Területfejlesztés és turizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területfejlesztés és turizmus"

Átírás

1 Területfejlesztés és turizmus 2. Elıadás A fenntartható turizmus fejlesztése 1 Irodalom: Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezıinek és szervezıinek. Geomédia szakkönyvek, Geomédia kiadó, Budapest, 1998, 2000 Dr. Jandala Csilla: A turizmus integrált tervezése, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest

2 A fenntartható turizmus Fogalma: ENSZ, Környezet és Fejlesztés Bizottság, Közös Jövınk (1987): a fenntartható fejlesztés politikája úgy elégíti ki a jelen igényeit, hogy nem teszi lehetetlenné a jövı generációk számára saját igényeik kielégítését. Továbbfejlesztése: 1992, Rio de Janeiro, ENSZ-konferencia (Föld-csúcs) Agenda 21 WTO, fenntarthatóság fogalma a turizmusra alkalmazva: A fenntartható turisztikai fejlesztés egyrészt kielégíti a jelenlegi turisták és fogadó területek szükségleteit, másrészt védelmezi és növeli a jövı lehetıségeit. Az elképzelések szerint ez lehetıvé teszi a erıforrások olyan módon történı menedzselését, hogy miközben az emberiség kielégítheti gazdasági, társadalmi és esztétikai igényeit, ugyanakkor megırizheti az alapvetı ökológiai folyamatokat, a biológiai változatosságot és az életet fenntartó rendszereket, valamint a különbözı népek és 3 csoportok kulturális integritását is. A fenntartható turisztikai fejlesztés alapelvei A turizmus természeti, történeti, kulturális és egyéb erıforrásait úgy kell megırizni a jövıbeli folyamatos felhasználáshoz, hogy közben a jelen társadalomnak is hasznot hozzanak. A fennmaradás éppen a turisztikai fejlesztés által! A turizmus fejlesztését úgy kell tervezni és menedzselni, hogy ne okozzon súlyos környezeti vagy társadalmi-gazdasági problémákat a térségben. Környezetbarát technológiák A turisztikai térség általános környezetvédelmi minıségét fenn kell tartani, és ahol lehet, ott pedig fejleszteni kell. A turisták a tiszta, kulturált úticélokat preferálják, ösztönzi a helyi lakosság környezettudatosságát. A turisták magas elégedettségi szintjét úgy kell fenntartani, hogy a turisztikai desztinációk megtartsák értékesíthetıségüket és népszerőségüket. A turisták elégedettsége nélkül a terület elveszti piacát revitalizáció! A turizmus haszna az egész társadalomban szétsugárzik 4 A turizmus társadalmi-gazdasági hasznának maximalizálása 2

3 Agenda 21 az utazásról és turizmusról Agenda 21: Átfogó akcióprogram, 1992 Föld-csúcs, Rio de Janeiro, 182 ország elfogadta WTO (UN World Tourism Organisation) + WTTC (World Travel and Tourism Council) + Earth Council : Agenda 21 az utazásról és turizmusról a környezetvédelmileg fenntartható fejlesztés felé Lényege: A döntéshozók a fenntartható fejlesztés szempontjait vegyék figyelembe Vállalkozások számára a fenntarthatóságot ösztönzı szabályozórendszerek Prioritási területei: 1. A fenntartható turizmust elısegítı szabályozási, gazdasági és önkéntes keretek kapacitásának felmérése 2. A szervezeti mőködés gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti vonatkozásainak felmérése 3. Képzés, oktatás, a közvélemény felvilágosítása 4. A fenntartható turisztikai fejlesztések tervezése 5. A fenntartható turizmussal kapcsolatos információs szakértelem és technológia cseréjének segítése a fejlıdı és fejlett országok közt 6. A részvétel lehetıvé tétele a társadalom tagjai számára 7. Fenntarthatóságot középpontba helyezı új turisztikai termékek tervezése 8. A fenntartható fejlıdés elérési arányának felmérése 9. Társulások a fenntartható fejlesztés érdekében 5 IV. Prioritás: A fenntartható turisztikai fejlesztés tervezése Célkitőzés: Olyan hatásos földhasználati tervezési intézkedések kifejlesztése és alkalmazása, amelyek maximalizálják az utazás és a turizmus környezetvédelmi és gazdasági potenciális elınyeit miközben minimalizálják a lehetséges környezetvédelmi vagy kulturális károkat Haszna: a mőködési területén gazdasági prosperitást és környezeti állapot javítását hozhatja Vagy: elpusztíthatja azokat az erıforrásokat, 6 amelyeken maga is alapszik 3

4 Teendık IV. prioritás Kormányok, országos turisztikai bizottságok, üzleti szervezetek együttmőködése a helyi szereplıkkel, hogy a rossz tervezésbıl adódó problémákat feltárják szakértıi segítséget adnak a helyi szereplıknek a fenntartható desztináció kialakításában Turizmus fejlesztését irányítják a környezetileg érzékeny területeken Alkalmazható és hatékony szabályozást alakítanak ki A helyi szereplıket segítik a desztinációk kapacitásainak felmérésében A szállítás terén Költséghatékony és kevéssé szennyezı szállítási rendszerek kialakítása Tömegközlekedés és szállítási infrastruktúra fejlesztése - helyi szereplıkkel együtt Turisztikai fejlesztéseket tömegeknek is alkalma szállítási kapacitással ellátott területekre irányítsák Kerékpár és gyalogos utak az üdülıhelyeken, a magánautóhasználat mérséklése Hatékony szállítási menedzselés fıleg a légi és közúti közlekedésben Integrálják a földhasználat és közlekedési igények tervezését Tengerpartok általános és turisztikai szempontú fejlesztésének összehangolása A turizmus a környezetvédelem és társadalmi-gazdasági fejlesztés eszköze 7 legyen a tengerpartokon, ökológiailag érzékeny területeken. A turisztikai tervezés és fejlesztés szintjei Nemzetközi szint Nemzetk. szállítási útvonalak, több országot érintı útvonalak, közös turisztikai termékek Nemzetközi szervezetek: globális / regionális programok, szabványok, minıségellenırzési rendszerek Nemzeti szint Nemzeti turizmuspolitika, ország megközelíthetısége,, országon belüli utazási hálózatok, országos szintő attrakciók, információs hálózat, oktatás-képzés Regionális szint Regionális turizmus-politika, elérhetıség, utazási hálózatok, regionális beruházások, marketing Helyi vagy közösségi szint A helyi attrakciók turisztikai tervezése, piacra való bevezetése, turisztikai programok kidolgozása Színhelytervezési szint Helyi szinten a földhasználati terv alapján, épületek, szórakozási lehetıségek elhelyezése Építészeti, tájképi és mőszaki tervezési szint a legrészletesebb szint, tájképi, építészeti, infrastrukturális, mőszaki igények, a színhelytervezés alapján 8 4

5 A turisztikai fejlesztés helyi erıforrásainak áttekintése Feladat: Nevezzen meg egy turisztikai térséget és írja le ennek földrajzi meghatározását. Készítse el a választott térség turisztikai vonzerıleltárát! Elıkészítı feladat: milyen elemeket tartalmazzon a vonzerıleltár? Turisztikai vonzerıleltár elemei: részletezzük az alábbi lista elemeit! 1. Természeti erıforrások 2. Régészeti, történeti, kulturális értékek 3. Különleges attrakciók 4. Éghajlat 5. A környezet minısége 6. Infrastruktúra 7. Turisztikai intézmények és szolgáltatások 8. Az emberi erıforrás fejlesztése 9. A turisztikai fejlesztéseket befolyásoló tényezık 9 Turisztikai vonzerıleltár 1.Természeti erıforrások Strandok, tengeri környezet, hegyi üdülés és panoráma, sivatagok, erdık, vízesések, tavak, barlangok, állatvilág (madarak is), gyógy és melegvíző források, védett területek (parkok és rezervátumok), egyebek 2.Régészeti, történeti, kulturális értékek Régészeti helyszínek, történelmi várak, városok, épületek, hagyományos falvak és építkezés, folklór és hagyományos gyógyászat, hagyományos viseletek, fesztiválok és ünnepségek, hagyományos kézmővesség és kézmővesfalvak, hagyományos és modern gazdasági tevékenységek, hagyományos és modern elıadómővészet (zene, tánc, dráma), múzeumok, kulturális színhelyek és központok, tudományos és nevelési központok, vidéki látképek és települések, egyebek 3.Különleges attrakciók Nagyobb sportesemények és rendezvények, esti szórakozás, tematikus parkok, állat-és növénykertek, kaszinók, egyebek 4.Éghajlat Hımérséklet, csapadék, relatív páratartalom, napsütéses napok, uralkodó széljárás évi átlag és szezonális megoszlás 10 5

6 Turisztikai vonzerıleltár/2 5. A környezet minısége jó, közepes, rossz az alábbiak értékelése: Levegıminıség, vízminıség, a környezet tisztasága, a környezet attraktivitása, épületek és közterületek karbantartása, forgalmi dugók, egyéb tényezık 6. Infrastruktúra A térségbe való eljutás lehetısége levegıben, vízen, közúton vasúton, a térségen elüli közlekedés, vízellátás, elektromos áram, hulladékkezelés szennyvíz és szilárd hulladék, telekommunikáció, posta, egyebek (pl. csatornázás) 7. Turisztikai intézmények és szolgáltatások Szállások típusa méret és szobaszám szerint, éttermek típus és minıség szerint, utazási szolgáltatások, vezetett túrák, vásárlás helyi termékekbıl, turisztikai információs szolgáltatások, bankok és pénzváltás, egészségügyi intézmények és szolgáltatások, rendırségi védelmi szolgáltatások, egyéb intézmények 8. Az emberi erıforrás fejlesztése A turizmusban dolgozók képzettsége, turisztikai képzést ösztönzı intézmények és programok, a szakképzett munkaerı jövıbeli elérhetısége, egyéb 9. A turisztikai fejlesztéseket befolyásoló tényezık Létezı és potenciális turisztikai piacok, a térségbe történı utazás költségei és védelme, vetélkedı desztinációk, a közösség viszonya a turizmushoz, szervezési és pénzügyi kapacitások, politikai stabilitás, közrend és közbiztonság, közegészségügy és higiénia, egyéb tényezık,, 11 Értékelı elemzés Adjon rövid adatokkal alátámasztott elemzést a vonzóerıleltárban összefoglalt erıforrások kihasználtságáról, a turizmus alakulásáról az Ön által vizsgált térségben (településen)! A rendelkezésre álló adatok alapján (pl. látogatók száma, vendégéjszakák száma, megoszlása a évben és/vagy elsı felében, illetve korábbi idıszakban) mondjon véleményt a vizsgált térség (település) turizmusának alakulásáról, problémáiról, eredményeirıl! 12 6

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A turizmus és a környezet kölcsönhatásai

A turizmus és a környezet kölcsönhatásai Dr. Muhi B. Béla A turizmus és a környezet kölcsönhatásai Bevezető A turizmus az egyik legjelentősebb és leggyorsabban fejlődő ágazata napjaink világgazdaságának. Az 1950-es évektől folyamatos növekedésének

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

A víz élet, gondozzuk közösen!

A víz élet, gondozzuk közösen! A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. március 5. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR CZIRÁKI JÓZSEF FAANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIÁK DOKTORI ISKOLA MENEDZSMENT A FAIPARBAN PROGRAM TAKÁTS ALEXANDRA KÖRNYEZETTUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS ALAKÍTÁSA

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

A fenntartható fejlődés fogalmának története

A fenntartható fejlődés fogalmának története 2. FENNTARTHATÓSÁG, FENNTARTHATÓ TURIZMUS A föld egy bizonyos mértékig, valóban úgy viselkedik, mintha anyánk lenne. Bármit teszünk vele, elnézi nekünk. Ám újabban olyan rendkívüli pusztítást végzünk a

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban

Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Dr.Kerényi Attila Környezetvédelmi elvek a gyakorlatban Egyetemi jegyzet KLTE Debrecen, 1997 Lektorálta: KÓRÓS CSABA környezetvédelmi referens Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja

Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Jánossomorja Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Programja Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Alapfogalmak és alapelvek...4 3. A jelenlegi állapotok felmérése:...9 3.1. Környezet állapota:...10 3.1.1. Hidrogeológiai

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KUNSZIGET KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Kunsziget, 2009 I. Bevezetés Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik. 1

Részletesebben

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére

Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére Stratégiai javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya számára a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának ösztönzésére A stratégiai javaslat az ENSZ Fejlesztési Programja vezetésével, az Európai Unió és

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

A turizmuselmélettől a gyakorlatig

A turizmuselmélettől a gyakorlatig HÉTKÖZNAPI TURIZMUS A turizmuselmélettől a gyakorlatig Írta: dr. Fekete Mátyás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SOPRON 2 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 2. A TURIZMUS ALAPJAI...

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

Közérthető összefoglaló

Közérthető összefoglaló Közérthető összefoglaló Bevezetés Az Európai Unió új programozási időszakában (2014-2020) az Előzetes Értékelés és a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) szerepe megerősített. Az SKV mely az SKV irányelven

Részletesebben