JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV tv. (Áht.) 10. (5) bekezdésében, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII törvény 5. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 3:109. (2) és (4) bekezdése, továbbá a 3:268 (2) bekezdése és a 3:109. (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 207. (2) bekezdésére, az alábbi szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja: I. fejezet (1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: H-3300 Eger, Dobó István tér 2.) többségi befolyása alatt álló a (6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőire (úgymint az igazgatóság elnökére és tagjaira, valamint az ügyvezetőkre) és felügyelő bizottsági tagjaira. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 16. pontja, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII törvény 1. b) pontja és a Ptk. 8:2. (1) rendelkezései alapján többségi befolyás alatt értendő az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező önkormányzat egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A Ptk. 8:2. (2) b) rendelkezései alapján, az Önkormányzat akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek. (3) A Ptk. 8:2 (3) és (4) rendelkezések alapján az Önkormányzat meghatározó befolyása akkor is fennáll, ha az Önkormányzat számára a (1) és (2) bekezdések szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. Közvetett befolyással 1

2 rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. (4) Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft., az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., a Városgondozás Eger Kft., valamint az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., vonatkozásában a Szabályzatban foglaltak felhatalmazásnak minősülnek abban a tekintetben, hogy a társaság legfőbb szerve által megalkotandó javadalmazási szabályzat elfogadása során az Önkormányzat képviselője milyen a jelen Szabályzatban és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban Vagyonrendelet) foglaltaknak megfelelő - döntést támogasson. (5) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a I. fejezet (6) és (8) bekezdésekben nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására. (6) Azon gazdálkodó szervek, amelyben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett és közvetlen tulajdoni hányada áll fenn: a. Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi út 14.; cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Agria Film Kft.); b. Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Iskola u. 2.; cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Agria-Humán Kft.) c. EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: H-3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.; cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: EVAT Zrt.); d. Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: H-3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9., cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.) e. VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Homok u. 24., cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Városgondozás Eger Kft.); 2

3 f. Egri Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H Eger, Dobó tér 8.; cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Városfejlesztési Kft.); g. Média Eger Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Törvényház út 15., cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Média Eger Kft.); h. EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Frank Tivadar út 5., cégjegyzékszáma: ; továbbiakban: EGER TERMÁL Kft.); i. Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Kertész út 128., cégjegyzékszáma: ; továbbiakban: Egri TISZK Kft.); j. Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Fürdő u cégjegyzékszáma: , továbbiakban Aranut Pasa Fürdője Kft); k. Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H Eger, Homok utca 26., cégjegyzékszáma: ) (7) Az I. fejezet (6) bekezdés c., pontban nevesített EVAT Zrt. esetében jelen Szabályzat egyben alapítói határozatnak is minősül. (8) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdoni részesedésével működő, de többségi befolyása alatt nem álló gazdálkodó szervezet: az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-3394 Egerszalók, Kossuth u. 17.; cégjegyzékszáma: Cg ; továbbiakban: Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.). (9) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak visszavonásáig hatályos. (10) Az Áht. 10. (5) bekezdése alapján az I. fejezet (6) bekezdés a.- c. és f. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek legfőbb szerveként eljáró Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének közvetlen, míg a (6) bekezdés d., e, g - k. pontjaiban nevesített Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Városgondozás Eger Kft., az Egri TISZK Kft., az Eger Termál Kft., az Arnaut Pasa Kft., a Média Eger Kft., valamint az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a (8) bekezdésben nevesített Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. esetén a társaság legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. 3

4 (11) A Szabályzatot annak elfogadását az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft., az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., az Egri TISZK Kft., a Városgondozás Eger Kft, az Eger Termál Kft., az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., valamint az Arnaut Pasa Kft. vonatkozásában a javadalmazási szabályzat legfőbb szerv részéről történt megalkotását - követő 30 napon belül a hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői kötelesek a cégnyilvántartást vezető Egri Törvényszéknél, mint cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni. II. fejezet (1) A Közgyűlés Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a Szabályzat hatálya alá tartozó, az I. fejezet (6) bekezdésének a.- c., e., f., és i. pontjaiban felsorolt gazdálkodó szervezeteknél az érintett személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja: a. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a vezető tisztségviselők bérfejlesztésének, prémiumfeladatainak megállapítása, prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelése és kifizetése tárgyában a szakmailag (szakág szerint) illetékes Bizottság véleménye alapján (Vagyonrendelet 33. (2) bek. 16) pont); b. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a felügyelő bizottság elnöke és tagjainak díjazása tárgyában (Vagyonrendelet 33. (2) bek. 11) pont). (2) A Vagyonrendelet 33. (5) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a Közgyűlés Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságának hatáskörébe tartozó döntés szükséges arról, hogy az I. fejezet (6) bekezdés e. és i. pontokban felsorolt gazdálkodó szervezetek taggyűlésén az Önkormányzat képviselője milyen javaslatokat tegyen, illetve milyen döntési alternatívákat támogasson az ügyvezető bérfejlesztése mértékének meghatározása, a felügyelő-bizottság tagjai díjazásának a meghatározása, valamint a taggyűlés által elfogadandó javadalmazási szabályzat tartalmának meghatározása során. III. fejezet (1) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az I. fejezet (6) bekezdésének a.-c., és e., f., és i. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőinek éves prémiumfeladatait a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javaslatának ismeretében az üzleti terv elfogadását követően vagy azzal párhuzamosan Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése határozza meg. 4

5 (2) A prémiumfeladatként számszerűsíthető és számonkérhető, a szervezet és az önkormányzat céljainak megvalósítását elősegítő feladatot kell meghatározni. (3) A Közgyűlés az éves prémiumfeladatok kitűzésével egyidejűleg meghatározza a prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető a vezető tisztségviselőknek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről a Közgyűlés a prémiumfeladatok kitűzésekor dönt. (4) A vezető tisztségviselők éves prémiumát az éves alapbérük vagy tiszteletdíjuk %-os mértékének megfelelően kell meghatározni, amely nem haladhatja meg a 50 %-ot. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az adott részfeladat teljesítése esetén a vezető tisztségviselőt megillető prémiumhányadot is. (5) A kitűzött prémiumfeladatok időarányos (kiírás szerinti ütemezésnek megfelelő) teljesítése esetén az első féléves gazdálkodás eredményének ismeretében - az éves prémium terhére, legfeljebb annak 50 %-áig előleg folyósítható a polgármester jóváhagyása alapján. (6) A Szabályzat I. fejezet (6) bekezdésének a-c., f. és i. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezeteknek az elfogadott üzleti tervben foglaltakat meghaladó veszteséges gazdálkodása esetén a vezető tisztségviselők részére prémium nem fizethető ki, és veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg. (7) A Szabályzat I. fejezet (6) bekezdésének a., c., és f., pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselői részére a prémium kifizetés feltétele, hogy a társaságok tárgyévet követő év üzleti terv szerinti adózás előtti eredménye a kifizetendő bruttó prémium és járulékáig fedezetet biztosít. IV. fejezet (1) A Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (6) bekezdésének a- c., és f. pontjaiban nevesített gazdálkodó szervezetek felügyelő bizottságai elnökeinek és tagjainak díjazását a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság javaslatának ismeretében a felügyelő bizottság előző évben végzett munkájáról szóló értékelés, valamint a tárgyévi munkaterve elfogadásával egyidejűleg Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése határozhatja meg. V. fejezet 5

6 (1) A Szabályzat I. fejezet (6) bekezdésének g., h., j., és k. pontjaiban felsorolt gazdálkodó szervezeteknél az érintett személyi kör javadalmazásával kapcsolatos hatásköröket Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen -ban foglaltak szerint határozza meg. (2) Az I. fejezet (6) bekezdésének g., h., j., pontjaiban nevesített gazdasági társaságok ügyvezetői és felügyelő bizottsági tagjai felett a javadalmazással kapcsolatos hatásköröket a társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával felruházott EVAT Zrt. Igazgatósága gyakorolja a jelen Szabályzatban meghatározott elvek figyelembe vételével. (3) A Vagyonrendelet 33. (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságának a hatáskörébe tartozik az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált felügyelő bizottsági tagok évenként egyszeri beszámoltatása a társaságoknál végzett munkáról. VI. fejezet (1) A Közgyűlés felhívja a Szabályzat hatálya alá tartozó, I. fejezet (6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőit, hogy intézkedjenek a Szabályzatnak az illetékes cégbírósághoz történő eljuttatásáról és a cégiratok közé történő letétbe helyezéséről. Záradék: A Szabályzatot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a június 26-ai rendes ülésén 302/2014. számú határozatával hagyta jóvá. A szabályzat hatályba lépésnek napja: június 27. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése képviseletében Habis László polgármester 6

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához

Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Útmutató az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek részére a pályázók átláthatóságának vizsgálatához Annak érdekében, hogy az Európai Unióból származó támogatások pályázói és kedvezményezettjei

Részletesebben

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd

III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd III. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2012. április 10-11. dr. Czél István ügyvéd Módosított és új jogszabályok: 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról (Ötv.) 2011. évi CXCVI

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete

a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete URALMI SZERZŐDÉS tervezet melyet a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 55. -63. -ai alapján (a továbbiakban: Gt.) alapján megkötöttek

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(VI.07.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben