EnergiaVilág Tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EnergiaVilág Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Útmutató éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv

2 Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Hogyan használjam az EnergiaVilág programot? Útmutató a fejezetekhez A megújuló és nem megújuló energiaforrások A források meghatározása Hol alkalmazható? Skócia, Olaszország és Magyarország A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás Jövőbeni energiafogyasztás Saját fogyasztásod Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Előnyök és hátrányok Energiafelhasználás Az energia útja Energiaforrások és energiaátalakító berendezések Turbinák A generátor Átvitel Villamos energia a háztartásban Gondolj a biztonságra! Energiatakarékos vízforraló Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? Órai vita Energiaátalakítás Építs saját erőművet! Építsünk szélerőművet! Az energia elosztása Az elektromos energia elosztása Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser szerepkártyák Tantervi kapcsolatok Értékelés

3 Bevezetés Az E.ON EnergiaKaland egy új, nagyszabású program, amelynek célja, hogy segítse az energiával kapcsolatos ismeretek oktatását a fiataloknak. Akár most kezdik el, akár most fejezik be az iskolát, életükben meghatározó téma lesz az energia. Ahhoz a generációhoz tartoznak, akiknek az energiával kapcsolatban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk mind egyénileg, mind együttesen, s ezek a döntések nemcsak őket, de az egész Földet, a fenntarthatóságot is érinteni fogják. Az E.ON EnergiaKaland program arra törekszik, hogy segítse egy energiaügyekben járatos nemzedék nevelését azzal, hogy információkat ad nekik a szakavatott döntésekhez, energiatudatosságukhoz. A program EnergiaVilág című része éves, szakmát tanuló és/vagy érettségire készülő tanulók számára készült, a Nemzeti Alaptantervvel szoros összhangban. A program továbbá segít Önnek az állampolgári ismeretekre oktatásban-nevelésben is. Azok a tanulók, akiknél előfeltétel az informatikai és a kommunikációs kulcsképességek megléte, szintén hasznosnak fogják találni a feladatokat. A tantervi kapcsolatok alatt találja meg a további részleteket arról, hogyan illeszthető a program a helyi tantervbe, szakkörök és más, tanórán kívüli nevelési programokba. Az EnergiaVilág két részből áll: online feladatokból, valamint egy tantermi csomagból, amely 19 tudáskártyát és 8 feladatlapot tartalmaz, melyek szabadon fénymásolhatók. Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Az EnergiaVilág arra biztatja a tanulókat, hogy az energiával, az energia termelésével és fogyasztásával kapcsolatban mind országos szinten, mind globális nézőpontból is foglalkozzanak. A program lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a bolygónk jövőjét érintő főbb kérdéseket és ezeket összekapcsolják az egyéni, személyes cselekvéssel és felelősségvállalással. Az anyag hét fejezetből áll: Megújuló és nem megújuló energiaforrások A résztől az egészig Éghajlatváltozás Energiafelhasználás Nukleáris jövő? Energiaátalakítás Energiaelosztás Az EnergiaVilág Globális energiamenedzser elnevezésű szimulációs játékban a tanulók egy évtizedig megszabhatják a világ energiafelhasználásának alakulását. A feladat során a tanulók különböző energiaforrásokat és nézőpontokat mérlegelhetnek, szembesülnek döntéseik várható pozitív vagy negatív következményeivel. 3

4 Tudáskártyák 1. Szén 2. Kőolaj 3. Földgáz 4. Atomenergia 5. Vízenergia 6. Szélenergia 7. Napenergia 8. Biomassza 9. Hidrogén üzemanyagcellák 10. Geotermikus energia 11. Talajhő-energia 12. Hullámenergia 13. Árapály-energia 14. Elektromos energiatermelés 15. Az elektromos energia elosztása 16. Elektromos energia az otthonunkban 17. Az éghajlatváltozás és a környezet 18. Első a biztonság! 19. Teljes biztonságban Feladatlapok 1. Megújuló és nem megújuló energiaforrások: Skócia, Bangladesh, Argentina és Olaszország 2. A résztől az egészig: Saját fogyasztásod 3. Éghajlatváltozás: Előnyök és hátrányok 4. Energiafelhasználás: Gondolj a biztonságra! 5. Energiafelhasználás: Energiatakarékos vízforraló 6. Nukleáris jövő? Órai vita 7. Energiaátalakítás: Építsünk szélerőművet! 8. Energiaelosztás: Az elektromos energia elosztása Globális energiamenedzser szerepkártyák 1. Autórajongó 2. Környezetvédelmi aktivista 3. Műszaki szakember 4. Atommérnök 5. Politikus Az alábbi tanári útmutató bemutatja az online feladatok és feladatlapok használatát, célkitűzéseket tartalmaz, valamint azzal kapcsolatban is tanácsokat nyújt, hogy mely pontokon lehet szüksége segítségre a gyorsabban vagy lassabban tanulóknak. A tanórák könnyebb tervezéséhez mellékeltük az online feladatok becsült időtartamát, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladatok megoldásához szükséges időmennyiség nagymértékben függ a tanulók felkészültségétől! A saját teljesítmény értékelésére szolgáló értékelőlapokkal a tanulók témánként értékelhetik saját fejlődésüket. 4

5 Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág elsősorban a középiskolás tanulóknak (14 18 éveseknek) szóló oktatási program, amely teljes mértékben megfelel a Nemzeti alaptanterv (NAT) előírásainak, így az bármelyik hazai közoktatási intézmény helyi tantervébe beilleszthető. Az EnergiaVilág a középiskolások energiatudatosságának további elmélyítése, tudásuk és kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet tölthet be azáltal, hogy a tanulók személyes tapasztalataira építve szerteágazó technikai-környezeti-természettudományi és gazdasági ismereteket és fejlesztő feladatokat kínál az energiaforrások, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának környezetre és éghajlatra gyakorolt hatása, az energiatakarékosságnak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelentősége és az energiafogyasztással kapcsolatos biztonság terén. Az EnergiaVilág program feladatai és tanulói tevékenységei szimulációs döntési helyzeteket és szerepjátékokat is tartalmaznak, amelyek az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseit és a globális energiaés környezeti jelenségek összekapcsolódását mutatják be. E tanulási tartalmak és helyzetek a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát segítik, és a NAT aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés és az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladatát valósítják meg. Az oktatócsomag bevezet a számítógép segítségével folyó tanulás módszereibe is. Online interaktív tevékenységből (játékok és feladatok) és ezekkel együtt vagy ezektől akár függetlenül is használható nyomtatott tanulói feladatlapok, tudáskártyák gyűjteményéből áll. Az EnergiaVilág tanulói tevékenységei és differenciálható feladatai hozzájárulnak a diákok anyanyelvi (szövegértési, olvasási), természettudományos, digitális, tanulási, szociális és állampolgári kulcskompetenciája fejlődéséhez. Az EnergiaVilág programcsomag feldolgozása elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül az aktív állampolgárságra és demokráciára, a gazdasági, a környezettudatosságra irányuló és a testi-lelki egészséget szolgáló nevelési célok helyi megvalósulását is. A programcsomag a hatékony (egyebek között a kooperatív, a projektrendszerű és a számítógéppel támogatott) tanulásszervezési módszerek alkalmazását igényli, ezáltal erőteljesen fejleszti a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, hozzájárul a differenciált képességfejlesztéshez, a tanulási esélyegyenlőség biztosításához. Az EnergiaVilág tanulási helyzetei alkalmasak a szimulált döntési játékokon alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, a globális kérdések és összefüggések felismerését megalapozó rendszerszerű gondolkodás és látásmód erősítésére. Az EnergiaVilág oktatóprogram épít a tanulók önértékelésére, hatékony értékelési módszerei révén formálja a diákok énképét, önismeretét, tanulási motivációit. Az EnergiaVilág oktatóprogram tanulási követelményei a NAT műveltségterületei közül kiemelten az Ember a természetben, a Földünk és környezetünk, Ember és társadalom, az Informatika és az Életvitel és gyakorlati ismeretek 9 12 évfolyamokon elvárható tanulási tartalmakat képviselik. 5

6 Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. Az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója. Saját vélemény megvédése vagy korrekciója. A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának képessége, a manipulációs szándék és a hibás következtetések, megalapozatlan ítéletek felismerése. Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. Egyéni konfliktuskezelési eljárások kialakítása. Az egyes társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. Feltevések megfogalmazása az egyének, csoportok és intézmények viselkedésének mozgatórugóiról. A tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, egyéni álláspontok kialakítása. Az ember természeti és környezeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A jelentkező társadalmi-gazdasági problémák előtérbe állítása, a problémák megoldását célzó egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek felismerése, elfogadása, e cselekvés vállalása. A tudományos eredmények technikai alkalmazásával összefüggő problémák értékelésével kapcsolatban egyéni álláspontok kialakítása, a tudomány- és technikaellenességhez való viszony formálása. Tudatos és felelős állásfoglalás az egyes technológiák alkalmazásával kapcsolatban. Alternatív elgondolások megismerése és elemzése a nukleáris energia hasznosításának társadalmi kérdései kapcsán. A problémák vitákban való feltárása és értékelése, a saját álláspont formálásához szükséges feltételek (tudás) teremtése. Műszaki-természettudományi és hétköznapi problémák megoldása az energia fogalmának segítségével. Az energia terjedésével magyarázható jelenségek anyagszerkezeti ismereteket használó elemzése. Az energia terjedésével és szállításával kapcsolatos néhány technikai, gazdasági folyamat (pl. energiatakarékosság kérdései) elemzése. Az energiaátalakítással kapcsolatos kényes folyamatok kérdései (pl. atomenergia felhasználása, fosszilis energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai, az energiatermelés szerepe a szegénység felszámolásában) esetén álláspontok, érdekek, értékrendszerek megismerése, megvitatása, saját álláspont formálása. A fogyasztás és a véges természeti erőforrások egyensúlyának bemutatása. A fenntartható fejlődés egyes emberek és emberi társadalmak általi veszélyeztetettségének felismerése, az ezzel összefüggő társadalmi folyamatokkal kapcsolatos kritikus állásfoglalás, valamint cselekvőkészség kialakulása. Környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén. A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására, frissítésére, valamint a tudatos gazdasági és környezeti szerepvállalásra való igény kialakítása a tanulókban. Az életvezetési képességek fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók lehetőségeikhez mérten érvényesítsék ismereteiket cselekedeteikben és döntéseikben felnőtt életük során. A környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás továbbfejlesztése és alkalmazása (pl. elemzésekben, érvelésekben, vitákban, helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban). Az emberiség természetátalakító tevékenységén (mint példán) keresztül a beavatkozások következményeinek megértése. Ennek érdekében a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek összehangolása, a felelős környezeti magatartás. Annak megértetése, hogy a legintenzívebben 6

7 használt energiahordozókból bolygónk készletei végesek. Az emberiség energiaigénye és a fenntartható fejlődés ellentmondásainak, az energiatakarékosság jelentőségének értelmezése. Az alternatív energiaforrások használatának (mint lehetséges megoldásnak) bemutatása. A környezetet károsító anyagok és forrásaik megismertetése. A szennyezőanyagok kibocsátásának, valamint károsító hatásának mérséklésére, megszüntetésére irányuló lehetőségek értelmezése. Annak megértetése, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági helyzetüket, gondolkodásukat, világszemléletüket. Az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi, gazdasági tényezők szerepének felismertetése példákban, helyzetekben. A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismertetése a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban országcsoportok, országok példáján. A környezetben lezajló változások értékeltetése, a felelős döntéshozatal képességének megalapozása. A változások ismeretében egyszerű előrejelzések, tendenciák megfogalmazása, a mindennapi életben előforduló prognózisok értelmezése. Az eltérő gazdasági feltételekből és fejlettségből adódó társadalmi problémák iránti érzékenység kialakítása; megoldásuk érdekében az aktív állampolgári magatartás megalapozása. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismertetése. A környezetkárosító hatások következményeinek csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékeltetése. Annak felismertetése, hogy megvalósításuk során gazdasági és társadalmi érdekek ütközhetnek. A környezet értékeinek és problémáinak ismerete, ezek hazai, regionális és globális kapcsolatainak felismertetése, értelmezése. A világgazdaságban eltérő szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok megkülönböztetése, jellemzése földrajzi szempontok alapján. A regionális fejlettség különbségének felismertetése és magyarázata. A kontinensekről, az országokról és a tipikus tájakról szerzett ismeretek alkalmazása a Föld egészére. Annak tudatosítása, hogy a gyorsuló társadalmi-gazdasági változásokhoz a társadalomnak rugalmasan kell alkalmazkodnia. A helyi, a regionális és a globális érdekek olykor szükségszerű ütközésének megértetése példákon keresztül. Annak beláttatása, hogy az egységes földi rendszer működését károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember életére. Az (energia-) fogyasztás mértéke nem áll egyenes arányban az életminőséggel, sőt a fogyasztásból fakadó környezeti terhelés éppen az életminőség romlását idézi elő, végső soron a földi létet veszélyezteti. A fenntartható fogyasztás jelentősége. Annak megértetése, hogy a természet és környezetvédelem állami és intézményi feladat, de mindannyiunk folyamatos és aktív közreműködését is igényli, továbbá, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra van szükség. Tájékozódás és tájékozottság kialakítása a főbb környezeti veszélyekről, az emberiségre háruló felelősségről, a természetes és egészséges környezet megőrzésében, a biztonság és a fenntartható fejlődés globális méretű megszervezésében. Annak megismertetése, hogy az egyén miként járulhat hozzá e célok megvalósulásához helyi és regionális szinten. A társadalmi, a természeti és a műszaki-technikai környezet megfigyelése alapján egy probléma azonosítása. A társadalmi szükségletek és a technikai lehetőségek közötti különbség felmérése. Az egyén szerepe, felelősségvállalása a probléma felismerésében. Az EnergiaVilág oktatócsomag feldolgozható a középiskolák földrajz, fizika, osztályfőnöki és technika tanítási órákon, szakköri keretben, az erdei iskolai program keretében. A programcsomag egyes feladatai eredményesen alkalmazhatóak a közép- és emeltszintű érettségire történő felkészülés során. 7

8 Hogyan használjam az EnergiaVilág programot? Az E.ON EnergiaKaland EnergiaVilág című fejezete a körülményektől például az osztály létszámától, a tanulók képességeitől, a számítógépes hozzáféréstől függően más és más módon használható. Az alábbi táblázatból kiderül, hogyan egészítik ki egymást az egyes online feladatok és a feladatlapok. A fejezetek egymástól függetlenül is feldolgozhatók. EnergiaVilág Fejezetek Online feladatok és feladatlapok Tantárgyak Megújuló és nem A források meghatározása Fizika megújuló energiaforrások Hol alkalmazható? Földrajz 1. Magyarország, Skócia és Olaszország Földrajz A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás Fizika és földrajz Jövőbeni energiafogyasztás Fizika és földrajz 2. Saját fogyasztásod Fizika Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Földrajz 3. Előnyök és hátrányok Földrajz Energiafelhasználás Az energia útja: Fizika Alapvető energiaforrások Fizika Turbinák Fizika A generátor Fizika Energiaátvitel Fizika Villamos energia a háztartásban Fizika 4. Gondolj a biztonságra! Fizika 5. Energiatakarékos vízforraló Fizika Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? Fizika és földrajz 6. Órai vita Fizika és földrajz Energiaátalakítás Építs saját erőművet! Fizika 7. Építsünk szélerőművet! Fizika Energiaelosztás 8. Az elektromos energia elosztása Fizika 8. Az elektromos energia elosztása Fizika Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser Fizika és földrajz Szerepkártyák Fizika és földrajz 8

9 Útmutató a fejezetekhez A megújuló és nem megújuló energiaforrások A források meghatározása Fizika Szükséges időráfordítás: fél tanóra Célok: a megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése többfajta energiaforrás jellemzőinek megismerése a fenntarthatóság fogalmának bevezetése egyéni értékelőlap segítségével a vita során nyújtott teljesítmény alapján Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. A tanulók további információkat találhatnak a portál energiaforrásokat bemutató oldalain vagy az első 13 tudáskártyán. Mielőtt továbblépne, ellenőrizze tanulói tudását az ikonok megfelelő helyre történő rendezésével a táblán! A megfelelő csoportosítás a következő: Megújuló Vízenergia Szélenergia Napenergia Biomassza Geotermikus energia Nem megújuló Szén Kőolaj Földgáz Atomenergia Talajhő-energia A tanulók észrevehetnek néhány kérdéses pontot is: A geotermikus energiát általában a megújulók közé soroljuk, noha a Föld belső hője táplálja, ami hosszú távon ki fog hűlni. Az atomenergia jelenleg nem megújuló, hiszen a korlátozott mennyiségű uránérc bányászatára épül. Elképzelhető, hogy a jövőben a könnyen hozzáférhető hidrogén lesz a fúziós atomerőművek fűtőanyaga, és így az atomenergia valóban megújulóvá válhat. A feladatban ezután egy táblázat következik, ahol a különböző energiaforrásokat különböző állításokkal kell párosítani. A válaszok egy része szándékosan kétértelmű, így teret ad a gondolatébresztő órai vitáknak. 9

10 A helyes válaszok a következők: Ez az energiaforrás sohasem fogy ki. Szén Kőolaj Földgáz Urán Vízenergia Szélenergia Napenergia Biomassza Geotermikus és talajhő-energia Hullámenergia Árapály-energia fosszilis tüzelőanyag. a nap minden órájában rendelkezésre áll. hulladékot termel, amit kezelni kell. évmilliókkal ezelőtt keletkezett. szén-dioxid-keletkezéssel jár, ami globális felmelegedéshez vezet. Hol alkalmazható? Földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Cél: a különféle energiaforrások alkalmazhatóságának felmérése az egyes országok és térségek földrajzi-gazdasági és társadalmi sajátosságainak tükrében egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján Egyéni vagy kis csoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Ebben a feladatban a tanulók javaslatokat tehetnek arra, hogy mi lenne a világ négy különböző térsége számára a számukra legelőnyösebb megújuló energiaforrás-keverék. Nincs helyes válasz, csak ésszerű, vitaindításra alkalmas javaslatok. A négy térségben az energiaforrások megfelelő elegyére lenne szükség: Skócia földrajzi adottságai ideálisak mind a vízenergia-termeléshez, mind a hullám- és árapály-energia kiaknázásához. A meleg éghajlat Dél-Olaszországot a napenergia hasznosítására alkalmas hellyé teszi. Banglades számára jó megoldás lenne a nap- és a szélenergia felhasználása. Argentínában lehetséges a vízenergia-termelés, és az ország a szél-, a hullám- és a napenergiát is hasznosíthatná. Magyarország számára a geotermikus, a földhőenergia, a nap- és a szélenergia hasznosítása tűnik előnyösnek. 10

11 Skócia, Olaszország és Magyarország Földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is Cél: a különféle energiaforrások alkalmazhatóságának felmérése az egyes térségek sajátosságainak tükrében írásbeli beszámoló osztályzata Egyéni tanórán vagy otthon is elvégezhető. A feladatlap a Hol alkalmazható c. online feladatra épül. A tanulók felmérik Magyarország, Skócia és Olaszország energiaszükségletét és a rendelkezésre álló energiaforrásokat, majd az Energiaforrások c. fejezet és az első 13 tudáskártya segítségével eldöntik, mely energiaforrások használata lenne a legkedvezőbb. Egy hasznos honlap: Magyarország teljes erőműparkjának térképe és adatai: eromuterkep/ A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás Fizika és földrajz Szükséges időráfordítás: fél tanóra Cél: a tanulók legyenek tisztában az iparilag fejlett és fejlődő országok energiafogyasztásának különbségeivel egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján Egyéni vagy kis csoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Kezdje egy offline feladattal: próbálják megtalálni az összes energiaforrást és készüléket, amiket egy átlagos család napközben használ! Egy hasznos honlap a hazai háztartások energiafogyasztási adatainak áttekintéséhez: haztartasi_eszkozok_energiafogyasztasa.php Próbálja felismertetni és megértetni a tanulókkal, melyek a nagy energiafogyasztású tevékenységek (főzés, vízmelegítés, vízforralás, központi fűtés), és melyek az alacsony energiafogyasztásúak (pl. a világítás és a rádióhallgatás)! Ezután a tanulók, csoportokban, oldják meg az internetes feladatokat! Meg kell becsülniük, hogy egy átlagos napon mennyi energiát fogyaszt a családjuk. A feladat úgy is elvégezhető, hogy egy vagy két kijelölt tanuló az egész osztály előtt fölvázolja az energiafogyasztási szokásait. A következő, egyszerű feladatban Magyarországot, Nagy-Britanniát és Indiát egy átlagos magyar, brit, illetve indiai otthonban használt készülékek alapján hasonlítják össze. Az oktatási cél itt annak a felismerése, hogy jelenleg egy nagy-britanniai család használja a legtöbb energiát, többet, mint Magyarországon, de India energiaszükséglete gyors ütemben növekszik. Jövőbeni energiafogyasztás Fizika és földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Cél: megérteni, hogy miért növekszik majd folyamatosan a világ energiaigénye egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján 11

12 Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Az internetes feladat arra keres választ, vajon miért növekszik India energiaszükséglete. A megoldást egy kérdőíven kell megjelölni, így a válaszadás előtt egy rövid órai vitára is lehetőség van. Ha együtt dolgozik az osztály, jelöljön ki valakit, aki begépeli a válaszokat! Ha az osztály kis csoportokban végzi el a feladatot, csoportonként válasszanak egy-egy válaszadót! A feladat további részét elsősorban a felsőbb osztályos vagy az igen jó képességű tanulóknak ajánljuk. A feladat az indiai kormány 2001-es népszámlálásának egyes adatait vizsgálja, és megkéri a tanulókat, hogy az adatok alapján becsüljék meg, mennyivel több energiára lesz szükség a jövőben. Számba kell venniük a szegénység mértékét, az eltérést a városi és vidéki élet között, valamint a használt tüzelőanyagokat is. Bár az adatok bepillantást engednek az indiai élet érdekességeibe is, a legfontosabb üzenetük az, hogy egy átlagos indiai háztartás nagyon kevés elektromos energiát használ. Azonban a fogyasztói szemlélet az indiai szubkontinensen is elterjedt, az életszínvonal és a fogyasztás pedig folyamatosan növekszik. A becslések szerint India jelenleg (2003-ban) 519 milliárd kwh elektromos energiát fogyaszt. A fejlődéssel járó megnövekedett energiaszükséglet arra enged következtetni, hogy 2025-ig ez a mennyiség megduplázódik. Saját fogyasztásod Fizika Szükséges időráfordítás: fél tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is Célok: a különféle energiaforrások tanulmányozása előnyeikkel és hátrányaikkal együtt a fosszilis tüzelőanyagok égetésével és a különféle energiaforrásokkal kapcsolatos feladatok összekapcsolása a feladatlap kérdéseire adott válaszok alapján Egyéni amennyiben az idő engedi, a tanulók bemutathatják eredményeiket a csoport többi tagjának is. Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Földrajz Szükséges időráfordítás: fél tanóra Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése írásbeli beszámoló osztályzata vagy egy poszter alapján Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. A feladat összehasonlítja az éghajlatváltozás hatásait Magyarországon, Nagy-Britanniában és Argentínában. Ha az egész osztály oldja meg a feladatot, rákérdezhet arra, hány hazánkat érintő, szélsőséges időjárási eseményt szélvihart, áradást, ítéletidőt tudnak felidézni a tanulók az elmúlt pár évből. Majd emlékeztetheti az osztályt néhány eseményre a világ más részein, például a New Orleans-i, Fülöp -szigeteki, thaiföldi és más tragédiákra. 12

13 Kérdezze meg a tanulók véleményét az éghajlatváltozásról! A tanulók azt is gondolhatják, hogy a magasabb hőmérséklet tulajdonképpen jó, hiszen ezáltal fűtési energiát takaríthatunk meg. De vajon akarnának-e úgy iskolába járni, hogy közben odakint 36 C van? Ha vízpart közelében élnek, akkor a vízszint emelkedéséből eredő veszélyekre is felhívhatja a figyelmet. Kérdezzen rá, hogy milyen valós előnyöket tudnának megemlíteni! A felmelegedés egyik lehetséges előnye az, hogy a gazdák talán többféle terményt tudnak majd termeszteni. A kártevők és kórokozók azonban túlélik majd az enyhe teleket. Végezetül adjon nekik egy szabadon választott feladatot, amit házi feladatként fejezhetnek be! Erre a célra használhatja az internetes anyagok közt található pótfeladatokat. A online feladathoz és az Előnyök és hátrányok tudáskártyához a tanulók az alábbi weboldalakon gyűjthetnek információkat: A WWF kampánya a páneurópai szén-dioxidkibocsátás csökkentése érdekében Éghajlatváltozással kapcsolatos tudnivalók a BBC Meteorológiai Központtól Nagy-Britannia Környezetvédelmi, Élelmezési és Vidékfejlesztési Hivatala 2006, Nagy-Britannia index.htm Mi történne, ha Nagy-Britannia átlaghőmérséklete 3 C-kal magasabb lenne? may/08/g2.science Magyarországi éghajlatváltozási jelenségek, adatok: %C9ghajlat_web.pdf Tanulmányok és két letölthető rövidfilm a magyarországi éghajlatváltozásról: F9eaQBtHQR8J:hps.elte.hu/~zagoni/junior.htm+% C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s+Magyarorsz %C3%A1gon&hl=hu&ct=clnk&cd=5&gl=hu&lr=lang _hu Előnyök és hátrányok Földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve javasolható házi feladatnak is Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése írásbeli beszámoló osztályzata vagy egy poszter alapján Egyéni tanórán vagy otthon is elvégezhető. A feladatlap az Éghajlatváltozás c. online feladatra épül. A tanulók mérlegeljék a tudáskártyán található adatokat, és ezek alapján nevezzék meg az éghajlatváltozás néhány előnyét és hátrányát! Energiafelhasználás Az energia útja Fizika A feladatot a megadott sorrendben érdemes elvégezni, de egyes részei a többitől függetlenül is felhasználhatók. A feladat képzeletbeli kirándulásra viszi a tanulókat az az elektromos energia előállításától kezdve egészen az otthonokban történő végfelhasználásig. Az energia útja című feladat egybefüggően elvégezve a éveseknek hatékony és hasznos lehetőség az energiáról és az elektromosságról tanultak átismétlésére és rendszerbe foglalására. 13

14 Szükséges időráfordítás: a teljes feladat elvégzése két tanórát vesz igénybe. Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése egyéni értékelőlappal a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a diákok önállóan vagy kis csoportokban is végezhetik a gyakorlatokat. Az energia útja c. feladat az alábbi részfeladatokból áll: Az energia útja c. feladat az alábbi részfeladatokból áll: Energiaforrások és energiaátalakító berendezések Cél: az alapvető energiaforrások (a Nap, a Föld magja és az atommag) bemutatása Ez a rész elsősorban a tények bemutatására épül. A helyes válasz megjelölése részletes magyarázatokhoz és animációkhoz vezet. Tekintse meg az animációkat a tanóra előtt, hogy biztonságosan tudja bemutatni őket! Ha a már korábban tanultak ismétléséhez használja a feladatot, felkérhet egy-egy tanulót, hogy elemezzék és értelmezzék, esetleg kommentálják az animációkat. Turbinák Cél: érthetően bemutatni a turbinákkal kapcsolatos, összetett technológiai ismereteket Turbinák nélkül az elektromosenergia-termelés nehezebb és egyben kevésbé hatékony lenne. Ez a tényszerű technikai-műszaki információkra épülő fejezet a különböző turbinatípusok megismerésében és működésük megértésében segíti a tanulókat. Az egyes turbinatípusok bemutatását animáció kíséri. A hasonlóságok és különbségek szemléltetéséhez az animációk egymás után is megtekinthetők. A fejezet feldolgozása előtt a tanulók megpróbálhatnak kifejleszteni egy olyan módszert, ami turbina alkalmazása nélkül alakítja át a nagy nyomású gőz energiáját forgási energiává. Kérdezze meg tőlük, szerintük mennyire lesz hatékony a módszerük! A generátor Cél: a generátor működési elvének szemléltetése A generátor egy animáció, mely használható virtuális kísérletnek a dinamóelv bemutatásához. A mágneses mezőben forgatott tekercs által keltett jel látható a virtuális katódsugaras oszcilloszkóp képernyőjén. A tanulók megváltoztathatják a tekercsmenetek számát, a forgás sebességét és a mágnes erősségét is, az eredményt pedig az oszcilloszkóp kijelzőjén ellenőrizhetik. Átvitel Cél: az elektromos energia országhatárokon belüli elosztásának szemléltetése Ez az ábra egy virtuális elosztórendszert mutat be, melynek segítségével a tanulók megfigyelhetik, miként alakítják át az elektromos energiát a feszültségnövelő és -csökkentő transzformátorok az erőművektől az otthonokig vezető úton. Villamos energia a háztartásban Cél: az elektromos energia otthoni használatának szemléltetése A feldolgozott témakörök közt van a mérőóra leolvasása, a konnektor huzalozása, a vízforraló energiatakarékos használata, az energiatakarékosság és az elektromos veszélyforrások felismerése. Ha a tanulók kis csoportokban dolgoznak, a megoldásaik ellenőrizhetők az interaktív táblán. A válaszokat a csoportok szavazással dönthetik el. Ez jó módszer arra, hogy az adott témáról vita bontakozzon ki. 14

15 Gondolj a biztonságra! Fizika Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Cél: az elektromos berendezésekkel kapcsolatos biztonsági előírások aktív átismétlése írásbeli beszámoló alapján Egyéni a tanulókat azzal ösztönözheti az elektromos energia biztonságos használatának végiggondolására, hogy megkéri őket, gondolják át, hogyan tanítanák meg ugyanerre az alsóbb tagozatos diákokat. Ehhez szükségük lesz az E.ON Energiakaland oldalán, valamint a 18. tudáskártyán és a 19. tudáskártyán található, biztonsági előírásokkal kapcsolatos segédanyagokra. Amennyiben megoldható, az Ön középiskolájának utánpótlását adó egyik általános iskolával együttműködésben érdemes megszervezni, hogy a tanulók valóban meg is tarthassák ezeket a foglalkozásokat amelyek lehetőleg ne kiselőadások, hanem változatos tanulásszervezési munkaformák legyenek. Módszertanilag a tanulókat fel kell készítsük ezekre a hatékony tanítási eljárásokra. Energiatakarékos vízforraló Fizika Szükséges időráfordítás: minimum két tanóra, de kiscsoportos projektmunkaként is feladható Cél: a hőátadással, valamint az elektromos energiatermelés hatékonyságával és környezeti hatásaival foglalkozó feladatok összekapcsolása írásbeli beszámoló alapján Kis csoportokban a kutatás elvégzéséhez számítógépekre is szükség lesz. A feladat három szakaszra bontható: Piackutatás A tanulók készítsenek kérdőíveket, hogy kiderítsék, az emberek miért töltik tele a vízforralókat, mit várnak el egy vízforralótól, és milyen külsejű vízforralót szeretnének! A kérdőívvel a tanulók azt is felmérhetik, mennyit tudnak az emberek az energiapazarlás környezetkárosító hatásairól és mennyire törődnek ezzel. Tervezés A tanulók a kérdőív eredményeire és saját műszaki-technikai és tudományos ismereteikre támaszkodva tervezzenek egy új vízforralót! Gondolják végig, hogyan pazaroljuk az energiát, és hogyan tehetnék hatékonyabbá vízforralójukat. Eközben figyelembe kell venniük azt is, hogyan adható át a hő. A legfontosabb kérdés, hogy mi alapján lehet meghatározni a szükséges vízmennyiséget. Hirdetés, PR és marketing A tanulóknak ki kell találniuk, hogyan fogják eladni a vízforralót. Ennek során elsősorban két területre összpontosíthatnak: egyrészt arra, hogy a vevők pénzt takaríthatnak meg, mivel a készülék kevesebb energiát fogyaszt, másrészt arra, hogy a termék környezetbarát, mivel a használata során kevesebb szén-dioxid keletkezik, ennek köszönhetően pedig lassul az üvegházhatás és az éghajlatváltozás folyamata. A tanulók tudományos-műszaki és technikai ismereteik felhasználásával tervezzék meg a vízforralót, a marketingkampány során pedig egyértelműen mutassák be a tényeket. Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? Fizika és földrajz, esetleg osztályfőnöki óra Órai vita Fizika és földrajz, esetleg osztályfőnöki óra Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra és egy házi feladat 15

16 Cél: lehetőséget adni a tanulóknak a részletes információk kritikus feldolgozására és a logikus érvelés felépítésre a vitában nyújtott teljesítmény alapján Párokban a pár egyik tagja az indítvány mellett, a másik az ellen a vélemény ellen foglaljon állást. Kis csoportokban az egyes csoportok az indítvány mellett vagy ellen foglaljanak állást. Kieséses versenyt is rendezhet. Számítógépekre is szükség lesz. A feladat egy interaktív esettanulmány. Az Órai vita c. feladatlap megkönnyíti az internetes tananyag feldolgozását, hasznos tanácsokkal segítve az online feladatok megoldása és a további kutatás során feltárt információkról tartandó vita előkészítését és fölépítését. Az indítvány: Az osztályunk úgy gondolja, hogy a 21. században Magyarország energiaigényének fedezésére az atomenergia a legjobb megoldás. A kérdés vitatott és igen összetett, ezért a vita előtt tanácsos alkalmat adni a tanulóknak különösen a jobb képességűeknek az utánajárásra. A diákok többek között az alábbi weboldalakon tájékozódhatnak: Atomenergiai Világszövetség (WNA) Greenpeace The Guardian flash/0,5860, ,00.html Wikipedia.org Paksi Atomerőmű ZRt. Csernobil - Tekintse meg az eredeti BBC tudósítást... stories/april/28/newsid_ / stm... és azt a 2006 áprilisában készült összefoglalót, amely a katasztrófa következményeit vázolta! europe/2006/chernobyl/default.stm nuklearis_velemeny.pdf Energiaátalakítás Építs saját erőművet! Fizika Szükséges időráfordítás: egy vagy több tanóra Célok: a különféle erőműtípusok bemutatása az energiaátalakítással és az elektromos energiatermeléssel kapcsolatos feladatok bevezetése, illetve kiegészítése a hatékonysággal kapcsolatos feladatok bevezetése, illetve kiegészítése egyéni értékelőlappal a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt ez a feladat interaktív táblán is elvégezhető. A feladat során a különböző erőművek építésének folyamatát tekintheti át az osztállyal. Ez a megközelítés segíthet felismertetni és megértetni a tanulókkal, hogy az erőművek részegységei különböző energiaátalakításokat hajtanak végre. A feladat hatásosan szemlélteti, hogyan vész el az energia egy része az energiaátalakítások közben. 16

17 A tanulók többségét meg fogja lepni, hogy a jelenlegi elektromosenergia-termelési eljárásaink csak 30-40%-os hatásfokúak. A feladatban alkalmazott, az energiaátalakításra építő megközelítéssel kimutatható, hová tűnik az energia fennmaradó 60-70%-a. Ha belefér a rendelkezésre álló időbe, a feladat folytatásaként az elektromosenergia-termelés témáját egy átfogó projekt keretében is fel lehet dolgozni. Egy hasznos honlap Magyarország teljes erőműparkjáról: eromuterkep/ Építsünk szélerőművet! Fizika, technika Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Célok: felmérni, hogyan befolyásolják a különféle tényezők például a forgólapátok alakja, száma és mérete az erőmű teljesítményét írásbeli beszámoló alapján Egyéni vagy kiscsoportos egy kis villanymotor és egy kis, előre kifúrt fahenger vagy néhány parafadarab felhasználásával igen egyszerűen készíthetünk szélturbinát. A tanulók megfigyelhetik azt is, hogyan változik a leadott teljesítmény a szélerősség függvényében amit egy állítható sebességű asztali ventilátorral szabályozhatnak. A kísérlet ki is bővíthető: kérje meg a tanulókat, hogy tervezzenek és készítsenek kültéri használatra alkalmas szélturbinát! A legfőbb elvégzendő módosítás egy vitorla és egy forgáspont hozzáadása lesz, az előbbi fogja szélirányban tartani a turbinát, az utóbbi pedig lehetővé teszi annak mozgását. 17

18 Az energia elosztása Az elektromos energia elosztása Fizika Szükséges időráfordítás: egy vagy több tanóra Cél: ez a feladat az elektromosenergia-elosztással, különösen a feszültségnövelő és -csökkentő transzformátorokkal kapcsolatos feladatok kiegészítésére szolgál a feladat során nyújtott teljesítmény alapján, illetve a feladat után kérdések segítségével Szükséges felszerelés: A feladat némi előkészületet igényel. Az osztály létszámától, a berendezés (bútorok) jellegétől és a kivitelezés módjától függően az alábbi eszközöket kell beszerezni: a nagyfeszültségű villanyoszlopokhoz: 40 cm hosszú, 12 mm-es fahenger a kisfeszültségű villanyoszlophoz: 25 cm hosszú, 12 mm-es fahenger a feszültségnövelő transzformátorhoz: 10 x 10 x 10 cm-es feketére festett fakocka két, laposfejű szöggel a feszültségcsökkentő transzformátorhoz: 10 x 10 x 10 cm-es fehérre festett fakocka két, egymás mellé bevert, laposfejű szöggel az elosztóhoz: 10 x 10 x 10 cm-es pirosra festett fakocka egy laposfejű szeggel a 400 kilovoltos távvezetékhez: 1 spulni zöld kötözőzsineg a kilovoltos távvezetékhez: 1 spulni vörös kötöző zsineg ragasztószalag és a hozzá tartozó adagoló Monopoly (vagy egyéb) játékból származó játékpénz, vagy más, pénz helyettesítésére alkalmas tárgy Az egész osztály együtt az osztályt csapatokra osztjuk. A feladattal kapcsolatos utasítások és szabályok a 8. feladatlapon találhatók. A gyakorlatot kint a szabadban, füves területen érdemes végezni, ahol a villanyoszlopok könnyen beleállíthatók a talajba. Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser Fizika és földrajz Globális energiamenedzser szerepkártyák Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra Cél: az energiával való gazdálkodás összetettségének felismerése és az ezzel kapcsolatos különböző tényezők mérlegelése a feladat során nyújtott teljesítmény alapján a feladat elvégzése után feltett kérdések segítségével Egyéni vagy kiscsoportos ha elég számítógép áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt ez a feladat interaktív táblán is elvégezhető. Ideális esetben az egész osztály együtt végzi el a feladatot. A Globális energiamenedzser c. játék lehetőséget ad a tanulóknak, hogy tíz éven át intézhessék a világ energiaügyeit. A téma összefüggéseinek megismeréséhez az osztály nézze meg a bevezető diavetítést, majd ismerkedjen meg a különböző csoportok véleményével! Amennyiben nem az interneten végezteti a gyakorlatot, töltse le a szerepkártyákat! 18

19 Ossza fel az osztályt öt, egyenlő létszámú csoportra! Megengedheti, hogy a tanulók maguk válasszanak szerepet, ez azonban a nemek és a képességek szempontjából egyenlőtlen csoportokat eredményezhet. Megoldás lehet, hogy látszólag találomra energiával kapcsolatos képeket oszt ki a terembe lépő tanulóknak. A feladat ezután az azonos képpel rendelkező társak megkeresése és a csoportalkotás. Ossza ki a csoportoknak a szerepkártyákat, amelyek meghatározzák, milyen véleményt kell majd képviselniük az energiaellátással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban! Az Energiaforrások c. fejezet és a 13 db tudáskártya felhasználásával minden csoport alakítson ki közös álláspontot a világ energiaválságának megoldására! Emelje ki, hogy a cél egy közös álláspont kialakítása, nem pedig annak megvitatása, hogy melyik a leghelyénvalóbb nézet! Húsz perc után állítsa meg a vitát és a meglévő öt csoportot alakítsa át hat új csoporttá úgy, hogy mindegyikben képviselve legyen az öt eredeti csapat! Kisebb létszámú osztályoknál elég lehet három csoport is. A tanulók mutassák be új csapatuknak az előző csoportjuk által kialakított közös véleményt, majd a csapatok ezúttal is jussanak megegyezésre! Ezekben a csoportokban a tanulóknak ismét át kell tekinteniük az adatokat, miközben arról döntenek, hogy milyen energiafajták felhasználását növelnék vagy csökkentenék a következő évtizedben. A feladatnak ezt a részét a tanulóknak az interneten kell elvégezniük. Minden csoport kijelöl egy tanulót, aki beviszi az adatokat. Ezután minden csoport rövid beszámolót tart arról, hogyan jutottak el a döntésükig. A különböző csoportok Az autórajongók úgy vélik, a világ gazdasága a gépjárműhasználattól függ, és hogy a gépkocsihasználatot korlátozó intézkedések népszerűtlenek lennének, illetve a kívánt hatás ellenkezőjét érnék el. Szerintük az egész éghajlatváltozást eltúlozzák, és a fosszilis üzemanyagok a jövőben is életképes megoldást jelentenek. A környezetvédelmi aktivisták a zöld lobbi tagjai, akik úgy vélik, hogy ha el akarjuk kerülni az éghajlatváltozásból eredő katasztrófát, a radikális változtatás elkerülhetetlen. A műszaki szakemberek szerint a technológiai fejlesztés a válasz, ezért új, energiatakarékos anyagok és eszközök kifejlesztését, valamint a csúcstechnológiájú, alternatív energiatermelő rendszerek, például az üzemanyagcellák vagy a fotovoltaikus technológia fejlesztését szorgalmazzák. Az atommérnökök úgy vélekednek, hogy az atomenergia alkalmazásának nagyfokú kiterjesztése megoldaná a jelenlegi gondok jelentős részét. A politikusok úgy gondolják, az éghajlatváltozás elkerülhetetlen, ezért a kormányoknak a következmények kezelésére kell összpontosítania: fejleszteni kell az árvízvédelmet, és fel kell mérni, hogyan érinti a dolog a gazdaságot. 19

20 Tantervi kapcsolatok Földrajz Földrajz érettségi Az EnergiaVilág megfelel az érettségi követelményeknek, mert a segédanyagokban foglaltak az érettségi követelményekben és feladatokban előfordulnak: Folyók, árvízvédelem, a vízgyűjtő medencék és a települések Tengerpartok, a tenger ereje, a tengerpart jellemzői Az ökoszisztémák és az ember hatása a biomokra Az erőforrás-, energia-, áramgazdálkodás és a globális felmelegedés Térképek, grafikonok és táblázatok Fizika Fizika érettségi Az EnergiaVilágban tárgyalt témakörök a következők: Gyakorlati és tájékozódási készség Kommunikációs készség A fizikai ismeretek alkalmazásai és következményei Energia, elektromosság és sugárzásfajták Környezet, a Föld és az univerzum Középszintű érettségi fizikai témakör: Az energia és használhatósága biológiai témakör: A bioszféra kémiai témakör: Tüzelőanyagok fizikai témakör: Az elektromos energia használata fizikai témakör: Egészségügyi fizika fizikai témakör: Az energia kérdései fizikai témakör: Radioaktivitás Egyéb tantárgyak Állampolgári ismeretek és kompetenciák Az EnergiaVilágban tárgyalt aktuális kérdések fel fogják kelteni tanulói érdeklődését az állampolgári ismeretek iránt. Az EnergiaVilág segíthet a tanulóknak: különféle ismereteket szerezni akár a tömegtájékoztatásból is és felhasználni azokat véleményük kialakításához és megfogalmazásához. tájékozódási és kommunikációs készségre szert tenni. a részvételben, a megértésben és a felelősségteljes cselekvésben. Az E.ON EnergiaKaland programot a szakképzésben-szakoktatásban részt vevő tanulók is hasznosnak fogják találni a munkájukhoz szükséges különösen az informatikai és a kommunikációs kulcsképességek fejlesztéséhez. Az EnergiaKaland a környezeti nevelés és a fenntarthatóság helyi pedagógiai programjai szempontjából is releváns. 20

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember és természet KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság

ENERGIAOKTATÁS. A holnap energiafogyasztóinak tanítása EURÓPAI BIZOTTSÁG. Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság ENERGIAOKTATÁS A holnap energiafogyasztóinak tanítása Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság EURÓPAI BIZOTTSÁG Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2006 ISBN 92-79-00781-5

Részletesebben

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006

A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 A kooperatív tanulási módszer és más modern eljárások a természettudományos órákon, foglalkozásokon OM 298/74/2006 Kooperatív tanulási technikák alkalmazása a fizika tantárgy oktatásában ENERGIAFORRÁSOK

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK

ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK ZANZA.TV ÚTMUTATÓ ÉS MÓDSZERTANI SEGÉDLET PEDAGÓGUSOKNAK TARTALOM Mi a zanza.tv?...5 Kié a zanza.tv?...5 Mi található a zanzán?...5 Miért ilyen a zanza.tv?...6 Esélyegyenlőség...8 Regisztráció nélküli

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben