Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések"

Átírás

1 Előterjesztő: Dr. Botka László Iktatószám: /2012. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 4 db határozati javaslat 2 db alapító okirat módosítás 2 db szerződés módosítás Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Törvényességi véleményre bemutatva: február 10.

2 Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztésben néhány 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság közgyűlési döntést igénylő ügyét terjesztjük elő jóváhagyásra. 1.) Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (IKV Zrt.) kötött Ingatlanhasznosítási Szerződés módosítása, valamint az IKV Zrt. alapító okiratának módosítása 1.1. A hatályos Ingatlanhasznosítási Szerződés alapján az IKV Zrt. az üzleti tervben meghatározott és a közgyűlés által elfogadott haszonbérleti díjat havi egyenlő részletekben fizeti meg úgy, hogy az éves tényleges bevétellel a következő év május 31-ig kell elszámolnia. Tekintettel arra, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételekhez egyenlőtlen eloszlásban jut a társaság, kezdeményezte, hogy a jelenlegi, havi egyenlő részletek szerinti elszámolás rendszerét alakítsák át a felek. A módosítás szerint a felek külön megállapodás keretében határoznák meg a haszonbérleti díj megfizetésének ütemezését. A külön megállapodás megkötésére az önkormányzat képviseletében a jogosult az IKV Zrt. minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig előterjesztett javaslata alapján, az előterjesztés beérkezését követő 15 napon belül. Az Ingatlanhasznosítási Szerződés módosítása a határozati javaslat mellékletét képezi A törvényi változás (hatályon kívül helyezés) miatt szükséges módosítást a társaság alapító okiratában végrehajtottuk. A módosított alapító okiratot a határozati javaslat mellékleteként terjesztjük elő. 2.) A Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.) törzstőkéjének apportálás útján történő felemelése, valamint az alapító okirat törvényi változások miatt szükséges egyéb módosításai 2.1. Az Állategészségügyi monitoring rendszer kialakítása elnevezésű pályázat (HUSRB/0901/122/169) keretében beszerzett vagyonelemek a Vadaspark intézmény megszűnését követően az Önkormányzat tulajdonába kerültek. A pályázat keretében beszerzett ingóságokra vonatkozóan a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. mint közreműködő szervezet engedélyezte, hogy azok az Önkormányzat tulajdonából a pályázati feladatokat az intézménytől átvevő Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. tulajdonába kerüljenek. Javaslom, hogy e vagyontárgyakat az Önkormányzat apportként adja át a társaság tulajdonába. Az apportlistát független könyvvizsgáló auditálta. A társaság alapító okiratában az apportálással összefüggésben szükséges módosításokat elvégeztük Törvényi változások, így a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény módosítása, illetve a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényt felváltó az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései miatt a közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működő Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. alapító okiratában a szükséges módosításokat végrehajtottuk. Az alapító okirat módosítását a határozati javaslat mellékleteként terjesztjük elő. 3.) A Szegedi Közlekedési Kft. Közszolgáltatási Szerződésének módosítása A Szegedi Közlekedési Kft. a parkolási tevékenységével összefüggésben kezdeményezte a társaság (mint Szolgáltató) és az Önkormányzat (mint Megbízó) közötti Közszolgáltatási Szerződés módosítását. A módosítást az ügyvezető alábbiakkal indokolta: 1) A parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerülő költségek összege az előző évhez képest jelentősen csökkent (pl.: a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel júniusában lejárt, így a továbbikban kamatfizetés és árfolyam különbözet nem terheli a társaságot, továbbá a parkolóházban lévő technikai berendezés értéke az elszámolt értékcsökkenés miatt 0 -ra íródott, így további értékcsökkenés ezen eszközök után már

3 számolható el), ezért a parkolási közszolgáltatás havi átalányköltségét eft+áfa összeg helyett január 01. napjától havi eft+áfa összegben kéri megállapítani. 2) A Közszolgáltatási szerződés 7.5. pontja rendelkezik a parkolási közszolgáltatás kapcsán felmerülő tényleges és a kiszámlázott költségátalány elszámolásáról. A szerződésben rögzítettek szerint a költségekről a Felek évente, legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának elfogadásáig elszámolnak. A társaság kéri, hogy a szerződésben megállapított elszámolási határidő negyedévenkénti ütemezés szerint történjen, illetve, hogy a szerződés 7.2. pontjában meghatározott költségtérítés jogcíme kerüljön módosításra olyan formában, hogy a Szolgáltatót a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért költségtérítés és szolgáltatási díj illesse meg. 3) A január hónapban realizálódó parkolási bevételek nagyobb része az éves parkolóbérletek értékesítéséből származik (melyek a Számviteli tv. szerint is erre az időszakra kerülnek elszámolásra), ezért a társaság szükségesnek tartja ezen bevétel pénzügyi rendezésének rögzítését is a Közszolgáltatási Szerződésben. Az ügyvezető javaslata alapján ezen bevétel első alkalommal február hónapban a január hónapra eső nettó díjbevételek és pótdíjbevételek, valamint a további 11 hónapra jutó díjbevétel Áfa-ja összegében, a következő hónapokra a számviteli szabályok szerint a vonatkozó hónapokra arányosan kerüljön elszámolásra, és a Szolgáltató adatszolgáltatása alapján kiszámlázásra, majd pénzügyi rendezésre. A módosításokat a szakiroda a társasággal egyeztette. Az egyeztetések eredményeként a 2. pontban javasoltak jelen közgyűlésre nem kerülnek előterjesztésre. Amennyiben szükséges, úgy év közben a társaság ismét kezdeményezi a szerződés ilyen irányú módosítását. Az Iroda javasolja, hogy a Közszolgáltatási Szerződés 7.2. és 7.5 pontja csak a számlakiállítási határidők és egyéb pontosítások kapcsán kerüljön változtatásra. A fentiek alapján elkészített szerződésmódosítás a határozat mellékletét képezi, mely a társasággal egyeztetésre került. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen. Szeged, február 10. Dr. Botka László

4 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 24. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2012. (II.24.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú /2012. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja április 1-i hatállyal az Ingatlanhasznosítási Szerződésnek a határozat mellékletét képező módosítását, és egyben felhatalmazza a t a módosítás aláírására. 2./ A Közgyűlés felhatalmazza a t és utasítja az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját az Ingatlanhasznosítási Szerződéshez kapcsolódó, negyedévenkénti ütemezésre vonatkozó megállapodások aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

5 .../2012. (II.24.) Kgy. határozat melléklete Ingatlanhasznosítási Szerződés Módosítása egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , adószáma: ; bankszámlaszáma: ; KSH-szám: ), mint Tulajdonos megbízó és haszonbérbeadó, továbbiakban: Tulajdonos (képviseli dr. Botka László ), másrészről IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6722 Szeged, Dáni u ; adószám: ; bankszámlaszáma: ; KSHszám: ;) mint megbízott, ingatlanüzemeltető és vagyonhasznosító továbbiakban: IKV Zrt. (képviseli Soós Ferenc elnök-vezérigazgató) a köztük február 15. napján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 102/2002. (II.15.) Kgy. sz. határozata alapján létrejött és január 1. napjától hatályos Ingatlanhasznosítási Szerződést, melyet felek február 21-én Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 144/2003. (II.21.) Kgy. sz. határozatával módosítottak, majd a 252/2007. Kgy. sz. határozattal módosítottak és egységes szerkezetbe foglaltak, majd június 12. napján aláírtak, és amelyet az 535/2008. (IX.26.) Kgy. sz. határozattal módosítottak és szeptember 26. napján aláírtak, majd a 255/2011. (V.27.) Kgy. sz. határozattal módosítottak és június 10. napján aláírtak, az alábbiak szerint módosítják április 1. napjától: 1./ Az Ingatlanhasznosítási Szerződés III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul, illetve egészül ki az alábbi 1/A. ponttal: 1. Felek megállapodnak abban, hogy az IKV Zrt. az átadott és átadásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosítása után haszonbérleti díjat köteles fizetni Tulajdonosnak az alábbiak szerint: Az IKV Zrt. a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, egyéb ingatlanok hasznosításából származó bevételének 40%+ÁFA összegét évente külön megállapodásban foglaltak szerinti részletekben köteles megfizetni a Tulajdonosnak, minimum a közgyűlés által elfogadott IKV Zrt. üzleti tervében meghatározott ingatlanhasznosítási díj+áfa/év értékben, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint a Tulajdonos elkülönített ingatlanhasznosítási bevételi számlájára. Az üzleti terv elfogadásáig a tárgyévet megelőző év elfogadott üzleti tervében szereplő ingatlanhasznosítási díj+áfa/év alapján kerül megfizetésre a haszonbérleti díj, a külön megállapodásban foglalt ütemezés szerint. A tényleges ingatlanhasznosításból származó éves bevételről készült nyilvántartás megküldését követően az eredeti előirányzat összegéhez viszonyított korrekciót a következő év május 31-ig köteles elszámolni. 1/A. Az 1. pont szerinti külön megállapodás megkötésére az önkormányzat képviseletében a jogosult az IKV Zrt. minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig előterjesztett, a tárgyi negyedévre vonatkozó haszonbérleti díj összegét tartalmazó javaslata alapján, az előterjesztés beérkezését követő 15 napon belül, de legkésőbb a negyedév lezárását követő második hónap 20. napjáig. Amennyiben az ütemezésre vonatkozó megállapodás a felek között a negyedév lezárását követő második hónap 20. napjáig nem jön létre, úgy a tárgyi negyedévben a hátralévő haszonbérleti díj havi egyenlő részletekben kerül megfizetésre. 2./ Az Ingatlanhasznosítási Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, IKV Zrt. képviseletében: Soós Ferenc elnök-vezérigazgató... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: dr. Botka László

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 24. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2012. (II.24.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú /2012. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező IKV Zrt. alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza a t, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Közgazdasági Irodát, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

7 Alapító okirat módosítás.../2012. (II.24.) Kgy. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László ), mint alapító az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IKV Zrt.) alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2012. (II.24.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: "Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (egységes szerkezetben) mely létrejött zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság átalakulással történő alapítására gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezései szerint." 2./ Az alapító okirat II. fejezetében a részvényes adószáma a következők szerint módosul: "Adószáma: " 3./ Az alapító okirat V. fejezet C./4.) pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: "4.) Véleményezési jog gyakorlása: A társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsága a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos véleményezési jogát Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága ülésein gyakorolja...." 4./ Az alapító okirat VIII. fejezet 2.) pontja az alábbiak szerint módosul: "2. A jelen alapító okiratban nem szabályozottakra a évi IV. törvény (Gt.), a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (Tpt.), valamint az évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései vonatkoznak." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, február 24. Ellenjegyezte:... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László

8 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 24. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2012. (II.24.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú /2012. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a tulajdonát képező, a határozat 1. sz. mellékletében foglalt apportlista szerinti vagyontárgyakat ,-Ft értékben beapportálja a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelését határozza el. A törzstőke felemelésének összege ,-Ft, azaz Tizenkétmillió-háromszázharmincezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulás (apport) szolgáltatásával történik. A törzsbetétet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen közgyűlési határozat meghozatalát követő 10 napon belül, azaz március 5. napjáig nem pénzbeli hozzájárulás formájában köteles a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. javára teljesíteni és hozzájárulni, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát képező vagyonelemek tulajdonjoga a Társaságra szálljon és azok a Társaság számviteli nyilvántartásában feltüntetésre kerüljenek. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a törzstőke felemelése alapján a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. törzstőkéje ,-Ft azaz Hetvenmillió-ötszáznyolcvanezer forintra változik, mely ,-Ft (Négymillió forint) pénzbeli és ,-Ft (Hatvanhatmillióötszáznyolcvanezer forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. alapító okirat módosítását és egyben felhatalmazza a t, hogy az alapító okirat módosítást, illetve a módosítás alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Közgazdasági Irodát, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

9 Alapító okirat módosítása.../2012. (II.24.) Kgy. határozat 2. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László ), mint alapító a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.) alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2012. (II.24.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat II. fejezetében a tag adószáma az alábbiak szerint módosul: "Adószáma: " 2./ Az alapító okirat III. fejezet 2.1. pontjának felvezető szövege az alábbiak szerint módosul: "2.1. A társaság közhasznú tevékenysége során a következő tevékenységeket folytatja: a.)." 3./ Az alapító okirat IV. fejezet 1-2.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: "1.) A társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) ,-Ft azaz Hetvenmillióötszáznyolcvanezer forint, mely ,-Ft (Négymillió forint) pénzbeli és ,-Ft (Hatvanhatmillió-ötszáznyolcvanezer forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 2.) SZMJV Önkormányzat tag törzsbetéte: ,-Ft, azaz Négymillió forint pénzbeli betétből és ,-Ft (Hatvanhatmillió-ötszáznyolcvanezer forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll." 4./ Az alapító okirat V. fejezet A./2. a) pontja, valamint c-d) pontjai a következők szerint módosulnak: " a.) Az alapító dönt a társaság olyan befektetéseiről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet értéke meghaladja a jegyzett tőke értékének 1/3-át.... c.) Az alapító dönt az éves beszámoló [2011. évi CLXXV. tv. 37. (2) d)], az éves beszámoló közhasznúsági melléklete [2011. évi CLXXV. tv. 29. ], valamint a belső szabályzat [2011. évi CLXXV. tv. 37. (3)] jóváhagyásáról. d.) Az alapító dönt a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően a befektetési szabályzat elfogadásáról (2011. évi CLXXV. tv. 45. ), ha a társaság befektetési tevékenységet végez." 5./ Az alapító okirat V. fejezet B./2.) pont 2. alpontja az alábbiak szerint módosul: "2./ Döntés a társaság befektetéséről, szerződés kötéséről, kötelezettség vállalásáról kivéve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok megterhelését, elidegenítését a jegyzett tőke 1/3-ának értékhatáráig"

10 6./ Az alapító okirat V. fejezet B./6.) pontjának első bekezdése a következők szerint módosul: "6.) A véleményezési jog gyakorlása: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 37. (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően a társaság ügyvezetője és felügyelő bizottsága a megválasztással és a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos véleményezési jogát Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága ülésein gyakorolja...." 7./ Az alapító okirat VII. fejezet 4.) pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: "4.) A Felügyelő Bizottság létrehozására, hatáskörére és működésére a évi IV. tv. és a évi CLXXV. tv. rendelkezései az irányadóak...." 8./ Az alapító okirat VIII. fejezet 1-2.) pontjai a következők szerint módosulnak: "1.) Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv., valamint a Ptk. szabályai az irányadóak. 2.) A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: Nem jelölhető ki a társaság ügyvezetőjévé, a Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává: az alapító képviseletére jogosult személy, az, akivel szemben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv-ben, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn." Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, február Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László Ellenjegyezte:

11 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 24. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2012. (II.24.) Kgy. sz. A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések tárgyú /2012. ikt. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között december 15-én létrejött, és azóta többször módosított Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítását, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Fejlesztési Irodát, valamint a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

12 Közszolgáltatási szerződés VI. sz. módosítása.../2012. (II.24.) Kgy. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: , bankszámlaszám: , KSH statisztikai számjel: , képviseli: dr. Botka László ), mint a helyi személyszállítási feladat ellátásának felelőse (megbízó) és a Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8., adószám: , bankszámla szám: , képviseli: dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató), mint szolgáltató, a közöttük december 15-én létrejött, majd március 13-án, május 16-án, december 1-jén, július 7-én és október 14. napján módosított Közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 1./ A szerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul: A Szolgáltatót a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért költségtérítés illeti meg. Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a parkolási közszolgáltatás elvégzéséért havonta a szerződés XI. sz. mellékletében meghatározott költségátalányt kap. A tárgyév decemberére vonatkozó költségátalány december 31. napjáig kerül a Szolgáltató részére átutalásra. A költségátalány mértékét Felek minden évben újratárgyalják, legkésőbb tárgyév május 31. napjáig jelen szerződés rendelkezéseire figyelemmel. Szolgáltató a költségátalányról havonta, tárgyhó 10. napjáig (15. napos fizetési határidővel) a Megbízó felé számlát állít ki. A számla teljesítése átutalás útján történik. 2./ A szerződés 7.4. pontja az alábbiak szerint módosul: Szolgáltató a tárgyhónapban teljesített parkolási szolgáltatás várakozási díj bevételéről, valamint a befolyt (pénzügyileg teljesített) pótdíjbevételről a tárgyhónapot követő hó 13. napjáig adatszolgáltatást köteles küldeni a megbízó Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési- és a Közgazdasági Irodája részére. A Megbízó az adatszolgáltatás alapján a tárgyhónap várakozási díj- és pótdíjbevételéről az adatszolgáltatás beérkezését követő 5 napon belül számlát állít ki a Szolgáltató felé. Kivételt képez a január hónapban befolyt, éves parkolóbérletek értékesítése címén realizált bevétel, mely első alkalommal február hónapban a január hónapra eső nettó díjbevételek és pótdíjbevételek, valamint a további 11 hónapra jutó díjbevétel Áfa-ja összegében, a következő hónapokra a számviteli szabályok szerint a vonatkozó hónapokra arányosan kerül elszámolásra, és a Szolgáltató adatszolgáltatása alapján kiszámlázásra, majd pénzügyi rendezésre. A 7.2. pontban meghatározott költségszámlákat, illetve a 7.4. pontban meghatározott bevételi számlákat Felek a tárgyhónapot követő hó 30. napjáig egymás közt pénzügyileg rendezik, illetve kompenzálják.

13 3./ A szerződés 7.5. pontja az alábbiak szerint módosul: A parkolási rendszer üzemeltetésével összefüggésben felmerült tényleges költségekről és a havonta kiszámlázott költségátalányról Felek évente, legkésőbb a Szolgáltató éves beszámolójának elfogadásáig elszámolnak. A Szolgáltató az éves elszámoláskor elszámoló vagy különbözeti számlát készít a Megbízó felé az elszámolás Közgyűlés által történő elfogadását követő 15 napon belül. A számla teljesítése átutalás útján történik. 4./ A szerződés XI. sz. melléklete (parkolási közszolgáltatás költségtérítése) az alábbiak szerint módosul: A Szolgáltató havi parkolási költségátalánya január hónaptól kezdve eft+ ÁFA. A Szerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződés módosítást Szeged MJV Közgyűlése a.../2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, Szegedi Közlekedési Kft. képviseletében: dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató... Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: dr. Botka László

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/7611-71/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat 3 alapító

Részletesebben

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester 186 4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kiegészítő anyag készült. Szavazásra

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS ../2007. (II.16.) Kgy. sz. határozati javaslat 1. sz. melléklete EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztő és Médiaközpont Közhasznú Társaság (Cg.: 06-14-000019,

Részletesebben

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 1485-62/2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak 2012. évi prémiumfeladat

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Előterjesztő: Sadar Komp Kft. Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése a "PinceSzínház" Közhasznú Nonprofit Művészeti

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Iktatószám: 01/7611-34/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a 6 sz. napirendi ponthoz Melléklet: 3 határozati javaslat mellékletekkel, illetve

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 7-ei ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-ei ülésére Tárgy: Gazdasági társaságokkal kötött szerződések módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. június 30-i ülése 9. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Dr. Solymos László alpolgármester. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Dr. Solymos László alpolgármester. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/7611-20/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 db határozati javaslat

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE /2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 33-19/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának

Részletesebben

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011.

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011. Előterjesztő: Iktatószám: 1879-2/2011. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.)

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Ellátási szerződés módosítása Szigetszentmiklós Önkormányzatával

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. augusztus 30-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 6. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, május 19.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, május 19. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. között korábban megkötött üzemeltetési szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Iktatószám: 82985/2010. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 3901-3/2016. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására, továbbá a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződéseinek

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Iktatószám: 7611-53/2014. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Melléklet: 3 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság január 13-ai üléséről

HATÁROZAT KIVONAT. a Jogi és Ügyrendi Bizottság január 13-ai üléséről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága HATÁROZAT KIVONAT a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. január 13-ai üléséről 1/2010. (01.13.) JÜB határozat 6 igen szavazattal,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Tárgy: Javaslat a köznevelési feladatok ellátására feladat-ellátási szerződések megkötésére

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Tárgy: Javaslat a köznevelési feladatok ellátására feladat-ellátási szerződések megkötésére Előterjesztő: Szitka Péter Készítette: Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a köznevelési feladatok ellátására feladat-ellátási szerződések megkötésére Tisztelt Képviselő-testület! A helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

K i v o n a t. H a t á r o z a t

K i v o n a t. H a t á r o z a t 20.4. 4271-86/2011. (IV. 14.) JÜKB. sz.. megtárgyalta Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő által előterjesztett Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011. (III. 02.)

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére

J A V A S L A T. tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére J A V A S L A T tagi kölcsön nyújtására az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. részére Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózdi Vízmű Kft. Ózd, 2012.

Részletesebben

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására

Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 20-i ülésére 9851-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 20-i ülésére Tárgy Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft Vállalkozási szerződésének módosítása

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról

a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2011. (06. 23.) számú határozata a Pécsi Nemzeti Színház és a Bóbita Bábszínház nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakításáról 1. Pécs Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere Szám: 11139/2017. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Környéke Vízmű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyű l éshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyű l éshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/64/2019. Ügyintéző:

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

SQG. számú előterjesztés

SQG. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere SQG. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből.../2005. ( I. 28.) Kgy. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1.) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be Az alsóvárosi Mária szoborcsoport rekonstrukciójának

Részletesebben

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: 1485-128/2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Ikt.szám: 5273-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Térségi tejfeldolgozó kisüzem bérleti díjának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása Előterjesztő Dr. Botka László polgármester Iktató szám: 01/8694-12/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának m ó d o s í t á s á r a Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Távhő Kft. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 23-i ülésére 1598-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközössége

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben