!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*"

Átírás

1

2 !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! &#1/! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ; #+$4#+1)!#. *-$#$93$5/<:+ $4"!$#//! 2

3 0 '!+$ *!!' +$! = 8-) /!+*!# '3#! /!+, >&#13*!# *, 3

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE # $!# 3 # 5 $4#!* #/3#//!#$$3+ 3 $3 2 /! )*/,#!/$*"#,#$)/3!4!+ #,1# $!##$#!$3 '*#+3 #)* - 3 #,,+ *# )/#*,,# ##4/"# $!# A!-!! 2 $!#+ 3#,# 4" B#"!!+!$ $ # 1-1 # $!#!#/ 5-,#,1-,# '+ 3! #/ *-$# #C*!! -# #! 5 )! $!)3#!! $#* #+,1 4 /! $+ 3! " " # ' -! )/!! # $!# $,#+$!/!) # ) 2 9 ' "/" #) $: )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!2)/'#,,!"+ 5,, #/+ $ /! + + '3# "! 1+!" $#5+# $,-3"!C+ A 3 #+, 9 # $!# )3#!"!$! #C* : 1 9!+!! +' + //!A!$!, - :!! #C*!! *-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ 4

5 $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )*+ - $) #) $!'"A#) $ 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! - 3# -!! 5

6 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE.'$/$'$0$#$.'(. $%1 12!.33 " $%41!'1.!).'$52 $%0$.633 /$'$(..'52#(2 1"!%!7.'$/$'$ 8!3 (" " $%! 9: (. "$%;#< 1.5 0! &"52) #/=1.1.'! %1 : 4!..'; 1/; 0! &" 3!$!+3!* #+ $/* #+3 $ /3 #C* # *,,# /* $ )/+ 3 # #4* #," 2 # ##!3" 9' + '3# "+ + *!! +$+#1)! :*9/+4/!+ $!+++' # $!+# $!+*' : 2)*#$#/*/#33 +3 /$# # 2!3" $!#,# ) / )* 4# 3!,# $3C"/" ## $##+ $ #/# $ $!, $ + $ $, 11#+ $# $3C43 5 ' 2 )*,# # *# # 1$5/# 2' 4C $#/ C, +$# 2)*#$.6)(2$29.'$1 8!1)$ " $%41!'25 D #E##*!#/ 3"' + $ # $ # 1 6

7 $-+ # '3 #! *-!+ ' 1$5/)*2" 1.!95) (8(.>.$ $)/(.$)36 (. 3$/)!'1.!)3: 1 +$-4" 95)" $%$)!5%1 :>.$ $)/(.$) $$9"(2&(2$).'1" 3/($ (#$ $25 ##+3 'A-!#3!E! #+*C*$!,$!$ /!!3#! $,#!34$ # )#1# $! )*) $ #! ) /-#4# + 3 )##4!$!!+ 3 $ $ #*!," / ) #!C # 3+ -!!/# )* 1 / *#!!!#!! ## */# )? $29.'$$) 95%2:'5.1 (..'$/$'$3$2 '#: 0! &"!) 9/#3 + $$4#!'"+ $! #' ' + #)4$#/+,: #+ *#,$ # '#3! 1 -" #) $!'" #1 #3+ 3#1!! # 2)*!//F $ $!) "!!'*E $) #)* $E $4') #!C # 9#' :,#E $1)9!+! "+#: 1,,,$!E $)!!# $#/E 95%2:'5.7 >.$ $)/(. (. >( )5A'(..'(/1.'4 :95) $%&.'$/$'$0$#$.'(.5 8!%" 32 2 /#" * '# 2') $ # + 3 $##,#*!4# 3! ' 3 2'!#/"# #+* #3AE 7

8 .'$/$'$0$#$.'(.1 &" +$' )!-!!,"+!,,! ""/ 5*,+)#/ # 4", ',+ $#!,, /5*# 1'3!#,! 2 )* '* 3 $G $5/ #/*#!!-!! # $5/*-!!+)*'" #/ /!+ $# /$## *,, $4#! 3# + 3 #,,# $5/3 3+ *,,# 3# -3*! $, )! + *43 A1 3 1$5/ $ # *!# $3! 3"+ 1 # $"/ -3" 3 4C!*+ ' -3"!!#/" )/ 2)*) $+$#!# /#$4#! + 1 3! 9!/$+ * +!A )*+1)*+,:# $!#4? 9$(. 8! 3!!#,,,#!3" H (0 9)!F I# H : )+ &!$ 8

9 $4#!#!$ ) 2 1 # $!# A 1!$ 1 )+ 1 $4#!%,!!$ *9;#/A!*!+&#1AJ/!+ '!A 8 44!A + 6/#) $A 1)*:2!$3,#/ "!$ ) 2 # $!#3 #$# K 5+!,!+!" 3! $$+ # 3 $5/+$-# #$$4#!+!,! 1#+ /! + #$ 4 ",# *" $4#3'3#/3#+3 $4#! *")1+ $ 3 #+ $4#3 $)'3#3!#/!* K ///$#$$&!$ $4#!*!#!,, )*!" *!#!,+ 1),!+ + 3 #+ 5 1# $- ) $ )##!+ #4 1# $#,,,##* 8! I# $!# &!$!# $) $ * $4*,+ 3 $!! $5/ -# #+ $ > A $"-# )*- 2 )* /$## # $!#4# L!"M # $!#! -!#!# 44!+!$!,! 5 1)) /!$4#)#, -!!+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5- $# -!#*4 # $!# 1# 3 *! ) $/$#,,+#-+!,-+!!! $# *-!! 9

10 1#! $5/# *-!!+ 3 # $5/*!!,* -*4 $ /" 1# $5/,#,!! 3 #) $!'"!/ $ */ '! ")3#!"$#3 2 3 $5/ 3 #!!# )* $ /3" # $ $# 7 $#/# # )!!! 3 )1#,# 7 $#/# $1# ## /,#+ 3 6,!$ 4 ) $ 3 #!!+!!+#3$#, -!! 2 4" B#" 1 # $!# # "'*, $ $) $!+ 3!! 9,' 4,' ': * 5# 3 # 33! #1#) $ 9,'A ))': D C*4" A$5/ 4C! -!#4# -#,# $#/$#+ /$# $+ )1 #$# ) *" / 3!!! 3 #! $-N $ #)*# -!#*4 34$!#)!# $#*-!!! + + *-$#+A *$#/$#+$A #) $)3#!"$1#!# 8 I# $!# )*!*!# '*#F$4$)*!#!+)$, 4#"A'!!#/#!4!!+$! #!! ###/4!25 ' $"-!4 $"/*! # $) 4#" $##3#,#!!/$$# 2,# 8 &!$!# )*) 2 # "/ 4$#4$ 7!*#7# $!#)*) #,, '*!#!+!! $! # $!# # $ $#5!!! 33 # ' "/"# 3 ## $5/, 1# -!!+ 3 #+,,! C + #!! " 10

11 !!+ 4/!$#/$# 3#!!!# $ 2' *5> A1 2 5 $"/ )$, )1! ## 1+ $ + ',)! "#$! 3 11

12 $ &'$)(8 8! 3!!#,,,#!3" 2!$ 3 )-#$ 44!+##'# '! 23 #,11#1)! / #$ $5/+!+!$!+!! " 1 $4 $4#! *! 11#+ $4#/,#+, # 1)) /! #/ # ##,# 3 / " C3+! 1# / % # 2 3 #,1 1 # - ## 2' ## #)4C )*, #!+ 3 #,1 1+ /#3!$!+$##$#6#)4C!* ## $ /#,, /$# $4 $! 3+ $! 1$5/ #4 1#B#'#$#-51)A3' + A/$!'+$##$#/$#!'"$! 2 # $!##! *# #$ $5/ #! #) $ $! #) $! # 1#! #/$$5/# 2 $4#! $#$!+ #5!$-!'3# $ #/#+$!*6)*#2!C## 3!) #,$! 1/ 2 # $!# #/ 3!+ $# #) $!'" 3+ #3!#/ 4$#4$ 3 9# $!# #/+ A 1 3! #$:+ #,# A1# $"-3"!!#'3#)##'#$9) # ))','A ))': 23 #,1#) $!!!,##+#$ $1$5/1#'3# )* $ #!,, )*!! 3 12

13 2! #) $!'"A!! #* ' #+ *"3 # $!##! $ / 9!+ )/*+ 4 #) $!'",:!,,)3#!!*# /!!/$ 3 ## *!3+ - /! #/+ $4#3 $+!!$!#C*!! -#5 2 )* 3! ' "/" - #) $)* C C,,$#! #!! 13 # $!# / ",# 2 / "#!,# ##1 )* #/ + 3#/ "!$!*#$4#3#1 *)1!!*#3 2 )* #,1 #$ 1# #) $!'" '3# 3!+ $ ) / #) $ )* #''" # $ 2 # ' "/" 1 /$# /,# 4# ) # # $!# /#3 "!,,+ 1#+,A+ 1 )3#!" ## $3!!!2+'"5#C$#/# #,# ) # + $# C* '3#!+ C* $ /! #, 8 )* *,$4* + 3 $!!$5/-# #+$> A$"-# ## /,#+ 3,#,$4!! -# ##C*3!!+ $#, # 13

14 (%55$/$'(. 2 A #) $ )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!!,, )/ 2 )/ ' #,,!"+ 5,, #/+ $ /! ++'3# "!1+!"$#5+# $,-3"!C+A3 #+,9# $!#)3#!"!$!#C* :19!+!! +'+ //!A!$!, - :!! #C*!!*-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )* - $) #) $!'" 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! -+ 3# -!!+!,, )/ 2 #4 1#+ 1+ /! /!+ /#!$!!#-! 3,,! #! ## '",, 3+ $# *# $5/ $ /+ - 14

15 $"-! A $!'" $ #*!," $ 3# 3" 2 $"4!!# ) )! 3 ' $4#"$' '###!+ -!)1'!",!# +$#1#, #"3 #,, 1$5/ 2/! " # 3 $C*4! 3!# #! " 3 /,# $4!+ 1/# /$+1$#$3 2!$! 4/! ##!!O!! # 1 #''" -# $, $#/# *!+ # "" 7 # '!#!, 3" 7 ' $ 4/$) $#+#$!$!+ #/$#/# #*!# 2 # $!# /+ 3 C!C #+! #''"#+ #$# $4##+ $ #, $G+)1#/ # 1 ' #,! # -# ) /!!# ) $! 2,! $5 -)!# )/)##-!C# P*,! ##1/! /!)!! 3*!!## 2 1 */ '#/ 3 ' "/"! $!+ $# $## # /! /! -3 1 $5/# )##!!,#!,,)*,# '! %1 2 # $!#+ 1## 3!" # -+ 44!+!$!,! 5 1)) /! $4#)#, -! C* 1)! 3 15

16 $-+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5-3/$ ## ##L) /"M+L,/M# $!#$ /3 L-M+L/$#M$ /#-Q 2!34$! 1,,, #, ## #) *-$#!! C+ 3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 ## #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ #$# 3!+ $# '",,!##$5/ 2 1!!# ) $ $ 1 /,! 3!! 9$ # #:+ ## /,#+ 3!! $3 # 8 # # $"/ $# 3 #!!#/$###'*!," 0$ 9$ 11.12) "526.(%5 (()$ (.$7 "$%0$ $ 6 " 526.(%35'!.=1.5 $29.'$$) )5 )=1.1/ 7 '?%&0( $ (%$9$.(% 0! &"!."((.(/$.'?).(%$.(. $4$.(%$.B#'1 #A! ) $ $+ $# 4" 1 #,## $!##$5/#!# 2)/ ##! #/ +3! -#!! 3 16

17 2 ) $,# #,, 2&5/12!..1% 2! 5 3#!!!, -3" 3 #,,!/$ #+ 4$6 12&' %'9.1%8! 55)1#12) )!..1%5 1"!%!.1%+ 5 )* ' + $ + *!/$,!! 2!" # $!#! $"-! /,# 1! 44! # $!# /# $$!!# # /,# $ /#/" A1!$

18 2$.(%5)8>.!!) 2 /#-!!)!#!/$ # $"4" ##+ /,!$-"!!# 2 1 /! '!!!# # /,# 1 $5/# $ 3!" C* -! 12#/-!# +!/$, ##' 5,$"-!$#, 2 # -!#' 3#C #!#/+ 3 #$# $+ "/!*# * 1!" )/ + #/ # $ /!!# 2 34$!#)! 1# $3C"/"+ 3 3 # )!! /,# 5 )-+ #+!!!+$#*-$#!!#! ##! #3## $!# 1$#,### $3!!!$+ #,!! + / #1#BA #) $,! -! +$,# #!,, $3! "!! $4#! -#/ # #$# 33 $ ) $# $4# # $!# *+ # 1# # )*, "!$ ",$!1$5/ 2' -,#+'!,#/+3 1$5/, -!! ## # $!# 1$5/$4"+,,)!, -"! +! "+'!#!, #+ 3 #'+ #$#+!/$')+$5/ #$5/1+###/ /!+ 1)/#,# 18

19 '$/$'$0$#$.'(.7$ $26'(.7" 526.(%35'!.=1. 814<'"!..1%!) )$ $3!225 (2& $%$.0$ $ 6..(%$(.$ #$.="(2&$ /11.C+3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ 2 # #C+ *-$# #1+!34$ ) '! )!$ #+ $ 1## 2 " 526.(%5.'$" ( $7.'! %1 : #$ $%+ 4/ 3! 1#+ $#$#/#C1#/'#$)/ 8 1#, /3 #,# /51%!.7 $%&($ " A 0$ 9 (. >( " $%41!'1.!+3318!0$..'5!21 5..'$/$'$5 " $%! 91.!) $5/# :/1 (. >5! )$ $225 12&' 1 0$22! (. " / " $22&5 52('"(2& 2 ) /- 3#, + 3 1*# $ + ##!,,)/!!!+ $ # $!# 5 $)!3"#)##- # 8 A1 /#,# ' $! #+ $ + # 1 3 #! # # 3#!$! 2#$#3!"+#$#$5/## 7 $5/1 3 #! $ #*!," 7 $4! #/## 19

20 2 $ /#3 /,# #,, )$ ) /-# $3 #/" /#!3" 3!!# $## )$+! #/!! ## /,# ) A1 #'' #! # $4#!!!,#+ $ ")/!!!,# %&)332 )$ ) " '25)?.6.')$" 3$$)0$ )((.((." $%3='1.1 # /!+/! /!#!#/,#> >A # 3 #!+ $1 5 $ /A/!#++$/!#$5/ >(!) $ ((.$ (9$)(3$2 )(8/5.$ 6$.? $ )!.'$A (. 4()!2& #,1$#-!#*#1)A/$ ### (%$9$7(9$) $($8! %1!) (. )? 45/.'! %1 :.'$$8(2$) $6.=(.($ )$ (25B$7)< <1 71 " 8! %131(.)!.'$A?%&0( 0!%91.5 (. )(8/5.$ $5 " <2) 0$ ($ $52$) 35'!.=1.1/ 2 1) 1# * 5+ $ )!# # $ ) # 44!+ +!" *5 1)) /! ## $"-! /,#) # 3 1)) /" C, -"$4#!!!/$#$!'#+1) #*-!/,# B #!3*?%&0( 4=/:$29.'$ + 3 # 1 )1)) /!!!+ ###/!# 1)$ #*!,"/#!!K537!$ $4#!#,,#!!!37?%&0( 0!% $.'(.$ )!..1%5.'!)1.!)4!'+ 1) # / #+ $# $%&3 )!.?%&52('(. $! *##*-3*!$! / 2 1),!*5 1#,,# $#!#43+ 3 /+, 1) $4#! ) 3 #,#,$! $ /!/,# 20

21 ; ),! $ $ $#!#43 1)A!* "+ ## 3 #+ C*!+ #+!)"4$ #/,#+ 5#+! #+ 3# $) $ -! / 4$#4$,#! &"!.20$#$.'$25)$ '52$2$$. )!..1%5)8>.!!)+ # $!# 3 # + $#/#!$! ## 1 #) $!'"!$-!'3#3!)3!$ )! * 1,# + / " $##!$!,#+$!,3 1,##/ 1+$)!,/##!C*+$"/ $!! # 2 3 $!# 3 *"+ -"+ #!!/"#$ #/ + $#/## 1$5/ $ " ' *3 #,#)-+$C*-!+!,,#!4/,, 3#!#/ ';#=8<.; )!..1%5)8>.!!)2)813$.'(9 #$ $%A2$)7.'$"( &4$'.': :2) ' (9$)$.(%$ 3$" <:2) (. $%&; (9$)$ ($/62$))$ $225$ ##)!#$+! # # + $# 3!!+ ) "/3! * $!+ # $+ $"! $/ (2'?%&5$60!1.!)"$%$$"(.$ 2 $! 1 # $!# /#,,# 1 # #+ $!#!$! 2 #1 )! $# #$ ' 5 #/ $"-!!3 +/) $ 1$3+,#!!3 1#2$5/31)!!!,##$3!! C # $# )##-! $ /!! 3/"/# 2 )* )! #,1+!!C #'5 $# #+,, / $5/3 1 )! 1#- 2 ) # + $ /#/")/ # )1 /$#!! /,#2)*/$+3 21

22 # * #!! -+ $#/+ #) "+$ /!-! 22

23 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE * $>425'" <.)!.'$A.=(.$? 1F : 3#!-!1#/'#+ $!+ 1# /$# - $4"*-! /,#S,:1)! #!!!# *-! 9 $4#+1#) $!-!:S : 3,1$5/*-!S ): 3 #,1 /#!'")4#'"-# #!##S 3: # $!#!)1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+ #$# '!,- 3 $5/,S *: 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S : #5 *-$#$,S : *$$- )!91.$$9"(2&$..(%(2$)#/=1.? 1F : #1/! /!)!!,!!S 23

24 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE,:'!S ': $*!!' -!# $!#! - ) /!S /:-#) /!!#) $S : C*3*!'3#!$!S ):,*!!, # -!S :#,!,,S 3: #13*!#*-! C82$.(%$6.=(.$? 1F : $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#! S,: '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 24

25 +,* NT 6?; T +-* D+EF7,* +EF $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A 3, 1$5/*-! 6'"(2&$)G 2 3 #,1 4 ##'#+ $4#! #!"#!*! 1# )/ 9, 1# 1)! #: 2 1 1$5/*-!! //#$ # #/+ #*5)/##'$,-3,#D, /A3 ' *+ 1 # ## #$ $#/#,# / 4$#! $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G 25

26 ')(65721>.9:5$/()$2&.(%G 2 9$4#!: 1$5/*-!! )$ # *!! 1#,+ $3! 1$5/ 1+ ) $!+ )+ 1$5/!$ "$,) $!*!/ 4$#!!!S 93#,# A)1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A) 3 #,1 /#!'" )4#'" -# #!##S 6'"(2&$)F 2 1$5/ 13 3 #"#!#+ 3 #)* 1###'# 8 /#!'")/ $,- $4#!4##' $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5$/()$2&.(% 2 9$4#!: /#!'" *-!! )$ # *!! 1#,+ $3! /#!'" 1+) $!+)+ 1$5/!$ " $, ) $!*! / 4$#!!!S # $!# 3 $A/ "$4#-!##/ $"/ -!!# 9#-*1 /#!'") $! $!!:+ $ A! *!#!+ #) $ $! 9' $4#+!:!!3",,! 93 #!: # $4#!!$! 9I3# #:1$"-!!: 26

27 2 # $!# 3!$! $#/$# $"/#+ #/ # ' "/" #) $ $! 3#!!# #5 *!-!! 5/!#-!!# *!!#/*+ )$$ 4,/! 93#,# A1: 27

28 5/!2 3$? 5 )!""<25)1>5:7 (. )!!9521>5: *-F EEF 2 $$4#!'" #,1 3)3 +) $!+ ) $! # -1 $$4#!'") $! 8 */,! + )"4$ B# $$4#!'" #4) $!*! ) $# ## 6##+, + $#/# $$4#!'" #'!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C! K )4#' #! # $ 2*# $$4#!'" $#- 8 $$4#- # 3#! $!!# + # N $A$,!! R )$ 3$ / 4$#4$ 28

29 "!!! # $! # $ $$4#!'" D # 3! $$4#!'" 3!#!#+ 3 3#!#4 3!!#E D /! * $$4#!'",!!!+ ) $!*!+ ##!!+ $ # "# 6#) $ )* 33' "/"2) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+ -! $" -! 29

30 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T + +,E7 + EF 7 E *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A3 # $!#! )1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+#$#'!,- 3$5/,S $ $20$#$.'(.529!)5G 2#$#' #,,) /4#) $!'"3!# $,,$4#+ $#'!!#! $ /##+$#3 C#C1$# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/ #) $!'"!$! '3#)!)*+ $ ) $$#/$# )*+ # $!# 3 #$# $A / " $4# -!# #/ $"/ -!!# 9 #-*1 $$4#!'") $!$!!:-*1$?! $+ ) $ ) $+ $$#/$#+* 4!+' #/)* 30

31 EEF EEF DD N$+$+ ) $-! 2('"(2&5 )8>.! !" 1>5:1" 1.7 /5..'>.! 1. *-F $ "((.F9!!-!+3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: 2 &!$ $$4#!'"* #$# 2 $$4#!'" ) $!* $ $ D ##, -* $$4#!'"+$#) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $!)ET!)"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C / 4$#4$ + $ # #4$!# R )$ 3$ / 4$#4$ 31

32 ! #A # $$4#!'" E 2 *# 3+ $"/+ $"/ $#- "!!! # $! # 6#) $!'") $!,!! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 32

33 NT 6?; T +*, H I++ FJ $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! $#$.'(.5 (.'$? $ " $%2$/$'(.$G A #1 /! /! )!!,!! $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1!#!#!,, )* 1, # /,N##$/!34$! +#3+ 3!# #) $!$! D #/ 4'$,+ $#/ 3*" $, #/3# 3 # $4#3 ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2) #/,)!+)##$/!34$! 1,+ #!#! #/ 5-+!!#/*#!,,)* #1 #) $!'" #/ -!+ /! *# #/# -!!,,)*+ 3,-+$4"!$#/-!$! 2# $!#3!#D A+/#3 "$4# -! $"/ -!!,,,!! *!!#/ 3 #!$$#/$"/#*!# 2 A#) $!'",/! -!# $) 2 /! /! #!#+ $! 6? $! 2 #'" #/ /#!$ " #/ '! D # ##/ 33

34 EEF (2'?%&5(. %'91 )!91.5 0$ $ 6..(%/1 1.I $ #11.$29 ":9!.=1. *-F 2 #1A/! /! ) #/,!!!#!# 2!$ )$,!+ *,! -! # " $) 2 /! /! ) $ + /# ##'!*+ )1 2 $ ) N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 34

35 ! 2 ) #/ #/ )1 2 )4#' #!4C 1$5/ 2 ) # 3 #!!!! 2 )!! $ ) $!+ ## )1 "!!! # $! # N $-! $"/ 4$#4$7 R,!! +$ /+ -! $"-! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / 35

36 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T -7 - $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3$#$.'(.5$? $" $%2$/$'(.$GA),*!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5F N $ ##-!!$+$/! ###/,#2 *-##$*5#$ / D!# $+3 $$-! # -, ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2,) $)1!!+ 3 #,1 #/*# )1!!+ ) $ $!! T, # -! +$!$/! +# #,- 2'!!#+3 # $ /$# *!# /#!$! $#'! #/,*!! #+, # -!!# ## 5-2 A#) $!'",/!,!+ #!#!$$5'!3 2 3 D A,+ 1# / " $4# -!!,,1, *!! ) $+ ) $ #) $!'"!! 94! *!# + ## 4" *#: - /#!$! - 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ 36

37 ) /! 9I3# # : ': 1 $"-!!: $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3 $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G A #,!, *!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5G N $ ##-!!$+#,!$ /!, 1# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #! $"/# *!#! #*#,1 /#!$!) $, 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 2,,# $3! #/$+ #3 #!+ C*3#!3"!, $## 1+ # $) $!"!,,55 # )##3"! # 4/*,)! # 2 /$# )3#!!! *,!!1#* 37

38 EEF EEF DD N$+ $ ) $-! $ "((.F 9!!-!+ 3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: / 4$#4$ + $ # ) $ 9 *-F 2, *# #/# $5/# )$ + )/ 2 3 3'3!#,1 -'" )4#' #! 2,,!! D ) R )$ $ A $4#!E 2 3$, 2 / 4$#4$!!! #,1 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C 38

39 ! 2, $5/#+ 3,!#+ #$ 3 #!!# $ $#- 2 #) $ 3!! $73# "!!! # $! # 3#/+ *!! $) 3 #/, 8$#+ 3!!! 4$,, #+ $#, *!! 6#) $ 3!* N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 39

40 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *H D+EF K7E 7 L * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? G A $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#!S 6'"(2&$)F 2!) $!*!!#*#$ #) $ $"/ 3 3 #* 2#!$ #) $!'" $!3"+!$ 3#!3"!! 1 3! + #/ '-$ 3+ / # #$ 313-##$!3"+/#$3 2# $!# 39#$*5#:+/ #4C # #$,1/3 2 #/!,*#+* #$ 4/) /# $ $20$#$.'(.529!)5G 2#/!!*!#-' '3# $)#$ $) 2!*! 3!# $"/ -! #/ 2 3 $5/ ' /5 / #) $!'" 9 # *5 #) $!'"+ /#3 / 4$#4$ +#) $!'":#!#!!#-, -# 1!,, )3#!",! )4#'" -#9: ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 40

41 3#$# D A/ "$4#-!# #/ $"/ -!!#9#-*1#!#!!*! ) $!$!!:-*1$ *!! 9) $-!: 1+ $ $3! )* $ '3#)+!*! $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*#$5++1!A 1 2 #4$!# )!#! # $!# #) $)*3 * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? $G A, '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 6'"(2&$)F 2 1 # "!,, )* ##'#S ''!$! 1 1 # + 3!# #S ## ' *# ) #!'!#!$) $ 3S $ $20$#$.'(.529!)5G 2'!3#$#$#-+ *5+ '!# ##' $3! $ /!*+ )++3! 8 #,, ' - + $$4#!'" ' #!-)*+)$$ -#1,#*#*!"'!! /#+ #/!) $,# N # #/, #!# -!# + $ 3! # ' - '! $"/*!+!! ) $ # $ # D!# #!# )"4$!,,)*# 3+ # 3!#/"/3 ',! $4#!*!,# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 3#$# D A/ "$4#-!# 41

42 #/ $"/ -!!# 9 #-*1 '! ) $! $!!:-*1$ *!! 1+ $ $3! )* $+ '3# )+!*! $$4#!'" ' $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*# $5+ + 1!A 1 N!#! # $!# $$4#!'" &? # -3 42

43 EEF?.6 )!""<25)1>5: *-F 2 &!$ $$4#!'"* 1 # 2 1 $$4#!'" )"4$ # D ##, -* $$4#!'"+ $# ) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $! )E T! )"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C R )$ 3$ / 4$#4$ 43

44 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *,+7 D+ 7 *, +, *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A, 3 #!-! 1# /'#+ $!+ 1# /$# -$4"*-!/,#S 6'"(2&$)G 23)-#$44!+##'#! ' 2 # - # #+ A! ' $4#!!#, 1# 1)) /!! ##!# C3+! 1# / % # 2, 1# 3 #!! /! #$ $), $$4#!'"+ #) $ /,! '3# 3!# 2 $4#!,# ## $4#/ 4!# ## $ 113 "1 $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1# / '#+ 1# /$## *-!+ #41##!*#!7 3 C! # )$, 4 3 A! ) " $ #5 / 4$#4$ *!#! 7!-! #! D #,, 5 #) $)*+ $4#!!$!# $ $*#!! # # #' 3+,#!-!, 1) $ 5- # 3 5' ')" 58!%" G 2 3 1# ) $# )1!+ #4 1# #! '3# $ )# 44

45 $3!!+D $4#-! 1$"/ -! 6#) $!'")/!+!$5/$#'! 2 # $!# 3 )-#+ 1# ) $!# 5- # #+ $4#! $#+ )3#!" 9!$! + A: * *!# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9 D + $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $# 1 3 *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A' 1)! #!!!# *-!9$4#+1#) $!-!:S 6'"(2&$)F 2 # $!# 3,# #!" 1)! ##$ $5/ 8 1# 1)! 3 9 /: ##'+ 1) ) /!! $!,# $4#! 2 1)) /! #/* $3! + ## # $4#! C3+ 1## C )/ ## $4#/# C #21#1)!#-$!## #$!+11#+ 3### $ $20$#$.'(.529!)5G 2!$! +!! # 1)! # 1 1# # ', 3+,# $! /# 3 $5/# $-,# N # #+!! / $#$!!!+3# ) #A ))'1#! # ')(65" <2)721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9$+ $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ 45

46 $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $#

47 EEF *%&52('(.7 "<2).'$/$'(.7?%&0(.'! %1 5 $/()$2&.(% *-F 2 1)! + 1)) /! ) " +$# $!# / $5/#+ 4C!*!# )$ $! $!# $+ '3 )1#+ /'3#!!!#+ 1)) $!#!!-! 2 1)) /" 1$#! 2 1#!,!+ 1# #C! N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 47

48 $+ )!! $#- 2 1)) /!+ 1#!#+ )1#+,!!!#+ $)#$ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $"/ 4$#4$ R,!! +$ /+ -! $" -! 48

49 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE MNT 6?; T J +, K N L $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A* 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S 6'"(2&$)F # #+ # ) $ #$ $5/+ $4"!$ #/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 $4"!# #/# /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/+ $#!! ) $ )*3S ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2 $# -!#) $ + # # -!+/)#!!+ $# -!# $4"!$ -!+ /$# )/!! #) $ 3!# # -!+ )*+ )/!!*$4#!9:)-+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 1 $4"!$ #/ ) $ # -!!+ 1 # $"/ -!!+ $# *!# 3 1!! D A,#$4#-!,# $? /5'.%1 $ #11.!).'1"G )=! $ #11.!).'1" K" <:.'1" $29.'$LG 93#,# A1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5-49

50 $#$.'(.5 (.'$? G A #5 *-$#$,S 6'"(2&$)G # #+ # ) $ #$ $5/+ *-$#$#/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 *-$#$ #/ /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/# ) $ )*3+34$!#)!)*3+# *4$!#//!!3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2'' $: # -!+ /)#!!+ $# -!# *-$#$ 9(> ) $"/#+ K: # /)#!!+ # $4#!9:!+ /$# )/!!#) $3!# # -!+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 2*4$!#/1#!-!2$4#!* 5, #!#/, D # $ #*, # #- - $4"+ $ # # *!! -!+ # # /)#! *-$#A'#/ -+ $ #,3!!+ '! D A, $4# -!,+!!-! 93#,# A*1: 50

51 $ #$.="(2&"((. (.(()$ (. K45/ 5 N.'$/$'$L "<:.'1"$29.'$ )59! %!'1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE EEF 2 *-$## )$+!! 2 ## $#,$#2!34$! )4#'"# /44$!$, N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ *-F! 2 )!,A $# #) $!'"+#A)*! )4#' #! 44! $ 2 $3+!$5-3 3# )!! 2 #! $!3"! "!!! # $! # 2) $ +) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+-! $"-! 51

52 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE O* E7 E7 1.! 8#!C)*!+4/,,!## #/ N $# ) $ )) $ ' # 2 )$, 1) #C! + # 3#,# )*!+!C 1)* J /1 #/ -!+ # /!+/! )$, 2!," # ' + $4"+ #- 4 R ## 3'3!+ $!#!! 3 T!$3+ + 4/!,!!#+1###$# 2#) $,!!$$# 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2 *-!# ) $ +!! ## #+) $ $#!#-!+ '!- "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A'1: 52

53 2-c Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és költségvetés elkészítése és elfogadása között! N/C!#/!, 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4 "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A,1: 53

54 EEF (%55 $/$'(. 1.7 "5 (. $ #11.5 )8>.! 7.')"8! 55)5 85!51.!) *-F *+ )1 2 $! 2 $ *!! )1+ ##'!*& $ 1$5/ 2,# + /#3 + $!A1!+)$ N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1)* "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 54

55 =NT 6?; T J7 + E+ 0!%91.12)0! &"! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1 $"/# 9< /1 + 3#!+ $ # #: 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4! + $"/ -! *"!3!+ )* #!+ )3$! )/ + #-3" )*+$)/#A-# 1# "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A1: ) "'1.Q! U #3 "!*!+ $## 2 1 3!,-, 55

56 2 &F +' $## /$#+,! 3!!# 1,! 3!# $ &!$+ / 3!U##) $!'"F/'#!!4!#$# ) $ &!$+ /)/!# A# 3 #-! + $"/ -! +!! +# $- #/)1+,#!+ )3#!!) $ # 2 G' #/ 3,!# $3/!+ #) $!'" #/ )*+*#/!+-+)/! "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A/1: 56

57 (. $ 0!%91.7 #12! $>425)1) )59! %!'1.73$/$'$(.$ *-F )(.'=(.$ O R )$ / 4$#4$ # ) $ 2 #!!,,!! -"# $) 2 )+ $ $#'! 2 - # )1 8 '3#! 2 8 A1 $ 1$5/ 8 / 4$#4$ + #!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4!! )/ "+ $+ 2 )! # + A)!"# )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#!,3# $ 57

58 "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 58

59 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE >NT 6?; T +*, +H $26'(.$#/=1.! 23 ##1#/$!!3! # $4# $## *-! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1# &YD $"/#!# 4" ) $ *-$#'* 2 ) $ #) $!'"!!94!*!# +## 4"*#-/#!$!-2*- # *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 9I 3# # : /: 1 $"-!!:N* #+NB #/-+ " #1 + *'!# $##*4! "# F + #1 $ #/9 ): 59

60 EEF /(%$4#1.$ $26'(.$ *-F 2 3*!! )$ 2 #+ # # + # ) $ 8 '! '!$ 2 #,-+ 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#! # 3# $ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 60

61 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE *, +-* D+EF7,* +EF 61

62 2&!$ #,1 $$4#!'" #) $!'"!$! #) $!#$5/ U 4$#!) $!,#) $$4#!'"$"/++ *!! ##'# 2#) $!'",!,,-!!#1#)/!!# #/+ #/* ## #) $!+ #! - $5/ 2, $$4#!'" ' C# $" /A3 ' *5+ # ##+,#,!# "4# $ 3 $4#!+$#3#$# 2 3 $, 3-!!# #/* $3!! 2 3,# 3 # + $#/# 3"# 3)*# #/# $4##2$4#** '($)$' $585)<.("5' 1335)G $4#!,!$ " $C 3"#,# )/ " )/ 3*!!#$,+!* "*/$#+/#!* "$!,,!* " *,!!! "+ # # C* *,! "+# * )3-! + 4-! 3 $5/+ $ $4#!*!',#,$)+$ /!* # 2 # 3# / 4$#!*! 2 3# " 42%0$ /($ $" ()$'$61 2 $ $ #/ 0$ 9!)7 /(%$4#1.<)(0$ $ 2 $,# ) 3!/ # 3*!!# $ $26'(.$ K/5..'$ $26'(.L #$%&'6 2 # # ) $ #+ $! $! 62

63 2, $$4#!'") # 1 ##, -!+ 3 3 $4#!+ 1# $#/ # + $ 1 # " *,! # # $4#!*4 #$%&'6 0$ 9 (. 4!%& /!2)!': #!%.'31 &!)7 $29$ $$)$ " 5..'1" 51$)52.$7 /,#!* 3$4#! 2!*! ) $"/ # #3F / $ # # $4#!##!/!!9!:+$###)#$! /!#!#!/!!+ $#! $4#!!-!! * 2 3 #,1 1$5/ /#!'" -# #+ $4#' ) $ #/**##,)! * 3 $5/ 3 #!! /$# $# 3 A1 /# - $4#!+ 3# 1)+ 1)! # A1 /#3*!! 45/!2 3$? 5 $%&?" (. )!!9521>5: 0!" !)<" $21 $ $" 5' 1335)G $4# -! + $ 9,#: $!, 1'!#/*+$)3-S #! 9: - *-$#$# #/+ $ $, #!!, $$4#!'" '! $"/*! +! 1$5/ +! $!+ $! $4#!*!#!$!!S *-$#$#,# $3! ' + )/ *1 $#/# # (()$ 5)Q 2 ) $! $# )1 3 $4#!#+ #1$5/520!" 1 63

64 1$5/ 1+ /,# ) $ ) / 4$#!) $!,###'#$3! 2 + 1$5/+ /#!'"*! #!,,#+,,1#)/ 3*!! 2$" 1"!%#1) %&)!32 #: 3$/1 ":9.'$2!) 9 *$#/$#$"/#: ## $!!#4" *# ##'#+ 8!#$).'$" ( $ )5 )=1.17 " $%$6.=(.($ 512&< : )(8'(.57!)1.5$/$)2$".'$$8$ $)8,# 2 3 #,1 1$5/ /#!'"+ $#, $$4#!'"520!"5)51"!%!.1%%&$2%$.'=2/!2 ; 2!$-"#4+$5/1#$$,-3"H #' 3,# # + $4#3 #!"# )4#' #!#+##'#3!" H #',! 9##:+ ##'# $4#!!$ " $4#)19' $4#: ' 1335)$#$9)5G # '!/,! $!#! 2 $ /# 3# #) $!'"#1+ 3 # /$#!#-!!# ) / *" /# 93:,# ) # *" $! + ) $!# - $$4#!'"' #!+ 3 #) $!'" $) /,#+ $) $$ $)# 44! *4#/#3 "3 Q 64

65 8! &!$!#, $$4#!'" ) $+ #) $!'"!$!! #) $! ' #! *$ 2,, *$#, $$4#!'",!##1+$#$5/++#$# / 4$#!) $!##'#- 2, 1$5/ /#!'" ## + /A3 '*5+ + $ ) 3 #$ 3! $ / 4$#!) $!,#.'$/$'$0$#$.'(.5.(%57 /!2)!': (.'$ ' 1335) 0!% "''"$%G A 3 #+ /$# $5/3 #/3# ' $"-" + $4#! $ +!! /) # $ 4/! # )* $"-!!3 + ' 3 )#1 1 34$!# )! )*! + D 3! #/#3 "+1#+,A+1 )3#!"# 2$! $!#$#)* $)*+ 1$5/-+A+#$+$# 1)!)* #+ /$ ## #$'3#!# 2!#54/!$#/$#-!!3 )#1##/ 5#!,, A *$#/$#+ #1A /! # #+ $# #) $ A $! $$-+,- 2!! + 1# )* $"-!!# $#/#,# $ 3! # # 65

66 2 3 #+ /# $)# - #) $!'"!$!#+, $$4#!'" ##+ $# 1$5/A /#!'" ## 3! A+ 34$!# )!'3#A#) $)## $ L -, #+ $ *" $5/# 3!,)!+3 $*,,#$5/*#M 2!/",,#3,#, $$4#!'" 3 #+ #,! $$4#!'" ) / $5/ ## ) $!# $5/ $$4#!'" $+ $ +,! / 4$#! 2 $4# -! $# 4!, $$4#!'" #/*+ $) 9#) $!'"!$!+ 3-#/*: 2 $# # $4#! # 1$5/+ $! -+ )/ $ /!! 2 )$ /*# $4#!,# $!! 2#,1$5/!'" -$"/# *!-!!$!! % L #,#+$#$*"$5/#+/3!,)!+3 *,,#M 2 3 #$ #/ / 4$#! *!!, $$4#!'"+1$5/!'"1# 2 #) $!'" 5*#+,!,,-!!#+ #/#) $,! #+ 2,! $$4#!'" $ #) $!'" 3# + 13# 43# 2 C3+ /*1 $/ )/ 1#$ /!!+$!- 66

67 6#) $ $!!!# #$!$ *!, $$4#!'"1$5/ 24 #C$$#$"/##$!$ * $4#!+1$5/!'" D "/# $+ )* # "! +!,,#$#! &' ( # 1 #+ /! + $#$ 4/4#,)! #+ / /+!*4-3#!3*4 #M!$ + /$# )* ## $ 3!' # " $3"+,#,! $"/# $!!#3 6#) $!$! #$+3! # K ' ' #!$+), 9 3 : # )* + $,43!! #$ ## )L #1#+! +#-#+$ #$ 4/4#,)! #+ '# + '! *##M N!3!#+ $ ) # *# 3!!# 3!!#,, 35 1 # $!#,# 21# $!# #*#*$/" /! #3" ##/+! $!! #// $##'!*/) 1$5/ 3!#+ 4 $ #$ 67

68 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE + +,E7 + EF 7 E 8! I# $!##$#)##"*F - &51 12!..)! - F F/!9 2 #$# " '! #) $!+ '! #/*/ 4$#!) $!,###'$3! 2 #) $!'"!$! ) $+ $"/ #) $!+ # ",,!!+4-!##'2)1#$#+ 3 #$ #/ $, 9$4#$,+!* "+,!$!: 2 )1 #$# " '!+ $$4#!'" /A3 ' *5+ ) $ #$,! + 3 #/* ##' 6#$# '! * $4#! $ 3,#+ $ #$####'# 2,!# #/-, #) $!'" #$/ 4$#!+##'##!#+#/+)/ $ $,+ $,# # )/ ' $! ) 2 #) $!'"!$! L#*M*$#3'3!,#) 33! $9 +,, : 2 #$# * + #/-!# ) /!!#+ 5*#+ #/# ##') $! #/*+ '! $ # $ 3 $5/)* /,# 2 #) $!'"!$!+ '! #) $ $ /! #$!$ *!+##' /,!+##' ## ' 2 #$# 1 *! 3 # /1!!# #/ 68

69 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE +*, H I+ FJ 2&#1A/! /!) $ 8! I# $!#,! "##$)#F -!$3!!""" ==Z Z Z 666# -!$3!!$5/#/*"".O ==09Z 66>: 8 $?#/ - 3# $!# '-$'!$!#/ "" ==TZ Z Z 6Z # - 3 # $!# '-$A '!$! )3#!!!#,!" "" =O>>% 966 : 8 $#/ -!$3!!,!$!# #*!!"""=O>>>9Z 66:8 $ #/ - 3# $!# """ ==>TZ # -!$"">>>K # - 3 # $!# +!! $,- + $# '#!!#/5 )/A 3!"" == Z Z # 2!,, )!,# /! /! )!! ' ),,) $!*4+ 3 #!*4!+ -$ $ /! +!! -# # # '*!," 69

70 ##/4!! F %!$$& F I# $!# $#/#,# $ *+ '* 3#,#+ #''" 2 #''" $! #/4! ## 4!3",!$5- # 3! $!$ 2 #''" - #1+ /! *+!$!#-! $ 2 #''"!-!!,# # #$#+I# $!#! 2 #''"++4/$##42 #''" * 4!#+ 1 3! *+ $,!$!,! $ # -# # ' 2 /! ) / #''" *!# //$2,##! +#$# / 4$#4$ + #''"!$# $)#+ $!*!+ #4!'"$ * +!# 1# /# -!# 2 )/!!! ) $ #/ / +1#!/! " 2 * *!#! + 4!# I# $!# 2,!$!,!) $ $ *!!#/+ $ # *! - #/ #!$ I# $!#,+ 70

71 /!!+)##-!!+,$4"/ + %O>>0A!$C#/ $,# $$1*#2 $!-, )! ##+ /! * '-$## $!!+ $# $5/ )3$! 'C, /!!# +$5#I# $!###* 2,43!! /! )/ ##!$C $,# 1,$4!+ $- )C*-! /! ' ## 1$!$C $ # 2,, 3! *!"+!3C"/", #! 3 #/%!$C $2,,!##/ ) /!!-*$1 2 I# $!#!#C* 3+ '#! $!#! *!, #!,# (!$C $ # * 2 I# $!#! /!$!.!$C $ $+$-'*50!$C$$4* 2 *,# #!!$# ## )/ ## =!$C $,# ) # 2 *,# #!3"!#+ ) $!3C"/" 3!+ $# /! * >!$C$#,$4# D 4!#1) /+ 1/ #/ 3/ 2 A1 /!#)3#!!3, #!,#3**"!#/!$C$# 2#/$"/ -!A13!+ 1 #,!$ $3 *! - 4!#!$* 2 )/!!!) $ #/ / $ *"!3!4!#$1/ $ % 71

72 2 I# $!# #5 3*!!!$+ $-#' )/!!!*) 2 3*!! * # 2!#!! " # #!#! ) 1# 2 $!# *"!3!# )3#!!!,# $#/#,# #!" #$# 2!# C )$) #$4!# 23*!!#!!!#!$,!! +!4!-!+ /! # 8!#+'-!,#+ #* # 3 2!!+ 4!#!+ #* 4# $ #$ 3 D #/!!+ C 4!#! #*!# )/ $#+ $# * 5##!#4 2!!!# # 4+ $# - *) $* # - /! - 2!! #* #1 I# $!##! 2 #1 # #*!#!# )/ $ 2!! 3 $#/+ $! /!+!!+!-! /+ $! + $!#43 $5/+ )3$! 'C /!!# 2 $,-!+ $#/+, #/!!#+ 1#,-!!! * #+ #+ 3#!!!##4 2!! $#/#,# + 3 $4#+!! *- 4!# *-! ##I# $!#) 8!!!$+!)3$ $* 4 72

73 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE ( %! "! 2!!#-!#++$# #+ C# #-!-# 2 *-*!!"$#/#,#$/# "# 2 $,-!+ $#/+,!! $#/+ $,-" 2 #- $ *-! *!# # 2#-)/#+ #-! 2#-!$3+*!,,!,# $,- #1A!$ / "* + - -,!,## 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ [ 9:,/ *!#!!! * 4 $!$+! $3$ $ 2 #** 4#!!+ 3#$ + #*#+ 3!"-!,# 4-*,# $!#! #+ 3 L!! #* 4-! #M I# $!# A 1 0 # #,1 -# 2 A 1 *# 3 1# $!#,*#+ 3 1 )!! /$## B!#! ' #- 4!# !#!!##*1+$#!#$/#"+ 3 /!!#, -*A )/+ 3!! #$ A /! /! # " *,! 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!#! * 4 $!$+!$3$ $ 73

74 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!# #* * 4$*+!$3$ $ 2#** 4#4!#+3#$+ #*#+34!# "-!,#4-*,# $!#! #+ 3 L 4!#! #* 4-!#MI# $!#A10# #,1-#2A1*#3 1# $!#,*#+ 3 1)!!/$## B!#!!$+! )3$ $ * 4 2 #*+ #- $ *-!, # *#I# $!##! % #& 8! I# $!# )+ 3! $#/ +,!$ " - N# # *!#+ #) $ $,# 2,!$ "!-!!#! )#,, 3 #/, #/4# 2,!$ " - *+,!$! )/ ) $4#! ) 2,!$ " #! /$##!-* ) $4#!2!$4#! -!#$!$?#/ - 2!# N# # # 4#+ 3 =O>>>9Z 66%:8 $!##/%>[A-*+$)+,!$ ", #!!$!!4!#D #/#C 3 #/.!$C $ $3! ) $ $ $# )# # $,# 2!$3!! 3!$3!! $#!-!!3 1 #) $!'" $" 74

75 ,!$ " $ #!!!$, -*2##/*#-!,#!) $ /)+ # $ # 2+ 3 /! /! $#/# 1# # *,!,,!! # $5/* #1 #1!,# ) / "+ ) #1*!#$4!*!# $ $ #,",!$ "!# /!# 4!!+ )3#!!+ 3!#+,, $4!+ #, " )/ $ *-+ 2,!$ ",$4* /+ $"/ -!$ + # /! +, '-$#/ #+ 3 # "*,!,# #- 2,!$ " + * - 4!#!$ 1#,#C**21) /!"3! /# 2!!$/! #/ *! * $, #!!3! *,! #!-* 2!!$/! #/ 3 ' "/ # $!# D 5/,!!#!!$/!#/A * # " $ ) $,! # -#+R 0[A#$)# 2,!$ "!$!'4 A)1!# 2)1!#*/#F : 2!# $!-!!# $"/*!" )1# #1*-)/$"-!3#*! :2/+$"/ - #/ $ : 2!# )1# *"!3 7 #3 "A)/ $*-+ : 2!$,!$ ",+ $# ## )1! $3! /!! " 3#*! 75

76 2 #!$ #!#!," I# $!## *,!,# - /!! # 2! / "/!!+!$,! + #/ " $ I# $!#!$**1#) 76

77 KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kisköre Város Önkormányzata Testület Polgármester Jegyz Pénzügy és Adminisztrá Igazgatás Könyvelési tor Osztály Pénzügyi, gazdálkodási felelsségvállalás 1. Stratégiai koncepció tájékoztatás/egyeztetés 2. Költségvetési koncepciók összeállítása bels számítási anyagok, keretszámok 3. Költségvetési tervek kidolgozása a keretszámok alapján, egyeztetések részköltségvetések 4. Végleges költségvetési terv összeállítása, és annak ellenrzése költségvetés Egyeztetések alku mechanizmusok, terv variánsok Minden évben jogszályban elírt feladatok. 5. A költségvetési rendelet elterjesztése 6. A költségvetési terv elfogadása szöveges elterjesztés, indoklás, számszaki adatok Költségvetési rendelet 7. Kötelezettség vállalás, mködési és felhalmozási kiadásokra, írásban és ellenjegyzés mellett elírányzat felhasználási, likviditási terven alapul Postázás A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés szabályzata szerint 8. Kötelezettség vállalás érvényesítése 9. Jogosultság vizsgálat, szakmai igazolás 10. A számla érvényesítés, fkönyvi kontírozás 11. Utalványozás: a)rendben b) szabálytalanságot észlel c)ellenjegyzés, szabályozott jogkörök, összeférhetetlenség szállítói számla alaki/tartalmi követelmények, fedezet vizsgálat érvényesítése lap felelsségrevonás a testület által 8 napon belül értesíti a testületet, felelsségre vonás 11/b.utalványozás ellenjegyzése utasításra történt felelsségre vonás 77

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Szabályzatkészítési kötelezettség... 3 1.2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszere... 3 1.3. A szabályzat hatálya... 4 2. Folyamatba épített, előzetes és

Részletesebben

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai 6. számú melléklet A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai Állandó bizottságok feladatai I. Valamennyi bizottság általános feladatai a) előkészíti szakterületén

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Az ifjúságról szóló 42/2004.(XII.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 32. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem igazgatásának szervezetére vonatkozó szabályzata Pécs 2015. 2015. június 25. napjától hatályos

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY- II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM 00-01 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika ------------ Törzskari

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet. az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjér l A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben