FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV"

Átírás

1 FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit

2 ! "#$%& '()*

3 +,-. / /! $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, :4$ ;< ; 1= 2 ->?8< + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()*

4 < F 1 /12 H < B / 012< )A 0 2 H /21= H 02 32<!"!! DD 0 < #! EA /21= < # *) 2/2 < $ BF /20I 2< # A) I21I 2< # )(F I12 < # " ))A!0I 011 2=< %& " ' )D)!0I < # )EF < ( )FA 2J!2< ) *" )BF I 2 H 1/< +, )CA 12 < %&& ' '()

5 02 32 H 21< -.* '# *! * / ')B 2 /2/< 'DD K0< # 'EF $.4:$4? ; $.$5:$4? 5L5;; -5.5? J 'FA

6 !"! #"$%& ' % "(% ) *$+%*(,,-."/,($,0(*-%1 (-%12 *$ 2* /$$*'"+%(*) " --(+ *"/3#,,(-'$) (*+ (&24,,(4,,#"$%"(%*& ) (*& /,5*&(+1 $+% %- (*$' % +%(* +(*0(( * +$ * +% #*# %+$) *'$(* #("!"! +#$ +) 4,, "(%* 12-%1!, *!(1 #*#) *(*0&'",*/!# $%4+%0#+'+%!(/) *(+ ( & (! +% 60*#,' +% #(*&! +2($("!"!*$$("(2 ()!-*+ 2# $% * # $% #"$%$+ -1 (% + (1' -*(! 2" + **$ + * " (- /3 *) *1"# $%,++%$*#*!!"# $#) # $% (($1 /3 +,,("( 12') %"/(, &!/, ($**-+(,! -* 0+,# #"$% ("( # $% 1(+(!*! ("( $ '** +-%01 +2 (*& ((*$(( -, */! # $% * " & ( ( 7$+% $,*(" ( /',*("*1 1$ *$ * ( &++1(%(,'* 01,*("(/*(2"' $*18,#) $# $32& -,-*!$'*2 ++$+*22 ( *-+*"("!! '*#/*+$! ' *() "(! '*+$ $/, ($$2 '(,*("3 2+/) 3 $2 (-((! 60*#,'+%* 12-%1* +$"*+% #*#'(-,, +2/"1*'+%(+,, ( %& -,*("#"$%$,

7

8 !"#$%&!'!()!**!)(!)!+,*,*-!%./)0*123)( )3- *&!"(456413)) 78( *$2 9,"#1:'0)-!)0)&$)#!*$5;%)!9!(2< "#)!" )3--$%.(29,"#"#!'&!12+!)*;((2 < "# &3' $5;%!-- %.!&/)#=! &$1,' %.!&/)#!%!* -!%./)"!(0*1 < ) 1$<!)2 :%.(:*:%!*$% )1 )&.1,54*19,..328"# 1,'39,.$%>&3%9 *"9,'5,.3%% )2 (!&7?< ( )+!)*;((!(< "#$5;% ( '(,.?-!%./)"!(;7 '(*!'!1!%!(/-!* 10):*:%!* 11,'2 9 * "#,* $5;%!1 9 *",% -- *2 ( ",)( -- *2 ) %% -- * -!%./)0*1 6,*&$)#!*-$,)?"$ $<3)(,.3%,13))* 1 ** 1 93((!'/-!*29,"#&3%1/77 9 *".$1 10):*-:.;/)!(1,'A%.!&/)#!1-!%./5!BC$)#!*+,*!($1 $6!))!&.;$ < ** 1 -!%./5*!1.!"#!%/)!(1,',1- *B,"# *D:'!"%.$1E 9 ))?%.!'<B C$1,'/%&$)#!*<3)(,.3%,11:<!(1!.*!1-! -!%./5+!)5,)",.3%- *B -!%./5 &!"10):*-:.(!($.!&-!'( &$*5!* +!6)!(( /);)/*#(;)2 9$%.!* ",*5,) ( $*1 (%. < 1- 1&$2!&-!'!1< "#4*1 1/7!%!1D-!%./5",*5,) ( $*1&!"+,'&3)3%3* 12(,<3--8(3%3* 12< ) &$*( ",*5,) (,1 +!)5,)",.3%3* 1!%.1:.!E F?%# > G :'+,)# & (2 &!)# 14%.($1 $6!)2 9 *"'!."/%F?%# G 1$% &7)$(A5?6A'!."/%!1!( 1:.* 7$/)!(-!*9 *"* 1*!<!..019 *" +," )& +$.$1 $2 /)!(( *$ /% )/)!1( *$ +$.$1 $ &!"9 (3',.3% %.!'$*( 9 *" < ) &!)# '4" )& % 1:.!" 3)) 7,(3* 1 % 63(!"#!*%A)#$ 9!)#.!(! 1:'0)$ $*" 5,.3% 2 &!)#!"#'4" )& %9,'5,.?1:.!"-!*(,< (!'6!59 *"* 1!.( &!"*#$)<3*4)3%3(9 *"6!)!*%/"*!1*!<!..01./)!(( *$&!"9 (3',.3%%.!'$*( 9 *"../'.!(2 &!)#!( *#,&3%$*" 5,.3%1!)( 9 ))?%.!'<-!*./)!(( *$ 9 *"&!"*#$)<3*4)3%(9 *"/'.!(*!1*!<!..01/)!1( *$) " ,' <3)$1 %.3&4*1' +!)5,)",.9 (?<32 9 < ) &!)#$1 /'./1%.!'<0*1:* 1!'!%.(0) +!)+,"641.( 9 *"1/7./% -,*#,)4)( +!) 5 (3* 1!);+!)(/(!)! &!"+!)!); $5!"'!*5%.!'$ $'3*#8(3%2 (!93(.2 9,"#. $5!"'!*5%.!' (:-- &3% +!) 5 ( 1:.:(( 9 *"1/7.; 77 '3(4%$.& $($"!*7,*(,% *1,,'5$*3)6

9 .!&-!'$9 *"1!)!(1!./%/*!1 ) 76 > 1$)/"./%,1,.( )!<!";3' &)3%H 9 *"%. ) 9 *" 53%9,.%.01%/"!%G-!3))8(3% 2(?*4% /% & " 9 *"%. ) "'!."/%H I (,)5 9 *",( 9 *"%. ) "'!."/% 1!)($ 9 *" &$*;%/"/( )1 ($2 *"& " %%3"3( '!."/%%.3& 9 (3',.. &!"2 &!)#!(!"#'/%.( 9 *"%. ) ",1 9,%%. /% +!%.0)(%/"!2&3%'/%.( (05;-;)1$3' &)?)!<!";3' &)3%$%!-!%%/"!%. -&!".!&-!'$9 *"!';%%/"!+0"" 9 *"%. ) ",1'!."/%$ &7)$(A5?63(?)2 &!)#!( &$*5!*1,' (05;-;)1$3' &)?)!<!";!'!6!/% 9 *"%. ) ",1.3'3%$+,1 2(!93( %.4-"),(($14% *#,&3% F 9 *"%. ) " ) (($ (/'%/"-!* )!<!"; *#,&3%3* 1G &/'(/1!%. -&!".!&-!'$9 *"%.8*!.!(/( (,)5 (!%('!.,*3(,' 0'!"!$ ) 18(6311$ -!%./51/7.; %.!'<!$*1. /)!(0*1 +,)# &3* &$*5 &/'!(01-!*2 &$*5 &J1:5/%01!((!1$*(<!F7) &,." (?$.&,1+!%.!%%/"!2 <3)(,.* 12 &$9 (3%% )< *.3)( )41)/('!9,.,((-!%./59 *"&$*;%/"/'!$% #!'&!11,'(?)$5;%1,'$"<3)(,.$1 (05;1 "/"!/% 9 *"%. ) ",1 * "#%3" 2 &J1:5/%!2 (,)5 &/'!(! /% '4" )& %%3" 2 -!**! *#!)< * "#%3" /% &,."/1,*#%3" $% *"1/7.; %.!'<0*12 "/"! (,<3--3!"/%. /)!(0*1-!* 9,'&,*93.( '(3%-!+,)#3% ) ((3))F )3.%KKIG. )3--$ 1- * &!"<$.%"3)64129,"# *<3)(,.* 1./)!(1,'!);'!9 ) 5(3< ) -!%./5%.!'<!12/%!.!1*!1&$)#!*-!%./5-!)$1:<!(1!.&/*#!$1< ** 1FC!"6!"#.!*5;29,"#. * "#,*-,*#,)4)(+,)# & (2 &!)# -!%./5)/"./%-!*2 9 *"%. ) "'!."/%-!*/% (,)5 *" 53% ) ((+!**3))2!"#'/%.(1,,'5$*3)(1:.7,*($ $5!"'!*5%.!'$2&3%'/%.(7!'$+/'$3%$5!"'!*5%.!'$/%'!+)!L!%(!</1!*#%/"1:<!(= 1!.&/*#!./)!(1,'9 (3%% )< *. "#&/'!(!$'!/%+!)/78(/%/'!$%2!**!1 (3'"# )3%.,*- **!&( '(,.$1 6!)!*( *4)&3*#(3'"#3- G (05;1 (!%(&/'!((!)2./)!(1,'' )/% *!&&!)H $%-!+,)#3%,)6 (05;= 1 (!%(*:<!1!5/%/<!)!"#0((*;!)*;(( 1,'' *;1/% +/'+$ 1.!)(/';(!%(&/'!(!$1&$ ((10):*-:.;(05;1 1 )( )3- *!"#+!)*;((!&-!'(05!6/*!1)!<!";1 22)$(!'2!. +/'+$= 1*3)22!%!()!")$(!'$%)!9!(F?%# G1/(*!&!( (05;1 $%6!))!&.$> *;1(:--%/"!&!))1 %$)/"./%(2 +/'= +$ 1* "#'/%.!7!5$"$*13--9 %$)/"./%(9 %.*3)-!)/"./%1,'F?%# G )/".;'!*5%.!':'!"!5/%!1:<!(1!.(/-!*$5;%1,'- * (05;1 7

10 K 1!*2!&!))!(( %.8<&4*1363* 1',&)3% /% '!*#9/--!*5,)",.?9 *"%. ) "=.3'?$.,&. (&$ (( 9 9 *"( '(3%&!"':<$50)2 &$"# 1,= '$--)!<!";</(!))!)63'!"#0((F!<$(.1#K H4-!'G?* FG-!%./5 1:.-!* +$ ( ",% 5 = (,)(9 *",%)/)!"./%(2&8".$5;%!1*/)%.$"*$+$13*% *"# 1' -- 3() ",% *($.!*1/(%.!'F/& )/"./%!%!(/* +!)*;((!1*#4" )&$9!)#.!(-!* K=%.!'<!%.*!1)!<!";(H?%# G?* FG!'!5&/*#!$.($%&!"!';= %8(!((/129,"#.$5;%!1-!)/"./%!$ +$ ( ),1/*3)':<$5!--$5;( '( &A 12 &$ <!.!(9!(;<$%%. &!"%.0)!(!(("#!'&!1!1"/"/6!(!1$*(!(*/)10) '' 29,"#+$A1< "#)3*#,12!"#+,'& * "#%3"AF '5H,'7!'$ *!*(OG #!'&!11,'- *&$*(!"#(8./<!%1,'$"*!&(;)+0""!()!*0) 9 *"%. ) ",1 9,%%. *"& " %%3" /%9 *"(!'6!5!)&!)/*#!"/-!*!"#+,'& 21:'0)-!)0)!"#,1(3<*#$(!'6!5!)&JP. D"#!'&!19 *"E 9,'&,*3)$%/'/%1:<!(1!.(/-!* 74-!'(3%- *F9.3*1- * /<!%1,'1:'0)G &3%,5) ",%*!&$6!))!"!11$ ) 14)3%3< )!"#$5;-!*2 9 *"- *$%)/('!6:* *!&!11!((/<3)3% 2!)10):*0)!"#&3%(?) *;$/%+/'+$9 *"&4(3)3%%,'3* "/"! )1,(?!)!&!$*!&9 '&,*$14% **;*!12!./'(3(&!*!($)!"&$*(!"#+/)/<$" 9 1 +/'+$ 1*3)< *2 9 *!& *;1*/)$%2.,*- * 9 *"<3)(,.3% *3)411$%!--+,1A+/'+$ 1*3) "/"! %.0)!(/%1,'$&/'!(:(%.:':%/(/'$!)2 *;1*/) 1/(%.!'!%01'!*;*!1+!)*;((*;19 *"%. ) "6 12 +!)*;((+/'+$ *;19 *"%. ) "6 $*3)< %( " -- 1 "/"!&!))%;/%,)5 )%?+ )3( )1,(?7 %( ",59 (218<0)';)$%6?) )3(9 (?<3<3)9 (+;1/*( +/'+$ GF?%# G 9 *"%. ) ",1!)(/'; 9,%%.A%3"3* 1 1:<!(1!.(/-!* 10):*-:.; ) 79 *"= & " %%3"6!))!&.$ *;1!(/% +/'+$ 1 (F?%# G+/'+$ 19 *"6 3)( )3- *!"#,1(3<< )&/)#!--2&$*( *;1/F )3.%KKIG.A"#*!<!.!((D+!)*;((9 *"E 74-!'(3%(?) 9 (< * 5$1 /)!(/<$" 9 ))9 (? F'$*(4'63* KG 1/( *!& 9 *"%.8*!.!(!2 3() ",% -!%./59 *"& " %%3" /% 9 *",1 1 ' 1(!'!!';%!* 10):*-:.$1!"#&3%(?)2 9 *"(!'6!5!)!& &$*51/( *!&*/) 1/(,1(3<' -;<0) F )3.%KKIG 9 (< * 5$1 /)!(/< 4(3* /<';) /<'! +,1,. (,% 1/( *!& 9 *"&$*;%/"/*!1(3<,)%3" 9 *"%. ) ",1'4" )& () * --3<3)* 12 "/"!= $.,&. ( )!/70)2 &!%.!%!5/%! +,1,.,(( -- )!%.2 9 *"1/7.; $.&,1 FQ )4)&J1:5/%!QG&$ ((2 &$ 9 *""#!*"0)/%/9!.2%. "" (,((%3"39,.<!.!(F )3.%KKIG+/'+$ 1/%*;1 9 *"+!1</%!/%3() ",%-!%./59 *"& " %%3" 1:.!)!5$1!"#&3%9,.. ) 7= 9 *"& " %%3" +/'+$ 1*3) 3)( )3- * 2 9 *"" )!&!)1!5$12 *;1*/) 2 9 *"" )&/)#!--)!%.2< "#*!&<3)(,.$1F'$*(KH )3.%KKIH4%%!)!( ) KKH $%9$,$$&$ G 9 *"(!'6!5!)!& -!%.J10)2 3)( )3- * $%&/(

11 "#!'&!19 *"' 6!))!&.;!"#,1(3<)!%.F!. )?)< ** 11$</(!)!127/)534) 7',+$/*!1!%!1*/)1$%!--&/'(/1J 9 *"(!'6!5!)!&%.J10)/%!GP. -!%.J10)/% +/'+$ 1*3) &/)#!--9 *",1 (/'$*($F 9 *"+!1</%(;)+0"";!* *",1 (G2 *;1*/) 9 *",1' G F )3.%KKIG.:*"!&$*;%/"!$%<!%.8( 1,'3--$($%.( %3"3-?)2.:'!6!%!-- )!%. F?* KG. $)# &?5,* &!"<3)(,.,(( -!%./59 *",( D:'!"9 *"E=* 1 *!<!..01F )3.%KKIG. /)!(1,' (!93( * "#&/'(/1-!* -!+,)#3%,)6. ) 79 *"& " %%3",( /% 9 *"(!'6!5!)&!(.(3-)3. (- **/93*# 5 (,(1:.)0*110):*-:.;/)!(1,'A & "# ' *# *#!)<J-!%./);13() ",% ) 79 *"& " %%3"3'?)29,"#-!&4( %%412 &$)#!* &/'(/1J. /)!(1,' 9 (3%.:*"!1/7./%'! F -!&4( (,(( 5 (,1 1!'!%.(&!(%.!($<$.%"3) (,1-?)%.3'&.* 1GC!"6!"#.!*5;29,"# &3%14)(A= '319,. ( '(,.?!&-!'!1 3() ",% ) 79 *"& " %%3"!)(/'; )!9!( P**!1 10):*-:.;2. )1 ($ 10):*-%/"!1 &!))!((!"#/-2 7/)534) 14)(4'3)$% (/*#!.;1 3))* 1 93((!'/-!*F?%# G,*(,%&!"!&)8(!*0*1 5,93*#.3%3'( )& $(2 &!)#!1./<!1%,'3*!"#'! * "#,--<3)(,.3%(,1,.* 1 9 *"&$*;%/"-!*5,93*#.3%&$ ((./<!1 ) (( 1$ ) 14)? 1$%!--=* "#,-- &!"< %( ",53% &!)# &/" *!& (!1$*(9!(; -!(!"%/"*!125! 9 *"%. ) ",1'!.";(:&!"/(*:<!)$ 9 *"&/)#0)/%/9!. <!.!(F )3.%KKIG (3-)3. (>0):*-:.;/)!(1,'A& "# ' *# *#!)<J-!%./);13() ",% ) 79 *"& " %%3"!"# $ %& /<!%!1F?(9 G O/<!%!1F!&!G O O/<!%!1F!1!,'<3(9G I /<!%!1F!1!,'<3(9G I I K/<!%!1F!1!,'<3(9G IK /<!%!1F?(9 G I/<!%!1F4%.& **!4-!'"!' G K /<!%+!)*;((!1FC '1?G K O/<!%!1F?* I G K K/<!%!1F+/'+$2*;H?* I G O (,)5 ) 5(3< ).0)!(/%1,' (,)5 +/'+$ "# H,'7!'$ *!*(OG9 *"%. ) ",1(?).:%%.!.3'(+," 1$"( '(?.3'( (,)5 ( +!)*;((*;1*/)3() ",% I 2 +/'+$ I

12 " ' (0'!"9,%%. +/'+$ %.360'!" *;1*/) +/'+$ * *!&!11:.:(( *#!)< (/'+," (3- *$%> I +/'+$ I F?%# G5;%1,'- **!9!.8(!((/<3)$1 *#!)<&,."3%2 &$. () = * --3 <3)3%3< ) 63'!"#0((H &8" )3"# % &,."3%3* 1 '!*#90)/%!,''9 *".?%%.8*!.!(!(,1,.9 ( -!%./5-!*F )3.%KKIG +,". ('/%.)!"!%< "#(!)6!%!)<!%.(/%!$%9 ))9 (?<3)(,.3%,1 (,1,.9 ( -!%./5-!* F:(. IG!'&/%.!(!%!*!. -3'&!)# /)!(1,'- *!);+,'54)9 (2 &/"$%1/(,)# *$5;%. 1< *.!&-!'$/)!(-!*2 &$1,'* "#,--< )?%.8*J%/""!) +,'54)9 (!); +,". (( )1 (,%-!%./5. < '>+,"<3)(3% ) ((/%4(3*2$))!(<!.$5;%1,'- *.3)( )3- *O/<!%1,'- *1!.5;5;+,"<3)(3%%,'3* (!6+," 1 1$!%/%!/% & ' 5 *5?+," 11$-A63% 1:.:(($$5;-!* +,". ('/%.)!"!%9$3*# 3(&!*!($)!"&!"<3)(,.( (9 (6 -!%./5 14%.($1 $G% 63(,%%3" $( & ' 5 *5? +,". ( 1$ ) 14)3% 4(3* %,1 * +,"%. -3)#.?( 1 7* 12 &!)# %.$*(/*9 (3%% )< * ) -$3)$%2 ) -$,5!*(3)$%< "#. )<!,)3'$%27,%.( )<!,)3'$% 9 *",11/7./%/'!.!%!(!15:*(;(:--%/"/-!* +,"%. -3)#,.?1/%.0)/13)( ),1,.,(( < ' 3(&!*!($2 &$*5:%%.!!"#93',& 9/($" ( '( F:(. IG5;%1,'- * +," 1'/%.)!"!%< "#(!)6!%!)<!%.(/%!,1,.9 ( < ',1 ( P.!1 1,''$"3)9 (?1 +,"7?()3%% )2 3& 10):*-:.; +,"7',(/.$%!1 &!"%.,13% $%$5;$"/*#!%2/%3(&!*!($)!"-!%./5. < '(,1,.F:(.G ' ( C$*5!**!1(!'&/%.!(!%!*1:<!(1!.&/*#!$< ** 1 -!%./5 14%.($1 $%.!'1!=.!(/-!*$%C3'/<($.!5!11!)!.!);((2 1,&7)!L9 *"!)!&.;%.,+(<!'!1&!"6!= )!*/%!!);((29 *"%.8*1/7%!"8(%/"/<!)$%&!"3)) 78(9 (?<,)(.29,"#$5;%1,'- * <3)(,.3%,11:<!(1!.*!1-! -!%./5 14%.($1 $%.!'1!.!(/-!*C!"3)) 78(,((31 7/)534)29,"# & "3*9 *".?1+,'&3*%(!'0)!(/*.:'!6!)!&!1)3(9 (?1C$*/) $5;%!--.!&-!'2 **3)6!))!&.;--.!):)1/7.!((& "3*9 *".?12./%. 9 '&,*$14%!)!&!$*!1+!)-,&)3% /%.:'!6!)!&!1&!"6!)!*/%!F )3.%KKIG.A6 --14( (3%,1$".,)(3129,"#./)!(1,'+0""</*#/-!*<3)(,.3%,1&4( (= 9 (?11$7/)534) -!%./5$5;<$%.,*# $- *2 < "# & "3*9 *".?1+,'&3*%/'(/= 1!$-!*$%F7/)534)!&!H?* I H4%.& **G"#!'&!1!1!6(/%!.!"#'!(:---!%./5'4($*&!"%.!'./%/<!)2. %!5/%/<!)+,1,. (,% *1!.59 %,*)8( *$ +!)*;((*#!)<$1$!6(/%'!F7/)534)!&! H4%.& **GH&8"/<!%1,'+!)!((.!)+3' 5?-!%./5%.!'<!1/% <!./')/%,1,..31 & "3*9 *".?1.3'( --!6(/%/(2 ) %%4)? %(-F?* I G (3-)3. (- *:%%.!+,") +,*!($1 $6!))!&.;$(C!"6!"#.!*5;.,*- *29,"#

13 &!))!((%.,13%%.J1!--/)!(1,'$9 (3',11:.:(($%<$.%"3)*$ -!%./5<3)(,.3%3( C3%=&3% -!%./56!))!&.;$ < ** 1 4"# *$%. *# *#!)</( /77!*!)% 63(8(? "#!'&!1*!1F%;( *" 53%(2%8'3%($%<$.%"3)(312<$.%"3)6312<:!*#?!( ) GH.?<,53%,1* 1H. 8'*$=,)< %*$( *4)? 1$%$%1,)3%,1* 12 1 & %.,1* 1H < "# +$ ( )=$5;%!1*!1/% * KH!&!H?* H!4-!'"!' H!1!,'<3(9G (3-)3. (>"#!'&!1!12 +!)*;((!1/%.$5;%!1-!%./5/*!1+;--+,*!($1 $6!))!&.;$ +, ) $& *& 9 *"(!'6!5!)!& 1:'0)-!)0)!"#,1(3<> )3*#,1/% +$A1 1:.:(( - +,1,. (,% **;21:= %.:*9!(;!*. '($14= 0"#!%!5/%/*!12 -!%./5-!*< )?!"#'!* "#,-- "# 1,'),((%3"* 1 (.!"#'!7,*(,% --3 <3)$1 9 *"(!'6!5!)!& 1/(,1(3<H!)10):*0)!"#&3%= (?) +/'+$9 *"/% *;$9 *"H 1$ ) 14)* 1 9 *",%.(3)#,1.3() ",%1:.= *#!)<$ (!&7?2 9 *"%H -!%./5$5;1- IS= %.0*!(. 5,((*#!)<'! 6!))!&.; '($14= %./59$- < "# *!& *# *#!)<$ -!%./);!%!(/*G 9 *"(!'6!5!)!&$%&/(!"#,1(3<H *;$/%+/'+$9 *"5$++!= </%-/1$+!6!.!((H *;1(!'&/%.!(!%-!= %./59 *"+!1</%!&/= )#0)2< "#*!&<3)(,=.$1H +/'+$ 1/& " = "# 1,'$-- )/)!".!(= </(!)&$ (($%.0*!(( '(3% 7,*( () **3<3)? /.3)) (<$)3"%.$*(!&$*5!*)/*#/*!16!))!&.;(4) 65,*%3" 29,"# 10)<$)3"= - * 4' )1,5? <$%.,*#,1'?) ( 1/7!% +!)<!**$2!.!1!( %.:<!(!$-!* +!) (456 5,)",.*$2 10):*-:.; 6!))!"J 9 (3%,1 (!"#&3%% ) 1 (- 9,.*$/%&!"+!)!);2.!"#/*)/(+!**( '(3% $*(/.1!5/%!1!( 7/)534) &!*!10)/%2 (3& 53% < "# (37)3)/1 +!)1!'!%/%!

14 I 1$5,)",.*$1/7!%P-$,)?"$ $+!) 5 (' %.,)"3)>.$5!"'!*5%.!'/%./'./1%.!'<!1 -!%./5+!)5,)",.3%* 1 (:-- %.$*(6! < *> 9 ))3%2. /%.)!)/% F 9 *",12 9 *"1 (,1.,*,%8(3% G2 &!"/'(/%/%./'(!)&!./%F?%#G./7 9 ))3%!)!*"!59!(!()!* +!)(/(!)! +!)%;-- %.$*(!1 &!"+!)!); &J1:5/%/*!12 4"# * 11,'*!&!)/"%/"!%+!)(/(!)! ** 129,"#7,*(,% *&J1:56:*./%.)!)/%2 &!"/'(/%/%./'(!)&!./%F3'!.4(?--$1/(+!)5,)",.3%$%.$*(*!&'/%.! +,*!($1 (3'"#3* 12 )3--':<$5!*&!"!&)8(601!.!1/)!(1,'$<3)(,.3% $($%G 9 ))3%(2 < ) &$*( +0) +!)/78(/%/( /% &J1:5/%/(. /)!( D&$*5!** 1E$%*!<!.9!(601 ))3%*3) 9 *"94))3&,1 )!<!";-!*),*"$(45$= *3)$%94))3&,11/*(%J'J%:5<!/%'$(14)< (!'6!5*!19 94))3&,1 ( (' *%.<!'.3)$%%3 ) 18(631&,."3%( -!)%;+0) ) 18(6 3(1?5,)(-$,3' &&3. $(()/<;%.;'%!6(!1$*"!'0)!(/( 9 ))?$5!"',%(,1<!.!($1!) 9 ))3%1:'*#!.!(0*1 14%.($1 $$*"!'!$(5,)",.. +!)P**!1&!"+!)!);!*.( +,)# & (,(*!<!..019 ))3%* 12 &!)#-!*9 ))?%.!'<0*1 9 *"6!)!*%/"!1!( /'./1!)$2 +!)!';%8($2 $'3*#41 ( &!"9 (3',.. /% (,<3--8(6 &!"+!)!); "#$ 1:.7,*(- 2 9,) </"%;+!)5,)",.3%&!"(:'(/*$1F?%# G / 9 7!'$+/'$3%'/%.-;)3))7!'$+/'$3% '/%.& " +0)2 &!)#!((,<3--$93',&+;'/%.'!,%.(9 (4*12!.!1 1:<!(1!.;1> 10)%;2 1:./7%;= /% -!)%; +0) P.. 14%.($1 $ $*"!'!1 +!)</(!)/'! )1 )& % 1/%.0)/1 10)%; 9 ))?63' ( %.!'!7!.2 9,"# 9 *"'!."/%!1!(!)<!.!%%! '!."/%( </".;5,-93'(#3$"5,-93'(# 9 (3',)6 5,-0'!"!(2 &!)#-!* 9 *"(' *%.= ** 15,-0'!"-!)%;+ )3*)/<;,<3)$% -) 1 10)%;/%-!)%;+0)9 (3' 2 1!*"#!)( )7$5!64(( (6!) )/"'!."/%!1!(2 &!)#!1!.4(3* +,)# 5/1'!."/%!11/ ) 14)* 12 &!&-'3*63* 9,..31 )/('! 9 ))9 (? 9 *",1 ( :'</*#3' &,1 1!)!(1!.(!(/%/<!) 9 7'$&/'9 ))3%$1/'!"&!.;$"(!'6!5 /. 45$,)?"$3- *9 *"!';(/%9 *"& " %%3",(&/'0*19 *"!';( "#,* I5 9 )1!&-!'$-!%./5H.59 *",%!&-!'$-!%./5H 5 9 *",%. 62 ( '(?% +!**3))3% 9 ))3%13',%8(?H 5 5$%.1? /% )/"1 ) 6 H 5 '!70);"/7&,(,'. 6 1:.!)';)9 *"& " %%3",( '!."/%%.3& 56 &!"2.=-!* &/'601 9 ))3%( '(,&3*# +$ ( ) 1,'- * =(?).=$" ( '(. /7!&-!'$ +0).=!* &/'(

15 9 ))3%10%.:-!>2T 9 *",( 11,' 9 ))641 &!"2 9!';%%/"! 22 5=)!) &!"9 ) 56 1:'*#!.!($. 6 %.$*(6/( "#,-- $*(!*.$(3%A < "# 9,%%. -- $5!$" ( '(? 9 *" 9 (3%3' +0)D1$+3' 5E (!'9!);9 *"9,%%. --$5!$"( '(2 11,' 9 *",( +,1,. (,% *9 )1 --* 19 ))6419 *"1!))!&!%%/"!< "#1!))!&!()!*%/"! &!"%.,13%(?)+0"" 0.!&-!'9 ))3%3)) 7,(./)!(+,)# &3*<3)(,.$1C3' & ". ($%9 ))2/% '! "3).!';%9 *"$*"!'!1'!. *# &/9-!*.0)!(/%1,'.A6%.0):((!19 ))3% &/" *!& (:1/)!(!%2 9 ))3%10%.:- O 52 %.!&-!* 5=!% (:1/)!(!% 9 ))3%% ) %.0)!(/% 4(3*$!)%; 1/( 9?* 7- * 9 *",%. 6,1(?) &!"$6!59 '& 5$19?* 7(?) 9 *"+,''3%3(1!'!%$ %.!&/<!)2&$*(!"#9 ( 9?* 7,% * +!6/( 9 *"+,''3%$'3*#3- +,'58(6 F!*(OGC3'.A6%.0):((!1 $% 1/7!%!1 &!"10):*-:.(!(*$.!&-!'$ 9 *",( &3%+ 6( 9 *",1(?)2 /% +!)$%&!'$1.!&-!'$-!%./5%.3&,%% &!)#*!1.!"#$1,1 /%+!**( '(?6. 14%.($1 $/)&/*#F<:?%#G2 I/% 9/( 1:.:((1!.5;5$1H+/)/<!%1,'' (/%9,%%. *&3'1$&4( (9 (? *# *#!)<$% 63(,%%3= ",1 6!)!*(1!./%!2 &!)# *#!)<$ 93((!'J -!%./5/%.)!)/% &J1:5/%/'!!*"!5 1:<!(1!.(!(*$ F?%# G 1:<!(1!.; 9?* 7,1- * &3' '! "3). $%&!';%. 6,1' H(8.9?* 7,%1,'3- *&!"/'(-$.,*#,%$%&!';%(3'"# 1 (6!):);%. < 1 ( F!*(OG"#!'&!1!1/%.)!)/%!/%-!%./5&!"/'(/%!+,1,. (,% *+$*,&,5$12 1!.5!($F!"#/<!%1,'1:'0)$G"),-3)$%-!%./5&!"/'(/%F &$1,' &!"/'(/%(!)%;= %,'- * -!%./59!)#.!(2.!&-!'$"!%.(4%,1/%&$&$1 -$.(,%8(631G+,1,. (,% * ) 14)3( -!%./59 *",1 (7,*(,% *&!"10):*-:.(!(*$(45?2+!)*;((!1'!$%6!)= )!&.; -!%./5+!)5,)",.3%' F!. 9$!' -!%./5+!)5,)",.3% 93',&/<!% 1,'(?)6!)!*< *GF?%#GP.!"#'!) (8<!9,%%.A+,)# & (2 9,%%.A=':<$5 9 *",1 &!"10):*-:.(!(/%! 1 9/(/<!% 1,'' <3)$1 %( -$))32 &8" -$.,*#,%7' "& ($1 $% 63(,%%3",1F7).$'?*$ G/%.)!)/%!/%&!"/'(/%!&/" 1/%;--$/)!(1,',19,.1:(9!(;F?%#G 5;%1,'- *2/<!%1,'4(3* 9 ))3%',&)$12+;)!" & " %9 *",1(!'0)!(/* /%.)!)9!(;9 F'$*(4'63*KH?%# G 5;%1,'- *!&!))!(( -!%./5/%.)!)/%/% -!%./5&!"/'(/%$%',&)$1P.!193((!= '/-!* 9 +$"#!)&$(!)6!%8(= &/*#',&)3% $%+!))!)9!(;C "# ' *# *#!)<J+$ ( ),1/%$5;%!1F/<+!)!(($=!1G&,*5 ($%&/()/%!$*!1<$.%"3) ( 1,'.(( )3)(3129,"#.$5;%!1%.$"*$+$13*= % *1!<!%!--&,*5 (,((45( 19!)#!%!*<$%%. &,*5 *$2&$*( +$ ( ),12/% '! **;((F!4-!'"!'GP"#%.:<!"!&)/1!.!($

16 <$.%"3) (- *7!5$"2 &!)#-!* '/%.(<!<;1*!19 ))3%4(3*1!))!((<$%%. &,*5 = *$41.!)9 *".,(( 1 (2.(( 1 < )?5$$5;%!129 *!&&3'.$5;%:5;1FO /<!%!1H.$5/.!((<$.%"3) (- *3() ",% *O/<!%!1G%.:<!"=!&)/1!.!($(!)6!%8(&/*#!$%%.$"*$+$13*% +$ ( ),1/9,.1/7!%(F?* I-G V)!(0*1%,'3*+,)# & (,% ($%1,'4*1- *9 ))3%% ) % 63(8(641!)$%&!'!(!$*1!"#'/%./(28"#& "3( -!%./5!(2.!)<,*(+," )& 1 &!"/'(/%/(2% 63(-!%./50*11$ ) 18(3%3(/% (3'% $*19,.+J.;5;<$%.,*# $*1 ($% -!%./5A(63* ) 18(6411$.!)%;/)!(/<!1-!*. *# *#!)<!(%.$*(!63(%.< % 63= (8(641!).$5;%:5;1,'$" 1 (( '(3%!)%;%,'- * 9 ))3%% )2 -!%./5&!"= /'(/%/<!)(:'(/*$1P..!)3)( )3- 2 +$ ( ),16?)&!"-$'1?.* 1. 6,%1:'*#!.!(-!*< )?"#,'%/%*!&!"/%.!*($%.( -!%./55!)$%*!&6?) 9 ))?"#!'&!1< "#+!)*;((.,*- **!&'! "3)&!"+!)!);!* &!"%.?)8(3%,1' 2 *!&(45&!"+!)!);!*'/%.(<!**$ (3'% )"3%- *28"#./)!(&$*;%/"!$%',&)$1 "#,(9 ))3%'?) 11,'-!%./)0*129 < ) 1$*!1 9 ))3%./)!(1,'3- *!)<3'( (!)6!%8(&/*#*/)',%%. -- "#,(9 ))3%!%!(/*&3'+$ ( )1,'- *$%*!9/.%/"!(,1,.. 6- *< )?-!%./5&!"/'(/% "#!'&!11,'$9 ))3%7',-)/&311$%.J'/%!*!&!"#%.!'J+!) 5 (25!< ** 1 6!)!12 &!)#!1'! %.0);*!1$%+!)1!))+$"#!)*$! 7- * "3). 6,1' 2.3"#+!)/1:.!)!5; )/7(!1'!H *!& <!%.$ /%.'!. *# 9 *"63(2 &$!);(( &!"7$)) *( *3 ;( $"#!)&!.(!(;6!)29 9?* 7,%1,'3- **!&+,'58(6 +!6/( 9 *"$'3*#3-2 *!&'! "3) %.3&3' $%&!';%9 *",1' > %.?)8(3% H*!&$"#!1%.$14(3*,.*$ &3%,13)( )!);$5/.!((9 *",1 (,<3--$6!)=./%!1>O9?* 7,%1,'- **!&/'($&!".,1 ( %. < 1 (2 &!)#!16!)!*(/%/( &3'$%&!'*$!1!))!*!>%.!&/)#!12/(!)!1263(/1,1H*!&!*"!5!)&!%1!5$129 '3= %.?)* 1H/<!%1,' 1:'0)*!&" "#,"H*!&$"#!1%.$17'$&$(8<&?5,* 1:'*#!.!(/-!*9 )),((9 *",1 (2%. < 1 ($%&/(!)*$< "#4(3*,.*$HI/<!%1,' 1:'0)*!&( 7 %.( )9 (?/'(!)&$1/7!%%/"/*!1+!6);5/%!2*!&-!%./)( ",)( */% /'(9!(;!*2*!&(!%.!)!"!(29 :%%.!(!((+!) 5 (,1 (1!))!*!!)</"!.*$!2!%!()!" &/""0"#:"< "#/'(9!(!()!*%. < 1 (&,*5.3() ",% *!"/%.%/"!%)!3*#= "#!'&!1/<!%1,'3' ( *4)&!"-!%./)*$H +$A"#!'&!12/<!%1,'3' 2 &!)#= 9!.!)!*"!59!(!()!*./79 ))3%9,"# *1,'3-- *8'(412./79 ))3%.,*- * *!&!)/"%/"!%+!)(/(!)! ** 129,"# -!%./5+!)5,)",.3%9$-3() *4)&J1:56:* P)& ' 53%< "#. < '1!)!(1!.9!( -!%./5/%.)!)/%/% -!%./5&!"/'(/%%.$*(6/*./)!(1,'* 1&!"+!)!);9 ))3%!%!(/*$%F?%#%.!'1OG 9 ))3%%/'0)/% (874% $'?) /% * "#,(9 ))3% -!%./5'! "# 1,',)( 9 (3%3'?) 4"# *!.!*1:(!(-!*,'<3(9$1(?'$ FG8''/%.)!(!%!*

17 1 2 ( *4)&3*#- * 1:'-!63'(412 9,"# 9,"# * <3)(,.$1 -!%./51/7./% /% -!%./5+!)5,)",.3% -$,)?"$ $ /% +,*!($1 $2 $ %.!&7,*(-?).3&,%<$.%"3) (%.01%/"!%.,*- *&/" 99,.29,"#7,*(,% *&!"$%&!'601 -!%./5 <3)(,.3%3* 1 /)!(1,'$ 6!))!&.;$( "#!'&!1!1 -!%./5/*!1 /% -!%./5+!)5,)",.3%3* 1 &$*5 7,*(,% -- &!"$%&!'/%!!)!*"!59!(!()!* 99,.2 9,"# %.01%/"!%!(/* &!"+!)!); +!6)!%.(/%$(!'<!1!( 5,)",.9 %%4*1 1$. /72 /)!(1,'* 8'3%=,)< %3% &!"( *4)3%3* 12 8"#. $%1,)3- )/7/%*!1 $%** 1 /'5!1/-!*2 9,"#&$*/) ) 7,% -- *&!"$%&!'9!%%01 -!%./5% 63(,%%3" $(.?<,53%,1*3) *&!"$*54)(. PP,*!($1 $ *%./1/*!"# * "#%. -3%A -!%./5 5 (-3.$%2 F#!'&!1*#!)<$ -!%./5 5 (-3.$% /% )/('!9,.3% P&!))!(( (:-- --"#!'&!1-!%./5= 5 (-3.$%$%1/%.0)(.!)&A)(73'/<-!* & "# ' *# *#!)<J "#!'&!1!1 -!%./5+!6);5/%/*!1 <$.%"3) (39,. P.!1./'( 10):*:%!* +,*(,% 12 &!'( 1,'3-- * &!"+!)!);!%.1:.:1 /% 5 (-3.$%,1 9$3*#3- *+;1/*(%.0);$6!"#.!(!1 ) 763*2 < "#1$%%.3&A"#!'&!1<$.%"3) ( '/</*<,)()!9!(%/"!% & "# '"#!'&!1!1-!%./5+!6);5/%/*!1)!8'3% 14( (?1 +!)$%&!'(/1 ** 1 6!)!*(;%/"/( $%2 9,"# +!)*;(( -!%./5 6!))!&.;$*!1<$.%"3) ( *!&1,')3(,.?59 (74%.(3* +$ ( P"#'! (:--,)# * <$.%"3) ( %.0)!($12 &!)# +!)*;((1,',* -!)0) (,<3--$ 1 (!"?'$31 (10):*8(!)2/%10):*!)!&.$.$5;%!1-!%./5/($%P../'(+,*(,%2 &!'(.:'!"!5/%9 (3% $* 17,*(,% --$%&!'!(!%!"8( -- *29,"#/'./1!*#!--/ (!"#01 (3'% 5 )& (. $5;%1,'$ 7',-)/&31 $'3*(2 /% &!"!);.9!%%01.$5;%!1/)!(&$*;%/"/*!1F -!%./59!.1 * 4%.& ***$( & "3*9 *".?1 14%.($1 $%.!'1!.!(!K/%/<!%$%1,)3%,1%7,*(3* -!%./5/-!* O 4%.& **2*$(!4-!'"!'2$)5 "!= *5"!*5!'='!) *( 54'$*" (9! %( -$)$. ($,* <,N!)% *>!" # $% "&IO )3.%,")3'1?%#C3'$ K:'*#!.!(0*19 *"6!)!*%/"!$*!19 (3% -!%./5'! '())*I )3.%,")3'1 KKI.$5;%1,'$9 *"1/7./%6!))!&.;$+,-!1!*5'3%,'<3(9$1(?'$ $%$%1,)3%,1 ) 79 *"& " %%3"3* 1< '$ -$)$(3% II O

18 O!*#?,)(3* '1 %%,)())/*#$*5'3% (,* 3-,'3' ))# $#:'"# *"!)!&./%!10):*:%(!1$*(!((!) 9 ))3%1/7!%%/"01'! O?* 45$(K. $5;% /)!(1,' (01':.;5/%! & "3*9 *".?1!6(/%/-!*,OO?* 45$(%7,*(3*-!%./5% 63(,%%3" $$5;%:5;2$5;%/%& (4.%3)!&$1,'- ** C '1? )!L *5' F%.!'1G> ". /01* 2 3 PPC#!)<(45,&3*#$*(/.!(245 7!%(2?* 45$( I. 3!%./5 4( (3% )1 )&.3%PPP:(<:%$ 5?245 7!%(?* 45$(I- '' * '' *5,)5=,)5%7! 1!'%.# 4 I?* 45$(,*<!'-3)$% 9 *"6!)!*%/"!1 +$ ( ),1 /% $5;%!1 %7,*(3* -!%./5/-!* K!&!*5'! <,53%,1& "3*9 *".?$* 1 14%.($1 $6!))!&.;$*C '1?)!L *5' F%.!'1G>"./01*2 3 PP C#!)<(45,&3*#$*(/.!(245 7!%(2OOKK!*(,)(3* O 9 ))?%.!'<2 9 ))3% +,)# & ( 2. < ',1 *?%# C3'$ F%.!'1G> " / /01 $1,) 1(2 45 7!%(2 O '$*( $-,' 4'63* 3%.)? K. / / :*#<1$ 5?245 7!%(?%#C3'$ ' 5"%$'$%$ 5?245 7!%(?%#C3'$ / %$'$%$ 5?245 7!%(?%# C3'$ %.!'1 O " / /0 1$1,)1(245 7!%( :(.!'"!)#+,". (/% +,"&!5!'*#A)<3*#!)(/'/%/*!19 (3% 9 *"1/7./%'!* <' -?3*$!)F%.!'1G>." "/ / "666$*( :*#<1$ 5?245 7!%(2O :(.!'"!)#I+,"%. -3)#,.?1/%.0)/1!19 (3% 9 *"1/7./%'!- OOO,'<3(9$1(?'$ 9 ))3%%/'0)/%9 (3% -!%./5'!*?* 45$(F%.!'1G>' /*2/PP,*!($1 $ *%./1245 7!%(2NNN+,*!($1 $( *%.!194 (9$*"$*,)5!' 54)(%7 8 K$.!*/<!%!1-!%./5/*!1+,*!($1 $/%%($)$%.($1 $!)!&./%!./0 * K 9((7>NNN F)!(:)(/% $5!6!>&364% "$*",*(9!'!%7$' (,'#%#%(!& O O C '1? )!L *5'. * 631 " #!)<(45,&3*#$V'(!1!./%!1%.1 5/&$ $$ 5?245 7!%(!4-!'"!'$)5 C,*5 (/%.)!)/%$% 63(,%%3",1+$ ( )/%$5;%1,'- &3% 3'5$ W%$)) F%.!'1G> 9 "* " / $*( :*#<1$ 5?245 7!%(2

19 !4-!'"!' $)5. "!%./5 4( (3% )1 )&.3% PPP:(<:%$ 5?245 7!%( $%9$,2C % 1$$$&$2!$6$W9 *"!%$*%7! 1$*"+4*5 &!*( "$*"' # O 4%%!)2)$%,*T!**#2#*5 KK7! 1$*"+4*5 *"!%,<!' ($&! $* N,&!*> ),*"$(45$* ) %(45# : ; 4 7 IK?(9*5'! #!'&!1!1*!&/*!1/%/)!(1,'3* 1&!"9 (3',.3% -!%./501 ) 763* &K,'7!'$ *2,4'$!*(2 #O,N!) %#*(9!%$%,+ *5 * 5 ( : ; 5#5 " 4 7 ' 9 &,N '52 <$5 C!*5!'!5 $* (9!5' < I 23,"# *<3)(,.* 1 -!%./5%.!'<!$*1F(05;2"/"!2(,)5 ) 5(3< )B C$)#!*+,*!($1 +$ ( ),1/(?)B IC!)#!1 )!"+,*(,% -- +$"#!)&!.(!(; 6!)!12 &!)#!1 "#!'&!11,'$ 9 6!).$1B

20 !"!#$!%&!!'()*&+,-&!+%-!,-%./0#$1 &!%%,! *!',-(%!%('1) *!+)!$!0-+'(#!*' &!'#%1&! ()+! 0#$12+%-!'0!* %,2%300!+)* &!! 0#$1%4 #$5!) & % ',(%%!"6!*&+,- &+% $4*.!,- &+%.1,$4,- #$7* ', &!%%38 8,-!!$! 0#$1&!,+ * '+) '(),- '(#! ++$&! 3! $! 0-+'(# 91) '2+)8%$%4:.!,-;#!!,-+) (<*&!!=$%1#!$!-!-%.5=&!,$!!%9 2 1)1#)!$!%,1$2.400.(%!#$*&+,-!$1) *')!-!-%>.5 #$!.! * #$7!";#+%!! #')35* 6,- ' &1$ #$=.,04%4 *!#$!.!! % 8380+!#$7!,+)!*%%.0#$1&!,+)! #.(%!#$&%-#*!$+0!!$ +.(00)!#1)1#*&+,-')'1-$!0> #$1 2+%-!'! +##(,( * %%. &+,- '1!";#+%7!,-'(#&+$! 0#$1> &!,+1#!#$!.! 8%38!007%*&+,-!0#$1 =##$&!#+%6 38!$6)(##!%A)(#+)B!() 1$6)(#)!*!(),1"% #$=.,),++%8B!#$!.!! 37%%( &! 7!%5%=6 35,-'(# 7%C$(%!%!,-'1) 10',=-6 35!#$!.!2%#')1#1 +%.!#(#> +)1$$5',*&+,-'-.%&$00%!$+%.!#(#*'1,!,-!+)%+ +%.!#7!#*!#$7=$=1%5%D A)(#80!!0 /=.,-'(# *1#!0 /#+)+$! +!%+ 3(!$!+ #$7 -+'! + 0 / =$= ;# =##$= 1#*! 1$6)(#0! (%!%(0! =##$> = 35! #$+'#$1+# 0 / 0#$10!$+0! ;# #$7=$=* '!) 8 #$5 ',-# #$7 3 1# 8 ( #$!.! 3 1# 2+%-!'! +#* +&!,-#")+$7!#$=$=:"%!&!,#E%-*!!%%!'*%%.'!,!!#$5 < #,6 &! &!%%,! 7! #$!.! &! ()!! 2%#')1#10 $ 5%==# ',&$6!$1) %'$1# *&! =0021%'7+#!,+%&! 7!=$%1#*!$!$'(#> '(#&%-.!!#$!.!%31#!.1,F1%(8%D:G,!"7! (%%G* %%. G,!" 7! (%G<.!,- :G! &!!%'! #+ 1. 7!!,)G*!.!,- G! &!!%'!#+ 1. 7!!,)G* #4 G!

21 &!!%'!#+1.7!!,)G<!3+ ' =) 1! 0#$1 #+)(9 H+,-! =. $,-'(# 8 (! 0#$1&!,+* &+,-!!%!8%!! 3 1# #+)(! 0#$1&!,#+)+$! +*! #$7!";#+%! +9!>.!%!'21% =##$= 4 #$!!#$! 0#$1&!,+ =$= *!.!,- ;#!,-+)#,-'(#8 (0! 1"$$5 4 *!'+) 3 35! #$!.!! 9, 8,-!E,- 3 35!$,-# 0#$1&!,+! * 25,, %5%! 7%* &+,- '%-&!,=)-$ 02+)8%!%49 #$!.!!!%+ 7*,-'(# =. 40#$1&!,+'25,, %,-'(# 7% C$!$ 3% *&+,-!#$+'#$1+#0#$1&!,+&! (##!%.!!,-'(#1"> $1#1)C$!3%#1, +!) 8%(;7!:?,-5 '!,(&!,$7! 1#! '(##!%&!,$7! '(# ='!,80! :$+%(%>!<*!$!$&!,=)-$ 1%5%1#'(#1""&!,#+)0!*.!,-#&!',%4$*!.!,-=. 4,-'(#0#$1&!,$1% 0#$('+## 0',2,-%> & 4*&+,-1 (%%!"+ =$= #$5#1,#$)/( '.!!:"%!,-)'> +) 1#! 2%4 +) =$= *! -() 1#! 1% =$= *!.!,-!$ 5%1# 1#! 2%(%%(# =$= < $ '0) '+$,(#+ 2+%-!'!! &( 1 (%%!"+ =$= 0$+-+# ( '!)!%'!$ :,-%4) %.! 7%* &+,- '%- '+$,(#+)7% 1# '%-( ' )4%.! ##$7<* $!$ (0)(!#$5)#$6()-!%!!.!% #$'%1% 35 C,->,-(%%!"+ 1#!=$ 5%1.4( ' #$'%1% 1##$6()-!%! +!% 0#$1&!,+*&!,!";#+%! +*#$!.!3 1#'+$,(#+#+)+$! (!!$ )'1-3 1#! 0#$11"$4 #$). 2+%-!'! +# '+$,(#! C$! '+$,(#+!!$!3!*!-%.*!%(,-#$(3"!%(#&!3 3(.1,)!0#$1%1#+)2+> %-!'! +# 0#$1 #+)(!$,-# 0#$1&!,+ 1"$1#1 2%2+,&! 38,->,- (%%!"+!* $! )(38 3%%'$4 1"$1#.!,- :;1%> +2,8)(;7< (# #$!23$1##% $! #$! 2($# C$!$ 3% * &+,-!$!) 8%(;7# #$).!$!+ 0#$1&!,! ',2%%4 1"$1#,-5 # '8! 3(:(0)!<$(0)!!$!1#!$0#$1&!,+)!3%%'$4!) 8%(;7# &%-$ #$'%1% *!'+) $! '!,(&!,$7! 1#! '(##!%&!,$7 ='!,80!*&!,=)-$ 1%5%3 35

22 8%(;7# +2,8)(;73!<&!,=)-$ 1%5%3.:)=,2%.1 %)4%1#$5% #1'(!%!"3(< ( &! 7*&+,-!-%.!#$(35),5%=0=$4)1#$10.!!$,-#0#$1&!>,+# 10*&!#+%71""% 1)4!-%.1#!2+,')&%-$ *.!%!'! 1!3! (.+%#(,! H!!$+0! ' ='!,80! 3 35 $! 0#$1&!>,+! *&!'"1%(8%!$#$7 '+38*!+)!#$+'#$1+#0#$1&!,+ =$= #$5#1,#$)/( ' 2+,83 C$.$$5 C$0!$( ' &!,#$!!#$+0!'7+#8%*.(% +$! )1#$..4 &!,1"$4 #$). &%-$ $ ( ' %1 )3= 1!$!$ +!* &+,-! 0#$1#$). 4).! #$5#1,5!&&+$* &+,-!$,- 0#$1&!,)! 3%%'$4 3 1# (%%!"+ 07% %38##!!,- =. $4 &!, 3 1# (%%!"+ (0! H!,1"$4 #$). )%! 6. )8,!%'! %!+* ' 1"#?( 8,> &%-$ 04%! '(#0! 0#$1#$).!$,- &%-$ 04%! '(# &%-$ 0 =) 14 )5%1# B! 0#$1#$). )%! 6. & %#1, =. $ 10 B ' &) % =. $ 0* &!' 2+%-!'! +#!* )=.00> &+##$!004!%! ',-.1,0 H!!1#!$&!,=$= ( ' ),++%8*!+)%'+&! 7*&+,-! -%. %400) '+$8%! #$(35),0 1# =$%6! 2+,')&$*!$!3! (.+> %+!,-'(# 7%* '7+#8%!$ (%%!"+;# - (##$=, #I %!))!* &+,-,-0#$1&!,#'+))&!,E*$1)!$6-. +)%!:8.8%!<&%-$.(% +$! %! '!)! -%. # 1#!-%.;#E;#'+$,(#( #$'%1%!$425,,.1-10!1#!'(##!%&!,$7>!";#+%! +3 1#+)!(0)!++%38"1%(8%! 1#!"#$!.!)!*!'%-0$%42+)8%!C3 #54 *1#")70(%38 ',2,-%!-%.5'+$,(#( $(0)!)!3$! 5)=$$!'+$,(##+)+! :!'%-,-#";(%##$+2.))#$)*!$CJ>2%&!#$(%(#(.!%)!3$+%! ',<D!2+%-!'! +#.+!%!-%. # *!#$!,,! + ",!-%.;#E;#'+$,(#( 5)=$!$(0)(!'(##!%&!,$73 1#1 4%!*%%.!'(##!%&!,$73 1#1,.6$#$ #,%-!$43%',*!25,,4%,#,%-",!-%. &%-$

23 #-%. # 1#!-%.;#E;#'+$,(#(!#$'%1% 1#!1#! '(##!%&!,$7>!";#+%! +3 1#+)!$425,,.1-10:H!)), +DK<!"# ( 8* &+,-! 3 1# 2+%-!'! +##(,(&+$ 1%5%=$& %!$!) 8%(;7# ( ' $!) 8%(;7# ( '! 0#$1&!,+ #$! 3 1# 31&$ 1"# )%! 6. )=. 3 1# =. $ 10 %1 )3=.4 )$,1#.$8(%#! :1"%,<',3%6 & 4*$!$!8#$!%-+'!.!,-!$EG%( &! 70#$1G 0#$1!8#$! %-+'!!! &!,#$61" :#" )+,)!'++< %( &! > 38*.= (0)! $ (0)!!$ #$ #1)4% 1#$5%!8#$! %-+'! + '8! 3! C$! &!,#$61" #$ %& 4.1* &+,-! 8! 7 %'$&##1! 0#$1 *0%1).!$!) 8%(;7#( '!8#$! =. > $'1- C$!'7+',(%%!"6 + (*&+,-"1%(8%!&&+$!&%-$.(% +$>! (#&+$*&+,-! -%.!#$(35),&( 8%#7)1#$104%!$ %5%#4)1#$0 )5%3= B "1%(8%! #$70!! '(##!%&!,$7)! 3%%'$4 &%-$ 04%!$ '!,(&!,$7)! 3%%'$4&%-$ 0 B*',- '#>)!.!#$5#1, C$!$ 4!)!',-( %!,+# '"70!3 &+##$E'!,-!)'!,(&!,$74!)!'(>!2%%',!,-!)0#$10!$!) 8%(;7#( ' ( %!,+#4!)!'! K'#1#'#=$=

24 $$#$743 1#!%!"3(1#$5% )$,1#1":2%5%<1#&!,#$61" :!%8%<&!,#$61"25,,4%,#,%-!2).;( *!.6$#$ #,%-!$4 *! 2 1#'1) 1!$=##$.4)4##1,1 #$'%1% &!,( ' 3%%'$4! 7% 25,,* &+,-! #$+'#$1+# 0#$1&!,+ 1"$1#'%-'1) 10 1)%,-'(# 7%$% 1)1#'1) 1#$)!%!%'!$> +!,-'(#&+$! 0#$1&!,+ #00.!,-!,-+00 '1) 10 C'%6 > 5*&+,-!'!,(&!,$7:1#!'!,(&!,$7#$)/'(##!%&!,$7*"%%<3 1> #+).!,-E #$!2($#*!'!$!+ '!,(&!,$7)!3%%'$4(%%!"+ + *!$!) 8%(;7# +2,8)(;7 5)=$ $ ( ' ',%4$ 1# =. $! #$! 2($# *&!! 0#$1&!,+ ',%4$ 1# =.,-'(# 0#$1&!,*"1%(8%! #$70!!$'!,(&!,$7%4 1#8 (3 5,-'(##!%&!,$7 &!,1"$4 #$). )%! 6. )8,!%'! %!#(,! '%% '1,,- '(# + # &+$$(3()8%&!!&&+$* &+,-! #$+'#$1+# 0#$1&!,+ 5%=0=$4 '1) 10 &! (#,-!+)+%3!!,-'(# 3 1#1) C$! 3 1#,!$!#(,+##(,()! =).1# C%&!,-&! 8"1%(8%,->,-&!,1"$1#3%%'$4,-!+ &!,!";#+%! > 0!!=-003 & 4#1,1)10"#$70!"1%(8%!'(##!%&!,$7 1"$& 35 E,-* &+,-! $()2%"!!(# %'!)!* 1#! 1#!" $()#$!!#$!,-!+)%! %!,,-0+%.!!$&#$73 1#+)!'(##!%&!,$7 &( )(00 1"$$5!#$+(#+#(%L$!$ 3% *&+,-!-%.1#!#$(3"!%(#,-"+ 3( =) 1!$()1"$1#*'!-%.1#!2+,')=$= *!'!&!,)!,-10> 1 3%%'$4,-%35$ ',"1%(8%!$#$73 1#+)$! 1-*&+,-!$ &#$70!&( )(00 1"$$5! '(##!%&!,$7 *!$ 2+,3! )'1-$* &+,-!-%.#00'+$,(# %%.1,$!&&+$*&+,-=-3 #5! 8 (=. $4'(##!%&!,$7 *!'%-1"$1#+)!-%.!#$(3"!%(##!% 1) $,2,-%& 4!$ #* &+,-! &!,=)-$ &! (#()! ' ', %3# 8,-!!$!'(##!%&!,$7 3 35C$!$ 3% *&+,-!#$+'#$1+#0#$1> &!,+&! (#()!"1%(8%!3 1#'7+#8%&! M7%1)$1%& 4$!1#!

25 "#$!.!0!H!$!1 #$7 #$7!";#+%! 1 '+38*E,-*&+,-"!+)'1,3+00!',2,-%& 4*&+,-!#$70!!1"$1#+)! -%.&( &( )(00 1) $! #$(3"!%(##!%*!" #$7 3 1#+) ", ##1 %4)100N+)#$)/6#1)% ;&(.!%:% )+"!%! +,)(2!<.$#,(%&! 7!-%. 1#!#$(3"!%(#1) $1#1&%-1#'1) 1,-!+ 0#$1&!,3 1#+) $(0)!'8!,-%-1"#+)!0)!$6%!"+) 8,(%'(##!%&!,$7# 10 '0)!$6%!"+) 8,(%-%.'(##!%&!,$73(!3 1#1)4%1#$5% % )+"!%! +,)!'+!$3 1#$ 1 4%!.1,1,:M#8#B#DO<-%.1#! #$(3"!%(#1) $1# )5%!2 1#3%$ '!,-!)0!&()+'!$(%#:+))5),1"$1#/<'(##!%&!,$7.!:$!!1#!0 /2%%',<+%-!'! +#0#$10!$+0!1 +.(00!$(%# '(##!%&!,$7 # 3 5! #$+'#$1+# 0#$1&!,+ &! (#()! $,-!+)3 35*!'+)!&!,+!#$70!.!,-=. :"% < C+) '!$ ) * 1!3!!% 1"$ +))&!,E'(##!%&!,$7 3= %1 )*&!'!!$(%#'(##!%&!,$7 ##1&( )(001"$$5*!$()!2%#42+,#+) 1#!$!%#7!3!=$= )!%$(%7:(0)!<$(0)!0!%+%!%1"#$'%1%! '(##!%&!,$7&! (#()!'7+#8% &!, %!%1"!'(##!%&!,$7 3 1#12%%',$) '(##!%&!,$7',4)$!$(%#3%%,1 *!$() 1"$1#&%-!$+0! 37%%( &! 7! '! 1!3! =$=.!*&!'! 2%#4 2+,#+)1#!$!%#7!3!=$= 3=%1 ) '(#!$(%#'(##!%&!,$7*!!$4 =. 4.!,-&!,&! (#()!#$ 1 '7+#8%*! 1"$1# &%- &( )(00 +%7! #$(35),0 :"%!.!,-!$ #$!.!0!< N#,-!+)%(##!% $! '7+#8% 1"$1# &%-/!$(%# '(##!%&!,$7='!,80!#3 & 4!$(%#'(##!%&!,$78,-!!+)'!,8#&! (#,-!+)+%!!=)-> $ 50%1.40#$1&!,+)!*$5%==#37%',2,-%& 4!$+0!!$#> 0*!'+) '!,(&!,$7 %4.!,- 8 ( 3 35!!$(%# '(##!%&!,$7 :PBH+).( & K< '!,(&!,$7 #00>!,-+00 '1) 10.(%! +))&!,E.(*"1%(8%D(%%."-6%>.(.!%7!)4 %3#00%#$!'!,(&!,$7!$(%##$6$ *&!%4 1#8 (! #+))&!,E'(##!%&!,$7 3 5:"%<*' &!;#!,-+%!%+#$+'>

26 #$1+#!!$(%##!%:"%%.!,- < )#$70!3!$(%#:0!%+%!%+<1#!$='!,(0!3 '(##!%&!,$71"$1#+2,8)(;73!:3+00+%!%+<)=,#1'(!%!"3( $ %% Q. $%$%4 2%')5%!$,1-*&+,-','!,-!)($$(1#)#$)$> $1!0#$1&!,+,-'(#)!&! (#(!2+%-!'! +#0#$10(%!#$+!,-> $!"!))!*&+,-!$,-'(#)!&! (#'1) 1#'1 3=%1 )*.!%!' &+,-!%$!3%72+%-!'! +! '+%%$$1*1#!'/=1#';&!$'8#+! 1) %> '$$1.+! +$7 8! (#+#$('+#(%!%(+#* -%. 4% 25,, % 1##$(> '+#-%.#";28#*!$!$,->,-!+ -%.).!,--%..(% +$! )!3%%'$4 3%#1, 6)! %! 0#$1&!,+.#%1#1)4%! 2+%-!'! +# 0#$10 C$ 2++%7,!+!) 8%(;7!.$$5 $,-'(#)!&! (#',.!%7#6 (#(0!!,-+2+ +##$)"5.!!-%.#"> ;28##!3( +##(,+!-%.&!,$7.(% +$!!!)!%'!$+%-!3%#1>, *!'%-+!'!0#$1#$).'/=1#1&$= & 4*' "1%(8%!$!) 8%(;7#&!,( ' *&!'!$1) 3=%1 )*') 1).1-#5%!$!+ -%.) 3%%'$4 3 1# #$!0(%-+ C$ # 0 &( '!$!) 8%(;7##$).)8,!%'! %!#(,!1$%4!'7+#8%(#+! *&!'!$!+ -%..!!+%-!#!3( #$!0(%-!*!'%-%46)3($!$3 1#'7+! :"%" ()<C$!3%#1,%& &!#+8%(#+*#1#*)=.5%1#*!.!,-!&( 8#2%+%(#!:%04.00D7#- < $& H!!#$+'#$1+#0#$1&!,+!$=,1##1,$=,1 %#1,.!,-!1"$1#&%- 10.(% +$!,-!+ &!,!";#+%! 0!*!+) 5%=0=$4 6"8#E &!#+8%(#+* %%. #+)+$! +# &!#+8%(#+ =. $ 0 :"%! 3 1#

27 ! 3 1#!$ 3 1#! ( 3 1# (! 3 1#! &% 3 1# &! 3 1# "< C$!$,-'(#)!&! (#+!+)#%1 )3=*&!1 #$72+%-!'! +#3 1# =. $ 10)5%!0#$1&!,+,-'(#'%%1C+)!$,-0#$1> &!,!$%#4#$78 +%#7*!'(#0#$1&!,!'(#+#$7%#40#$1&!,3! F1%(8%3 1#D.!,-!3 1#D!.!,-!3 1#D '!,-!) =$-%. 3 1#0!!$(%# '(##!%&!,$7 1#! )1#&!, ' &!#+6 *.!,-#!',%4$4$=,1 %'(##!%&!,$7'.(%$=,1##1*"1%(8%!.!,-!3 1#+)F1%(8%!.!,-! #$7# 10!$ 3 1#0!'&!!&!,)!!00!!$1) %'0*&+,-',.(% +$! (!! $=,1 %.+% (!!$+0!+%-!-%.3()(#*!&+%%-+)#0=. $! +!) 8%(;7#&! (#*+)!$3 1#1# %#$Q)##1,*&+,-!,-)'!-!-%.>%#!3( 6 (#!#+)(,-!+ #$!!#$0! E%(%!%(+#6 3!$! +!) 8%(;7 *1#!%!%'!$$!'!!$(%#+*'!# 10!!%%1> )*&+,-!=$-%.'!$ ')4#6 ',*"1%(8%D3 1#* 3 1# #$+-%!,,-+)#! 2%#')!$+0!:0() ' 8! +#!<! #$!0(%- *!'%-!!$(%#+! 1#!>!=$-%.0$()3!004%!+!) 8%(> ;7#3%#1,04%*1#+! 7%'()!=$-%.' (!',2%%43!$!+ #$!.!! $& 0#$1&!,+,-'(#)! &! (#(!,- 5%=%,# #! &( 8#! &( 8#9 H! 1 '!,(&!,$7,-'(# '%%1 )5%,- #$70!.!,- #$!.! &! ()(B"1%(8%"+%%."* + B!+)!=$ 5%1.4/) &( 8#!.$$5H( 8#;#!!+) 3= %1 )* &!! #$+'#$1+# '!,(&!,$7 ',- 4#&!,$7 :2 +,8#<!%+ 7 %' #$70! "1%(8% &( 8#!%(%&! 7* ')! #$+'#$1+# '!,(&!,$7,-!#$7%#4*'(#!!'(#+#$7!,0!2+,%!%&%-,* -C%%"1%!%&!-%.3()(#0!3 #$7*!'%-0!'(##!%&!,$7 =$=,- 4#&!,$7!%(%&! 7 :21%=.1))% 3%=%.< C$ &( ' &( 8# :,3,-$$5*&+,- =00-%.0;#+%-!&%-$ *&+,-1 '!,(&!,$7 )5%3=,-'(#'%%1#'#$70!*#'#$!.!&! ()(< -%.!,- )1#$.1##1.!,-,-(%!%( ' /) %! &( 8# *!$!$! -%. 0%#4 #$!0(%-!!$* &+,-,-#$! #$+'#$1+# '!,(&!,$7 3 1#1.!%!'%-'7+2%+%!;1%!$*&+,-%%31 '!,(&!,$7 3,-'(# 8 (! +%-! -%.*!'%- %3# $()3!!!! %& 4#1,1 * &+,-1 '!,(&!,$7,-'(#'%% 2+)8%3+%4*%-"1%(8%! =)=.!,-!).0! 8-%.$!%!"1)1#!$*&+,-.!3+&+,-!.!%7#6 38',!$

28 O 3 1#0!#$+'#$1+#'!,(&!,$7! *!$!$'1 +%382%!&( 8#3%#1>,1 ';#8"(,- %%)5%1#%& 4#1,.!*!2%+%(#'7+$! +-%>.1.(% +$7*#4,- %-%.0%5%# =0021%',+%(#* =0021%2%> +%(## )! 1,!%1 $& #$+'#$1+#'!,(&!,$73 1#1%)5%1#'7+$!! B!'()#') 1#%'$ -%.!%!"3(B&!!,7)(0!#+)+%3(:!"1%(! %7#- > 0< :< '!,(&!,$7>!";#+%! 2%+%(#! 4#&!,$7.!%*!$!$! 1 '!,(> &!,$7,- #$7!,+!%+ :"%!, * R!)10! 0#$1% * =$1">#$8( -%.> 0<C+) &(!$(%!%,-#$)/#=!$3 1#*&+,-!0#$1%4'%%1 '!,(&!,$7 %3# 1) 1/,-'(# 8 ( 3 * &!',- % 0#$1> &!,-4!)!'0!3!$,-'(#0!!%!8%71 '!,(&!,$7 :< 1 '!,(&!,$7 =$1,- '(##!%&!,$7 1%4& * $! 3%#1, " 1$#.$$5*"1%(8%!$!,+%0!!%!%'!$$(!&( 8#2%+%(#()! :<C,-#$)/ ',+%(#*!'+)!$,-'(# '%%1 )5% 1 '!,(&!,$7,-1 '3 *'(##$7.!%!$,-'!,(&!,$7#:"%!$ #$!+*,1)!-%.0< :.<!,(&!,$7.,-5%1#1)4% 0#$1%5*!'+),- &!)'! '!,(> &!,$7%#$!1 ) 04%*$!%1 )3= '!,(&!,$7!)!%'!$$!!$)> '!,(&!,$7,-#!) 8%(;7##!3( +##(,! :"%!'! 8'00! 8-%.> 0< :.<C,-2!3!&!#+8%(# =) 1*!'+)!$,-'!,(&!,$7 %3#'1) 1> 00%+%.!!'(#0!*1#,-3/%,!'!,(&!,$7!!$4!)!'! ',=.#$:"%! =)=0<! &%-$! #$+'#$1+# '!,(&!,$7 3 1#1.%! '!,-!)0!9 H+,-! 3 35!&.!,-#$!.!#$+'#$1+#'!,(&!,$7 9&(> 8#2%+%(#()!%'1% %,&()+'%& 4#1,!7D:<!'!,(&!,$7,-1> =)%1#* :<,- &( 8# =% 4 &!, =$01%1# 1# :<! 1 '!,(&!,$7,-1(!%!6 (#!E21%'!,(&!,$7.(:" ()<1 '!,(&!,$7 =$= = %$4 ',3%!%>#$)/ '(##!%&!,$7!+)* &!! )1#$..4 '!,(&!,$7,-!$.!,-!$( :"% (.!,- < ' =. $ 0!$+0!$!2!3!&( 8# =% 1#!+)*&!'1 '!,(&!,$7!3!)6 1##*!#$(35),&( 8%#71#!%#700)1#$10)!%$(%7:"%1#)5%,-'(#'%%1!$3 1#0< 1)1#!$*&+,-.!3+!$%'1% 2% 1 %$1#,!$+%3(>!+)1 0#$1> %'$1#9 C,- 8! (#0!!&( 8# 2%+%(#(.$#,(% (!#"+ ( 0#$10* 1##+)(,-)1#$ ',&! ()+$ (!2%+%(#'7+$! +! *.!%!' ',> '1) 1!%1 )3= '!,(&!,$7>!";#+%! +4!)!'( 1,-'7+$! +!%(%>!!&( 8#2%+%(#()!!'!,-!)0!#$'0!$%'1% %,2% 1 %$ &()+' %& 4#1,,%C$!=. $4D

29 :< &( 8# =% 1#*.!,-#!%'(##!%&!,$70%%#$ 1#!1 '!,(&!,$7=> $1:"%&3 1#%& +.(00"1%(D"* <* :<!$( '!1 '!,(&!,$7=$= D+)!$,-'!,(&!,$73 1> #104% 2+%-!'! +#! =) 1!$ ( '! '(# '!,(&!,$70! :"% <* :<! '!,(&!,$7 =##$+%.!(#!D 1!$++# #$+'#$1+# '!,(&!,$7,- %&+##$E'!,(&!,$71 3 5:"%!3 1#&+##$E >.%*(<* :.<!$,-'!,(&!,$7#1#:"%.3 1#.!,- 3 1#< $,-#3%#1,%42+)8%(#!,-)1#$!-%.#$71#$% 1 4%25,,*.!,-#! 7%*&+,-&(-#$7!)!%'!$'!,(&!,$7>!";#+%! +!, "-%%.$'%-,-!)!2+)8%!%4!8! (#0!.$#,(% #"+ ( 0#$1!-!,0!:1&(-*!'!"+0!.!%7#$6/%,) (00!&!#$(%! +# #$7D" < $ %42+)8%(#,-!+)#(,! '(#)1#$! 7% 25,,* &+,-!$,-'(# 8 ( 3 #$!.!# 10!7>'!,(&!,$7>!";#+%! *"1%(8%* +.$#,(%! 0!!"+ %42+)8%(#!)(-+)7%!O(0)! (31+$! %&( 8# =% 4',3%1#!%,,-!> +)00* $!$$!% '!,-!)($&! 7* &+,-! '!,(&!,$7>!";#+%! +0!!,-!)(-0!2+)8%%4!$(1#+)'# 0',3%!")+8;70!!$3 1#=-6 4'(##!%&!,$7 /&( 8#2%+%(#'7+$!!!%42+)8%(#!)(-!#"+ (0#$10:S< :T'!,(&!,$7< Q)#* &+,- '1!%!8%!!$,-# &( 8#2%+%(# '7+$! +0!!$ 4!)!'+% 0 +%(#! # 1! %3# &!,!";#+%! 3 1#1 4!)!'! ( %!,+#!K'#$( ' ',.!%7#8%(#!# 1! %3#&!,!";#+%! 4>!)!'(! ( %!,! '# '!,(&!,$7 =##$+%.!(#!+)!$ 3 1# ( %!,+#

30 K 4!)!'!'#1,5%!'!,(&!,$7 =)%41## 1!',-E% '!,(> &!,$7( %!,+#4!)!'!'#$( %!,+#4!)!'+!!(0)!=##$,$ 0&( 8#2%+%(#(!=. $'1-!'!,(&!,$74!)!'()!,(%%!"6 &! 38* &+,-! #$+'#$1+# '!,(&!,$7 3 1#! #"+ ( 0> #$10 37.!% =##$ 00* '!$ +)(00! %'1% %, 2% 1 %$ 1 '!>,(&!,$7>!";#+%! + 4!)!'!,-1) %'/ 25,,! #$+'#$1+# '!>,(&!,$7'4#1,1 4%*"+ +#!00!! 7%*&+,-'1 =) 1!&( 8#',> #$/ 1#* 2%+%(#! 2%+%(# '7+$! + ;!#$)/,-2!3! 3 1#,!$!#(,+##(,+ '8!!$( ' ',3%1#!$4!)!'+.! %,.1#01,!$!#(,+# 3 1# 1 '!,(&!,$7!";#+%! (! %,)= #=##$+%.!(#+)1# =)%41#+)=. $0L!$ '+&! 38*&+,-$,-0!&( 8#%,,-#$)/00 2%+%(#'7+$!!&( 8# =% 4% 0%%#$ 1# ' & 4,!$!#(,+#!!00!!$1) %'0*&+,-',=.%!&!,!"> ;#+%! 4!)!'( *$(%!%=.#$! %3##$7.!,-#$7!";#+%! 4!)!'!# J,-!!+)!3 1#=-00#1, 10$!%,',2%%400!) 8%(;> 7#',+%(# $'%(%!!+%-!3%#1,!0#$10*!'%-&!,-+'(-+#1) %'0' +!) 8%(;7#3%#1,*'1,#1)'#','%6 $ ' #!3( +#,-> '(#)!&! (#+! N5%=0=$4++1$%4!',3%1#5 *)#$)!$*&+,-!0#$1%4 =)#$!$3 1#,-#$)/#6 1#)%&!%!$(003 1#*!'#+#$+)3%%'> $4!#"+ (0#$1)*1#,-!)!!"!#$!%&! 7,-+)#0#$1# 1C$! 3%#1,,-)1#$!$!+ 0#$1%4,-13 1#*1#,-.!,-1&(-#$7 1) *'(#)1#$5!$(%!%(0!,-!)!00!%42+)8%7#$!.!&+$!";#+%7> +)'!%!, &!#+%7! #$!0(%-+# +!) 8%(;7&+$*!$+0! '! -%. #$!0(%-+#'/=1#1=. $'1-& )=.5%1#*#1#*&!,>

31 &%- #6 1#* ',-#$)!$+0! 23$ #$7;#+6 (#+ F1%(8%D! >> &! ()+$7)!, 3 1# >> 2+)'(0!*,-# #$7.1, '(##!%&!,$7 % /1#* "1%(8%!! &%- * &!,&%- #6 1#*!'%-,-#$)/00 3 1# #$ %& 4.1* ' %!$.!,- %! &%- 3%%,$ # #$7;#+6 (#+ (%!%(0!8,-!!$+(%! #$!.!(% 2+)8%!%45%=0=$40#$1%43 1#10#*"1%(8%D!! %.!,-!&%- )*"+ % )2+%-!'! +#0#$10!#$!.! $ 1 1#!.1,1 ' 5%=6 35 % (%%!7!#$5 %*!$!$ ;# =$= 5!$ 6)(##$7=$ ',2%%4 ;###$!!#$+N1 0#$1&!,';#!!#$7 40:"%!1#!! #$70!<*!#$7 41#'(#'+)21'(&! ()(:"%!1#!! #$70!<*#4 #$!.!&! ()(#,-'(#'%%1)5%&!$3 1##+)(:"%!=$> %1#)1#$% 0< ) 0#$10! #$+'#$1+# 0#$1&!,+ =$= ( ' #$!!#$+! 3 5*!'%-0$ +#6 3(!$!+ 0#$1&!,)!3%%'$41"$1##!3( +##(,+!%!6 (#( C$!#$!!#$+!$!) 8%(;7#&!,( ' ) #$+'#$1+# 0#$1&!,+ &! (##!%.!!,-'(# 3 1#1)*!'!$ 3% *&+,-#00>!,-+00'1) 10'7+#6 &! 3(!$='!,(0!3 0> #$1&!,)!3%%'$41"$1##!3( +##(,+! C$!+!) 8%(;7#3%#1, )$ +!) 8%(;7#3%#1, "8#)! 5%=6 & 4 %!#$) *&+,- '1$%4!$,-'(#)!&! (# *%%.&+,-!$'1.!%7#8%',$,- 6> "8#0!'=. $0+%-!0#$1&!,3 1#*!'%-)1#$!-%.&!,(%> %+'(-(!*'6,!'(# 6"8#0! $ 0=. $ F1%(8%! "#$7 %#4 '(##!%&!,$73! #'1) 10 5%=0=$! " #$70! 3!$(%# 7%* '!,!!!$(%#'(##!%&!,$7!$1) '.(% +$',$8 (8=. $4 '!,(&!,$7 &! (#()! #'1) 10 % +%7!!$(%# '(##!%&!,$7 1#! 2+,')=$= $()&%-C$.$2+!+!) 8%(;7!H!!$+0!! #$7 3 1#1),++%8*!'!+) %( &! 7* &+,-!$ ) '(##!%&!,$7!&! (#()!',.(% +$+ *% *!'+%-!0#$1&!,*!'%-!,3!!'!,-!)'(##!%&!,$7>)#$)C$.$2++%7,!+!) 8%(;7>!!) +$!!&!#+8%(#+*!#$!0(%-+#&!,#1#*!&( 8# )) #$+'#$1+# 0#$1&!,+,-'(#)! &! (#! %& %4) &! 7 :")+,> )##$6.<1#%& &( )!&! 7:),)##$6.<$%4)&! 7,-'(#)!&! (#+)!'(> #+1 3 &!, %%#$! ',%4$4&=$* '6,! &( )! &! 7,-'(#)! &! (#+)!$%#41 3 &!,=$%!'(#+1 1"$ &!,3 1# #!3( +##(,!&+$$ %4)&! 7 +!) 8%(;7)!"1%!!$ %#$7 3 1#*!'+)! &! (#()!!% '(##!%&!,$7 ',.(% +$L! &( )! &! 7)! "1%!!

32 #$73 1#*!$=,1 %&! (#()!.(% $=,1 %1,-! $=,1#'(##!%&!,$7 ), 0#$1&!,+,-'(#)! &! (#( 2$+%7,! 1# -%. 1-$4 1$ %4 )- '#$!0(%-+# +!) 8%(;7# 3%#1,!7&!!,-1 3 1##!3(> +##(,+07%$ %-,-1 3 1##!3( +##(,+ )3& :"%! 3 1#< +!) 8%(;7# 3%#1, %6)(#! '1, ' %3# :#'! '!,-!)0!* #' '(# -%.0<! 6#1)% # ',=$%6 1#* '!!,- '-#1,/ #"+ (0#$12+!.$#,(%!!=$%00.#$!3%#1,') )3> 4*)#$)#$)/%6)(#(&+$C$!3%#1,!$#')!,-!+)%! > 0! =00 )5% # ',&! ()+$7 2+ +##(,E '!,-!) ', -%.!6 (#(0!1%5%=$& %*&+,-!!()2%&6.3!))!2,-%' *!+ # 0 #$'0(%%6 #!!!8%7!-!-%.1.% + +##(.(%&!! "! +%7,(# :! "8#< 0#$1 '4#6 1#10* 1# $(%!% 3% 4# &+$$(3()8%(#! "+ +#!00!,7$# 2%(%%6 (#(&+$0#$1&!,+,-'(#)!&! (#!!%!"3(!'# )#1,#0#$1> %4(%%6 (#0! #$!0(%-)#$)!%!6 &! 7! ' 3+00 &!,$(# %1 )&+$(#! 1)10'# )#1,#:,1"<0#$12%#')1#8,-!;#!!,-&!#$(.#$!37%',&! ()+$+ 0#$1&!,,-'(#)!&! (#+!!#"+ (0#$1!8 +'!> 8#2%#') 1#10*'.%$;#=!2%#')1#&0!!)(-(. P)(#BH+).( & 7)!K!$(%#+!) 8%(;7.!)!0% (#!!#"+ (0#$1> 0!112B 7#-()! 3#)#*P8!"# 7#-()! "!%! (%#=$%6 4&!,1 21%28;70!!1$OB H!)), +* M+! &! 4" " " P%!;U%% F80%#&, H+8#*!%BV2+) M#8#*!)#!B#*W#!)F&+ ;#;)" ++2!%.+%!)"&+#8#,%; )+> "!%! +,)!"&-56" 3 B " () F1 ) H( 8# H8-! (#$%7 :#$)<D7( 0);C,- 'N+##8 &C,- 'N!73!*0);*BK /0 H+,-!'!,-!)($&! 7!+!) 8%(;7!#"+ (0#$109 3%!0#$1&!,+-%.#";28#,-'(#)!&! (#!!0#$109 %-'7++%&! 72%!&( 8#!5%=0=$4-%.09

33

34 !!" #$" %&'(&)*% #+ (%,!-%./0&1(23/)$3/(1 ($310 1*" %&'1*4 41&#*" %&'(&)&%$+/560/35(&)&%$!7'#/.856)&4',94%911-5,%#/.36 4*:%*; " %&'# +/56/(,#12""(<423"2*1 :03$(,=>&3 (4&%# $%?)4-) #/&3 (4&%. =7'4$.3&)$&3 (4&%A.+/56!,%3&+ 3 BC 40/35&3 (; 4&%B%1"D(&) % ( (+$%5,4/1,3/(/C-3 1$(/3/56C$56 4! 1% 31 4($; 1< C$56 4!%-( % 1" 3(&1-(#/+ 10 1*+$%%/ 56$(-(.0-56/!$3' 33/)$174 41&#*" %&'( 41&%/" %&'(&)*% #+ (/4/)+ 1*!E(2'&% $#*4 $%%-(/1 4,#94F/(< %)#-'9(:$7%!7'-(%-(%-#/0/35/',%-46/3/%) (; 19%/$11 %$(+$%5,40/17+,./! 46 ( 1 % 14 5/!$3' 33/)$" %&'+$%5,4/1/ %-#,33!.+/56:%/((-#4,1--11!&#1&(" 3,44!7'93("/3C 41,#3$!,%$(-( ) '$5.0-56/$46 3(< %" %&'(&)&%$!7'-("/34&1# 0--11" %&'0/3; 5-(. %/+/( +/56! 536$4/1(-,%-( C 4'-45-,%,3/( +$%5,4/1,+/4 /!" #$ " %&') #: ):$7&%" %&'! 5&#1&%$%" 0/17""/3! 5$%! #0 1*$+ 4/(<423; 4 5 %" %&'(&)&%$!7'-("/3 =1 11" %&'0/35-(&%)#-7'$//0&1(23/)$ " %&'1*4/(,#3/56-"" 41&#&%1$%!91/10/13/(.!$31/!$3' 33/)$" %&'" 3 56&"(&311/)/%1/40/17+/#$/"$4$1,% # '!&36 (&314&1# =211+,41-/1-(. (/ )#-'9(:$7%!7'-(!$ #!&% 1 %!7'-3C % 5 1$(/ 56 %) #: ):$7% (/1 57#$,(.)&4',94/" %&'0/35-((/1 57#$,$3/(0/1,#/$146 3!7'-3)&4',94 /%911-5,%./ 36 4*:%*" %&' +/56/&3 (4&%!$31)#-'9(:$7%!7' +$%5,4/1/ (&) %4 0 1/" %&'+$%5,4/1-(3,4=-""/3! 5+$4,581/3$.0-56!$46 3$3C-#!,; :$7( (%<(%&5 % (+/ '*( 56; $= 4+/56= 4#&%4 1. )&4',94 56/'-11" %&'0/35C 4$%! #&%&0 " 2"" ((21/-) #/&3 (4&%C-3 1$(/$&#' (4*'&%E+$%5,4/1/$%+$%%/+ 1; 0 1*/C 31!481 11(&1-(#/&3 (4&%(91/1,%,3/((2)-31=,"/3/!/5,30/35; 7(,443/(.!$+ 4/(9%1$(9%%/=,1-%%,5/$("74C/(/'7/3 0/357(/4 5/4(/4;!/%/""/( / &3 (4&%0 3&4(< /4/)0/35&4!&36 0 1&3 ( 43$AD (91/17(/1/-) #/&3 (4&%)#-'9(:$7=,#/+-3/1(-7/3 4%*%-#"/3/(2+ 1( ;

35 G *(&#'&% (C-54/4(-1/1=,(FH-56/3(&) % (/&3 ( % (-46/33/560/35 # =E 0/35-1)#-'9(,43$./! 46 #*%81&%?!$(#-C-3&%0/35%7#7(D3&4(<4$%=740/440/; 17/(,#3/56 3 (/#$(8%&# 1! 44 11$%IH-56/3(&) % (/%-)#,3&3 ( % ( -46/3!/5/% 0/35!/5/%%,5-( 4&#&%&#. /!$ / 0&1(23/)$. &3 (1 :03$(/$4/5 (&) 14 3" %&4*(%,!,#/ 4&# (1E3$(IH-56/34 0 1%&5 %/.0-56 /&3 ( % (/,41/49(0/%3,41$5 33/56?12""-(1,+36$D0/351 #= ' 4!" 3$% (&) % (0/%-3470/35% &3 ( 43$!$(2" 3/0&1(23/)$" %&4*(%-( % 1" 3!,#/" %&'0/353/(/&3 (4&%3&4%-((/4%E( ""&%!&46 ""/4/); C# (+ 3:$/;1/#1-!,36,"/3 $% 1/)/%1/4=,( /35=9( 0/35% :%9(4$(A/(,#!,#($% ""/4/)0/35! 4&%3&4$%I &3 ( 41!/5,30/357((/4(/):%-4/1-%) #: ):$7%+$%5,4/1-(4 5C*""(&#; '&%.0-56!$(&31" C-46,%-4=///4/)C# (+ 3:$//&3 ( 41!/5,30/357(/-; 3-%81,%,1.956/3$%!$314,13$C-5=9(/&3 (4&%" 3//4/)C# (+ 3:$/! 4&; %&+ 4= 4 31*% 3! 5+,41-0/1/!/5,30/357( =1&% " # ## 235 /1 #!&% 1" 3 4*C-#'9470/35-(4 53/56-""#&%&0 0/%-347/3 (-!)4 J0/35.//12""2%% 1 +*"*4,44F//4/)C# (+ 3:$,"74+/56/4/)0/35; "74?C D.+/4/!$31/33/( 5&%%,!>12""%2#2% $"*4./C 40/35-("74? 564 ; 0 1%&5 %= 424&%% #$31C.GC %1"K$:%$D/4/)C# (+ 3:$/&%/C 40/3; 5-(2%% C<55&%!$/11/((-#./!$(-#/C &#1&(! 5+,41-$(./235 &%/ 235&%" %&'0/35-(.)&4',94/!/5,30/357(/(9%1$(/$% #( 1 $%54-",4$; %/3,1/4/(94.956/3$%/C! 4&%&3 (0/1,%,#// 56 %C 40/#!-3$(9%-(1,+-4; %,5/$%32+ ( '3$C-51%!4&41 1$%!/1$(9%/3/,"#/,"#/!$3'(&1 %-#,"/3/ 4%*5#/C$(-3-3/235 /4/)C# (+ 3:$,=/?C D&%C 40/35=/$?C.GC %1"D4,1%/3/( /C# (+ 3:$,1# )# 31,4=/L744,1%$(.0-56/!$(-# /4/:%-36/C?C 4%*.,"#/%-#D./C 40/35-(%-#-%/3(2+ 1$( 56!,%1?0$% 3 //4/:%-36C 5&%%,!>12""%2#2% $(2 4 "" %3 ( 56!,%0-D!$(-# /-3"/3!/5/%/C?/4%7.M,"#/%-#D./33/( 5&%%,!>12""%2#2% $1,+-4/"" +/33/( 56!,%17456(-3(#&1)&4',3F0/%-)#,3&3 ( %" %&'" 3H; % /4/)0/ &1#. 33 (/ C 40/35=/$.. H; % (?/ 1,+-4%,59( ($:%$DH//&3 (4&%!/5/%0/35C (+&%" 312#1&3$(.)4H; 3./((-# 33 ( C 40/35=/$.. G%1" H; % ( 4 %3 (?+/56$%/ 1,+-4%,59( =7+/4 3/56-""D H-56/3 0/1!$3' /!/5,30/357( /(9%1$(/$ 194/='-3%,5/$#/I 33 ( / (&#'&%3 ( /! 5+,4/%-4,%,0- $%! #3<3( ( 44 /!/5,30/357( /(9%1$(/$ 1 #!&% 1&3 (($/4/(94,%,1.$44 1+ / 1! 50/1,#-71&36 *( 1 %! # 1 %.0-56/" %&'" 3/ 56 %!/5,30/357(/(9%1$(/$4/5=74 4(<42; *(?' C$3$,40/17(D/(&14 5/4/:%-36/""C# (+ 3:$/&#1&(EC-#!,3%9(? &% DC# (+ 3:$/&#1&( % 581%&5&+ 4?N 1 #%-3M/#3 6ODC-#!,3%-(&#1&(

36 G /4/)C# (+ 3:$/0/1,%//!/5,30/357(%) (1#,4$%% #( 1&# 4%*-%4-)F /5&5&" 34&1# = %) (1#9!/.!,%-'$(-%4-)F/%E#*(&31C93(:$-3,47 1-4'/4&(:%*# -3/3:$,$?///C-#!,3%-(D.0/#!/'$(-%4-)F/($%95,#-11/(9%1$(/$ = 4?///!/5,30/357D%) (1#9!//4/:%-36?%-#D&%!/5/%?M%-#D/4/)C# (+ 3:$,3?))% 1/4OOPFG/4/)=,3D /1174 C< / 56 %!/5,30/357( =1&% (-#!$46 3/ 1-4'/4&(:%*" 4%* /4/(=/?!$ " 3 +/33/(/ 56 %(&)*% #+ ( //#1$(94,:$7% (-3C$59#,:$7D C-#!,3%-( / 1-4'/4&(:%* >3 %/=,1# -3/3:$,$?/31 OD. /! 46 (//#1$(94,:$7%(-3C$59#,:$7174C<553 ( 4%*(&1C-#!,3%? &% D ($1< % # )&3 ( 56$( 4 5C*"" -(/ /-( C# (+ 3:$/&#1&( %-#-% 2%% C<55&%1!91/1/ 56 %?/!/5,30/357((&)&%&" 3 C-31-%D/#1$(94,:$7% % #+ (./36 4+&%/,44(/)-:%!-5,%,+/4 &#1&( 4%*%-#"/3/36 4+;,44,%C-(,+/4+/56/,44(/)-:%36$1,%%25&+ 4C<552%%.!&5) '$5C-#'81-11 /#,36-%%,5"/3?/!/5/%/""36 4+,44,%/4/:%-36/"" ;&#1&( 1 # '!&36 D ;# 4%*%-#"/3/ %$31 %$#,36>)-8:$7=/?/ 424(&) 110/357( ; &#1&(!/5/%/""D.!,%-'%-#"/3) '$5//=/(!E(2'&%?/( # (81 110/357( ; &#1&( /4/:%-36/"".!$31/#&% %0/357(&D0/1?Q1 + 3%OOD 43*113*$" ; %&4*( % 1&" 3/C 4%*36 4+,44,%>!/56/#!/5,30/357(! ;&#1&( / 4 5/4/:%-36/""C# (+ 3:$,=>.,14/5-%/3&% H(2211$&#1&( 1+ %C 4?+2)47%6 D 1-4'/4&(:%*3 ( (/%/=,1# -3/3:$,$? &%./,"#,3/(2&)%* 5#/C$(-3-(%!4&41 1$(D C 4 4*% ( 1 0,1/!/5,30/357 0/440/17!$3*%&5&&#1F

37 G ( 1'-45-/ C 4/ 0/44,%93(.&% (/4/)=,3 19'=9(/-3-%81/3$/!/5,3; 0/357(/ / &%/ C-#!,3%-(0/440/17( (./( (C# (+ 3:$/&#1&(&3 (/(2 4&" ? (D/235 %) (1#9!,"/3-46/3C# (+ 3:$/&#1&(E2%% 1 +*?(D?C 40/35-(D./! 46? (D C-#!,3%-(1/#1-;!,36,"/ %$(? %3 (D -("/3/ % 1 (" 3./!$(-#!/5/%/4/)C# (+ 3:$,3/C 40/35-(1,+-4/"" ( #<43 ( 56!,%174 /!/5,30/357 %) (1#9!,"/3. 56/(#/3 4*,443/( -46/ (./! 46 (%-#, C 40/35%! %$((2 4 56/'-11C-#!,3% (2&)&#1&(&3 (C# (+ 3:$/0 46&0.%*1/(,#/C-#!,3%1 4= %%,+%&4 %%&5&" %!? 14,1=9(/,"#/M1/"47=,3/ C-#!,3% % 1&" 3.! 46&)) 3/GC &% C (2& %$(D$+ 4 "" 3/ % 1" 3//'-11C-#!,3%13!5 #= %1$(C 40/#;!-3$(9%-(./C-#!,3%3!?+/563! 56&#1 4!E 3D= 4 3$(! 5/($%95,#-11 0/35%) (1#9!,"/3?%) (1#,4$%:%>:%(&31D ,13!$%4 %' 1 (1,40/17?&% /!" #$C<4%,!,#/&#&( 40 1*D 56+/47%" %&'!$31,"74%,#!/7)&4',1!91/1" /,"#/11/!/5,3; 0/357" %&'" 4$! 5+/47%81,%,1?"/4-4'/4D.+/4/!$31/!/5/%/4/)C# (+ 3:$,=> &3 (4&%" 3 # # /4$,:$7=,1?=-"" -4'/4D 4,1=9( 56 3*$ &3 ( % ($1/#1-11 =1&%&" 3?,44/3'7/4/)C# (+ 3:$,3D0/35%83(&) ( 3?/4%7)/3 4 (D4,10/ !85/" %&'" 3+8%$31 %%21&1:%8(-((&31=74($+ 0 1*(/!/5,30/357 C-#!,3%/$./''$5/(H(2 4$/4/)C# (+ 3:$,3!,#:%/(/ 56 %C 40/#!-3$; (9%-(#/=-47'3/(($R56",#!/5/%/4/)C# (+ 3:$,3/C 40/#!-3$(9%-(%21&1 ; '&%<(!&#1&( /4/)=,3 % =1 13$ 35 '$( " 4 %3 (; +/4/! 46 C-#!,3% %,+%&4 %%&5&"./C-#!,3%-(%,+%&4 %%&5 &%(2&)&#1&( /0/56-!,36-% %; (22(( 4!,#3!!&#0 1*! 5"80/17/3= 4 3%&51 #!&% 1 % 3/" %&'; ) #: ):$7#/3&+ $%(2+ 1(!&36 (( 4=,#F/!/5,30/357(/-3-%81,%,3/( %!)-31=,"740/56-!,36-%/3C-31-%3/(1/#1-11C-#!,3%-(956/3$%3!.+/56 :%/((-#4,1--11/3&#0 1*( 4/!" #$" %&') #: ):$7%,!,#//!/5/%/4/); C# (+ 3:$,=>" %&';&%&3 (0/35"/3 "M %&4+?"/4-4'/4.C SHD&%!/5/%/4/)C# (+ 3:$,3&3 ( 4+?=-"" -4'/4.C TOHD = ,!C-#!,=/?C 4%*)/3 4 (D&%( %( 36%,+>0/35%83(&)?/4%7)/3 4 (D

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,345

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,345 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,345 1 ,.250526#0706&5$84#$! #$!,.,. 0#%65!2509($#:;< =.65705,.*. 0#%65!2509&>%?6@A!"$5#%65!25020&5$84#$!@B:;

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%&#4-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

ó ó ű ó Ú Ü ü ü ó Í ű Ő ű Í ó ő Ú ü ó Í Ü ó ó Ü Ü ó ő ü ő ű ó ő ő ó ó ó ű ű ó ü ő Ö ó ő ó Ő Ü ű Üő ő Íó ü ó Í ó ű ő ő ó Ű ó ó ó Ü Ő Í Ő ó ő Í Í ú ő Ö Ö ő Í ó ü ü ü ű Ő ÚÍ ó ü ó ó ó ő ó Ű ű ű ó ü ű ő ő

Részletesebben

ö í Ü ö Ö ö ű ö ű ö í ű ó ö ó ö Ö ó ü í ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö í ó ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ö í ö ö ű ö ű ö í í í í ü ü í ó ö ö ü ú ü ö ö ö ó ü ö ű ö ö ü ó ö ú ö ű ö í ú í ó ö í ó ö í ö ű ö ű ö í í í ó ö ö Ö Ö

Részletesebben

Á Á Á Á Ü ű Ü ö ű Ö ó ó ó ó Í ö Í ö ű ö ó ó ó Ö Í ó ó ó ó ó ó ó ö ó ö ö ó ö ó ö Ú Ö ó Í ö Í Íó Í ó Á Á ö ű ű ö É ü ű ó É ó ű ó ű ü É ó ó ó Ü É ó ó ö ó Í ü ö ö ö ü ó Ü ö ó ó É ü ö ö ó ü ű ó ü ö ó ó ö É

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

ö Ő É ú Ú Í ü ÉÁ Í Í Í ú Ü ü ö ű ü Í Ü ű ü ű ö ű ü ö ű Í ö Í Í ű ú Í Í ű Ú ű ü ü Í ö Á ü ú Í Í Á ö Á ö Á Á ö Ü ö ű ö Ü Ú Í ü ű Ü ú ü ű ö Í Í ú ű ö Ú Á Á É Í ü ú ú É ü Íö ö ö ö ö ú ö ö ü Í ö ö ö ö Á ö ö

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához

Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához 1 A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! Sorszám: Helység: Lakóhely: 1 Budapest 2 vidéki város Kérdőív Az e-bér Barométer kialakításához Kérdező száma: Kérdezte: A kérdezés időpontja: 2006..hó nap Óra perctől:.. óra percig:.

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

ő ü ő ő ő í ő ü í ü Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ő Ó Ó Ö ő ü ő ű ú ü ő ú ü ő ű ű ú ű ő í ő ű ő í ü Ő ő Ö Ö í ő ü ő ő ű ú ú í ú Ö ő Ö ő ü ő Ö í ú ő ú ü ő ű ű ú ő ú ő í ű ő í ü ő ő Ö Ö ő ő Ö Ö ő ű ú ú í ú Ö ő Ö ő

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 1. Általános Rendelkezések 1.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén rendezett és az MTSZ vagy az általa kijelölt szervezeti egység

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

Á Í Á Ó É ö á í á ő á á Á ő ő á ő á í á ő á á á á í ő ö í á á í á á ö ő á í ő áí á á ő á í í á ú ü ö á ú ö á í á á á ö á á ő á á á ő á ő á ú ü á ő á í ő ő ő áí á á ö ő á ő á á ő ő á í á ő á ő á á á ü ő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára!$%&'()*+,-%..'!.%+ /0012%3%-4%56 $" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &' # & () "7 "8 $ 9"8 &' #*&+), -./ # +01# 2' 3 %#

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ó ő ö ő ű ö Ö ó ő ő ü ő ű É ő ő ő ű É ó ó ó ö ö ö ú ö ő ö ő ó ó ö ö ő ó ú ő ö ú ő ö ő Í Í ó ó ű Í ó ő ő ó ő ó ó ó ó ó ő ö Í Í Í ő ü ö ö ő ó ő ó ó ó Í ó ű ő ó ö ó ű ü ö ó ő ó ő ó ó ő ö őö ő ő Í ú ö ő ö

Részletesebben

Í É ő ü ö ő ú ü ö ő ü ő ö ő ö ö ő ö ő ő ő Í ő ő Ü ő ö ö ő Ü ő ő ő ő ő ö ö Ü ö ö Ú ö ő ő Ü ö ö Ü ö Í ö ö ö ö ö Ü ö ö Ú Ü Ü ő Ú Í ö ö őö ő ö ő ő ö Üő ö Ü ő ő ö ö ü ö ö ő ő ő ö ő Ü ű Ü ü ö ö ő ő ü ö ő ő ú

Részletesebben

ö ő ü ú ö ö ő ö ő ö ö ö ö í Íó ó ó ö ö Í ö ő ö ö ö ö í ö ő ö ö í ö í ö őö í ö ö í ő ű ö ú í í ú ö ű í ó ö ö í í ő í ü ó ű ö ó ű ö ú ö ú í ő ö ö í ő í ö ü ő ó ö Í ő ó ö Íö ö ö ö ö ő ö ö í ö ö ő í ű ö ú

Részletesebben

í ú ü ú í ú ü ú í ú ü ú ő ő Í Ö Ú Ü őí ű í í őő ő ü ő ő ű ő í É É Í Ö Ú Ü ő ő ő í ő í ú ű ő ő Í Ö Ú Ü ő ú ú í ü É ú í É ü í Ó ü É Ő É ü í ő Ú ő É ő ú É É ü ú í ő ő ü í ü ü ü í ű ú É É ü ü ü ü ü ü ő í ő

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA)

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázat Benyújtó tagozat neve: A munkában résztvevők: Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) Babos Rezső- faanyagvédelmi

Részletesebben

y a e y z t g a. l g B é e n s a én. csak NYERŐÁR

y a e y z t g a. l g B é e n s a én. csak NYERŐÁR ó 0 u 4 4 M HÍ V H M Y J É H V Ó É Ő H U ő d ó 0 u 4 ú u 0 É É J V d u h 0 0 3 0 U J U Y Ü M Y C F C YŐ V ő u ó ő u u ó ő 3 3 3 3 33 HH ó ó u ó ó H H 8 45 h 8 YŐ h dő ó ó ó ó h d 40 M ó ó 00%u ó ó 8 543

Részletesebben

ő ő ö ö ö ö ü ó ó ú ó ő ő ő ő ő ó ó ő ő íő ó ó ö ö ő ő ő ö ő ó ó ö ű ö ö í ó ö í ő ó í ő ö Í í ö í ú ó ő íó ő ö ó ő ó ó ó ú ó í Í Í ő ő ö ö ő ö ú ö ö ő ö ö Í ő ó ő ő ő ó ú ú ó Í ő í ó ó í ö ő ó ó ő ő ó

Részletesebben

ő Á Á ö É Á ő ű ő Á Ó ü ö ö ö ő Ö Ö ő ü ü ü ű ü ö ö ö ő Ó Ó ő ő ő ő ű Ö ő ü ö ő Ö íő ő ő ö ű ő ő Ü ő ö ö ű ü ő ő ő ü ő ü ü ű ő ő ű Ü ő ű ű Ó ő ő ő í Ö ö ü ö ű í í ű í Ü ű ö ő ű ű ü í ű ű ö ü ö ű ü ű ö

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

É Ó ő ü ó ő Í ü ő ü Í ó Ú ő ó ü ő ő ű ő ó Ö ü É É É É ó ó ü ü ő ü ű ü ó ó ű ű ó ő ó ő ü ő ő ü ó ü ó ő ő ő ű ü ő ü ü ő Ú ó ő ü ó ő ő ü ő ó Ü ő ó ő ő ó ő Ú ő ó ő ó ő ó ó ő ü ó Í Íő ő ü ő É ő ü ó ü ű Á ü

Részletesebben

ü ő ó ő ó ó ó ő ó ó ó í ó ö ó ö ö ű í ü ú í ő ő ö ő ő ő ó ö ü ó ö ó ü ó ő ú ű ő ö ü ő ú ű í ú ó őí ó ő í ö ó ö í ó ö ö ó í ó ö ó ó ó ö ő ó ő ő ő ő í ó ő ő ő ő ő ó ü ö ü ő ó ö ü ő ó ő ö ő ö ö ö ö í ö ö

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

AES kriptográfiai algoritmus

AES kriptográfiai algoritmus AES kriptográfiai algoritmus Smidla József Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Pannon Egyetem 2012. 2. 28. Smidla József (RSZT) AES 2012. 2. 28. 1 / 65 Tartalom 1 Bevezetés 2 Alapműveletek Összeadás,

Részletesebben

Ő Ö ü ö ü ü ó ó Á ü ó ó ó ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ü ö ö ö ö ü ü ó ü ú ü ö ö ó ó ö ö ö ú ü ö ö ó ó ö ö ö ö ö ü ü ö ö ü Á ó ö ó ű ö ó ö ö ö Ö ö ö Í ó ü ú ó ö ü ú ö ö ö ó ó Í ü ó ú ö ö ö Ö ó ü ó ú ü Í ö ü

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

ő í ő Í í Ó í Ó í Ü í í í í í í ú í í Ü Ü Í Í í Ü Ú í í í í Í Ü Ő í í í í Ü ö Ó í í Ö í Ü í Ü Ö í Ö Ö í í Ó Ó Í í í Ő Ó í Ő Ú Ú Ö Ú Ö í Ő Í Ü í Ő í Í Ó Ó ő Ó Ó Í í Ü Ó Ó Ó Ó í ő í Ó Ó í Ö Ö í Ó Ó Ö í Ó

Részletesebben

ó ó ö ö í ü í í ő ó Á ó Ó í ö ő ő í í ö Á ű ó ű í ő Í í ű ű ő ő ö ö í í í Ú Ü ö í ó ó ó ű í ő ű ö ő ö Ó ő ó í ú í Ó ú ö í Ó ű ü ű Ü í ü Ü Ó ű ő ó ű í Ü ő ő Ó Ö ö ö ő ő ű ő ü ű ű ó ő ö ő ö Ó í ó ű ő ű Ó

Részletesebben

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT)

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) IV. FEJEZET AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

É Á É Á Á ű ö ö Á ű Á ö ű É É Á ű ű Ó Á ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ű ö ö ö ö ö ű ö ö ű ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ö É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö É ö ű Á É Á ű ö ö Á É Á Á Á ö ö ö É

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

í ű í í á ó á ő ő á Í ő ő ö ő í á ű á í á á í ó ú á ö í ó á ó á á ő Í ő á ó á Ú ő ő á í á ő ő á ő ö É Á ó á ű í í á ó á ő ő á ű ö í í ű á ó ó ü ő á ó ő ű ó á í ű á ö í ó í ű á ó í í ó ü É ő É Á ó á ü É

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

/ & 4 5 6 7 8$ 1 2 9+' :$/&;. 2 */ * $ :$ 4. / $ && . 2 " #$% &'% ( + *, - $. /& 01 2 ) * & $ 1 2 ' ( ) *&$#$ ( * $"$

/ & 4 5 6 7 8$ 1 2 9+' :$/&;. 2 */ * $ :$ 4. / $ && . 2  #$% &'% ( + *, - $. /& 01 2 ) * & $ 1 2 ' ( ) *&$#$ ( * $$ %# ( # ++#,-.-/0-1!"# / 4 5 6 7 8 1 2 9+ :/;. 2 / : 4. /!!. 2! 2 +,!-"!./0"123?!!@A!" ?!"@A

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012.

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Versenyszámok: Leány mini Fiú mini Leány kismini Fiú kismini Leány szupermini Fiú szupermini Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Leány mini (20 csapat) és Fiú mini (14 csapat) A mérkőzések helyszíne:

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234

!#$!##%&%' ($#)*+,-./0!0#%0#1,234 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234 1 ,.54/456#/7/6&4$83#$! #$!,.,. /#%64!54/9($#:;< -.647/4,.*. /#%64!54/9&=%>6?@!"$4#%64!54/5/&4$83#$!?A:;

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Ü ö é ü ö é Ö é ó í é ú é é ó Ö é í ü ü é é é í Á ó ö é í é ó ö ö ö é é ü é é é é é í é í é é ü ö ü í ü é ü é ö í ó é ó ü é ö é Ü Ú ú í é óű é é ó é é í é é é ü í í é ü ó í ü é é ö ü ü é é é é é ó ó ó

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 6/2015. (X.29.) REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁS a B M E speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

Í ú Ó Á Á ö ö ő ö ő ö Á ö ő Í Í Í ö ö ő Í ö ö ű ö ü ö ú ü ő ü ő ö ő ö ő ú ő ö ő ö ő ö É ő ü ő ő ö ő ő Í ő ö ő ő ő ö ö ö ö ü ő Í ő ö ő Ó ü ő ő ü ü ő ő ő ő ü ő ö ű ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő Í ű ő ö ö ő ő ő ű ő

Részletesebben

É É ő ü ó ü ú ü ó Ö ű ő ú ű ő ü ó ó Ö Ü ó ó ő ü ú ü ű ó ő ő ő ő ő ó ő ő ü ó ő ó ő ő Ö ó ő ő Ö ő ü ó ü Ö ő ü ó ő ő Á Á ő ó ó ó ő ő Á ű ő ó ó ő ü ő ü ő ő Á ú ü ü ó ő ű ő ő ő ó ü ó ő ő ü ó ó ó Á ő Á ő ó ő

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ő ö ő ő ű ö ú ő ű ö ü ü ő ú ö ü ü ö ö ő ö ú ű ü ö ő ű ö őö ő ü ő ö ő ö ö ü ü ő ű ö ö ü ü ő ü ü ő ü ú ö ö ü ö ü ö ö ő ú ő ő ú ü ő ő ü ö ú ő ö ü ő ú ő ő ö ö ö ő ő Á ő ö ő ü ő ö ő ú ü ü ő ő

Részletesebben

Ó ú ö ő Á ö ő ő ő Á ú ú ő ő ö ú ő ő ü ö ö ü ő ö ő ö ő Ó ö ö Ó ö ö ú ö ö ő ö ö ö ü ú ő ú ö ú ő ő ő ő ö ő ő ú ő ő ö ú ú ő ő ú ő ö ö ü ő ö ö ö ö ő ü ő ö ö ő ö ö ü ő ő ö ő ö ő ö ő ö ö ö ö ő ö ö ő ő ű ű ű ö

Részletesebben

ö Ö ő Í Ó ö ö Ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ö ő ő ő ő Ö ő ö ö Ö ö Ö ö ő ö Ö ő ö ő ö Ú ő ő ö ö Ö ő ö Ó ő ő ő Ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ö ö ű ö Ö ö Ó ö ú ú ö ő ö ú ö ö ö ö ö Ó ő ő öő ő Á ű ő ö Ö ő Á Ó ö Ó Ó ö ű ú ú

Részletesebben

ö ú Ú ö ö Ú Á É Á ő ú Ú Ú É É ő É É ö ú Ú ö É Á Á Á ö ö ö É ö ö ö Ú É ö Ú É ö ő ú Ú É ö Ü ö ö Ü ö Á Á ö ő ű ú ö ú Ú É É ö ű ú É ú ö ő ű ö ü É ú ú ö É ö ű É ú ö ú Ü ü É Á ö ő ű ö ö ú É ú ü ú É ö ű ú Á ü

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

Á ö ö ö ó Ó ó Ü ú Ü ö ö ó ö ó ú ö ö ű ó ú ö Ü ó ó ö ó ö ó ö ö ö ű ú ó ó ű ú ö ü Ü ö ö ö ö ó ó ó ó ö ö ö ö ö ű Ü ó ö Ü ó ó Ü ó ó ó ó ö ö Ü ó ö ó ó Á ó ü ö ó ó ó Á ó ó ó Ó Ü ó ó ö ó ű Í ü Í ó ű Ü ó ü ö ö

Részletesebben

Tartalomjegyzék VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 222 22... 22 FEGYELMI SZABÁLYZAT... 23

Tartalomjegyzék VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 222 22... 22 FEGYELMI SZABÁLYZAT... 23 Alapszabály Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.... 4 II. AZ LFZE HÖK SZERVEZETE... 6 2. AZ LFZE HÖK SZERVEI... 6 3. A KÖZGYŰLÉS... 6 4. AZ LFZE HÖK ELNÖKSÉGE... 7 5. AZ ELNÖK...

Részletesebben

ᔗ卷- ü /2011. ( ) ö d H É í S b ó ó ó 24/2003. (XII. 23.) ö d ód í ó ᔗ卷- ü í ö í ó d ᔗ卷 ó ó 1997. LXX III. ö 6. (3).) j j, h ö ó ó ó 1990. LX. ö 8. (1) b d b gh f d ö b j, d g g ü g b, ö ᔗ卷 d : H É í S

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

ü ú ü É É Ő Ö ü ü ö ú ó ő ö ü ő ü ü ö ú ü í ő ö ő ó ö ö ö ö ü ö ö ö ö ü ü ő ö ú ü ő í í ö ü ü ö ő ó ő í ü ő í ő í Í ó í ó Í Ó Ü Ö ö ő ó ó ö ü Í Í ó Íí ö ő ó ó ö í Í í ő ó ö ő ó í ő ü ü ó ó ö ö Ú ó ó ü

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

hatályos: 2016.02.04 -

hatályos: 2016.02.04 - 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról hatályos: 2016.02.04 - Az egészségügyről

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

É É Ü É Ó É Á Ú É É É Ü É Ü ó Ó í í í Í ő ő Á ö Ü í ó í ö ó í ü ü ő í ü ő í í ő ó ő ó í ó í ó ő ö í í í ő í ó í í ű í ú í Ü í ő ü ó Í ő ü ö ö ü ö í ü ő ő ő í ú ó í ü ü ó ö Í Í ó ő ü ő ű ö ö ó ó í ő í ú

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08. NG ág Kódszám Megnevezés NG. Kódszám Megnevezés A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése A 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése A

Részletesebben

í ö ő í ú ö ö í íí ü Ú Í Á ú ü í ö í ő í ö ő ű Í í ö ü ü ő ő ú í ő í ő ü ü ő Í ő Í í ü ö ö ö ö í ű ő ö ö ö í ü í Ó ö í ő ő í í ő Ó Ú Ő Íő Ő Ó ő ö ő ü ű í í ü ú Ő Í ő ő ő í ü ő É í Ő í ü ü ö ő í ü ö ö ü

Részletesebben

Ő Ö ö Ö É Á Ü É ó É ó ü É É Ö Ö Á É Ő ú É Á ú Ő Ö Ü Ö Ö ü ó ó ü Ü ű ö ú ó Á í ó ö ö ö ö ó ü í í Á í Ó í ó ü Ö ö ú ó ó ö ü ó ó ö í í ű ö ó í ü í ö í í ű ö ü Ő ü ú Ö ö ó ö ó ö ö ö ü ó ö í ó Ö ö Ő ü Ö Ö ü

Részletesebben

ú ű ö ö ü ü Í ö ö ö ö É Í É ú ú É ú ú ö É ö Í Ü ú Í ö ö Í ú ö ö ö ö ü ö ö ú ü Ü ö ü Í ö ö ű ö ö Í ű ú ö ö ö ö Í ö ö ű ö ö Í ü Í ü ú Í É ö ö ü ö ö Ü ö ö Í ü Í ö ü Í Í ö Í ö Í ü ö ú Í ú Í ö É ú Í ö ö Í É

Részletesebben