ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXII. törvény (Hpt.) 3..(1) bekezdés b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtása tevékenységi kör végzésére jogosult az ÁPTF 874/1997/F. számú határozata alapján. A pénzkölcsön nyújtása tevékenységi körön belül a Takarékszövetkezet zálogkölcsönzést is végez kézi zálogjog kikötésével történő kölcsönzés. A zálogkölcsönzést a Takarékszövetkezet az alábbi takarékszövetkezeti kirendeltségeken végzi: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. Időbeli hatály I. A szabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit az Igazgatóság jóváhagyása alapján szeptember 1. napjától kezdve kell alkalmazni. Személyi hatály A Szabályzat alkalmazásában szerződő felek: egyrészről a Takarékszövetkezet, mint zálogkölcsönt folyósító, másrészről bármely nagykorú természetes személy, vagy jogi személy, (ügyfél) akinek, amelynek részére a Takarékszövetkezet zálogkölcsönt nyújt kézi zálogjog kikötésével, akinek személyét a takarékszövetkezet azonosította a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról jogszabályok szerint. Zálogtárgyat zálogba adni, illetve kiváltani csak a fenti személyek, illetve képviselőik jogosultak. Ittas, vagy egyéb állapota miatt nem beszámítható személyektől zálogtárgyat elfogadni nem szabad és részükre kiadni sem lehet. Ha alapos gyanú merül fel, hogy a zálogként felkínált tárgy bűncselekmény útján jutott az elzálogosító birtokába, az ügyfél és a zálogtárgy visszatartásával haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. Tárgyi hatály A Szabályzat rendelkezéseit a kézi zálogjog kikötésével történő kölcsönnyújtásra kell alkalmazni.

2 II. A Takarékszövetkezet felelőssége, titoktartás Ha a zálogtárgy a zálogkölcsön futamideje alatt bármely okból megsemmisül, elvész, vagy abban kár keletkezik, a Takarékszövetkezet az ügyféllel szemben felelősséggel tartozik. A Takarékszövetkezet felelőssége a zálogtárgy becsértékéig terjed. A Takarékszövetkezet a zálogkölcsönzés során tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, információról, megoldásról, amely a Ptk. 2:47. (1) bekezdése szerint üzleti titoknak, illetve a Hpt a szerint banktitoknak minősül harmadik személyeknek felvilágosítást nem adhat csak a hivatkozott törvényben meghatározott esetekben és feltétellel. III. A záloghitelezés folyamata A záloghitelezés lényege: zálogtárgy ellenében, rövid időre történő kölcsönnyújtás. 1. A zálogkölcsönzés feltételei: - A zálogtárgyak köre: = nemesfém ékszerek - Zálogkölcsönzésből kizárt tárgyak: = tűzveszélyes és robbanásveszélyes tárgyak = vallási kegytárgyak = lőfegyverek, kivéve azok, amelyek már eredeti céljukra nem használhatók = olyan tárgyak, amelyekről a rajtuk levő jelzésből egyértelműen megállapítható, hogy az nem a zálogba adó tulajdona (pl.: szálloda, honvédség, stb tulajdona) = mindazon tárgyak, amelyek közforgalmát vagy kézi zálogként való elfogadását jogszabály tiltja. A kézizálogul el nem fogadható tárgyak felvételét meg kell tagadni. 2. A zálogkölcsön futamideje, az elzálogosítás időtartama: A zálogkölcsön futamideje: maximum 90 nap, a türelmi idő: 30 nap. A türelmi idő lejártát követően a zálogtárgy feletti rendelkezési jogosultság a takarékszövetkezetet illeti meg. 3. A zálogkölcsön összege, kamatai, kezelési költsége: A zálogkölcsön összege legfeljebb a kézi zálogként felajánlott tárgy becsértékének 70 %-a, minimum Ft, maximum Ft. Ezen értékhatár felett kivételesen sor kerülhet Záloghitelezés üzletszabályzat 2

3 kölcsön folyósítására a takarékszövetkezet külön engedélye, Cenzúra Bizottsága határozata alapján. Az ügyletnél a zálogkölcsön kamata a kiváltás napjáig számítandó napi kamattal. A türelmi időre az esedékesség vált teljes tartozás után késedelmi kamat kerül felszámításra. Az ügyleti és a késedelmi kamat mértékét a takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye tartalmazza, melyet a zálogkölcsönzés számára nyitva álló helyiségben, ügyféltérben ki kell függeszteni. A zálogtárgy a zálogkölcsön összegének, ügyleti kamatának, türelmi idő igénybevétele esetén késedelmi kamatának megfizetése esetén szolgáltatható ki. A zálogkölcsön összegét a futamidő lejártakor a felszámított ügyleti kamattal, futamidőn túl a türelmi időre járó késedelmi kamattal együtt kell megfizetni. 4. A becsérték meghatározása: A zálogtárgyként felajánlott tárgyak becsértékét a takarékszövetkezet által alkalmazott szakképzett becsüs állapítja meg. A becsérték eltérhet a forgalmi értéktől. 5. A kézi zálogszerződés megkötése: A Takarékszövetkezet köteles minden ügyfelet a zálogügylet megkötése előtt azonosítani A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, évi CXXXVI. törvény és a takarékszövetkezet vonatkozó szabályzataiban előírtak alapján. A kézi zálogszerződés akkor jön létre, amikor az ügyfél a zálogtárgyat a becsüsnek átadja a megállapított kölcsön igénylésével. A vagyontárgyak elzálogosítását az erre a célra rendszeresített sorszámozott zálogjegy tanúsítja. A zálogjegy bemutatóra szóló, szigorú számadású nyomtatvány okmány, (nem értékpapír) mintáját jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A zálogjegy részei: - a zálogjegy - az igazoló szelvény - a raktárutalvány. A zálogjegy részt az ügyfél kapja meg, az igazolószelvény belső kezelési és ellenőrzési célt szolgál, a raktárutalvány a raktározásnál kerül felhasználásra. A zálogjegy tartalmazza: - a zálogkölcsönt nyújtó takarékszövetkezet nevét és székhelyét, - a zálogjegy számát, - az elzálogosítás napját és a kölcsön lejáratának napját (év, hó, nap) - a zálogtárgy megjelölését, (súly, méret, db-szám, állapot rögzítése) - a zálogtárgy becsértékét számmal és betűvel kiírva, - a zálogkölcsön összegét számokkal és betűkkel kiírva, - a visszafizetendő kölcsön és kamat összegét, - a kiállítás dátumát, a zálogkölcsönzést végző kirendeltség bélyegzőjét és a pénztáros kézjegyét. Záloghitelezés üzletszabályzat 3

4 A zálogjegy hátoldalán az elzálogosítással kapcsolatos az ügyfelek számára legfontosabb tudnivalók szerepelnek. 6. A zálogtárgyak raktározása: A kézi zálogként elfogadott vagyontárgyakat a takarékszövetkezet erre az értéktárban levő páncélszekrényben őrzi elkülönítetten, mely a bankbiztonság általános feltételeinek megfelel. A takarékszövetkezet felelőssége a megőrzési idő (futamidő + türelmi idő) alatt a zálogtárgy becsértékéig terjed. 7. A zálogszerződés megszűnése: A zálog-kölcsönszerződés megszűnik a zálogtárgy futamidőn, illetve türelmi időn belüli kiváltása esetén, melynek során az adós köteles megfizetni a zálogkölcsön kiváltásakor esedékes járulékait is. A türelmi idő elteltéig ki nem váltott zálogtárgyak feletti rendelkezési jog a türelmi idő lejártával átszáll a takarékszövetkezetre. A takarékszövetkezet ez esetben intézkedik a zálogtárgyak kényszerértékesítéséről. Amennyiben a kényszerértékesítés bevétele a takarékszövetkezetet megillető összes költséget (kölcsön, kamatok, áfa, stb.) meghaladja, úgy a többletérték az ügyfelet illeti meg az általános elévülési időn (5 év) belül. IV. Eljárás a zálogjegy elvesztése esetén Ha az ügyfél a zálogjegy nála levő példányát elveszti, illetve azt tőle ellopják, vagy más módon megsemmisül lehetősége van letiltási eljárást kezdeményezni. A letiltásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A zálogjegy, illetve zálogtárgy letiltása iránti kérelmet a zálogjegy utolsó jogszerű birtokosa terjesztheti elő. A letiltást (megsemmisítést) kérőnek személyi igazolvánnyal kell igazolnia magát, egyúttal a zálogjegy adatairól és a zálogtárgyról olyan tájékoztatást kell adnia, amely a zálogtárgy felismeréséhez, pontos azonosításához szükséges. Amennyiben az ügyfél által közölt adatok nem alkalmasak a zálogjegy és a zálogtárgy azonosítására, az ügyfél kérelmét el kell utasítani. A letiltási jegyzőkönyvet a bejelentővel alá kell íratni. A letiltás időtartama: egy hónap. A letiltást kérő személyt tájékoztatni kell a letiltás időtartamának lejártáról és arról, hogy a letiltási idő lejártát követő 8 napon belül jelentkezhet a zálogtárgy kiváltásáért. Abban az esetben, ha az ügyfél a zálogjegyet vásárlás, ajándékozás, vagy egyéb jogszerű módon szerezte meg és a zálogtárgyat nem tudja azonosítani, az ügyfelet fel kell hívni arra, hogy az elzálogosítóval együtt jelenjen meg, ellenkező esetben a letiltási eljárás nem indítható meg. Záloghitelezés üzletszabályzat 4

5 A letiltási eljárás alá vont zálogjegyről a takarékszövetkezet hirdetményt bocsát ki, amelyben a zálogjegy számának és kiállítási helyének, időpontjának közlésével a zálogjegy birtokosát felhívja, hogy a kifüggesztéstől számított egy hónapon belül a zálogjegyet mutassa be, ellenkező esetben a határidő eltelte után a takarékszövetkezet a zálogjegyet semmisnek fogja tekinteni. A hirdetményt a zálogkölcsönzést végző kirendeltségen jól látható helyen egy hónapon át ki kell függeszteni. A határidő eltelte után a kirendeltség-vezető a hirdetményt bevonja a bevonás napjának a hirdetményen való megjelölésével. Ha a letiltási eljárás alatt zálogjegyet szolgáltatnak be és arra a találó, illetve a beszolgáltató nem tart igényt, azt átvételi elismervénnyel a takarékszövetkezet átveszi és a letiltást kezdeményező részére az eredeti zálogjegyet kiadja az eljárás megszüntetésével. Ha a zálogjegyet beszolgáltató a zálogjegyre igényt tart közölni kell vele a letiltási eljárás tényét. A letiltást kérelmező és a zálogjegy bemutatója egyezséget köthetnek. Az írásba foglalt egyezséget a zálogkölcsönzést végző kirendeltségnek le kell adni és a zálogtárgyat az egyezségben megjelölt félnek ki kell adni a letiltási eljárás megszüntetésével. Ha a letiltási idő elteltéig a felek nem tudnak megegyezni és per sem indul, a letiltást kérelmezőt értesíti a zálogkölcsönzést végző kirendeltség, hogy a letiltási határidő elteltével az eljárás megszűntetésével a zálogjegyet a bemutatónak ki fogja adni. Amennyiben az ügyfél a letiltás lejártát követő 8 napon belül nem jelentkezik a zálogtárgy kiváltásáért, a kirendeltség vezető a letiltási eljárást megszünteti. Hatóságtól érkező írásbeli letiltások esetén a zálogjegyet bemutató személytől a zálogjegy elismervény ellenében bevonásra kerül a bemutató személyazonosságának rögzítése mellett. Az ügyféllel közli a kirendeltség, hogy a további tennivalókról értesítést fog kapni. A hatóságilag letiltott zálogtételek esetén a hatóság letiltás alóli feloldását tartalmazó jogerős határozata esetén lehet a zálogtárgyat a határozatban megjelölt személy részére kiadni. Záloghitelezés üzletszabályzat 5

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4.

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖNZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. július 1. Nyerges Dávid Ügyvezető Igazgató 1 A PIGNUSZ Kft. (a továbbiakban: Pignusz)

Részletesebben

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BOND Pénz- és Értékforgalmi

Részletesebben

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 06-tól Jóváhagyta az igazgatóság 2013. december 17-én Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1.1 A Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Polgári Bank Zrt. a továbbiakban:

Részletesebben

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. június 15-től Jóváhagyta az igazgatóság 2014. június 12 -én Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3.oldal

Részletesebben

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat) 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2015. FEBRUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I.ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.A

Részletesebben

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV-ZÁLOG

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 104/2015.08.14. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A.

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása Zemplén Takarékszövetkezet Sátoraljaújhely Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása A Zemplén Takarékszövetkezet Igazgatósága 2011. december 21. 8/XII/2011/Ig. számú határozatával jóváhagyta. Érvénybe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BÁV-ZÁLOG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLET- SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLET- SZABÁLYZAT K E V E R M E S ÁLTALÁNOS ÜZLET- SZABÁLYZAT 2012.09.01. 45/2012.(2012.08.28)ig.hat. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA... 4 2. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Betétgyűjtés III. Pénzkölcsön nyújtása

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K6. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Jóváhagyó határozat száma: 10/I/2015. számú határozat Jóváhagyó határozat kelte:

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. szeptember 24-én a 110/2012/12. számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. október 1. Korondán Miklós elnök- ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 42/2014.(04.04.) számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta.

Részletesebben