ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Megbízott: PROVIZÓRIUM Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Megbízott: PROVIZÓRIUM Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,"

Átírás

1 Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet, 6344 Hajós, Rózsa u. 2. ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Megbízott: PROVIZÓRIUM Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tevékenységi engedélyszám és kelte: ÁPTF 2497/1999, kelte: november 30. PSZÁF I-1241/2000. kelte: december 20. PSZÁF I-29/2001. kelte: január 16. PSZÁF I-964/2001. kelte: május 31. PSZÁF I-324/2003. kelte: március 7. PSZÁF E-I-1112/2006. kelte: december 19. PSZÁF H-EN-I-690/2013. kelte: július 25. Jelen Üzletszabályzatot - mely az eddigi módosításokat egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazza - a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/IV/2013.június 20. számú határozatával elfogadta. A legutolsó évi - módosítás a PSZÁF jóváhagyó határozatától függően lép hatályba, melyhez a Takarékszövetkezet az engedélyt megkéri. Az Igazgatóság felhatalmazza az ügyvezető-igazgatót, hogy a záloghitelezés ügyviteli szabályait meghatározza a korábban kiadott ügyviteli szabályok módosításával. Hajós, június 20.. Földes Lajos Igazgatóság elnöke 1

2 A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt) 3..(1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtása tevékenységi kör végzésére jogosult az ÁPTF 760/1997/F számú határozata alapján. A pénzkölcsön nyújtása tevékenységi körön belül a Takarékszövetkezet zálogkölcsönzést is végez kézi zálogjog kikötésével történő kölcsönzés. A zálogkölcsönzést a Takarékszövetkezet megbízásából a PROVIZÓRIUM Záloghitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kalocsa, Foktői u. 68., Cégjegyzékszáma: ), mint pénzügyi szolgáltatás közvetítésére jogosult függő kiemelt közvetítő (a továbbiakban: megbízott) útján végzi az ÁPTF illetve a PSZÁF engedélye alapján (engedélyszámok a címlapon feltüntetve). A zálogkölcsönzés helye: a PROVIZÓRIUM Kft., mint megbízott bérleményét képező önálló ingatlan, a továbbiakban: zálogház, 6300 Kalocsa, Tomori P. u. 61. szám alatt. A megbízott által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. (Jelen szabályzat nem érinti az AVA-ZÁLOGHÁZ és Ékszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6200 Kiskőrös, Petőfi tér em. 8.), függő kiemelt közvetítőnek minősülő által folytatott záloghitelezési tevékenységet, melyre nézve külön üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.) Időbeli hatály I. A szabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzatot az ÁPTF a 2497/1999. számú határozatával hagyta jóvá, melynek rendelkezései december 15. napjától hatályosak. A szabályzat módosításai a PSZÁF jóváhagyásának függvényében lépnek hatályba. Személyi hatály A Szabályzat alkalmazásában szerződő felek: - egyrészről a Takarékszövetkezet, mint megbízó jogán zálogkölcsönt folyósító PROVIZÓRIUM Kft. - másrészről bármely nagykorú természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (ügyfél), akinek, vagy amelynek részére a Takarékszövetkezet megbízottja útján kölcsönt nyújt kézi zálogjog kikötésével. Zálogtárgyat zálogba adni, illetve kiváltani csak a fenti személyek jogosultak. Ittas, vagy egyéb állapota miatt nem beszámítható személyektől zálogtárgyat elfogadni nem szabad és részükre kiadni sem lehet. Ha alapos gyanú merül fel, hogy a zálogként felkínált tárgy bűncselekmény útján jutott az elzálogosító birtokába, az ügyfél és a zálogtárgy visszatartásával haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. 2

3 Tárgyi hatály A Szabályzat rendelkezéseit a kézi zálogjog kikötésével történő kölcsönnyújtásra kell alkalmazni. II. Titoktartás A Takarékszövetkezet, illetve megbízottja a zálogkölcsönzés során tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, információról, megoldásról, amely a Hpt ai szerint üzleti titoknak, illetve banktitoknak minősül harmadik személyeknek felvilágosítást nem adhat csak a hivatkozott törvényben meghatározott esetekben és feltétellel. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható bank titokkört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratokba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a banktitok kiadására vonatkozó felhatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a takarékszövetkezettel megkötendő szerződés keretében adja meg, b) törvény (Hpt.) a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) a takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. III. A záloghitelezés folyamata A záloghitelezésnek minősül: a zálogtárgy ellenében, rövid időre történő kölcsönnyújtás. 1. A zálogkölcsönzés feltételei: - A zálogtárgyak köre: = nemesfém ékszerek, nemesfém díszmű tárgyak = műszaki -, híradástechnikai cikkek, = képzőművészeti alkotások, = bútor, szőnyeg, = gépjármű. - Zálogkölcsönzésből kizárt tárgyak: = tűzveszélyes és robbanásveszélyes tárgyak = vallási kegytárgyak = lőfegyverek, kivéve azok, amelyek már eredeti céljukra nem használhatók = olyan tárgyak, amelyekről a rajtuk levő jelzésből egyértelműen megállapítható, hogy az nem a zálogba adó tulajdona (pl: szálloda, honvédség, stb tulajdona) = mindazon tárgyak, amelyek közforgalmát vagy kézi zálogként való elfogadását jogszabály tiltja. A kézizálogul el nem fogadható tárgyak felvételét meg kell tagadni. 3

4 2. A zálogkölcsön futamideje, az elzálogosítás időtartama: A zálogkölcsön futamideje legfeljebb 3 hónap, a türelmi idő a futamidő lejártát követő 15 nap. A türelmi idő lejártát követően a zálogtárgy feletti rendelkezési jogosultság a takarékszövetkezetet illeti meg. 3. A zálogkölcsön összege, kamatai, kezelési költsége: A zálogkölcsön összege legfeljebb - gépjármű zálogtárgy esetén a gépjármű becsértékének 40 %-a, minimum: ,-Ft, maximum Ötszázezer forint, - egyéb zálogtárgy estén a zálogtárgy becsértékének 65 %-a, minimum: 5.000,-Ft, maximum Ötszázezer forint. Ezen értékhatár felett kivételesen sor kerülhet kölcsön folyósítására a megbízó takarékszövetkezet külön írásbeli engedélye alapján. (Engedélyező fórum: ügyvezetés) A zálogkölcsönzés ügyleti kamata: Az ügyleti kamat havonta, minden megkezdett hónap után kerül felszámításra, melynek mindenkori mértékét a megbízottnál kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza - figyelemmel a felszámítható THM maximumra is. Az ügyleti kamat mértéke az Üzletszabályzat évi módosításának időpontjában havi 1,915 %. A Hirdetmény szerinti kamatmérték minden naptári félév első napjától utolsó napjáig érvényes azzal, hogy ezen időintervallumban folyósított kölcsönök a teljes lejárati időn belül a Hirdetmény szerinti fix kamatlábbal kamatoznak. A hónapok fordulónapja a záloghitel folyósítása napjának megfelelő számozású naptári nap. Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a fordulónap a következő munkanap. A kamatszámítás módja: tőke x hónapok száma x havi kamatláb (%) 100 Az egyszeri kezelési költség mértéke: a folyósított zálogkölcsön összegének 5,5 %-a. A számítás alapja: a folyósításra kerülő zálogkölcsön összege. Késedelmi kamat: A türelmi időre további évi 6 % mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamat alapja a megbízót megillető követelés teljes összege (tőke + ügyleti kamat). A késedelmi kamatszámítás módja: tőke + ügyleti kamat x napok száma x éves kamatláb (%) 360 Az ügyleti kamat, az egyszeri kezelési költség és a késedelmi kamat mindenkori mértékét a takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye tartalmazza, melyet a zálogkölcsönzés számára nyitva álló helyiségben, ügyféltérben (zálogházban) ki kell függeszteni. Az egyszeri kezelési költség a zálogkölcsön folyósításakor egy összegben esedékes, a zálogkölcsön összege és a kamatok a kölcsön lejártakor válnak esedékessé. A zálogtárgy a zálogkölcsön összegének, ügyleti kamatának, esetleges késedelmi kamatának és az egyszeri kezelési költség összegének megfizetése esetén szolgáltatható ki. 4

5 4. A becsérték meghatározása: A zálogtárgyként felajánlott tárgyak becsértékét szakképzett becsüs állapítja meg. A becsérték eltérhet a forgalmi értéktől. 5. A kézi zálogszerződés megkötése: 5.1. A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok A zálogház ügyintézője köteles az ügyfél vagy meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személy azonosítását elvégezni a pénzmosás megelőzéséről rendelkező évi CXXXVI. törvény és a zálogház pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályzatának rendelkezései alapján: a) üzleti kapcsolat létesítésekor az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, írásbeli szerződés megkötésekor; b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel A szerződéskötést megelőző tájékoztatás, szerződéskötés A zálog-kölcsönnyújtást megelőzően a zálogház ügyintézője köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni: o a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, o a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet, o arról, hogy kiemelt közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli, o arról, hogy a zálog-kölcsönszerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül, o a zálogkölcsönzésre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a fogyasztói ügyfél részére a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény (4..) szerinti adatokról. o arról, hogy mint zálogkölcsönzés megbízottként, illetve kiemelt közvetítőként való végzéséért, (a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért) kizárólag a takarékszövetkezettől, mint megbízótól jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a megbízott azon jogosultságát, hogy a zálogkölcsönt igénybe vevő ügyfél számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel A zálogkölcsön szerződés létrejötte A kézi zálogszerződés akkor jön létre, amikor az ügyfél a zálogtárgyat a becsüsnek átadja a megállapított kölcsön igénylésével és a megbízott kiállítja a zálogjegyet a zálogkölcsön folyósításával egyidejűleg. 5

6 5.4. A zálogjegy A vagyontárgyak elzálogosítását az erre a célra rendszeresített sorszámozott zálogjegy tanúsítja. A zálogjegy bemutatóra szóló okmány, (nem értékpapír) mintáját jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A zálogjegy részei: - az úgynevezett zálogjegy - az igazoló szelvény - a raktárutalvány. A zálogjegyet az ügyfél/adós kapja meg, az igazolószelvény belső kezelési és ellenőrzési célt szolgál, a raktárutalvány a raktározásnál kerül felhasználásra. A zálogjegy tartalmazza: - a zálogkölcsönt nyújtó nevét és székhelyét és azt a tényt, hogy a takarékszövetkezet megbízásából annak ügynökeként jár el - a záloghitelt igénybevevő nevét és lakcímét ,- Ft feletti kölcsön esetén - a zálogjegy sorszámát, - az elzálogosítás napját és a kölcsön lejáratának napját (év, hó, nap) - a zálogtárgy megnevezését, (súly, méret, db-szám, állapot rögzítéssel) - a zálogtárgy becsértékét, - a zálogkölcsön összegét számokkal és betűkkel kiírva, - a zálogfiók bélyegzőjét és a pénztáros kézjegyét. A zálogjegy hátoldalán az elzálogosítással kapcsolatos az ügyfelek számára legfontosabb tudnivalók szerepelnek A zálogtárgyak raktározása: A kézi zálogként elfogadott vagyontárgyak megőrzése a zálogházban erre a célra elkülönített raktárhelyiségben történik, amely a bankbiztonság általános feltételeinek megfelel. Gépjármű zálogtárgy esetén a gépjárművek tárolása a megbízott által erre a célra fenntartott, a zálogtárgyak biztonságos tárolására, őrzésére alkalmas külön telephelyen a 6300 Kalocsa, zártkert 9853 hrsz. alatti, illetve a 6300 Kalocsa, Bátyai út 58. szám alatti ingatlanon. Ha a zálogtárgy a zálogkölcsön futamideje alatt bármely okból megsemmisül, elvész, vagy abban kár keletkezik, a takarékszövetkezet megbízottja, a Zálogház az ügyféllel szemben felelősséggel tartozik, a felelősség mértéke a zálogtárgy becsértékéig terjed A zálogszerződés megszűnése: A zálog-kölcsönszerződés megszűnik a zálogtárgy futamidőn, illetve türelmi időn belüli kiváltása esetén, melynek során az adós köteles megfizetni a zálogkölcsön összegét és a kiváltásakor esedékes járulékait is. A türelmi idő elteltéig ki nem váltott zálogtárgyak feletti rendelkezési jog a türelmi idő lejártával átszáll a takarékszövetkezetre. A takarékszövetkezet intézkedik a ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítéséről. 6

7 5.7. A kényszerértékesítés folyamata: A kényszerértékesítés módja: A kényszerértékesítést a megbízott végzi a takarékszövetkezet megbízása alapján. A kényszerértékesítést a zálogházi tevékenységtől elkülönítetten a zálogház bonyolítja le a zálogház helyiségében a zálogház saját üzletkörében. A kényszerértékesítés költsége: Amennyiben ilyen jellegű költség felmerül, az a megbízottat terheli. Az ügyféllel történő elszámolás és az elszámolásért való felelősség: Amennyiben a zálogházi kényszerértékesítés bevétele a takarékszövetkezetet és a megbízottat megillető összes költséget (kölcsöntőke, kamatok, kez.ktg., áfa, stb.) meghaladja, úgy a többletérték az ügyfelet illeti meg az általános elévülési időn (5 év) belül. Az ügyféllel való elszámolásról a zálogházi megbízott a kényszerértékesítést követően legkésőbb 30 napon belül köteles ügyfelet írásban tájékoztatni. A tájékoztatásban az ügyfelet fel kell hívni az esetleges többletérték átvételére, illetve amennyiben a kényszerértékesítés bevétele nem éri el a teljes követelés összegét, úgy az ügyfelet az írásbeli értesítésben fel kell szólítani a hiányzó összeg megtérítésére. IV. Eljárás a zálogjegy elvesztése esetén Ha az ügyfél a zálogjegy nála levő példányát elveszti, illetve azt tőle ellopják, vagy más módon megsemmisül lehetősége van letiltási eljárást kezdeményezni. A letiltásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A zálogjegy, illetve zálogtárgy letiltása iránti kérelmet a zálogjegy utolsó jogszerű birtokosa terjesztheti elő. A letiltást (megsemmisítést) kérőnek személyi igazolvánnyal kell igazolnia magát, egyúttal a zálogjegy adatairól és a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell adnia, amely a zálogtárgy minden kétséget kizáró felismeréséhez, pontos azonosításához szükséges. Amennyiben az ügyfél által közölt adatok nem alkalmasak a zálogjegy és a zálogtárgy azonosítására, az ügyfél kérelmét el kell utasítani. A letiltási jegyzőkönyvet a bejelentővel alá kell íratni. A letiltás időtartama: egy hónap. A letiltást kérő személyt tájékoztatni kell a letiltás időtartamának lejártáról és arról, hogy a letiltási idő lejártát követő 15 napon belül jelentkezhet a zálogtárgy kiváltásáért. Abban az esetben, ha az ügyfél a zálogjegyet vásárlás, ajándékozás, vagy egyéb jogszerű módon szerezte meg és a zálogtárgyat nem tudja azonosítani, az ügyfelet fel kell hívni arra, hogy az elzálogosítóval együtt jelenjen meg, ellenkező esetben a letiltási eljárás nem indítható meg. A letiltási eljárás alá vont zálogjegyről a zálogház hirdetményt bocsát ki, amelyben a zálogjegy számának és kiállítási helyének, időpontjának közlésével a zálogjegy birtokosát felhívja, hogy a kifüggesztéstől számított egy hónapon belül a zálogjegyet mutassa be, ellenkező esetben a határidő eltelte után a zálogház a zálogjegyet semmisnek fogja tekinteni. 7

8 A hirdetményt a zálogfiókban jól látható helyen egy hónapon át ki kell függeszteni. A határidő eltelte után a zálogház a hirdetményt bevonja a bevonás napjának a hirdetményen való megjelölésével. Ha a letiltási eljárás alatt zálogjegyet szolgáltatnak be és arra a találó, illetve a beszolgáltató nem tart igényt, azt átvételi elismervénnyel a zálogház átveszi és a letiltást kezdeményező részére az eredeti zálogjegyet kiadja az eljárás megszüntetésével. Ha a zálogjegyet beszolgáltató a zálogjegyre igényt tart közölni kell vele a letiltási eljárás tényét. A letiltást kérelmező és a zálogjegy bemutatója egyezséget köthetnek. Az írásba foglalt egyezséget a zálogháznál le kell adni és a zálogtárgyat az egyezségben megjelölt félnek ki kell adni a letiltási eljárás megszüntetésével. Ha a letiltási idő elteltéig a felek nem tudnak megegyezni és per sem indul, a letiltást kérelmezőt értesíti a zálogház, hogy a letiltási határidő elteltével az eljárás megszűntetésével a zálogjegyet a bemutatónak ki fogja adni. Amennyiben az ügyfél a letiltás lejártát követő 15 napon belül nem jelentkezik a zálogtárgy kiváltásáért, a zálogház a letiltási eljárást megszünteti. Hatóságtól érkező írásbeli letiltások esetén a zálogjegyet bemutató személytől a zálogjegy elismervény ellenében bevonásra kerül a bemutató személyazonosságának rögzítése mellett. Az ügyféllel közli a zálogház, hogy a további tennivalókról értesítést fog kapni. A hatóságilag letiltott zálogtételek esetén a hatóság letiltás alóli feloldását tartalmazó jogerős határozata esetén lehet a zálogtárgyat a határozatban megjelölt személy részére kiadni. V. Gépjármű záloghitelezés szabályai A megbízott zálogház rendelkezik a használt személygépkocsik értékesítéséhez a 15/1989. (IX.7.) KeM rendeletben előírt műszaki feltételekkel, melynek - a Kalocsai Autóklub Műszaki Állomással kötött megállapodása szerinti - tanúsítása alapján a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásba vette, mint használt személygépkocsi kereskedelme tevékenységi kör gyakorlására jogosult szervet 03/0006/031/2000. számon. A Kalocsa Város Jegyzője 100-6/2000. nyilvántartási számon a zálogház részére gépjármű üzlet működését engedélyezte Provizórium Autókereskedés elnevezéssel Kalocsa helyiségben, Bátyai u. 58. szám alatt. A Zálogház a fedezetként felajánlott személygépkocsik értékbecslésére és műszaki állapotfelmérésével a Kalocsai Autóklub Műszaki Állomását bízza meg. A zálogtárgyak tárolása, a ki nem váltott zálogtárgyak értékesítése és az ezekhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a zálogház feladata, melyet az általa bérelt fenti telephelyén végez. A személygépkocsi zálogtárgyak értékének megállapítása, illetve a becsérték meghatározása a zálogház által esetenként igénybevett megbízott szakértő szakvéleményén alapul. 8

9 A Zálogház az általa igénybe vett közreműködőkért teljes felelősséggel tartozik. A záloghitelezés folyamata: A jelen szabályzat rendelkezései az alábbi eltérések figyelembevételével érvényesek a személygépkocsi fedezettel történő záloghitelezésre. Az ügyfél kölcsönigényének előterjesztése után a Zálogház elvégezteti a gépkocsi műszaki állapotfelmérését, majd az állapotfelmérés figyelembevételével és a zálogház által megbízott szakértő értékelése alapján meghatározza a becsértéket. (Az állapot felmérést az Autóklub készíti el a vonatkozó jogszabály szerinti tartalommal.) Az állapotfelmérést és a becsérték meghatározását követően a zálogház megállapítja a jelen szabályzat alapján folyósítható zálogkölcsön mértékét. Az ügyfél átadja a zálogház képviselőjének a gépjármű forgalmi engedélyét,/ törzskönyvét zöldkártyáját, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás befizetését igazoló legutolsó bizonylatot. A kölcsönfolyósítás feltétele, hogy a gépjármű valamennyi okmánya érvényes legyen. A fenti okmányok megőrzése a zálogház feladata. Az okmányok átadásával egyidejűleg a zálogház kiállítja a gépjármű átadás-átvételi adatlapot, mely után a gépjármű a zálogház autókereskedése telephelyén marad tárolás céljából, illetve azt a zálogház felelős őrzésbe veszi. A zálogház és az ügyfél megkötik a zálogkölcsön szerződést, a zálogtárgy ki nem váltása esetére a zálogtárgy eladására vonatkozó bizományi szerződést, majd az adás-vételiszerződést. (A szerződések két példányban készülnek.) A zálogkölcsön folyósításának igazolására a zálogház kiállítja a 3 pld-ban a zálogjegyet a már leírt szabályok szerint. A kiállításra kerülő okiratok egy példányát a zálogház átadja az ügyfélnek. A záloghitel és járulékainak visszafizetésével megszűnik a zálogkölcsön szerződés. A bizományi szerződés, illetve a halasztott hatályú adás-vételi szerződés hatályát veszti. A kölcsön kiegyenlítésekor a zálogház a kiállított szerződések és zálogjegyek összes (az ügyfélnél lévő példányait is) érvényteleníti, majd azok irattározásra kerülnek a zálogháznál, illetve a takarékszövetkezetnél. A ki nem váltott zálogtárgyakat a bizományi szerződés alapján, a takarékszövetkezet jogán a zálogház értékesíti (kényszerértékesítés). VI. Eljárás a zálogtárgy zár alá vétele esetén Zár alá vétel: A zár alá vétel vagyontárgy és vagyoni jog feletti rendelkezési jog felfüggesztését jelenti, melyet bíróság rendelhet el. 9

10 Zár alá vétel elrendelhető arra a vagyontárgyra is, amelyet nem a büntető eljárás alá vont személy (terhelt) birtokol. A zár alá vételről, illetve annak feloldásáról a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet értesíti az azt elrendelő hatóság. A zár alá vételről részletesen a büntető törvénykönyvről szóló évi XIX. tv (Btk) a rendelkezik. Biztosítási intézkedés: Vagyontárgyra elrendelt biztosítási intézkedés a zár alá vétel érdekében annak ideiglenes megakadályozása, hogy a büntető eljárás alá vont terhelt vagy más érdekelt a vagyontárgya feletti rendelkezési jogát gyakorolja. Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság biztosítási intézkedést alkalmazhat, ha a terhelt vagyona elrejtését, rendelkezési jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, illetőleg ha ez megalapozottan feltehető. Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetve az ügyész a vagyontárgyat lefoglalja. A biztosítási intézkedés alkalmazható más olyan személlyel szemben is, aki a terhelttel - a dolog elrejtése, rendelkezési jogának átruházása, elidegenítésének megkísérlése céljából - kapcsolatot tart, vagy megalapozottan feltehető, hogy kapcsolatba lép. A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követően a biztosítási intézkedést elszenvedő a rendelkezési jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. A biztosítási intézkedésről részletesen a büntető törvénykönyvről szóló évi XIX. tv (Btk) a rendelkezik. A nyomozó hatóság, az ügyészség, gazdálkodó szervezeteket is megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele céljából. A zár alá vételt, illetve biztosítási intézkedést elrendelő hatóság megkeresése esetén mind a megkeresést, mind a - birtokába szabályszerűen került - zárolt, illetve biztosítási intézkedés hatálya alá vont zálogtárgyat a zálogház köteles haladéktalanul nyilvántartásba venni és gondoskodni a zálogtárgy zárolásáról, és ennek megtörténtéről a megkeresést intéző hatóságot tájékoztatni. A zálogház a lefoglalt zálogtárgyat a lefoglalás feloldásáig nem jogosult a zálogjegy bemutatójának kiszolgáltatni. VII. Üzletszabályzat nyilvánossága Az üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti. Az Üzletszabályzatot a megbízott kiemelt közvetítő az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében kifüggeszti. Az ügyfél kívánságára a megbízott kiemelt közvetítő ingyenesen rendelkezésre bocsátja üzletszabályzatát. 10

11 VIII. A zálogház felelőssége A zálogkölcsönzés során a zálogházi által közreműködőként igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy által az ügyfeleknek okozott kárért az ügyfelek felé a megbízó takarékszövetkezet tartozik felelősséggel. IX. Ügyfélpanaszok A zálogkölcsönzés során felmerülő ügyfélpanaszokat a zálogházhoz kell bejelenteni levélben, telefax útján, telefonon, elektronikus úton, írásban (nyomtatvány, vásárlók könyve, stb.), személyesen, illetve szóban, de levélben és telefonon mindenféleképpen az alábbi elérhetőségeken: levélcím: 6300 Kalocsa, Tomori P. u. 61. telefon: 06-30/ telefax: 06-78/ A panasz bejelenthető a takarékszövetkezethez, mint megbízóhoz is az alábbi elérhetőségeken: levélcím: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. telefon: 06-78/ , 06-78/ telefax: 06-78/ A panaszbejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmazni: - panaszos neve, - panaszos állandó lakcíme/levelezési címe/ címe/telefonszáma - a panaszos értesítésének módja - bejelentéssel/panasszal érintett termék, egyéb hivatkozási szám - a panasz leírása, oka - a panaszos igénye - a panasz bejelentésének időpontja - az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata, mely a panasz elbírálásához szükséges A panasz elbírálására a zálogház jogosult. Az ügyfél által tett panaszügy iratait tájékoztatás céljából a megbízott továbbítja a megbízó takarékszövetkezethez. Ha a panaszt a takarékszövetkezetnél nyújtották be, úgy az, tájékoztatás céljából továbbítja a megbízott részére, ez esetben a panasz elbírálására a takarékszövetkezet ügyvezető-igazgatója jogosult. A Zálogház/Takarékszövetkezet az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését (beérkezését) követő harminc napon belül megküldi az ügyfélnek kivéve, ha a panaszos panaszát személyesen jelenti be és a Zálogház/Takarékszövetkezet az 11

12 abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. Ha a határidőt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatni kell az ügyfelet az indok pontos megjelölésével. A panasz kivizsgálásáért az ügyféllel szemben külön díj nem számítható fel. A panasz elutasítása, vagy a 30 napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testülethez, hatósághoz fordulhat: a) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez - fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezése céljából Levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP. Pf tel: 06-1/ cím: b) a PSZÁF mellett működő Pénzügyi Békéltető Testülethez - a zálogszerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén A Pénzügyi Békéltető Testület a Felügyelet által működtetett szakmailag független testület, melynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói ügyfél és a Zálogház között a kézi zálogszerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Zálogháznál/Takarékszövetkezetnél közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Leve1ezési cím: 1525 Budapest, BKKP Pf tel: 06-1/ cím: c) Bírósági eljárás indítható keresettel a Polgári perrendtartás (1952. évi III. törvény) az illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság előtt. A b) és c) pont szerint eljárások közül az ügyfél bármelyik fórumot igénybe veheti döntése szerint. A bíróság eljárása a békéltető testület eljárása nélkül is bármikor igénybe vehető, mint önálló igényérvényesítés. Melléklet: panaszbejelentő nyomtatvány 12

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet, 6344. Hajós, Rózsa u. 2. ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedélyszám: PSZÁF EN-I-1411/2010. sz. határozat Kelte: 2010.11.08. Tevékenységi engedély meghosszabbítása:

Részletesebben

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által függő kiemelt közvetítő útján folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 01-től

Hatályba lépés napja: június 01-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: OLD-G Kft Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20. Felügyeleti hatósága: Magyar

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: P&G Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhelye: 2750 Nagykőrös, Arany János

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 1-től

Hatályba lépés napja: június 1-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 1-től A függő közvetítő neve: ÉKSZERVÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kórház u.

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FORS Faktor Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1023 Budapest, Orgona utca 8. Cégjegyzékszám: 01-10-044014 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2019. március 01. 1 A pénzügyi intézmény (Pénzügyi intézmény vagy Szolgáltató) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2018.05.25-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás Oldalszám: 2 I.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata

A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata A Hitex Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzata Érvényes: 2014.08.01. napjától Panaszkezelési szabályzat Társaságunk befogad minden, a tevékenységével, termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban

Részletesebben

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat 2016. október 20. 1 1. Kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat

Érvényes: től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat Üzletszabályzat Záloghitelezési tevékenységhez Érvényes: 2017. 07. 24-től Jóváhagyta: 3/2017. számú ügyvezetői határozat 1 A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet (székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 10.,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2018.03.20. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: május 25. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 126/2018. (05.18) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2018. május 25. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseit

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET

NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET NYUGAT TAKARÉK SZÖVETKEZET a jogelőd SAVARIA Takarékszövetkezet tel kapcsolatban álló ZÁLOGHÁZAK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI - a Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosításokkal

Részletesebben

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT

Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-01/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Jóváhagyó határozat száma: 1224/SZHSZAB/2015. (1224.) Tartalomjegyzék

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Egyesület neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60. Nyilvántartási szám: 01-02-0000010 Adószám: 19025702-2-43 E-mail: mmsz@maltai.hu

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat

Expressz Zálog Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Expressz Zálog Zrt. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Panaszkezelési Szabályzat 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BÁV-ZÁLOG PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33.) PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben 2014. szeptember 1. Panaszkezelési

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 12., a továbbiakban: INTERCASH Zrt. vagy Társaság) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék.

(ii) írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) bejelenthessék. Panaszkezelési Ügyféltájékoztató I. Bevezetés I.1. Jelen Panaszkezelési ügyféltájékoztató (a továbbiakban: Ügyféltájékoztató) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2017.05.15. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Panasz bejelentése... 4 3. Panasz

Részletesebben

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MORTGAGE SOLUTIONS ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. A Társaság általános kötelezettségei 2 II. A panasz bejelentésének módjai 3

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017.01.01-től Módosítva: 108/2013. november 27. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos: 2013.11.28-tól Módosítva: 107/2015. december 18. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Golden Gate Global Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2017. 1 Bevezetés A Golden Gate Global Zrt. (továbbiakban: GGGL Zrt.) tevékenységére, magatartására vagy mulasztására vonatkozó panaszok hatékony,

Részletesebben

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2017. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztár a panaszkezelés során alkalmazandó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PK KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 4/2018 (II.14.). sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2018. február 14. Érvényes: Visszavonásig 1 Jelen szabályzat rögzíti

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T TMX Mobile Solution Szerviz Kft. P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. Bevezetés 1. A jelen panaszkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat ) a TMX Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

MAGNET FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGNET FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGNET FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A szabályzat célja, hatálya 2 I.2. A fogalom meghatározások 2 II. A panasz kivizsgálása 2 II.1. Szóbeli panasz

Részletesebben

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Pankotai Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. S-10/2018. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez (Függő kiemelt közvetítő: Hatályos: 2018. szeptember 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Alapadatok...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja:

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2013. 04.12. Zálogkölcsön 1. Pénzkölcsön nyújtása kézi zálog kikötésével

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2019.03.01. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2018.03.01. Bevezető Az Exclusive Pannon Change Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 3.; továbbiakban Szolgáltató ) mint a Raiffeisen Bank Zrt. (1054

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata A MikroCredit Zrt. Panaszkezelési Szabályzata 1. Bevezetés I. Általános rész A MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MikroCredit" vagy Társaság'') a Magyar Nemzeti Bank elnökének

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat 2017. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. GP Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. Levelezési cím : 1394 Budapest, Pf.: 366 Telefonszám : +36 1 780 6619 www.gpconsulting.hu Panaszkezelési

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Biztosításkötés. Top Kft. A Biztosításkötés. Top Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013 évi CCXXXVII törvény 288. rendelkezéseinek, valamint a

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: február 02. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2017. február 02. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Aggreg8 Kft. - Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: január 22. napjától

Aggreg8 Kft. - Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: január 22. napjától Aggreg8 Kft. - Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2019. január 22. napjától 1. Bevezetés Az Aggreg8 Kft. (6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 23-25. földszint 6.; cégjegyzékszám: 06-09-023518, adószám:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben