Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye"

Átírás

1 Szám:75-4/2014/ADR Tárgy: Farm Tojás Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró hatóság részéről, a Farm Tojás Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) jogi képviselője által benyújtott fellebbezési kérelem vizsgálatának eredményeként, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,- Ft bírságot kiszabó 90-4/2014/H számú elsőfokú határozatát helybenhagyom. A bírság összegét, az Ügyfél jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára, banki átutalás útján köteles megfizetni. A kiszabott bírság befizetésének késedelmes teljesítése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kiszabott bírság meg nem fizetése esetén végrehajtási eljárás kezdeményezésének van helye. A bírságot a befizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani. Határozatom a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ellene fellebbezésnek helye nincs. Határozatom ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Győr-Moson- Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott keresettel élhet. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben ugyanakkor tárgyalás tartását kérheti, annak elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. I N D O K O L Á S A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. -ában kapott jogkörében eljárva, a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) rendelkezései alapján, november 26-án, a 85. számú főút 2. km szelvényénél a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését végezte, melynek során ellenőrzés alá vonta az Ügyfél tulajdonában lévő MFP-224 forgalmi rendszámú tehergépjárművet és az XXF-813 forgalmi rendszámú pótkocsit. Az ellenőrzést követően az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél megsértette Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete (a továbbiakban: ADR) kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló évi CX. törvény, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit.

2 2 Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél, mint a veszélyes áru feladója nem tett eleget az ADR pontjában meghatározott előírásoknak, és megsértette az ADR pontjának, a fuvarokmány bejegyzésekre vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elkövetett mulasztás a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. alapján az 5. mellékletének 3. táblázatában a 6. sorszám alatt meghatározott Az okmányokban valamely információ hiányzik szabálytalanság, melynek elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél, mint a veszélyes áru szállítója nem tett eleget az ADR b) pontjában meghatározott előírásoknak, és megsértette az ADR 1.3 fejezetében és bekezdésében, a szállításban résztvevő személyek képzésére vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elkövetett mulasztás az R2. 6. alapján az 5. mellékletének 2. táblázatában a 13. sorszám alatt meghatározott A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás szabálytalanság, melynek elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél, mint a veszélyes áru feladója, szállítója és berakója nem tett eleget az ADR c), c) és d) pontjaiban meghatározott előírásoknak, és megsértette az ADR , , bekezdéseinek, illetve és pontjainak, a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elkövetett mulasztás az R2. 6. alapján az 5. mellékletének 2. táblázatában a 10. sorszám alatt meghatározott Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya szabálytalanság, melynek elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. Az elsőfokú hatóság a 459-3/2013/H számú határozatával az Ügyfelet összesen Ft azaz nyolcszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte. Az Ügyfél jogi képviselője a 459-3/2013/H számú elsőfokú határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 99. (1) bekezdése alapján biztosított törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az elsőfokú határozat megsemmisítését. A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a szállítás során használt fuvarokmány tekintetében a hatályos jogszabályi előírásokkal ellentétesen állapította meg az ADR pontjában előírt bejegyzések hiányát, ebből következően az Ügyfél mint a veszélyes áru feladója részére megállapított ,- Ft bírság nem jogszerűen került kiszabásra. A másodfokú hatóság az elsőfokú hatósággal egyezően megállapította, hogy a gépjárművezető részére az Ügyfélnek, mint a veszélyes áru szállítójának az ADR szakaszában előírtak alapján gondoskodnia kellett volna a járművezető ADR 1.3 fejezete szerinti képzéséről, mivel ezen előírások teljesítése alól az ADR pontja nem ad mentességet. A másodfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elsőfokú hatóság az oktatás hiányát az R2. 5. melléklete alapján a II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások közé sorolta, határozatának indokolása ugyanakkor nem tartalmazza a Ket. 72. (1) bekezdés ec) pontjának előírása szerint a mérlegelésben szerepet játszó szempontokat és tényeket. A másodfokú eljárás során a hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a csomagolóeszköz jelölésének hiányával kapcsolatos mulasztást a hatályos jogszabályi

3 3 előírásoknak megfelelően sorolta az R mellékletének 2. táblázatában a 10. sorszám alatt meghatározott Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya szabálytalanságok közé, amely miatt a szabálytalanság elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. E mulasztás kapcsán az elsőfokú hatóság ugyanakkor tévesen állapította meg a berakó kötelezettségét, és ezzel összefüggésben tévesen hivatkozott az ADR d) pontjára. A másodfokú hatóság megállapította, hogy az új eljárás során a küldeménydarab jelölésének és bárcázásának elmulasztása miatt felelőssé tehető résztvevők körét tisztázni szükséges. A másodfokú hatóság a fentiek alapján a 30-3/2014/ADR számú végzésével az elsőfokú hatóság 459-3/2013/H számú elsőfokú határozatát megsemmisítette, és az első fokon eljárt hatóságot új eljárás lefolytatására utasította. Az új eljárás során az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az ellenőrzés alá vont szállítóegység 1000 liter UN 1202 gázolaj 3, III besorolású veszélyes árut szállított küldeménydarabos szállítási móddal, 1 db 1000 literes IBC tartályban, az ADR bekezdése szerinti mentességgel, és a veszélyes áru feladója, szállítója, továbbá csomagolója az Ügyfél volt. Az elsőfokú hatóság az új eljárás során tekintettel a másodfokú hatóság megállapításaira nem vizsgálta a fuvarokmány bejegyzéseivel kapcsolatban a korábbi eljárásában felrótt mulasztást. Az elsőfokú hatóság az új eljárásában megállapította, hogy a jármű vezetője nem rendelkezett érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal amely egyébként az ADR bekezdés szerinti mentességgel történő szállítás esetén nem követelmény, ezért bizonyítvány érvényességének lejártát az elsőfokú hatóság a döntés meghozatalakor figyelmen kívül hagyta, és nem vett részt az ADR 1.3 fejezete és bekezdése szerinti képzésen sem. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél, mint a veszélyes áru szállítója nem tett eleget az ADR b) pontjában meghatározott előírásoknak, és megsértette az ADR 1.3 fejezetében és bekezdésében, a szállításban résztvevő személyek képzésére vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú hatóság az új eljárás során mérlegelési jogkörében eljárva megállapította, hogy a szállított anyag veszélyeiből adódóan a gépjárművezető képzésének hiánya egy esetleges baleset vagy káresemény alkalmával haláleset, súlyos személyi sérülés vagy környezetkárosodás kockázatával járhat. A szállított 1000 liter gázolaj a környezetszennyezésen kívül tüzet is okozhat, veszélyeztetve a közlekedés egyéb résztvevőit is. A képzés során elsajátíthatók azok az ismeretek, melyek segítségével megakadályozható az áru kiszabadulása, vagy esetlegesen egy nagyobb káresemény kialakulása. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elkövetett mulasztás a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. alapján az 5. mellékletének 2. táblázatában a 13. sorszám alatt meghatározott A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztás szabálytalanság, melynek elkövetője Ft bírságot köteles fizetni.

4 4 Az elsőfokú hatóság az új eljárása során, az ellenőrzéskor keletkezett 26/11/2013/H számú jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapította, hogy a járművön elhelyezett, gázolajat tartalmazó IBC csomagolóeszköz jelölése hiányos volt, mivel csak egyik oldalára volt felírva, hogy gázolajat tartalmaz, és a veszélyességi bárca, valamint az UN szám hiányzott róla. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Ügyfél, mint a veszélyes áru feladója, szállítója és csomagolója nem tett eleget az ADR c), c) és d) pontjaiban meghatározott előírásoknak, és megsértette az ADR , , bekezdéseinek, illetve és pontjainak, a küldeménydarabok jelölésére és bárcázására vonatkozó rendelkezéseit. Az elsőfokú hatóság megállapította továbbá, hogy az elkövetett mulasztás az R2. 6. alapján az 5. mellékletének 2. táblázatában a 10. sorszám alatt meghatározott Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya szabálytalanság, melynek elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. Az előzőekben részletezettek alapján az elsőfokú hatóság a 90-4/2014/H számú határozatával az Ügyfelet összesen Ft azaz hétszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte. Az Ügyfél jogi képviselője a 90-4/2014/H számú elsőfokú határozat ellen a Ket. 99. (1) bekezdése alapján biztosított törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, melyben a következőket adta elő: Az érvényes ADR oktatási bizonyítvány hiányával és az ADR 1.3 fejezete és bekezdése szerinti képzés hiányával kapcsolatban az Ügyfél jogi képviselője előadta, hogy véleménye szerint a gépjárművezető tisztában volt a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokkal. Az Ügyfél jogi képviselője fellebbezésében elismeri, hogy a gépjárművezető bizonyítványának érvényessége lejárt, azonban úgy véli, ez a tény nem jár azzal a következménnyel, hogy a gépjárművezető elveszíti ismereteit. Véleménye szerint a gépjárművezető rendelkezett a veszélyes anyag szállításával összefüggő káresemény bekövetkezése esetén követendő magatartásra vonatkozó ismeretekkel, álláspontja szerint ezen semmit sem változtat az, hogy az ismeretfelújító képzésre nem került sor. Az Ügyfél jogi képviselője szerint az elsőfokú hatóság indoklásából nem állapítható meg, hogy mely tényeket és szempontokat vette figyelembe a mérlegelési jogköre gyakorlása során. Az Ügyfél jogi képviselője előadta továbbá, hogy a tartályokat szállító cégtől azt az információt kapták, hogy a tartályokon minden szükséges jelölés megfelelően fel van tüntetve, egyéb jelöléssel nem kell ellátni azokat. Elmondásuk szerint a tartály rövidebbik oldalán lévő tankoló pisztoly-tartó egység dobozát 4 db matricával látták el, valamint a tartály anyagába besütve minden előírt jelölés megtalálható. Ennek megfelelően jóhiszeműen rakták a szállítójárműre a tartályt, amelyről a közúti ellenőrzés során derült ki, hogy sajnálatos módon nem volt megfelelően jelölve. Az Ügyfél jogi képviselője előadta, hogy véleménye szerint a tartályok jelölésének hiánya nem azonosítható azok hiányosságával, szerinte az ugyanazon mértékű bírság kiszabása méltánytalan. Az előzőek alapján az Ügyfél jogi képviselője tekintettel arra, hogy az Ügyfél vállalkozása mindezidáig nem volt megbírságolva kérte a bírság elengedését vagy mérséklését.

5 5 A fellebbezésben foglaltakat, valamint az elsőfokú eljárásban hozott sérelmezett határozatot, továbbá az eljárás során keletkezett iratokat megvizsgáltam és a következőket állapítottam meg: Az ellenőrzés és az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumok alapján az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam, hogy az MFP-224 forgalmi rendszámú tehergépjárművel és az XXF-813 forgalmi rendszámú pótkocsival november 26-án végrehajtott veszélyes áru szállítás mely a 85. számú főút 2. km szelvényénél ellenőrzésre került nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A 26/11/2013/H sorszámú ellenőrzési jegyzék, a 26/11/2013/H számú ellenőrzési jegyzőkönyv a 90-3/2014/H Ügyfél nyilatkozat, valamint az elsőfokú eljárás során keletkezett dokumentumokból megállapítottam, hogy az ADR 1.2 fejezete szerint a veszélyes áru feladója, csomagolója, és szállítója az Ügyfél volt. A szállítás jellege és a szállított veszélyes áru és annak mennyisége alapján megállapítottam továbbá, hogy a szállításra alkalmazható volt az ADR bekezdésében meghatározott, az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentesség, mivel a szállított veszélyes áru mennyisége (1000 liter UN 1202 Gázolaj, 3, III besorolású veszélyes áru, küldeménydarabos szállítási mód szerint, 1 db 1000 literes IBC tartályban) nem haladta meg az ADR pontjában szereplő táblázat szerint az ADR 3.2 fejezet A táblázatának (15) oszlopában az e veszélyes áruhoz rendelt 3-as szállítási kategóriához meghatározott 1000 literes mennyiséget. Az ADR bekezdése azonban az ADR előírásainak teljesítése alól csak részben biztosít mentességet. Az ADR pontjában foglaltak szerint bizonyos előírásokat, így például a fuvarokmány bejegyzésekre vonatkozó pont, a küldeménydarabok jelölésére, bárcázására vonatkozó 5.2 fejezet, valamint a szállításban résztvevő munkavállalók képzésére vonatkozó 1.3 fejezet és szakasz előírásait ilyenkor is be kell tartani. A sorszámú ADR oktatási bizonyítvány és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam, hogy veszélyes árut szállító jármű vezetője nem rendelkezett érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal (érvényes: ) és nem vett részt az ADR 1.3 fejezete és bekezdése szerinti képzésen sem. A másodfokú eljárás során megállapítottam továbbá, hogy mivel az ellenőrzött szállítás az ADR bekezdés szerinti mentességgel történt, így az ADR pontjában rögzítettek szerint a szállítás során az ADR és szakaszaiban, a járművezetők részére előírt képzésre vonatkozó előírásokat nem kellett betartani, és a járművezetőnek a szállítás végrehajtásához nem volt feltétel az érvényes ADR oktatási bizonyítvány megléte. Az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam azonban, hogy a gépjárművezető részére az Ügyfélnek, mint a veszélyes áru szállítójának az ADR szakaszában előírtak alapján gondoskodnia kellett volna a járművezető ADR 1.3 fejezete szerinti képzéséről, mivel ezen előírások teljesítése alól az ADR pontja nem ad mentességet. Az ADR bekezdése szerint a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek, az 1.3 fejezet szerinti feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Ez az előírás a jármű üzemben tartója, a feladó és a szállítmányozó által alkalmazott személyzetre és a veszélyes áruk be- vagy kirakását végzőkre, ill. a veszélyes áruk közúti szállításában résztvevő olyan járművezetőkre is vonatkozik, akik nem rendelkeznek a szakasz szerinti bizonyítvánnyal.

6 6 Az ADR szakasza alapján az 1.4 fejezetben hivatkozott résztvevők által alkalmazott, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Az szakasz szerinti képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk; olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el. A veszélyes árukkal kapcsolatos közbiztonsági előírásokról szóló 1.10 fejezet képzési követelményeit is figyelembe kell venni. Nem elfogadható az Ügyfél jogi képviselőjének azon álláspontja, mely szerint a gépjárművezető rendelkezett a veszélyes anyag szállításával összefüggő káresemény bekövetkezése esetén követendő magatartásra vonatkozó ismeretekkel, melyen nem változtat, hogy az ismeretfelújító képzésre nem került sor. A képzés megtartásának kötelezettsége jogszabályi előírás, és az ennek történő megfelelés független attól, hogy a szállításban résztvevő személy korábban rendelkezett a vizsgált szállítás során azonban már nem érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal, ennek megfelelően esetleg bizonyos ismeretekkel. A gépjárművezető ADR oktatási bizonyítványa i keltezésű melynek érvényességi ideje 5 év, tehát az Ügyfél képviselője által említett ismeretek elsajátítására az ellenőrzött szállítást közel hét évvel megelőzően került sor. Az ismételt képzések lényege, hogy a megfelelő biztonsági szint megteremtése érdekében szükséges ismeretek bizonyos időközönként újra és újra átadásra kerüljenek az érintettek részére, figyelemmel az emberi emlékezet fakulásának természetes folyamatára, illetve a gyakorlás, ismétlés hatásmechanizmusára. Az ADR 1.3 fejezete alapján a veszélyes áruk szállításában résztvevő személyek képzése minden esetben három részből áll. Az első rész az általános tájékoztató oktatás, a második a munkakörre szakosodott oktatás, a harmadik a biztonsági képzés. Az ADR folyamatos változásainak nyomon követésén túlmenően az ismeret felújító oktatás célja, felkészíteni a szállításban résztvevő személyeket a rendkívüli események esetén követendő feladatokra a saját, a környezet, a lakosság és a beavatkozói állomány életének védelmében. Megállapítottam, hogy az elsőfokú hatóság az oktatás hiányát a jogszabályoknak megfelelően az R2. 5. melléklete alapján a II. kockázati kategóriába tartozó egyéb mulasztások közé sorolta, a mérlegelési jogkörében vizsgálta a szállított veszélyes anyag kémiai tulajdonságát, és mennyiségét is. A veszélyes anyagok osztályozásánál az ADR az Ügyfél által szállított gázolajat az elsődlegesen jellemző veszélyes tulajdonságai alapján a gyúlékony folyékony anyagok osztályába sorolja. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a szállított anyag veszélyeiből adódóan a gépjárművezető képzésének hiánya egy esetleges baleset vagy káresemény alkalmával haláleset, súlyos személyi sérülés vagy környezetkárosodás kockázatával járhat. A szállított 1000 liter gázolaj a környezetszennyezésen kívül tüzet is okozhat, veszélyeztetve a közlekedés egyéb résztvevőit is. Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a képzés során elsajátíthatóak azok az ismeretek, melyek segítségével megakadályozható vagy mérsékelhető az áru kiszabadulása, vagy esetlegesen a nagyobb káresemény kialakulása.

7 7 A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a másodfokú eljárás során az elsőfokú hatósággal egyezően megállapítottam, hogy a veszélyes árut tartalmazó 1000 l űrtartalmú IBC csomagolóeszközön nem voltak megtalálhatóak az ADR , , bekezdéseinek, illetve és pontjainak megfelelő jelölések és bárcák : Hacsak az ADR-ben nincs másként előírva, minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel kell tüntetni a benne levő veszélyes áru UN számát, amely elé az UN rövidítést kell írni. Csomagolatlan tárgyak esetén a feliratot magán a tárgyon, vagy a kereten, a kezelő-, tárolóeszközön vagy indítóállványon kell feltüntetni : A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell megjelölni : A környezetre veszélyes anyagok különleges jelölése : Azokon a küldeménydarabokon, amelyek a pont kritériumai szerint környezetre veszélyes anyagot tartalmaznak, tartósan fel kell tüntetni az pont szerinti, környezetre veszélyes anyag jelölést, kivéve az önálló csomagolóeszközöket, ill. a kombinált csomagolásokat, ha az önálló csomagolóeszköz, ill. a kombinált csomagolás bármely belső csomagolóeszköze - legfeljebb 5 liter folyékony anyagot; vagy - legfeljebb 5 kg szilárd anyagot tartalmaz : A környezetre veszélyes anyag jelölést az bekezdésben előírt jelölés közelében kell elhelyezni. Az és az bekezdés előírásait is be kell tartani : A 3.2 fejezet A táblázatában felsorolt minden anyagnál vagy tárgynál az 5 oszlopban megadott bárcá(ka)t kell elhelyezni, kivéve, ha a 6 oszlopban valamely különleges előírás másként rendelkezik : A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő oldalukon kell bárcával ellátni. A másodfokú eljárás során megállapítottam, hogy az elsőfokú hatóság az elkövetett mulasztást a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően sorolta az R mellékletének 2. táblázatában a 10. sorszám alatt meghatározott Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás, vagy azok hiánya szabálytalanságok közé, amely miatt a szabálytalanság elkövetője Ft bírságot köteles fizetni. A másodfokú eljárás során a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy az IBC tartály minősítő jelöléssel el volt látva, az megfelelt az ADR vonatkozó előírásainak, alkalmas volt az UN 1202 gázolaj 3, III besorolású veszélyes áru szállítására, így az Ügyfél jogi képviselője által fellebbezésben kifejtett érvelése, mely szerint a tartály anyagába besütve minden előírt jelölés megtalálható, a csomagolóeszköz megfelelőségének tekintetében megfelel a valóságnak. Nem helytálló az Ügyfél jogi képviselőjének azon véleménye, mely szerint a tartályok jelölésének hiánya nem azonosítható azok hiányosságával, szerinte az ugyanazon mértékű bírság kiszabása méltánytalan. A tartályban szállított veszélyes árura vonatkozó jelölések ( UN rövidítés, UN szám, környezetre veszélyes anyag jelölés) és bárcák azonban egyáltalán nem kerültek elhelyezésre a csomagolóeszközön, mely jelölések, bárcák feltüntetése nem a csomagolóeszköz

8 8 gyártójának a feladata, hanem a veszélyes áru feladójának, illetve csomagolójának, hiszen ő rendelkezik arra vonatkozóan információval, hogy az adott csomagolóeszközbe milyen veszélyes árut csomagol be és ad fel szállításra, és ahhoz milyen jelölések, bárcák tartoznak. Az előzőekben leírtakat figyelembe véve a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 90-4/2014/H számú elsőfokú a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelkezések megsértése miatt ,- Ft bírságot kiszabó határozatát helybenhagytam és az Ügyfelet a fentiekben részletezettek szerint ,- Ft azaz hétszázezer forint bírság megfizetésére köteleztem. Felhívom az Ügyfél figyelmét, hogy a Ket. 74. (2) bekezdése szerint a kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A bírság megfizetésének határidejét, módját az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. (4) bekezdése, valamint a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. (6) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. Hatóságom a Ket. 33. (1) bekezdése alapján megállapított ügyintézési határidőt nem lépte túl. A Ket. 72. (1) dd) és de) pontjai alapján az eljárási költségről, valamint annak viseléséről rendelkeztem. A kiszabott bírság megfizetésének késedelmes teljesítése esetén a Ket alapján késedelmi pótlék fizetési kötelezettség keletkezik. Határozatom jogalapja a Kkt a, az R1., az R2., illetve a Ket és a 105. (1) bekezdése. A bírósági felülvizsgálat a Ket án, továbbá a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 22. (2) bekezdésén és 326. (1) bekezdésén, valamint a 330. (2) bekezdésén alapul. Keresetlevél benyújtása esetén a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben ugyanakkor az Ügyfél tárgyalás tartását kérheti a Pp (2) bekezdése alapján. Ennek elmulasztása miatt azonban igazolásnak nincs helye. A Ket. 73/A. (4) bekezdés értelmében az első fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerőssé. A Ket (2) bekezdése szerint az ügyfél a keresetlevélben kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Ket a, a Kkt. 20. (2) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény 22. (1) bekezdés a) pontja, valamint az R3. 2. bf) pontja állapítja meg. B u d a p e s t, június 26.

9 Készült: 4 példányban Terjedelme: 9 oldal Kapják: 1) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy M. utca 4.) 2) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon keresztül XXX ügyvéd útján a Farm Tojás Kft. 3) BM OKF Költségvetési Főosztálya (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) (elektronikus úton) 4) Irattár 9

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki.

H A T Á R O Z A T. bírságot szabok ki. Szám: 547-7/2014/IB Tárgy: Sári Metál Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításának telephelyi előkészítésére vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T A Sári Metál Kft.

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató. Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-431 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: Tárgy: ADR bírság Ügyintéző: HATÁROZAT A MEGOLDÁS

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató HATÁROZAT Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató : H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Telefon: (06)94/513-430 Fax: (06)94/513-437 GSM: (06)20/820-2880 Szám: Tárgy: Schenker

Részletesebben

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

bírságot szabok ki. Eljárási költség megtérítéséről nem kellett dönteni, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel. Ügyiratszám: 417-4/2014/MK/H Tárgy: SC River Brokerage SRL. (Románia 900653 Konstanca, Mircea Cel Batran nr. 181.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru vízi szállítására vonatkozó szabályok megsértése

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-6254-19/2012/H. Tárgy: személyes adatok kezelése az az EOS KSI Kft. tevékenysége során H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYAR KÖZLÖNY 173. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 12., péntek Tartalomjegyzék 312/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet A Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a másik fél területén

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye

Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye Szám: 09/2/1110-6/2014/PL KIR HAT. Tárgy: Gróf Tisza István Kórház tűzvédelmi bírság ügye H A T Á R O Z A T A Gróf Tisza István Kórházat (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.) a 2014. október 30-án

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról

Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Tájékoztató az APEH bírságolási gyakorlatáról Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként többek között adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Önkormányzat Jegyzője számú határozatát helybenhagyom, az XX (adószám:, székhely: település, u.. szám) fellebbezését elutasítom.

H A T Á R O Z A T. Önkormányzat Jegyzője számú határozatát helybenhagyom, az XX (adószám:, székhely: település, u.. szám) fellebbezését elutasítom. ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL 4024 Db., Piac u. 54. 4002 Pf. 83. 52/504-100 52/504 105 E-mail: hivatal@hajdu.earkh.hu, web: http:// earkh.hu Ügyszám: - /2009/Ha. Ügyintéző: Telelefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása

A hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának leggyakoribb esete: az engedély nélküli hulladékkezelés, az alapbírság meghatározása A hulladékgazdálkodási bírság megállapításával kapcsolatos bírósági gyakorlat, a bírság kiszabásának anomáliái A magyar környezetjogi felelősségi rendszerben a környezeti károkért való közigazgatási felelősség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben