ELŐTERJESZTÉS május 24-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések Előterjesztő: Tóthné Sudár Beáta képviselő Készítette: Önkormányzati és Szervezési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Szücs István ügyvezető, Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet 25. -a szerint az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokban a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület, illetve a Városgazdálkodási Bizottság gyakorolja. Jelen előterjesztés tárgya a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó tulajdonosi döntések meghozatala, az egyes ügyek megtárgyalásának szükségességét a cég jelezte. Az alábbiakban szükséges a tulajdonosi képviseletet ellátó önkormányzati képviselő felhatalmazása: évi beszámoló 2. Az ügyvezető igazgató évi munkájának, prémiumfeladatának értékelése, részére a felmentvény megadása évi üzleti terv elfogadása 4. Folyószámlahitel megújításához hozzájáruló nyilatkozat. A taggyűlés időpontja egyelőre nem ismert, illetve taggyűlésen kívül határozattal is lehet döntést hozni évi beszámoló Ehhez kapcsolódóan a cég által készített anyagot az előterjesztés külön melléklete tartalmazza, a könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 1. számú melléklete foglalja magában. 2. Az ügyvezető igazgató évi munkájának, prémiumfeladatának értékelése, részére a felmentvény megadása A beszámolóhoz kapcsolódóan a soron következő taggyűlés napirendi pontját kell képeznie ennek a kérdésnek. Ehhez kapcsolódóan a cég által készített anyagot az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik 5. (2) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt (1) bekezdése vagy 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy - ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik - az igazgatóság, az Mt. 188/A. (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató

3 határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar. Szükséges megjegyezni, hogy ügyvezető úr részére 2011-ben nem került kitűzésre prémiumfeladat, az elmúlt év végén több a képviselő-testület részéről nem tárgyalt előterjesztés is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A cég taggyűlése az alábbiakat fogadta el a tavaly májusi ülésén:

4

5 A határozat értelmében a taggyűlés az ügyvezető éves alapbére 100%-ának megfelelő mértékben ír ki prémiumot, a prémium feladatok meghatározásánál 50% részarányt képez a 2010 évi eredmény, illetve 20 millió Ft fizethető osztalék elérése. A cég javadalmazási szabályzata szerint a kialakult és bevált gyakorlatnak megfelelően prémiumot fizet a társaság az ügyvezető igazgatónak, évente a tárgyév első negyedéve végéig kitűzött, és utólag értékelt prémiumfeladatok teljesítettsége alapján. A prémium-feladatok kitűzése során a taggyűlés a felügyelő bizottság javaslatára olyan teljesítmény-követelményeket állapít meg, amelyek teljesítését különösen fontosnak tartja a társaság eredményes működése szempontjából. Az ügyvezetővel kötött munkaszerződés szerint a prémiumról az alábbiak szerint rendelkezik: A döntéshez szükséges kitérni a prémiummal kapcsolatos joggyakorlatra, bírósági döntésekre. Egy Legfelsőbb Bírósági döntés értelmében (BH ) ha a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor kötelezettséget vállal a prémium kitűzésére, annak elmulasztása a munkavállaló igényét nem érinti, mert a munkáltató kötelezettségvállalása folytán jogosultságot szerez a prémiumra. Több másik döntésben (BH , BH ) is hasonló álláspontot képviselt a Legfelsőbb Bíróság, az indokolások szerint a prémium kitűzése a munkáltató joga, ha azonban arra a munkaszerződésben kötelezettséget vállal, ez önmagában megalapozza a munkavállaló igényét, a munkáltató utóbb nem hivatkozhat jogszerűen arra, hogy a munkavállalót prémiumfeladat kitűzésének hiányában nem illeti meg a prémium. Ezek a döntések a Munka Törvénykönyvén alapulnak, azonban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény egyértelműen meghatározott teljesítménykövetelmények elérése esetén teszi lehetővé a prémium fizetését. A teljesítménykövetelmények kitűzése elmaradásának ugyanakkor még lehetnek következményei, ha e tekintetben az ügyvezető jogvitát kezdeményez. Az említett felmentvény jogi környezete az alábbi a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerint: 30. (1) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. (5) A társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és

6 határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak évi üzleti terv elfogadása Ehhez kapcsolódóan a cég által készített anyagot az előterjesztés külön melléklete tartalmazza. 4. Folyószámlahitel megújításához hozzájáruló nyilatkozat Megújítani szükséges a társaság folyószámlahitelét, ehhez kapcsolódóan a cég által készített anyag a következő: A társaság folyószámla hitele már évek óta ,- Ft, melyet évente meg kell újítani, mely hitel igénybevételéhez a taggyűlés jóváhagyó jognyilatkozata szükséges a Társasági szerződés 14.a) pontjában foglaltak megfelelően. A évben felvett hitel szerződésszáma: A hitel lejárata: június 30. A hitel lejárta előtt minimum két héttel a hitelkérelmet be kell nyújtani, ahhoz, hogy a hitelkeret folyamatos legyen. Társaságunk az igénybeveendő hitel összegén változtatni nem kíván. Kéjük jóváhagyó jognyilatkozatukat, hogy a hitelkérelmet újabb taggyűlés összehívása nélkül határidőben be tudjuk nyújtani. A taggyűlés. igenlő szavazattal,. ellenszavazat és.. tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az ,-Ft folyószámlahitel felvételét támogatja, továbbá annak feltételei között szereplő biztosítékok engedményezéséhez június 30-ig hozzájárul. Nevezetesen: /2 hrsz. Dombóvár És Környéke Víz- és Csatornamű Kft 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. alatti telephelye hrsz. Dombóvár És Környéke Víz- és Csatornamű Kft 7200 Dombóvár, Katona J. u. alatti telephelye. - Változatlan értékű árbevétel engedményezés Továbbá az elmúlt ülésen az ívóvíz szolgáltatási és szennyvízkezelési díjak tekintetében hozott határozatot pontosítani kell, mivel a vízterhelési díj a szennyvízkezelési díjhoz kapcsolódik, nem a vízdíjhoz.

7 Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. többségi tulajdonosa az alábbi tulajdonosi döntéseket hozza és az alábbiak képviseletére hatalmazza fel a tulajdonos képviseletében eljáró képviselőt a társaság taggyűlésén: 1. a évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolót eft eszköz és forrásoldali egyezőséggel, a forrásoldali eft adózott eredménnyel, eft osztalék kifizetése mellett és eft eredménytartalékba helyezésével fogadja el, 1. az ügyvezető részére a évre vonatkozó prémium fizetésére és annak összegére vonatkozó javaslatot a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény rendelkezéseire tekintettel teljesítménykövetelmények (prémiumfeltételek) meghatározása hiányában ne fogadja el, az ügyvezető részére a 2011 évre vonatkozó, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 30. (5) bekezdése szerinti felmentvényt megadása mellett szavazzon, 2. a évi ületi tervet fogadja el, 3. a gazdasági társaság 55 millió Ft-os folyószámla hitelfelvételét hagyja jóvá. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2012. (IV. 26.) számú határozatának 1. pontját módosítja, miszerint a vízterhelési díj nélkül számított szövegrész a csatornaművek által szolgáltatott szennyvízelvezetés, tisztítás és -kezelés szolgáltatás általános forgalmi adóval számított legmagasabb egységnyi díjtételre vonatkozik. Határidő: május 31. Felelős: Tóthné Sudár Beáta képviselő Végrehajtásért felelős: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Önkormányzati és Szervezési Iroda Tóthné Sudár Beáta képviselő

8 1. számú melléklet

9

10

11

12 2. számú melléklet

13

14

15

16

17

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2009. évi CXXII. törvény. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kapcsolatos ügyek

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2014. ÁPRILIS 18. NAPJÁN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Városgazdasági Kft. társasági szerződésének módosítása, könyvvizsgáló megválasztása

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

1.3. A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb tizenegy (11) tagú.

1.3. A Társaság Igazgatósága legalább hat (6), legfeljebb tizenegy (11) tagú. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának ügyrendje Preambulum Az Igazgatóság ügyrendjének (a továbbiakban: Ügyrend) rendelkezései a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére

5. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház NKft.-vel kötött közművelődési

Részletesebben

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK

C/14 A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ JOGINTÉZMÉNYEK A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE A gazdasági társaságok napi döntéseket igénylő kérdéseiben a legfőbb döntést hozó szerv összehívásának társasági formánként szabályozott és garanciális okokból betartandó

Részletesebben

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL Közgyűlési előterjesztések TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a;

Részletesebben

A Győrtelek Község Önkormányzat Képviselőtestülete Részére. Előzmények

A Győrtelek Község Önkormányzat Képviselőtestülete Részére. Előzmények 1/7 A Győrtelek Község Önkormányzat Képviselőtestülete Részére Előzmények Halmi József Polgármester Úr a Győrtelek Község Önkormányzat Képviselőtestülete mint tulajdonos képviselője (továbbiakban: Tulajdonos)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 25.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőtestület s

Részletesebben

~~8. szám ú előterjesztés

~~8. szám ú előterjesztés ~~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának módosításáról és egységes

Részletesebben

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések

2. számú melléklet. Jelmagyarázat: áthúzott: törlésre javasolt szöveg félkövér dőlt: javasolt új rendelkezések 2. számú melléklet A KEG Nyrt. Igazgatótanácsának előterjesztése az éves rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához ( Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Preambulum, az I. fejezeten belül (Általános

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A DAKK DÉL-ALFÖLDI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Veszprém, Pápai út 41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Szabályzat hatályba lépésének napja: 2013. április 24. Jóváhagyta: A Zrt. Igazgatósága 12/2013. (IV.24.). Ig. sz. határozattal 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM

A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM 4 A KNYKK KÖZÉPNYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Az. sz. és a sz. Alapítói határozatokban foglalt változásokkal egységes szerkezetben PREAMBULUM A

Részletesebben

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú

MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 42. számú MFB-INGATLANFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 42. számú Alapszabályának a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2014. május 14. Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben