A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: /2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Melléklet: 12 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június 7.

2 Tisztelt Közgyűlés! A évi prémiumfeladatokra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a évi üzleti tervhez kapcsolódóan megküldték az igazgatók évi prémiumfeladatára vonatkozó javaslatait, melyet a felügyelőbizottságok is véleményeztek. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. a évi beszámolójának átdolgozása kapcsán új üzleti tervet és prémiumkitűzési javaslatot is készít, és ezek az előterjesztés elkészültéig nem kerültek megküldésre Hivatalunkhoz. A Szegedi Közlekedési Kft. esetében az üzleti terv megalapozatlanság miatti elutasítása következményeként, nem terjesztünk elő az ügyvezető igazgató részére prémiumfeladat-meghatározást. Több társaság igazgatójának prémiumkitűzési javaslatával kapcsolatban megállapításra került, hogy az nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló, évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdése azon rendelkezésének, mely szerint: teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Nem voltak elfogadhatóak azok a prémiumfeladat-meghatározások sem, amelyek teljesítése az üzleti terv alultervezettsége miatt nem biztosította még a évi tényszámok megvalósulását sem. A fent kifejtett indokok alapján a határozati javaslatokban szereplő gazdasági társaságok részére a évi prémium (jutalmazási) feladatokat az alábbiak szerint javaslom meghatározni: A 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói munkaszerződésük/megbízási szerződésük alapján prémiumra/jutalomra jogosultak a Közgyűlés által meghatározott és jóváhagyott feladatok eredményes teljesítése esetén. A Közgyűlés a társaságok üzleti tervei számainak ismeretében, a évi CXXII. törvény rendelkezései alapján határozza meg a prémium/ jutalmazási feladatokat. A társaságok ügyvezető igazgatóinak/vezérigazgatóinak kivéve a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a 2012-es gazdasági évre vonatkozóan az alábbi premizálási feladatokat (kategóriákat) javaslom meghatározni: Objektív célkitűzések (70%) Egyedi célkitűzések (30%) A Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazási feladatai (kategóriái) esetében évre az alábbiakat javaslom: Objektív célkitűzések (20%) Egyedi célkitűzések (80%) A kategóriákon belüli részletes célkitűzések a társaságok gazdálkodási körülményei, helyzete és adottságai figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Az összes prémiumfeladat/jutalmazási feladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az ügyvezető igazgató/vezérigazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének/megbízási díjának maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az ügyvezető igazgató/vezérigazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság (az IKV Zrt. esetén az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság) véleményez, és a Közgyűlés dönt.

3 ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL) PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%) TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz.

4 Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint. Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni. A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80%

5 Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Az egyes társaságok ügyvezető igazgatóira/vezérigazgatóira vonatkozó részletes objektív és egyedi prémium/jutalom célkitűzéseket a mellékelt határozati javaslatok tartalmazzák. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, június 7. Dr. Solymos László alpolgármester

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatójának a 2012-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzés (70%): Az üzleti tervben szereplő az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével korrigált nettó árbevételének növelése összességében 0,5%-kal (70%) Egyedi célkitűzés (30%): A hasznosításra alkalmas üres lakások (bázisszám: 56 db) és helyiségek (bázisszám: 161 db) állományának csökkentése összességében 10%-kal (30%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén a vezérigazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: a vezérigazgató önértékelése alapján az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság véleményez, majd a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT)

7 B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL) PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%) TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint.

8 Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni. A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

9 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzés (70%): Az üzleti tervben szereplő szemétgyűjtés,-szállítás árbevételének növelése 1%-kal (70%) Egyedi célkitűzések (30%): BIOGÁZ koncessziós közbeszerzési eljárás bonyolítása, 436/2011.(IX.30.) Kgy. sz. határozat szerinti feltételek teljesítése (15%) Két pályázaton való sikeres részvétel (15%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az igazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az igazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság véleményez és a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL)

10 PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%) TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti terv szám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint.

11 Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni. A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

12 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának a 2012-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzés (70%): Az üzleti tervben szereplő nettó árbevétel növelése 2,5%-kal (70%) Egyedi célkitűzések (30%): Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése június 30-ig és folyamatos, problémamentes fenntartása (15%) A kispiacokon az asztalbérletek (bázis: 81 db) értékesítésének növelése éves összesítésben 7%-kal (15%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az igazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az igazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság véleményez és a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL) PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%)

13 TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint. Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni.

14 A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

15 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Kft. ügyvezető igazgatójának a 2012-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzés (70%): Az üzleti tervben elfogadott nettó árbevétel növelése 5%-kal (70%) Egyedi célkitűzések (30%): A Belvárosi temető I., II. ravatalozójának napjáig történő felújítása (15%) Információs központ kialakítása napjáig a Belvárosi Temető Fonógyári úti kapujánál (15%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az igazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az igazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság véleményez és a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL) PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%)

16 TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint.

17 Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni. A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Testamentum Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

18 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Városkép Kft. ügyvezető igazgatójának a 2012-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzés (70%): Az üzleti tervben szereplő belföldi értékesítés nettó árbevételének növelése 5%-kal (70%) Egyedi célkitűzések (30%): évhez képest a BOR tér programjainak és kínálatának (2011. évi bázisszám BOR tér: 20) növelése legalább 5%-kal (5%) A december 31-én meglévő információs táblák számának növelése 10 darabbal (25%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az igazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az igazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság véleményez és a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL) PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%) TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a

19 beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint. Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni.

20 A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG (JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a Szegedi Városkép Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

21 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 22. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (VI.22.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, vezérigazgatói évi prémiumfeladatainak meghatározása tárgyú, /2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a SZINT Kft. ügyvezető igazgatójának a 2012-es gazdasági évre vonatkozó prémiumfeladatait az alábbiakban határozza meg: Objektív célkitűzések (70%): Az üzleti tervben szereplő nettó árbevétel növelése 2%-kal (35%) Az üzleti tervben szereplő igénybe vett szolgáltatások összegének csökkentése 5%-kal (35%) Egyedi célkitűzések (30%): Az intézményekben, azaz a takarítási helyszínen történő, meghatározott szakmai és kommunikációs oktatási programmal a saját dolgozók oktatásának megszervezése. ( 30%) Az összes prémiumfeladat (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) eredményes teljesítése esetén az igazgató részére a évre elszámolt éves alapbérének maximum 80%-a adható. A prémiumfeladatok (objektív célkitűzések+egyedi célkitűzések) értékelésének módja: az igazgató önértékelése alapján a Felügyelőbizottság véleményez és a Közgyűlés dönt. ÉVES ÉRTÉKELÉS a) Objektív célkitűzések Objektív célkitűzéskitűzésekre csak abban az esetben jár prémium/jutalom, ha az üzleti tervben elfogadott mérleg szerinti eredmény nem romlik. Amennyiben a tulajdonos év közben az üzleti tervet érintő döntést hoz, úgy azt a teljesítés értékelésénél figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés 100%-ban, vagy e felett teljesül, akkor arra prémium/jutalom kifizetés a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret összegében (%) jár. Abban az esetben, ha valamelyik objektív célkitűzés részben teljesül, vagyis az év végi tényszám az üzleti tervben meghatározott értéket meghaladja, de a kitűzött prémiumcélt/jutalomcélt nem éri el, akkor részbeni prémium/jutalom kifizetés történik. Ennek kiszámítási módja objektív célkitűzési feladatonként: A) Ha prémiumfeladat/ jutalmazási feladat az üzleti tervszám növelése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (TÉNY ÜT) / (CÉL ÜT) B) Ha prémiumfeladat/jutalmazási feladat az üzleti tervszám csökkentése: OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)% = PR% x (ÜT TÉNY) / (ÜT CÉL)

22 PR% = a feladathoz kitűzött prémium/jutalom keret (%) TÉNY = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő év végi tényszám a beszámolóban (Ft) ÜT = prémiumfeladathoz/jutalmazási feladathoz kötődő üzleti tervszám az üzleti tervben (Ft) CÉL = üzleti terv szám + az üzleti tervhez előírt változás (Ft) OBJEKTÍV_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%= a feladatra adott, korrigált prémium/jutalom (%) Az objektív célkitűzések esetében ha a feladat az üzleti tervszám növelése, de az év végi tényszám alacsonyabb az üzleti tervszámhoz képest, vagy az üzleti tervszám csökkentése, de az év végi tényszám magasabb az üzleti tervszámhoz képest, akkor arra a feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés. b.) Egyedi célkitűzés Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítése esetén a kitűzött feladatra a feladathoz meghatározott prémium/jutalom részszázalék jár (EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%). Abban az esetben, ha valamelyik egyedi célkitűzés csak részben teljesül, vagyis nem éri el a kitűzött prémium/jutalomcélt, akkor erre a feladatra prémium/jutalom arányosan fizethető ki. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok nem teljesítése esetén az adott feladatra nem jár prémium/jutalom kifizetés, kivéve ha a Közgyűlés egyedi mérlegelés és döntés alapján másképp nem határoz. Éves prémium/jutalom meghatározása ÖSSZESEN FIZETENDŐ ÉVES PRÉMIUM(JUTALOM) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 80% Az éves prémium/jutalom kifizetésének alapja a évre kitűzött prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. A kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az éves prémiumértékelést/jutalomértékelést a évi beszámolóval egyidejűleg kell megküldeni. Az ügyvezető igazgató/vezérigazgató személyében történt évközi változás esetén, illetve abban az esetben ha a társaság a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint átalakul vagy megszűnik a prémiumot/jutalmat időarányosan kell megállapítani. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabályi változások és egyéb indokolt esetek miatti prémium/jutalom kiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Közgyűlés döntése szerint.

23 Az éves prémium/jutalom kifizetésnél a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget figyelembe kell venni. A prémiumot/jutalmat az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Prémiumelőleg/jutalomelőleg meghatározása, számítása Prémiumelőleg/jutalomelőleg fizetésére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. A prémiumelőleg/jutalomelőleg kifizetésének alapja a évi I-III. negyedéves prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok teljesítésének értékelése. Az előleg kifizetésére vonatkozó prémiumértékelésnél/jutalomértékelésnél az objektív célkitűzések tekintetében a évi I-III. negyedéves üzleti terv teljesítése a viszonyítás alapja. Az objektív célkitűzések részbeni, illetve nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók, azzal hogy az éves adatok helyett a I-III. negyedéves tervadatokat kell figyelembe venni. Amennyiben nincs I-III. negyedéves tervadat, akkor az éves tervben meghatározott szám időarányos részét kell figyelembe venni. Az egyedi prémiumfeladatok/jutalmazási feladatok részteljesítése vagy nem teljesítése esetén a prémiumfeladat/jutalmazási feladat értékelésére az éves értékelésnél meghatározottak az irányadók. Továbbá részteljesítés esetén az év végéig várható teljesítés is figyelembe vehető. ÖSSZESEN FIZETENDŐ PRÉMIUMELŐLEG(JUTALOM ELŐLEG) = (Σ EGYEDI_RÉSZPRÉMIUM(RÉSZJUTALOM)%) x éves alapbér/megbízási díj x 40% x 80% Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget/jutalomelőleget vissza kell fizetni. A gazdasági társaságok vezetőinek évi I-III. negyedéves prémiumértékelését/jutalomértékelését a társaság évi I-III. negyedéves beszámolójával egyidejűleg kell elkészíteni. A prémiumelőleget/jutalomelőleget az erre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül kell kifizetni. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, és a SZINT Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Iktatószám: 01/1485/ Tárgy: a PB október 24-ei határozataihoz, közgyűlési előterjesztéséhez Tisztelt Közgyűlés! Szeged

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/7611-71/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat 3 alapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

A B U D A P E S T I É R T É K T Ő Z S D E Z Á R T K Ö R Ű E N M Ű K Ö D Ő R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A B U D A P E S T I É R T É K T Ő Z S D E Z Á R T K Ö R Ű E N M Ű K Ö D Ő R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Változásokkal egységes szerkezetben Lezárva: 2016. május 25. 1. oldal Jelen Javadalmazási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György címe:

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György  címe: Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: György E-mail címe: rozsavolgyi.j@freemail.hu Kezdeményezés tárgya: Módosító indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! A Szőregi úti "Huszárlány" című szoborral

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: 1485-128/2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

KIVONAT. A Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzıkönyvébıl. /2010. (XII.10.) Kgy. sz.

KIVONAT. A Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzıkönyvébıl. /2010. (XII.10.) Kgy. sz. A Közgyőlés megtárgyalta dr. Botka László A 100%-os önkormányzati tulajdonú A Közgyőlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Városüzemeltetési

Részletesebben

10. Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata június 21. ELŐTERJESZTÉS

10. Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzata június 21. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-ei ülésére 10. napirend Tárgya: Előadó: Önkormányzati gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása. Tabányi

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése a "PinceSzínház" Közhasznú Nonprofit Művészeti

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Iktatószám: 7611-53/2014. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Melléklet: 3 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására

J a v a s l a t a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak értékelésére és 2009. évi prémiumfeladatainak kiírására SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@.salgotarjan.hu Szám:19975-3 /2009. J a v a s l a t a Salgó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12.

polgármester Iktatószám: 65899/2014. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 12. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 65899/2014. Tárgy: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 14.324-3/2011. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására

JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására JAVASLAT Javadalmazási Szabályzat elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési Osztály Ózd, 2018. november 15. Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék ellenőrzési

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított köztulajdonban álló (kizárólagos és többségi tulajdonú) gazdasági és nonprofit gazdasági társaságai vonatkozásában alapítói

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-8366-2/2015. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Dr. Botka László polgármester. Ikt. sz.: /2014. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 33088-13/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2014. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzıi

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne foglaltakról

Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne foglaltakról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Pandur Erika Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról és a benne

Részletesebben

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Előterjesztő: Sadar Komp Kft. Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési

Részletesebben

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Tárgy: Működtetői vélemény igazgatói pályázatok elbírálásához, oktatási feladatok átszervezéséhez, valamint szakmai alapdokumentum módosításához

Részletesebben

Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról

Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. javadalmazási szabályzatáról A köztulajdonban álló gazdasági társaságok

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 18.206-2/2012. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 578/2015. (XII.17.) határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat Hatályos: 2016. január 1. napjától JAVADA LM AZÁS I S ZABÁLYZAT Eger Megyei Jogú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A biomassza erőmű és termálvíz alapú használati meleg víz előállítására kiadott tulajdonosi hozzájárulások visszavonása Iktatószám: 62882/2014 Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T /2012. (...) Kgy. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012....... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Polgármester 01/87213-3/2012

Részletesebben

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő megnevezése: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 72297-84/2012 Tárgy: Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Szeged, június

Szeged, június Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Fejlesztési Alpolgármester Ügyiratszám: 01/55404 /2010 Tárgy: A 10000 négyzetmétert meghaladó kereskedelmi központok számának korlátozása Melléklet: 1 pld. határozati

Részletesebben

címzetes főjegyző Iktatószám: 01/10677/2016.

címzetes főjegyző Iktatószám: 01/10677/2016. Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/10677/2016. Tárgy: A közterületek elnevezésének szabályairól szóló 45/1991. (XII. 31.) Kgy. sz. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/10625-2/2011. Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010. évi felülvizsgálatának véleményezése

Részletesebben

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011.

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011. Előterjesztő: Iktatószám: 1879-2/2011. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.)

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT Alulírott Dorog Város Önkormányzata (adószám: 15729741-2-11, cím: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., képviseli: Dr. Tittmann János polgármester), mint a KOMMUNÁL-JUNK Közszolgáltató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 49707-4/2008. Tárgy: A 2008. évi önkormányzati költségvetés 5. számú módosítása Melléklet: 1 db határozati javaslat 11 db melléklet 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20.088/2012. Javaslat a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak értékelésére, a 2012. évi prémiumfeladatainak

Részletesebben

Településrész és közterület elnevezése

Településrész és közterület elnevezése Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Iktatószám: 01/12511-1/2011. 01/12517-1/2011. Tárgy: Településrész és közterület elnevezése Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója. 10 mérlegbeszámoló, 5 közhasznú jelentés 12 határozati javaslat

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója. 10 mérlegbeszámoló, 5 közhasznú jelentés 12 határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 2060-41/2016. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok i beszámolója Melléklet: 10 mérlegbeszámoló, 5 közhasznú

Részletesebben

A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA A II. határozati javaslat melléklete KFT. VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA Bevezető 1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Iktatószám: 82985/2010. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

67. (2) A 66. és a 67. (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összegét száz forintra felkerekítve kell meghatározni.

67. (2) A 66. és a 67. (1) bekezdése alapján megállapított támogatás összegét száz forintra felkerekítve kell meghatározni. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére 1684-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 07-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata Kizárólagos Tulajdonában lévő gazdasági társaságok

Részletesebben

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-11/2010. Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben