GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1"

Átírás

1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1<*+2+- )!% 4')7& '.-'+/-0 84')= 4') 9 /!")!,. +% /1>+*'.-?/-0 8.)3-/ 9 0"$)!,. &+)!% 8.)3-/ 9 <

2 A,' %&' () /-0 (+)-0 /-0 -&123& 45)' 15+,+-+).' ; 3.'.)3 (+-'-& / '+-,+ 1) - +, '.)3- ',11 + /++0 - " +/& 6BBBCDD./+)3 /&) - E-12 (+)-+& + +,+& './+)3'0 - #F 8DDD " 9 G), F " 8BDD 9 '1)3) 8EH9 + -' 11) 0,1' 21, )' -<13-' -12 -</1)3' 812-& + -'&9 <' -' / ++ ) /1 -('+2+ < %&'() -&123&45)' C-0(+/-0 ' 15+,+-+).'

3 3 1 ; 3.'.)3 '.-+2 (+)-+& /+)' '+-,++/ '.-+2 '+/&0()''!<,-2 A )' '<+<) '-0. A /&-21' )'+- +/ 1&1<) '( ')11 I&)-- '+-( 5& & 2 A ')& '+/&0( #F 8DB " A ')& 51) '+-( (+-'-& + -<13-1& / /&) 43& H,+& -<13- A / 1&2-21& + 1& A/1&2-21&/++) )')1&//+20/++) ,)32

4 4 45

5 ; 12&))'&-<)1/23&'20<< - AI!' - - >&) - 15&<-&12' - '-' '((& 8-1) (..9 - ## - )+) -1K >'!232! 1-)0&).-'.0K - I2-(+2?/-+'' L5 - ;3.'.)3*&'1.-'.0K - /--+0?!' A (+ <+( +-& L5<< ('<+,+/'&5.+<+,+&))-&11)')./+'()0 A '((& /1<< & -1)' + 0('/1'-11)' 21 A'/+<+ ++' (' 23& 0,)0' /23 23,)0' A +3 '/+? ; 2+/0 -&)/) A A<(5)0+-&'('.-)&+-'(+'.-) /23 A >&) 0 +/0'23& ' + 13 /&) +,)0 -))3/,-&-, '(.)2 -)' A- 1 ' &('+) - 23+< 2-12&('2-12&('+)'-)0' A (+)-+& (+& -./ <+,+& 52 (+'+ '&)+<) 231 '(.)(0 (++-' 8+2& (++- K5))) <+(0 ('9 23&'' &' +

6 :25( :25-;345 ; A ''& <7 = :255 2> /!& % 9 6'( 9 &'( 9 C23( 9 (+'.-)/23( 9 ; -12&( 9 ''&! &( <9 &&2-12&(8)23(-&159 9 &&2-12&(823+<&&(9 9 (.)2( 9 ( <9 0'23&' 9 >&) 9 -))3/,-&-, > /,!& % 9 M.(' 9 0(' 9 I-02-12&(' 11)-02-12&( <11)-02-12&(*23 11)-02-12&(*-+0?'( '-02-12&( 9 C,-2-1'1&('

7 7 <7672 = : ; 3.'.)3 (+-'-& /+<)? $!&&" 0*0 )!#0$&$ './'-0'<) '( +--+ A- 23 ('')'+ -< <13-1& / --& 1)' 522 -'-& / 1 + './+)3'.-2-+ A ')+ '(.<.)'+)& N&1& -&)(!??+2 N <+, ) -<13-1 1).< 23& &23</+/ # $%& " '( )* +, "-./$,""0$1 0*?$! &&"0*0 %& '( (+'.-) /23( (.)2(* 0F23& ' (.)2(* 13 (.)2(* >&)!! (.)2(! -))3/,-&-, '&! &( " D&2-12& ( -00, $A7!"..0 +!, $A7 /, *, $0$&0 +! B/0 -"7!)" $ &*!O!#O " O O O $O O "O $O O "O #!"!O!O # #!"!O!O 2 "3 2 $,)("",$$ 4 (!5"4* ",6*!4'#6* 0 4 (

8 8 < ,"$!4'!,&$$ $!4'!" *0"5+ $!4'! 0&"$!4'! "+ $!4'!$$7 8 "," "5 + " 4! *#! + 4,*$),$$ *#!$'"8 6>$C $!4'!%5 "5 *$$ 5 +!4'+!+ 6 ")!4"5 + #! #",,)!4'+!"5,&$$ ",,,)5 + &) 6""+ 5,)!"!+ % 4!4'+!"!!,8 ; 3.'.)3+<)&'(!(+'.-)51'&)/! <(5)0+- 20) 2-1'1& /+') '+<) '+(') A '&' &2-/ 5-0) +,+)3212 A +0 <+,+&&2+)3' (+& +2,)0''& 8 )& 9 A 5)2& <( '&5. &'('!-00+&+- >'& K 232 </-0 -'-1)3, K 31'+) 423 %0 K -'-1)' 311<)'&5. ( 9>0*!!$,'*&,)!""+ # +!&# 3"( )" "38 ")3"( )&&, 5 ""+ 5,) 5 &!) 5 5!! 5 $8!+!" "-1" 5 + " -,+ 1 ")3"( ) 4&# + &*"8 4! & "!," 0+ $0" ""

9 9 " *0!5+ "& 3"( )*6,+ )+ ")5+!+!!,)3"( )8 4!" & "'&* #', 4! % 5 ""+ 5," 5&!)5,) 9 $!'+!" " "'- &+!&#"+!*!!15+ "3"$!"4( 3"$ 6+ 3" ")0+ $05 4! %!"!'"" 8 *!!! + $ " & 5, #!+!" -48 5!!!'+!"5 4 )5 &!5 "33!+!"5 ""+ $81,+ "04,, # " $$+!!"$*54",)!""!'#""8 ; 3.'.)3(+'.-)/23./-+<-&'(+251'+-0.< D - 11) &' '+ +( <>$!$&0" " # $ % # & ""+ 5,) #,$ + *# &) 6 &!"! (!6!4"!!,8 &!"! (!6!4" + 3*,,5 ) + ")!45!!$,!454",)5+ 0#-:154,!4'+! " &! 5," 5!! 5,( 5!!$ "00! )",)!4 #8 '& & ( 23+2< -&' <()<)-&)'K8%01+'&1.-'.0$# - '.-+%0 '1)9 (& /&) <12 (- 3'<) '.)3- ) '1,

10 10 D' 0$!$&0" '( '&5.+ '(() <12 (- ' # ( $ $ ') -) '+ () 5)' 5)2& 1 /+')3+2 3)' /&) -' (' 2/ & /'')'-)' /&) '(( +)32& ('+<) / ; 2&) )' # * E3) ( 3) 2-12& +K && +,+)3' -) <( - << 23+2< -&' '(() )32 '/0 -) () /- E> ) 0 "0$,"","5+ "*3"#!4'+!""0!+ -"00"5*#",," "0" & "0" + "# ) &!+!"1##!"$+,,)"8 "0""!2+ )!!#2(,4,$,,)"; + #,$ -+ #54,45$815+ ""!, $!4'! "5 0& $,, + 4,*$)!&#!4-"13"( )*+ 0 +,)8 - # - 5+ "!4" "0!5 "0 &) + "4""0 0& $,,8 0"" "'!" &!&#"5, " *0 ",(!,"005!(" " (!" + & "*" 5 $,'& ",(4( ) (!" %! " + &)35"!4( $, #',""+ &8

11 11 ".#,$ $ - + "!"!4 5",)!"!'#!4"!!,8 A 0 ( 232 (+ /-0 ## - K )+) 0/,++)(&2+)3 " + #!8 A 0 '+)' F9 ( -&' & / #"! 4,4"5 4,!'+!"!",)!4 "!!,8 A 13 (+ +& +-+) '(' & (''.-+ +'0&' " + # - 0) A&)(+2)23<<++'/-+1)5)2&+/+)3<) ++'/+& ) /1<</& 20, '&2-1-('+2 &)0 >&) 2K5,1 1) &)+''.-.'&','.-''+)?'.0 (8-<+& -,) * )-/+)3+9 3 '.-.+2&)-/+)3')'<())')' / $, "" ",+ + 3 & " 0&!$ #' + ), 0!#!!!"!!,)+ %"""!8 A '.-+2 <(+0 +-' /- -))3/,-&-,?/'

12 12 <7<7 4-5 <!4'! + ","5 + " $ 0&"$ "" + $!4'!*$$7 8 6>)!" )!,. "0"!! "0+ %!,),,! "03"5 "!"43"5 "0!4*+ % &",)"5 *"5!,3"5 + "(,+ )4,* 5&'&!!"0&!+!'+! 5 "0,+ 6&3"5&' "0"!5&+ "0+ %&"! '"0!!4'+! "!!,8 A'.-'+&(''.-(-'-&/()&! (+-'-& 5)0+2?'.-' 8# - K>'&K%09)3/)& +)5& - '' I2+/0+/-2&' - ## - - # - >'!232!1-)0&).-'.0K!; 3.'.)3!&'1.-'.0K8/-9 I2+/0+/-(+&5)0+2?23?50' A##- %0! >'&K 9>) F)!$ 4! "," 4! 5*!"! +,!!,)5,&$$ $,) " & "0 + #!! *&')5 4!! "!!"%5 0&!" ; 3.'.)3 /&-)32 - & <+,+? )23 '&5+?'' -)',23 <0-.(5)0.-'-+%0 1) +&/+2+) &' 0 &2 23,-'151<) " # 2!'.)3+'&'.-'!423&'.-'!0&'.-'

13 13!A)37 &'.-'!!>'&K'.-.&'.-'!A'1)3&'.-' #" 0&!"$#! 3!#!"$# " "3!"00! " *""*&8 #""+ ##, + &,$$ " *!% 0 $ )!",""5&+ #4'!&"8 #" 4&#*#!%"!#& + #!! 4! "0+ #!+ 4,*$)5&+ #,,6"*! " + 4,$)5*!!""!3 " &,#+ (!*$)8 &'', '/-0<<+ ++<) 23K '/-0 <&-,)' '+1'-11 ; &1) /- -+0?!' F!1)) 0,+-+0?!')0(+)',/(0<'/20'23 +-+&0)'5/5' = 0"0 #",,6+,"!#"%+ %&!5 6! &," "!!!5,,+,!"00! 0*! ", #! 33" "0&"# ( )"+ + *"8 >" ),',8>C #' " + # "!'! >BC! >#, *)&, "0 #&#'!#8 + # " 0&!+!!!!5,&$$ "" "4(,, +!",,!,!4'+!!!,)"

14 14 ; 3.'.)3 15-'-+)' ++'+' '&) & (' +& 15-+&'& 15! + (+'' (! 0$!$&0" $ (''(' -1 3 $ -# 2 0<) (' (' 5)/&-)3& '11 './0) 5)0)2/1-'+'&+/&-('?/+ A I!') '5 3'/+<+ ' -1).&?/+ )23.-(220-1)(' '& +-+) '/-0<< /,-2-1'1K 5') '''& A /<) 23)-) () 5/5' A & (' '&5. +-+) A 0$!$&0" ; '&5.+ '.-/)( -, H( 23'&2 -') (') ) * H(+,+'+0<<&'<)&)' 4 $ -# % I!' +-'& -'- )+) (' 3' K)3 +- -& 4 $ -# +-$, -1).&?/+ &/ ( 3) -+0? G>/!0$!&#&" B'",," &'"5 &'" 4 &*5 &+ &'" &! "8 B'", &'+ "! &!+ 0!" 5, &'",5 &'"'5,5 00! 0#!4'+!""')"" 8

15 15 C,-('!1-! I!'/.23+&'/.23/&)-.-'&/,-31 +5!A/,-23?50/,-/-01''( C,-2-1'1& ()' &)0( -.- < , #!# +-+1/ E7 - E76758 ; 3.'.)3 15& <12& 15 <112 <& ++'+<0 './'-)' A )!1/ -& >' D '& 1121; 3.'.)3 (+) -& J'2&& '+) -' -'-& /<) <+,+) -1) ('+) 0'+) &/ & 23('+) ' 1<1-)& - +0/& )' * /+ * &'& ++'+)' < A- J'2&& <( '& 5)0+2? '(.)2 +-& -&' +-'+) '(( )+) +/0 0!<- ( ))' ('+)5.&/,+,*+ 48##"5", #2! + *&,*3" &!+ 5 + ##+ %&!! " * ",(", &",! 3)$$!& $ "&$$##!", #+ (!8 &!#+ %4"+ 2+ $,5,0+ $ &, 2",+,!!""*,+ ),!$,3"8

16 16 E797-H 5#$ A(++,'.)3-+)'&'.-(?+'&/ BCDDD -1-1&'+<)<'',<)+(/)2+&' "".--1-E6IG<,12'2&-9 - BDB -1-5+) +( K-'+)?'.0 )+ #.--1-6JK9J<,12'2&- - &)K- ".--1-6JIEJ <,12'2&-9 6 #$ 43&/+5/'-1<<&+(' LM$+(?&!!&, :! =NM"C 67 '& $ 6A: 4RM 97./. # # 6A: 4RM <7 %0 " 6A:4RM E7 %0 " 6A:4RM G7 %0 $ $ R6A6REDE6A I7 %0 # "# >EA O7 %0 # "# 6A:4RM P7 %0 #" "# SDGEA4RMT K7 %0 " " 6A:4RM 6J7 %0 $ " 6A:4RM 667 %0 " 6A: 4RM 697 %0 $ 6A:4RM 6<7 %0 $# $ 6A: 4RM 6E7 %0 $$ "## SAAGHMJCM T 6G7 %0 "" 66HMD4DCAA6 6I7 %0 $ ""F SU MIT 6O7 %0 # 6A: 4RM 6P7 %0 $ 6A: 4RM 6K7%0 # 6A: 4RM 9J7 %0 " $ 6A:4RM " 6A: 4RM 997 -<12 # " 6A: 4RM

17 17 9<7 >'&K #F GH; DIA; RG 7 # $.0)2 A'(.)2 ++''+/&0 &) 5 ( 23&2 -<13-) -)',/(++'/+&('+))5.('-'-<+,+& E7<7 ; ; 3.'.)3*& 4- F ; 3.'.)3*&0 ; 3.'.)3*V &)' ; 3.'.)3*%0+-'&-'- ; 3.'.)3*A1' 4- F 4- F! 4-! 4- F # ; 4- #F #F" $F! " ; 4- F"FF!$# "F"F $ ; 4- F" ; 4- F ; 3.'.)3*- -00' ; 3.'.)3*'.)3+' ; 3.'.)3*G+!?0G++' ; ; 3.'.)3*>0& ; 3.'.)3*%0 4- "F 4-!$FF$#! ###F$$#F$"$$F "#"##!""""F""!""# """F"" " $ 4- $F$F" 4- #F" #F" 4- $ 4- #$ # ; 3.'.)3*>&). 4- "F$ F!#F!##F! ###$F#$F#$F!F#""!"" #!!#$!$"#F #F#F#F#!#

18 18 #F!#F#F"! #F" " ;3.'.)3*I!') 4-!#F! $## #F $ ; 4- "$F"$F#!#$ ; 3.'.)3*)'D ; 3.'.)3*+3K ; ; 3.'.)3*)'DD ; 3.'.)3*)'DDD 4- F 4- "F 4- $F! 4- " 4- "

19 19 G A (+-'-& + -<13-1& / '+-,+' 02 -) ; A (+) K5 '(' '&5.+ 2+/0 '-'/ ))' -./+< &-'/.+).-) () A '&+,++/ 1'-1' & ) 2 )0)& A&2 -)<) - K5 2+,++/ 5 + -,) & /&-' -))3-+2+)' '& ++'? ; -12& (5-+.+) <(0 + ## K )+) 5)2& 2-12& ( -<) '< D ''& & ( 5. -'-& / 1 () 5)0 A'(''.-+2&'+2-12&'.-+0(5./ 3 '( 2) 23' < 9 ++'& D& 2-12& ( 5.'& / 1<&)1& -+0?' '&-21 +,+)3' & 5)0 I&1) ; 3.'.)3<) 2-12& -)< /0) & 52? /+')3+2 '.) & /+')3+2 '-) -&2* -<13-11/'++')& ; 3.'.) &'& + '.)3-/+& <+1' & '- A ' <&-,1 '.)3-& ' -,)& + -,) &/&-') '1,5 A )32& &0<) 5)0 -))3-+ (+-++-?'/+2'./+)3''23(...''</+)& ; 3.'.)3 (+) 5)0-5'&<11 ) A

20 20 /+')3+2 K23 &/ 5-+' K23' '.)3-< 5-5 $F 8DDD 9.I!(I 23( )<) 2 - '() )+55 A -+0? 2/1 +).<<' '.-. & ' -1)&,23 / 2/,1 ' - &+' A (+ <(+)' &)0+2+ ''' )-++/ &/ '.-(' )./+)3- / <,121/ 2)-121/ -('+25/,)& A +-'.-& + 0 (' '/-0) 1)31 5/,51' 5/ 1,1'0,+5/('

21 21 I7-H 55 /!&& ; 3.'.)3 '.-+2 &//,-11 < +3K1K 'K /,-?0.+)&' +/<) F/ A / &2+)3 12 " /,-))3&+2 2+/0 A '(0 (-&/,- -('+2 F # 8BDD 9 I )< 2 (-&/,-/ &?-'',)&! *+/!+!! A '1<<& 232 <2!'.-)K -))3/,-/-0 )- A(+0/-)0-))3/,-))3&+2X69J, < Q &'1.-23?5.-))3/,-))3&+2X<I, < Q!%6GI, < QA<IGRGIKEJ, < Q+ D - /1- A '+ (+ '.-.,)0 )311 ) DD - /1- A I!' < 51),)0 <&2&& -))3/,-&-, ) =!/"M$$+/!+! A 31 '(0 +'/,- <25 (+ '& A<2'&)'+1)#!#!1/-<)')& A (+ 5) '1<<& 23+2')& -&) A- &3 ) '&+, ' 0'+) ),)& ' +'K5,11+,++)'--/+)31',1-('+2 "$, # 0"$&& ; 3.'.)3 + '.)3+'+)' /&)2&!11 'C! -(+2-&)? '.-+-(+2? >'& F'C! HRM

22 22 11'-'C!2&)/-+'0'&+,23.'.)3&12/-+''.+)&' A 5-+& ('.<< )2&&2+)3 $'V K3)''.-+<) K5 F'C! )-111,+ -('+2 + %0 1<) 2+/0 '+ %EG &/ CEG 5? )-111<0/,++8<)11+1+,++9'/+2-)& A +,)0 '+(' + '&',) '(' /&)2&! 111 /()' -&) /- K5 /23 <0/,+ '(0 )-111' -') ' <)-+&0 '&-(+2? -&2 /- K5 '+(' & '-1'23)'+2'1< @1-'.-.--)-('+2 =)0&!&& A/&-21 (.21-11& 1)5 ++2& $ <!)23'.-+)31K 21-/-+''-23.'.)3&$F<!'.-&21-)31!-<13- A &2+)3.<<.21- F 23.'.)3& '.-+)31K 2&)/-+'0 /23 '- &/ - &))) '&+,)0 K5 '.-+)31K 21-/-+'

23 :

24 *) )*)!0" #, OQ9JJG7ST 79<7>7 7!&, U $:*"/"!$B&*!$ C V ; 3.'.)3 J)'1)3- -!.<<-.,! +/& 6BC./+)3/&)-+,'.)3-',11+/+! /& YBC./+))3, " +/& 6BBCDDD./+)3 7= !$B&*!$? $&*$$$, $!&$ 67W7 FF )! 43& H,+& -<13-8/1<<&'<) 3.'.)3 '.-&2-21&(+5'& FF A 43& H,+& -<13-84HM9 ' +' <(& 8M9 IZ +1)3K + '((& 8M9 IZ * 1&.++& +'+ FF 7)+,+&-<13-+'& - - +'I?/&++'/+!-12/ 'G+2+-&(' - 2!$B&*#!&, " 97W FF.-0 5? -<13-1& ' 3',1 ' -<13-1& 9 -<13-1&/)[ < FF.-0 5? -<13-1& ' 3',1 -<13-1& /,1 )+'( 23& 511 '+<) /++)3 D $ # $%& 0& &",, *,$ *!",) *%5!!+ "!4 8

25 9 /+('[ <9 /+01/12'[ 9 FF A- FFFF <'-+<)), -<13-1& ' 5/& 52?' /1<<& /-+& + +,+& )2+3-+& 511 1) &1)3'+) /)0' &23< 0$!0$&"? $& (B? $&, C#/& <7W7 FF ; FF $$/&/0*! E7W7 FF A- \ /+2-)& ' -<13-1& /'<) 5.')' 20) /&) /)'-52-<13'51)-< )3K/1)38)39'-;,, ) 2[ +5./0 ' 23-? ')KK '5 -./-)' 20 FF '',1 F '-1 -<13-1& /) 5.+ '( + '&',)'-1-<13-1&/)5.')'2 -<13-1&/))'('&5.+-./-+&51) - 0,1')1'&<< '+ ''& '',1'./'-+<) '/-0<<15.)+ FF<'-+<)2''&+2,& FF 8;,,+ + 1 FF L F#F L 5))) '&',1 '(0 +,+& '' &)&1& ' ,+& /))-,,+ + # -<)1<+,++) F"F A (+ 1 <+, +-+)& '+)+]T!/ -<)1<+,++) #-++2? 1 '&' ' & ))3&<) ) F F <'-+<)2')'& F$F A<+,+-1)(')-+,+&''2'&<<(&+<)]T!

26 # 1) 23 ' ( -./-& &)&1& '(&2 8-15<) 5. F F A))3&<) 23 2+/0 ' + ) +2,& '& -./- '++ /)'-0,1')23<<&)# FF 4 23 ' (+-++2&+F"FF F<'-+<)2' +2,& '& K23 0+( --+ +(0 / 1/12 (22)( ')K51) <( + 0 <)1 +) - K5 +() 0/,+ +) A<0/,+ FF 0,-.(& 1)3)' 20)2312K () )./+)3-,+2.+) FFA (+ (+) <13 <+,+ -1)./-<) '.-?( +51 FF A))3&<) '+ +( '.-.& 1/12 ) +& - EH + EM 51) -1,?-1/12 2+/0 +( 0 FF A -<13-1& /) 5. /+01/12) <( 2+/0 +( 0 <0/,+ /23 K5 +( +,+ ) )2+3- FF A (+ (+) - +,+ + - EH F#F F"F A ( )' + &'',151)' < - K5))) ( < 1' 21<< +)' 23(.1)' 8& -)3 223 < 9 '))& F$F -))3/,-&-,?-+0? '&&2-12&(< 9&/<(</1+)2' F K5 +( ' 5)'.-?/, +,+& FF A )2+3- -))3/,-1 +,+ +)& FF

27 " 7= 8 = : G7W7 FF ; 3.'.)3 (+) <+,+ -1) (' - 11) 52/&) 23+2'<)' %&'( 869 (+'.-)/23( 8C9 '& &( 8;'-9 D&2-12&( )23(-&15 8;&!R9 23+<&&( 8;&!9 (.)2(' ( 8!9 0'23&' 8!!'239 >&) 8!9 -))3/,-&-,? 8!-9 =$N"$$C I7W FF %& '( -<13-1& /) 8M! M! < <+,+?.-(220 ) ) 2-12& +,+)3' & FF A & '() FF + FF <'-+<) 2' &23</++/ -EH '+( ''&-21/)+21+( '+-?&&+,+)3 +,+)3 FF (-) FF A & '( +,+&./-& /&) - -'<) <) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- -&) '

28 $ )+!" ' B/, C'$ 24 0"BB"$$/?$C 0$0*#BB S, X> B/0SY > /, * 0$0*#BB/, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y 6 E # 6 E # 6 E 6 E 89 # 6 E 89 # 6# E 8 9 6" M 89 #.2,,)$!4'! EF2$,)$!4'! " "3 FF A-./- '&) 0 )+ -&)& )'&'&-12 F#F L 9K5+(+)0)+-&)&+(23.2<) <9.)1+(<)'&-122+/00+(+) F"F A-./-<) +()',/( -'&-21/23'&2+-,0 )'&5K.)1+('+) - F#F<)5-&)&51?1 - -? - - ') &/+') &+(& - ''&-21+( F$F - '.-?!<'-1&? <<! <2122 N ( - '&'-'+)3825<<!+3+229N (+,+& )2+3)+'(9 - '& +,+)3 8-.'0'K + 51+' ?123 -&))+!)+)2<<'0+)+'(& '&2/1<<11<)1'&025<< /,--&)/( - - '&-< <)1+25<<#2-+'+')))-1-- F F A-./- (+) (' +,+)3' + +'+(' ' ) - FF

29 FF A -<13-1& /) 5.' -&) - +,+& ' < ) +-+ &23<'/))& )!#+0* O7W7 FF A (+'.-)/23 ( -<13-1& /') C 5 -<13- ' + (+& -&)? &2-21&! ''&! -21 /)+21! '1&! 2+-+2(23&! -&1& +(' /&) -21 3' /0) FF A (+'.-)/23 () - EH # \ 89 <'-+<) ' '.-( '+( &2-21&+( 23+<'.-.+2&-'-+( FF 0'+-&+,+)3 FF A(+'.-)/23(+,+&./-&/&)--'<)<) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- -&) ' )+!" ' B/, C'$ 24 0"BB"$$/?$C 0$0*#BB S, X> B/0SY > /, * 0$0*#BB/, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y C E C E FF A (+'.-) /23 () +'+,+)3' '.-( './'-0' '&'-'+)3825<<!+3+229N (+,+& )2+3)+'(9 '& +,+)3 8-.'0'K + 51+' ?123 -&))+!)+)2<<'0+)+'(&-9 '&/,-!+(0)!)'''&2 F#F A-./- (+)! ))3&<) - 11 ) - 11 )2+3-&* 1 +( ' 2)2 <+,+& ++' F"F A (+ 11& )+)' 2'11&2 O! <+,+2) <(

30 "(!#0&$C0$!$&0" P7W7 FF '& & ( -<13-1& /') ;'- 5 -< <) ) FF '& &()*))3&<)15+'.)3- )-/5!-EH 2-12& /+')3+2& +K +() <( '1' &2-21&23+<&+( +,+)3 FF 23+<'.-.+2&-'-+( FF '& & () '&/+) FF A''& &(+,+&./-&/&)--'<) <) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- -&)' )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB B/0Y /, * 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y ;'- M " ;'- M ;'- M # ;'- M EF $,)$!4'! " "34, F#F '& & () 1 +( ' <<) - - 1' -11)' '1-1&/ 11)' 5 F"F A;'-;'-5?''& &()K5+(-& F$F F F FF A-./- (+) 5)2& 2+/0 51 ')* ))' ++0 FF;'- 5? () ' ' /+')3+2 FF

31 .<<-&)?)./+)3-8!+59,+'.-0 FF A ''& -21 () /1<<&'<) 5-+ ' ) - 1 0,' &) #F$!.-'.+ FF A '-('+2 ') <( ' '&+2,)& A () ' 1, $ "0$!$&0" S$0*!, "&$$ C, $'# > K7W7 FF D& 2-12& ( -<13-1& /') ;&!R 5 -<13- /+')3+2& +K 0<))23(-& FF ;&!R./- (+) 1 +,+& )2+3 )'-0 +(' /1<<& K5 2-12& FF A- && 2-12& ( 8)23(-& 1 59./-<) '&/+) FF A-&& 2-12& () 8)23(-& 1 59 K5 +( ' 0- 51) 3 '.-+2 * ))3&<) +,+)3 8-AA881, !" G<H *!$ ) -! '&-12 FF A-&&2-12&(8)23(-&159+,+&./-&/&)- -'<) <) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB /, * B/0Y 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y ;&!R M " ;&!R M " M!-<)1<+,+ F#F <( )+) &)! 1/<).<<-&)?)./+)3-8! + 59,+'.-0 F"F #F$!.-'.+ )2+3 '+-++&2 ' F$F A;&!R./-& 5? (').<<-&)?)./+)3-,+ & <(+& '.-+2'+) '( 0, \ 51 52&)+-+)3'5-<))'-&'

32 F F A-&&2-12&(8)23(-&159(&)K5+(-& FF A ' -('+2 ') <( ' '&+2,)& A () ' 1, FF A 23+2./-&)' (+) 5)2& 2+/0 $ "0$!$&0" S 0*B"$ " > 6J7W7 FF D& 2-12& ( -<13-1& /') ;&! 5 -< ) 2-12& /+')3+2& +K +(' FF A-&& 2-12& ()'&-12 /- -('+2 ))3&<) -' 15 + '.)3- )-/51' FF A- && 2-12& () 823+< &(9 K5 +( ' 0- 51) 3 '.-+2 ))3&<) +,+)3 8-AA881, !" G<H *!$ ) -! '&-12 FF A 23+2./-&<) - +& './'-0' )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB /, * B/0Y 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y ;&! M # M!-<)1<+,+ FF A-&& 2-12& ( 823+<&& ()9 K5 +( - & F#F F"F &) #F$!.-'.+ F$F A ' -('+2 ') <( ' '&+2,)& A () ' 1,

33 )0 667W7 FF (.)2 + 5' +,+)3' '(.)2+2 '.)3-23' &/ '.)3- -<)&/+&&2+)3('8-.(&52('9&'./'-0' 9 ( 8!9 <9 0'23&' 8!!'239 9 >&) 8!9 9 -))3/,-&-,? 8!-9 FF # S> 697W7 FF FF A+,+)3'(+)'&-12 +,+)3' +,+)3''&-21+,+)3& ''&/) FF A'(.)2((+,+&./-&/&)--'<)<) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- -&) ' )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB B/0Y /, * 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y! M " M!-<)1<+,+!'&'1 FF L 5 +(& ( +,+ +) /- )'&)' 20) '1+20-&1&'&-21+('<&-,)&'/&)- )2+3-+ <)3K5 ')1&)' '+-& / & ' -)& S0*> 6<7W7 FF A()'-+'23&+(&-'&-21+'&2+-,0+(' FF A'(.)2(809+8'23&'9(+,+&./-&/&) - -'<) <) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1-

34 )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB B/0Y /, * 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y! M $!'23 M $ M!-<)1<+,+!'&'1 FF A 0'23& ''+)'&5. +- '+0<<&' 1)&'23& ''+) ))) -8>,,+ + 1 "M$N S> 6E7W7 FF FF A&)()<( '-1+(& ' )'&5K 8/)+21 ''& '.-.+2&-'-+('+ 3.2+<) + '(0 25)++<) () 223-&' FF A '(.)2 ( 8&) (9 +,+&./-& /&) - -'<) <) '',1& + <+,+& 0,1' './'-0 1<1- -&)' )+!" ' B/, C'$ 0"BB, $0*#BB B/0Y /, * 0$0*#BB /, *, $0$&0$S, >, "", &"!)" $ &*$Y! P $! E $ I 6)"$!4'! $,)5("",$$ 4 (!5"4* ",6*!4'#6*4 (..,)$!4'! " "34, FF A-./- ) +-+) '&-12 )'&5K +(' FF F#F A!./-<) +(0 K5 +( +-+ K-' ' '&',)& -8 >,,+ + 1 F"F F$F L F F A-./-<) K5 +(' 1 +,+&/)<) - +,+&/)

35 FF./-<) K5 +( 1 <+, ' +) '&-12 2+/0 +( FF A>./-<)K5&)0')+'(&/N FF A ( +(0 +('.2+ 25)++ 0,1'! \ 823& 0,1' >&) ++'/+& (+9 --!*+/!"!/C,. S!> 6G7W7 FF A () + &-,1./+)3<) 0, ).+)0 FF 24 )+!" B/ 0"BB 0$0*#BB /, *, "", &" ', C'$, 9 B/0Y 0$0*#BB /, *, $0$&0$!)" $ &*$Y S, >!- M $ M!-<)1<+,+!'&'1 FF 4-5 6I7W7 FF ; 23+2''.-+)' M.( 8M9 0( 89 I-02-12&( R1)-02-12&( 8I &( 8I'9 C,-2-1'1&( 8C9.-'+&( 8J9.-?( 8?9

36 # ) 6O7W7 FF M.( 8'.-' '.-'9 -<13-1& /') Z[ 5 -<13- )./+)3-'.-( FF M.() /)+21+( FF FF A-.(21<<"O!1)./+)3-)''&',)&+)))& FF A '.)3+'& + 423& & 9 5?'.-' +,+'+,+-&'&/&& / F#F 1'2+-+2&1 /23' (23&-)'-('+2+-&' F"F A -.() ' 15 +.'2&& '-' * 6P7W FF 0( -<13-1& /') Z [ 5 -<13-0?/+& 12K &)2)'( FF /+&8/!98/+/23/ &829 FF A /+& )+? 0(./-&<) A- EH \!1<) -' - 0 /+& )++ ) -/51' ) '13--1' + /+& FF ; -12& )+? 0(./-+) *- 09 5?./-<) *- 0 1<<&'-&) 9 <+,+++'25<<O -+,+)321225<< FFA- F#F A- 0(') <1)3)3& / F"F /!5?0()<1)3)3&1'&-128!& JBAAA8-<10&!$ +,, S<1)31-& -)< /)'- 0,1' F$F A- 0() < &0 F F 0()+(21<<+-2'.-?/,+2823&'.-?/.+)0

37 " FF FF A -<13-1& /) (') FF 02' 6K7W FF A & ( 15'' +-& ++'' -,)& /&-' / & /&) 2-12& + (+5-+& -)' './'-+<) 11)-02-12&(S-&> '-02-12&(S-> FF A & () 0'.-' + 1& +K 23 +/,-(& -13K(' FF A -<13-1& /) & (') +() FF A & () ' 15< +,+-& 5112' FF 1))./+)31/,)0 5 S-&> 9J7W FF A- 11) & ( '1 ' Z-&6[( Z-&9[ +Z-&<[ +Z-&E[ 5-< &( FF A- 11) & () )./+) )3+-+ /1<<1 - -''' '2-111+,+)3& FF A--&6 FF A *K.+- )311 -))3/,-&-, A FF A- 11) & ( Z-&9[./-<) - +&-1<<&' -./-<) ' 2'&<< +'&-12 23?/+& )2312K 23?/+&12K')'&-12 F#F A- 11) &(Z-&<[./-+<)-1<<&+'2+ -./-<) + ' 2'&<< + 23(. + <+,+2N

38 $ F"F A-Z-&E[ 82395?-02-12&()0<)'.)3-+ 1) +-/+& + /,-&)0+2!/+& -)' '&)'&23</))& 5 967W FF A- 11) & ( -+0? ' (-&!./-+<) FF A -+0? ' 51) /&12 2'/+<+-/).+)0,++& 8A-+0?+,+15!+ +-/+&-<13-1W9 FF -'1 ) K)0),)0 -+0? '&)1/1)3&/&-21)&'15<&-++)-+*'(.). '&) S)-'.-& )2KT )+& +,+-& 15' '+-0 &)! 2 A /)'- 15'+/+& 15-+&'& -'/++)3-;,,+ + FF A -+0? ' (+) & +-/)121 <&-,)& ' FF F#F << ( 23) F"F A -+0? ' 1 '.(/ 9 +(& ;'-./-& 0,1)' 20) F$F A -+0?' (+)-<13-1&/)1<1-+2+-&()<( S-> 997W FF A'-02-12&('&(-&52?'+-&+/&) &/-',/-<&0.+<&-,'+-& /+')3+2-<13-Z-[ 5?-02-12&( FF A ' & () '+-& + 8)./+)3-+9 FF 1<<&'

39 -./-<) 21<< #O!<) -00! ') -< +,)& ; 3-1) A--9./-<) + ' 2'&<< + -./-<) 21<< #O!<) -00! ') -< +,)& ; 3-1) /!0$!&#&" 9<7W FF C,-2-1'1&(*/,-(!-<13-1&/)Z[ 5-<13- FF A/,-2-1'1& (!/,-<--+& ( -<13-1& /<) B 5 5. ( 3 (< (+& ( -&' FF A-&2-21& () +/0/,-2-1'1& ('/)'-)-EH \ 0,1& ' '-)& " 4 &,"! &'* " ) ))?8-AAA881,+ 8 5&+ & "! "0(!6&'!'+!" &,",),") )) 8-BAAA8?81,+ 8#' 81 FF A /,-31' + 5 '<)11 3) 2)')& ' ))' +'+<) /,-31' #!# + '.( -++2? & '-01/ <&-,) 3) <( ))1 '13- FF A /,-31' (+) ))1& 5-+& )'1' <<) - <) ))3&<) ( +-'.-& 11)'/&-1,11 02,&' F#F )!" &# 9E7W7 FF A'.-'+& (' 23+2+< -)' - EH -&)

40 FF A'.-'+& () <(& <1&3) <1&3) +,+& /+')3+2 - &+' '.-'+& + '.-'+& +,+)3 FF A'.-'+&('++,+)3'-<13-1&-++2++/+01/121 -<13-1&/-- FF.-'+& + ( ' /)'- 12-& -</1)3')'+0,1')'-EH!)'+5)/)'20)-< FF A- +,+& 8-<13-1&9 -++2) <( - EH # \ 89 -&)& +,+)3' /&) <K' '.-?/' +,+)3& + F#F A(+'.-K5&)'/-+&-13<1 ##- +#- K[-12+'K C ##- K[-12+'K C! /-; 3.'.)3!&'1.-'.0K[-12+'K C CDDD Y CD!Y F"F A- -12 ''((& -'-& )+) )230 +! + /+01/12 /) A /+01/12) <( <1&3) <1&3) +,+& /+')3+2 ' - &+' '.-'+& + F$F (-&'?0')+))230+#!#1/)<(+,+)3) F F A- 23./-' /- +,+)3&)' '1& '1&&2+)3+ - EH 0,1&-&)')<('<&-,)& FF A 1 &3) ) '&', 5)2 &?'.0 &)+-+)3' ''& -21 /)+21 +(' '1 '.-(& '/ FF I2+/0 +(' )'&/111/ +5./0 K5 '1& &2+)3' +<) ))3&<) ') <(& '1 &-&'&2 ) /23 ' 1)3) )) '1& ) FF A 51 ')',/(& +& - J)'1)3-'(.) )!,. ()!,.&& &# 9G7W FF A <&-,)&' -('+2 +) -'(23 &2+)3++/ FF A '.-? (+'+& 25)+ &/ '.)3-/+&-)' &23'))& FF A 2/,1 '(0 K5 +(' '&+,++&2 +-2'.-?/,+'1)& FF /23'.-?(-0 '+) <(' <&-,)& 0 +0 /-+' + /+01/12 21)( &'* A-2&52+-('+2 /+01/12-+,+&)2+3'&11)1&23<'/))&

41 FF A))3&<) ' /+01/12 &' 21)( - ' - +,+& )2+3 '&11)1'&23</))& F#F A'.-?/,+'(0 '')' <'.+'' + ' &)2) 1 1 '+) 1/- <'.0/-+')3/)1-2& 52 <' 523-)& A -2& ('+2/+01/12 - +,+& )2+3 '&11)1&23<'/))& F"F L 5 K +,++)+ /- '.-?/' 23&5? 2+,++0 +'/&-' /-++0 <() '.-/&12,1 2+,++0 K')'&)1 2+/0'.-?/'-('+223&5?K5,112)')&' F$F A2+/0'.-?/'23+<+,+&/+')3+2&-('+2+/1'&/11' 2+/1'.-?/ ' <))& -&)').<) /-+'.+'++-'-?)2')& F F A '.-?/-+'' 1+,+' + K5 /-+' '+' 2-12 &23',)& P' '.-?/' )-++)+ A<+,+ ' 23& '/-0 <) '+&,++)'13--1'2 FF 8'& -<13-1& FF A () )-+& + 11& )'1 )2+3 51) &# /!&&.!+, 9I7W FF A <+,&/ <+,+ -1) () +,+& )2+3 ' /-+' FF A- /1- )-? FF L 5 ' /-+ +) K23 ' 5) FF A -('+2 /& &5?2' <&-,)& FF F#F A?-' /+)& ',/1) +,+)30 N * '.-K) + * F"F A?-'231!)+'.-<<)-<,)& F$F A '+& <111 <&-,1 +'+<) -&)*'./-+''+)''&+,)&!*+/!+! 9O7W FF A -))3/,-)1-1 2/11&2 -))3/&- )2+3- / 51) +,'.-?<)-+<'/-)&

42 FF ' + -&''- -))3/,- 5 5/&- 23+< -,) &/&- /231<2'1))-))3- FF A -))3/,--&''-1 ' '/++))3'&2-)& FF A))3&<)5-&''-1)'K23-1-))3/,-1-+,)0 FF F"F A1'.+23&0<)'.-?<)-+'-'-?)'-1)& F$F ''1'.-?<)-+&&2)522-<)2+3-)& F F -))3/&-+'/,-/-0)-</-)&& \ $$+/!+! 9P7W FF Y FF A (+ 2+-+)' +'/,-!/-++ )3, +'/,-!/-0 1' &/3''<&)1&51/'2)& FF A'&-2+3+,)0'('0+-))3-+/ & (' <0 K5& FF A)23+?1''/,-<+2.'')++'+<)+0-)&' FF A/-'(''(/,-/++./1''+,++/'2)& F#F A +'/,- <2 I!) )+) +'0-1,#!#! /,-2-1'1& ( () ' 232-1'1 F"F A/,-31' +/,-<1-&''.-+<) 55/,1 0-2/23'-' &!+!?&C!$# 9K7W FF 0' )'-0 +(')+ FF FF >0') &!"),"5,),+,"5 "0! 4,+ $,)$!"$, 0& 88!"+ 8 "$, # 0"$?&C!$# <J7W FF 2 9JQJ(E # )-111',++)+'&' +,)& '.-/) '.-(& 2'.-,+.)1 +( /+01/12 ' &23< /))&

43 &+)!"?&C!$# <67W FF 41-<0/,+ 2+/0 1/'.-+& +F/23 K5 FF A /- +,+)3& 0-1)' + 2-', +,+)3')' /-+& (O!111'-21)& FF A /23 -.1/<) D FF 3&/1) 1/< <) )23<<.2' /)- +(' FF F#F A 'C! '.-. -'-) +! ' F"F (+(+))/--('

44 7= 8 4- : &# <97W 5) -< ' + -') <( - +,+&./-'./-' /)'- 0,1& -&2K<< FF A- EH \ -&)& <+,+ -1) + <+,+) -1) (' /)'- 0,1' 1'+) ) )'-)' /))3& FF -<13-(')-EH#5,!)"#' )- \! 1<)2'+/' FF A- 0' ++)' <+,+ M'(.) ) 5.& * --+ '') & - 1<) 5-0 +' ' '-)& FF +&) F#F L 5<+,++)-0'+ F"F A-0'<) '& +,+)3 K- -.'0'K -&))+!)+2<< )'&'0+)+'(&-9 '.-?<'-1+,+)3 ',+ 23<+, /23 1 & F$F 1'+) -<13-.<<) '' -<)1'+) & F F I2+/0 +() ' '' +,+& /+')3+2 /1<<1 - )2+3 )+'( /23 - ) ) +, +,+)3' ' '' /+22 ))1& 5) -<13-<) 2')' FF A 2+/ /1-11/ ) 5.) + 3) EH + 4HM 0,1&/ )+ FF A (+ (+) 1/'.-+& 2+,+)3 )3/&) +)+ 2<<)3)))-1--'15)-0+).'1'+-, 15'+/+& 15-+&'& -'/++)3 -;,, ) FF

45 ( /) *!+, 3!&0#+, <<7W7 FF ; 3.'.)3-12?/& ++'/ (& +?+'& - '' ' -- A?+' +('+?+'&'.)3--<13-1&/)'('&5.+ FF 23'5?+'&'.)3-<)-+,+&)2+3-+&511'<-+,+& FF A?+'' +(' '' /)'- 52-<13' "! &!+!# )) 0&!1<')& : *" +, " <E7W7 FF ; 3.'.)3 (+) - +' FF <'-+ -&)& ++'/+&( FF FF ++'/+& () 1 &)) +( /+ +( %K5,1<)11) \FF+F#"F<'-+&23<'/))&W FF ++'/+& ( /)'- +- 0,1'! \ -- :*",.+" +, <G7W7 FF ; 3.'.)3 (+) -1K +' FF <'-+ -&)& +(' + FF /+ +(' &++ /+ + ++'& + 5/ /&-21&5&--1' FF 0 K5,1 0+ <+,+_ <9 1) - & +( ++'+ + /&121 '- /23 '-' FF 43& /+ +(' K5,1 1) &23< ' FF 43& /+ +( <)1 ' &)' <) * F#F +,+-&-'/++)31-('+2 F"F 43& /+ +(.+ + /+ ++'/+& ) \ FF <'-+ 51)

46 # 0!" <I7W7 FF ; 3.'.)3 +2+-& (& - +' (' FF A +2+-& +'+2? () -<13-1& /) 5. '&5+<) /)'-52-<13'-&)'51)& FF G+2+-& ' & <1&3).)'1 * +,'-+ '.-?+,+! & /+')3+2*/+2-)& FF G+2+-& ( 1 +&) '&/1) () '&/1& 1) +2+-&-'(23-('+2 FF A '-) /23 '&) /+ +2+-& 1& F#F I&)) )3&/1) +2+-& +&)0 5 <32 /+')3+2 /&)?/+& 12 2/1-1 +<) 1& J.'+2/+& F"F A +2+-& +'? (') /- )'1' +<) 1& J.'+2/+& 4&/ /++)3-0 -/'+) '.-0) < ' /))& +2 /-+1-&1<) F$F I&)) 3) <) &' /23 5)+2'( 0 (&2&+' K-+1&J.'+2/+&4&/+,)&' F F A )23 (' +&)0 0 1& J.'+2/+& 4&/ FF A +2+-&..'+2 +&)0 '++'<) )-+& FF "151)'51)& &'",!" +, <O7W7 FF A +-& () - + (') 12/1-1 '.-+!)1)K&.)3-/+& +-/+& + C,-(23& %(230+2 FF +-& () )3 1/'.-+& 2 +,+)3 2-(+2? FF () K5'.-' 1''&',11)1 21<< ('<&-,)& FF (() <+,+) -1) () - '/,-31' + ' ',)&&/2+/0'2+&)./+)3-'K5,)& FF 23).20 '.))3).0 &/ -0 /23 2&'0 5',+& F#F ; 3.'.)3 &2-21& (+) +/0 +0/& )1 +-&('2)<&/+')3+22/)&' F"F A '.-'+& + '.-? +,+)3',+' 1+,+' '+& -+&'& './+)3' <11 '& &23',)&

47 " 5 &# <P7W FF A- +,+& ) )'& )++<) + &-'0 +( '& )2+3 FF -'-'+'0'25)+-+()8/)119 '++)3' FF FF ; &#$"M$N? *" +, " 2!/$?$!&$B$+" <K7W FF A>&)(+)K5+(+,+&/2+/0+(K5,13- +( 25)++)' <1&)? 2/1-11 +)3-& ' +,+& FF A- +,+& )2+3-+& 511 1) '+/&0(&+' <&-121)' /++)3+'&''+)& FF FF A- +,+)3 - +,0 '. (+ )2+3'+)& FF A- ) ) +, +( ))11 ' <<) - <) /) )'-0 <) - +,+)3 /&- ' <))& + - +,+& )2+3<)2'-&)'-2+,)& F#F )'&)+-')&' F"F )2+3-)& EJ7W FF L 5+(-++2&+##±#

48 $ FF L ++'/))& FF A- K5 >,, K5 +( +,+)3212 N! --+ 8'.)3-09 +('+0 2*$0?$!&$(, 0' E67W FF 3,1-1' 0 FF ) '&-12 +(-'-!20,+ +51< 1- FF +( / 0& 2 A 0<''&',11)1 ','<) '/0<'& FF F#F A () '1 ' &)' <) () +/0-211' &/ - ' \!<) F"F */&!& C E97W FF -,)<)-. FF A- +() 5 ' 23 +() ' 23 FF A- 5 )23+)' - +( ))& A- 5 N&1& )3,1+ A '+-1)3 5 )3,-1)3&)' -&&')'' ))& Y ' 5 A- 5 FF A- +( N&'+.-&)& A'+ <' ) + +) ' )23) FF A-<'++)'2/1-1''./'-00,1''<)& @K23 F#F A-<'+-5-..'2121)'2'23-)& A-5+-<'

49 F"F A-'0-0-0/23'0N!- :#, #!$ E<7W -/&) A- <<& ' D -13K +2( 2 -/ 0 /' ) FF FF FF A- &/-' FF )! EE7W FF A (& 1 2 (') ',/(& ( '.-()' &)0( + -.)'1)3-5)1 '+-& -+ )2+3 )+'( & +<)1&)'1'/+2-+1)5)))<('.-1,)& 2+,+&)32++,+&.+''! ',/( /,-/-+' '&+,+ /,-') -))3/,-')

50 2=2L 8 323; 1453 &, EG7W FF ;3.'.)3 5 (+) )2+3 &/+ '+-)' - '1& F @&01<+2+/23'1?-'&+&-,1 /- '1 < 1/1)3/ )! ()! "$$/&$ EI7W7 FF.-() &/ () '.-+) 8/1<<&'<) +,+)3' + '.-123' ) @ 2321/&)&+-++2+).'')& -,)&/&-'311/-++)'13-- '.-?+,+)3'+,++'<)11)' ?/-0''&111+'.-'21)/-+3-& FF J)1 +,+)3''.-123' 8-1-K -< < 9 ' ) *!+, EO7W FF A-&2-21& () K23' 2-/-)& 20--'.)3--))3-+! '&-15'.)3-'1,1 FF A < + -))3- -,)? (' '&/1& / 51) ' FF FF 6'() 1 +,+)3' +&-1!2- +!2- +,+)3'0 /1<<1 &' / < (23& &)+-+)3' +

51 FF A (''' 23+< -<13''(.).)'1)3-&)1,52 =!/"!/$$"+"!+, EP7W FF A <+,+ -1) (') K5 +,+)3' '&-12 <<) - <) -))3/&-''.-)1<.+)0<'.+<&-, 1+ /-+3 )32' - -))3/&-' " ) 8 -JAA881 &BC 8 8 +!" A8!!$ + 4',!!"""+ #& "&#"8 FF A(+/)'-52-<1351)-,)&/,-1-)< +-+')3(()-,)&+-,)&/&-'-))3-++/&) 5-))3-+ '- <5' ) + /+')3+2 ) FF A-,)&/&-'<1&3)52?-))3-+& A-,)&/,-31''.-+<) ) 3) /+')3+2' 3' -,)&&/ -,) & /&-'&/511-))3-&' FF FF A -,)& /&-'.)&-11)' 02,+ & & 1/ +-'.-&.'-&-+1&)'8)1'&2111'23'9/++/,-2-1'1&./-'&)<('<&-,)& F#F F"F ' +,+ )2+3'. /+')3+2 +K 5/,-'' '.'+ &,",)&'", ) *,"0",)))?8-B81,+ 8" " F$F A-1 -))3/,- +) F+/ & 523-0)2+3-& '. EK7W FF A(+-11))+/+)3/20&-12!/+&++''/)'-)' A () ' 3) +,+)3' 3' -) 0,1' '&+2,&' A ( +/+)3 /20&)0+2& + +2-)) <13' -&)' &23< /))& FF ) -2 <?- '- /+')3+2' '.-&2-21& () ) K*!'+!5 (,)!'!5 4'!" ) "",!#5 8 -AA881,+ 8 " + # " $,(!!" *' 8 GJ7W FF A (+ 8-AB881, !" 4* )&1+-+')3 (' '.-+ -&' -+ (+) 52-<13<)

52 !!" 4! ) 4" ""# &,!!!! & " + # %! + $ &!+!#))",+ $," "* 8 FF ; 3,+ ' 2)')& -1).& -))3-+ /&) - +0/&-' -))3-++)'2'13-11 FF I-02-12& )+? ( -))3/,--.+)0.).-+ '.-&2-21& FF H,+' ( 0'+-,+ 1) 0./ ?5++0 F#F 2!$'"+, G67W FF A (+) -5/ ,1' -&) -')' 20) <&-,) A-5'0 ( <1 '(5)' 8F*&!+ + 4,$)2"0"!$#+ )2+,+ $"0#6+!44?<5!**<5",)6+! <5!$")"<81 "0"!$# + )"0 * * &!#!'+!" "0!$ 8-AAA881 0C C $ ") +,,!!"+ *+ 8 FF A -+0?!' /)'- ) -5/+& /+01/12 /)'- &# G97W FF A 8)&1&9 -,)-21 /-+3 (+-') +).'22&& FF L -,)&/&-''13)+-&)/-+<&-,23) FF A +3'/+? 2 5/,-11K (') 8/,-31' /' '.-& (9 +,+)3' 0 &-1-)& -&2+)3</' ,++& FF -&) & +,+)3' 8&)+'9 '.-( &2) ' 2+/0 ) A &)+'' +&) (') - +,+& )2+3-+& /')1&)' -)& + /-+)+&23<'/))&-+,+&(&)+(2/&-)3& FF F#F A- 23 +,+)3'' +,+& )'1'' + +,+& /+')3+22' )2+3-+&511<; 2&&-21<'/))&-1<<&'<)! )+23 <+, -&))+ 2<< /23 "!)+ )23<< -1/K -'-' /23 /1- -'-? +(')+! 'K-1/-+3)'&('<+,+'!!)+)23<<-<212K.21-+,+)3')+

53 !!)+)23<<./212+&)0)-+51+,'-++) 8.+</1219 ')K)0)-))'<)&''12/-0'/23 -.)'1) (22+<) '/-0) +).'22&& 12'+- F"F A +)+ 2<<)3&'0-8)3&'0-!+3'' +0''9 +&) (') - '&5.++ /&) - +,+)3' '&',11)' 23& +& +).'22&& /&-21''-)&

54 7= 8 2!"$$#, 0+$C/&&!#0&C$'&#'#0"!, * G<7W FF A (+ (+)' )-+ 1) './' &)+-+)3' 9 <(+&'.-+2 FF (+& -<13-1& /) ' -&)&'' A () '' -<13-1& /) 5. )+) + 1/<).<< -&)?)./+) ,)0+/)<( FF A <(+&'.-+2 ) H,+&./+)3 \ 89 <'-+ 51) * ) './0 # )) <( FF A<(+&'.-+2-&)2))3&/1)1<<'523-)&

55 & C! GE7W FF - ) # -1<<&)' 9 ;3.'.)3.-+2& )1 F $" DC - ).-+2 J-/) G)-+&/+0-<13-1&0,1' <9 ; 3.'.)3.-+2&J)'1)3-+/&0(+)'#F " 8C 9J-1K ), F 8DC 9 J -1K ) '.-+2 +,+&0,1 FF 7) ) ++ './0) &), (23'<) ' '-)& = 0"058(+ $8 #? -&*& " $, & #0&, ) F!"; A) " $, & )

56 # -

57 " 67!7, =323-- :25353 )'-11<) &'''-<13-1&/<)''+)-<13-< ) (' 3) 02) '& )./+)3' ' 23( ' '1)31-21 )./+)3' 8 ''&9 '' <9 8 # 0, '',1& 511 8'.-( +51 / (523-+ < 9 < A $F 8BD $9 %CI ) 51) '+-,)0 / 21<<.<)2312K( A'',1'2+/0/23-<13-1&/-&)/--<13-1& 4'',1&/ '+-,+ -('+2+/1&' K23 -<13-1& /''+-,)& 9 $ ; A '' 3) 5 3 &)) '.-(/23 8H,+&/ \ ) 9 & : -" $!4'#!1; - +,+& ')' - 0!! 1 (+- 3)! /+01/12' 211/! -./-& 0&1' -&)& '<+, '( - 0' " # $ : ; 3) +,+)3 -<1' ' -1 &- '&)2' (23+2' /) 1 /23 &+) )& (-+ 2-',1 )+'( )3K5 &9 ( 2-1 './0) '&' 23 '.-( /1<< ' ' 8/&- ' ' 8)3 '9 3 &).- 23 &) -+ ')3K/1))3'&' 59 - ;0)+-&)&)'&5K+( '9 1 ;0)+'&-21/23'&2+-,0)'&5K+( 9 " 2 1<<) (&/ 0 /+2-)' 9 ; 2.<'(+)'(.)5)<)1+(+-+'&',.+-

58 $ " + # 6)"" ) 0+ $" $!"0$0#3*,,+, -48 +! +! 1,)!4"5!4'+!" "! " "0'!!,) 3*, &,,+ 8 6)" + + #0)!4'! ""5*$$!4'#8 0+ $" $ 6)" $,",6" "' 5,+ $,* * )!4,)-+ " $$!4 ",)1+ %"5!#6)"" "0&"0 "4(,8 )9 6 $ $ 849!4'+! 4(", & /(+)' '++)3'-0-0'(.'0-/+)3'2121 1/<<& 19!4'+!!" << 212K0+,+)3 +,+)3+-&'10<'< 20 + &)'#! 212K +-+ A 2.<+2.<)2/2310'K!4'+!"-G#!4'+!"T9,+," /(212 #!.'') 9 " (+ (+) -).<< ).<<) '' /1<< ) '&')1 '/-0<< 1 +)3-0 & 9 # $ % $ E'/ 15+,+-+).' 1 '+-, ')1& 3 -'& -)' ++'+ 51) /23 /- <5' 15-+&'&! 15'+/+& -)' 51) 15<) A))3&<) - <5' -'/++)3)' 2- -'& A-++'+15<&-+0-)5& 43'&/1-1 /1-1 -,)/1-1 <

59 97!7, -H A 1& J.'+2/+& 4&/)3&/1)1 -&); 3.'.)3-12?/& ++'/+10+(&+(&! -., +, "!&, \/, :&!!7 :! =NM"C -0'0*! I# %0 "" /)2+&' BCDDD - DD +<)+( <'' # BDB -1-5+)+( %K- I#! " >&)K- <9 I?+'&'.)3-'& C? &! "3+ C >3+ C?L (+

60 # <7!7, -H -: - Q6Q *) )*? *" +, " % 1 0) 2 $ 2? 6 0" 2 M")( 3( L# 3(6#26#,8 Q9Q *) )*? *"+"% LM$+(?&!!&, :! =NM"C 67 '& $ 6A: 4RM 97./. # # 6A: 4RM <7 %0 " 6A:4RM E7 %0 " 6A:4RM G7 %0 $ $ R6A6REDE6A I7 %0 # "# >EA O7 %0 # "# 6A:4RM P7 %0 #" "# SDGEA4RMT K7 %0 " " 6A:4RM 6J7 %0 $ " 6A:4RM 667 %0 " 6A: 4RM 697 %0 $ 6A:4RM 6<7 %0 $# $ 6A: 4RM 6E7 %0 $$ "## SAAGHMJCMT 6G7 %0 "" 66HMD4DCAA6 6I7 %0 $ ""F SU MIT 6O7 %0 # 6A: 4RM 6P7 %0 $ 6A: 4RM 6K7 %0 # 6A: 4RM 9J7 %0 " $ 6A:4RM " 6A: 4RM 997 -<12 # " 6A: 4RM 9<7 >'&K #F GH; DIA; RG

61 # E7!7, 67*) )*F"C #+ *0!0'&8<)-'&`9(+ N F 97*) #+ *0!"!$ -1-&(+ N F <7*) )*F] " $M # + *0!! -1-& + 0 R1!'& )3' N F! E7*) M$!$"!$$!$ #+ *0!R1!'& N! G7*) )*F2, & #+ *0!'+0&'&(+ N F I7*) )*F$0*?0*"?#, #B&*$ #+ *0!/+R1!'&(+ N #F #F" $F! O7*) #+ *0!&'&8! -1-&9/&+( N F" F F!$ # "F "F A P7*) #+ *0!0'&8<)-'&9(+ N F" K7*) #+ *0!R1!'&(+ N F 6J7*) #+ *0!# -1-&-(+)- N "F

62 # 667*) )*F, #, ) * #+ *0!A'.-+'&= "+ N," "0!4", 4!!!$ F F $#!# ##F$$#F$"$$F"#"##!""""F""!""#"""F"" " $ N,""0!4", + 4,+!"" N," "0!4", + 4,+ "0 + #! $ F "" "" ""F" $ 697*) #+ *0!)&86)23&!'K9(++0 N $F$F" 6<7*) )*F$0*? 0* #+ *0!&)'K8/`90 N #F" #F" 6E7*) 7<K97 #+ *0!&'&), N $ 6G7*) 7KE7 #+ *0!'), N #$ 6I7*) )*F" M) #+ *0!<)-'&(+ N "F $ F! #F! # #F! # # #$F #$F #$F! F # " "!"" #!!# $! $"#F#F#F#F#!##F!#F#F"!#F" 6O7*) )*F-$#, $$, #+ *0!'&'&8! -1-9(+ N ; $ N $;#F! N (;# #F N ;!# 6P7*) )*F )+)N M$"?#, #B&*$ # + *0! ' & '& 8! '.-+'& )3 N "$F"$F#!#$ 6K7*) )*F$ $M 7 #+ *0!<)-'&),' N F

63 # 9J7*) )*F, *U #+ *0!'), N "F 967*) )*F N "? #+ *0!R1!'&+'.-+'&)3' N $F! 997*) )*F$ $M 7 #+ *0!! -1-&0 N " 9<7*) )*F$ $M 7 #+ *0!! -1-&8`90 N "

64 # G7!7, : a <() + K & (+/&) %0 1<) '

65 # =

66 ##

67 #" 67!700

68 #$ 97!700 -H 1453 JMIb CGCEAEM: 7E; MAR6cEHMACRcE &# 2+,)& <&-,1 -C &# /!&&F.!+, A 8 -J881,+ 8?8 8 +!"!$ 2 /,-&)0+2 5/, &)+-'+' A ++' '(0?-&/,- -('+2?8 -JAA8 81 <C $ 2.,%&!+ &!+!?&C!$# A <&-)12&./-) <( - DI #F $ 8C # 9-1K./+)35? )<).2-, -&2K &' +'1-1' +/+)3' 3' <1 &)) <) '.-0W +-+ <&-,) '.-?1/ I- "$" -1K -</1)3)'-&' "$, # 0"$?&C!$# A/&)2&-1,11+1',11-21.&1//-+''/& -</-+'' 0?/' 11' + /&?/' /)'- 8DC 9 )<)+ /)'- -'12& I&)&-& )'<) &/ /)'-./+)35? )'<) /1<<1 I- [ I- "[ I- "$" -1K 23 -</1)3'<).2-,<&-)12&./-)'-)' + <)-+' /1<<& /-+& +'&/&-+& )'1& 1) < ' )& /)'- C&)2& -211&./+)3 F 8DC 9 )<) + /)'- -'12& I&)&-& )'<)&//)'-./+)35?)'<).2-,0,1'

69 # CHd RCE6R; "% D//,-/-+'8+(519 *!&2 ; /&1&)8+(519 -))3/,-)30!!&2 %-,)&/,-31 &)'+)+)+0-1, # "!# &0"&+#&0# =&!"),"; %.21--1, ' '.-& + && 21-! )31-<13- <)-+' <&-)12&./-& - DI #F $ 8C # 9-1K./+)35? ) /1<<1 I- "$ + I- "$" -1K -</1)3' )31'-'(220)0/-+')23/)1&)'+&1)3<)50)- 1<<&'-&).2-,&' G(JFG(J, E(JFE(J, 21-)31!-<13-<)-+)+ 6J(JA6J(J, A/-+'''.-.&2'&<</,--&)1/12 -C E 1 +!"+ $!, 0+! /!+! \$# $ )!!0. &B +! &!#!C +! /!+!! " " " \$# $! )!!7&B "! "! &!#!C+! "! B +, )," )3/))+)&)'+))32<)+/02-+0/-0'0+ '((') G(JFG(J, <()'0(22-++<) 9(G9(G,

70 " (2202,''&25 A)23/)+<&-)12&./- '((') 8!!'1/12^!!/+01/129 I(JFI(J, <(') 8!!'1/12^!!/+01/129 <(GF<(G, %. & 'C! /& +<) /-+' )3/) )+)&)'+))32<)+/02-+0/-0'0+ 6(JF6(J, (2202,''&25 A)23/)+<&-)12&./- 8!!'1/12^!!/+01/129 9(JF9(J, %. & 'C! +<) )3/) '+ 1) -('+2<&-)12&1/)23/)+/ 6(JF6(J, (2202,''&25 A. &/& 'C! 'C! 5-0! +0!?'.0!&'&'1< /23+,+)3<&-)12&./-)3/)'+1)02) 6(J, 1/12K(2202,''&25 &"0! ),"; %. & 1/'.-+& +<) )3/)'+ 1) -('+2 <&-)12&1/)23/)+/ 6(J, 1/12K(2202,''&25 -</1)30,1& -&).2-,<&-)12&./-)3/)&)'+1)02) 6(J, 1/12K(2202,''&25 F 8B # 9 4CI ) #F " 8BDD 9 I ) 8 F DDD I ),/1-9[F 8BD # 9(I)/&)-EH&/)'- )'-+&

71 " = 0"0 *)&, 4!*! ",(4( )*5 &+ = 0"0 4!! & & + 3"!5 "0+ %*! & * + 3"! 5,&$$ "!' 00"!&!+ 3+ # #4,! "0&#2 =0"0O",+ L,+ N &$5=0"05># 3(8;-15&+ <" 4!! A,*$ 8 <345 E,,+ 4)388855? " #+ 8

72 " 223- GCMdDcD6AEMA < E G 97225:25( :25-; I <7 = : I AM;cGU6%64AMR6RD;cH;766IMdD " H>eHGMRGU6 $ 96'(' $ 9C23(' $ 9;-12&(' 9(.)2(' H>eHGIMRGU6 9.-'+&(+'.-?( 9M.(*'.-' 90(' 9I-02-12&(' 9C,-2-1'1&( E G R7DHGH IbCDHGH # GH;HMDGU6 " G K I7-H : < 7= E E AMAR6cMA4AR6cAHA6A6IAMRA AMAR6cEMR6ID D;AM;ARD4ARG6GU64ARGI:EeR 6A6AeRHH>eH;H6cMH 7= O = : O O %A6PDA6A:GU6 "

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit ! "#$%& '()* +,-. / 012 02 /! 02 32 $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, 5-.5.9 7:4$ ;< 02 32 ; 1= 2 ->?8< 21 @ + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()* < 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész

OKOSTELE. 0 Ft. szükséges. KÉPE. 0 Ft. 80 cm. 0 Ft. kezdőrész 7 : 7 Ú f f f 7 ) ( : 7 f f ö ö f fö f f f ( : 7 7 ) f - 8 - - - 8 ) ( í f - - f -f f f ) ( : f - - f f f f í f f f ö f ö f - ú ö f - - f f: f ö ) f ( f ö f í - - f : ö ö - f f ú f ) 7 ( : ) 7 ( : Í Í

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü Á ü ú ü Á Á Á É Ö Ö Ö Á É É ü Á ú ű ú Í Á Í Á ű ü ű ü Ö ű ű É ú ű ú Á Á ű ü ú ű ú ü ú ú Ó ü ű ü ü Í ü Í Í Í Ó ú ú ú ú ú ú ü ú Í Ó ű ú ű Á Á ü ü ú É Í Ü ű ü ü Á ü ú Í É ú Ó Ö ú Ó Ó Ó Í ú

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő

EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő EC 6 708 Digitális csoportaggregát vezérlő Beállítási útmutató A csoportaggregát vezérlő beállítását kizárólag szakképzett személy végezze! Jegyezze fel a beállított paramétereket és tartsa illetéktelen

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%&#4-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

é é é ó ű é ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ó ű ú é é ű ó ú ö é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá ó ó ű ú é ű ó ú ö ó ó é é É ű é é é ó é ö ó ó é é ú ú ó ó ó é ó úá é é ű ú é é ű ó ú é ó ó é ű é ó é ó é é ü úá Á ó

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

í ű í í á ó á ő ő á Í ő ő ö ő í á ű á í á á í ó ú á ö í ó á ó á á ő Í ő á ó á Ú ő ő á í á ő ő á ő ö É Á ó á ű í í á ó á ő ő á ű ö í í ű á ó ó ü ő á ó ő ű ó á í ű á ö í ó í ű á ó í í ó ü É ő É Á ó á ü É

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

É Á É Á Á ű ö ö Á ű Á ö ű É É Á ű ű Ó Á ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ű ö ö ö ö ö ű ö ö ű ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö É ö ű Á É Á ű ö ö Á É Á Á Á ö ö ö É

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

!$%&' $"(")*$($'&""#+',-./("%)&!

!$%&' $()*$($'&#+',-./(%)&! !#!!$%&' $()*$($'&#+',-./(%)&! 0*'($%-)1*22(2*) 34567 1/40 89! # $%&' (##)* +'%,- (**-./0# * 1.2#! 1** &# 3# (#&#. &#-*24#5067*8 +*254-097:.** 3# **- *5*8*8! #* *8! ;(/18*.55*8''788*+-'

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. február 15-én megtartott üléséről Hozott határozatok: Hozott rendeletek: 1 / 007 (II 1 ) 1/ 007 (II 1 ) k k h y k b dí 1 / 007 (II 1 ) /

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2007. január 18-án megtartott üléséről 1/ 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) / 007 (01 18 ) 6/ 007 (01 18 ) 7/ 007 (01 18

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató adatok

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó

ö é é é ö é é í ó á á í é üé é á á á é é á á á é é ő é é í é ő ü á é é é é ó á é ó á ú é á é ü á é é á ó á ü á á á ö é ü á á í é á é ó é ó á é ó é ó ó é ú á á ő é é ő ü ú é ó á á é ő ü ö á á á ó ó í é á ó ó ó ö á á í ö á í í á á ó á é ü é Ü á á á á á á á é ö ü ö í á ó é ö ü á ö á é é á á ö é í é é é ö é é ó ö á á á é é ö á á ö ö é ő é é ö é ő é é á á

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KALOCSAI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 2013 Tájékoztató adatok

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Az APEH 2009. évi ellenőrzési tevékenysége

Az APEH 2009. évi ellenőrzési tevékenysége Az APEH 2009. évi ellenőrzési tevékenysége Dr. Szikora János elnök Varga Lászlóné elnökhelyettes Polgár Péter igazgató Az APEH középtávú stratégiai terve 2008-2012. 1. STRATÉGIAI CÉL: Az adózók önkéntes

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő

LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O. Dunakanyar1 Dunakanyar2 Szombathely Göd UTE Kalocsa Szeged Vasas1 Gödöllő KIEMELT LEÁNY MINI BAJNOKSÁG A B C D BRSE KESI BEM-Nyírsuli Vasas EKF Eger Nyírsuli-Móricz Gödöllői RC BBRA MTK Dunakanyar UTE Kodolányi Kaposvár KRA Zápor Palota LEÁNY MINI BAJNOKSÁG G H I J K L M N O

Részletesebben

ö ö É ü ő ü ö É ü ü ö ö ö ő ü Á ő É ü ü ü öü ö ű ő ö ö ö É É É ü ü É ü ö ö ü É ö ö ö ő É É ö É ü ö É É ű ő ü ö ö É ü É ö ü ö ö ü ü ü ü ÉÉ ü ö ő ö É ö É ö Á ü É ö ü É É ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö É ö É ö ö Ú É

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

Í ú Ó Á Á ö ö ő ö ő ö Á ö ő Í Í Í ö ö ő Í ö ö ű ö ü ö ú ü ő ü ő ö ő ö ő ú ő ö ő ö ő ö É ő ü ő ő ö ő ő Í ő ö ő ő ő ö ö ö ö ü ő Í ő ö ő Ó ü ő ő ü ü ő ő ő ő ü ő ö ű ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Í ű ő ö ö ő ő ő ű ő

Részletesebben

É É ő ü ó ü ú ü ó Ö ű ő ú ű ő ü ó ó Ö Ü ó ó ő ü ú ü ű ó ő ő ő ő ő ó ő ő ü ó ő ó ő ő Ö ó ő ő Ö ő ü ó ü Ö ő ü ó ő ő Á Á ő ó ó ó ő ő Á ű ő ó ó ő ü ő ü ő ő Á ú ü ü ó ő ű ő ő ő ó ü ó ő ő ü ó ó ó Á ő Á ő ó ő

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ő ö ő ő ű ö ú ő ű ö ü ü ő ú ö ü ü ö ö ő ö ú ű ü ö ő ű ö őö ő ü ő ö ő ö ö ü ü ő ű ö ö ü ü ő ü ü ő ü ú ö ö ü ö ü ö ö ő ú ő ő ú ü ő ő ü ö ú ő ö ü ő ú ő ő ö ö ö ő ő Á ő ö ő ü ő ö ő ú ü ü ő ő

Részletesebben

Ó ú ö ő Á ö ő ő ő Á ú ú ő ő ö ú ő ő ü ö ö ü ő ö ő ö ő Ó ö ö Ó ö ö ú ö ö ő ö ö ö ü ú ő ú ö ú ő ő ő ő ö ő ő ú ő ő ö ú ú ő ő ú ő ö ö ü ő ö ö ö ö ő ü ő ö ö ő ö ö ü ő ő ö ő ö ő ö ő ö ö ö ö ő ö ö ő ő ű ű ű ö

Részletesebben

ö Ö ő Í Ó ö ö Ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ő ö ö Ö ö Ö ö ő ö Ö ő ö ő ö Ú ő ő ö ö Ö ő ö Ó ő ő ő Ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ö ö ű ö Ö ö Ó ö ú ú ö ő ö ú ö ö ö ö ö Ó ő ő öő ő Á ű ő ö Ö ő Á Ó ö Ó Ó ö ű ú ú

Részletesebben

ö ú Ú ö ö Ú Á É Á ő ú Ú Ú É É ő É É ö ú Ú ö É Á Á Á ö ö ö É ö ö ö Ú É ö Ú É ö ő ú Ú É ö Ü ö ö Ü ö Á Á ö ő ű ú ö ú Ú É É ö ű ú É ú ö ő ű ö ü É ú ú ö É ö ű É ú ö ú Ü ü É Á ö ő ű ö ö ú É ú ü ú É ö ű ú Á ü

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Villamosenergia költségek csökkentése, gyors megtérülésű projektekkel a nyomdaiparban. Szebeni Márton ügyvezető, CYEB csoport

Villamosenergia költségek csökkentése, gyors megtérülésű projektekkel a nyomdaiparban. Szebeni Márton ügyvezető, CYEB csoport Villamosenergia költségek csökkentése, gyors megtérülésű projektekkel a nyomdaiparban Szebeni Márton ügyvezető, CYEB csoport CYEB Energetikai Megoldások Kft. CYEB Energiakereskedő Kft. 2 Villamosenergia

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó ó ő ő ó ö ő ő ű ó ú ö ó ó ő ó ü ó ó ő ó ó ő ó ü ó ő ő ő ó ő ő ö ó ó ó ö ö ü ö Á Á Ó ü ó ö ó ő ó ő ő Á É Á Ó ű ü ö ó ő ó ú ÉÉ ó ú ő ö ó ó ó ó ó ö ö ő ü ó ö ö ü ó ű ö ó ó ó ó ú ó ü ó ó ö ó

Részletesebben

É É É ü É ó ó É ű ó ÉÉ ó É ó É É ó É ü ó ó Ó ű ó ó ó ó ü É ü ű ó É É É É ü ü ó ó ó ü É ó É ó É ó ó ó ü ü ü ü ó ü ü ü ü ó ű ű É Í Ó Ü Ö ó ó ó Ó ó ü ü ü ű ó ü ü ű ü ü ó ü ű ü ó ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ó ó ű

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

ű Ő ű Ü Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú Ü Ő ű Ö ű Ü ű Ö ű Ú ű ű Ű É É ű ű ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű É Ű É Ü Ü Ú É É ű ű ű Ü ű É É Ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű ű Ö É Ó É É É Ü

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

Ó á í á ő Í í ű á űí ű í í íá ű á ű í í íá íáá á í áí á ű ő ő á ú í á á ő á ő ú á á ö ő ő á ő í á ö á á ó ő á á ó í á á á ő í Á á ő á ő ó í á á á ő á ó ő í ő á í ú ö ó ö á á á ó ó ö ő ó í á á ó ü á ő ü

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: Felújítási, építési beruházási munkák végzése az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában és az Országgyűlés Hivatala által használt egyéb épületekben (495/03) - eredménytáj. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

ö ö É Á Á Á ö ö ö ÉÉ ö őí ö Ö ö É Á ö ö ö Ö ö ö ő ö í ő ö Íú í ö ő ü ő í íú ö ő ö ö ö Ö ö ö ö ö ő ö ü ő ó ö ő ő ö ö í ö ö ö ő ó í ö ö ö ó ö ó ü ő í ö ü ő ö ö É ö ö ő ű ö ó ö ö ő ő ő ó ú ö ö ö í ő í ó ö

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Előirányzott kötelezettségvállalások: az 1., 2., 3. évre a költségvetésben az adott évre elrendelt kötelezettségvállalások. Jelmagyarázat: Előirányzott kötelezettségvállalások (EKÖ) Kötelezettségvállalási

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 5. osztály 2012. november 12. Feladatok: IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár SZITTYAI

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

ú ú Đ ü ü ö ü ź ü Ĺ ú ź ę ű ú ú ď ű ö ú ö ű ú ü ú ú ź ű ú ý ö ö ú ú ú ú ú ű ö ý Ó ű ö ú ů ű ź ę ź ű ú ö ú ź ä ę đ ű ö ö ú ű ź ö ö ö ö ű ö ö ü ö ü ę ö ö ä đ ź ö ú ŕ Í ö ú ü ü ä Á ů Ü ź ź ö Á ö ę ę ö ö ö

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Parler et vivre en français Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux

Parler et vivre en français Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux Parler et vivre en français Jean-Christophe Giraud Ferenc Tóth Zita Tringli Ariane Zambeaux Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi

Részletesebben

Ö Á Í Í ű ű ú ű ű ű ű ú ú ú ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ú ű ú ú ú ű ú Á ú ű ű Ó ú ű ű ű ú Ó ú ű ú É ú ú ú ű ű ú ű ú Ú Á ú É ú Ó ú ú ú ú ű ű ű ú É Á É É ű ű Í ú ú Ó Í ű Í ű ű ú ű ű ű É ű ú Á ű ű ú Í ű Á ű ú ú É

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ö Ő ö Ó Ú ö Ö ö ö ö ö Ö Ő ö ö Í Ó Ó Ő ö ö ö ö ö Ő Ő Ó Ő É ö Ú ö ö Ő ö ö ö ö ö ö ö Ő ö Ő É ö Ő ö ö Ő ö ö ö Ó ű ö ö ö Ő ö ö ö Í Ő Ó Í ö ö ö ö Ő Ő Ő Ő Í Ó Ő Ő Í Ő ö ö ö ö ö Ő Ő ö

Részletesebben

Ú ű ü ü Ü ű É É Ö Ö Á ü ü ü ű É ú Á Ö Ü ü ü ű É Á É Ű ű Ü Ü ű ü ű ü ű ü Ü ü ü Ű Á Á Á ű ú ű Á Ó Ó É Á Ó Á Ó ű ü ü ű ű ü ú ú ü ü ü ű ü ű Ü ű ü ü ú ü Ö ü ú ú ü ü ü ü ű ú ü Ó ü Ó Ó ü ü Ó ü ü Ó ű ű ú ű ű ü

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü

đ ź ú ź ď ű í ó đ í ź í ę í ó ú ď ó ę í ú ó ű ö ó ź í ó í í í ó ó ó ę ü ę ó ü ó ö ůó ó ó í íí đ ó ü ü ö ó ö ú đ ó ö ý ö ó ü í ó ř ó ó ó ö í ę ď í đ ü ü ó ü ó ö ö É ü Ť ó ó ó ó Ü ü í ü ü ó ö í ó Ü ö ú ű í ź ű ö Ĺ ó ú ö ö ü ü ü ź ű ź ź ú ó ö ě ě ź ź ó ó Ü ö ú ü í ó ó ó ö ö ó Í í ö ó Í ń ó ö ó ó Ü ú í ó ű í ó ű í ó í ü ö ú ü ö ó í ó Ü ö ú ź ű í ó ö ö óö

Részletesebben

ú ü Ü Á É ü ű ú ő Á Á ú ú ő ű Á Á Á ü Á ú É Ü Ó Á ü ú ő ű ü ú Á ő ő ú ü ű ű ú ű ű ű ú ü ő ü ú É ú Á ú Á ü ü ÉÉ ú É Ü Ó Á Á ü Ú Á Á ü ü ü ü ú Á Á ú Ú ü ű ú Á ő Á Ú Á Á ú É ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő Ü ő ő ő

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés !"#$%!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részére Elvégeztük

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Vito Zárt áruszállítók

Vito Zárt áruszállítók Vito Zárt áruszállítók Vito zárt áruszállító Típus Baumuster Motor / Teljesítmény Löket- 4 db (acél) Járműhossz Jármű alapár Jármű alapár Váltó térfogat keréktárcsa/ ÁFA nélkül 27% ÁFÁ-val gumiabroncs

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVJEGYZÉK KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ ÉPÍTÉSZ DOKUMENTÁCIÓ szakág rajz terv lépték lap építész B-xx bontási tervek építész B-01 pince alaprajz 1:100 A3 építész

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ü É Í ü ü ü Í ü ű ü ü ü ű ü ű ű ű ü ü ü ű ü Í ü ű ü ü ü Ű Í É É Á Ő Á Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á Í Á Á Í Í ű Á É É Á Á Ö Í Á Á Á Á Á É Á Á Ó ű Í ü ü ü ű ű ü ü ű ü Á ü ű ü Í Í Í ü Í Í ű ű ü ü ü ü ű ü ű ü ü

Részletesebben

Í Á Á É ö ö ö ö ö ű ü ö ű ű ű ö ö ö ü ö ü í ü í í í ü í ü Á ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ö ö ü ö ü í ö ü ű ö ü ö ü í ö í ö ű ű ö ö ú ö ü ö ű ű ű í ö ű í ű ö ű ü ö í ű í í ö í ö ö Ó Í ö ű ű ű ű í í ű ű í í Ü ö

Részletesebben