9. ábra A mediáció energia mezői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. ábra A mediáció energia mezői"

Átírás

1 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs ea t íéps u s á n a k b o l y g ó n k tdua t o s s á g s z i n t j é n e k m e g e m e l é s e. D e m i t j e l e n t v a l a m i n e k a z á t a l a k í t á s a, é s e m e l i e z m e g a t u d a t o s s á g s z i n t j é t? E l s z ö r i s a z t k e l l m e g é r t e n ü n k, h o g y c s a k a k k o r t u d u n k á t a l a k í t a n i v a l a m i t, h f o l y a m a t o t s p i r i t u á ldie s t és küünlk k é v á l a s z t j u k. A k ü l d e t é s ü n k k e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s t p e d i g n e e b b e n a v i l á g b a n h o z z u k, h a n e m a z I sstáeg n i v iilgáagzá b a n, a m e g t e s t e s ü l é s ü n k e l t t. M á s o d s z o r a z t k e l l f e l i s m e r n ü n k, h o g y v a l a m i na el k a k í at z á s an eá m t j e l e n t e g ya e t m e g v á l t o z t a t áv sa ál. A m i a z t i l l e t i : H a b á r m i t á t a k a r u n k a l a k í t a n i, m a r a d é k t a l a n u l m e g k e l l t a p a s z t a l n u n k, é s p o n t o s ú g y k e l l s z e r e t n ü n k, a m i l y e n. P é l d á n a k o k á é r t e g y é n i k ü l d e t é s e d n e k t a l á n r é s z e v o l t, h o g y e r s z a k o s c s a l á d b a s z ü l e k é z b l t a p a s z t a l d m eb g á n ta a l m a z á s t, s h o g y t a p a s z t a l a t a i d a t z a vt ak gé y n t, á l dv oa g y t e t t e s k é n t s z e r e z d m e g. J u s s o n e s z e d b e, h o g y m i h e l y t m e g t e s t e s ü l s z, a m e g á l l a p o d á s -s a l s z e n t e s í d e t é s e d d e l k a p c s o l a t o s e m l é k e i d t o v a t n n e k. H a u g y a n i s e m l é k e z n é l a k ü l d e t é s e d r e, t a p a sz t a l n á d m e g o l y a n m a r a d é k t a l a n u l a z á l d o z a t s z e r e p e n e r g i á j á t é s é r z é s e i t. C á l d o z a t á l l a p o t á t é l é s é v e l n y í l i k l e h e t ts ué dg ae td o saínt náas ká r a, h o g y m i r e j l i k a z á l d o z a t s z e r e p i l l ú z i ó j a g mö öt t : b n t u d a t o d k i v e t í t é s e. H a k é p e s v a g y a t emtötge é s piillllú aznitóajna i, é s e c s e l e k e d e t e k e t a s z e r e t e t r e v áa sl kó é nft e lah zí o n o s í t a n i, s h a s z e r e t e t t e l é s m a r-a d é k t a l a n e l g a d á s s a l r e a g á l s z, a k k o r a z á l d o z a t s z e r e p e n e r g i á j a á t a l a k u l, é s m i n d e n é r i n t e t t t u s z i n t j e m e g e m e l k e d i k. R á a d á s u l a abzááns t arl em n d s z e r é t f e n n t a r t ó e n e r g i a i s s z e r t e f o s z l i k, é e z a v i s e l k e d é s f o r m a a z o n n y o m b a n m e g s z n i k. E b b e n r e j l i k a z á t a l a k u l á s l é n y e g e. M á s f e l l v i s z o n t, h a n e m i s m e r j ü k f e l a h e l y z e t m ö g ö t t e s i g a z s á g á t, v a g y n e m l á t u n k a z i l l ú z i ó n, é s k a i f ki öz ri ü l m é n y e k e t p r ó b á l j u k m e g v á l t o z t a t n i, a k k o r e l z á r j u k a b á n t a l m a r e n d s z e r é r m k ö d é s b e n t a r t ó e n e r g i á mt i, sé es m s ve ám l t o z i k. C s a k a s z e r e t e t k é p e s a z á t a l a k í t á s r a K i z á r ó l a g a s z et r eb tí er a z z a l a k é p e s s é g g eál t, a lha ok gí yt s a a z o l y a n e n e r g i á k a t, a m i l y e n p é l d á u l a g y e r m e k b á n t a l m a zs áé, a v á l l a l a t i s z f é r á b a n u r a l k o d ó k a p z s i s á g é, a g y i l k o s s á g é é s a v i t ö b b i ú g y n e v e z e t t b n é é. M i n d e n tm á s t ah la a n m a r a d. A z e f f é l e h e l y z e t e k m e g v á l t o z t a t á s á r a t l é p é s e k, m ial y e n a g y e r m e k k i e m e l é s e a z e r s z a k ozs e t kb ö rl n, y ej ó l l e h e t ö n m a g u k b a n v é v e h u m á n u s a k, m é g s e m h o z z á k m e g a z á t a l a k u l á s t. E n n e k o k a e g y s z e r : e l s z ö r i s a z e f f é l e

2 f é l e l e m b l f a k a d n a k, n e m s z e r e t e t sb o dl s. z o Mr á a m i b e a v a t k o z á s u n k é s í t cé sl ae k t e i n k f e n n t a r t j á k é s m é g h o z z á f é r h e t e t l e n e b b ü l e l z á r j á k a bgá in at ma il nm ta áz zá as t áe t n. e r E z m e g m a g y a r á z z a, m i é r t h o z h a t j u k m e g a z á t a l a k í t á s d ö n t é s é t k i z á r ó l a g a z I s t e n i v i l á g á b a n. M i, e m b e r e k o l y a n n y i r a b e v a g y u n k z á r v a f á j d a l o m m a l l é s k a sp zc es no vl ea dt éo s s e m e g g y z d é s e i n k b ö r t ö n é b e, h o g y m é g h ih na n éenlk i s e g y b i z o n y o s g y e r m e k l e l k é r l, h o g y a b á n t a l m az á s á t é l é s e v é g e t t é r k e z e t t e b b e a v i l á g b a, é s t é n y l e g e s e n á t a k a r j a é l n i e n n e k a k k o r s e m l e n n é n k k é p e s e k c s a k á l l n i é s g y n é mz in ni d, e z h om e g t ö r t é n i k. N o h a a tkéüs l daez I s t e n i I g a z s á g v i l á g á b ó l n ke ök n nt y n i k, d e il e n t r l, a f i z i k a i m ás r í k re óg l é s z e n m á s k é n t f e s t. K i l e n n e k é p e s e g y b á n t a l m a z o t t g y e r m e k e t b e n n h a g y n i a z e r sz ze atkb oes n? k öó rh na yt ea t l a n u l i s k ö z b e l é p ü n k, h i s ze em nb e r i l é n y e k v a g y u n k. É s a m i n t a z e l z f e j e z e t b e n l á t t u k, á t k e gl ul n ka ad t n u a n k g om na d o l a t n a k, h o g y a S z e l l e m p o n t o s a n t u d j a, m i t c s i n á l. H a n e m s z o l g á l n á a g y e r m e k j ó l f e l f o g o t t é s l e g f b b é r d e b e a v a t k o z z u n k a z é r d e k é b e n, a k k o r l e a m úsgzy e lr e n d e z n é a d o l g o k a t, h o g y a z e g é s z b l m i t s e v eg y ü n k é s z r e. H a v i s z o n t a S z e l l e m ú g y d ö n t, h ok go y z á a s ba e ag vy ae tr m e k l e l k é n e k l e g f b b j a v á t s z o l g á l j a, a k k o r g o n d o s k o d i k a m e g t ö r t é n t é r l. Á m e z k o r tá én st üs ne k m. a N em ki ü ndk ö n e m b e r i ln éy e k k é n t mni d i g a l e h e t lme ág nh u s a b b n a k, l e g g o n d o s k o d ó b b n a k é s l e g i n k á b b e g y ü t t é r z n e k t n m ó d o n k e l l r e a g á l n u n k, a z o n b a n t i s z t á b a n k e l l l e n n ü n k a z z a l i s, h o g y a é l e t h e l y z e t b e n a ts ez t e rie s b e n n e f o g l a l t a t i k. A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s á t a l a k í t A z é r t e mb e r i l é n y k é n t s e m v a g y u n k t e l j e s e n t e h e t e t l e n e k e t e k i n t e t b e n, h i s z e n a s o r m e g b o c s á t á s a l k a l msaázvá a l i g e n i s k é p e s e k v a g y u n k á t a l a k í t a n i a gmyae zrámse hkobz á nhta sl o n l ó v i s e l k e d é s f o r m á k e n e r g i á j á t. H a s z í v b l m e g- ba o cs zá ó t urn ak d i k á l i s m éébretn e l- a z e r s z a k k a l t e r h e l t é l e t h e l y z e t v a l a m e n n y i é r i n t e t t j é n e k, a k k o r m i n d e n b i z o n n y a l h a t á s t g y a k o r e n e r g i a m i n t á z a t r a. V é g s s o r o n m a g á n a k a g y e r m e k n e k k e l l m e g b o c s á t a sn zi ea r, s h o g y e g y m i n d e n k o r r a m e g v á l t o z t a s s a a m i n t á z a t o t, h á nd ye s zvor a l va a l a m e l y i k ü n k b á r m i f é l e h a s o n l ó é l e t h e l y z e t b - e na k á r é r i n t e t t e k v a g y u n k s z e m é l y e s e n, a- k úá gr y n de öm n t, h o g y m e g l á t j a a s z i t u á c i ó b a n r e j l t ö k é l e t e s s é g eb t e, n em ge yg sv zá el rt io z t a t j a a n n a k e n e r g i á j á t. E g y í z b e n f e l k é r t e k, h o g y s z ó l a l j a k f e l o k a OM re sd zi ág á ot s o r S z ö v e t s é g é n e k é v e s k o n f e r e n c i á j á n. M i n d ö s s z e h á gr yo em d n e ó r á t k a p t a m, r á a d á s u l a f e l s z ó l a l á s o m p o n t a z e b é d i d r e s e t t. K o r á n o d a m e n t e m, h o g y a z e s z m e c s e r é i k bge a t bv ea l, e hma el gl p r ó b á l j a k r á h a n g o l ó d n i a g o n d o l k o d á s m ó d j u kr a. M e g á l l a p í t o t t ha om g, y a h á t t e r é t t e k i n t v e a r é s z t v e v k m i n t e g y f e l e ü g y v é d, f e l e p e d i g t a n á c s a d ó, s h o g y a m e d i á c i ó i r á n t i e l k ö t e l e z e t t s é g ü k m e g l e l f o g u l a t l a n n á ég as l mr au s s á t e t t e h o z z á á l l á s u k a t a p r o b l é m a m e g o l d á s h o z. A z e l s n a g y j á b ó l h ú s z p e r c b e n m i n d e n t e t l h le et m t m e g t e t t e m, h o g y e l m a g y a r á z z a m a s o r s f o r d í t ó m e g b ot cá s á a l a p j á t k é p e z f o g a l m a k a t é s f e l t e v é s e k e t. á ba rz uá t ( á9 n. eáz bt r a a) z r a j z o l t a m f e l, h o g y s z e m l é l t e s s e m a k ö z t fü ek l eé is k a kz ö zü ög ty t f e n n á l l ó e n e r g e t i k a i k a p c s o l a t o t. A z u t á n e l j ö t t ea m f a r b á v a l, m o n d v á n, h o g y a z á l t a l u k k ö z v e t í t e t t s z i t u á c i ó r ó l a l f e l f o g á s u k a l k a l m a s i n t a k ö v e t k e z : A é s B ü g y f é l ü g y é n e k k i m e n e t e lb e n a l e g j o b b s z e r e n c s é t l e n l e s z, a l e g r o s s z a b b e s e t b e n sep n e d itg r a ge ig ky ue s n. e T o v á b b á, h o g y t mo er di i á s z er e p ü k k i m e r ü l a p r ó b á l k o z á s b a n, h o g y a l e g j o b b a t h o z z á k k i e g y p o c s é k f e l a d a t b ó l, m e g o l d á s t t a l á l j a n a k a s z i t u á c i ó r a, a m e l y a l e h e t l e g c s e k é l y e b b k á r t o k o z z a a k é t á l t a l u k é r i n t e t t e k n e k.

3 9. ábra A mediáció energia mezői Ők egyetértettek, hogy ez a feladatkörük helytálló jellemzése, s hogy az ügyfelek szempontjából a gyűlölködés és bizalmatlanság energiamezője övezi a szituációt. Ha másként állna a dolog, eleve nem lett volna szükségük mediátorra. Ebben is egy nézeten voltunk. Ezután a saját energiájukat is bevontam tényezőként a szituációba. Ők belátták, hogy az energiamezőjük rendesen ahhoz a felfogáshoz kapcsolódó gondolatokat és érzéseket tartalmazza, miszerint ez egy rossz" élethelyzet. Ekkor felvetettem, hogy noha ők megpróbálnak közbenjárni és mindkét ügyfélnek segítségére lenni, a helyzet rosszaságáról" alkotott felfogásukkal további tápot adnak az ügyfelek negatív energiamezőjének, és tovább erősítik azok áldozattudatát. - Mi lenne - kérdeztem ekkor -, ha ahelyett, hogy tragikusnak és nemkívánatosnak tekintik ezt a szituációt, inkább hajlandóvá válnának foglalkozni a gondolattal, hogy itt egy Isteni Tervről van szó, amely pontosan a megszabott menetrend szerint bontakozik ki, s hogy a felek mindegyike beleértve a közvetve érdekelt személyeket is - valójában pontosan azt kapja, amire tudat alatt, a lélek szintjén vágyott; s hogy ez mindenképpen igaz, bárhogy alakuljanak is a dolgok? - Nem gondolják, hogy ez változtatna a dolgok állásán? Az önök energiamezője így nem félelemalapú gondolatokkal és érzelmekkel lenne tele, hanem szeretettel telne meg. Nem gondolják, hogy ez kihatással lenne arra, miként oldódik meg végül a helyzet? Meglepő módon megértették, mit akarok mondani. Még az ügyvédek is felfogták! Széleskörűen elfogadták az elképzelést, miszerint az a mód, ahogyan ők állnak gondolatban az ügyhöz, jelentős tényező a szituáció végső kimenetelének meghatározásában.

4 N e m a r r ó l v o l t i t t s z ó, h o g y b á r m i t i s m á s knéa pk p vca sgiy n ánl yj ía l t a n m e g v á l t onzatk a, s s a p u s z t á n a r r ó l, h o g y h a k e l f o g a d j á k a g o n d o l a t o t, m i s z e r i n t m ikn od r e n a z t öek lé l e nt áe ls l, á sa t k l e c s ö k k e n t v e, m o z g á s b a h o z h a t j á k gai z á t e naeb rb a a z i r á n y b a, a m e l y b e á r a m l a- néis a akz e l l e n e r g i a á t a l a k í t á s a p o n t o s a n e z t j e l e n t i. M o r f i k u s r enza on c i a A m i t a f e n t i e k b e n l e í r t a m, a z R u p e r t -n S he ek l d a r a k me o rf i k u s m e z k r l é s m o r f i k u s r e z o n a n c i á r ó l a l k o t o t t teé lr me é l et á m a s z k o d i k. S h e l d r a k e a n g o l b i o l ó g u s, a k i f e l t é t e l e z t e r m é s z e t b e n o l y a n ö n s z e r v e z m e z k é s ö n s z a b á l y o z ó r e n d s z, e raem k e l ly ée tk e zrée sz ég té s i v a g y r i t m i k u s a k tiá vs it m u t a t ó m i n t á z a t o k a t s z e r v e z n e k m e g é s t a r t a n a k f e n n. A m o r f i k u s r e z o n a v o n z z a e g y m á s h o z a z e z e k n e k k a d as tz la a n u l v á l t o z ó é s f e j l d m e z k n e k a m e g t e r e m t é s é h e z s z ü k s é g e s e l e m e k e t. A m i k o r a m e z e g y im k e gev lá el mt e oz i k, e z a z e g é s z m e z r e k i h a t. Ú g y t n i k, a z e l k é p z e l é s d me in n s z i n t e n a l k a l m a z h a t ó a k v a n t u m j e l e n s é g e k t d al l m i a ct sá or ps oa r t o k v i s e l k e d é s é i g. A z e m b e r i s é g ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é b e n a m o r f i k u s m e z k é r z é k f e l e t t i e n e r g e t i k a i r e z o n ( a t u dt a r e z g é s e i v e l ) k ö t i k ö s s z e a z e g y e s e g y é n e k e t, a m e l y f oi ld y at m al t éfs ü gtgéertt l el n. E z a z o k a a n n a k, h o g y a m i k o r v a l abkoi c smáet g, a b o c s á n a t o t n y e r t s z e m é l y a z o n n a l m e g é r z i e n n e k h a t á s á t, b á r m i l y e n t á v o l t a r t ó z k o d j o n i s é p p e n. V i s s z a t é r v e a m e drioáktkoa l k a p c s o l a t o s s z i t u á c i ó n k r a, a m u n k á j u k s o r á n l e g g y a k r a b b a e l f o r d u l ó é l e t h e l y z e t r e e g y m o r f i k u s m e z k é n t i s g o n d o l h a t u n k, a m e l y b e n a z e g y é n e á l d o z a t t u d a t t a r j a ö s s z e a m o r f i k uc s i a r erv z éon n. a na m i n t a z e g y i k t a g ( a t omr e) d iváé g r e h a j t e g y ut d a t i v á l t á s t a s z e r e t e t é s a f e n n á l l ó h e l y z e t f om ga ar da ád sé a k t af le al n é, e la m e z a z o n n y o m b a n á t a l a k u l á s o n m e g y k e r e s z t ü l, é s e g y ú j, m a g a s a b b r e n d r e z g él s i d isk t. r ua k t ú r á v á f e m o r f i k u s r e z o n a n c i a r é v é n a c s o p o r t t ö b b i t a g j á n a k i s i lk e hre á t, s éh go e g y n yu íg ly a n i l y e n m ó d o n ú j r a ö shsaz n g b a k e r ü l j ö n, s e z z e l t e l j e s e n m á s i r áa n ysbz a i át tc u ei ró t e, l j em i n t a m i l y e t e t ud a t i á t a l a k u l á s n é l k ü l t e t t v o l n a. A z é r t e m l í t e m e z t a k o n k r é t k u t a t á s t, h o g y b e m u t a s s a m, m i l y e n s z i l á r d a l a p j u k e n e r g i á v aé l s t u d a t t a l k alp ac tso s f e j t e g e t é s e i n k n e k a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n é e l m é l e t b e n. N e l s o n M a n d e l a m e g m u t a t t a n e k ü n k a z u t a t A h o g y a n N e l s o n M a n d e l a a -ad fé rl i k a i h e l y z e t e t k e z e l t e, a m i k o r a z a p a r t-eh s e i d é v ea k z e l e j é n v é g r e m e g s z anz t z, a l s z e m l é l e t e s p é l d á t m u t a t o t t n e k ü n k, m ih ka ét nj t u k a lá at k í at z e n e r g i á k a t a s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s r é v é n. A z a p a r t h e i d, e z a h e t v e n ö t é v e n á t f e n n á l u r a l t a p o l i t i k a i r e n d s z e r e l k ü l ö n í t v e t a r t o t t a a fre ek ke et t é- ka e t f eéhs é ra e k fn ey f h ééz é s b e n, a f e k e t é k p e d i g b o r z a l m a s s z e g é n y s é g b e n é l t e k. M a n d e l a m a g a i s 2 6 étv öe n b e án t. v o l t b ö r K i s z a b a d u l á s a u t á n a z o r s z á g e l n ö k e -Alf ertik t a. mdeég lé r e t t a b o s s z ú v é r f ü r d j é r e, M a n d e l a m é g i s e g y nly e g ö z e n b é k é s á t m e n e t e t h a j t o t t v é g r e t, naemm e l ya e b o s s z ú, h a n e m a m e g b o c s á t á s f é m j e l z entet m. i s a n n y i r a a t e t t e i v e l a k a d á l y o z t a m e g a jd ó s o l t v é r f ü r b e k ö v e t k e z t é t, i n k á b b a z z a l, a h o g y a n a z e n e rt ge i. á kn ae t m kv eo zl et l h a j l a n d ó b o s s z ú t á l l n i, é s a z e g é s z n é p n e v é b e n f e l ü l e m e l k e d e t t a z ráclhdeotz íapt u s áa n. E z z e l v i s z o tn et f o s z el ra t t a a p o t e n c i á l i s e r s z a k m á r i s k é s z e n á l l ó b a néá s r a k i rv oá br ó e n e r g i a m i n t á z a t á-a t. f r i Dk éa l

5 n a p j a i n k b a n i s a z á t m e n e t i d s z a k á t é l i, é s p e d i g n e m m i n d e n p r o b l é m a n é l k ü l, d e e l r e í g y i s n a g y o b b l é p t é k n t, a m i t n é h á n y é v t i z e d d e l e z e l t t a k á r á l m o d n i m e r t ü n k v o l n a. K o l l e k t í v k ü l d e t é s ü n k a z á l d o z a t a r c h e t í p u stáánsaák r a á tmaelgakköí v e t e l i, h o g y v a l a m e n n y i e n k ö v e s s ü k M a n d e l a ú t m u t a t á s á t, é s t ú l l é p j ü n k a z á l d o z a t i l és t á n. m e gh ta a p na es m z t aílgáy t e s z ü n k, e mré n y t e l e n ü l f ü g g e k m a r a d u n k m e g s e b z e t t s é g ü n k t l é s a z á l d o z a t a r c h e t í p u s á t ó l. A S z e l l e m ö s z t ö k é l M é l y e n a t u d a t a l a t t i n k b a n ö s s z e k ö t t e t é s b e n á ltléusnük n k k eü l. d e A S z e l l e m s z ü n t e l e n ü l a l k a l m a k k a l s z o l g á ml u nskzráa a z á l d o z a t e n e r g i á k á t a l a kaíztá álstáarl a, h o g y a v é r f e r t z é s h e z, g y e r m e k b á n t a l m a z á s h o z, s z e x u á l it s a l mbaázná s h o z é s f a j g y el z ö l ehta hs o n l ó j e l e n s é g e k e t h o z f e ls z í n r e. A k ü l d e t é s t v a l a m e n n y i e n a m a g u n k é v á t e h e t j ü k, h a e h e l y z e t e k b á r m e l y i k é s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á sk t o r go yl ja u k. H a ö zkü l ü n k e l e g e n m e g v a l ó s í t j á k, a f e l f o g á s- b e l i v á l t á s a m e l y r é v é n m e g l á t h a t j u k a z a d o t t h e l y z e t b e n r e j l - t öá kt é lfe ot ge js a s é ga el t a k í t a n i a z a d o t t s z i t u á c i ó t, h o g y a z i l y e s f a j t a e n e r g i a m i n t á z a t o k r a n e l e g y e n t ö b b é s z ü k s é g. A z á t a l a k í t á s g y a k o r l a t a A z á l d o z a t t u d a t á t a l a k í t á s a é r d e k é b e n g y a k o r o lz d t a : kv öa vl ea th ká en y s z o r m e g n é z e d a h í r e k e t, v é g e z d e l m a g a d b a n a t u d a t i v á l t á s t a z í t é l k e z é s r l a h e l y z e st éb g e n m er ge lj ál t á stáö ikg é. l e t e s A h e l y e t t, h o g y k é s z p é n z n e k t e k i n t e n é l e g y f a j i e l l ó í t és lz et to er ki r t, l s se zg óí t s á t a l a k í t a n i a f a j d i s zh a r m ó n i a e n e r g i á i t. E z t ú g y t e h e t e d m e g, h o g y s z e m ü g y r e v e s z e d a z i l l e t t, a k i t e s e t b e n a z í t é l e t e d d e l s ú j t a n á l é s m e g b é l y e g e z n é l, é s m e g f i g y e l e-e d, a h osgrz y e t k é p e s v a g y e l f o g a d á s t e r é b e k e r ü l n i. t i sl zé tg áy b a n v e l e, h o g y a t ö r t é n e t s z e r e p l i c s a k a s a j á t s z e r j á t s s z á k a z I s t e n i T e r v b e n. S e n k i t n e t e k i n t s á l d o z a t n a k, é s n e l é g y h a j l a n d ó s e n k i t g b é l y e g e z n i! A z e m b e r e k e g y s z e r e n d r á m á k b a n s z e r e p e l n e k, a m e l y e k e t a z é r t h o jg áy t s z a n a k v é g i a g y ó g y u l á s b e k ö v e t k e z h e Ns e s efn e. l e d d, I s t e n nke om t t s zto é v e d n i!

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Video minőség a z I P T V hálóz a t b a n Horvát h R ób e rt 2 0 0 7 Máj u s 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 Video 2.0 Vál t o z ó üz l e t i m o d e l l e

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten

Thomas F. Torrance: Einstein és Isten T.F. Torrance: Einstein and God. ford. Kodácsy Tamás Teológiai Szemle, 2000/2. Thomas F. Torrance: Einstein és Isten Max Jammer, a jeruzsálemi Bar Lan Egyetem nyugalmazott rektora, aki! #" %$& ' ()+*,-./"01*

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

ᔗ卧p j z r m ᔗ卧 ᔗ剷 tanítá i nap: z p m r ( z r ), uto ó tanítá i nap: jú u 5 ( z r ) í á p k zám á nyo cvanhárom nap. orga mi idᔗ剷 ᔗ卧 j uár 4- tart. i ko ák 2011. január 21-ig ért ítik a tanu ókat, ki korú

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben