Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona"

Átírás

1 Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Pedagógiai program 2013

2 Bevezető Jézus Krisztus missziói parancsa, a tegyetek tanítványokká minden népeket (Máté 28,19) nem csupán az egyháznak szól, hanem a családnak és az iskolának is. A gyermeket, adottságaival együtt Isten ajándékának tekintjük. A református iskola keresztyén közösség. Jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt, hogy ha majd felnő, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről. Református vallású diákjainkat jól képzett, jellemes, öntudatos, hitvalló magyar reformátusokká kívánjuk nevelni. A nem református vallású diákjainkat pedig öntudatos magyar keresztyénekké. Lehetővé tesszük számukra saját vallásuk, felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárjuk tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. 2/55

3 Iskolánk feladatai Imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől. Az iskola elsősorban a Dunántúli Református Egyházkerület területén lakó, jó képességű református gyerekek számára létesült, de a képességi vizsgálaton jó eredményt elérő, más felekezetű fiatalok előtt is nyitva áll. Indokolt esetben felvesz egy-egy egyházkerületünkön, sőt határainkon kívül élő diákot is. A Gimnázium feladatai Az iskola elsődleges feladata minden diákot felkészíteni az érettségi vizsgára a diák továbbtanulási szándékának megfelelő szinten. A tanulók elsajátítják az önálló tanulás és gondolkodás képességét, hogy tájékozott és felelős tagjai legyenek társadalmunknak. Iskolánk elősegíti diákjaink tantárgyi-tudományos, művészeti és sportbéli képességeinek kibontakoztatását versenyeztetéssel, versenyfelkészítéssel. A tanulók egyéni intellektuális és mentális képességeinek fejlesztésén túl kooperációs és konfliktuskezelő készségeiket is fejlesztjük. Diákjaink számára átadjuk európai és nemzeti kultúránk értékeit, széleskörű világlátásuk kialakulását idegennyelv-oktatásunk és nemzetközi kapcsolataink révén segítjük. Az iskola elsődleges feladata minden diákot felkészíteni az érettségi vizsgának legalább a középszintjére, és az arra alkalmasokat (amennyiben vállalják az emelt szintű képzést, szakköröket, egyetemi-főiskolai előkészítőket és egyéb foglalkozásokat felkészíteni középfokú nyelvvizsgára, tanulmányi kulturális és sportversenyekre), az emeltszintű érettségire, valamint a főiskolai-egyetemi felvételi vizsgákra, illetve felsőfokú tanulmányok végzésére A Művészeti Szakközépiskola feladatai Művészeti tagozatainkon célunk a korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és a szakmai vizsgák letételére; ezt követően a szakirányú, művészeti pályákon való elhelyezkedésre, illetve a szakirányú esetleg más, elsősorban humán jellegű felsőoktatásban az eredményes továbbtanulásra. Ugyancsak kiemelten fontosnak tartjuk a képzés tartalmának nemzeti és európai-humanista jellegét, e kettő egyenértékét és harmóniáját, hiszen a művészetek egyaránt kötődnek a nemzeti és az európai kultúrához. Nemzeti jellegük és európaiságuk egymást feltételezi, harmóniájuk az azonosságtudat kialakításának, a nemzeti kultúra ápolásának, a világban való tájékozódásnak és a megfelelő minőségnek alapja és feltétele. Táncművészeti tagozat feladatai: A táncművészeti tagozat feladata olyan középfokú táncos szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik egyfajta mozgás anyanyelv birtokában, esztétikusan, kifejező mozdulatok segítségével, az egyén és a közösség együttes élménye révén segítik elő az emberalkotó, kapcsolatteremtő képességének kibontakozását, a művészet lényegét. A képzés során, a tánc világán kívül de annak oktatásához igazítva a növendékek megismerik a táncművészet több ágát, a színház világát is. Mindezek által jól képzett, széles 3/55

4 látókörű, speciális ismeretekkel is rendelkező szakemberré, középfokú néptáncos szakképesítéssel rendelkező táncossá válnak. A képzés egészén végigvonuló alapvető célok: a táncművészet megismertetése a táncművészetre fogékony, azt értő, szerető egyéniségek nevelése a tánc kultúrájának, művészetének terjesztése, tisztelete a táncművészet értékeinek megőrzése, átörökítése, terjesztése középfokú táncos szakképesítéssel rendelkező táncos képzése igényesség kialakítása A táncos szakma megszerzése után lehetőség van elhelyezkedni színházaknál, profi és amatőr együtteseknél, táncosként, művészeti munkatársként, de sikeres felvételi után a tanulmányok folytathatók a Táncművészeti Főiskola néptánc, társastánc és moderntánc pedagógus szakán. E tanulmányok befejezése után pedagógusként is el lehet helyezkedni. Általános műveltség birtokában melynek gyarapodását a közismereti tárgyak tanulása biztosítja lehet felvételizni főiskolákra, egyetemekre. Festő és grafikus tagozat feladatai A tagozaton folyó képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, gyakoroltatása, amelyek egyrészt alkalmassá teszik a tanulót az adott szak szakmai követelményeinek teljesítésére, képesítik a szakma középfokú gyakorlására, másrészt felkészítik az eredményes szakirányú továbbtanulásra, illetve a képesítéssel betölthető munkakörök ellátására. Célunk olyan középfokú művészeti szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szakmák szakterületein szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, tisztában vannak a munkájuk végzéséhez szükséges technikai eszközök használatával, lehetőségeivel, korlátaival, a kor követelmeinek megfelelően képzettek. A képzőművészeti tagozat a közismereti és szakmai művészeti képzésen keresztül nevel: alkotómunkára az összefüggések átlátására, megértésére alkotó, kreatív szemléletmódra emberi-szellemi kvalitások kibontására mesterségbeli-művészeti szakmai tudás igényes alkalmazására a XXI. század emberi, szakmai, művészeti kihívásainak vállalására továbbtanulásra művészeti egyetemeken, főiskolákon. A pedagógiai folyamat Az egész ember nevelésére irányul, törekszik a szellemi és a testi harmonikus fejlődés biztosítására, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására, az alkotó teremtőképesség és a tehetség kibontakoztatására. Ezért az iskolai nevelésben kiemelten fontosnak tartjuk a permanens művelődésre való felkészítés feladatát. 4/55

5 Az iskola hagyományrendszere Az 1531-ben alapított Pápai Református Kollégiumnak rendkívül sok és szerteágazó hagyománya van. Ezek egy része a mai megváltozott körülmények között is megőrzésre, továbbadásra alkalmas és méltó, más része a mostani lehetőségekhez igazítva hasznosítható. Ugyanakkor célszerű új hagyományok kialakítása és továbbörökítése is. Évszázadokon keresztül jellemezte iskolánkat a puritánság, az igényesség, az őszinte kegyesség, a tehetségesek felkarolása, a műveltség kiemelt szerepe, családias kapcsolat tanárok és diákok között, a felsőbb évesek bekapcsolódása a nevelő-oktató munkába, a diákönkormányzat aktivitása, türelmesség a más vallásúak, felfogásúak iránt, nyitottság városunk polgáraival, más iskolák közösségeivel, a tudomány és a művészetek újdonságaival szemben és 1991 között csak a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei (könyvtár, levéltár, múzeum) és a Pápai Öregdiákok (budapesti és pápai) Köre tartotta fenn a Kollégium szellemiségét. A hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatásában jelentős segítséget nyújtanak az egyházhoz és az iskolához kötődő alapítványok Hagyományaink közül néhány: a diákok és a tanárok eskütétele neves tudósokkal, művészekkel való találkozások táncházak, kiállítások, hangversenyek hazai és külföldi kirándulások, túrák, táborozások Tarczy-díj a legkiválóbb végzős diáknak Bódis István-díj az emberileg legkiemelkedőbb végzősnek Vitéz Kovács Lajos Jenő-díj az iskola végzős jó tanuló jó sportoló -jának szalagavató és ballagás a Kollégium volt tanárai, diákjai emlékének ápolása testvérintézményünkkel, a Pápai Református Teológiai Akadémiával kialakított osztályteológus-endszer kiszállások a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteibe Soli Deo Glória diákszövetség Vöröskereszt bázis iskolája vagyunk diakóniai szolgálatok Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny 5/55

6 Jogi státus. Alapadatok 1. Az iskola neve és címe: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája és Diákotthona Az intézmény rövidített neve: Pápai Ref.Koll.Gimn.és Műv.Szki. H-8500 Pápa, Március 15. tér 9. Tel.: 89/ Fax: 89/ https://refi-papa.hu 2. Az intézmény a) alapítója: Dunántúli Református Egyházkerület 8200 Veszprém, Dózsa Gy. 26 b) fenntartója: Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. Képviselője: a Dunántúli Református Egyházkerület mindenkori püspöke és főgondnoka. 3. Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény: - Általános tantervű 6 évfolyamos gimnázium - Általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium - Emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzés o fizika-matematika o biológia-kémia évfolyamos művészeti szakközépiskola - Diákotthon 4. Az intézmény feladatellátási helyei: a) Az intézmény székhelye: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Pápa, Március 15. tér 9. b) Az intézmény telephelyei: - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa (Fiú- és Leányinternátus együttesen) 8500 Pápa, Petőfi Sándor u a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Szakoktató Műhelye 8500 Pápa, Csatorna u Az intézmény tevékenységei: Az alaptevékenység szakfeladatrend szerinti besorolása Szakfeladatrend Neve TEÁOR Nappali rendszerű gimnáziumi /55

7 oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Párhuzamos oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 8532 rendszerű szakmai, elméleti nevelés-oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti nevelésoktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati nevelésoktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, gyakorlati nevelés-oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai, szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai, szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, 8520 oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (5-8. évfolyam) Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 5590 számára Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 8559 tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése A Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC Törvény (továbbiakban Nkt.) a következőképpen határozza meg az SNI fogalmát: Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 7/55

8 autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd A Pápai Református Kollégium protestáns, jellem-és közösségformáló hagyományaira építve iskolánk feladata: fejlessze az itt tanuló fiatalok különböző képességeit, erkölcsiségét, testi-lelki-szellemi edzettségét, harmóniáját, kapcsolatépítő affinitását, neveljen az intézet jelmondatának megfelelően Istennek, hazának, tudománynak elhivatott életű honpolgárokat, készítsen fel a felsőoktatásban történő továbbtanulásra, az egészséges életvitelre, a felelős családalapításra és a lelkiismeretes munkavégzésre. Kiegészítő tevékenység Szakfeladatrend Neve TEÁOR Iskolai, intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai szervezésű üdülések, táborozások, Napközis táborok keretében biztosított étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Oktatást kiegészítő tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatás Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését segítő programok Ifjúság- egészségügyi gondozás 8690 Kisegítő tevékenység Szakfeladatrend Neve TEÁOR M.n.s. szálláshely biztosítása Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 9491 támogatása Táncművészeti tevékenység Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység 9313 és támogatása 8/55

9 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Saját tul., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiadói tevékenység Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb sokszorosítás 1820 Egyéb mns új áru kiskereskedelme Felvehető maximális tanulólétszám: - a gimnáziumban és a művészeti szakközépiskolában együtt: 520 fő - Ebből: - a gimnáziumba: 370 fő - a művészeti szakközépiskolába: 150 fő - az internátusba (Fiú és leány együttesen): 250 fő 7. Évfolyamok száma: - 6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés - 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés - Emelt szintű (tagozatos) 4 évfolyamos természettudományi képzés o fizika-matematika o biológia-kémia évfolyamos szakközépiskolai képzés Szakmai középfokú oktatás Nappali rendszerű oktatás párhuzamos oktatás keretében. A szak: képző-, ipar- és táncművészet művészeti ágakon. A szakmák, pontos megnevezése OKJ számmal együtt: GRAFIKUS OKJ: FESTŐ OKJ: TÁNCOS OKJ: SNI tanulók szakképesítés megszerzésére képesítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon is - SNI tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon is 9/55

10 8. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A feladatellátást szolgáló vagyont a fenntartó, a Dunántúli Református Egyházkerület ingatlanai képezik, melyeket a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájának határozatlan időre használatába adott a leltár szerint használt eszközökkel, ingóságokkal. - Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 8500 Pápa, Március 15. tér 9., 2900 hrsz., 6068 m 2 - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Internátusa (Fiú- és Leányinternátus együttesen) 8500 Pápa, Szent L. u. 12. (Petőfi Sándor u. 13.), 3586 hrsz., 1699 m 2 - a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Szakoktató Műhelye 8500 Pápa, Csatorna u. 26., 3964 hrsz., 1230 m 2 9. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló jogi személy, amelynek egyszemélyi felelős vezetője a Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon mindenkori igazgatója. A Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon igazgatója önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik az iskola tanárai és dolgozói tekintetében a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint. Az intézmény gazdálkodási rendje: A Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Diákotthon önálló maradvány-érdekeltségű egyházi költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. Tevékenységéről és gazdálkodásáról az egyházi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint számol be. 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki, illetőleg bízza meg nyilvános pályázat vagy meghívás útján, a nevelőtestületet meghallgatva. A kinevezés öt évre szól. A ciklus lejártát megelőzően, a nevelőtestületet meghallgatva, a fenntartó megerősíti a kinevezést, vagy új pályázatot ír ki, illetve új meghívással él. A kinevezés feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ötéves szakmai gyakorlat, vezetésre való alkalmasság, református egyháztagság, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet 11. Az alapítás időpontja: május Az intézmény felügyeleti szerve: A Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. További információk: Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Bankszámlaszáma: 10/55

11 Alapítványainak adószáma: lásd az 1. számú mellékletet Az iskola vezetősége Kovács Péter Ferenc mb. igazgató Fekete Pál Péter igazgatóhelyettes Vadász Márta vezető vallástanár Müller Anita művészeti oktatás tagozatvezetője Apostolné Bartha Mária internátusvezető Lehőcz Irén a gazdasági hivatal vezetője Az iskolában működő tanári munkaközösségek vezetői: Kántor Péter Tamás készségtárgyak Kernyáné Návai Anita humán tárgyak Kerpel Péter József képzőművészeti tárgyak Mayerné Pátkai Tünde osztályfőnöki Pitó Katalin idegen nyelv Somosi István matematika, fizika, informatika Somosiné Németh Aliz biológia, kémia, földrajz Vadász Márta hit és erkölcstan Az iskola épületei és berendezései 1. A Főépület, (a konviktussal, azaz a konyhával és étteremmel együtt): három szinten összesen m 2, ebből a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei foglalnak el (könyvtár, olvasóterem, raktár, iskolatörténeti- és egyházművészeti múzeum, bemutatóterem): 627 m 2 -t. A Gimnázium használja a következő termeket 15 osztályterem, 1 díszterem, 2 tornaterem (négy öltöző, egy szertornára, egy labdajátékokra szerelt terem), 14 szaktanterem (magyar nyelv és irodalom, angol, biológia, ének-zene, fizika, földrajz-történelem, francia, hittan, kémia, német, rajz, fogadószoba. A két számítástechnika terem kis tanárival és egy könyvtárral a tetőtérben található. Ezeken kívül egyéb kisebb helyiségek (kerámiaműhely, grafikai műhely, festőműhely, kémia laboratórium, testépítő gépekkel felszerelt kondicionáló terem, orvosi rendelő, 7 szertár, 1 tanári szoba, 2 gazdasági iroda, 1 pénztár, helyettesi és igazgatói irodák, büfé, technikus dolgozószobája). Az udvaron: kézilabdapálya és kosárlabdapálya is van. 2. Tánc-Lánc Ház. Pápa, Csatorna utca 26. szám alatti fenntartói tulajdonban lévő ingatlan. Ebben használunk két öltözőhelyiséget, vizes blokk nemek szerinti megosztásban, valamint három, a törvényi előírásoknak megfelelő szaktanterem. (Két táncterem és egy képzős terem). 3. Az Internátus (H-8500 Pápa, Petőfi S. u. 13., Tel.: 89/ ) Egy felújított több mint kétszáz éves épületből (670 m 2 ) és két új épületszárnyból áll (804 és 538 m 2 ). Összes alapterülete: 2012 m 2. A lányok a Petőfi utcai részben, a fiúk az Óépület földszintjén és a Szent László utcai részben vannak elhelyezve. Összes férőhely: 37 szobában 250 fő. A tetőtérben 3 nagyméretű, száz férőhelyes terem található. A földszinten 2 tanulószoba van, egy 12 gépből álló számítástechnika terem és a teljes épületre kiterjedő WiFi hálózat ADSL Internet csatlakozással. Betegszoba, könyvtár, teakonyha, mosószoba és elegendő számú vizesblokk áll a diákok rendelkezésére. A pincében 60 fős rendezvényre alkalmas pinceklub került kialakításra. Az udvar egy részét díszműkő borítja, a többi parkosított. 11/55

12 5. Egyéb épületek: Az egész iskolát érintő alkalmainkat a Pápai Református Egyházközség támogatásaként a református templomban tartjuk (tanévnyitó- tanévzáró istentisztelet, szalagavató, ballagás, kollégiumi vasárnapok, áhítatok, ünnepségek). Az IKT lefedettség 80%. A szakmai oktatáshoz rendelkezésre áll több tájegység népviselete kiegészítőkkel együtt, továbbá reneszánsz, klasszikus és latin táncruhák, valamint egyéb fellépéshez szükséges kosztümök, eszközök. Képzőművészeti oktatásunk a legmodernebb technikai felszereltséggel büszkélkedhet. Az iskola diákjai a velünk egy épületben lévő Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek könyvtárát, olvasótermét, folyóiratait, számítógépeit, internetét használhatják. 12/55

13 Az iskola kapcsolatrendszere Az iskola kapcsolatrendszere rendkívül sokféle. Kapcsolatot tartunk a református középiskolákkal, a Református Pedagógiai Intézettel, gyülekezetekkel, egyházmegyékkel, egyházkerülettel, a Magyarországon és a külföldön élő öregdiákokkal és azok szervezeteivel. A város önkormányzatával, a környék általános és középiskoláival, kulturális intézményeivel, hazai és külföldi egyéb testvériskolákkal, gyülekezetekkel. Európai Unió által támogatott nemzetközi programokban részt veszünk (COMENIUS). Az iskola büszke rá, hogy Maine megye (Franciaország) kiemelt partnere. A chateaubriant-i Guy Moquet Gimnázium és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium diákjaival évente közösen pályázunk cserediákprogramra. Ennek keretében évente 6-8 diák tanulhat Franciaországban, Erdélyben, illetve Pápán. Minden decemberben és januárban nyílt napokat szervezünk, amelyre több száz szülő és diák látogat el, elsősorban a felvételre jelentkezni kívánók közül. Javítja kapcsolatainkat a környező általános iskolákkal, hogy az általános iskolák 7-8. osztályosainak 5 szombat délelőttön ingyenes matematika és magyar szakkört szervezünk, valamint az igazgatónk vagy megbízottja eljár a környék nyolcadikosainak pályaválasztást segítő szülői értekezleteire. Rendszeresen hívunk diákjainkhoz alkotó embereket, tudósokat, művészeket. Képzőművészeti és egyéb kiállításokat rendezünk a dísztermünkben. Ugyanott és a templomban kamara, orgona és egyéb hangversenyeket szervezünk. Mindezekre meghívjuk Pápa és környéke lakóit is. Iskolánk diákjai is részt vesznek a város, a megye és az ország számos tanulmányi, kulturális és sport versenyén, vetélkedőjén, illetve a hasonló belkörű református versenyeken. Saját rendezvényünk az évente megrendezett Császár Elemér Természettudományos Csapatverseny, melyet 7-8. osztályos diákoknak szervezünk a Pécsi Tudományegyetemmel és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel együttműködve. Tanulóink lelki-szellemi fejlődése érdekében fontos mind a családokkal, mind a gyülekezetekkel való kapcsolatok kiépítése, rendszeres ápolása. Ennek érdekében tanévenként három alkalommal tartunk szülői értekezletet és tanári fogadóórát. A kapcsolattartás fontos lehetősége az internátusi nevelők, az osztályfőnökök és a szülők rendszeres levelezése vagy telefonos beszélgetése, a csoport értekezletek, valamint a családlátogatás és a műsoros, csoportban történő gyülekezetlátogatás, a kiszállás. A szülőkkel való kapcsolattartást segíti, hogy iskolánk digitális naplót használ. 13/55

14 A képzés rendje. Az iskola tanulói és tanulócsoportjai A hat évfolyamos gimnáziumon egy általános tantervű osztály indul, amely a kilencedik évfolyamon kiegészül a négyosztályos gimnáziumban egy-egy általános tagozatú, illetve reál osztállyal. A kilencedik évfolyamon a 2010-es tanévtől indul egy művészeti osztály is. A művészeti tagozat diákjai éves képzésben vesznek részt. Tehát az iskola osztályai a következők: Általános tantervű 6 évfolyamos gimnázium Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan* 0 0 Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika Életvitel és gyakorlat 1 1 Testnevelés és sport Fakt Fakt Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. 14/55

15 *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. Általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 2 2 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Fakt Fakt Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 15/55

16 Emelt szintű (tagozatos) 4 évfolyamos természettudományi képzés fizika-matematika ½ biológia-kémia ½ osztály Tantárgyi struktúra és óraszámok matematika-fizika Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 16/55

17 Tantárgyi struktúra és óraszámok biológia-kémia Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok a évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom I. idegen nyelv II. idegen nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika* 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Vizuális kultúra 1 1 Dráma és tánc/mozgóképkultúra és médiaismeret** 1 Művészetek*** 2 2 Informatika 1 1 Életvitel és gyakorlat 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. **A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. Iskolánk választása: Dráma és tánc. *** évfolyamon a négy művészeti tárgy közül iskolánk választása: Mozgóképkultúra és médiaismeret. A zöld színnel kiemelt tantárgyak oktatása, a szabadon választható órakeret felhasználásával, a kötelezőnél magasabb óraszámban történik. 17/55

18 Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez szakközépiskola Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Etika 0 Biológia egészségtan Fizika Kémia 2 1 Földrajz 2 1 Művészetek* 0 Informatika 1 Testnevelés és sport** Fakultáció (közismereti) 2 3 Osztályfőnöki Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra (szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető*** Szakmai órák a maximális órakeret felhasználására 2/2,5**** 2 2 Rendelkezésre álló órakeret 37/37,5**** *A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. A szakmai órakeretbe integrálva ** A táncművészeti szakon a testnevelési óra (heti 5) a szakmai órákon megtartva. ***A szakképzési kerettantervek alapján, ágazatonként különböző tartalommal, a pedagógiai program elektronikus mellékleteként. **** A plusz fél órák a képzőművészet kerettanterv alapján értendők. *Az Etika és Erkölcstan tantárgyakat egyházi gimnáziumként a Hit- és erkölcstan tantárgy keretében integráltan tanítjuk. Ez utóbbit a rendelkezésre álló órakereten kívül, heti két órában oktatjuk. Az iskolában folyó szakképzés művészeti vizsgára készít fel, ezért a szakképzés a 9. évfolyamon kezdődik és a 13. évfolyam végén fejeződik be, párhuzamos képzés keretében. A felsorolt szakmák mindegyikének oktatása iskolánk elvi lehetősége. A jogszabályok csoportlétszámra vonatkozó előírásai azonban évfolyamonként minimum 2, maximum 4 szakma indítását teszik lehetővé. A maximum 4 csoport kiválasztásánál négy fontos szempontot veszünk figyelembe: 1. Szakmai és nevelési okokból fontosnak tartjuk az állandóság biztosítását. 2. A szakképző évfolyamokon évente 40 órás nyári szakmai gyakorlatot szervezünk. 18/55

19 3. Figyelembe kell vegyük iskolánk meglévő adottságait, a gazdaságosság szempontjait. 4. Meg kell őriznünk a képzés rugalmasságát, a társadalom változó igényeihez való alkalmazkodás képességét. A képzés kimenetei: A gimnáziumi képzés érettségi vizsgával zárul. A szakközépiskolai képzés, a 12. évfolyamon érettségivel a 13. évfolyamon az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, és az intézményben folyó szakképzésben elsajátítható szakképesítés megszerzésére szervezett szakmai vizsgával zárul. A NKT 6 4. bekezdése alapján az érettségi bizonyítvány kibocsájtásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Az NKT 97. (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. Iskolánk tradícióinak megfelelően szervezetten biztosítja a törvény által megkövetelt önkéntes munka teljesítését. Régi kapcsolatainkat tovább folytatva a következő intézményekkel állunk szerződéses kapcsolatban: Egyesített Szociális Intézmény Pápa Baptista Gyülekezet Kánaán Háza Dunaalmási Református Szeretetház Fogyatékosokat Ápoló-Gondozó Otthon Szent Anna Plébánia Pápai Református Egyházközség Bakonybéli Bencés Monostor A tanuló felvételének és átvételének szabályai Tanulói jogviszony keletkezhet felvétel vagy átvétel útján. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az NKT 31. -nak 1 bekezdés c. pontja értelmében a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolájában nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket. A felvétel feltételei, rendje. A jelentkezés minden esetben a jogszabály által előírt határidőig írásban történik, amelyet a szülő (gondviselő) nyújt be az iskolának. Az intézmény minden esetben személyes szóbeli meghallgatást kezdeményez. Az iskola hetedik osztályba hozott jegyeik és szóbeli elbeszélgetés alapján, a kilencedik osztályába a központilag szervezett írásbeli és szóbeli elbeszélgetés alapján kerülnek be a tanulók. A Művészeti Szakközépiskolába jelentkező tanulóknak alkalmassági vizsgát kell tenni, mely kizáró jellegű. A Szakközépiskola felvételi rangsorát a hozott pontszámok és az alkalmassági vizsgán szerzett pontszámok alapján állapítjuk meg. Festő és grafikus tagozaton: Az alkalmassági vizsga a tanulóknak a tagozaton folytatandó tanulmányaikhoz szükséges általános képességeket rajzkészség, formaérzék, színérzékenység, kreativitás, verbális képességek méri. A következő próbákat tartalmazza: 1. Tanulmányrajz egyszerű használati tárgyak és geometrikus testek csendéletszerű beállítása alapján 2. Fejrajz vagy mozdulatvázlat élő modell után 19/55

20 3. A jelentkezőkkel folytatott rövid beszélgetés. A szakmai csoportok kialakítása, az elsajátítandó szakma kiválasztása a 9. évfolyam végén történik. A választás az első év szakmai (a szakgyakorlat és szakelmélet átlaga) alapján összeállított sorrendben történik. A második évtől az első évfolyam tanulói minimum nyolc fős szakmai csoportokban folytatják tanulmányaikat. Táncművészeti tagozat: Szakmai előképzettség, követelmények: Az általános iskola tánc tantárgy követelményeinek megfelelő felkészültség, vagy megfelelő mozgáskoordináció és mozgásemlékezet, illetve ritmuskészség. Pályaalkalmassági követelmények: Arányos testalkat, egyenes tartás, kifejező arc, megnyerő fellépés, jó alak, hosszú végtagok, megfelelő tágság, rugalmasság. Egészségügyi alkalmassági vizsga: szükséges. A szakmai alkalmassági vizsga tartalma és módja: A szakmai alkalmassági vizsga felvételi bizottság előtt történik, melyek tagjai a tagozat szakmai tanárai. A felvételin a tagozat pedagógusai által összeállított, bemutatott feladatok kerülnek értékelésre, önálló produkció bemutatása nem szükséges. A felvételi feladatok a jelölt ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, mozgásemlékezetét, éneklési készségét, fizikai állapotát, szakmai érdeklődését, pályaválasztásának komolyságát vizsgálják. Minden felvételiző a választott táncműfajtól függetlenül ugyanazt a feladatsort végzi el. A felvételi háromfordulós: nagycsoportos megtekintés, kiscsoportos megtekintés, egyéni elbeszélgetés. A felvételire a tagozat által előírt öltözetben kell megjelenni, s az általános iskolai ellenőrzőt, tájékoztatót, valamint 10 népdalból álló listát kell hozni. Aki a nagycsoportos megtekintésen nem felel meg, azt a felvételi többi fordulójára nem kötelező behívni. Átvétel az iskolánkba A más középiskolából történő átjelentkezési kérelemhez be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, és az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat (ellenőrzőt). A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az igazgató minden esetben személyesen is meghallgatja a szülőket és a tanulót. A gimnázium igazgatója a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt az átvételről. A kérelem elbírálása előtt konzultál a tanuló előző iskolájával, továbbá a leendő osztályfőnökökkel, az osztályban tanító szaktanárokkal és az internátusvezetővel. Ennek alapján dönt a felvételről. Pozitív válasz esetén arról is dönt, hogy a tanulónak milyen tantárgyakból és mikor kell különbözeti vagy osztályozó vizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a jelentkező tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az átvételi kérelemről szóló döntéssel szemben a szülő 8 napon belül fellebbezhet a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája Igazgatótanácsához. Az osztályok, csoportok kialakításának szempontjai Lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulók számára készségeik fejlesztésére külön tanulói csoportok szervezésével. Biztosítjuk a hiányosságokkal érkezők számára a folyamatos felzárkóztató és fejlesztő foglalkoztatásokat. 20/55

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS 2012.11.27. A módosítások piros színnel jelölve!

MÓDOSÍTÁS 2012.11.27. A módosítások piros színnel jelölve! 1 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2012.11.27. A módosítások piros színnel jelölve! 1.) Az intézmény alapítója és fenntartója: DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 2.) Az intézmény fenntartójának székhelye: 8500

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium. a i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben

Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium. a i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium A L A P Í T Ó O K I R A T a 2014. 05. 13-i keltezésű alapító okirat módosítása egységes szerkezetben amelyet Dr. Várszegi Asztrik

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító:

Kedves Tanuló! A 2017/2018-as tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája A Tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója

Felvételi tájékoztatója A DIENES LÁSZLÓ GÖRÖGKATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. Felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre Pályaválasztási felelősök: Varga Tamásné

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben