Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-01/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Jóváhagyó határozat száma: 1224/SZHSZAB/2015. (1224.)

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapadatok Alkalmazási kör Nyilvánosság A tevékenység végzésének engedélyezése, működési feltételek Szerződő Felek, a Szerződés hatálya Felelősségi és garanciális szabályok Azonosítás, ügyfél-átvilágítás Panaszkezelés... 6 II. KÉZIZÁLOGHITELEZÉS A zálogkölcsön tárgyai A záloghitel alanyai, személyi kör A zálogkölcsön főbb jellemzői Az elzálogosítás menete Elvesztett Zálogjegy esetén követendő eljárás Eljárás a zálogárgy zár alá vétele esetén sz. mellékelet

3 A KISKUN Takarékszövetkezet (rövidített elnevezése: KISKUN Takarék, székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4., Cg.sz.: , vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által) a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) engedélyének birtokában záloghitelezési tevékenységet - hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység meghatározott körét, a kézizálog kikötése és fedezete mellett történő kölcsönnyújtást kiemelt közvetítő, mint függő kiemelt közvetítő útján - végez az alábbiak szerint. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapadatok 1.1. A KISKUN Takarék megbízásából és nevében, valamint számlájára a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott gazdasági társaságok - kézizálog ellenében, üzletszerűen pénzkölcsön folyósításával, záloghitelek közvetítésével foglalkozó, mint függő kiemelt közvetítők (a továbbiakban: függő kiemelt közvetítő, vagy Zálogház) - végzik a zálogházi tevékenységet A Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) 2. Alkalmazási kör 2.1. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél, aki részére a Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3.. (1) bekezdés b.) pontja szerinti szolgáltatást nyújtja - a külön szerződésben meghatározott függő kiemelt közvetítő gazdasági társaság útján A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések (zálogjegy) határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. 3. Nyilvánosság 3.1. A záloghitelezési üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálati helyiségben, továbbá az 1.1. pontban meghatározott gazdasági társaság külön szerződésben rögzített helyiségében (a továbbiakban: Zálogfiók) hozzáférhetők. A nyitva tartás rendje a Zálogfiókban kifüggesztésre kerül. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet internetes honlapján is közzéteszi. A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja üzleti feltételeit A Takarékszövetkezet jogosult az Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak megszüntetése, módosítása esetén. Köteles érvényesíteni a tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat. 3

4 4. A tevékenység végzésének engedélyezése, működési feltételek 4.1. A KISKUN Takarékszövetkezet a záloghitelezési tevékenységet a Felügyelet külön engedélye alapján végzi. A Felügyelet a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezésre vonatkozó engedélyét a megbízotti jogviszonyban eljáró zálogkölcsön gyakorló társaságok tekintetében külön külön adja meg A KISKUN Takarék záloghitelezési tevékenységet csak erre vonatkozó felügyeleti engedély birtokában, és csak függő kiemelt közvetítő útján végez A Felügyelet vonatkozó engedélyeinek számát az 1. sz. melléklet tartalmazza A záloghitelezés tevékenység végzéséhez szükséges anyagi forrást a KISKUN Takarékszövetkezet biztosítja, a tevékenység személyi és tárgyi feltételeit, pedig az egyedi külön szerződésekben meghatározott Zálogfiókokat üzemeltető gazdasági társaságok, az ott kikötött feltételek szerint. 5. Szerződő Felek, a Szerződés hatálya 5.1. A jelen szabályzat 4.3. pontja szerinti engedélyekben nevesített gazdasági társaság (ok) és a KISKUN Takarékszövetkezet külön szerződésben rögzített feltételek szerint határozzák meg a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezéssel kapcsolatos rendelkezéseket A zálogkölcsön tekintetében szerződő felek függő kiemelt közvetítő a KISKUN Takarékszövetkezet és az anonim ügyfél Az 5.1. pont szerinti szerződés érvényességének és hatályba lépésének feltétele a Felügyelet engedélye, ill. az abban meghatározott feltételek teljesítése (teljesülése). 6. Felelősségi és garanciális szabályok 6.1. A Takarékszövetkezet és függő kiemelt közvetítő felelőssége az egyes zálogügyletekben a becsértékig terjed A hitelintézetről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti felelősségi és garanciális szabályok: A Hpt. 72. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint: A függő kiemelt közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybevett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során harmadik személynek okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény felel. A függő kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a függő kiemelt közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. 4

5 A Hpt. 72. (4) bekezdésében foglaltak szerint: A függő kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás zálogkölcsön közvetítését megelőzően köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni: a.) a cégnevéről, székhelyéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b.) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartást ellenőrizni lehet, c.) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli, d.) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül Az 5.1. pontban körülírt szerződés szerint a megbízott zálogkölcsön gyakorló, a függő kiemelt közvetítő a Takarékszövetkezettel szemben valamennyi zálogadós kötelezettségéért készfizető kezességet vállal Felelősség az információkért: a) A függő kiemelt közvetítő gazdasági társaság köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységében közreműködő tisztségviselői, alkalmazottai a tudomásukra jutott banki, üzleti, és szolgálati titkot megtartják mind a Takarékszövetkezet, mind az ügyfelek érdekkörében. b) A titoktartási kötelezettséget a függő kiemelt közvetítő belső szabályzata rögzíti A függő kiemelt közvetítő az azonosító irat (pl.: zálogjegy) elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. A függő kiemelt közvetítő felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint érvényesen kizárni nem lehet. 7. Azonosítás, ügyfél-átvilágítás 7.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) vonatkozó rendelkezése szerint kötelező az ügyfél-átvilágítás a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében A 7.1. pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. Ebben az esetben a függő kiemelt közvetítőnek az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtania, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. A ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások azonosítása érdekében a közvetítő a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó ügyleti megbízás teljesítése előtt a Pmt. 7. (2) bekezdése valamint a 9. (1) bekezdése b) pontja szerinti adatokat köteles rögzíteni A függő kiemelt közvetítőnek a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározott esetekben kötelessége az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni Az azonosítás során rögzíteni kell 5

6 A természetes személy családi és utónevét (születési nevét) amennyiben van házassági nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja születési nevét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helyét. A Pmt-ben előírt esetekben az azonosítási adatok tételesen meghatározott szélesebb körét kell rögzíteni A függő kiemelt közvetítő a személyazonosság, illetve a nyilvántartásba vétel megléte igazoló ellenőrzése érdekében jogosult megkövetelni a jogszabályban meghatározott azonosító okiratok bemutatását, köteles ellenőrizni az azonosságot igazoló okiratot érvényességét A függő kiemelt közvetítő a Zálogfiókban köteles elhelyezni a Pmt-nek az ügyfélátvilágításra vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezéseit, és az ügyfél kérésére bemutatni azt. 8. Panaszkezelés 8.1. Az ügyfél és Takarékszövetkezet közötti jogviszony keretében sor kerülhet vitás kérdések keletkezésére, melyek bejelentések, panaszok formájában jelennek meg Fogalmak A panasz: A zálogház, ill. a takarékszövetkezet vagy munkatársa egyedi, vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányuló, szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely egyéni (érdek vagy jog-) sérelem megszüntetésére irányul, ezért nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Takarékszövetkezettől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást kér. A bejelentés: olyan körülményre (hibára, hiányosságra) hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése, orvoslása a takarékszövetkezet és a vele kapcsolatban álló közösség érdekeit szolgálja. A bejelentés egyúttal javaslatot is tartalmazhat A panasz benyújtható a.) Személyesen írásban vagy szóban a függő kiemelt közvetítő üzletházában és a Takarékszövetkezet kirendeltségei ügyfélszolgálatán illetve a takarékszövetkezet központjában nyitvatartási időben, b.) Telefonos ügyfélszolgálaton a kék számon az év minden napján 0-24 óráig, c.) Írásban, levélben, levelezési cím: KISKUN Takarékszövetkezet, 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. d.) Telefax útján, fax szám: 76/ e.) Elektronikus úton: 8.4. A Takarékszövetkezet a Panaszkezelési Szabályzatát valamennyi kirendeltségében, függő kiemelt közvetítőjénél jól látható módon kifüggeszti, valamint a honlapján figyelemfelhívásra alkalmas módon (www.kiskuntakarek.hu) közzéteszi A felek zálogkölcsönnel összefüggő vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben a benyújtott panasz alapján indult eljárás az ügyfél számára nem szolgál kielégítő eredménnyel, az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 6

7 PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Személyesen nyitvatartási időben (hétfő: 8:00-18:00, kedd, csütörtök: 8:00-17:00, szerda: 10:00-17:00, péntek: 8:00-15:00). Postacím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Tel: 06 40/ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET Postacím: H-1525 Budapest BKKP Postafiók: 172. Tel: 06 1/ (csak a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) Az adott ügyben illetékességgel rendelkező bíróság. II. KÉZIZÁLOGHITELEZÉS 9. A zálogkölcsön tárgyai 9.1. A zálogkölcsön tárgya csak olyan, birtokba vehető, a személyi tulajdon körébe tartozó aranyból, platinából és ezüstből készült ékszer, érme, dísztárgy (továbbiakban:nemesfémtárgy) lehet, amely a kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre/zálogőrzésre alkalmas. Nem lehet zálogjogot alapítani az átvett nemesfémtárgy egy részén A függő kiemelt közvetítő a zálogtárgy átvételére vonatkozó korlátozást, illetve tilalmat a Zálogfiók ügyfélterében kifüggesztett Hirdetményében teszi közzé, és arról az ügyfeleket szóban is tájékoztatnia kell A kézizálogul el nem fogadható tárgyak felvételét minden indokolás nélkül meg kell tagadni. 10. A záloghitel alanyai, személyi kör Zálogtárgyat csak nagykorú, természetes személytől lehet elfogadni, és csak ilyen személynek lehet kézizálog kölcsönt folyósítani. A zálogtárgy kiváltásakor a kölcsön és járulékai visszafizetését csak nagykorú természetes személytől lehet elfogadni, és a zálogtárgyat csak ilyen személynek lehet kiadni Ittas, bódult, vagy más látható, felismerhető okból cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személytől zálogtárgyat átvenni, részére zálogkölcsönt folyósítani, tőle a zálogkölcsön visszafizetését elfogadni, és részére a zálogtárgyat kiadni, nem szabad. 7

8 11. A zálogkölcsön főbb jellemzői Fogalmak A kézizálog-hitelezés: Záloghitel nyújtható minden olyan kölcsönszerződéssel Zálogjegy folyósított rövid lejáratú hitel formájában, amely kézi záloggal biztosított aranyból, platinából és ezüstől készült tárgyra, abból készült ékszerre, dísztárgyra vonatkozik. A lejárati idő (futamidő): A Zálogjegyen feltüntetett időtartam, amely maximum 90 nap lehet. A türelmi idő: A lejárati időt követő 30 nap. Az elzálogosítás időtartama: Az elzálogosítás időtartama - a folyósított kölcsön lejárata az ügyfél kérésének megfelelően kerül megállapításra, de legfeljebb 90 napig terjed. Ha a lejárat napja munkaszüneti napra nyitva tartás szerint esik, a határidő lejárta a következő munkanap A szolgáltatás ellenértéke, esedékessége Az ügyfél a kölcsön igénybe vételéért kamatot és kezelési költséget fizet a takarékszövetkezet részére. A kamat és a költség együttesen a továbbiakban: Hiteldíj. Az ügyfél ezen felül a hitel készpénzben történő felvétele esetén készpénz-szolgáltatási díjat is köteles fizetni. A zálogtárgy késedelmes kiváltása esetén az ügyfél a hiteldíjon felül a egyszeri késedelmi díj és tárolási díj megfizetésére is köteles. A kamatok és költség(ek) mértékét KISKUN Takarékszövetkezet által megállapított és kiadott, mindenkor hatályos kondíciós lista (a továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza, mely a Zálogfiók ügyféltermében kerül kifüggesztésre. A pénzügyi szolgáltatás igénybevételéért az ügyfél közvetítői díjat nem fizet. A kezelési költség és a készpénz-szolgáltatási díj a zálogtárgy beadásakor, a kamat a zálogtárgy kiváltásakor esedékes. A zálogtárgy késedelmes kiváltása esetén a kiváltáskor esedékes kamaton felül felszámított késedelmi díj és tárolási díj megfizetése szintén a zálogban tartott tárgy kiváltásakor esedékes A kezelési költség Egyszeri, melyet a zálogtárgy beadásakor kell megfizetni. Számítás módja: egyszeri kezelési költség: tőke összege x kezelési költség %-ban A kamat A kamatot naptári napokra, a zálogtárgy beadását követő naptól, a zálogtárgy elvitele napjáig kell számolni a következő képlet alapján: tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma 360 8

9 11.5. Készpénz-szolgáltatási díj: Egyszeri, melyet a zálogkölcsön készpénzben történő felvétele esetén a zálogtárgy beadásakor kell megfizetni. Számítás módja: Kezelési költséggel csökkentett hitelösszeg x készpénz-szolgáltatási díj %-a A késedelmi díj melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Lehet: Egyszeri: Számítás módja: késedelmi díj: lejárt tőke összege x késedelmi díj %-ban Évi: Számítás módja: késedelmi díj: lejárt tőke összege x késedelmi díj %x késedelmes napok száma A tárolási díj Lehet: - egyszeri, melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Számítás módja: tárolási díj: lejárt tőke összege x tárolási díj %-ban vagy - évi, melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Számítás módja: tárolási díj: lejárt tőke összege x tárolási díj %-ban x türelmi idő napjainak száma A zálogkölcsön összege ügyfelenkénti minimum 500,-Ft, és a maximum ,-Ft hitel összegére vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Hirdetmény rögzíti. Az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön összege nem haladhatja meg a becsérték 70%-át. A maximum összeget meghaladó egyedi, nagyobb értékű zálogügylet közvetítéséhez a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli engedélye szükséges A Zálogjegy A zálog kölcsönszerződést Zálogjegy testesíti meg. A zálogba vett tárgyról az elzálogosító (ügyfél) részére Zálogjegyet általában bemutatóra szóló okmány - kell kiállítani. a) A Zálogcédula A Zálogcédula valamennyi része tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát. Részei: 9

10 - Tárgyszelvény: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát és a hitel összegét. - Raktári utalvány: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat dátumát, a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát és a hitel összegét, valamint a hitel fedezetének meghatározását. - Zálogjegy A Zálogjegyen szerepelnek az elzálogosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az ügyfél részére, így A KISKUN Takarékszövetkezet cégneve A kiemelt függő közvetítő cégneve és székhelye A Zálogjegy kibocsátásának éve és a száma Az elzálogosítás és a lejáratideje (év, hó, nap) A zálogtárgy leírása (súly, méret, db szám, finomság, állapot, rögzítése, esetleges hiányosságok feltüntetése) A zálogtárgy becsértéke A zálogkölcsön összege A kifizetett zálogkölcsön betűkkel és számokkal kiírt összege A felszámított kamat (kamat%/év), egyszeri kezelési költség (%), a THM Készpénz-szolgáltatási díj %-a és összege A kiemelt függő közvetítő bélyegzője, valamint a becsüs és a pénztáros kézjegye. A zálogkölcsön szerződés - Kiadási szelvény: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát. Tárgyszelvény az azonosításnál kerül felhasználásra, a Raktári utalvány belső könyvelési és ellenőrzési célt szolgál, Zálogjegyet az ügyfél kapja meg az elzálogosítás alkalmával, a Kiadási szelvényt a zálogtárgy kiváltásakor kapja meg az ügyfél. 12. Az elzálogosítás menete A zálogba adás A zálogtárgyat a zálogház erre feljogosított, becsüsi képesítéssel rendelkező dolgozója veszi át. Az átvétel szigorú számadású zálogjegy nyomtatvány ellenében történik. A ZÁLOGJEGY ANONIM. Amennyiben a záloghitel összegének folyósítása átutalással történik a záloghitel igénylőjét nevesíteni kell. A zálogjegynek az üzletben maradó példánya a nemesfémtárgy átvételéről szóló alapbizonylat, melyet a Zálogház a zálogtárgyra erősít, és azt róla csak a zálogtárgynak a zálogba tevő részére való visszaszolgáltatásakor, ellenőrzéskor vagy a záloghitel vissza nem fizetése miatti értékesítésre átadásakor távolíthat el. A kölcsönfedezetként felkínált tárgyak értékét a becsüs állapítja meg, és a becsüs határozza meg a kölcsön összegét, a megtérülés biztonságát szem előtt tartva. A zálogkölcsön összege 500,-Ft-nál nem lehet kevesebb és ,- Ft-nál nem lehet több ügyfelenként, az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön összege a becsérték 70%-áig terjedhet. Amennyiben az ügyfél a zálogtárgyra adható összegnél kevesebb kölcsönre tart igényt, ennek tényét a zálogjegyre rá kell vezetni. 10

11 Az elzálogosítás időtartama a zálogkölcsön lejárati ideje legfeljebb 90 napig terjed. Amennyiben a záloghitel visszafizetése a Zálogjegyen feltüntetett időtartamig, lejáratig nem történik meg a Zálogház a zálogtárgyat még a zálogjegyen feltűntetett türelmi idő lejártáig a zálogadós rendelkezésére tartja. A türelmi idő lejárta utáni első naptól a Zálogház jogosult a zálogtárgyat értékesíteni A zálogtárgyak nyilvántartása, őrzése A zálogba vett tárgyakról számítógépes nyilvántartást kell vezetni és ez alapján kimutatást a napi forgalomról. A zálogtárgyak nyilvántartása a számítógépes zálognyilvántartás által megadott azonosító koordináták szerint kell elraktározni A kiváltás Amennyiben az ügyfél a zálogszerződés hatálya alatt a zálogtárgyat kiváltja, a Zálogház a kölcsön tőke összegét és kamatának időarányos részét számítja fel. Amennyiben az zálogadós a türelmi idő alatt váltja ki a zálogtárgyat, a Zálogház a lejárt kölcsön tőke összegét, a zálog kölcsön futamidjére járó kamatot, a türelmi időre járó késedelmi és tárolási díjat számolja fel. A zálogkölcsön és járulékainak megfizetésére a Zálogfiókban kerül sor, a részletező elszámolás egyidejű átadásával. A zálogtárgyat a kölcsön és járulékai kiegyenlítésekor kiváltáskor át kell az ügyfélnek adni. Reklamáció csak az átadás-átvételkor vehető figyelembe. A zálogtárgyat annak a részére lehet kiadni, aki felmutatja a zálogjegy zálogadósi példányát, és a Zálogjegy birtokosa részére nyújtott záloghitelt és annak járulékait teljes egészében a zálogházi pénztárba befizette A ki nem váltott zálogtárgyak értékesítése A futamidő és a türelmi idő lejárta után a ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. Az értékesítés mindenkori kereskedelmi felvásárlási áron történik, az értékesítés történhet a zálogérték alatt is. A zálogházat árgarancia a zálogértékig terheli. Az értékesítés során befolyt ellenértékből a levonható díjak, költségek: - futamidő alatt felszámított kamat - kölcsöntőke - késedelmi díj - tárolási díj Az ügyféllel történő elszámolás és az elszámolásért való felelősség, elévülési idő. Amennyiben a zálogházi kényszerértékesítés bevétele a takarékszövetkezetet és a zálogházat megillető összes költséget (kölcsöntőke, kamatok, díjak) meghaladja, úgy a többletértékkel az elévülési időn belül (értékesítést követő 5 év) a Zálogháznak az ügyfel felé el kell tudni számolni Egyéb rendelkezések: A zálogtárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért a zálogház a kölcsönnyújtásakor megállapított becsértékig felel. Elemi kár, természeti katasztrófa, hatósági lefoglalás, vagy a tárolás során az áru rejtett hibájából, ill. a tárolás hossza miatt előállott károkért a zálogház felelősséget nem vállal. 11

12 A zálogház nem felel az ügyféllel szemben olyan hamisított tárgyak alapján kért szolgáltatásokért, amelyeknek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során nem lehetett felismerni. 13. Elvesztett Zálogjegy esetén követendő eljárás A Zálogjegy elvesztése esetén az ügyfélnek azonnal jelezni kell ennek tényét a zálogház felé. Az ügyfél kérheti elveszett, ellopott, vagy megsemmisült Zálogjegye letiltását. Ha az ügyfél által megadott adatok alapján a zálogtárgy nem található, vagy a zálogtárgy egyedi azonosítása nem lehetséges, az ügyfél letiltás iránti kérelmét el kell utasítani. A letiltást kérőnek, a kérelem előterjesztésekor személyazonosságát a zálogház felé igazolnia kell A zálogház 4 példányos jegyzőkönyvet állit ki, melyben rögzítésre kerülnek az alábbiak: - mikor észlelte az ügyfél a zálogjegy elvesztését, - mikor helyezte zálogba a tárgyakat, - hány darab zálogtárgy került elhelyezésre, ezek tételes felsorolása, leírása, - becsérték és a kölcsönérték összege, - a bejelentő neve, lánykori neve, anyja neve, születési helye, ideje, személyi azonosító ig. sz., vagy egyéb azonosító okiratának száma, lakcíme - az ügyfél aláírása. A bejelentővel alá kell íratni és két zálogházi dolgozónak tanúznia kell. A 4 példányos jegyzőkönyvből 1 példány az ügyfélé, 1 példány a Zálogjegy záloghitelezői példánya mellé kerül, 1 példány a zálogház példánya és 1 példány a Takarékszövetkezet példánya Ha a zálogház értékesítési jogának megnyíltáig jelentkezik valaki a zálogba adott tárgyért, melynek a zálogjegye elvesztését a fentiek szerint már bejelentették, ismét 4 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ügyfél elmondása alapján kell rögzíteni a tényállást. Ezután a két jegyzőkönyvet össze kell hasonlítani. Ha nincs ellentmondás a két jegyzőkönyv között, úgy ki kell adni a zálogtárgyat, amennyiben felismerhetően megállapítható, hogy bűncselekmény nem kapcsolódik az elveszett zálogjegyhez A letiltási eljárás megszüntetése Amennyiben az eredeti zálogjegy a letiltási határidő előtt megkerül, és ezt a letiltási eljárást kezdeményező a zálogháznak bejelenti, akkor a pont szerinti jegyzőkönyv és az eredeti Zálogjegy birtokában, a Zálogjegy birtokosa, a letiltás feloldását kezdeményezheti. Ha letiltás hatálya alatt álló Zálogjegyet szolgáltatnak be, a letiltást kezdeményezőt a zálogház köteles értesíteni. A letiltást kezdeményező részére az eredeti Zálogjegyet ki kell adni, és fel kell oldani a letiltást. 14. Eljárás a zálogárgy zár alá vétele esetén Zár alá vétel A zár alá vétel vagyontárgy és vagyoni jog feletti rendelkezési jog felfüggesztését jelenti, melyet bíróság rendelhet el. Zár alá vétel elrendelhető arra a vagyontárgyra is, amelyet nem a büntetőeljárás alá vont személy (terhelt) birtokol. A zár alá vételről, illetve annak feloldásáról a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet értesíti az azt elrendelő hatóság. 12

13 A zár alá vételről részletesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. tv (Be.) a rendelkezik. A nyomozó hatóság, az ügyész gazdálkodó szervezeteket is megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele céljából. A zár alá vételt, illetve biztosítási intézkedést elrendelő hatóság megkeresése esetén mind a megkeresést, mind a - birtokába szabályszerűen került - zárolt, illetve biztosítási intézkedés hatálya alá vont zálogtárgyat a zálogház köteles haladéktalanul nyilvántartásba venni és gondoskodni a zálogtárgy zárolásáról, és ennek megtörténtéről a megkeresést intéző hatóságot tájékoztatni. A zálogház a lefoglalt zálogtárgyat a lefoglalás feloldásáig nem jogosult a zálogjegy bemutatójának kiszolgáltatni Biztosítási intézkedés Vagyontárgyra elrendelt biztosítási intézkedés a zár alá vétel érdekében annak ideiglenes megakadályozása, hogy a büntetőeljárás alá vont terhelt vagy más érdekelt a vagyontárgya feletti rendelkezési jogát gyakorolja. Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság biztosítási intézkedést alkalmazhat, ha a terhelt vagyona elrejtését, rendelkezési jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, illetőleg ha ez megalapozottan feltehető. Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetve az ügyész a vagyontárgyat lefoglalja. A biztosítási intézkedés alkalmazható más olyan személlyel szemben is, aki a terhelttel - a dolog elrejtése, rendelkezési jogának átruházása, elidegenítésének megkísérlése céljából - kapcsolatot tart, vagy megalapozottan feltehető, hogy kapcsolatba lép. A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követően a biztosítási intézkedést elszenvedő a rendelkezési jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. A biztosítási intézkedésről részletesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. tv (Btk) a rendelkezik A hatóságilag letiltott tételek zálogjegyének bevonása Ha letiltott tételt akar valaki a zálogfiókban kiváltani, a Zálogjegyet elismervény ellenében be kell vonni és a bemutató személyazonosságát rögzíteni kell. Az ügyféllel azt kell közölni, hogy a további tennivalókról írásban fog értesítést kapni A hatóságilag letiltott tételek feloldása A letiltás, zár alá vétel alóli feloldást tartalmazó hatósági határozatokat a zálogház megvizsgálja, és megállapítja, hogy a határozat jogerős-e, végrehajtható-e. Megállapítja továbbá, hogy a zálogtárgy a hatósági határozat szerint minden korlátozás nélkül feloldható-e, ill. milyen korlátozás mellett oldható fel. A zálogház a hatósági határozat alapján megjelöli a kiváltásra jogosultat és azt, hogy a zálogtárgy kiadása eredeti zálogjegy, szavatossági nyilatkozat, vagy más megkötöttség mellett történhet. A zálogház a jelen pont szerinti megállapításairól ajánlott levélben értesíti a zálogtárgy kiváltására jogosultat. A lejárt zálogtétel feloldása esetén a zálogtárgy a türelmi idő elteltével értékesíthető. 13

14 14.5. A feloldott zálogtételek kiváltása hatóságilag letiltott zár alá vett tételeknél A feloldott zálogtételek kiváltása csak azután történhet meg, miután az ügyfél vagy az eredeti zálogjegyet, vagy a zálogház által kiállított szavatossági nyilatkozatot bemutatja. Ha a feloldásról szóló hatósági határozat olyan utasítást tartalmaz, hogy a feloldott zálogtétel csak a határozatban nevesített személynek adható ki, a zálogtárgyra külön szelvényt kell tenni, amely tartalmazza ezt, és a zálogtárgyat csakis ennek a személynek lehet kiadni, személyazonosságának igazolása mellett A Kiskun Takarékszövetkezet Igazgatóság a Záloghitelezésre vonatkozó Üzletszabályzatát egységes szerkezetbe foglalva a Felügyelet engedélye és Takarékbank Zrt. előzetes jóváhagyását követően a 19/2015.(II.26.) Ig. számú határozatával fogadta el. Kapus Imre Elnök ügyvezető 1.sz. mellékelet A Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság vagy annak jogelődeinek a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezésre vonatkozó engedélyeinek száma és a megbízotti jogviszonyban eljáró zálogkölcsön gyakorló társaságok a következő: ONIX Ékszerház Kft (Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 2., Cg.sz.: , telephelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 2.) én kelt 32/1997. sz., és az ezt módosító án kelt EN-I/M-511/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-198/ sz. határozat alapján. Gold Zálogház Kft (Székhelye: 1094 Budapest, likőr utca em. 3., Cg.sz.: , fióktelepe: 6640 Csongrád Jókai utca 1.) én kelt I-1822/2001.sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-424/2010. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-227/2012. sz. határozat alapján. Kósza Zálogház Kft (Székhelye: 6000 Kecskemét, Vágó utca em. 2. Cg.sz: , fióktelepe: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 77.) én kelt EN-I/M-686/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I/M-911/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-982/2011. sz., és az ezt módosító án kelt H-EN-I-1064/2012. sz. határozat alapján án kelt H-EN-I-322/2014. sz. határozat alapján. 14

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től

ÜZLETSZABÁLYZAT Zálogkölcsön-nyújtási tevékenységhez Hatályos: től ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017.01.01-től Módosítva: 108/2013. november 27. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos: 2013.11.28-tól Módosítva: 107/2015. december 18. sz. igazgatósági határozattal. Hatályos:

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A függő kiemelt közvetítőn keresztül történő ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által függő kiemelt közvetítő útján folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2015. október 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről Hatályos: 2015. október 01. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban: Hitelintézet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: július 01. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. július 01. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: október 13. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. október 13. napjától 1 1. A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja:

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN. Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ZÁLOGKÖLCSÖN Jóváhagyva: a 34/2013.(03.06.) számú igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2013. 04.12. Zálogkölcsön 1. Pénzkölcsön nyújtása kézi zálog kikötésével

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától

ÜZLETSZABÁLYZAT. a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: március 14. napjától ÜZLETSZABÁLYZAT a kézizálog kölcsön nyújtás általános szerződési feltételeiről. Hatályos: 2016. március 14. napjától 1 1. A MagNet Bank Zrt. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4.

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖNZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. július 1. Nyerges Dávid Ügyvezető Igazgató 1 A PIGNUSZ Kft. (a továbbiakban: Pignusz)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN. Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN. Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hatályos: 2016.12.14 1 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek továbbiakban: ÁSZF

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hatályos: 2016.december 14-től 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rövidített

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Zrt.-nél felvehető lakásfelújítási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Multifaktoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Rzvénytársaság 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. ZÁLOG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS EGYEDI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF Engedély szám: I-471 / 2003.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben