A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére"

Átírás

1 A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n október 19.

2 A p i a c i v e r s e n y rée s a s z b á l y o zó i n té z m é n y e k É r d e m e s v i z s gá l n i a z e g y e s é iz nm t é n y e k h a tá s á t a ír h kö z lé s i p i a c i v e r s e n y r e kö z ö t t á g a z a t i p o l i t ié ks a j o g a l k oá ts j o g i ökr n y e z e t b e lé p é s e n g e dé l y e zé s v e r s e n y s z a bá l y o zá s fú z ió k o n t r o l l e x p o s t v e r s e n y s záa lb y o zá s : e rfö lé n y, k a r t e l l á rá e ls jo k f o g y a s z tó v é d e l e m v e r s e n y pá r t o lá s á g a z a t i s z aá bl y o zá s á r s z a bá l y o zá s : e rfö lé n n y e l v aól v i s s z aé lé s m e g a k a d á l y o zá s a h o z z á fé ré s é s ö s s z e k a p c s o lá s e g y i rá n y ú h o z z á fé ré s : k ái ró z m a g a t a r tá s o k m e g a k a d á l y o zá s a k é t i rá n y ú h o z z á fé ré s : ö s s z e já t s zá s m e g a k a d á l y o zá s a 2

3 Á g a z a t i p o l i t i k a m e g f e l e l j o g i k e r e t e k k i ítá a l as ka v e r t iák l i s a n i n t eá gl rt m o n o pó l i u m f e n n t a ár st a a v e z eé tk e s t e l eóf n iá b a n M a t á v 8 é v e s o r sázg o s é s h e l y i k o n c e sós s z i m o n o p ó l i u m a +, d e n e m eé lg e g yé r t e l mß e n é s h a tá r o z o t t a n s z o ál lg t a a v e r s e n y t + a b e r u há z á s ö s z tö n z é s m i a t t - a tú l h o s súz m o n o p ó l i u m i d s z a k m i a t t r o s s z ö fl d r a j z i p i a c s z e r k e z e t ítá k i sa a l : a k 8 é v e s L T O k o n c e s s óz is m o n o p ó l i u m o k + a b e r u há z á s ö s z tö n z é s m i a t t - a tú l h o s súz m o n o p ó l i u m i d s z a k m i a t t a b e lé p k s zá m á n a k s z a bá l y o zá s a a m o b i l t eól ne iá f b a n ( G S M t e n d e r, D C S, U M T S t e n d e r ) l i b e r a láiczió a v e z e té k e s t e l óe nf iá b a n vé g é n. m a j d ú j r a i n dít v a b a n + a b e r u há z á s ö s z tö n z é s m i a t t b i z o n y t a l a n a v e r s e n y o pátliims s z i n t j e s z e m p o nátbj ó l +, d e m á r m e g k é s e t t -, éfl s zív ß p i a c n y iát s +, t e l j e s l i b eárc aió l i z

4 V e r s e n y s z a b á l y o zá s fú z ió k o n t r o l l : M a t á v Já s z T e l ( n e m h o r i zá ol ni ts ö) s s z e f o nó d á s m e g a k a d á l y o zá s a M a g y a r T e l e k o m lé t r e jö t t e v e r táil ki s é s n e m h o r i z o nátl i s é s b i z o n y o s h o r i z oá nl ti s ö s s z e f o nó d á s o k e n g e dé l y e zé s e ú t já n I n v i t e l é t lr e jö t t e v e r táil ki s má s n e m h o r i z o nátl i s é s h o r i z o ná tl i s ö s s z e f o nó d á s o k e n g e dé l y e zé s e ú t já n U P C lé t r e jö t t e n e m-h o r i z o n tá l i s é s h o r i z o ná tl i s ö s s z e f o nó d á s o k e n g e dé l y e zé s e ú t já n e g y é b ká b e l v a g y i n t e r n e t p i a c i k o n ás cz ió o lk i de n g e dé l y e zé s e p á r h u z a m o s s zé l e s sá v ú p l a t f o r m f eál svá r lá s i ü g y e k e r fö lé n y e s ü g y e k k á b e l e s e rfö lé n y e s ü g y e k, e g y é b e r fö lé n y e s ü g y e k á r p ré s á r u k a p c s o lá s k a r t e lül g y e k : m o b i l vé g z d t e té s i k a r t e l l f o g y a s z tó v é d e l e m f o g y a s z tó k m e g t é v e s z té s e v e r s e n y pá r t o lá s a t e l e f o n á ló h z a t t a l á pr h u z a m o s ká b e l i n f r a s t rúu rk a t f e lá sv á r lá s i t i l aáln ma k k e z d e m é n y e z é s e +, i l l. b i z o n y o s e s e t e k b e n a m b i v a l e n s m é r sé k e l t + -, m e r t é vt e s é s v aól já b a n h a t á s t a l a n + + 4

5 Á g a z a t i s z a bá l y o zá s l i b e r a láiczió e l t t i s z áa lb y o zá s á r s z a bá l y o zá s á r s a p k a s z aábl y o zá s ö s s z e k a p c s o lá s b e v é t e l m e g o s z tá s A D S L v i s z o n t e l aáds s z a bá l y o zá s a ( ) H k t. a l a t t i áslzya obzá s á r s z a bá l y o zá s á r s a p k a s z aábl y o zá s ö s s z e k a p c s o lá s R I O h o z z á fé ré s s z a bá l y o zá s a J P E s z a bá l y o zá s t l á r s z a bá l y o zá s á r s a p k a ö s s z e k a p c s o lá s v é g z d t e té s R I O, ök l t sé g a l a pú s á g ( L R I C ) h ív á s k e z d e m é n y e z é s i díj a k s z aábl y o zá s a h o z z á fé ré s s z a bá l y o zá s a p i a c m e g h a t á r o zá s t e l j e s i él sl z. l er g e s L L U R U O b i t f o l y a m r e t a imli n u s +, d e g y e n g e -, z a v a r o s + +, d e g y e n g e +, d e g y e n g e -, m e r t e rt l e n -, f e l e s l e g e s, n e m e ív f f, e kn te m v e s z i f i g y e l e m b e a f-m i ox b i l h e l y e t t íté e s s t +, d e n e m ée g l kö v e t k e z e t e s é s k i sá zm ít h a tó g y e n g e +, d e e l e v e c s öa vk i dr tá v ú m a j d n e m f e l e s l e g e s, m e r t a z a l k a l m a z o t t m e g o l d á s n e m a d e k vá t a m a g y a r h e l y z e t t e l ( ká b e l, ö fl d r a j z i p i a c ) -, g y e n g e, m e gék s e t t - e r e d m é n y e s, d e r o s ös sz z tö n z 5

6 K é t e létr s z a b á l y o zá s i l o g i k a e x p o s t a v e r s e n y e f f eív k, t a p i a c m áa rg a h a g y v a ékp e s m ß k ö d n i, f e j ld n i, d e a f ed jé ls s o rá n f e l m e rü l n e m k ív á n a t o s j e l e n sé g e k k a p c sá n b e k e l l a v a t k o z n i e x a n t e... a v e r s e n y n e m e f f eív k, t a p i a c m áa rg a h a g y v a n e m ék p e s m e g f e l e l e n m ß k ö d n i, eézr t e lr e s z a bá l y o z n i k e l l a n n a k m ß k ö d é s é t d e m i n d k é t e s e t b e n a p r oé bm l á n a k m e g f e l e l k ö z g a z d a sá g i m e g kö z e líté s t k e l l a l k a l m a z n i 6

7 e x a n t ev a g y e x p o s t? van piaci probléma nincs piaci probléma azonosít piaci problémát helyes döntés "téves negatív" II. fajú hiba nem azonosít piaci problémát "téves pozitív" I. fajú hiba helyes döntés e x a n t em e g k ö z e líté s o t t i n d o k o l t, a h o l aúz h I i. b a f aj jo b b a n t o lá el rh a tó, m i n t a I I. ú f a j e x p o s tm e g k ö z e líté s o t t i n d o k o l t, a h o l a z ú hiii b. a fjaojb b a n t o lá el rh a tó, m i n t a z I. ú f a j 7

8 A versenyszabályozás egész elmélete azon a hiten alapul, hogy a piacok a bíróknál vagy szabályozóknál alkalmasabbak arra, hogy jutalmazzák a gazdasági haszonnal járó gyakorlatot, s büntessék azt, ami nem ilyen. Logikai tévedés az a közkeletű vélekedés, hogy ha a piacok nem tökéletesek, akkor biztosan kell lennie valami ennél jobb eszköznek. Frank H Easterbrook,

9 Az iparág nyilvánvalóan nem természetes monopólium többé, s mindenhol, ahol effektív verseny van - tipikusan és legerősebben versenyző platformok (vezetékes telefon, kábel és mobil) esetén - a történelmi múltra visszatekintő szabályozásra semmi szükség, sőt versenyellenes is lenne. Különösen azért, mert valószínűleg visszariasztana az új platformok fejlesztéséhez, a versenyképes piaci ajánlatokhoz, és az internet iránti elképesztő mértékű kereslet kezeléséhez elengedhetetlen kapacitásnövelés érdekében szükséges hatalmas befektetéstől... Mint máshol és általában, a dereguláció a verseny és a fogyasztók védelmét - mind a fúziók, mind pedig a versenyellenes magatartások tekintetében - a versenyjogra bízza. Alfred E Kahn,

10 A h ír k ö z lé s f e j ld é s e M i v o l t a v e r s e n y óh ea rj et j e a z e úl ml t 6 0 é v b e n? m i k r o h u l lá m ú tá v k ö z lé s d i g i t a láilá z s, T C P / I P, o p t iá kt av i t e l m o b i l t e l óe fn i a i n t e r n e t s zé l e s sá v ú ( v e z e té k e s é s v e z eét k né l kü l i ) t e c h nó ogliá k f e j ld é s e v a g y i s a z i n náo cv ió ré v é n a z ú j t e c h n oó lg iá k m e g j e l e né s e, a m i a s z aáb l y o zá s s z e m p o n t já b ó l kív ü l r l é s e l r e j e l e z h e t e t l üe l n é r k e z e t t 10

11 P é l d a a h a n g s z o l gá l t a tá s p i a c a a h a n g s z o l gá l t a tá s t e k i n t eétb e n a f p i a c i v á l t o zá s t n e m a t e c h n o ló g iá n b e lü l i s z o l gá l t aát s i v a g y aá r k i n f r a s t r uúk rt a-a l a pú v e r s e n y iédz t e e l, h a n e m a z ú j, f e l f o róg a t t e c h n o ló g iá k m e g j e l e né s e : a m o b i l t e lóenfi a té r h ó d ítá s a ( X X. s z. -e9s 0 é v e k e l eé jt l ) a V o I P m e g j e l e n é s e a X X I. s z. e léen j 11

12 A s z a b á l y o zá s i m e g k ö z e líté s k o r lá t a i A z e x a n t es z a b á l y o zá s ( b e léer t v e a ú zf ió k o n t r o l l t i s ) v a ló já b a n m i n d i g a mú l t p r o bé lm á i v a l f o g l a l k o z i k A z e x p o s ts z a b á l y o zá s a ökz e l m ú l t b a n f e l m eü rl t p r o bé lm á r a k e r e s m e g o l dá s t V e g y ü k é s z r e, h o g y vó ajál b a n a s z a bá l y o zá s m i n d i g a z z a l f o g l a l k o z i k, a m iát r möt b b é -k e v é s b é i s m e rü n k, d e é p p a h ír kö z lé s tö r té n e t e b i z o n yít j a, h o g y r e n d s z e r i n t n e m e z h a tá r o z z a m e g a f e jd lé s i g a z i á niyr á t L o g i k u s kö v e t k e z m é n y, h o g y e g y d i n a m i k u s iápg ab ra n a öj v k i hív á s a i r a e g y i k m e ög zk e líté s s e m t u d t e l j e s e n m e g n y u g t a t ó m e g o l d á s t a d n i, e r r e c ssack h ua m p e t e r i d i n a m i k u s v e r s e n y é pk e s 12

13 A v e r s e n y j e l e n ts é g e a s z é l e s sá v b a n m a a hír kö z lé s i i p áa g r m e g h a t á r o zó s z e g m e n s e a s zé l e s sá v ú h o z z á fé ré s, a m i s z i n t e v a l a m e n n y i s z o l gá l t a tá s k o m p l e m e n t e r e, s a z a l k a lá ms ao zk e lé r h e t s é g e s z e m p o n t já b ó l k r i t i k u ßs k s z k e r e s z t m e t s z e t l e h e t a s zé l e s sá v ú v e r s e n y m e g h a tá r o zó té n y e z j e 1. a p l a t f o r m o k ö kz t i v e r s e n y d i n a m i k u s v e r s e n y D S L, ká b e l, F T T B / F T T H, 3 G / 4 G m o b i l 2. p l a t f o r m ( o k o) n b e lü l i v e r s e n y i n ká b b s t a t i k u s v e r s e n y fü g g a k o n k ré t p l a t f o r m ö zk g a z d a sá g i j e l l e m zi t l ( g a z d a sá g o s s á g o k, há ló z a t i e x t eár ln i a ) 13

14 K e l l-e s z a bá l y o z n i a p l a t f o r m h o z vóa l h o z z á fé r é s t? a p l a t f o r m v e rát li ik s a n i n t eá gl rt t u l a j d o náonsa k b i z o n y o s s p e cá il i s e s e t e k ékt ie vlé v e l g a z d aás g i l a g r a c i o ná l i s h o zá zfé ré s t a d n i a p l a t f o r m h o z p l. a z a l k a l m a zá s s z o lágl t aót k s zá m á r a a l a p e s e t b e n n e m k e l l e x a n t e áh fé o zré z s i s z aábl y o zá s c s a k a k k o r k e l l sá zl ay bo z n i a h oáz fé z ré s t, a z a z a p l a t f o r m o n b eüll i v e r s e n y t, h a b i z o n y o s, h o g y : n i n c s p l a t f o r m a l t e ív r naa t é s a p l a t f o r m t u l a j d o n o s áa t és ra dj e k b l n e m h a j l a nó d a p l a t f o r m m e g n y i t á s á r a 14

15 V e r s e n g t e c h n o ló g i a i p l a t f o r m o k a m a g y a r s z é l e s sá v ú p i a c o n F o r rá s : N H H 15

16 A v e z e té k e s p l a t f o r m o k h e l y z e t e u ón s i ö s s z e h a s o n lítá s b a n e g y j u tó ( P P P ) f r e G D P D S L l e f e dé s D S L l e f e dé s v i dé k e n D S L p e n e t rá c ió D S L p e n e t rá c ió v i dé k e n K á b e l m o d e m l e f e dé s K á b e l m o d e m l e f e dé s v i dé k e n K á b e l m o d e m p e n e t rá c ió K á b e l m o d e m p e n e t rá c ió v i dé k e n H U , 0 % 8 7, 0 % 8, 0 % 7, 1 % 7 4, 0 % 6 0, 0 % 6, 7 % 3, 7 % E U , 7 % 7 6, 6 % 1 8, 0 % 1 2, 3 % 4 3, 6 % 1 3, 8 % 3, 4 % 0, 8 % H U h e l y e a z E U b e n Forrás: Eurostat, IDATE (2009) - data from

17 A s zé l e s sá v t e c h n o ló g i a i ( p l a t f o r m ö ) s s z e té t e l e a z E U o r s zá g a i b a n ( ) 100% Market shares of broadband technologies in the EU27 90% 80% 70% 60% 50% 40% Other FTTH Cable DSL 30% 20% 10% 0% EL IT CY FR DE LU ES UK FI IE AT SI NL DK PT SE BE PL SK LV HU MT CZ LT EE BG RO EU27 Forrás: Cocom 2009 Július HU: a kábel részesedése a szélessávban 47% (2009) 2. az EU-ban (Málta után), 3. az OECD-ben (USA és Kanada után) 17

18 P l a t f o r m (é s i n f r a s t r u kút r a v e r s e n y) l e h e t s é g e a z e l f i z e t s ß r ß s é g fü g g v é n y é b e n a z a l a c s o n y a b b s á v s z é l e s sé g t a r t o m á n y b a n előfizető sűrűség vezetékes technológia vezetéknélküli technológia sávszélesség kínálat A: alacsony) független vezetékes infrastruktúrák száma HSDPA mobil hálózatok száma vezetéknélküli (wifi, PMP) infrastruktúrák száma önálló infrastruktúrák száma lehetséges A platformok száma városi nagyon sűrű (lakótelep) ADSL/ADSL2+;HFC (Ed 2 és 3); FTTB-Lan;FTTH 3G HSPA, wifi A városi sűrű (belváros) családi házas (kertváros/ kisváros) családi ház (község) ADSL/ADSL2+;HFC (Ed 2 és 3); FTTB-Lan;FTTH ADSL/ADSL2+;HFC (Ed 2 és 3); HFC (Ed 2 és 3); ADSL/ADSL2+? 3G HSPA, wifi A G HSPA?, wifi? A wifi?, 3G?/PMP mikro? A aprófalvak, szórvány ADSL? wifi?, PMP mikro? A? A z A l a c s o n y s á v s zé l e s sé g t a r t o má n y b a n a r i át n k l a k o t t á, v ot l i é, s / v a g y k i s t e l eüplé s e k e t k ié v e m i n d e n h o l v e r s e n y v a n v a g y l e h e öt z ea l jö kv b e n. 18

19 N a g y s e b e s s é g ß s z é l e s sá v ú p l a t f o r m o k A m a g a s s e b e s sé g t a r t o má n y b a n ké t v e r s e n y z v e z e té k e s p l a t f o r m v a n : k á b e l D o c s i s lé p é s e l n y b e n F T T B / F T T H ó r iá s i b e f e k tée s t i gé n y, k o c ká z a t o s m e g té rü lé s b i z o n y t a l a n a m o b i l é lsezs sá v ( L T E ) s z e r e p e t e c h n o ló g i a i k oártl o k s p e k t r u m k o rált o k A k u l c s ké r d é s : h o g y a l a k u l a p l a t f o rö mz ot k i kd i n a m i k u s v e r s e n y? a z e g y i k p l a t f o r m ót sa ar n t e l n y b e k e rü l, e s e t l e g m i n d e n t v i s z? t a r tó s m a r a d a v eé tl k e dé s?? 19

20 K i h ív á s o k a v e r s e n y s z a bá l y o zá s s zá m á r a F ú z ió k n e m h o r i z o n tá l i s ú zf ió k : p l. á b ke l k o n s z o l ái cd ió m e g íté lé s e e g yé r t e l mß : e rs ít i a p l a t f o r m oök z tk i v e r s e n y t v e r t iák l i s ú zf ió k : p l a t f o rém s a l k a l m aázs o k v a g y p l a t f o ré m s t a r t a l o m s z o lágl t a tá s kö z t i i n t eágc rió m e g íté lé s e : e r s ít i a p l a t f o r m oök z tk i v e r s e n y t? m i a j e l e n ts é g e a n n a k, h o g y a p l a t f o r m i ná tl et g rt u l a j d o n o s a -e a d ö n k é n t h o z zá fé ré s t a n e m i n t eáglrt s z e r e pk l s zá m á r a? 20

21 K i h ív á s o k a v e r s e n y s z a bá l y o zá s s zá m á r a F ú z ió k h o r i z o n tá l i s ú zf ió k m e g íté lé s e : k ü lö n b ö z p l a t f o r m o k úfz ió j a ( p l. DéSs L ká b e l ) cö sk k e n t i a p l a t f o r m o k ö kz t i d i n a m i k u s v e r s e n y t, e m i a t t e n g e d é l y e zé s e n e m j a v a s o l t a p l a t f o r m o n b üe l i ú fz ió e r s ít h e t i a p l a t f o r m oök z tki v e r s e n y t, e m i a t t á ts ái t l t c s a k a b b a n a z e s e t b e n k e l l k o m o l y a b b a n m e g f o n t o l n i, h a a p l a t f o r möo zk ö tk t i v e r s e n y n y i ál nv v a ló a n, s p e r s p e k t i v i k u s a n n eßm k öm d i k 21

22 K i h ív á s o k a v e r s e n y s z a bá l y o zá s s zá m á r a H o z z á fé ré s a f e l h a s zá nló v á l a s z t h a s s o n a z a l k a lámsaoz k, s z o lá lg t a tá s o k k ö z ö t t, f o g y a s z t h a s s a a n e k i t ea tr st za l m a k a t m a g a i s n yú j t h a s s o n, f e j l e s z t h e s s e n i l y e n aá ls ko ak la mt éa s z s z o l gá l t a tá s o k a t, i l l e t v e a t a r t a l m a t e l j u t t a t h a s s a e z e g y f a j t a d i s z k r ái cm iói nm e n t e s s é g e t f e él t e l e z m i v e l e z t h a á ló z a t-s e m l e g e s sé g e t a z I P m i n t h o m oég n s zá l lító k ö z e g a l a p s z i n t e n á m ot g a t j a, a é kr d é s, h o g y e z t a p l a t f o r m ü z e m e l t e t j e k o rá lt o z z a-e? 22

23 K i h ív á s o k a v e r s e n y s z a bá l y o zá s s zá m á r a H o z z á fé ré s a z ú j g e n e rá c ió s há ló z a t o k ( N G N ) l e h e tv é t e s z i k a d i f f e ráel nt c i s z o l gá l t a tá s m i n s é g e t (Q o S ) p r o b lé m a l e h e t : a k iáz ró m a g a t a r tá s, p l. a háoféz ré z s m e g t a g a d á s a h a a d i f f e r e án lá c is i n d o k o l a t l a n d i s z k rái cm ió i nt e r e d mé n y e z a k k o r k e l l b e a v a t k o z n i, h a v a l a óm i l oa k bp l a t f o r m t u l a j d o n o s a, m ß k ö d t e t j e a h o zá zfé ré s t ö n k é n t n e m t e s z i l e h ve é t, e l l e h e t e t l ít e ni, a k áa ld y o z z a e k k o r i s émr l e g r e k e l l t e n n i, h o g y a m i l y e n áms e gsozlodlágl j a l e g j o b b a n a d i n a m i k u s v e r s e n ßy k mö d é s é t 23

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport Iktatószám: A-10-27617-4/2011. JELENTÉS Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pénz- és értékkezelési rendjének

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Video minőség a z I P T V hálóz a t b a n Horvát h R ób e rt 2 0 0 7 Máj u s 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1 Video 2.0 Vál t o z ó üz l e t i m o d e l l e

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 )

EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) EGYSÉGES VÁMOKMÁNYON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1, 2 ) A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betővel) A nemzeti kiegészítı szabályozás szövege (Times

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 )

EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) EGYSÉGES VÁMÁRU-NYILATKOZATON ALKALMAZANDÓ KÓDOK JEGYZÉKE ( 1 ) A 2454/93/EGK Bizottsági rendelet 38. mellékletének szövege (Arial 12 pontos félkövér, álló betűvel) A nemzeti kiegészítő szabályozás szövege

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben