Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazásnak megfelelően kiadott országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdése (a továbbiakban: OTÉK), továbbá az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei figyelembevételével Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja, hogy a.) biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket, b.) meghatározza az állattartással kapcsolatos települési, az építésügyi, a környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi követelményeket; c.) kijelölje az állattartásra alkalmas, illetve arra nem használható területeket; d.) az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket - a közegészségügyi, az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával megállapítsa. (2) A rendelet hatálya Martonvásár Város belterületére, valamint mezőgazdasági rendeltetésű kiskertes (továbbiakban: kert) övezetére terjed ki. (3) A rendeletben foglaltakat minden állattartó (a tulajdonos, vagy az állat felügyeletét ellátó személy) köteles megtartani. 2. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállat minden olyan állat, amelyet haszonszerzés céljára tartanak, illetve tenyésztenek. (2) Háziállatok csoportosítása: a.) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, öszvér, bivaly, b.) kis haszonállat: juh, kecske, sertés, nyúl, baromfi,(liba, kacsa, tyúkféle, pulyka, galamb) c.) prémes állat: nutria, pézsma d.) kedvtelésből tartott állatoknak minősülnek mindazon állatok, melyek nem jövedelem-szerzést szolgálnak (eb, macska, díszmadár, díszhal, tengeri malac, aranyhörcsög, fehér egér) 1 Egységes szerkezetben az önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2012. (V.3.) önkormányzati rendelettel.

2 (3) E rendelet hatálya nem terjed ki az állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadaspark) gyepmester telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, veszélyes állatot tartó magánszemély, valamint a fegyveres erők és rendészeti szervek állattartására, a nagy létszámú állattartó telepekre. 3. (1) A kedvtelésből tartott állatokat kivéve, állatokat tartani csak állattartó építményben (pld.: ól, karám, dúc, istálló, továbbiakban: építmény) az állategészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint szabad, feltéve, ha a felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított. (2) Az állattartáshoz olyan építményt kell létesíteni, továbbá olyan állattartási technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben tartását. (3) Az állatok tartása az emberek és az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. II. fejezet AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. (1) Az I. sz. állattartási övezetben, kizárólag kedvtelésből tartott állat tartható a vonatkozó előírásoknak megfelelően. (2) A II.-III. sz. állattartási övezetben kis haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható. (3) A II.-III. számú állattartási övezetben sport és turisztikai célra ló is tartható, jelen rendeletben foglalt feltételek biztosításával. (4) A II. és III. számú állattartási övezetben nagyhaszonállat (szarvasmarha, stb.) is tartható. (5) Kertben haszonállat nem tartható, kedvtelésből tartott állat a rendelet vonatkozó előírásai alapján (6) Az állattartási övezeteket az 1. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A HASZONÁLLAT ELHELYEZÉSÉRE ÉS AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 5. (1) Az egyes övezetekben legfeljebb az alábbi nagyságú állattartó épület építhető a telekre előírt beépítettség figyelembevételével: - I. sz. övezet nem épülhet állattartó épület - II. sz.övezet: 80,00 m2 - III. sz.övezet: 120,00 m2 (2) Állatok férőhelyigénye, felnőtt állat fajtánként maximálisan tartható darabszámuk: Állatok fajtája Férőhelyigény darabszám/fajta a) szarvasmarha, ló, szamár, öszvér 10,00 m2 alapterület alapján b) sertés 2,00 m2 alapterület alapján c) juh, kecske 1,00 m2 alapterület alapján

3 d) nyúl, nutria 0,30 m2 alapterület alapján e) tyúkfélék 0,30 m2 alapterület alapján f) liba, kacsa, pulyka 0,40 m2 alapterület alapján g) galamb 0,10 m2 alapterület alapján (3) A tartható maximális állatszámot az egyes állatok férőhelyigénye, és az egyes övezetekben építhető állattartó építmény alapterülete határozza meg. 6. (1) A zárt szivárgásmentes, trágya- és trágyalétároló ásott, vagy fúrt kúttól legalább 15 méterre létesíthető. (2) A trágyatároló az állattartó épülettel egységben épülhet zárt, fedett, szivárgásmentes, szigetelt kivitelben. (3) Az állattartó épületeket az ingatlanon az OTÉK., a beépítési tervek és a 2. sz. mellékletben rögzített védőtávolságok betartásával kell elhelyezni. (4) Az állattartók a meglévő és használatban álló állattartásra szolgáló épületeket, azok elhasználódásáig állattartásra - a jelenlegi övezeti előírásoktól eltérően is - használhatják. Az övezeti előírástól eltérő állattartáshoz külön engedély szükséges. (5) A város területén iskola, óvoda, gyermekjátszótér, napközi otthon, közületi és társadalmi rendeltetésű épület, temető, sportpálya, élelmiszer-előállító üzem és élelmiszer-forgalmazó egység telkének határától 50 m távolságon belül nagy haszonállat tartása tilos. IV. fejezet HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYAI 7. (1) Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeket könnyen tisztítható, hézagmentes szilárd burkolattal kell ellátni. Rendszeresen kell takarítani, és gondoskodni kell a rendszeres - szükség szerinti - fertőtlenítésről. (Évente minimum 1 alkalom.) (2) Minden állattartó köteles egész évben az állatok részére a megfelelő száraz alomanyagot biztosítani és az almot rendszeresen cserélni. A kártékony rovar- és rágcsáló írtásról rendszeresen és szükség szerint gondoskodni. (3) A keletkező szerves, szilárd trágyát és trágyalevet zárt rendszerű külön épült tárolóban kötelező tárolni, a tárolók rendszeres ürítéséről, valamint a trágya és trágyalé elszállításáról és szakszerű elhelyezéséről az állattartó köteles gondoskodni. (4) A szállítást úgy kell végezni, hogy az a közterületet ne szennyezze. (5) Trágyát szabadon tárolni tilos, gondoskodni kell a mielőbbi - környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartó - kezeléséről. (6) Az állattartónak az elhullott állatok tetemeiről is gondoskodnia kell, az alábbiak szerint: 50 testtömeg kilógrammig a tetemet saját kertjében elföldelheti, minimum 1,5 méter mélységben, ásott, vagy fúrt kúttól - a szomszéd jogos érdekeinek sérelme nélkül - minimum 15 méterre lehet. (7) az 50 kg-ot meghaladó állati hullát a területileg illetékes megsemmisítő szervezet rendelkezésére kell bocsátani. (8) Állathajtás esetén a hajtó köteles az állatok által okozott szennyeződés eltávolításáról gondoskodni.

4 (9) Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az állat, illetve közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti. Az állatok etetéséhez használt takarmány higiénikus tárolását biztosítani kell. (10) Az állattartásból eredő szagártalom csökkentéséről szellőzéssel, védőnövényzet ültetésével, rendszeres takarítással, a trágya mésztejes locsolásával és az alomanyag rendszeres cseréjével az állattartó köteles gondoskodni. (11) Az állattartó az állat megbetegedését, fertőző megbetegedésének gyanúját vagy ilyen körülmények között történt elhullását köteles a hatósági állatorvosnak azonnal jelenteni és az állatorvos utasításait betartani. V. fejezet VESZÉLYES ÁLLATOK TARTÁSI SZABÁLYAI 8. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából veszélyes állatnak minősülnek mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaiknál fogva az emberek életére és testi épségére veszélyt jelentenek. (2) A nem védett veszélyes állatok csak a polgármester egyedi engedélye alapján, zárt helyen tarthatók. Az egyedi engedélyezés során ki kell kérni a területileg illetékes ÁNTSZ és a hatósági állatorvos és a Természetvédelmi Hivatal véleményét. Az engedélyezésről az érintett szomszédokat és a rendőrséget is értesíteni kell a határozat egy példányával. VI. fejezet GALAMBTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLY 9. Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóház padlásán vagy erkélyén galambot tartani tilos. VII. fejezet A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 10. (1) A város egész területén a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi állatvédelmi szabályok megtartása mellett minden kedvtelésből tartott állat szaporulata 6 hónapos korig tartható. (2) Az állattulajdonos köteles gondoskodni azoknak a kedvtelésből tartott állatoknak az elhelyezéséről, amelyeket tovább tartani nem kíván. (3) A város területén kertes családi házaknál legfeljebb 3 db eb tartható. (4) Többlakásos épület közös használatú helyiségeiben kedvtelésből tartott állatot tartani, vagy szabadon engedni tilos. (5) A tulajdonos köteles állatát úgy tartani, hogy az: a) a házban vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, b) anyagi kárt ne okozzon, c) testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen,

5 d) a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi, állatvédelmi szempontoknak megfeleljen, a környezetet ne szennyezze, e) a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről az állat tartója köteles azonnal eltávolítani. 11. (1) Eb és macska erkélyen, loggián nem tartható. (2) Pit bull terrier és keverékeire, és egyéb veszélyesnek minősített más ebek tartására, szaporítására és országba történő behozatalára az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény ának, illetve veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló a 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. (3) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a ház bejáratán a "harapós kutyára" utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (4) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (5) Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a lakóházak közös használatú helyiségeiben, illetve közterületen tartani, etetni szabadon engedni tilos. (6) A kedvtelésből tartott állatok tenyésztése esetén azok haszonállatoknak minősülnek. Ekkor be kell tartani a haszonállatokra vonatkozó védőtávolságot és egyéb előírásokat. (7) Az I-es övezetben kedvtelésből tartott állatok (eb, macska stb.) tenyésztése tilos. 12. A testi fogyatékosságban szenvedők a város területén jogosultak vakvezető, jelző, vagy figyelő eb tartására, ha ennek szükségességét orvosi bizonyítvánnyal igazolják. Az ilyen ebek tartásához előzetes hozzájárulásra nincs szükség, de a kutya kiképzését igazolni kell. VIII. fejezet AZ EBTARTÁS KÜLÖN SZABÁLYAI 13. (1) Az eb tulajdonos (eb tartó) köteles: minden három hónaposnál idősebb ebet a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével saját költségén veszettség ellen beoltani az alábbiak szerint: - a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, - az első oltást követően 6 hónapon belül, - ezt követően évenként; az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, az eb oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlását kérni. (2) Az oltást végző állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az eb oltási könyvben igazolni. (3) Embert mart eb tulajdonosa (tartója) köteles ebét a hatósági állatorvossal megvizsgáltatni. Az eb veszettségi oltásáról szóló igazolást a megmart személynek, vagy hozzátartozójának köteles átadni a területileg illetékes ÁNTSZ-nél történő bemutatásra.

6 (4) Ebet közterületen pórázon, lakóházak folyosóin, lépcsőházakban, liftekben pedig csak szájkosárral ellátva rövid pórázon szabad vezetni. Az eb által okozott szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul eltávolítani. Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani. (5) Az eb tartó köteles ebét úgy tartani, hogy az azonos lépcsőházban lakók, illetve a falszomszéd, továbbá a közös udvarban élők nyugalmát tartósan és rendszeresen ne zavarja. (6) Kutyát, vakvezető eb kivételével, élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére, játszótérre, vendéglátó egységbe, piac területére, bölcsődébe, óvodába, napközi otthonba, egészségügyi intézménybe, közületi és társadalmi rendeltetésű helyiségbe bevinni, illetve beengedni, továbbá közforgalmú közlekedési eszközön szájkosár és póráz nélkül szállítani tilos. (7) Az eb tulajdonos, illetve a felügyelettel megbízott más személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a lakóházak közös használatú helyiségeit, lakóházak közvetlen környezetét, a gyalogjárdát és a sétányokat, közterületeket ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a szennyeződés azonnali eltávolításáról. Ehhez a tulajdonosnak vagy a felügyelettel megbízott személynek megfelelő eszközt (kislapát, seprű, zacskó stb.) kell magánál tartani. IX. fejezet KÓBOR ÉS ELHULLOTT ÁLLATOK BEGYŰJTÉSE 14. (1) Martonvásár Város Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt a gyepmesteri feladatok ellátására. (2) A gyepmester a város közigazgatási területén köteles befogni a gazdátlan, kóbor ebeket, macskákat. Befogás után a gyepmesteri telepre, illetve az állatmenhelyre szállítja a befogott állatokat. (3) Ha a befogott ebet tulajdonosa a tulajdonjog igazolása mellett 14 napon belül kiváltja, a felmerült tartási és szállítási költséget köteles megtéríteni. Amennyiben erre nem kerül sor, a gyepmester a ki nem váltott ebbel szabadon rendelkezhet, ivartalaníthatja, vagy menhelynek átadhatja. (4) A gyepmester az állatvédelmi, állategészségügyi és közegészségügyi szabályok betartásával, állattartási ügyben tett lakossági bejelentésekre köteles megtenni a szükséges intézkedéseket. X. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK 15. (1) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb kizárólag a jegyző által kiadott engedéllyel, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén és módon, az állategészségügyi szakhatóság által egyedi azonosítóval ellátva - a pit bull terrier vagy keveréke kizárólag ivartalanítva, háztartásonként csak egy egyede - tartható. (2) Állatot közös udvarba, közös kertbe kiengedni, tartani csak az összes tulajdonos hozzájárulásával szabad. (3) Külterületi kertekben 3 ebet és 3 macskát továbbá 6 hónapos szaporulatig tartani abban az esetben szabad, ha a napi ellátásáról a gazda gondoskodni tud és biztosítja, hogy az ebek a területről nem kóborolnak el.

7 XI. fejezet AZ ÁLLAT VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI 16. (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni (elhelyezés, táplálás, gondozás, állatorvosi ellátás). (2) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő, rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A szabadon tartott állatot védeni kell a kedvezőtlen időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. (3) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. (4) Az állatot nem szabad kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetve állatviadalra idomítani. (5) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan kipróbáltatása küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést, vagy halált okoz. (6) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása, vagy kitétele tilos. (7) Az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a fertőzésveszély, a kártevők irtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás. XII. fejezet AZ ÁLLATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADAT 17. (1) A települési önkormányzat jegyzője az állatok védelme érdekében az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet, az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet, az állattartás helyén helyszíni szemlét tarthat. (2) A jegyző az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állatok védelme érdekében. (3) Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére, vonatkozó jogszabály rendelkezéseit, vagy hatósági határozat előírását megsérti - magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó - állatvédelmi bírságot köteles fizetni. (4) Állatvédelmi bírság szabható ki azzal szemben, aki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt előírásokat megsérti. (5) A bírságot feladatkörében: a) a település jegyzője, b) az illetékes megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, valamint c) a természetvédelmi hatóság szabja ki. (6) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezheti.

8 XIII. fejezet ENGEDÉLYEZÉS 18. A rendelet által külön engedélyhez kötött állattartást a polgármester engedélyezi. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK XIV. fejezet ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. (1) E rendelet április 1. napjával lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének állattartásról szóló 19/2004. (VI.15.) számú rendelete. (2) A rendelet 5. (2) bekezdésében előírt, az állatok maximálisan tartható darabszámára vonatkozó rendelkezését az ingatlanukon már állatot tartóknak január 1.-ét követően kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetésről Martonvásár Város Önkormányzat Jegyzője gondoskodik. Kiss Gábor polgármester Kihirdetve: február 24. Dr. Koltai Gábor jegyző Dr. Koltai Gábor jegyző 2 Hatályon kívül helyezte a 11/202. (V.3.) önkormányzati rendelet 1. f.) pontja.

9 1-es számú melléklet: térkép 2. számú melléklet 1./ Állatok elhelyezésére szolgáló épületek, illetőleg azok kifutójának védőtávolsága: Istálló, ól nyílás, kifutó, ketrec: Lakóépülettől, ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló épülettől és az utca határvonalától a.nagy haszonállat esetén 10,00 m b.kis haszonállat esetén 6,00 m Ásott és fúrt kúttól: 15,00 m Lakóépülettől, ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló épülettől és az utca határvonalától Nagy haszonállat esetén 10,00 m Kis haszonállat esetén 6,00 m 2./ Zárt trágyatároló védőtávolságai az alábbi építményektől: Lakó és szállásépülettől min: 10,00 m kisipari vagy barkásműhelytől min: 6,00 m műteremtől kiskereskedelmi üzlettől, árusító pavilontól min: 10,00 m terménytárolótól (magtár, góré,csűr, pajta, szín, fészer) min: 10,00 m víz- és fürdőmedencétől: min.10,00 m épített tűzrakhelytől: min. 6,00 m kemencétől, húsfüstölőtől: min. 10,00 m ásott és fúrt kúttól: min. 15,00 m 3./ Szagos. bűzös tevékenység céljára szolgáló építmény, telep (nagylétszámú állattartó telep, stb.) legkisebb távolsága: lakó-, szállás-, üdülő épület telkétől min m nagyforgalmú építmény be- és kijáratától, min m szabadtéri sportolás, strandolás telkétől min m nevelési- oktatási épületek telkétől min m söröző, borozó, italbolt bejáratától min m kórház, szanatórium, gyógyüdülő, szálloda telkétől min m mentőállomás gépjármű kijáratától min m tűzoltólaktanya gépjármű kijáratától min m temetőtől min m főúttól, tömegközlekedési végállomás, járműtelep területétől 500 m 9

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (X. 17.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Rendelet száma: 7/2008. (X. 17.) Rendelet kihirdetésének napja: 2008. október 17. Rendelet

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi

Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi Tát Nagyközség Képviselőtestületének a 20/2005. (X.25.) Kt. sz. Rendelettel módosított 14/2003. (X.1.) Kt. sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010.(VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartás helyi szabályairól 2010. Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.29.)

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2011. (II.16.) rendelete. az állattartásról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) rendelete az állattartásról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.29.) Önk. rendelettel módosított 2/2009.(II.24.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Pilismarót Község

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól

Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009./XI.30./ rendelete az állattartás helyi szabályairól Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról *

Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Szekszárdi Önkormányzat 23/2003.(XII.3.) rendelete az állatok tartásáról * Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2007.(VI.07.)./ R E N D E L E T E az állattartás helyi szabályozásáról TARNAMÉRA községi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

Kunsziget Község Önkormányzat

Kunsziget Község Önkormányzat Kunsziget Község Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2008.(IX.5) Kt. rendelete az állattartás helyi szabályairól Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: képviselıtestület)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. október 17-i ülésére! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Az állatok tartására vonatkozó helyi szabályozás

Részletesebben