EnergiaVilág Tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EnergiaVilág Tanári kézikönyv"

Átírás

1 Útmutató éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv

2 Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Hogyan használjam az EnergiaVilág programot? Útmutató a fejezetekhez A megújuló és nem megújuló energiaforrások A források meghatározása Hol alkalmazható? Skócia, Olaszország és Magyarország A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás Jövőbeni energiafogyasztás Saját fogyasztásod Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Előnyök és hátrányok Energiafelhasználás Az energia útja Energiaforrások és energiaátalakító berendezések Turbinák A generátor Átvitel Villamos energia a háztartásban Gondolj a biztonságra! Energiatakarékos vízforraló Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? Órai vita Energiaátalakítás Építs saját erőművet! Építsünk szélerőművet! Az energia elosztása Az elektromos energia elosztása Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser szerepkártyák Tantervi kapcsolatok Értékelés Bevezetés Az E.ON EnergiaKaland egy új, nagyszabású program, amelynek célja, hogy segítse az energiával kapcsolatos ismeretek oktatását a fiataloknak. Akár most kezdik el, akár most fejezik be az iskolát, életükben meghatározó téma lesz az energia. Ahhoz a generációhoz tartoznak, akiknek az energiával kapcsolatban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk mind egyénileg, mind együttesen, s ezek a döntések nemcsak őket, de az egész Földet, a fenntarthatóságot is érinteni fogják. Az E.ON EnergiaKaland program arra törekszik, hogy segítse egy energiaügyekben járatos nemzedék nevelését azzal, hogy információkat ad nekik a szakavatott döntésekhez, energiatudatosságukhoz. A program EnergiaVilág című része éves, szakmát tanuló és/vagy érettségire készülő tanulók számára készült, a Nemzeti alaptantervvel szoros összhangban. A program továbbá segít Önnek az állampolgári ismeretekre oktatásban-nevelésben is. Azok a tanulók, akiknél előfeltétel az informatikai és a kommunikációs kulcsképességek megléte, szintén hasznosnak fogják találni a feladatokat. A tantervi kapcsolatok alatt találja meg a további részleteket arról, hogyan illeszthető a program a helyi tantervbe, szakkörök és más, tanórán kívüli nevelési programokba. Az EnergiaVilág két részből áll: online feladatokból, valamint egy tantermi csomagból, amely 19 tudáskártyát és 8 feladatlapot tartalmaz, melyek szabadon fénymásolhatók. Az E.ON EnergiaKaland oktatócsomag a helyi feltételekhez, pedagógiai célokhoz és a tanulók egyéni sajátosságaihoz illeszthetően készült, azaz nem előíró jellegű program, hanem alternatívákat kínál a leghatékonyabb helyi tanítási-tanulási megoldásokhoz. Az online, az internetes portálon hozzáférhető tananyagot akár a nyomatott kiegészítőkkel, akár azok nélkül, önállóan is fel lehet használni. Az EnergiaVilág arra biztatja a tanulókat, hogy az energiával, az energia termelésével és fogyasztásával kapcsolatban mind országos szinten, mind globális nézőpontból is foglalkozzanak. A program lehetővé teszi, hogy megvizsgálják a bolygónk jövőjét érintő főbb kérdéseket és ezeket összekapcsolják az egyéni, személyes cselekvéssel és felelősségvállalással. Az anyag hét fejezetből áll: Megújuló és nem megújuló energiaforrások A résztől az egészig Éghajlatváltozás Energiafelhasználás Nukleáris jövő? Energiaátalakítás Energiaelosztás Az EnergiaVilág Globális energiamenedzser elnevezésű szimulációs játékban a tanulók egy évtizedig megszabhatják a világ energiafelhasználásának alakulását. A feladat során a tanulók különböző energiaforrásokat és nézőpontokat mérlegelhetnek, szembesülnek döntéseik várható pozitív vagy negatív következményeivel. 2 3

3 Tudáskártyák 1. Szén 2. Kőolaj 3. Földgáz 4. Atomenergia 5. Vízenergia 6. Szélenergia 7. Napenergia 8. Biomassza 9. Hidrogén üzemanyagcellák 10. Geotermikus energia 11. Talajhő-energia 12. Hullámenergia 13. Árapály-energia 14. Elektromos energiatermelés 15. Az elektromos energia elosztása 16. Elektromos energia az otthonunkban 17. Az éghajlatváltozás és a környezet 18. Első a biztonság! 19. Teljes biztonságban Az alábbi tanári útmutató bemutatja az online feladatok és feladatlapok használatát, célkitűzéseket tartalmaz, valamint azzal kapcsolatban is tanácsokat nyújt, hogy mely pontokon lehet szüksége segítségre a gyorsabban vagy lassabban tanulóknak. A tanórák könnyebb tervezéséhez mellékeltük az online feladatok becsült időtartamát, de kérjük, Feladatlapok 1. Megújuló és nem megújuló energiaforrások: Skócia, Banglades, Argentína és Olaszország 2. A résztől az egészig: Saját fogyasztásod 3. Éghajlatváltozás: Előnyök és hátrányok 4. Energiafelhasználás: Gondolj a biztonságra! 5. Energiafelhasználás: Energiatakarékos vízforraló 6. Nukleáris jövő? Órai vita 7. Energiaátalakítás: Építsünk szélerőművet! 8. Energiaelosztás: Az elektromos energia elosztása Globális energiamenedzser szerepkártyák 1. Autórajongó 2. Környezetvédelmi aktivista 3. Műszaki szakember 4. Atommérnök 5. Politikus vegye figyelembe, hogy a feladatok megoldásához szükséges időmennyiség nagymértékben függ a tanulók felkészültségétől! A saját teljesítmény értékelésére szolgáló értékelőlapokkal a tanulók témánként értékelhetik saját fejlődésüket. Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág elsősorban a középiskolás tanulóknak (14 18 éveseknek) szóló oktatási program, amely teljes mértékben megfelel a Nemzeti alaptanterv (NAT) előírásainak, így az bármelyik hazai közoktatási intézmény helyi tantervébe beilleszthető. Az EnergiaVilág a középiskolások energiatudatosságának további elmélyítése, tudásuk és kompetenciáik fejlesztésében hatékony szerepet tölthet be azáltal, hogy a tanulók személyes tapasztalataira építve szerteágazó technikai-környezeti-természettudományi és gazdasági ismereteket és fejlesztő feladatokat kínál az energiaforrások, a megújuló és a nem megújuló (fosszilis) energiafajták felhasználásának környezetre és éghajlatra gyakorolt hatása, az energiatakarékosságnak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos jelentősége és az energiafogyasztással kapcsolatos biztonság terén. Az EnergiaVilág program feladatai és tanulói tevékenységei szimulációs döntési helyzeteket és szerepjátékokat is tartalmaznak, amelyek az energiafajták közötti választásról, az energiatermelésről és fogyasztásról szóló döntések technikai, társadalmi-gazdasági és ökológiai összefüggéseit és a globális energiaés környezeti jelenségek összekapcsolódását mutatják be. E tanulási tartalmak és helyzetek a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát segítik, és a NAT aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés és az európai azonosságtudat és egyetemes kultúra kiemelt fejlesztési feladatát valósítják meg. Az oktatócsomag bevezet a számítógép segítségével folyó tanulás módszereibe is. Online interaktív tevékenységből (játékok és feladatok) és ezekkel együtt vagy ezektől akár függetlenül is használható nyomtatott tanulói feladatlapok, tudáskártyák gyűjteményéből áll. Az EnergiaVilág tanulói tevékenységei és differenciálható feladatai hozzájárulnak a diákok anyanyelvi (szövegértési, olvasási), természettudományos, digitális, tanulási, szociális és állampolgári kulcskompetenciája fejlődéséhez. Az EnergiaVilág programcsomag feldolgozása elősegíti a NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül az aktív állampolgárságra és demokráciára, a gazdasági, a környezettudatosságra irányuló és a testi-lelki egészséget szolgáló nevelési célok helyi megvalósulását is. A programcsomag a hatékony (egyebek között a kooperatív, a projektrendszerű és a számítógéppel támogatott) tanulásszervezési módszerek alkalmazását igényli, ezáltal erőteljesen fejleszti a diákok egyéni tanulási szokásainak erősödését, hozzájárul a differenciált képességfejlesztéshez, a tanulási esélyegyenlőség biztosításához. Az EnergiaVilág tanulási helyzetei alkalmasak a szimulált döntési játékokon alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztésére, a globális kérdések és összefüggések felismerését megalapozó rendszerszerű gondolkodás és látásmód erősítésére. Az EnergiaVilág oktatóprogram épít a tanulók önértékelésére, hatékony értékelési módszerei révén formálja a diákok énképét, önismeretét, tanulási motivációit. Az EnergiaVilág oktatóprogram tanulási követelményei a NAT műveltségterületei közül kiemelten az Ember a természetben, a Földünk és környezetünk, Ember és társadalom, az Informatika és az Életvitel és gyakorlati ismeretek 9 12 évfolyamokon elvárható tanulási tartalmakat képviselik. 4 5

4 6 Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő főbb NAT-követelmények Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. Az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója. Saját vélemény megvédése vagy korrekciója. A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának képessége, a manipulációs szándék és a hibás következtetések, megalapozatlan ítéletek felismerése. Igény a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok hátterének megértésére. Egyéni konfliktuskezelési eljárások kialakítása. Az egyes társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. Feltevések megfogalmazása az egyének, csoportok és intézmények viselkedésének mozgatórugóiról. A tudomány-technika-társadalom komplex összefüggésrendszer kritikus elemzése, problémák felvetése, alternatív megoldások megismerése, egyéni álláspontok kialakítása. Az ember természeti és környezeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. A jelentkező társadalmi-gazdasági problémák előtérbe állítása, a problémák megoldását célzó egyéni és közösségi cselekvés lehetőségeinek felismerése, elfogadása, e cselekvés vállalása. A tudományos eredmények technikai alkalmazásával összefüggő problémák értékelésével kapcsolatban egyéni álláspontok kialakítása, a tudomány- és technikaellenességhez való viszony formálása. Tudatos és felelős állásfoglalás az egyes technológiák alkalmazásával kapcsolatban. Alternatív elgondolások megismerése és elemzése a nukleáris energia hasznosításának társadalmi kérdései kapcsán. A problémák vitákban való feltárása és értékelése, a saját álláspont formálásához szükséges feltételek (tudás) teremtése. Műszaki-természettudományi és hétköznapi problémák megoldása az energia fogalmának segítségével. Az energia terjedésével magyarázható jelenségek anyagszerkezeti ismereteket használó elemzése. Az energia terjedésével és szállításával kapcsolatos néhány technikai, gazdasági folyamat (pl. energiatakarékosság kérdései) elemzése. Az energiaátalakítással kapcsolatos kényes folyamatok kérdései (pl. atomenergia felhasználása, fosszilis energiahordozók felhasználásának környezeti hatásai, az energiatermelés szerepe a szegénység felszámolásában) esetén álláspontok, érdekek, értékrendszerek megismerése, megvitatása, saját álláspont formálása. A fogyasztás és a véges természeti erőforrások egyensúlyának bemutatása. A fenntartható fejlődés egyes emberek és emberi társadalmak általi veszélyeztetettségének felismerése, az ezzel összefüggő társadalmi folyamatokkal kapcsolatos kritikus állásfoglalás, valamint cselekvőkészség kialakulása. Környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden területén. A földrajzi-környezeti tudás folyamatos gyarapítására, frissítésére, valamint a tudatos gazdasági és környezeti szerepvállalásra való igény kialakítása a tanulókban. Az életvezetési képességek fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók lehetőségeikhez mérten érvényesítsék ismereteiket cselekedeteikben és döntéseikben felnőtt életük során. A környezettudatos, a természetre nyitott gondolkodás továbbfejlesztése és alkalmazása (pl. elemzésekben, érvelésekben, vitákban, helyzetgyakorlatokban, szerepjátékokban). Az emberiség természetátalakító tevékenységén (mint példán) keresztül a beavatkozások következményeinek megértése. Ennek érdekében a cselekvéseket és döntéseket befolyásoló tényezők mérlegelése, a gazdaság és a környezet érdekeinek összehangolása, a felelős környezeti magatartás. Annak megértetése, hogy a legintenzívebben használt energiahordozókból bolygónk készletei végesek. Az emberiség energiaigénye és a fenntartható fejlődés ellentmondásainak, az energiatakarékosság jelentőségének értelmezése. Az alternatív energiaforrások használatának (mint lehetséges megoldásnak) bemutatása. A környezetet károsító anyagok és forrásaik megismertetése. A szennyezőanyagok kibocsátásának, valamint károsító hatásának mérséklésére, megszüntetésére irányuló lehetőségek értelmezése. Annak megértetése, hogy a népek természeti és gazdasági körülményei, hagyományai hogyan befolyásolhatják gazdasági helyzetüket, gondolkodásukat, világszemléletüket. Az ember gazdasági tevékenységét meghatározó természeti, társadalmi, gazdasági tényezők szerepének felismertetése példákban, helyzetekben. A természeti környezet közvetlen és közvetett hatásainak felismertetése a jelen társadalmi-gazdasági folyamataiban országcsoportok, országok példáján. A környezetben lezajló változások értékeltetése, a felelős döntéshozatal képességének megalapozása. A változások ismeretében egyszerű előrejelzések, tendenciák megfogalmazása, a mindennapi életben előforduló prognózisok értelmezése. Az eltérő gazdasági feltételekből és fejlettségből adódó társadalmi problémák iránti érzékenység kialakítása; megoldásuk érdekében az aktív állampolgári magatartás megalapozása. Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismertetése. A környezetkárosító hatások következményeinek csökkentésére irányuló hazai és nemzetközi erőfeszítések érzékeltetése. Annak felismertetése, hogy megvalósításuk során gazdasági és társadalmi érdekek ütközhetnek. A környezet értékeinek és problémáinak ismerete, ezek hazai, regionális és globális kapcsolatainak felismertetése, értelmezése. A világgazdaságban eltérő szerepet betöltő régiók, országcsoportok, országok megkülönböztetése, jellemzése földrajzi szempontok alapján. A regionális fejlettség különbségének felismertetése és magyarázata. A kontinensekről, az országokról és a tipikus tájakról szerzett ismeretek alkalmazása a Föld egészére. Annak tudatosítása, hogy a gyorsuló társadalmi-gazdasági változásokhoz a társadalomnak rugalmasan kell alkalmazkodnia. A helyi, a regionális és a globális érdekek olykor szükségszerű ütközésének megértetése példákon keresztül. Annak beláttatása, hogy az egységes földi rendszer működését károsan befolyásoló társadalmi és egyéni cselekedetek visszahatnak az ember életére. Az (energia-) fogyasztás mértéke nem áll egyenes arányban az életminőséggel, sőt a fogyasztásból fakadó környezeti terhelés éppen az életminőség romlását idézi elő, végső soron a földi létet veszélyezteti. A fenntartható fogyasztás jelentősége. Annak megértetése, hogy a természet és környezetvédelem állami és intézményi feladat, de mindannyiunk folyamatos és aktív közreműködését is igényli, továbbá, hogy a környezet károsodása nem ismer országhatárokat, a károk megakadályozása érdekében nemzetközi összefogásra van szükség. Tájékozódás és tájékozottság kialakítása a főbb környezeti veszélyekről, az emberiségre háruló felelősségről, a természetes és egészséges környezet megőrzésében, a biztonság és a fenntartható fejlődés globális méretű megszervezésében. Annak megismertetése, hogy az egyén miként járulhat hozzá e célok megvalósulásához helyi és regionális szinten. A társadalmi, a természeti és a műszaki-technikai környezet megfigyelése alapján egy probléma azonosítása. A társadalmi szükségletek és a technikai lehetőségek közötti különbség felmérése. Az egyén szerepe, felelősségvállalása a probléma felismerésében. Az EnergiaVilág oktatócsomag feldolgozható a középiskolák földrajz, fizika, osztályfőnöki és technika tanítási órákon, szakköri keretben, az erdei iskolai program keretében. A programcsomag egyes feladatai eredményesen alkalmazhatóak a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülés során. 7

5 Hogyan használjam az EnergiaVilág programot? Az E.ON EnergiaKaland EnergiaVilág című fejezete a körülményektől például az osztály létszámától, a tanulók képességeitől, a számítógépes hozzáféréstől függően más és más módon használható. Az alábbi táblázatból kiderül, hogyan egészítik ki egymást az egyes online feladatok és a feladatlapok. A fejezetek egymástól függetlenül is feldolgozhatók. EnergiaVilág Fejezetek Online feladatok és feladatlapok Tantárgyak Megújuló és nem A források meghatározása megújuló energiaforrások Hol alkalmazható? Földrajz 1. Magyarország, Skócia és Olaszország Földrajz A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás és földrajz Jövőbeni energiafogyasztás és földrajz 2. Saját fogyasztásod Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Földrajz 3. Előnyök és hátrányok Földrajz Energiafelhasználás Az energia útja: Alapvető energiaforrások Turbinák A generátor Energiaátvitel Villamos energia a háztartásban 4. Gondolj a biztonságra! 5. Energiatakarékos vízforraló Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? és földrajz 6. Órai vita és földrajz Energiaátalakítás Építs saját erőművet! 7. Építsünk szélerőművet! Energiaelosztás 8. Az elektromos energia elosztása 8. Az elektromos energia elosztása Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser és földrajz Szerepkártyák és földrajz Útmutató a fejezetekhez A megújuló és nem megújuló energiaforrások A források meghatározása Szükséges időráfordítás: fél tanóra Célok: a megújuló és nem megújuló energiaforrások megkülönböztetése többfajta energiaforrás jellemzőinek megismerése a fenntarthatóság fogalmának bevezetése egyéni értékelőlap segítségével a vita során nyújtott teljesítmény alapján áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. A tanulók további információkat találhatnak a portál energiaforrásokat bemutató oldalain vagy az első 13 tudáskártyán. Mielőtt továbblépne, ellenőrizze tanulói tudását az ikonok megfelelő helyre történő rendezésével a táblán! A megfelelő csoportosítás a következő: Megújuló Nem megújuló Vízenergia Szélenergia Napenergia Biomassza Geotermikus energia szén ( lignit, barnakőszén, feketekőszén, antracit) Kőolaj Földgáz Atomenergia Talajhő-energia A geotermikus energiát általában a megújulók közé soroljuk, noha a Föld belső hője táplálja, ami hosszú távon ki fog hűlni. Az atomenergia jelenleg nem megújuló, hiszen a korlátozott mennyiségű uránérc bányászatára épül. Elképzelhető, hogy a jövőben a könnyen hozzáférhető hidrogén lesz a fúziós atomerőművek fűtőanyaga, és így az atomenergia valóban megújulóvá válhat. A feladatban ezután egy táblázat következik, ahol a különböző energiaforrásokat különböző állításokkal kell párosítani. A válaszok egy része szándékosan kétértelmű, így teret ad a gondolatébresztő órai vitáknak. 8 9

6 A helyes válaszok a következők: Ez az energiaforrás sohasem fogy ki. fosszilis tüzelőanyag. a nap minden órájában rendelkezésre áll. hulladékot termel, amit kezelni kell. évmilliókkal ezelőtt keletkezett. szén-dioxid-keletkezéssel jár, ami globális felmelegedéshez vezet. Hol alkalmazható? Földrajz Szén Kőolaj Földgáz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra a különféle energiaforrások alkalmazhatóságának felmérése az egyes országok és térségek földrajzi-gazdasági és társadalmi sajátosságainak tükrében egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Urán Vízenergia Szélenergia Napenergia Biomassza Geotermikus és talajhő-energia Hullámenergia Árapály-energia Ebben a feladatban a tanulók javaslatokat tehetnek arra, hogy mi lenne a világ négy különböző térsége számára a számukra legelőnyösebb megújuló energiaforrás-keverék. Nincs helyes válasz, csak ésszerű, vitaindításra alkalmas javaslatok. A négy térségben az energiaforrások megfelelő elegyére lenne szükség: Skócia földrajzi adottságai ideálisak mind a vízenergia-termeléshez, mind a hullám- és árapály-energia kiaknázásához. A meleg éghajlat Dél-Olaszországot a napenergia hasznosítására alkalmas hellyé teszi. Banglades számára jó megoldás lenne a nap- és a szélenergia felhasználása. Argentínában lehetséges a vízenergia-termelés, és az ország a szél-, a hullám- és a napenergiát is hasznosíthatná. Magyarország számára a geotermikus, a földhőenergia, a nap- és a szélenergia hasznosítása tűnik előnyösnek. Skócia, Olaszország és Magyarország Földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is a különféle energiaforrások alkalmazhatóságának felmérése az egyes térségek sajátosságainak tükrében írásbeli beszámoló osztályzata Egyéni tanórán vagy otthon is elvégezhető. A feladatlap a Hol alkalmazható c. online feladatra épül. A tanulók felmérik Magyarország, Skócia és Olaszország energiaszükségletét és a rendelkezésre álló energiaforrásokat, majd az Energiaforrások c. fejezet és az első 13 tudáskártya segítségével eldöntik, mely energiaforrások használata lenne a legkedvezőbb. Egy hasznos honlap: Magyarország teljes erőműparkjának térképe és adatai: eromuterkep/ A résztől az egészig Jelenlegi energiafogyasztás és földrajz Szükséges időráfordítás: fél tanóra a tanulók legyenek tisztában az iparilag fejlett és fejlődő országok energiafogyasztásának különbségeivel egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Kezdje egy offline feladattal: próbálják megtalálni az összes energiaforrást és készüléket, amiket egy átlagos család napközben használ! Próbálja felismertetni és megértetni a tanulókkal, melyek a nagy energiafogyasztású tevékenységek (főzés, vízmelegítés, vízforralás, központi fűtés), és melyek az alacsony energiafogyasztásúak (pl. a világítás és a rádióhallgatás)! Ezután a tanulók csoportokban oldják meg az internetes feladatokat! Meg kell becsülniük, hogy egy átlagos napon mennyi energiát fogyaszt a családjuk. A feladat úgy is elvégezhető, hogy egy vagy két kijelölt tanuló az egész osztály előtt fölvázolja az energiafogyasztási szokásait. A következő, egyszerű feladatban Magyarországot, Nagy-Britanniát és Indiát egy átlagos magyar, brit, illetve indiai otthonban használt készülékek alapján hasonlítják össze. Az oktatási cél itt annak a felismerése, hogy jelenleg egy nagy-britanniai család használja a legtöbb energiát, többet, mint Magyarországon, de India energiaszükséglete gyors ütemben növekszik. Jövőbeni energiafogyasztás és földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra megérteni, hogy miért növekszik majd folyamatosan a világ energiaigénye egyéni értékelőlap segítségével a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján 10 11

7 áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. Az internetes feladat arra keres választ, vajon miért növekszik India energiaszükséglete. A megoldást egy kérdőíven kell megjelölni, így a válaszadás előtt egy rövid órai vitára is lehetőség van. Ha együtt dolgozik az osztály, jelöljön ki valakit, aki begépeli a válaszokat! Ha az osztály kis csoportokban végzi el a feladatot, csoportonként válasszanak egy-egy válaszadót! A feladat további részét elsősorban a felsőbb osztályos vagy az igen jó képességű tanulóknak ajánljuk. A feladat az indiai kormány 2001-es népszámlálásának egyes adatait vizsgálja, és megkéri a tanulókat, hogy az adatok alapján becsüljék meg, mennyivel több energiára lesz szükség a jövőben. Számba kell venniük a szegénység mértékét, az eltérést a városi és vidéki élet között, valamint a használt tüzelőanyagokat is. Bár az adatok bepillantást engednek az indiai élet érdekességeibe is, a legfontosabb üzenetük az, hogy egy átlagos indiai háztartás nagyon kevés elektromos energiát használ. Azonban a fogyasztói szemlélet az indiai szubkontinensen is elterjedt, az életszínvonal és a fogyasztás pedig folyamatosan növekszik. A becslések szerint India jelenleg (2003-ban) 519 milliárd kwh elektromos energiát fogyaszt. A fejlődéssel járó megnövekedett energiaszükséglet arra enged következtetni, hogy 2025-ig ez a mennyiség megduplázódik. Saját fogyasztásod Szükséges időráfordítás: fél tanóra, illetve kiadható házi feladatnak is Célok: a különféle energiaforrások tanulmányozása előnyeikkel és hátrányaikkal együtt a fosszilis tüzelőanyagok égetésével és a különféle energiaforrásokkal kapcsolatos feladatok összekapcsolása a feladatlap kérdéseire adott válaszok alapján Egyéni amennyiben az idő engedi, a tanulók bemutathatják eredményeiket a csoport többi tagjának is. Éghajlatváltozás Éghajlatváltozás Földrajz Szükséges időráfordítás: fél tanóra Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése írásbeli beszámoló osztályzata vagy egy poszter alapján áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt a feladat interaktív táblán is feldolgozható. A feladat összehasonlítja az éghajlatváltozás hatásait Magyarországon, Nagy-Britanniában és Argentínában. Ha az egész osztály oldja meg a feladatot, rákérdezhet arra, hány hazánkat érintő, szélsőséges időjárási eseményt szélvihart, áradást, ítéletidőt tudnak felidézni a tanulók az elmúlt pár évből. Majd emlékeztetheti az osztályt néhány eseményre a világ más részein, például a New Orleans-i, Fülöpszigeteki, thaiföldi és más tragédiákra. Kérdezze meg a tanulók véleményét az éghajlatváltozásról! A tanulók azt is gondolhatják, hogy a magasabb hőmérséklet tulajdonképpen jó, hiszen ezáltal fűtési energiát takaríthatunk meg. De vajon akarnának-e úgy iskolába járni, hogy közben odakint 36 C van? Ha vízpart közelében élnek, akkor a vízszint emelkedéséből eredő veszélyekre is felhívhatja a figyelmet. Kérdezzen rá, hogy milyen valós előnyöket tudnának megemlíteni! A felmelegedés egyik lehetséges előnye az, hogy a gazdák talán többféle terményt tudnak majd termeszteni. A kártevők és kórokozók azonban túlélik majd az enyhe teleket. Végezetül adjon nekik egy szabadon választott feladatot, amit házi feladatként fejezhetnek be! Erre a célra használhatja az internetes anyagok közt található pótfeladatokat. A online feladathoz és az Előnyök és hátrányok tudáskártyához a tanulók az alábbi weboldalakon gyűjthetnek információkat: A WWF kampánya a páneurópai szén-dioxidkibocsátás csökkentése érdekében Éghajlatváltozással kapcsolatos tudnivalók a BBC Meteorológiai Központtól Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Mi történne, ha Nagy-Britannia átlaghőmérséklete 3 C-kal magasabb lenne? may/08/g2.science Magyarországi éghajlatváltozási jelenségek, adatok: %C9ghajlat_web.pdf Tanulmányok és két letölthető rövidfilm a magyarországi éghajlatváltozásról: F9eaQBtHQR8J:hps.elte.hu/~zagoni/junior.htm+% C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s+Magyarorsz %C3%A1gon&hl=hu&ct=clnk&cd=5&gl=hu&lr=lang _hu Előnyök és hátrányok Földrajz Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra, illetve javasolható házi feladatnak is Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése írásbeli beszámoló osztályzata vagy egy poszter alapján Egyéni tanórán vagy otthon is elvégezhető. A feladatlap az Éghajlatváltozás c. online feladatra épül. A tanulók mérlegeljék a tudáskártyán található adatokat, és ezek alapján nevezzék meg az éghajlatváltozás néhány előnyét és hátrányát! Energiafelhasználás Az energia útja A feladatot a megadott sorrendben érdemes elvégezni, de egyes részei a többitől függetlenül is felhasználhatók. A feladat képzeletbeli kirándulásra viszi a tanulókat az elektromos energia előállításától kezdve egészen az otthonokban történő végfelhasználásig. Az energia útja című feladat egybefüggően elvégezve a éveseknek hatékony és hasznos lehetőség az energiáról és az elektromosságról tanultak átismétlésére és rendszerbe foglalására

8 Szükséges időráfordítás: a teljes feladat elvégzése két tanórát vesz igénybe. Célok: az éghajlatváltozás hatásainak összehasonlítása a különböző térségekben az éghajlatváltozás előnyeinek és hátrányainak kritikus fölmérése egyéni értékelőlappal a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján áll rendelkezésre, a diákok önállóan vagy kis csoportokban is végezhetik a gyakorlatokat. Az energia útja c. feladat az alábbi részfeladatokból áll: Energiaforrások és energiaátalakító berendezések az alapvető energiaforrások (a Nap, a Föld magja és az atommag) bemutatása Ez a rész elsősorban a tények bemutatására épül. A helyes válasz megjelölése részletes magyarázatokhoz és animációkhoz vezet. Tekintse meg az animációkat a tanóra előtt, hogy biztonságosan tudja bemutatni őket! Ha a már korábban tanultak ismétléséhez használja a feladatot, felkérhet egy-egy tanulót, hogy elemezzék és értelmezzék, esetleg kommentálják az animációkat. Turbinák érthetően bemutatni a turbinákkal kapcsolatos, összetett technológiai ismereteket Turbinák nélkül az elektromosenergia-termelés nehezebb és egyben kevésbé hatékony lenne. Ez a tényszerű technikai-műszaki információkra épülő fejezet a különböző turbinatípusok megismerésében és működésük megértésében segíti a tanulókat. Az egyes turbinatípusok bemutatását animáció kíséri. A hasonlóságok és különbségek szemléltetéséhez az animációk egymás után is megtekinthetők. A fejezet feldolgozása előtt a tanulók megpróbálhatnak kifejleszteni egy olyan módszert, ami turbina alkalmazása nélkül alakítja át a nagy nyomású gőz energiáját forgási energiává. Kérdezze meg tőlük, szerintük mennyire lesz hatékony a módszerük! A generátor a generátor működési elvének szemléltetése A generátor egy animáció, mely használható virtuális kísérletnek a dinamóelv bemutatásához. A mágneses mezőben forgatott tekercs által keltett jel látható a virtuális katódsugaras oszcilloszkóp képernyőjén. A tanulók megváltoztathatják a tekercsmenetek számát, a forgás sebességét és a mágnes erősségét is, az eredményt pedig az oszcilloszkóp kijelzőjén ellenőrizhetik. Átvitel az elektromos energia országhatárokon belüli elosztásának szemléltetése Ez az ábra egy virtuális elosztórendszert mutat be, melynek segítségével a tanulók megfigyelhetik, miként alakítják át az elektromos energiát a feszültségnövelő és -csökkentő transzformátorok az erőművektől az otthonokig vezető úton. Villamos energia a háztartásban az elektromos energia otthoni használatának szemléltetése A feldolgozott témakörök közt van a mérőóra leolvasása, a konnektor huzalozása, a vízforraló energiatakarékos használata, az energiatakarékosság és az elektromos veszélyforrások felismerése. Ha a tanulók kis csoportokban dolgoznak, a megoldásaik ellenőrizhetők az interaktív táblán. A válaszokat a csoportok szavazással dönthetik el. Ez jó módszer arra, hogy az adott témáról vita bontakozzon ki. Gondolj a biztonságra! Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra az elektromos berendezésekkel kapcsolatos biztonsági előírások aktív átismétlése írásbeli beszámoló alapján Egyéni a tanulókat azzal ösztönözheti az elektromos energia biztonságos használatának végiggondolására, hogy megkéri őket, gondolják át, hogyan tanítanák meg ugyanerre az alsóbb tagozatos diákokat. Ehhez szükségük lesz az E.ON EnergiaKaland oldalán, valamint a 18. tudáskártyán és a 19. tudáskártyán található, biztonsági előírásokkal kapcsolatos segédanyagokra. Amennyiben megoldható, az Ön középiskolájának utánpótlását adó egyik általános iskolával együttműködésben érdemes megszervezni, hogy a tanulók valóban meg is tarthassák ezeket a foglalkozásokat amelyek lehetőleg ne kiselőadások, hanem változatos tanulásszervezési munkaformák legyenek. Módszertanilag a tanulókat fel kell készítsük ezekre a hatékony tanítási eljárásokra. Energiatakarékos vízforraló Szükséges időráfordítás: minimum két tanóra, de kis csoportos projektmunkaként is feladható a hőátadással, valamint az elektromos energiatermelés hatékonyságával és környezeti hatásaival foglalkozó feladatok összekapcsolása írásbeli beszámoló alapján Kis csoportokban a kutatás elvégzéséhez számítógépekre is szükség lesz. A feladat három szakaszra bontható: Piackutatás A tanulók készítsenek kérdőíveket, hogy kiderítsék, az emberek miért töltik tele a vízforralókat, mit várnak el egy vízforralótól, és milyen külsejű vízforralót szeretnének! A kérdőívvel a tanulók azt is felmérhetik, mennyit tudnak az emberek az energiapazarlás környezetkárosító hatásairól és mennyire törődnek ezzel. Tervezés A tanulók a kérdőív eredményeire és saját műszaki-technikai és tudományos ismereteikre támaszkodva tervezzenek egy új vízforralót! Gondolják végig, hogyan pazaroljuk az energiát, és hogyan tehetnék hatékonyabbá vízforralójukat. Eközben figyelembe kell venniük azt is, hogyan adható át a hő. A legfontosabb kérdés, hogy mi alapján lehet meghatározni a szükséges vízmennyiséget. Hirdetés, PR és marketing A tanulóknak ki kell találniuk, hogyan fogják eladni a vízforralót. Ennek során elsősorban két területre összpontosíthatnak: egyrészt arra, hogy a vevők pénzt takaríthatnak meg, mivel a készülék kevesebb energiát fogyaszt, másrészt arra, hogy a termék környezetbarát, mivel a használata során kevesebb szén-dioxid keletkezik, ennek köszönhetően pedig lassul az üvegházhatás és az éghajlatváltozás folyamata. A tanulók tudományos-műszaki és technikai ismereteik felhasználásával tervezzék meg a vízforralót, a marketingkampány során pedig egyértelműen mutassák be a tényeket. Nukleáris jövő? Nukleáris jövő? és földrajz, esetleg osztályfőnöki óra Órai vita és földrajz, esetleg osztályfőnöki óra Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra és egy házi feladat 14 15

9 lehetőséget adni a tanulóknak a részletes információk kritikus feldolgozására és a logikus érvelés felépítésére a vitában nyújtott teljesítmény alapján Párokban a pár egyik tagja az indítvány mellett, a másik az ellen a vélemény ellen foglaljon állást. Kis csoportokban az egyes csoportok az indítvány mellett vagy ellen foglaljanak állást. Kieséses versenyt is rendezhet. Számítógépekre is szükség lesz. A feladat egy interaktív esettanulmány. Az Órai vita c. feladatlap megkönnyíti az internetes tananyag feldolgozását, hasznos tanácsokkal segítve az online feladatok megoldása és a további kutatás során feltárt információkról tartandó vita előkészítését és fölépítését. Az indítvány: Az osztályunk úgy gondolja, hogy a 21. században Magyarország energiaigényének fedezésére az atomenergia a legjobb megoldás. A kérdés vitatott és igen összetett, ezért a vita előtt tanácsos alkalmat adni a tanulóknak különösen a jobb képességűeknek az utánajárásra. A diákok többek között az alábbi weboldalakon tájékozódhatnak: Atomenergiai Világszövetség (WNA) Greenpeace The Guardian flash/0,5860, ,00.html Wikipedia.org Paksi Atomerőmű ZRt. Csernobil Tekintse meg az eredeti BBCtudósítást... stories/april/28/newsid_ / stm... és azt a 2006 áprilisában készült összefoglalót, amely a katasztrófa következményeit vázolta! europe/2006/chernobyl/default.stm nuklearis_velemeny.pdf Energiaátalakítás Építs saját erőművet! Szükséges időráfordítás: egy vagy több tanóra Célok: a különféle erőműtípusok bemutatása az energiaátalakítással és az elektromos energiatermeléssel kapcsolatos feladatok bevezetése, illetve kiegészítése a hatékonysággal kapcsolatos feladatok bevezetése, illetve kiegészítése egyéni értékelőlappal a feladat elvégzése során nyújtott teljesítmény alapján áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt ez a feladat interaktív táblán is elvégezhető. A feladat során a különböző erőművek építésének folyamatát tekintheti át az osztállyal. Ez a megközelítés segíthet felismertetni és megértetni a tanulókkal, hogy az erőművek részegységei különböző energiaátalakításokat hajtanak végre. A feladat hatásosan szemlélteti, hogyan vész el az energia egy része az energiaátalakítások közben. A tanulók többségét meg fogja lepni, hogy a jelenlegi elektromosenergia-termelési eljárásaink csak 30-40%-os hatásfokúak. A feladatban alkalmazott, az energiaátalakításra építő megközelítéssel kimutatható, hová tűnik az energia fennmaradó 60-70%-a. Ha belefér a rendelkezésre álló időbe, a feladat folytatásaként az elektromosenergia-termelés témáját egy átfogó projekt keretében is fel lehet dolgozni. Egy hasznos honlap Magyarország teljes erőműparkjáról: eromuterkep/ Építsünk szélerőművet!, technika Szükséges időráfordítás: egy teljes tanóra Célok: felmérni, hogyan befolyásolják a különféle tényezők például a forgólapátok alakja, száma és mérete az erőmű teljesítményét írásbeli beszámoló alapján Egyéni vagy kis csoportos egy kis villanymotor és egy kis, előre kifúrt fahenger vagy néhány parafadarab felhasználásával igen egyszerűen készíthetünk szélturbinát. A tanulók megfigyelhetik azt is, hogyan változik a leadott teljesítmény a szélerősség függvényében amit egy állítható sebességű asztali ventilátorral szabályozhatnak. A kísérlet ki is bővíthető: kérje meg a tanulókat, hogy tervezzenek és készítsenek kültéri használatra alkalmas szélturbinát! A legfőbb elvégzendő módosítás egy vitorla és egy forgáspont hozzáadása lesz, az előbbi fogja szélirányban tartani a turbinát, az utóbbi pedig lehetővé teszi annak mozgását

10 Az energia elosztása Az elektromos energia elosztása Szükséges időráfordítás: egy vagy több tanóra ez a feladat az elektromosenergia-elosztással, különösen a feszültségnövelő és -csökkentő transzformátorokkal kapcsolatos feladatok kiegészítésére szolgál a feladat során nyújtott teljesítmény alapján, illetve a feladat után kérdések segítségével Szükséges felszerelés: A feladat némi előkészületet igényel. Az osztály létszámától, a berendezés (bútorok) jellegétől és a kivitelezés módjától függően az alábbi eszközöket kell beszerezni: a nagyfeszültségű villanyoszlopokhoz: 40 cm hosszú, 12 mm-es fahenger a kisfeszültségű villanyoszlophoz: 25 cm hosszú, 12 mm-es fahenger a feszültségnövelő transzformátorhoz: 10 x 10 x 10 cm-es feketére festett fakocka két, laposfejű szöggel a feszültségcsökkentő transzformátorhoz: 10 x 10 x 10 cm-es fehérre festett fakocka két, egymás mellé bevert, laposfejű szöggel az elosztóhoz: 10 x 10 x 10 cm-es pirosra festett fakocka egy laposfejű szeggel a 400 kilovoltos távvezetékhez: 1 spulni zöld kötözőzsineg a kilovoltos távvezetékhez: 1 spulni vörös kötözőzsineg ragasztószalag és a hozzá tartozó adagoló Monopoly (vagy egyéb) játékból származó játékpénz, vagy más, pénz helyettesítésére alkalmas tárgy Az egész osztály együtt az osztályt csapatokra osztjuk. A feladattal kapcsolatos utasítások és szabályok a 8. feladatlapon találhatók. A gyakorlatot kint a szabadban, füves területen érdemes végezni, ahol a villanyoszlopok könnyen beleállíthatók a talajba. Globális energiamenedzser Globális energiamenedzser és földrajz Globális energiamenedzser szerepkártyák Szükséges időráfordítás: egy vagy két tanóra az energiával való gazdálkodás összetettségének felismerése és az ezzel kapcsolatos különböző tényezők mérlegelése a feladat során nyújtott teljesítmény alapján a feladat elvégzése után feltett kérdések segítségével áll rendelkezésre, a tanulók önállóan vagy kis csoportokban is elvégezhetik a feladatot. Az egész osztály együtt ez a feladat interaktív táblán is elvégezhető. Ideális esetben az egész osztály együtt végzi el a feladatot. A Globális energiamenedzser c. játék lehetőséget ad a tanulóknak, hogy tíz éven át intézhessék a világ energiaügyeit. A téma összefüggéseinek megismeréséhez az osztály nézze meg a bevezető diavetítést, majd ismerkedjen meg a különböző csoportok véleményével! Amennyiben nem az interneten végezteti a gyakorlatot, töltse le a szerepkártyákat! Ossza fel az osztályt öt, egyenlő létszámú csoportra! Megengedheti, hogy a tanulók maguk válasszanak szerepet, ez azonban a nemek és a képességek szempontjából egyenlőtlen csoportokat eredményezhet. Megoldás lehet, hogy látszólag találomra energiával kapcsolatos képeket oszt ki a terembe lépő tanulóknak. A feladat ezután az azonos képpel rendelkező társak megkeresése és a csoportalkotás. Ossza ki a csoportoknak a szerepkártyákat, amelyek meghatározzák, milyen véleményt kell majd képviselniük az energiaellátással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban! Az Energiaforrások c. fejezet és a 13 db tudáskártya felhasználásával minden csoport alakítson ki közös álláspontot a világ energiaválságának megoldására! Emelje ki, hogy a cél egy közös álláspont kialakítása, nem pedig annak megvitatása, hogy melyik a leghelyénvalóbb nézet! Húsz perc után állítsa meg a vitát és a meglévő öt csoportot alakítsa át hat új csoporttá úgy, hogy mindegyikben képviselve legyen az öt eredeti csapat! Kisebb létszámú osztályoknál elég lehet három csoport is. A tanulók mutassák be új csapatuknak az előző csoportjuk által kialakított közös véleményt, majd a csapatok ezúttal is jussanak megegyezésre! Ezekben a csoportokban a tanulóknak ismét át kell tekinteniük az adatokat, miközben arról döntenek, hogy milyen energiafajták felhasználását növelnék vagy csökkentenék a következő évtizedben. A feladatnak ezt a részét a tanulóknak az interneten kell elvégezniük. Minden csoport kijelöl egy tanulót, aki beviszi az adatokat. Ezután minden csoport rövid beszámolót tart arról, hogyan jutottak el a döntésükig. A különböző csoportok Az autórajongók úgy vélik, a világ gazdasága a gépjárműhasználattól függ, és hogy a gépkocsihasználatot korlátozó intézkedések népszerűtlenek lennének, illetve a kívánt hatás ellenkezőjét érnék el. Szerintük az egész éghajlatváltozást eltúlozzák, és a fosszilis üzemanyagok a jövőben is életképes megoldást jelentenek. A környezetvédelmi aktivisták a zöldlobbi tagjai, akik úgy vélik, hogy ha el akarjuk kerülni az éghajlatváltozásból eredő katasztrófát, a radikális változtatás elkerülhetetlen. A műszaki szakemberek szerint a technológiai fejlesztés a válasz, ezért új, energiatakarékos anyagok és eszközök kifejlesztését, valamint a csúcstechnológiájú, alternatív energiatermelő rendszerek, például az üzemanyagcellák vagy a fotovoltaikus technológia fejlesztését szorgalmazzák. Az atommérnökök úgy vélekednek, hogy az atomenergia alkalmazásának nagyfokú kiterjesztése megoldaná a jelenlegi gondok jelentős részét. A politikusok úgy gondolják, az éghajlatváltozás elkerülhetetlen, ezért a kormányoknak a következmények kezelésére kell összpontosítania: fejleszteni kell az árvízvédelmet, és fel kell mérni, hogyan érinti a dolog a gazdaságot

11 Tantervi kapcsolatok Földrajz Földrajz érettségi Az EnergiaVilág megfelel az érettségi követelményeknek, mert a segédanyagokban foglaltak az érettségi követelményekben és feladatokban előfordulnak: Folyók, árvízvédelem, a vízgyűjtő medencék és a települések Tengerpartok, a tenger ereje, a tengerpart jellemzői Az ökoszisztémák és az ember hatása a biomokra Az erőforrás-, energia-, áramgazdálkodás és a globális felmelegedés Térképek, grafikonok és táblázatok érettségi Az EnergiaVilágban tárgyalt témakörök a következők: Gyakorlati és tájékozódási készség Kommunikációs készség A fizikai ismeretek alkalmazásai és következményei Energia, elektromosság és sugárzásfajták Környezet, a Föld és az univerzum Középszintű érettségi fizikai témakör: Az energia és használhatósága biológiai témakör: A bioszféra kémiai témakör: Tüzelőanyagok fizikai témakör: Az elektromos energia használata fizikai témakör: Egészségügyi fizika fizikai témakör: Az energia kérdései fizikai témakör: Radioaktivitás Egyéb tantárgyak Állampolgári ismeretek és kompetenciák Az EnergiaVilágban tárgyalt aktuális kérdések fel fogják kelteni tanulói érdeklődését az állampolgári ismeretek iránt. Az EnergiaVilág segíthet a tanulóknak: különféle ismereteket szerezni akár a tömegtájékoztatásból is és felhasználni azokat véleményük kialakításához és megfogalmazásához. tájékozódási és kommunikációs készségre szert tenni. a részvételben, a megértésben és a felelősségteljes cselekvésben. Az E.ON EnergiaKaland programot a szakképzésben-szakoktatásban részt vevő tanulók is hasznosnak fogják találni a munkájukhoz szükséges különösen az informatikai és a kommunikációs kulcsképességek fejlesztéséhez. Az EnergiaKaland a környezeti nevelés és a fenntarthatóság helyi pedagógiai programjai szempontjából is releváns. Értékelés Az internetes feladatok elvégzése közben kapott visszajelzés lehetővé teszi, hogy a diákok folyamatosan értékelhessék saját teljesítményüket. Ha a diákok az órákon interaktív táblán oldják meg a feladataikat, mi magunk értékelhetjük a diákok teljesítményét. Ez esetben a diákok saját munkájukat az alábbi nyomtatványok segítségével értékelhetik. Megújuló és nem megújuló energiaforrások Sikeresen működtem együtt a csoport- és osztálytársaimmal. Mielőtt választ adtam volna, elegendő időt és figyelmet szántam a magyarázatok végighallgatására és az internetes tananyagok, adatlapok átolvasására. Alaposan megfontoltam a kapott információt. A résztől az egészig Sikeresen működtem együtt a csoport- és osztálytársaimmal. Nagy körültekintéssel a kézenfekvő hibákat lehetőség szerint elkerülve használtam a népszámlálási adatokat és az elektromosenergia-fogyasztásra vonatkozó értékeket. Alaposan átgondoltam, vajon hogyan változnak majd az Indiához hasonló fejlődő országok a következő évben

12 Éghajlatváltozás Alaposan áttanulmányoztam az éghajlatváltozás hatásait a honlapon található és a más forrásokból beszerezhető információk segítségével. Nukleáris jövő? Sikeresen működtem együtt a csoport- és osztálytársaimmal. Meg tudom különböztetni a tényszerű információt a véleménytől. Gondosan mérlegeltem a kapott információt, hogy logikusan érveljek. Energiafelhasználás Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. A feladat megoldásakor felhasználtam az egyes energiafajták más energiafajtákká történő átalakításával kapcsolatos ismereteimet. Kritikusan átgondoltam a rendelkezésemre álló információt. Energiaátalakítás Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. A feladat megoldásakor felhasználtam a tudásom arról, hogyan alakítható át az energia egyik formája egy másikká. A feladat megoldásakor felhasználtam a transzformátorok működésével és az elektromosenergia-elosztásban betöltött szerepükkel kapcsolatos ismereteimet. Megértettem, hogy az energiát nem lehet sem létrehozni, sem megsemmisíteni, csak átalakítani egyik fajtából a másikba. A feladat megoldásakor használtam a tudásom arról, hogyan mérik az egyes otthonok és vállalkozások elektromosenergia-fogyasztását villanyórákkal. A feladat megoldásakor felhasználtam a biztonságos energiahasználattal kapcsolatos ismereteimet. A feladat megoldásakor használtam a hatékonysággal kapcsolatos háttértudásomat. A feladat megoldásakor felhasználtam a hatékonysággal kapcsolatos háttértudásomat

13 Energiaelosztás Sikeresen működtem együtt a csoporttársaimmal. Jól olvastam le egy egyszerűbb térképet. A feladat megoldásakor felhasználtam a nagy távolságokat áthidaló elektromosenergia-elosztással kapcsolatos ismereteimet. Tisztában voltam vele, hogy a döntéseimnek a valóságban gazdasági és anyagi következményei lennének. Globális energiamenedzser Sikeresen működtem együtt a csoport- és osztálytársaimmal. Döntéseimet alaposan átgondoltam, és később mindet meg tudtam indokolni. Tisztában voltam azzal, hogy a játék célja az, hogy közös álláspontra jussunk

14

15 Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával E.ON Hungária és E.ON Földgáz Kommunikációs osztálya Cím: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7 8. Tel.: Pedagógiai szakértők: Dr. Havas Péter Varga Attila PhD Venczel Éva

EnergiaVilág Tanári kézikönyv

EnergiaVilág Tanári kézikönyv Útmutató 14 18 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVilág Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés Az EnergiaVilág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaVilág feldolgozásakor érvényesülő

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Technika és életvitel Évfolyam: 7-8. évfolyam Téma: Zöld ház tervezése megújuló energiákkal Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél: Környezettudatos

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP

BIGYOO ötletpályázat ADATLAP BIGYOO ötletpályázat ADATLAP A pályázó neve: NYÁRI LÁSZLÓ... Tantárgyi szakja (a pályázatra vonatkozóan): tanító, informatika, technika... Iskola megnevezése, amelyben dolgozik: CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA...

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Élet a városban. tananyagfejlesztés

Élet a városban. tananyagfejlesztés Belvárosi Általános Iskola Szolnok Élet a városban A környezettudatos szemléletmód fejlesztése, a környezetvédelem népszerűsítése, környezeti nevelés támogatására, és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv

Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz. EnergiaOrszág. Tanári kézikönyv Útmutató a 11 15 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaOrszág Tanári kézikönyv 1 Tartalom 2 Bevezetés Az EnergiaOrszág pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv Az EnergiaOrszág feldolgozásakor

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megújuló energiák Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8458 6 Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA. www.euronet50-50.eu. 50.eu ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA www.euronet50-50.eu 50.eu EURONET 50/50 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ENERGETIKAI ÁTVIZSGÁLÁSA BEVEZETŐ Az EURONET 50/50 projekt keretében sor kerül a hálózatban

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON

AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON AZ AKTÍV TANULÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN MAGYARORSZÁGON A tanárképzés és a tanári továbbképzések célja a tanulói aktivitás motivációja: a hatékonyság növelése, jobb eredmények elérése a tanár-diák

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor

Részletesebben

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv

Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Útmutató 9 12 éves diákoknak szóló feladatlapokhoz EnergiaVáros Tanári kézikönyv Tartalom Bevezetés 2 3 Az EnergiaVáros pedagógiai koncepciója és a Nemzeti alaptanterv 4 Az EnergiaVáros feldolgozásakor

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára Erdőgazdaságok a megújuló energiák terén Budapest. Május 5-7 Dr. Jung László vezérigazgató EGERERDŐ Zrt. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség

Részletesebben

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára

Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Kupai Krisztina (KUKIAAP. SZE) II. évfolyam Egészségfejlesztés kurzus Játszva Egészség Nevelek! 5 hetes egészségnevelő program általános iskolások számára Program célja és jelentősége Cél: Sok-sok érdekességet

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Homlokzati napelemek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÉNYEK ÉS TÉVHITEK:

Homlokzati napelemek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÉNYEK ÉS TÉVHITEK: Homlokzati napelemek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÉNYEK ÉS TÉVHITEK: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KAPCSÁN KOMOLY HARC FOLYT AZÉRT, HOGY A SZÉN, A KŐOLAJ, A FÖLDGÁZ ÉS AZ ATOM- ENERGIA MELLETT

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata

A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata A NÉS-2 stratégiai környezeti vizsgálata Dr. Kukely György cégvezető Terra Studio Kft. Terra Studio Kft. A stratégiai környezeti vizsgálat 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint stratégiai környezeti vizsgálat

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben