Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében"

Átírás

1 Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából.

2 Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés... 7 II.1 Körkép az önkéntességrõl... 7 II.1.1 Definíció... 7 II.1.2 Európa... 8 II.1.3 Magyarország II.2 Módszer III. A kutatás eredményei III.1 Önkéntesek aránya, az önkéntes tevékenység kedvezményezettjei, jellemzõ tevékenységek III.2 Önkéntesek jellemzõi, indítékai III.3 A válaszadók véleménye a nonprofit szervezetekrõl III.4 Javaslatok a kutatási eredmények alapján IV. Felhasznált irodalom V. 1. számú Melléklet Kérdõív VI. 2. számú Melléklet Táblázatok VII. 3. számú Melléklet Táblázatok jegyzéke VIII. 4. számú Melléklet Ábrák jegyzéke

3 I. Vezetõi összefoglaló A KAI Consulting Kft decemberében kapott felkérését az Önkéntes Központ Alapítványtól egy a lakosság körében végzendõ online kutatásra az önkéntességrõl. A kérdõív összeállításakor igyekeztünk szem elõtt tartani az 1995-ben, illetve 2005-ben bonyolított két reprezentatív kutatás 1 módszereit, eredményeit, ugyanakkor kutatásunkban nem volt mód a reprezentatív adatgyûjtésre, sem a 2004-es kutatás teljes megismétlésre, így az akkor használt kérdõívet egyes pontokon átalakítottuk (ld. 1. sz. Melléklet). Az online kérdõív 2010 decemberétõl január végéig volt elérhetõ a válaszadók számára, ez alatt az idõ alatt 978 érvényes kitöltés történt. A kutatásról az ÖKA, valamint az önkéntes centrumok és önkéntes központok ben értesítették a regisztrált önkénteseket, így az elemszám és a kitöltõk jellemzõi miatt kutatásunkat egy olyan kutatásnak tekintjük, mely elsõsorban a szervezetekhez kötõdõ önkéntesek jellemzõinek, motivációjának vizsgálatára volt alkalmas. Kutatásunk során az önkéntességet a legtágabb definíciós értelemben vizsgáltuk (önkéntes az, aki harmadik személy javára önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül segítséget nyújtott). A kis elemszám miatt azonban nem elemeztük azok válaszait, akik csak ismeretségi körükben, vagy csak e körön kívül végeztek önkéntes tevékenységet 2010-ben, valamint egy-egy kérdés kivételével azok válaszait sem elemeztük, akik egyáltalán nem végeztek önkéntes tevékenységet 2010-ben. Kis kutatásunk során tehát a 2004-es reprezentatív felméréshez hasonlóan a legtágabb értelemben vettük az önkéntességet, vagyis a családi és baráti körön belül vagy e körön kívül önkéntes tevékenységet végzõket tekintjük összességében önkéntesnek. Válaszadóink 88%-a mindkét formában végzett önkéntes tevékenységet 2010-ben. Kutatásunk eredménye, hogy az önkéntesek 66%-a rendszeresen végez ilyen jellegû tevékenységet, többségük heti, havi rendszerességgel. Az önkéntes tevékenység havi átlagban 1-10 óra között mozog az önkéntesek majdnem felénél, azonban 30 óránál több önkéntes tevékenységrõl havonta senki nem számolt be. A formális, szervezetekhez köthetõ (41%) és az informális, magánszemélyekhez köthetõ támogatás (40%) hasonló arányban jellemzi az önkénteseket, de összességében a szervezeteken kívüli önkéntesség meghaladja a szervezetek támogatását. Ebbõl azt a következtetést vonjuk le, hogy az utóbbi években valószínûleg nem csökkent az önkéntes tevékenységet vállalók aránya a teljes lakosság körében. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy sem az önkéntes központok, centrumok, sem a közvetlen fogadó szervezetek nem rendelkeznek pontos információkkal az önkéntesek számáról, s a legutóbbi 2008-as reprezentatív kutatás 2 az önkéntesek számának csökkenésérõl számol be a szervezeteknek végzett önkéntes munka tekintetében. 1 Czakó Á., Harsányi L., Kuti É., Vajda Á., Lakossági adományok és önkéntes munka, Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1995., ill. Czike K., Kuti É., Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció, Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest, Bartal A., Kmetty Z., A magyar önkéntesek motivációjának vizsgálata és a magyar Önkéntesmotivációs Kérdõív (MÖMK) sztenderdizálásának eredményei, Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Fõosztálya, Budapest,

4 Vizsgálatunk alapján az önkéntesek elsõsorban az egészségügy, a kultúra, a sport és az oktatás területén jeleskednek, mint ahogy a korábbi kutatásokban is ezek voltak a legnépszerûbb területek. Ugyanakkor a 2004-es kutatáshoz képest még inkább elõtérbe került a magánszemélyeknek nyújtott támogatás a szervezetek támogatásával szemben, melyben valószínûleg a gazdasági válság és a különféle természeti katasztrófák is szerepet játszanak. A szívesen végzett tevékenységek között a gyermekekhez kötõdõ tevékenység mellett magánszemélyek segítése, rendezvény és programszervezés, valamint az oktatás illetve az adminisztráció szerepel az elsõ 5 helyen. A szívesen támogatott csoportok elsõsorban a gyermekek, az idõsek és a fogyatékos emberek. A legtöbb önkéntes úgy gondolja, hogy támogatása leginkább a közösség érdekét szolgálta. Kutatásunk alapján az eddigi reprezentatív kutatásokhoz képest a válaszadó önkéntesek legfontosabb jellemzõi az alábbiak (a táblázatban nem szerepel a 2008-as kutatás, mert az nem az általunk használt tágabb önkéntes definícióval dolgozott): Társadalomstatisztikai jellemzõk Nem fõként férfi fõként férfi fõként nõ Életkor Családi állapot házas házas vagy hajadon/nõtlen házas vagy hajadon/nõtlen Iskolai végzettség felsõfokú középiskolai, felsõfokú felsõfokú Foglalkozás vezetõ, beosztott beosztott értelmiségi beosztott értelmiségi értelmiségi Vallásosság minden harmadik önkéntes minden második önkéntes 65% Az önkéntes tevékenységet végzõk túlnyomó többsége, 80%-a nõ, õk azok, akik célcsoport, ügyfél közeli önkéntes munkát végeznek, szemben a férfiakra inkább jellemzõ kuratóriumi tagsággal, civil szervezetekben vezetõ pozíció betöltésével. A legtöbb válaszadó inkább a fiatalabb felnõtt korosztályból került ki, ez valószínûleg az online kitöltési lehetõségbõl is adódik, ugyanakkor több kérdés elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy válaszadóink többsége valószínûleg inkább az új típusú, tudásra, tapasztalatra szert tenni akaró önkéntesekhez tartozik. Ezt támasztja alá, hogy bár a 2004-es kutatáshoz hasonlóan az önkéntes tevékenység legfontosabb motivációja a cselekedet által kiváltott jó érzés, azonban a jelen kutatásban válaszadó önkéntesek egyértelmûen az új típusú önkéntességhez kapcsolódó motivációkat jelöltek meg, mint a tapasztalatszerzés, kihívás, szakmai fejlõdés. A motiváció tekintetében jelentõs eltérést találtunk a 2004-es és a 2008-as önkéntes kutatásokhoz képest is. Úgy tûnik, hogy a közösség szolgálata, a szolidaritás értéke mellett mind nagyobb arányban játszanak szerepet az egyéni, személyiségfejlõdéshez kapcsolódó elõnyök az önkéntes tevékenységekben. Azok, akik nem adományoznak, és nem végeznek önkéntes munkát, azok leginkább maguk is támogatásra szorulnak, vagy nem bíznak a közvetítõ szervezetekben. Azok az önkéntesek, akik szintén válaszoltak erre a kérdésre, leginkább az önkéntes szervezetek felelõsségének tekintik az önkéntes tevékenység és az adományozás ösztönzését, kritikát fogalmazva meg a szervezettség és az átláthatóság szempontjából. Az önkéntesek többsége nagy jelentõséget tulajdonít a civil szektornak az állammal szemben a társadalmi problémák megoldásában. Sokkal bizonytalanabb annak a megítélése, hogy az adományozás a rászorultakat milyen mértékben segíti, ennek 3

5 magyarázata valószínûleg a napjainkban folyamatosan tapasztalható társadalmi feszültségekben (magas munkanélküliség, sok segélyezett, a szegénység etnicizálása, stb.) rejlik, sokan az önkéntesek között magukat is rászorulónak érzik valamilyen (fõleg anyagi) értelemben. Az önkéntesség megítélésével kapcsolatos eredmények arra engednek következtetni, hogy a válaszadók többsége felismerte, az önkéntes tevékenység magára az önkéntesre legalább akkora hatással van, mint a támogatott rászorulókra. Az önkéntesek között felülreprezentáltak azok, akik információikat az önkéntességrõl és a civil szervezetek tevékenységérõl közvetlenül a szervezetektõl kapják, emellett a 2004-es kutatáshoz képest a tájékozódásban egyértelmûen elõre tört az Internet. Csak a válaszadók körülbelül fele ismeri a megrendelõ Önkéntes Központ Alapítványt és még kevesebben ismerik az önkéntes törvényt. Az önkéntes központok és centrumok, valamint a törvény hasznosságát is csak közepesnél valamivel jobbnak értékelik a válaszadók. Úgy tûnik, hogy a TÁMOP-os programban tervezett fejlesztési és tájékoztatási tevékenységek nagyon is ráférnek a hazai önkéntességre. A kutatás eredményei alapján az önkéntesség fejlesztésében a legfontosabbnak a sokszínûbb önkéntes programok biztosítását tartják, majd a munkaidõ kedvezmény biztosítását követõen felkészültebb fogadó szervezeteket szeretnének az önkéntesek. Ugyanakkor a válaszadók az önkéntességgel kapcsolatos szemléletformálást, a társadalmi megbecsültség növelését fontosnak tartják a lakosság és a fogadó szervezetek körében is, de ugyanúgy az önkéntes tevékenységért járó személyes elismerést, dicséretet is igénylik. Többen javasolják, hogy már gyermekkorban nagyobb hangsúly helyezõdjön az önkéntes tevékenységek lehetõségeinek megismertetésére az óvodákban, iskolákban. Az önkéntességgel kapcsolatos információk minél szélesebb körbe való eljuttatása, az önkéntesség elõnyeinek megismertetése is kiemelt szempont, különösen az Önkéntesség éve kapcsán. Megjelenik még az állami elismerés, ösztönzés pl. adókedvezmény formájában, illetve a munkanélküliek nagyobb arányú bevonása helyi programokba, projektekbe. Összességében kutatásunk alapján úgy látjuk, hogy a hazai önkéntesség fejlesztendõ, fejleszthetõ a fiatalok és az idõsek, vagyis a nem aktív korúak körében, valamint szerepet játszhat a munkanélküliek munkaerõpiacra való visszaintegrálásában, értelmes, értékteremtõ elfoglaltság nyújtásában mindhárom csoport számára. Úgy tûnik, hogy (a 2004-es és 2008-as kutatás eredményeihez hasonlóan) az önkéntesség a magasabb képzettségûek, a tanulók és aktív keresõk körében népszerû, a hátrányos helyzetû vagy kisebbségi csoportok csak a segítség címzettjei. Úgy gondoljuk, hogy a helyi közösségekben az öntevékeny akciók jelentõsen elõre mozdíthatják a helyiek életminõségét, fejleszthetik a résztvevõk kapcsolatrendszerét, társadalmi beágyazottságukat, így ezeknek az akcióknak, illetve a hátrányos helyzetû csoportok önkéntes tevékenységbe való bekapcsolódásának ösztönzése kiemelten fejlesztendõ terület. Látható, hogy a szolidaritás, a közösségi érdekek mellett egyre nagyobb teret nyernek az egyéni érdekek az önkéntességben, mely elsõsorban a fiatalabb korosztályhoz köthetõ. Az õ elvárásaik mentén is szükséges, hogy az önkéntes menedzsmenttel és önkéntesek fogadásával foglalkozó szervezetek tevékenységeiket egyre inkább professzionális szintre emeljék, melyet csak alátámaszt az e szervezetek körében végzett vizsgálatunk, miszerint a szervezetek többsége még nem végez célzott kiválasztást, nem tart képzést, felkészítést az önkénteseknek, 4

6 nem köt pontos megállapodást a bevontakkal és nem értékeli rendszeresen az önkéntes munkát. Mindezek fejlesztése nagyban segítené az önkéntesek hatékonyabbb munkavégzését, illetve az önkéntesek megtartását. Fontos fejlesztési szempont, hogy szervezettebb önkéntes programokat, felkészültebb szervezeteket találunk Budapesten és a megyszékhelyekhez kötõden, de a perifériális területeken nagy elmaradás tapasztalható az önkéntesség szervezettségében. Javaslatainkat a kormányzat számára, az önkéntesség fejlesztését célzó TÁMOP-os támogatásban részesülõ szervezetek számára és az ország szerte önkéntesek illetve adományokat fogadó szervezetek számára is összegyûjtöttük. Kormányzat Önkéntes centrumok hálózata Fogadó, Fejlesztési javaslatok Az önkéntes menedzsmenttel, önkéntesek fogadásával foglalkozó szervezetek további támogatása a folyamatos szervezetfejlesztésben, kapacitásbõvítésben hazai és uniós pályázati programok segítségével Önkéntes szervezetek országos lefedettségének ösztönzése, megteremtése különösen a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben, a megyeszékhelyektõl távol esõ perifériális területeken A nem aktív korúak közül a gyermekek és fiatalok önkéntes tevékenységének támogatása az óvodai, iskolai oktatás-nevelés területén hasonló kezdeményezésekkel, mint pl. érettségi követelménnyé tenni az önkéntes munkát A hátrányos helyzetû csoportok önkéntes munkába való bevonásának ösztönzése pl. azzal, hogy a támogatott programok megvalósítási helye hátrányos helyzetû település, a program célja a hátrányos helyzetûek segítése vagy a támogatott program kötelezõ eleme az õ részvételük Az önkéntes tevékenység elõnyeinek, lehetõségeinek hangsúlyozása a kommunikációs kampányokban a Nemzeti Program munkatervével összhangban Az önkéntesség ösztönzése, terjesztése az állami vagy önkormányzati intézményekben A fogadó szervezetek folyamatos kapacitásbõvítése tájékoztatással, képzéssel (pl. információs anyagok, tanulmányok, saját fejlesztésû tananyagok, mintadokumentumok, jó gyakorlatok terjesztése) Rendszeres és módszeres adatgyûjtés az önkéntesek számáról, jellemzõirõl, preferenciáiról valamint az önkéntes programokról Együttmûködések generálása és erõsítése az állami és a vállalkozói szektorral, a vállalati önkéntesség népszerûsítése A perifériális, megyeszékhelytõl távol esõ területek önkéntességbe való bevonásának ösztönzése A fogadó szervezetek szemléletformálása, az önkéntesség szervezeti és gazdasági elõnyeinek megismertetésével Az önkéntesek tudatos kiválasztásának, felkészítésének, 5

7 adományozó szervezetek feladataik meghatározásának, munkájuk értékelésének folyamatos fejlesztése Helyi, kistelepülési aktivitás növelése, helyi együttmûködések megerõsítése az önkormányzattal, intézményekkel Minél sokszínûbb programok, lehetõségek szervezése, biztosítása az önkéntesek, adományozók számára Pontos, naprakész információk nyújtása az önkéntes programokról, lehetõségekrõl pl. az Internet és a Social Media Marketing (közösségi oldalak, fórumok, blogok) nyújtotta, többnyire ingyenes lehetõségek kiaknázásával A szervezet által végzett tevékenységekrõl, adományok osztásáról átlátható, naprakész információk nyújtása a jó gyakorlatok terjesztésének, illetve az önkéntes tevékenységet vállalók, adományozók bizalmának elnyerése, növelése érdekében A gyermekek, nem aktív korú fiatalok, a nyugdíjas idõsek, valamint a hátrányos helyzetû emberek minél szélesebb körben való bevonása az önkéntes tevékenységekbe, programokba, akciókba 6

8 II. Bevezetés 2001-et az ENSZ az önkéntesség nemzetközi évének nyilvánította ben az európai intézmények ismételten szeretnék felhívni a figyelmet erre az Európa-szerte milliókat megmozgató tevékenységre, ezért az Európai Unióban a Bizottság javaslatára a Tanács a évet Az aktív polgárságot elõmozdító önkéntes tevékenységek európai évének nyilvánította. A kutatás megrendelõje, az Önkéntes Központ Alapítvány TÁMOP 5.5.2/09/ azonosítószámú projektje keretében nagy hangsúlyt fektet az Önkéntesek évéhez kapcsolódó tevékenységekre. A tematikus év és a kutatás szempontjából is érdemes röviden áttekintenünk az önkéntességre vonatkozó fogalmakat és a legfontosabb hazai, valamint európai adatokat. II.1 Körkép az önkéntességrõl II.1.1 Definíció Magyarországon az önkéntes tevékenységet törvény szabályozza, mely október 1- jén lépett hatályba (A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló évi LXXXVIII. törvény, rövidítve Köt.). A törvény célja, hogy a közérdekû önkéntes tevékenységet, mint jogviszonyt szabályozza és intézményesítse a magyar jogrendszerben. A Köt. alapján vezetett hatósági nyilvántartás tartalmazza azon szervezetek adatait, akik e törvény hatálya alatt foglalkoztatnak önkénteseket. A nyilvántartásba történõ bejelentkezés egyetlen szervezet számára sem kötelezõ, azonban ha az önkénteseket fogadó szervezetek élni kívánnak a jogszabályban biztosított kedvezményekkel pl. bizonyos adómentes juttatások akkor számukra a regisztráció kötelezõ. Jelenleg kb szervezet van regisztrálva. A Köt. nem definiálja az önkéntest, mint fogalmat, hanem az alábbiakat fogalmazza meg: 1. (1) A törvény hatálya a) a 3. (1) bekezdése szerinti természetes személynél, jogi személynél, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságnál és egyéni cégnél (a továbbiakban: fogadó szervezet) Magyarországon végzett, b) a magyar állampolgár által a 3. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti fogadó szervezetnél a Magyar Köztársaság területén kívül (a továbbiakban: külföld) végzett közérdekû önkéntes tevékenységre terjed ki. (2) A törvény hatálya nem terjed ki a) az önkéntes véradásra, b) az önkéntes, illetve létesítményi tûzoltóként végzett tevékenységre, c) a polgári természetõrként végzett tevékenységre. 2. (1) Közérdekû önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. -ban meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha a) a személy a tevékenységet maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára végzi, 7

9 b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerõs bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári jogi jogviszonyban, társadalmi szervezet, illetve egyház tagjaként, alapítvány, közalapítvány kezelõ szervének tagjaként vagy egyházi személyként. A törvény értelmében önkéntesnek tekintjük azt tehát, aki a fogadó szervezetnél közérdekû tevékenységét anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. A törvény nem érinti a személyeknél végzett önkéntes tevékenységet, vagy a törvényben fel nem sorolt szervezeteket ben az ENSZ, az Önkéntesek Nemzetközi Éve alkalmából kibocsátott egy dekrétumot az önkéntesség alapvetõ kritériumait és jellemzõit illetõen, melyek alapján e tevékenység jellemzõi az alábbiak: önkéntes, azaz a személy belsõ indíttatásából, szabad akaratából végzi a tevékenységet, tehát a nem-kötelezõ elv esszenciális feltétel. Az önkéntes munkát nem anyagi ellenszolgáltatásért végzik, de a kiadások megtérítése, vagy jelképes fizetség megengedhetõ. A tevékenységet nem elsõsorban a pénz vagy a megélhetés biztosítása motiválja. Az önkéntesség más személy vagy a társadalom hasznára irányul azaz a tevékenység valamilyen közjószág elõállítását szolgálja, bár köztudott, hogy az önkéntesség jelentõs haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. E fenti három kritérium esetenként azzal is kiegészül, hogy az önkéntességnek szervezett keretek között kell folynia, ez a kritérium azonban az önkéntes vizsgálatokban jelentõs eltérést eredményezhet, ugyanis a formális szervezeteknek végzett önkéntes tevékenységnél nagyobb arányban végeznek az emberek informális szervezeteken kívüli önkéntes tevékenységeket. II.1.2 Európa Az 1993-ban indult Johns Hopkins Nonprofit Összehasonlító Kutatási Program eredményei elõször csak a fejlett országokban a nonprofit szektor gazdasági súlyának növekedésérõl számoltak be, majd 10 év után a 35 vizsgált országban végzett kutatás zárásakor már az önkéntesség és a civil szervezõdések ugrásszerû növekedését regisztrálva egyenesen globális egyesületi forradalomról számol be. A szerzõk az önkéntességet a legtágabb definíciós bázis alapján értelmezték, azaz a formális és az informális önkéntesek számát egybe vették. 3 Összességében elmondható, hogy az Európai Unió 15 év feletti lakosságának 22-23% kapcsolódik be önkéntes tevékenységekbe, az európai és nemzetközi kutatások általában magasabb arányokat mutatnak ki, mint az egyes nemzeti tanulmányok. 4 Az önkéntesség területén az egyes országok eltérõen fejlõdnek, de összességében az elmúlt 10 évben az önkéntesek száma növekszik. Számos országban a gazdasági válság nagy hatást tett az önkéntességre és több olyan ország is van, ahol ez az önkéntességben való részvételt még inkább növelte (pl. Hollandia, Írország). Más területeken (pl. Olaszország, Lettország, 3 Bartal Anna Mária, Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzõi a évi Európai Érték Vizsgálat tükrében avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínûseggel boldogabb és elégedettebb?, Volunteering in the European Union, Educational, Audiovisual & Culture Executive Agency, Final Report by GFK, 2010,

10 Litvánia, Észtország) a válság visszaesést hozott az önkéntességben is. 5 Az önkéntesség jövõjével kapcsolatban többféle vélemény is van, tendenciózusan a tevékenység jellemzõit illetõen az európai dokumentumok azt sugallják, hogy az emberek egyre inkább a rövidebb idõtartamú és projekt-alapon mûködõ, adott programhoz kötõdõ tevékenységben vesznek részt inkább Táblázat: Lakossági részvétel önkéntes tevékenységben az Európai Unió tagállamaiban Részvételi arány Nemzeti tanulmányok* Eurobarométer (2006) Nagyon magas (> 40%) Magas (30%-39%) Közepes (20%-29%) Viszonylag alacsony (10%-19%) Alacsony (< 10%) Ausztria, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság Dánia, Finnország, Németország, Luxemburg Észtország, Franciaország, Lettország Belgium, Ciprus, Csehország, Írország, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Spanyolország Bulgária, Görögország, Olaszország, Litvánia Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Írország, Luxemburg, Hollandia, Svédország Belgium, Csehország, Franciaország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia Ciprus, Észtország, Málta, Lettország, Egyesült Királyság Bulgária, Görögország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország Európai Érték Tanulmány (1999/2000) Hollandia, Szlovákia, Svédország, Egyesült Királyság** Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Görögország, Luxemburg Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lettország, Málta, Szlovénia Észtország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Spanyolország Forrás: Volunteering in the European Union oldal, nemzeti kutatások alapján *Magyarország nem szerepel ebben az összehasonlításban, mert eltérõ adatokat találunk a formális önkéntesség esetében (aránya 5,5% a civil szervezetek önkéntes adatszolgáltatása alapján), illetve a formális és nem formális önkéntesség együttes vizsgálata során (aránya 40% a teljes lakosság körében reprezentatív vizsgálat alapján). Többségben vannak azok az országok, ahol több férfi vesz részt önkéntes tevékenységben, mint nõ. Sokkal több férfi vesz részt a sporthoz kötõdõ szervezetek munkájában illetve programokban, míg szignifikánsan több nõ vesz részt a szociális és egészségügyi területhez köthetõ önkéntes tevékenységekben. 7 A legtöbb országban a év közöttiek csoportjában a legnagyobb az önkéntesek száma. 8 A nemzeti tanulmányok 20 országban egybehangzóan megállapítják, hogy a magasabb iskolázottsággal rendelkezõk szívesebben vesznek részt önkéntes tevékenységben, kivéve Olaszországot, ahol az önkéntesek jelentõs része nem rendelkezik iskolai végzettséggel, vagy alacsony képzettségû. 9 5 Volunteering in the European Union, Volunteering in the European Union, Volunteering in the European Union, Volunteering in the European Union, Volunteering in the European Union,

11 2. Táblázat: Önkéntesek nemek szerinti megoszlása az Európai Unió tagállamaiban Tendencia Országok Nõi önkéntesek nagyobb száma Bulgária, Csehország, Málta, Szlovákia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak Írország, Skócia) Férfi önkéntesek nagyobb száma Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Portugália, Szlovénia, Svédország Egyenlõ részvétel férfiak és nõk között Ciprus, Észtország, Finnország, Írország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Románia Nincs vagy ellentétes információ Görögország, Lettország, Spanyolország Forrás: Volunteering in the European Union 69.oldal, nemzeti kutatások alapján 3. Táblázat: Az önkéntesek kor szerinti megoszlása az Európai Unió tagállamaiban Tendencia Országok Fiatal emberek és fiatal felnõttek legaktívabbak az Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, önkéntességben (15-30 év) Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország Felnõttek a legaktívabbak (30-50 év) Belgium, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Magyarország, Portugália, Svédország Önkéntesség viszonylag magas szintje minden Ausztria, Franciaország, Németország, Írország, korcsoporton keresztül Olaszország, Hollandia, Egyesült Királyság Idõsebb emberek növekvõ részvétele Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország Forrás: Volunteering in the European Union 71.oldal, nemzeti kutatások alapján Az önkéntes tevékenységek az alábbi területekre koncentrálódnak leginkább: Sport Egészségügy, szociális terület Vallási szervezetek Kultúra Szabadidõ, pihenés Oktatás ország adatai alapján az önkéntesek leginkább adminisztratív feladatokban, a többi emberrel való közvetlen kapcsolatban, önkéntes tevékenységek elõkészítésében és szervezésében, vezetõi és koordinációs feladatokban, kampányokban és lobby tevékenységben, valamint rendezvények szervezésében vesznek részt. 11 II.1.3 Magyarország Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal 1995 óta gyûjt adatokat a nonprofit szervezetekhez kapcsolódó önkéntesek számáról a szervezetek önbevallása alapján. Az önkéntesek száma azóta és fõ között mozgott, visszaesés volt tapasztalható az ezredforduló utáni pár évben, majd 2007-ben ismét emelkedett az önkéntesek száma fõre. Az elmúlt 5 évben a szervezetekhez kötõdõ önkéntesek száma kiegyenlítõdni látszik. (1. ábra) 10 Volunteering in the European Union, Volunteering in the European Union,

12 1. ábra Nonprofit szervezetek önkénteseinek száma, Forrás: KSH 1993-ban, majd 2004-ben végeztek olyan reprezentatív kutatást az önkéntességgel kapcsolatban, ahol a szervezeti önkéntesség mellett a magánszemélyek körében végzett önkéntes tevékenységet is vizsgálták. 12 Mindkét kutatás alapját az önkéntesség legtágabb értelmezése jelentette, önkéntes munkának tekintetve minden, a közvetlen hozzátartozókon kívüli segítést (természetbeni vagy pénzadományozást is) ban a magánszemélyeket és szervezeteket önkéntes munkával segítõk összes száma fõ volt (a 18 éven felüli népesség közel 17%-a), míg 2004-ben ez a szám megduplázódott fõre (a 14 éven felüli népesség 40%-ára) ban az önkéntesek munkavégzése az egyházi-vallási tevékenységekhez, a kultúrához és a szociális területhez kapcsolódott, 2004-ben az egyházi-vallási tevékenységek szerepeltek az elsõ helyen, de ezt a sportszabadidõs, az egészségügyi ellátás, szociális tevékenység, valamint a kulturális terület követték. 4. Táblázat: A tipikus magyar önkéntes társadalom statisztikai jellemzõi az 1993-as és 2004-es önkéntes munka felmérések alapján Társadalomstatisztikai jellemzõk Nem fõként férfi fõként férfi Életkor Családi állapot Házas házas vagy hajadon/nõtlen Gyermekek száma leginkább 2-3 leginkább 1-3 Iskolai végzettség Felsõfokú középiskolai, felsõfokú Foglalkozás vezetõ, beosztott értelmiségi beosztott értelmiségi Település község, fõváros község, fõváros Vallásosság minden harmadik önkéntes minden második önkéntes Forrás: Czakó, Harsányi, Kuti, Vajda illetve Czike, Kuti, alapján, Bartal Anna Mária, Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzõi a évi Európai érték vizsgálat tükrében, 6. A legfrissebb reprezentatív adatok az Európai Érték Vizsgálat 2008-as eredményei. A vizsgált népesség 10,8%-a, fõ (közülük férfi és nõ) végzett ban szervezetek számára önkéntes munkát. Az adatfelvétel és korábbi EVS (European 12 Czakó Á., Harsányi L., Kuti É., Vajda Á., Lakossági adományok és önkéntes munka, Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, illetve Czike, K., Kuti É., Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek, Gyorsjelentés a 2004-es felmérés eredményeirõl, Budapest, Önkéntes Központ Alapítvány,

13 Value Study) eredmények alapján megállapítható, hogy az önkéntesek aránya csökkent a népességben, hiszen 1991-ben még a 18 évnél idõsebb népesség 16,4 százaléka, 1999-ben pedig 14,8 százaléka mondta azt, hogy végzett önkéntes munkát. az önkéntesség értelmezése minta Önkéntesek száma 5. Táblázat: A hazai önkéntes-vizsgálatok jellemzõi az 1990-es évektõl 1995-tõl Központi Statisztikai Hivatal Czakó et al Czike-Kuti EVS legszûkebb Tág legtágabb köztes csak a jogi formával rendelkezõ szervezetek önbevallása alapján fõ (2007) a népesség 5%-a magánszemélyeknek és szervezeteknek önkéntes munkát végzõ 18 éven felüli népesség véletlenszerû megkérdezés alapján fõ a felnõtt népesség 17%- a magán-személyeknek és szervezeteknek önkéntes munkát végzõ 14 éven felüli népesség véletlenszerû megkérdezés alapján fõ a 14 éven felüli népesség 40%-a jogi és nem jogi formával rendelkezõ szervezeteknek önkéntes munkát végzõ 18 éven felüli népesség reprezentatív megkérdezés alapján fõ a felnõtt népesség 11%-a Forrás: Bartal Anna Mária, Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzõi a évi Európai érték vizsgálat tükrében, 8. II.2 Módszer A KAI Consulting Kft decemberében kapott felkérését az Önkéntes Központ Alapítványtól egy a lakosság körében végzendõ online kutatásra az önkéntességrõl 13. A kérdõív összeállításakor igyekeztünk szem elõtt tartani az 1995-ben, illetve 2005-ben bonyolított két reprezentatív kutatás módszereit, eredményeit, ugyanakkor kutatásunkban nem volt mód a reprezentatív adatgyûjtésre, sem a 2004-es kutatás teljes megismétlésére, így az akkor használt kérdõívet egyes pontokon átalakítottuk (ld. 1. számú Melléklet). Az online kérdõív 2010 decemberétõl február végéig volt elérhetõ a válaszadók számára, ez alatt az idõ alatt 978 érvényes kitöltés történt. A kutatásról az ÖKA, valamint az önkéntes centrumok és önkéntes központok ben értesítették a regisztrált önkénteseket, így az elemszám és a kitöltõk jellemzõi miatt kutatásunkat olyan kutatásnak tekintjük, mely elsõsorban a szervezetekhez kötõdõ önkéntesek jellemzõinek, motivációjának vizsgálatára volt alkalmas. Kutatásunk során az önkéntességet a legtágabb értelemben vizsgáltuk, a kis elemszám miatt nem elemeztük azok válaszait, akik csak ismeretségi körükben, vagy csak e körön kívül végeztek önkéntes tevékenységet 2010-ben, valamint egy- 13 Kutatásunkat a Google Dokumentumok rendszeren keresztül tettük elérhetõvé a megkérdezettek számára. Az adatgyûjtést és feldolgozást egyaránt nehezítette, hogy a rendszer nem tett lehetõvé bonyolultabb programozást, így pl. a válaszadók minden kérdés esetén többféle válaszlehetõséget is bejelölhettek, illetve bármennyi kérdést kihagyhattak és továbbhaladhattak a kérdõívben. Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre a nehézségekre, egyrészt hangsúlyozva azt, hogy kutatásunk nem reprezentatív és készítésekor nem álltak rendelkezésre profi adatszûrési, adattisztítási és adatelemezési szoftverek, másrészt figyelmeztetve azokat, akik ezzel a rendszerrel tervezik kutatások lebonyolítását. 12

14 egy kérdés kivételével azok válaszait sem elemeztük, akik egyáltalán nem végeztek önkéntes tevékenységet 2010-ben. (ld. 2. ábra) III. A kutatás eredményei III.1 Önkéntesek aránya, az önkéntes tevékenység kedvezményezettjei, jellemzõ tevékenységek Kutatásunk során a 2004-es reprezentatív felméréshez hasonlóan a legtágabb értelemben definiáltuk az önkéntességet, vagyis a családi és baráti körön belül valamint e körön kívül is önkéntes tevékenységet végzõket tekintjük önkéntesnek. (A 14 éven felüli népesség ( fõ) több mint 36%-a ( fõ) a családi, baráti körön belül is segít, és azon kívül is végez önkéntes tevékenységet 14 ). 2. ábra Önkéntesek aránya az önkéntesség különbözõ értelmezései szerint, % 4% 2% 88% Önkéntesek mindkét formában Csak szélesebb körben önkéntes Csak ismerõsök körében önkéntes Nem önkéntes A válaszadók 94%-a jelezte, hogy rokonainak, barátainak, szomszédjának segített, míg 92%-uk e körön kívül segített önkéntes tevékenységgel. (6., 7. táblázat) 6. Táblázat: Önkéntes tevékenység rokonok, barátok, szomszédok körében, 2010 Esetszám Százalék Igen ,27% Nem 33 3,37% Nem tudom 21 2,15% Nem kívánok válaszolni 2 0,20% 14 Czike K.,Kuti É., Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció, Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, Budapest, 2006,

15 7. Táblázat: Önkéntes tevékenység rokonok, barátok, szomszédok körén kívül, 2010 Esetszám Százalék Igen ,33% Nem 75 7,67% 3. ábra Önkéntes tevékenység kedvezményezettjei, % 3% 41% 17% 23% Szervezetek Olyan ismerõsök, akik nem rokonai, és nem barátai Ismeretlen magánszemélyek Lakóközösség, települési közösség Nincs válasz 4. ábra Önkéntes tevékenységgel támogatott szervezetek jellege, % 29% 56% Egyesület, alapítvány, vagy más szervezet (kör, klub, szövetség, kamara, stb.) Önkormányzati óvoda, iskola, egyéb állami oktatási, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, kulturális intézmény Egyházi, vagy vallási szervezet A formális, szervezetekhez kötõdõ önkéntes tevékenység szinte azonos arányban van a magánszemélyekhez köthetõ tevékenységekkel. (3. ábra) Úgy tûnik, hogy a 2004-es kutatáshoz hasonlóan azok, akik ismeretségi körükben végeznek ilyen jellegû tevékenységet, azok e körön kívül is önkénteskednek, vagyis az önkéntes tevékenység egyértelmûen értékvezérelt. Összességében a szervezeteken kívüli önkéntesség meghaladja a szervezetek támogatását (56-41%). Bár ahogy azt a Körkép az önkéntességrõl címû fejezetben bemutattuk, a 2008-as EVS kutatás szerint az önkéntesek száma csökkent az elmúlt években, de az általunk használt legtágabb értelmezéssel dolgozva szinte biztos, hogy ez a megállapítás nem állja meg a helyét. Nemzetközi összehasonlításban Magyarországon mérsékelten növekszik az önkéntesek száma a 2004-es adatok alapján. Az önkéntes tevékenységgel támogatott szervezetek körében valószínûleg a klasszikus civil szervezetek vannak többségben, de továbbra is nagy potenciált jelent az önkormányzati, állami fenntartású intézmények támogatása, melyet még fejleszteni érdemes (4. ábra). A 2004-es kutatással szemben az egyházhoz kötõdõ tevékenységek nem jellemzõek a válaszadókra, ennek oka valószínûleg az, hogy többségben vannak az önkéntes 14

16 centrumokhoz, központokhoz kötõdõk. Elõkelõ helyen szerepel azonban az egészségügy, a kultúra, a sport és az oktatás, mint ahogy a korábbi kutatásokban is (8. táblázat). 8. Táblázat: Önkéntes tevékenység jelleg (több válasz is lehetséges volt), 2010 Válaszok Esetszám Százalék Egészségügyi ellátás, szociális gondoskodás ,06% Kultúra, mûvészetek, hagyományõrzés ,58% Sport, pihenés, szabadidõs tevékenységek ,10% Oktatás, tudományos kutatás ,83% Környezet- és állatvédelem ,88% Egyházi, vallási tevékenység 120 6,34% Határon túli magyarok támogatása 74 3,91% Nincs válasz 65 3,43% Nemzetközi kapcsolatok, EU 64 3,38% Állampolgári jogok védelme, kisebbségvédelem 59 3,12% Településfejlesztés, regionális fejlesztés 57 3,01% Szakmai, gazdasági, munkavállalói és munkáltatói érdekképviselet 39 2,06% Közbiztonság védelme, polgárõrség, tûzoltás, bûnmegelõzés, áldozatvédelem 34 1,80% Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, regionális fejlesztés 29 1,53% Politikai tevékenység 28 1,48% Egyéb 28 1,48% A 2004-es kutatási eredményekhez képest, ahol az elsõ három legnépszerûbb forma a lakóhelyen, az oktatási, egészségügyi, szociális és mûvészeti intézményben történõ segítés és a gondoskodás, rászoruló befogadása volt, kismértékû eltérést tapasztalhatunk abban, hogy elsõ helyre itt a magánszemély segítése illetve a szervezetek segítése került a lakóhelyen végzett önkéntes tevékenység mellé (5. ábra) ban a KSH adatai szerint a szervezetek valamivel több, mint felében tevékenykedett önkéntes, akiknek a támogatása az egyesületek és alapítványok, vagyis a klasszikus civil szervezetek esetében volt döntõ. Legtöbben a szabadidõ, hobbi, a szociális ellátás, a kultúra, és a sport területén dolgozó civil szervezeteket segítették (ld. 2. sz. Melléklet). 15 Nemzetközi összehasonlításra a formális és nem formális önkéntes kérdésében nincs igazán mód, mert az egyes nemzeti és nemzetközi kutatások is eltérõ definícióval és módszerekkel dolgoznak. Azonban nemzetközileg és Magyarországon is folyamatosan nõ azoknak a szervezeteknek a száma, akik fogadnak önkénteseket. Kutatásunk eredménye, hogy a válaszadók többsége rendszeresen végez önkéntes tevékenységet, jellemzõen havonta vagy heti rendszerességgel (9. táblázat). A 2004-es kutatáshoz képest kevesebb azoknak az aránya, akik csak alkalmanként (2004: 44,6%) és magasabb azoknak az aránya, akik csak egy-két rendkívüli alkalommal végeztek ilyen tevékenységet 2010-ben (2004: 6,6%), valamint sokkal magasabb azok aránya, akik rendszeresen végeznek önkéntes tevékenységet (2004: 47,2%). Egyértelmû, hogy ez utóbbi eltérés a reprezentatív-nem reprezentatív minta sajátosságából, illetve a válaszadók azon jellemzõjébõl fakad, hogy többségük szervezethez kötõdõ önkéntes, aki rendszeresen segít az önkéntes centrumon, központon keresztül. A többség 2010-ben havonta 1-10 órát töltött önkéntes tevékenységgel (46,3 % táblázat). 15 KSH, Nonprofit szervezetek Magyarországon 2008, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2010,

17 5. ábra Önkéntes tevékenységek jellege az ism eretségi körön kívül, 2010 elintézett valaki helyett hivatalos dolgot, vagy tanácsot adott segített valamilyen más szervezetben, egyesületben, klubban, körben lakóhelyén, településén, lakókörnyezetében segített valamiben oktatási, egészségügyi, szociális, mûvelõdési intézményben segített adománygyûjtésben vett részt jótékony célú rendezvényen fellépett, végzett valamilyen tevékenységet gondoskodott valakirõl, rászorulót fogadott be, szállást adott segített egy egyházi szervezet m unkájában kuratóriumi, elnökségi, felügyelõbizottsági tagságot vállalt nonprofit szervezetben könyvelést, egyéb adminisztrációt végzett nonprofit szervezet számára egy párt munkáját segítette ellenszolgáltatás nélkül 2,03% 4,71% 3,64% 6,62% 6,54% 5,66% 8,88% 12,55% 16,65% 15,27% 17,45% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% Válaszok aránya, több válasz is lehetséges volt 6. ábra Az önkéntes tevékenységet végzõk megoszlása a tevékenység gyakorisága szerint (értékelhetõ választ adók), % 66% 11% Alkalmanként, többször is elõfordult Egy-két rendkívüli alkalommal fordult elõ, így adódott Rendszeresen 9. Táblázat: A rendszeresen önkéntes tevékenységet végzõk megoszlása a tevékenység gyakorisága szerint Válasz Százalék Rendszeresen, kb. havonta egyszer 31,11% Rendszeresen, kb. hetente egyszer 30,56% Rendszeresen, majdnem naponta 23,52% Rendszeresen, kb. félévenként egyszer 12,22% Rendszeresen, évente egyszer tevékenykedem így 2,59% 16

18 10. Táblázat: Havi átlagban végzett önkéntes tevékenység idõtartama, 2010 Havi átlag óraszám Esetszám Százalék 1-10 órát ,43% órát ,87% órát 79 9,10% nincs válasz ,60% Amennyiben a megkérdezettek ismét önkéntes munkát vállalnának, az elsõsorban gyermekekhez kötõdne, magánszemélyek segítése mellett pedig a rendezvény és programszervezés, valamint az oktatás illetve az adminisztráció szerepel az elsõ 5 helyen (11. táblázat). 11. Táblázat: Szívesen végzett önkéntes tevékenységek (több válasz is lehetséges volt), 2010 Válasz Esetszám Százalék gyermekek és ifjúság ,15% segítségnyújtás (fizikai, lelki, szellemi) 424 9,57% rendezvény-, programszervezés 380 8,58% oktatás, képzés 335 7,56% adminisztráció, irodai munka 327 7,38% természet-, környezetvédelem 308 6,95% mûvészet, kultúra 273 6,16% kézmûves tevékenység 270 6,09% tanácsadás 232 5,24% telefonos segélyszolgálat 195 4,40% állatgondozás 194 4,38% adományszervezés 185 4,18% fordítás, tolmácsolás 160 3,61% fizikai munka 155 3,50% sport és rekreáció 139 3,14% pályázatírás-, figyelés 123 2,78% PR, marketing, kampányszervezés 120 2,71% informatika 84 1,90% egyéb 19 0,43% nem tudom 10 0,23% nincs válasz 3 0,07% nem kívánok válaszolni 1 0,02% A szívesen támogatott társadalmi csoportok között is elsõ helyen szerepelnek a gyermekek, õket az idõsek és a fogyatékos emberek követik (12. táblázat). A válaszadók 88%-a nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy õ maga tagja-e valamely kisebbségnek, ebbõl úgy tûnik, hogy a hátrányos helyzetû csoportok bevonódása az önkéntes tevékenységekbe még mindig nagyon alacsony, õk inkább csak kedvezményezettjei az önkéntességnek (ld. 2. sz. Melléklet). Az idõsek kiemelt helyzete nem meglepõ, hisz a legtöbb idõsebb rokon ellátását sokan ma is otthon, családi körben végzik es kutatáshoz hasonlóan a válaszadók szerint támogatásuk leginkább a közösség érdekeit szolgálta (13. táblázat). 17

19 12. Táblázat: Szívesen támogatott társadalmi csoportok (több válasz is lehetséges volt), 2010 Válaszlehetõségek Esetszám Százalék gyerekek ,22% idõs emberek ,49% fogyatékossággal élõk ,60% nõk ,66% munkanélküliek 228 8,81% határon túli magyarok 215 8,30% szenvedélybetegek (alkoholisták, drogfüggõk, stb.) 136 5,25% romák 126 4,87% hazai kisebbségek 89 3,44% egyéb 68 2,63% nincs válasz 19 0,73% 13. Táblázat: Az önkéntes segítõk aránya a támogatás címzettje szerint (értékelhetõ válaszok alapján), 2010 Kinek az érdekét szolgálta? Esetszám Százalék (az összes válaszhoz viszonyítva) A közösség általános érdekét ,39% Számomra ismeretlen rászorulókét ,12% Családomét, a magamét, és másokét is 85 9,79% Nem lehet eldönteni 72 8,29% Rászoruló ismerõseimét 39 4,49% Családomét és saját magamét 4 0,46% Néhány adat a nonprofit szektorról és a formális önkéntességrõl 2009-ben szervezet mûködött Magyarországon, kicsivel több, mint egyharmaduk (23 667) alapítványi formában, társas nonprofit szervezetként. Az alapítványok 62 százaléka három tevékenységi területhez: az oktatáshoz (32%), a szociális ellátáshoz (16%), és a kultúrához (14%) köthetõ. A társas nonprofit szervezetek körében továbbra is a szabadidõs (26%) és a sportegyesületek (16%), valamint a kulturális szervezetek (11%) aránya a legnagyobb. A közhasznú státust szerzett szervezetek aránya 2009-ben 48 százalék volt, a kiemelkedõen közhasznúvá nyilvánítottaké 6 százalék ben a nonprofit szektorban tevékenykedõ önkéntes segítõk becsült száma 427 ezer fõ volt. Az általuk teljesített közel 60 millió munkaóra több mint 28 ezer fõállású foglalkoztatott munkaidejének felelt meg3), és munkájuk becsült értéke megközelítette az 56 milliárd forintot. Gyakorlatilag önkéntes munka bevonása nélkül mûködtek a nonprofit vállalkozások, az egyesülések, a köztestületek és a nonprofit intézmények, illetve igen kevés önkéntes munkát vettek igénybe a közalapítványok. Az egyesületeknél és magánalapítványoknál tevékenykedett az önkéntesek több mint 93 százaléka. A lakossági segítség különösen a kisebb szervezetek számára volt nagy jelentõségû. KSH, A nonprofit szektor legfontosabb jellemzõi 2009-ben, Statisztikai tükör, IV. évfolyam 138. szám Összegzésként elmondhatjuk, hogy válaszadóink 88%-a végez önkéntes tevékenységet, a 2004-es reprezentatív felméréshez hasonlóan a legtágabb értelemben véve az önkéntességet. 18

20 66%-uk rendszeresen végez ilyen jellegû tevékenységet, többségük heti, havi rendszerességgel. A formális, szervezetekhez köthetõ (41%) és az informális, magánszemélyekhez köthetõ támogatás (40%) hasonló arányban jellemzi az önkénteseket, de összességében a szervezeteken kívüli önkéntesség meghaladja a szervezetek támogatását. Ebbõl azt a következtetést vonjuk le, hogy az utóbbi években valószínûleg nem csökkent az önkéntes tevékenységet vállalók aránya a teljes lakosság körében. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy sem az önkéntes központok, centrumok, sem a közvetlen fogadó szervezetek nem rendelkeznek pontos információkkal az önkéntesek számáról, és kutatásunk nem reprezentatív adatokra támaszkodik. Az önkéntesek elsõsorban az egészségügy, a kultúra, a sport és az oktatás területén jeleskednek, mint ahogy a korábbi kutatásokban is ezek voltak a legnépszerûbb területek. A szívesen végzett tevékenységek között a gyermekekhez kötõdõ tevékenység mellett magánszemélyek segítése, rendezvény és programszervezés, valamint az oktatás illetve az adminisztráció szerepel az elsõ 5 helyen. A szívesen támogatott csoportok között a gyermekek, az idõsek és a fogyatékos emberek állnak az élen. A legtöbb önkéntes úgy gondolja, hogy támogatása leginkább a közösség érdekét szolgálta. A 2004-es reprezentatív kutatáshoz képest a fenti szempontok tekintetében nem találtunk jelentõs eltérést, változást, de mintánkban a szervezetekhez kötõdõ, rendszeresen tevékenykedõ önkéntesek felülreprezentáltak, így egyes esetekben magasabb arányokat mutattunk ki. III.2 Önkéntesek jellemzõi, indítékai Kutatásunkban az önkéntes tevékenységet végzõk túlnyomó többsége, 80%-a nõ. Ennek legfõbb oka az lehet, hogy olyan rendszeresen önkéntes tevékenységet végzõk válaszoltak kérdéseinkre, akik az emberek közvetlen segítésében vesznek részt inkább (ld. 5. ábra), mint a férfiakra jobban jellemzõ vezetõ pozíció betöltése vagy sporthoz kapcsolódó tevékenység. Kutatásunk eredménye összhangban áll azzal a nemzetközi tendenciával, hogy szignifikánsan több nõ vesz részt a szociális és egészségügyi területhez köthetõ önkéntes tevékenységekben. A legtöbb válaszadó inkább a fiatalabb felnõtt korosztályból került ki, ez valószínûleg az online kitöltési lehetõségbõl is adódik (7. ábra). A 2004-es kutatási adatokhoz képest a fiatalok sokkal kisebb mértékben vesznek részt önkéntes tevékenységben, hasonlóan a 60 évesnél idõsebb korosztály arányaihoz (20 évesnél fiatalabb 6%, 60 évesnél idõsebb 6,57%). Ugyanakkor nagy a visszaesés már a 40- es korosztályban is, amely arra mutat, hogy válaszadóink inkább az új típusú önkéntesekhez tartoznak 16. Ezt támasztja alá, hogy azok a válaszadók, akik nem aktív keresõk, legnagyobb arányban jelenleg tanulnak. Emellett hasonló arányban találunk a válaszadók között nõtlen vagy hajadon fiatalokat, mint házas vagy élettársi kapcsolatban élõket (14., 15. táblázat). Válaszadóink 64%-a felsõfokú végzettséggel rendelkezik. 16 Az új típusú önkéntesség jellemzõit Czike Klára írta le. E csoport számára az adományozás, jótékonykodás helyett vagy mellett a tudásalapú, információs társadalomra jellemzõ társadalmi értékek állnak a középpontban. Az önkéntességnek ebben a típusában a szaktudás, a gyakorlati tapasztalat megszerzése kerülnek elõtérbe. Számos fiatal kapcsolódik be önkéntes tevékenységbe annak érdekében, hogy kapcsolatokat, tapasztalatokat szerezzen, melyet az Európai Unió önkéntes programjai is ösztönöznek. Különösen érvényes ez a 26 év alatti korosztályra. (Czike K., Kuti É. 2006, ) 19

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN ÖNKÉNTESEK ÉS NEM-ÖNKÉNTESEK JELLEMZŐI A 2008. ÉVI EURÓPAI ÉRTÉK VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN avagy, aki önkéntes az nagyobb valószínűseggel boldogabb és elégedettebb? 1 Bartal Anna Mária Bevezetés Az önkéntességgel

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓNAK VIZSGÁLATA ÉS A MAGYAR ÖNKÉNTESMOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍV (MÖMK) SZTENDERDIZÁLÁSÁNAK EREDMÉNYEI a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT KUTATÓCSOPORT LAKOSSÁGI ADOMÁNYOK ÉS ÖNKÉNTES MUNKA BUDAPEST, 1995 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának Társadalmi szervezetek

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Civil Szemle, 2011.4. 7-30. A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Helyzetkép: eredmények és kihívások

Részletesebben

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom

CIVIL KAPCSOLATI HÁLÓK AZ ISTER-GRANUM EURORÉGIÓBAN. Eurohíd Alapítvány Esztergom Az Európai Unió kifejezetten szorgalmazza az állami, önkormányzati szervezetek és a civil szervezetek össze - fogásán alapuló regionális szövetségek mûködését. Ma már fõként a szakirodalomban egyre inkább

Részletesebben

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében *

Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * KUTI ÉVA Az elsõ tíz év: A nonprofit szervezetek egy százalékos támogatása az adatok tükrében * A tanulmány különbözõ forrásokból származó empirikus információk alapján vizsgálja az 1 százalékos rendszer

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

Önkéntes munka Magyarországon (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele)

Önkéntes munka Magyarországon (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele) (A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele) Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Bevezető... 2 1. Előzmények... 2 2. Az önkéntesség meghatározása... 3 3. Az önkéntes

Részletesebben

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján

A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 7 A MAGYAR ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓI a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőív sztenderdizálásának eredményei alapján Bartal Anna Mária Kmetty Zoltán Helyzetkép:

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között TÁMOP 5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010 2013 között 2 EBH-kutatás

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tudnak látni, anélkül, hogy odanéznének. Jókai Mór ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. július augusztus A nők tippelése mindig pontosabb, mint a férfiak állítása. Rudyard

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben