Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET Záloghitelezési ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-01/2015. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Jóváhagyó határozat száma: 1224/SZHSZAB/2015. (1224.)

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapadatok Alkalmazási kör Nyilvánosság A tevékenység végzésének engedélyezése, működési feltételek Szerződő Felek, a Szerződés hatálya Felelősségi és garanciális szabályok Azonosítás, ügyfél-átvilágítás Panaszkezelés... 6 II. KÉZIZÁLOGHITELEZÉS A zálogkölcsön tárgyai A záloghitel alanyai, személyi kör A zálogkölcsön főbb jellemzői Az elzálogosítás menete Elvesztett Zálogjegy esetén követendő eljárás Eljárás a zálogárgy zár alá vétele esetén sz. mellékelet

3 A KISKUN Takarékszövetkezet (rövidített elnevezése: KISKUN Takarék, székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4., Cg.sz.: , vezetve a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága által) a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) engedélyének birtokában záloghitelezési tevékenységet - hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenység meghatározott körét, a kézizálog kikötése és fedezete mellett történő kölcsönnyújtást kiemelt közvetítő, mint függő kiemelt közvetítő útján - végez az alábbiak szerint. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapadatok 1.1. A KISKUN Takarék megbízásából és nevében, valamint számlájára a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott gazdasági társaságok - kézizálog ellenében, üzletszerűen pénzkölcsön folyósításával, záloghitelek közvetítésével foglalkozó, mint függő kiemelt közvetítők (a továbbiakban: függő kiemelt közvetítő, vagy Zálogház) - végzik a zálogházi tevékenységet A Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) 2. Alkalmazási kör 2.1. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél, aki részére a Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3.. (1) bekezdés b.) pontja szerinti szolgáltatást nyújtja - a külön szerződésben meghatározott függő kiemelt közvetítő gazdasági társaság útján A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések (zálogjegy) határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésről sem az Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. 3. Nyilvánosság 3.1. A záloghitelezési üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálati helyiségben, továbbá az 1.1. pontban meghatározott gazdasági társaság külön szerződésben rögzített helyiségében (a továbbiakban: Zálogfiók) hozzáférhetők. A nyitva tartás rendje a Zálogfiókban kifüggesztésre kerül. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet internetes honlapján is közzéteszi. A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja üzleti feltételeit A Takarékszövetkezet jogosult az Üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak megszüntetése, módosítása esetén. Köteles érvényesíteni a tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat. 3

4 4. A tevékenység végzésének engedélyezése, működési feltételek 4.1. A KISKUN Takarékszövetkezet a záloghitelezési tevékenységet a Felügyelet külön engedélye alapján végzi. A Felügyelet a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezésre vonatkozó engedélyét a megbízotti jogviszonyban eljáró zálogkölcsön gyakorló társaságok tekintetében külön külön adja meg A KISKUN Takarék záloghitelezési tevékenységet csak erre vonatkozó felügyeleti engedély birtokában, és csak függő kiemelt közvetítő útján végez A Felügyelet vonatkozó engedélyeinek számát az 1. sz. melléklet tartalmazza A záloghitelezés tevékenység végzéséhez szükséges anyagi forrást a KISKUN Takarékszövetkezet biztosítja, a tevékenység személyi és tárgyi feltételeit, pedig az egyedi külön szerződésekben meghatározott Zálogfiókokat üzemeltető gazdasági társaságok, az ott kikötött feltételek szerint. 5. Szerződő Felek, a Szerződés hatálya 5.1. A jelen szabályzat 4.3. pontja szerinti engedélyekben nevesített gazdasági társaság (ok) és a KISKUN Takarékszövetkezet külön szerződésben rögzített feltételek szerint határozzák meg a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezéssel kapcsolatos rendelkezéseket A zálogkölcsön tekintetében szerződő felek függő kiemelt közvetítő a KISKUN Takarékszövetkezet és az anonim ügyfél Az 5.1. pont szerinti szerződés érvényességének és hatályba lépésének feltétele a Felügyelet engedélye, ill. az abban meghatározott feltételek teljesítése (teljesülése). 6. Felelősségi és garanciális szabályok 6.1. A Takarékszövetkezet és függő kiemelt közvetítő felelőssége az egyes zálogügyletekben a becsértékig terjed A hitelintézetről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti felelősségi és garanciális szabályok: A Hpt. 72. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint: A függő kiemelt közvetítő és az általa az e tevékenységre igénybevett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során harmadik személynek okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény felel. A függő kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől jogosult közvetítői díjra. E rendelkezés nem érinti a függő kiemelt közvetítő azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel. 4

5 A Hpt. 72. (4) bekezdésében foglaltak szerint: A függő kiemelt közvetítő a pénzügyi szolgáltatás zálogkölcsön közvetítését megelőzően köteles az ügyfél részére tájékoztatást adni: a.) a cégnevéről, székhelyéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről, b.) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartást ellenőrizni lehet, c.) arról, hogy függő közvetítőként a megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli, d.) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül Az 5.1. pontban körülírt szerződés szerint a megbízott zálogkölcsön gyakorló, a függő kiemelt közvetítő a Takarékszövetkezettel szemben valamennyi zálogadós kötelezettségéért készfizető kezességet vállal Felelősség az információkért: a) A függő kiemelt közvetítő gazdasági társaság köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységében közreműködő tisztségviselői, alkalmazottai a tudomásukra jutott banki, üzleti, és szolgálati titkot megtartják mind a Takarékszövetkezet, mind az ügyfelek érdekkörében. b) A titoktartási kötelezettséget a függő kiemelt közvetítő belső szabályzata rögzíti A függő kiemelt közvetítő az azonosító irat (pl.: zálogjegy) elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. A függő kiemelt közvetítő felelősségének korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint érvényesen kizárni nem lehet. 7. Azonosítás, ügyfél-átvilágítás 7.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) vonatkozó rendelkezése szerint kötelező az ügyfél-átvilágítás a ,-Ft becsérték összeghatárt elérő vagy meghaladó készpénzes ügyek esetében A 7.1. pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. Ebben az esetben a függő kiemelt közvetítőnek az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtania, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a ,-Ft-ot. A ténylegesen összefüggő ügyleti megbízások azonosítása érdekében a közvetítő a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó ügyleti megbízás teljesítése előtt a Pmt. 7. (2) bekezdése valamint a 9. (1) bekezdése b) pontja szerinti adatokat köteles rögzíteni A függő kiemelt közvetítőnek a 7.1. és 7.2. pontokban meghatározott esetekben kötelessége az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni Az azonosítás során rögzíteni kell 5

6 A természetes személy családi és utónevét (születési nevét) amennyiben van házassági nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja születési nevét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helyét. A Pmt-ben előírt esetekben az azonosítási adatok tételesen meghatározott szélesebb körét kell rögzíteni A függő kiemelt közvetítő a személyazonosság, illetve a nyilvántartásba vétel megléte igazoló ellenőrzése érdekében jogosult megkövetelni a jogszabályban meghatározott azonosító okiratok bemutatását, köteles ellenőrizni az azonosságot igazoló okiratot érvényességét A függő kiemelt közvetítő a Zálogfiókban köteles elhelyezni a Pmt-nek az ügyfélátvilágításra vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezéseit, és az ügyfél kérésére bemutatni azt. 8. Panaszkezelés 8.1. Az ügyfél és Takarékszövetkezet közötti jogviszony keretében sor kerülhet vitás kérdések keletkezésére, melyek bejelentések, panaszok formájában jelennek meg Fogalmak A panasz: A zálogház, ill. a takarékszövetkezet vagy munkatársa egyedi, vagy általános eljárása, vagy magatartása ellen irányuló, szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely egyéni (érdek vagy jog-) sérelem megszüntetésére irányul, ezért nem minősül panasznak, ha az ügyfél a Takarékszövetkezettől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást kér. A bejelentés: olyan körülményre (hibára, hiányosságra) hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése, orvoslása a takarékszövetkezet és a vele kapcsolatban álló közösség érdekeit szolgálja. A bejelentés egyúttal javaslatot is tartalmazhat A panasz benyújtható a.) Személyesen írásban vagy szóban a függő kiemelt közvetítő üzletházában és a Takarékszövetkezet kirendeltségei ügyfélszolgálatán illetve a takarékszövetkezet központjában nyitvatartási időben, b.) Telefonos ügyfélszolgálaton a kék számon az év minden napján 0-24 óráig, c.) Írásban, levélben, levelezési cím: KISKUN Takarékszövetkezet, 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. d.) Telefax útján, fax szám: 76/ e.) Elektronikus úton: 8.4. A Takarékszövetkezet a Panaszkezelési Szabályzatát valamennyi kirendeltségében, függő kiemelt közvetítőjénél jól látható módon kifüggeszti, valamint a honlapján figyelemfelhívásra alkalmas módon (www.kiskuntakarek.hu) közzéteszi A felek zálogkölcsönnel összefüggő vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben a benyújtott panasz alapján indult eljárás az ügyfél számára nem szolgál kielégítő eredménnyel, az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért: 6

7 PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza) Személyesen nyitvatartási időben (hétfő: 8:00-18:00, kedd, csütörtök: 8:00-17:00, szerda: 10:00-17:00, péntek: 8:00-15:00). Postacím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Tel: 06 40/ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET Postacím: H-1525 Budapest BKKP Postafiók: 172. Tel: 06 1/ (csak a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén) Az adott ügyben illetékességgel rendelkező bíróság. II. KÉZIZÁLOGHITELEZÉS 9. A zálogkölcsön tárgyai 9.1. A zálogkölcsön tárgya csak olyan, birtokba vehető, a személyi tulajdon körébe tartozó aranyból, platinából és ezüstből készült ékszer, érme, dísztárgy (továbbiakban:nemesfémtárgy) lehet, amely a kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre/zálogőrzésre alkalmas. Nem lehet zálogjogot alapítani az átvett nemesfémtárgy egy részén A függő kiemelt közvetítő a zálogtárgy átvételére vonatkozó korlátozást, illetve tilalmat a Zálogfiók ügyfélterében kifüggesztett Hirdetményében teszi közzé, és arról az ügyfeleket szóban is tájékoztatnia kell A kézizálogul el nem fogadható tárgyak felvételét minden indokolás nélkül meg kell tagadni. 10. A záloghitel alanyai, személyi kör Zálogtárgyat csak nagykorú, természetes személytől lehet elfogadni, és csak ilyen személynek lehet kézizálog kölcsönt folyósítani. A zálogtárgy kiváltásakor a kölcsön és járulékai visszafizetését csak nagykorú természetes személytől lehet elfogadni, és a zálogtárgyat csak ilyen személynek lehet kiadni Ittas, bódult, vagy más látható, felismerhető okból cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személytől zálogtárgyat átvenni, részére zálogkölcsönt folyósítani, tőle a zálogkölcsön visszafizetését elfogadni, és részére a zálogtárgyat kiadni, nem szabad. 7

8 11. A zálogkölcsön főbb jellemzői Fogalmak A kézizálog-hitelezés: Záloghitel nyújtható minden olyan kölcsönszerződéssel Zálogjegy folyósított rövid lejáratú hitel formájában, amely kézi záloggal biztosított aranyból, platinából és ezüstől készült tárgyra, abból készült ékszerre, dísztárgyra vonatkozik. A lejárati idő (futamidő): A Zálogjegyen feltüntetett időtartam, amely maximum 90 nap lehet. A türelmi idő: A lejárati időt követő 30 nap. Az elzálogosítás időtartama: Az elzálogosítás időtartama - a folyósított kölcsön lejárata az ügyfél kérésének megfelelően kerül megállapításra, de legfeljebb 90 napig terjed. Ha a lejárat napja munkaszüneti napra nyitva tartás szerint esik, a határidő lejárta a következő munkanap A szolgáltatás ellenértéke, esedékessége Az ügyfél a kölcsön igénybe vételéért kamatot és kezelési költséget fizet a takarékszövetkezet részére. A kamat és a költség együttesen a továbbiakban: Hiteldíj. Az ügyfél ezen felül a hitel készpénzben történő felvétele esetén készpénz-szolgáltatási díjat is köteles fizetni. A zálogtárgy késedelmes kiváltása esetén az ügyfél a hiteldíjon felül a egyszeri késedelmi díj és tárolási díj megfizetésére is köteles. A kamatok és költség(ek) mértékét KISKUN Takarékszövetkezet által megállapított és kiadott, mindenkor hatályos kondíciós lista (a továbbiakban: Hirdetmény) tartalmazza, mely a Zálogfiók ügyféltermében kerül kifüggesztésre. A pénzügyi szolgáltatás igénybevételéért az ügyfél közvetítői díjat nem fizet. A kezelési költség és a készpénz-szolgáltatási díj a zálogtárgy beadásakor, a kamat a zálogtárgy kiváltásakor esedékes. A zálogtárgy késedelmes kiváltása esetén a kiváltáskor esedékes kamaton felül felszámított késedelmi díj és tárolási díj megfizetése szintén a zálogban tartott tárgy kiváltásakor esedékes A kezelési költség Egyszeri, melyet a zálogtárgy beadásakor kell megfizetni. Számítás módja: egyszeri kezelési költség: tőke összege x kezelési költség %-ban A kamat A kamatot naptári napokra, a zálogtárgy beadását követő naptól, a zálogtárgy elvitele napjáig kell számolni a következő képlet alapján: tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma 360 8

9 11.5. Készpénz-szolgáltatási díj: Egyszeri, melyet a zálogkölcsön készpénzben történő felvétele esetén a zálogtárgy beadásakor kell megfizetni. Számítás módja: Kezelési költséggel csökkentett hitelösszeg x készpénz-szolgáltatási díj %-a A késedelmi díj melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Lehet: Egyszeri: Számítás módja: késedelmi díj: lejárt tőke összege x késedelmi díj %-ban Évi: Számítás módja: késedelmi díj: lejárt tőke összege x késedelmi díj %x késedelmes napok száma A tárolási díj Lehet: - egyszeri, melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Számítás módja: tárolási díj: lejárt tőke összege x tárolási díj %-ban vagy - évi, melyet a zálogtárgy késedelmes kiváltásakor kell megfizetni. Számítás módja: tárolási díj: lejárt tőke összege x tárolási díj %-ban x türelmi idő napjainak száma A zálogkölcsön összege ügyfelenkénti minimum 500,-Ft, és a maximum ,-Ft hitel összegére vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Hirdetmény rögzíti. Az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön összege nem haladhatja meg a becsérték 70%-át. A maximum összeget meghaladó egyedi, nagyobb értékű zálogügylet közvetítéséhez a Takarékszövetkezet előzetes írásbeli engedélye szükséges A Zálogjegy A zálog kölcsönszerződést Zálogjegy testesíti meg. A zálogba vett tárgyról az elzálogosító (ügyfél) részére Zálogjegyet általában bemutatóra szóló okmány - kell kiállítani. a) A Zálogcédula A Zálogcédula valamennyi része tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát. Részei: 9

10 - Tárgyszelvény: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát és a hitel összegét. - Raktári utalvány: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat dátumát, a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát és a hitel összegét, valamint a hitel fedezetének meghatározását. - Zálogjegy A Zálogjegyen szerepelnek az elzálogosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az ügyfél részére, így A KISKUN Takarékszövetkezet cégneve A kiemelt függő közvetítő cégneve és székhelye A Zálogjegy kibocsátásának éve és a száma Az elzálogosítás és a lejáratideje (év, hó, nap) A zálogtárgy leírása (súly, méret, db szám, finomság, állapot, rögzítése, esetleges hiányosságok feltüntetése) A zálogtárgy becsértéke A zálogkölcsön összege A kifizetett zálogkölcsön betűkkel és számokkal kiírt összege A felszámított kamat (kamat%/év), egyszeri kezelési költség (%), a THM Készpénz-szolgáltatási díj %-a és összege A kiemelt függő közvetítő bélyegzője, valamint a becsüs és a pénztáros kézjegye. A zálogkölcsön szerződés - Kiadási szelvény: Tartalmazza a zálog sorszámot, az elzálogosítás és a lejárat napját és a zálogba adott tárgy(ak) darabszámát. Tárgyszelvény az azonosításnál kerül felhasználásra, a Raktári utalvány belső könyvelési és ellenőrzési célt szolgál, Zálogjegyet az ügyfél kapja meg az elzálogosítás alkalmával, a Kiadási szelvényt a zálogtárgy kiváltásakor kapja meg az ügyfél. 12. Az elzálogosítás menete A zálogba adás A zálogtárgyat a zálogház erre feljogosított, becsüsi képesítéssel rendelkező dolgozója veszi át. Az átvétel szigorú számadású zálogjegy nyomtatvány ellenében történik. A ZÁLOGJEGY ANONIM. Amennyiben a záloghitel összegének folyósítása átutalással történik a záloghitel igénylőjét nevesíteni kell. A zálogjegynek az üzletben maradó példánya a nemesfémtárgy átvételéről szóló alapbizonylat, melyet a Zálogház a zálogtárgyra erősít, és azt róla csak a zálogtárgynak a zálogba tevő részére való visszaszolgáltatásakor, ellenőrzéskor vagy a záloghitel vissza nem fizetése miatti értékesítésre átadásakor távolíthat el. A kölcsönfedezetként felkínált tárgyak értékét a becsüs állapítja meg, és a becsüs határozza meg a kölcsön összegét, a megtérülés biztonságát szem előtt tartva. A zálogkölcsön összege 500,-Ft-nál nem lehet kevesebb és ,- Ft-nál nem lehet több ügyfelenként, az egy zálogtárgyra nyújtható kölcsön összege a becsérték 70%-áig terjedhet. Amennyiben az ügyfél a zálogtárgyra adható összegnél kevesebb kölcsönre tart igényt, ennek tényét a zálogjegyre rá kell vezetni. 10

11 Az elzálogosítás időtartama a zálogkölcsön lejárati ideje legfeljebb 90 napig terjed. Amennyiben a záloghitel visszafizetése a Zálogjegyen feltüntetett időtartamig, lejáratig nem történik meg a Zálogház a zálogtárgyat még a zálogjegyen feltűntetett türelmi idő lejártáig a zálogadós rendelkezésére tartja. A türelmi idő lejárta utáni első naptól a Zálogház jogosult a zálogtárgyat értékesíteni A zálogtárgyak nyilvántartása, őrzése A zálogba vett tárgyakról számítógépes nyilvántartást kell vezetni és ez alapján kimutatást a napi forgalomról. A zálogtárgyak nyilvántartása a számítógépes zálognyilvántartás által megadott azonosító koordináták szerint kell elraktározni A kiváltás Amennyiben az ügyfél a zálogszerződés hatálya alatt a zálogtárgyat kiváltja, a Zálogház a kölcsön tőke összegét és kamatának időarányos részét számítja fel. Amennyiben az zálogadós a türelmi idő alatt váltja ki a zálogtárgyat, a Zálogház a lejárt kölcsön tőke összegét, a zálog kölcsön futamidjére járó kamatot, a türelmi időre járó késedelmi és tárolási díjat számolja fel. A zálogkölcsön és járulékainak megfizetésére a Zálogfiókban kerül sor, a részletező elszámolás egyidejű átadásával. A zálogtárgyat a kölcsön és járulékai kiegyenlítésekor kiváltáskor át kell az ügyfélnek adni. Reklamáció csak az átadás-átvételkor vehető figyelembe. A zálogtárgyat annak a részére lehet kiadni, aki felmutatja a zálogjegy zálogadósi példányát, és a Zálogjegy birtokosa részére nyújtott záloghitelt és annak járulékait teljes egészében a zálogházi pénztárba befizette A ki nem váltott zálogtárgyak értékesítése A futamidő és a türelmi idő lejárta után a ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek. Az értékesítés mindenkori kereskedelmi felvásárlási áron történik, az értékesítés történhet a zálogérték alatt is. A zálogházat árgarancia a zálogértékig terheli. Az értékesítés során befolyt ellenértékből a levonható díjak, költségek: - futamidő alatt felszámított kamat - kölcsöntőke - késedelmi díj - tárolási díj Az ügyféllel történő elszámolás és az elszámolásért való felelősség, elévülési idő. Amennyiben a zálogházi kényszerértékesítés bevétele a takarékszövetkezetet és a zálogházat megillető összes költséget (kölcsöntőke, kamatok, díjak) meghaladja, úgy a többletértékkel az elévülési időn belül (értékesítést követő 5 év) a Zálogháznak az ügyfel felé el kell tudni számolni Egyéb rendelkezések: A zálogtárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért a zálogház a kölcsönnyújtásakor megállapított becsértékig felel. Elemi kár, természeti katasztrófa, hatósági lefoglalás, vagy a tárolás során az áru rejtett hibájából, ill. a tárolás hossza miatt előállott károkért a zálogház felelősséget nem vállal. 11

12 A zálogház nem felel az ügyféllel szemben olyan hamisított tárgyak alapján kért szolgáltatásokért, amelyeknek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során nem lehetett felismerni. 13. Elvesztett Zálogjegy esetén követendő eljárás A Zálogjegy elvesztése esetén az ügyfélnek azonnal jelezni kell ennek tényét a zálogház felé. Az ügyfél kérheti elveszett, ellopott, vagy megsemmisült Zálogjegye letiltását. Ha az ügyfél által megadott adatok alapján a zálogtárgy nem található, vagy a zálogtárgy egyedi azonosítása nem lehetséges, az ügyfél letiltás iránti kérelmét el kell utasítani. A letiltást kérőnek, a kérelem előterjesztésekor személyazonosságát a zálogház felé igazolnia kell A zálogház 4 példányos jegyzőkönyvet állit ki, melyben rögzítésre kerülnek az alábbiak: - mikor észlelte az ügyfél a zálogjegy elvesztését, - mikor helyezte zálogba a tárgyakat, - hány darab zálogtárgy került elhelyezésre, ezek tételes felsorolása, leírása, - becsérték és a kölcsönérték összege, - a bejelentő neve, lánykori neve, anyja neve, születési helye, ideje, személyi azonosító ig. sz., vagy egyéb azonosító okiratának száma, lakcíme - az ügyfél aláírása. A bejelentővel alá kell íratni és két zálogházi dolgozónak tanúznia kell. A 4 példányos jegyzőkönyvből 1 példány az ügyfélé, 1 példány a Zálogjegy záloghitelezői példánya mellé kerül, 1 példány a zálogház példánya és 1 példány a Takarékszövetkezet példánya Ha a zálogház értékesítési jogának megnyíltáig jelentkezik valaki a zálogba adott tárgyért, melynek a zálogjegye elvesztését a fentiek szerint már bejelentették, ismét 4 példányos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az ügyfél elmondása alapján kell rögzíteni a tényállást. Ezután a két jegyzőkönyvet össze kell hasonlítani. Ha nincs ellentmondás a két jegyzőkönyv között, úgy ki kell adni a zálogtárgyat, amennyiben felismerhetően megállapítható, hogy bűncselekmény nem kapcsolódik az elveszett zálogjegyhez A letiltási eljárás megszüntetése Amennyiben az eredeti zálogjegy a letiltási határidő előtt megkerül, és ezt a letiltási eljárást kezdeményező a zálogháznak bejelenti, akkor a pont szerinti jegyzőkönyv és az eredeti Zálogjegy birtokában, a Zálogjegy birtokosa, a letiltás feloldását kezdeményezheti. Ha letiltás hatálya alatt álló Zálogjegyet szolgáltatnak be, a letiltást kezdeményezőt a zálogház köteles értesíteni. A letiltást kezdeményező részére az eredeti Zálogjegyet ki kell adni, és fel kell oldani a letiltást. 14. Eljárás a zálogárgy zár alá vétele esetén Zár alá vétel A zár alá vétel vagyontárgy és vagyoni jog feletti rendelkezési jog felfüggesztését jelenti, melyet bíróság rendelhet el. Zár alá vétel elrendelhető arra a vagyontárgyra is, amelyet nem a büntetőeljárás alá vont személy (terhelt) birtokol. A zár alá vételről, illetve annak feloldásáról a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet értesíti az azt elrendelő hatóság. 12

13 A zár alá vételről részletesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. tv (Be.) a rendelkezik. A nyomozó hatóság, az ügyész gazdálkodó szervezeteket is megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele céljából. A zár alá vételt, illetve biztosítási intézkedést elrendelő hatóság megkeresése esetén mind a megkeresést, mind a - birtokába szabályszerűen került - zárolt, illetve biztosítási intézkedés hatálya alá vont zálogtárgyat a zálogház köteles haladéktalanul nyilvántartásba venni és gondoskodni a zálogtárgy zárolásáról, és ennek megtörténtéről a megkeresést intéző hatóságot tájékoztatni. A zálogház a lefoglalt zálogtárgyat a lefoglalás feloldásáig nem jogosult a zálogjegy bemutatójának kiszolgáltatni Biztosítási intézkedés Vagyontárgyra elrendelt biztosítási intézkedés a zár alá vétel érdekében annak ideiglenes megakadályozása, hogy a büntetőeljárás alá vont terhelt vagy más érdekelt a vagyontárgya feletti rendelkezési jogát gyakorolja. Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság biztosítási intézkedést alkalmazhat, ha a terhelt vagyona elrejtését, rendelkezési jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, illetőleg ha ez megalapozottan feltehető. Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetve az ügyész a vagyontárgyat lefoglalja. A biztosítási intézkedés alkalmazható más olyan személlyel szemben is, aki a terhelttel - a dolog elrejtése, rendelkezési jogának átruházása, elidegenítésének megkísérlése céljából - kapcsolatot tart, vagy megalapozottan feltehető, hogy kapcsolatba lép. A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követően a biztosítási intézkedést elszenvedő a rendelkezési jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. A biztosítási intézkedésről részletesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. tv (Btk) a rendelkezik A hatóságilag letiltott tételek zálogjegyének bevonása Ha letiltott tételt akar valaki a zálogfiókban kiváltani, a Zálogjegyet elismervény ellenében be kell vonni és a bemutató személyazonosságát rögzíteni kell. Az ügyféllel azt kell közölni, hogy a további tennivalókról írásban fog értesítést kapni A hatóságilag letiltott tételek feloldása A letiltás, zár alá vétel alóli feloldást tartalmazó hatósági határozatokat a zálogház megvizsgálja, és megállapítja, hogy a határozat jogerős-e, végrehajtható-e. Megállapítja továbbá, hogy a zálogtárgy a hatósági határozat szerint minden korlátozás nélkül feloldható-e, ill. milyen korlátozás mellett oldható fel. A zálogház a hatósági határozat alapján megjelöli a kiváltásra jogosultat és azt, hogy a zálogtárgy kiadása eredeti zálogjegy, szavatossági nyilatkozat, vagy más megkötöttség mellett történhet. A zálogház a jelen pont szerinti megállapításairól ajánlott levélben értesíti a zálogtárgy kiváltására jogosultat. A lejárt zálogtétel feloldása esetén a zálogtárgy a türelmi idő elteltével értékesíthető. 13

14 14.5. A feloldott zálogtételek kiváltása hatóságilag letiltott zár alá vett tételeknél A feloldott zálogtételek kiváltása csak azután történhet meg, miután az ügyfél vagy az eredeti zálogjegyet, vagy a zálogház által kiállított szavatossági nyilatkozatot bemutatja. Ha a feloldásról szóló hatósági határozat olyan utasítást tartalmaz, hogy a feloldott zálogtétel csak a határozatban nevesített személynek adható ki, a zálogtárgyra külön szelvényt kell tenni, amely tartalmazza ezt, és a zálogtárgyat csakis ennek a személynek lehet kiadni, személyazonosságának igazolása mellett A Kiskun Takarékszövetkezet Igazgatóság a Záloghitelezésre vonatkozó Üzletszabályzatát egységes szerkezetbe foglalva a Felügyelet engedélye és Takarékbank Zrt. előzetes jóváhagyását követően a 19/2015.(II.26.) Ig. számú határozatával fogadta el. Kapus Imre Elnök ügyvezető 1.sz. mellékelet A Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti hatóság vagy annak jogelődeinek a függő kiemelt közvetítő útján történő záloghitelezésre vonatkozó engedélyeinek száma és a megbízotti jogviszonyban eljáró zálogkölcsön gyakorló társaságok a következő: ONIX Ékszerház Kft (Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 2., Cg.sz.: , telephelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 2.) én kelt 32/1997. sz., és az ezt módosító án kelt EN-I/M-511/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-198/ sz. határozat alapján. Gold Zálogház Kft (Székhelye: 1094 Budapest, likőr utca em. 3., Cg.sz.: , fióktelepe: 6640 Csongrád Jókai utca 1.) én kelt I-1822/2001.sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-424/2010. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-227/2012. sz. határozat alapján. Kósza Zálogház Kft (Székhelye: 6000 Kecskemét, Vágó utca em. 2. Cg.sz: , fióktelepe: 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 77.) én kelt EN-I/M-686/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I/M-911/2009. sz., és az ezt módosító én kelt EN-I-982/2011. sz., és az ezt módosító án kelt H-EN-I-1064/2012. sz. határozat alapján án kelt H-EN-I-322/2014. sz. határozat alapján. 14

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4.

PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. PIGNUSZ Kft. SASFIÓK ZÁLOGHÁZ 1051 Budapest, V. ker., Sas u. 4. A KÉZIZÁLOG KÖLCSÖNZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. július 1. Nyerges Dávid Ügyvezető Igazgató 1 A PIGNUSZ Kft. (a továbbiakban: Pignusz)

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához

A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához A HITELEZÉSI üzletág általános szerződési feltételeiről szóló üzletszabályzat 1. számú kiegészítése kézizálog kölcsön nyújtásához MagNet Bank Zrt. székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám

Részletesebben

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A.

NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9024 GYŐR SPORT U. 4/A. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2015. FEBRUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I.ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.A

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 06-tól Jóváhagyta az igazgatóság 2013. december 17-én Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CORRECT ZÁLOGHÁZ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. június 15-től Jóváhagyta az igazgatóság 2014. június 12 -én Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3.oldal

Részletesebben

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat) 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BOND Pénz- és Értékforgalmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 41/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 104/2015.08.14. számú határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta 47/ 2012. számú határozattal a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályos: 2012. szeptember 15. Módosítást elfogadta az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 42/2014.(04.04.) számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása Zemplén Takarékszövetkezet Sátoraljaújhely Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T I. sz. módosítása A Zemplén Takarékszövetkezet Igazgatósága 2011. december 21. 8/XII/2011/Ig. számú határozatával jóváhagyta. Érvénybe

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben