Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona"

Átírás

1 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pedagógiai program 2013

2 Bevezető Jézus Krisztus missziói parancsa, a tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19) nem csupán az egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A gyermeket, adottságaival együtt Isten ajándékának tekintjük. A református iskola keresztyén közösség. Jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről. Református vallású diákjainkat jól képzett, jellemes, öntudatos, hitvalló magyar reformátusokká kívánjuk nevelni. A nem református vallású diákjainkat pedig öntudatos magyar keresztyénekké. Lehetővé tesszük számukra saját vallásuk, felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárjuk tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. 2/55

3 Iskolánk feladatai Imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. Az iskola elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lakó, jó képességű református gyerekek számára létesült, de a képességi vizsgálaton jó eredményt elérő, más felekezetű fiatalok előtt is nyitva áll. Indokolt esetben felvesz egy-egy egyházkerületünkön, sőt határainkon kívül élő diákot is. A Gimnázium feladatai Az iskola elsődleges feladata minden diákot felkészíteni az érettségi vizsgára a diák továbbtanulási szándékának megfelelő szinten. A tanulók elsajátítják az önálló tanulás és gondolkodás képességét, hogy tájékozott és felelős tagjai legyenek társadalmunknak. Iskolánk elősegíti diákjaink tantárgyi-tudományos, művészeti és sportbéli képességeinek kibontakoztatását versenyeztetéssel, versenyfelkészítéssel. A tanulók egyéni intellektuális és mentális képességeinek fejlesztésén túl kooperációs és konfliktuskezelő készségeiket is fejlesztjük. Diákjaink számára átadjuk európai és nemzeti kultúránk értékeit, széleskörű világlátásuk kialakulását idegennyelv-oktatásunk és nemzetközi kapcsolataink révén segítjük. Az iskola elsődleges feladata minden diákot felkészíteni az érettségi vizsgának legalább a középszintjére, és az arra alkalmasokat (amennyiben vállalják az emelt szintű képzést, szakköröket, egyetemi-főiskolai előkészítőket és egyéb foglalkozásokat felkészíteni középfokú nyelvvizsgára, tanulmányi kulturális és sportversenyekre), az emeltszintű érettségire, valamint a főiskolai-egyetemi felvételi vizsgákra, illetve felsőfokú tanulmányok végzésére A Művészeti Szakközépiskola feladatai Művészeti tagozatainkon célunk a korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és a szakmai vizsgák letételére; ezt követően a szakirányú, művészeti pályákon való elhelyezkedésre, illetve a szakirányú esetleg más, elsősorban humán jellegű felsőoktatásban az eredményes továbbtanulásra. Ugyancsak kiemelten fontosnak tartjuk a képzés tartalmának nemzeti és európai-humanista jellegét, e kettő egyenértékét és harmóniáját, hiszen a művészetek egyaránt kötődnek a nemzeti és az európai kultúrához. Nemzeti jellegük és európaiságuk egymást feltételezi, harmóniájuk az azonosságtudat kialakításának, a nemzeti kultúra ápolásának, a világban való tájékozódásnak és a megfelelő minőségnek alapja és feltétele. Táncművészeti tagozat feladatai: A táncművészeti tagozat feladata olyan középfokú táncos szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik egyfajta mozgás anyanyelv birtokában, esztétikusan, kifejező mozdulatok segítségével, az egyén és a közösség együttes élménye révén segítik elő az emberalkotó, kapcsolatteremtő képességének kibontakozását, a művészet lényegét. A képzés során, a tánc világán kívül de annak oktatásához igazítva a növendékek megismerik a táncművészet több ágát, a színház világát is. Mindezek által jól képzett, széles 3/55

4 látókörű, speciális ismeretekkel is rendelkező szakemberré, középfokú néptáncos szakképesítéssel rendelkező táncossá válnak. A képzés egészén végigvonuló alapvető célok: a táncművészet megismertetése a táncművészetre fogékony, azt értő, szerető egyéniségek nevelése a tánc kultúrájának, művészetének terjesztése, tisztelete a táncművészet értékeinek megőrzése, átörökítése, terjesztése középfokú táncos szakképesítéssel rendelkező táncos képzése igényesség kialakítása A táncos szakma megszerzése után lehetőség van elhelyezkedni színházaknál, profi és amatőr együtteseknél, táncosként, művészeti munkatársként, de sikeres felvételi után a tanulmányok folytathatók a Táncművészeti Főiskola néptánc, társastánc és moderntánc pedagógus szakán. E tanulmányok befejezése után pedagógusként is el lehet helyezkedni. Általános műveltség birtokában melynek gyarapodását a közismereti tárgyak tanulása biztosítja lehet felvételizni főiskolákra, egyetemekre. Festő és grafikus tagozat feladatai A tagozaton folyó képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, gyakoroltatása, amelyek egyrészt alkalmassá teszik a tanulót az adott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képesítik a szakma középfokú gyakorlására, másrészt felkészítik az eredményes szakirányú továbbtanulásra, illetve a képesítéssel betölthető munkakörök ellátására. Célunk olyan középfokú művészeti szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szakmák szakterületein szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tisztában vannak a munkájuk végzéséhez szükséges technikai eszközök használatával, lehetőségeivel, korlátaival, a kor követelmeinek megfelelően képzettek. A képzőművészeti tagozat a közismereti és szakmai művészeti képzésen keresztül nevel: alkotómunkára az összefüggések átlátására, megértésére alkotó, kreatív szemléletmódra emberi-szellemi kvalitások kibontására mesterségbeli-művészeti szakmai tudás igényes alkalmazására a XXI. század emberi, szakmai, művészeti kihívásainak vállalására továbbtanulásra művészeti egyetemeken, főiskolákon. A pedagógiai folyamat Az egész ember nevelésére irányul, törekszik a szellemi és a testi harmonikus fejlődés biztosítására, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására, az alkotó teremtőképesség és a tehetség kibontakoztatására. Ezért az iskolai nevelésben kiemelten fontosnak tartjuk a permanens művelődésre való felkészítés feladatát. 4/55

5 Az iskola hagyományrendszere Az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégiumnak rendkívül sok és szerteágazó hagyománya van. Ezek egy része a mai megváltozott körülmények között is megőrzésre, továbbadásra alkalmas és méltó, más része a mostani lehetőségekhez igazítva hasznosítható. Ugyanakkor célszerű új hagyományok kialakítása és továbbörökítése is. Évszázadokon keresztül jellemezte iskolánkat a puritánság, az igényesség, az őszinte kegyesség, a tehetségesek felkarolása, a műveltség kiemelt szerepe, családias kapcsolat tanárok és diákok között, a felsőbb évesek bekapcsolódása a nevelő-oktató munkába, a diákönkormányzat aktivitása, türelmesség a más vallásúak, felfogásúak iránt, nyitottság városunk polgáraival, más iskolák közösségeivel, a tudomány és a művészetek újdonságaival szemben és 1991 között csak a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei (könyvtár, levéltár, múzeum) és a Pápai Öregdiákok (budapesti és pápai) Köre tartotta fenn a Kollégium szellemiségét. A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatásában jelentős segítséget nyújtanak az egyházhoz és az iskolához kötődő alapítványok Hagyományaink közül néhány: a diákok és a tanárok eskütétele neves tudósokkal, művészekkel való találkozások táncházak, kiállítások, hangversenyek hazai és külföldi kirándulások, túrák, táborozások Tarczy-díj a legkiválóbb végzős diáknak Bódis István-díj az emberileg legkiemelkedőbb végzősnek Vitéz Kovács Lajos Jenő-díj az iskola végzős jó tanuló jó sportoló -jának szalagavató és ballagás a Kollégium volt tanárai, diákjai emlékének ápolása testvérintézményünkkel, a Pápai Református Teológiai Akadémiával kialakított osztályteológus-endszer kiszállások a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteibe Soli Deo Glória diákszövetség Vöröskereszt bázis iskolája vagyunk diakóniai szolgálatok Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny 5/55

6 Jogi státus. Alapadatok 1. Az iskola neve és címe: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Az intézmény rövidített neve: Pápai Ref.Koll.Gimn.és Műv.Szki. H-8500 Pápa, Március 15. tér 9. Tel.: 89/ Fax: 89/ https://refi-papa.hu 2. Az intézmény a) alapítója: Dunántúli Református Egyházkerület 8200 Veszprém, Dózsa Gy. 26 b) fenntartója: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Képviselője: a Dunántúli Református Egyházkerület mindenkori püspöke és főgondnoka. 3. Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény: - Általános tantervű 6 évfolyamos gimnázium - Általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium - Emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzés o fizika-matematika o biológia-kémia évfolyamos művészeti szakközépiskola - Diákotthon 4. Az intézmény feladatellátási helyei: a) Az intézmény székhelye: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Pápa, Március 15. tér 9. b) Az intézmény telephelyei: - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa (Fiú- és Leányinternátus együttesen) 8500 Pápa, Petőfi Sándor u a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Szakoktató Műhelye 8500 Pápa, Csatorna u Az intézmény tevékenységei: Az alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása Szakfeladatrend Neve TEÁOR Nappali rendszerű gimnáziumi /55

7 oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Párhuzamos oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 8532 rendszerű szakmai, elméleti nevelés-oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti nevelésoktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati nevelésoktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati nevelés-oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai, szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai, szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, 8520 oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (5-8. évfolyam) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 5590 számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 8559 tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC Törvény (továbbiakban Nkt.) a következőképpen határozza meg az SNI fogalmát: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 7/55

8 autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd A Pápai Református Kollégium protestáns, jellem-és közösségformáló hagyományaira építve iskolánk feladata: fejlessze az itt tanuló fiatalok különböző képességeit, erkölcsiségét, testi-lelki-szellemi edzettségét, harmóniáját, kapcsolatépítő affinitását, neveljen az intézet jelmondatának megfelelően Istennek, hazának, tudománynak elhivatott életű honpolgárokat, készítsen fel a felsőoktatásban történő továbbtanulásra, az egészséges életvitelre, a felelős családalapításra és a lelkiismeretes munkavégzésre. Kiegészítő tevékenység Szakfeladatrend Neve TEÁOR Iskolai, intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai szervezésű üdülések, táborozások, Napközis táborok keretében biztosított étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Ifjúság- egészségügyi gondozás 8690 Kisegítő tevékenység Szakfeladatrend Neve TEÁOR M.n.s. szálláshely biztosítása Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 9491 támogatása Táncművészeti tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység 9313 és támogatása 8/55

9 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Saját tul., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiadói tevékenység Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb sokszorosítás 1820 Egyéb mns új áru kiskereskedelme Felvehető maximális tanulólétszám: - a gimnáziumban és a művészeti szakközépiskolában együtt: 520 fő - Ebből: - a gimnáziumba: 370 fő - a művészeti szakközépiskolába: 150 fő - az internátusba (Fiú és leány együttesen): 250 fő 7. Évfolyamok száma: - 6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés - 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés - Emelt szintű (tagozatos) 4 évfolyamos természettudományi képzés o fizika-matematika o biológia-kémia évfolyamos szakközépiskolai képzés Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű oktatás párhuzamos oktatás keretében. A szak: képző-, ipar- és táncművészet művészeti ágakon. A szakmák, pontos megnevezése OKJ számmal együtt: GRAFIKUS OKJ: FESTŐ OKJ: TÁNCOS OKJ: SNI tanulók szakképesítés megszerzésére képesítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon is - SNI tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon is 9/55

10 8. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyont a fenntartó, a Dunántúli Református Egyházkerület ingatlanai képezik, melyeket a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájának határozatlan időre használatába adott a leltár szerint használt eszközökkel, ingóságokkal. - Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Pápa, Március 15. tér 9., 2900 hrsz., 6068 m 2 - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa (Fiú- és Leányinternátus együttesen) 8500 Pápa, Szent L. u. 12. (Petőfi Sándor u. 13.), 3586 hrsz., 1699 m 2 - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Szakoktató Műhelye 8500 Pápa, Csatorna u. 26., 3964 hrsz., 1230 m 2 9. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló jogi személy, amelynek egyszemélyi felelős vezetője a Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon mindenkori igazgatója. A Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon igazgatója önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az iskola tanárai és dolgozói tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint. Az intézmény gazdálkodási rendje: A Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon önálló maradvány-érdekeltségű egyházi költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Tevékenységéről és gazdálkodásáról az egyházi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint számol be. 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános pályázat vagy meghívás útján, a nevelőtestületet meghallgatva. A kinevezés öt évre szól. A ciklus lejártát megelőzően, a nevelőtestületet meghallgatva, a fenntartó megerősíti a kinevezést, vagy új pályázatot ír ki, illetve új meghívással él. A kinevezés feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ötéves szakmai gyakorlat, vezetésre való alkalmasság, református egyháztagság, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet 11. Az alapítás időpontja: május Az intézmény felügyeleti szerve: A Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. További információk: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Bankszámlaszáma: 10/55

11 Alapítványainak adószáma: lásd az 1. számú mellékletet Az iskola vezetősége Kovács Péter Ferenc mb. igazgató Fekete Pál Péter igazgatóhelyettes Vadász Márta vezető vallástanár Müller Anita művészeti oktatás tagozatvezetője Apostolné Bartha Mária internátusvezető Lehőcz Irén a gazdasági hivatal vezetője Az iskolában működő tanári munkaközösségek vezetői: Kántor Péter Tamás készségtárgyak Kernyáné Návai Anita humán tárgyak Kerpel Péter József képzőművészeti tárgyak Mayerné Pátkai Tünde osztályfőnöki Pitó Katalin idegen nyelv Somosi István matematika, fizika, informatika Somosiné Németh Aliz biológia, kémia, földrajz Vadász Márta hit és erkölcstan Az iskola épületei és berendezései 1. A Főépület, (a konviktussal, azaz a konyhával és étteremmel együtt): három szinten összesen m 2, ebből a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei foglalnak el (könyvtár, olvasóterem, raktár, iskolatörténeti- és egyházművészeti múzeum, bemutatóterem): 627 m 2 -t. A Gimnázium használja a következő termeket 15 osztályterem, 1 díszterem, 2 tornaterem (négy öltöző, egy szertornára, egy labdajátékokra szerelt terem), 14 szaktanterem (magyar nyelv és irodalom, angol, biológia, ének-zene, fizika, földrajz-történelem, francia, hittan, kémia, német, rajz, fogadószoba. A két számítástechnika terem kis tanárival és egy könyvtárral a tetőtérben található. Ezeken kívül egyéb kisebb helyiségek (kerámiaműhely, grafikai műhely, festőműhely, kémia laboratórium, testépítő gépekkel felszerelt kondicionáló terem, orvosi rendelő, 7 szertár, 1 tanári szoba, 2 gazdasági iroda, 1 pénztár, helyettesi és igazgatói irodák, büfé, technikus dolgozószobája). Az udvaron: kézilabdapálya és kosárlabdapálya is van. 2. Tánc-Lánc Ház. Pápa, Csatorna utca 26. szám alatti fenntartói tulajdonban lévő ingatlan. Ebben használunk két öltözőhelyiséget, vizes blokk nemek szerinti megosztásban, valamint három, a törvényi előírásoknak megfelelő szaktanterem. (Két táncterem és egy képzős terem). 3. Az Internátus (H-8500 Pápa, Petőfi S. u. 13., Tel.: 89/ ) Egy felújított több mint kétszáz éves épületből (670 m 2 ) és két új épületszárnyból áll (804 és 538 m 2 ). Összes alapterülete: 2012 m 2. A lányok a Petőfi utcai részben, a fiúk az Óépület földszintjén és a Szent László utcai részben vannak elhelyezve. Összes férőhely: 37 szobában 250 fő. A tetőtérben 3 nagyméretű, száz férőhelyes terem található. A földszinten 2 tanulószoba van, egy 12 gépből álló számítástechnika terem és a teljes épületre kiterjedő WiFi hálózat ADSL Internet csatlakozással. Betegszoba, könyvtár, teakonyha, mosószoba és elegendő számú vizesblokk áll a diákok rendelkezésére. A pincében 60 fős rendezvényre alkalmas pinceklub került kialakításra. Az udvar egy részét díszműkő borítja, a többi parkosított. 11/55

12 5. Egyéb épületek: Az egész iskolát érintő alkalmainkat a Pápai Református Egyházközség támogatásaként a református templomban tartjuk (tanévnyitó- tanévzáró istentisztelet, szalagavató, ballagás, kollégiumi vasárnapok, áhítatok, ünnepségek). Az IKT lefedettség 80%. A szakmai oktatáshoz rendelkezésre áll több tájegység népviselete kiegészítőkkel együtt, továbbá reneszánsz, klasszikus és latin táncruhák, valamint egyéb fellépéshez szükséges kosztümök, eszközök. Képzőművészeti oktatásunk a legmodernebb technikai felszereltséggel büszkélkedhet. Az iskola diákjai a velünk egy épületben lévő Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek könyvtárát, olvasótermét, folyóiratait, számítógépeit, internetét használhatják. 12/55

13 Az iskola kapcsolatrendszere Az iskola kapcsolatrendszere rendkívül sokféle. Kapcsolatot tartunk a református középiskolákkal, a Református Pedagógiai Intézettel, gyülekezetekkel, egyházmegyékkel, egyházkerülettel, a Magyarországon és a külföldön élő öregdiákokkal és azok szervezeteivel. A város önkormányzatával, a környék általános és középiskoláival, kulturális intézményeivel, hazai és külföldi egyéb testvériskolákkal, gyülekezetekkel. Európai Unió által támogatott nemzetközi programokban részt veszünk (COMENIUS). Az iskola büszke rá, hogy Maine megye (Franciaország) kiemelt partnere. A chateaubriant-i Guy Moquet Gimnázium és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium diákjaival évente közösen pályázunk cserediákprogramra. Ennek keretében évente 6-8 diák tanulhat Franciaországban, Erdélyben, illetve Pápán. Minden decemberben és januárban nyílt napokat szervezünk, amelyre több száz szülő és diák látogat el, elsősorban a felvételre jelentkezni kívánók közül. Javítja kapcsolatainkat a környező általános iskolákkal, hogy az általános iskolák 7-8. osztályosainak 5 szombat délelőttön ingyenes matematika és magyar szakkört szervezünk, valamint az igazgatónk vagy megbízottja eljár a környék nyolcadikosainak pályaválasztást segítő szülői értekezleteire. Rendszeresen hívunk diákjainkhoz alkotó embereket, tudósokat, művészeket. Képzőművészeti és egyéb kiállításokat rendezünk a dísztermünkben. Ugyanott és a templomban kamara, orgona és egyéb hangversenyeket szervezünk. Mindezekre meghívjuk Pápa és környéke lakóit is. Iskolánk diákjai is részt vesznek a város, a megye és az ország számos tanulmányi, kulturális és sport versenyén, vetélkedőjén, illetve a hasonló belkörű református versenyeken. Saját rendezvényünk az évente megrendezett Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny, melyet 7-8. osztályos diákoknak szervezünk a Pécsi Tudományegyetemmel és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel együttműködve. Tanulóink lelki-szellemi fejlődése érdekében fontos mind a családokkal, mind a gyülekezetekkel való kapcsolatok kiépítése, rendszeres ápolása. Ennek érdekében tanévenként három alkalommal tartunk szülői értekezletet és tanári fogadóórát. A kapcsolattartás fontos lehetősége az internátusi nevelők, az osztályfőnökök és a szülők rendszeres levelezése vagy telefonos beszélgetése, a csoport értekezletek, valamint a családlátogatás és a műsoros, csoportban történő gyülekezetlátogatás, a kiszállás. A szülőkkel való kapcsolattartást segíti, hogy iskolánk digitális naplót használ. 13/55

14 A képzés rendje. Az iskola tanulói és tanulócsoportjai A hat évfolyamos gimnáziumon egy általános tantervű osztály indul, amely a kilencedik évfolyamon kiegészül a négyosztályos gimnáziumban egy-egy általános tagozatú, illetve reál osztállyal. A kilencedik évfolyamon a 2010-es tanévtől indul egy művészeti osztály is. A művészeti tagozat diákjai éves képzésben vesznek részt. Tehát az iskola osztályai a következők: Általános tantervű 6 évfolyamos gimnázium Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan* 0 0 Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika Életvitel és gyakorlat 1 1 Testnevelés és sport Fakt Fakt Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. 14/55

15 *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. Általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 2 2 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Fakt Fakt Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 15/55

16 Emelt szintű (tagozatos) 4 évfolyamos természettudományi képzés fizika-matematika ½ biológia-kémia ½ osztály Tantárgyi struktúra és óraszámok matematika-fizika Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 16/55

17 Tantárgyi struktúra és óraszámok biológia-kémia Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 17/55

18 Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez szakközépiskola Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek* 0 Informatika 1 Testnevelés és sport** Fakultáció (közismereti) 2 3 Osztályfőnöki Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető*** Szakmai órák a maximális órakeret felhasználására 2/2,5**** 2 2 Rendelkezésre álló órakeret 37/37,5**** *A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. A szakmai órakeretbe integrálva ** A táncművészeti szakon a testnevelési óra (heti 5) a szakmai órákon megtartva. ***A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal, a pedagógiai program elektronikus mellékleteként. **** A plusz fél órák a képzőművészet kerettanterv alapján értendők. *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. Az iskolában folyó szakképzés művészeti vizsgára készít fel, ezért a szakképzés a 9. évfolyamon kezdődik és a 13. évfolyam végén fejeződik be, párhuzamos képzés keretében. A felsorolt szakmák mindegyikének oktatása iskolánk elvi lehetősége. A jogszabályok csoportlétszámra vonatkozó előírásai azonban évfolyamonként minimum 2, maximum 4 szakma indítását teszik lehetővé. A maximum 4 csoport kiválasztásánál négy fontos szempontot veszünk figyelembe: 1. Szakmai és nevelési okokból fontosnak tartjuk az állandóság biztosítását. 2. A szakképző évfolyamokon évente 40 órás nyári szakmai gyakorlatot szervezünk. 18/55

19 3. Figyelembe kell vegyük iskolánk meglévő adottságait, a gazdaságosság szempontjait. 4. Meg kell őriznünk a képzés rugalmasságát, a társadalom változó igényeihez való alkalmazkodás képességét. A képzés kimenetei: A gimnáziumi képzés érettségi vizsgával zárul. A szakközépiskolai képzés, a 12. évfolyamon érettségivel a 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, és az intézményben folyó szakképzésben elsajátítható szakképesítés megszerzésére szervezett szakmai vizsgával zárul. A NKT 6 4. bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány kibocsájtásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az NKT 97. (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Iskolánk tradícióinak megfelelően szervezetten biztosítja a törvény által megkövetelt önkéntes munka teljesítését. Régi kapcsolatainkat tovább folytatva a következő intézményekkel állunk szerződéses kapcsolatban: Egyesített Szociális Intézmény Pápa Baptista Gyülekezet Kánaán Háza Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthon Szent Anna Plébánia Pápai Református Egyházközség Bakonybéli Bencés Monostor A tanuló felvételének és átvételének szabályai Tanulói jogviszony keletkezhet felvétel vagy átvétel útján. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az NKT 31. -nak 1 bekezdés c. pontja értelmében a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájában nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket. A felvétel feltételei, rendje. A jelentkezés minden esetben a jogszabály által előírt határidőig írásban történik, amelyet a szülő (gondviselő) nyújt be az iskolának. Az intézmény minden esetben személyes szóbeli meghallgatást kezdeményez. Az iskola hetedik osztályba hozott jegyeik és szóbeli elbeszélgetés alapján, a kilencedik osztályába a központilag szervezett írásbeli és szóbeli elbeszélgetés alapján kerülnek be a tanulók. A Művészeti Szakközépiskolába jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgát kell tenni, mely kizáró jellegű. A Szakközépiskola felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok alapján állapítjuk meg. Festő és grafikus tagozaton: Az alkalmassági vizsga a tanulóknak a tagozaton folytatandó tanulmányaikhoz szükséges általános képességeket rajzkészség, formaérzék, színérzékenység, kreativitás, verbális képességek méri. A következő próbákat tartalmazza: 1. Tanulmányrajz egyszerű használati tárgyak és geometrikus testek csendéletszerű beállítása alapján 2. Fejrajz vagy mozdulatvázlat élő modell után 19/55

20 3. A jelentkezőkkel folytatott rövid beszélgetés. A szakmai csoportok kialakítása, az elsajátítandó szakma kiválasztása a 9. évfolyam végén történik. A választás az első év szakmai (a szakgyakorlat és szakelmélet átlaga) alapján összeállított sorrendben történik. A második évtől az első évfolyam tanulói minimum nyolc fős szakmai csoportokban folytatják tanulmányaikat. Táncművészeti tagozat: Szakmai előképzettség, követelmények: Az általános iskola tánc tantárgy követelményeinek megfelelő felkészültség, vagy megfelelő mozgáskoordináció és mozgásemlékezet, illetve ritmuskészség. Pályaalkalmassági követelmények: Arányos testalkat, egyenes tartás, kifejező arc, megnyerő fellépés, jó alak, hosszú végtagok, megfelelő tágság, rugalmasság. Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges. A szakmai alkalmassági vizsga tartalma és módja: A szakmai alkalmassági vizsga felvételi bizottság előtt történik, melyek tagjai a tagozat szakmai tanárai. A felvételin a tagozat pedagógusai által összeállított, bemutatott feladatok kerülnek értékelésre, önálló produkció bemutatása nem szükséges. A felvételi feladatok a jelölt ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, mozgásemlékezetét, éneklési készségét, fizikai állapotát, szakmai érdeklődését, pályaválasztásának komolyságát vizsgálják. Minden felvételiző a választott táncműfajtól függetlenül ugyanazt a feladatsort végzi el. A felvételi háromfordulós: nagycsoportos megtekintés, kiscsoportos megtekintés, egyéni elbeszélgetés. A felvételire a tagozat által előírt öltözetben kell megjelenni, s az általános iskolai ellenőrzőt, tájékoztatót, valamint 10 népdalból álló listát kell hozni. Aki a nagycsoportos megtekintésen nem felel meg, azt a felvételi többi fordulójára nem kötelező behívni. Átvétel az iskolánkba A más középiskolából történő átjelentkezési kérelemhez be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, és az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat (ellenőrzőt). A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az igazgató minden esetben személyesen is meghallgatja a szülőket és a tanulót. A gimnázium igazgatója a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt az átvételről. A kérelem elbírálása előtt konzultál a tanuló előző iskolájával, továbbá a leendő osztályfőnökökkel, az osztályban tanító szaktanárokkal és az internátusvezetővel. Ennek alapján dönt a felvételről. Pozitív válasz esetén arról is dönt, hogy a tanulónak milyen tantárgyakból és mikor kell különbözeti vagy osztályozó vizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a jelentkező tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az átvételi kérelemről szóló döntéssel szemben a szülő 8 napon belül fellebbezhet a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Igazgatótanácsához. Az osztályok, csoportok kialakításának szempontjai Lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulók számára készségeik fejlesztésére külön tanulói csoportok szervezésével. Biztosítjuk a hiányosságokkal érkezők számára a folyamatos felzárkóztató és fejlesztő foglalkoztatásokat. 20/55

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2014. Tartalomjegyzék I. Iskolai pedagógiai program... 4 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ

ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM ISMERETET BÖLCSESSÉGGÉ KÉPESSÉGET JÁRTASSÁGGÁ Miskolc, 204 Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tartalom A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés...

PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK. I. Az iskola nevelési programja... 4. I.1 Az iskola jogi státusza... 4. I.2 Helyzetelemzés... PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola nevelési programja... 4 I.1 Az iskola jogi státusza... 4 I.2 Helyzetelemzés... 5 I.2.1 Az iskola felépítése:... 5 I.2.2 Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételei...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai I. Helyzetelemzés 1. Iskolánk előzményeiről, múltjáról Az 1781. évi türelmi rendelet előtt Pest városában

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M W e s s e l é n y i M i k l ó s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a é s S z a k i s k o l a B u d a p e s t 2001 2013 óh, hatalmas Sors, adj egy férfias, munkásan

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben