!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*"

Átírás

1

2 !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 &#1)! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! &#1/! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ; #+$4#+1)!#. *-$#$93$5/<:+ $4"!$#//! 2

3 0 '!+$ *!!' +$! = 8-) /!+*!# '3#! /!+, >&#13*!# *, 3

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE # $!# 3 # 5 $4#!* #/3#//!#$$3+ 3 $3 2 /! )*/,#!/$*"#,#$)/3!4!+ #,1# $!##$#!$3 '*#+3 #)* - 3 #,,+ *# )/#*,,# ##4/"# $!# A!-!! 2 $!#+ 3#,# 4" B#"!!+!$ $ # 1-1 # $!#!#/ 5-,#,1-,# '+ 3! #/ *-$# #C*!! -# #! 5 )! $!)3#!! $#* #+,1 4 /! $+ 3! " " # ' -! )/!! # $!# $,#+$!/!) # ) 2 9 ' "/" #) $: )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!2)/'#,,!"+ 5,, #/+ $ /! + + '3# "! 1+!" $#5+# $,-3"!C+ A 3 #+, 9 # $!# )3#!"!$! #C* : 1 9!+!! +' + //!A!$!, - :!! #C*!! *-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ 4

5 $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )*+ - $) #) $!'"A#) $ 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! - 3# -!! 5

6 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE.'$/$'$0$#$.'(. $%1 12!.33 " $%41!'1.!).'$52 $%0$.633 /$'$(..'52#(2 1"!%!7.'$/$'$ 8!3 (" " $%! 9: (. "$%;#< 1.5 0! &"52) #/=1.1.'! %1 : 4!..'; 1/; 0! &" 3!$!+3!* #+ $/* #+3 $ /3 #C* # *,,# /* $ )/+ 3 # #4* #," 2 # ##!3" 9' + '3# "+ + *!! +$+#1)! :*9/+4/!+ $!+++' # $!+# $!+*' : 2)*#$#/*/#33 +3 /$# # 2!3" $!#,# ) / )* 4# 3!,# $3C"/" ## $##+ $ #/# $ $!, $ + $ $, 11#+ $# $3C43 5 ' 2 )*,# # *# # 1$5/# 2' 4C $#/ C, +$# 2)*#$.6)(2$29.'$1 8!1)$ " $%41!'25 D #E##*!#/ 3"' + $ # $ # 1 6

7 $-+ # '3 #! *-!+ ' 1$5/)*2" 1.!95) (8(.>.$ $)/(.$)36 (. 3$/)!'1.!)3: 1 +$-4" 95)" $%$)!5%1 :>.$ $)/(.$) $$9"(2&(2$).'1" 3/($ (#$ $25 ##+3 'A-!#3!E! #+*C*$!,$!$ /!!3#! $,#!34$ # )#1# $! )*) $ #! ) /-#4# + 3 )##4!$!!+ 3 $ $ #*!," / ) #!C # 3+ -!!/# )* 1 / *#!!!#!! ## */# )? $29.'$$) 95%2:'5.1 (..'$/$'$3$2 '#: 0! &"!) 9/#3 + $$4#!'"+ $! #' ' + #)4$#/+,: #+ *#,$ # '#3! 1 -" #) $!'" #1 #3+ 3#1!! # 2)*!//F $ $!) "!!'*E $) #)* $E $4') #!C # 9#' :,#E $1)9!+! "+#: 1,,,$!E $)!!# $#/E 95%2:'5.7 >.$ $)/(. (. >( )5A'(..'(/1.'4 :95) $%&.'$/$'$0$#$.'(.5 8!%" 32 2 /#" * '# 2') $ # + 3 $##,#*!4# 3! ' 3 2'!#/"# #+* #3AE 7

8 .'$/$'$0$#$.'(.1 &" +$' )!-!!,"+!,,! ""/ 5*,+)#/ # 4", ',+ $#!,, /5*# 1'3!#,! 2 )* '* 3 $G $5/ #/*#!!-!! # $5/*-!!+)*'" #/ /!+ $# /$## *,, $4#! 3# + 3 #,,# $5/3 3+ *,,# 3# -3*! $, )! + *43 A1 3 1$5/ $ # *!# $3! 3"+ 1 # $"/ -3" 3 4C!*+ ' -3"!!#/" )/ 2)*) $+$#!# /#$4#! + 1 3! 9!/$+ * +!A )*+1)*+,:# $!#4? 9$(. 8! 3!!#,,,#!3" H (0 9)!F I# H : )+ &!$ 8

9 $4#!#!$ ) 2 1 # $!# A 1!$ 1 )+ 1 $4#!%,!!$ *9;#/A!*!+&#1AJ/!+ '!A 8 44!A + 6/#) $A 1)*:2!$3,#/ "!$ ) 2 # $!#3 #$# K 5+!,!+!" 3! $$+ # 3 $5/+$-# #$$4#!+!,! 1#+ /! + #$ 4 ",# *" $4#3'3#/3#+3 $4#! *")1+ $ 3 #+ $4#3 $)'3#3!#/!* K ///$#$$&!$ $4#!*!#!,, )*!" *!#!,+ 1),!+ + 3 #+ 5 1# $- ) $ )##!+ #4 1# $#,,,##* 8! I# $!# &!$!# $) $ * $4*,+ 3 $!! $5/ -# #+ $ > A $"-# )*- 2 )* /$## # $!#4# L!"M # $!#! -!#!# 44!+!$!,! 5 1)) /!$4#)#, -!!+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5- $# -!#*4 # $!# 1# 3 *! ) $/$#,,+#-+!,-+!!! $# *-!! 9

10 1#! $5/# *-!!+ 3 # $5/*!!,* -*4 $ /" 1# $5/,#,!! 3 #) $!'"!/ $ */ '! ")3#!"$#3 2 3 $5/ 3 #!!# )* $ /3" # $ $# 7 $#/# # )!!! 3 )1#,# 7 $#/# $1# ## /,#+ 3 6,!$ 4 ) $ 3 #!!+!!+#3$#, -!! 2 4" B#" 1 # $!# # "'*, $ $) $!+ 3!! 9,' 4,' ': * 5# 3 # 33! #1#) $ 9,'A ))': D C*4" A$5/ 4C! -!#4# -#,# $#/$#+ /$# $+ )1 #$# ) *" / 3!!! 3 #! $-N $ #)*# -!#*4 34$!#)!# $#*-!!! + + *-$#+A *$#/$#+$A #) $)3#!"$1#!# 8 I# $!# )*!*!# '*#F$4$)*!#!+)$, 4#"A'!!#/#!4!!+$! #!! ###/4!25 ' $"-!4 $"/*! # $) 4#" $##3#,#!!/$$# 2,# 8 &!$!# )*) 2 # "/ 4$#4$ 7!*#7# $!#)*) #,, '*!#!+!! $! # $!# # $ $#5!!! 33 # ' "/"# 3 ## $5/, 1# -!!+ 3 #+,,! C + #!! " 10

11 !!+ 4/!$#/$# 3#!!!# $ 2' *5> A1 2 5 $"/ )$, )1! ## 1+ $ + ',)! "#$! 3 11

12 $ &'$)(8 8! 3!!#,,,#!3" 2!$ 3 )-#$ 44!+##'# '! 23 #,11#1)! / #$ $5/+!+!$!+!! " 1 $4 $4#! *! 11#+ $4#/,#+, # 1)) /! #/ # ##,# 3 / " C3+! 1# / % # 2 3 #,1 1 # - ## 2' ## #)4C )*, #!+ 3 #,1 1+ /#3!$!+$##$#6#)4C!* ## $ /#,, /$# $4 $! 3+ $! 1$5/ #4 1#B#'#$#-51)A3' + A/$!'+$##$#/$#!'"$! 2 # $!##! *# #$ $5/ #! #) $ $! #) $! # 1#! #/$$5/# 2 $4#! $#$!+ #5!$-!'3# $ #/#+$!*6)*#2!C## 3!) #,$! 1/ 2 # $!# #/ 3!+ $# #) $!'" 3+ #3!#/ 4$#4$ 3 9# $!# #/+ A 1 3! #$:+ #,# A1# $"-3"!!#'3#)##'#$9) # ))','A ))': 23 #,1#) $!!!,##+#$ $1$5/1#'3# )* $ #!,, )*!! 3 12

13 2! #) $!'"A!! #* ' #+ *"3 # $!##! $ / 9!+ )/*+ 4 #) $!'",:!,,)3#!!*# /!!/$ 3 ## *!3+ - /! #/+ $4#3 $+!!$!#C*!! -#5 2 )* 3! ' "/" - #) $)* C C,,$#! #!! 13 # $!# / ",# 2 / "#!,# ##1 )* #/ + 3#/ "!$!*#$4#3#1 *)1!!*#3 2 )* #,1 #$ 1# #) $!'" '3# 3!+ $ ) / #) $ )* #''" # $ 2 # ' "/" 1 /$# /,# 4# ) # # $!# /#3 "!,,+ 1#+,A+ 1 )3#!" ## $3!!!2+'"5#C$#/# #,# ) # + $# C* '3#!+ C* $ /! #, 8 )* *,$4* + 3 $!!$5/-# #+$> A$"-# ## /,#+ 3,#,$4!! -# ##C*3!!+ $#, # 13

14 (%55$/$'(. 2 A #) $ )* )/ # $!#!$! 1/ *-,#+ '*,#+! $"-!!,#+ # )/ $ /!!,#+, +,1!'$#+ 1),!!!! #C*!!+ 1# A /!!3/!!+ 1# ) $!!3"!!,, )/ 2 )/ ' #,,!"+ 5,, #/+ $ /! ++'3# "!1+!"$#5+# $,-3"!C+A3 #+,9# $!#)3#!"!$!#C* :19!+!! +'+ //!A!$!, - :!! #C*!!*-3 2!"A-4C3!+# $!#$$+ # $!#, $5/ 3 #!!# )!+ $!! $ )/,,!) "+ #! # $!# #) $!'" #/+ $# 5+ $,-3"+ A3 # #) A $$4#!'" #)4C!!"#$#4/" 2 )* - $) #) $!'" 3! -3 3 # /! /!+ $4#) $A+ 1#+ 1)A+ #4 + $"-# / # 3# -!!+ /#!$!+ # $!# 4/! #!!!+ 4/!,! -+ 3# -!!+!,, )/ 2 #4 1#+ 1+ /! /!+ /#!$!!#-! 3,,! #! ## '",, 3+ $# *# $5/ $ /+ - 14

15 $"-! A $!'" $ #*!," $ 3# 3" 2 $"4!!# ) )! 3 ' $4#"$' '###!+ -!)1'!",!# +$#1#, #"3 #,, 1$5/ 2/! " # 3 $C*4! 3!# #! " 3 /,# $4!+ 1/# /$+1$#$3 2!$! 4/! ##!!O!! # 1 #''" -# $, $#/# *!+ # "" 7 # '!#!, 3" 7 ' $ 4/$) $#+#$!$!+ #/$#/# #*!# 2 # $!# /+ 3 C!C #+! #''"#+ #$# $4##+ $ #, $G+)1#/ # 1 ' #,! # -# ) /!!# ) $! 2,! $5 -)!# )/)##-!C# P*,! ##1/! /!)!! 3*!!## 2 1 */ '#/ 3 ' "/"! $!+ $# $## # /! /! -3 1 $5/# )##!!,#!,,)*,# '! %1 2 # $!#+ 1## 3!" # -+ 44!+!$!,! 5 1)) /! $4#)#, -! C* 1)! 3 15

16 $-+ 5 /# $'3#$4 -!!+ /! /!+ $# #/! /! 5-3/$ ## ##L) /"M+L,/M# $!#$ /3 L-M+L/$#M$ /#-Q 2!34$! 1,,, #, ## #) *-$#!! C+ 3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 ## #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ #$# 3!+ $# '",,!##$5/ 2 1!!# ) $ $ 1 /,! 3!! 9$ # #:+ ## /,#+ 3!! $3 # 8 # # $"/ $# 3 #!!#/$###'*!," 0$ 9$ 11.12) "526.(%5 (()$ (.$7 "$%0$ $ 6 " 526.(%35'!.=1.5 $29.'$$) )5 )=1.1/ 7 '?%&0( $ (%$9$.(% 0! &"!."((.(/$.'?).(%$.(. $4$.(%$.B#'1 #A! ) $ $+ $# 4" 1 #,## $!##$5/#!# 2)/ ##! #/ +3! -#!! 3 16

17 2 ) $,# #,, 2&5/12!..1% 2! 5 3#!!!, -3" 3 #,,!/$ #+ 4$6 12&' %'9.1%8! 55)1#12) )!..1%5 1"!%!.1%+ 5 )* ' + $ + *!/$,!! 2!" # $!#! $"-! /,# 1! 44! # $!# /# $$!!# # /,# $ /#/" A1!$

18 2$.(%5)8>.!!) 2 /#-!!)!#!/$ # $"4" ##+ /,!$-"!!# 2 1 /! '!!!# # /,# 1 $5/# $ 3!" C* -! 12#/-!# +!/$, ##' 5,$"-!$#, 2 # -!#' 3#C #!#/+ 3 #$# $+ "/!*# * 1!" )/ + #/ # $ /!!# 2 34$!#)! 1# $3C"/"+ 3 3 # )!! /,# 5 )-+ #+!!!+$#*-$#!!#! ##! #3## $!# 1$#,### $3!!!$+ #,!! + / #1#BA #) $,! -! +$,# #!,, $3! "!! $4#! -#/ # #$# 33 $ ) $# $4# # $!# *+ # 1# # )*, "!$ ",$!1$5/ 2' -,#+'!,#/+3 1$5/, -!! ## # $!# 1$5/$4"+,,)!, -"! +! "+'!#!, #+ 3 #'+ #$#+!/$')+$5/ #$5/1+###/ /!+ 1)/#,# 18

19 '$/$'$0$#$.'(.7$ $26'(.7" 526.(%35'!.=1. 814<'"!..1%!) )$ $3!225 (2& $%$.0$ $ 6..(%$(.$ #$.="(2&$ /11.C+3 )/ *#*# $ 3 $,, $ -# # # $) /,# *-3 #-3, -# $#/# 1!+ '3#+ $ # $ 2 # #C+ *-$# #1+!34$ ) '! )!$ #+ $ 1## 2 " 526.(%5.'$" ( $7.'! %1 : #$ $%+ 4/ 3! 1#+ $#$#/#C1#/'#$)/ 8 1#, /3 #,# /51%!.7 $%&($ " A 0$ 9 (. >( " $%41!'1.!+3318!0$..'5!21 5..'$/$'$5 " $%! 91.!) $5/# :/1 (. >5! )$ $225 12&' 1 0$22! (. " / " $22&5 52('"(2& 2 ) /- 3#, + 3 1*# $ + ##!,,)/!!!+ $ # $!# 5 $)!3"#)##- # 8 A1 /#,# ' $! #+ $ + # 1 3 #! # # 3#!$! 2#$#3!"+#$#$5/## 7 $5/1 3 #! $ #*!," 7 $4! #/## 19

20 2 $ /#3 /,# #,, )$ ) /-# $3 #/" /#!3" 3!!# $## )$+! #/!! ## /,# ) A1 #'' #! # $4#!!!,#+ $ ")/!!!,# %&)332 )$ ) " '25)?.6.')$" 3$$)0$ )((.((." $%3='1.1 # /!+/! /!#!#/,#> >A # 3 #!+ $1 5 $ /A/!#++$/!#$5/ >(!) $ ((.$ (9$)(3$2 )(8/5.$ 6$.? $ )!.'$A (. 4()!2& #,1$#-!#*#1)A/$ ### (%$9$7(9$) $($8! %1!) (. )? 45/.'! %1 :.'$$8(2$) $6.=(.($ )$ (25B$7)< <1 71 " 8! %131(.)!.'$A?%&0( 0!%91.5 (. )(8/5.$ $5 " <2) 0$ ($ $52$) 35'!.=1.1/ 2 1) 1# * 5+ $ )!# # $ ) # 44!+ +!" *5 1)) /! ## $"-! /,#) # 3 1)) /" C, -"$4#!!!/$#$!'#+1) #*-!/,# B #!3*?%&0( 4=/:$29.'$ + 3 # 1 )1)) /!!!+ ###/!# 1)$ #*!,"/#!!K537!$ $4#!#,,#!!!37?%&0( 0!% $.'(.$ )!..1%5.'!)1.!)4!'+ 1) # / #+ $# $%&3 )!.?%&52('(. $! *##*-3*!$! / 2 1),!*5 1#,,# $#!#43+ 3 /+, 1) $4#! ) 3 #,#,$! $ /!/,# 20

21 ; ),! $ $ $#!#43 1)A!* "+ ## 3 #+ C*!+ #+!)"4$ #/,#+ 5#+! #+ 3# $) $ -! / 4$#4$,#! &"!.20$#$.'$25)$ '52$2$$. )!..1%5)8>.!!)+ # $!# 3 # + $#/#!$! ## 1 #) $!'"!$-!'3#3!)3!$ )! * 1,# + / " $##!$!,#+$!,3 1,##/ 1+$)!,/##!C*+$"/ $!! # 2 3 $!# 3 *"+ -"+ #!!/"#$ #/ + $#/## 1$5/ $ " ' *3 #,#)-+$C*-!+!,,#!4/,, 3#!#/ ';#=8<.; )!..1%5)8>.!!)2)813$.'(9 #$ $%A2$)7.'$"( &4$'.': :2) ' (9$)$.(%$ 3$" <:2) (. $%&; (9$)$ ($/62$))$ $225$ ##)!#$+! # # + $# 3!!+ ) "/3! * $!+ # $+ $"! $/ (2'?%&5$60!1.!)"$%$$"(.$ 2 $! 1 # $!# /#,,# 1 # #+ $!#!$! 2 #1 )! $# #$ ' 5 #/ $"-!!3 +/) $ 1$3+,#!!3 1#2$5/31)!!!,##$3!! C # $# )##-! $ /!! 3/"/# 2 )* )! #,1+!!C #'5 $# #+,, / $5/3 1 )! 1#- 2 ) # + $ /#/")/ # )1 /$#!! /,#2)*/$+3 21

22 # * #!! -+ $#/+ #) "+$ /!-! 22

23 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE * $>425'" <.)!.'$A.=(.$? 1F : 3#!-!1#/'#+ $!+ 1# /$# - $4"*-! /,#S,:1)! #!!!# *-! 9 $4#+1#) $!-!:S : 3,1$5/*-!S ): 3 #,1 /#!'")4#'"-# #!##S 3: # $!#!)1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+ #$# '!,- 3 $5/,S *: 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S : #5 *-$#$,S : *$$- )!91.$$9"(2&$..(%(2$)#/=1.? 1F : #1/! /!)!!,!!S 23

24 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE,:'!S ': $*!!' -!# $!#! - ) /!S /:-#) /!!#) $S : C*3*!'3#!$!S ):,*!!, # -!S :#,!,,S 3: #13*!#*-! C82$.(%$6.=(.$? 1F : $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#! S,: '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 24

25 +,* NT 6?; T +-* D+EF7,* +EF $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A 3, 1$5/*-! 6'"(2&$)G 2 3 #,1 4 ##'#+ $4#! #!"#!*! 1# )/ 9, 1# 1)! #: 2 1 1$5/*-!! //#$ # #/+ #*5)/##'$,-3,#D, /A3 ' *+ 1 # ## #$ $#/#,# / 4$#! $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G 25

26 ')(65721>.9:5$/()$2&.(%G 2 9$4#!: 1$5/*-!! )$ # *!! 1#,+ $3! 1$5/ 1+ ) $!+ )+ 1$5/!$ "$,) $!*!/ 4$#!!!S 93#,# A)1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A) 3 #,1 /#!'" )4#'" -# #!##S 6'"(2&$)F 2 1$5/ 13 3 #"#!#+ 3 #)* 1###'# 8 /#!'")/ $,- $4#!4##' $ $20$#$.'(.529!)5G 23 #,19$4#!:##$ # 3# N##!!34$ + /4#/!# ) $ 4!!# 2 ' $4# $4#! $$4#!'" #$ 3 # 2 1$5/+ )/ 3#!!# / ) $!* /A3 ' $ $,+ $ /#+ #/ # $4#/ #+ $ # $4#!,# *#C3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5$/()$2&.(% 2 9$4#!: /#!'" *-!! )$ # *!! 1#,+ $3! /#!'" 1+) $!+)+ 1$5/!$ " $, ) $!*! / 4$#!!!S # $!# 3 $A/ "$4#-!##/ $"/ -!!# 9#-*1 /#!'") $! $!!:+ $ A! *!#!+ #) $ $! 9' $4#+!:!!3",,! 93 #!: # $4#!!$! 9I3# #:1$"-!!: 26

27 2 # $!# 3!$! $#/$# $"/#+ #/ # ' "/" #) $ $! 3#!!# #5 *!-!! 5/!#-!!# *!!#/*+ )$$ 4,/! 93#,# A1: 27

28 5/!2 3$? 5 )!""<25)1>5:7 (. )!!9521>5: *-F EEF 2 $$4#!'" #,1 3)3 +) $!+ ) $! # -1 $$4#!'") $! 8 */,! + )"4$ B# $$4#!'" #4) $!*! ) $# ## 6##+, + $#/# $$4#!'" #'!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C! K )4#' #! # $ 2*# $$4#!'" $#- 8 $$4#- # 3#! $!!# + # N $A$,!! R )$ 3$ / 4$#4$ 28

29 "!!! # $! # $ $$4#!'" D # 3! $$4#!'" 3!#!#+ 3 3#!#4 3!!#E D /! * $$4#!'",!!!+ ) $!*!+ ##!!+ $ # "# 6#) $ )* 33' "/"2) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+ -! $" -! 29

30 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T + +,E7 + EF 7 E *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A3 # $!#! )1 #$# " #/ #) $!'"!$! ) $!# 5-+#$#'!,- 3$5/,S $ $20$#$.'(.529!)5G 2#$#' #,,) /4#) $!'"3!# $,,$4#+ $#'!!#! $ /##+$#3 C#C1$# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/ #) $!'"!$! '3#)!)*+ $ ) $$#/$# )*+ # $!# 3 #$# $A / " $4# -!# #/ $"/ -!!# 9 #-*1 $$4#!'") $!$!!:-*1$?! $+ ) $ ) $+ $$#/$#+* 4!+' #/)* 30

31 EEF EEF DD N$+$+ ) $-! 2('"(2&5 )8>.! !" 1>5:1" 1.7 /5..'>.! 1. *-F $ "((.F9!!-!+3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: 2 &!$ $$4#!'"* #$# 2 $$4#!'" ) $!* $ $ D ##, -* $$4#!'"+$#) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $!)ET!)"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C / 4$#4$ + $ # #4$!# R )$ 3$ / 4$#4$ 31

32 ! #A # $$4#!'" E 2 *# 3+ $"/+ $"/ $#- "!!! # $! # 6#) $!'") $!,!! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 32

33 NT 6?; T +*, H I++ FJ $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! $#$.'(.5 (.'$? $ " $%2$/$'(.$G A #1 /! /! )!!,!! $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1!#!#!,, )* 1, # /,N##$/!34$! +#3+ 3!# #) $!$! D #/ 4'$,+ $#/ 3*" $, #/3# 3 # $4#3 ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2) #/,)!+)##$/!34$! 1,+ #!#! #/ 5-+!!#/*#!,,)* #1 #) $!'" #/ -!+ /! *# #/# -!!,,)*+ 3,-+$4"!$#/-!$! 2# $!#3!#D A+/#3 "$4# -! $"/ -!!,,,!! *!!#/ 3 #!$$#/$"/#*!# 2 A#) $!'",/! -!# $) 2 /! /! #!#+ $! 6? $! 2 #'" #/ /#!$ " #/ '! D # ##/ 33

34 EEF (2'?%&5(. %'91 )!91.5 0$ $ 6..(%/1 1.I $ #11.$29 ":9!.=1. *-F 2 #1A/! /! ) #/,!!!#!# 2!$ )$,!+ *,! -! # " $) 2 /! /! ) $ + /# ##'!*+ )1 2 $ ) N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 34

35 ! 2 ) #/ #/ )1 2 )4#' #!4C 1$5/ 2 ) # 3 #!!!! 2 )!! $ ) $!+ ## )1 "!!! # $! # N $-! $"/ 4$#4$7 R,!! +$ /+ -! $"-! 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / 35

36 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE NT 6?; T -7 - $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3$#$.'(.5$? $" $%2$/$'(.$GA),*!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5F N $ ##-!!$+$/! ###/,#2 *-##$*5#$ / D!# $+3 $$-! # -, ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2,) $)1!!+ 3 #,1 #/*# )1!!+ ) $ $!! T, # -! +$!$/! +# #,- 2'!!#+3 # $ /$# *!# /#!$! $#'! #/,*!! #+, # -!!# ## 5-2 A#) $!'",/!,!+ #!#!$$5'!3 2 3 D A,+ 1# / " $4# -!!,,1, *!! ) $+ ) $ #) $!'"!! 94! *!# + ## 4" *#: - /#!$! - 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ 36

37 ) /! 9I3# # : ': 1 $"-!!: $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G 2 /! /! /$##*-! 3 $#$.'(.5 $? $ " $%2$/$'(.$G A #,!, *!!, # -! $ $20$#$.'(.529!)5G N $ ##-!!$+#,!$ /!, 1# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #! $"/# *!#! #*#,1 /#!$!) $, 2, *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 2,,# $3! #/$+ #3 #!+ C*3#!3"!, $## 1+ # $) $!"!,,55 # )##3"! # 4/*,)! # 2 /$# )3#!!! *,!!1#* 37

38 EEF EEF DD N$+ $ ) $-! $ "((.F 9!!-!+ 3A +!$5-: $"'(.F 9)1 )!!+! $!+ + #:! &" $=1.G 93!$+ $ /! * + /#A -: / 4$#4$ + $ # ) $ 9 *-F 2, *# #/# $5/# )$ + )/ 2 3 3'3!#,1 -'" )4#' #! 2,,!! D ) R )$ $ A $4#!E 2 3$, 2 / 4$#4$!!! #,1 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S/-+#*C 38

39 ! 2, $5/#+ 3,!#+ #$ 3 #!!# $ $#- 2 #) $ 3!! $73# "!!! # $! # 3#/+ *!! $) 3 #/, 8$#+ 3!!! 4$,, #+ $#, *!! 6#) $ 3!* N $-! $" / 4$#4$7 R,!! + $ /+-! $"-! 39

40 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *H D+EF K7E 7 L * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? G A $ /!,! # ) $!*!!# *-!!+ /# #!#!S 6'"(2&$)F 2!) $!*!!#*#$ #) $ $"/ 3 3 #* 2#!$ #) $!'" $!3"+!$ 3#!3"!! 1 3! + #/ '-$ 3+ / # #$ 313-##$!3"+/#$3 2# $!# 39#$*5#:+/ #4C # #$,1/3 2 #/!,*#+* #$ 4/) /# $ $20$#$.'(.529!)5G 2#/!!*!#-' '3# $)#$ $) 2!*! 3!# $"/ -! #/ 2 3 $5/ ' /5 / #) $!'" 9 # *5 #) $!'"+ /#3 / 4$#4$ +#) $!'":#!#!!#-, -# 1!,, )3#!",! )4#'" -#9: ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 40

41 3#$# D A/ "$4#-!# #/ $"/ -!!#9#-*1#!#!!*! ) $!$!!:-*1$ *!! 9) $-!: 1+ $ $3! )* $ '3#)+!*! $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*#$5++1!A 1 2 #4$!# )!#! # $!# #) $)*3 * + G2&2? H? J? X W $#$.'(.5 (.'$? $G A, '! " )! -3" ' $#$'3#$4S 6'"(2&$)F 2 1 # "!,, )* ##'#S ''!$! 1 1 # + 3!# #S ## ' *# ) #!'!#!$) $ 3S $ $20$#$.'(.529!)5G 2'!3#$#$#-+ *5+ '!# ##' $3! $ /!*+ )++3! 8 #,, ' - + $$4#!'" ' #!-)*+)$$ -#1,#*#*!"'!! /#+ #/!) $,# N # #/, #!# -!# + $ 3! # ' - '! $"/*!+!! ) $ # $ # D!# #!# )"4$!,,)*# 3+ # 3!#/"/3 ',! $4#!*!,# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2#/!*!'3#)!)*+$ ) $$#/$#)*+ # $!# 3#$# D A/ "$4#-!# 41

42 #/ $"/ -!!# 9 #-*1 '! ) $! $!!:-*1$ *!! 1+ $ $3! )* $+ '3# )+!*! $$4#!'" ' $ )+ * 4! 4$ + $ # $!#! )*# $5+ + 1!A 1 N!#! # $!# $$4#!'" &? # -3 42

43 EEF?.6 )!""<25)1>5: *-F 2 &!$ $$4#!'"* 1 # 2 1 $$4#!'" )"4$ # D ##, -* $$4#!'"+ $# ) $!,#E 2/ +!*!+! ) 4,'! D *# $! )E T! )"4$ + $3!+3 ) $! W *"+ $/ 9: )3#!! $$4#- #,# N!F 3 # +/#+ / 4$#4$ S /-+ #*C R )$ 3$ / 4$#4$ 43

44 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE %NT 6?; T *,+7 D+ 7 *, +, *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A, 3 #!-! 1# /'#+ $!+ 1# /$# -$4"*-!/,#S 6'"(2&$)G 23)-#$44!+##'#! ' 2 # - # #+ A! ' $4#!!#, 1# 1)) /!! ##!# C3+! 1# / % # 2, 1# 3 #!! /! #$ $), $$4#!'"+ #) $ /,! '3# 3!# 2 $4#!,# ## $4#/ 4!# ## $ 113 "1 $ $20$#$.'(.529!)5G 2 1# / '#+ 1# /$## *-!+ #41##!*#!7 3 C! # )$, 4 3 A! ) " $ #5 / 4$#4$ *!#! 7!-! #! D #,, 5 #) $)*+ $4#!!$!# $ $*#!! # # #' 3+,#!-!, 1) $ 5- # 3 5' ')" 58!%" G 2 3 1# ) $# )1!+ #4 1# #! '3# $ )# 44

45 $3!!+D $4#-! 1$"/ -! 6#) $!'")/!+!$5/$#'! 2 # $!# 3 )-#+ 1# ) $!# 5- # #+ $4#! $#+ )3#!" 9!$! + A: * *!# ')(65$/()$2&.(%721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9 D + $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $# 1 3 *G2UIH 6D K2H 6D $#$.'(.5 (.'$? $G A' 1)! #!!!# *-!9$4#+1#) $!-!:S 6'"(2&$)F 2 # $!# 3,# #!" 1)! ##$ $5/ 8 1# 1)! 3 9 /: ##'+ 1) ) /!! $!,# $4#! 2 1)) /! #/* $3! + ## # $4#! C3+ 1## C )/ ## $4#/# C #21#1)!#-$!## #$!+11#+ 3### $ $20$#$.'(.529!)5G 2!$! +!! # 1)! # 1 1# # ', 3+,# $! /# 3 $5/# $-,# N # #+!! / $#$!!!+3# ) #A ))'1#! # ')(65" <2)721>.91.G 2 #/!" 3 )! 9$+ $4# -! + *,! + +, $ #5 / 4$#4$ :+ 45

46 $# 3 $4#! #*C *!# $,! A 1)$ 2 /$#$1#+) $-!1+$)!#! D $4# -! 1 $"/ -!3 + #/ 3! $3!3 + $#

47 EEF *%&52('(.7 "<2).'$/$'(.7?%&0(.'! %1 5 $/()$2&.(% *-F 2 1)! + 1)) /! ) " +$# $!# / $5/#+ 4C!*!# )$ $! $!# $+ '3 )1#+ /'3#!!!#+ 1)) $!#!!-! 2 1)) /" 1$#! 2 1#!,!+ 1# #C! N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ 47

48 $+ )!! $#- 2 1)) /!+ 1#!#+ )1#+,!!!#+ $)#$ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $"/ 4$#4$ R,!! +$ /+ -! $" -! 48

49 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE MNT 6?; T J +, K N L $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5- $#$.'(.5 (.'$? $G A* 3 $5/+ #C*!! /$#$$4"!$,S 6'"(2&$)F # #+ # ) $ #$ $5/+ $4"!$ #/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 $4"!# #/# /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/+ $#!! ) $ )*3S ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2 $# -!#) $ + # # -!+/)#!!+ $# -!# $4"!$ -!+ /$# )/!! #) $ 3!# # -!+ )*+ )/!!*$4#!9:)-+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 1 $4"!$ #/ ) $ # -!!+ 1 # $"/ -!!+ $# *!# 3 1!! D A,#$4#-!,# $? /5'.%1 $ #11.!).'1"G )=! $ #11.!).'1" K" <:.'1" $29.'$LG 93#,# A1: $#$.'(.5$? $G2/#$'3#$4 5-49

50 $#$.'(.5 (.'$? G A #5 *-$#$,S 6'"(2&$)G # #+ # ) $ #$ $5/+ *-$#$#/#$/ $ $20$#$.'(.529!)5G 2 *-$#$ #/ /!+ #'' #! $!+ /$# '! #/3# 3 $5/# ) $ )*3+34$!#)!)*3+# *4$!#//!!3 ')" 58!%" G ')(65721>.9:5" <2)G 2'' $: # -!+ /)#!!+ $# -!# *-$#$ 9(> ) $"/#+ K: # /)#!!+ # $4#!9:!+ /$# )/!!#) $3!# # -!+)* 2 /$# $+ + '! $'3#$4!#/! 2*4$!#/1#!-!2$4#!* 5, #!#/, D # $ #*, # #- - $4"+ $ # # *!! -!+ # # /)#! *-$#A'#/ -+ $ #,3!!+ '! D A, $4# -!,+!!-! 93#,# A*1: 50

51 $ #$.="(2&"((. (.(()$ (. K45/ 5 N.'$/$'$L "<:.'1"$29.'$ )59! %!'1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE EEF 2 *-$## )$+!! 2 ## $#,$#2!34$! )4#'"# /44$!$, N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C R )$ 3$ / 4$#4$ *-F! 2 )!,A $# #) $!'"+#A)*! )4#' #! 44! $ 2 $3+!$5-3 3# )!! 2 #! $!3"! "!!! # $! # 2) $ +) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+$ / N $-! $" / 4$#4$ R,!! + $ /+-! $"-! 51

52 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE O* E7 E7 1.! 8#!C)*!+4/,,!## #/ N $# ) $ )) $ ' # 2 )$, 1) #C! + # 3#,# )*!+!C 1)* J /1 #/ -!+ # /!+/! )$, 2!," # ' + $4"+ #- 4 R ## 3'3!+ $!#!! 3 T!$3+ + 4/!,!!#+1###$# 2#) $,!!$$# 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2 *-!# ) $ +!! ## #+) $ $#!#-!+ '!- "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A'1: 52

53 2-c Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és költségvetés elkészítése és elfogadása között! N/C!#/!, 2 # $!# 3!# $A+ /#3 " 1# / " $4# -! $"/ -!!,, *!!#/ 3 #! $ $ #/ $"/# *!# 2 -!# $) F/1+3#!+$ # #+*#+&YD 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4 "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A,1: 53

54 EEF (%55 $/$'(. 1.7 "5 (. $ #11.5 )8>.! 7.')"8! 55)5 85!51.!) *-F *+ )1 2 $! 2 $ *!! )1+ ##'!*& $ 1$5/ 2,# + /#3 + $!A1!+)$ N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1)* "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 54

55 =NT 6?; T J7 + E+ 0!%91.12)0! &"! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1 $"/# 9< /1 + 3#!+ $ # #: 2-3 #! $ $"/#!# $!!#+ ) /! / /#3 " 5 /#!$!!# 9*## #- - #/!,$4!!#$#:4! + $"/ -! *"!3!+ )* #!+ )3$! )/ + #-3" )*+$)/#A-# 1# "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A1: ) "'1.Q! U #3 "!*!+ $## 2 1 3!,-, 55

56 2 &F +' $## /$#+,! 3!!# 1,! 3!# $ &!$+ / 3!U##) $!'"F/'#!!4!#$# ) $ &!$+ /)/!# A# 3 #-! + $"/ -! +!! +# $- #/)1+,#!+ )3#!!) $ # 2 G' #/ 3,!# $3/!+ #) $!'" #/ )*+*#/!+-+)/! "# + #1 $ #/9 ): 93#,#A/1: 56

57 (. $ 0!%91.7 #12! $>425)1) )59! %!'1.73$/$'$(.$ *-F )(.'=(.$ O R )$ / 4$#4$ # ) $ 2 #!!,,!! -"# $) 2 )+ $ $#'! 2 - # )1 8 '3#! 2 8 A1 $ 1$5/ 8 / 4$#4$ + #!# N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4!! )/ "+ $+ 2 )! # + A)!"# )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#!,3# $ 57

58 "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 58

59 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE >NT 6?; T +*, +H $26'(.$#/=1.! 23 ##1#/$!!3! # $4# $## *-! 2 3 $A,+ 1# / " $4# -!!,,1# &YD $"/#!# 4" ) $ *-$#'* 2 ) $ #) $!'"!!94!*!# +## 4"*#-/#!$!-2*- # *!! ) $!#+ /$## #!#!!#+ $# '!!# 1 /!/$ ) /! 9I 3# # : /: 1 $"-!!:N* #+NB #/-+ " #1 + *'!# $##*4! "# F + #1 $ #/9 ): 59

60 EEF /(%$4#1.$ $26'(.$ *-F 2 3*!! )$ 2 #+ # # + # ) $ 8 '! '!$ 2 #,-+ 3 N!F 3 # + /#+ / 4$#4$ S /-+#*C! 2 )! # + )12 )1 / 3# $!+!)1 )* 8 '3#! # 3# $ "!!! # $! # 2 ) $ + ) $ #,1 )4#' #! 44! )1# -!+ $ / O R )$ / 4$#4$ 7 2 #!! -"# O 2 3 $ / 4$#4$ 7 2 4! )/ "+ $+ A)!"# O N $-! $" / 4$#4$ 7 R,!! + $ /+ -! $"-! 60

61 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE *, +-* D+EF7,* +EF 61

62 2&!$ #,1 $$4#!'" #) $!'"!$! #) $!#$5/ U 4$#!) $!,#) $$4#!'"$"/++ *!! ##'# 2#) $!'",!,,-!!#1#)/!!# #/+ #/* ## #) $!+ #! - $5/ 2, $$4#!'" ' C# $" /A3 ' *5+ # ##+,#,!# "4# $ 3 $4#!+$#3#$# 2 3 $, 3-!!# #/* $3!! 2 3,# 3 # + $#/# 3"# 3)*# #/# $4##2$4#** '($)$' $585)<.("5' 1335)G $4#!,!$ " $C 3"#,# )/ " )/ 3*!!#$,+!* "*/$#+/#!* "$!,,!* " *,!!! "+ # # C* *,! "+# * )3-! + 4-! 3 $5/+ $ $4#!*!',#,$)+$ /!* # 2 # 3# / 4$#!*! 2 3# " 42%0$ /($ $" ()$'$61 2 $ $ #/ 0$ 9!)7 /(%$4#1.<)(0$ $ 2 $,# ) 3!/ # 3*!!# $ $26'(.$ K/5..'$ $26'(.L #$%&'6 2 # # ) $ #+ $! $! 62

63 2, $$4#!'") # 1 ##, -!+ 3 3 $4#!+ 1# $#/ # + $ 1 # " *,! # # $4#!*4 #$%&'6 0$ 9 (. 4!%& /!2)!': #!%.'31 &!)7 $29$ $$)$ " 5..'1" 51$)52.$7 /,#!* 3$4#! 2!*! ) $"/ # #3F / $ # # $4#!##!/!!9!:+$###)#$! /!#!#!/!!+ $#! $4#!!-!! * 2 3 #,1 1$5/ /#!'" -# #+ $4#' ) $ #/**##,)! * 3 $5/ 3 #!! /$# $# 3 A1 /# - $4#!+ 3# 1)+ 1)! # A1 /#3*!! 45/!2 3$? 5 $%&?" (. )!!9521>5: 0!" !)<" $21 $ $" 5' 1335)G $4# -! + $ 9,#: $!, 1'!#/*+$)3-S #! 9: - *-$#$# #/+ $ $, #!!, $$4#!'" '! $"/*! +! 1$5/ +! $!+ $! $4#!*!#!$!!S *-$#$#,# $3! ' + )/ *1 $#/# # (()$ 5)Q 2 ) $! $# )1 3 $4#!#+ #1$5/520!" 1 63

64 1$5/ 1+ /,# ) $ ) / 4$#!) $!,###'#$3! 2 + 1$5/+ /#!'"*! #!,,#+,,1#)/ 3*!! 2$" 1"!%#1) %&)!32 #: 3$/1 ":9.'$2!) 9 *$#/$#$"/#: ## $!!#4" *# ##'#+ 8!#$).'$" ( $ )5 )=1.17 " $%$6.=(.($ 512&< : )(8'(.57!)1.5$/$)2$".'$$8$ $)8,# 2 3 #,1 1$5/ /#!'"+ $#, $$4#!'"520!"5)51"!%!.1%%&$2%$.'=2/!2 ; 2!$-"#4+$5/1#$$,-3"H #' 3,# # + $4#3 #!"# )4#' #!#+##'#3!" H #',! 9##:+ ##'# $4#!!$ " $4#)19' $4#: ' 1335)$#$9)5G # '!/,! $!#! 2 $ /# 3# #) $!'"#1+ 3 # /$#!#-!!# ) / *" /# 93:,# ) # *" $! + ) $!# - $$4#!'"' #!+ 3 #) $!'" $) /,#+ $) $$ $)# 44! *4#/#3 "3 Q 64

65 8! &!$!#, $$4#!'" ) $+ #) $!'"!$!! #) $! ' #! *$ 2,, *$#, $$4#!'",!##1+$#$5/++#$# / 4$#!) $!##'#- 2, 1$5/ /#!'" ## + /A3 '*5+ + $ ) 3 #$ 3! $ / 4$#!) $!,#.'$/$'$0$#$.'(.5.(%57 /!2)!': (.'$ ' 1335) 0!% "''"$%G A 3 #+ /$# $5/3 #/3# ' $"-" + $4#! $ +!! /) # $ 4/! # )* $"-!!3 + ' 3 )#1 1 34$!# )! )*! + D 3! #/#3 "+1#+,A+1 )3#!"# 2$! $!#$#)* $)*+ 1$5/-+A+#$+$# 1)!)* #+ /$ ## #$'3#!# 2!#54/!$#/$#-!!3 )#1##/ 5#!,, A *$#/$#+ #1A /! # #+ $# #) $ A $! $$-+,- 2!! + 1# )* $"-!!# $#/#,# $ 3! # # 65

66 2 3 #+ /# $)# - #) $!'"!$!#+, $$4#!'" ##+ $# 1$5/A /#!'" ## 3! A+ 34$!# )!'3#A#) $)## $ L -, #+ $ *" $5/# 3!,)!+3 $*,,#$5/*#M 2!/",,#3,#, $$4#!'" 3 #+ #,! $$4#!'" ) / $5/ ## ) $!# $5/ $$4#!'" $+ $ +,! / 4$#! 2 $4# -! $# 4!, $$4#!'" #/*+ $) 9#) $!'"!$!+ 3-#/*: 2 $# # $4#! # 1$5/+ $! -+ )/ $ /!! 2 )$ /*# $4#!,# $!! 2#,1$5/!'" -$"/# *!-!!$!! % L #,#+$#$*"$5/#+/3!,)!+3 *,,#M 2 3 #$ #/ / 4$#! *!!, $$4#!'"+1$5/!'"1# 2 #) $!'" 5*#+,!,,-!!#+ #/#) $,! #+ 2,! $$4#!'" $ #) $!'" 3# + 13# 43# 2 C3+ /*1 $/ )/ 1#$ /!!+$!- 66

67 6#) $ $!!!# #$!$ *!, $$4#!'"1$5/ 24 #C$$#$"/##$!$ * $4#!+1$5/!'" D "/# $+ )* # "! +!,,#$#! &' ( # 1 #+ /! + $#$ 4/4#,)! #+ / /+!*4-3#!3*4 #M!$ + /$# )* ## $ 3!' # " $3"+,#,! $"/# $!!#3 6#) $!$! #$+3! # K ' ' #!$+), 9 3 : # )* + $,43!! #$ ## )L #1#+! +#-#+$ #$ 4/4#,)! #+ '# + '! *##M N!3!#+ $ ) # *# 3!!# 3!!#,, 35 1 # $!#,# 21# $!# #*#*$/" /! #3" ##/+! $!! #// $##'!*/) 1$5/ 3!#+ 4 $ #$ 67

68 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE + +,E7 + EF 7 E 8! I# $!##$#)##"*F - &51 12!..)! - F F/!9 2 #$# " '! #) $!+ '! #/*/ 4$#!) $!,###'$3! 2 #) $!'"!$! ) $+ $"/ #) $!+ # ",,!!+4-!##'2)1#$#+ 3 #$ #/ $, 9$4#$,+!* "+,!$!: 2 )1 #$# " '!+ $$4#!'" /A3 ' *5+ ) $ #$,! + 3 #/* ##' 6#$# '! * $4#! $ 3,#+ $ #$####'# 2,!# #/-, #) $!'" #$/ 4$#!+##'##!#+#/+)/ $ $,+ $,# # )/ ' $! ) 2 #) $!'"!$! L#*M*$#3'3!,#) 33! $9 +,, : 2 #$# * + #/-!# ) /!!#+ 5*#+ #/# ##') $! #/*+ '! $ # $ 3 $5/)* /,# 2 #) $!'"!$!+ '! #) $ $ /! #$!$ *!+##' /,!+##' ## ' 2 #$# 1 *! 3 # /1!!# #/ 68

69 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE +*, H I+ FJ 2&#1A/! /!) $ 8! I# $!#,! "##$)#F -!$3!!""" ==Z Z Z 666# -!$3!!$5/#/*"".O ==09Z 66>: 8 $?#/ - 3# $!# '-$'!$!#/ "" ==TZ Z Z 6Z # - 3 # $!# '-$A '!$! )3#!!!#,!" "" =O>>% 966 : 8 $#/ -!$3!!,!$!# #*!!"""=O>>>9Z 66:8 $ #/ - 3# $!# """ ==>TZ # -!$"">>>K # - 3 # $!# +!! $,- + $# '#!!#/5 )/A 3!"" == Z Z # 2!,, )!,# /! /! )!! ' ),,) $!*4+ 3 #!*4!+ -$ $ /! +!! -# # # '*!," 69

70 ##/4!! F %!$$& F I# $!# $#/#,# $ *+ '* 3#,#+ #''" 2 #''" $! #/4! ## 4!3",!$5- # 3! $!$ 2 #''" - #1+ /! *+!$!#-! $ 2 #''"!-!!,# # #$#+I# $!#! 2 #''"++4/$##42 #''" * 4!#+ 1 3! *+ $,!$!,! $ # -# # ' 2 /! ) / #''" *!# //$2,##! +#$# / 4$#4$ + #''"!$# $)#+ $!*!+ #4!'"$ * +!# 1# /# -!# 2 )/!!! ) $ #/ / +1#!/! " 2 * *!#! + 4!# I# $!# 2,!$!,!) $ $ *!!#/+ $ # *! - #/ #!$ I# $!#,+ 70

71 /!!+)##-!!+,$4"/ + %O>>0A!$C#/ $,# $$1*#2 $!-, )! ##+ /! * '-$## $!!+ $# $5/ )3$! 'C, /!!# +$5#I# $!###* 2,43!! /! )/ ##!$C $,# 1,$4!+ $- )C*-! /! ' ## 1$!$C $ # 2,, 3! *!"+!3C"/", #! 3 #/%!$C $2,,!##/ ) /!!-*$1 2 I# $!#!#C* 3+ '#! $!#! *!, #!,# (!$C $ # * 2 I# $!#! /!$!.!$C $ $+$-'*50!$C$$4* 2 *,# #!!$# ## )/ ## =!$C $,# ) # 2 *,# #!3"!#+ ) $!3C"/" 3!+ $# /! * >!$C$#,$4# D 4!#1) /+ 1/ #/ 3/ 2 A1 /!#)3#!!3, #!,#3**"!#/!$C$# 2#/$"/ -!A13!+ 1 #,!$ $3 *! - 4!#!$* 2 )/!!!) $ #/ / $ *"!3!4!#$1/ $ % 71

72 2 I# $!# #5 3*!!!$+ $-#' )/!!!*) 2 3*!! * # 2!#!! " # #!#! ) 1# 2 $!# *"!3!# )3#!!!,# $#/#,# #!" #$# 2!# C )$) #$4!# 23*!!#!!!#!$,!! +!4!-!+ /! # 8!#+'-!,#+ #* # 3 2!!+ 4!#!+ #* 4# $ #$ 3 D #/!!+ C 4!#! #*!# )/ $#+ $# * 5##!#4 2!!!# # 4+ $# - *) $* # - /! - 2!! #* #1 I# $!##! 2 #1 # #*!#!# )/ $ 2!! 3 $#/+ $! /!+!!+!-! /+ $! + $!#43 $5/+ )3$! 'C /!!# 2 $,-!+ $#/+, #/!!#+ 1#,-!!! * #+ #+ 3#!!!##4 2!! $#/#,# + 3 $4#+!! *- 4!# *-! ##I# $!#) 8!!!$+!)3$ $* 4 72

73 A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSE ( %! "! 2!!#-!#++$# #+ C# #-!-# 2 *-*!!"$#/#,#$/# "# 2 $,-!+ $#/+,!! $#/+ $,-" 2 #- $ *-! *!# # 2#-)/#+ #-! 2#-!$3+*!,,!,# $,- #1A!$ / "* + - -,!,## 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ [ 9:,/ *!#!!! * 4 $!$+! $3$ $ 2 #** 4#!!+ 3#$ + #*#+ 3!"-!,# 4-*,# $!#! #+ 3 L!! #* 4-! #M I# $!# A 1 0 # #,1 -# 2 A 1 *# 3 1# $!#,*#+ 3 1 )!! /$## B!#! ' #- 4!# !#!!##*1+$#!#$/#"+ 3 /!!#, -*A )/+ 3!! #$ A /! /! # " *,! 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!#! * 4 $!$+!$3$ $ 73

74 2 R $3!! $5/ #/* "".O ==0 9Z 66 >: 8 $!##/ ([ 9:,/ *!# 4!# #* * 4$*+!$3$ $ 2#** 4#4!#+3#$+ #*#+34!# "-!,#4-*,# $!#! #+ 3 L 4!#! #* 4-!#MI# $!#A10# #,1-#2A1*#3 1# $!#,*#+ 3 1)!!/$## B!#!!$+! )3$ $ * 4 2 #*+ #- $ *-!, # *#I# $!##! % #& 8! I# $!# )+ 3! $#/ +,!$ " - N# # *!#+ #) $ $,# 2,!$ "!-!!#! )#,, 3 #/, #/4# 2,!$ " - *+,!$! )/ ) $4#! ) 2,!$ " #! /$##!-* ) $4#!2!$4#! -!#$!$?#/ - 2!# N# # # 4#+ 3 =O>>>9Z 66%:8 $!##/%>[A-*+$)+,!$ ", #!!$!!4!#D #/#C 3 #/.!$C $ $3! ) $ $ $# )# # $,# 2!$3!! 3!$3!! $#!-!!3 1 #) $!'" $" 74

75 ,!$ " $ #!!!$, -*2##/*#-!,#!) $ /)+ # $ # 2+ 3 /! /! $#/# 1# # *,!,,!! # $5/* #1 #1!,# ) / "+ ) #1*!#$4!*!# $ $ #,",!$ "!# /!# 4!!+ )3#!!+ 3!#+,, $4!+ #, " )/ $ *-+ 2,!$ ",$4* /+ $"/ -!$ + # /! +, '-$#/ #+ 3 # "*,!,# #- 2,!$ " + * - 4!#!$ 1#,#C**21) /!"3! /# 2!!$/! #/ *! * $, #!!3! *,! #!-* 2!!$/! #/ 3 ' "/ # $!# D 5/,!!#!!$/!#/A * # " $ ) $,! # -#+R 0[A#$)# 2,!$ "!$!'4 A)1!# 2)1!#*/#F : 2!# $!-!!# $"/*!" )1# #1*-)/$"-!3#*! :2/+$"/ - #/ $ : 2!# )1# *"!3 7 #3 "A)/ $*-+ : 2!$,!$ ",+ $# ## )1! $3! /!! " 3#*! 75

76 2 #!$ #!#!," I# $!## *,!,# - /!! # 2! / "/!!+!$,! + #/ " $ I# $!#!$**1#) 76

77 KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kisköre Város Önkormányzata Testület Polgármester Jegyz Pénzügy és Adminisztrá Igazgatás Könyvelési tor Osztály Pénzügyi, gazdálkodási felelsségvállalás 1. Stratégiai koncepció tájékoztatás/egyeztetés 2. Költségvetési koncepciók összeállítása bels számítási anyagok, keretszámok 3. Költségvetési tervek kidolgozása a keretszámok alapján, egyeztetések részköltségvetések 4. Végleges költségvetési terv összeállítása, és annak ellenrzése költségvetés Egyeztetések alku mechanizmusok, terv variánsok Minden évben jogszályban elírt feladatok. 5. A költségvetési rendelet elterjesztése 6. A költségvetési terv elfogadása szöveges elterjesztés, indoklás, számszaki adatok Költségvetési rendelet 7. Kötelezettség vállalás, mködési és felhalmozási kiadásokra, írásban és ellenjegyzés mellett elírányzat felhasználási, likviditási terven alapul Postázás A kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés szabályzata szerint 8. Kötelezettség vállalás érvényesítése 9. Jogosultság vizsgálat, szakmai igazolás 10. A számla érvényesítés, fkönyvi kontírozás 11. Utalványozás: a)rendben b) szabálytalanságot észlel c)ellenjegyzés, szabályozott jogkörök, összeférhetetlenség szállítói számla alaki/tartalmi követelmények, fedezet vizsgálat érvényesítése lap felelsségrevonás a testület által 8 napon belül értesíti a testületet, felelsségre vonás 11/b.utalványozás ellenjegyzése utasításra történt felelsségre vonás 77

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Á ü ü Á Á Á ü Á ű ű ű Ö ü ü ü ü ü ü ü ű É É É É Ö Á ű ű ű Á ű ű Á ű Ö Í ű ü ü ü ü Í ü Í Ü Ö ü Ü ü ű ű Ö Ö Ü ü ü ű ü Í ü ü ü Ő Ő Ü ü Í ű Ó ü ű Ú ü ü ü ü ü Ö ü Ű Á Á ű É ü ü ü ü ű ü ü ü ű Ö Á Í Ú ü Ö Í Ö

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

á é ő ö ó í á á ö ö ö ó ú ó ő é í é á á é ö ö ő ő á á ú ő ó ÚÚ É í í ó ö á á á í ű ö é á ó é é á ó á á á é á í ö ü í ú ö ó ó ö ö ö á á á é á ó í é é é á é ű é á é á é ő ú ő á á á í ö ű é ü á ö ó é ü ó

Részletesebben

Ü ű Ú Ö Ü É É ű É Ö Ü É ű Á ű Ú Ú Ú Á Á ű Á É É Ú Á ű Ó Ó Á Ú Á ű Ü Á Ú Ú Á ű Ú Á Ú Á Á Ú Ú Á Á Á Á Á É Ú Ú ű Á Á Ú Á Ú Á É Á É É Á Ú Ú É Á Á Á É É Á Á É Á É Á É Ü Ú Ó Á Á É Á ű Ü Á Ú Á Ü Á É É ű ű Á Ú

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

É Á Á Á Ö Á Á Á É É Á Á É É Á Á Á ő ő É É Á Á ő ú ő ö ú Á ú ő ü ő ö ő ö É Á É É Ú ú É Á Á Á Á Ú Ü É É Ü Ú É É Ö ú ü ű Á É É É Á Ú É É É É öú É É Á É Á ÁÉ ú Ú ö ü Á ő ő ő Ú ö É Á Á ő Ü É É Á Á Ó É É Ú ú

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény

Kisfeszültségû. Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 1000 kw teljesítmény M 11 Kivonato s Kisfeszültségû MOTOROK Rövidrezárt forgórészû motorok 56 450 méret 0,06 kw - 0 kw teljesítmény További Standard Hajtás katalógusok MICROMASTER DA 51.2 MICROMASTER 410/420/430/440 Frekvenciaváltók

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Á Ü ő Ü ő Í Ü Í Í ő ő ő ő ő Ü Á ő Á É Í Í Í Í ő Í Ö Í Í ő Í Í Í ő Í ő Í Í ő Í Á Í Í Í Í Í Ü Ü Í Í ő Í Í ő Á Í Í Í ő Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í Ö Í Í Í Í ő Í Í Ú Ö Í ő Í Í ő őé Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í ő Í Í Í ő ő

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

É É É Á Ő É Ű ÖÉ í ö ű ü ö í ö í ö ü ö ö Á Á Í É Ű ö É Á ö í ű ö ü ö ü ű ö ű ö ű ö í ö í ö í í Á Á ö ú ö ö ö ö ü ö ö ű í í ü ö ü í ö í í í ö ö ú ű í í í í Á Á ö ö ö ú ü í í í üü ö í í ü í ö í í í ö ö í

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Ü Á Ő É é é é é á é ü á ó é é é á á é é á é á ö á á á é ü á é í á é ő ö ö é á ő é ö ő é ő ő ü é ó á á ó é á ó é é ó á ó é é á á ó á á ő á á á ó á ó á í á ó é é á ő á ó á é í íí é őá é ő í ó é ü á é é ő

Részletesebben

é á ó ó é é ó é é é á é é é á ó á á á é á ó é í é ó é á ó é é é é é é ó ó é ó é á ó á á é é á ó á ó é ó é á é é é á óé é é á ó á é é é í é ééé ó á áé é é é é á á á ó á á ó é á á í á ó é á ó é í é á ó é

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

hatályos: 2016.02.04 -

hatályos: 2016.02.04 - 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról hatályos: 2016.02.04 - Az egészségügyről

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI RENDJE BUDAPEST, 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rész... 5 1.... 5 II.

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Í Ü Ő Ő Á Ó Á Ő Ú Á Á ó ú í Í Á Ö Á í í Í Ő Ű ú ú Á Í í í Í Í ü ó ö ö í ó ó Í ó í ú ö ö Á Á Á Á í ó í ö ó ó ó ö ö ű ú í íí ó Í ú í ö ó ú í í ó ó ó ó ó ű ó ó ú ö ó í óá ű ó í í Á ú Á í í ó Á ü ö ó ó ó ü

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

ő ü ő ü ő ő ő ü ő Á ü Ü ő É Ü É É ő Á Ú ű ő ü ő ű Ü ü ü ü ü ü Ú ü ő Ö Ú É ő ő ű Ú ő Ú ü ő ű ő ő Ú ő ü Ú É Á ő Ú É ü Ú ő É Ú Ú ű Ó ü ü ő ü ü ű ű Ó ő Ú ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő É É ő ő ő ő ő ü ü ő ő É É ő ő ő

Részletesebben

ű Ú É ú ú ú ű ű ú ú Á ú ú ű Ú ű Á ú ú ú Á ú Á ú Í ű ű ú Ú ú Í Á ű ű Í Ü Á ű ÍÍ Á Í Ü Ü ú Ú É É É ú ű Ú ú ű ú ű Á Á ú ú ű Í ű ű ú Ü Ú É ú Ú Ó Ú Í ű ú ú ű ú Í Ú É ú Í Ú É ú É ú ű Í Í ű Ú É ű Ő ú Ú É ú Ő

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG Jogi Igazgatóság ÜGYRENDJE PREAMBULUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 44. (2)

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 56. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. július 9., péntek 56. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 2/2010. (VII. 9.) NGM utasítás az Európai Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság

Részletesebben

É Ü ő ő ő ő ő ő ő É É É Ú É ő ő Ü Ú É Ü ÚÖ ő Ü Ü Ü Ú Ú Ü Ü Ú Ü Ú ő É ű ő É É É É Ö É ő ő ő É ő ő Ú ű É Ú É Ü ő É Ú É É É ő Ó Ó ő ő ő ő ő ő ő ű É Ú Ü ő ő ő É ő Ú É Ó É ő ő ő ő ő Ü ő ő ő ű Ú ő ű ő ő ő ő

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

Á ú ű Í Í ű ő Í ő ő Í ü ő ő ő ú ő ő ú ú ú ő Í Á ő ú ú ü ő Ú Ü ú ű ű Í ő Í Ü ű ü ű ü Í ő ú ő Í űí ű ú ő ú ő ü ű ő ú ő ü Í ü ü ő ü ü ü ő ű ü ü ü ü ő ü ü ő Í ő ü ü ű Í Í ü ő ú Í Í ő Í Í ü ú ő ü ő Í Í Í ő

Részletesebben

Í Í Í ű Í É Í Ó Á Á É Á Á Á É Á Ö Á Á Á Á Á É Á ű Á Ó ű Á É É ű É É Á Í Á ű Í Á ű Á Á É Á Á Á É É Ó Á Í Í ű ű ű Í Í Í Í É ű Í Í Í ű ű ű ű ű ű Í Í ű É Í ű Í Í Í Á ű Á ű ű ű ű É Í Í ű Í Í Í Í Í Í ű Í ű ű

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ú ú ó Á ő í ú Á É É Í Í Á É Ú Á Á Á Ú Ő É É Á Ú É É É Á Á Á Á Á É Ő í Ő ó É ö ó ö ó ó ö ö ö ő ó ő ó ó ö ó ó í ö ö ú ó ó ó ö ó ó ó ó ü ü ö ö ó ó ö ó ó í ú ö ő ö ó ő ö ó ó í Ő ő í ő ó ü ő í ö í ó í ő ó ő

Részletesebben

ú ü ň Ü ś ł Í ü Ü ű Ü Ü ú Ü ú ű Í ű ü Ö ű Í ü ü Ú Ü Ü ú Ü ľ ď Ü Í ż ű ű ń ű ä ń ű ä ń Ü ú ú ń ŕ Ü Ü Í ü űü ű Ü ű Ü ľ ŕ űü Ü Ü Ü ŕ ű ż Ú Ü Ü ń ű Ü Ü Í ü ú ŕ Ź Ü Í Í ô ô ś ł Í Ź Ę Í ŕ ľ ŕ ô ô ł Ü Í Í Í ř

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 II. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA Consact Kft. Edelény Város Önkormányzata 1/44 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 6/2015. (X.29.) REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁS a B M E speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testület 2015. szeptember 16-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

3. Geometria. I. Feladatok

3. Geometria. I. Feladatok 3. Geometria I. Feladatok 1. Egy körben adott két, egymásra merőleges átmérő. Az egyik végpontból húzott húrt a másik átmérő 2 és 4 egység hosszú szakaszokra bontja. Mekkora a kör sugara? Kalmár László

Részletesebben

ü Ó Ű ü Ó Ü Ó Ű Ó Ü Ű Ü ű Ó Ű Ó Ű ü ű ű Ű ű Ű Ű Ó Á Ű Ű Ű Ű Ó Ű Ü Ű ű Ű Ó Ó Ó ű Ó Ö Ű Ű Ó Ó Ű Ü Ü Ó Ü Ó ű Á Á ü Ű Ü ű Ü Ó Ü Ü Á Ű Ó Ó Ó Ű Ü Ó Ű Ű Ü ű Ű Ű Ű Ű Ó Ü Ó Ű É Ó Ű Ó Ó ű Ó ü Ő Ü É Ö Ű ű Ü ű Ű Ö

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2013.feb.18. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály,

Részletesebben

Á É Á É Ü É í ö ö ö í ö ö í í ö í ö Ö ö í í í í Ö ö Ö É ö ö Ö ö É ö Í Í ö ö ö í ö ö ö í ö ö ú ö Í ö Ö ö Ö ö í ö í ú ö Ö ö Ö ö í ö í É ö É í í ö í í ö í É ö ö É É É ö ö í ú í ű ö ö Í ö ö í ö Ü ö ö É ö ú

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 27 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

Á Ö Á Á Á Ü ő Ó Ü Ó Á Ü Á Ü Ó Ö ű Á Ü Ű Ó Ö Á Ü Ü Ü Á Ó ű Ü Ü ű ő Ü Á ő Á Á ő Á Á ő ő ő ő Á Á ő ő ő Á Á ű ő ő ő ő Á Á ő Á ő Á Ó ő ő ű Á ő ő Á ő ő ő ő ő Á ő Á ő ő Á Ü Á Á ő ő ő Á Á ő ő ő Á ő ő ű ő ő Ü Á

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben