z m é n y e k. A t o v á b b i a k b a n e z e k k e l, m i v e l n e m p r o b l é m a s p e c i f i k u s e s z k ö z ö k, n e m f o g l a l k o z u n k. 2 7

28 2. 4 A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s t á m o g a t á s á r r a s z o l g á l ó i n t é z m é n y e s m e g o l d á s o k Á t v é t e l i t a r i f á k A z á t v é t e l i t a r i f a am le ag pú ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r l é n y e g e, h o g y a s z a b á l y o z ó a t e r m e l t v i lelnaemrogsi a f i x á r o n v a l ó á t v é t e l é t g a r a n t á l j a a m e g ú j u l ó t e r m e l k s z á m á r 2 a. 4 A z á t v é t e l i r e n d s z e r f b b e l e m e i : a p i a c i á r n á l m a g a s a b b, e l r e t e r v e z h e t, h o s s z a b b i d r e r ö g z í t e t t á t v é t e l i t a r i f; a a t e r m e l t e n e r g i a g a r a n t á l t á t; v é t e l e a k e r e s k e d k a v á s á r o l t úmju e gl ó f o r r á s b ó l s z á r m a z ó v i l leanmeors g ia á t v é t e l i k ö l t s é g é t a v i lelnaemrogsi a á r b a n é r v é n y e s í, t ea t tf o g y a s z t á s e g y e g y s é g é r e v e t í t e t t k v á z i a d ó n k e r e s z t ü l t e l j e s e g é s z é b e n á t h á r í t h a t j á k a f o g y a s z t ó k r; a a h á l ó z a t h o z v a l ó h o z z á f é r é s mj eo lg y a, s z e r i n t mae g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s t h a s z n o s í t ó e r m c s a t l a k o z á s i i g é n y é t a z e l o s z t ó é s á t v i t e l i h á l ó z a t t u l a j d o n o s a n e m u t a s í t h a t j. 2 5 a e l M i v e l a z a d o t t á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t k í n á l t mae mn in r y il s éa g b e f e k t e t k d ö n t e n eak z á r f ü g g v é n y e, e n n e k s z a b á l y o z á s a, k í v á n a t o s k e r e t e k k ö z ö t t t aar z t á sá a r v ác ls ta ok z ó m e g f e l e l b e á l l í t á s á v a l l e h e t s é g e s. A z á t v é t e l i t a r i f a e g y s z e r, h a t á s o s ö s z t ö n z, p r o j e k t e k e l i n d í t á s á r a h a t a b e v é t e l i v á r a k o z á s o k a l a k í t á s á n k e r e s z t ü l. A z á t v é t e l i l é n y e g e, h o g y a p r o j e k t b e b e f e k t e t k i s e b b k o c k á z a t t a l ü l s, z e ms b ea s l é t e s í t m é n y a v á r h a t ó é l e t t a r t a m a a l a t t v a g y a n n a k e g y j e l e n t s r é s z é b e n f i x á r a k k a l s z á m o l h a t, s z á m á r a a z ü z l e t i t e r v e z é s j e l e n t s e n e g y s z e r s ö d i k. M i v e l b á r m i l y e n e r m l é t e s í t p r o j e k t a t e r v e z é s t l a m e g v a l ó s í t á s o n á t a z ü z e m e l t ev te é s si zg á m eo ls e n e h é z s é g l e k ü z d é s é t i g é n y l i, v a l ó b a n h a t h a t ó s ö s z t ö n z l e h e t, h a a z ü z l e t i t e r v e z é s s o r á n e g y j o k i s z á m í t h a t ó b e v é t e l i p á l y a i s m e r e t é b e n l e h e t d ö n t e n i. A k i s z á m í t h a t ó s á g n e m i g é n y l i h o g y a z á t v é t e l i á r f e l t é t l e n ü l a z e g é s z i d t a rx t al m e g ay le an t, t h fi is z a t e r v e z h e t s é g e t a z i s l e h e t v é t e s z i, h a a v á l t o z á s a ( p l. e g y i d b e n c s ö k k e n t a r i f a e s e t é n ) e l r e l á t t e r v e z h e t. A l é n y e g, h o g y a v á r h a t ó p i a c i á r a k h o z k é p e s t a t a r i f a o l y a n l e g y e n, a b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s é t g a r a n t á l j a. A z á t vé t e l i t a r i f a r e n d s z e r ö s z t ö n z j e l l e g e n a g y b a n f ü g g a z á t v é t e l i t a r i f a s z i n t j é t l a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k p i a c i é r e t t s é g e, t e r m e l é s i k ö l t s éfgoe g, v a s veenrnséeln y k é p e s s é g e 2 4 E z a z á t v é t e l i g a r a n c i a á t v é t e l i k ö t e l e t z e tjtesléegnkiék n m e g a z é r t é k l á n c v a l a m e l y s z e r e p l j é n é l. A n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t e t e k i n t e t b e n e l é g v á l t o z a t o s, h i s z a z á t v é t e l r e k ö t e l e z e t t l ne yh íe t ó, a r e n d s z e r i r á k e r e s k e d k, v a g y h e l y i e l o s z t á s t v é g z s z o l g á l t a t ó k. 2 5 A h á l ó z a t i h o z z á f é r é s b i z t o s í t á s a, h ámliónzt a taü z e m e l t e t k r e k i r ó t t k ö t e l e z e t t s é g v a l ó j á b a n e g y ö n á l l ó, a m e g ú j u l ó t e r m e l é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r é t l f ü g g e t l e n ü l i s é r t e l m e z h e t a d m i n i s z t r a t í v sz zk aö bz á. l y o z á s i e s A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r n e k, m i n t s z a b á l y o z á s i r e z s i m n e k a z o n b a n j e l l z e m z e es n z k ö z e z a n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m e, h i s z e n e z g a r a n t á l j a, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l k a h á l ó z áa k t b a z t á p l á l h a s s á l t a l u k t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i á t. 2 8

29 i g e n e l t é r, e g y e t l e n, d i f f e r e n c i á l a t l a n á t v é t e l i á r e s e t é n m i no dt it g á cr s amk e l al z e t t a d l e g k e d v e z b b k ö l t s é g t e c h n o l ó g i á k t e l e p í t é s é r e k e r ü l n e s o r. H a a z á r o l y a n m a g a s, h o g n e m c s a k a l e g a l a c s o n y a b b k ö l t s é g t e r m e l k i l l e t v e t e c h n o l ó g i á k s z á m á r a é r i m e g e z e n t e r m e l n i, a k k o r e b b l a z i s k ö v e t k e z i k, h o g y a m a r g i n á l i ks í vtüel r m me il n dn e n m á s e r m e x t r a p r o f i t r a, j á r a d é k r a t e s z s z e r t a z a d o t t á r m e l l e t t. H a a j á r a d é k a t e c h n k ö l t s é g e l n y é b l a d ó d i k, a k k o r t e c h n o l ó g i a i j á r a d é k n a k, h a a z a d o t t t e c h n o l ó g i a m e l l e v a l a m i l y e n t e c h n i k a i j e l l e m z b l ( p l. k e d v e z t e l e p ó h e l ty ü, z e l o l ac ns y a g ), a k k o r t e c h n i k a i j á r a d é k n a k n e v e z z ü k. M í g a t e c h n i k a i k ö l t s é g e l n y o l y a n t é n y e z, a m i n e h e z e e l l e n r i z h e t, e n n e k a j á r a d é k n a k a z a z o n o s í t á s a c s a k a k k o r l e h e t s é g e s, h a a z k e l l o b j e k t í v m ó d o n m e g t e h e t. 2 6 A t e c h n o l ó g i a i j á r a d é k v i s z o n t é r teeglym e n o l y a n, a m i i d e g e n i s a z á t v é t e l i t a r i f a f i l o z ó f i á j á t ó l, m i s z e r i n t a m e g t é r ü l é s h e z s z ü k s é g e s i n d o k o l t t e r m e l é s i k ö l t s é g t ö b b l e t e t c s a k a t e r m e l n e k b i z t o s í t a n i, n e m p e d i g j á r a d é k o t. E z é r t i n d o k o l t a z e g y e s t e c h n o l ó g t a r i f á l i s m e g k ü l ö n b ö zéts e t. M a p é l d á u l a f-e olt eo k t r o m o s ( P V ) t e c h n o l ó g i a a f o l y a m a t o s f e j l e s z t é s e k e l l e n é r e i s j ó v a l d r á g á b b, m i n t a m á r é r e t t n e k t e k i n t h e t s z é l e n e r g i a b i o m a s s z a h a s z n o s í t á s, í g y c s a k e g y m a g a s a b b á t v é t e l i á r r a l l e h e t a t e c h n o l ó g i h a s z n á l a t á t é s k ü l ö n ö s fe en j l e s z t é s é t ö s z t ö n ö z n i. A z á t v é t e l i t a r i f a d i f f e r e n c i á l á s a t ö b b f é l e t é n y e z s z e r i n t i s t ö r t é n h e t, ú g y m i n t : t e c h n o l ó g i a; s p e c i á l i s a d o t t s á g o k ( p l. t e l; e p h e l y ) a z ü z e m b e á l l í t á s i d p o ; n t j a a m e g t é r ü l é s ( a z a z a z á t v é t e l i t a r i f á n g a r a n t á l t á t vt é ti ed l ) t aer lt ia sm; ma e r a l é t e s í t é s ó t a e l t e; l t i d ü z e m m é r e t. A t e c h n o l ó g i á k s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l á s s e g í t s é g é v e l é r h e t e l a t e r m e l é s i k ö l t s j e l e n t s e n e l t é r é s e m e l l e t t a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k d i v e r z i f i k á c i ó j a. A d i f f e r e n c h i á n y á b a n m i n d i g c s a k a z uaáklti s a n l e g g a z d a s á g o s a b b t e c h n o l ó g i á k t e l e p í t é s é r e l e n n e b e f e k t e t i k e z d e m é n y e z é s. A d i v e r z i f i k á l á s o n t ú l t o v á b b i é r v a h a s z n á l a t, f e j l e s z t é s g y á r t á s, s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k é s a z e z e k r é v é n a d ó d ó h a t é k o n y s á g / t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e l é r é s e, v és g s s o r o n a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n ts é sne e. m h a g y h a t ó k f i g y e l m e n k í v ü l a t o v a g y r z t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i h a t á s o k, m i n t a f o g l a l k o z t a t á s v a é p p e n a v i d é k f e j l e s z t é s. A k ö t e l e z á t v é t e l a l k a l m a z á s a s o r á n á l t a l á n o s g y a kkoürllöant b ö z a m e g ú j u l ó e n e r g ia f o r r át s h a s z n o s í t ó e r m v e k á t v é t e l i á r á n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e. E g y k o n k r é t e n e r g i a f o r r á s e s e t é n i s a l k a l m a z h a t ó k ü l ö n b ö z t a r i f a, a z e l t é r t e c h n o l ó g i a v a g y m é m i a t t. A t a r i f á n a k i d b e n s e m k e l l á l l a n d ó n a k l e n n i e. E z k é t m ó d o n a ik s e v éi sb g aé z. k i Hf o r r o t t t e c h n o l ó g i á j úr e n d s z e r b e á l l í t á s i d e j é n m é g m a g a s a b b t a r i f a v o l t é r v é n y b e n, a t e c h n o l ó g i a 2 6 E r r e s o r k e r ü l h e t p é l d á u l ú g y, h o g y a z e g y e s m vse zk én le ek r a t e l e p h e l y e n é r v é n y e s á t l a g o s s z é l v i s z o no yk k ü l ö n b s é g é t f i g y e l e m b e v e v d i f f e r e n c i á l t á t v é t e l i t a r i f á t a d n a k m e g. 2 9

30 f e j l d é s e n y o m á n e l é r t k ö l t s é g c s ö k k e n é s t a z ú j e r m v e k e s e t é n m á r a l a p n a k k e l l t e k i n t e n, i a z a z s z á m u k r a a l a c s o n y a b b t a r i f á t k e l l a. l A k a ltme aczh nio l ó gi á k h a s z n á l a t a s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k g y a k r a n a m e g l é v e r m v e k k ö l t s é g e i t i s E bc b s öl k k e n t i k. k ö v e t k e z i k, h o g y h a a z i n d u l ó t a r i f a j ó l v o l t b e á l l í t v a, aiz d ábtevn é treelái l étrat réik fba e n 2 n e m l e h e t n ö v e k v, k i v é v e a k k o r, h a e z t v a l a m i l y e n k ö li tn sp éu g t v á l t o z á s a i n d o k 7 o. la j a s z a b á l y o z ó f e l a d a t aa d i f f e r e n c i á l á s o p t i m á l i s m é r t é k é n e k b e á l l í t á s a, tm úe l r t e g y b o n y o l u l t t a r i f a r e n d s z e r k i a l a k í t á s a é s k a r b a mn et la lr et tá t s, a h o g iy g e n m u n k a i g é n y e s, v a l ó s z í n l e ng e m i s h a t é k o n y. H a a z á t v é t e l n e m c sa a k m e g á l l a p í t o t t t a r i f á r a, h a n e m a p i a c i á r o n t ö r t é n é r t é k e s í t é s r e v o n a t k o z i k, a m e g ú j u l ó t e r m e l m i n d i g v á l a s z t h a t a z é r t é k e s í t é s m ó d j a k ö z ö t t. H a a p i á r m a g a s a b b, a k k o r é r t é k e s í t h e t p i a c i á r o n ( t e r m é s z e t e s e n p i a c i s z e r z d é s i f e l t é t e l e k h a a l ac s o n y a b b, a k k o r t e r m e l h e t a z é r v é n y e s á t v é t e l i t a r i f á n a k ö t e l e z á t v é t e l k e r e t é b T e r m é s z e t e s e n, h a a v o n z ó p i a c i á r r a é p í t v e a t e r m e l k i l é p a k ö t e l e z á t v é t r e n d s z e r é b l, a k k o r ö s z t ö n z é s i s z e m p o n t b ó l é s a p i a c i k i s z á m í t h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l m á r 2 h e l ye s, h a a n i n c s v i s s 8 z. a úm ti v e l a z á t v é t e l g a r a n t á l t i d t a r t a m a i s e l e v e s z a b á l y o z o t t, e r m é l e t p á l y á j a s o r á n v a l a m i k o r s z e m b e s ü l a p i a c i v e, ra sm ei nb ne y ev la g y b e s z á l l v a g y b e z á r á s r a k é n y s z e r ü l. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n a p r o j e k t e k á l t a lváebrasn e nnyee mz n e k e g y m á s s, a 2 9 l h i s z a z á t v é t e l m i n d e n k i r e v o n a t k o z i k a m e g á l l a p í t o t t f e l t é t e l e k k e l. A z a l a c s o n y a b b k ö l t s é h a t é k o n y a b b p r o j e k t e k t e r m é s z e t e s e n h a m a r a b b m e g t é r ü l n e k. A p r o j e k t e k k ö z t i r i v a l i z á l á s h i á n y a a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t, h o g y s e m m i l yresn e n yv ne y o m á s n e m é r v é n y e s ü l. A s i k e r e s p r o j e k t e k z s i n ó r m é r t é k k é n t s z o l g á l h a t n a k a z ú j b e l é p k r e é r v é n y e s á t v é t e l i á k i a l a k í t á s á n á l. A v e r s e n y r e s z á m í t h a t u n k a t e c h n o l ó g i a b e s z á l l í t ó k o l d a l á n i s, a m i b e l é p k k ö l t s é g e i t s z i n t é n c s ö k k e n t i. E z esk é ga c s ök kö kl et n t é s e k a m e g ú j u l ó p o r t f ó l i ó ö s s z e t é t e l é n e k m e g v á l t o z á s á n k e r e s z t ü l h a t n a k, m i k ö z b e n a m á r b e l é p e t t e r m v e k k ö l t s é g s z i n t j é t a s z a b á l y o z ó e l i s m e r i. E g y á t v é t e l i t a r i f á n a l a p u l ó r e n d s z e r b e n a z ö s z t ö n z, d e i n d o k o l a t l a n j á r a d é k o t n t a r t a l m a z ó á r mg ef e l e l k i a l a k í t á s a é r d e k é b e n t e r m é s z e t e s e n s z ü k s é g v a n a h a g y o m á n y o s k ö z s z o l g á l t a t á s i u t i ( l i) t y s z a b á l y o z á s i m o d e l l b l j ó l i s m e r t k ö l t s é g é s m e g t é r ü l é s i r á t a s z á m í t á s r a. B i z o n y o s i d k ö z ö n k é n t i n d o k o l t a k o r á b b i i d p o n t b a n b e l é p e t t e r m v e k k ö l t s é g e i h e z sbzoat t á r a k t e c h n o l ó g i a i f e j l d é s h a t á s á t f i g y e l e m b e v e v c s ö k k e n t é s e a j á r a d é k k i k ü s z ö b ö l é s e m i a t t. 2 7 E l f o r d u l h a t p é l d á u l, h o g y a k o r á b b a n h u l l a d é k k é n t k e z e l t, s e z á l t a l k ö l t s é g e t o k o( zpó l. e n e r g i a f o r r á s b i o m a s s z a ) h a s z n o s í t á s a e l s z ö r e l h a n y a g o l h a t ó t ü z e l a n y a g k ö l t s. é ga e t t üj ze el l e nat n y a g i r á n t i k e r e s l e t n ö v e k e d é s e a z o n b a n a n n a k á r n ö v e k e d é s é r e, s e z á l t a l k ö l t s é g n ö v e k e d é s r e v e z e t h e t. A s z a b á l y o z ó d o l g a a n n a k m é r l e g e l é s e, h o g y a z á t v é t e l i t a r i f á b a n e z t é r v é n y e s í t h e t v é t e s z i, v a g y e zvt e a a khöo lsts széú g e t i l l e t t á v ú t ü z e l ay na g e l l á t á s i k o c k á z a t o t e l e v e a t e r m e l r e h á r í t j a. 2 8 A t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k á l t a l á b a n ú g y v a n n a k k i t a l á l v a, h o g y a v á l l a l a t n e m u g r á l h at t a a p ki ea dc v e s z e r i n v a g y a t á m o g a t á s k ö z ö t t. H a k i l é p a t á m o g a t á s b ó l, á l t a l á b a n m á r n e m l é p h e t v i s s z a. l é Ep mé is ar te t i l y e n a k k o r k e r ü l s o r, h a a p i a c i á r a k t a r t ó s a n m a g a s a b b n a k í g é r k e z n e k, m i n t a z á t v é t e lb i b ta az ro ikfn a á, l s l e g i n k á a t e c h n o l ó g i á k n á l, a m e l y e k a m ú g y i s k ö z e l p i a c é r e t t e k. 2 9 V e r s e n y e z t e t é s r e k e r ü l h e t s o r, h a a r e n d s z e r b e n m s z a k i o k o k b ó l vaapl aacm i tláy s e n k ok r l á t v a n, m i n t p é l d á u l a s z é l e r m v e k n é l, a h o l a r e n d s z e r i r á n y í t á s á l t a l m é g k e z e l h e t t e r m e l k a p ah ce it t áú s j e r e j é i g l e e r m v e t r e n d s z e r b e á l l í t a n i. 3 0

31 A z á t v é t e l i t a r i f a m e g f e l e l e n k a r b a n t a r t v a ú g y m k ö d i k, m i n t e g y ö s z t ö n z s z a b á l y o z á s. m e g f e l e l s z i n t e n b e á l l í t o t t t a r i f a m e l l e t t a v á l l a l att é k a o n yk sö ál g t s ée gr he ad m é n y e i t m e g t a r t h a t j a, e z á l t a l é r d e k e l t a k ö l t s é g c s ö k k e n t é s b e n. E g y b i z o n y o s i d e l t e l t é v e l s z a b á l y o z ó ú g y m ó d o s í t h a t j a a z á r a k a t, h o g y a z e l é r t, s m á r r ö g z ü l t k ö l t s é g h a t é k o n y s á s z i n t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l c s ö k k e n t i a t a r i f á t. A z éú p j o n nk ao n r s zb e r l e r m a z á r a k k a r b a n t a r t á s a e s e t é n k i s e b b á t v é t e l i t a r i f á v a l v a g y r ö v i d e b b g a r a n t á l t á t v é t e l i i s z á m o l h a t, m i n t k o r á b b a n p i a c r a l é p t á r s a. I g a z u g y a n, h o g y a z á t v é t e l i t a r i f a k o c k á z a t c s ö k k e n t g a r a n c i á l i s e s z k ö z a s z a b á l y o z ó, r éd se z én r e m l m i n d e n d l e l e l e v e a m e g á l l a p í t á s p i l l a n a t á b a n z, a h i s z a b á l y o z ó a t a r i f á t tk a r tb ha an t j a. M i v e l a z ö s z t ö n z é s a k k o r h a t é k o n y, h a s t a b i l é s k i s z á m í t h a t ó k ö r n y e z e t e t j e l e n t, n e m c é l s z e r a z i n d u l á m e g á l l a p í t o t t -pá ár l y a m e g v á l t o z t a t á s a, m ea r t h i t e l e s s é g e l v e s z t é s e r o n t j a a z e g é s z t á m o g a t á s i r e n d s z e r h a t é k o n y s á g á t. C s a k n a g y o n i n d o k o l t e s e t b e n, a z a z e x t r é m j á r a d é k, v a g y a g a z d á l k o d á s i k ö r ü l m é n y e k k o r á b b i k a l k u l á c i ó t f e l b o r í t ó d r a s z t i k u s v á l t o z á s a e s e t s z a b a d k o r r e k c i ó s c é l b ó l m ó d o s í t a n i r á ba b ak n o m e g h a t á r o z o t t á-p rá l y á t. T e r m é s z e t e s e n a b e f e k t e t k a s z a b á l y o z ó i o p p o r t u n i z m u s k o c k á z a t á t i s b e á r a z z á k a p r o j e k t é r t é k e l é s e s o r á n. E z p o n t ú g y m k ö d i k, m i n t m á s s z a b á l y o z á s i e s e t e k b e n : m i n é t ö b b a b i z o n y t a l a n, k é t e s, v i t á r a i l l e t v e d i s z k r é c i ó s d ö n t é s r e l e h e t s é g e t l a d ó e l e m, d r á g á b b a p r o j e k t. A s z a b á l y o z ó t e h á t e l e v e c s ö k k e n t h e t i a z á t v é t e l i á r ( g a r a n t á l t p r é m s z i n t j é t, h a k i s z á m í t h a t ó b b á t e s z i a r e n d s z e r t, a z a z h o s s z a b b t á v r a k é p e s h i t e l e e l k ö t e l e z n i m a g á t. A z á t v é t e l i t a r i f a s z á m o s o r s z á g b a n s i k e r e s e n ö s z t ö nm öe zg tú e j u l a ó t e r m e l é s m e g j e l e n é s é t, e l t e r j e d é s é t. A s i k e r k u la cg sa a s a á t vm é t e l i á r é s -pa áz l yáa r r ö g z í t é s n e k k o c k á z a t c s ö k k e n t h a t á s a v o l t. T e r m é s z e t e s e n e n n e k a r e n d s z e r n e k v a n n a k v e s z é l y e i i s, m i v e l a z i n d o k o l a t l a n u l m a g a s á t v é t e l i t a r i f a a z e z e n k e r e s z t ü l e l é r h e t j á r a m e g s z e r z é s é r e ö s z t ö n z i a b e r u h á z ó k a t, h i s z í g y a p i a c i p r o f i t n áal n smz ai g an si af bi b k á n s n y e r e s é g r e t e h e t n e k s z e r t. I l y e n e s e t b e n e g y m e g ú j u l ó e r m é p í t é s i a r a n y l á z i n d u l b E z v i l á g o s i n d i k á t o r a a n n a k, h o g y a m e g á l l a p í t o t t á r t ú l s á g o s a n i s j ó, g a r a n t á l t e x t r a p t a r t a l m a z. I l y e n k o r e g y é r t e l m, h o g y a s z a b á l y o z á s náalk n ika o rkre. i 3 l 0 gl A r e n d s z e r m k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s v i s s z a c s a t o l á s t c s a k a t a p a s z t a l a t o k e l e m z é s e a l a p j á n y e r h e t ü n k. A z á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t, r o s s z u l m e g á l l a p í t o t t t- a ré is f a l eu sl ek tí én n á l at t ú l e g y a r á n t e l f o r d u l h a t. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s zz e ral e k a la m a z á s s o r á n f e j l d t e k, s a z e g y s é g e s d i f f e r e n c i á l a t l a n t a r i f a h e l y e t t a z ö s z t ö n z é s e r s í t é s e, a h á t r á n y o k e n y h í t é s e é r d e k é b e n k ü l ö n f é 3 m e g o l d á s o k a t a l k a l m a z n a k 1. A l e g e g y s z e r b b a z e g y s é g e s d i f f e r e n c i á l a t l a n t a r i f a, a m e l y e g y s é g e s e n u g y a n a z o n a z á r o n v e s z i á t a k ü l ö n b ö z m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l s z á r m a z ó v i l l a m o se n e r g i á t. 3 0 L á s d a s p a n y o l n a p e n e r g i a h i h e t e t l e n f e l f u t á-b s aá n t 2( m e l l é k l. e t ) 3 1 L á s d R i c k e r s o n G r a c e ( ), K l e ipn f l u g e r H e l d - R a g w i t z R e s c h F a b e r ( C) o, r y C o u t u r e K r e y c i k ( ) 3 1

32 A t e c h n o l ó g i á k t e r m e l é s i k ö l t s é g e s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t t a r i f a l é n y e g é b u g y a n ú g y m k ö d i k a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k a t t e k i, n t mv ie n t a z e g y s é g e s t a r i f a. A p r o j e k t é l e t t a r t a m a a l a t t v á r h atté ó k o n hy as á g n ö v e k e d é s p á l y á j á t f e l t é t e l e z i a z i d b e n d e g r e s s z í v t a r i f a. A t e r m e l s z á m á r a g a r a n t á l t á t v é t e l, d e a b e r u h á z á s ü z e m b e á l l á s á n a k i d p o n t j á t ó l t á v o l o d v a c s ö k k e n á r o n. A t a r iá k f d i f f e r e n c i áa l á sn e m c s a k t e c h n o l ó g i a i a l a p o n, h a n e m m á s s z e m p o n t o k a l a p j á n i s t ö r t é n h e t, m i n t p ét le dl áe up lh e l, yü z e m m é r e t v a g y a l é t e s í t é s i d o n pt j a. A z á t v é t e l i t a r i f a e g y f a j t á j a a z ú g y n e v e z e t t z ö l d p r é m i u m r e n d s z e r. E b b e n e m a z á r, h a n e m a p i a c i á r f ö l ö t t i z ö l d p r é m i u m é r t é k e a m e g h a t á r o z o t t, e z a t á m o g a t á s. A i a pc i á r i n g a d o z i k, d e a z ö l d p r é m i u m n a g y s á g a f i x a s z a b á l y o z á s s z e r i n t. A z ö l d p r é m i u m k ö z e l í t i a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r p i a c i z ö l d b i z o n y í t v á n y o s m e g o l d á s h o z. A t e r m e l i t t i s k i v a n t é v e a p i a c i i n g a d o z á s a i n a k, d e g a r a n t á l t a n m e g k a p j a a p gi ya oc m áhnay o s s z e r e p l i s z á m á r a n e m h o z z á f é r h e t z ö l d p r é m i u m o t. O l y a n e z, m i n t h a a z ö l d b i z o n y í t v á n y o s r e n d s z e r m k ö d n e, d e a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n a t e r m e l k, k o c k á z a t m e n t e s, r ö g z í t e t t á r r a l s z e m b e s ü l n é n e k. A z ö l d p r é m i u m a b e f e k t e t i k o c k á z a t o k c s ö ks ke e n té r d e k é b e n k o m b i n á l h a t ó m i n i m u m é s v a g y m a x i m u m á r r a l. E k o r l á t o k e g y ü t t v a g y k ü l ö n v a l a m i l y e n i r á n y b a n s z k í t i k a p i a c i m o z g á s o k h a t á s á t. A t e r m e l é r z é k e l i a m i n i m u m é s m a x i m u m k ö z ö t t m o z g á s o k a t, d e a z á l t a l a e l á l l í t o t t e n e r g i a á t v é t e l i á r a e g y bois z o ná yr m i n i m u m n á l s o s e m l e s z k i s e b b. A z á r m a x i m u m a t e r m e l á l t a l m a g a s p i a c i e s eá tr é n e l é r h e t n y e r e s é g e t k o r l á t o z z a M e n n y i s é g a l a p ú ö s z t ö n z k F O R G A L O M K É P E S Z Ö L D B I Z O N Y Í T V Á N Y A k v ó t a r e n d s z e r a k é t t i p i k u s a n é r t e l m e z e t t p i a c i a z v á ál r t o zé ó s a m e n néyg i s k ö z ü l a m e n n y i s é g s z a b á l y o z á s a s e g í t s é g é v e l p r ó b á l j a a m e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k a t ö s z t ö n ö z n i. A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s b ó l t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i a á t v é t e l e a z a k t u á l i s p i a c i f e l t é t e l t ö r t é n i k, e b b e n n e m é r v é n y e s ü l s z a b á l y o z á s. A z ö l d b i z o n y ídtsvzáe nr y kreer ne t é b e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s v o l u m e n é t é v e n t e m e g h a t á r o z z á k a z é v e s t e l j e s v i l l a m o s e n e r g i-f a o g y a s z t á s b i z o n y o s s z á z a l é k á b a n. M i n d e n m e g ú j u l ó i ea nt e r gm e l a t e r m e l t M W h m e g ú j u l ó e n e r g i a u t á n z ö l d b i z o n y í t v á n y t k a p, a m e l y e t a t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i á v a l e g y ü t t v a g y a t t ó l f ü g g e t l e n ü l é r t é A k e sz íö tl hd e t b. i z o n y t í v á n y ktiááslált í t ö b b o r s z á g b a n ú n. e r e diegt a z o l á s k i a d á s á h o z k ö t i k, m e l y e t a m e gnfeemlzeel t i h a t ó s ág n a k k e l l k i a d n i a z ö l d e n e r g-t i ae r m e l é s f o l y a m a t á r a v o n a t k o z ó u n i ó s é s n e m z e t i e l í r á s o k b e t a r t á s á t i g a z o l a n d ó. A k é t d o k u m e n t u m n e m m i n d e n o r s z á g g y a k o r l a t á b a n k a p c s o l ó d i k 3 2

33 3 2 ö s s z e. A p i a c i é r t é k l á n c e r r e k ö t e l e z e t t s z ekröez pül l im i n d e n k ie nk a z a d o t t é v v é g é n a m e g a d o t t k v ó t a s z e r i n t i a r á n y b a n k e l l r e n d e l k e z n i e i l y e n i g a z o l á s s a l. E l l e n k e z e s e t b ü n t e t é s t k e l l f i z e t n i e e g y e r r e a c é l r a l é t r e h o z o t t a l a p b a, a m imneeg k ú j ub el vó é t e l é t v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s t á m o g a t á sá r a h a s z n á l j á k f e l s( zpé l t. o s z t j á k a m e g l é v z ö l d e n e r g i a t e r m e l k k ö z t, b e r u h á z á s i t á m o g a t á s t a d n a k ú j p r o j e k t e k h e z ). A z ö l d b i z o n y í t v á n b e s z e r z é s é n e k k ö l t s é g é t a k e r e s k e d k é r v é n y e s í t h e t i k a f o g y a s z t ó i á r b a n. A k v ó t a r e n d s z e r e k f e l e m e i a k ö v e t k e z k : a s z a b á l y o z ó á l t a l a d ao z t t é v r e m e g á l l a p í t o t t z ö l d e n-t eer rg mi ea l é s i k v ó; t a a t e r m e l t m e g ú j u l ó v i l l aem no es r g i a e r e d e t é t i g a z o l ó z ö l d b i z o n y í t v á n y é s e n n e k p i a c a; g a r a n c i a a t e r m e l t v i l l ea nm eo rs g i a p i a c i á r o n t ö r t é n g a r a n t á l t h o z z á f é r é s a h á l ó z ; a t h o z á t v é; t e l é r e a k v ó t a k öe tl e z e t t s é g n e m t e l j e s í t é s e e s e t é n a z i g a z o l á s b e m u t a t á s á r a k ö t e l e z e t t s z e r e p l k s z á m á r a m e g h a t á r okzi ovtá t l t á s/ i h e l y e t t e s í t édsíi j (b u y -o u t p r i ). c e A z e l í r t k v ó t a a l a p ú t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k b e n m i n d e n m e g ú j u l ó t e r m e l k é t t e r m é k k e l k e r e s k e d h e t : a v i lolsaemn e r g i a n a g y k e r e s k e d e l m i p i a c o n a z a k t u á l i s p i a c i á r o n v a g y h o s s z a b b t á v ú s z e r z d é s k e r e t é b e n e l a d j a a z á l t a l a t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i á t, a k ü l ö n á z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n p e d i g a t e r m e l t m e n n y i s é g m e g ú j u l ó e r e d e t é t i g a z o l ó t a n ú s í t v á n y t. A k é t p i la öc n k m ü k ö d i k, a m e g ú j u l ó t e r m e l b e v é t e l e a z o n b a n k é t f o r r á s b ó l s z á r m a z i k. M i n d e g y i k p i a c o t a -k k eí rn eá sl la et t m e c h a n i z m u s a s z a b á l y o z z a. H a a k í n á l a t k i s e b b, m i n t a k e r e s l e t, a k k o r m a g a s a b b l e s z a z á r. A s z a b á l y o z ó a k v ó t a e l í r a z ö l d b i z o n y í t v á n s y, e zé z e l e g y ü t t a t e r m e l t z ö l d e n e r g i a i r á n t i p i a c i k e r e s l e t m e n n y i s é g h a t á r o z z a m e g. A z á r a t a z o n b a n a p i a c i m e c h a n i z m u s a l atk eí rt mj ea l. é sa i k ö l t s é g e k h e z k é p e s t m a g a s z ö l d b i z o n y í t v á n-á y r j e l z é s a b e f e k t e t k n e k a r r a, h o g y v a n k e r e s l e t a m e g ú j u l ó v i l l aoms e n e r g i a p r o j e k t e k r e. M i n d a d d i g v a n ö s z t ö n z é s b e l é p é s r e, ú j p r o j e k t e k e l i n d í t á s á r a, m í g k é t p i a c o n e l é r h eat p j áán r a a lp r o j e k t v á r h a t ó b e v é t e l e a k ö l t s é g e k e n t ú l f e d e z i a k o c k á z a t t a l a r á n y o s e l v á r t n y e r e s é g e t. A b e f e k t e t k k a l k u l á c i ó j á n a k e g y i k f e n t bi e m v á l t o z ó j a t e h á t a v iel nl ea rm go is a n a g y k e r e s k e d e l m i p i a c i á r a. E z z e l a z a g o n d, h o g y n e h e z e n j e l e z h e t e l r e, s s o k t é n y b e f o l y á s o l j a, ú, gmyi n t : a k e r e s l e t a l a k u l á s a ( e z m a g a i s t ö b b ö s s; z e t e v s ) k í n á l a t i o l d a l i v e ; r s e n y t e r m e l é s i k ö l t s é g e k f o s sizl i s t ü z e l a n y a g o k, n u k l e á r i s f t e l e m e k, s t b. á r á n a k a l a k u l á; s a k ö r n y e z e t v é d e l m i e l í r á s o k b e t a r t á s i k ö l t s é g é n e k a; l a k u l á s a 3 2 A k ö t e l e z e t t s é g a z é r t é k l á n c k ü l ö n b ö z s z e r e p l i h e z a l l o k á l h a t ó. Á l t a l á b a n a v i l l a me od s k, e n ea r g i a k e r e s k k ö t e l e z e t t e k, d e l e h e t n e k a t e r mveal g y k a v é g f o g y a s z t ó k i s. E z u t ó b b i a z o n b a n a m e g v a l ó s í t á s s z e m p o n t j á b ó l s o k k a l t ö b b b o n y o d a l m a t j e l e n t. 3 3

34 n e m m e g ú j u l ó t e r m e l é s t t e r h e l a; d ó k á l l a m i t á m o g a t á s o k m á s n e m m e g ú j u l ó, d e n e m s z e n n y e z p r o j e k t e k s z á m á r a ( p l. n u k l e á r i s e r e k m ev s e t é n.) A b e f e k t e t k m á s i k f o n t o s d ö n t é s i v á l t o z ó j a a z ö l d b i z o n y í t v á n y á r á n a k v á r h a t ó a l a k u l á A b i z o n y í t v á n y i r á n t i k e r e s l e t e t a s z a b á l y o z ó k v ó t a e l í r á s a h a t á r o z z a m e g, a m i i d v á l t o z h a t, d e a v á l t o z á s i r á n y a e g y é r t e l m e n c s a k n ö v e k e dh éa s a l ek hí en t á. l a t j e l e n t s e n e l m a r a d a k v ó t a á l t a l m e g h a t á r o z o t t k e r e s e t t m e n n y i s é g t l, a b i z o n y í t v á n y á r a a m a g a s b s z ö k i k, e z z e l j e l e z v e, h o g y a p i a c n a k v a n i g é n y e a z ú j o n n a n l é t e s í t e n d m e g ú j u l k a p a c i t á s r a. A z e l í r t k v ó t a i g a z o l á s á n a k e l m a r a d á s a eetse entd é n k öf ti ez l e z e t t s é g m e g v á l t á s v a g y h e l y e t t e s í t é s i a z do ín jb a n á r k o r l á t k é n t m k ö d i k a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n, m i v e l e n n é l m a g a s a b b á r a t e g y k e r e s k e d n e ék r ds e m e s f i z e t n i e. H a u g y a n i s a z á r e s z i n t f ö l é e m e l k e d n e, a k k o r e l e v e j o, b bh a n a jz á ri g a z o l áb se s z e r z é s e h e l y e t t a m e g v á l t á s k i f i z e t é s é t v á l a s z t j a s. z a ba á l y o z ó á l t a l m e g h a t á r o z o t t h e l y e t t e s í t é s i d í j k ö v e t k e z é s k é p p e n e g y á rm a x i m u m, a z a z e g y ásrz a b á l y o zá s i v á l t o z ó. S z i n t j é n e k m e g h a t á r o z á s á v a l a s z a b á l y o z ó m a g a s z a b k o r l á t o t a k v ó t a r e n d s z e r b d e n m k ö b e f e k t e t é s i ö s z t ö n z k n e k. H a e z a z á r n e m e l é g m a g a s, a k kr or n t ej laa e v e b e r u h á z á s i ö s z t ö n z k e t, m e r t k o r l á t o z z a a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n e l é r h e t j Hö a v e da e l m e t. m e g v á l t á s i d í j ea fz f e k t í v k o r l á t, a k k o r a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e nt de sk zi en r t h ne et m t i s z t a m e n n y i s é g i s z a b á l y o z ná as k. A h e l y e t t e s í t é s i d í j i s m e g h a t á r o z ó s s z a b á l y o z ó e l e m k é n t v a n j e l e n. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r b e n m ea g ú j u l ó v i l l a m oe sn e r g i a-t e r m e l é s b e b e f e k t e t v á l l a l k o z tó e h á t k é t p i a c i á r e l r e j e l z é s e a l a p j á n s ka kl k ou r l á rl u, h á zb e, h a a v i l l a m o s e n e r g i a-p i a c o n é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n e g y ü t t e s e n e l é r h e t b e v é t e l m e l l e t t a p r o j e n y e r e s é g e s n e k í g é r k e z i k. T e r m é s z e t e s e n a b e f e k t e t k d e c e n t r a l i z á l t a n d ö n t e n e k, í g y s z i m u l t á n z a j l ó b e r u h á z á s o k t ú l k í n á l a t o t i s e r e d m é n y e z haem ti n e k l, e n y o m j a a z ö l d b i z o n y í t v á n y o k á r á t, s t, á r c s ö k k e n t l e h e t a v i l l a m o s e n e r g i a p i a c o n i s. A m i k o k v ó t á t m e g h a l a d ó m e n n y i s é g m e g ú j u l ó t e r m e l é s r e n d s z e r b e á l l t, a z ö l d b i z o n y í t v á n y o k p i a c i á r a n u l l a k ö r ü l i é r t é k r e c s ö k k e n. A k v ó t a r e n d s z e r p i a c i j eb l l e gaéd ó d ó a n e g y é r t e l m e n t ö b b a b i z o n y t a l a n s á g, a m i a b e f e k t e t k e t m i n d e n k é p p e n f o k o z o t t a b b ó v a t o s s á g r a i n t i, a b e r u h á z á s e l i n d í t á s á h o z t ö b b i n f o r m á c i ó r a v a n s z ü k s é g é s a b e v é t e l e k t e k i n t e t é b e n a k o c k á z a t e g y é r t e l m e n n a g y o b b a 3 g a r a n t á l t á t v é t e l i t a reinfdásk z e r é h e z k é p e s 3 t. A k v ó t a r e n d s z e r t e h á t a b e f e k t e t k s z á m á r a s z i g n i f i k á n s a n m a g a s a b b k o c k á z, a t os t e z á l t a l m a g a s a b b t k e k ö l t s jé eg le et n t. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a b e r u h á z á s o k k é s b b é s l a s s a b b a n i n d u l n a k b e, a m i k o r a s z e r e p l k m á r e l é g b i z t o s a k a d o l g un k. b ar á a d á s u l a k v ó t a r e n d s z e r n e m d i f f e r e n c i á l a t e c h n o l ó g i á k t e k i n t e t é b e n, s e z n e h e z e n i s o r v o s. 3 o 4 l hea bt bóe n a r e n d s z e r b e n m i n d i g a z é p p e n l e g o l c s ó b b t e c h n o l ó g i á k j e l e n n e k m e g c s a k a p i a c o n, a m i k e v é s b é s z o l g á l j a a j ö v r e i r á n y u l ó K + F t e v é k e n y s é g e t, c ha n ot le ó g i a i ú j í t á s o k k i f e j l e s z t é s é t. 3 3 L á s d B u t l e r N e u h o f f ( ), M i t c h e Bl al u k n e c h t C o n n o r ( ), K i l d e g a a r d ( ) 3 4 A d i f f e r e n c i á l á s e l k é p z e l h e t, d e a z e l t é r t e c h n o l ó g i á kó r a k üvl oö n a t k vo óz t á k d a r a b o k r a t ö r i k a z e g y s é g e s z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o t i s, h i s z m i n d e n d e f i n i á l t t e c h n o l ó g i á n a k k ü l ö n z ö l d a cb a i zlo en sy z í, t v á n y p i a h o l k i s e b b l e s z a l i k v i d i t á s i s. 3 4

35 B á r a z ö l d b i z o n y í t v á n y ok s v ó t a r e n d s z e rk é t s é g k í v ü l s o k k a l i n k á b b k opnifaoc r m m e g o l d á s, m i n t a z á t v é t e l i t a r i f á k, d e n e m h a t o l y a n g y o r s a n é s d i f f e r e n c i á l t a n, m i n t a z. E z t t á a l á, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a a r á nv yo rn a t k o z ó c é l k i t z é s e k t e l j e s í t é s e á l t abl á r b a n n e m f e l t é t l e n ü l e l m a r a d a z ö l d b i z o n y í t v á n y ta l k a l m a z ó o r s z á g o k e s e t é b e n. T e r m é s z e t e s e n e b b e n a r e n d s z e r b e n i s e l f o r d u l, h o g y a s z e r e p l k p á r h u z a m o s c s e l e k v é s e f o l y t á n a t e r v e z e t t k v ó t á t m e g h a l andnó y ims eé g k a p a c i t á s l é t e s ü l a p i a c oz n ö. l d A b i z o n y í t v á n y o s k v ó t a r e n d s z e r e l n y e a z á t v é t e l i t a r i f á k k a l s z e m b e n é p p e n a z, h o g y a t ú l k í n á l a t n e m n ö v e l i, h a n e m c s ö k k e n t i a f o g y a s z t ó k k ö l t s é g é t, m i v e l l e e s i k z ö l d b i z o n y í t v á n y á r a. A c s ö k k e n á r n e g a t íav c s av ti os ls áz s k é n t m k ö d i k, a b e v é t e l i k i l á t á s o k r o m l a n a k a b e f e k t e t k s z á m á r a, s b e f e k t e t é s e k e t e l h a l a s z t j á k, h a c s a k n e e m e l k e d i k a k v ó t a. A z á t v é t e l i t a r i f a n e m t a r t a l m a z i l y e n ö n s z a b á l y o z ó m e c h a n i z m u s t. á t v é t e l i t a r i f a a l a p ú r e n d s z e r m i n d -, a z m i na d l ua l t ú l t e l j e s í t é s l e h e t s é g é t a s z a b á l y o z ó f e l e l s s é g é v é t e, s z di e a k o c k á z a t v i s e l é s e, n é lm ke ür t l a t ú l t e l j e s í t é s t ö b b l e t k ö l t s é g é t e g y é r t e l m e n a f o g y a s z tróa k h á r í t. j a A K V Ó T A A U K C I Ó S M E N N Y I S É G I S Z A B Á L Y O Z Á S A m e g ú j u l ó e n e r g i at e r m e l é s i k v ó t á k e l í r á s a n eam z e g y e t l e n m ó d j a a m e n n y i s é g i t í p u s ú s z a b á l y o z á s n a k. K o r á b b a n t ö b b o r s z á g b a n i s a l k a l m a z t á k a z a u k c i ó s k v ó t a k i o s z t á s t. A a u k c i ó c é l j a k e t t s. A s z a b á l y o z ó e g y r é s z t a z t a k a r j a b e b i z t o s í t a n i, h o g y é p p a v a l ó s u l j o n m e g, a z a z a k v ó t a s z e r i n t i s ém g e n n yk ia p a c i t á s j ö j j ö n l é t r e, d e t ö b b s e m m i e s e t r e s e m. M á s r é s z t a z a u k c i ó t k és nz t r h a s z n á l j a a h h o z, h o g y a l e g k i s e b b k ö l t s é g g e l t e r m e l k l é p j e n e k b e a p i a c r a. E n n e k a m e g o l d á s n a k a l é n y e g e : m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s i k v ó t a m e g h a t á r o; z á s a a m e g ú j u l ó t e r m eé ls i k v ó t a a u k c i ó s k i o s z t á s a, a h o l a t e r m e l k a m e n n y i s é g r e l i c i t á l n a k, s a l e g k i s e b b t á m o g a t á s t p ái lg yé án zy ó l k a p j a m e g a k v ó t á; t g a r a n c i a a t e r m e l t v i l l ea nm eo rs g i a á t v é t e l é; r e a h á l ó z a t i h o z z á f é r é s b i z t o; s í t á s a a m e g ú j u l ó v i l l a meo ns e r g i a-t e r m e l é s t ö blb e t k ö l t s é g é t a f o g y a s z t ó k m e g f i z e t i k a v é g f o g y a s z t ó i á r b a n. A b e f e k t e t k a p r o j e k t é l e t t a r t a m a s o r á n a z a u k c i ó n i g é n ay de hl at t jáárk o n e l a t e r m e l t v i l l a m o s-e n e r g i á t. A m e n n y i b e n a z ü z l e t i t e r v ü k m e g f e l e l v o l t, s n e m v á l l a l t a k l e h e t e t l á r a t, a b e v é ts e l a, m e g t é r ü l é s b i z t o s í t o t t. A z a u k c i ó s r e n d s z e r e g y i k t a p a s z t a l a t a a z o n b a 3 5 é p p e n a z a m i e g y é b k é n t m i n d e n a u k c i ó n á l f e n n á l, lh o g y g y a k r a n a z n y e r, a k i v a l a m i o k b ó l k e v é s b é i n f o r m á l t, k o c k á z a t v á l l a l ó b b s e m i a t t t ú l v á l l a l j a m a g á t, a z a z e b b e n e s e t b e n al a c s o n y a b b á r m e l l e t t í g é r i b e a p r o j e k t e t, m i n t a m i m e l l e t t a z m e g t é r ü l h e t n M i v e l a z a u k c i ó m e g e l z i a b e r u h á z á s t, s a n y e r t e s s é g n e m j e l e n t k ö z t e l e z e t t s é g e t, c j o g o t, a b e f e k t e t m e n e t k ö z b e n m é g v i s s z a l é p h e t. A z a u k c i ó s k v ó t a k i o s z t á s e g y i k f o n t t a p a s z t a l a t a é p p e n a z, h o g y a b e f e k t e t k g y a k r a n m e g g o n d o l j á k m a g u k a t, s e l h a l a s z t j á k a 3 5 A j e l e n s é g a g y z e l e m á twkia n n e( r s c u r) s e n é v e n i s m e r t a z a u k c i ó s os dz a lk oi mr b a n. L á s d p é l d á u l K l e m p e r e r ( ) 3 5

36 p r o j e k t e t v a g y e g y á l t a l á n nv ea m l ó s í t j ámke g. 3 6 A t e r v t e h á t s z i n t e s o h a s e m t e l j e s ü l, a z e n g e d é l y e k a d d i g p i h e n n e k, m í g a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k t e c h n o l ó g i a i f ae dj ól d ó d é s b l c s ö k k e n é s e v a g y m á s t é n y e z k m i a t t a p r o j e k t n e m v á l i k v a l ó b a n v o n z ó v á. A z a u k c i ó s m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s m e l l e t t á l t a l á b a n j ó v a l k e v e s e b b b e r u h á z á s v a l ó s u l m e g, m i n t a á t v é t e l i t a r i f a e s e t é n. N a g y o n h a t é k o n y a z o n b a n a z a u k c i ó a k ö l t s é g eá k s á bf aé n k, e n t a r t h i s z c s a k a l e g a l a c s o n y a b b a j á n l a t t a l l e h e t b e l é p é s i j o g o t n y e r n i A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ea r m e l é s t ö s z t ö n z k ü l ö n b ö z i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k é r t é k e l é s e A z e g y e s m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s t t á m o g a t ó m e g o l d á s o k t e l j e s i n f o r m á c i ó e s e t é n é s z é r ó t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g e k i d e a l i z á l t v i l á g á b a n u g y a n a r r a a z e r e d m é n y r e v e z e t n e k. A v a l ó v i l á g b a n a z o n b a n e l t é r ö s z t ö n z k e t j e l e n t e n e k, e l t é r k ö v e t k e z m é n y e k k e l. A z a l á b b i a k b a n e z e k e t a m ó d s z e r e k e t é r t é k e l j ü k a z a l á b b i h a t á s o k t e k i n t e t é b e n : t á m o g a t á s i k ö lt s é g e k ko n t r o l l j a s t a t i k u s h a t é k o n y s á g d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g b e r u h á z á s i k o c k á z a t é s k a p a c i t á s k ö r n y e z e t i h a t á s i p a r f e j l e s z t é s f o g l a l k o z t a t á s k o m p a t i b i l i t á s a l i b e r a l i z á l t v i l l a m -p o sieancecragli a a s z a b á l y o z á s b e f o l y á s o l á s á n a k l e h e t. s é g e A t á m o g a t á s i ö kl t sé g e k ko n t r o l l j a A m e g ú j u l ó e n e r g i a e l á l l í t á s i k ö l t s é g e á l t a l á b a n m a g a s a b b, m i n t a f o s s z i l e n e r g i a h o r d o z ó k fl eh a s z n á l á s á v a l t e r m e l t v i l leanmeorsg i a ( ö k o a d ó n é l k ü l i ) á r a. M i v e l a k e t t k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e t a sf zo tg óy k a f i z e t i k m e g m a g a s a b b á ár r a m f o r m á j áabn, f o n t o s, h o g y e z a k i a d á s i t ö b b l e t a f o g y a s z t ó k é r d e k é n e k v é d e l m é b e n m i n é l k i s e b b l e g y e n. E z t l e g i n k á b b a z s e g í t i, h a a t e r m e l k v e r s e n y e z n e k e g y m á s s a l, s e z a r i v a l i z á l á s s z o r í t j á r a k a t. A m e n n y i s é g i a l a p ú ö s z t ö n z r e en k d s ze es re t é n m k ö d i k i n l y ev e r s e n yh a t á s, m í g a z á r a l a p ú r e n d s z e r b e n n, e vm a g y a l i g. A z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t éb n e r a u h á z á s t m e g t é r í t é s f ot le yr ó m e l é s t f i n a n s z í r o z ó m i nt d k é b e v é t e l h e z c s a k p i a c i v e rksöernü yl m é n y e k k ö z öt t l e h e t h o z z á j u t n i. A v ielnlearmgoisa p i a c o n, s a z ö l d byi íz to vn á n y p i a c o n i s a v e r s e n y d ö n t a z á r a k r ó l, s e g y ú t t a l e z t a j e l z é r t é k e l i k a p o t e n c i á l i s b e f e k t e t k, a m i k o r a b e f e k t e t é s r l d ö n t e n e k. H a a t e r m e l é s j k i s e b b a k v ó t á h o z k é p e s t, a k k o r m a g a s l e s z a z ö l d b i z o n y í t v á n y á r a, a m i t ö b b t e r m e 3 6 A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g t a p a s z t a l a t a i nealk é séérrte é kl á s d M i t c -C h eolnln o r ( ) 3 6

37 b e l é p é s t i nu dk á l j a. A z i d l e g e s, á t m e n e t i e x t r a p r o f i t a v e r s e n y s a r k a n t y ú j a. É r d e k m ó d o n v i s z o n t é p p e z v e z e t e l a k i a d á s o k c s ö k k e n é s é h e z, m i v e l a z ú j b e l é p k m e g j e l e n é s e á l t a l e r s ö d v e r s e n y l e n y o m j a a z á r a k a t a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n. A k ö l t s é g k o n t r m k ö d i k, b á r a v a l ó s á g b a n a z é r t h o s s z a b b i d a l a t t é s n a g y o b b k i l e n g é s e k k e l k e r ü l s o r a l k a l m a z k o d á s r a. A z a u k c i ó v e r s e n y a p i a c é r t, a t e r m e l k t e h á t v e r s e n y b e n k í n á l n a k e g y m á s a l á, h o g y r u h á z b e k e v e s e b b t á m o g a t á s é r t. A v e r s e n y a z o n b a n m i n d i g c s a k za öz n kiéd n t k ö k i í r t á r v e r é s r e e g y s z e r s ö d i k, a k é s b b i e k b e n a n y e r t e s j o g o s u l t a r r a, h o g y a z e r m t e r m e l é s é r e e l r e m e g h a t á r o z o t t t á m o g a t á s i i d t a r t a m a az l a tu tk c in ó e l é r t á r o n a d j a á t a v i l l a m o se n e r g i á t. A t i s z t a á t v é t e l i t a r i f a m o td ée n l l t e ls je e s e n h i áink y za v e r s een ly e m. A z á t v é t e l i á r é s p i a c i á r t e l j e s e n k ü l ö n p á l y á n h a l a d. M i n d e n k i j o g o s u l t a g a r a n t á l t á t v é t e l i á r o n á t a d n i a t á r a m o t, í g y a k ö l t s é g e k k é z b e n t a r t á s á n a k f e l e l s s é g e k i z á r ó l a g a s z a b á l y o z ó r a h á r u l! s z a b á l y o z ó a z ú j b e l é p k f e l é dmo et gt a á t v é t e l i t a r i f á t t e r m é s z e t e s e n a t e c h n o l ó g i a i f e j d é s é s k ö l t s é g c s ö k k e n t ü z e m e l t e t é s i t u d á s g y a r a p o d á s a m i a t t f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n t h e t i. A z ö l d p r é m i u m t í p u s ú á t v é t e l i t a r i f a e s e t é n p e d i g a m e g ú j u l ó t e r m e l é s á r m o z o g a p i a c i á r r a l, c s a k a p r é mni au gmy s á g a v á l t o z a t l a n. A z á ti v é tr e nl d s z e r t a r t a l m a z h a t v e r s eenlye m e t i s, h a v a l a m i o ke bg óy l a d o t t t e c h n o l ó g i á b a ó l r e n d s z e r b e á l l í t h a t ó k a p a c i t á s k, i ms ie nb t b a p r o j ek ít n á l a. t I l y e n k o r a z a d o t t t e c h n o l ó g i á r a v o n a t k o z ó á t v é t e l i t a r i f a c s a k e g y m a x ia m ui m h, e z k é p e s t a pr o j e k t t e l p á l y á z ó n a k l e f e l é k e l l l i c i t á l n i, d e a z á t v é t eigl é n y e l t g a r a n t á l t i d t a r ta a mi s l e h e t o l vy áa ln t o z ó, a m i b e n v e r s e n y e z n i. k e l l I l y e n e s e t b e n a z o n b a n m á r n e m t i s z t a á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r r l v a n s z ó. A k ö t e l e z á t v é t e l e s e t é n a z a t é n y, h o g y a z áit fv áé t e la i s tz a rb á l y o z ó á l l a p í t j a m e g l e h e t v é t e s z i a z t h oig s y, a z e r e d m é n y t a l á t h a t a t l a n k é z h e l y e t t a j á r a d é k v a d á s z o k 3 7 l o b b i z á s á n a k k i t e t t p o l i t ei lk ta o r z í t s a. Ö s s z e s s é g é b e n a z t m o n d h a t j u k, h o g y a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n a l e g n a g y o b b a z e s é l y e a n n a k, h o g y a m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i k i a d á s o k e l s z a l a d n a k. É p p z é er t b i z t o s í t é k k é n t s z ü k s é g v a n e g y o l y a n r e n d s z e r e s é s k i s z á m í t h a t ó k o r r e k c i ó s m e c h a n i z m u s k i a l a k í t á s á r a, a m e l y a z á t v i t e l i t a r i f á t a z a k t u á l i s m e g t é r b i z t o s í t ó s z i n t h e z i g a z í t j a S t a t i k u s h a t é k o n y s á g : toelcóhgni av á l a s z t á s é s m ß k ö d t e t é s A m e g ú j u l ó e n e r g itae r m e l é s ö s z t ö n z i t l a z t i s e l v á r h a t j u k, h o g y a t e r m e l k e t a h a t é k o n y t e r m e l é s r e s z o r í t s a. E z k é t s z i n t e n, a z a l l o k a t í v é s a t e c h n i k a i h a t é k o n y s á g s z v i z s g á l h a t ó. A z a l l o k a t í v h a t é k o n y s á g s z i n t j e a tge ic ah vnáo l aós z t á s. A z ö l d b i z o n y í t v á n y é s a k v ó t a a u k c i ó a b e l é p é s i d p o n t j á b a n a h e l y i a d o t t s á g o k n a k m e g f e l e l l e g h a t é k o n y a b b t á m o g a t á s r a j o g o s u l t t e c h n o l ó g i a k i v á l a s z t á s á r a ö s z t ö n ö z, a m i t a t a p a s z t a l a t o k m e g e r s í t e n e k 3 8. A d i f f e r e n c i á l a t l a n á t v i t ve al l i ut ga yr ai nf eá z a h e l y z e t, h a a z á t v é t e l i á r a l e g a l a c s o n y a b b k ö l t s é g t e c h n o l ó g i á h o z i g a z o d i k. H a a k ü l ö n b ö z m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k t e k i n t e t é b e n d i f f e r e n c i á l t á t v é t e l i t a r i f á t, a lk k ao lr m a ze ul ne kv e 3 7 E r r l á l t a l á n o s a n l á s d p é l d á u l J Co un le ls i s( ) 3 8 L á s d p l M. e n a n t e a u F i n o n L a m y ( ), B u t l Ne er u h o f f ( ) 3 7

38 e l t e k i n t ü n k a z a l l o k a t í v h a t é k o n y s á g é r v é n y e s í Et bé bs eé n t l a. z e s e t b e n a z o n b a n e z t u d a t o s k ö z p o l i t i k a i v á l a s z t á s t j e l e n t, a hkiüslzö n b ö z m e g ú j u l ó e n e r gt ie ar m e l é s i m ó d o k d i f f e r e n c i á l t t á m o g a t á s a h o s s z a b b t á v ú s t r a t é g i a i s z e m p o n t b ó l v é d h e t l e h e t. A m á s i k s t a t i k u s h a t é k o n y s á g a t e c h n i k a i h a t é k o n y s ákg o. r Eéz r v aé kn y e s ü l, h a m k ö d i k o l y a n m e c h a n i z m u s, a m i a z e l v i p r o f i t m a x i m a l i z á l á s i m o t í v u m o n t ú l v a l ó b a n ö s z t ö n z i a e g y e s t e r m e l k e t a l e g k i s e b b k ö l t s é g t e r m e l é s r e. A z á t v é t e l m i n d e g y i k r e n d s z e r b e n g a r a n t á l t, a z á r a z o n b a n c s a k a z a u k c i ó é s a z á tf va é tme el li l e t t a r if i x. A z a u k c i ó s r e n d s z e r b e n a z o n b a n a z áe r g y á r m i n i m a l i z á l ávs ei r s e n y e r e d m é n y e k é n t a l a k u l t k i, í g y n a g y v a l ó s z í n s é g g e l m á r n e m t a r t a l m a z p r o f i t o t. A f i x át r amk á r m enli lnec ts t o v á b b i k ü l s h a t é k o n y s á g i k é n y s z e r, c s a k a t e r m e l j ó l pf re olff iot g o té t r d e k e m a r a d, a m i a k ö l t s é g e k f e n n t a r t h a t ó m i n i m u m r a s z o r í t á s á r a v e z e t h e t. H a a z o n b a n e l é g n a g y a k ö l t s é g e k é s a z á t v é t e l á r a k ö z t i k ü l ö n bms ié ng t a h o g y e z a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n k ö n n y e n m e g t ö r t é n h e t a t e r m e l l u s t a s á g a e s e t é n n e m l e ht eü n k b e n n e b i z t o s a k, h o g y a t e r m e l é s t é n y l e ge n s a l e g k i s e b b k ö l t s é g g e l f o l y i k m a j d. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r e s e t é n a t e r m e l b e v é t e l e a z á r a m p i a c r ó l é s a z ö l 3 b i z o n y í t v á n y p i a c r ó l s z á r m a z i k. A z á r a m p i a c i á r a t a z o t t a n i v e r s e n y h 9 a, t áh ra o ze z a m e g h a t é k o n y, a z a s z e r e p l k e t k ö z t ü k a m e g ú j u l ó t e r m e l t iks ö l t s é g m i n i m a l i z á l á s r a ö s z t ö n z i. H a a z ö l d b i z o n y í t v á n y k í n á l a t ( s z a k hö es l y e t t e s í t é s i d í j, m a kg ka os r ) e z e n a p i a c o n n e m h a t é k o n y a v e r s e n y, s á t m e n e t i l e g e x t r a p r o f i t r a i s s z e r t, la em hi e t t e n n i n é m i l e g e l k é n y e l m e s í t h e t i a t e r m e l t. E b b e n a r e n d s z e r b e n a z o pn rb oa fn i t c s a k á t m e n e t i, é s ö n m e g s z ü n t e t, h i s z a v o n z ó p r o f i t l e h e t s é g r e m é n y é b be en l é p ú j t e r m e l k m e g j e l e n é s e l e s z o r í t j a a z ö l d b i z o n y í t v á n y á r a t, a k á r a 0 s z i n t r e cis s a, k ía g y p r o f i t r a k ö l t s é g e k f o l y a m a t o s c s ö k k e n t éús te j á n, a z a z a t e c h n i k a i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é v e l v a n e s é l y. A v e r s e n y j e l e n l é t e i t t t e h á t m á r k ö z é p t á v o n i s e g y é r t e l m e n a t e c h n i k h a t é k o n y s á g r a ö s z t ö n ö z D i n a m i k u s h a t é k o n y s á g D i n a m i k u s h a t é k o n y s á g r ó l a k k o r b e s nz k é, l ü h a m k ö d i k o l y a n e r s ö s z t ö n z, a m i n e k e r e d m é n y e k é n t s o r k e r ü l a z i n n o v á c i ó r a, a k ü l ö n b ö z t e c h n o l ó g i á k f o l y a m a t o s f e j l e s z t é s é r e. A z ö s z t ö n z a k k o r e r s, h a a t e c h n o l ó g i a h a t é k o n y a b b á v á l á s á v a m e g s z e r e z h e t j á r a d é k l e g a l á b b á t m e n e t i l e g e l é r h e t a j u lm ó e g úp r o j e k t t u l a j d o n o s a s z á m á r a, s e b b l a z e l n y b l r é s z e s ü l a b e r e n d e z é s g y á r t ó j a, a -f k i e j la e skzut téas ti á s 4 0 t e v é k e n y s é g e t v é g z i. É r d e k e s m ó d o n e r r e a l e g n a g y o b b e s é l y a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n v a n, a h o l a t e c h n o l ó g i a h a t é k o n y s á g á b ó l a d ó d ó j álreagdiénkk á b b m e g s z e r e z h e t. H a a z á t v é t e l i t a r i f a h o s s z a b b i d e i g v á l t o z a t l a n m a r a d, a z ú j m e g o l d á s r e n d s z e r b e á l l í t á s á v a l l e h e t s é g v a n a f e j l e s z t é s b l a d ó d ó j á r a d é k m e g s z e r z é s é r e. A z a d á r m e l l e t t a k e d v e z k ö l t s é g j e l l e m z k k e l b í r ó ú j a b b k a p aácni yt a á s on k ö v eakr s z i k a 3 9 A z á r a m p i a c i vs e rn y b e a m e g ú j u l ó t e r m e l k ö z v e t l e n ü l n e m s z ó l b e l e c s a k ú g y, h o g y k í n á l a t a c s ö k k e n t i, k i s z o r í t j a a h a g y o m á n y o s t e r m e l é s b l s z á r m a z ó v i l l a m o s e n e r g i a e g y r é s z é t. H a a z t f ey l taé z t eál re az t z ü k, h o g m i n d i g a l e g u t o l s ó t e r m e l e r m h a t á r k ö l t s é g e h a t á r g o, z z a k km oe r a m e g ú j u l ó k j e l e n l é t e a r e n d s z e r b e n a g a r a n t á l t á t v é t e l m i a t t a k i a l a k u l t á r a m p i a c i á r c s ö k k e n é s é t e r e d m é n y e z h e t i, d e l e g a li á b a b i s n e m n ö v e l m e g ú j u l ó k n é l k ü l i á l l a p o t h o z k é p e s t. E z a k e v é s b é h a t é k o n y h a g y o m á n y o s e r m v e k e t k i s z o r í t ó, á r c s ö k k e n t h a t á s i g a z m i n d e g y i k m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e s e t é n, n e m c s a k a z ö l d b i z o n y í t v á n y n á l! 4 0 L á s d F i n o n M e n a n t e a u ( ) 3 8

39 r e n d s z e r b e n. A m í g a t a r i f a v á l t o z a t l a n e z a k a p a c i t á s b v í t é s é r e ö s z t ö n z j á r a d m e g m a r a d. E z é r t c é l s z e r a t a r i f a c s ö k k e n t é s e. A s z a b á l y o z ó s z e m p o n t j á b ó l a z u t ó l a g o k i i g a z í t á s n á l j o b b m e g o l d á s r a v e z e t n e, h a k é p e s l e n n e a z e l s r e a l á tváásrrha a, t ó f e j l d é s b l s z á r m a z ó c s ö k k e n é s t, p o n t o s a b b a n a n n a k j ó r é s z é t m á r e l r e t u d n á k a l k u l á l n a t a r i f a k i a l a k í t á s a k o r. A z á t v é t e l i t a r i f a b á r m i l y e n s z o f i s z t i k á l t a n k e r ü l i s m e g á l l f e j l e s z t é s b l a d ó d ó j á r a d é k l e h e t s é g e m e g m a r a d, s ölsez g t ö nh z a t a t e c h n o l ó g i a i f e j l d é s r e. A z a u k c i ó s r e n d s z e r b e n a m e g ú j u l ó t e r m e l k, a l e g k e d v e z b b á r r a l n y e r h e t n e k, s a p r o j e k t e t a l e g o l c s ó b b t e c h n o l ó g i á v a l p r ó b á l j á k m e g v a l ó s í t a n i. A z a u k c i ó s o r á n a p á l y á z e l i s v e r s e n y z i k a p r o f i t o t, a m i t a h a t é kc oh n yo al bó b g i a t e a l k a l m a z á s á v a l, s a b e s z á l l í t ó k v e r s e n y e z t e t é s e r é v é n e l r e l á t h a t ó a n e l t u d n a k é r n i. A l e g h a t é k o n y a b b t e c h n o l ó g i a n y e r u g y a n, d e a z e r s s z á l l í t ó i v e r s e n y e z t e t é s m i a t t n e m m a r a d a z i n n o v a t í v g y á r t ó n a k ö z g a z d a s á g i p r o f i t j a, s e z c s ö k k e n t i v áacz i óis n nhoa j l a n d ó s á g o t. A z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t é n a b e r u h á z ó a t e c h n o l ó g i á k k ö z ü l a l e g k e d v e z b b m e g o l d á s t v á l a s z t j a. M i v e l p r o f i t j a a j e l e n l e g i k ö l t s é g e i t l é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c k ö z é k i s z á m í t h a t a t l a n k e r e s-k líe nt ái l a t i v i s z o n y a i t ó l f ü g g, b é k eö vs éz st ö n z ö t t a r r a, h o g y k é s b b i p r o j e k t e k s i k e r e é r d e k é b e n a g y á r t ó k k a l e z t a z á t m e n e t i p r o f i t o t m e g o s s z a. E b b e n r e n d s z e r b e n a k v ó t a m i a t t a z ú j p r o j e k t e k i n d í t á s a n e m c s a k a b e r u h á z á s i k ö l t s é g e k n e h a n e m a k v ó t a k i m e r ü l é s é r e v o n a tó k o tz a l á l g a t á s n a k fiüsg g v é n y e. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g s z e m p o n t j á b ó l t e h á t a m b i v a l e n s, d e r o s s z a b b, m i n t a z á t v é t e l i t a r i f a, s v a l ó s zeí dn v el z e g b b k, m i n t a z a u k c i ó s k vé ór t aé k e s í t é s. A d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g i h a t á s o k é r t é k e l é s é n é l c é l s z el r e m b fe i gv ye en n i a z t, h o g y e z n e m f e l t é t l e n ü l u g y n o l y as nú l l y a l i k e s l a t b a e g y k i s é s e g y n a g y o b b p i a c e s e t é b es n. E g y k i o r s z á g n a k ( a f o g y a s z t ó k p éb n zl é) n e m f e l t é t l e n ü l c é l s z e r e r s e n t á m o g a t n i n e g y o l y a t e c h n o l ó g i a i f e j l e s z t é s t, a m i n e k e l a z n yaedi ott t mg aá n c é g m a j d m á s o r s z á g o k b a n t uj da é r d e m b e n v o l u m e n b e n l e a r a t n. ie g y ki s e b b o r s z á g e s e t é b e n h a c s a k a z ú j t e c h n o l ó g i a te k i n t e t é b e n n i n c s e l e v e v a l a m i l y e n i n n o v á c i ó s v a g y k o m p a r a t í v t ö eb l b n ny yi er e a m á s h o l k i f e j l e s z t e t t t e c h n o l ó g i á k a d a p t á c i ó j a m e gi os l d áj s ó l e h e. t A k i s e b b o r s z á g s z á m á r a t e r m é s z e t e s m ó d o n k i s e b b s úlyl a l e s i k l a ta b a s z a b á l y o z ó r e n d s z e r d i n a m i k u s h a t é k o n y s á g a A k o c k á z a t h a t á s a a l é t e s í t e t t k a p a c i t á s r a A h o s s z ú t á v r a s z ó l ó n a g y e l s ü l l y e d t k ö l t s é g g e l j á r ó e r m b e r u h á z á s o k ák oz ma to lo y t k o c k j e l e n t e n e k a b e f e k t e t k s z á m á r a. A z e n e r g i a s z e k t o r b a n e z é r t a l a k u l t a k k i a h o s s z ú t s z e r z d é s e k, i l l e t v e e z é r t f o n t o s a s z a b á l y o z á s s t a b i l i t á s a é s k i s z á m í t h a t ó s á g a, a m i e s e t b e n s z i n t é n e g y f a j t a k o c k á z a t c s ö k k e n t s z a b á l y o z á s i s z ej re z l e dn ét s t a k o r m á n y z a t é s a b e f e k t e t k k ö z ö t t. A z e n e r g i a s z e k t o r l i b e r a lai lzaá pc vi eót j a e n a h a t é k o n y s á g j a v í t á s a é r d e k é b e n a l a p o s a n m e g b o l y g a t t a a m e g s z o k o t t v i s z o n y o k a t, s a v e r s e n y b e v e z e t é s é v e l o l y a n p i a c i r e n d s z e r t v a l ó s í t o t t m e g, a m e l y b etn e t a k b ek fo ce k á z a t a i n t t e k, s a z e l r e l á t á s i d h o r i z o n t j a c s ö k k e n t. E b b e n a k ö r n y e z e t b e n b e f e k t e t k é s f i n a n s z í r o z ó k m é g i n k á b b é r z é k e n y e k a b i z o n y t a l a n s á g r a, a k i s z á m í t h a t ó s á g o t b e f o l y á s o l ó i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k r a, s t e r m é s z e t e s e n i g y e k e z n e k m i n i m a a l i zb áe lr nu i h á z á s s a l j á r ó k o c k á z a t o k a t. E k o c k á z a t o k k ö z ö t t f o n t o s e l e m a p r o j e k t j ö v b e n v á r h a t ó b e v é t e l e i n e b i z o n y t a l a n s á g, a a m i n ö v e l i a b e f e k t e t é s t k e k ö. l t s éa g é tk ü l ö n b ö z i n t é z m é n y i m e g o l d á s o k e g y i k k u l c s e l e m e é p p a z á r a l a k u l á s á n a k e l r e j e l e z hl e t f üs gé g é vö es s z e. M i v e l a p r o j e k t e g y é b k o c k á z a t a i t a z ö s z t ö n z r e n d s z e r a k ö z v e t l e n t á m o g a t á s o k t ó l 3 9

40 e l t e k i n t v e n e m b e f o l y á s o l j a, a z á r, f s o g ve a n n éa l b e v é t e l i k o c k á z a t s z i n t j e m e g h a t á r o z ó j e l e n t s é g. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r a v á s á r l á s r a v o n a tckioázn ó tgúal r aan z á r a t, p o n t o s a b b a n - a z á r p á l y á t h o s s z ú t á v o n ( a k á r a p r o j e k t e g é s z v á r h a t ó é l e t t a r t a m á n ) k i s z á m í t h a t ó v á t e s z b e f e k t e t k s z á m á r a. R á a d á s u l e z o l y a n á r, a m i m e l l e t t m á r a p r o j e k t e l i n d í t á s a e l t t l á t h a t ó, h o g y a b e f e k t e t é s m i k é n t t ég r, ü l í gmy e a f i n a n s z í r o z á s i s k i s e b b k o c k á z a t t a l j á r. A z a u k c i ó n e l é r t á r s z i n t é n g a r a n t á l t, s e l r e l á t h a t ó, m i v e l a z o n b a n á r v e r s e n y b e n é r t a p r o f i t a b i l i t á s é r z é k e n y e b b a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s i k ö l t s é g e i r e. H a a b e f e k t e t a u k c i ó n t ú l b á t r a n t e ás nz l a tj o t, e z z e l a m e g t é r ü l é s r e v o n a t k o z ó k o c k á z a t o t n ö v e l i m e g, a m i r o n t j a a t k e v o n z ó k é p e s s é g e t, é s n ö v e l i a f i n a n s z í r o z á s i k o c k á z a t o t. A z ö l d b i z o n y í t v á n y m o d e l l k é t v e r s e n y z p i a c á n a k m i n d e g y i k é n j e l e n t s a z á r k o c k á z a t h i s z m i n d k e t t m k ö d é s é t a k se bv é k i s z á m í t h a t ó k e r e -k s líentá l a t i v i s z o n y o k a l a k í t j á k, s s e m a v i l l a m o s e n e r g i a t e r m é k, s e m a z ö l d b i z o n y í t-pv á ln y á j áa r n e m l á t h a t ó k e l l b i z t o n s á g g a l e l r e, s k ü l ö n ö s e n n e m a p r o j e k t é l e t t a r t a m á n. A z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k b ó l j ó l l á t h a t ó, h o g y a u lm t e g vp ar lo ój se k t e k s z á m a, a l é t e s í t e t t 4 k a p a c i t á s m i l y e n é r z é k e n y e r r e a k o c k 1 á. z a ta rz a á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n, h a a s z a b á l y o z ó á l t a l m e g h a t á r o z o t t á t v é t e l i t a r i f a m e g f e l e l, m e g v a l ó s u l m i n d e n o l y a n p r o j e a m e l y a z a l a c s o n y á r k o c k á z a t m e l l e t t a t es cz hi n it kj aé n e k é s a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k n a k ( t e l e p h e l y, e n e r g i a f o r r á s ) m e g f e l e l e n a z a d o t t á r m e l l e t k i a k n á z h a t ó. A f o l y a m a t r á a d e l é g g é d e c e n t r a l i z á l t l e h e t, k i s e b b s a j á t t k e e s e t é n i s m e g v a l ó s í t h a t ó k a p r o j e k t e k. A m á s i k k é t r e n d s z e r e s e t é b e n a yb ti az lo an n s á g a b e f e k t e t k e t é s f i n a n s z í r o z ó k a t s o k k a l n a g y o b b ó v a t o s s á g r a k é s z t e t i. E k k o r a p r o j e k t e k s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s á h o z o l y a n e g y é b i n t é z m é n y e s m e g o l d á s o k i s s z ü k s é g e s ae mk e, l y e k a p r o j e kbt e f e k t e t k s z á m á r a k e d v e z i r á n y b a b e f o l y á s o l j á k e z e k e t a z ö nö z s z kt e t, m i n t p é l d á u l : h o s s z ú t á v ú á t v é t e l i s z e r z d; é s e k n a g y i n k u m b e n s e n e r g i a v á l l a l a t o k r é s z v é t e l e b e f e k t; e t k é n t v á l l a l a bt ei l s f i n a n s z í r o z ám s e g o l d á s o k h a s z n á l a t a a b a n k i f i n a n s z í r o z á s h e l y e t t; a k v ó t a n e m t e l j e s í t é s e e s e t é n f i z e t e n d k imva ágla ts ái sd í j. A n a g y o b b á r k o c k á z a t t a l j á r ó r e n d s z e r e k e s e t é n a k e v e s e b b p r o j e k t á l t a l á b a n n a g y o b b b e f e k t e t i k o n c e n t r á c i ó m e l l e t t v a l ó s u l m e g, a z a z k e v é s b e f e k t e t v a n j e l e n, a k i k s p e c t u d á s u k a t é s b i z o n y t a l a n s á g k e z e l é s é v e l k a p c s o l a t o s k ö l t s é g e l n yb e i pk re ot j e tk öt b m e g v a l ó s í t á s á v a l p r ó b á l j á k k i a k n á z n i. Ö s s z e s s é g é b e n a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r e k k i s z á m í t h a t ó b b k ö r n y e z e t e t b i z t o s í t a n a k, m i a k v ó t a r e n d s z e r e k, a m i p o z i t í v a n h a t a k a p a c i t á s o k l é t e s í t é s é r e. 4 1 L á s d C l e i j n e R u i j g r o k ( ), M i t c h eblal u k n e c h t C o n n o r s ( ), D i n i c a ( ), S t ef nr ze en l z e l ( ). 4 0

41 K ö r n y e z e t i h a t á s A k ö r n y e z e t i h a t á sr t é s z b e n a p r o je k t C O 2 é s k á r o s a n y a g k i b o c s á t á s i l á b n y o m á v a l m é r h e t j ü k. A k ö r n y e z e t e i h a t á s o k k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n m á s h a t á s o k i s s z e r e p e t j á t s z h a t n a k, m i n t a l á t v á n y, z a j, e g y é b e x t e r n á l i s h a t á s o k. E z e k e g y ü t t e s f i g y e l e m b e v é é s é r t é k e l é s e a z o n b a n m á r k o m o l y é r ét sé i k e pl r o b l é m á t j e l e n t. Ö n m a g á b a n a z o n b a n e g y i k t á m o g a t á s i m e g o l d á s s e m g y a k o r o l k ö z v e t l e n h a t á s t e r r e a m u t a t ó r a. A z a u k c i ó é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z eir s meesret t, é n h o g ey g y é r t e l m e n a l e g o l c s ó b b t e c h n o l ó g i á t v a l ó s í t j á k m e g, a z á t v é t e l i t a re ir fb ea n r em ni dn sd ze n m e g v a l ó s í t h a t ó, a m i a z a d o t t t a r i f a m e l l e t m e g t é r ü l é s t z g a ár ta vn ét tá el l. i A ta ar re in df s z e r e l n y e a z o n b a n, h o g y at e c h n o l ó g i a i s o k f é l e s é g r e v o n a t k o z ó p r e f e r e n c i á t d i f f e r e n c i á l t t a r i f á k k i a l a k í t á s á v a l é r v é n y e s í t h e t i a s z a b á l y o z ó, s ney be bz en t i a h aktöár s e l t é r m é r t é k é r e i s t e k i n t e t t e l l e h e t H a z a i m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g iiapi a r f e j l e s z te é s A m e g ú j u l ó p r o j e k t e k t á m o g a t á s a m e l l e t t a k í v á n a t o s k ö r n y e z e t i h a t á s o k e l é r é s é n t ú h a n g o z t a t o t t e g y i k f é r v, h o g y e z t o v a t e r j e d h a t á s o k k a l i s t jt áa r l, e ís gz y k ö z e g ya ú h a z a i i p a r, a k u t a t a t á s é s i n n o v á c i ó t á m o g a t á s á r a. A d o l o g k o r á n t s e m i l y e n e g y é r t e l m, e g y r é s a z é r t, m e r t n y i t o t t p i a c g a z d a s á g o k r ó l v a n s z ó, m á s r é s z t a z é r t m e r t n e m m i n d e g y, h o g y m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s é r e s z o l g á l ó e s z k ö z ö k f e j l e k t t sf ée gj él ne s z t é s e é s g y á r t á s a k i a l a k u -e l t m á r m á s o r s z á g b a n, s e t e r m e l i p a r v e r s e n y k é p e s s é g e m i k é n t a l a k u l. E z a v e r s e n y k é p e s s é g n e m c s a k a t e c h n o l ó g i a i s z í n v o n a l, a t u d á s, é s a m e g f e l e l e n k é p z e t m u n k a e r, h a n e m a s z á l l í t á s i k ö l t s é g e k, a g y á r t á s tkó i amkénráezth gaa z da s á g o s s á g a, s a z á l t a l á n o s p i a c i k ö r n y e z e t f ü g g v é n y e i s. A t á m o g a t á s i r e n d s z e r e i k e t k o r á n e l i n d í t ó é s á t v i t e l i t a r i f á t a l k a l m a z ó o r s z á g o k 4 s i k e r e s n e k b i z o n y u l t a k a h a z a i t e r m e l k a p a c i t á s k i f e j l 2 e. s za t é sk ée bd ev ne z á t v é t e l i t a r i f á k é s h oa s s z ú t á v ú e l r e l á t á s k e d v e z b b é t e s z i a t e r m e l k é s a g y á r t ó k p e r s p e k t i v i k u s h o s s z a b b t á v r a s z ó l ó e g y ü t t m k ö d é s é t, a m i k e d v e z a h a z a i h á t t é r i p a r f e j l d é s e s z e m p o n t j á b ó l. A h o s s z a b b t á v o n s t a b i l p i a c é s a g y á r t ó k é s t e r m e l k k ö z ö t t i k o o p e r á c ö s z t ö n z i a z i n n o v á c i ó s t e v é k e n y s é g e t i s. E z a z o n b a n a k k o r i g a z, h a n i n c s e n e k k ü l f ö l d ö n s e m o l y a n g y á r t ó k, a k i k e g y é r t e l m e n j o b b, h a t é k o n y a b b t e c h n o l ó g i á t é s e h h e z k a p c s o l ó d ó h á t t é r s z o l g á l t a t á s o k a t k í n á l n a k. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r s e m ( v a g y c s a k s e g í t ha a z a i i p a r o n, h a j e l e n t s v e r s e n y k é p e s s é g i h á t r á n y b ó l k e l l i n d u l n i a. A m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s e s e t é n e z a k a p c s o l a t m é g g y e n g é b b, m e r t a k ö l t s é g e k m i n i m a l i z á l á s a e l s r e n d a b e f e k t e t k s z á m á r a a p r o j e k t e k s i k e r e s z e m p o n t j á b ó l. A h a z a h á t t é r i p a r r a l v a al pó c sko l a t j e l e n t s é g e é s h a s z n a u g y a n i s e l t ö r p ü l a k ö l t s é g c s ö k k e n t é s i g é n y e m e l l e t t. A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a, h o g y a m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s a l k a l m a z ó o r s z á g o k b a n a l e g i n k á b b k ö l t s é g h a t é k o n y t e c h n o l ó g i á k a l k a l m a z á s á r a k e r ü l s o r, s a b e s z á l l í t ók kö z ö t t k i s e b b a h a z a i g y á r t ó k j e l e n t s é g e, h a a g y á r t ó i p a r m á s h o l h a t é k o n y a b b, t e c h n o l ó g i a i l a g f e j l e t t e b b e s z k ö z ö k e t p r o d u k á l. E z i n d i r e k t m ó d o n a z t j e l e n t i, h o g y e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n a h a z a i g y á r t ó e r s e b b v e r s e n n y e l s z e m b e s ü l, a m i 4 2 N e m z e t k ö z i l e g i sj e l e n t s s p e c i a l i z á l t i p a r j ö t t l é t r e t ö b b á t v é t e l i t a r i f á t a k o r a i i d s z a k t ó l a l o r s z á g b a n, p l. N é m e t o r s z á g b a n, S p a n y o l o r s z á g b a n é s D á n i á b a n. 4 1

42 c s a k k e v é s s é mk po e n z á l a s z á l l í t ó i k a p c s o l a t o k b a n k i h a s z n á l h a t ó a t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g c s ö k k e n t v a g y a z i n n o v á c i ó s e l n y ö k k i a k n á z á s á t e l s e g í t ü z l e t i k a p c s o l a t o k l e h e t s é g M i n d e g y i k i n t é z m é n y e s m e g o l d á s r a i g a z, b á r a m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s e s e t é n m é g f o k o z o t t a b b a n ál l, h o g y a h a z a i h á t t é r i p a r e r s í t é s é r e a m e g ú j u l ó e n e r g i á k t á m o g a t á s a c s a k k ö z v e t e t t e s z k ö z, s i g a z á n a k k o r s i k e r e s, h a e z t i n k á b b a t e c h n o l ó g i á k k o r á f á z i s á b a n k e z d i k, s a t e r m e l k é s g y á r t ó k k ö z ö t t i s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t é s / v a g y f e j l e s z t é s t, g y át r te ág sy é b e s z k ö z ö k k e l i s t á m o g a t j á k F o g l a l k o z t a ts á, t e r ü l e t f e j l e s z t é s A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a s z é l e s e b b e n v e t t e n e r g i a p i a c i, h a n e m m á s f é l e t á r s a d a l o m p o l i t i k a i c é l o k a t i s s z o l g á l h a t. I l y e n f o n t o s t á r s a d a l o m p o l i t c é l p é l d á u l a f o g l a l k o z t a t á s v a g y a t e r ü l e t f e j l e s z t é s. B á r a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é m e g o l d á s o k á l t a l á b a n i n k á b b t - kées n e m m u n k a i n t e n z í v e k, a z i n s t a l l á l á s i d s z a k á b a n v a g y e g y e s t e c h n o l ó g i á k a z ü z e m i m k ö d é s s o r á n i s k o m o l y a b b f o g l a l k o z t a t á s i h a t á s s a l j á r n a k. A m a i s m e r t m e g o l d á s o k k ö z ü l k i e m e l k e d i k a b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s, a m i k o m o l y a b b é l m u n k a i g é n y a t ü z e l a n y a g e l á l l í t á s o l d a l á n, h a a z n e m i p a r i, m e z g a z d a s á g i m e l l é k t e r m é k- v a g y h u l l a d é k h a s z n o s í t á s j e l l e g. A n ö v é n y i b i o m a s s z a t e r m e l é s o l y a n m e z g a z d a s á gái g a z a t, a m e l y m i n d m u n k a, m i n d t k e i n t e n z í v f o r m á b a n i s m k ö d h e t. A b i o m a s s z a h a s z n o s í t á s v i d é k f e j l e s z t é s i h a t á s a i s l e h e t j e l e n t s. A z e g m e g o l d á s o k h a t á s a a z o n b a n i t t n e m e l v i a l a p o n, h a n e m a b b ó l a s z e m p o n t b ó l é r t é k e l h e t, h o g y a k o n k r é t m e g v a l ó sá ís t m e n n y i r e t á m o g a t j a f o g l a l k o z t a t á s t, i l l e t v e v i d é k f e j l e s z t é s i c é l o k a 4 t K o m p a t i b i l i t á s a l i b e r a l i z á l t v i l l a m-p ois ae cn ce ar lg i a M i v e l a z i d e l r e h a l a d t á v a l a t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i a e g y r e n a gsy zo áb rb m arzéi sk z e m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l, n tfoos e n e r g i a á g a z a ti k ö z p o l i t i k a i k é r d é s, h o g y a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s t á m o g a t á s i f o r m á j a m i n é l j o b b a n i l l e s z k e d j e n a l i b e r a l i z á l t v i l l a m o s e n e r g i-p a i a c m k ö d é s é h e z. A p i a c n y i t á s e l t t i m o d e l l b e n e g y i k s a j á t o s t á m o g a t á s i f o r m a s e m o k o z o t t v o l n a b o n y o d a l m a t, m i v em l vn oe l t o l y a n p i a c i m e c h a n i z m u s, a m i t e l r o n t h a t o t t v o l n a. A p i a c s z e m p o n t b ó l u g y a n i s n e m s z e r e n c s é s, h o g y a v i l l- a m o s e n e r g i a t e r m e l é s e g y t e k i n t é l y e s r é s z e n e m j e l e n i k m e g a n a g y k e r e s k e d e l m i v i l l -a m o s e n e r g i a p i a c o n, s t a k i s z o r í t ó h a t á s m i a t t a m e g ú j uelk óe k d é s ne ö v c s ö k k e n t i i s a n a g y k e r e s k e d e l m i p i a c m é r e t é t, m i k ö z b e n h a t á s t g y a k o r o l a k i s k e r e s k e d e l m i á r a k r a. E z h e l y z e t á l l e l a z á t v é t e l i t a r i f a é s a z a u k c i ó s k v ó t a é r t é k e s í t é s e s e t é n. M i n d k é t m o d i g a z, h o g y a m e g ú j u l ó s z e g m e n s t e l j e s e n e l k ü l öan gü yl k ea r e ns k e d e l m i v i l l a m o s e n e r-g i a 4 4 p i a c t ó l. E z a k é t t á m o g a t á s i f o r m a v a l ó j á b a n n e m i l l e s z k e d i k j ó l a l i b e r a l i z á l t p i a c h o z. 4 3 H a p é l d á u l a f o g l a k o z t a t á s t g e n e r á l ó t e c h n o l ó g i a a l e g o l c s ó b b, a k k o r m i n d e n m e g o l d á s ts áa mk o g a t j a ( h a c a z á t v é t e l i r e n d s z e r b e n n i n c s a k ö l t s é g e k a l a t t i á t v é t e l i t a r i f a e r r e a t e c h n o l ó gl ie ág rk ia s). e b b H a n e m e z a k ö l t s é g, a k k o r a t á r s a d a l m i p r e f e r e n c i á k a t c s a k a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n l e h e t é r v é n y e s í t e n i. 4 4 E n n e k a z a k á r o s h a t á s a, h o g y a k i s e b b n a g y k e r e s k e d e l m i p i a c e s e t é n n a g y o b b a z e s é l y e a n n a k, h o g y b i z o n y o s h e l y z e t e k b e n n e m m k ö d i k h a t é k o n y a n. 4 2

43 A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r l é n y e g e é p p e n a z, h o g y t e l j e s e n k o m p a t i b i l i s a p i a m k ö d é s s e l 4 5. A m e g ú j u l ó f o r r á s t h a s z n o s ítteó r m e l a v i l l a m o se n e r g i á t a z á r a m p i a c o n a d j a e, l sc a k a z k ü l ö n b ö z t e t i m e g a t ö b b i s z e r e p l t l, h o g y t l e a t ö b b i a j á n l a i n t e r a k c i ó j a k é n t k i a l a k u l ó p i a c i á r o n b i z t o s a n á t v e s z i k a v i l l a m o s e n e r g i á t. E z a z á r v a l ó s z í n s é g g e l n e m f e d e z i a m e g ú j u l ó t e r m e l e l té es ri m k ö l t s é g e i t, d e e z a z e g y i k, s r á a d á s u l e z a b i z t o s b e v é t e l i f o r r á s. A t e r m e l a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c o n -a z o t t a n i k e k í n á l a t f ü g g v é n y é b e n k i a l a k u l t á r o n j u t h o z z á a h h o z a b e v é t e l h e z, a m i v e l e g y ü t t m á s z á m í t h a t a b e f e k t e t é s e m e g t é r ü l é s é r e a. z E öz st s z e g e t e g é s z í t i m é g k i a k e r e s k e d k á l t a l a z e l í r t k v ó t a z ö l d b i z o n y í t v á n n y a l n e m i g a z o l t r é s z e u t á n a k i f i z e t e t t b ü n t e t e r m e l r e o s z t o t t r é s z e. A f o r g a l o m k é p e s z ö l d b i z o n y í t v á n y o s m e n n y i s é g i k v ó t a r e n d s z e r t e h á t e g y á l t a l á n n e m i d e g e n a poiga icki á tló l, o l y a n m i n t a k ö z ö s t e r m e l é s e s e t e. A k é t p i a c a k ö z ö s t e r m e l é s e n k e r e s z t ü l k a p c s o l a t b a n v a n, d e c s a k s p e c i á l i s e s e t b e n h a t n a k e g y m á s r A t e r m e l a v i l l a m o s e n e r-p g i a c o n á r e l f o g a d ó s z e r e p b e n v a n, o t t b i z t o s a n n i n c s p i a c i e r e j e, m í g a z ö l d b iízto vn áy n y p i a c o n a k á r l e h e t i s i l y e n p o z í c i ó b a n. E n n e k s z a b g á t a t a h e l y e t t e s í t é s i d í j v a g y m e g v álr t, á s vi a g y i s a z ö l d k v ó t a t e l j e s í t é s é n e k e l m a r a d á s á é r t f i z e t e t t b ü n t e t é s, a m i a z ö l d b i z o n y í t v á n y m a x i m á l t á r a A s z a b á l y o z á s b e f o l y á s o l á s á n a k l e h e t s é g e M i n d e n s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r f o n t o s j e l l e m z j e, h o g y m i l y e n t e r e t e n g e d a m k ö d é s é t b e f o l y á s o l n i k í v á n ó é r d e k c s o p o r t o k n a k. A h á r o m s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r k ü l ö n b ö z m ó d o n a d l e h e t s é g e t, s e n n e k m e g f e l e l e n k ü l ö n b ö z m é r t é k b e n k é p e s e l l e n á l l n i a r é s z é r d e k e k t ú l zo t t é r v é n y e s í t é s é n ec k e. t e r i s p a r i b mu si n é l n a g y o b b a t é t, m i n é l j e l e n t s e b b h a t á s s a l v a n a s z a b á l y o z á s e g y c s o p o r t h e l y z e t é r e, s m i n é l k i s e b b a c s o p o r t a n n á l i n k á b 4 s z á m í t h a t u n k a k ö z ö s é r d e k é r v é n y e s í t 6 é. s é r A e s z a b á l y o z á s b e f o l y á s o l á s á n a k l e h e t s é g e a l o b b i c s o p o r t ü z l-p eot li i t i k a i e r e j é t l, é r d e k é r v é n y e s í t k é p e s s é g é t l é s t e r m é s z e t e s e n a 4 s z a b á l y o z á s k o n k r é t f o r m á j á t ó l 7 f. ü ga g l e g n a g y o b b f e n y e g e t é s t e z e k k ö z ü l a t e r m e l i l o b b i j e l e n t i, m e r t a v i s z o n y l a g k i s s z á m ú t e r m e l j ö v e d e l m e z s é g e e g y r á j u k n é z v e k e d v e z s z a b á l y o z á s e s e t é n j e l e n t s e n j a v í t h a t ó. A n a g y s z á m ú, d e e g y é n i l e g c s a k k i s m é r t é k b e n é r i n t e t t f o g y a s z t ó s o k k a l k e v é s b é k é p e s é r d e k e i é r v é n y e s í t é s é r e, í g y a z k é p v i s e l e t ü k n a g y r é s z t a s z a b á l y o z ó r a h á r u l. A v i l l a m o s e n e r g i a p i a c o n k é t f a j t a t e r m e l o b b i-t e v é k e n y s é g e t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g. E g y r é s z t l e h e t s é g e s, h o g y e g y e s t e r m e l k e l e v e a s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r k i v á l a s z t á s á t i s b e f o l y á s o l n i s z e r e t n é k. M á s r é s z t l e h e t h o g y a k i v á l a s z t o t t r e n d s z e r m k ö d é s é t i g y e k e z n e k a m a g u k j a v á r a b e f o l y á s o l n i. F o n t o s m e g j e g y e z n i, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i á k k a p c s á n t ö b b t e r m e l i é r d e k c s o p o r t i s a z o n o s í t h a t ó, s e z e k é r d e k e i n e m f e l t é t l e n ü l, v a g y e g y á l t a l á n n e m e s n e k e g y b e. h a g y o m á n y o s ( n e m m e g ú j u l ó ) t e r m e l k c s o p o r t j a a l a p v e t e n s z e m b e n á l l a m e g ú j u l ó k c s o p o r t j á vl a, h i s z e n a z ö l d e n e r g i a k ö t e l e z á t v é t e l e m i a t t m e g ú j u l ó r é s z a r á n y n ö v e k e d é s é v e l a z t e r m e l é s ü k f o k o z a t o s a n k i s z o r u l. A m e g ú j u l ó k k a l r é s z b e n s z e m b e n á l l ó m á s i k c s o p o r t o t a z o k a s z e r e p l k j e l e n t i k, a k i k a v e r t i k á l i s k a p c s o l a t b a n k ö t e l e z e t t á t v é t e l r e v, a g y a k ö t e l e z m e g ú j u l ó a r á n y i g a z o l á s á r a a z é r t é k e s í t é s i p o r t f ó l i ó b a n. A z 4 5 F i n o n P e r e z ( ) 4 6 L á s d O l s o n ( ) 4 7 A s z a b á l y o z ó f o g l y u l e j t é s é r S l t i lg ál se d r ( ), P e l t z m a n ( ) é s L a f f o n t é s T i r o l e ( ) í r á s á t. 4 3

44 s z á m u k r a e z e g y é r t e l m t ö b b l e t t e h e r. V é g ü l a m e g ú j u l ó t e r m e l k k ö z ö t t i s t ö b b c s o p o r t v a n a k ü l ö n b ö z, g y a k r a n e g y m á s s a l i s r i v a l i z á l ó t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á k n a k m e g f e l e l e n. k ü l ö n b ö z é r d e k c s o p o r t o k a s z a b á l y o z á s b e f o l y á s o l á s á é r t e g y m á s s a l i s v e r s e n y e z n e k, 4 b e f o l y á s u k k i o l t h a t j a, d e n é h a e r s í t h e t i i 8 s. e g y m á s t A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n a t e c h n o l ó g i á k v e r s e n y e z n e k a k ö l t s é g e i k h e z k é p e s U g y a n a k k o r r e n d s z e r i n t v a n v a l a m e n n y i m o z g á s t e r e a k o n k r é t á r é s v a g y á t v é t e l i á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n a t e r m e l k s z á m á r a f o n t o s é s v a l a m e n n y i r e l e h e t s é g e s i s, h s z á m u k r a k e d v e z b b d i f f e r e n c i á l t gt aá tm áo s é r t, a t e c h n o l ó g i a r e l a t í v e l n y b e n r é s z e s í t é s é é r t. A z e g y t e c h n o l ó g i á b a t a r t o z ó k é r d e k e a z o n b a n l é n y e g é b e n a z o n o s, m i n é l m a g a s a b b á t v é t e l i á r a t s z e r e t n é n e k e l é r n i. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n a t e c h n o l ó g d e e g y e s s p e c i á l i s v á l t o z a t a i b a n k ra é t k otne r m e l r e v o n a t k o z ó á t v é t e l i á r a t a s z a b á l y o z ó h a t á r o z z a m e g, é s a z a t e r m e l t ö b b f é l e j e l l e m z j é t l i s f ü g g h e t ( p l. t e l e p h e l y, m k o g e n e r á c i ó s t e r m e l é s ). A t e r m e l s z á m á r a n a g y a t é t, m e r t a z i n d o k o l t n á l m a g a s a b b g a r a n t á l t á r v a g y h o s s z a b b á tl vi é ti ed s z a k, i l l e t v e m e n n y i s é g s z á m á r a e x t r a p r o f i t o t j e l e n t. m e n n y i s é g b e f o l y á s o l á s á r a. A m e g f e l e l j ö v e d e l m e z s é g e t b i z t o s í t ó á r m e g h a t á r o z á s á t b e f o l y á s o l ó t u l a j d o n s á g o k k ö zgü yl a nui s n e m m i n d e g y i k e l l e n r i z h e t t ö k é l e t e s e n. E z é r t e g y k ü l s m e g f i g y e l s z á m á r a t ö b b f é l e á t v é t e l i á r i s m e g a l a p o z o t t n a k t n h e t. V a g y i s a s z a b á l y o z á s n e k i k k ez d v ei r á n y b a b e f o l y á s o l j á k. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r é r t é k e l é s é n t e h á t é r d e m e s f i g y e l e m b e v e n n i, h o g y r e n d s z e r e l n y b e n r é s z e s í t é s e m ö g ö t t a k ü l ö n b ö z 4 t e r m e l i c s o p o r t o k j á r a d é k v a d á s z m o t í v u m a i s m e g h ú z ó d. h a Mt i v e l v é g s s o r o n a n a g y s z á m ú f o g y a s z t ó ájla l a s z á m l á t, e b b e n a j á r a d é k v a d á s z a t n a k k e d v e z r e n d s z e r b e n n a g y a s z a b á l y o z á s f o g l y u l e j t é s é n e k, b e f o l y á s o l á s á n a k v e s z é l y e, a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n m e g ú j u l ó t e r m e l é s k í n á l a t a é s t á r s a d a l m i k ö l t s é g e a z o p t i m á l i s n á l n a g y o b b l e s z. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e ne dr sb ze n a t e r m e l k a v e r s e n y p i a c o n é r t é k e s í t i k a m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l t e r m e l t v i l l a m o s e n e r g i á t é s e g y k ü l ö n p i a c o n a z ö l d b i z o n y í t v á n y t. A s z a b á l y o z ö l d b i z o n y í t v á n y ö s s z k e r e s l e t é t h a t á r o z z a m e g, v a l a m i n t a k i v á l t á s i á r a t. E b b e n r e n d s z e r b e n a z e g y m á s s ai l s v e r s e n y z t e r m e l k n y e r e s é g e s z i n t é n é r z é k e n y a s z a b á l y o z á s r é s z l e t e i r e. A z ö l d b i z o n y í t v á n y ö s s z k e r e s l e t é n e k s z a b á l y o z ó i n ö v e l é s é v e l a z ö l d e n e r t e r m e l k k e z d e t b e n j o b b a n j á r n a k, h i s z e n a z ö l d b i z o n y í t v á n y e g y e n s ú l y i á r a e m e l k e d i k n a g y k e r e s k e d e lm i v i l l a m o s e n e r g i a á r v i s z o n t e g y á l t a l á n n e m v a g y c s a k m a r g i n á l i s m é r t é k b e n c s ö k k e n ). A z ö l d b i z o n y í t v á n y á r a i d v e l, d e n e m a z o n n a l c s ö k k e n a k í n á l a t r e a k c i ó k ö v e t k e z t é b e n. A z á r n ö v e k e d é s t e h á t á t m e n e t i k i v é v e, h a a z ö l d e n e r g i a i p a r á k í n á l a t a n a g y o rn u g a l m a t l a n. A z ö l d b i z o n y í t v á n y á r á t n e m c s a k a k v ó t a e l í r á s, h a n e m a z á r p l a f o n k é n t m k ö d k i v á l t á s i á r i s b e f o l y á s o l j a. T a r t ó s a n s m ae gz aá s l t áa r l e x t r a p r o f i t c s a k r u g a l m a t l a n k í n á l a t v a g y f o l y a m a t o s a n n ö v e k v k v ó t a é s m a g a s k i v á l t á s i á r, i l l e e z e k e g y ü t t e s e l f o r d u l á s a e s e t é n á l l e l. A k v ó t a e m e l é s e a m e l l e t t, h o g y ú j a b b b e l é p é ö s z t ö n ö z, l e g i n k á b b a m á r b e n n l é v t e r m e l k n e k k e d v e z, h i s z k a z á r e m e l k e d é s é b l s z á r m a z ó j á r a d é k h a s z o n é l v e z i. E b b e n a s z a b á l y o z á s i m o d e l l b e n a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e ne r g i a-t e r m e l k a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r h e z h a s o n l ó a n s z e r e t n é k, d e a n n á l k e v é s b é k é p e s e k b e f o l y á s o l n i a s z a b á l y o z á s t. A m e g ú j u l ó t e r m e l k é r d e k e i n e k u g y a n i s 4 8 A sz a b á l y o z á s é r d e k c s o p o r t o k k ü z d e l m e k é n t v a l ó v i z s g á l a t á r a l á s d B e c, k e r D i x( i1 t 9, 8 3 ) G r o s s m a n é s H e l p m a n ( ), G r o s s m a n é s H e l p m a n ( ). 4 9 A j á r a d é k v a d á s z a t e l s t á r g y a l á s á r a l á s d T u l l o c k ( ) é s K r u e g e r ( ) í r á s á t. 4 4

45 e l l e n s ú l y a i s v a n a r e n d s z e r b e n a h a g y o m á n y o s t e r m e l k, s a z ö l d b i z o n y í t v á n y k v ó t b e m u t a t á s á r a k ö t e l e z e t t e k k é p é b e n, a k i k a k e v é s b é g y o r s k v ó t a e m e l é s b e n i l l e t v e a l a c s o n y a b b k i v á l t á s i á r m e g h a t á r o z á s b a n é r d e k e l t e k. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r b e n a m a g u k a t h a t é k o n y a n m e g s z e r v e z n i k é p e s é r d e k c s o p o r t o k, l o b b i k t e v é k e n y s é g e j o b b a n k i o l t j a e g y m á s t. ee k n n e r e d m é n y e a z o n b a n a z o l c s ó b b z ö l d e n e r g i a t e r m e l é s m e l l e t t g y a k r a n a t á r s a d a l m i c é l o k h o z k é p e s t s z u b o p t i m á l i s m e n n y i s é g ( é s ö s s z e t é t e l ) m e g ú j u l ó t e r m e l é s l e s z. A z a u k c i ó s r e n d s z e r b e n a t e r m e l k a p i a c é r t v e r s e n y e z n e k, s l e g f e l j e b b c s a k a k v ó n ö v e l és é r e t u d j á k r á v e n n i a s z a b á l y o z á s t. E b b e n a r e n d s z e r b e n a z o n b a n m i n d e n t e r m e l l é n y e g é b e n a ( k o c k á z a t o t i s t a r t a l m a z ó ) v a l ó s r e z e r v á c i ó s á r á n v á l l a l j a a t e r m e l f ü g g e t l e n ü l a z ö s s z e s e n t e r m e l t m e n n y i s é g t l. A z a d o t t i d s z a k b a n é r t é k e s í t e t t k v ó t n a g y s á g a t e r m é s z e t e s e n m e g h a t á r o z z a, h o g y m i a m e g ú j u l ó t e rm ae rl gé is n á l i s á r a, í g y k ö z v e t v e a z t i s, h o g y m i l y e n t e c h n o l ó g i a, m i l y e n p a r a m é t e r e k k e l f é r m é g b e l e a k t u á l i s a n t á r s a d a l o m m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s i p o r t f ó l i ó j á b a. E b b e n a r e n d s z e r b e n a l e g k is e b b a m e g ú j u l ó t e r m e l i l o b b i h a t á s a, m i v e l c s a k a p o t e n c i á l i s b e l é p k n e k é r d e k e a ú j a b b, i l l e t v e n a g y o b b a u k c i ó s k v ó t a, a m á r b e n n l é v t e r m e l k i n d i f f e r e n s e k, m e r s e m m i l y e n e l n y ü k n e m s z á r m a z i k b e l l e. A m e g v a l ó s í t a n i k í v á n t p r o j e k t e k a z ö l d b i z o n y í táv n y h o z h a s o n l ó a n a k v ó t a k i t ö l t é s é é r t e g y m á s s a l v e r s e n y e z n e k. A r e n d s z e r b e n a z o n b a n c s a k a k k o r v a n s z á m o t t e v j á r a d é k, h a t ú l n a g y a z a u k c i ó r a b o c s á t o t t k v ó t a é s m a r g i n á l i s a n b e k e r ü l t e r m e l m i n d e n k i á l t a l e l r e a z o n o s í t h a t ó k ö l t s é g e j ó v a m e g h a l a d j a a z e z e n m a r g i n á l i s á r m e l l e t t e g y é b k é n t t e r m e l é s i l e h e t s é g e t ( e n g e d é l y t ) s z e r z p á l y á z ó k k ö l t s é g é t. E z t e g y s z e r k i v é d e n i a z z a l, h o g y a s z a b á l y o z ó v i s z o n y r e n d s z e r e s i d k ö z ö n k é n t k i s e b b k v ó t á t é r t é k e s í t, e z z e l m i n d i g a l a c s o n y a n t a r t j a m a r g i n á l i s n y eers t p r o j e k t k ö l t s é g é t. A r e n d s z e r e k ö s s z e v e t é s e a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó h o g y a r ö g z í t e t t á r ( a z á t v é t e l i t e s e t é n, s v a l a m i v e l e n y h é b b e n a z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t é n ) e g y s z e r r e ö s z t ö n ö z n i a t á r s a d a l m i l a g h a s z n o s i n n o v á c i ó t é s a t á r s a d a l m i l a g k á rvo as d ájsáz raat doét k. A t e r m e l i é r d e k é r v é n y e s í t é s k á r o s k ö v e t k e z m é n y e i v e l s z e m b e n a l e g e l l e n á l l ó b b a k v ó t a a u k c i ó s r e n d s z e r, j ó v a l k e v é s b é a z ö l d b i z o n y í t v á n y m o d e l l, é s m é g k e v é s b é a z á t v é t e l i t a r e n d s z e r. M i n d e g y i k e s e t b e n f o n t o s, h o g y a s z a b á l y o z ó n n e a k e rt üe lr jm öe l i é r d e k e k h á l ó j á b a. A f e l t é t e l e z e t t j ó s z á n d é k e l l e n é r e e n n e k a k o c k á z a t a a z á t v i t e l i t r e n d s z e r b e n a l e g n a g y o b b. M i n d e g y i k r e n d s z e r b e n i g a z a z o n b a n, h o g y a l e g e r s e b b b i z t o s í t é k a s z a b á l y o z ó f o g s á g b a e s é s e e l l e n a z, h a a z e l lpelniécrid t e k em k ó d oen x m e g j e l e n n e k, s h a l e h e t s é g e s, m e g f e l e l i n t é z m é n y e s f é k e k k e r ü l n e k a r e n d s z e r b e É r t é k e l é s A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-ti ea r m e l é s t t á m o g a t ó k ü l ö n b ö z m e g o l d á s o k m i n d e g y i k é r l m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y e l v i l e g a l k a l m a s a c é l e l é r é s é r e. T i s zt tá a s me es ge vt aé ln ó saíz o n b a n a m ó d s z e r e k g y ö k e r e s e n k ü l ö n b ö z n e k a b b a n, h o g y a z á r v a g y a m e n n y i s é g i s z a b á l y o z á s e s z k ö z é v e l a k a r n a k ö s z t ö n ö z n i. E g y i k s e m t ö k é l e t e s v a n n a k e r s s é g e i k é s g y e n g é i k, m i n d e g y i k e t l e h e t j ó l é s r o s s z u l i s a l k a l m a z n i. A z á t v é t e l i t a rmiefla l et t t i s z t a e s e t b e n n i n c s v e r s e n y a k ü l ö n b ö z p r o j e k t e k k ö z ö t t, m i n d e g y i k m e g é l, a m e l y i k e l é g j ó. G a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l m i n d e n p r o j e k t m e g v a l ó s u l h a t, a m e l y n e k j e l e n é r t é k e p o z i t í v a z a d o t t á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t. A t e l k o c k á z a t a l a c s o n y, m i v e l a z egn y er ti lz i k ó a z, h o g y a b e f e k t e t j ó-e l fm eé l r t a e b e r u h á z á s i é s m k ö d t e t é s i k ö l t s é g e k e t é s a v i l le an me or sg i a r e n d s z e r b e a z é l e t t a r t a m a l a t t 4 5

46 b e t á p l á l h a t ó m e n n y i s é g e t. A h a t é k o n y, i n n o v a t í v b e f e k t e t k e x t r a p r o f i t h o z i s j u t n a k. s z a k m a i k i h í v á s a z á t v é taerl ii f a t e s e t é n a c é l o k n a k é s a k ü l ö n b ö z t e c h n o l ó g i á k k ö l t s é g e i n e k i s m e r e t é b e n a t a r i f a m e g f e l e l b e á l l í t á s a m a j d k a r b a n t a r t á s a. A z ö s z t ö n z a n n a k f ü g g v é n y é b e n h a t n a k, h o g y m e n n y i r e j ó a b e á l l í t o t t á r. H a a z á r t ú l m a g a s, t ú l k í n á l a t o t e r e d m é n y e z, a mö i b b t p r o j e k t e s e t é b e n e x t r a p r o f i t o t g e n e r á l, s m i n d e z r á a d á s u l a f o g y a s z t ó k a t t e r h e l i. H a t ú l a l a c s o n y a z á t v é t e l i á r, a l u l k í n á l a t l e s z, a z a z p r o j e k t v a l ó s u l m e g. E z s z e r e n c s é r e a f o g y a s z t ó k n a k n e m o k o z k á r t, d e a k i t z ö t t c é e l é r é s e v e s z é l y kb e r ü l. A m e n n y i s é g o l d a l á r ó l s z a b á l y o z ó z ö l d b i z o n y í t v á n y v a g y a k v ó t a a u k c i ó s r e n d s z e r e k m e g v e r s e n y e z t e t i k a p r o j e k t e k e t. A z é l e s v e r s e n y h a t á s á r a c s ö k k e n n e k a k ö l t s é g e k, s c s a z a d o t t m e n n y i s é g m e l l e t t l e g h a t é k o n y a b b t e c h n o l ó g i á k, é s t e r m e l k k ék pö ed sn ei k. m M í g a k v ó t a r e n d s z e r b e n a p i a c é r t k e l l v e r s e n y e z n i, a z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t é n a p i a f o l y i k a v e r s e n y. A b e f e k t e t k k o c k á z a t a m i n d k é t p i a c i m e g o l d á s e s e t é n m a g a s a b b, m i n t a á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t, a m i ó v a t o s a b b á t e s z i a b e f e k t e t o zk óe t k a, t, f i an za an z s z ím re g e m e l i a t k e k ö l t s é g e t, s e z á l t a l d r á g í t j a a f i n a n s z í r o z á s t. A m e n n y i s é g i s z a b á l y ö s s z e s s é g é b e n e r s e n s z r i é s s z e l e k t á l j a a p r o j e k t e k e t, v i s z o n t b i z t o s í t j a a s t h a t é k o n y s á g o t. A z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t é n a s z a k m a i k i h í v á s k va ó t a z ö ln d ö v e l é s i ü t e m é n e k o p t i m á l i s m e g h a t á r o z á s a, k i e g é s z í t v e a h e l y e t t e s í t é s i / m e g v á l t á s i d í j m e g f e l e l b e á l l í t á s á v a l. h e l y e t t e s í t é s i d í j t ú l a l a c s o n y, a z i g a z o l á s b e m u t a t á s á r a k ö t e l e z e t t e k n e k i n k á b b m e g m e g v á l t a n i a k ö t e l e z e t t s é g e t, a m i v i s a s z fa ev je lt ei s z t é s e k e t. H a t ú l a l a c s o n y a k v ó t a, a k k o r k i c s i a z ö s z t ö n z é s, n a g y o b b a k o c k á z a t é s t ú l l a s s ú ü t e m b e n n a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s. m a g a s k v ó t a m a g a s h e l y e t t e s í t é s i d í j k o m b i n á c i ó e r s ö s z t ö n z, m e r t k i s e b b k o c k á z a t o t j e l e n t a b e f e k t e t k n e k. U g y a n a kk öonr n y e n l e h e t, h o g y a m e g v á l t á s d í j á t a k ö t e l e z e t t e k n e m j ó s z á n t u k b ó l, h a n e m k í n á l a t h í j á n k é n y t e l e n e k f i z e t n i, s é r t e l e m s z e r e n f o g y a s z t ó k r a h á r í t a n i. E z a h i b a a z o n b a n ö n m e g s z ü n t e t, s z e m b e n a t ú l m a g a s a n m e g á l l a p í t o t t á t v é t e l i t a r i f á v a l, m e r t mc ís g a k a ze tg y s z a b á l y o z ó i d ö n t é s s e l l e h e t m e g v á l t o z t a t n i, a d d i g a p i a c o n -u e l t ób b b h e l y r e á l l a z e g y e n s ú l y, m e r t a m e g ú j u l ó k a l u l k í n á l a t m i a t t i e x t r a p r o f i t j a t o v á b b i b e l é p é s r e ö s z t ö n ö z, e g é s z e n a d d i g, m í g a m e g ú j e n e r g i a i r á n t i k e r e-k sílne átl a t e g y e n s ú l y bnae m k e r ü l. A z e g y e s m ó d s z e r e k e l m é l e t i f e j l d é s é t a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k r a é p í t v e a z e l m i d s z a k b a n e g y f a j t a k o n v e r g e n c i a j e l l e m e z t e. A t ö r e k v é s a r r a i r á n y u l t, h o g y a m ó d s z e r g y e n g é i t k i k ü s z ö b ö l v e, v a g y l e g a l á b b e n y h í t v e j a v í t s á k a z ö stz ét kö on nz yé s ái g oht a. A z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r k i a l a k í t h a t ó p é l d á u l ú g y, h o g y k o m b i n á l j a a f i x t a r i f a é v e r s e n y ö s z t ö n z h a t á s á t A z ö l d p r é m i u m e s e t é b e n p é l d á u l a z ö l d f e l á, r d fe i x a u g y a n t e r m e l ö s s z e s b e v é t e l e a p i a c i á r n a k i s f ü g g v é n y e. A íz tö lv d á n y b i ze os ne yt é n a z á t v é t e l i t a r i f a f e l é k ö z e l í t m e g o l d á s, h a a z ö l d b i z o n y í t v á n y n a k v a n e g y m i n i m u m á r a, a m i v a l a g a r a n c i á t j e l e n t a b e f e k t e t k n e k, í g y c s ö k k e n t i a p r o j e k t e k k o c k á z a t á t, s j o b b a n ö s z t ö b e r u h á z á s o k a t. A k v ó t a a u k c i ó a z i d -ir d lr e l eo bn y o l í t o t t á r v e r é s i f o l y a m a t t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g e i, v a l a m i n t a m a g a s b e f e k t e t i k o c k á z a t m i a t t a t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n n e m i g a z á n h a t é k o n y m e g o l d á s a m e g ú j u l ó c é l s z á m o k r ö v i d i d a l a t t i t e l j e s í t é s é r e. A l k a l m a z h a t ó a z o n b a n a k k o h a v a l a m i o k b ó l, p é l d á url e na d s z e r s t a b i l i t á s a m i a t t b i z o n y o s m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k ( p l. s z é l ) c s a k k o r l á t o s m e n n y i s é g b e n i n t e g r á l h a t ó k, m i k ö z b e n e z e k b l a p r o j e k t e k b t ú l k í n á l a t v a n. 4 6

47 Ö s s z e s s é g é b e n m e g á l l a p í t h a t ó, h o g y a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r e k á l t a l á b a n e r s e b ö s z t ö n z t e jl e n t e n e k, n a g y o b b h i b a l e h e t s é g g e l é s e n n é l f o g v a n a g y o b b v é g f o g y a s z t ó i k o c k á z a t t a l. A z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a k o c k á z a t o t i n k á b b a b e f e k t e t k r e t e s z i, e g y e n g é b b ö s z t ö n z t j e l e n t, d e a z ö n k o r r e k c i ó l e h e t s é g é v e l. E g y é r t e l m v e r d i k t e t n e m l e h e t th eá t m o n d a n i, h i s z a z, h o g y m i a j ó v á l a s z t á s i n k á b b a k ö r ü l m é n y e k t l é s k ö z p o l i t i k a i p r i o r i t á s o k t ó l. fh üa g ga s z a b á l y o mz eó g f e l e l i n f o r m á c i ó k k a l r e n d e l k, e z i k h a t á r o z o t t p r i o r i t á s a i v a n n a k a f e j l e s z t e n d t e c h n o l ó g i á k a t a z i li lp ea t r á eg n i, l o b b i k k e v é s b é k é p e s e k e l t é r í t e n i a z o p t i m á l i s p á l y á t ó l, s a g y o r s n ö v e k e d é s i s s z e m p o n t, a k k o á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r h a t á s o s a b b é s h a t é k o n y a b b l e h e t. H a a s z a b á l y o z ó k e v é s b é i n f o r m á l t, a p r i o r i t á s o k n e m e g y é r t e l m e k, v a g y n i na c s me en ge úk j u l ó c é l o k e l é r é s e k e v é s b é s ü r g e t, n a g y o b b a t e c h n o l ó g i a i b i z o n y t a l a n s á g, a k k o r a f o g y a s z t ó k p é n z t á r c á j á k í m é l v e i n k á b b a p i a c i m e c h a n i z m u s r a, a z a z a z ö l d b i z o n y í t v á n y r a é r d e m e s é p í t e n i. 4 7

48 3 A z e u r ó p a i g y a k o r l a t 3. 1 M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s E U s z i n t ß s z a b á l y o z á cs é l k i t ß z é s e k A k ö z ö s e u r ó p a i e n e r g i a p i a c o t m e g h a t á r o z -s ó EsUz a b á l y o z á s b a n k ü l ö n f e j e z e t e v a n a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k r a é p ü l e n e r g i a t e r m e l é s t ö s z t ö n z k ö z ö s s é g i e n e r g i a p o l i t i k á n a k. A z e z z e l k a p c s o l a t o s i r á n y e l v e k a l i b e r a l i z á c i ó s i n t é z k e d é s e k e t k ö v -e e t s e én v, ek ba e n s z ü l e t t e km e g. 5 0 A z e l s k ö z ö s s é g i d i r e k t í v a e b b e n a t é m á b a n a /, 7 7 m/ eel Ky n e k c é l j a a z v o l t, h o g y a k ö z ö s v i l l a m o s e n e r g-p i ia a c o n ö s z t ö n ö z z e a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k n a k a z e n e r g i a t e r m e l é s h e z v a l ó n a g y o b b m é r t é k h o z z á j á r u l á s á t. E n n e k é r dee Uk -s é b e n é s t a g á l l a m i s z i n t e n r e f e r e n c i a é r t é k e k e t i r á n y z o t t -r e l a 2m 0e 1g 0ú j u l ó e r f o r r á s o k t e l j e s E U -s i l l e t v e b r u t t ó n e m z e t i e n e r g i a f o g y a s z t á s b ó l v a l ó r é s z e s e d é s é r e v o n a t k o z ó a n. A r e f e r e n c i a é r t é k e k a l a p j á n é s a z i r á n y e l v b e n m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r ét ga én v esl e g a í t s t a g á l l a m o k m a g u k h a t á r o z t á k m e g a v á l l a l t c é l s z á m o k a t. A k ö z ö s s é g i c é l k-r i t e z é s v o n a t k o z ó a n 2 1 % v o l t. A d i r e k t í v a a l a p j á n a t a g á l l a m o k -t 2l 0 0 k2 e z d v e ö t é v e n t e j e l e n t é s t k é s z í t e n e k a c é l e l i r á n y z a t o k k a l k a p c s o l a t o s i n t é z k e d é s e iú kj r a b l b i l l e t v e c é l s z á m o k a t h a t á r o z n a k m e g a k ö v e t k e z 1 0 é v r e v o n a t k o z ó a n. ( A B i z o t t s á g e z e k r e u g y a n c s a k ö t é v e n t e t a g á l l a m i j e l e n t é s e k k e l r e f l e k t á l. ) A z i r á n y e l v k i t é r t a r r a i s, m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s k ö z i g a z g a t á s i e l j á r á s o k a t a 5 t a gá l l a m o k n a k e g y s z e r b b é, g y o r s a b b á é s á t l á t h a t ó b b á k e l l 2 t, e n n i lü lk e t v e m e g h a t á r o z t a, h o g y s z á l l- íét s ó e l o s z t ó r e n d s z e r ü ez le tm e t i m i l y e n m ó d o n b i z t o s í t h a t n a k h o z z á f é r é s t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l k s z á m á r a a t á v-h v eá zl eó tz éa kt h o z. 5 3 A á p r i l i s á b a n f o eg la d o t t / 3 2 / E K b i z o t t s á g i i r á n y e l v eb le s n s o r b a n e n e r g- i a m e g t a k a r í t á s i e l v e k s z e r e p e l n e k. A t a g á l l a m o k e b b e n v á l l a l t á k, h o g y k i l e -s n c é v a l a t t s z i n t e n 9 %-o s e n e r g i-m a e g t a k a r í t á s e l é r é s é r e t ö r e k e d n e k. A z i r á n y e l v b e n m e g h a t á r o z o t t m ó d s z e r t a n a l a p j á nm i n d e n t a g á l l a m c é l e l i r á n y z a t o t h a t á r o z o t t m e g s a j á t m a g a s z á m á r a, i l l e t v e 2 0-t 0 7 l k e z d d e n h á r o m é v e n t e ú n. e n e r g i a h a t é k o n y s á g i c s e l e k v é s i t e r v e t n y ú j t b e a B i z o t t s á g f e l é, m e l y b e n b e s z á m o l a c é l e l i r á n y z a t o k t e l j e s í t é s é h e z k a p c s o l ó d i n t é z k e d é s e i k r ( l A. B i z o t t s á g u g y a n c s a k h á r o m é v e n t e j e l e n t é s t k ö z ö l v a l a m e n n y i t a g á l l a m c s e l e k v é s i t e r v é n e k é r t é k e l é s é r l. ) A m e g t a k a r í t á s i c é l m e g v a l ó s í t á s á r a v o n a t k o z ó a n e s o r i n t é z k e d é s t i r á n y z o t t e l a d i r e k t í v a : p é l d á u l e n e r g i a h a t é k o n y s á g o t j a v í t ó p r o j e 5 0 A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T É S A T A N Á C S / 7 7 / E K I R Á N Y E L V E a b e lvsi l l a m o s e n e r g i-p a i a c o n a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k b ó l áe l l í t o t t v i l l a m o s e n e r g i a t á m o g a t á s á r ó l ( s z e p t e m b e r 2 7. ) 5 1 A e s d i r e k t í v a M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó c é l s z á m a 3, 6 % v o l t, m e l y a l e g k i s e b b c é l é r-t é k v o l t a z E U b a n. E z t a z a r á n y t m á r 5 -b 2 0e 0n s i k e r ü l t t e l j e i, s ís t2 e0 n1 0 -r e p e d i g a 4, 6 %-o t. 5 2 A t a g á l l a m o k n a k a z e r r e v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e i k r l i s j e l e n t é s t k e l l t e n n i ü k B i z o t t s á g f e l é. 5 3 A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T É S T A N Á C S / 3 2 / E K I R Á N Y E L V E a z e n e r -v g iéag f e l h a s z n á l áhs a t é k o n y s á g á r ó l é s a z e n e r g e t i k a i s z o l g á l t a t á s o k r ó l, v a l a m i n t a 9 3 / 7 6 / E G K t a n á c s i i r á n y e l v h a t á l yr o n l k( í2 v0ü0 l 6. h e l y e z é s é á p r i l i s 5. ) 4 8

49 m e g v a l ó s í t á s a a k ö z s z f é r á b a n, m e l y p é l d a é r t é k l e h e t a v á l l a l a t o k é s a l a k o s s á g s z á m á r n e m z e t i c s e l e k v é s i t e r v j o g i é s p é n z ü g y i k e r e t r e n d s z e r é v e l k a p c s o l a t o s i n f o r m á c i ó n y i l v á n o s s á g á n a k m e g t e r e m t é s e ; a z e n e -m r geig at a k a r í t á s t ö s z t ö n z p é n z ü g y i e s z k ö z ö k e l k ü l ön í t é s e ; a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é n e k g á t j á b a n á l l ó s z a b á l y o z á s o k k i i k t a t á s a ; m i n s é g e n e r g i a a u d i t á l á s i r e n d s z e r e k b i z t o s í t á s a a f o g y a s z t ó k s z á m á r a. A z e n e r g i a-m e g t a k a r í t á s é s a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é n e k e l v e e g y r e h a n g s ú l y o s a b b l e t t a z -b E Ua n, a m i é s k ö z ö t t e l v e z e t e t t a z ú n. h ú hs áz ra os m c é l m e g f o g a l m a z á s á i g. E z e k a c é l k i t z é s e k m i n d -r2a 0 2 v0 o n a t k o z n a k, d e e g y ü t t e s e n a 5 4 B i z o t t s á g C O M ( ) s z á m ú k ö z l e m é n y é b e n s z e r e p e l t e k e l sa z ö r h: á r o m h ú s z a s c é l a k ö v e t k e z : 5 5 a z E U p r i me r e n e r g i a f o g y a s z t á s á n a k 2-o 0 s % c s ö k k e n t é s e a z ü v e g h á z h a t á s t o k o z ó g á z o k k i b o c s á t á s á n a k -o 2s 0 % c s ö k k e n t é s e ( a z e s s z i n t h e z k é p e s t ) a m e g ú j u l ó e n e r g i á k 2 0 -o% s r é s z a r á n y á n a k e l é r é s e a z E U t e l j e s b r u t t ó e n e r g i a f o g y a s z t á s á b a. 5 n 7 A z e l s h ú s z a s c é l a gla em b i c i ó z u s a b b. E l é r é s é r e á t f o g ó e n e r g i a h a t é k o n y s á g i c s e l e k v é s i t e r v e t d o l g o z t a k k i é s f o g a d t a k e l a C O M ( ) s z á m ú b i z o t t s á g i k ö z l e m é n y b e n. A t e r v h a t f t e r ü l e t e t h a t á r o z o t t m e g, a m e l y -m e gn te ar kg ai ra í t á s i s z e m p o n t b ó l k i e m e l k e d p o t e n c i á l l a l Ebz íe r k. a k ö v e t k e z k : t e r m é k e k k e l, é p ü l e t e k k e l é s s z o l g á l t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s e n e r g i a t e l j e s í t m é-k n yö v e t e l m é n y e k e n e r g i a á t a l a k í t á s k ö z l e k e d é s f i n a n s z í r o z á s é s á r k é p z é s a z e ne r g i á v a l k a p c s o l a t o s m a g a t a r t á s n e m z e t k ö z i p a r t n e r i k a p c s o l a t o k. i n t é z k e d é s r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t f o g a l m a z o t t m e g. E z e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a k a A c s e l e k v é s i t e re vz e n t ú l 8 5 k ü l ö n b ö z k ö z ö s s é g i i l l e t v e n e m z e t i s z i n t f e l l é p é s r e é k ö v e t k e z k : k é s z ü l é k e k é s b e r e n d e z é s e k c í m k é z é s e é s a z e n e r g i a t e l j e s í t m é n y ü k r e v o n a t k o z ó m i n i m u m k ö v e t e l m é n y e k f e l á l l í t á s a, a z é p ü l e t e k e n e r g i a t e l j e s í t m é n y é r e v o n a t k o z ó m i n i m u m k ö v e t e l m é n y e k á t d o l g o z á s a é s i g e n a l a c s o n y e n e r g i a f e l h a s z n á l á s ú é p ü l e t e k, a z e n e r g i a t e r m e l é s -eél s o s z t á s h a t é k o n y a b b á t é t e l e, s z e m é l y g é p k o c s i k ü z e m a n y a g -h a t é k o n y s á g a, a z e n e r g i a h a t é k so án gy i b e r u h á z á s o k m e g f e l e l f i n a n s z í r o z á s á n a k e l s e g í t é s e, k o h e r e n s e n e r g i a a d ó k é s a b e é p í t e t t t e r ü l e t e e n e r g i a h a t é k o n y s á g a. 5 4 E z a d o k u m e n t u m a c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s u l á s á n a k l e h e t s é g e i t e l e m z i. 5 5 C O M ( ) 2 6 5, ( ) 5 6 C O N C L ( ) , ( E ) u r ó p a i U n i ó T a n á c s a : E l n ö k s é g K ö v e t k e z t e t é s e k 5 7 C O N C L ( ) , ( E ) u r ó p a i U n i ó T a n á c s a : E l n ö k s é g K ö v e t k e z t e t é s e k 4 9

50 2. t á b l á z a t : A z E u r ó p a i B i z o t t s á g á l t a l m e g h a t á r o z o t t t a g á l l a m i c -r é la é r t é k e k m e g ú j u l ó k a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i v i l l a m o s e n e ir a- g f o g y a s z t á s b a n * * m e g ú j u l ó k a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i e n e r g i a- f o g y a s z t á s b a n * * * m e g ú j u l ó k a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i v i l l a m o s e n e r g-i a f o g y a s z t á s b a n * * m e g ú j u l ó k a r á n y a a b r u t t ó n e m z e t i e n e r g i a- f o g y a s z t á s b a n * * * e s c é l s z á m a s c é l s z á m e s c é l s z á m a s c é l s z á m A T 7 0, 0% 7 8, 1% 3 4 % I T 1 6, 0% 2 5, 0% 1 7 % B E 1, 1% 6, 0% 1 3 % L T * 3, 3% 7, 0% 2 3 % B G 1 1, 0% 1 6 % L U 2, 1% 5, 7% 1 1 % C Y * 0, 1% 6, 0% 1 3 % L V * 4 2, 4% 4 9, 3% 4 2 % C Z * 3, 8% 8, 0% 1 3 % M T 0, 0% 5, 0% 1 0 % D E 4, 5% 1 2, 5% 1 8 % N L 3, 5% 9, 0% 1 4 % D K 8, 7% 2 9, 0% 3 0 % P L * 1, 6% 7, 5% 1 5 % E E * 0, 2% 5, 1% 2 5 % P T 3 8, 5% 3 9, 0% 3 1 % E L 8, 6% 2 0, 1% 1 8 % R O 2 4 % E S 1 9, 9% 2 9, 4% 2 0 % S E 4 9, 1% 6 0, 0% 4 9 % F 1 5, 0% 2 1, 0% 2 3 % S K * 1 7, 9% 3 1, 0% 1 4 % F I 2 4, 7% 3 1, 5% 3 8 % S L * 2 9, 9% 3 3, 6% 2 5 % H U * 0, 7% 3, 6% 1 3 % U K 1, 7% 1 0, 0% 1 5 % I R 3, 6% 1 3, 2% 1 6 % E U , 9% 2 1, 0% F o r r á s : I n f r a p o n t 2 0 a0 1 / 7 7 / E K é s a / 2 8 / E K a l a p j á n M e g j e g y z é s : * 1 9-e 9s 9 a d a t * * n e m z e tm i e g ú j u l ó v i l l aoms e n e r g i a-t e r m e l é s /b r u t t ó n e m z e t i v i l l a em no es r g i a-f o g y a s z t á s * * * n e m z e t i m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e lb ér s u / t t ó n e m z e t i e rn g i a f o g y a s z t á s 5 A l e g ú j a b b k ö z ö s s é g i d i r e k t í v a a m e g ú j u l ó t é m a k ö r b e n a ,/ 2 m8 e/ le y K e l s k é n t f o g l a l t a á t f o g ó s z a b á l y o z á s i k e r e t b e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k b ó l e l á l l í t o t t e n e r t á m o g a t á s á n a k e l v e i t. E z e n t ú l k ö t e l e z n e m z e t i c é l k i t z é s e k e t eág l la a pmí et go út jt u lmó e n e r g i a f o r r á s o k b ó l e l á l l í t o t t e n e r g i á n a k a t e l j e s b r u t t ó e n e r g i a f o g y a s z t á s b a n k é p v i a r á n y á r a é s a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k b ó l e l á l l í t o t t e n e r g i á n a k a k ö z l e k e d é s b e n f e l h a s z n á l t r é s z a r á n y á r a v o n a t k o z ó a n ( a z e l b b i t l á s d a z 2.. t áa b l ác zé al ts bz aá n m ) o k 5 8 A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T É S A T A N Á C S / 2 8 / E K I R Á N Y E L V E a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s b ó l e l á l l í t o t t e n e r g i a t á m o g a t á s á r ó l, v a l a m i n t a / 7 7 / E K é s a / 3 0 / E K i r á n y e l v m ó d o s í t á s á r ó l é s a z t k ö v e t h a t á l y o k í v ü l h e l y e z é s é r l ( ) 5 0

51 a l a p j á n é s a d i r e k t í v á b a n m e g h a t á r o z o t t m ó d o n v a l a m e n n y i t a g á l l a m m a g a h a t á r o z h a t t a m e g v á l l a l á s á t 2 0-r 2 0a. A d i r e k t í v a s z a b á l y o k a t h o z o t t a t a g á l l a m o k k ö z ö t t i s t a t i s z t i k á t r u h á z á s o k, a t a g á l l a m o k k ö z ö t t i, v a l a m i n t a t a g á l l a m o k é s o rhsaz rá mg ao dk i k k ö z ö t t i k ö z ö s p r o j e k t e k, a s z á r m a z á s i g a r a n c i á k, a k ö z i g a z g a t á s i e l j á r á s o k, a t á j é k o z t a t á s é s k v a l a m i n t a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á ós l o k b e l á l l í t o t t e n e r g i á n a k a v i l l a m o -s e n e r g i a h á l ó z a t o k h o z v a l ó h o z z á f é r é s e t e k i n t e t é b e n i -ü s. z ea m a bn iy oa g o k r a é s a f o l y é k o n y -b i o e n e r g i a h o r d o z ó k r a v o n a t k o z ó a n f e n n t a r t h a t ó s á g i k r i t é r i u m o k a t f o g a l m a z o t t m e g. A c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a v o n a t k o z ó a n ntei m z e m e g ú j u l ó e n e r g i a h a s z n o s í t á s i c s e l e k v é s i t e r v k i d o l g o z á s á t í r t a e l a t a g á l l a m o k s z á m á r a. A k ö z ö s s é g i m e g ú j u l ó e n e r g i a p o l i t i k a r é s z é t k é p e z i a z e u r ó p a i -k ke ir be os ck se ád te ál sm i k e r e t r e n d s z e r, m e l y e t a / 8 7 / E K b i z o t t s á g i i r á n y e hl ov z o t t l é t r2e0 0 3-b a n, a z z a l a c é l l a l, h o g y k i a l a k í t s a a z ü v e g h á z h a t á s ú g á z o k k i b o c s á t á s á r a v o n a t k o z ó k v ó t á k m á s o d l a g o s p i a c á, t i l l e t v e s z a b á l y o z z a a n n a k m k ö d é s é t. A z i r á n y e l v a l a p j á n a k e r e s k e d e l e m b e v a l ó b e k a p c s o l ó d á s m i n d e n t a g á l l a m s z á m á r a e l í r á s. A k e r e s k e d e l e m b e 6 1 b e v o n t i p a r á g a k k ö r é t a z E U j e l ö l tee z ekn i, b e l ü l v a l a m e n n y i t í z e z e r -n ét l / énv a g y o b b s z é n -d i o x i d k i b o c s á t á s ú v á l l a l a t s z á m á r a k ö t e l e z a k e r e s k e d e l e m b e n v a l ó r é s z v é t e l. 6 2 t a g á l l a m o k m e n t e s s é g e t k é r h e t n e k b i z o n y o s g y á r e g y s é g e k r e, i l l e t v e á t m e n e t i l e g 6 m e n t e s ü l h e t n e k a k v ó t a t e l j e s í t é s a l ó l a z o k, a k i k e t v a l a m i l y e n v i s m a j o r e 3 s. e m é n y s ú j t o t 6 4 A z e g y e s ü z e m e k r e v o n a t k o z ó k v ó t á k a t t a g á l l a m i s z i n t e n a z ú n. N e m z e t i E l o s z t á s i T e r v e k h a t á r o z z á k m e g ( a B i z o t t s á g j ó v á h a g y á s a m e al ml e lt yt e) k, k i d o l g o z á s a a z i r á n y e l v j aá ln a p 6 5 a t a g á l l a m o k f e l a d a t a A. m e g s z a b o t t m e n n y i s é g t ú l l é p é s e e s e t é n a v á l l a l a t o k k v ó t á t v á s á r o l h a t n a k a p i a c o n a z o k t ó l a v á l l a l aat mo ek lt yó el k, n e m h a s z n á l t á k f e l a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó k e r e t e t. A m e n n y i b e n e g y v á l l a l a t a k v ó t a k e r e s k e d e l m e n k e r e s z t ü l s e m e lé g í t i k i a r á v o n a t k o z ó e l í r á s t, b ü n t e t é s s z a b h a t ó k i r á. A b ü n t e t é-s m é r t é k é t 2 b a n e m e l t é k 4 0 / t-r ó l / t-r a A z e l s i d s z a k b a n n a g y j á b ó l ü z e m v e t t r é s z t a k v ó t a k e r e s k e d e l e m b e n - E u r ó p a s z e r t e, e z e k e g y ü t t e s e n a z E U ü v e g h á z h a t á s ú g á z k i b ot cá s á n a k k b á% é r t v o l t a k f e l e l s e k. A z e l s i d s z a k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n m ó d o s í t o t t á k a z i r á n y e l v e t 6 8 t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a k e r e t r e n d s z e r t.-d ia o xs iz d é n m e l l e t t e g y é b ü v e g h á z h a t á s ú g á z o k r a 5 9 E m i s s i o n s T r a d i n g S c h e m e ( E T S ) 6 0 A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T É S A T A N Á C S / 8 7 / E K I R Á N Y E L V E a z ü v e g h á z h a t á s t o k o z ó g á z o k c ks iá bt oá s i e g y s é g e i K ö z ö s s é g e n b e l ü l i k e r e s k e d e l m i r e n d s z e r é n e k l é t r e h o z á s á r ó l é s a 9 6 / 6 1 / E K t a n á c s i i r á n y e l m ó d o s í t á s á r ó l, ( ) 6 1 E z e k a l e g i n k á b b e n e r g i a i g é n y e si p a r á g a k, m i n t a z e n e r g i a i p a r, a v a s k o h á s z a t, - a v ac ge y m e na tz ü v e g g y á r t á s. A k ö z l ed ké es r e é s a z é p í t i p a r r a a z o n b a n m é g n e m s i k e r ü l t k i t e r j e s z t e n i a s z a b á l y o z á s t. 6 2 Ú n. o p t o u-o t t. 6 3 I d e s o r o l h a t ó p é l d á u l a z, h a a z á t l a g o s n á l h i d e g e b b t é l i i d j á r á s m i a t t a f t é s s -d e l i okx ai pd c s o l a t o s s z é n k i b o c s á t á s v á r a t l a n u l m e g n. 6 4 N a t i o n a l A l l o co an t ip l a n ( N A P ) 6 5 E g y t o n n a s z é-d ni o x i d k i b o c s á t á s i e g y s é g e 1 E U A ( E u r o p e a n U n i o n A l l o w a n c e ). E z k é p z i a z e l o s z t á s a l a p j á t. 6 6 E U R A K T Í V. H U ( ) 6 7 A z i r á n y e l v h á r o m k e r e s k e d é s i i d s z a k o t h a t á r o z o t t m e g e l -2r 0e 0: 7 -e a s2t 0, 0 5a e s t é s a a s t. 6 8 N i t r o g é n-o x i d, p e r f l u-s ozr é n h i d r o g é n e k. 5 1

52 i s k i t e r j e s z t e t t é k a k v ó t a k e r e s k e d e l m e t, i l l e t v e biep va orná tg a k a 6 ú 9 tj a z e l o s z t á s b a. E z z e l a z e u r ó p a i ü v e g h á z h a t á s ú g á z k i b o c s á t á s -á5t 0 % m á r l ef e d i a k e r e t r e n d s z e r. A z a d m i n i s z t r a t í v t e r h e k c s ö k k e n t é s e é r d e k é bl ej n eb b f e m e l t é k a z t a k i b o c s á t á s i l i m i t e t, m e l y h e z a k e r e s k e d e l e m b e n v a l ó r é s z v é t e l t k ö t ö t t é k -r( 1l r 0 e ). A l i me mi et l é s a z o n b a n c s a k a z o k r a v o n a t k o z i k, a k i k a k i b-co sc ös ká kt eá ns t é s s e l e g y e n é r t é k 7 0 i n t é z k e d é s e k e t f o g a n a t o s í t o t t a k A. N e m z e t i K i o s z t á s i T e r v e k h e l y e t t á r v e r é s t i l l e t v e b i z o n y o s e s e t e k b e n i n g y e n e s k i o s z t á s t v e z e t e t t b e a ksözzaöbsásléyg oi z á s a s z e n n y e z é s i 7 1 j o g o k e l o s z t á s i m e c h a n i z m u s a k é n t. A k e r e t r e n d s z e r h o s s z ú t á v ú m k ö d é s é t ú g y k é p z e l t é k e l, h o g y é-é v r v r le c s ö k k e n t e n i f o g j á k a p i a c r a v i t t k i b o c s á t á s i e g y s é g e k 7 2 m e n n y i s é g é t m i n d a d d i g, a m í g a k ö z ö s s é g i k i b o c s á t á s i s z i n t ea l kníevm á nét r i s z i n t e t A z E U p r e f e r e n c i á i A z E U e l s d l e g e s p r i o r i t á s a a z e n e r g i a p o l i t i k a t e r é n a z e n e r g i a b i z t o n s á g é s e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v e l é, s e v a l a m i n t a k l í m a v á l t o z á s h a t á s a i n a k m é r s é k l é s e. E n n e k e g y i k e s z k ö z e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á sz át nö an k z é sö se. A z e z z e l k a p c s o l a t o s i r á n y o k é s r e f e r e n c i a s z á m o k m e g j e l ö l é s é n t ú l a z o n b a n a z E U s z a b a d k e z e t h a g y a t a g á l l a m o k n a k a b b a n, h o g y v á l l a l á s a i k a t m i l y e n m ó d o n t e l j e s í t i k. A m e g ú j u l ó e r f o r r á s o f e l h a s z n á l á s n a k á l l a m i t á m o g a t á s á t e l f o g a d j a é s s zzo a r g a z l m Ea U z, a z o n b a n a t á m o g a t á s m ó d j á r a, m é r t é k é r e é s a t á m o g a t a n d ó e r f o r r á s o k t í p u s á r a v o n a t k o z ó a n n e m t e s z k o n k r é t i r á n y m u t a t á s o k a t. C s u p á n a j á n l á s o k k a l, p r i o r i t á s o k m e g f o g a l m a z á s á v a l v a g y t á m o g a t á s i l e h e t s é g e k b i z t o s í t á s á v a l p r ó b á l j a p r e f e r e n c i tá íi t e nki ö z va e t a g á l l a m o k f e l é. A d e c e m b e r é b e n e l f o g a d o t t E u r ó p a i Ú j j á é p í t é s i T e r v p é l d á u l k i e m e l t t á m o g a t á s t b i z t o s í t t e n g e r i s z é l e n e r g i a p r o j e k t e k s z á m á r a. A h a t é k o n y é s e r e d m é n y e s ö s z t ö n z e s z k ö z ö k m e g v á l a s z t á s á h o z i g y e k s z i k s e g í t s é g e t n y ú j t a n i a z E Ua t a g á l l a m o k n a k o l y m ó d o n, h o g y n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s e k e t é s a t á m o ga t á s i r e n d s z e r e k k e l k a p c s o lta at po as s z t a l a t o k a t ö s s z e g y j t d o k u m e n t u m o k a t t e s z k ö z z é, e m e l l e t t f e n n t a r t o l y a n n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e t, m e l y e k k e r e t e t a d n a k t a p a s z t a l a t o k e mg o s z t á s á r a. A b i z o t t s á g C O M ( ) s z á m ú k ö z l e m é n y é b e n ö s s z e f o g l a l t a a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n-te er rg mi ea l k t á m o g a t á s á r a a l k a l m a z o t t k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t m e c h a n i z m u s o k t a p a s z t a l a, t a i tl l e t v e é r t é k e l t e a t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g é t. A z ö l d z ob ni y í t v á n n y a l k a p c s o l a t b a n a d o k u m e n t um me g á l l a p í t o t t, a h o g y b i z o n y o s e r f o r r á s o k e s e t é b e n ( m i n t p l. a n a p ) e g y á l t a l á n n e m e f f e k t í v a z á l l a t á m o g a t á s n a k e z a f o r m á j a. A m a g a s e l á l l í t á s i k ö l t s é g e k m e l l e t t u g y a n i s a k v ó t á s r e z 6 9 L é g i k ö z l e k e d é s, p e t r o l k é m i a, a m m- ó én s i a a l u m í n i u m i p a r. 7 0 A k v ó t a k e r e s k e d e l e m b l k i m a r a d ó e u r ó p a i v á l l a l a t o k é s e g y é b s z e r e p l t ek l j ke ös rí ét ré ee sl o s z t á s et f f( o r t s h a r i n g, E S ) v e z e t b e a / i / r Eá K n y e l v, m e l y a z o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l e t t s é g é t ü l t e mf bü eg n g h a t á r o z z a m e g a k i b o c s á t á s c s ö k k e n t é s r e v o n a t k o z ó c é l s z á m o k a t a z E T S k e r e t r e n d s z e r b l k i m a r a d ó s z e r e p l k s z á m á r a. E z e g y r é s z t é r i n t i a z o k a t a z á g a z a t o k a t, m e l y e k e g y e l r e k i m aer na d st za ek r a k e r e t r s z a b á l y o z á s á b ó l ( p l. : k ö z l e k e d é s, é p í t i p a r, m e z g a z d a s á g, h u l l a d é k i p a r ), m á s r é s z t t a ( k mi is n t k i a b o c s á t ó k a h á z t a r t á s o k, a - kéi s k ö z é p v á l l a l a t o k ) v a l a m i n t áa l st za ot ó l g s z e k t o r s z e r e p l i t. 7 1 A v i l l a m o s e n e r g-ii pa a r t e r ü l e t é n c s a k á r v e r é s e n s z tk üe l r l e h e t k v ó t á h o z j u t n i, e g y e s s z e k t o r o k e s e t é b e n a z o n b a n r é s z l e g e s e, nm á s s z e k t o r o k b a n p e d i g t e l j e s m é r t é k b e n i n g y e n e s e n l e h e t k i b o c s á t á s i e n g e d é l y t s z e r e z n i. 7 2 A l e g ú j a b b c é l k i t z é s a l a p j á n e -r z a 2 0a ö 5 s k i b o c s á t á s i s z i n t n é l -k 2a 1 l % a l a c s o n y ab b. 5 2

53 c s a k a l a c s o n y t á m o g a t á s z i ns t e t t u d b i z t o s í t a n i, a m i m e l l e t t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n e m t u d é r d e m b e n n ö v e k e d n i, i l l e t v e a t e c h n o l ó g i a n e m t u d f e j l d n i. A d o k u m e n t u m s z e r i n t a m a g a s k ö l t s é g m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k s z á m á r a a k ö t e l e z á t v é t e l i á r j e l e n t h e r e d m é n y e s ö s z t ö n z t. ekm ie l t e a z o n b a n a z t i s, h o g y a p i a c i á r a k a l a k u l á s á n a k f ü g g v é n y é b e n a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r m a g a s a b b k o c k á z a t m e l l e t t a k á r n a g y o b b j ö v e d e l m e z s é g e t i s b i z t o s í t h a t a b e r u h á z ó k n a k, m i n t a k ö t e l e z á t v é t e l i á r. H a n g s ú l y o a z t i s, h o g y a z ö l d b i z o n y í tm ve ág nl e h e t s e n ú j e s z k ö z a p i a c o n, e m i a t t a m k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k m é g n a g y o n h i á n y o s a k, a m i e g y r é s z t a z t j e l e n t i, h o g y m é g i d r v a n s z ü k s é g a z e s z k ö z b e j á r a t á s á h o z, m á s r é s z t m é g k o r a i k ö v e t k e z t e t é s e k e t m e g f o g a l m a z n i a m k ö d é s é v e l k a p c s ao tl b a n A l k a l m a z o t t t á m o g a t á s i é s s z a b á l y o z á s i e s z k ö z-b ö k a n a z E U A m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á t ö s z t ö n z t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k k ö z p o n t i e l e m e a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a k ö t e l e z á t v é vt ae gl y a z ö l d b i z o n y í t v á n( ym á s n é v e n m e g ú j u l ó e n e r g i a b i z o n y íátnvy ) r e n d s z e r. N é h á n y o r s z á g b a n e k é t e s z k ö z t v e g y e s e n h a s z n á l j á k ( p é l d á u l O l a s z o r s z á g b a n é s t a v a s z á t ó l a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n i s ). E g y r e t ö b b k ö t e l e z á t v é t e la l k a l m a z ó o r s z á g E u r ó p á b a n, a r á n y u k mmáer g h a l a d j a a k é t h a r m a d o t ( l á s d. 8 á b r a ) á br a : T á m o g a t á s i r e n d s z e r e k a z E U t a g á l l a m o k b a n, é s % 22% 11% 15% zöld bizonyítvány kötelező átvétel vegyes 67% 74% F o r r á s : I n f r a p o n t a z E R E F ( / 0 7 ) é s a z E R E F ( ) a l a p j á n 7 3 F e e d -i n-t a r i f f( F i T ) 7 4 R e n e w a b l e e n e r g y c e r t i f i c a t( er se C ). A k ö v e t k e z e l n e v e z é s e k l é n y e g é b e n u g y a n e z t a z e s z k ö z t j e l ö l i k : r e n e w a b l e e n e r g y c r e d, irte n e w a b l e e l e c t r i c i t y c e r t i, f ti rc a dt ae bs l e r e n e w a b l e c e r t i f i, c ta rt ae ds a b l e g r e e n c e r t i f i c a t, ge rs e e n t a g. 7 5 A t á m o g a t á s i r e z s i m e k o r s z á g o n k é n t i m e g o s z l á s á t -b a2 n 0 0 é6 s b e n l á s d a z 1. s z á m ú m e l l é k l e t b e n 5 3

54 A t á m o g a t á s i r e n d s z e r g e r i n c é t a l k o t ó ö s z t ö n z r e n d s z e r e k m e l l e tt a g má il nl da em n b a n a l k a l m a z n a k k i e g é s z í t t á m o g a t á s i f o r mi ás 7 k 6. aa t l e g t ö b b o r s z á g b a n a d-, ó h i t- e lé s i l l e t é k 7 7 k e d v e z m é n y e k k e l i l l e t v-me e n t e s s é g g e l i s t á m o g a t j á k a c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s u l á s á t. S p a n y o l o r s z á g b a n t á r s a s á g i a d ó c s ö k k e n t é s j á r a m e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k r a. F r a n c i a o r s z á g b a n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l k -i5g 0 % ad ó h i t e l t é l v e z n e k, i l l e t v e a l a k o s s á g i a l k a l m a z á s b a n l é v m e g ú j u l ó t e r m e l e s z k ö z ö k r e -k e dáv Fe Az m é n y v a n é r v é n y b e n. L e n g y e l o r s z á g b a n a m e g ú j u l ó t e r m e l k m e n t e s ü l nj eö k v e a d é k i a d ó f i z e t é s e a l ó l, i l l e t v e a z 5 -n á l M W k i s e b b t e l j e s í t m é n y z ö l d e r m v e k m e ln nt e k s ü a z ö l d b i z o n y í t v á n y m e g s z e r z é s é v e l k a p c s o l a t o s r e g i s z t r á c i ó s d í j a k, i l l e t é k e k é s e g y é b é l i c e n s z d í j a k m e g f i z e t é s e a l ó l. A z o k a m e g ú j u l ó t e r m e l k, a k i k s a j á t m e z g a z d a s á g t e r ü l e t ü k r l n y e r i k a m e g ú j u l ó e r f o r r á s t, f e l m e r ü l b e r u h á z á s i % k ö-á lt slé eg íe ri hk a t2 j5 á k m e z g a z d a s á g i v a g y o n a d ó j u k b ó l. A m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o j e k t e k k e d v e z m é n y e s h i t e l e z é s b e n i s r é s z e s ü l n e k. B e l g i u m b a n a n a p e l e m e k é s a s z é l t u r b i n á k t e l e p í t é s é r e a -o s 2 1 h% e l y e t t 6 -o% s Á F A-k u l c s v o n a t k o z i k, e l b b i t me es n a z i n g a t l a n a d ó f i z e t é s a l ó l i s. A z -m e ng et ra gk ia ar í t á s s a l j á r ó á t é p í t é s i é s a m e g ú j u l ó t e r m e l e g y s é g e k é p í t é s i p r o j e k t j e i a d ó k e d v e z m é n y b e n i s r é s z e s ü l n e k. A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n a z ú n. k ö r n y e z e t v é d e l m i a d ó a l ó l k a p n a k m e n t e s s é g e t a m e g ú j u l ó e n e r g i a te r m e l k. 7 8 S z i n t e m i n d e n h o l j e l e n v a n n a k v a l a m i l y e n f o r m á b a n a k ö z v e t l e n p é n z ü g y i t r a n s z f e r e k i s E z e k l e g t ö b b s z ö r v a l a m i l y e n e g y s z e r i, p é nb ze ür gu yh i á z á s i t á m o g a t á s tj e l e n t e n e k, m e l y e t a m e g ú j u l ó e n e r g i a p r o j e k t e k i g é n y e l h e t n e k v a g y n y e r h e t n e k e l kpoán l. y á z a t o N é m e t o r s z á g b a n p é l d á u l a m e g ú j u l ó h t e r m e l é s t ö s z t ö n z i k i l y e n k i e m e l t m ó d o n : é v e n t e m i l l i ó t á m o g a t á s t o s z t a n a k k i i l y e n p r o j e k t e k r e, ek mö ze vl el te lt et n p é n z ü g y i t á m o g a t á s s a l s e r k e n t i k a t á v h f e j l e s z t é s e k e t i s. S p a n y o l o r s z á g b a n s z i n tó ét n a m e g ú j u l h a s z n o s í t ó h b e r u h á z á s o k r é s z e s ü l n e k k i e m e l t t á m o g a t á s b a n ( a z ö s s z k ö l t s-á éig g ) 3. 6, 4 % A h o l l a n d á l l a m e l k ü l ö n í t e t t e g y m e g ú j u l ó a l a p o t a t e r m e l é s é s a z i n n o v á c i ó k t á m o g a t á s á r a, m e l y b l é v e n t e p á l y á z h a t n a k a m e g ú j u l ó p r o j e k t e-b k a n ( m i l l i ó -o t 7 9 o s z t o t t a k k i, 2-b 0 1e 4n m á r m i l l i -t ó s z e r e t n é n e k a l l o k á l n i e r r e a c é l r a ). A K + F t á m o g a t á s t j e l l e m z e n a k e v é s b é é r e t t t e c h n o l ó g i á k e s e t é n a l k a l m a z n a k a t a g á l l a m o k, m e l y e k e g y e l r e n e m v e r s e n y k é p e s e k a p i a c o n é s n a g y k o c k á z a t o t j e l e n t e n e k a b e r u h á z ó k sá zm á r a. A u s z t r i á b a n i d s z a k r a m i l l-s i ó ö s s z e g e t k ü l ö n í t e t t e k e l a f e n n t a r t h a t ó k ö r n y e z e t v é d e l m i t e c h n o l ó g i á k k a l é s a k l í m a v é d e l e m m e l, a k ö z l e k e d é s s e l i l l e t v e a f e n n t a r t h a t ó e n e r g e t i k a i t ekcahl n ko al pó cg si oá lk a t o s k u t a t á s o k r a é s f e j l e s z t é s e k. 8 0 r A l e g t ö b b ö s z t ö n z e s z k ö z a z e n e r g i a t e r m e l k e t c é l o z z a m e g, a z o n b a n e g y r e t ö b b o r s z á g b a n h o z n a k o l y a én p í t é s i e l í r á s, o k a tm e l y a h á z t a r t á s o k e n e r g i a f o g y a s z t á s á t é s t e r m e l é s é t k í v á n já k s z a b á l y o z n i. S p a n y o l o r s z á g b a n é s 7 6 A 2. s z á m ú m e l l é k l e t e g y l e h e t s é g e s c s o p o r t o s í t á s á t a d j a a z ö s z t ö n z, eé s z ke ög zy öb ke n e kb e m u t a t j a, h o g y m e l y o r s z á g o k a l k a l m a z z á k e z e k e t. 7 7 E z e k e t e g y ü t t e s e n k ö z v e t e t t f i s k á l i s e s z k ö z ö k n e k n e v e z i k. 7 8 C M S ( ) 7 9 C M S ( ) 8 0 C M S ( ) 5 4

55 l e h e t n e k r e á l i s a k. M á s r é s z t, m e r t a c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k l e g h a t á s o s a b b é é r t é k e l é s e é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n n e h é z á l t a l á n o s é r v é n y k ö v e t k e z t e t é s r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s é t e l í r ó k ö z ö s s é g i p o l i t i k a e r e d m é n y e s o l y a n é r t e l e m b e n, h o g y N é m e t o r s z á g b a n n é h á n y é v e a l k a l mz an a k é p í t é s i e n g e d é l y e z é s r e v o n a t k o z ó 8 1 s z a b á l y o z á s t. A z ö s z t ö n z r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g é n e k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a t ö b b o k m i a t t i s n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k. E g y r é s z t, m e r t a z o r s zk áü gl oö k n b ö z a d o t t s á g o k k a l é s j e l l e m z k k e l b í r n a k, v a g y i s a n e m z ertg i aep no el i t i k á k s z á m á r a t e l j e s e n e l t é r c é l k i t z é s e k l e g h a t é k o n y a b b m ó d j a i s n a g y o n k ü l ö n b ö z l e h e t a z o r s z á g o k e l t é r g a z d a s á g i é s s z a b á l y o z á s i k ö r n y e z, e t e i l l e t v e t á r s a d a l mp oi l i t i k a i a t t i t d b e l i a d o t t s á g a i m i a t t. H a r m a d r é s z t, a z ö s z t ö n z r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g é n e k é r t é k e l é s e ö n m a g á b a n i s n e h é z k e s. N e m e l e g e n d c s u p á n a t á m o g a t á s b ó l f a k a d ó g ú mj ue l ó e n e r g i a t e r m e l k a p a c i t á sb v ü l é s é t v i z s g á l n i, h a n e m e n n e k a z á r á t, v aáglylias m i a zb e a v a t k o z á s k ö l t s é g é t 8 2 i s f i g y e l e m b e k e l l v e n na i. m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k a t ö s z t ö n z t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k t e n n i, m i v e l a z ö r d ö g a m e g v a l ó s í t á s r é s z l e t e i b ea n m ve ag n ú. j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s u t á n r o h a m o s a n n n i k e z d e t t a z ö l d e n -t e regr imae l é s v o l u m e n e : é s k ö z ö t t k ö z e l h á r o m s z o r o s á r a n t t a e g úmj u l ó e n e r g i a t e r m e l é s (. l á s9. d á b r a ). A t a g á l l a m o k a z o n b a n n a g y o n k ü l ö n b ö z e s z k ö z ö k k e l p r ó b á l k o z t a k, s i g e n e l t é r m é r t é k b e n v e t t é k k i 8 3 r é s z ü k e t e b b l a n ö v e k e d é s b l. A z e l t é r e rm eé dn y e k e g y r é s z t a m e g f o g a l m a z o t t e n e r g i a p o l i t i k a ic é l o k k ü l ö n b s é g é b l m, á s r é s z t a m e g v a l ó s u l t t á m o g a t á s i r e z s i m e k h a t é k o n y s á g k ü l ö n b s é g é b l a d ó d n a k, d e a t e r m é s z e t i a d o t t s á g o k l e g a l á b b o l y a n f o n t o s b e f o l y á s o l ó t é n y et z j e l e n t e n. e k A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e k e d é s e a f e j l e t t o r s z á g o k b a n e l s s o r b a n a s z é n, a k o l a j v a l a m i n t a z a t o m e n e r g i a f e lo hv aá s zá nr áa l á s r m e n t v é g b e. 9. á b r a : M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e-t regri mae l é s v o l u m e n é n e k a l a k u l á s a ( v í z e n e r g i a n é l k ü l ) a z -be eu n 2, é s k ö z ö t t F o r r á s : F r a u n h o f e r -E IE SG I ( ) 8 1 C M S ( ) 8 2 A z i l y e n t í p u s ú n e m z e t k ö z i v i z s g á l a t o k á l t a l á b a n a d a t h i á n y b a ü t k ö z n e k. 8 3 A m e n n y i s é g e t t e k i n t v e s o r r e n d b e n N é m e t o r s z á g, S v é d o r s z á g, F r a ng c, i asoprasnzyáo l o r s z á g, O l a s z o r s z á g é s A u s z t r i a v o l t a k a l e g n a g y o b b m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l -b k a n ( 6F r a u n h o f e r -EI ES G I, ) 5 5

56 A K Ö T E L E Z fi Á T V É T E L É S A Z Ö L D B I Z O N Y Í T V Á N Y A Z E U -B A N A z e u r ó p a i o r s z á g o k m a j d r ho má n e g y e d é b e n a k ö t e l e z á t v é t eald j a a m e g ú j u l ó k 8 4 t á m o g a t á s i r e n d s z e r é n e k g e r i n c é t A. k ö t e l e z á t v é t e l l e h e t s é g é t t ö b b o r s z á g b a n ( p é l d á u l F r a n c i a o r s z á g b a n, Í r o r s z á g b a n é s a l e g u t ó b b i i d t l k e z d v e D á n i á b a n i s ) t e n d e r n y e r h e t i k e l a z e n e r g i a t e r m e l y k, h úo g y a m e g f e l e l á l l a m i s z e r v p á l y á z a t o t í r k i b i z o n y o s m e n n y i s é g m e g ú j u l ó e r f o r r á s b ó l s z á r m a z ó v i lelna emrogs i a e l á l l í t á s á r a. A k i m e g n y e r i a k i í r á sa t z, e l n y e r i a j o g o t a z ö l d e n e r g i a t e r m e l é s é r e i l l e t v e a r r a, h o g y a z g a r a n t á l t á r o n e l a d h a s s a m e g hr ao tz áo t t i d e i g. E g y m á s i k g y a k o r l a t M a( gay ma ir t o r s z á g o n i s a l k a l m a z n a k ), h o g y a z ú n. e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s s o r á n a m e g f e l e l á l l a m i s z e r v e n g e d a d k i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s r e. A z e n g e d é l y t a r t a l m a z z a a z á l l a m á l t a l g a r a n t á k ö t e l e z á t v é t e l i á s r a at z t é a z i d t á v o t, a m í g a z á t v é t e l g a r a n t á l t. A r e n d s z e r p a r a m é t e r e i n e k k a l i b r á l á s a k o m o l y k ö z g a z d a s á g i h á t t é r m u n k á t i g é n y e l, a m i n a g y e r f o r r á s o k a t k ö t l e a z i l l e t é k e s n e m z e t i h a t ó s á g n á l. H a e z e k n e k a p a r a m é t e r e k n e k f i n o m h a n g o l á s a, v a g y i s a z o r s z á g t as dá og ta i h o z é s k é p e s s é g e i h e z i g a z í t á s a n e m s i k e r ü l j ó l, a k i t z ö t t c é l e l é r é s e v e s z é l y b e k e r ü l h e t, i l l e t v e s ú l y o s t o r z u l á s o k a l a k u l h a t n a k k i a ( l á s d a k é s b b b e m u t a t o t t s p a n y o l p é l d á t ). A k r i t i k u s p a r a m é t e r e k a k ö v e t k e z k : a z á t v é t a r i f a n a g y s á g a a, z á t v é t e l i t a r i f a v á l t o z á s a é s a n n a k ü t e m e, a g a r a n t á l t á t v é t e l i d s h o s s z a, i l l e t va e k i e g é s z í t t á m o g a t á s o k éps r é m i u m o k s z e r e p e. M i v e l e v á l t o z ó k a t d i f f e r e n c i á l t a n l e h e t b e á l l í t a n i, e g y k o m p l e x f i n o m r a h a n g o l h a t ó ö s z t ö n z é s i r e n d s z e l e h e t k i a l aakníi t. A k ö t e l e z á t v é t e l m o d e l l j é n e k e g y i k a l v á l t oz zö al td a p ra é m i u 8 m 5 r e n d s z e r, m e l y n e k k e r e t é b e n a z á l l a m n e m e g y á t v é t e l i t a r i f á t h a t á r o z m e g, h a n e m e a n e vr ig li la a ma ok st u á l i s p i a c i á r a f e l e t t i p r é m i u m o t g a r a n t á l a m e g ú j u l ó v i l l a -t m oesremneel r gk i a s zmáá r a. A g y a k o r l a t b a n e z t a z e s z k ö z t a g a r a n t á l t k ö t e l e z á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t v a g y a z z a l v e g s z o k t á k a l k a l m a z n i. C s e h o r s z á g b a n é s S p a n y o l o r s z á g b a n a t e r m e l k n e k p é l d á u l v a l a m e n n y i e n e r g i a f o r r á s e s e t é b e n l e h e t s é g e v a n v á l a s z t a n i a k ö t e l etz a r iá ft a v éét s e l a i 8 6 z ö l d p r é m i u m k ö z ö t t. D á n i á b a n e g y e s m e g ú j u l ó k r a k ö t e l e z á t v é t e l, m á s o k r a z ö l d p r é m i u m v o n a t k o z i k. A l e g f b b k ü l ö n b s é g e t a z j e l e n t i, h o g y a z ö l d p r é m i u m e s e t é b e n a m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a á r a e g y ü t t m o z o g a p i a c i á r r a l. A z ö l d b i z o n y í t v á nrye n d s z e r a m á s o d i k l e g n é p s z e r b b ö s z t ö n z e s z k ö z E u r ó p á b a n : h a t t a g á l l a m b a n a l k a l m a z z á k a m e g ú j u l ó k t á m o g a t á sa á r ka i. z á r ó l a g o s a n z ö l d b i z o n y í t v á n y t a l k a l m a z ó o r s z á g o k k ö r e : B e l g i u m, L e n g y e l o r s z á g, S v é d o r s z á g é s R o m áz nö il a d. A b i z o n y í t v á n y m e l l e t t k öz t e l eá t v é t e l t i s be t v e, z a z t v e g y e s e n a l k a l m a z ó o r s z á g o k : O l a s z o r s z á g é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g. 8 4 K ö z ü l ü k a l e g t ö b b o r s z á g b a n k i z á r ó l a g k ö t e l e z á t v é t e l t a l k a l m a z n a k : A u s z t r i a, B u l g á r i a, C i p N é m e t o r s z á g, É s z t o r z s á g, G ö r ö gz oárg s, M a g y a r o r s z á g, Í r o r s z á g, L e t t o r s z á g, L i t v á n i a, L u x e m b u r g, M á l t a, H o l l a n d i a, P o r t u g á l i a, S z l o v á k i a, S z l o v é n i a. N é h á n y t a g á l l a m b a n a z o n b a n a z ö l d p r é m i u m md a l v a g y a z ö l b i z o n y í t v á n n y a l v e g y e s e n a l k a l m a z z á k : C s e h o r s z á g, D á n i a, S p a n y o l o r s z á g, F r, a n co il aos rz so zr ás gz á g, E g y e s ü l t K i r á l y s á g. 8 5 g r e e n p r e m i u m 8 6 S p a n y o l o r s z á g e s e t é b e n e z a l ó l c s a k a n a p e l e m e k k i v é t e l e k, a m e l y e k r e c s a k k ö t e l e z áh ta vt éó t. e l a l k a l m a z 5 6

57 K ö t e l e z á t v é t e l v s. z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a g y a k o r l a t b a n A 2. f e j e z e t b e nb e m u t a t t u k a k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r m k ö d é s é n e k é s h a tá s a i n ak e l m é l e t is í k o n t ö r t é n é r t é k e l. é sj ée tl e n a l f e j e z e t c é l j a, h o g y a z e u r ó p a i o r s z á g o k g y a k ot rá ln a k e r e s z t ü l b e m u t a s s ha o, g y m e n n y i r e m k ö d i k j ó l a k é t d o m i n á n s t á m o g a t á s i e s z k ö z a v a l ó s á g b a n i l l e t v e, h o g y a l m e m g f ke öl de é s n e k m i k a f e l t é t e l e i E. g y es e u r ó p a i o r s z á g o k t á m o g a t á s i g y a k o r l a t á n a k r é s z l e t e s b e m u t a t á s a a t a n u l m á n y 3. s z á m ú m e l l é k l e t é b e n t a l á l h a t ó K Ö T E L E Z fi Á T V É T E L A G Y A K O R L A T B A N A k ö t e l e z á t v é t e l m k ö d é s é n e k k u l c s a a z á t l á t h a t ó j o g s z a b á l my ei l lk e tr t ea t er k e n d s z e r 8 7 p a r a m é t e r e i n e k m e g f eell k a l i b r á l á s a. A z ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r p a r a m é t eö rb eb i t d i m e n z i ó b a n l e h e t d i f f e r e n c i á l n i é s e z z e l f i n o m h a n g o l n i. A d i m e n z i ó k a z e u r ó p a i o r s z á g o g y a k o r l a t a a l a p j á n a k ö v e t k e z k : t e r m e l e g y s é g k a p a c i t á s á n a k n a g y s á; g a t e r m e l e g y s é g ü z e m b e á l l í t á s á n a k e i d( evja g y i s é l e t k ; o r a ) e n e r g i a f o r r áts í p u s a é s / v a g y e r e d. e t e 8 8 A 3. t á b l á z a t a z e u r ó p a i o r s z á g yo ak k o r l a t á n k e r e s z t ü l á t t e k i n t é s t a d a k ö t e l e z á t v é t e l a l k a l m a z á s i l e h e t s é g e i n e k s o k s z í n s é g é r l. E g y r é s z t b e m u t a t j a, h o g y a t a g á l l a m o k h o g y a n d i f f e r e n c i á l j má ek g ú j u l ó ö s z t ö n z r e n d s z e r ü k e t a z e m l í t e t t d i m e n z i ó k b a n, m á s r é s z t m e g m u t a t j a, h o g y a k r i t i k u s t é n y e z k e t h o g y a n h a s z n á l j á k a z e g y e s o r s z á g o k a z 8 9 ö s z t ö n z r e n d s z e r f i n o m h a n g o l á s á r a. 8 7 A d i f f e r e n c i á l á s, i l l e t v e a p a r a m é t e r e k b e á l l í t á s a a s z a b á l y o z ó kfoemloaldy a t ka, ö z gaamzid a sgá t a n i m ó d s z e r t a n t k í v á n R. e n d s z e r m k ö d é s e s z e m p o n t j á b ó l k r i t i kp ua sr a m é t e r e k a k ö v e t k e z k : a z á t v é t e l i t a r i f a n a g y s á g a, a z á t v é t e l i t a r i f a v á l t o z á s a é s a n n a k ü t e m e ( a t a r i f a d e g r e s s z i v i t á s a ) a, m a a z i l lá et tv vé e t e l a i d t a r t k ö l t s é g v e t é s b l f i z e t e t t kz ií et g é sá r t á m o g a t á s o k m é r t é k e. 8 8 A t á b l á z a t c s a k ö ta e lke z á t v é t e l i r e z s i m e t m t ek t ö de u r ó p a i o r s z á g o k a t t a r t a l m a z z a. 8 9 A t á b l á z a t a t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k j o g s z a b á l y b a n s z a b á l y o z o t t k e r e t e i t m u t a t j a b e ézs e. h a s o n l í t j a ö s A z o k a z a l k a l m a z á s o k é s g y a k ork l, a tm e l y e k n i n c s e n e k j o g s z a b á l y b a n l e f e k t e t v e, h a n e m e s e t i e l b í r á l á s s o r á n a l a k u l n a k k i, e b b e n a z ö s s z e h a s o n l í t á s b a n n e m s z e r e p n e k. A v a l ó s á g t e h á t n é h á n y p o n t o n a z e littét r l e h e t b e m u t a t o t t g y a k o r l a t o k t ó l. 5 7

58 3. t á b l á z a t : K ö t e l e z á t v é t e l f i n o m h a n g o l á s a a z e u r ó p a i o r s z á g áo bk a ng 9 y 0 a k o r l a t M e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e z s i m á t v é t e l i z ö l d t a r i f a p r é m i u m A t a r i f a d i f f e r e n c i á l á s á n a k E g y é b k r i t i k u s t é n y e z k a k ö t e l e z d i m e n z i ó i r e z s i m b e n ( 1 ) b e é p í t e t t k a p a c i t á s n a g y s á g a b e é p í t e t t k a p a c i t á s ü z e m b e á l l í t á s a e r f o r r á s t í p u s a e r e d e t e ( 2 ) id b e n d e g r e s s z í v t a r i f a k ö l t s é g v e t é s b l j o g s z a b á l y b a n f i z e t e t t m e g h a t á r o z o t t k i e g é s z í t á t v é t e l i á r t á m o g a t á s i d t a r t a m () 3 A T x x x x x x B G * x x x x C Y x x x x x C Z x ( 4) x x x x D E x x x x x x x D K * * x ( 5) x x x x x x x E E x x x x E L x x x x E S x ( 6 ) () 7 x x x x x F R * * * x x x x x x x H U * * * * x x I R x x x I T * * * * * x ( 6) x x x L T x x L U x x x x x L V x x x M T x x N L x x x x ( 8) x x P T x x S K x x x x S L x x x x ( 9) U K * * * * * x ( 6) x x x x x M e g j e g y z é s e k : * s z é l e s e t é b e n v a z m ek fö fd eé ks ti í i d F o r r á s : I n f r a p o n t a z E R E F ( ) a l a p j á n a l a p j á n i s d i f f e r e n c i á l t a t a r i f a * * s z é l é s P V e s e t é b e n a z e f f e k t í v m k ö d é s i p jiád n ias l ad i f f e r e n c i á l t a t a r i f a * * * v í z e s e t é n é v s z a k s z e r i n t i s d i f f e r e n c i á l t a t a r i f a * * * * v í z é s b i o m a s s z a e s e t é n a n a p s z a k a l a p j á n eins c i dá il ft f ea r t a r i f a ( m é l y-, v ö lv gö yl g-, y c s ú c s i d s z a k ) * * * * * á t v é t e l i t a r i f á t é s z ö l d b i z o n y í t v á n y t v e g y e s e n a l k a l m a z n a k á t v é t e l i 9 0 A r é s z l e t e s e b b i n f o r m á c t i ó tk a r t a l m a z ó t ázb al tá o t l á s d. a s4 z á m ú m e l l é k l e t b e n. 5 8

59 ( 1 ) A z e g y é b k r i t i k u s t é n y e z k e t a z e g y e s o r s z á g o k r e n d s z e r i n t u g y a n a z o k b a n a d i m e n z i ó k b a n á k d, i f f e r e n c i á l j m i n t a z á t v é t e l i t a r i f a n áa t g, y s aá zg t a z o n b a n a t á b l á z a t n e m r é s z l e t e z i ( 2 ) P l. : f á s s z á r ú / l á g y s z á r ú b i o m a s s z a, á l l a t i / n ö v é n y i e r e d e t b i o g á z, s z á r a z f ö l d i / t e n g. e r i s z é l e r m, s t b ( 3 ) A z o s z l o p b a n c s a k a z o k a t a z á t v é t e l i i d t a r t a m o k a t s z e r e p e l t e t j ü k, m e l y e k j o g s z a b á l y b ta en t v e a n n a k l e f e k é s a o jg s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e e s e t é n m i n d e n m e g ú j u l ó p r o j e k t r e a z o n o s a n é r v é n y e s e k. A z o k b a n a z o r s z á g o k b a n, a h o l a z o s z l o p ü r e s e n m a r a i d, e leb gí yr eádl á s t á r g y a a z á t v é t e l i i d t a r t a m m e g h a t á r o z á s a m i n d e n e g y e s p r o j e k t e s e t é n. ( 4 ) V a l a m e n n y i e r f o r r á s e s e t é b e n v á l a s z t h a t ó a k ö t e l e z á t v é t e l v a g y a z ö l d p r é m i u m. ( 5 ) K ö t e l e z á t v é t e l c s a k a v í z, a b i o g á z, a n a p é s a z e g y é b k a t e g ó r i á b a s o r o l t e r f o ra rl ám sa oz k h aet só e, t é b e n a l k a s z é l r e, a b i o g á z b i z o n y o s t í p u s á r a é s a b i o m a s s z á r a k ö t e l e z a n pérrévméinuym b evn. ( 6 ) P V e s e t é n c s a k a k ö t e l e z á t v é t e l a l k a l m a z h a t ó, a t ö b b i e r f o r r á s e s e t é b e n s z a b a d o n v ká él t a s z t h a t ó m i n d o p c i ó. ( 7 ) A n a p e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á n a k k é t k a t e g ó r i á j á t k ü l ö n í t i e l a s p a n y o l s z a b á l y o z á s : a e rn ma op e- l e m e t é s a t s z o l á r r e n d s z e r e k e t. A p e lnea m e k r e c s a k k ö t e l e z á t v é t e l t l e h e t a l k a l m a z n i, -s za o l tá er r m so z á m á r a v á l a s z t h a t ó a z ö l d p r é m i u m i s. ( 8 ) Á t v é t e l i t a r i f a = f i x a l a p t a r i f a ( m i n d v é g i g - v áklot rorz eakt cl ia ó n )( é v e n t e t ö r t é n k i i g a z í t á s ) ( 9 ) Á t v é t e l i t a r i f a = f i x r é s z ( < 5 é v e n t e k ivi ágla tzoí ztó o trt é) s z + ( < 1 é v e n t e k i i g a z í t o t t ) A k ö t e l e z l e h e t t e n n: i á t v é t e l e u r ó p a i a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l ak tö bv ae n t k ez a m e g á l l a p í t á s o k a t A t a r i f a k a p a c i t á s n a g y s á g s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l á s á t a t a g á l l a m o k t ö b b s é g é b e n a l k a l m a z z á k, b á r g y a k r a n c s a k a k i e m e zl et le t n k e e r f o r r á s o k r a v o n a t k o z ó a n ( m i n t a s z é l v a g y a n a p ). E z a h e l y z e t D á n i á b a n ( a s z é l é s a n a p e s e t é b e n ), H o l l a n d i á b a n, O l a s z o r s z á g b a n, P o r t u g á l i á b a n, G ö r ö g o r s z á g b a n, C i p r u s o n ( a n a p e s e t é b e n ), i l l e t v e Í r o r s z á g b a n é s É s z t o r s z á g b a n ( a s z é l e s e t é b e n ). N é h á n y o r s z á g b a n a k a p a c i t á s ü z e m b e á l l í t á s á n a k i d e j é t ( v a g y i s a z a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i a é l e t k o r á t ) v a l a m e n n y i m e g ú j u l ó e r f o r r á s e s e t é b e n f i g y e l e m b e v e s z i k a t a r i f á k m e g á l l a p í t á s á n á l ( N é m e t o r s z á g, F r a n c i a o r s z á g, D á n i a, C s e h o r s z á g, S z l o v á k i a ). E g y e s o r sz zo án gb oa k n ac s a k a k i e m e l t e n k e z e l t e r f o r r á s n á l d i f f e r e n c i á l n a k e b b e n a d i m e n z i ó b a n ( va íu z s, z t r i a G ö r ö g o r s z á g é s O l a s z o r s z á g n a p ). E g y e s o r s z á g o k a s z é l é s a n a p e s e t é b e n a z e f f e k t í v m k ö d é s i i d t i s f i g y e l e m b e v e s z i k a t a r i f a m e g á l l a p í t á s á n á l ( nd cá in ai oa r, s zf ár g a, B u l g á r i a ), m e l l y e l f k é n t a z i n g a d o z ó t e l j e s í t m é n y b l f a k a d ó r e n d s z e r i r á n y í t á s i n e h é z s é g e k e t p r ó b á l j á k s z a b á l y o z n i. A z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n f i g y e l e m b e v e s z i k a z e r f o r r á s o k e r e d e t s z e r i n t i f a j t á i t i s a t a r i f a m e g h a t á r o z á s á n á sl z. é l F, k a é n bt i oa m a s s z a, a b i o g á z é s a n a p e s e t é b e n a l k a l m a z n a k k a t e g ó r i a b o n t á s t. K i v é t e l e z a l ó l C i p r u s, Í r o r s z á g, L i t v á n i a, M á l t a, P o r t u g á l i a é s M a g y a r o r s z á g. A z á t v é t e l i t a r i f a n a g y s á g á n a k i d b e l i c s ö k k e n t é s é t e g y r e t ö b b o r s z á g b a n a l k a l m a z z á k, a b b ó l a c é, l bhóolg y a t á m o g a t á s m é r t é k e k ö v e s s e a t á m o g a t o t t t e c h n o l ó g i a é r e t t s é g é t. A t a r i f a f o l y a m a t o s i g a z í t á s á v a l a t ú l t á m o g a t á s t í kv á n j á k e l k e r ü l n i a t a g á l l Na mé om k e. t o r s z á g, D á n i a, A u s z t r i a, H o l l a n d i a é s S z l o v é n i a v a l a m e n n y i m e g ú j u l ó e r f o r r á s s a l s z e m b e n a l k a l m a z v a l a m i l y e n t a r-k iif ia g a z í t ó m e c h a n i z m u s t, n é h á n y o r s z á g c s a- k e g y e g y e r f o r r á s e s e t é b e n ( F r a n c i a o r s zn áa g p é s s z é l, E g y e s ü l t K i r á l y s á g n a p ). 5 9

60 E l t e r j e d t g y a k o r l a t a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n, h o g y a k i e m e l t e n k e z e l t e r f o r r á s o k a t é s c é l o k a t a k ö l t s é g v e ft ié zs eb t el t t k i e g é s z í t á r t á m o g a t á s s a l ( p r é m i u m o k k a l, b ó n u s z o k k a l ) i s s e g í t i k a b e r u h á z á s b i z o n y o s p e r i ó d u s a i b a n. E z e k e t a k i e g é s z í t e s z k ö z ö k e t i n t e g r á l t a n á g y a z z á k b e a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r é b e é s u g y a n a z o n d i m e n z i ó k m e n t é n 9 1 d i f f e r e n c i á l j á k k e t, m i án t v éa tz e l i t a r i f á t v a g y a z á t v é t e l i i d h o s s z á t. A z e u r ó p a i o r s z á g o k f e l é r e j e l l e m z, h o g y a k ö t e l e z á t v é t e l h o s s z á t j o g s z a b á l y b a n h a t á r o z z á k m e g v i l á g o s, á t l á t h a t ó m ó d o n ( p l. : N é m e t o r s z á g, F r a n c i a o r s z á g, S p a n y o l o r s z á g, H o l l a n d i a, E g y e s ü l t K i r ái la y sé ás g, D á n A u s z t r i a ). A z e u r ó p a i o r s z á g o k m á s i k f e l é b e n a z á t v é t e l h o s s z á n a k m e g s z a b á s a e s e t i d ö n t é s e r e d m é n y e. A z e g y e s e r f o r r á s o k t á m o g a t á s á v a l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z k e t é r d e m e s k i e m e l n i. A v í z e n e r g i a e s e t é b e n a z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g e c s a k a k i s t e r m e l e g y s é g e k r e t e r j e s z t i k i a k ö t e l e z á t v é t e l t. A n a p e n e r g i a t á m o g a t á s á t a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n i s a k ö t e l e z á t v é t e l l e l o l d j á k m e g, a h o l e g y é b k é n t a z á t v é t e l i t a r i f á t é s a z ö l d p r é m i u m o t v e g y e s e n h a s z n á l j á k a m e g ú j u l ó k t á m o g a t á s á r a ( p l. D á n i a, S p a n y o l) o. r s z á g A m e g ú j u l ó k v i l l a m o s e n e r g-ti ea r m e l é s b e n v a l ó r é s z e s e d é s é n e k e l m ú l t t í z é v b e n p r o d u k á l t n ö v e k e d é s é t t e k i n t v e N é m e t o r s z á g, S p a n y o l o r s z á g, A u s z t r i a é s D á n i a ö s z t ö n zs éz se i r e r e n d e g y a r á n t s i k e r e s n e k t. ne iz ke n o r s z á g o k m i n d e g y i k é r e l m o n d h a t ó, h o g y a s z áa lb y o z á s t ö b b d i m e n z i ó b a n, a p r ó l é k o s a n d i f f e r e n c i á l j a a k ö t e l e z á t v é t e l k r i t i k u s p a r a m é t e r e i t. a p é l d á k a f i n o m h a n g o l á s j e l e n t s é g é r e h í v j á k f e l a f i g y e l m e t Z Ö L D B I Z O N Y Í T V Á N Y R E N D S Z E R A G Y A K O R L A T B A N A z ö l d b i z o n y í t v á n ym k ö d t e t é s é n e k k e v e s e b b o l y a nk r i t i k u s s a r o k k ö v e v a n, m e l y e t a s z a b á l y o z ó n a k k e l l m e g h a t á r o z n i éa s, s o k k a l t ö b b a z o l yeal n e m, m e l y e t as z a b á l y o z ó n e m i s t u d b e f o l y á s o l n i. E z u t ó b b i k önry ü l mjée l e n t s e n n ö v e l i a m e g ú j u l ó t e r m e l é s j ö v e d e l m e z s é g é v e l k a p c s oal t o s b i z o n y t a l a n s áog t. A s z a bá l y o z ó a l a p e s e t b e n a t e l j e s í t e n d k v ó t á k a t ( e l é r e n d c é l s z á m o k a t ) i l l e t v e a k v ó t a n e m t e l j e s í t é s e e s e 9 2 f i z e t e n d h e l y e t t e s í t é s i v a g y k i v á l t má és ri t édkí éj t s z a b j a m e g. A r r a i s v a n p é l d a, h o g y a z ö l d b i z o n y í t v á n y g a r a n t á l t m i n i m á l á r á t i s m e g h a, t áarmi o z za ak k o r l é p é l e ta bm e i, k o r a 9 3 v i l l a m o se n e r g i a p i a c i á r a t ú l m é l y r e s ü l l y e d. 9 1 N é m e t o r s z á g b a n p é l d á u l v á l t o z a t o s f o r m á i v a n n a k a p r é m i u m o k n a k : ja e kptreok i n d u l á s á t t á m o g a t ó k e z d p r é m i u m v o n a t k o z i k a s z é l r e, d e a f e l ú j í t o t t t e r m e l e g y s é g e k u t á n i l l e t v e b i z o n y o s ú j, t e c h n i k ö v e t e l m é n y t e l j e s sí e t é u t á n i s j á r p r é m i u m a s z é l e r m v e k n e k ; a b i o g á z e s e t é b e n i n n o v a t í v t e c h n o l ó g i a u t á n j á r ó p r é m i u m o t a l k a l m a z n a k, i l l e tmvie u m p rjéá r a s z e m é t l e r a k ó k b i o-tg eá rz m e l é s e u t á n i s ; a p a n e s e t é b e n a t e l e p í t é s m ó d j á t( óh lo m l o k z a t i, s z a b a d t é r i, ft üegt g ) e n j á r p r é m i u m. F r a n c i a o r s z á g b a n a n a g y o b b h a t á s f o k u t á n j á r h a t é k o n y s á g i p r é m ibu im o ga á z, a b i o m a s s z a é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i a. e s e t é n H o l l a n d i á b a n c s a k a b i o g á z r a v o n a t k o z ó a n v e z e t t e k h abs e o n l ó h a t é k o n y s á g i p r é m imuo t. 9 2 L e n g y e l o r s z á g b a n he l y e t t e s í t é s i d í, ja nz a ke g y e s ü l t K i r á l y s á g b ia vn á sk á r l á s a i á r n a k n e v e z i k. 9 3 I l y e t B e l g i u m b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n a l k a l m a z n a k. 6 0

61 A m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a e s e t é b e n a t e l j e s p i a c i á r a z ö l d b i z o n y í t v á n y á r á n a k é s v i l l a m o se n e r g i a p i a c i á r á n a k a z ö s s z e g e. A z e l b b i n e k a n a g y s á g á t t u d j a b e f o l y á s o l n i 9 4 s za b á l y o z ó, a z u t ó b b i é t k e v é s b é. A z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c i á r á n a k a lh a kt u la á sk áv ró at a n e m t e l j e s í t é s e s e t é n f i z e t e n d h e l y e t t e s í t é s i d í j n a g y s ái gs a, í g y e z e k n e k a m e g h a t á r o z á s a s o r á n sa z a b á l y o z ó n a k k ü l ö nö s e n k ö r ü l t e k i n t n e k k e l l l. e n Mn i ne d a d d i g, a m í g a h e l y e t t e s í t é s i d í j m a g a s a b b, m i n t a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c i á r a, a d d i g e n e r g i a t e r m e l k n e k j o b b a n m e g é r i a p i a c o n h e t l é rz ö l d e n e r g i á t f e l v á s á. ra ob lb na in a z e s e t b e n, h a a k i v á l t á s i d í j a l a t t a m a r a d a p i a c i á r n a k, a z ö s z t ö n z é s é p p a e l l e n k e z i h a t, v a g y i s a k v ó t a n e m t e l j e s í t é s e f e l é. A t ú l a l a c s o n y k i v á l t á s i d í j v é g s s o r e r e d m é n y e z i, h o g y n e m s i k e r ü l e l é r n i a k i t z ö t t c é l o k a t. A m o d e l l b e n, a l a p e s e t b e n, a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k k ö z ö t t n i n c s d i f f e r e n c i á l á s, h i s z e n 9 5 z ö l d b i z o n y í t v á n y vmaelnan y i t í p u s ú z ö l d e n e r g i á r a u g y a n ú g y é r v é n y ea s. s z a b á l y o z ó c s a k e g y é b, k i e g é s z í t j e l l e g ö s z t ö n z e s z k ö z ö k k e l t u d j a s a j á t p r i o r i t á s a i t k i f e j j u t t a t n i é s a k ö l t se éb gb e sm e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k a t é l e t b e n t a r t a n i. A z ö l d b i zt o n y í t v á n y a l k a l m a z ó e u r ó p a i o r s z á g o k b a n j e l l e m z e n i g e n s z é l e s a m e g ú j u l ó k a t t á m o g a t ó k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t e s z k ö z ö kp a l e t t á j a( a d ó m e n t e s s é g e k, a d ó c s ö k k e n t é s, d í j k e d v e z m é n y e k, h o z z á f é r é s s z a b á l y o z á s, b e r u h á z á s i é s f e j l e s z t é s i t á m o g a t á s o k, k e d v e z m é n y e s h i t e l e k ). H a a m e g ú j u l ó k v i ml ol sa e n e r g i a -t e r m e l é s b e n v a l ó r é s z e s e d é s é n e k a l a k u l á s á t v i z s g á l j u k a z ö l d b i z o n y í t v át n y a l k a l m a z ó o r s z á g o k b a n, a k k o re g y e t l e n e s e t b e n s e lm e h e t i g a z i s i k e r t ö r t é n e t r l b e s z á m o l n i. S t, a z l á t s z i k, hko og ry á b bt aö n b b, z ö l d b i z o n y í t vy á n r e n d s z e r t a l k a l m a z óo r s zá g ( m i n t p é l d á u l O l a s z o r s z á g v a g y a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g ) e l m o z d u l t a k ö t e l e z á t v é t e l i r á n y á b a a z u t ó b b i é v e k b e n, a b b a n a r e m é n y b e n, h o g y e z z e l l ö k é s t t u d n a k a d n i a m e g ú j u l ó k n ö v e k e d é s é n e k Á R A K A K Ö T E L E Z fi Á T V É T E L É S A Z Ö L D B I Z O N YTÍV Á N Y R E N D S Z E R É B E N A z ER E F e s n e m z e t k ö z i e l e m z é s é b e n s z e r e p l á r a d a t o k a l a p j á n m u t a t j u k b e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k á t l a g á r a i t a k ü l ö n b ö z t áí mp ou gs aú t á s i r e z s i m e k b e n ( l á s. d á 1b 0r a, a r é s z l e t e s e b b E U 2 7 a d a t a i t t a r t a l m a z ó ö s s z e h a s o n l í t ó á b r á k a t l á z s d 5. a s z á m ú m e l l é k l et b e n ). A f e l h a s z n á l t o r s z á g o s s z i n t á ar z a d aetgoyk e s m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k á r a i n a k ( a z á t v é t e l i t a r i f á n a k v a g y a z ö l d b i z o n y í t ve ág ny y s z áe r á n aá k t ) l a g, a vi a g y i s n e m v e s z i k f i g y e l e m b e a z o k a t a d i m e n z i ó k a t, m e l y e k m e n t é n a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k á r a i d i f f eern c i á l t a k, s e m a z o k a t a s ú l y o k a t, m e l y e k a z e g y e s d i m e n z i ó k h o z r e n d e l h e t e k l e n n é n e k. E m i a t t a t á m o g a t á s i r e z s i m e k h e z r e n d e l t m e g ú j u l ó á t l a g á r a k n e m t e k i n t h e t e k a v a l ó d i s ú l y o z o t t á t l a g á r. 9 a 6 k n a k 9 4 A z ö l d b i z o n y í t v á n n y a l v a l a m e n n y i e u r ó p a i k v ó t á s o r s z á g b a n s z a b a d k e r e s k e d n i. 9 5 K i v é t e l e z a l ó l B e l g i u m, a h o l s z ö v e t s é g i s z i n t e n t ö b b diis m edn iz fi fó eb ra en n c i á l n a k a z ö l d b i z o n y í t v á n y o k á r á b a n ( l á s d a z e l z f e j e z e t b e n ). 9 6 E g y o r s z á g b i z o n y o s e r f o r r á s r a v o n a t k o z ó á r a a z e r f o r r á s h o z r e n d e l h e t s z a b á l y o z á s b a n s z e r e p l v a l a m e n n y i á r ( p l. a m i a z 5 M W a l a at zt t i mé es g h a l a d ó k a p a c i t á s úe r m v e k r e, v a g y a e l t t é s u t á n ü z e m b e h e l y e z e t t e k r e v a g y a s z á r a z f ö l d i é s t e n g e r i t e l e p í t é s e k r e s t b. v o n a t k o z i k ). eeg zy nsezm e r á t l a g a v e s z i f i g y e l e m b e a z t, h o g y a b i z o n y o s t í p u s ú k a p a c i t á s o k b ó l t é n y l e g e s e n m e n n y i v a n a z oy ri s z, á g b a n ( v a g h o g y m e n n y i t e r m e l td uj a t é n y l e g e s e n e l a d n i a v i l el na em ro gs i á j á t a z e g y e s á r s z i n t e k e n ). 6 1

62 1 0. á b r a : M e g ú j u l ó k á t l a g á r a a z e u r ó p a i t á m o g a t á s i re en z s i m e k b m e g ú j u l ó t í p u s o n k é n t ( /, M W h ) kis vízenergia biomassza átlag-át 80,7 átlag-át 102,8 átlag-zb 99,2 átlag-zb 99,2 átlag-vegyes 145,9 átlag-vegyes 180,6 HU 78,2 HU 73,4 EU27 93,1 EU27 111, szárazföldi szél nap átlag-át 91,1 átlag-át 312,9 átlag-zb 99,2 átlag-zb 189,8 átlag-vegyes 154,4 átlag-vegyes 239,2 HU 114,2 HU 114,2 EU27 102,9 EU27 286, geotermikus átlag-át átlag-zb 108,6 99,2 átlag-vegyes 146,4 HU EU27 114, F o r r á s : I n f r a p o n t a z E R E F ( ) a l a p j á n A z á b r á n s z e r e p l á r a k t e h á t c s a k n a g y s á g r e n d i e l i g a z í t á s t a d n a k, t e l j e s e n p o n t ö s s z e h a s o n l í t á s r a n e am l k a l m a s a k. N é h á n y m e g á l l a p í t á s t a z o n b a n im s é g t e h e t ü n k a z á r a k r a v o n a t k o z ó a n : A z E U 2 7 á t l a g á b a n a n a p é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i a s z á m á r a b i z t o s í t j á k a l e g m a g a s a b b á r a t a z e u r ó p a i o r s z á g o k, e z t k ö v e t i a b i o m a s s z a, a s z á r a z f ö l d i s z é l, m a j d a v í z e n e r g i a. A n a p é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i a e s e t é b e n a zzoönl yd í tb vi á n y á t l a g á r a a l a c s o n y a b b a z á t v é t e l i t a r i f á k á t l a g á r á n á l. A k ü l ö n b s é g a n a p n á l i g a z á n s z e m b e t n, u g y a n i s a k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k t ö b b s é g e a t ö b b i e r f o r r á s h o z k é p e s t i s k i u g r ó a n m a g a s á r a t s z a b m e g a n a p e n e r g i a s z á m á r a. M a g y a r o r s z á g e s e t é b e n n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a b i o m a s s z a é s a n a p e n e r g i a á r a t n i k i g e n a l a c s o n y n a k. A m a g éy ta er l i á t áv r m i n d k é t e r f o r r á s e s e t é b e n e l t ö r p ü l a z e u r ó p a i m e z n y b e n, a l a t t a m a r a d a z 6 2

63 á t v é t e l e s, a z ö l d b i z o n y íots v áé ns y a v e g y e s r e z s i m o r s z á g o k v a l a m i n t a z E U 2 7 á t l a g á n a k i s. A s z á r a z f ö l d i s z é l e s e t é b e n é p p e n e l l e n k e z a h e l y z e t : a n á l u n k a l k a l m a z o t t á t ev lé i á r m e g h a l a d j a a z á t v é t e l e s, a z ö l d b i z o n y í t v á noy s o r s z á g o k é s a z E Uá2t7 l a g á t i s. É r d e m e s k i e m e l n i, h o g y a m a g y a r á t v é t e l i á r a s z á r a z f ö l d i s z é l é s a n a p e n e r g i a e s e t é b e n e g y e n l é s a m a g y a r á t v é t e l i r e z s i m b e n a l e g m a g a s a b b á r. A m í g a m a g y a r 1 1 4, 2 2 / M W h á t v é t e l i á r a s z é l e s e t é b e n a m e z n y é l é r e h e l y e z m i n k e t, a d d i g u g y a n e z a z á r a n a p e s e t éa bse on r c s a k v é g é r e e l é g E R E D M É N Y E S S É G A K Ö T E L E Z fi Á T V É T E L É S A Z Ö L D B I Z O N Y Í T V Á N Y R E N D S Z E R É B E N K o r á b b a n m á r k i t é r t ü n k r á, h o g y e g y t á m o g a t á s i r e n d s z e r e r e ds mé ég né yn e k s é r t é k e l é s e m i l y e n n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k. A z I E A -b2 a0 n 0 8 k ö z r e a d o t t e g y n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á, s t m e l y b e n a m e g ú j u l ó p o l i t i k á k e r e d m é n y e s s é g é t é s h a t é k o n y s á g á t v i z s g á la t a z O E C D é s m é g n é h á n y f e j l d o r bs az n á. g A z ö s s z e h a s o n l í t á s h eo gz y o l y a n i n di k á t o r t h a s z n á l t, m e l y j e l a e n lleegge l t e r j e de tb b a m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i p o l i t i k á k e r e d m é n y e s s é g é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á b : a n k o r á b b a n m á r m á s p r o j e k t e k b e n i s a l k a l m a z t a k ( p l. : O P T R E S , F U T U R E S-E , P R O G R E S S ) i l l e t v e a B i z o t te sg áú g j u lmó d i r e k t í v ánj aá k h a t á s e l e m z c s o m a g j a i s e z t a m u t a t ó t a l k a. lemz a z za az i n d i k á t oa r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s é v e sn ö v e k e d é s i ü t e m é n e k é s a i g r e a l i z á ló h a t a d d i c i o n á l i s m e g ú j u l ó e n e r g i a p o t e n c i á l n a k a h á n y a d o s a z, t a m i u t a t j a m e g, h o g y a t á m o g a t á s i r e n d s z e r e r e d nm yé e k é n t e g y é v a l a t t m e n n y i m e g ú j u l ó e n e r g i á t s i k e r ü l t 9 7 k i n y e r n i a 2 0-i 2g 0 r e n d e l k e z é s r e á l l ó p o t e n c i á la b óml u. t a t ó le g n a g y o b b e l n y e, h o g y a z e l t é r n a g y s á g ú é s f e j g l e t ti sn éd u l ó k a p a c i t á s o k, i l l e t v e a k ü l ö n b ö z a m b í c i ó k k a l é s c é l k i t z é s e k k e l r e n d ez l k e m e g ú j u l ó p o l i t i k á k e l l e n é r e t o r z íö ts as tz le ah n a s o n l í t á s r a a d l e h e t s é g e t. A z I E A t a n u l m á n y a a é s k ö z ö t t i é v e k r e s z á m o l t a k i a z e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó t. 9 8 A t a n u l m á n y b a n s z e r e p e l e g y o l y a n ö s s z e h a s o n l í t á s i s, m e l y a ö s e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó t vsi z o n y í t j a a z a d o t t é v i á l l a m i t á m o g a t á s m é r t é k é h e z, a m e l y v a l a m e n n y i, a z á l l a m á l t a l a m e g ú j u l ó k s z á m á r a g a r a n t á l t t á m o g a t á s t é s p r é m i u m o t m a g á b a n f o g l a l e g y m e g t e r m e l t e g y s é g r e l e b o n t v a. E z z e l a v i s z o n y í t á s s a l k é p e t l e h e a l k o t n i e g-e y g y t á m o g a t á s i g y a k lo ar t k ö l t s é g h a t é k o n y s á g á r ó l. A z e r r e v oó n a t k o z ö s s z e h a s o n l í t á sl t á s d a 6. s z á m ú m e l l é k l e t b e n. A t a n u l m á n y e r f o r r á-t s í p u so n k é n t k ö z l i a z e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó. k a ta z á b r á k o n ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n a 2 0é0 s k ö z ö t t i i d s z a k r a v o n a t k o z ó á t ( l oa sg zo lk o p o k ) é s a é v i m u t a t ó( kp o n t o k ) i s s z e r e pneel k. A z á t l a g o k j o b b k é p e t a d n a k a t á m o g a t á s i r e z si m e k t e l j e ms éí nt y é r l, h i s z een g y e t l e n é v e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó j á t t o r z í t h a t j á k o l y a n e g y s z e r i e s e m é n y e k, m i n t p é l d á u l a t á m o g a t á s i r e n d s z e r m ó d o s í t á s a n y o m á n b e k ö v e t k e z 9 7 A z i d t á v s z a b a d o n v á l t o z t a t h a t ó a z i n d i k á t o r b a n. Á l t a l á-h b ao n s s zkú ö z é ps h o s s z ú t á v r a s z o k t á k s z á m o l n i a m u t a t ó t. 9 8 F r i s s e b b a d a t o k n e m á l l n a k r e n d e l k e z é s r e v a l a m e n n y i O E C D o r. s z Bá ág r ó la z ö s s z e h a s o n l í t á s r é g i a d a t o k o n a l a p u l, a t á m o g a t á s i r e z s i m e k e r e d m é n y e s s é g k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k m o s t i s é r d e k e s eak z. i n d i k á t o r o k s z á m í t á s á n a k r é s z l e t e s l e í r á s á t l á s d : -9 I E1 A. ( o2 l0 d 0. 8 )

64 h i r t e l e n m e g u g r á s o k v a g y é p p v i s s z a e s é s e k a m e g ú j u l ó p r o sj ze ák mt áe bk a n. A k ö v e t k e z k b e n e r f o r r á-tí s p u s o n k é n t h a l a d v a f o g l a l j u k ö s s z e a z e r e d m é n y e k e t a s z á r a z f ö l d i s z é l e n e r g i á r a, a b i o m a s s z á r a, a b i o g á z r a é s a n a p e n e r g i á r. a v o n a t k o z ó a n 1 1. á b r a : M e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a s z á r a z f ö l d i s z é l e n e r g i á r a t kv o zn óa a n, é s F o r r á s : I E A ( ) A s z á r a z f ö l d i s z é l e n e r g i a e s e t é b e n a é s k ö z ö t t i i d s z a k b a n a k ö t e l e z á t v é t e o r s z á g o k v o l t a k a l e g s i k e r e s e b b e k ( 1 1. á b r a ). K ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g n a k ( 1 1 % ), S p a n y o l o r s z á g n a k ( m a j d 9 % ) é s D á n i á n a k ( 8 % ) s i k e r ü l t m a g a s e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó t p r o d u k á ln i a v i z s g á l t i d s z a k b a n. K i e m e l k e d t e l j e s í t m é n y t n y ú j t o t t m é g Í r o r s z á g, a h e b b e n a z i d s z a k b a n t e n d e r e k k e r e t é b e n n y e r h e t t e k á l l a m i t á m o g a t á s t a m e g ú j u l ó p r o j e k t e k. A z ö l d b i z o n y í t v á n y o s i l l e t v e v e g y e s t á m o g a t á s i r e z s i m e t a l k a l m a z ó o r s z á g o ( E g y e s ü l t i Kr á l y s á g, B e l g i u m, O l a s z o r s z á g, L e n g y e l o r s z á g ) e g y é v a l a t t á t l a g o s a n j ó v k e v e s e b b e t t u d t a k k i a k n á z n i a -i 2 0g 2 0e l m é l e t b e n k i t e r m e l h e t m e g ú j u l ó p o t e n c i á l b ó l ( H o l l a n d i a k i v é t e l é v e l s e n k i s e m é r t e -o et l ). a 2 % A b i o m a s s z a e s e t é b e n n e m a n n y i r a l á t v á n y oks ö t a e l e z á t v é t e l e l n y e a t á m o g a t á s i e s z k ö z ö k k ö z ö t t. A v i z s g á l t i d s z a k á t l a g á b a n H ob le l ag ni du im a,, D á n i a é s S v é d o r s z á g t u d o t t 5 %-o t m e g h a l a d ó e r e d m é n y e s s é g i r á t á t p r o d u k á l n i. K ö z ü l ü k c s a k D á n i a a t i s z t á n á t v é t e l i t a r i f á t a l k a l m a z ó o r s z á g, H o l l ab ne dl ig a i u m é s v e g y e s e n a l k a l m a z t a a z ö l d b i z o n y í t v á n y t é s a k ö t e l e z á t v é t e l t e b b e n a z i d s z a k b a n. S v é d o r s z á g b a n p e d i g z ö l d b i z o n y í t v á n n y a l ö s z t ö n ö z t é k a b i o m a s s z a t ü z e l é s e r m v e k e t e b b e n a z i d s z a k b a n. É r d e k e s, h o g y a z o r s z á g o k t ö b b s é g e ( 0 % k ö r ü l i e r e d méég neyt e s sp r o d u k á l v a ) j ó v a l k e v é s b é s i k e r e s a b i o m a s s z a ö s z t ö n z é s é b e n, m i n t a s z é l e n e r g i á é b a n. 6 4

65 1 2. á b r a : M e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s ze er re ed k m é n y e s s é g e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s ba a n b i o m a s s z á r a v o n a t k o z ó a n, é s F o r r á s : I E A ( ) A b i o g á z e s e tb ée n ö s s z e s s é g é b e n j ó v a l k i s e b b e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó k a t p r ond au k á al z o r s z á g o k, m i n t a s z é l é s a b i o m a s s z a e s e t é b e n, m i v e l á l t a l á b a n k i s e b b t e r m e l é k a p a c i t á s o k é s v o l u m e n e k j e l l e m z e k e r r e a z e n e r g i a t í p u s r a ( 1 3. á b r a ). A h á r o m l e g n a g y o b b e r e d m é n y e s s é g e t m u t a t ó o r s z á g k ö z ü l k e t t ( N é m e t o r s z á g é s L u x e m b u r g ) 9 9 k ö t e l e z táv é t e l e s, a h a r m a d i k ( E g y e s ü l t K i r á l y s á g ) z ö l d b i z o n y ía t váanl ya om s e. k k o r a n ö v e k e d é s t f e l m u t a t n i t u d ó o r s z á g o k k ö z ö t t t ö b b s é g b e n v a n n a k a z á t v é t e l i t a r i f á s o k. Ö s s z e s s é g é b e n a z m o n d h a t ó, h o g y n é h á n y k i v é t e l t l e l t e k i n t v e a z o r s z á g o k n e m t ú l s i k e r e s e k a i obg á z-f e l h a s z n á l á s ö s z t ö n z é s e t e r é n : c s u p á n h á r o m o r s z á g n a k s i -n k eárl ü l t 2 % m a g a s a b b e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó t p r o d u k á l n i a. 9 9 A k ö z ö s b e n n ü k é s a m i m e g k ül ö n b ö z e t i k e t a m e z n y t ö b b i t a g j, á t hó ol g y k i e m e l k e d e n m a g a s k a p a c i t á s o k k a l é s t e r m e l é s i v o l u m e n n e l r e n d e l k e z n e k a b i o g á z a m ti e r éi n g e n ( r i t k a e n n é l a z e r f o r r á s t í p u s n ác l s, a k a z U S A e l z i m e g kaez t O E C D o r s z á g o k m e z n y é b e n ). 6 5

66 1 3. á b r a : M e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g e n e m z eöts ksözze ih a s o n l í t á s b a n a b i o g á z ra v o n a t k o z ó a n, é s F o r r ás : I E A ( ) 1 4. á b r a : M e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e r e d m é n y e s s é g e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a n a p e n e r g i á r a v o n a t k o z ó a n, é s F o r r á s : I E A ( ) A n a p e n e r g i a e s e t é b e n m i n d ö s s z e k é t o r s z á g n á l ( N é m e t o r s z á g, L u x e m b u r g ) m a g a s a b b a z e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó, m i n t 1 % a v i z s g á l t i d s z a k á t l a g á b a n ( u t ó b b i s z é l s s é g e s p é l d á t j e l e n t a n e m z e t k ö z i m e z n y b e n a m a g a -o5 s % r á t á j á v a l ). A t ö b b i o r s z á g b a n c s a k n a g y o n a l a c s o n y h á n y a d á t s i k e r ü l t a v i z s g á l t i d s z a k b a n e l á2 l0l2 í0 t-i a ng i e a l m é l e t b e n k i t e r m e l he t m e g ú j u l ó p o t e n c i á l b ó l. K i k e l l e m e l n i, h o g y a z o r s z á g o k d ö n t t ö b b s é g e k ö t e l e z á t v é t e l t a l k a l m a z a n a p e n e r g i a t á m o g a t á s á r a, z ö l d b i z o n y í t v á n n y a l c s a k k é o r s z á g p r ó b á l k o z o t t a v i z s g á l t i d s z a k b a n ( S v é d o r s z á g é s L e n g y e l o r s z á g ), s m i n d k e t t e s i k e r t e l e nl ü. 6 6

67 A é s k ö z ö t t i i d s z a k r a v o n a t k o z ó e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó k a k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k a t i g a z o l j á k a sé zs éa l b i o g á z e s e t é b e n e g y a r á n t, h i s z e n -i a g 2 0p 2o 0t e n c i á l i s a n k i t e r m e l h e t m e g ú j u l ó k é s z l e t e k n e k j e l l e m z e n n a g y o b b r é s z é t v o l t a k z k éáptevséetk e lai t a r i f á s o r s z á g o k e b b e n a z i d s z a k b a n k i a k n á z n i, m i n t a z ö l d b i z o n y í t v á n y o s o r s z á g o k. n a p e n e r g i a ö s z t ö n z é s e t e r é n a z á t v é t e l i t a r i f á n a k e g y é r t e l m e l n y e v a n m á s t á m o g a t á s i m ó d o k k a l s z e m b e n, b á r e z a z e l n y c s u p á n a r r a t e r j e d k i, h o g y o k a z d öonrt s z á g t ö b b s é g e e z t a t á m o g a t á s i m ó d o t v á l a s z t j a a n a p e n e r g i a ö s z t ö n z Vé as lé ór je á. b a n e g y i k o r s z á g s e m t u d o t t j e l e n t s e b b t e r mneöl vées k e d é s t f e l m u t a t n i a n a p e n e r g i a t e r é n a é s k ö z ö t t i i d s z a k b a n. A b i o m a s s z a e s e t é b e n a z I E A t a n u l m á n ye a g á al zl t a p a í t ám s t t e s z i, h o g y a t e c h n o l ó g i a e l t e r j e d é s é b e n a t á m o g a t á s a i r e n d s z e r t í p u s á n á l n a g y o b b j e l e n t s é g e v a n a n n a k, h o g y a z a d o t t o r s z á g m i l y e n a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z i k a z e n e r g i a t í p u s t e r é n ( p l. : f t a n y a g g a l v a l ó e l l á t o t t s á g ). J e l l e m z e n auz g y a n i s a z o k o r s z á g o k t u d t á k n ö v e l n i t e r m e l é s ü k e t e z e n a ta ém re el n y, e k j e l e n t s b s é g g e l r e n d e l k e z n e k m e z g a z d a s á g i h u l l a d é k, i l l e t v e e g y é b f á s é s l á g y s z á r ú b i o m a s s z a t e r é n f ü g g e t l e n ü l a t á m o g a t á s i r e z s i m t í p u s á t ó l T Á M O G A T Á S I R E Z S I M E K K R I T I K Á J A A S Z A K I R O D A L O M B A N A k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r m k ö d é s é n e k g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t i l l e t v e e z e k é r t é k e l é s é t é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á t b e m u t a t ó i r o d a l o m i g e n t e r j e d e l m e s. A k ö v e t k e z k b e n e b b l v á l o g a t v a m u t a t j u k b e a k é t ö s z t ö n z e s z k ö z a l k a lm a z á s á v a l k a p c s o l a t ok s r i t i k á k. a t A s z a k i r o d a l o m l e g g y a k r a b b a n N é m e t o r s z á g o t é s S p a n y o l o r s z á g o t h o z z a j ó p é l d a k é n t a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r é n e k m k ö d é s é r e. V a l ó b a n, m i n d k é t o r s z á g b a n r ö v i d i d a l a t t j e l e n t s e n t u d t á k n ö v e l n i a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o kn ad t k. é t M io r s z á g p é l d á j á v a l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l n e k a z o n b a n k r i t i k á k i s a v o n a t k o z ó i r o d a l o m b a n Kötelező átvétel kritikája E g y e s n é m e t t a n u l m á n 1 y 0 1 a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t, h o g y a m e g ú j u l ó k g y o r s n ö v e k e d é s e N é m e t o r s z á g b a n n e m n e v e z h e t a s z a b á l y o zs á s i k e r é n e k. A s z e r z k s z e r i n t a n é m e t á l l a m v a l ó j á b a n e g y r e n d k í v ü l d r á g a é s m e s s z e n e m k ö l t s é g h a t é k o n y r e n d s z e r t t a r t f e n n. A p r o b l é m á t a z o k o z z a, h o g y a b á r a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o k r e n d k í v ü l g y o r s a n n t t e ó t a N é m e t o r s z á g b a n, a k a p a c i t á s b v í t é s re t k tv oá v a g y r z h a t á s a n e m t u d o t t k i b o n t a k o z n i a g a z d a s á g b a n. U g y a n a k k o r a m a g a s a n t a r t o t t á t v é t e l i á r a k j e l e n t s e n m e g e m e l t é k a v i l l a m o se n e r g i a á r á t, m e l y e t a s z o l g á l t a t ó k v é g s s o r o n a f o g y a s z t ó k r a t e r h e l t e k. A t a n u l m á n y s z e r i n t -b 2a 0n 0 8a z ö l d e n e r g i átká m o g a t á s a á t l a g o s a n 7,-k5 a% l e m e l t e a h á z t a r t á s i v i l leanm eors g i a á r á t, a m i a z t j e l e n t i, h o g y e b b e n a z é v b e n a k ö t e l e z A h o g y k o r á b b a n i s el mí t e t t ü k, e z a n n a k k ö s z ö n h e t, h o g y a t e c h n o l ó g i a m a g a s k ö l t s é g e i m i a t t c s a k a z á l l a m á l t a l g a r a n t á l t á t v é t e l i t a r i f á k k é p e s e k a b e f e k t e t k s z á m á r a v o n z ó m e g t é r ü l é s t b i z t o s í t a n i F r o n d e l-r i t t e-s r c h m i d t -V a n c e ( ) É p p e n a f o g l a l k o z t a t á s i h a t á s o k é s e g yaé zb g a z d a s á g i t o v a g y r z h a t á s o k m i a t t s o k k a l k ö l t s é g h a t é k o n y a b b n a k s z á m í t ó K + F t á m o g a t á s e l t ö r p ü l a k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r -b m ealn l eat z t : á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r n e k c s u p-a á n v 3 o % l t a z i n n o v á c i ó k r a f o r d í t o t t ö s s z e g N é m e t o r s z á g b a n. 6 7

68 á t v é t e l k b. 9 m i l l i-j á rá d b a k e r ü l t a n é m e t f o g y a s z t ó k n a k. M i n d e n e g y e s é v v e l, m e l y r e a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r e k i t o l ó d i k, gn y a s za t ó fk or a k i r ó t t t e h e r, t e h á t a n é m e t m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r n e k h o s s z ú t á v o n i g e n k e d v e z t l e n j ó l é t i h a t á s a v á r h a t ó. A n é m e t t á m o g a t á s i r e n d s z e r r e l s z e m b e n f e l h o zm oáts ti k f k r i t i k a a n a p e n e r g i a i n d o k o l a t l a n t ú l t á m o g a t á s a. A n a p e n e r g i á b ó l s z á r vm ia lz ló a m o se n e r g i a e l á l l í t á s a i r r e á l i s a n d r á g a N é m e t o r s z á g b a n : a n a p e n e r g i a e l á l l í t á s i k ö l-bt as n é g e 4 1, c e n t / k W h v o l t, ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n a s z é l e n e r g i á é u g y a n e b b e n a z é v b e n 3, 1 c e n t / k W h. A n a p e n e r g i á r a v o n a t k o z ó k ö t e l e z á t v é t e l a ké ös z ö2t 0t1i i d s z a k b a n k b. 5 3, 3 m i l l i á -j r d á b a k e r ü l t N é m e t o r s z á g n amk í, g p é l d á u l a v í z e n e r g i á é 1 1, 7 é s 2 0, m i l l i á r d k ö z ö t t m o z g o t t. A t á m o g a t á s a r á n y t a l a n s á g á t é s h a t é k o n y t a l a n s á g á t m u t a t j a, h o g y u g y a n e b b e n a z i d s z a k b a n a n a p e l e m e k á l t a l t e r m e ml ot s v ei nl el ra g i a m e n n y i s é g e m i l l i ó M W h v o l t, m í g a v í z e r m v e k á l t a l m e g t e r m e l t m e n n y i s é g m i l l i ó M W h. A n a p e n e r g i a s p a n y o l o r s z á g i f e l f u t á s á t g y a k r a n n e v e z i k i g a z i s i k e r s z t o r i n a k, h i s z e n e g a l a t t s i k e r ü l t a z o r s z á g n a k a v i l á g e g y i k l e g n a g y o bgb i a-t n ae pr em ne el r j é v é v á l n i a. A k a p a c i t á s o k r o b b a n á s s z e r n ö v e k e d é s e a z öp lr dé m i u m r e n d s z e r k e r e t é b e n k i s z a b o t t á r p r é m i u m m é r t é k é n e k k ö s z ö n h e t, m e l y a j e l e k s z e r i n t j e l e n t s e n t ú l é r t é k e l t e a n a p e n e r g i a-k a p a c i t á s o k t e l e p í t é s é n e k k ö l t s é g e i t. A s z a b á l y o z á s a go al s y a n á r am t h a t á r o z o t t m e g a n a p b ó l s z á r m a z ó v i l l ea nm eo rs g i a s z á m á r a, h o g y a z z a l m a j d k i l e n c s z e r t ö b b k a p a c i t á s n a k a d o t t h e l y e t a p i a c o n, m i n t a m e n n y i t c é l k i t z é s e a l a p j á n s z e r e t e v o l n a. A c é l k i t z é s -r 2 0e M W -n y i k a p a c i t á s l e t t v o l n a, e h e l y e-b t t a n 2 0m 0á 8r M W -n y i k a p a c i t á s v o l t b e é p í t v e, a m i m a j d -o s t % ú l t e l j e s í t é s t j e l e n t. P a u l V o o s e n t e c h n o l ó g i a i ú j s á g íe rg ó y e s c i k k é b e 1 n 0 5 s o k k a l é l e s e b b e n f o g a l m a z, é s s z a b á l y o z á s i k u d a r c r ó l b e s z é l a s p a n y o l n a p e n e r g i a b o o m k a p c s á n. A s z e r z s z earni ynot l a s p s z a b á l y o z á s é s a n n a k e r e d m é n y e i h o s s z ú t á v o n f e n n t a r t h a t a t l a n o k. A z e g y é v a l a t t m e g é p ü l t k a p a c i t á s o k f e n n t a r t á s a n a g y o n s o k p é n z é b e f o g k e r ü l n i a s p a n y o l a d ó f i z e t k n e k. A s p a n y o l o k e g y s i k e r s z t o r i h e l y e t t a z t m u t a t t áák g n ma ek g, a h o gv y i l h o g y a n l e he t a z ö lp rd é m i u m á r a z á sá t t e l j e s e n e l s z ú r n i A zöld bizonyítvány rendszer kritikája A z ö l d b i z o n y í t v á n yr e n d s z e r r e lk a p c s o l a t o s l e g e r s e b b k r i t i k a, h o g y a ábs e r u h á z m e g t é r ü l é s e n a g y b a n f ü g g a v i l l a em no es r g i a é s a z ö l d b i z o n y í t v á n y p i a c i á r á n a k j ö v b e l i a l a k u l á s á t ó l, m e l y i g e n n a g y b i z o n y t a l a n s á g o t é s k o c k á z a t o t j e l e n t. S v é d o r s z á g b a n p é l d á a s z é l e n e r g ip a i a c i á r a b a n 5 4 é s 9 6 / M W h k ö z ö t t m o z g o t t, a t ö b b i m e g ú j u l ó é p e d i g 4 8 é s 9 0 / M W h k ö z ö t t , a m i m á r i g e n e r s i n g a d o z á s n a k s z á m Ií lt y. e n k ö r ü l m é en k y k ö z ö t t a b e r u h á z ó k n a g y o n n e h e z e n t u d n a k t e r v e z n i, a m i n e m t e s z i t ú l v o n z ó v á a z ö l d A b i z o nty a l a n s á g a b b ó l s z á r m a z i k, h o g y a v í z e n e r g i a e s e t é n k ö t e l e z á t v é t e l i t a r i f a f ü g g a v í z i e r m v á l t a l m e g t e r m e l t e n e r g i a m e n n y i s é g é t l, a m i t n a g y o n n e h é z e l r e j e l e z n i F r o n d e l-r i t t e-s r c h m i d t -V a n c e ( ) V o o s e n ( ) E z a p i a c i á r m á r t a r t a l m azzözl a d ab i z o n y í t v á n y á r á t, m e l y t e c h n o l ó g i á n k é n t k ü l ö n b ö z S v é d o r s z á g b a n. Í g y l e h e t s é g e s, h o g y a v i l l a m o s e n e r g i a p i a c i á r a k ü l ö n b ö z t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n e l t é r l e g y e n E R E F 2( / 0 7 ) 6 8

69 e n e r g i a b e r u h á z á s o k a t. Í r o r s z á g b a n a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r é v e l i n d í t o t t a k, g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a t l á t v a a z o n b a-b n a n 2 0 á0 t6 t é r t e k a k ö t e l e z á t v é t e l r e rn e d, s z e r é m e l y n e k h a t á s á r a j e l e n t s k a p a c i t á s n ö v e k e d é s t s i k e r ü l t e l A é r nz iö ül k db. i z o n y í t v á n y r e n d s z e r m k ö d é s é r e é v e k e n á t a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g o t h o z t a p é l d a k é n t a z i r o d a l o m. V a l ó j á b a n a z o n b a n a z a l a t t a m a j d k é t é v t i z e d a l a t t e, z aa mío g d e il tl t m k ö d ö t t n e m s i k e r ü l t j e l e n t s e b b m e g ú j u l ó k a p a c i t á s b v ü l é s t e l é r n i ó t a b i z o n y o s p r i o r i t á s t é l m e g ú j u l ó k e s e t é b e n a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g i s á t t é r t a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r é r e. B u t l e r é s N e u h o ef f g y t a n u l m á n y á b a n a z t m u t a t t a m e g, h o g y b á r a z E g y e is rü ál lt y sk á g r e n d e l k e z i k a l e g n a g y o b b e r f o r r á s k é s z l e t e k k e l a s z é l e n e r g i a t e r é n E u r ó p á b a n, N é m e t o r s z á g n a k m é g i s n a g y o b b b e é p í t e t t k a p a c i t á s t é s n a g y o b b t e r m e l é s n ö v e k e d é s t s i k e r ü l t e l é r n i e, m i n t a s z i g e t o r s z á g n a k. A z o k o k a t a s z e r z k a z ö s z t ö n z é s i r e n d s z s a j á t o s s á g a i r a v e z e t i k v i s s z a K ö v e t k e z t e t é s e k, t a n u l s á g o k A n e m z e t k ö z i p é l d á k a t á t t e k i n t v e a z e g y i k f m e g á l l a p í t á s, h o g y a t á m o g a t á s i r e n d s z e p a r a m é t e r e i t a l e g t ö b b o r s z á g b a n a n e m z e t i e n e r g i a p o l i t i k a c é l k i t z é s e i n e k m e g f e l e l e n á l l í t j á k b e. A z e r e d em s é n yö s z t ö n z r e n d s z e r k i é p í t é s é h e z v e z e t ú t o n a z e l s l é p é s e g y e r s v í z i ó a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o k n ö v e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n, m e l y k ö r é k o h e r e n s t á m o g a t á s i r e n d s z e r t l e h e t é p í t e n i. A c é l o k e l é r é s é h e z r e n d e l t e s z k ö z ö k m e g f e l e l s é g é n e k v i z s g á l a t a m á er b b ö s ks éz re dt ée s t, t h i s z e n a h a t é k o n y s á g é s a z e r e d m é n y e s s é g o l y a n t é n y e z k t l i s f ü g g, m i n t a s z a b á l y o z á s é s g a z d a s á g i k ö r n y e z e t, a t á r s a d a l m i a t t i t d v a g y a z e r f o r r á s a d o t t s á g o k. A z e g y é r t e l m e n l á t s z i k a z e u r ó p a i o r s z á g o k g y a k o r l a t á b ó l, h o g y a m e g ú aj tu ál só i t á m o g r e n d s z e r e k n e k m i n d e n h o l v a n e g y k ö z p o n t i e l e m e, m e l y h e z k a p c s o l ó d n a k k i e g é s z í t ö s z t ö n z é s i f o r m á k. A k ö z p o n t i e l e m a z e u r ó p a i o r s z á-á g ob k a n 7 5 a % k ö t e l e z á t v é t e l, % á b a n p e d i g a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r ( m á s k é n t k v ó t a m o d e l l ). A k é t o r s z á g b a n ( O la s z o r s z á g b a n é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n ) v e g y e s e n a l k a l m a z z á k a k é t r e z s i m e t. K i t e r j e d t i r o d a l m a v a n a k é t d o m i n á n s t á m o g a t á s i m o d e l l e l m é l e t i s z e m p o n t ú, k ö z g a z d a s á g i-s z a b á l y o z á s i i l l e t v e g y a k o r l a t i s z e m p o n t ú, e m p i r i k u s t a p a s z t a l a t o k r a t á m a s z k o d ó ö s s z e h a so n l í t á s á n a k. A g y a k o r l a t i t a p a s z t a la az to on k b a n g y a k r a n e l l e n t m o n d ó a k. A b e s t p r a c -e t ikcnee k t e k i n t e t t n e m z e t k ö z i p é l d á k sm ei m n d i g n e v e z h e t e k e g y é r t e l m e n j ó g y a k o r l a t o k n a k, h i s z e n s z á mjt oagl oas n k r i t i k a m e r ü l f e l v e l ü k k a p c s o l a t b a n. A m i v i l á g o s a n l á t s z i k a p é l d á k b ó l, h o g y m i n d k é t t á m o g a t á s i m o d e l l k u l c s k é r d é s e a m e g f e l e l á r a z á s : a k ö t e l e z á t v é t e l e s e t é b e n a z á t v é t e l i b i zá or né y, í ta v áz nö y l d e s e t é b e n a n e m t e l j e s í t é s e s e t é n k i s z a b o t t h e l y e/ tk ti ev sá íl téá s i d í j é. J e l e n t s e b b k a p a c i t á s b v ü l é s t a z o k a z o r s z á g o k t u d t a k e l é r n i, m e l y e k b e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s é r t j e l e n t s f e l á r a t b i za t os zíat boát lt y o z ó ( a m i t v a l ó j á b a n a f o gtyóak s z f i z e t t e k m e. g ) A m e g ú j u l ó k a r á n y á n a k n ö v e l né as ge y r é s z t t e h á t a n n a k a k é r d é s e, h o g y a z E R E F ( / 7 ) B u t l e r N e u h o f f ( ) 6 9

70 a d o t t t a g á l l a m e n n y i t s z á n a z ö s z t ö n z é s r ea f o g y a s z t ó k p é n z é b. l N e m m i n d e g y a z o n b a n, h o g y m i n d e z t m i l y e n h a t é k o n y s á g g a l t e s z i. A t á m o g a t a n d ó v a g y p r i o r i t á s t é l v e z e n e r g i at í p u s i l l e t v e a t á m o g a t á s m ó d j á n a k m e g v á l a s z t á s a e g y a r á n t b e f o l y á s o l j a e z t. A b e m u t a t o t t n e m z e t k ö z i p é l d á k k ö sz zü il n t e v a l a m e n n y i b e n v a n e g y p r e f e r á l t e r f o r r á s, m e l y e t a t á m o g a t á s i r e n d s z e r k o n z i s z t e n s e n k i e m e l t e n k e z e l ( p l. : a n é m e t e k n é l, s p a n y o l o k n á l é s a z o l a s z o k n á l a n a p, a z a n g o l o k n á l é s a d á n o k n á l a s z é l ). A z o k b a n a k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k b a n, a h o l a z e n g e d é l y e k k i a d á s a é s a h á l ó z a t h o z v a l ó h o z z á f é r é s k i s z á m í t h a t ó é s á t l á t h a t ó m ó d o n v a n s z a b á l y o z v a, i l l e t v e n e m g ö r d í t e n e f e l e s l e g e sa d m i n i s z t r a t í v a k a d á l y o k a t a m e g ú j u l ó p r o j e k t e k e lié d, io d tn t bre öl vü l i g e n n a g y n ö v e k e d é s t s i k e r ü l t e l é r n i m e ga ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s b e n ( p l. : N é m e t o r s z á g, S p a n y o l o r s z á g, D á n i a, A u s z t r i a ). H a a m e g ú j u l ó k t e r é n a z u t ó b b i é v e k b e n m e g j e l e n ú j e tc h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k a t n é z z ü k, a z o k t ö b b s é g e N é m e t o r s z á g b ó l, D á n i á b ó l v a g y S p a n y o l o r s z á g b ó l s z á r m a z i k, a m i a z t m u t a t j a, a hk oö gt y e l e z á t v é t e l r e n d s z e r e z a i n n o v á c i ó t é s a t e c h n o l ó g i a i f e j l d é s t i s j o b b a n A t ák mr oi gt ai tk já a k. e l l e n é r e a z á t v é t e l i tá as r i fo r s z á g o k v a l ó b a n t u d t a k e l r e l é pf ée sl t m u t a t n i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s f e j l d é s e t e r é n, m í g a z ö l d b i z o ns y ío tr sv zá ná yg o k e s e t é b e n n e lm e h e t i l y e n e g y é r t e l m s i k e r r l b e s z á m o l n i K a p c s o l t h - é s v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s E U s z i n t ß s z a b á l y o - z ács é l t k ßi z é s e k A k a p c s o l t h - é s e n e r g i a t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s i r á n y m u t a t á s o k é s c é l k i t z é s e k k ö z ö s s é g i j o g a n y a g b a n v a l ó m e g j e l e n é s e a h t e r m e l é s h a t á s f o k á v a l s z e m b e n t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e k e t r ö g z í t / 4 2 / E K d i r e k t í v á hnoyzú l i k v i s s z a. A d o k u m e n t u 4 m ka W é s k W k ö z ö t t i n é v l e g e s t e l j e s í t m é n y f o l y é k o n y é s tg üá z en le ma n y a g g a l m k ö d m e l e g v í z-k a z á n o k h a t á s f o k á r a v o n a t k o z ó e l í r á s o k a t f o g a l m a z o t t m e g a z z a l a c é l l a l, h o g y a k ö z ö s s é g i e n e r g-mi ea g t a k a r í t á s t e l s e g í t s e. A z e l s á t f o g ó, k o n k r é t ak n a p ca s o l t h - é s e n e r g i a t e r m e l é s r e f ó k u s z á l ó k ö z ö s s é g i i r á n y e l v c s a k b e n s z ü l e t e t t m e g. A / 8 / E K d i r e k t( íav z a ú n. k a p c s o l t d i r e ka t ímvaa g a) s h a t é k o n y s á g ú k a p c s o l t h t e r m e l é s t s z o r g a l m, a z ti al l e t v e e l f o g a d t a é s ö s z t ö n ö z t e a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s b eelnse r g i a p i a c o n v a l ó t á m o g a t á. s á tu t ó b b i t a z z a l i n d o k o l t a, h o g y a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s -n1 á0 l % t ö b b e n e r g-m i ae g t a k a r í t á s s a l j á r ó t e r m e l é s i f o r m a, m e l y m á r m a g a s h a t é k o n y s á g ú t e r m e l é s n e k t e k i n t h e t é s í g y t á m o g a t a n d ó. A d i r e k t í vma o n d j a k i, h o g ya k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k h a s z n o s h i g é n y e n é s a p r i m e r e n e r -m g ieag t a k a r í t á s m é r t é k é n k e l l a l a p u l n i. A z e l a hbo bg i y k o r á b b a n e m l í t e t t ü k n a g y o n f o n t o s k i t é t e l. A v i l l a m o s e-t n e r gm ie al é s m e l l e t t k e l e t k e z A T A N Á C S 9 2 / 4 2 / E K I R Á NEYL V E a f o l y é k o n y v a g y g á z n e m t ü z e l a n y a g g a l m k ö d h a t á s f o k-k ö v e t e l m é n y e i r l ( m á j u s 2 1. ) ú j m e l-ke ag zv áí nz o k A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T É S A T A N Á C S / 8 / E K I R Á N Y E L V E a h a s z n o s h i g é n y e n a l a p u l ó k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s b e l s e n e r g i a p i a c o n v a l ó t áms oá gr aó tl é s a 9 2 / 4 2 / E G K i r á n y e l v m ó d o s í t á s á r ó l ( f e b r u á r 1 1. ) 7 0

71 h u l l a d é k h n e k v a l ó s k e r e s l e t e t ke el lé l g í tk ei n i e i, l l e t v ea d i r e k t í v a a z t i s m e g f o g a l m a z z a, h o g y e l k e l l k e r ü l n i a z t, h o g y a h -keenreersg lieat a k a p c s o l t t e r m e l é s h a t á s á r a n ö v e k e d j é k. A n n a k é r d e k é b e n, h o g y a z i r á n y e l v b e n m e g f o g a l m a z o t t t á m o g a t á s i e l v e k v a l ó b a n m e g v a l ó s u l h a s s a n ak a k a p c s o l t e er ng i a t e r m e l é s h e z k ö t h e t f o g a l m a k a t é s a z e n e r-g i a m e g t a k a r í t á s m é r é s é r e v o n a t k o z ó m ó d s z e r t a n i e l j á r á s o k a t i s h a r m o n i z á l t a a d o k u m e n t u m. A d i r e k t í v a é r t e l m é b e n a B i z o t t s á g f e l a d a t a e l e m z é s t k é s z í t e n i a t a g á l l a m o k t á m o g a t á g y a k o r l a t á r ó l, i l l e t v e é r t éa kn en la nk i e r e d m é n y e i t. A z i r á n y e l v r e f e r e n c i a é r t é k e k e t h a t á r o z o t t m e g a ht e r m e l é s é s v i l l a m o s e n e r-e gli aá l l í t á s h a t á s f o k á r a v o n a t k o z ó a n, m e l y e k e t a B i z o t t s á g n é g y é v e n t e f e l ü l v i z s g á l é s k i i g a z í t. A d i r e k t í v a é r t e l m é b e n t a g á l l a m o k n a k j e l e n t é s t k e l l e t t kn önzi züék t ea n a g y h a t á s f o k ú k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t e r é n r e n d e l k e z é s r e á l l ó l e h e t s é g e i k r l, i l l e t v e é v e n t e k ö z ö l n i ü k k e l l a k a p c e n e r g i a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t. A z e l e m z é s t a r t a l m á t r é s z l e t e s m e g h a t á r o z t a a d o k u m e n t u m. A k a p c s o l t v i l a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó s z á r m a z á s i g a r a n c i a k i a d á s á n a k f e l t é t e l e i t é s a k a p c s o l t t e r m e l e g y s é g e k r e v o n a t k o z e n g e d é l y e z é s i é s e g y é b e l j á r á s o k a t i s m e g h a t á r o z t a a d i r e k t í v a. A z E U i s f o n t o s n a k t a r t j a a z a d m i n i s z t r a t í v, g a z d a s á g i, p oal di at li mk i a i a ké as d átl áy ro sk f e l s z á m o l á s á t e, z e n t ú l a z o n b a n at á m o g a t á s m ó d j á v a l é s m é r t é k é v e l k a p c s o l a t b a n n e m f o g a l m a z m e g i r á n y m u t a t á s o k a t, e z e k m e g h a t á r o z á s á a t k ö z ö s s é g i t á m o g a t á s i e l v e k m e g t a r t á s a m e l l e t t a t a g á l l a m o k r a b í z z a. A t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k t a lt a tpa is rz ó l é s e r e d m é n y e i r l a z o n b a n j e l e n t é s t k é s z í t, h o g y e z z e l s e g í t s e a t a g á l l a m o k a t a h a t é k o n y e r e d m é n y e s ö s z t ö n z r e n d s z e r k i é p í t é s é b e n A C O M ( ) s z á m ú b i z o t t s á g i k ö z l e m é n sy z á m o l t b e a z i r á n y e l v h a t á s á r a k i a l a k u l ó t a g á l l a m i g y a k o r l a t o k s e lt a p a s z t a l a t a i r ó l. A z e l s d l e g e s t a p a s z t a l a t a z v o l t, h o g y t a g á l l a m o k c s ú s z á s b a n v a n n a k a k a p c s o l t i r á n y e l v b e n l e f e k t e t e t t f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é b e m i a t t a k ö z l e m é n y a r r a i s k i t é r, h o g y h o g y a n l e h e t n e a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s b e n r e l e h e t s é g e k e t m i n é l g y o r s a b b a n é s t e l j e s e b b k ö r b e n k i h a s z n á l n i. A z ö s z t ö n z e s z k ö z ö k k ö z ü l a k ö z v e t l e n p é n z ü g y i t á m o g a t á s k ü l ö n b ö z f o r m áv i t l, l a ma o s e n e r g-h i aá l ó z a t h o z v a l ó h o z z á f é r é s b i z t o s í t á s á t é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s p i a c i e l t e r j e d é s é n e k s e g í t s z o l g á l ó k ö z i g a z g a t á s i e l j á r á s o k á t l á t h a t ó b b á é s e g y s z e r b b é t é t e l é t e m e l i k i d o k u m e n t u m. S p e c i á l i s a n a m e g ú j u l ó e r f o r r á s b ó l t ö r t é n k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó a n n i n c s e n e k k ö z ö s s é g i d i r e k t í v á k, b á r k é t s é g k í v ü l k i e m e l t p r i o r i t á s ú t e r ü l A e t é r l v a n s m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s r e v o n a t k o z ó c é l k i t z é s e k é s k ö z ö s s é g i n o r m á k é r v é n y e s e k e z e n a t e r ü l e t e n i s A B I Z O T T S Á G K Ö Z L E M É N Y E A Z E U R Ó P A I P A R L A M E N T N E K É S A T A N Á C S N A K : K a p c s o l t h - é s v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s s e l t ö b b e n e r g i á t t a k a r í t h a t m e g E u r ó p a, ( ) 7 1

72 A k a p c s o h l t - é s v i l l a m o s e n e r g -t i ae r m e l é s á l l a m i t á m o g a t á s á n a k k ö z g a z d a s á g i i n d o k a A h o g y k o r á b b a n b e m u t a t t u k a z E U e l s d l e g e s p r i o r i t á s a e n earz g i a p o l i t i k a t e r é n a z e n e r g i a b i z t o n s á g é s a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v, e vl aé ls ae m i n t a k l í m a v á l t o z á s h a t á s a i n a k m é r s é k l é s e. E n n e k e g y i k e s z k ö z e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k n ö v e l é s e a v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b e n. A z E u r ó p a i B i z o t t s á g á l tg a l d o te t l f om á s i k e s z k ö z e z e n a t é r e n a k a p c s o l t - h é s v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s p e n e t r á c i ó j á n a k n ö v e l é s e. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s a h o g y k o r á b b a n l á t t u k o l y a n m a g a s h a t é k o n y s á g ú e n e r g i a t e r m e l é s i f o r m a, m e l y s o r á n a v i l l a m o s e n -t e regrimae l é s m e l l e t t k e le ez t k h e n e r g i á t i s h a s z n o s í t j á k. E z v é g e r e d m é n y b e n a z t j e l e n t i, h o g y e g y s é g n y i f t a n y a g b ó l t ö b b v é g s f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l e n e r g i a t e r m e l d i k, m i n t m á s e n e r g i a t e r m e l t e c h n o l ó g i a e s e t é n. E z z e l a t u l a j d o n s á g á v a l a k a p c s o l t e n e r g i a t e r mn eö lv ée s l i a z e n e r gh ia at é k o n y s á g o t, e n e r g-i a m e g t a k a r í t á s t e r e d m é n y e z, h o z z á j á r u l a z e n e r g i a b i z t o n s á g n ö v e l é s é h eg z i a af z o r er ná es ro k d i v e r z i f i k á c i ó j á v a l, i l l e t v e c s ö k k e n t i a z e g y s é g n y i e n e r g i a t e r m 2 e lk éi sb ro e c s áj tu át só t. C O M i n d e z e k a j e l l e m z k e l v i a l a p o n m e g t e r e m t i k a z i á tl ál ma om g a t á s l e h e t s é g é t, k ö z g a z d a s á g i é r t e l e m b e n a z o n b a n e z n e m e l é g s é g e s f e l t é t e l, h i s z e n s z ü k s é g e s a z a g a z d a s á g i i n d o k, m i s z e r i n t a z á l l a m i t á m o g a t á s nb éi lz ko ün l y o s p i a c i k u d a r c o k m i a a t t t e c h n o l ó g i a é l e t k é p t e l e n l e n n e a p i a c o n. A k a p c s o l t e rem ne el ré gs i aets e t é b e n e l s r e ú g y t n i k, h o g y e z a g a z d a s á g i i n d o k h i á n y z i k, h i s z e n a k a p c s o l t t e c h n o l ó g i á n a k v e r s e n y e l n v a n a t e r m e l é s k ö l t s é g e i t e r é n m á s t e c h n o l ó g i á k h o z k é p e s t, m i v e l e g y s é g n y i e n e r g i á t k e v e s e b b e r f o r r -f á se l h a s z n á l á s s a l, v a g y i s o l c s ó ub d b a n e l t á l l í t a n i m á s t e c h n o l ó g i á k n á l. A z E U a z o n b a n a e4 s k a p c s o l t d i r e k t í v á j á b a n, m é g i s a t á m o g a t a n d ó e n e r g i a t e r m e l é s i m ó d o k k ö z é e m e l t e a k a p c s o l t t e c h n o l ó g i á t. A d i r e k t í v a i n dboekmluátsaat j a a z o k a t a k ö z g a z d a s á g i é r v e k e t, m e l y e k m e n t é n a z á l l a m i o g a t á ms g a z d a s á g i i n d o k a i s m e g t a l á l h a t ó. M i n d e n e k e l t t a z t s z ö g e z i l e a d o k u m e n t u m, a h o g ky a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s n e m m i n t c é l t á m o g a t a n d ó, h a n e m m i n t e s z k ö z a z u n i ó s c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s í t á s á h o z A k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a j e l e n t s p r o b l é m á t o k or z s ae z n ei n g a d o z ó f ö l d g á z á r. A z i n g a d o z á s k ü l ö n ö s e n a k i s k a p c s o l t e r m v e k e t s ú j t j a, m i v e l k j e l l e m z e n e l e v e r o s s z a f e l t é t e l e k m e l l e t t t u d n a k c s a k h o z z á j u t n i a f t a n y a g h o z, m i n t a n a g y o b b m é r e t e r m v e k. A z á t l a g o k a t t e k i n t v e a z u t ó b b i é v e k b e n en gt y é ba k é f t a n y a g á r a k e m e l k e d é s e j e l l e m z, m e l y r é s z b e n p o l i t i k a i o k o k n a k, r é s z b e n a m e g ú j u l ó k e r s ö d é s é n e k k ö s z ö n h e t é l é n k e b b p i a c i v e r s e n y h e l y z e t n e k k ö s z ö n h e t e n, n e m p á r o s u l t a v i l l a m o s e n e r g i a p i a c i á r á n a k h a s o n l ó ü t e m n ö v e k e d é s é v e l. E n n e k a f o l y ae ml as t ns ao kr b a n u g y a n c s a k a k i s k a p c s o l t e r m v e k a k á r v a l l o t t j a i. G y a k r a n g o n d o t o k o z a k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a a h á l ó z a t h o z v a l ó c s a t l a k o z á s, m e l y n e k e g y r é s z t a d m i n i s z t r a t í v a k a d á l y a i v a n n a k, m á s r é s z t a m a g a s h o z z á f é r é s i d í j a k j e l e n t e n C O M ( ) E X P L A N A T O R Y M E M O R A N D U M : D i r e c t i v e o f t h e E u r o p e a n P a r l i a m e n t a n d o f t h e C o u n c i l o n t h e p r o m o t i o n o f c o g e n e r a t i o n b a s e d o n a u s e f u l h e a t d e m a n d i n t h e i n t e r n a l e n e2r2 g y J umlay r k e t, ( ) A h o g y a z t k o r á b b a n b e m u t a t t u k, a k a p c s o l t a k s z á m á r a a f ö l d g á z a l e g f o nat no ys a g b. b f t 7 2

73 p r o b l é m á t. ( E z ei ls s s o r b a n a k i s e b b e r m v e k s z á m á r a j e l e n t n a g y t e r h e t. ) A z e n g e d é l y e k b e s z e r z é s é h e z k ö t d a d m i n i s z t r á c i ó s k ö t e l e z e t t s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n á l t a l á n o s s á g b a n i s e l m o n d h a t ó, h o g y n a g y o n h o s s z a d a l m a s é s k ö r ü l m é n y e s a p r o c e daúm ri a, e l r e t t e n t h a t á s ú a b e r u h áz ó k s z á m á r a. A z e d d i g b e m u t a t o t t n e h é z s é g e k n e m s p e c i f i k u s a k, h i s z e n a z e n e r g i a s z e k t o r m á s s z e r e p l i t k ö z t ü k a m e g ú j u l ó k a t i s é r i n t i k, i l l e t v e j ó r é s z ü k a z á l l a m i b e a v a t k o z á s n e f i s k á l i s e s z k ö z e i v e l k e z e l e n d k, m i n t p é l d á u l a h o z z á f é r é s s vz a gb y á l y ao z á s, a d m i n i s z t r á c i ó s e l j á r á s o k e g y s z e r s í t é s é r e v o n a t k o z ó i n t é z k e d é s e k. A k ö v e t k e z n é h á n y p o n t a z o n b a n m á r c s a k a k a p c s o l t a k p i a c i p o z í c i ó i t g y e n g í t i, i l l e t v e f i s k á l i s t á m o g a t á s b e v e z e t é s é t t e h e t i i n d o k o l t t á. A k a p c s o l t e r m v e k e g y k W m e g t e r mt e l v i l l a m -e o sn e r g i á r a j u t ó b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i j e l l e m z e n m a g a s a b b a k, m i n t a h a g y o m á n y o s v i l l -e a mnoesr g i a e r m v e k e s e t é b e n. E z z e l s z e m b e n a m k ö d é s i ó r á k s z á m a a k a p c s o l t a k m k ö d é s é r e j e l l e m z i d s z a k o s s á g i l l e t v e c i k l i k u s s á g m i a t t k i s e b b, m i n t a yhoa mgá n y o s e r m v e k é. A h a t é k o n y a b b m k ö d é s b l f a k a d ó h a s z n o k a t c s a k a n a g y, g á z t ü z e l é s k a p c s o l t e r m v e k t u d j á k i g a z á n p i a c i v e r s e n y e l n n y é k o v á c s o l n i, u g y a n i s a k i s e b b e r m v e k s z á m á r a a h a t é k o n y a b b t e r m e l é s b l f a k a d ó h a s z n o k e l t n n e k a z e l b b b e m u tn ae th oé tz t s é g e k á r n y é k á b a n. E z e n k i s k a p c s o l t e r m v e k a k k o r t u d n á n a k j ó l s z e r e p e l n i a p i a c o n, h a a e x t e r n á l i á k i s f i g y e l e m b e l e n n é n e k v é v e. A k ö r n y e z e t i h a t á s o k o n ( k e2 v e s e b b C O k i b o c s á t á s ) t ú l p o z i t í v e x t e r n á l i a k é n t e m l í t h e t, h o g y a k a p c s o l t e r m n v e k e s e t é b e k i s e b b a h á l ó z a t i v e s z t e s é g, m i v e l a t e r m e l e g y s é g e k k ö z e l e b b v a n n a k a f o g y a s z t ó k h o z. k i s k a p c s o l t e g y s é g e k d e c e n t r a l i z á l t a b b e n e r g i a e l l á t á s t t e s z n e am k i ln e hk e t n y vo é m, á n a p e r i f é r i á n l é v, v a g y n e h e z e n m e g k ö z e l í t h e t t e r ü l e t e k e l l á t á s a ó i. s Emmeeglol ledtht a t a k a p c s o l t a k e l t e r j e d é s e e r s ö d t e c h n o l ó g i a i v e r s e n y t i s e r e d m é n y e z h e t a p i a c o n m e l y n e k v é g s s o r o n a f o g y a s z t ó k l e n n é n e k a h a s z o n é l v e z i. P o z i t í v h a t á s k é n t e m e l h e t k i a z i s, h o g y a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s j o b b a n t á m o g a t j a a v á tl tl i a l ha ot ro ik z ok nö tz áö l i s é s v e r t i k á l i s e g y ü t t m k ö d é set l s s o r b a n a K K V s z e k t o r b a n m e l y n e k p o z i t í v g a z d a s á g i t o v a g y r z h a t á s a i l e h e t n e k. M i n d e z e n é r v e k n y o m á n a B i z o t t s á g a z 5 0 -n Má Wl k i s e b b b e é p í t e t t k a p a c i t á s ú k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a, i l l e t v e a n a g y o b b m ve er k e s e t é b e n 5 0 M W k a p a c i t á s i g a z á l l a m i t á m o g a t á s t k ö z g a z d a s á g i é r t e l e m b e n i s i n d o k o l t n a k t a r t j a A l k a l m a z o t t t á m o g a t á s i é s s z a b á l y o z á s i e s z k ö z-b ö k a n a z E U A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s ö s z t ö n z é s é r e E u r ó p á b a n h a s o n l ó e s z k ö z ö k e t h a s z n á l n a k, m i n t a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e rn g i a-t e r m e l é s t á m o g a t á s á r a. ( Aj e l l e m z ö s z t ö n z k c s o p o r t o s í t t á s ál á s d a7. s z á m ú m e l l é k l e t b e n. ) A l e g e l t e r j e d t e b b e s z k ö z a t a g á l l a m o k k ö r é b e n a k ö t e l e z á t v é t e l ( p l. D á n i a, S p a n y o l o r s z á g, A u s z t r i a, F r a n c i a o r s P o r t u g á l i a, C s e h o ár g s z é s M a g y a r o r s z á g ). N é m e t o r s z á g b a n é s H o l l a n d i á b a n z ö l d p r é m i u m r e n d s z e r t a l k a l m a z n a k, B e l g i u m b a n, O l a s z o r s z á g b a n, S v é d o r s z á g b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n A z i p a r i k a p c s o l t e r m v e k p é l d á u l t e r m e l é s ü k e t a g y á r t á s h o z i g a z í t j á k, a m i m i a t t e z e k a z e g y s é g é j s z a k á n k é n t, h é t v é g e n k é n t, i l l e t v e ü n n e p n a p o k o n á l t a l á b a n v i s s z a f o g j á k a t e r m e-r l eé ns dt s. z ea r et ká bv e h k ö t ö t t k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a a i f st zé esz o n o n k í v ü l s z ü n e t e l a t e r m e l é s. A k a p c s o l t a k e s e t é b e n t e h á t a v a l ó s h i g é n y o k o z s z k k e r e s z t m e t s z e t e t. 7 3

74 p e d i g z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r t. E z e k m e l l e t t v a l a m e n n y i o r s z á g b a n b i z t o s í t a n a k t a g á l l a m o k b e r u h á z á s á mto g a t á s t é s e g y é b k ö z v e t e t t f i s k á l i s e s z k ö z ö k e t ( p l. a z a d ó k e d v e z m é n y v a g y a z a d ó m e n t e s s é g ) a k a p c s o l t p r o j e k t e k s z á m á r a. A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s ö s z t ö n z é s e r e n d s z e r i n t ö s s z e k a p c s o l ó d i k a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k n ö v e l é s é t c é l z ó p o l i t i k á k k a l ( m i n t p é l d á u l H o l l a n d i á b a D á n i á b a n v a g y N é m e t o r s z á gb a n ). A k é t a l t e r n a t í v e n e r g i a t e r m e l é s i m ó d k ö z e lg i o t r o k o n s á m u t a t, h i s z e n u g y a n a z o k r a a z e n e r g i a t e r m e l é s h e z k a p c s o l ó d ó k i h í v á s o k r a p r ó b á l v á l a s z t a d n i, í g y a z ö s z t ö n z r e n d s z e r e k ö s s z e f o n ó d á s a a s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r e k t e r m é s z e t e f e j l d é s é n e k t e k i n t h e t, i l l e t v e a z á t f o g ó b b é s h a t é k o n y a b b s z a b á l y osz á ns a k k i a l a k í t á i r á n y á b a h a t. A m e g ú j u l ó k ö s z t ö n z é s e a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s b e n a z é r t v á l i k e g y r f o n t o s a b b s z e m p o n t t á, m e r t a k a p c s o l t t e r m e l e g y s é g e k j e l e n t s r é s z e e r e d e n d e n f ö l d g á z-t ü z e l é s E u r ó p á b a n. B á r a z u t ó b b i é v t i z e d b e n m á r n t t a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a, a z o n b a n a f ö l-f d eg lá hz a s z n á l á s t o v á b b r a i s d o m i n á n s a z á g a z a t b a n, i l l e t v e a z u t ó b b i é v t i z e d b e n m é g n t t iá s d ( l1 5. á b r a ). E g y e l r e c s u p á n a -t üs z eé ln é s e g y s é g e k a r á n y á t s i k e r ü l t c s ö k k e n t e n i a z O E C D o r s z á g o k b a n á b r a : A k a p c s o l t e vr e k m f t a n y a g f e l h a s z n á l á s a a z O E C D o r s z á g o k á t l a g á b a n, é s ( % ) biomassza 6,4% 2000 komm. ipari hulladék hulladék 2,0% 0,9% biogáz 0,3% szén 35,7% komm. ipari hulladék hulladék 2,8% 0,1% biomassza 6,0% 2007 biogáz 0,8% szén 30,3% gáz 46,9% kőolaj 7,9% gáz 51,8% kőolaj 7,7% F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( b) a l a p j á n M e g j e g y z é s : s z é n = k s z é n, l i g n i t, t z e g k o l a j = k o l a j é s s z á r m a z é k a i g á z = f ö l d g á z é s e g y é b, h a g y o m á n y o s f o s s z i l i s e r f o r r á s o k fa e ls do or lá gn o zk áe sl e t k e z A k a p c s o l t h e nr eg i a-t e r m e l é s ö s z t ö n z é s e E u r ó sp za e r t e a r r a f ó k u s z á l, h o g y a h e l y i f t é s h t r e n d s z e r e k e n e r g i a i g é n y é t m i n é l n a g y o b b r é s z b e n k a p c s o l t k a p a c i t á s o k k a l f e d e z z é k E r r e v o n a t k o z ó a n t ö b b o r s z á g b a n é p í t é s i e l í r án saok k évrav né n y b e n ( p l. N é m e t o r s z á g b a n, a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n v a g y D á n i á b a n ). E l t e r j e d t e s z k ö z -m é g a t á v h s z o l g á l t a t á s i r e n d s z e r e k h e l y i s z i n t v a g y k ö z p o n t i t e r v e z é s e ( p l. N é m e t o r s z á g b a D á n i á b a n, O l a s z o r s z á g b a n, F i n n o r s z á g b a n v a g y S v é d o r s z á g b a n ). g J e al z e n leeu r ó p a i h e n e r g i a-t e r m e l é s d ö n t t ö b b s é g e k a p c s o l t e r m v e k b l k e r ü l k i, i l l e t v e a - h e l y i t á v h g á z o k I E A ( ) a é s C o g e n E u r o p e ( ) A l o k a l i t á s n a k a h e n e r g i a t e r m e l é s i é s s z á l l í t á s i s a j á t o s s á g a i m i a t t h a n g s ú l y o s s z e r e p e. 7 4

75 r e n d s z e r e k j e l e n t s r é s z e k a p c s o l t e g y s é g e k h e z k ö t d i k ( D á n i á b a n p é l d á u l a t á v h k b % -á t k a p c s o l t e g y s é g e k f e d e z i k ). K o r á b b a n a z v o l t a j e l l e m z, h okgay p cas o l t e r m v e k i p a r i f o g y a s z t ó k i g é n y e i t s z o l g á l t á k k i, a m i k i s e b b v o l u m e n é s k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n e m k e- r üél s vh i l l a m o s e n e r -g i a t e r m e l é s t j e l e n t e t t. A j e l e n t s -me en ge tr ag ki a r í t á s t l e h e t v é t e v k a p c s o l t t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s a a z o n b a n n e m m ar a d t m e g a z i p a r i t e r ü l e t e k b e l s f o g y a s z t á s á n a k k i e l é g í t é s é n é l. A t a g á l l a m i ö s z t ö n z p o l i t i k á k n a k k ö s z ö n h e t e n s o r r a j e l e n t e k m e E u r ó p á b a n a z o l y a n p r o j e k t e k, m e l y e k a z o r s z á g o s é s h e l y i k ö z i n t é z m é n y e k i i l l e t v e ü z l e n e g y e d e k é s l a k ó p a r k o k e n e r -e g ilal á tsáá r a k a p c s o l t e r m v e k e t t e l e p í t e t t e k á b r a A : ka p c s o l t v i l l a m o se n e r g i a r é s z e s e d é s e a b r u t t ó n e m z e t i v i l l a m o s e n e-t r ge ir am e l é s b e n a z E-b U a n, ( % ) 20% 15% 14,10% 10% 10,20% 10,90% 5% 0% F o r r á s I: n f r a p o n t C O M ( ) a l a p j á n A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s r é s z e s e d é s e a h e-te n er mg ei la é s e s e t é n i g e n j e l e n t s, a v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b l a z o n b a n m é g c s a k k i s rtée sszz t k i ( l á s d1 6. á b r a ). A z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n b a n 1 1 % k ö r ü l i r é s z e s e d é s e v o l t a k a p c s o l t e r m v e k n e k a t e l j e s v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b e n, a m i h ö z k é p e s t ek k o r 1 4 % -o s v o l t a z a r á n y k i s e b b v i s s z a e s ét s j e l e. n t A h o g y k o r á b b a n l á t t u k 5. ( á b r a ) ó v ja l a z e u r ó p a i á t l a g f e l e t t i t e l j e s í t m é n y t u mt a t a z e u r ó p a i o r s z á g o k k Dö áz nü il a, F i n n o r s z á g, L e t t o r s z á g é s H o l l a n d i a, a h o l % k ö r ü l i a k a p c s o l t a k a r á n y a. M a gs yz aá rg o rs e m s o k k a l m a r a d l e : a k a p c s o l t e r m v e k a h a z a i v i l l as em no e r g i a-t e r m e l é s n e k k b á% t a d t á k b a n ( e z z e l M a g y a r o r s z á g a z e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ö t t ö t ö d i k a s o r b a n ). E g y e s e u r ó p a i o r s z á g o k t á m o g a t á s i g y a k o r l a t á n a k r é s z l e t e s b e m u t a t á s a a t8 a. n u l m á n y m e l l é k l e t é b e n t a l á l h a t ó I E A ( b ) I E A ( b ) 7 5

76 É r t é k e l é s A k a p c s o l t h - é s v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s á l l a m i t á m o g a t á s a a z -b aen U e l f o g a d o t t é s s z o r g a l m a z o t t, m i v oe l y a n m a g a s h a t é k o n y s á g ú e n e r g i a t e r m e l é s i f o r m á n a k s z, áammíi t n a g y b a n h o z z á j á r u l a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g é s n ea rz g i a-m e e g t a k a r í t á s n ö v e l é s é v, e l v a l a m i n t a k l í m a v á l t o z á s h a t á s a i n a k m é r s é k l ék sa ép vc es l o l a t o s e u r ó p a i c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s u l á s á h o z. A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s ö s z t ö n z é s é r e h a s z n á l t t á m o g a t á s i f o r m á k h a s o n l ó a k, m i n t a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r-t g ier am e l é s e s e t é n, a z o n b a n n e m m i n d e n h o l v a n a z ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r n e k e g y k ö z p o n t i e l e m e, a h o g y a z t a m e g ú j u l ó k e s e t é b e n l á t t u k. T ö b b e u r ó p a i o r s z á g b a n v a n é r v é n y b e n k ö t e l e z á t v é t e l ( p l. D á n i a, S p a n y o l o r s z á g ), i l l e t v e z p r é m i u m ( N é m e t o r s z á g, H o l l a n d i a n ) é, h á n y h e l y e n p e d i g z ö l d b i z o n y í t v á n y t a l k a ln ma ak z ( B e l g i u m é s L e n g y e l o r s z á g ) o. k Sh e l y e n c s a k a z e g, y é bk i e g é s z í t j e l l te ág m o g a t ás i f o r m á k a t h a s z n á l j á k v e g y e s e n, v ang iy ni cs s e g y s é g e s k e r e t e a k a p c s o l t a k ö s z t ö n z é s é n e k ( e z v o l t a h e l y z e t p é l d á u l a z let g y Ke is rü á l y s á g b a n a l e g u t ó b b i i d A k i kg a) p. c s o l t a k ö s z t ö n z é s é b e n v a l a m e n n y i e u r ó p a i o r s z á g b a n h a n g s ú l y o s a k a z e g y é b t á m o g a t á s i m ó d o k, m e l y e k n e k v á l t o z a t o s f o r m á i v a n n a k : a d ó k e d v e z m é n y e k é s a d ó m e n t e s s é g e k, b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k, é p í t é s i e l í r á s o k, h o zs z ásf zé ar bé á l y o z á s, i n n o v á c i ó é s K + F t e v é k e n y s é g t á m o g a t á s a. A k ö t e l e z á t v é t e l t i l l e t v e a z ö l d p r é m i u m o t a l k a l m a z ó o r s z á g o k p é l d á j a a z t m u t a t j a, h a k a p c s o l t a k a t t á m o g a t ó ö s z t ö n z é s i r e z s i m e k eh t a sio s n l ó a n a m e g ú j u l ó v i l l aem no es r g i a t á m o g a t á s á h o z a z áa rk d i f f e r e n c i á l á s á v a l l e h e t f i n o m h a n g o l n i, N é m e t o r s z á g k a p c s o l t a k a t t á m o g a t ó r e n d s z e r e k ü l ö n ö s e n s z o f i s z t i k á l t : a z ö l d p r é m i u m o k n a g y s á g á t a k a p a c i t á s o k n a g y s á g á t ó l, ü z e m b e h e l y e z é s ü k i d e j é t l é s a f e l h a s z n á l t e r f o r r á s t í p u s á t e s z i k f ü g g v é, e m e l l e et dt i g p a p r é m i u m á r a k d e g r e s s z í v e k. A d i f f e r e n c i á l á s l e h e t v é t e s z i, h o g y a z ö s z t ö n z r e n d s z e r p o n t o s a b b a n k ö z v e t í t s e a t a g á l l a m i p r i o r i t á s o k a t é s j o b b f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t s o n a c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k. A k a p c s o l t v i l l a meonse r g i a t á m o g a t á s a n é hn áy o r s z á g b a n o l y a n l e n d ü l e t t e l i n d u l t, h o g y e g y i d u t á n a z ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r k o r r e k c i ó r a s z o r u l t : v i s s z a k e l l e t t f o g n i a t á m o m é r t é k é t é s k o r l á t o z n i k e l l e t t a k a p c s o l t a k k a p a c i t á s b v í t é s é t. E z a t ú l t á m o g a j e l l e m z e n k ö t e l e z á t v é t e l e s i l l le d t v e p r éz mö i u m o s o r s z á g o k b a n k ö v e t k e z e t t b e ( p l. 1 2 D á n i a é s H o l l a n d i 0 a.) A z ö l d b i z o n y í t v á n y t v a g y c s a k e g y é b t á m o g a t á s i f o r m á k a t a l k a l m a z ó o r s z á g o k b a n k e v é s b é v o l t l á t v á n y o s a k a p c s o l t t e r m e l é s n ö v e k e d é s e. A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s ö s z t ö n z é s e s o k z oá rg sb a n k a p c s o l ó d i k ö s s z e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k t á m o g a t á s á v a l, a m i l ea g ifnök ládb gb á z t ü z e l a n y a g o k t e r é n t a p a s z t a l h a t ó d o m i n á n s s z e r e p é n e k m é r s é k l é s é r e i r á n y u l. E z a k l í m a v á l t o z á s h a t á s a i n a k e n y h í t é s é r e i l l e t v e a z e n e r g i a f ü g g nsté ég s é cr se ö kik re á n y u l ó k ö z ö s s é g i é s t a g á l l a m i c é li or ká n y á b a h a t ó t ö r e k v é s. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t e r é n á l t a l á b a n a b i o m a s s- z éa s a b i o g-f á ze l h a s z n á l á s t t á m o gj aá tk k i e m e l t e n a t a g á l l a m o k A h a t á s f a k a d h a t a b b ó l i s, h o g y e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n m á r a z o l a j v á, l vs aá g yo ik s u a t á n-e 7s 0 é v e k v é g é n e l k e z d t é k ö s z t ö n ö z n i v a l a m i l y e n m ó d o n a k a p c s o l t a k a t. T e h á t a z ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e k e r e d m é n y é n e k e g y h o s s z a b b k i f u t á s á t l á t h a t j u k. 7 6

77 A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s r é s z e s e d é s e a t e l j e s n e m z el tl ai m o sv ei n e r g i a- t e r m e l é s b e n 1 0 % k ö r ü l m o z o g a ez u r ó p a i o r s z á g o k á t l a g á b a n, a l e g j o b b a n t e l j e s í t D á n i á b a n e z a z a r á n y 5 0 % k ö rvüal n. A z E U n e m f o g a l m a z m e g e r r e v o n a t k o z ó a n c é l s z á m o k a t, a z o n b a n a t a g á l l a m o k j e l l e m z e n a k l í m a p o l i t i k a i l l e t v e a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é t c é l z ó p o l i t i k a k e r e t é b e n e l k sö t e l me uz t ad té n a k a k a p c s o l t k a p a c i t á s, o ik l l e t v e a m e g ú j u l ó k a p c s o l t k a p a c i t á s o k n ö v e l é s é r e v o n a t k o z ó a n. A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ie ar m e l é s, i l l e t v e a m e g ú j u l ó k v i l l a m o s e -t n eerrgmieal é s b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k t e r j e d é s e e g y ü t t e s e n m á r j e l e n t s -m e ng et ra gk ia ar í t á s t e r e d m é n y e z e t t e g y e s o r s z á g o k b a n ( p l. H o l l a n d i á b a n é s D á n i á b a n ). A k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s t o v á b b i n ö v e k e d é s é n e k ú t j á b a n t ö b b o r s z á g b a n a d m i n i s z t r a t í v é s s z a b á l y o z á s b e l i a k a d á l y o k á l l n a k. N e m m i n d e n h o l s zp aé bl ád lá yu ol za o t t h á l ó z a t h o z v a l óh o z z á f é r é s k é r d é s e, i l l e t v e t ö b b o r s z á g b a n p r o b l é m á t j e l e n t a k a p c s o l t e r m v e k i n t e g r á l á s a a m á r m e g l é v s z a b á l y o z á s i é s k e r e s k e d e l m i r e n d s z e r b e ( e z j e l l e m z e n a z e n g e d é l y e z t e t é s i p r o c e d ú r á k n á l e r e d m é n y e z k ü l ö n ö s e n b o n y o l u l t é s á t t e k i n t h e t e t l e n a d m i n ir sa zt ít v e l j á r á s o k a t ). m e lal é k l e t b e n b e m u t a t o t t o r s z á g o k m á r t e t t e k l é p e s e k e t e z e k n e k a z a k a d á l y o k n a k a z e l h á r í t á s á r a. A k a p c s o l t h e n e r g-t i ae r m e l é s t á m o g a t á s a j e l l e m z e n a b b a n a d i m e n z i ó b a n m e r ü l f e l a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n, h o gky o r m á n y o k a h e l y i t á v-r h e n d s z e r e k k a p c s o l t k a p a c i t á s o k k a l v a l ó ö s s z e k ö t é s é t ö s z t ö n z i k. E n n e k a z a z o k a, h o g y a k a p c s o l t e r m vá ek k a b i z t o s í t j l e g o l c s ó b b é s l e g h a t é k o n y a b b h e n e r-t g ie ar m e l é s i t e c h n o l ó g i á t. T ö b b o r s z á g b a n k i e m e l t e n t á m o g a t j á k a z o k a t a k e z d e m é n y e z é s e k e t, m e l y e k i np a gr y i f o g y a s z t ó k v a g y n a g y k e r e s k e d e l m i e g y s é g, e ki l l e t v e k ö z i n t é z m é n y e k h t é s i é s f t é s i r e n d s z e r é t k a p c s o l t e n e r g i á v a l i g y e k e z n e k k i e l é g í t e n i. A k a p c s o l t h -t e rnme erlg éi s a e l t e r j e d é s é n e k ö s z t ö n z é s é r e a g y a k o r l a t b a n e l s s o r b a n b e r u h á z á s i t á m o g a t á s oékpaí t t é és si e l í r á s o k a t a l k a l m a z n a k, d e a t á -r v h e n d s z e r e k h e l y i i l l e t v e k ö z p o n t i t e r v e z é s e i s n é p s z e r e s z k ö z e r r a c é l r a. 7 7

78 4 A m e g ú j u l ó é s a k a p c s o l t v i l l a me on se r g i a M a g y a r o r s z á g o n 4. 1 A m a g y a r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s a l a k u l á s a A m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l s z á r m aezn ó e r g i a a r á n y a M a g y a r o r s z á g o n r a m e g k ö z e l í t e t t e a 6 % -o t ( 5, 8 % ) a z ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s o n ( a b e fl oü sl s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó k a r á n y a 7 0 %, a n u k l e á r i s é 2. 4 % E) z a 1 0 é v v e l k o r á b b i 2 % k ö r ü l i é r t é k h e z k é p e s t j e l e n t s e l r e l é p é a z o n b a n a l a c s o n y n a k mo n d h a t ó m i n d e u r ó p a i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n, m i n d p e d i g a z E U f e l é t e t t e g y é b k é n t a t a g o r s z á g o k k ö z ü l a l e g a l a c s o n y a2 b0 b 2 0 -r a v o n a t k o z ó 1 3 % -o s v á l l a l á s h o z k é p e sa t. m e g ú j u l ó e n e r g i a l e g n a g y o b b r é s z e ( m i n t e g y 8 0 % ) b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s b ó l s z á r im k a z ( e n n e kk ö z e l f e l e t z i f a ) á b r a : A m e g ú j u l ó e n e r g i-f a e l h a s z n á l á s a l a k u l á s a , P J F o r r á s : E n e r g i a k l ( u 2b 0 0 9a ) A v i l l a m oesn e r g i a-t e r m e l é s e n b e l ü l s z i n t é n j e l e n t s e n n ö v e k e d e t t a m e g ú j u l ó e n e r g i a r é s z a r á n y a. 2A a s s z i n t e e l h a n y a g o l h a t ó a l i g m ti ön bt b f é l s z á z a l é k o s a r2 á0 n0 y 9 -r e m á r m e g h a l a d t a a 6 % -o t. A m e g ú j u l ó k f e l h a s z n á l á s a -b2 e0 n 0 4 é s b e n n t t i g a z á n d i n a m i k u s a n, a l a p v e t e n a r é g i s z é n t ü z e l éts ö b b n y i r e m e g l e h e t s e n r o s s z h a t á s f o k ú e r m v e k t z i f a f e l h a s z n á lv áa sl m k ö d v e g y e s t ü z eé ls r e t ö r t é n á t á l l í t á s á n a k k ö s z ö n h e t e n r e a M a g y a r o r s z á g e l é r t e, i l l e t v e m e g h a l a d t a a z 2E0U 1 0-rf e l é v o n a t k o z ó a n t e t t 3, -o 6 % s v á l l a l á s t. 7 8

79 1 8. á b r a : A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s b ó l t e r m e l t evnielrlgaim a o sö s s z f o g y a s z t á s h o z * * v i s z o n y í t o t t r é s z a r á n y án a k a l a k u l á s a, ( % ) F o r r á s : M E H 2 0( 0 8 ) A v i l l a m o s e n e r g -t i ae r m e l é s e n b e l ü l s z i n t é n a s z i l á r d b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s d o m i n á l. A z u t ó b b i é v e k b e n a z o n b a n j e l e n t s e n n ö v e k e d e t t a s z é l e r m v i k a p a c i t á s i s -r, e a m i e l é r t e a z ö s s z e s m e g ú j u l ó v i sl el na em ro g i a-t e r m e l k a p a c i t á s 2 -á 5 % t. N é m i l e g m á s a k é p, h a a m e g t e r m e l t e n e r g i á t t e k i n t j ü k : e k k o r a s z é l e r m v e k a r á n y a j e l e n t s e n k i s e b b ( m e g e g y e z i k a v í z e n e r g i a a r á n y á v a l ), a z a l a c s o n y a b b h a t á s f o k m i a t t á b r a : M e g ú j u l ó e r m v i k a p a c i t á s o k, é( s M W 2, % ) Vízerőmű; 53; 11% Biogáz-erőmű; 12; 3% biogáz; 18; 4% víz; 52; 10% nap; 2; 0% Szélerőmű; 120; 25% szél; 119; 24% Hulladékégető; 25; 5% Biomasszabázisú erőművek; 275; 56% biomassza (szilárd); 314; 62% F o r r á s I: n f r a p o n t aez N E R G I A K Ö Z P O N T N o n p r o f i t K f t ( ) é sa P y l o n K f t ( ) a l a p j á n 7 9

80 2 0. á b r a : M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n -t e regri mae l é s, ( G W h, % ) biogáz; 45; 2% víz; 199; 9% nap; 7; 0% szél; 238; 11% biomassza (szilárd); 1736; 78% F o r r á s I: n f r a p o n t P y l o n K f. t ( ) a l a p j á n 4. 2 A z e g y e s t e c h n o l ó g i á k p o t e n c i á l j a, n ö vsei k eldeéh e t s é g e i k A m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e d é s é t a l a p v e t e n b e f o l y á s o l j á k a z o r s z á g t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i. E u r ó p a i ö s s z e v e t é s b e n M a g y a r o r s z á g t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i a n a p é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i a t e k i n t e t é b e n n e v e z h eát t lk a g o n f e l ü l i n e k, m í g a v í zie a n etr eg r m e l é s s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z t l e n n e k á b r a : P o t e n c i á l b e ce sk l éa s m e g ú j u l ó k r a M a g y a r o r s z á g, o n i l l e t v e a t e l j e s m a g y a r p r i m e r e-en le lr ág ti áa s, ( P J / é v ) F o r r á s : E n e r g i a k l ( u 2b 0 0 9a ) A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r a v o n a t k o z ó k ü l ö n b ö z p o t e n c i á sl eb k e c as zl t é m u t a t j á k, h o g y e l v i l e g h a z á n k b a n a z e n e r g i a f e l h a s z n á l á-, s t k ék t é t é s f é l s z e r e s e n m e g h a lma ed gó ú j u l ó e n e r g i a f o r r á-p so t e n c i á l á l l r e n d e l k e z é s r e. E z t e r m é s z e t e s e n n e m j e l e n t i a z t, h o g y m i n d e z a k á r k ö z é p-h o s s z ú t á v o n g a z d a s á g o s a n k i t e r m e l h e t l es n nt e,. a z ö s s z k é p m á r k o r á n t s e m o l y a n k e d v e z, h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k, h o g y a h a z a i p o t e n c i á l t ö b b m i n t a f e l é t n a p e n e r g i a a d j a, a m e lj y e l e n l e g a l e g k ö l t s é g e s e b b e hn a s z n o s í t h a t óm e g ú j u l ó e n e r g i a, s a m e l y g a z d a s á g o s h a s z n o s í t á s á rma é g a f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n k ö l t s é g e k m e l l e t t i s 8 0

81 i n k á b b a c s a k k ö z é p t á v o n v a n r e á l i s l e h. ea t k se éd gv e z a d o t t s á g ú g e o t e r m i k u s v i l l a m o s e n e r g i a e l á l l í t á s á n sa zk i n t é n k o m o l y g a z d a s á g o s s á g i k o r l á t a i v a n n a k E g y a M E H m e g b í z á s á b ó l k é s z í t e t t t a n u l m á n ya b a n r e a l i z á l h a t ó m e g úó j u l p o t e n c i á l t m á r c s a k P J / éav g y s ná g ú n a k b e c s l i, a m e l y t e h aá z t ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s m i n t e g y -a 2 5.% 4. t á b l á z a Ft e: n n t a r t h a t ó é s r e a l i z á l h a t ó p o t e n c i á l o k e n e r g i a t í p u s o n k é n t, é s ( P J / é v ) F o r r á s : P y l o( n c 1) A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s okkö z ü l j e l e n l e g a b i o m a s s z a j á t s s z a a l e g n a g y o b b s z e r e p e t, s v e z e t s z e r e p é t v á r h a t ó a n a j ö v b e n i s m e g t a r t j a. A b i o m a s s z a k ü l ö n f é l e e n e r g i a f o r r á s o k a t t a k a r, t ö b b e k k ö z t a t z i f á t, f a i p a r i m e l l é k t e r m é k e k e e n e r g i a n ö v é n y e k e t, m e z g a z d a s á g i m e l l é k t e r m é k e. k ea t b i o m a s s z a e n e r g i a f o r r á s o k k ö z ü l a t z i f a f e l h a s z n á l á s a a f e n n t a r t h a t ó e r d g a z d á l k o d á s s z e m p o n t j a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l e m e l l e t t j e l e n t s e n m á r n e m n ö v e l h e t, í g y a b i o m a s s z a p o t e n c i á l k i h a s z n á l á s a e l s s o r b a a t ö b b i b i o m a s s z a f o r r á s ( e n e r g i a n ö v é n y elk é, k tm e rl m é k e k ) s e g í t s é g é v e l l e h e t s é g e s. A s z é l e n e r g i a t e r m e l é s m e g v a l ó s í t á s a g a z d a s á g o s s á g i s z e m p o n t b ó l i g e n k e d v e z, k ü l ö n ö s e n a j e l e n l e g i á t v é t e l i á r a k m e l l e t t ( l á s d k é s b b ). A s z-t é l l e n ej rá gt is a z i k s z e r e p e t a m a g y a r e n e r g i a p i a c o n, s j e l e n t o ks oé zg ae t ofs a n n ö v e k s z i k. A l k a l m a z á s á n a k l e g f b b k o r l á t j á t a r e n d s z e r i r á n y í t á s b a n j e l e n t k e z ( a s z a k a s z o s ü z e m e l é s b l é s a p o n t e r v e z h e t s é g h i á n y á b ó l f a k a d ó ) p r o b l é m á k j e l e n t i k. A b e f e k t e t i s z á n d é k o k j e l e n t s e n m e g h a l a d j á k a r e n d s z e r i r á n y í t á s snzaek m p o n t j a i f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a M a g y a r E n e r g i a H i v a t a l ( M E H ) á l t a l m e g h a t á r o z o t t l é t e s í t h e t k a p a c i t á s n a g y s á g o t. 2 -b 0 0a6n a M E H M W k a p a c i t á s r a a d o t t e n g e d é l y t. E k k o r M W e n g e d é l y k é r e l e m é r k e z e t t. A k a p a c i t á s o k f o l y a m a t o s a n b v ü l n e k, a v é g i m é g c s ak M W -o s k a p a c i t á s d e c e m b e r é r e e l é r t e a 2 0-t M W( f o r r á s M E H ) v é g é n a M E H t o v á b b i M W s z é l e r m k a p a c i t á s r a í r t k i p á l y á z a t o t, a m e l y r e M W P y l o n ( c 1 ) F o r r á s : M E H ( ) 8 1

82 ö s s z é r t é k e n g e d é l y k é r e l e m é r k e z e t t. A s z é l e n e r g i a t e r m e l é s v o n z ó v o l t á t é s g a z d a s á g o s s á g á t a k i í r á s t j e l e n t s e n m e g h a l a d ó b e f e k t e t i i g é n y m e l l e t t a z i s j ó l j e l h o g y a z ú j p á l y á z a t e s e t é b ein g a z c s e k é l y m é r t é k b e n m á r m e g j e l e n t e k o l y a n k é r e l m e k i s, a m e l y e k n e m k í v á n j á k i g é n y b e v e n n i a k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r á l t a l n y ú j t e l n y ö k e t A k o r m á n y z a t i m e g ú j u l ó s t r a t i é g ci éa l o k A m a g y a r m e g ú j u l ó s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á t a l a p v e t e n b e f o l y á s o l j a a z E U e n e r g i a p o l i t i k á i l l e t v e a m e g ú j u l ó e n e r g i á r a v o n a t k o z ó c é l k i t z é s e i, é s a z e z z e l k a p c s o l a t o s m a g y v á l l a l á s o k. A z m a g y a r s t r a t é g i á n a k, la tz a l E U k iát z ö t t c é l o k é s a z u n i ó s i r á n y e l v e k á l t a l m e g s z a b o t t k e r e t e k k ö z t, a h a z a i a d o t t s á g o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l k e l l e t t e l k é s z ü l n i e. A z o r s z á g g y l é s 2 0 -a 0 8s h a t á r o z a t a 4 0 / ( I V ) O G Y h a t á r o z a t-2 a k8 ö z ö t t i i d s z a k r a v o n a t k o z ó e n e r g i a pk oá lr ió tl i e l v i s z i n t e n, á l t a l á n o s c é l k i t z é s e k e t f o g a l m a z m e g a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t b a n. A r é s z l e t e s k o r m á n y z a t i s t r a t é g i á t a s z i n-b t éa n 2s 0z 0ü 8l e t e t t S t r a t é g i a a m a g y a r o r s z á g i m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k n ö v e l é s -2 é r0e m0i8n i s z t é r i u m i ( K H E M ) d o k u m e n t u m f o g l a l j a ö s s z e. A m e g ú j u l ó s t r a t é g i a a z E U f e l é v á l l a l t c é l-o b s ó l m e( g1 ú3 j% u l ó a r á n y a z ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s o n b e l ü l ) b o n t j a l e a z e g y e s s z e k t o r o k s z á m á r a i r á n y a d ó c é l é r t é k e k e t A l e g f b b s t r a t é g i a i h co ég l y, M a g y a r o r s z á g o n b a n a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a e l é r j e a t, 4 a P J é v i 5 5 -h o Pz J k é p e s t. E z v a l ó j á b a n a z E U v á l l a l á s n á l a m b i c i ó z u s a b b, -o1 s 5 % m e g ú j u l ó a r á n y n a k f e l e l m e g. A f s t r a t é g i a i c é l t a d o k u m e n t u m l e b o n t j a a á gh aá zr ao tm r a v o n a t k o z ó a n ( v i l l a m o s e n e r g i a 7 9, 7 P J, h t e r m e l é s 8 7, 1 -üp zj e, m ba in oy a g o k 1 9, 6 P J.) A v i l l a m o s e n e r g -t i ae r m e l é s r e v o n a t k o z ó s t r a t é g i a i c é l a z t j e l e n t i, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k a é v i 1 -h 6 3o0 z GkWé hp e s t b 0 a n e l klel é r n i e a G W h -t, a m i a z ö s s z e s v i l leanme orsg i a f e l h a s z n á l á s t ö b b m i n t -á2n 0 a% k f e l e l m e g. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s b a n ( b e n ) G W H v o l t, a m i j e l e n t s e l r e l é p é s, a z o n b a n e l m a r a d n i l á t s z i k a s t r a t é g i á b a n m e g j en ly eo n s i d a r á c é l o k t ó l. A s t r a t é g i a a l a p j á u l s z o lpg oá l ió c y f o r g a t ó k ö n y v a l a p v e t e n a b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s j e l e n t s n ö v e l é s é v e l l á t j a m e g v a l ó s í t h a t ó n a k a k i t z ö t t c é l e l é r é s é t. E m e l l e t t a s z é l e n i l l e t v e a b i o g á z j á t s z h a t m é g j e l e n t s ze eb rb e p e t N é m i l e g m e g l e p a z á b r á n g ea o t e r m i k u s e n e r g i a j e l e n t s e b b s ú l y a -t ( 2 0l 1) 5 t e k i n t e t t e l a r r a, h o g y a s z ö v e g e s e l e m z é s e n n e k a t e c h n o l ó g i á t k ö z é p t á v o n n e m t a r t j a í g é r e t e s n e k a v i l l-t a em ro ms e ln ée s r g i a s z e m p o n t j á b ó l. 8 2

83 2 2. á b r a : M e g ú j u l ó a l a p ú v i l l a m ro gs ie a-t n ee r m e l é s v á r h a t ó a l a k u l á s a e n e r g i a f o r r á s o n k é n t ( p o l i c y f o r g a t ó k ö n y v )-2, ( 5 G W h ) Ú j c é l oék s a v á l s á g h a t á s a i F o r r á s : M e g ú j u l ó s t r a t é( g2i 0a ) A 1 3 % -o s E U f e l é t e t t v á l l a l á s a m e g ú j u l ó e n e r g i a f enl ah k a s za nz á löáss s z f o g y a s z t á s o n b e l ü l i a r á n y á r a v o n a t k o z i k, a m i a z t i s j e l e n t i, h o g y h a c s ö k k e n a v á r h a t ó ö s s f e l h a s z n á l á s, a k k o r a m e g ú j u l ó t e r em re el dé es t i l e g t e r v e z e t t v o l u mc eé n l j á n a k e l é r é s e m a g a s a b b s z á z a l é k o s é r t é k e t f o g e r e d m é n y e z n i. V a l ó j á b a n, a m iv aá tl t s,é á gp p e n e z a h e l y z e t, í g z y ua n i ó s k ö t e l e z e t t s é g v á l l a a l á sk o r á b b a n t e r v e z e t t n é l a l a c s o n y a b b m e g ú j u l ó t e r m e l é s m e l l e t t i s t e l j e s í t h e t. M i n d e z m e g j e l e n i k a d e c e m b e r é b e n a K H E M á l t a k é s z í t e t t, a / 2 8 / E K i r á n y e l v 4. c i k k ( 3 ) b e k e z d aé z s e E U a l as pz já ám n á r a k ö t e l e z e n b e n y ú j t a n d ó ú n. e l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m b ae n z. a z a n y a g a v á l sh áa g t á s á r a lj e n s e n a l a c s o n y a b b ö s s z e n e r g-f i ae l ha s z n á l á s s asl z á m o l, a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n m i n d a z ö s s z e s m e g ú j u l ó e n e r g i á r a ( 1 8 6, 7 P J h e l y e t t P J ), m i n d p le ld ai mg o s a e nveir g i a s z e k t o r r a v o n a t k o z ó c é l é r t é k e k ( G W H h e l y e t t G W H ) i s l e f e l é m ó d o s u l t a k á b r a : M e g ú j u l ó e n e r g i a ö s s z e t 2é 0t 0e 8-b l e a n é s b a n, ( P J, % ) bioüzemanyag; 19,6; 11% bioüzemanyag; 19,55; 14% villamosenergia; 79,7; 43% villamosenergia; 61,75; 46% hőenergia; 87,1; 46% hőenergia; 53,7; 40% F o r r á s I: n f r a p o n ta M e g ú j u l ó S t r a t é g i a ( ) é s a z E l r e j e l z é s i d o k u m e n t ( u 2m 0 0 9) a l a p j á n A z ú j c é l é r t é k e k t e k i n t e t é b e n é r z é k e l h e t a z a r á n y o k m e g v á l t o z á s a a h á r o m s z e k t o r e s e t é b e n. A b i o-ü z e m a n y a g o k r a v o n a t k o z ó ú j c é l é r t é k g y a k o r l a t i l a g m e g e g y e z i k a k o r á b b i v a l, a m i e n n e k a s z e k t o r n a k a m a g a s a b b a r á n y á t e r e d m é n y e-b zai n. 2 0 A 2 0 c é lr t ék c s ö k k e n t é s e l e g j o b b a n a h e n e r g i á t é r i n t i, a m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a M e g ú j u l ó s t r a t é g i á b a n m é g a l e g n a g y o b b a r á n y t k é p v i s e l s z e k t o r a z ú j e l r e j e l z é s s z e r i n t m á r c a m á s o d i k. A z e l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m a v iel nl ea rm go is a-t e r m e l é s t l v á r j a 2-r 0 2a 0 a z 8 3

84 ö s s z e s m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s h e z a l e g n a g y o b b h o z z á j á r u l á s t, a m i e g y b e n a z t i s j e l e n t h o g y a z ö s s z e s v i l l a m o s e n e r -t g iear m e l é s 2 1 %-á t k i t e v k o r á b b i m e g ú j u l ó c é l é r t é k, m o s t m á r m é g n a g y o b b a r á n y t f o g k é p v i s e l n i a t e r v e k sa z etreic nht n. o l ó g i á k t e k i n t e tn é b ae z E l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m a k ö v e t k e z p r o g n ó z i s o k a t t e s z i. 5. t á b l á z ap t r: o g n ó z i s a v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s r e e n e r g i a t í p u s o n k é n t F o r r á s : E l r e j e l z é s i d o k u m e n t( u2 m0 0 9 ) A c é l o k e l é r é s e a b e é p í t e t t m e g ú j u l ó v-e i ln le ar mg oi sa k a p a c i t á s o k m e g t ö b b s z ö r ö éz t é s f e l t é t e l e z i, a l a p v e t e n h á r o m t e c h n o( lbó ig oi ma a s s z a, s z é l é s b i ovgoánz a) t k o z á s á b a n. 6. t á b l á z a Pt r: o g n ó z i s a v i l l a em no es r g i a k a p a c i t á s o k r ae n e r g i a t í p u s o n k é n t F o r r á s E: l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m( ) J e l e n l e g m é g a z E l r e j e l z é s i D o k u m e n t u m b a n s z e r eé pr l t é k e k t e k i n t h e t k a h i v a t a l o s m a g y a r c é l o k n a k, a m i a z o n b a n a k á r j e l e n t s e n i s m ó d o s u l h a t a k ö z e El jr rö e v ub et n a. l n a k a M E H á l t a l v e z e t e t t e l k é s z í t m u n k a e r e d m é n y e i ( l á s d 5. f e j e z e t b e n ), -hm e z l y e k a z E D k é p e s t j e l e n t s e n e l t é r c é l o k a t h a t á r oezg n a ( k p l m. j e l e n t s n a p e n e r g i a é s j ó v a l k i s e b b s ú l y ú b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s t ). I s m é t m á s p r i o r i t á s o k j e l e n n e k m e g a z Ú j S z é c h e n y i t e r v b e n ( b i o m a s s z a, b i o g á z é s g e o t e r m i k u s e n e r g i a ), a m e l y e l v i l e g a z ú j k o r m á n y á l t a l k ö v e t n i k í v á n t i r á n y o k a t h a t á r m e g. A z ú j c é l o k l e f e k t e t é s e a z E U s z á m á r a b e n y ú j t a n d ó C s e l e k v é s i t e r v b e n f o g m e g t ö r t é n n i, a m e l y v é l h e t e n j ó r é s z t a z e l t é r v é l e m é n y e k k o n s z o l i d á l á s á n a k i d i g é n y e m i a t t a z e l í r t h a t á r i d h ö z ( j ú n i u s 3 0. ) k é p e s t n é m i k é s é s s e l u g y a n, d e k ö z e l j ö v b e n av l ó s z í n l e g e l k é s z ü l A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-ti ea r m e l é s n ö v e l é s é n e k á l l a m i ö s z t ö n z é s e A z á l l a m n a k, m i n t l á t t us kz á m o s e s z k ö z á l l r e n d e l k e z é s é r e a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s e l s e g í t é s é r e. E z e k k ö z é t a r t o z h a t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s óh de ó z k a p c s o l k u t a t á s-f e j l e s z t é s t á m o g a t á s a, a k ö r n y e z e t s z e n n y e z t e c h n o l ó g i á k k a l t ö r t é n t e r m e l é s a d ó z t a t á s a, a f e l h a s z n á l ó k i n f o r m á l á s a, o k t a t á s, i l l e t v e a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s e á l l ó k ü l ö n b ö z a k a d á l y o k l e b o n t á s a ( e r m v e k e n g e d é l y e z é s i r e n d s z e r éln óe zk a, t ha o z h á 8 4

85 v a l ó c s a t l a k o z á s á n a k a k ö n n y í t é s e, a s z a k a s z o s ü z e m t e c h n o l ó g i á k á l t a l o k o z o t t r e n d s z e r i r á n y í t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s a ). A z á l l a m i e s z k ö z ö k k l ö z üm a g y a r o r s z á g o n k é t s é g t e l e n ü l a k ö z v e t l e n b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k n a k, i l l e t v e a g a r a n t á l t á r o n t ökr öt té en l e z á t v é t e l n e k v a n a l e g k ö z v e t l e n e b b é s l e g j e l e n t s e b b h a t á s a a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é r e B e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k A m e g ú j u l ó e n e r g i-t a e r m e l é s n ö v e l é s é t c é l z ó b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k a z u n i ó s c s a t l a k o z á s t k ö v e t e n 2 -t 0 0 4l n ö v e k e d t e k m e g e lje n t s e b b e n. A K ö r n y e z e t v é d e l m i é s I n f r a s t r u k t ú r a O p e r a t í v P r o g r a m ( K I O P ) k e r e t é b e-2 n k4 ö z ö t t 3, 3 m i l l i á r d f o r i n t t á m o g a t á s t í t é l t e k o d a e c é l r a, m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t 1 9, 4 M W ú j k a p a c i t á s k e r ü l t b e é p í t é s r e t l a K ö r n y e z e t i é s E n e r g i a Oí pv e rp ar to g r a m k e r e t é b e n l e h e t p á l y á z nh i - aé s / v a g y v i l l a m o s e n e r g i-e a l á l l í t á s t á m o g a t á s á( rk ae O P-4. 1 ) i g ö s s z e s e nt ö b b m i n t 5 0 m i l l i á r d f o r i n té r t é k b e n. E d d i g 4 2 p á l y á z a t o t t á m o g a t t a k m i n t e g y 7 m i l l i á r d f o r i n t é r t é k b e n ( f o r E n e r g i a k ö z p o n t K H T ). A p r o g r a m c s a k o l y a n b e r u h á z á s o k a t t á m oogtat, t a m e l y e k a t á m o g a t o t t k ö t e l e z á t v é t e l i á r a k m e l l e t t s e m l e n n é n e k g a z d a s á g o s a k í g y p é l d á u l c s a k k i s m é r e t, h á l ó z a t r a n e m t e r m e l s z é l e r m v e k j ö h te e tk s z ó b a. A K E O P p r o g r a m l e z á r u l t é s 2 -b 0 1e0n e g y e l r e n e m ekr ü l t ú j r a m e g h i r d se rt e é. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e-r g i a t e r m e l é s t é r i n t e r e d m é n y e k r e v o n a t k o z ó a n n i n c s e n e k p o n t o s ö s s zk ei sm uí t ae t át s o k ( p l. b e é p í t e t t k a p a c i t á s ), a z o n b a n n a g y o n v a l ó s z í n n e k t a r t j u k, h o g y a z e r e d m é n y e k m e s s z e e l m a r a d n a k a M e g ú j u l ó s t r a táéb gain e p r o g r a m t ó l v á r t a k t ó l (-b 2 0e n 1 0 a c é l é r t é k 6 6 7G W h 1 2 m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-te i a r m e l é s e c s a k e p r o g r a m b ó l t á m o g a t o t t e r m v e k 4 b ). l A m e g ú j u l ó e n e r g i-t a e r m e l é s b e r u h á z á s o l d a l i t á m o g a t á s i r e n d s z e r e e s e t é n m e g k e l l e m l í t e n i a z e n e r g i a h o r d o z ó k e l sá ál t l, í t át e r m e s z t é s é t t á m o g a t ó p á l y á z a t po l k a. ft á s ( é s l á g y s z á r ú e n e r g i a n ö v é n y e kt e l e p í t é s é n e k t á m o g a t ) á, s a a m e l y e k a F V M k e z e l é s é b e n m k ö d n e k, s z i n t é n j e l e n t s u n i ó s f o r r á s f e l h a s z n á l á s á v a l A k ö t e l e z á t v é t( ek lá T )r e n d s z e r e A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s t z hn aá sl ó t e r m e l é s e l s e g í t é s e é r d e k é b e n a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r é t a 2 0 -e 0 1s V i l l a m o s e n e r g-t i aö r v é n y v e z e t t e b e. A t ö r v é n y -ö2 s 0 0 m5 ó d o s í t á s a s o r á n m e g á l l a p í t á s r a k e r ü l t e k a k i i n d u l ó á t v é t e l i á r a k, m e l y e k é v e n t e a z i n f l á c i ó m é r t é e m e l k e d t e k. A z á t v élti e á r a k d i f f e r e n c i á l t a n k e z e l t é k a z i d j á r á s f ü g g ( s z é l, n a p ) é s a f ü g g e t l e n ( b i o m a s s z a g, e o t e r m i k u s, v í z ) m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k a t, m a g a s a b b á r a t h a t á r o z v a m e g a z e l b b i e k s z á m á r a ( a k é t k a t e g ó r i á n b e l ü l a z o n b a n a t e c h n o l ó g i á k k ö z t t o v á b b i d i f f e r e n cá is á ln e m t ö r t é n t ). A K Á T r e n d s z e r b e b e k e r ü l t t e r m e l k a t á m o g a t o t t á r h o z a r e n d s z e r i r á n y í t ó t ó l j u t o t t a h o z z á. A z á t v e v k n e k j á r ó k o m p e n z á c i ó ( K Á P ) m é r t é k é t a k ö t e l e z á t v é t e l á r a é s a s z a b á l y o z o t t n a g y k e r e s k e d e l e m i á r k ü l ö n b s é g e v a l a m i n t a z á t v e t t g m ean ln ay pi js áé n s z á m í t o t t a k i. A K Á P f o r r á s á t a r e n d s z e r i r á n y í t á s i d í j b a é p í t e t t d í j e l e m k é p e z t e E z a z é r t é k a 2-a 0s 0 8ö s s z e s m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e-t r ge ir am e l é s k ö z e l 3 0 -á% v a l l e n n e e g y e n l. 8 5

86 A K Á T t á m o g a t o t t á r a j e l e n t s e n, k ö z e l k é t s z e r e s e n m e g h a l a d t a a s z a b á l y o z o t t n a g y k e r e s k e d e l m i á r a k a t, í g y a m e g ú j u l ó e-t n e rgm ie al k k ö z v e t e t t m ó d o n a K Á P-b ó l j e le n t s, m i l l i á r d f o r i n t t á m o g a t á s h o z j u2t0o0t 5t -é a ks k ö z ö t t é v e n t( e : 1 5, : 1 5, : 1 3, 8, : 1 8 m i l l i á r d f o r i n t ) t ó l a z ú j V i l l a m o s e n e-tr ög ri va é n y s z a b á l y o z z a a k ö t e l e z á r v é t e l r e n d s z e r é t. A z ú j V E T a l a p v e t e n m e g t a r t o t t a m ea g ú j u l ó ( é s a k a p c s o l t ) e n e r g i a t e r m e l é s k ö t e l e z á t v é t e l e n k e r e s z t ü l i t á m o g a t á s á t, a z o n b a n a r e n d s z e r b e n t ö b b v á l t o z á s i s t ö -r r ta é njt o. g oa s ukl Át T t e r m e l k e g ye t l e n, a r e n d s z e r i r á n y í t ó ( M A V I R ) á l t a l f e l ü g y e l t k ü l ö n m é r l e g k ö r h ö z c s a t l a k o z n a k. A M A V I R m éar l e g k ö r b e n l e s z á l l í t o t t e n e r g i á t t o v á b b a d j a a k e r e s k e d k n e k, e g y e t e m e s s z o l g á l t a t ó k n a k, a k i k a f e l h a s z n á l ó k n a k é r t é k e s í t e t t e n e r g i a a r á n y á b a n k ö t e l e s e k a z t á t v e n n i. A k ö t e l e z bá át zv ié sá t re ál t m i n d e n é v b e n a M E H h a t á r o z z a m e g a( z i n f l á c i ó n a k m e g f e l e n l e k o r r i g vá a l ) a t ö r v é n y h e z k a p c s o l ó d ó k o r m á n y r e n d ebl e nt s z e r e p l k i i n d u l ó á r a l. a p ja á nm e g ú j u l ó ( é s k a p c s o l t ) t e r m e l é s t ö b b l e t k ö l t s é g e i t f e d e z á r e l e m a k o r á b b i a k k a l e l l e n t é t b e n n e m a r e n d s z e r h a s z n á l a t i d í j b a, h a n e m k ö z v e t l e n ü l a á r a m á r á b a é p ü l b e. z Aú j s z a b á l y o z á s n a k k ö s z ö n h e t e n j o ag o s u l t t e r m e l k k ö z v e t l e n ü l h o z z á j u t n a k a k ö t e l e z á t v é t e l i á r h o z. A t á m o g a t á s m é r t é k e e r e n d s z e r b e n a K Á T á r é s p i a c i á r k ü l ö n b s é g e, i l l e t v e a z á t v e t t m e n n y i s é g s z o r z a t a k é n t k a l k -b u leán l ha a tkó Á. T k e r e t é b e n G W h m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l s z á r m a z ó e n e r g i á t é r t é k e s í t e t t e k, a m i m i n t e g y 2 0 % -o s n ö v e k e d é s h o z k é p e s t ( a 2 0-a 0 8s n ö v e k e d é s h a s o n l ó ü t e m v o l t ). A m e g ú j u l ó f o r r á s b ó l s z á r m a z ó e n e r g i a t e r m e l k -b2e0n 0 9a K Á T á r a k o n k e r e s z t ü l t ö b b m i n t 2 3 m i l l i á r d f o r i n t o gtaátmá s h o z j u t o t t a k. A t á m o g a t á s m é r t é k é n e k n ö v e k e d é s i ü t e m e ( b e n 2 6 %, b a n 3 3 % ) m e g h a l a d t a a z á t v e t t v o l u m e n n ö v e k e d é s é t. A K Á T á r a k b 8 a n 1 0, 3 6 m í g b e n 1 0, 9 6 f o r i n t t á m o g a t á s t t a r t a l m a z t a2k 0, 0 8a-m i b a n m i n t e g y 7 0 %-k a l h a l a d t a m e g a pi i aáct l a g á r a t á b r a : M e g ú j u l ó v i l l ae mn oe sr g i a t á m o g a t á s a a K Á T k e r e t é b e n *, ( G W h ) F o r r á s: M E H ( ) * A t á m o g a t á s a K Á T á r é s a t é n y l e g e s e n a l k a l m a z o t t á r k ü l ö n b ö z e t e a l a p j á n k e r ü l t s z á m s z e r s í t é s r e A v i l l a m oesn e r g i á r ó l s z ó l ó é v i L X X X V I. t ö r v é n y, V E T / ( X I I ) 8 6

87 A M E H a / e s k o r m á n y r e n d e l e t a l a p j át nö b b s z e m p o n t b ó l i s d i f f e r e n c i á l t k ö t e l e z á t v é t e l i á r a k a t h a t á r o z m e g. A d i f f e r e n c i á l á s a l a p j á t a k ö v e t k e z k k é p e z i k : e l t t i e n g e d é l y e k e s e t é n e l t t i e n g e d é l y e k e s e t é n a z i d j á r á s f ü g g ( n a p, s z é l ) i l l e t v e f ü g g e t l e n t e c h n o l ó g i á k k a l te el rt m e n e r g i á n a k e l t é r a z á r a, i l l e t v e u t ó b b i e s e t é b e n a d í j a k i d s z a k o n k é n t i s v á l t o z n a k ( c s ú c s, v ö l g y, m é l y v ö l g y ), m í g a z e l b b i e k e s e t é b e n i d s z a k o k t ó l f ü g g e t l e n a d í j a z á s u t á n i e n g e d é l y e k e s e t é b e n a n a p e r m k é p e z k ü l ö n k a t e g ó r i á t ( i d ts óz l a k f ü g g e t l e n e g y s é g e s á r r a l ), 5 0 M W a l a t t a 2 0 M W k a p a c i t á s n á l k i s e b b e r m v e k, a M W -o s e r m v e k e s e t é b e n a s z é l é s a t ö b b i t e c h n o l ó g i a k ü l ö n k a t e g ó r i á t a l k o t, ( a s z é l n e k m a g a s a b b a z á t v é t e l i á r a, d e e b b e n a z e s e t b e n a s z é l n é l i s v a n i d s z a k o n kéér n t áerlatz á s ) a h a s z n á l t b e r e n d e z é s t i s t a r t a l m a z ó e r m 5 0 M W a l a t t 5 M W -n á l n a g y o b b v í z e r m b e n, 5 0 M-n W á l n a g y o b b e g y é b e r m b e n t e r m e l t e n e r g i a A m e g l e h e t s e n d i f f e r e n c i á l t n a k t n á t v é t e l i á r r e n d s z e r v é g e r e d m é n y b e n, a z á t l a g á r a k a t t e k i n t v e, m é g s e m e r e d m é n y e z j e l e n t s k ü l ö n b s é g e k e t a z e g y e s t e c h n o leós geit áék b e n ( k i v é v e z a 5 M W f e l e t t i v í z e r m v e k e t ). A -a 2 0s 0 8á t l a g á r a k a t é s a f a j l a g o s t á m o g a t á s t t e k i n t v e a z e g y e s m e g ú j u l ó e r m v e k e g y s z k, n é h á n y s z á z a l é k o s s á v b a n h e l y e z k e d n e k e l á b r a : M e g ú j u leó c htn o l ó g i á k á t l a g o s á t v é t e l i á r a i é s f a j l a g o s t á m o g a t á s a, ( F t / k W h ) ,33 25,46 26,39 25,72 26,46 25,92 26, ,84 10,36 10,61 11,38 10,85 11,64 10,94 11, Megújuló összesen Vízerőmű 5 MW felett Vízerőmű 5 MW alatt Biomassza Biogáz Szélerőmű Hulladéklerakóból gáz Szennyvízgáz Átvételi átlagár Fajlagos támogatás F o r r á s I: n f r a p o n t M E H ( ) a l a p j á n A m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k k ö z t i d i f f e r e n c i á l á s m á s i k e l e m é t a z á t v é t e l i m e n n y i s é g, i l l e t v i d m e g h a t á r o z á s a j e l e n t i. E z t a M E H a z e g y e s e k e r em g yve d i j e l l e m z i t f i g y e l e m b e v é v e a m e g t é r ü l é s v i z s g á l a t a a l a p j á n v é g z i e l. A z e n g e d é l y u g y a n m e g h a t á r o z z a a k ö t e l e z á t v é t e l i d t a r t a m á t, a z o n b a n a z i g a z i k o r l á t o t a z ö s s z e s m e n n y i s é g ( k v ó t a ) m e g h a t á r o z á j e l e n t i. A z e r m s z á m á r a n i n c s k ö t e l e z eh n a t má er go z o t t é v e s á t v é t e l i m e n n y i s é g, h a a z a r á n y o s n á l t ö b b e t é r t é k e s í t, a k k o r h a m a r a b b m e r í t i k i a k e r e t é t é s h a m a r a b b é r v é g s z á m á r a a k ö t e l e z á t v égta er la n t á l t i d s z a. k a 8 7

88 A h i v a t a a l k ö t e l e z á t v é t e l m e n n y i s é g é t é s i d t a r t a m á t a b e n y ú j t o t t ü za l ea tp ji á n t e r v h a t á r o z z a m e g ú g y, h o g y a K Á T r e n d s z e r t á m o g a t o t t á r a i t a z e r m c s a k a d d i g v e h e s s e i g é n y b e, a m í g a b e r u h á z á s m e g n e m t é r ü l. A r e n d s z e r e l v i l e g b i z t o s í t j a, h o g y a z á r t á m o g a t á s a t e r m e l n é l n e e r e d m é n y e z z e n e x t r a p r o f i t o t. A V E T h a t á l y b a l é p é s e te t l e n g e d é l y t k a p o t t b i o m a s s z a e r m v e k ( a m e l y e k n é l t e h á t m é g n e m v o l t m e g t é r ü l é s v i z s g á l a t ) a z ú j á t v é t e l i r e n d s z e r b e n i s t o v á b b m k ö d h e t t e k. t ö r v é n y v é g é i g í r t e l h a t á r i d t a M E H s z á m á r a, e z e n e r m v e k m e g t é r ü l é s é n e k v i z s g á l a t á r a. A v i z s g á l da mt é ne yr ée t l f ü g g e n a k ö t e l e z á t v é t e l a m e g t é r ü l é s s z á m í t o t t i d e j é i g m e g h o s s z a b b í t h a t ó v o l t. A d e c e m b e r é b e n e l f o g a d o t t t ö r v é n y m ó d o s í t á s ( é v i V I I. t ö r v é n y ) e t e k i n t e t b e n e x p l i c i t e b b e n f o g a l m a z. R ö g z í t i, h o g y a s z ó l ó é v i L X X I X. yt bö ar lv é pn éy s éht a t á l m e g e l z e n e n g e d é l y e z e t t b i o m a s s z a e r m v e k n é l a z á t v é t e l i k ö t e l e z e t t s é g d e c e m b e r 3 1 -é n m e g s z n i k. A z o n b a n k é r e l e m r e a M E H m e g v i z s g á l j a a b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s é t é s a m e n n y i b e n a z m é g n e m t é r ü l t m e g, a k ö t e l e z á t v é t e l i d t a r t a m á t l e g f e l j e b ba b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s é i g m e g h o s s z a b b í t h a t j a E z e n t ú l a t ö r v é n y m ó d o s í t á s b i z o n y o s j e l l e m z kb kí er ló e r m v e k e s e t é n l e h e t v é t e s z i, h o g y a m k ö d é s k e z d e t é t l s z á m í t o t t 1 5 é v e n k e r e s z t ü l a K Á T r e n d s z e r e l n y e i t é l v e z h e s s é k m e g t é r ü l é s i v i z s g á l a t n. é l k ü l 4. 5 A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s á t a m e g ú j u l ó t e r m e l é s h e z h a s o n l ó a -e n s a V i l lmao s e n e r g i a -t ö r v é n y v e z e t t e ba e. t á m o g a t á s a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r é b e n t ö r t é n t ( a / 5 6-o s G K M r e n d e l e t b e n m e g h a t á r o z o t t ask z e r i n t ). A KrÁeT n d s z e r b e n a z 5 0 M W a l a t t i t e l j e s í t m é n y k a p c s o l t e r m v e k v e h e t t e k r é s z t. A k e d v e z m é n y e z e t t e k k ö r e f o l y a m a t o s a n b v ü l t : 2 0-t 0 7l ( a / 2 0-e 0 7s K o r m á n y r e n d e l e t a l a p j á n ) b i z o n y o s f e l t é t e l e k n e k v a l ó m e g f e l e l é s e s e t é n k i t e r j e s z t e tát mé ok g aetzát s t a a n a g y e r m v e k r e ( M W ) i s. A t e l j e s í t m é n y f e l s h a t á r á t a -a2 s 8 7 k/ o2 r0 m0 á8 n y r e n d e l e t t o v á b b e m e l t e M W -r a. J ó r é s z t at á m o g a t á s h a tsáá r a a k a p c s o l t v i l l a m o s e n -t e regr im ae l é s j e l e n t s e n n ö v e k e d e t t, m e g h a l a d v a a z ö s s z e s t e r m e l é s -á 2t 0. % A z a z o n b a n k é r d é s e s, h o g y e z a g y a k o r l a t b a n i s m a r a d é k t a l a n u l m-e e. g v A atleórsmue ll k é s a h i v a t a l k ö z t s z ü k s é g s z e r e n m e g l é v i n f o r m á c i ó s a s z i m m e t r i a m i a t t k ö n n y e n e l k é p z e l h e t, h o g y a t e r m e l t k t a t e r v e z e k ö l t s é g e k e m e l é s é v e l v a l ó j á b a n a z i n d o k o l t n á l n a g y o b b m e g t é r ü l é s h e z j u t n a k M W a l a t t i l e g a l á b b -b 9 0 a n % b i o m a s s z a e l sd le g e s e n e r g i a f o r r á s t h a s z n o s í t ó v i l l a m o s -t e ne r mgei l a k 8 8

89 2 6. á b r a : H a zöas i s z e s v i l l a m o se n e r g i a é s k a p c s ov li t l l a m o se n e r g i a-t e r m e l é s a l a k u l á s a, ( G W h ) F o r r á s : E N E R G I A K Ö Z P O N T N o n p r o f i t K ( f2t ) A k a p c s o l t e r m v e k d ö n t r é s z b e n (-b 8 0 a % n ) f ö l d g á z t h a s z n á l n a k t ü z e l a n y a g ka é n t. t ü z e l a n y a g s z e r k e zbeetn m e g j e l e n t e k a m e g ú j u l ó f o r r á s o k i s, a z o n b a n a r á n y u k n e m t ú l j e l e n t s é s n e m n ö v e k v A. k a p c s o l t v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t j e l e n t s e n m e g h a l a d t a a z e r r e k i f i z e t e t t t á m o g a t á s o k n ö v e k e d é s e á b r a : A KkÁ et r e t é b e n t á m o g a t o t t k a p c s o ls t mée g ú j u l ó e r m v e k v i l l a m o s e n e r-g i a é r t é k e s í t e é, s ( G W h ) F o r r á s : EMH ( ) A K Á T t á m o g a t á s l e g n a g y o b b r é s z é t m i n t e g y -á 7 0 t % a k a p c s o l t e r m v e k v e s z i k i g é n y b e. A b a n m é g 1 0 m i l l i á r d n á l a l a c s o n y a b b t á m o g a t á s ö s s z e g e -r, a 2 0m 0e g8 k ö z e l í t e t t e a z 5 0 m i l l i á r d f o r i, n ts2 o t0 0 9-b e n m á r m e g i s h a l a d t a a(5 z4 t, 6m i l l ri d á F t). 8 9

90 2 8. á br a : A K Á T k e r e t é b e n k i f i z e t e t gt a t á s m o k a t e g ó r i á n k é n t i l l e t v e a f a j l a g o s t á m o g a t á s a l a k u l á-2 s a 0, ( 0M 3r d F t, F t / k W h ) F o r r á s : EMH ( ) A k a p c s o l t e r m v e k t á m o g a t á s a a 2-e 0 0s 2 r e n d e l e t s z e r i n t d ecr e m3b1-i g t a r t o t t v o l n a. A e s V E T a zno b a n m e g t e r e m t e t t e a l e h e t s é g é t a n n a k, h o g y b i z o n y o s f e l t é t e l e k m e g l é t e m e l l e te t, j o g o s u l t s á2g i g m e g h o s s z a b b í t h a t ó l e g y e n. A t ö r v é n y e s m ó d o s í t á s a e t e r ü l e t e n i s v á l t o z á s t h o z o t t : L e h e t v é v á l t a h o s s z a b b í t á s a k ü k e z e l t i n t é z m é n y e k r é s z ér e t á v h t b i z t o s í t ó e r m v e k s z á m á r a i s. U g y a n a k k o r a h o s s z a b b í t á s f e l t é t e l e k é n t j e l e n t m e g a z e r m v i t e l j e s í t m é n y r e n d s z e r s z i n t s z o l g á l t a t á s r a v a l ó f e l a j á n l á s a, i l l e t v e a z e r r e v a l ó a l k a l m a s s á t é t e l e v é g é i g. v á l t o z á s, h o g y m í g k o r á b b a n la l a vm io s e n e r g i a-f o g y a s z t ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g e v o l t a s z e m p o n t, a m ó d o s í t á s a l a p j áe ng y m e r é s z c s a v a r r am lá r a t á v h -f o g y a s z t ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i. A h o s s z a b b í t á s f e l t é t e l e k é n t j e l e n i k m e g a n n a i g a z o l á s a, h o g y a -b K ÁóTl s z á r m a z ó e l y n k i m u t a t h a t ó a n m e g j e l e n i k a t á- v h f o g y a s z t ó k n á l. A V E T-e t m ó d o s í t ó V I I. t ö r v é n y ú j r a l a z í t j a a t á m o g a t á s i r e n d s z e r i g é n y b e v é t e l é n f e l t é t e l e i t : e g y r é s z t l e h e t v é t e s z i, h o g y a k ü l ö n k e z e l t i n t é z m é n y e k n e k n e m t á v h k é n y ú j t o t t e n e r g i á t t e r m e l m ev r e k i s a K Á-b T a n m a r a d h a s s a n a k, m á s r é s z t l e h e t v é t e s z i, h o g y a k i s 5 0 M W b e é p í t e t t t e l j e s í t k é p e s s é g a l a t t i t e r m e l k e s e t é b e n a m e g h o s s z a b b í t o t á t v é t e l i i d t a r t a m l e g a l á b b a k e r e s k e d e l m i ü z e m k e z d e t é t l s z á m í t o t t 7, 5 é v i g t a r t s o n. A t ö r v é n y i f e l t é t ne el k e k v a l ó m e g f e l e l é s, i l l e t v e a z e g y é b d ö n t é s i s z e m p o n t -o k ( t á v h f o g y a s z t ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g e, á t l a g o s m e g t é r ü l é s i i d ) f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a h o s s z a b b í t á s i r á n kt éi r e l m e k e t a M E H b í r á l j a A etl ö. r v é n y m ó d o s í t á s a M E H s z á m í t á s a i s z e r i n t i 5g k b. 1 0 m ái rl d l i f o r i n t t ö b b l e t t á m o g a t á s t j e l e n t a k a p c s o l t e r m v e k s z á m á r a L a k o s s á g i c é l ú t á-t v h e r m e l é s e s e t é n a v i l l a m o s e n e-f r og gi ya a s z t ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t f i g y e l e m b e v é v e K ö l t s é g v e t é s i s z e r v e k, ö n k o r m á n y z a t o k, e z e k i n t é z m é n y e i, s t b. 9 0

91 2 9. á b r a : A k ö t e l e z á t v é t e l k a ip fc is zá en t ek t t t á m o g a t á s, ( t M) r d F F o r r á s : EMH ( ) 9 1

92 5 A m a g y a r g y a k o r l a t ér t é k e l é se 5. 1 A m a g y a r h e l y e z e t e l é r t e r e d m é n y e k é r t é k e l é s e A z u t ó b b i -6 5 é v b en a m a g y a ro r s z á g i m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s d i n a m i k u s a n n ö v e k e d e t t, v o l u m e n e h o z k é p e s t t ö b b m i n t 5 -k 0 % a l e m e l k e d e t t, 2 0-r0 e 9 a z ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s o n b e l ü l i a r á n y a e l é r-o t e t. a A 6 % m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e -t r geiram e l é s b e n a v i l l a m o s e n e r g if a e l h a s z n á l á s 6,-á 4 % t t e t t e k i, j e l e n t s e n m e g h a l a d v a -ra e v o n a t k o z ó u n i ó s v á l l a l á s -o 3, s 6 % é r t é k é t. E z e k b l a z a d a t o k b ó l k i i n d u l v a o p t i m i s t á k i s l e h e t n é n k a m e g ú j u l ó s z e k t o r j ö v j é t é s r a v o n a t k o z ó 1 3 %-o s u n i ó s c é l é r t é k e l é r é s é t i l l e t p et n i. m i Az z m u os r a a z o n b a n n i n c s i g a z á n o k u n k, h a m e g v i z s g á l j u k a z e d d i g i f e j l d é s m o z g a t ó r u g ó i t é s a t o v á b b i n ö v e k e d é s l e h e t s é g e i t. A m e g ú j u l ó v i l l a m eo sn e r g i a-t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k m o t o r j a k e z d e t b e n a n a g y s z é n t ü z e l é s e r m v e k b i o m a s s z á r a ( n a g y r é s z t t ü zt iö fr át ré an á t á l l í t á s a ) v o l t. E z t k ö v e t t e a s z é l e r m v e k k e z d e t b e n n e h é z k e s e n i n d u l ó e l t e r j e d é s e. E k é t t e c h n o l ó g i a m e l l e t t e g y e d ü l a b i o g á z m u t a t o t t f e l é r d e m i n ö v e k e d é s t, u g y a n a k k o r a z e b b l m e g t e r m e l t v i l l a m o se n e r g i a m é g í g y i s m a r g i n á l i s s z e r espzeit k ja á t t e l j e s m e g ú j u l ó s z e k t o r o n b e l ü l ( 2 % ). A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-ti ea r m e l é s d ö n t r é s z é t a l k obt ió o m a s s z á n a l a p u l ó t e c h n o l ó g i a s z e r e p é v e l k a p c s o l a t b a n s z ká rm io ts i k af o g a l m a z ó d o t t m e g : A t e r m e l é s d ö n t r é s zt é t z i f á v a lm k ö d r é g i n e m h a t é k o n y b i o ms as z a e r m v e k á l l í t j á k e l, a m e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n a k ö r n y e z e t s z e n n y e z é s p r o b l é m á j a i s f e l m e r ü l. A b i o m a s s z a t i s z t á n v i l l a m o s e n -t e regrimae l é s c é l j á r a t ö r t é n f e l h a s z n á l á s a a l e g k e v é s b é h a t é k o n y m ó d j a a z e n e r g i a h o r d o z ó h a s z n o s í t á s á n a k, a t e c h n o l ó g i a a l aocnsy h a t á s f o k a m i a t t. E g y s é g n y i b i o m a s s z á b ó l j e l e n t s e n n a g y o b b h e n e r g i a n y e r h e t, m i n t v i l l a m o s e n e r g i a ( h e g y e n é r t é k e s e n s z á m o l v a ), i l l e t v e h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s i m ó d j a a k a p c s o l t h é s v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s. A f e n t i s z e m p o n t j e l e n t s é g é t a z a dgjy a, a hmoa g y a r b i o m a s s z a p o t e n c i á l u g y a n j e l e n t s, a z o n b a n a t e c h n o l ó g i a k ö l t s é g e i l s s o r b a n a A b i o m a s s z a e l é g e t é s e m ét se rz e t e s e n j á r k á r o s a n y a g k i b o c s á t á s s a l. E n n e k m e g í t é l é s e, i l l e t v e e l s z á m o l á s a s o r á n a z o n b a n f i g y e l e m b e v e s z i k, h o g y a z e l é g e t e n d b i o m a s s z a ( ú j r a ) e l á l l í t á s a s o r á n ijseélg e n t s m e n n y C O 2 -t k ö t m e g, í g y a t e c h n o l ó g i a n e t t ó k ö r n y e z e t i h a t á s a s o k kb ab l, mk ei dn vt eh za f o s s z i l i s e n e r g i a h o r d o z ó k e l é g e t é s é b l n y e r n é n k a z e n e r g i á t. E m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n v a n é r t e l m e a n n a k a m e g k ü l ö n b öozg ty e t é s n e k, h e g y k o r s z e r b b e r m a b i o m a s s z a f e l h a s z n á l á s a s o r á n k e v e s e b b k á r o s a n y a g o t b o c s á t k i, sm bi é n t e g y k e v é k o r s z e r. 9 2

93 t ü z e l a n y a g e l á l l í t á s k ö l t s é g e i n e k a z e m e l k e d é s e a m i ajtö t v b e n a z e l r e j e l z é s e k s z e r i n t, j e l e n t s e n e m e l k e d n i f o g n a k. A b i o m a s s z a ö s s z e t é t e l é t e l e m z áv li az ts og k a z t m u t a t j á k, h o g y a h a z a i e r d k a f e n n t a r t h a t ó e r d g a z d á l k o d á s s z e m p o n t j a i t é r v é n y e s í t v e a j e l e n l e g i i g é n y t m é g k é p e s e k k i e l é g í t e n i, d e j e l e n t s e b b b i o m a s s z a v o l u m e n t h a s z n o s í t ó ú j k a p a c i t á s a l a p a n y a g a c s a k ö s s z e h a n g o l t, d i v e r z i f i k á l t b i o m a s s z a-m i x ( f a a p r í t é k, m e l l é k t e r m é k, c é l i r á n y o s a n t e r m e l t e n e r g i a n ö v é n y e k ) ö s es áz l l í t á s á v a l b i z t o s í t h a t ó. I d r l i d r e f e l m e r ü l u g y a n a k k o r a z a g g o d a l o m a k ö r n y e z e t v é d s z e r v e z e t e k r é s z é, r hl o g y a b i o m a s s z a f e l h a s áz s n á l e l t e r j e d é s e s o r á n s é r ü l n e k a k ö r n y e z e t i.( p la m e s s z i r l t ö r t é n s z á l l í t á s m i a t t ), i l l e t v e a e r d g a z d á l k o d á s i s z e m p o n t o k e ( g re n e r á l ó d á s f i g y e l e m b e v é t e. 1 3 l 4 e ) A b i o m a s s z á b ó l e l á l l í t o t t v i lel na em ro gs i a n ö v e l é s e a z e d d i g a l k a l m a z o t t h o z h a s o n l ó m ó d o n m á r n e m s o k á i g l e h e t s é g e s. A z e l r e l é p é s h e z m i ndk eé p p e n ú j k o r s z e r k a p a c i t á s o k l é t e s í t é s e s z ü k s é g e s, a m e l y r e a z o n b a n a l i g v a n p é l d a a m a g y a r p i a c o n : m i n d ö s s z e e g y e t l e n z ö l d m e z s b i o m a s s z a e r m l é t e s ü l t ( S z a k o l y ), a m e l y r á a d á s u l k o m o l y p é n z ü g y i g o n d o k k a l k ü z d. A m a g y a r b i o m a s s z a p o t e n c i á l k i h a ás sz án bá al n m é g t o v á b b i l e h e t s é g e k r e j l e n e k. A b i o m a s s z á r a é p ü l t e c h n o l ó g i a f e j l d é s e n y i l v á n v a l ó a n a l a p v e t e n a t á m o g a t á s m é r t é k é t l f ü g g, a m i a j e l e k s z e ré is n t s z a k é r t i v é l e m é n y e k a l a p j áj n e l e n l e g n e m e l é g g é v o n z ó ú j z ö l d m e z s b e r u h á z á s o k s z á m á r a g. y e Fl ie m b e k e l l v e n n i a z t i s, h o g y a b i o m a s s z a, m i n t t ü z e l a n y a g f e l é r t é k e l d h e t, a m i n t a r é gpi éó lb da án u l a m a g y a r n á l k e d v e z b b t á m o g a t á s n a k k ö s z ö n h e t e n b i o m a s s z a e r m v e k é p ü l n e k. K ö n n y e n e l f o r d u l h a t, h o geyk k o r a m a g y a r b i o m a s s z a p o t e n c i á l e g y t j es l erné s z e k ü l f ö l d ö n k e r ü l h a s z n o s í t á s r a. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g-ti ea r m e l é s i k a p a c i t á s o k n ö v e k e d é s é t t e k i n t v e a l e g l á t v á n y o s a b b f e j l d é s s za é l e r m ß v e k n é l k ö v e t k e z e t t b e. E z m é g a k k o r i s m e g á l l a p í t h a t ó, h a a f i g y e l e m b e v e s s z ü k, h o g y -b a a n 2 0 0k 6i o s z ttot M W-n y i e n g e d é l y b l v é g é i g c s a k M W é p ü l t m e g. A s z é l e r m v i k a p a c i t á s o k t o v á b b i b v ü l é s e v á r h a t ó a j ö v b e n a j e l e n l e g f o l y ó ú j t e n d e r s o r á n k i o s z t a n d ó t o v á b b i M W k a p a c i t á s é p í t é s é r e v o n a t k o z ó e n g e d é l y n e k k ö s z ö n h e t e n. A t e c h n o l ó gd ié a s e t e r j e a l a p v e t e n a k ö l t s é g e k h e z v i s z o n y í t o t t k e d vkeoz m o l y e x t r a p r o f i t i t b i z t o sáít tvó é t e l i á r n a k k ö s z ö n h e t ( l ákséd s b b ) A K P M G E S S R G t a n u l m á n y a a b i o m a s s z a t ü z e l a n y a g á r á b a n -i 2 0g 2 0 k ö z e l 8 0 -o % s d r á g u l á s t p r o g n o s z t i z á l 2 0 -h 0 9e z k é p e s t E l r e j e l z é s i D o k u m e n t u m ( 2 ) E n e r g i a K l u b ( 2 0) A n n a k e l l e n é r e, h o g y a m e g l é v e r m v e k m é g -b 2 0e 0n 9 i s j e l e n t s e n ttá uk d n ö v e l n i a b i o m a s s z á b ó l s z á r m a z ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s ü k e t : a v e g y e s t ü z e l é s n a g y e r m v e k k ö z ü l a M á t r a i E r -k am l, 3 a 4 % B o r s o d i H e r m 2 9 %-k a l, a V é r t e s i E r m -k2 a1 l %, m í g a B a k o n y i E r m -k 1 1 a% l t ö b b m e g ú j u l ó ( b i o m a s s z a ) a l a p ú v i l l a m o s e n t e r sg zi á m o l t e l a k ö t e l e z á t v é t e l kn e, r em ti én bt e b 8 a n. M E H ( ) S z a k é r t k s z e r i n t a K Á T á r m i n t e g y 1 0 % -o s e m e l é s e a b i o m a s s z a s z á m á r a m á r k e l l e n v o n z ó s z i n t e t j e l e n t e n e. 9 3

94 A m a g y a r f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z n e k n e v e z h e t t e c h, n o an l óa gp i á k é s g e o t e r m i k u s v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s gay k o r l a t i l a g h i á n y o z n a k a h a z a i m e g ú j u l ó e n e r g i a m i x b l a, v í z e r m ß v e k j e l e n t s e b b k a p a c i t á s n ö v e l é s é t v i s z o n t é p p e n a t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i n k k o r l á t o z z á k. Ö s s z e s s é g é b e n m e g á l l a p í t h a t j u k, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s u t ó b b i é v e k b e n t a p a s z t a l t j e l e n t s v e kn eö d é s e e l l e n é r e a z e r e d m é n y e k n e m é r t é k e l h e t k e g y é r t e l m e n p o z i t í v a n. A m e g ú j u l ó v i l l aemnoesr g i a v o l u m e n é n e k n ö v e k e d é s e u g y a n i s d ö n t e n a b i o m a s s z a h a t é k o n y s á g i é s k ö r n y e z e t i s z e m p o n t b ó l a g g á l y o s m ó d o n t ö r t é n f e l h a s z n á l á s n a k, i l l e t v e a s z é l e r m l vz eo k t t atn ú n a g y t á m o g a t á s á n a k k ö s z ö n h e t. A j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z eb r e l e é r t v e a K Á T m e l l e t t a b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k a t é s a b i o m a s s z a e s e t é n a f t a n y a g e l á l l í t á s á h o z a d o t t m e z g a z d a s á g i t á m o g a t á s oa k a t i s j e l e k s z e r i n t n e m v o l t a l k a l m a s a r r a, m á s h o gt ye c h n o l ó g i á k j e l e n t s e b b n ö v e k e d é s é t l e h e t v é t e g y e. A j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k t o v á b b é l é s é t f e l t é t e l e z v e a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é n ö v e k e d é s i k i l á t á s a i m e g l e h e t s e n n e g a t í v n a k t n n e k. J e l e n t s e b b n ö v e k e d é s e g y e d ü l a s z é l e n e r g i á b a n v á r h a t ó k ia o s z t a n d ó e n g e d é l y e k n e k k ö s z ö n h e t e n. A s z é l e n e r g i a e z e n t ú l m e n b v ü l é s i l e h e t s é g e i t a z o n b a n a r e n d s z e r i r á n y í t á s s a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k t e s z i k k é r d é s e s s é. A t ö b b i t e c h n o l ó g i a f e j l d é s e, ú j k a p a c i t á s o k l é t r e h o z á s a, b e l e é r t v e a z ö l d m e z b i o m a s s z a e r m v e k é p í t é s é t i s, a j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e r ms e ln l e t t k é r d é s e s. M i n d e z e k m i a t t, a z E U f e l é -r2 a 0 2 0v á l l a l t c é l t e l j e s í t é s é n e k a j e l e n l e g i f o l y a m a t o k v á l t o z a t l a n s á g á t f e l t é t e l e z v e v é l e m é n y ü n k s z e r i n t n i n c s r e a l i t á s a. B á r ta n u l m á n y u n k t á r g y á t a m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a-t e r m e l é s k é p e z i, a z u n i ó s k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s t e l j e s í t é s e k a p c s á n a z o n b a n n e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i m e g ú j u l ó h t e r m e l é s t, t e k i n t e t t e l a r r a, h o g y a z u n i ó s c é l é r t é k, a z ö s s z e s m e g ú j e n e r g i a t e r m e l é s r e v o n a t k o z i k ( a l a m vo is l- é s h e n e r g i a m e l l e t t b e l e é r t v e -a b i o ü z e m a n y a g o k a t i s ). A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n -t e regr imae l é s r e, i l l e t v e a n n a k a z ö s s z e s v i l l a m o s e n e r g i-f a o g y a s z t á s o n b e l ü l i a r á n y á r a v o n a t k o z ó a n u g y a n i s n i n c s m e g h a t á r o z o t t c é l é r t é k. E z a l a p v e t e n a n n a k a f ü g g v é n gy y e, h oh go y a n h a t á r o z z u k m e g a z ö s s z e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s b ó l a m e g ú j u l ó k r a e s -a s % -o s c é l é r t é k a r á n y á t a h é s a v i l l a m o se n e r g i a k ö z ö t t. A h é s v i l l a m oes n e r g i a a r á n y á r a v o n a t k o z ó a n t ö b b e l k é p z e l é s s z ü l e t e t t, m e l y e k f ü g g v é n y é b e n a v i l l a m o se n e r g i ár a v o n a t k o z ó a0 s c é l é r t é k e k m e g l e h e t s e n t á g h a t á r o k k ö z t m o z o g n a k ( l á s d z a f e j e z e t b e) n. A z o n b a n m é g a l e g a l a c s o n y a b b v i l l a m o s e n e r g i á r a v o n a t k o z ó c é l é r t é k e t a l a p u l v é v e i s a j e l e n l e g i m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o m e g d u p l á z á s á r a l e n n e s z ü k s é g, a m e l y eft e na t i e k m i a t t n e m l á t u n k r e á l ia s nm ae k g. ú j u l ó B á r e g y e s s z a k é r t k m é g j e l e n t s k i h a s z n á l h a t ó v í z e n e r g i a p o t em no cl in áa lk l. a l s z á A 1 3 %-n y i m e g ú j u l ó e n e r g i á b ó l e l b b l e k e l l v o n n-ü i z ea m a bn iy oa g o k á l t a l j e l e n t e t t m e n n y i s é g e t. T e k i n t e t t e l a r r a, h o g y -üa z eb mi ao n y a g o k r a v o n a t k o z ó c é l é r t é k f i x ( a z ö s s z e s ü z e m a n y a g f e l h 1a 0 s % z n-á l á s a ), a k é r d é s a l a p v e t e n a h é s a -e v inlelra gmioa s a r á n y m e g h a t á r o z á s á r a k o r l á t o z ó d i k. 9 4

95 v i l l a m o se n e r g i á n a k n a g y o b b s ú l y t a d ó t e r v v á l t o z a t o k spzee drii g n t a v i l l a meonse r g i a k a p a c i t á s o k -43 s z e r e s n ö v e k e d é s e s z ü k s é g e s. T a n u l m á n y u n k n a k n e m k é p e z i t á r g y á t, d e é r d e m e s m e g e m l í t e n i, h o g y a m e g ú j u l ó h e g y e s t e r v v á l t o z a t o k b a n m e g j e l e n j e l e n t s n ö v e l é s é r e v o n a t k o z ó c é l e l é r é s e s e m t n i k r e á l i s a b b n a k. S t a h e s e t é b e n j e l e n l e g m é g -h oa z KhÁaT s o n l ó ö s z t ö n z é-ts ái m o g a t á s i r e n d s z e r s e m m k ö d i k, í g y a m e g ú j u l ó h t e r m ne öl vé es l é s e m é g i n k á b b k é r d é s e s M a g y a r s z a b á l y o z á s i é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e S t r a t é g i a pé os l i c y A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s é r e v o n a t k o z ó a n -b2 a0n 0 8 k é s z ü l t a k o r m á n y z a t i s t r a t é g i á t t a r t a l m a z ó d o k u m e n to ut 1 m 3 9 ( M e g ú j u l ó S t r a t é g i a k ) o m o l y k r i t i k á k é r i k a z i p a r á g s z a k é r t i rz ésr l m o n d v á n n e m n y ú j t m e g f e l e l k i i n d u l ó p o n t o t, n e m t a r t a l m a z h o s s z ú t á v ú e l k é p z e l é s e k e t, a m e l y e k h e z h a t h a t ó s i n t é z k e d é s i t e r v e k e t, o gc rs aeml oet k v ér se i n d ep lr h e t m a j d a z á l l a m A k r i t i k a l é n y e g é t t e k i n t v e i g a z : h i á n y z i k a s t r a t é g i a i e s z ea m l é l e t, i l l m e g ú j u l ó s z e k t o r m k ö d é s é t e g y e g y s é g e s s t r a t é g i a m e n t é n i r á n y í t ó k o r m á n y z a t i a k a r a t. A s o k s z e m p o n t b ó l k o r r e k t e n e l k é s z í t e t t M e g ú j u l ó S t r a t é g i a l e g f b b p r o b l é m á j á t a b b a n l á t j u k, h o g y a z e g y m i n i s z t é r i u m i ( K H E M ) a n y a g, a m e l y e b b l k ö v e t k e z e n n aa l a p v e t e m i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e e s t e r ü l e t e k r e f ó k u s z á l. A m e g ú j u l ó e n e r g i a s z e k t o r a z o n b a n e n n é l j ó v a l s z é l e s e b b t e r ü l e t e t ö l e l f e l, i l l e t v e t ö b b t e r ü l e t r e l e h e t h a k ö r n y e z e t v é d e l e m, v i d é k f e j l e s z t é s, m e z g a z d a s á g, m u n k a e r g a z d á l k o d á s. A m e g ú j u l ó e n e r g i a s z e k t o r f e j l e s z t é s é n e k e z e n t ú l m e n e n o l y a n f o r r á s i g é n y e l e h e t, a m e l y j ó v a m e g h a l a d j a a z e n e r g i a s z e k t o r é r t f e l e l s m i n i s z t é r i u m k e r e t e i t. K é r d é s e s, h o g y m e g f e l e l k o o r d i n á c i ó n é l ke üg l y m i n i s z t é r i u m k é p e s l e-e h e te g y o l y a n á t f o g ó s t r a t é g i a k i ta ál sa ák rí a b e l e é r t v e a s t r a t é g i a i c é l o k e l é r é s é t b i z t o s í t ó e s z k ö z r e n d s z e r t i, s a m e l y i n t e g r á l j a a m e g ú j u l ó e n e r g i a s z e k t o r f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s z e r t e á g a z ó s z e m p o n t o k a t é s f e l a d a t o k a t. M é g h a e z í g y i s a ml i e n fn e l t é t e l e z i m á s t e r ü l e t e k ( t á r c á k ) t í v a k ö z r e m k ö d é s é t, a s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s a m á r b i z o n y o s a n m e g h a l a d j a a z e n e r g i á é r t f e l e l s m i n i s z t é r i u m l e h e t s é g e i t, e s z k ö z e i t. A s z e k t o r r a l f o g l a l k o z ó k s z a k é r t k a t ö b b t e r ü l e t ( t á r c a ) é r i n t e t t s é g e m i a t t e g y k o o r d 1 4 i n t é z m é n y, i l l e t v e p o z ípcl i. ó m( i n i s z t e r i b i z t o s ) l é t r e h o z á s á t t a r t j á k s z 1 ü. k sa é g e s n e k k o o r d i n á c i ó m e l l e t t f e l h í v j á k a f i g y e l m e t, eö gn y á l lúó j m e g ú j u l ó e n e r g i a t ö r v é n y l é t r e h o z á s á n a k f o n t o s s á g á r a i s, a m e l y s e g í t e n e a t ö b b t e r ü l e t e t i s é r i n t k o n z i s z s z a b á l y o z á s l é t r e h o z á s á b a n. A z i n t é z m é n y i é s j o g s z a b á l y i f e l t é t e l e k h i á n y a m i n d e n b i z o n n y a l j e l e n t s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l a h h o z, h o g y a m e g ú j u l ó e n e r g i a s z e k t o r n e m f e j l d i k m e g f e l e l e n, a t á m o g a t á s i, ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e k ( K Á T, b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k, m e z g a z d a s á g i M e g ú j u l ó S t r a t é g i a ( ) E n e r g i a K l u b ( 2 0a ) E n e r g i a K l u b ( 2 0b 0 ) 9 9 5

96 t á m o g a t á s o k ), z a ö s s z e h a n g o l t s á g h i á n y a m i a t t n e m k é p e sg ey k j e l e n t es b b e l r e l é p é s e l s e g í t é s é r e. A m a g y a r M e g ú j u l ó S t r a t é g i a i l y m ó d o n v a l ó b a n i n k á b b e g y k ü l ö n ö s e b b é r z é k e l h e t h a t á s n é l k ü l i d o k u m e n t u m m a r a d t, a m e l y a g y a k o r l a t b a n n e m m k ö d i k a s z e k t o r f e j l d é s é t m e g h a t á r o z ó v e z é r f o n a l k é n t. A s t r a t é g i á b a n k i t z ö t t c é l o k e l é r é s e e z é r t a j e l e n l e g i h e t o v á b b é l é s e e s e t é n n e m t n i k r e á l i s n a k. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s é r e v o n a t k o z ó c é l o k e l é r é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k l á t s z i k a s t r a t é g i a f e l ü l v i z s g á ln aö ts a e, n ka ü lcöé l o k e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z r e n d s z e r ( t á m o g a t á s i r e n d s z e r efk o, r r á s o k, f e l e l s i n t é z m é n my ie nk ) d e n r e l e v á n s é r i n t e t t t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó ö s s z e h a n g o l t m k ö d k é p e s s é g é n e k a b i z t o s í t á s a C é l o k é s p r i o r i t á s o k A z e s z k ö z r e n d s z e r ö s s z e á l l í t á s á v am l k éö sd k é p e s s é t é t e l é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t m e g e l z i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó c é l o k m e g h a t á r o z á s a. A z u n i ó s k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s m i a t t a t e l j e s m e g ú j u l ó e n e r g i a s z e k t o r r a v o n a t k o z ó e l é r e n d m i n i m u m a a d o t t : a a0 s t e l j e s e n e r g ihaa fs ez ln á l á s 1 3 % -a. A k é r d é s h a e l t e k i n t ü n k a t t ó l a z o p c i ó t ó l, h o g y M a g y a r o r s z á g n e m k í v á n j a t e l j e s í t e n i a k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s á t c s a k a n n y i, h o g y k í v á n-e j u kt ú l t e l j e s í t e n i e z t a c é l t ( m i n t a h o g-a y s a M e 2g 0ú 0j 8u l ó S t r a t é g i a t e t t e ). A -r2 a 0 2 0v o n a t k o z ó t e l j e s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s b e c s l é s e é s a j e l e n l e g i m e g ú j u l ó t e r m e l é s b a n i s ü z e m e l r é s z é n e k a m e g h a t á r o z á s á b ó l a d ó d i k, h o g y m e k k o r a m e g ú j u l ó t ö b b l e t t e r m e l é s t k e l l m e g v a l ó s í t a n-r i a E v i s z o n y l a g e g y s z e r s z á m í t á s u t á n k ö v e t k e z i k a z i g a zai m i k éa r dmé es g, ú j u l ó s t r a t é g i a a l a p k é r d é s e : m i l y e n l e g y e n a z a m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i a i m i x, a m e l y b i z t o s í t j a a c é l e l é r M i l y e n l e g y e n a z a r á n y a - h é s a v i l l a m o s e n e r-t g ei ra m e l é s k ö z ö t t, i l l e t v e m i l y e n t e c h n o l ó g i á k j á t s z a n a k s z e r e p e t a z e g y e s t e r ü l e t üe l k. e n A b e cl é l e l é r é s é t u g y a n i s s z á m t a l a n t e c h n o l ó g -m i ai x k é p e s b i z t o s í t a n i, a m e l y e k a z o n b a n j e l e n t s e n e l t é r n e k a b e r u h á z á s i é s t á m o g a t á s i i g é n y ü k e t a z a z a f o g y a s z t ó k, v a g y a z a d ó f i z e t k s z á m á r a o k o z o t t t ö b b l e t t e r h e k e t k ö r n y e z e t i h a t á s u k a t, é s t o v a g y g ar z dz a s á g i h a t á s a i k a t ( p l. m á s s z e k t o r o k r a g y a k o r o l t h a t á s o k, m u n k a h e l y t e r e m t é s ) t e k i n t v e. A m e g v a l ó s í t a n i k í v á n t t e c h n o l ó g i a-m i x á t g o n d o l t m ó d o n v a l óm e g h a t á r o z á s a f e l t é t e l e z i, fhiogg yy e l e m b e v e s z i e z e k a h a t á s oa kt é s a k ö z t ü k l é v p r i o r i ta át s. Úo gk y v é lüj k j e l e n l e g e z n i n c s í g y : n i n c s e n e k l e f e k t e t v e a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s f e j l e s z t é s é n e k e l v e i, n i n c s e n e k m e g h a t á r o z v a a z o a p r i o r i t á s o k, a m e l y e k v e z é r f o n a l a t j e l e n t h e t n é n e k a z e l é r n i k í v á n t -m i x t e c h n o l ó g i a ö s s z e á l l í t á s á h o z é s m a j d t e r m é s z e t e s e n a n n a vk a lmóesg í t á s á t e l s e g í t e s z k ö z r e n d s z e r k i a l a k í t á s á h o z. E h i á n y o s s á g o t j ó l m u t a t j a -a s a t2 e0 c2 h0 n o l ó g i-m a i x r e v o n a t k o z ó t e r v e z e t e k, e l r e j e l z é s e k á t t e k i n t é s e. A a s M e g ú j u l ó S t r a t é g i a é s a d e c e m b e r é b e n k é s z í t e t t e l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m o k b a n s z e r e p l c é l é r t é k e k e t m á r a4 z. f e j e z e t b e nb e m u t a t t u k. A k é t d o k u m e n t u m b ó l n e m d e r ü l k i, h o g y a t e c h n o l -m ó giix a m e g h a t á r o z á s a s o r á n m i l y e n V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a v á l l a l t c é l é r t é k n e m t e l j e s í t é s e n e m r e á l i s a l t e r n a t í v a M a g y a r o r s z á g s z á m á T a l á l k o z h a t u n k u g y a n a k k o r o n l y av é l e m é n y e k k e l e l s s o r b a n a h a g y o m á n y o s e n e r g i a s z e k t o r k é p v i s e l i r é s z é r l, a m e l y e k e z t e l k é p z e l h e t n e k t a r t j á k. 9 6

97 h a t á s o k a t v e t t e k f i g y e l e m b e é s m i l y e n p r i o r i t á s o k s z o l g á l t a k a n n a k a l a p j á u l n y a j e l e n t m e g e g y ú j a b b m u n k a, a m e lz y i n ts é n a r 0a v o n a t k o z ó m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i a- m i x m e g h a t á r o z á s á r a v á l l a l k o z o t t. A M a g y a r E n e r g i a H i v a t a l a K H E M f e l k é r é s é r e n y a r á n k e z d t e m e g a m e g ú j u l ó e n e r g i a f e l h a s z n á l á s ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é n e k f e l ü l v i z s g á l a t á t. E m u n k a e r e d m é n y é t a M E H a k ö z e l mú l t b a n ( j ú n i u s á b a n ) t e t t e e l é r h e t v é. A m u n k a j e l e n s é g é t a z a d j a, h o g y a t e r v e k s z e r i n t e z l e s z a z a l a p j a a z E U s z á m á r a b e, n y úa j t amnedgóú j u l ó e n e r g i a f e l h a s z n á l á s i c é l o k e l é r é s n e k l é p é s e i t m a g á b a f o g l a l ó ú n. C s e l e k v é se i l y T e r v n e k, a m a m a g y a r m e g ú ju l ó e n e r g i a s z e k t o r j ö v j é t a l a p v e t e n h a t á r o z z a m e g. A M E H á l t a l i r á n y í t o t t p r o j e k t k e r e t é b e n s z á m o s é r t é k e s h á t t é r t a n u l m á n y s z ü l e t e t t, m e l y i n p u t k é n t s z o l g á l t a k t ea c h n o l ó g i a-m i x e k m e g h a t á r o z á s á h o z. A p r o j e k t, m e l y n e k v é g e r e d m é n y é t a P y l o n K f t. á lé ts az l í t ke t t t a n u l m á n y t a r t a l m a z z a, a b b a n i s k ü l ö n b ö z ö t t a k o r á b b i m u n k á k t ó l, h o g y m e g h a t á r o z o t t s z e m p o n t o k a l a p j á n s z á m í t o t t a k i a z a d o t t s z e m p o n t s z e r i n t o p t i m á l i s t e c h n o -m l óigxieat. A t a n u l m á n y b a n h á r o m v á l t o z a t o t d o l g o z t a k k i a -r a 2 0 v2 o0 n a t k o z ó c é l eé ls é rt b i z t o s í t ó t e c h n o l ó g i á k r a v o n a t k o z ó a n : a l e g k i s e b b k ö l t s é g g e l m e g v a l ó s í t; h a t ó a l e g n a g y o b b m u n k a h e l y t e r e m t h a t á s s a l ; j á r ó é s a l e g k i s e bü b v e g h á z h a t á s ú g á z ( Ü H G )k i b o c s áts s a l jó á. r A p r o j e k t e r e d m é n y e i t ö s s z e f o g l a l ó p r e z e n t á tc ai ró t a l m a z e g y n e g y k e d iú g y n e v e z e t t o p t i m á l i s m e g o l d á s t i s, a m e l y r l a z o n b a n n e m t u d j u k m e g, h o g y m i l y e n s z e m p o n t ( o k ) s z e r i n t o p t i m á l i s á b r a : M e g ú j u l ó h é s v i l l a m o s e -t n eerrgmie al é s a r á n y a i 2 0-b2 a0 n a k ü l ö n b ö z t e r v e z e t e k b e n Megújuló hő és villamosenergia termelés arányai 2020-ban a különböző tervezetekben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% Megújuló stratégia 53% Előrejelzési dokumentum 26% Ktg minimalizáló (Pylon) 33% M.hely maximalizáló (Pylon) 71% ÜHG minimalizáló (Pylon) 52% "Optimális" (Pylon) hőenergia villamosenergia F o r r á s : I n f r a p o in dt é z e t t t a n u l m á n y o k a lá an p j P y l o n ( c) D r. U n k J á n o s n é ( ) 9 7

98 A z ú j e r e d m é n y e k a k o r á b b i h i v a t a l o s c é l é r t é k e k h e z, i l l e t v e -mti ex ce hk nh oe lz ó gkié ap e s t j e l e n t s e n e l t é r e k. A s z á m í t á s o k a r r a i s r á m u t a t t a k, h o g y u g y a n a z t a c é l é r t é k e t t e l j e l t é r t e c h n o l ó g i a -s m izxe l i s m e g l e h e t v a l ó s í t a n i, h a z e máp s o n t s s z er i n t o p t i m a l i z á l u n k. A P y l o n s z á m í t á s a i a z t m u t a t j á k, h o g y m i n d a k ö l t s é g m i n i m a l i z á l ó, m i n d a m u n k a h e l y m a x i m a l i z á l ó a l t e r n a t í v á b a n a h a n g s ú l y a h e n e r g i á t e l á l l í t ó t e c h n o l ó g i á k r a k e r ü l, m í Ü H G m i n i m a l i z á l ó v á l t o z a t b a n a m e g ú j u l ó s z e k t o r n a g y vri élsl zaém t o sea n e r g i a a d j a. A m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a t e c h n o l ó g i a ö s s z e t é t e l é t t e k i n t v e a t e r v e z e t e k s z i n t é n t e l j e sn e e l t é r e r e d m é n y e k r e v e z e t n e k á b r a : M e g ú j u l ó v i l l a m o s e n -t e regri mae l é s t e c h n o l ó g i a i a r á n y a i -b2 a0 n 2 0 a k ü l ö n b ö z t e r v e z e t e k b e n Megújuló villamosenergia termelés technológiai arányai 2020-ban a különböző tervezetekben 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% biomassza biogáz szél geotermikus nap víz 10% 0% Megújuló Stratégia Előrejelzési Dokumentum Ktg minimalizáló (Pylon) M.hely maximalizáló (Pylon) ÜHG minimalizáló (Pylon) "Optimális" (Pylon) F o r r á s: I n f r a p o nit d é z e t t t a n u l m á n y o k a l a p j á n A P y l o n a l t e r n a t í v á i n a k k ö z ö s j e l l e m z j e, h o g y a k o r á b b i c é l é r t é k e k h e z k é p e s t j e l e n t k i s e b b s z e r e p e t s z á n n a k a b i o m a s s z á n a k. M í g a k o r á b b i K H E M d o k u m e n t u m o k a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s n ö v e l é s é t d ö n t e n j úb i o m a s s z a k a p a c i t á s o k k i é p í t é s e r é v é n k í v á n t á k m e g v a l ó s í t a n i, a P y l o n o s a l t e r n a t í v á k b a n e t e c h n o l ó g i a f e j l e s z t é s e m i n i m á l s z e r e p e t k a p, m e g m a r a d ó v i s z o n y l a g j e l e n t s r é s z a r á n y a j ó r é s z t a m-bé ag n 2 i0 s 2 0 ü z e m e l j e l e n l e g i k a p a c i t á s o k n a k k ö s z ö n h e t. o m aa s sbz ia h á t t é r b e s z o r u l á s a a n n a k k ö s z ö n h e t, h o g y m i n d e n o p t i m a l i z á l ó s z e m p o n t s z e r i n t a t e c h n o l ó g i a n e g a t í v a n é r t é k e l t, v a g y r o s s z k i l á t á s o k k a l r e n d e l k e z i k : n a g y r é s z t a t ü z e l a n y a g á r á n a k e m e l k e d é s e m i a t n ö v e k s z i k a t e c h n o l ó g i a k ö l t s é g, m í g a t ö b bui l ó m etg eú cj h n o l ó g i á é j e l l e m z e n c s ö k k e n, a C O 2 k i b o c s á t á s, é s a m u n k a h e l y t e r e m t é s s z e m p o n t j á b ó l a t ö b b i m e g ú j u l ó h o z k é p e s t r o s s z j e l l e m z k k e l r e n d e l k e z i k. N e m c é l u n k e t a n u l m á n y r é s z l e t e s e l e m z é s e, a z o n b a n m e g k e l l j e g y e z n ü n k, h o g y e g y f a j t a b i o m a s s z a e l él g e n eé sr sz d i k a s z e r z k r é s z é r l. A b i o m a s s z a t e c h n o l ó g i á n a k a m u n k a h e l y t e r e m t é s s z e m p o n t j á b ó l t ö r t é n u t o l s ó h e l y r e s o r o l á s á t n e m t a r t j u k m e g a l a p o z o t t n a k ( e z a l a p v e t e n a n n a k k ö s z ö n h e t, h o g y a r a n g s o r o l á s k o r a s z e r z k n e m v e t t é k f i g y e l e m b e a t ü z e l a n y áa lg ltíe áls m u n k a e r i g é n y é t ). A k ö l t s é g m i n i m a l i z á l ó a l t e r n a t í v á b a n a h a n g s ú l y a s z é l e n e r g i á r a k e r ü l, r a a z ö s s z e s m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a f e l é t a s z é l e r m v e k n e k k e l l e n e a d n i a. A z ú j b e r u h á z á s o k d ö n t r é s z e i s e r r e a t e c h n o l ó g i á r a i r á n y u l. 9 8

99 A m u n k a h e l y m a x i m a l i z á l ó a l t e r n a t í v á b a n k é t t e c h n o l ó g i a k a p k i t ü n t e t e t, t a s z e r e p e t b i o g á z é s a n a p, m í g a s z é l e n e r g i a a j e l e n l e g i n é l i s k i s e b b k a p a c i t á s s a l -a s z e r e p e l a 2 m i x b e n. A z Ü H G m i n i m a l i z á l ó v á l t o z a t b a n n e m m e g l e p m ó d o n a l e g t i s z t á b b t e c h n o l ó g i á k d o m i n á l n a k : a j e l e n t s s z é l e n e r g i a é s a z i t t i s k o m o l y s z e r e p e t j á t s z ó n a p e n e r g i a m e m e g j e l e n i k a g e o t e r m i k u s e n e r g i a i s. A ( n e m t u d j u k m i l y e n s z e m p o n t s z e r i not p) t i m á l i s -n a k n e v e z e t t v á l t o z aö ts s z e t é t e l e n a g y o n h a s o n l ó az Ü H G m i n i m a l i z á l ó v á l t o z a t h a o z, f k ü l ö n b s é g e t a z a d j a, h o g y i t t a m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a s ú l y a k i s e b b a h h ö z k é p e s t. A z a l t e r n a t í v á k a b e r u h á z á s i i g é n y é s a m e g v a l ó s í t á s h o z s z ü k s é g e s t á m o g a t á s t e k i n t e t é b e n r e n d k í v ü l n a g y e l t é r é s e k e t m u t a t n a k. 7. t á b l á z a t : A P y l o n t a n u l m tá ne ry n a tl í v á i n a k b e r u h á z á s i i g é n y e é s t á m o g a t á s i s z ü k s é g l e t e 2-i0 g 2 0 ( m i l l i á r d f o r i n t ) K ö l t s é g M u n k a h e l y m i n i m a l i z á l ó m a x i m a l i z á l ó Ü H G m i n i m a l i z á l ó " O p t i m á l i s " B e r u h á z á s e b b l v i l l a m eo ns e r g i a e b b l h e n egri a T á m o g a t á s ( ü z e m e l t e t é s i ) e b b l v i l l a m-e o sn e r g i a e b b l h e n e r g i a F o r r á s : I n f r a p o n t P y l o n ( c 2 ) a l a p j á n A z e r e d m é n y e k r e n d k í v ü l é r d e k e s e k a b b ó l a s z e m p o n t b ó l, h o g y a á ssozk á m sí zt e r i n t l é t e z i k o l y a n a l t e r n a t í v a, a m e l y s z e r i n t a z u n i ó s k ö t e l e z e t t s é g v á l l a l á s m i n i m t á m o g a t á s m e l l e t t m e g v a l ó s í t h a ta ó. m á s i k k é t a l t e r n a t í v á n a-3k -s z2o r n a g y o b b b e r u h á z á s i g é n y e é s e g y n a g y s á g r e n d d e l n a g y o b b t á m o g a t á s i i g é n y e v a n. A k ö l t s é g m in i m a l i z á l ó a l t e r n a t í v a á t l a g o s a n é v e n t e a l i g t ö b b m i n t 3 0 m i l l i á r d f o r i t á m o g a t á s t i g é n y e l, a m i ö s s z e v e t v e a K Á T r e n d s z e r b e -b n e n 2 0 0k 9i f i z e t e t t k ö z e l m i l l i á r d f o r i n t t, avla l ó b a n n e m t n i k s o k n a k. N é m i l e g m e g l e p u g y a n a k k o r a t a n u l m á n y v é g k ö v e t ke tz ét s e, a m e l y a z e r e d e t i h á r o m v á l t o z a t k ö z ü l a z u t o l s ó h e l y r e r a n g s o r o l j a a k ö l t s é g m i n i m a l i z á l ó a él s t e ra n a t í v á t m u n k a h e l y t e r e m t m e l l e t t t e s z i l e a v o k s á t. A t a n u l m á n y a z e g y e s v á l t o z a t o k m e g v a l ó s í t h a t ó s á g á n a k k é r d é s e i v e l n e m f, o g li ag la kz o z i k n e m i s vo l t f e l a d a t a é. l dpá u l n e m v e s z i f i g y e l e m b e a f o l y a m a t b a n l é v s z é l t e n d e r v á r h a t ó h a t á s a i t ( h a m e g é p ü l a k i o s z t o t t k a p a c i t á s, a k k o r a s z é l e n e r g i a s z e r e p e m i n d e n k é p p e n a g y o b b l e s z, m i n t a m i v e l a m u n k a h e l y t e r e m e t v á l t o z a t s z á m o l ). S z i n t é n n e m v i z s g á l j a , 9 m i l l i á r d f o r i n t, a m i b l 5 4, 6 v o l t a k a p c s o l t é s 2 3, 3 a m e g ú j u l ó r áts á: m om ge ah t( á2s0a 0. 9 ) F o r A r a n g s o r o l á s s z e m p o n t j a i r ó l k e v e s e t t u d u n k m e g a z a n y a g b ó l. A k ö l t s é g m i n i m a l i z á l ó v á al i t o z a t h á t r á n y n i n c s e n e k k e l l k é p p e n k i f e j t v e, c s a k n é h á n y o l y a n u t a l á s, m i n t a t ú l z o t t a n n a g y h h án ny yt a d l a n v a g y a r á s z e r k e z e t a d n é m i t á m p o n t o t a z soó ln va ak. 9 9

100 ta n u l m á n y, h o g y m e k k o r a i d j á r á s f ü g g v i l l a m o s e n-t e re gr im ae l é s k e z e l h e t a r e n d s z e r i r á n y í t á s s z á m á r z a Ü ( H ag m i n i m a l i z á l ó a l t e r n a t í v á b a n a s z é l é s a n a p e r m v i k a p a c i t á s m e g h a l a d j a a o M Wt, a z O p t i m á l i s v á l t o z a t b a n a z 1 7-o 0 0 t, M Wa m i t ö b b s z ö r ö s e a M AV I R á l t a l j e l e n l e g e l f o g a d h a t ó n a k é s k e z e l h e t n e k t e k Mi Wn t e-n tát l ) A z a n y a g n y i l v á n v a l ó a n f e l t é t e l e z i, h o g y m e g t ö r t é n i k a t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k o l y a n m ó d o s í t á s a, i l l e t v e m e g t e r e m t é s e ( p l. h e n e r g i a t á m o g a t á s a, K Á T m ó d o s í t á s a ), a m i p o n t o s a n b i z t o s í t mj a j d a s z ü k s é g e s b e r u h á z á s o k k a l k u l á l t m e g t é r ü l é s é t. Ú g y v é l j ü k, h o g y a M E H á l t a l v e z e t e t t p r o j e k t b e n f o l y ó m u n k a n a g y o n h a s z n o s e r e d m é n y e k e t h o z o t t é s h o z z á j á r u l h a t e g y i g a z á n á t g o n d o l t m e g ú j u l ó s t r a t é g i a é s c é l r e n d s z e r k i a l a k í t á s á h o z. E t t l a z o ng b aen g yme él r e m e s s z e v a g y u n k. A z E U s z á m á r a b e n y ú j t a n d ó C s e l e k v é s i T e r v a z o n b a n n e m e n g e d i s o k á i g h a l o g ma ut n ki á t e. E n n e k ö s s z e á l l í t á s a s o r á n m á r a m e g v a l ó s í t h a t ó s á g g a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t i s f i g y e l e m b e k e v e n n i, a m i a z e g y s z e m p o n t s z e r i n t t ö r t éi n m a l oi pz tá l á s n á l j ó v a l b o n y o l u l t a b b á t e s z i a f e l a d a t o t ( n e m v é l e t l e n, h o g y a j ú n i u s i h a t á r i d r e a C s e l e k v é s i T e r v e t M a g y a r o r s n e m a d t a b e ). L á t n i k e l l, h o g y a h a z a i m e g ú j u l ó s z e k t o r e d d i g i e r e d m é n y e -r ( e p l. v á a l l a2 l0 t 1 0 m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a ra á n y j e l e n t s t ú l s z á r n y a l á s a ) e g y f a j t a h u s z á r o s m e gtoel kdiá nstn haek t ( a s z é n t ü z e l é s e r m v e k á t á l l í t á s a ). E z e n a m ó d o n a z o n b a n j e l e n t s t o v á b b i e l r e l é p é m á r n e m l e h e t s é g e s. A k i o s z t o t t é s k i o s z t a n d ó s z é l e r m v i k a p a c i t á s o k m é g j e l e n t e n e k e g y b i z o n y o s n ö v e k e d é s i t a r t a l é k o t, a z o n b a n a s z é l e r k am p avci i t á st o v á b b i n ö v e l é se a r e n d s z e r i r á n y í t á s o l d a l á r ó l k o r l á t o z o t t. A j e l e n l e g l á t h a t ó f o l y a m a t o k r é v p r o g n o s z t i z á l h a t ó n ö v e k e d é s t e h á t b i z o n y o s a n n e m l e s z e l e g e n d a v á l l a l t c é l e l é r é s é h e z Ö r v e n d e t e s n e k ta r t j u k, h o g y k ü l ö n ö s e n a M E H á l t a l v e z e t e t t p r o j e k t k e r e t é b e n, k o m o l y m u n k a i n d u l t m e g a t o v á b b l é p é s l e h e t s é g e s i r á n y a i n a k f e l t á r á s á r a. E, g y é s s z e r m e g a l a p o z o t t m e g ú j u l ó s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á h o z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z a z o n b a n s z é l e s k ö r s z a k m a i, i p a r á g i, t á s r s ta d a l m i e g y e z t e t é s v a l a m i n t k o r m á n y z a t i a k a r a t é s a k o r m á n y z a t s z i n t e m i n d e n t e r ü l e t é t ékroionrt d i n á l t m u n k a i s s z ü k s é g e s M a g y a r t á m o g a t á s i r e n d s z e r é r t é k e l é s e n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n M E G Ú J U L Ó V I L L A M O S E N E R G I A -T E R M E L É S M a g y a r o r s z á g o n a m e g ú j u l ó lv li a m o s e n e r g i a-t e r m e l é s t á m o g a t á s i r e n d s z, e ra e k ö t e l e z á t v é t e l e g y v á l t o z a t a a n n a k a z á t v é t e l i t a r i f a r e, n dm sezl eyre nt veakl a m i l y e n f o r m á b a n a z U n i ó h u s z o n h é t o r s z á g á b ó l h ú s z o r s z á g a l k a l m a z. A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a z t m u t a t j á k, h o g y a k ö t e l e z áe tl v é a t m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s i s z a k a s z á b a n e r e d m é n y e s e b b e n t u d j á k ö s z t ö n ö z n i a t e c h n o l ó g i á k e l t e r j e d é s é t é s f e j l d é s é t, m i n t m á s ö s z t ö n z e s z k ö z ö k ( e l s s o r b a n, m i n t a z ö l d b i z o n y í t v á n y ). A r e n d s z e r s i k e r e s m k ö d é s é n e e g y i k k u l c s f o n t o s s á g ú e l e m e aa r a mp é t e r e k f i n o m h a n g o l á s á b a n r e j l i k. E t e k i n t e t b e n a m a g y a r g y a k o r l a t o t n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a k ö v e t k e z k é p p e n é r t é k e l h e t j ü k. A s z é l- é s a n a p e n e r g i a e s e t é b e n a m a g y a r t a r i f á k e g y s é g e s e n m a g a s a/ k M W h () 1, 1 4 s s e m m i l y e n d i m e n z i ó b a n n e m d i f f e r e n ctiaák l. E z e l t é r s z á m o s e u r ó p a i o r s z á g g y a k o r l a t á t ó l, a h o l é p p e n a z j e l l e m z, h o g y a t a r i f á k d i f f e r e n c i á l t a k t ö bm b e ndt ié mn e ni zs i. ó A v í z e n e r g i a e s e t é b e n ea uz r ó p a i o r s z á g o k v a l a m i v e l t ö b b, m i n t a f e l e c s a k a k i s t e r m e l e g y s é g e k r e t e r j e sk z tk i a k ö t e l eáz t v é t e l t. M a g y a r o r s z á g o n n i n c s i l y e n s z k í t é s, 1 0 0

101 n á l u n k a n a g y v í z e r m v e k i s r é s z e s e i a k ö t e l e z a l a c s o n y a b b ). á t v é t e l n e k ( a z á t v é t e l i á r a z o n A m a g y a r á t v é t e l i t a r i f á k a v í z, a b i o m a s s z a e s e t é b e n d i f f e r e n c i áel gt ya sk é ga e k t e r m e l k a p a c i t á sá n a k n a g y s á g a s z e r i n t. A z e u r ó p a i k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k m a j d e m i n d e g y i k h a s o n l ó g y a k o r l a t o t k ö v e t. A k a p a c i t á s ü z e m b e á l l í t á s á n a k i d e j é t a m a g y a r s z a b á l y o z á s n e m v e s z i f i g y e l e m b e a j o g s z a b á l y o k s z i n t j é n a t a r i f á k m e g á l l a p í t á s á n á l, a m i e l t é r a z e u r ó p a i o r s z á t öb b s é g é b e n a l k a l m a z o t t g y a k o r l a t t ó l. M a g y a r o r s z á g o n a r e n d s z e r i r á n y í t á s i p r o b l é m á k k e z e l é s é r e a n a p s z a k s z e r i n t i d i f f e r e n c i á l á s t ( c s ú c s, v ö l g y, m é l y v ö l g y ) a l k a l m a z z a a s z a b á l y o z ó a n e m i d j á r á s f ü g t e c h n o l ó g i á k e s e t é b e n, a m i t e l j e s e n e g y e d ü l á l l ó E u r ó p á, b a ns e h o l m á s h o l n e m a l k a l m a z n a k i l y e n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t. A z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g é r e j e l l e m z, h o g y a z e g y e s e r f o r r á s o k o n b e l ü l i s m e g k ü l ö n b ö z t e t n e k t í p u s o k a t a z e r e d e t s z e r i n t l á( gpyl s. z á r ú é s f á s s z á r ú b i o m a s s z a, m e z g a z d a s á g i v a g y k o m m u n á l i s h u l l a dbé ók l s z á r m a z ó b i o g á z, s t b. ), m e l y e k a l a p j á n u g y a n c s a k d i f f e r e n c i á l j á k a t a r i f á k a t. A m a g y a r s z a b á l y o z á s e g y i k e n e r g i a f o r r á s e s e t é s e m d e f i n i á l i l y e n a l t í p u s o k a t. A k ö t e l e z á t v é t e l e s e u r ó p a i oork s z fá eg l é b e n a l k a l m a z n a k d e g r e s s z í v t a r i f á k a t : n é h á n y o r s z ág ( N é m e t o r s z á g, D á n i a, A u s z t r i a, H o l l a n d i a é s S z l o v é n i a ) v a l a m e n n y i, n é h á n y o r s z á ( F r a n c i a o r s z á g, E g y e s ü l t K i r á l y s á g, C i p r u s, L e t t o r s z á g )-e gc y s u pe ár n f oe rg ry á s e s e t é b e n. A m a g y a r t á m o g a t á s i r e n d s z e r e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a z i l y e n á r k i i g a z í t ó m t e. c h a n i z m u s N y o l c t a g á l l a m b a n ( N é m e t o r s z á g, D á n i a, F r a n c i a o r s z á g, H o l l a n d i a, E g y e s ü l t K i r á l y s á g É s z t o r s z á g, M á l t a é s C i p r u s ) a k i e m e l t e n k e z e l t e r f o r r á s o k a t a k ö l t s é g v e t é s b l f i z k i e g é s z í t á r t á m o g a t á s s a l i s s e g í t i k a b e r u h á z á s b i z o n y o s p e r i ó d u s ario br as n z. á gmo an g y a n e m a l k a l m a z n a k i l y e n k i e g é s z í t á r t á m o g a t á s t. A t a g á l l a m o k k ö z ü l t í z b e n ( A u s z t r i a, C i p r u s, N é m e t o r s z á g, D á n i a, S p a n y o l o r s z á g F r a n c i a o r s z á g, Í r o r s z á g, L u x e m b u r g, H o l l a n d i a, E g y e s ü l t K i r á l y s á g ) a z á t v é t e l i i d t a h o s s z á t j o g s z a b á l y b a n h a t á rá ok z zm e g é s u g y a n a z o k b a n a d i m e n z i ó k b a n d i f f e r e n c i á l j á k, m i n t a z á t v é t e l i t a r i f a n a g y s á g á t. M a g y a r o r s tz öá rg vo én n y a n n y i t m o n d, h o g y ak ö t e l e z á t v é t e l l e g f e l j e b b a z a d o t t b e r u h á z á s n a k a z a d o t t á t v é t e l i m eág r t é mr eü l lé es ti t i d e j é r e b i z t o s í t h a t ó.a z i d ta r t a m k o n k r é t h o s s z á n a k a m e g h a t á r o z á s a a M E H f e l a d a t a, a m e l y m i n d e n p r o j e k t e s e t é b e n e g y e d i e l b í r á l á s t a l k a l m a z a b e r u h á z ó k á l t a l b e n y ú j t o t t ü z l e t i t e a l a p j á n. A f e n t i e k a l a p j á n a z l á t s z i k, h o g y a m a g y a r á t v é t e l i r e z s i m a j o g s z a b á l y o k s z i n t j é n k e v é s b é s z o f i s z t i k á l t, m i n t a m i t a z e u r ó p a i o r s z á g o k g y a k o r l a t á b a n t a p a s z t a l u n k. E r s d i f f e r e n c i á l t t a r i f a r e n d s z e r e v a n A u s z t r i á n a k, N é m e t o r s z á g n a k, D á n i á n a k, S p a n y o l o r s z á g n a k, F r a n c i a o r s z á g n a k, H o l l a n d i á n a k é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g n a k. K e v é s b é t a g o l t r e zm sm ie l Í r o r s z á g, L e t t o r s z á g, L i t v á n i a, M á l t a é s P o r t u g á l i a r e n da e l k e z i k. B á r V i l l a m o s e n e r g i-tö a r v é n y b e n a z s z e r e p e l, h o gay z á t v é t e l i á r n a k, a z á t v e t t m e n n ey k i s é s g a k ö t e l e z á t v é tied l t a r t a m á n a k m e g á l l a p í t á s a k o r s z á m o s s z e m p o n t o t f i g y e l e m b e k e l l v e n n i (a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k á t l a g o s m e g t é r ü l é s i i d e j ée t g, y e s a z e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á n a k a z o r s z á g t e r m é s z e t i a d o t t s á g a i v a l ö s s z e f ü g g h a t é k o n y s á g á t, a f e l h a s z n á l ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g é t, a t e c h n o l ó g i á k f e j l d é s é b l a d ó d ó h a t é k o n y s á g j a v u l á s t, a z a d o t t ot le óc gh in á n a k av i l l a m o s e n e r g i-r a e n d s z e r m k ö d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á t v a l a m i n t a t e c h n o sl aó jg ái ta oi s s á g o k a t ). E z a l a p j á n a z t v á r n á n k, h o g y a z 1 0 1

102 á t v é t e l i t a r i f á k t e c h n o l ó g i á n k é n t j e l e n t s e n e l t é r e k l e g y e n e k, e z z e l s z e m b e n a z á t v é t a r i f á k t e c h n o l ó g i á n k é n t i l a g á b a n n i n c s n a g y e l t é r é s ( l á s d 5. f e j e z e t 8. á b r a ), a m u g y a n c s a k r i t k a a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n. F o n t o s h a n g s ú l y o z n i, h o g y b á r a m a g y a r á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r j o g s z a b á l y i s z i n t e n n t ú l z o t t a n d i f f e r e n c i á l t, a z e n g e d é l y e z é s s o r á n a l k a l m a z o t t í r áe lg áy s e d i a z oe nl b a n m é g i s l e h e t s é g e t a d a z á l l a m i t á m o g a t á s f i n o m h a n g o l á s á r a, h i s z e n a z e n g e d é l y e k k i a d á s a s o r á n a z E n e r g i a Hi v a t a l a z a d o t t b e r u h á z á s i p r o j e k t p a r a m é t e r e i h e z i g a z í t h a t j a a z á t v é t k u l c s t é n y e z i t ( á t v é t e l i i d, á t v é t e l i m e n n y i s é g ). A l e r h am z avi e k s zeés e t é b e n a l k a l m a z o t t t e n d e r e s e n g e d é l y k i o s z t á s t j e l e n l e g m á r e g y e t l e n e u r ó p a i o r s z á g b a n s e m a l k a l m a zz á k. K o r á b b a n F r a n c i a o r s z á g b a n, a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n é s Í r o r s z á g b a n i s v o l t a m e g ú j u l ó t e n d e r e k. F r a n c i a o r s z á g b a n v o l t a h o z z á n k l e g i n ko án bl b ó ha a sr e n d s z e r, a h o l i g a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r b e n í r t a k k i m e g ú j u l ó t e n d e r e k e t, ó t a a z o n b a n t i k ö t e l e z á t v é t e l v a n. Í r o r s z á g b a n -i g 2 0 c0 s5 a k t e n d e r e z t e t é s f o l y t, a z t á n k i s a z á t v é t e l i t a r i f á r a t é r t e k á t. A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g-i b g a n c s2 a0 k 0 2 t e n d e r e k e t í r t a k k i, m a j d b e v e z e t t é k a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r t v a l a m e n n y i m e g ú j u l ó r a, l e g ú j a b b f e j l e m é n y k é n t p e d i g ó t a a p r i o r i t á s t é l v e z m e g ú j u l ó k e s e t é b e n k ö t e l e z t a r i f á t a l k a l m a z n a k k i A z e g y e d i e l b í r á l á s a l k a l m a z á s á n a k m é r l m e g e g yn ée r t e l m. E g y r é s z t j e l e n t s e n r o n t j a a b e r u h á z á s o k t e r v e z h e t s é g é t, h i s z e n b i z o n y t a l a n n á t e s z i a z á l l a m i t á m o g a t á s m é r t é k é t E m e l l e t t a r r a ö s z t ö n z i a b e r u h á z ó k a t, h o g y m i n é l r o s s z a b b m e g t é r ü l é s ü z l e t i t e r v m u t a s s a n a k b e a z e n g e d é l y e k e t e l b í r á l ó t ahlin vaak, h i s z e n e z z e l k i t o l h a t j á k a z á t v é t e l i d t a r t a m á t é s í g y n ö v e l h e t i k a z i g é n y e l t t á m o g a t á s m é r t é k é t. A z o k b a n a z o r s z á g o k b a n, a h o l a z á t v é t e l i i d t a r t a m h o s s z á t a v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y b a n h a t á r o z z á k m e g, o t t t ö r v é n y i e l k é s z í t é s f e l a d a t a, h o g y t ae z l i á ti vd é h o s s z á t a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k v á r h a t ó m e g t é r ü l é s é n e k f ü g g v é n y é b e n s z á m o l j á k k i. I l y e n k e r e t b e n a b e r u h á z ó a r r a v a n ö s z t ö n ö z v e, h o g y a t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t á t v é t e l i i d n b e l ü l m e g t é r ü l é s t p r o d u k á l j o n A z e g y e d i e l b í r á l á s e g y é r t e l m h á t r á nh yá at i a tz e i n f o r m á c i ó s a s z i m m e t r i á h o z k ö t h e t k. M á s r é s z t a z o n b a n e l n y e i i s v a n n a k. A b e n y ú j t o t t ü z l e t i t e r v e k a l a p j á n a d ö n t é s h o z ó e g y t ö b b i n f o r m á c i ó t g y j t h e t b e a p r o j e k t e k m k ö d é s i p a r a m é t e r e i r l é s m e g t é r ü l é s i j e l l e m z i r l, v a g y i s a z e g y e d i e lebhíert á lsáés g elt a d a t a p a s z t a l a t s z e r z é s r e é s a t a n u l á s r a. A z e g y e d i e l b í r á l á s á l t a l b i z t o s í t o t t r u g a l m a s s á g n a k k ö s z ö n h e t e n a t e c h n o l ó g i á k r ó s z e r z e t t g y a k o r l a t i t u d á s m á r a k ö v e t k e z e l b í r á l á s o k a l k a l m á v a l b e é p ü l h e t a t á m o g a t á r e n d s z e r b e. E z a t í p u s ú e i l j ár eá ns d a t á m o g a t á s i r e n d s z e r k i a l a k í t á s á n a k k e z d e t i s z a k a s z á b a n l e h e t h a s z n o s é s i n d o k o l t, a m i k o r a d ö n t é s h o z ó k n á l m é g n i n c s k e l l i n f o r m á c i ó a t á m o g a t a n d ó p r o j e k t e k r l. A b e g y j t ö t t t a p a s z t a l a t o k é s i s m e r e t e k b i r t o k á b a n a z o n b a n é r d e m e s l e h e t a t á m o g art en á sd i s z e r f o n t o s a b b s a r o k k ö v se iz at b á l yo k f o r m á j á b a n r ö g z í t e, n ia m i n ö v e l i a t á m o g a t á s i r e n d s z e r k i s z á m í t h a t ó s á g á t. A n e m z e t k ö z i p é l d á k e g y b e c s e n g e n e k e z z e l : a k e z d e t i e g y e d i e l b í r á l á s o n a l a p u l ó t e n d e r e z t e t é s u t á F r a n c i a o r s z á g, a z E g y e s ü l t K i r á l y s áo g r s zé ás g Íir s a j o b b a n s z a b á l y o z o t t á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r r e t é r t á t. A k ö v e t k e z k b e n a z I E A a s a m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e ke r e d m é n y e s s é g é t é s h a t é k o n y s á g á t v i z s g á l ó t a n u l m á n y a a l a p j á n p r ó b á l j u k a m a g y a r m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i 1 0 2

103 r e z s i m e t e l h e l y e z n i ea m z en t k ö z i m e z n y b e n A v o n a t k o z ó á b r á k a t l á s d a a l f e j e z e t b e n é s a 6. s z á m ú m e l l é k l e t b e n. A z I E A ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p j á n a z l á t s z i k, h o g y M a g y a a r o br is oz má ag s s z a k i v é t e l é v e l a l a t t a m a r a d a z á t v é t e l i t a r i f á s o r s z á g o k t e l j e s í t m é n y eé rn e dk m, é nh ya e sa sz é g m u t a t ó é s a t á m o g a t á s m é r t é k é n e k v i s z o n y l a t á t n é z z ü k. A s z é l e n e r g i a t e r é n M a g y a r o r s z á g i g e n r o s s z u l t e l j e s í t e t t a v i z s g á l t i d s z a k b a n : á t l a a z 1 % -o t s e m é r t e e l a z e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó j a. -b2e 0n 0 5v a l a m i v e l m a g a s a b b v o l t a z é r t é k, d e eokr k s e m é r t e e l a -o2 t %. A k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k k ö z ö t t e z k ü l ö n ö s e n g y e n g e t e l j e s í t m é n y A. t á m o g a t á s m é r t é k e M a g y a r o r s z á g o n k i s s é a l a c s o n y a b b v o l t a v i z s g á l t i d s z a k b a n, m i n t a t ö b b i t a r i f á s o r s z á g b a n, a z o n b a n n e m a k k o r a m é r t é k b e n, m i n a m e k k o r a l e m ar a d á s a z e r e d m é n y e s s é g t e r é n m u t a t k o z o t t. A z e u r ó p a i k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r t a l k a l m a z ó o r s z á g o k k ö z ü l a d á n o k, a f r a n c i á k é s a c s e h e k t e l j e s í t e t t e k r o s s z a n á l u n k, a n n a k e l l e n é r e, h o g y n á l u k v a l a m i v e l n a g y o b b v o l t a t á m o g a t á s m é r t é k e. A d á n o k e s t é b en z ö l d p r é m i u m v o l t é r v é n y b e n a s z é l r e, a c s e h e k n é l v á l a s z t a n i l e h e t e t t a z á t v é t t a r i f a é s a z ö l d p r é m i u m k ö z ö t t, a f r a n c i á k e s e t é b e n p e d i g a z á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r m b a n é s b e n t e n d e r t í r t a k k i s z é l e r m v e k s z á m á r a ( v a g y i s a r e fn rd as nz ce ir áe k m u t a t t a a l e g n a g y o b b h a s o n l ó s á g o t a m a g y a r t á m o g a t á s i r e z s itm eh ke iz n) t. v e, h o g y a s z é l e n e r g i á r a v o n a t k o z ó e n g e d é l y e k e l s n a g y h u l l á m a c s a-b k a n 2 0 l0 e6 t t k i o s z t v a, f e l t e h e t, h o g y a z e r e d m é n y e s s é g t e r é n j a v u l á s t é r t e l h a z á n k ó t a. A s z é l l e le l l e n t é t b e n, a b i o m a s s z a t e k i n t e t é b e n i g e n j ó l t e l j e s í t e t t M a g y a r o r s z á g n e m z e t k ö z i m e z n y b e n : a t i s z t á n á t v é t e l i t a r i f á t a l k a l m a z ó o r s z á g o k k ö z ö t t ( D á n i a u t á n m á s o d i k l e g m a g a s a b b e r e d m é n y e s s é g m u t a t ó t t u d t a p r o d u k á l n i a v i z s g á l t i d s z a k á t l a g á b a n ( 2 %, 5-k a l ). A t e l j e s m e z n y b e n m é g a v e g y e s t á m o g a t á s i r e n d s z e r H o l l a n d i a é s B e l g i u m e l z t e m e g M a g y a r o r s z á g o t a v i z s g á l t i d s z a k b a n. H o l l a n d-b iea n v a l a m e n n y i v e l t ö b b e t k ö l t ö t t a t e c h n o l ó g i a t á m o g a t á s á r a, m i n t M a g y a r o r s z á g : a z á t v é t e l t a r i f á t j e l e n t i s s k á lf i s ö s z t ö n z k k e l e g é s z í t i k i a z á l l a m. D á n i a e r e d m é n y e s s é g e n a g y j á b ó l m e g e g y e z i k a M a g y a r o r s z á g é v a l, a z o n b a n a l a c s o n y a b b t á m o g a t á s i s z i n t m e l l e t t. E z f e l t e h e t e n e g y r é s z t a z e r s e b b d á n m e z g a z d a s á g n a k k ö s z ö n h e t, m e l y b s é g e s t ü z e l a n y a g e l l á t á s t t n y a ú j d á n b i o m a s s z a e r m v e k n e k, m á s r é s z t a n n a k, h o g y D á n i á b a n r é g e b b ó t a h a s z n á l n a k b i o m a s s z á t e n e r g i a t e r m e l é s r e, v a g y i s a t e c h n o l ó g i a é r e t t e b b s z a k a s z b a n v a n, m i n t M a g y a r o r s z á g o n. A b s é g te üs z e l a n y a g e g y é b k é n t M a g y a r o r s z á g o n é s H o l l a n d i á b a n i s r e n d e ls kr e z éá l l. U t ó b b i a k b a n e z e n f e l ü l a z i s e r s í t i a z á g a z a t o t, h o g y a z e r m v e k j ó r é s z e v e g y e s t ü z e l é s, a m i n a g y o b b v o l u m e n t e r m e l é s t t e s z l e h e t v é. A t ö b b i e u r ó p a i á t v é t e l i t a r i f á s o r s z á g ( N é m e t o r s z á g, P o r t u g á l i a, C s e h o r h a s o n l ó m é r t é k t á m o g a t á s m eeltlt a l a c s o n y a b b e r e d m é n y e s s é g e t p r o d u k á l t a k, m i n t M a g y a r o r s z á g. U g y a n c s a k h a s o n l ó t á m o g a t á s i s z i n t m e l l e t t S v á j c é s S p a n y o l o r s z á g b i o m a s s z a t ö r e k v é s e i e r e d m é n y t e l e n e k m a r a d t a k, A u s z t r i á n a k p e d i g c s a k j ó v a l m a g a s a b b á l l a m i s z u b v e n c i ó m e l l e t t s i k e r ü l t é t ea lz e sá et k v á t l a g o s t e l j e s í t m é n y s z i n t j é t e l é r n i e. A b i o g á z t e r é n M a g y a r o r s z á g m i n d a b s z o l ú t é r t e l e m b e n, m i n d p e d i g n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n i g e n r o s s z u l t e l j e s í t e t t a v i z s g á l t i d s z a k b a n. E z m é g a k k o r i s í g h a f i g y e l e m b e v e s s z ü k, h o g y a b i o g á z n t e nr é h á n y e u r ó p a i k i v é t e l t l e l t e k i nm tá vs e A t a n u l m á n y ö s a d a t o k r a t á m a s z k o d i k, a z ö s s z e h a s o n l í t á s t e h á t n e m a j e l e n l e g i h e l y z e t e t t ü k r ö z i, t e n d e n c i á k a z o n b a n a j e l e n l e g i h e l y z e t r e v o n a t k o z ó a n i s é r d e k e s e k

104 O E C D o r s z á g o k s e m t ú l s i k e r e s e k. M a g y a r o r s z á g a z e r e d m é n y t e l e n s é g m e l l e t t v i s z o n y l a g s o k a t k ö l t ö t t b i o g á z r a. A m é r l e g c s a k H o l l a n d i á n á l r o s s z a b b, a m e l y m é g m a g a s a b b t á m o g a t á s i s z i n t m e l l e t t -b 2 0e 0n 5 c s ö k k e n é s t k ö n y v e l h e t e t t e l a b i- o g á z e n e r g i a t e r m e l é s b e n. A M a g y a r o r s z á g h o z h a s o n l ó a n e r e d m é n y t e l e n o r s z á g o k ( D á n i a, S p a n y o l o r s z á g, F r a n c i a o r s z á g, S z l o v á k i a ) l e g a l á b b k e v e s e b b e t k ö l t ö t t e k a t e c h n o l ó g i á r H a s o n l ó t á m o g a t á s i s z i n t m e l l e t t a g ö r ö g ö k n e k é s a c s e hs e k n es k i k e riü l t e r e d m é n y e s e b b n e k l e n n i e. M i n d k é t o r s z á g b a n á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r m k ö d ö t t ( C s e h o r s z á g b a n a z ö l d p r é m i u m r e n d s z e r m e l l e t t v á l a s z t h a t ó a n ), m e l y e k k i s s é d i f f e r e n c i á bl bt a k v o l t a k, m i n t a m a g y a r r e z s i m : a b e é p í t e t t k a p a c i t á s o k n a g y s á g a é s a z ü z e m b e h e l y e z é s i d p o n t j a s z e r i n t i l l e t v e a b i o g á z t e c h n o l ó g i a k o n k r é t t í p u s a s z e r i n k ü l ö n b ö z t e k a t a r i f á k ( i l l e t v e a párr é) m. i u m A n a p e n e r g i á v a l k a p c s o l a t b a n M a g y a r o r s z á g r ó l i s a z m o n d h a t ó e l, h o g y e r e d m é n y t e l e n m a r a d t a v i z s g á l t i d s z a k b a n a z ö s z ttöenrzéén s. A z o n b a n t ö b b o r s z á g g a l e l l e n t é t b e n l e g a l á b b n e m i s k ö l t ö t t r á K A P C S O L T V I L L A M O S E N E R G I A -T E R M E L É S H a s o n l ó a n a t ö b b i u n i ó s t a g á l l a m h o z, a k a p c s o l t v i l l a m o-t s e nr em re gl ié as M a g y a r o r s z á g o n i s a k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r e n k e rteám sozgtaütlo t t e n er g i a t e r m e l é s i m ó d. A z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g e h a s o n l ó m o d e l l t k ö v e t, z ö l d b i z o n y í t v á n y t c s u p á n n é g y t a g á l l a m b a n ( B e l g i u m b a n, O l a s z o r s z á g b a n, S v é d o r s z á g b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n ) h a s z n á l n a k a k a p c s o l t v i l l a em no es r g i a ö s z t ö n z é s é r e. M a g y a r o r s z á g o n a -e2 s V i l l a m o s e n e r g i-ta ö r v é n y e l f o g a d á s a ó t a é r v é n y e s a k ö t e l e z á t v é t e l a k a p c s o l t e r m v e k r e i s. K e z d e t b e n c s a k z 5 0 M W -n á l k i s e b b t e l j e s í t m é n y k a p c s o l t e r m v e k r é s z e s ü l t e k t á m o g a t á s b a n, a z t á n f o k o z a t o s a n b v í t e t t é k a t á m o g a t o t t a k k ö r é t. J e l e n l e g a t á m o g a t h a t ó k a p c s o l t e r m v i k a p a c i t á s o k f e l s h a t á r a M W, a m i k i r í v ó n a k s z á m í t a z e u r ó p a i o r s z á g o k g y a k o r l a t á b a n. v i A l l a m o s e n e r g i-f a o g y a s z t ó k k o n t ó j á rna a g y v o n a l ú t á m o g a t á s i p o l i t i k a e r e d m é n y e, h o g y M a g y a r o r s z á g o n n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n i s k i e m e l k e d a k a p c s o l t a k r é s z e s e d é s e a t e l j e s v i l l a m o-t s e nr em re gl ié as b e n ( b 8 a n 2 0 % v o l t, m e l l y e l a z e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ö t t ö t ö d i k h e l y e t f o g l a l t u k e l ). A k ö t e l e z á k e r e t é b e n e l s z á m o l t v i l l a m o s e n e-é r gr it aé k e s í t é s 5 8,-á 5 % t t e t t é k k i a k a p c s o l t a k -b e2 n 0, b e n e z a z a r á n y m á r 6 9, 4 % v o l t. A m e g ú j u l ó k r é s z e s e d é s e e z z e l s z e m b e n 3 9, 2 % é s 2 9, 2 % v o l t u g y a n e b b e n a z is d z a k b a n ( l á s d 5. f e j. ebz áe r t ) a k a p c s o l t v i l l a m o s e n e- r g i a t e r m e l é s i s h o z z á j á r u l a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g i, a z e n e r g i a b i z t o n s á g g a l é s k l í m a v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s c é l k i t z é s e k m e g v a l ó s u l á s á h o z, a k a p c s o l t e r m v e k i l y e n e r s d o m i n a n c i á j a a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k k a l s z e mt be el n j e s e n i n d o k o l a t l a n, s e g y é r t e l m e n k i s z o r í t ó h a t á s ú a m e g ú j u l ó v i l l a m o s -t e neerrmg eilaé s ö s z t ö n z é s e s z e m p o n t j á b ó l. M i n d e m e l l e t t a m a g y a r t á m o g a t á s i r e n d s z e rk a p c s o l t e r m v e k k e l s z e m b e n i n a g y l e l k s é g e j e l e n t s t ö b b l e t t e r h e t r ó a v i l l a m-fo so ge yn ae sr gz it aó k r a. A k ö t e l e z á t v é t e l t a l k a l m a z ó e u r ó p a i o r s z á g o k k ö z ü l t ö b b e n ( H o l l a n d i a, D á n i a ) e l f o r d u l t, h o g y a k e d v e z t á m o g a t á s i f ek ln te ék t ek lö es z ö n h e t e n a k a p c s o l t k a p a c i t á s o k a n n y i r a t ú l f u t o t t a k, h o g y a t á m o g a t á s v i s s z, a if lo lg eá ts va e a z ú j k a p a c i t á s o k k o r l á t o z á s a m e l l e t t d ö n t ö t t a s z a b á l y o z ó z. eal m o n d o t t a k f é n y é b e n e g y é r t e l m, h o g y M a g y a r o r s z á g o n i s i n d o k o l t a k a p c s o l t v i l l a m oesn e r g i a ö s z t ö n z é s ú j r a g o n d o l á s a é s k i i g a z í t á s a

105 K A P C S O L T H fi E N E R G I A -T E R M E L É S M a g y a r o r s z á g o n s e m a k a p c s o l t, s e m a h a g y o m á n y o s h e n e-t r ge ir am e l é s t n e m r é s z e s ü l k ü l ö n á l l ai m t á m o g a t á s b a n. A k a p c s o l t h e n e r g i á h o z k ö t h e t á l l a m i ö s za tz, ö n hz o g y k ö t e l e z á t v é t e l b ern é s z e s ü l h e t n e k a z o k a z e r m v e k, m e l y e k h e n e r g i á j u k a t h e l y i v a g y o r s z á g o s k ö z i n t é z m é n y e k t á v-e h l l á t á s á r a f o r d í t j á k. A V i l l a m o s-t e ön re vr ég ni y a a s m ó d o s í t á s a a z o n b a n e l t ö r ö l t e e z t a k i t é t e l t. A z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n e l t e r j e d t g y a k o r l k a p c s o l t h een r g i a t á v h -r e n d s z e r b e t e r e l é s é n e k ö s z t ö n z é s e, h i s z e n e z a t e c h n o l ó g i a b i z t o s í t j a a l e g o l c s ó b b éi s n k ál be b g e n e r g i a h a t é k o n y h t e r m e l é s i m ó d o t. E r r e a c é l r a l e g g y a k r a b b a n é p í t é s i e l í r á, s oiklalte t v e a t á-h váh l ó z a t o k h e l y i v a g y k ö z p o n t i t e r v e z é s é t a l k a l m a zz á k s z a b á l y oó z e s z k ö zk é n t K Á T j e l e n l e g i r e n d s z e r é n e k h a t á s a a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k r a E g y m e g ú j u l ó v i l l a m o se n e r g i a t á m o g a t á s i r e n d s z e r t a z a l a p j á n l e h e t é r t é k e l n i, h o g y m i l y e n m é r t é k b e n k é p e s h o z z á j á r u l n i a k i t z ö t t c é l o k e l é r é s é h e z. A k ö t e l e z á t v é t t á m o g a t á s i r e n d s z e r b e n e z a l a p v e t e n a z á t v é t e l i á r a k s z i n t j é t l f ü g g. E g y K Á T r e n d s z e r m k ö d i k, h a ö s z t ö n z i a z o k a t a b e r u h á z á s o k a t, m e l y e k r é v é n a k í v á n a t o s n a k t e k i n t e t t m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i-m a i x l é t r e j ö n. U g y a n a k k o r n e m k í n á l o l y a n e x t r a p r o f i i t s z e r z é s l e h e t s é g e k e t, a m e l y a c é l h o z k é p e s t t ú l z o t t m é r t é k b e r u h á z á s o k h o z é s í g y a n e m z e t e r f o r r á s o k p a z a r l á s á h o z, s ú l y o s a l l o k á c i ó s h a t é k o n y t a l a n s á, g h ao mz e lv ye ez k e t k ö l t s é g é t a f o g y a s z t ó f i z e t i m e g. A m a g y a r K Á T r e n d s z e r m k ö d é s é t é p p e n a z é r t n e h é z é k eé lr nt i, m e r t m i nk t o r á b b a n b e m u t a t t u k, a m e g ú j u l ó v i l l a meo ns e r g iá ra v o n a t k o z ó a n j e l e n l e g n i n cés r v é n y e s n e k t e k i n t h e t m e n n y i s é g i é s ö s s z e t é t ce él l. A K Á T e g y e s t e c h n o l ó g i á k t e r j e d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á t ú g y m é r h e t j ü k f e l, h a ö s s z e h a s o n l í t j u k a t e c h n o l ó gá it av é t e l i á r á t a k ö l t s é g e i v e l. A P y l o n K f t t a n u l m á n y a k i s z á m í t o t t a a z e g y e s m e g ú j u l ó v i l lea nm eo rs g i a t e c h n o l ó g i á úk g y n e v e z e t t G r e e n-x e g y s é g k ö l t s é g é t. E z a z a k ö, l ta sm ée gl l y e l m e g e g y e z á r p o n t o s a n b i z t o s í t j a a b e r u h á z á s n o r m á l m e g t é r ü l é s é t. A z a l á b bri á n á be z e k k ö z ü l m u t a t u n k b e n é h á n y a t ö s s z e h a s o n l í t v a a p i a c i á r r a l, i l l e t v e a z á t v é t e l i á r r a l A z á b r a i l l u s z t r a t í v, m i v e l a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k á t v é t e l i. á r a I g a, kzü ml iö n t b ö za iz k 5 f e j e z e t b e n b e m u t a t t u k, a z á t l a g o s á t v é t e l i á r a k b a n a z e l t é r é s i g e n c s e k é l. y m i( nk t e v2 e sfe ob rbi n t )

106 3 2. á b r a : M e g ú j u l ó v i l l ae mn oe sr g i a t e c h n o l ó g i á k G r e-x e n k ö l t s é g e F o r r á s : I n f r a p o n t P y l o n ( b ) a l a p j á n A z e r e d m é n y e k a z t m u t a t j á k, h o g y n i n c s e n o l y ahn n o lt óe gc i a, a m e l y a p i a c i á r o n g a z d a s á g o s l e n n e, í g y a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e -t n e rgm ie al é s c s a k t á m o g a t á s o k s e g í t s é g é v e l m k ö d t e t h e t. H a a z e g y e s k ö l t s é g s z i n t e k e t a j e l e n l e g i K Á T á r r a l v e t j ü k ö s s z e, a z t l á t j u k, h t e c h n o l ó g i á k n a g y o b b r é s z e m é g a K Á T m eá lr l e t t i s v e s z t e s é g e s. A K Á T á r - a s z é n b i o m a s s z a e g y ü t t é g e t é s, a d e p ó n i a g á z é s a s z é l e r m v e k s z á m á r a t e s z i l e h e t v é a g a z d a s á g o s m k ö d é s t. A K Á T á r n a zk o n b a n e z e k b e n a z e s e t e k b e n j e l e n t s p r o f i t t a r t a l m a v a n. A k a p c s o l t b i o m a s s z a t e c h n o l ó g i a k ö l t sáé T g e á ra h okz k é p e s t é p p e n a h a t á r o n v a n A z e r e d m é n y e k a l a p v e t e n e g y b e v á g n a k a p i a c o n t a p a s z t a l h a t ó f e j l e m é n y e k k e l, a v e g y e s t ü z e l é s b i o m a s s z a, i l l e t v e a s z é l e r m v e k t e r j e d é s é v e l. A K Á T e r e d m é n y e k é n t t e h á t a l e g o l c s ó b b t e c h n o l kó ag l i á kf o l y ó t e r m e l é s v a lb óa n j e l e n t s e n n t t, i l l e t v e a s z é l e r m e n g e d é l y e k k i o s z t á s á t k ö v e t e n n n i f o g. E z u t a z o n b a n n e m l á t s z i, k h o g y m i l e h e ta n ö v e k e d é s h a j t ó e r e j e, h i s z e n m i n t k o r á b b a n e m l í t e t t ü k, m i n d a v e g y e s t ü z e l é s b i o m a s s z a, m i n d p e d i g a s z é l e n e r g i a n ö v e k e d é s i l e h e t s é g e m e g s z n i k. A z k o r á b b a n b e m u t a t o t t, r 0a v o n a t k o z ó t e c h n o l ó g-m i ia x c é l o k k ö z ü l a j e l e n l e g-i K Á T t a l e s e t l e g a P y l o n l e g k i s e b b k ö l t s é g a l t e r n a t í v á j a l e n n e e l é r h e t. E z g y a k o r l e g y e d ü l a l e g o l c s ó b b, s z é l e n e r g i a n ö v e k e d é s é v e l s z á m o l. n aatz í v a l teel ré r é s e f e l t é t e l e z i, A P y l o n s z á m í t á s b ó l s z á m u n k r a a b i o g á z r a k a p o t t é r t é k n e m t n i k r e á l i s n a k : a z e r e d m é n y e k s z e r i n t j e l e n l e g i K Á T á r m e l l e t t a b ei r o g m á z v e k j e l e n t s v e s z t e s é g g e l m k ö d n é n e k. E z z e l s z e m b e n a z u t ó b b i é v e k b e n t ö b b i l y e n e r m i s l é t e s ü l t

107 h o g y a r e n d s z e r i r á n y í t á s r é s z é r l j e l z e t t k o r l á t o t s i k e r ü l n Jé em li el n e g t ak ni ut lo ml án ni y. n e m v i z s g á l a a h e n e r g i a t e r m e l é s k é r d é s, é t a m e l y r e e z a z a l t e r n a t í v a a n a g y o b b h a n g s ú l y t h e l y e z i, s a m e l y n é l a z n z ö s zr te ön d s z e r e g y erle h i á n y z i k. A j e l e n l e g i K Á T á r a k a f e n t b e m u t a t o t t t ö b b i a l t e r n a t í v a e l é r é s é t n e m k é p e s e k b i z t o s í t í g y a z o k, v a g y a z o k h o z h a s o n l ó t e c h n o-m l ói gx i ae l é r é s é h e z a K Á T á r a k m ó d o s í t á s a l e n n e s z ü k s é g e s. A K Á T m e g í t é l é s é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s m á s i k f e lhéorge y n e m j e l e n-e t t ú l z o t t ö s z t ö n z t, n e m n y ú-e j t e x t r a p r o f i t o t, i l l e t v e n e m -e vpe az ze at r l á s h o z a v á l a s z ö s s z e t e t t. Ö n m a g á b a n a K Á T á r n a k a k ö l t s é g e k k e l, v a g y n e m z e t k ö z i b e n c h m a r k o k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l u g y a n i s n e m l e h e t a k é r d é s t m e g v á l a s zm oa lg ny i a, r K Á T r e n d s z e r s a j á t o s j e l l e m z i m i a t t. A m a g y a r á t v é t e l i r e n d s z e r e g y e d i e l b í r á l á s t, aal zk a z l m a rz e n d s z e r n e m n o r m a t. í A v M E H m i n d e n e g y e s k é r e l e m n é l e s e t i l e g v i z s g á l j a m e g a b e r u h á z á s i t e r v e t é s e l v i l e g ú g á l l a p í t j a m e g a z á t v é t e l i d t t a r té as m áa z á t v é t e l i m e n n y i s é g e t, h o g y a p r o j e k t n o r m á l m e g t é r ü l é s h e z j u s s o n. H i á b a j ó v a l m a g a s a b b t e h á t a z á t v é t e l i á r, m i n t a t e c h n o l ó g i a e g y, s eé z g k ön le tm s é g e f e l t é t l e n ü l n y ú j t e x t r a p r o f i t o t a t e r m e l n e k, m i v e l a M E H a z e g y e d i e l b í r á l á s s o r á n e l v r öv i d e b b á t v é t e l i i d ( é s k i s e b b á t v é t e l i m e n n y i s é g ) s e g í t s é g é v e l k é p e s l e h e t p o n t o s a n n o r m á l m e g t é r ü l é s t b i z t o s í t a n i. A j e l e n l e g f u t ó s z é l e n e r g i a t e n d e r b i z o n y í t j a, h o g y a z á t v é t e l i á r m e g l e h e t s e n v o n z b e f e k t e t k s z á m á r a. E z e s e t b e n a z o n b a n a k éz r ek l meeg y a u k c in ó l i c i t á l n az k iag é n y e l t t á m o g a t o t t á r ú m e n n y i s é g g e l, i l l e t v e s zaü k s é g e s t á m o g a t á s ii d v e l a z e n g e d é l y m e g s z e r z é s é é r t. A j e l e n t k e z k k ö z t i m e g f e l e l v e r s e n y e l v i l e g i t t i s b i z t o s í t j a, h b e f e k t e t k n e j u s s a n a k e x t r a p r o f i t h o z. A z e g y e d i e l b í r á l á s r é v é n a z e g y s é g k ö l t s é g h e z k é p e s t m e g f e l e l e n m a g a s á t v é t e l i á r a k e s e t é n a M E H k u l c s f o n t o s s á g ú s z e r e p e t j á t s z i k, m i v e l a z á t v é t e l i i d m e g h a t á r o z á s á v a k é p e s b e f o l y á s o l n i a b e f e k t e t é s e k a l a, k ui l ál se át tv e m e g e l z n i a z e x t r a p r o f i t m e g j. e l e n é s é t K é r d é s e s u g y a n a k k o r, h o g y a g y a k o r l a t b a n a m e g l é v i n f o r m á c i ó s a s z i m m e t r i a m i a t t e z m e n n y i r e s i k e r ü l h e t. M i n d e m e l l e t t a z e g y e d i e l b í r á l á s n y i l v á n v a l ó a n l a s s í t j a e n g e d é l y e z é s f o l y a m a t á t, é s a z e z z e l j á r ó b i z o n y t a l a n s á g n ö v e l i a k o c k á z a t o t, a n e g a t í va n h a t ha t a l e e n d b e f e k t e t é s e k r e E g y é b t á m o g a t á s i e s z k ö z öh ka s z n á l a t á n a k t a p a s z t a l a t a i M a g y a r o r s z á g o n a m e g ú j u l ó é s a k a p c s o lvt i l l a m o s e n e r g i a ö s z t ö n z é s é r e a z á l l a m a k ö t e le z á t v é t e l m e l l e t t a b e r u h tá áz má os g a t á s i l l e t v e a k e d v e z m é n y e s h i t e l e s z k ö z é t a l k a l m a z z a. A z e u r ó p a i o r s z á g o k t ö b b s é g é b e n v a l a m i l y e n a d ó k e d v e z m é n y v a g y a d ó m e n t e s s é g i s e l é r h e t a m e g ú j u l ó t e r m e l k s z á m á r a, M a g y a r o r s z á g o n i l y e n l e h e t s é g n i n c s. B á r m á r a -e 9 0s é v e k b e n i s v o l t a k á l l a m i p r o g r a m o k a z e n e r g i a t a k a r é k o s s á g o t é s e n e r g i a h at é k o n y s á g o t s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k e l s e g í t, é seéz r ea t í p u s ú ö s z t ö n z é s i e s z k ö z c s a k a z u n i ó s c s a t l a k o z á s u t á n l e t t i g a z á n j e l e n t s, a m i k o r e l é r h e t v é v á l t a k a s t r u k a l a p o k f o r r á s, a i i l l e t v e l e h e t s é g n y í l t p r o j e k t e k u n i ó s t á r s f i n a n s z í r o z á s s a l v a m e g v a l ó s í t á s á r a : é s k ö z ö t t a K I O P, é s k ö z ö t t a K E O P 4. 1 k e r e t é b n y í l t l e h e t s é g m e g ú j u l ó p r o j e k t e k p á l y á z a t i ú t o n v a l ó t á m o g a t á s á r a. A z u n i ó s p é n z e k e t ú l, a z u t ó b b i é v e k b e n a F ö l d m v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m i s b i z t o s í t p á l y á ez ka et t i l e h e t s é g 1 0 7

108 a m e g ú j u l ó e n e r g i a h o r d o z ó k e l á l l í t á, s áinlalke t v e t e r m e s z nt eé k s é ö s z t ö n z é s é r e. H a s o n l ó a g r á rt á m o g a t á s H o l l a n d i á b a n é s D á n i á b a n j e l l e m z m é g. M a g y a r o r s z á g o n p r o b l é m a, h o g y a z ö s z t ö n z e s z k ö z ö k n i n c s e n e k e g y i nltt erg er ná d s z e r b e f o g l a l v a a, t á m o g a t á s i p r o g r a m o k i n k á b b e s e t l e g e s m ó d o n a l a k u l n a k E g y é b p r o b l é m á k A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m g y a k r a n h a n g s ú l y o z z a, h o g y a k ö t e l e z á t v é t e l m k ö d é s é n e k f o n t o s f e l t é t e l e a z a d m i n i s z t r a t í v a k a d á l y o k m e g s z ü n t e t é s e. M a g y a r o r s z á g o n a z ö s z t ö n z r e n d s z e r k ö z p o n t i p r o mb ál jé a a m e g ú j u l ó b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s á h o z k a p c s o l ó d ó e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s o k á t l á t h a t a t l a n s á g a é s k ö v e t k e z e t l e n s é g e. A p r o b l é m a f e l t é r k é p e z é s é r e a z E n e r g i a K l u b s z e r v e z e t t k u t a t á s t, m e l y s o r á n a z i p a r á g é r i n t e t t j f o l y t a t t a k m é l y i n t e r j ú s b e s z é l kg e t 1. é 5 0 s e A k ö v e t k e z á l t a l á n o s p r o b l é m á k a t e m e l i k i a k u t a t á s i j e l e n t é s a z e n g e d é l y e z é s i p r o c e d ú r a k a p c s á n : e g y -e g y m e g ú j u l ó e n g e d é l y e z é s i e l j á r á-4 s 0 2f 0 h a t ó s á g é s / v a g y s z á m h a t ó s á g f e l k e r e s é s é t j e l e n t i ; j o g s z a b á l y i i n k o n z i s z t e n c i a ( K e t é s V E T V h r. t ot n ö b eb l lp eo n t m o n d ó ) ; h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i s z e r z d é s m e g k ö t é s e m i n d i g p r o b l é m á s : e g y r é s z t, m e r t a j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s b a n n i n c s e n e k s z á m o n k é r h e t h a t á r i d k ; m á s r é s z t, m e r t a h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i d í j m e g á l l a p í t á s a a z e l o s z t ó i e n g e d é l y e s f e l a d a t a a j e l e nsl ze ag biá l y o z á s s z e r i n t, a m i g y a k r a n v i s s z a é l é s e k h e z v e z e t ; a s z a k h a t ó s á g o k r e n d s z e r i n t n e m t u d j á k t a r t a n i a z ü g y i n t é z é s i h a t á r i d k e t, í g y a z e n g e d é l y e k k i a d á s á é r t f eh la et l ó s sá g o k i s g y a k r a n c s ú s z n a k, a m i m i a t t a z e n g e d é l y e z é s i p r o c e d ú r á k r e n d k í v ü l h o sn sy zú úl rn a k ; a j o g s z a b á l y o k b a n m e g h a t á r o z o t t d í j a k o n t ú l a z e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s s o r á n r e n d s z e r i n t f e l m e r ü l n e k o l y a n e g y é b k ö l t s é g e k, m e l y e k k e l a b e r u h á z ó k n e m s z á m o l n a k, r á a d á s u l e z e k a b e r u h á z á s t e l j e s k ö l t s é g é h e z v i s z o n y í t v a j e l e n t s t é t e l e k. A t a n u l m á n y ö s s z e g z é s k é p p e n a z t e m e l i k ia m a g y a r m e g ú j u l ó e n e r g i a p r o j e k t e k e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s a i v a l k a p c s o l a t b a n, h o g y a z ü g y m a e n e tjeot g s z a b á l y b a n m e g h a t á r o z o t t h a t á r i d k b e n e m t a r t á s a, a m a g a s e l j á r á s i d í j a k, évs a lialm lien tt é kae z k e n g e d é l y e z é s e k h e z k a p c s o ld ó, g y a k r a n t e t e m e s s z a k é r t i d í j a k, a t i s z t á z a t l a n é s z a v a r o s b ü r o k r a t i k u-j s o g i k e r e t e k j e l l e m z i k, m e l y e t r á a d á s u l a z o r s z á g k ü l ö n b ö z p o n t j a i n k ü l ö n b ö z e n é r t e l m e z n e k é s a l k a l m a z n a k a h a t ó s á g o k. J e l e n l e g a p é n z ü g y i p i a c o k p r o b l é m á i i s n e h e z k í t ia b e r u h áózk h e l y z e t é t. A z á l t a l á n o s a n j e lgloenmdz o k o n t ú l v a l a m e n n y i m e g ú j u l ó t e c h n o l ó g i á h o z k ö t h e t v a l a m i l y e n s a j á t o s k ö r ü l m é n y, m e l y t o v á b b i a k a d á l y o k a t g ö r d í t a b e r u h á z ó k e l é. A b e s z e r z e n d e n g e d é l y e k t e k i n t e t é b e-, n a b i o g á z s z i l á r d b i o m a s s z a é s s z é l e n-b e re gr iu ah á z á s o k s o k h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k. E z e k e s e t é b e n a l e g p r o b l é m á s a b b a k a b ü r o k r a t i k u s e l j á r á s o k. A n a p-b e ne er ru gh iá az á s o k e g y s z e r b b E n e r g i akl u b ( ) 1 0 8

109 e l j á r á s t i g é n y e l n e k, sa ak k á r ca v í z e n e r g- i aé s a g e o t e r m-p i ar o j e k t e k, m e l y e k k ö z ö s j e l l e m z j e a v í z j o g i e n g e d é l y e z érsái s. e l j á A k ö v e t k e z t á b l á z a t z ae n e r g i a K l u bt a n u l m á n ya a l a p j á n ö s s z e f o g l a l j a, h o g y m i l y e n e n g e d é l y e k b e s z e r z é s é r e v a n s z ü k s é g e g y m e g ú j u l ó e r m é p í t é s é n e k e l i n d í t á s á h o z, i l l e t v e h o g y m i k a l e g j e l l e m z b b p r o b l é m á k, m e l y e k a z e n g e d é l y e z é s i e l j á r áos t s o r á n g o n d o k o z h a t n a k a b e r u h á z ó k n a k. 8. t á b l á z a t : S z ü k s é g e s e n g e d é l y e k é s a h o z z á j u k kó a pecl sjoálróá ds i p r o b l é mi ál kl e t vae n o m á l i á k t e c h n o l ó g i at í p u s o n k é n t e n g e d é l y t k i a d ó s z e r v b i o g á z k i s e r m ß s z i l á r d b i o m a s s z a k i s e r m ß b i o m a s s z a f ß t m ß s z é l e r m ß 0, 5 M W f e l e t i n a p e l e m 0, 5 M W a l a t t i n a p e l e m n a p k o l l e k t o r v í z e r m ß g e o t e r m i k u s k i s e r m ß g e o t e r m i k u s f ß t m ß s z ü k s é g e s e n g e d é l y e k, s z e r z d é s e k k ö r n y e z e t v é d e l m i / e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i K T V F x x x x x x x é p í t é s i M K E H / T M M B H x x x x x x x x x x b á n y á s z a t i l é t e s í t m é n y i B K x v i l l a m o s-e n e r g i a l é t e s í t m é n y i M K E H x k i s e r m v i ö s s z e v o n t M E H x x x x x x c s a t l a k o z á s i t e r v e l f o g a d á s a h e x h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i s z e r z d é s h e x x x x x x h á l ó z a t h a s z n á l a t i s z e r z d é s h e x x x x x x x t á v h -t e r m e l l é t e s í t m é n y l é t e s í t é s i M E H x x t á v h -t e r m e l l é t e s í t m é n y m k ö d é s i M E H x x t á v h -s z o l g á l t a t ó v a l k ö t ö t t k e r e s k e d e l mt ih s z x x s z é l e r m k a p a c i t á s p á l y á z a t M x e l v i v í z j o g i K T V F x x v í z j o g i l é t e s í t é s i K T V F x x v í z j o g i ü z e m e l t e t é s i K T V F x x b á n y á s z a t i k o n c e s s z i ó M x k u t a t á s i j o g a d o m á n y o z á s a B K x g e o t e r m i k u s v é d i d o m k i j e l ö l é s e B K x h a s z n á l a t b a v é t e l i M K E H x x x x x x x x x x p r o b l é m á k, a n o m á l i á k k a p c s o l a t t a r t á s r a v o n a t k o z ó e l í r á s o k e l l e n t m o n d á s a i x x x x x x x x x x t r á g y a h a s z n á l a t r a v o n a t k o z ó e l í r á s é s a g y a k ox r l a t a h á l ó z ai tc s a t l a k o z á s i s z e r z d é s e k k ö r ü l i s z a b á l y o z á s e l l e n t m o n d á s o s x x x x x x x x x h a t á r i d k b e n e m t a r t á s a a s z a k h a t ó s á g o k r é s z é r x l x x x x a p á l y á z a t k i í r á s á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o z á s e l l e n t m o n d á s o s a v í z e r m i v í z h a s z n o s í t á s n e m j e l e n i k m e g ö n á l l ó k a t e g ó r i a k é n t a s z a b á l y o z á s b a n k e z e l i é s t u l a j d o n o s i h o z z á sj rá a r u nl eá m v o n a t k o z n a k a k ö z i g a z g a t á s i ü g y i n t é z é s i h a t á r i d k a f e l h a s z n á l t h é v í z v i s s z a t á p l á l á s á r a v o n a t k o z ó x x x x x 1 0 9

110 e l í r á s a v í z j o g i e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s h a t ó s á g i d í j a i k ü l ö n ö s e n m a g a s a k F o r r á s : E n e r g i a K l u b ( ) a li an pf jra pá on n t M e g j e g y z é s : M K H E = M a g y a r K e r e s k e d e l m i é s E n g e d é l y e z é s i H i v a t a l M E H = M a g y a r E n e r g i a H i v a t a l K T V F = K ö r n y e z e t v é d e l m i, T e r m é s z e t v é d e l m i é s V í z ü g y i F e l ü g y e l s é g h e = h á l ó z a t i e n g e d é l y e s t h s z = t á v h -s z o l g á l t a t ó M = M i n i s z t é r i u m B K = B á n y a k a p i t á n y s á g T M B B H = T e r ü l e t i M é r é s ü g y i é s M s z a k i B i z t o n s á g i H a t ó s á g x B á r a p r o b l é m á k s ú l y á n a k m e g í t é l é s e k ü l ö n b ö z l e h e t, á m a p i a c i s z e r e p l k é s a z i p a r á s z a k é r t k e g y e t é r t e n e k a b b a n, h o g y a b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k e l h á r í t á s a, c s ö k k e n t é s e s o k a t l e n d í t h e t n e a m e ug lú ó j t e r m e l é s s z e k e r é n

111 6 K ö v e t k e z t e t é s e k é s j a v a s l a t o k 6. 1 K ö v e t k e z t e t é s e k A m a g y a r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s u t ó b b i é v e k b e n j e l e n t s e n n ö v e k e d e t t a l a p v e t e n a k ö t e l e z á t v é t e l i t á m o g a t á s i r e n d s z e r n e k k ö s z ö n h A e t neön v. e k e d é s s z e r k e z e t e é s a j ö v r e v o n a t k o z ó ák ti ál s a i a z o n b a n e g y á l t a l á n n e m é r t é k e l h e t e k p o z A i t mí ev ga ún j. u l ó v i l l a m o s-e n e r g i a v o l u m e n é n e k e d d i g i n ö v e k e d é s e u g y a n i s d ö n t e n a b i o m a s s z a h a t é k o n y s á g i é s k ö r n y e z e t i s z e m p o n t b ó l a g g á l y o s m ó d o n t ö r t é n f e l h a s z n á l á s n a k, i l l e t v e a s z é l e r m ß v e k é s v ea g y e s tü z e l é s ß e r m ß v e k ( b i o m a s s z a s z é n e g y ü t t é g e t é s ) t ú l z o t t a n n a g y t á m o g a t á s á n a k k ö s z ö n h e t. A j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d sbzeelr e é r t v e a K Á T m e l l e t t a b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k a t é s a b i o m a s s z a e s e t é n a f t a n y a g e l á l l í t á s á h o z a d o t t m e z g a z d a s á g i t á m o g a t á si os k a t a j e l e k s z e r i n t n e m v o l t a l k a l m a s a r r a, h o g y m á s t e c h n o l ó g i á k j e l e n t s e b b n ö v e k eedl é ssée t g í t s. e A j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z ev rá el k t o z a t l a n t o v á b b é l é s é t f e l t é t e l e z v e a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e k e d é s i k i l á tká os ra li á t o z o t t a. k J e l e n t s e b b n ö veedké s e g y e d ü l a s z é l e n e r g i á b a n v á r h a t ó a k i o s z t a n d ó e n g e d é l y e k n e k k ö s z ö n h e t e n. A s z é l e n e r g i a e z e n t ú l m e n b v ü l é s i l e h e t s é g e i t a z o n b a n a r e n d s z e r i r á n y í t á s s a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k k o r l á t o z z á. k A t ö b b i t e c h n o l ó g i a f e j l d é s e, ú j k a p a c i t á s o k l é t r e heoézrátsva e, a b e l z ö l d m e z s b i o m a s s z a e r m v e k é p í t é s é t i s, a j e l e n l e g i t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k m e l l e t t e r s e n k é r d é s e s. M i n d e z e k m i a t t, a z E U f e l é r 0 a v á l l a l t c é l t e l j e s í t é s é n e k a j e l e n l e g i f o l y a m a t o k v á l t o z a t l a n s á g á t f e l t é t e l e z v e v é l e m é n y ü n k s z e r i n t n i n c s t árs ea a. l ia a s m e g ú j u l ó e n e r g i á r a v o n a t k o z ó c é l é r t é k ( a t e l j e s e n e r g i a f o g y a -a s z) t á s m a g1á 3 b% a n f o g l a l j a m i n d a v i l l-, a m o sm i n d a h e n e r g i á t ( é s a m e g ú j u l ó e n e r g i á b ó l e l á l l í t o t t ü z e m a n y a g o t i s ), í g y a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a s z ü k s é g e s n ö v e l é s e e g fú üj gu g l ó a m h e n e r g i a t e r é n e l é r t e r e d m é n y e k t l i s. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a a r á n y t e h á t n e m r ö g z í t e t t, a z o n b a n m é g a l e g a l a c s o n y a b b v i l l a m o s / h a r á n n y a l k a l k u l á l ó f o r g a t ó k ö n y v b e n i s a j e l e n l e g i m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s m e g d u p l á z á s á r a l eg n na e csézl ü k s é e l é r é s é h e z. A j e l e n l e g i f o l y a m a t o k a l a p j á n a z o n b a n m é g e z i s k é r d é s e s. R á a d á s u l m i n i m á l i s m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a a r á n n y a l s z á m o l ó f o r g a t ó k ö n y v f e l t é t e l e z i a m e g ú j u l ó h e n e r g i a t e r m e l é s n a g y a r á n y ú n ö v e l é s é t, a m e l y n e k a l a pk jü al i ö n ö s e n m e g ú j u l ó h h i á n y z ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e m i aetg t y e l r e n e m l á t s z a n a k. A m a g y a r m e g ú j u l ó s z e k t o r f e j l d é s e e s e t l e g e s n e k t n i k, a m e hl iy á nmyözg iük l, e g y j ó l á t g o n d o l t, v i l á g o s p r i o r i t á s o k a t l e f e k t e t s t r. a t éa g i ha i v a t a l o s é s f é l h i v a t a l o s s t r a t é g i a i j e l l e dg o k u m e n t u m o k ( M e g ú j u l ó s t r a t é g i a, E l r e j e l z é s i d o k u m e n t u m, Ú j S z é c h e n y i t e r v, a N e m z e t i C s e l e k v é s i t e r v h á t t é r a n y a g a i ) k ü l ö n b ö z i r á n y o k b a m u t a t n a k e l t é r p r i o r i t á s o k a t f o g a l m a z n a k m e g é s n e m h a t á r o z n a k m e g o l y a n e s z k ö z r e n d s z e r t, a m e l y b i z t o s í t h a t n á a l o ck é e l é r é s é t. A M E H á l t a l v e z e t e t t p r o j e k t k e r e t é b e n v é g e z e t t e l e m z é s e k r á m u t a t t a k, h-ro a g y a v o n a t k o z ó u n i ó s c é l t s z á m o s k ü l ö n b ö z ú t o n l e h e t e l é r n i, a m e l y e k l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k a m e g ú j u l ó v i l l a m- o sé s h e n e r g i a a r á n y á t, a z e g y e s t e r ü l e t e kl e n b e l ü m e g v a l ó s í t o t t t e c h n o l ó g-m iia x e t, a k ö z v e t e t t h a t á s o k a t ( f o g l a l k o z t a t á s, k ö r n y e z e t i h a t á s o k ) é s k ü l ö n ö s e n a m e g v a l ó s í t á s t á m o g a t á s i g é n y é t tueg kyia nta vz e t. a c é l é r t é k e t 1 1 1

112 k ü l ö n b ö z m ó d o n ( e l t é r t e c h n o l ó g i -m a i x s z e l ) m e g v a l ó s í t ó a l t e r n a t í v á k b e r u h á z á s i g é n y e k ö z ö t t 2-3 s z o r o s k ü l ö n b s é g i s l e h e t ( é s m i l l i á r d f o r i n t ), m í g a t á m o g a t á s i g é n y e k k ö z t i e l t é r é s a k á r n a g y s á g r e n d n y i k ü l ö n b s é g e t i s m u t a t h a t ( é s m i l l i á r d f o r i n t 1 0 é v a l a t t ). V e s z é l y e s k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t a z a p a r a d o x h e l y z e t a, jheolglye m z e n d r á g á b b m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a v a l ó s í t h a t ó m e g k ö n n y e b b e n, m i v e l e n n e k t á m o g a t á s i r e n d s z e r e a K Á T r é v é n m á r k i é p ü l t. A s o k e s e t b e n j e l e n t s e n o l c s ó b b, d m é g m i n d i g t á m o g a t á s t i g é n y l m e g ú j u l ó h e n e r g i a e s e t é b e n a z o n bi an nc s e n e k m e g a t á m o g a t á s ö s z t ö n z r e n d s z e r e i. A m e g ú j u l ó h e n e r g i a h a s z n o s í t á s a e z e n k í v ü l, a s z á l l í t h a t ó s á g é s a f o g y a s z t ó k e l é r é s é n e k k o r l á t a i m i a t t j ó v a l p r o b l é m á s a b b, m i n t v i l l a m o s e n e r g i á é, r á a d á s u l d e c e n t r a l i z á l t a b b m e g k ö z e l í t é sf t e n in gá él nl y a e l v. e s z é l y e k ü l ö n ö s e n, h a a a s c é l d á t u m k ö z e l e d t é v e l e g y r e s ü r g e t b b é v á l i k a c é l e l é r é s e h o g y a m e g ú j u l ó s z e k t o r f e j l e s z t é s e a k ö n n y e b b e l l e n á l l á s i r á ndyöánbt a ne n a v i l l a m o s e n e r g i a t á m o g a t á s i r e n d s z e r é r e é p í t vt eö r t é n i k m e g, a d r á g a t e c h n o li óá gk o l y a n t á m o g a t á s á v a l, a m e l y a r á n y t a l a n u l n a g y t e r h e t j e l e n t a z o r s z á g n a k, i l l e t v e a f o g y a s z t ó k n a k. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s f e j l e s z t é s e h o z z á j á r u l m á s - g a éz s d a st á gr s a d a l o m p o l i t i k a i c é l o k e l é r é s é h e z i s ( f o g l a l k o z t a t á s, i p a r p o l i t i k a, k ö m r, n y ev zi ed té vk éf de ej l e s z t é s ), a m i a s z e k t o r t á m o g a t á s á n a k t o v á b b i i n d o k á t j e l e n t h e t i. F i g y e l e m m e l k e l l l e n n i u g y a n a k k o r a r r h o g y e l k e r ü l j ü k a z t, h o g y a m e g ú j u l ó s za e k tk oö r z v e t e t t h a t á s o k m i a t t t ö r t é n t á m o g a t á s á r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k m e g h a l a d j á k e c é l o k e k l é ar lé ts eé rn n a t í v m e g o l d á s a i h o z k a p c s o l ó d ó f o r r á s i g é n y t. N fe em l t é t l e n üa l m e g ú j u l ó s z e k t o r t ú l z o t t t á m o g a t á s a r é v é n k e l l p l. a f o g l a l k o z t a t á s t n ö v e l n i, h a e n n e k v a n m á s, o l c s ó b b m ó d j a. A k ö z v e t e t t h a t á s o a z o n b a n, m e g f e l e l s ú l l y a l f i g y e l e m b e k e l l v een ln éi r n i a z k í v á n t t e c h n o l ó g i a m i x m e g h a t á r o z á s a k o r. R á a d á s u l a m a g a s a b b f o g y a s z t ó i á r k ö v e t k e z m é n y e u g y a n i s k e r e s l e t s z k í t é s m á s t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k e s e t é n, i l l e t v e h a t é k o n y s á g v e s z t é s v e r s e n y k é p e s s é g c s ö k k e n é s a z ü z l e t i s z e g m e n s b e n. S z e m e l l e n z ös z em le íg tk é s l e n n e c s a k a m e g ú j u l ó s z e k t o r h o z k a p c s o l ó d ó k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t p o z i t í v h a t á s o k a t m é r l e g e l n i, s t ö b b i t e r ü l e t e t é r i n t n e g a t í v h a t á s o k a t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i. A m a g y a r m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e lrée s v o n a t k o z ó u n i ó s c é l m e g f e l e l m ó d o n t ö r t é n e l é r é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k l á t s z i k a s t r a t é g i a f e l ü l v i z s g á l a t a, k ü l ö n ö s e n a c e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s e s z k ö z r e n d s z e r ( t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k, f o r r á s o k, f e l e l i n t é z m é n y e k ) a m i n d e n r e l e v á n s é r i n t e t t t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó ö s s z e h a n g o l t m k ö d k é p e s s é g é n e k a b i z t o s í t á s a. E g y é s s z e r, m e g a l a p o z o t t m e g ú j u l ó s t r a t é g i a k i d o l g o z á s á h o z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z a z o n b a n s z é l e s k ö r s z a k m a i, i p a r á g i, s t t á r s a d a l m i e g y e z t e t é s v a l a m i n t k o r m á n y z a t a k a r a t é s a k o r m á n y z a t s z i n t e m i n d e n t e r ü l e t é t é r i n t k o onrkda i nsázlüt k sméug e s. A m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s é t e l s e g í t e s z k ö z r e n d s z e r k i a l a k í t á s a c s a k a k ö v e t k e z l é p, é s e l b b a s t r a t é g i a i c éalt o k é s p r i o r i t á sa t o, k v a l a m i n t a k í v á n a t o s n a k t e k i n t e t t e l é r e n d t e c h n o l ó g i a e t m ikx e l l m e g h a t á r o z n i. T a n u l m á n y u n k b a n r é s z l e t e s e n e l e m e z t ü k a t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k k ö z p o n t i e l e m é t k é p e z ö s z t ö n z é s i m ó d s z e r e k f t í p u s a i t : a k ö t e l e z á t v é t e l t, a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s é s a k v ó t a a u k c i ó k a t. E l m é l e t i e l e m z é s ü n k s o r á n m e g á l l a p í t o t t u k, m e ghú oj gu y l ó a v i l l a m o s e n egr i a-t e r m e l é s t t á m o g a t ó köünlb ö z m e g o l d á s o k m i n d e g y i k e e l v i l e g a l k a l m a s l e h e t a c é l e l é r é s é r e

113 A z á t v é t e l i t a r i fe as e t é n t i s z t a e s e t b e n n i n c s v e r s e n y a k ü l ö n b ö z p r o j e k t e k k ö z ö t t, g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l m i n d e n p r o j e k t m e g v a l ó s u l h a t, a m e l y i k j e l e n é r it té ík v e ap z o z a d o t t á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t. A k b e kf oe ck kt áe zt a t a a l a c s o n y, haa t é k o n y, i n n o v a t í v b e f e k t e t k e x t r a p r o f i t h o z i s j u t n a k. A s z a k m a i k i h í v á s a z á t v é t e l i t a r i f a e s e t é n a c é l o a k ü l ö n b ö z t e c h n o l ó g i á k k ö l t s é g e i n e k i s m e r e t é b e n a t a r i f a m be eg áf le l íe tl á s a m a j d k a r b a n t a r t á s a. A z ö s z t ö n z k a n n a k f ü g g v é n y é b e n h a t n a k, h o g y m e n n y i r e j ó a b e á l l í t o t t á r. H a a z á r t ú l m a g a s, a z t ú l k í n á l a t o t e r e d m é n y e z, a m i t ö b b p r o j e k t e s e t é b e n e x t r a p r o f g e n e r á l, s m i n d e z r á a d á s u l a f o g y a s z t ó k a t t e r h e l li a. c sh oa n y t úal z aá t v é t e l i á r, a l u l k í n á l a t l e s z, a z a z t ú l k e v é s p r o j e k t v a l ó s u l m e g. E z s z e r e n c s é r e a f o g y a s z t ó k n a k n e m o k o z k á r t a k i t z ö t t c é l o k e l é r é s e v e s z é l y b e k e r ü l. A m e n n y i s é g o l d a l á r ó l s z a b á l y o z ó z ö l d b i z o n y í t v á n y v a g y a k v ó t a a u k c i ó s r e n d s z e r e k m e g v e r s e n y e z t e t i k a p r o j e k t e k e t. A z é l e s v e r s e n y h a t á s á r a c s ö k k e n n e k a k ö l t s é g e k, s c a z a d o t t m e n n y i s é g m e l l e t t l e g h a t é k o n y a b b t e c h n o l ó g i á k, é s t e r m e l k k é p e s e k m k ö d n i. M í g a k v ó t a r e n d s z e r b e n a p i a c é r t k e l l v e r s e n y e z n i, a z ö l d b i z o n y í t v á n y n e s e t é n a p i a f o l y i k a v e r s e n y. A b e f e k t e t k k o c k á z a t a m i n d k é t p i a c i m e g o l d á s e s e t é n m a g a s a b b, m i n t a á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t, a m i ó v a t o s a b b á t e s z i a b e f e k t e t k e t, f i n a n s z í r o z ó k a t, a z a z m e g a t k e k ö l t s é g e t, s e z á l t a l d r á g í t j a a f i n a n s z í r o z á s t. A m e n nl y io sz áé s g i s z a b á ö s s z e s s é g é b e n e r s e n s z r i é s s z e l e k t á l j a a p r o j e k t e k e t, v i s z o n t b i z t o s í t j a a s t h a t é k o n y s á g o t. A z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e t é n a s z a k m a i k i h í v á s a z ö l d k v ó t a n ö v e l é s i ü t e m é n e k o p t i m á l i s m e g h a t á r o z á s a, k i e g é s z í t v e a h e l y e t t eksiv í át lé ts ái s/ i d í j g fm e l e l b e á l l í t á s á v a l. H a a k i v á l t á s id í j t ú l a l a c s o n y, a z i g a z o l á s b e m u t a t á s á r a k ö t e l e z e t t e k n e k i n k á b b m e g é r i m e g v á l t a n i a k ö t e l e z e t t s é g e t, a m i v i s s z a v e t i a f e j l e s z t é s e k e t. H a t ú l a l a c s o n y a k v ó t a, k i c s i a z ö s z t ö n z é s, n a g y o b b a k o c k á z a t é s t üú tl e mlbaes n s ú n a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s. A m a g a s k v ó t a m a g a s h e l y e t t e s í t é s i d í j k o m b i n á c i ó e r s ö s z t ö n z, m e r t k i s e b b k o c k á z a t o t j e l e n t a b e f e k t e t k n e k. U g y a n a k k o r k ö n n y e n l e h e t, k iv h oá gl y t á a s d í j á t a k ö t e l e z e t t e k n e m j ó s z á n t u k b ó l, h a n e m k í n á l a t h í j á n k é ney k t e lf ei nz e t n i, s é r t e l e m s z e r e n a f o g y a s z t ó k r a h á r í t a n i. E z a h i b a a z o n b a n ö n m e g s z ü n t e t, s z e m b e n a t ú l m a g a s a n m e g á l l a p í t o t t á t v é t e l i t a r i f á v a l, m e r t m í g a z t c s a k e g y s z a b á l y o z ó i d ö n t é s s e l l e h e t m e g v á l t o z t a t n i, a d d i g a p i e l b b -u t ó b b h e l y r e á l l a z e g y elny s, ú m e r t a m e g ú j u l ó k a l u l k í n á l a t m i a t t i e x t r a p r o f i t j a t o v á b b i b e l é p é s r e ö s z t ö n ö z, e g é s z e n a d d i g, m í g a m e g ú j u l ó e n e r g i a i r á-k n tí i n á lk ae t r e s l e t e g y e n s ú l y b a n e m k e r ü l. A k v ó t a a u k c i ó a z i d r -i ld r e l e b o n y o l í t o t t á r v e r é s i f o l y a m a t t r a n z a k c i ó s k ö l t s é g e i, v a la m i n t a m a g a s b e f e k t e t i k o c k á z a t m i a t t a t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n n e m i g a z á n h a t é k o n y m e g o l d á s a m e g ú j u l ó c é l s z á m o k r ö v i d i d a l a t t i t e l j e s í t é s é r e. A l k a l m a z h a t ó a z o n b a n a k k o h a v a l a m i o k b ó l, p é l d á u l a r e n d s z e r s t a b i l i t á s a m i a t t b i z o n y o s m e g ú j urláó s oek n e r g i a f o r ( p l. s z é l ) c s a k k o r l á t o s m e n n y i s é g b e n i n t e g r á l h a t ó k, m i k ö z b e n e z e k b l a p r o j e k t e k b t ú l k í n á l a t v a n. Ö s s z e s s é g é b e n m e g á l l a p í t h a t ó, h o ag z y á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r e k á l t a l á b a n e r s e b b ö s z t ö n z t j e l e n t e n e k, n a g y o b b h i b a l e h e t s é g g e l é s e n n é l f o g v a on ba b g y v é g f o g y a s z t ó i k o c k á z a t t a l.a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a k o c k á z a t o t i n k á b b a b e f e k t e t k r e to l j a, e z z e l g y e n g é b b ö s z t ö n z t j e l e n t, d e a z ö n k o r r e k c i ó l e h e t s é g é v e l. H a a s z a b á l y o z ó m e g f e l e l i n f o r m á c i ó k k a l r e n d e l k e z i k, h a t á r o z o t t p r i o r i t á s a i v a n n a k j a l e fs ez t e n d t e c h n o l ó g i á k a t i l l e t e n, a z i p a r á g i l o b b i k k e v é s b é k é p e s e k e l t é r í t e n i a z o p t i m á l i s p á l y á t ó l, s a g y o r s n ö v e k e d é s i s s z e m p o n t, a k k o r a z á t v t a r i f a r e n d s z e r h a t á s o s a b b é s h a t é k o n y a b b l e h e t. H a a s z a b á l y o z ó k e v é s b é i n f o r m á l t, 1 1 3

114 p r i o r i t á s o k n eem g y é r t e l m e k, v a g y n i n c s e n e k a m e g ú j u l ó c é l o k e l é r é s e k e v é s b é s ü r g e t, n a g y o b b a t e c h n o l ó g i a i b i z o n y t a l a n s á g, a k k o r a f o g y a s z t ó k p é n z t á r c á j á t k í m é l v e i n k á b b p i a c i m e c h a n i z m u s r a, a z a z a z ö l d b i z o n y í t v á n y r a é r d e m e s é p í t e n i. A n e m z e t k ö z i p é l d á k a t á t t e k i n tavz et l á t, j u kh o g y a m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k k ö z p o n t i e l e m e a z e u r ó p a i o r s z á g o k 7 5 -á % b a n a k ö t e l e z á t v é t e l, 1-á 5 % b a n p e d i g a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e. rk é t o r s z á g b a n ( O l a s z o r s z á g b a n é s a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n ) v e g y e s e n a l k a l m a z z á k a k é t r e z s i m e t. A m i v i l á g o s a n l á t s z i k a p é l d á k b ó l, h o g y m i n d k é t t á m o g a t á s i m o d e l l k u l c s k é r d é s e a m e g f e l e l á r a z á s : a k ö t e l e z á t v é t e l e s e t é b e n a z á t v é t e l i á r é, a z ö l d b i z o n y í t v á n y e s e a n e m t e l j e s í t é s e s e t é n k i s z a b o t t h e l y e t t e s í t é s i d í j é. J e l e n t s e b b kt a pa zc oi k t áas z b v ü l é s o r s z á g o k t u d t a k e l é r n i, m e l y e k b e n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s é r t j e l e n t s f e l á r a b i z t o s í t o t t a s z a b á l y o z ó. A m e g ú j u l ó k a r á n y á n a k n ö v e l é s e n a g y r é s z t a n n a k a k é r d é s e, h o g a p o l i t i k am e n n y i t h a j l a n d ó k ö l t e n i r á ( a f o g y a s z t ó k p é n z é b l ). N e m a mz io n bd ae n g, y h o g y m i n d e z t m i l y e n h a t é k o n y s á g g a l t e s z i. A z o k b a n a k ö t e l e z á t v é t e l e s o r s z á g o k b a n, a h o l a m e g f e l e l e n m e g h a t á r o z o t t á t v é t e l i á r a k m e l l e t t a z e n g e d é l y e k k i a d á s a é s a h á l ó z a t h o z v a l ó h o z z á f é r é s k i s z á m í t h a t ó á t l á t h a t ó m ó d o n v a n s z a b á l y o z v a, t v ie l l en e m g ö r d í t e n e k f e l e s l e g e s a d m i n i s z t r a t í v a k a d á l y o k a t a m e g ú j u l ó p r o j e k t e k e l é, o t t r ö v i d i d n b e l ü l i g e n n a g y n ö v e k e d é s t s i k e r e l é r n i a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s b e n p( l. : N é m e t o r s z á g, S p a n y o l o r s z á g, D á n i a, A u s z t r i a ). H a a m e g ú j u l ó k t e r é n u t óa bz b i é v e k b e n m e g j e l e n ú j t e c h n o l ó g i a i m e g o l d á s o k a t n é z z ü k, a z o k t ö b b s é g e N é m e t o r s z á g b ó l, D á n i á b ó l v a g y S p a n y o l o r s z á g b ó l s z á r m a z i k, a m i a z t m u t a t j a, h o g y a k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z e r e a z i n n o v á c i ó t é s t e c h n o l ó g i a i f e j l d é s t i s t á m o g a t j a. A k r in té ir ke á k a z e lá lt ev é t e l i t a r i f á s o r s z á g o k v a l ó b a n t u d t a k e l r e l é p é s t t e n n i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s f e j l d é s e t e r é n, m í g a z ö l d b i z o n y í t v á n yt a l k a l m a z ó o r s z á g o k e s e t é b e n e g y e l r e n e m l e h e t i l y e n s i k e r r l b e s z á m o l n i. A j e l e n l e g i m a g y a r r e n d s z e r a z e u r ó p a i o r s z ák g o t ö b b s é g e á l t a l a l k a l m a z o t t é s a g y a k o r l a t b a n h a t á s o s a b b n a k b i z o n y u l ó k ö t e l e z á t v é t e l. A m a g y a r K Á T r e n d s z e r m k ö d é s é t a z é r t n e h é z é r t é k e l n i, m e r t j e l e n l e g n i n c s é r v é n y e s n e k t e k i n t h e t m é r t é k é s ö s s z e t é t e l a j ö v b e n e l é r n i k í v á n t m e g ú j u l ó veinl elra gmiáo rs a v o n a t k o z ó a n. A n n y i t a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t u n k, h o g y a j e l e n l e g i K Á T r e n d s z e r v á l t o z a t l a n s á g á t f e l t é t e l e z v e n e m l á t s z i k m a g y a r m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i as z e g m e n s j ö v b e n i j e l e n t s e b b n ö v e k e d é s é n e k a l e h e t s é g e. A j e l e n l e g i K Á T á r a k u g y a n i s a z o k n a k a z o l c s ó b b t e c h n o l ó g i á k n a k a f e j l d é s é t ö s z t ö n z i k, a m e l y e k t o v á b b i n ö v e k e d é s i l e h e t s é g e i k o r l á t o z o t t a k. A s z é l e n e r g i a a r e n d s z e r i r á n y í t á s i p r o b l é m á k m i a t t, a t ü z i f á t h a s z b i o m a s s z a v e g y e s t ü z e l é s p e d i g a f e n n t a r t h a t ó e r d g a z d á l k o d á s s z e m p o n t j a i m i a t t ü t k ö z i k n ö v e k e d é s i k o r l á t b a. A t á m o g a t á s i r e n d s z e r h a t á s o s s á g a ( m e k k o r a n ö v e k e d é s t g e n e r á l t a m e g ú j u l ó t e r m e l é s b e n ) m e l l e t t a m á s i k f o n t o s é r t é k e l é s i s z e m p o n t a r e n d s z e r h a t é k o n y s á g a. K e l l e m a g a s t á m o g a t á s m e l l e t t u g y a n i s s z i n t e t e t s z l e g e s n ö v e k e d é s ó smí et gh va at ló. A r e n d s z e r a k k o r h a t é k o n y, h a n e m v e z e t a z e r f o r r á s o k p a z a r l á s á h o z, a f o g y a s z t ó i á r t ú l z o t t e m e l k e d é s é h e z é s n e m t a r t a l m a z t ú l z o t t e x t r a p r o f i t s z e r z é s i l e h e t s é g e t a t e r m e s z á m á r a. A z e g y e d i e l b í r á l á s o n a l a p u l ó m a g y a r á t v é t e l i r e n d se n z e ra b M E H a r ö v i d e b b á t v é t e l i i d ( é s a z á t v é t e l i m e n n y i s é g ) m e g h a t á r o z á s á v a l e l v i l e g k é p e s l e h e t p o n t o s a n a 1 1 4

115 n o r m á l m e g t é r ü l é s t b i z t o s í t a n ia t e r m e l s z á m á r a, m é g a k k o r i s, h a a z á t v é t e l i á r j e l e n t s e n m e g h a l a d j a a t e c h n o l ó g i a e g y s é g k ö l t s é g é t. A g y a k o r l abta n a m e g l é v i n f o r m á c i ó s a s z i m m e t r i a m i a t t a z o n b a n a n o r m á l m e g t é r ü l é s p o n t o s m e g h a t á r o z á s a i g e n k o m o l y a k a d á l y o k b a ü t k ö z h e t. A z e g y e d i e l b í r á l á s n y i l v á n v a l ó a n l a s s í t j a a z e n g e d é l y e z é s f o l y a m a t á t, é s a z e z z e l j á r ó b i z o n y t a l a n s á g n ö v e l i a k o c k á z a t o t, a me i g a nt í v a n h a t h a t a l e e n d b e f e k t e t é s e k. r e A m a g y a r á t v é t e l i á r a k r e n d s z e r e n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n v i s z o n y l a g k e v é s s é d i f f e r e n c i á l t, é s m é g k e v é s b é a z, h a a z á t v é t e l i á t l a g á r a k a t t e k i n t j ü k, m e l y e k e g y n a s z k s á v b a n m o z o g n a k. A z e g y e d i e l b í r éá vl éá n s ar z o n b a n a M E H t e t s z l e g e s m é r t é k b e n, p r o j e k t e n k é n t k é p e s d i f f e r e n c i á l t a n k e z e l n i a z e g y e s t e r m e l k e t f i g y e l e m b e v é v e a z ö s s z r e l e v á n s k ü l ö n b s é g e t ( a m é r e t b e n, h e l y i a d o t t s á g o k b a n, t ü z e l a n y a g b a n, s t b. ) A n e m z e t k ö z i p é l d á k a z t m u t a t j á k, h o g y ea g k lo m o l y a b b e r e d m é n y e k e t f e l m u t a t ó o r s z á g o k n o r m a t í v é s t r a n s z p a r e n s t á m o g a t á s i r e n d s z e r e k e t m ß k ö d t e t n e k, m e l y e k b e n a z o n b a n a h a z a i n á l j e l e n t s e n d i f f e r e n c i á l t a b b a z á t v é t e l i á r a k m e g h a t á r o z á s a s a t e c h n o l ó g i a f e j l d é s é t a z á r v é t e l i á r a k r e n d sizzesrgeá s l aftea l ürlévv é n k ö v e t i k. N o h a a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k a k u l c s e l e m é t a t a n u l m á n y u n k f ó k u s z á b a n á l l ó ö s z t ö n z r e n d s z e r a l k o t j a a m e g ú j u l ó s z e k t o r f e j l d é s é n e k s i k e r é h e z m á s t é n y e z k j e l e n t s e n h o z z á j á r u l h a t n a k, v a g y e t é n y e z k a k a d áj lá yk o z a h a tf e j l d é s t. A m a g y a r m e g ú j u l ó s z e k t o r e t e k i n t e t b e n t ö b b p r o b l é m á v a l i s k ü z d. A d ö n t e n u n i ó s f o r r á s o k r a é p ü l b e r u h á z á s i t á m o g a t á s, o k i l l e t v e a f t a n y a g e l á l l í t á s t e l s e g í t e n i h i v a t o t t m e z g a z d a s á g i t á m o eg ra et dá ms éo nk y e i e g y e l r e k e v é s s é é r z é k e l he t e k. A l e g f b b p r o b l é m á t t a l á n a z j e l e n t i, h o g y a k ü l ö n b ö z t á m o g a t á s i f o r m á k n e m ö s s z e h a n g o l t a n m k ö d n e k, í g y n e m k é p e s e k e g y i r á n y b a m u t a t ó j e l e n t s h a t á s t g y a k o r o l n i a z ú j b e r u h á z á s o k r a. A z z ö l d m e z s m e g ú j u l ó p r o j e k t e k l é t r e h o z á s á t s z á m o s a k a d á le y z í t i n. e hg ye-e g y e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s h a t ó s á g f e l k e r e s é s é t j e l e n t i, a m i n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s b a n i g e n m a g a s é r t é k s. z a Ak h a t ó s á g o k r e n d s z e r i n t n e m t u d j á k t a r t a n i a z ü g y i n t é z é s i h a t á r i d k e t, í g y a z e n g e d é l y e k k i a d á s á é r t f e l e l s h a t ó s á gn o k i s g y a k r c s ú s z n a k, a m i m i a t t a z e n g e d é l y e z é s i p r o c e d ú r á k r e n d k í v ü l h o s s z ú r. a A n y ú l n a k j o g s z a b á l y o k b a n m e g h a t á r o z o t t d í j a k o n t ú l a z e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s s o r á n r e n d s z e r i n f e l m e r ü l n e k o l y a n e g y é b k ö l t s é g e k, m e l y e k k e l a b e r u h á z ó k n e m s z á m o l n a k, r á a d á s u l e z e k a b e ru h á z á s t e l j e s k ö l t s é g é h e z v i s z o n y í t v a j e l e n t s A z t éet ne gl e dk é. l y e z é s i e l j á r á s t g y a k r a n a t i s z t á z a t l a n é s z a v a r o s b ü r o k r a t-j i ok gu i s k e r e t e k j e l l e m z i k, m e l y e t r á a d á s u l a z o r s z á g k ü l ö n b ö z p o n t j a i n k ü l ö n b ö z e n é r t e l m e z n e k é s a l k a l m a z n a k a h a t ó s á g o k. A z ú j on n a n l é t r e j ö t t m e g ú j u l ó e r m v e k e s e a t é n h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i s z e r z d é s m e g k ö t é s e s z i n t e m i n d i g p r o b l é m á s. Eg y r é s z t a j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s b a n n i n c s e n e k s z á m o n k é r h e t h a t á r i d, k m á s r é s z a t h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i d í j m e g á l l a p í t á s a a z e l o s z t ó i e n g e d é l y e s efl a d a t a a j e l e n l e g i s z a b á l y o z á s s z e r i n t, a m i g y a k r a n v i s s z a é l. é s e k h e z v e z e t A m e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s u l á s a e l t t á l l ó b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k l e b o n t á s a a l e g o l c s ó b b m ó d j a l e h e t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s ö s z t ö n z é s é n e k. A v i l l a m o s e n e r g i a t e r m e l k n ek a K Á T k e r e t é b e n n y ú j t o t t t á m o g a t á s n a g y r é s z e ( k ö z e l 7 0 % -a, é v e s s z i n t e n t ö b b m i n t 5 0 m i l l i á r d f o r i n t ) a k a p c s o l t e r m ß v e k n e k j u t. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s a z U n i ó i r á n y m u t a t á s a i s z e r i n t i s t á m o g a t h a t ó t e r m e l é s i m ó d 1 1 5

116 m i v e l a t ü z e l a n y a g h a t é k o n y h a s zí nt oá s a r é v é n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s h e z h a s o n l ó a n f o n t o s k ö z ö s s é g i é s n e m z e t g a z d a s á g i c é l o k e l é r é s é t s e g í t h e t i e l ( e n e r g i a t a k a r é k o s s á g, e n e r g i a f ü g g e t l e n s é g, k ö r n y e z e t v é d e l e m ). A m a g y a r k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a a z o n b a n, m i n d a t á m o g a t o t t a k k ö r é t, m i n d a t á m o g a t á s m é r t é k é t t e k i n t v e, k o m o l y k é t e l y e k e t é b. r ea s z kt e z d e t b e n a z u n i ó s i r á n y m u t a t á s o k n a k m e g f e l e l e n a k i s k a p c s o l t e r m v e k e t m a g á b a f o g l a l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r a t ö b b s z ö r i t ö r v é n y m ó d o s í t á s o k e r e d m é n y e k é p p e n e g y r e n a g y o b b e r m v e k r e i s k i t e r j e d t. M a m á r o l y a n, a z u n i ó s i r á n y m u t a t á s b a n s z e r e p-o l s 5 0 M W m a x i m á l i s m é r e t e t j e l e n t s e n m e g h a l a d ó m é r e t ( 1a9k0 á r M W b e é p í t e t t k a p a c i t á s ú ) e r m i s r é s z e s ü l h e t a K Á T e l n y e i b l, a m e l y n é l v a l ó s z í n s í t h e t, h o g y t á m o g a t á s n é l k ü l k é p e s l e n n e g ad za s á g o s a n m k ö d n i. A t á m o g a t á s e z é er xt t r a p r o f i t o t e r e d m é n y e z é s / v a g y a t á v f ß t é s k e r e s z t f i n a n s z í r o z á s á t s z o l g á l ó e s z k ö z k é n t m ß. k ö de ig ky i k l e h e t s é g s e m f o g a d h a t ó e l k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t o k a l a p j á n. A t á m o g a t á s f o r r á s á t t e r m é s z e t e s e n a v i l l a m o s e n e r g i-f a o g y a s z t ó k f i z e t i k m e g a m a g a s a b b f o g y a s z t ó i á r a k b a n. A t á v h v i l l a m o s e n e r g i a t a r i f á n k e r e s z t ü l m k ö d k e r e s z t f i n a n s z í r o z á s a m é g a m é l t á n y o s s á g i s z e m p o n t o k a l a p j á n i s k é r d é s e s, h i s z e n e z a z z a l i s j á r, h o g y a s z e g é n y e v i l l a m o s e n e r g i-f a o g y a s z t ó k t á m o g a t j á k n áa l u k g a z d a g a b b t á v f t é s e s l a k á s o k b a n é l k e t. A k a p c s o l t e r m v e k i n d o k o l a t l a n t á m o g a t á s a k ö z v e t e t t e n n e g a t í v h a t á s t g y a k o r o l a m e g ú j u l ó s z e k t o r m e g í t é l é s é r e i s. S o k s z o r u g y a n i s a K Á T t á m o g a t á s á l t a l o k o z o t t f o g y a s z t ó i á r e m e l k e d é s t k i z á r ó l a g a m e g úej ru mleó l é ts n e k t u l a j d o n í t j á k ( n o h a a z c s a k 3 0 % -é r t f e l e l s ) e l l e n s é g e s h a n g u l a t o t k e l t v e a m e g ú j u l ó s z e k t o r f e j l e s z t é s é v e l s z e m b E n n é l i s s ú l y o s a b b p r o b l é m a a z, h o g y a f ö l d g á z a l a p ú k a p c s o l t a k t á m o g a t á s a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k a t h a s z n o s í t ó e n e r g i a t e r m e l é g e gk ye st s z o r í t k i a t á m o g a t á s b ó l. M i n t l á t t u, k l é t e z n e k o l y a n a l t e r n a t í v á k a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s ö s z t ö n z é s é r e v o n a t k o z ó a n, m e l y e k k é p e s e k b i z t o s í t a n i a -r a 2 0v2á0 l l a l t c é l é r t é k e l é r é s é t, u g y a n a k k o r a z é v e s á t l a g o s t á m o g a t á s i g é n y ü k a l a t t a m a r a d a e gji e lve in l l a m o s e n e r g i a t e r m e l k ( t e h á t d ö n t e n a k a p c s o l t a k ) s z á m á r a j u t a t o t t t á m o g a t á s j e l e n l e g i é v e s é r t é k é n e k. A k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s n e k m e g v a n n a k a v i t a t h a t a t l a n e l n y e i, m e l y e k e t a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s t h a s z n á l ó ( b i o g á z, b i o m a s s z a ) t e rem te él n é s i s e s é r d e m e s k i h a s z n á la n i. n a g y o b b h a t é k o n y s á g g a l m ß k ö d t e t h e t k a p c s o l t m e g ú j u l ó e r m ß v e k l é t r e j ö t t é t m i n d e n k é p p e n é r d e m e s ö s z t ö n ö z n i. K u l c s k é r d é s t j e l e n t e z e s e t b e n a g y a k r a n l o k á l i s f t a n y a g b á z i s r a é p í t h e t e r m v e k e s e t é n a h e n e r g i a h a s z nsoás gíát nhaa k t ó a m e g o l d á s a ( l a k o s s á g i t á v f t é s, i p a r i, m e z g a z d a s á g i hs a) s. z n o s í t á 1 1 6

117 6. 2 J a v a s l a t o k A z e l m é l e t i é r t é k e l é s, a n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k á t t e k i n t é s e é s a h a z a i h e l y z e t e l e m a l a p j á n l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e t f i g y e l e m b e v é v e a m e g ú j u l ó e n e r g i als ez se zk t éo sr é rf e j v o n a t k o z ó a n a k ö v e t k e z j a v a s l a t o k a t f o g a l m a z h a t j u k m e g : A z i p a r á g s z e r e p l i é s a z ö s s z e s é r i n t e t t b e v o n á s á v a l e l k e l l k é s z í t e n i e g y o l y a n á t f o g ó s t r a t é g i á, t a m e l y: k o m p l e x e n k e z e l i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s á l t a l é r i n t e t t ; t e r ü l e t e k e t v i l á g os é s r e á l i s a n m e g v a l ó s í t h a t ó j ö v k é p p e l r e n ; d e l k e z i k e g y é r t e l m p r i o r i t á s o k a t h a t á r o z m e g, m e l y n e k s o r á n f i g y e l e m b e v e s z i a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s k ö z v e t e t t g a z d a s á g i, t á r s a d a l m i h a t á s a i t i s, d e s z á m o l a k ö z v e t e t t c é l o k ( p l. f o g l a l k o z t a t á s n ö vé es léét s e s) z oel lg éá rl ó a l t e r n a t í v m e g o l d á s i l e h e t s é g e k ; k e l i s m e g h a t á r o z z a a r a e l é r e n d m e g ú j u l ó e n e r g i a m i x ö s s z e t é t e l é t, e z e n b e l ü l i s k ü l ö n ö s e n - a éh s v i l l a m eo ns e r g i a a r á n y t, v a l a m i n t a z e g y e s t e c h n o l ó g i á k s z e r e p; é t a m e g ú j u l ó e n e r g i a m i x ö s s z e á l lk ío tr á sa az o r s z á g é s a f o g y a s z t ó k t e h e r b í r ó k é p e s s é g é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r e k s z i k a l e g h a t é k o n y a b b m e g o l d á s o k r a ( a z a z a l a p v e t n ea l e g o l c s ó b b m e g ú j u l ó e n e rt ge ir am e l é s t s e g í t i e l, h a c s a k a m e g f e l e l e n a l á t á m a s z t o t t k ö z v e t e t t g a z d a s á g i, t á r s a d a l m i h a t á s on k e m i n d o k o l j á k e g y é b t e c h n o l ó g i á k t á m o g a t ; á s á t ) m e g h a t á r o z z a a c é l o k e l é r é s é n e k e s z k ö z r e n d s z e r é t, k ü l ö n ö s e n a t e r m e l é s t á m o g a t á s á n a k m ó d j a i t é s a s z e k t o r f e j l d é s é t s e g í t i n t é z m é n y. r e n d s z e r t S z ü k s é g v a n e g y o l y a nf e l e l s i n t é z m é n yr e, v a g y i n t é z m é n y i e gmo l d á s r a, a m e l y k é p e s b i z t o s í t a n i, h o g y a s t r a t é g i a i c é l o k m e g v a, l ónsyuolmjo an n a k k ö v e tn i a s z e k t o r f e j l d é s é t é s s z ü k s é g e s e t é n k é p e s h a t é k o n y a n b e a v a t k o z n i. K ü l ö n ö s e n f o n t o s, h o g y a m e g ú j u l ó s z e k t o r á l t a l é r i n t e t t ( s o k s z o r k ü l ö n b ö z t á r c á k h o z t a r t o z ó t ) e r ü l e t e k k ö kz ot oi r d i n á c i ó m e g v a l ó s u l j o n. A k i e m e l t t e r ü l e t e k é n t k e l l k e z e l n i a j e l e n t s m é r t é k b e n u n i ó s f o r r á s o k o n a l a p u l ó b e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k ( e n e r g i a t e r m e l é s, m e z g a z d a s á g b ó l s z á r m a z ó f t a n y a g e l á l l í t á s a, k ö r n y e z e t v é d e l e m k, o ok r+ df i) n á lt m e g v a l ós í t á s á t. A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l éö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é ta s t r a t é g i á b a n m e g h a t á r o z o t t c é l o k h o z a z e l é r n i k í v á n t t e c h n o l ó g i a é s e n e r g i a m i x h e z k e l l i g a z í t a. n i E l k e l l k e r ü l n i, h o g y a s z e k t o r f e j l d é s é t a k ö n n y e b b e l l e n á l l á s i r á n y á b a t ö r t é n h a l a d ájs e l l e m e z e : a m e g l é v v i l l a me on se r g i a ö s z t ö n z r e n d s z e r ( K Á T ) t ú l z o t t m é r t é k a l k a l m a z á s á v a l. M e g k e l l v i z s g á l n i m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r g i á n á l s o k s z o r j e l e n t s e n o l c s ó b b m e g ú j u l ó h t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k l e h e t s é g e i té s e s z k ö z e i t, t á m o g a t á s i r e n d s z e r, h en e r g i a d e c e n t r a l i z á l t f e l h a s z n á l h a t ó s á g a, f o g y a s z t ó k e l é r é s e, s t b

118 A v i l l a m o se n e r g i a e s e t é b e jn a v a s o l j ua k k ö t e l e z á t v é t e l r e n d s z enr eék m e g t a r t á s á t m i v e l e z a l e g h a t á s o s a b b ö s z t ö n z r ö v i d. t A áz vö ol nd b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r r ö v i d t á v ú b e v e z e t é s é t t jn ue k m cl éá l s z e r n e k, e l s s o r b a n a z é r t, m e r t e g y j ó r e n d s z e r k i d o l g o z á s a h o s s z a b b i d t v e s z i g é n y b e, s e b b e n v i s z o n y l a g k e v é s a t a p a s z t a l a t, a mt á skreéksözltt s é g e t m e g e m e l m a g a s a b b b e f e k t e té s i k o c k á z ai t s z i nmt i a t t c s a k m e g f e l e l s t a b i l i t á s m e l l e t t, t eö s b b t éa vn u l á s u t á n m k ö d i k m e g f e l e l e n a p i a c i ö s z t ö n z h a t á. s M e g f o n t o l a n d ó n a k t a r t j u k u g y a n a k k o r, h o gk y Á T a j e l e n l e g i e g y e d i e l b í r á l á s o n a l a p u l ó r e n d s z e r é t f e l v á l t s a e g y n o r m a t í v a b b, t r a n s z p a r e n s, s t a b i lk ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s, z earm e l y e t a z o n b a n f i g y e lmeb e v é v e a t e c h n o l ó g i a i é s k ö l t s é g v i s z o n y o k b a n b e k ö v e t k e z v á l t o z á s o k a t i s, f o l y a m a t o s a n k a r b a n k e l l t a r t a n i. A k ö t e l e z á t v é t e l i á r a k e s e át lé tb ae ln á b a nn a g y o b b m é r t é k ß d i f f e r e n c i á l ár sa l e n n e s z ü k s é g, a m e l y a s t r a t é g i a i c é l k i t z é s n e k ( e l é r e n d t e c h n o l ó g ia -m i x ) m e g f e l e l e n e l s e g í t i a f e j l e s z t e n d t e c h n o l ó g i á k r é s z e s e d é s é n e k n ö v e k e d é s é t, u g y a n a k k o r m i n i m a l i z á l j a a z e x t r a p r o f i t s z e r z é s i l e h e t s é g e k e t. A k a p c s o l t t e r m e l é s K Á-o T n k e r e s z t ü l t ö r t é n t ú l z o t t t á m o g a t á, s áa tz e x t r a p r o f is tz e r z é s i l e h e t s é g e k el t l, e t vi e a t á v h k e r e s z t f i n a n s z í ra o z á s á t l e h e t l e g r ö v i d e b b i d n b e l ü l m e g k e l l s z ü n t. e ta n ig á z m o t o r o s k a p c s o l t e r m v e k c s a k v a l ó b a n i n d o k o l t e s e t b e n k a p j a n a k i l y e n f o r m á n t á m o g a t á s t. A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s t ( b i o g á z, b i o m a s s z a ) h ak sa zp nc ás lo ó l t e r m v e k l é t r e j ö t t é t a z o n b a n ö s z t ö n sö z ün ki s é g e s. K ü l ö n f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a g y a k r a n l o k á l i s f t a n y a g b á z i s r a é p í t h e t e r m v e k e s e t é n a h e n e r g i a h a s z n o s í t h a t ó s á g á n a k ( l a k o s s á g i t á v f t é s, i p a r i, m e z g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s ) m e g o l d á s á r a. L e k e l l b o n t a n i m a e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s u l á s a e l t t á l l ó b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k a ṫ E g y s z e r s í t e n i é s r ö v i d í t e n i k e l l a z e n g e d é l y e z é s f o l y a m a t á t, c s ö k k e n t e n i k e l l a z e h h e z k a p c s o l ó d ó k ö l t s é g e k m é r t é k é t. B i z t o s í t a n i k e l l, h oúg jy o na nz a n l é t r e j ö t t m e g ú j u l ó e r m v eek t ée n s a h á l ó z a t i c s a t l a k o z á s i s z e r z d é s m e g k ö t é s e g y o r staönr t é n j e n, a c s a t l a k o z á s i d í j a k m e g á l l a p í t á s a s o r á n n e t ö r t é n j e n e k v i s s z a é l é s e k

119 7 M e l l é k l e t e k 1. m e l l é k l e t T á m o g a t á s i r e z s i m e k A T Á T Á T B E Z B Z B B G Z B Á T C Y Á T Á T C Z Á T, Z P Á T, Z P D E Á T Á T D K Á T, Z P Á T, Z P E E Á T Á T E L Á T Á T E S Á T, Z P Á T, Z P F Á T, Z P Á T, Z P F I t á m t á m H U Á T Á T I R Á T Á T I T Á T, Z B Á T, Z B L T Á T Á T L U Á T, Z P Á T L V Á T, Z B Á T M T Á T Á T N L Á T Á T P L Z B Z B P T Á T Á T R O Z B Z B S E Z B Z B S K Á T Á T S L Á T Á T U K Z B Á T, Z B F o r r á s I: n f r a p o n t a z E R E F ( / é0s 7 ) a z E R E F ( ) a l a p j á n M e g j e g y z é s : Á T : á t v é t ei l t a r i f a Z P : z ö l d p r é m i u m Z B : z ö l d b i z o n y í t v á n y t á m : k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t f i s k á l i s t á m o g a t á s 1 1 9

120 2. m e l l é k l e t E s z k ö z ö k a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e r-t geira m e l é s ö s zö tn z é s é r e k ö z v e t l e n p é n z ü g y i t á m o g a t á s t á m o g a t á s t e r m e l k n e k b e r u h á z á s i t á m o g a t á s p é l d á k A T, D E, E S, I T, N L, S K E S, B E, F I, U K k ö z v e t e t t f i s k á l i s t á m o g a t á s a d ó -, h i t- e él s d í j k e d v e z m é n y e k a d ó - é s d í j c s ö k k e n t é s E S, F, P L a d ó - é s d í j m e n t e s s é g g y o r s í t o t t l e í r á s a d ó h i t e l k e d v e z m é n y e s h i t e l B E, E S, N L, P L, U K P L, R O F P L s z a b á l y o z á s k ö t e l e z á t v é t e l i á r A T, C Z, D E, E S, F I, H U á t v é t e l i k ö t e l e z e t t s é g k i s z a b á s a A T, C Z, D E, E S, F I, H U, F, P L h o z z á f é r é s s z a b á l y o z á s B E, C Z, D E, P L e n g e d é l y e z te t é s, é p í t é s i e l í r á s o k D E, E S, m e n n y i s é g i k o r l á t o z á s k v ó t a, z ö l d b i z o n y í t v á n y B E, I T, P L, R O, U K k a p c s o l ó d ó s z o l g á l t a t á s o k a z á l l a m t ó l K + F t e v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a k ö l t s é g a l a t t i á r o n N L e x t e r n á l i s k ö l t s é g e k k e z e l é s e k i b o c s á t á s i k v ó t a r e n d s z e r A T, N L F o r r á s : I n f r a p oa n t C M S ( ) a l a p j á n 1 2 0

121 3. m e l l é k l e t P é l d á k a m e g ú j u l ó k t á m o g a t á s á r a a n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t b a n N é m e t o r s z á g A n é m e t m e g ú j u l ó e n e r g i a p o l i t i k a g e r i n c é t a k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r a d j a. A n e m z e t k ö ö s s z e h a s o n l í t á s o k S p a n y o l o r s z á g é s D á nmiea l l e t t N é m e t o r s z á g o t s z o k t á k j ó p é l d a k é n t e m l í t e n i a k ö t e l e z á t v é t e l m k ö d é s é r e. T é n y, h o g y a t á m o g a t á s i r e n d s z e r b e v e z e t é s e ó t N é m e t o r s z á g b a n j e l e n t s e n n t t e k a m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o k. A z o k s á g i h a t á s t s o k t a n u l m á n y v i z s g á l j a, e z e k r e a k ö v e t k e z e z e at lb fe en j v i s s z a t é r ü n k. A n é m e t s z a b á l y o z ó h a t ó s á g f i x á t v é t e l i á r a t á l l a p í t m e g a s z é l, a v í z, a n a p, a b i o m a b i o g á z é s a g e o t e r m i k u s h b l s z á r m a z ó v i l-e lna em ro gs i a s z á m á r a. A t a r i f a f ü g g a z 1 5 e r f o r r á s t í p u s á t ó l, a t e r m e l e g y s é g k a p a c i t á s a iitnót l a v atlearm m e l e g y s é g k o r á 1 t. ó l A h e l y i á t v i t e l i r e nüd zs ez me er l t e t k n e k k e l l a m e g ú j u l ó e n e r g i á t á t v e n n i e a t e r m e l k t l, e m e l l e t t a z a r e n d s z e r ü z e m e l t e t, a k i l e g k ö z e l e b b v a n a z ö l d t e r m e l h ö z k ö t e l e h á l ó z a t á b a b e e n g e d n i a z t. A z ö s s z e k a p c s o l á s k ö l ta s é gzeöilt d t e r m e l n e k k e l l v i s e l n i e, i l l e t v e a h á l ó z a t h a s z n á l a t é r t é v e s l d í fj ia zt e tkneil e a z á t v i t e l i ür ze en md es lz te re t k n e k. A k i e m e l t e n k e z e l t t e n g e r i s z é l e r m v e k e t m é g k e d v e z b b s z a b á l y o z á s s e g í t i. E s e t ü k b e n a z r e n d s z e r ü z e m e l t e t k f e l a d a t a a z e r m bv e k ö t é s e a h á l ó z a t b a, i l l e t v e a s z é l e r m v e k r e a l a c s o n y a b b h á l ó z a t h a s z n á l a t i d í j a k v o n a t k o z n a k, m i n t a t ö b b i t í p u s ú e n e r g i a t e r m e l r e. A n é m e t m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r s a j á t o s s á g a, h o g y a z á t v é t e l i t a r i f á n f e l ü l a z á l m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k kt öt z ö é s m e g h a t á r o z o t t i d e i g á r p r é m i u m o t n y ú j t b i z o n y o s m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a u t á n. A s z é l e n e r g i a e s e t é b e n p é l d á u l ú n. k e z d é s á r p r é m i u m v a n é r v é n y b e n a s z á r a z f ö l d i t e r m e l e g y s é g e k s z á m á r a a b e r u h á z á s e l s é v é b e n, a t e n g e r i t e r m e l e g y s é g e k é eb se en t a b e r u h á z á s e l s 1 2 é v é b 3 e. n A b i o g á z e r m v e k s z á m á r a ú n. i n n o v á c i ó s t e c h n o l ó g i a i á r p r é m i u m o t b i z t o s í t a z á l l a m a k a p a c i t á s m é r e t é t l é s a z ü z e m b e á l l í t á s i d e j é t l f ü g g e n, m í g b i z o n y o s t í p u s ú b e é p í t é s m e g o l d á s o k e s e t é n a n a p e l e m e k s z á m á r a i s l ae th ó í v kh i e g é s z í t á r p r é m i u m A n é m e t á t v é t e l i t a r i f a r e z s i m d e g r e s sa z í tv a, r i f a c s ö k k e n é s ü t e m é t é s m é r t é k é t a z e r f o r r á s o k t í p u s a, a t e r m e l e g y s é g e k ü z e m b e h e l y e z é s é n e k i d e j e é s a k a p a c i t á s n a g y s á g s z e r i n t d i f f e r e n c i á l t a n á l l a p í t j a m e g a s z a b á l yuol z áa s. 2 0P0é4 l déá s k ö z ö t t f e l ú j í t o t t, 5 M W k a p a c i t á s f e l e t t i v í z e r m v e k s z á m á r a é v e n-k t ae l 1 c% s ö k k e n a z á t v é t e l i t a r i f a, a é s k ö z ö t t ü z e m b e h e l y e z e t t s z é l e r m v e k s z á m á r a é v e-k n ta e l 2 c % s ö k k e n, a u t á n i s z á r a z f ö l d i e g y s é g e k s z á m á r a é v e n-k tae l, 1 % m í g a t e n g e r i e g y s é g e k s z á m á r a é v e n t e 5 % -k a l c s ö k k e n i 5g M i n é l ö r e g e b b a z e r m, a n n á l a l a c s o n y a b b a z á t v é t e l i á r C M S ( ) A p r é m i u m o k n a g y s á g a a s z e r i n t i s d i f f e r e n c i á la t, t ehr om ge y l e g y s é g e k e t m i k o r á l l í t o t t á k ü z e m b e E R E F ( ) K i v é t e l e z a l ó l a g e o t e r m i k u s e n e r g i a, m e l l y e l s z e m b e n n e m a l k a l m a z n a k t a r i f a c s ö k k e n t é s t E R E F ( ) 1 2 1

122 A n é m e t s z a b á l y o z á s a z á t v é t e l i i d h o s s z á t i s p o n t o s a n m e g h a t á r o z z a a t ö r v é n y b e n é s u g y a n a z o k b a n a d i m e n z i ó k b a n d i f f e r e n c i á l j a, m i n t a t a r i f a n a g y s á g á t v a g y a t a r i f a c s ö k k e n t é s m é r t é ék és t ü t e m é t. A v í z e n e r g i a e s e t é b e n a é s k ö z ö t t ü z e m b e h e l y e z e t t é s f e l ú j í t o t t, 5 M W k a p a c i t á s a l a t t i e g y s é g e k r e 3 0 é v e n á t é r v é n y e s a k ö t e á t v é t e l, m í g a z 5 M W f e l e t t i k a p a c i t á s ú a k r a 1 5 é v. A z ú j o n n a n é p ü l 5 M W k a p a c i t á s a l v í z e r m v e k s zmá á r a 2 0 é v, a z 5 M W h f e l e t t i e g y s é g e k r e 1 5 é v a g a r a n t á l t á t v é t e l i i d ó t a é p ü l t s-, z é lb i o g á-, z b i o m a s s z-, a n a p- é s g e o t e r m i k u s e r m v e k r e e g y s é g e s e n é v á t v é t e l t g a r a n t á l a n é m e t á l l a m. N é m e t o r s z á g b a n ó t a m k ö d i k a k ö t e l e z á t v é t e l r re e n. d s A z e k e z d e t i i d s z a k b a n a r e n d s z e r ü z e m e l t e t k a m e g ú j u l ó e n e r g i á t a k i s k e r e s k e d e l m i -á éá r t 9 v0 o% l t a k k ö t e l e s e k á t v e n n i. E z a s z a b á l y o z á s m e g e m e l t e a h a g y o m á n y o s e n e r g i a t e r m e l é s k ö l t s é g é t, h i s z e n a z á t v e v k e t m a g a s a b b á t v é t e l i á r r a k ö t e l e z t e, m iá nt t e a l ás la lj í t á s i k ö l t s é g e i k. A z e n e r g i a p i a c 9-a8 s l i b e r a l i z á c i ó j a u t á n a p i a c i á r a k c s ö k k e n é s é v e l a z á t v é t e l i á r a k i s c s ö k e z d t e k, a m i v e s z é l y e z t e t t e a m e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k m e g t é r ü l é s é t. -e s A e n e r g i a t ö r v é n 1 y 5 8 h ú s z é v r e f i x á t v é t e l i á r a t h a tmáerg o za o t mt e g ú j u l ó k s z á m á r a b e n e g y t ö r v é n y m ó d o s í t á s s a l t o v á b b i 2 0 é v r e g a r a n t á l t a a z á t v é t e l t a n é m e t k o r m á n y a z ú j o n n a n é p ü l t m e g ú j u l ó k a p a c i t á s o k s z á m á r a. A m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k p i a c i á r a f o l y a m a t o s a n n t t e k a z u t ó b b i t í z é v b e n : é s 2 0 k ö z ö t t á t l a g o s a n 4 4 %-k a l. A t e n g e r i s z é l m a j d -k a6 l 5,% a b i o m a s s z a 4-k 4 a% l n t t, a s z á r a z f ö l d i s z é l l é n y e g é b e n n e m v á l t o z o t t, a -k n aap l 1c5 s% ö k k e n t u g y a n, d e í g y i s k i e m e l k e d e n m a g a s m a r a d t a t ö b b i e r f o r r á s h o z k é p e sa t. t a r i f á k n ö v e k e d é s é v e l a m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r e g y r e n a g y o b b r a d a g a d t : n y o l c é v a l a t t 1, -r 6 óml i l9 l i á r d m i l l i á r d -r a. A n a p e n e r g i a m e s s z e a l e g m a g a s a b b t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l N é m e t o r s z á g b a n : a m e g ú j u l ó k k ö z ö t t c s u p á n 6, 2 % a r é s z e s e d é s e, a k ö t e l e z á t v é t e l k e r e t é b e n a z á l l a m i t á m o g a taák s n a z o n b a n a 2 4, 6 -á % t v i s z i e l. Ö s s z e h a s o n l í t á s k é p p e n a v í z e n e r g i a a m e g ú j u l ó k -á 7 % t a d j a, a t á m o g a t á s n a k a z o n b a n c s a k a -á t 4, k2 a% p j a E R E F ( ) E r n e u e r b a r-e e n e r g i e n-g e s e t z ( E E G ) F r o n d e l-r i t t e-s r c h m i d t -V a n c e ( ) b e n 4 3, 0 1 / M W h v o l t a n a p á t v é t e l i t a r i f á j a, m í g a t e n g e r i s z é l é 1 5 / M W h, a s z á r a z f ö l d i s z é 9, 2 / M W h, a b i o m a s s z á é p e d i g 1 4, 7 / M W h F r o n d e l-r i t t e-s r c h m i d t -V a n c e ( ) 1 2 2

123 1. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i i d s o r a N é m e t o r s z á g b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) é s k ö z ö t t t ö b b m i n t k é t s z e r e s é r e n t t a m e g ú j u l ó k b ó l s z á r m a z ó e n e r g i a t e r m e l é s a r á n y a a t e l j e s e n e r g i a t e r m e l é s b e n, a m i a z e r r e v o n a t k o z ó c é l k i t z é j ó v a l t ú l s z á r n y a l t a A. m e g ú j u l ó k t é r n y e r é s e e l s s o r b a n a n u k l e á r i s e n e r g i a é s a s z é n a l a p ú e n e r g ia t e r m e l é s c s ö ke kn é s e m e l l e t t m e n t v é g b e ( l á. s d á b1 r a ). A l e g j e l e n t s e b b m e g ú j u l ó e r f o r r á s a s z é l ( 6, 4 % ), a b i o m a s s z a é s a b i o g á z ( 5 % ) v a l a m i n t a A vní az p e( n4 e, r3 g% i) a. r é s z e s e d é s e m é g b a n i s e l h a n y a g o l h a t ó v o l t : c s u p á n -á t 0, 6 t% e t t e k i a t e l j e s e n e r g i a t e r m e l é s n e k ( l á s d. 2á b r a ). A l e g n a g y o b b n ö v e k e d é s t a s z é l e n e r g i a t e r é n p r o d u k á l t a a z o r s z á g, m e l l y e l a v i l á g ö s s z e s s z é l e n e r g i a k a p a c-á i t á sbai rnta ok k o1 l/ t6a b e n B á r a n é m e t v i l l a-e m on se r g i a p i a c o n a n a p e l h a n y a g o l h a t ó a r á n y t k é p v i s e l, k a p a c i t á s a i m e g h á r o m s z o r o z á s á v a l 2 0-r 0a 8 m é g i s a v i l á g n a p e n e r g i a k a p a c i t á s a i n-a k 4 2 % á t b i r t o k o l t a a z o r s z á g r e t e r v e z t é k a m e g ú j u l ó k a r á n y á t -r 1 2 a, 5 n% ö v e l n i, a z o n b a n 2 -b 0 0a8n m á r e l é r t é k a 1 6,-o3 t % b a n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s 9-á 0 t % a s z é l, a b i o m a s s z a é s a v í z a d t a N é m e t o r s( zf ár go bn ad n e-. l R i t t e-s r c h m i d t -V a n c e [ ]) I E A ( a ) E z z e l a z U S A u t á n a m á s o d i k l e g n a g y o b b s z é l e n e r g i a k a p a c i t á s o k k a l r e n d e la k elz e t t o rnsézm áegt o r s z á g F r o n d e l-r i t t e-s r c h m i d t -V a n c e ( ) 1 2 3

124 2. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o s z l á s a N é m e t o r s z á g b a n, é s ( % ) n u k l e á r i s 2 9, 4 1 % s z é l v í z 1, 6 3 % 4, 5 1 % n a p 0, 0 2 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 1, 7 5 % s z é n 5 2, 7 5 % v í z 4, 3 3 % n u k l e á r i s 2 3, 4 5 % s z é l 6, 3 8 % n a p 0, 6 3 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 4, 9 6 % s z é n 4 5, 1 0 % f ö l d g á z 9, 1 0 % o l a j 0, 8 3 % f ö l d g á z 1 3, 5 8 % o l a j 1, 5 6 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k. S p a n y o l o r s z á g A s p a n y o l á l l a m ó t a t á m o g a t j a v a l a m i l y e n f o r m á b a n a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t. A s p a n y o l m e g ú j u l ó ö s z t ö n sz i é r e n d s z e r b e n k e z d e t e k t l j e l e n v a n a p i a c i á r f e l e t t i p r é m i u m v a l a m i l y e n f o r m á j a, a z e l s i d b e n a z o n b a n m é g n e m v o l t á t f o g ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r b e f o g l a l v a a m e g ú j u l ó ö s z t ö n z é s. A z -e1s 9 9v 7i l l a m o-e sn e r g i a t ö r v é n y a z E U-s i r á n y e l v e k e t m e g e l z v e c é l kt i z é s k é n t h a t á r o z t a m e g, h o g y 2-r0 e 1 0 a s p a n y o l e n e r g i a t e r m e l é s % á t m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k b ó l k e l l f e d e A z n i c. é l m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n -b 1 9a 9n 8 o l y a n z ö l d p r é m i u m r e n d s z e r t h o z t a k l é t r e, m e l y b e n a m e g ú j u l ó k á t v é t e l i á r-e a n a e r vg i la l a m o s á t l a g o s p i i a c á r á n a k é s e g y d i f f e r e n c i á l t p r é m i u m n a k a z ö s s z e g e ó t a a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l k v á l a s z t á s á r a b í z z á k, h o g y k ö t e l e z á t v é t e l v a g y z ö l d p r é m i u m k e r e t é b e n k í v á n j á k i g é n y b e v e n n i a z á l l a m i t á m o g a t á s2 t b e n ú j r a f o g a l m a z t á k i l l e t v e k i e g é s z í t e t t é k k oa r á b b i c é l k i t z é s t : -r 2 0e 1 0a t e l j e s e n e r g i a f o g y a s z t á s n a k l e g a l á-á b t b 1 2 % v a l a m i n t a t e l j e s v i l l a m o s e n-t eer rg mi ea l é s l e g a l á b b 2 9,-á 4 % t m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k b ó l k e l l f e d e z n i. A z ú j c é l k i t z é s e k a t á m o g a t á s i r e z s i m ú j r a s z a b á l y o z á s á t i s m a g a u t á n v o n t á k, m i n e k n y o m á n b e n k i a l a k u l t a s p a n y o l m e g ú j u l ó ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r m a i s C M S ( ) A z e n g e d é l l y e l r e n d e l k e z t e r m e l k v á l a s z t h a t n a k, h o g y a p i a c i á r a k h o z i g a z í t o t t p r é mg iy u m á r o n v a g y e k ü l ö n s z e r z d é s b e n l e f e k t e t e t t á t v é t e l i t a r i f a m e l l e t t a d j á k e l a ám t e. g ú A j u lp ó r é me in ue m r g in a g y s á g á t a z ú n. r e f e r e n c i a p r é m i u m h o z i g a z í t j á k, m e l y e t r e n d e l e t b e n h a t á r o z n a k m e g, é v e n t e f e l ü l v i z s g á l j á k n ö v e k e d é s i ü t e m é t p e d i g e l r e m e g h a t á r o z z á k. A p r é m i u m m i n i m u m é s m a x i m u m s z i n t j é t a k o r m á n y s z a b j a m e g a t e c h n o l ó g i á k v á l t o z á s á nf aü k g g v é n y é b e n. A p r é m i u m n a g y s á g á t a z e n e r g i a p i a c i á r á b ó l v a l a m i n t a m i n i m u m é s a m a x i m u m s z i n t b l s z á m o l j á k. ( C M S, ) S a n t o s ( ) R e a l D e c r e t o /

125 é r v é n y b e n l é v r e n d s z e r e 1 7 t 2 h a a t n a k k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d p r é m i u m k ö z ö t t. K i v é t e l e z a l ó l a n a p e n e r g i a, m e l y e t c k ö t e l e z á t vt ée l k e r e t é b e n l e h e t t á m o g a t n i, i l l e t v e a t e n g e r i s z é l e n e r g i a, m e l y e t p e d i g c p r é m i u m á r a s r e n d s z e r b e n. A p r é m i u m o k é s a z á t v é t e l i t a r i f á k n a g y s á g á b a n i s d i f f e r e n c i á l a s p a n y o l s z a b á l y o z á s e r f o r r á s t í p u s a é s a t e r m e l e g y s é g k a p a c i t á s á n a k n a g y siá ng t a. sa z e rt á m o g a t á s i r e n d s z e r d e g r e s s z í v, m i n d a z ö l d p r é m i u m, m i n d p e d i g a z á t v é t e l i t a r i f a e s e t é b e n. t á m o g a t á s i i d s z a k k é t r é s z r e b o m l i k m i n d e n e r f o r r á s é s m i n d e n k a p a c i t á s n a g y s á g e s e t é b e n, a m á s o d i k s z a k a s z b a n a l a c s o n y a b b a k a p r é m i u m o k i l l e t v e a á k, t a rviafg y t e l j e s e n m e g s z n n e k. A 1 0 M W k a p a c i t á s n á l k i s e b b v í z e r m v e k e s e t é b e n p é l d á u l 2 5 é v u t á n a t a r i f a 1-k 0 a% l, a p r é m i u m 4 6 -k% a l c s ö k k e n, a s z á r a z f ö l d i s z é l e r m v e k e s e t é n 2 0 é v u t á n a t a r i f a 1-k 6 a% l c s ö k k e n, m í g a p r é m i u m 2 0 é v u t á n t e l j e s e n m k e. g skz i vn éi t e l e z a l ó l a n a p e l e m e s e n e r g i a t e r m e l é s é s a t e n g e r i s z é l-t e ne er rm ge il aé s. A z e l b b i e s e t é b e n k a p a c i t á s k o r l á t m e l l e t tc s u p á n 2 5 é v r e v a n n a k m e g h a t á r o z v a a t a r i f á k. A z u t ó b b i e s e t b e n p e d i g n e m c s ö k k e n a p r é m i u m 2 0 é v u t á n s e m. A k ö t e l e z á t v é t e s l a é z ö l d p r é m i u m r e n d s z e r é t k ö z v e t e t t p é n z ü g y i t r a n s z f e r e k k e l i s k i e g é s z í t i a s p a n y o l s z a b á l y o z á s. A m e g ú j u l ó b e r u h á z á s o k s z á m á r a t á r s a s á g i a d ó c s ö k k e n t é s t a d n a k i l l e t v e a h e l y i ö n k o r m á n y z a t o k s z i n t j é n i s v á l t o z a t o s f o r m á i l é t e z a z a d ó k e d v e z m é n y e k n e k é s a d ó c s ö k k e n t é s e k n e k. A z o r s z á g a d o t t s á g a i n a k m e g f e l e l e n a s p a n y o l e n e r g i a p o l i t i k a é v e k ó t a a n a p e n e r g i á t k e z e l i k i e m e l t h e l y e n a m e g ú j u l ó k k ö z ö t t. -ea s 2 k0 i0 r7 á l y i r e n d e l e t k ü l ö n ö s ea n z e r e d m é n y e k t a n ú s á g a a l a p j á n t ú l z ó a n k e d v e z f e l t é t e l e k e t s z a ba o t tn a p e n e r g i a s z á m á r a. A e 7 s s z a b á l y o z á s a l a p j á n a n a p e n e r g i á r a k i u g r ó a n m a g a s á t v é t e l i t a r i f á k v o l t a k é r v é n y b e n s z é i g, a s z a b á l y o z á s k o r r e k c i ó j á i g. M í g a k i s v í z e r m v e k s z á m á 8 0, 6 1 / M W h, a s z á r a z f ö l d i s z é l e r m v e k s z á m á r a 7 5, 6 8 / M W h, b ei go ym ea s s z a t í p u s o k s z á m á r a 1 6 4, 2 1 / M W h, i l l e t v e e g y e s b i o g á z t í p u s o k s z á m á r a 1 3 5, 0 6 / M W h v o l t a z á t v é t e l i t a r i f a, a d d i g a k i s n a p e l e m e k u t á n 4/ 5M5 W, h1 3 -t g a r a n t á l t a s p a n y o l á l l ae m z. e n t ú l m s z a k i -é p í t é s i e l í r á s o k o n k e r e s z t ü l i s ö s z t ö n ö z t é k a e k n atpe rl jeem d é s é t : m i n d e n ú j é p í t é s é s f e l ú j í t o t t é p ü l e t m-ee l le ág tv áí sz á n a k % -á t n a p e n e r g i á b ó l k e l l n y e r n i s z e p t e m b e r é b e n k e r ü l t s o r a t á m o g a t á s i r e n d s z e r k i s e b b k o r r e k c i ó j á r a a n a pse-h n eí r gh ie a d t h í r e f e l f u t á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n. E r r e k é s b b v i s s z a t é r ü n k A z ö l d p r é m i u m o p c i ó j a c s a k k o r l á t o z o t t i d e i g, v é g é i g v e h e t i g. é nj ya bn e u. á r 2 0e 1l 3s e j é t l a z ö l d p r é m i u m o s o k r a i s k ö t e l e z á t v é t e l l e s z é r v é n y b e n Á l t a l á b a n 1 5, 2 0 v a g y 2 5 t áén v. u A n a p e n e r g i á r a v o n a t k o z ó s z a b á l y o z á s s z e p t e m b e r é b e n m ó d o s u l t : e k k o r l e t t e k b e v e z e t v e a k a p a c i t á s n a g y s á g o n k é n t e l t é r k a p a c i t á s s a p k á k, m e l l y e l a n a p e n e r g i a t ú l b u r j á n z á s á t k í v ái n j a m e g f é k e z n s p a n y o l s z a b á l y o z á s s z e ó t a. E r r l b v es bd b em n é g l ák é s b b E R E F 2( ) E R E F ( ) A z é p ü l e t m e l e g v-ií gz é n y é n e k é s a f ö l d r a j z i e l h e l y e z k e d é s é n e k f ü g g v é n y é b e n C M S ( ) 1 2 5

126 3. á b r a : A n a p e n e r g i a k a p a c i t á s b v ü l é s e S p a n y o l o r s z á g b-2 a n k 4ö z ö t t F o r r á s : E R E F ( ) A s z a b á l y o z á s b e v e z e t é s e u t á n a n a p e l e m e k p í t eé ls e r ö v i d i d n b e l ü l h i h e t e t l e n ü l m e g u g r o t t : é s k ö z ö t t a b e t e l e p í t e t t k a p a c i t á s o k n a g y s á g a t ö b b m i n t ö t s z ö r ö s é r e n t t M W -r ó l M W-r a ( l á s d. 3 á b r a ). E z z e l m á r -r 2 a 0 0 8m e s s z e t ú l s z á r n y a l t á k a 2-r 0 1e 0 k i t z ö t t n M Wy i b e é p í t e t t k a ip ta cá s r a v o n a t k o z ó c é l s z á m o t. A n a p e l e m e k t ú l b u r j á n z á s a v a l ó j á b a n a k o r m á n y z a t o t é s a z i l l e t é k e s h a t ó s á g o k a t i s m e g l e p t e, k o m o l y f e n n a k a d á s o k a t o k o z v a a z a d m i n i s z t r á c i ó s e l j á r áa s b as n p. a n y o l t a r i f a r e n d s z e r v á r a t l a n e r e d m é n y e i t é s a n n a k v á r h a t ó k ö v e et ik t e z ma z é n yu t ó b b i é v e k b e n t ö b b t a n u l m á n y v i z s g á l t a, e r r e a k ö v e t k e z a l f e j e z e t b e n v i s s z a t é r ü n k. A n a p e n e r g i t ú l f u t á s á t s z é n k o r r i g á l t a a s p a n y o l k o r m á n y a t a r i f á k v i s s z a v á g á s á v a l ( a n a p e l e m e k e s e t é b e n p é l d á u l a 4 5 5, 1/ 3 M W h h e l y e t t / M W h ), i l tl ve e a z é v e n t e m a x i m á l i s a n t e l e p í t h e t ú j k a p a c i t á s o k r a v o n a t k o z ó k a p a c i t á s s a p k á k b e v e z e t é s é v e l ( a k i n a p e l e m e k e s e t é b e n 2 6, 7 M W ). A n a p e n e r g i a m e g l ó d u l á s a m e l l e t t a s p a n y o l ö s z t ö n z é s i p o l i t i k á n a k k ö s z ö n h-ee t s e n a 9 0 é v e k v é g e ó t a e g y r e n a g y o b b r é s z t í tha an sa k k i a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k a v i l l a m o-s e n e r g i a t e r m e l é s b l, b á r m e g k e l l j e g y e z n i, h o g y a -f fe öl lh da gs áz zn á l á s n ö v e k e d é s e m é g j e l e n t s e b b n ö v e k e d é s t u mt a t o t t a z e l m ú l t é v b e n (. 4 á b r a ) é s k ö z ö t t a s z é l e n e r g i a p r o d u k á l t a a l e g n a g y o b b e kneödvé s t : 2, 1 -r % ó l 1 0, 1 -r % a n t t a r é s z e s e d é s e a t e l j e s s p a n y o l v i l l a m o s e n -t e regri mae l é s b e n. A n a p e n e r g-t i ae r m e l é s m u t a t o t t m é g 1 8 j e l e n t s e b b n ö v e k e d é s t a z i d s z a k b a n : n u l l á r ó-r l a 0 n, 8 t% t a r é s z e s e d é 1 s. e A f ö l d g-á z f e l h a s z n á l á s n ö v e k e d é s i ü t e m é t c s a k a s n a p séz é l e n e r g i a t u d t sa z átrúnly a l n i a z u t ó b b i 1 0 é v b e n ( 5.á b r a ) E R E F ( ) A t ö b b i e n e r g i a t í p u s á t v é t e l i á r a á t l a g o s a n / c Ms Wu hp á -v n a3 l c s ö k k e n t E z t l é n y e g é b e n k é t é v a l0a0t 6t -t, ó2l p r o d u k á l t a

127 4. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i i d s o r a S p a n y o l o r s z á g b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) 5. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o s z l á s a S p a n y o l o r s z á g b a n, é s ( % ) v í z 1 4, 1 6 % s z é l 2, 0 9 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 0, 9 4 % s z é n 3 6, 0 4 % v í z 8, 3 8 % s z é l 1 0, 1 9 % f o s s z i l i s n a p h u l l a d é k e g y é b 0, 8 1 % 1, 3 9 % 0, 1 0 % s z é n 1 5, 2 1 % o l a j 5, 7 9 % n u k l e á r i s 2 7, 7 1 % n u k l e á r i s 1 9, 0 2 % f ö l d g á z 9, 0 0 % o l a j 1 0, 0 7 % f ö l d g á z 3 9, 1 1 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a a) l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k

128 A u s z t r i a b e n f o g a d t a e l a z o s z t r rá vk é nt yö h o z á s a m e g ú j u l ó v i l l a-e m on se r g i a t ö r v é n y t. E z a k ö v e t k e z c é l k i t z é s e k e t f o g a l m a z t a m e g -r2 e 0 : 1 0 a z e n e r g i a t e r m e l é s 7 -á 8, n1 a% k m e g ú j u l ó b ó l k e l l s z á r m a z n i a, i l l e t v e a k i s t e l j e s í t m é n y v í z e r m v e k r é s z e s e d é s é n e k e l k é r n i e a 9 -o % t a t e l j e s v i l l-ea nm eo rs g i a t e r m e l é s b e n. A c é l o k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n a -e 2 0s 0 2o s z t r á k v i l l a-e m on se r g i a t ö r v é n y k e r e t é b e n k ö t e l e z á t v é t e l i r e n d s z e r t v e z e t e t t b e a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k t á m o g a t á s á r a. A z á t v é t k ö t e l e z e t t s é g t e l j e s í t é s é r e e g y k ö z p o n t i e l o s z t ó s. z e r Zv öe lt d ( Vú in l l a m-e ons e r g i a K ö z p o n t ) h o z o t t l é t r e a k o r m á n y z a t. E n n e k a z a f e l a d a t a, h o g y f e l v á s á r o l j a a z ö s s z e s v i l l a m o s-e n e r g i á t a p i a c o n e g y m e g h a t á r o z o t t á t v é t e l i á r o n, m a j d t o v á b b a d j a a z t a v i l l a m o s-e n e r g i a k e r e s k e d k n e k e g y f i x ú n. t r a n s z f e r á rá ot n v. é t Ae zl i á r é s a t r a n s z f e r á r k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g a z ú n. m é r é s i d í j t ó l v a l a m i n t a z e r f o r r á s t í p u s á t ó l f ü g g. A m é r é s i d ö s s z e k a p c s o l á s s z i n t j é t l é s a k a p a c i t á s n a g y s á g á t ó l f ü g g e n h a t á r o z z á k m e g m é r é s i p o n t o n k é n t é s e r f o r r-t áís p u s o n k é n t e l t é r e n. t ö A r v é n y h é t k a p a c i ts áz si n t e t k ü l ö n b ö z t e t m e g, m e l y e k h e z é v e s d í j m a x i m u m o t r e n d e l. E z a l ó l c s a k a s z é l é s a g e o t e r m i k u s e n e r g i a k i v é t e l, a h o l a z á t v é t e l i á r a t a k a p a c i t á s o k t ó l f ü g g e t l e n ü l, e g y s é g e s s z i n t e n á l l a p m e g. A k ö t e l e z á t v é t e l t a z á l l aém v r 1e 5 g a r a n t á l j a a k i s v í z e r m v e k i l l e t v e 1 0 é v r e a n a g y v í z e r m v e k, a s-, z é la b i o m a s s - z a é s a b i o g-, á z a n a- p é s a g e o t e r m i k u s e r m v e k s z á m á r a. A z o s z t r á k á t v é t e l i r e n d s z e r d e g r e s s z í v a b i o m a s s z a, a b i o g á z, a n a p é g e o t e r m i k u s e n e r g i a s z á m á r a : ta vz é táe l 1 1. é v é b e n a t a r i f á n a k m á r c s a k -a, a a 7 5 1% é v b e n p e d i g m á r c s a k a z 5-a 0 % j á r a t e r m e l k n e k. A k i s v í z e r m v e k p r i o r i t á s a n e m c s a k a c é l k i t z é s e k s z i n t j é n, h a n e m a t á m o g a t á s i r e n d s z e r k a l i b r á l á s á b a n i s m e g j e l e n i k, a h o g y r á j u k n e m d e g r e s s z í vt a r i f a v o n a t k o z i k, i l l e t v e, h o g y a z o s z t r á k á l l a m h o s s z a b b á t v é t e l i i d t g a r a n t á l s z á m u k r a. A z o s z t r á k á l l a m k ö z v e t l e n m ó d o n i s t á m o g a t j a a m e g ú j u l ó k a t -2: 0 1a 0 -e 2 0s 0 7i d s z a k r a m i l l i ó -t k ü l ö n í t e t t e l a z e n e r g i a p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t o s c éh la ot k é k okn öy l t s é g m e g v a l ó s í t á s á r a. E z t a z a l a p o t e l s s o r b a n k ö r n y e z e t v é d e l m i t e c h n o l ó g i á k k a l é s a k l í m a v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r a é s f e j l e s z t é s e k r e, k ö z l e k e d é s s e l k a p c s o l a t o p r o j e k t e k e l l e n d í t é s é r e v a l a m i n t f e n n t a r t h a t ó e n e r g e t i k a i t e c h n o l ó g i á ák r a k i d o l g o z á s f o r d í t j á k n y a r á t ó l a k i s k a p a c i t á s ú n a p e l e m e k i s k i e m e l t b e r u h á z á s i t á m o g a t á s b r é s z e s ü l n e k. A a s z ö l d v i l l a m-e ons e r g i a t ö r v é n y b e v e z e t é s e u t á n l á t v á n y o s n ö v e k e d é s n e k i n d u l t a m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s, e l s s o r b a n a h a g y o m á n yfoos s, s z i l i r s f eo r á s o k k á r á r a. ( 6 á b r a ) é s k ö z ö t t a s z é l e n e r g i a p r o d u k á l t a a l e g n a g y o b b n ö v e k-r e dó él s t : 0, 2 % 3 % -r a n t t a r é s z e s e d é s e a t e l j e s n e m z e t i v i l l a m-t o se er nm e rl gé is ab e n. A f o s s z i l i s h u l l a d é k o k ( e z e n b e l ü l f l e g a b i o m a s s z a ) i s m a j d h á r o m s ze ok re od s é s t n öé vr t e e l a z e l m ú l t é v t i z e d b e n. ( 7á b r a ). A k i s v í z e r m v e k p r i o r i z á l á s a m i a t t k i s e b b k i s z o r í t ó h a t Ö k o s t r o m g e s e t z C M S ( ) C M S ( ) E R E F ( ) C M S ( ) 1 2 8

129 j e l e n t k e z e t t a n a g y k a p a c i t á s ú v í z e r m v e k r e v o n a t k o z ó a n, m e l y n e k a z l e t t a z e r e d m é n y e, h o g y á t m e n e t i l e g v i s s z a e s e t t a v í z e n e r g i a r é s z e s e d é s e s a v i lt le al mj o s e n e r g-i a t e r m e l é s b e n. H a k i s t e r m e l e g y s é g e k r e v o n a t k o z ó c é l k i t z é s t s i k e r ü l t e l j e s í t e n A u s z t r i á n a k, a k k o r a v í z e n e r g i a r é s z e s e d é s e a z ö s s z e s v i l l-t a me or sm e nl eé rs gb ie an 6 0 é s 7 0 % k ö z ö t t i s z i n t e n s t a b i l i z á l ó d h a t. 6. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg rm i ae l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i i d A u soz rt ar i á b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) 7. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o sa zu ls áz st ar i á b a n, é s ( % ) s z é l 0, 1 6 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 2, 7 6 % s z é n 1 0, 8 9 % o l a j 2, 7 6 % s z é l 3, 0 0 % f o s s z i l i s h u l l a d é k s z é n 7, 9 5 % 1 0, 3 4 % o l a j 1, 8 0 % f ö l d g á z 1 2, 6 8 % f ö l d g á z 1 6, 3 4 % v í z 7 0, 7 3 % v í z 6 0, 5 7 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d vé ek n n aé z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k

130 D á n i a A m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k á l l a m i t á m o g a t á s -e s a é v9 e0 k v é g é i g n y ú l i k v i s s z a D á n i á b a n. K e z d e t b e n á t f o g ó ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r k i é p í t é s e á nm éo lg ka üt l t á tk a m e g ú j u l ó p r o j e k t e k e t, m i n t i n n o v a t í v k e z d e m é n y e z é s e k e t. 2-b 0 e0 n 2 m a j d e z t k ö v e t e n 2 0-b 0 4e n s z ü l e t e t t p o l i t i k a i m e g á l l a p o d á s a s z é l e n e r g i a é s a b i o g á z h a s z n o s í t á s t á m o g a t á s á r ó l. E z e k e r e t é b e n k é t n a g y, M W k a p a c i t á s ú t e n g e r i s z é l f a rém s é rk e i é pkíetr ü l t s o r á l l a m i t á m o g a t á s s a l b 5e n f o g a d t a e l a d á n k o r m á n y a z ú n. E n e r g i a S t r a t é -ö g it a, m e l y b e n a m e g ú j u l ó k t á m o g a t á s a m á r ú g y s z e r e p e l, m i n t a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é n e k é s a z ü v e g h á z h a t á s ú g á z o k k i b o c-c s ás tö ák sk e n t é s é n e k e g y i k e sö z ke. A s t r a t é g i a a z e n e r-mg ei ga t a k a r í t á s r a v o n a t k o z ó a n h a t á r o z o t t m e g c é l k i t z é s t : é s k ö z ö t t é v e n t e á t l a g o s a n 7, 5 P J e -m n eerggtiaak a r í t á s e l é r é s é t i r á n y o z t a e l. E z t h á r o m t e r ü l e t e n k í v á n j a m e g e l é r n i : a v-e i ln le ar mg oi sa é s a t á v-h h á l ó z a t v a l aimn t a z e l o s z t ó r e n d s z e r k o r s z e r s í t é s é v e l, a z é p í t é s i e l í r á s o k s z i g o r í t á s á v a l v a l a m i n t a s z ö v e t s é ö n k o r m á n y z a t i k ö z i n t é z m é n y e k e n e r g i a e l l á t á s á n a k h a t é k o n y a b b á t é t e l é v e l. A d á n e n e r g i a p o l i t i k a s a j á t o s s á g a, h o g y a z e n e r g i a h á l ó z a t e g é s z é r e k ig ty e, r j áe td f o, g ó n a k ö z p o n t i t e r v e k k e r e t é b e n k í v á n j a m e g v a l ó s í t a n i c é l k i t za é s e mi et g. ú j u l ó k k a l k a p c s o l a t o s e l k ö t e l e z e t t s é g e t m u t a t j a a z a d á n g y a k o r l a t, h o g y a z o k b a n a z é v e k b e n, a m i k o r n a g y m e n n y i s é g é s e r s e s z é s e k v a n n a k a s k a n d i n á v f é l s z i g e t e n, a k k o r D á n i a e l n y b e n r é s z e s í t i a z é s z a k i s z o m s z é d o k t ó l ( N o r v é g i a é s S v é d o r s z á g ) v á s á r o l t v í z e n e r g i á t d e c e m b e r é b e n f o g a d t á k e l a l e g ú j a b b m e g ú j u l ó e n e r g i a t ö r v é n y t D á n i á b a n, m e l y a l a p j á n v e g y e s e n h a s z n á l j á k a k ö t e l e z á t v é t e l é s a z ö l d p r é m i u m r e n d s zu el ró t k a m e g ú j t á m o g a t á s á r a. K ö t e l e z á t v é t e l v a n é r v é n y b e n a v í z e n e r g i á r a, a b i o g á z r a é, s a a z n a p r a á r-a p á l y e r m v e k b e n e l á l l í t o t t e n e r g i á r a. P r é m i u m á r v o n a t k o z i k a s z é l e n e r g i á r a, b i o m a s s z á r a v a l a m i n t a b i o g á z z a l é s e g y é b h a g y o m á n y o s t ü z e l a n y a g g a l v f e g ty öe ts t e n e r m v e k r e A t a r i f á k é s a p r é m i u m o k d i f f e r e n c i á l t a k a m e g ú j u l ó k t í p u s a, a k a p a c i t á s o k k o r a i l l e s z é l e n e r g i a e s e t é b e n a z e f f e k t í v m k ö d é s i i d s z e r i n t. A z á r a k m e l l e t t a t á m o g a t i d t a r t a m á n a k h o s s z á t i s d i f f e r e n c i á l j á k a m e g ú j u l ó k a t í pk ua sp a c ié ts á s o k ü z e m b e h e l y e z é s é n e k i d e j e s z e r i n t. A v í z e n e r g i a e s e t é b e n p é l d á-t u l l a r é2 g0 e0 b4 b e n é p ü l t k a p a c i t á s o k s z á m á r a l e g f e l j e b b a 1 5 2, u t á n m e g é p í t e t t é s a z ú j o n n a n é p ü l k a p a c i t á s o k s z á m á r a 2 0 é v r e b i z t o s í t j á k a k ö t e l e z á t v é t e l t. ebt ié obme an s sa z a 2 0e 0s 4 e l t t ü z e m b e h e l y e z e t t k a p a c i t á s o k s z á m á r a l e g f e l j e b b 1 5 é v r e b i z t o s í t o t t a p r é m i u m á r, u t á n m e g é p ü l t e k é s a z ú j o n n a n é p ü l k s z á m á r a p e d i g 2 0 é v r e. M i n d a z ö l d p r é m i u m o k, m i n d p e d i g a t a r i f á k d e g r e s s z í v e k a d á n m e g ú j u l ó ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r b e n. A v í z é s a n a p e s e t é b e n a u t á n é p ü l t k a p a c i t á s o k s z á m á r a t í z é v u t á n I E A ( a ) I E A ( c ) A 6 k W-n á l k i s e b b k a p a c i t á s ú n a p e l e m e k r e n e m v o n a t k o z i k k ö t e l e z á t v é t e l, a z ú n. e n e r g i a a d ó a l ó l a z o n b a n m e n t e s s é g e t é l v e z n e k ER E F ( ) E R E F ( ) 1 3 0

131 á t v é t e l i t a r i f á n a k m á r c s u p á n a k é t h a r m a d á t b i z t o s í t j a a d á n á l l a m. A b i o m a s s z a é s a b i e s e t é b e n i s h a s o n l ó a h e l y z e t : a é s k ö z ö t t é p ü l t e g y s é íg z e k é v a z u te ál n s a t z ö l d p r é m i u m n a k i l l e t v e a z á t v é t e l i t a r i f á n a k u g y a n c s a k a k é t h a r m a d á t k a p j á k m e g. m á s o d i k 1 0 é v b e n 5 0 %-k a l c s ö k k e n t e t t p r é m i u m m e l l e t t. K i v é t e l a s z é l e n e r g i a, m e l y e s e t é b e n a p r é m i u m o k n e m c s ö k k e n n e k a t á m o g a t á s i i d s o r á n. A d á n m e g ú j u l ó t á m o g a t á s i r e n d s z e r b e n a s z é l é l v e z k i e m e l t p r i o r i t á s t. E g y r é s z t r v o n a t k o z ó p r é m i u m á r a k n e m c s ö k k e n n e k a z á t v é t e l i i d s z a k a l a t t, m á s r é s z t a s z é l e r m v e k k i e g y e n l í t é s i k ö l t s é g e i k k o m p e n z á l á s á r a b ó n u s z b a n r é s z e s ü l n e k. A s z é l m e l l e t t a b i o m a s s z a k a p m é g g yn oa b b f i g y e l m e t a d á n m e g ú j u l ó p o l i t i k á b a n : a n a g y k ö z p o n t i e r m v e k s z á m á r a k ö t e l e z e t t s é g k é n t v a n e l í r v a, h o g y l e g a l á b b r é s z b e n h a s z n á l j a n a k b i o m a s s z á t i s a h a g y o m á n y o s t ü z e l a n y a g o k m e l l e t t. 8. á b r a : A v i l l a m o s e n e-tr eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n toi r a idd á ns i á b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) A 9 0-e s é v e k k ö z e p é t l f o l y a m a t o s a m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k r é s z e s e d é s é n e k n ö v e k e d é s e a d á n v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s b e n (. 8 á b r a ). K e z d e t b e n a h a g y o m á n y o s s z é n t ü z e l é s t e r m e l e g y s é g e k r é s z e s e d é s é t s i k e lr eü sl zt o r í t a n i e l s s o r b a n a f ö l d g á z é s a k o l a j a l a p ú e g y s é g e k t é r n y e r é s e m e l l e t t, ó t a a z o n b a n a f ö l d g á z é s f l e g a k o l a j r é s z e s e d é s e g y o r s a n c s ö k k e n. A s z é n f e l h a s z n á l á s a s t a b i l i z á l ó d n i l á t s z i k n a-o gs y j áabróál n y 5 0 % m e l l e t t. A h a g y o m á n y o s f o s s z ie lr i fs o r r á s o k r é s z e s e d é s é n e k j e l e n t s c s ö k k e n é s e n e m c s a k a m e g ú j u l ó k t é r n y e r é s é n e k k ö s z ö n h e t, h a n e m a v i l l a m o s e-t n e r gm ie al é s ó t a t a r t ó f o l y a m a t o s c s ö k k e n é s é n e k i s. T u d v a a z t, h o g y a d á n g a z d a s á g a z u t ó b b i h ú s z é v b e n f o l y a m a t o s n ö v e k e d é s t p r o d u k á l t a, v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s c s ö k k e n é s e a z e n e r g i a h a t é k o n y s á g j a v u l á s á t j e l e z h e t i E R E F ( ) C M S ( ) 1 3 1

132 A m e g ú j u l ó e n e r g i a t e r m e l é s t e l j e s e g é s z é b e n a s z é l e n e r g i á n é s a f o s s z i l i s h u l l a d é k o k ( b i o m a s s z á n é s b i áo zg o n ) a l a p u l. ( 9 á b r a ). M i n d k é t e r f o r r á s j e l e n t s e n n ö v e l t e r é s z e s e dé s é t a d á n v i l l a m o s e n e r-t gei ra m e l é s b e n é s k ö z ö t t : a f o s s z i l i s h u l l a d é k o k m e g d u p l á z t á k, m í g a s z é l t ö b b m i n t m á s f é l s z e r e s é r e n ö v e l t e a r á n y á t. 9. á b r a : A v i l l a m o s e n e r-t g ie ar m e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o sd zá ln ái sá ab a n, é s ( % ) f o s s z i l i s h u l l a d é k s z é l 5, 2 8 % 1 1, 6 7 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 1 0, 7 1 % f ö l d g á z 2 4, 4 4 % s z é n 4 6, 3 9 % s z é l 1 8, 9 6 % s z é n 5 0, 5 5 % o l a j 1 2, 2 2 % f ö l d g á z 1 6, 7 6 % o l a j 3, 0 2 % B e l g i u m F o r r á s :I n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k. B e l g i u m b a n ó t a v a n é r v é n y b e n a z a k i r á l y i r e n d e l e t, m e l y a m e g ú áj su ol kó b óe l r f o r r s z á r m a z ó v i l l a m o s e n e r g-t i ae r m e l é s t á m o g a t á s á t í r j a e l A. r e n d e l e t s z ö v e t s é g i s z i n t e n s z a b á l y o z z a a m e g ú j u l ó k ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é t, e l s s o r b a n e l v e k e t f o g a l m a z m e g e z z e l k a p c s o l a t b a n. A t a r t o m á n y o k n a k a z e l v e k b e t a r t á s á n t ú l n a g y s z a b a d s ás ga uj k á t v a n t á m o g a t á s i r e n d s z e r ü k k i a l a k í t á s á b a n. A z e r r e v o n a t k o z ó r e n d e l e t e k e t a s z ö v e t s é g s z a b á l y o z á s e l f o g a d á s a u t á n F l a n d r i á b a n -b( e2 n 0) 0, 4 V a l l ó n i á b a n ( 2-b 0 0a 8n ) é s B r ü s s z e l b e n ( b 4e n ) e l i s f o g a d t á k. A b e l g a e n e r g i a p o l i t i k a k ö z é p p o n t j á b a n s z ö v e ét s é gr ie g i o n á l i s s z i n t e n e g y a r á n t a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r á l l. A z i l l e t é k e s h a t ó s á g z ö l d b i z o n y í t v á n y t o s z t k i a e n e r g i a t e r m e l k n e k a z á l t a l u k t e r m e l t z ö l d e n e r g i a m e n n y i s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n. A h a t ó s á g m e g h a t á r o z e g y k v ó t á t i s v a l a m e n n y i t e r m ev l o n ra et k o z ó a n, m e l y m e g s z a b j a, h o g y a z e l a d o t t v i l l a m o s e n e-m r ge in an y i s é g m e k k o r a s z á z a l é k á n a k k e l l m e g ú j u l ó 1 9 e r f o r r á s b ó l s z á r m a z n 6 i. a A n e m z ö l d t e r m e l k n e k z ö l d b i z o n y í t v á n y t k e l l v á s á r o l n i u k a z ö l d t e r m e l k t l, h o g y e l k e r ü l j é k a b ü n t e t é s t. s A z h a it ló ls eá tg é ks ez a b j a m e g a b ü n t e t é s m é r t é k é t. A b e l g a r e n d s z e r s a j á t o s s á g a, h o g y a s z ö v e t s é g i á l l a m g a r a n t á l e g y m i n i m u m A r e n d e l e t e t 2 0-b0 e5 n m ó d o s í t o t t á k E R E F ( ) b e n e z 8 % v o l t s z ö v e t s é g i s z i n t e n

133 á r s z i n t e t a z ö l d b i z o n y í t v á n y s z á m á r a a b b a n a z e s e t b e n, h a a p i a c i á r t ú l a l a c s o n y s z s ü l l y e d n e. S z ö v e t s é g i s z i n t e n k ü l ö n b s é g e t te ek s za n m e g ú j u l ó k k ö z ö t t a z á l l a m á l t a l g a r a n t á l t á r b a n ( a n a p k a p j a a l e g m a g a s a b b á r a t, e z t k ö v e t i a s z é l, a v í z m a j d a b i o m a s s z a é s b i o g á z ), s z é l e n e r g i a e s e t é b e n a k a p a c i t á s o k n a g y s á g a s z e r i n t i s. T a r t o m á n y i s z i n t e n n e m d i f f e r e n c i á l t a k a z á r a k. e Bl r üéss s z F l a n d r i a e g y s é g e s é s e g y e n l á r a k a t a l k a l m a z ( é s / M W h k ö z ö t t ). E g y e d ü l a n a p e n e r g i a s z á m á r a g a r a n t á l n a k n é g y s z e r e s á r a t a t ö b b i e r f o r r á s h o z k é p e s t ( 4 5/ 0 M W h ). V a l l ó n i a k i l ó g a s o r b ó l a b b ó l a s z e m p o n t b ó l, h o g y a l a c s o n y a b b á r a k a t h a t á r o z m a e g m e g ú j u l ó k s z á m á r a ( 8/ 9 M W h ). A n a p e n e r g i a e s e t é b e n p e d i g a k a p a c i t á s o k n a g y s á g a a l a p j á n d i f f e r e n c i á l t é s á t l a g o s a n m a j d ö t é s f é l s m a g a s a b b á r a t h a t á r o z m e g, m i n t a t ö b b i e r f o r r á s s z á m á r/ a M W ( h 4) A m e g ú j u l ó t e r m e l e g y s é g e k l é t e s í t é s é h e z ét lö e b b fa d ó m e n t e s s é g i s k a p c s o l ó d i k. A n a p e l e m i l l e t v e a s z é l t u r b i n a b e r u h á z á s o k r a k e d v e z m é n y-k e s u l cá s F A v o n a t k o z i k : 2 1 % h e l y e t t 6 %. E l b b i e s e t é b e n i n g a t l-m a ne an dt óe s s é g i s j á r. E z e n f e l ü l a f o g y a s z t ó k i r á n y á b a i s l é t e z i k t r a n s z f e r : a m e g ú j u l ó e n e r gs iz án t á l ó f e lf ho ag y a s z t ó k e g y b i z o n y o s k ö r e r é s z b e n m e n t e s ü l a s z ö v e t s é g i e n e r-h goi za z á j á r u l á s m e g f i z e t é s e a l ó l. B e r u h á z á s i t á m o g a t á s o k i s e l é r h e t e k a m e g ú j u l ó e n e r g i a p r o j e k t e k s z á m á r a v á l t o z a t o s f o r m á k b a n. B e l g i u m b a n a p a r-mt e n t i s z é l e n e r g i a k i e m e l t p r i o r ia t á ms eú g ú j u l ó e r f o r r á s o k k ö z ü l. T á m o g a t á s á r a e g y r é s z t k ö t e l e z f e l v á s á r l á s i á r a t v e z e t t e k b e 2 0 é v r e s z ö v e t s é g i s z i n m á s r é s z t a h o z z á f é r é s k i é p í t é s é r e v o n a t k o z ó s z a b á l y o z á s s a l i g y e k e z n e k ö s z t ö n ö z n i a s z é l e r m v e k t e l e p í t é s é t a k ö v e t k e z k s z e r i n t : m u m a 2m 1i 6 n i M W t e l j e s í t m é n y s z é l e r m v e k á t v i t e l i h á l ó z a t h o z v a l ó c s a t l a k o z á s á t a h e l y i á t v i t e l i r e n d s z e r ü z e m e l t e t k e l l k i é p í t e n i e m a x i m u m 2 5 m i l -s l i ó b e r u h á z á s s a l ú g y, h o g y a b e l g a s z ö v e t s é g i á l l a m g a r a n c i á t v á l l a l a h á l ó z a t é p í t é s m e g v a l ó s u l á s á r a. A e s é v e k e l e j e ó t a l a s s ú n ö v e k e d é s n e k i n d u l t a m e g ú j u l ó k r é s z e s e d é s e a v i l l a m o s e n egr i a-t e r m e l é s b e n ( 1. 0 á b r a ). A f o l y a m a t a - sé zs é no l a j t ü z e l é s e n e r g i a t e r m e l é s c s ö k k e n é s e, u g y a n a k k o r a f ö l d-fg eá lz h a s z n á l á s n ö v e k e d é s e m e l l e t t m e n t v é g b e. A n u k l e á r i s n e r g i a f e l h a s z n á l á s a l é n y e g é b e n a l i g v á l t o z o t t a z u t ó b b i h ú s z é v b e n C M S ( ) E R E F ( ) E R E F ( ) C M S ( ) 1 3 3

134 1 0. á b r a : A v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i ibd e lsgo ir ua m b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) A z e l m ú l t é v t i z e d b e n a m e g ú j u l ó k k ö z ö t t a f o s s z i l i s h u l l a ds é ka o k b, i ov ma ag sy si z a é s a b i o g á z t e r é n s i k e r ü l t n a g y opbe bn e t r á c i ó n ö v e k e d é s t l éer n i (. 1 1 á b r a ). r é s z e s e d é s ü k a v i l l a m o s e n e r g i-t a e r m e l é s b e n m a j d n é g y s z e r e s é r e n t t é s k ö z ö t t. A z e g y é b m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k t e r é n, m i n t a v í z é s a s z é l, c s a k n a g yk o n n kö iv se mk ée rd té és f i g y e l h e t m e g a z i d s z a k b a n á b r a : A v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o sb ze l ág si au m b a n, é s ( % ) f o s s z i l i s h u l l a d é k v í z 1, 5 5 % 2, 0 2 % s z é n 1 9, 0 5 % o l a j 0, 9 5 % f o s s z i l i s h u l l a d é ke g y é b s z é l s z é n 5, 2 2 % 0, 2 4 % 8, 5 4 % v í z 0, 7 1 % o l a j 2, 1 4 % 0, 3 6 % f ö l d g á z 2 8, 7 1 % n u k l e á r i s 5 7, 3 8 % f ö l d g á z 1 9, 0 5 % n u k l e á r i s 5 4, 0 9 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e re p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k

135 E g y e s ü l t K i r á l y s á g A z E g y e s ü l t K i r á l y s á g o t a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r f e l l e g v á r á n a k é s l e g f b v é d e l m e z j é n e k t a r t j á k E u r ó p á b a n. A b r i t k o r m á n y a -a s 2 0 E0 n8 e r g i a t ö r v é n y b e n a m b i c i ó z u s c é l o k a tt z ö t t m a g a e l é : 2-i 0 2g 0 l e g a l á b b 2 6 -k% a l s z e r e t n é c s ö k k e n t e n i a z o r s z á g C O 2 k i b o c s á t á s á t ( 1 -e 9 9s 0 s z i n t h e z k é p e s t ), -r 2 0e 5 0 p e d i g 8 0 %-o s c s ö k k e n é s t i r á n y z o t t e l. A b r i t k o r m á n y e c é l o k m e g v a l ó s í t á s á n a k r e n d e l i a l á a m e g ú j u l e n e r g i a p o l i t i k á j á t i s. Egne nr ei kn c é t i m m á r k é t é v t i z e d e a z ö l d b i z o n y í t v á n y r e n d s z e r a d j a, m e l y n e k k e r e t é b e n a z e n e r g i a t e r m e l k k ö t e l e s e k a z á l t a l u k t e r m e l t e n e r g i a b i z o n y o s s z á z a l é k á t m e g ú j u l ó e r f o r r á s b ó l n y e r n i. A t e r m e l k z ö l d b i z o n yk ía tp vn áa nk y tm W h - á n k é n t a k ö t e l e z e t t s é g j etseílt é s e u t á n ( e n e r g i a t í p u s o n k é n t e l t é r m e n n y i s é g t ). A r e n d s z e r l e h e t s é g e t b i z t o s í t, h o g y e z t a k ö t e l e z e t t s é g e t k i v á l t h a s s á k a z ú n. k i v á s á r r a 2 l 0 2 ( e z b7 e n 4 1 / M W h v o l t ). A k ö t e l e z e t t s é g -i 2 0g 2 7á l l f e n n. 2-b 0a0 n 8 7, 9 % v o l t a t e l j e s í t e n d k v ó t2a 0, 1 6-i g e z t 1 5, 4 -i% g s z e r e t n é k n ö v e l n i. A k v ó t a r e n d s z e r h e z k ö z v e t e t t p é n z ü g y i t á m o g a t á s t i s k a p c s o l t a k : a k ö r n y e z e t v é d e l m i a laódl ó m e n t e s s é g e t é l v e z n e k a z o k, a k i k m e g ú j u l ó e r f o r r á s b ó l t e r m e l i k a z e n em ri gn id áe t m. e l l e t t k ö z v e t l e n p é n z ü g y i t á m o g a t á s t i sb i z t o s í t a n a k a z ö l d e n e r g i a p r o j e k t e k n e k n y a r á n f o r d u l a t k ö v e t k e z e t t b e a b r i t m e g ú j u l ó e n e r g i a p o l i t i k á b a n : e l m o z d u l á s t ö r t é n t a k ö t e l e z á t v é t e l i r á n y á b a. E g y r é s z t a - k aéps c seo nl et r gh i a t e r m e l é s t á m o g a t á s i r e n d s z e r é b e n t é r t e k á t a k ö t e l e z e lárte v, é t m á s r é s z t a h á z t a r t á s i e n e r g i a f o g y a s z t á s t c s ö k k e n t k i s n a p e l e m e k t á m o g a t á s á r a v e z e t t e k b e á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r t ( d i f f e r e n c i á a z ú j é p í t é s é s r é g i h á z a k r a ). A z o k, a k i k n a p e l e m s e g í t s é g é v e l c s ö k k e n t e n i t u d j á k s e n e r g i a f o g y a s z t á s u k a t é s k é pk e s ve i l l a m o-e s n e r g i á t v i s s z a t ö l t e n i r e n d s z e r b e k ö t e l e z á t v é t e l r e j o g o s u l t a k. A b r i t á t v é t e l i t a r i f a r e n d s z e r r e l a l a p v e t e n a h á z t a r t á s o k k i s v á l l a l k o z á s o k v i l l-e a mn oe sr g i a f o g y a s z t á s á n a k c s ö k k e n é s é t k í v á n j á k ö s z t ö n ö z n i. A k ö t e l e z á t v é t e l t á p r ai n l i ská ib t e r j e s z t e t t é k a z 5 M W a l a t t i s z é l e r m v e k r e i s, a z o n b a n m e n n y i s é g i m e g s z o r í t á s m e l l e t t : a v i-el nl ea rm go is a t e r m e l é s n e k c s a k a -á2 r% a ( i l l e t v e 2 0-b 2e0 n m a x i m u m 8 T W h -r a ) t e r j e d h e t k i a k ö t e l e z á t v é t e l. A z á t v é t e l i d t a r t a m a m a x i m u m h ú s z é v l e h e t. A rd es nz e r t b 3 a n k í v á n j á k f e l ü l v i z s g á l n i. A m e g ú j u l ó k k a l k a p c s o l a t o s e n e r g i a p o l i t i k a i f o r d u l a t r a f e l t e h e t e n a z é r t k e r ü l t s o r, m z ö l d b i z o n y í t v á n y r e z s i m j e a l a t t é v t i z e d e k a l a t t s e m s i k e r ü l t j e l e n t s e b b n ö v e k e d é s t e a m e g ú j u l ó k p e n e t r á c i ó j á b a n á. r Ba s z é- n é s a k o l a j a l a p ú e n e r g i a t e r m e l é s-et s a é v e9 k 0 v é g é r e s i k e r ü l t % k ö r ü l s z i n t r e c s ö k k e n t e n i é s o t t s t a b i l i z á l n i, m i n d e z a z o n b a n a f ö l d g á z-f e l h a s z n á l á s n ö v e k e d é s e m e l l e t t m e n t v é g b e, a m e g ú j u l ó k c s a k k i s m é r t é k b e n v e t t é k i k r é s z ü k e t a h e tl ey se ít t é s b l 1 2 (. á b r a ). 2 0-b 0e0 n m i n d ö s s z e c s a k 3 -a % s z á r m a z o t t a b r i t v i l l a m o s e n e r-t g ie ar m e l é s n e k m e g ú j u l ó e r f o r r á s o k b ó l, -r 2 a 0 0 8p e d i g c s u p á n 7 -r% a R e n e w a b l e s O b l i g a t i o n C e r t i f i c a t e s B u y-o u t p r i c e C l i m a t e C h a n g e L e v y V a l a m e n n y i M W h -é r t, a m i m e g ú j u l ó b ó l s z á r m, a zéis k a f o g y a s z t ó k h o z k e r ü l, a h a t ó s á g ú n. l e v y e x e m p t i o n c e r t i f i c a -e t e t ( L E C ) a d k i, a m i v e l i g a z o l n i l e h e t a a d ó m e n t e s s é g r e v a l ó j o g o s u l t s á g o t E R E F ( ) E R E F,

136 s i k e r ü l t e z t f e l t o r n á s z. n i á b( r1a 3). L e g n a g y o b b m é r t é k b e n a s z é l e n e r g i a r é s z e s e d é s e n t t a z i d s z a k b a n, z oan b a n í g y i s c s a k a l i -n g y 2 i % r é s z t t u d k i h a s í t a n i a v i l l a m o-s e n e r g i a t e r m e l é s b l. A m e g ú j u l ó k k ö z ü l a b i o m - a séss z aa b i o g-h á za s z n o s í t á s a l e g j e l e n t s e b -b 3 % o s r é s z e s e d é s s e l á b r a : A v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i i d s o r a a z E g y e s ü l t rká il y s á g b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) 1 3. á b r a : A v i l l a m o s e n e -t r geiram e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o s z l á s a a z E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n, é s ( % ) n u k l e á r i s 2 2, 5 7 % f o s s z i l i s v í z 2, 0 7 % s z é l 0, 2 4 % h u l l a d é k 1, 1 9 % s z é n 3 2, 4 3 % n u k l e á r i s 1 3, 4 5 % s z é l v í z 1, 8 2 % 2, 3 3 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 3, 1 0 % s z é n 3 2, 4 6 % o l a j 2, 2 3 % o l a j 1, 3 8 % f ö l d g á z 3 9, 2 7 % f ö l d g á z 4 5, 4 5 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t éj s u l ó m e gh úu l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k

137 O l a s z o r s z á g O l a s z o r s z á g b a n n i n c s a m e g ú j u l ó k r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y, a k ö l t s é g v e t é s i t ö r v é n y v a g y k o r m á n y r e n d e l e t e k ú t j á n s z a b á l y o z z á k a m e g ú j u l ó k k a l k a p c s o l a t o s ö s z tn öd ns zée sr i t, r e í g y a s z a b á l y o z á s v i s z o n y l a g g y a k r a n v á l t o z i k. J e l e-e ns l e g é s a 8 s r e n d e l e t e k v a n n a k é r v é n y b e n. A k ö z ö s s é g f e l é v á l l a l t c é l k i t z é s e k a z o n b a n v á l t o z a-r t le a na o k : t e l j e s v i l l a m o s e n e r-t gei ra m e l é s 2 5 %-á n a k, r a p e d i g a t e l j e s e n eerrgmiealté s 1 7 % á n a k m e g ú j u l ó e r f o r r á s b ó l k e l l s z á r m a z n i a. A h a z a i t e r m e l é s r e v o n a t k o z ó c é l k i t z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z a z o l a s z á l l a m v e g y e s e n a l k a l m a z z a a z ö l d b i z o n y í t v á n y é s a k ö t e l e z á t v é t e l e s z k ö z é t. A d o m i n á n s t á m o g a t á s i m ó r é g ó t a a z ö l d b i z o n y í t v á nzy o, n b a n ó t a a m e g ú j u l ó v i l l a m o s e n e-t r ge ir am e l k b i z o n y o s k ö r e d ö n t h e t ú g y, h o g y a k v ó t a r e n d s z e r h e l y e t t k ö t e l e z á t v é t e l i á r o n a d j a e v i l l a m o s-e n e r g i á j á t. A u t á n é p ü l t 0,-n 2 á l M Wn e m n a g y o b b b e é p í t e t t k a p a c i t á s ú s z é l e r m v e k i l l e t v e a z -n 1 MáWl n e m n a g y o b b e g y é b m e g ú j u l ó e r m v e k s z á m á r a n y i t o t t e z a z o p c i ó. A n a p e n e r g i a k a p a c i t á s b v í t é s é t k i e m e l t p r i o r i t á s k é n t k e z e l i a z o l a s z k o r m á n y, e m i a t n a p e n e r g i a s z á m á r a k o r l á t o z á s n é l k ü l g a r a n t á l j a a k ö t e l e z á t v é t e l t ( k n e m v á l a s z t h a t j á k a z ö lzd o n by ií t v á n y h o z v a l ó v i s s z a t é r é s t ). A n a p e n e r g i a á t v é t e l i á r a e r s e n d i f f e r e n c i á l t e g y r é s z t a k a p a c i t á s ü z e m b e h e l y e z é s i i d e j e, m á s r é s z t a k a p a c i t á s n a g y s s z e r i n t, h a r m a d r é s z t a s z e r i n t, h o g y a k a p a c i t á s m e n n y i r e i n t e g r á l t a z é p ü l e t e n e r g i a e l l á t ó r e n d rs éz be e. L e g n a g y o b b á t v é t e l i á r r a a u t á n é p ü l t k i s k a p a c i t á s ú ( 1 k W < P < 3 k W ) é s a z é p ü l e t e k b e t e l j e s e n i n t e g r á l t r e n d s z e r e k j o g o s u/ lm tw ah k ).( A z o l a s z v i l l a m o s e n e r-tg ei ra m e l é s a -e 7 0s é v e k e l e j e ó t a l é n y e g é b e n n oas z oü t e m b e n, f o l y a m a t o s a n n ( 1. 4 á br a ). A h a g y o m á n y o s f o s s z i l i s e r f o r r á s o k k ö z ü l c s a k - a k o l a j f e l h a s z n á l á s t s i k e r ü l t j e l e n t s e b b e n v i s s z a s z o r í t a n i, a s z é n a l a p ú e n e r g i a t e r m e r é s z e s e d é s e b á r a l a c s o n y, l a s s ú ü t e m b e n f o l y a m a t o s a n n, a f ö l d g á z a r á n y a p e d i g g y o r s u l ó ü t e m b e n n ( é s 2 0 k0 ö8 z ö t t m a j d 2 0 -k % a l n t t ). A m e g ú j u l ó k c s a k k i s r é s z t h a s í t o t t a k k i m a g u k n a k a e n ve ir lg li a-t m oe sr m e l é s b v ü l é s é b l ( 1 5. á b r a ). A v í z e n e r g i a é v t i z e d e k ó t a j e l e n t s s z e r e p e t j á t s z i k a z e n e r g i a t e r m e l é s b e u t ó b b i i d b e n a z o n b a n e n y h é n c s ö k k e n t a r é s zé es se e, d m e l y b e n f e l t e h e t e n a t ö b b i m e g ú j u l ó e n y h e k i s z o r í t ó h a t á s a é r e z h e t é s k ö z ö t t a s z é l é s a f o s s z i l i s h u l ( b i o m a s s z a é s b i o g á z ) p r o d u k á l t a a l e g n a g y o b b n ö v e k e d é s t : e l b b i m e g t í z s z e r e z t e, u t ó b b i m e g h á r o m s z o r o z t a r é s z e s e d é s é t, b á r í gcy s aik s a l i g t ö b b m i n t -o4 t % s i k e r ü l e g y ü t t e s e n k i h a s í t a n i u k a z o l a s z v i l l a m o s e-t n e r gm ie al é s b l i 0 8g c s u p á n 0, 0 6 -r % a s i k e r ü l t a n a p e n e r g i a r é s z e s e d é s é t i s f e l t o r n á s z n i. A m e g ú j u l ó k s i k e r t e l e n s é g e m a g y a r á z a t o t a d h a a r r a, h o g y a 2 0-e0 s 7 é s a 2 0 -a 0 8s r e n de l e t e k k e l a z o l a s z k o r m á n y m i é r t v e z e t t e b e a k ö t e l e z á t v é t e l i r e z s i m e t a m e g ú j u l ó k ö s z t ö n z é s é b e n C M S ( ) E R E F ( ) E R E F ( ) 1 3 7

138 1 4. á b r a : A v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s e r f o r r á s o k s z e r i n t i iod l as so zr oa r s z á g b a n, ( G W h ) F o r r á s : I E A ( a ) 1 5. á b r a : A v i l l a m o s e n e-t r eg ri ma e l é s e r f o r r á s s z e r i n t i m e g o so zl la ás sz ao r s z á g, é s ( % ) s z é l 0, 2 2 % v í z 1 8, 4 0 % f o s s z i l i s h u l l a d é k 0, 6 9 % g e o - t e r m i k u s 1, 6 6 % e g y é b 0, 2 9 % s z é n 1 1, 0 3 % n a p 0, 0 6 % s z é l 2, 0 1 % v í z 1 4, 3 2 % g e o t e r m i k u s f o s s z i l i s 1, 7 3 % e g y é b h u l l a d é k 0, 2 8 % 2, 2 3 % s z é n 1 5, 4 5 % o l a j 9, 4 7 % o l a j 3 1, 0 6 % f ö l d g á z 3 6, 6 6 % f ö l d g á z 5 4, 4 4 % F o r r á s I: n f r a p o n t I E A ( a )a l a p j á n M e g j e g y z é s : f o s s z i l i s h u l l a d é k n é v e n a z é g h e t é s m e g ú j u l ó h u l l a d é k o k s z e r e p e l n e k : a b i o m a s s z a, a b i o g á z é s a z e g y é b s z e r v e s h u l l a d é k o k

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

C O L I N C. T I P P I N G

C O L I N C. T I P P I N G C O L I N C. T I P P I N G S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S A j á n l o m e z t a k ö n y v e t D i a n a w a l e s i h e r c e eg mn l é k é n e k, a k i s z e r e t e t e á t f o r m á l ó

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Oligopólium = verseny hiánya?

Oligopólium = verseny hiánya? G V H -K T I S Z E M I NÁ R I U M H a t é k o n y -e a v e r s e n y a m a g y a r s z é l e s sá v ú p i a c o n? P á p a i Z o lá tn 2 0 1 0. má r c i u s 2 3 T a r t a l o m M o t i v á c ió H a t é

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL

BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL I I. R É S Z B E S Z É L G E T É S E K A S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S R Ó L 2 A L A P F E L T E V É S E K M i v e l m i n d e n e l m é l e t b i z o n y o s f e l t e v é s e k r e é p

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 10. osztály 014. november 7. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

NEVEM: CÍMEM: ŐRSÖM NEVE: ŐRSVEZETŐM: CSAPATOM: CSPK.: (csapatparancs- nokom) ALTÁBOROM: ALTÁBOR-PK.: 2. / 48

NEVEM: CÍMEM: ŐRSÖM NEVE: ŐRSVEZETŐM: CSAPATOM: CSPK.: (csapatparancs- nokom) ALTÁBOROM: ALTÁBOR-PK.: 2. / 48 M A G Y A R C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G I I I. N Y U G A T -M A G Y A R O R S Z Á G I K E R Ü L E T E C A S T R A S A N C T I M A R T I N I S A V A R I A a n n o D o m i n i 2 0 1 6. J ú l i u s

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9. osztály 204. november 27. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA www.kockakobak.hu A válaszlapról

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä ú ľ ľ ü ő ť ľ Ö ľ ü ľ ö ľ ľ Ĺ ľ ľ í Í ö í ú ő Ĺ ľ ö ö ľ ü ľ ľ ľ ü ľ ő í ľ ľí í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ľ ő ő ő ő Ĺ ő ő ő ľ ő ľ ľ í ö ľ ő ľ ľ í ľ ö ľ ő ľ í ö ö ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ő í ľ ő ľ í ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ľ ő

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben