Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11."

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/ /2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat 3 alapító okirat-módosítás Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Tagok választása egyes kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiba A gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban történő munkavállalói részvétel szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:124 3:128. -ai tartalmazzák, melyekről az alábbiak szerint kívánok rövid tájékoztatást adni T. Közgyűlés számára. Amennyiben a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, a felügyelőbizottság egyharmada munkavállalói küldöttekből áll. A munkavállalói küldötteket az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. Az üzemi tanács által jelölt személyeket a társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. A munkavállalói küldöttet a társaság legfőbb szerve az üzemi tanács javaslatára hívja vissza. Ha a társaság beszámolójának elfogadásakor megállapításra kerül, hogy a munkavállalói létszám az előző üzleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói küldöttek felügyelőbizottságban való részvételi joga. A munkavállalói küldöttet a felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik. A munkavállalói küldött tájékoztatni köteles a munkavállalókat a felügyelőbizottság tevékenységéről. Munkavállalói részvétellel működik jelenleg a felügyelőbizottság az alábbi, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál: 1) Szegedi Közlekedési Kft. 2) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3) SZINT Kft. 4) IKV Zrt. 1) A Szegedi Közlekedési Kft. üzemi tanácsa a november 28. napján tartott ülésén egyhangú határozatot hozott arról, hogy továbbra is Szilvási Olgát, illetve Szente Lászlót kívánja delegálni a társaság felügyelőbizottságába. 2) A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemi tanácsa november 25. napján arról hozott határozatot, hogy továbbra is Bakacsi Zoltánt és Lovászi Imrénét jelöli a társaság felügyelőbizottságába. 3) A SZINT Kft. felügyelőbizottságában jelenleg egy fő munkavállalói küldött van, akinek a megbízatása december 31. napján lejár. A társaság ügyvezetőjének november 25. napján küldött tájékoztatása szerint a társaságnál már nem állnak fenn a munkavállalói részvétel feltételei és várhatóan év végére sem éri el a munkavállalói létszám a törvényben meghatározott értéket ( : 186 fő). Tekintettel azonban arra, hogy a felügyelőbizottság törvényes működését (min. 3 fő) munkavállalói küldött hiányában is biztosítani szükséges, a határozati javaslatban megjelölt személy felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására teszek javaslatot január 01. napjától december 31. napjáig.

3 4) Az IKV Zrt. tájékoztatása szerint a társaság üzemi tanácsa a december 15. napján megtartásra kerülő alakuló ülésén fog határozatot hozni az általa delegálni kívánt munkavállalói küldött személyéről. Erre tekintettel a társaságra vonatkozó határozati javaslat (és az alapító okirat-módosítás) kiegészítő anyagként kerül majd a Közgyűlés elé. A határozati javaslatokat a fentieknek megfelelően készítettük el és azok mellékleteként a Közgyűlés elé terjesztjük a társaságok alapító okirat-módosításait is. Javaslom, hogy a T. Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemi tanácsai döntéseinek figyelembevételével válassza meg a társaságok felügyelőbizottságainak munkavállalói küldött tagjait január 01. napjától december 31. napjáig terjedő megbízatással. Javaslom továbbá, hogy a SZINT Kft. korábbi munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagja helyére a határozati javaslat szerinti személy kerüljön megválasztásra, szintén január 01. napjától december 31. napjáig terjedő megbízatással. II. Tájékoztatás a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának időtartamáról Szeged MJV Közgyűlése a 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságából (korábban delegált tagjait) Dr. Zsadányi-Nagy Csabát és Sándor Gyula Istvánt visszahívta, és ezzel egyidejűleg Csikós Pétert és Dr. Kenyeres Lajost javasolta új tagoknak. Herceg Sándor Ottó (Szeged MJV Közgyűlés által delegált személy) a Szegedi Vízmű Zrt.- nél betöltött felügyelőbizottsági tagságáról október 13. napjával lemondott. Szeged MJV Közgyűlése a 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával a lemondást elfogadta, majd ezzel egyidejűleg a társaság felügyelőbizottságából Juhász Gyulát, mint a Szeged MJV Közgyűlése által korábban delegált másik felügyelőbizottsági tagot is visszahívta. A Közgyűlés a felügyelőbizottságba Gila Ferencet és Haág Zalánt javasolta új tagoknak. Szeged MJV Közgyűlése a 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatában javasolta, hogy a felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagok visszahívásának napja a társaság közgyűlésének napja legyen, illetve hogy az újonnan megválasztott tagok a társaság közgyűlését követő naptól december 31. napjáig kerüljenek megválasztásra. A Szegedi Vízmű Zrt. a fenti javaslatok megtárgyalása előtt jelezte, hogy a társaság alapszabálya az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megbízatási időtartamára vonatkozóan az alábbiakról rendelkezik: "Amennyiben a megválasztott tag tisztségviselői jogviszonya megbízási időtartamának lejárta előtt megszűnik, úgy a helyére választott új tag megbízatása a testületből távozó tag eredeti megbízatása lejártáig szól." A Vízmű Zrt. az alapszabályában foglalt szabályoknak megfelelően az új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok mandátumának lejártát Szeged MJV Közgyűlésének határozatától eltérően a többi tag megbízatásával azonos ideig, azaz napjáig javasolta a közgyűlésének elfogadni. Az adminisztráció megkönnyítése érdekében javasolta továbbá, hogy a tagok megválasztásának időpontja a társaság közgyűlésének napja (és ne a közgyűlést követő nap) legyen.

4 A Szegedi Vízmű Zrt december 08. napjára hívta össze Közgyűlését, melyen az 1. napirendi pontban szerepelt Szeged MJV Közgyűlésének személyi javaslata is. Szeged MJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága, mint a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szervében tulajdonosi jogokat gyakorló testület, a társaság közgyűlési anyagát megtárgyalta, és az 1. napirendi pontot a társaság alapszabályában rögzítettek figyelembevételével a /2014. (12.03.) PVB sz. határozatával az alábbiak szerint hagyta jóvá: 1. napirendi pont: Alapszabály módosítási javaslat elfogadása (TEÁOR számok kiegészítése, testületi tag választása, díjazása megállapítása) Tekintettel arra, hogy a társaság Alapszabálya nem teszi lehetővé, hogy az újonnan választott tagok megbízatási időtartama december 31. napjáig tartson, továbbá figyelembe véve az új tagok megválasztásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket is, az előterjesztés az alábbiak szerint fogadható el: visszahívott és új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok személye: Szeged MJV Közgyűlésének 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően kerüljön elfogadásra, az új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megbízatási ideje: december 08. napjától május 31. napjáig terjedő időtartamra kerüljön elfogadásra. A Bizottság felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a megbízatási időtartam fentiek miatti változásáról utólagosan tájékoztassa Szeged MJV Közgyűlését. A Bizottság a fenti határozatában felkérte az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság közgyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait a határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a Vízmű Zrt december 08-i közgyűlésén a fenti napirendi pont az Önkormányzat részéről a /2014. (12.03.) PVB sz. határozatban foglaltaknak megfelelően került megszavazásra. Kérem a T. Közgyűlést, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. III. Tájékoztatás a Dorozsmai Nagybani Piac Kft., a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt üzleti terveiről A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési terv I./ fejezetének 2/a pontjában megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak üzleti tervét, illetve beszámolóit a Közgyűlés számára tájékoztatásul elő kell terjeszteni. A Dorozsmai Nagybani Piac Kft évi üzleti tervét június 30. napján hagyta jóvá a társaság taggyűlése, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt évi üzleti tervét július 15. napjával fogadta el a társaság közgyűlése, így az üzleti terveket a kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaságok üzleti tervével egyidejűleg nem tudtuk a Közgyűlés elé terjeszteni. Fentiekre tekintettel jelen közgyűlés keretében adunk rövid tájékoztatást a tervekről az következők szerint:

5 Dorozsmai Nagybani Piac Kft évi üzleti tervének főbb számai: év tény (eft) év terv (eft) Nettó árbevétel Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Befektetett eszközök Forgóeszközök Jegyzett tőke Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség Mérlegfőösszeg Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt évi üzleti tervének főbb számai: év tény (eft) év terv (eft) Nettó árbevétel Egyéb bevétel Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Üzemi eredmény Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény 0 0 Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény Befektetett eszközök Forgóeszközök

6 2013. év tény (eft) év terv (eft) Jegyzett tőke Saját tőke Rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség Mérlegfőösszeg A társaságok részletes, aláírt üzleti terve terjedelmükre tekintettel nem került csatolásra, azok a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetők. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az üzleti tervekről szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. Szeged, december 11. Dr. Botka László

7 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket választja újra január 01. napjától december 31. napjáig a korábbi megbízatásukkal azonos feltételek mellett: Szilvási Olga (an.: Búvár Anna, lakcíme: 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 10/A. II/6.) Szente László (an.: Szép Mária; lakcíme: 6723 Szeged, Budapesti krt. 27/A. II/8.) 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, Szilvási Olgát, Szente Lászlót és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

8 .../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító az Szegedi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Közlekedési Kft.) alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat II. fejezetében az alapító (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) székhelye a következők szerint módosul: "6720 Szeged, Széchenyi tér 10." 2./ Az alapító okirat V./A. fejezetének 2.) pont a.) alpontja az alábbiak szerint módosul: "a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke a bruttó 50 millió forintot meghaladja." 3./ Az alapító okirat V./B. fejezete 2.) pontjának 2. bekezdése a következők szerint módosul: "Döntés a társaság befektetéseiről, szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, bruttó 50 millió forint értékhatárig" 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pont 4./-5./ alpontjai az alábbiak szerint módosulnak: "4./ Szilvási Olga (an.: Búvár Anna; lakcíme: 6723 Szeged, Gáspár Z. u. 10/A. II/6.) Munkavállalói küldött január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 5./ Szente László (an.: Szép Mária; lakcíme: 6723 Szeged, Budapesti krt. 27/A. II/8.) Munkavállalói küldött január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten." 5./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 2.) pontja a következők szerint módosul: "Az alapító okirat egyes pontjainak esetleges érvénytelensége nem eredményezi az egész alapító okirat érvénytelenségét." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, december 19. Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

9 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagjainak az alábbi személyeket választja újra január 01. napjától december 31. napjáig a korábbi megbízatásukkal azonos feltételek mellett: Bakacsi Zoltán (an.: Frank Margit, lakcíme: 6727 Szeged, Bánk bán u. 22.) Lovászi Imréné (an.: Borbás Mária, lakcíme: 6723 Szeged, Tabán u. 24. IV/10.) 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, Bakacsi Zoltánt, Lovászi Imrénét és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

10 .../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító az Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat II. fejezetében az alapító (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) székhelye a következők szerint módosul: "6720 Szeged, Széchenyi tér 10." 2./ Az alapító okirat V./A. fejezetének 2.) pont a.) alpontja az alábbiak szerint módosul: "a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke a bruttó 50 millió forintot meghaladja." 3./ Az alapító okirat V./B. fejezetének 2.) pont f.) alpontja a következők szerint módosul: "Döntés a társaság befektetéseiről, szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, bruttó 50 millió forint értékhatárig" 4./ Az alapító okirat V./B. fejezetének 4.) pontja a következők szerint módosul: "4.) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint." 5./ Az alapító okirat V./B. fejezetének 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: "6.) A véleményezési jog gyakorlása: Az Ectv. 37. (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően a társaság ügyvezetője és felügyelőbizottsága a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos véleményezési jogát Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága ülésein gyakorolja. Az ügyvezető a véleményét, illetve a felügyelőbizottság véleményét írásban a fent említett érintett bizottság elnökének köteles megküldeni, aki azt a soron következő bizottsági ülés napirendjére tűzi tárgyalásra. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság működési rendjéről ülésezésének gyakoriságáról, összehívásának rendjéről, a napirend közlésének módjáról, üléseinek nyilvánosságáról és a határozathozatal módjáról az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 20/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság rendelkezik."

11 2 6./ Az alapító okirat VII. fejezetének 3.) pont 4./-5./ alpontjai a következők szerint módosulnak: "4./ Bakacsi Zoltán (an.: Frank Margit, lakcíme: 6727 Szeged, Bánk bán u. 22.) Munkavállalói küldött január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 5./ Lovászi Imréné (született: Balla Gyöngyi, an.: Borbás Mária, lakcíme: 6723 Szeged, Tabán u. 24. IV/10.) Munkavállalói küldött január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten." 7./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: "2.) A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: Nem jelölhető ki a társaság ügyvezetőjévé, a felügyelőbizottság elnökévé és tagjává: az alapító képviseletére jogosult személy, az, akivel szemben a Ptk-ban, illetve az Ectv ban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn." 8./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 7.) pontja a következők szerint módosul: "Az alapító okirat egyes pontjainak esetleges érvénytelensége nem eredményezi az egész alapító okirat érvénytelenségét." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, december 19. Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

12 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. felügyelőbizottsági tagjai közé az alábbi személyt választja meg január 01. napjától december 31. napjáig a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával azonos feltételek mellett: Kardos Irén (an.: Szabó Rozália, lakcíme: 6771 Szeged, Föld u. 6/B.) 2./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, Kardos Irént és a SZINT Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

13 Alapító okirat módosítás.../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képv.: Dr. Botka László polgármester) mint alapító az SZINT Szegedi Intézménytakarító Korlátolt Felelősségű Társaság (SZINT Kft.) alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2014. (XII.19.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat II. fejezetében az alapító (Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata) székhelye a következők szerint módosul: "6720 Szeged, Széchenyi tér 10." 2./ Az alapító okirat V./A. fejezetének 2.) pont a.) alpontja az alábbiak szerint módosul: "a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződéskötéséről, kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a bruttó 10 millió forintot." 3./ Az alapító okirat V./B. fejezetének 2.) pont 2. bekezdése a következők szerint módosul: "Döntés a társaság befektetéséről, szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését, bruttó 10 millió forint értékhatárig" 4./ Az alapító okirat VII. fejezetének 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: "1.) A társaságnál az Alapító által kijelölt három tagú felügyelőbizottság működik, melynek tagjai: 1./ Dönczi Tibor Pál (an.: Bozóki Mária Rozália, lakik: 6726 Szeged, Vellay Imre u a) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 2./ Szelczi Zoltán (an.: Szikits Viola, lakik: 6724 Szeged, Nyitra u. 15/B. IV./13.) november 22. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 3./ Kardos Irén (an.: Szabó Rozália, lakik: 6771 Szeged, Föld u. 6/B.) január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 5./ Az alapító okirat VIII. fejezetének 2.) pontja a következők szerint módosul: "Az alapító okirat egyes pontjainak esetleges érvénytelensége nem eredményezi az egész alapító okirat érvénytelenségét." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, december 19. Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

14 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 406/2014. (XI.21.) Kgy. sz. határozatával a Szegedi Vízmű Zrt. igazgatóságába és felügyelőbizottságába javasolt tagok megbízatási ideje a /2014. (12.03.) PVB sz. határozatban foglaltaknak megfelelően került elfogadásra, illetve megszavazásra. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Vízmű Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

15 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft évi üzleti tervére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

16 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 19. napján tartott rendkívüli (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2014. (XII.19.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú, 01/ /2014. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt évi üzleti tervére vonatkozó tájékoztatást tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester 186 4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kiegészítő anyag készült. Szavazásra

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: 1485-128/2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Az üzletrész vételára a költségvetés 4. sz. módosításában betervezésre került.

Az üzletrész vételára a költségvetés 4. sz. módosításában betervezésre került. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Iktatószám: 01/442-86/2015. Tárgy: KIEGÉSZÍTÉS a 10. sz. napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2015. szeptember 25.

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 1485-62/2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak 2012. évi prémiumfeladat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere Szám: 11139/2017. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Környéke Vízmű

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Botka László Iktatószám: 1485-3/2012. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 4 db határozati javaslat 2 db alapító okirat módosítás

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról.

CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának szükséges módosításáról. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58940-5/2008 CÍM: Előterjesztés a Sopron és Környéke Víz és Csatornamű ZRt. 2007. évi Éves Beszámolójáról és Alapszabályának

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

K i v o n a t. H a t á r o z a t

K i v o n a t. H a t á r o z a t 20.4. 4271-86/2011. (IV. 14.) JÜKB. sz.. megtárgyalta Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő által előterjesztett Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011. (III. 02.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros ülésének./2014. (XI.21.) Kgy. sz. AA Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. működésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Biatorbágyi

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat:

2017. évi tulajdonosi határozatok. 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: 2017. évi tulajdonosi határozatok 1/2017. (V.08.) sz. TGY határozat: Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a Felügyelőbizottság jelentését az ÓNTE Nonprofit. 2016.

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője Ózd, 2016. április 28. Ózd

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 14.324-5/2011. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 3 db határozat-tervezet

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 05-5/624/2017. TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓINAK, ÜGYVEZE- TŐJÉNEK ÉS FELÜGYELŐBIZOTT- SÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZ- TÁSA MELLÉKLET: - E L Ő T E R J E S Z T É

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 29-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 29-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/10/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET

Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. alapító okirata - TERVEZET Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság létrehozása céljából az alábbi alapító okiratot bocsátjuk

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadására

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 37-22 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Dr. Solymos László alpolgármester. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Dr. Solymos László alpolgármester. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/7611-20/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 db határozati javaslat

Részletesebben

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Iktatószám: 7611-53/2014. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Melléklet: 3 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS december 16-i és december 20-i ülésszakára Delegálás: egyszerű többség Választás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Gazdasági társaságok

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés április 25-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés április 25-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2070-2/2014. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2014. április 25-i ülése jegyzőkönyvéből 16/2014. (IV.25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~ ~lilii ~lll t ' ikt. szám: FPH058/ /2014

lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~ ~lilii ~lll t ' ikt. szám: FPH058/ /2014 Budapest Főváros Főpolgármestere lilii~~ llllll ~~~ IW llllll ~111111 ~lilii ~lll t 000063043225' ikt. szám: FPH058/1924-16/2014 Javaslat az egyes társaságok feiogyelöbizottsági tagjainak megválasztására

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nyílt ülés: 1. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda

Jegyzőkönyv. Nyílt ülés: 1. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. április 27-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 3/2010.05.03. sz. határozat: A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a 2009. évi pénzügyi beszámolót és közhasznú jelentést

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 51 23 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi

Részletesebben

1/2018.(12.13.) számú KGY. határozat

1/2018.(12.13.) számú KGY. határozat A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszáma: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; Részvénytársaság

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és vezérigazgató és könyvvizsgáló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/95-1/2015/I. Üi.: dr. Nagy Rusztem Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Előterjesztő: Sadar Komp Kft. Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án tartandó rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án tartandó rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30-án tartandó rendes ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: Tájékoztatatás a Nyírvidék

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 07. 18. Javaslat Kapcsolatok Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság új elnökének

Részletesebben

_B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _

_B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _ _B_U_D_8_._~_p_e_S_T_s_udap-est F-övára-s Fó-pa1gá-rmes-1ere _ ;.g..., f;o-tg }Xf ~ 1m~11111111~ 1111111111m11111111111 ~11111111111 ~~111111~111m *1000077960293* ikt. szám: FPH058 /770-34 /2016 tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. november 27-I ÜLÉSÉRE GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER IKTATÓSZÁM: 08-8/339-6/2014 TÁRGY: DÖNTÉS A PÉTÁV KFT. 2015. ÉVI BANKGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS BANKSZÁMLAHITEL ÖSSZEGÉRŐL, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ VÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A MÓDOSÍTOTT TÁRSASÁGI

Részletesebben

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Iktatószám: 82985/2010. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben