SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE. 29/1999. (XI.1.) rendelete (egységes szerkezetben) AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE. 29/1999. (XI.1.) rendelete (egységes szerkezetben) AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE a 60/1999. (XII.20.), a 30/2000. (IX.26.), a 9/2000. (III.23.), a 42/2001. (XI.28.), a 17/2005. (VI.1.), és a 35/2005.(XII.16.) rendelettel módosított 29/1999. (XI.1.) rendelete (egységes szerkezetben) AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazásnak megfelelően kiadott az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 36. (5) bekezdése (a továbbiakban: OTÉK), továbbá az állategészségügyről szóló évi XCI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei figyelembevételével Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése e rendeletben határozza meg az állattartás helyi szabályait. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)1 A rendelet célja, hogy a) biztosítsa az állattartáshoz fűződő lakossági érdekeket, b) meghatározza az állattartással kapcsolatos települési, az építésügyi, a környezetvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi követelményeket; c) kijelölje az állattartásra alkalmas, illetve arra nem használható területeket; d) az állattartás céljára szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó védőtávolságokat és más építési feltételeket - a közegészségügyi, az állategészségügyi, továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával megállapítsa. (2) E rendelettel nem szabályozott - állattartással kapcsolatos - kérdésekben az egyéb (vonatkozó) jogszabályok rendelkezései is irányadók. (3)2 A rendelet hatálya Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. (4) A rendeletben foglaltakat minden állattartó (a tulajdonos, vagy az állat felügyeletét ellátó személy) köteles megtartani. 2. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállat minden olyan állat, amelyet fogyasztásra, vagy haszonszerzés céljára tartanak, illetve tenyésztenek. 1 2 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 2. (1) bek., hatályos június 1-től Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 2. (2) bek., hatályos június 1-től

2 2 (2) Haszonállatok csoportosítása: a) nagy haszonállat: ló, szarvasmarha, szamár, póniló, öszvér, bivaly, b) kis haszonállat: juh, kecske, sertés, nyúl, baromfi, (liba, kacsa, tyúkféle, pulyka, galamb, stb.) c) prémes állat nutria, pézsma, stb. d) Méh e) kedvtelésből tartott állatoknak minősülnek mindazon állatok, melyek nem jövedelem szerzést szolgálnak (eb, macska, díszmadár, díszhal, tengeri malac, aranyhörcsög, fehér egér stb. (3) E rendelet nem vonatkozik az állategészségügyi intézmény, kísérleti és kutatóintézet, cirkusz, állatkert (vadas park) gyepmester telep, állatforgalmi és feldolgozó telep, vágóhíd, állatkereskedő, veszélyes állatot tartó magánszemély, valamint a fegyveres erők és rendészeti szervek állattartására, a nagy létszámú állattartó telepekre. 3. (1)3 Állatokat tartani csak az OTÉK előírásainak megfelelő helyen és építményben, az állategészségügyi, állatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint szabad. (2) Az állattartáshoz olyan állattartó épületet kell létesíteni, továbbá olyan állattartási technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben tartását. (3) Az állatok tartása az emberek és az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a környezetet nem károsíthatja. II. fejezet AZ ÁLLATOK TARTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. (1) Az I. sz. állattartási övezetben állattartó épület nem épülhet, kizárólag kedvtelésből tartott állat tartható a vonatkozó előírásoknak megfelelően. (2) A II. sz. állattartási övezetben kis haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható. (3)A III. sz. állattartási övezetben kis haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható. (4)4 Külterületi kertekben haszonállat nem tartható, kedvtelésből tartott állat a rendelet vonatkozó előírásai alapján tartható. 3 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 3., hatályos június 1-től 4 Hatályon kívül helyezte: 17/2005. (VI.1.) rendelet 4. (1) bek., hatálytalan: június 1-től. Számozását módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 4. (1) bek., hatálytalan június 1-től

3 3 (5) A II-III5. számú állattartási övezetben ló sport és turisztikai célra külön engedéllyel tartható a szükséges feltételek biztosításával. (6)6 A II. és III. számú állattartási övezetben nagyhaszonállat (szarvasmarha, stb.) külön engedéllyel tartható a rendeletben előírt feltételek betartása esetén. (7)7 Az állattartási övezeteket az 1. sz. melléklet tartalmazza. III. fejezet A HASZONÁLLAT ELHELYEZÉSÉRE ÉS AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 5. (1) Az egyes övezetekben legfeljebb az alábbi nagyságú állattartó épület építhető a telekre előírt beépítettség figyelembevételével: I. sz. övezet: nem épülhet állattartó épület II. sz. övezet: 20 m2 III. sz. övezet: 40 m2 8 (2) A haszonállatok férőhelyigényét és tartási feltételeit a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999.(III.31.) FVM rendelet határozza meg. 9 (3) A tartható maximális állatszámot az egyes állatok férőhelyigénye és az egyes övezetekben építhető állattartó építmény alapterülete határozza meg (1) Az állattartó épület épületmagasság legfeljebb 3 m legnagyobb gerincmagassága 4,5 m lehet. (2) Az állattartó épületet az építési telken a 2. sz. mellékletben előírt védőtávolságok megtartásával úgy kell elhelyezni, hogy az: - oldalhatáron álló főépület esetén az egyedi telek azon oldalán álljon, amelyiken a főépület áll. - az egyéb beépítési mód esetén a telek hátsó, vagy m-re álljon, oldalhatárán, vagy azoktól legalább 3 - több állattartó épület létesítése esetén azokat elhelyezni, hogy egy épület egységes képét mutassák. lehetőleg egy tömegben és úgy kell 11 Az állattartó épületek és azok kifutójának védőtávolságaira a 7/2004. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet előírásait is alkalmazni kell.. 5 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 4. (2) bek., hatályos június 1-től. Számozását módosította: 17/2005. (VI.1.) 4. (1) bek., hatályos június 1-től 6 Számozását módosította: 17/2005. (VI.1.) 4. (1) bek., hatályos június 1-től 7 Számozását módosította: 17/2005. (VI.1.) 4. (1) bek., hatályos június 1-től 8 Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(VI.1.) 5. (1) bek., hatálytalan június 1-től 9 Módosította: 35/2005. (XII.16.) rendelet 1. hatályos december 16-tól 10 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 5. (2) bek., hatályos június 1-től 11 Kiegészítette: 17/2005. (VI.1.) rendelet 6. (1) bek., hatályos június 1-től

4 4 (3) Az állattartó épületeknek a telekhatáron, vagy attól 3 m-re álló határfalán, illetve az arra néző tetőfelületén nyílás nem létesíthető. (4) Az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy az ingatlanon, illetve a szomszédos ingatlanon lévő épületek rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák, azok állagát ne veszélyeztessék, a környezetre káros hatást ne fejtsenek ki. (5) Az állattartó épület a szomszédos lakótelek lakóépülettel történő beépítését nem gátolhatja. (6) A (3) bekezdésben előírtakhoz az építési hatóság engedélyt. (7) 12 az OTÉK keretein belül eltérően is adhat Állattartó épületet csak jogerős építési engedély birtokában szabad létesíteni. (8) Egyéb célra létesített épületben állatot tartani csak abban az esetben szabad, ha a jegyző a használati mód változását engedélyezte. (9) A zárt szivárgásmentes, trágya- és trágyalétároló ásott, vagy fúrt kúttól legalább 15 méterre létesíthető. (10) A trágyatároló az állattartó épülettel egységben épülhet zárt, fedett, szivárgásmentes, szigetelt kivitelben. (11) Az állattartó épületeket az ingatlanon az OTÉK, a beépítési tervek és a 2. sz. mellékletben rögzített védőtávolságok betartásával kell elhelyezni. (12) Az állattartók a meglévő és használatban álló állattartásra szolgáló épületeket, azok elhasználódásáig állattartásra - a jelenlegi övezeti előírásoktól eltérően is - használhatják. Az övezeti előírástól eltérő állattartáshoz külön engedély szükséges. (13) A város területén iskola, kórház, kollégium, orvosi rendelő, óvoda, bölcsöde, gyermekjátszótér, napközi otthon, közületi és társadalmi rendeltetésű épület, temető, sportpálya, élelmiszer-előállító üzem és élelmiszer-forgalmazó egység telkének határától 50 m távolságon belül minden haszonállat tartása tilos. IV. fejezet HASZONÁLLATTARTÁS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI, KÖZTISZTASÁGI SZABÁLYAI (1) Élelmiszer hulladékot a klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002.(VIII.16.) FVM rendelet 28. (1) bekezdés a./ Pontja alapján tilos sertésekkel feletetni. (2) Az állattartás során keletkező szerves trágya gyűjtésének és kezelésének feltételeit a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001.(IV.3.) Korm.rendelet határozza meg. 12 Hatályon kívül helyezte: 17/2005. (VI.1.) rendelet 6. (2) bek., hatálytalan június 1-től 13 Módosította: 35/2005. (XII.16.) rendelet 2., hatályos december 16-tól

5 5 (3) Állathajtás esetén a hajtó köteles az állatok által okozott szennyeződés eltávolításáról gondoskodni. (4) Az állattartó az állat megbetegedését, fertőző megbetegedésének gyanúját vagy ilyen körülmények között történt elhullását köteles a hatósági állatorvosnak azonnal jelenteni és az állatorvos utasításait betartani. (5) Állatbetegség vagy annak gyanúja esetén az eljáró hatósági állatorvos köteles jelentést tenni a területi főállatorvosnak, jogszabályban meghatározott betegségek esetén az állategészségügyi állomásnak is. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003.(VI.27.) FVM rendelet 5. (2) bekezdése, valamint 7. -a előírásai szerint kell gondoskodni az állattartóknak az állati hulladékok ártalmatlanításáról. (6) (9) Az állattartó az állat megbetegedését, fertőző megbetegedésének gyanúját vagy ilyen körülmények között történt elhullását köteles a hatósági állatorvosnak azonnal jelenteni és az állatorvos utasításait betartani. (10) Állatbetegség vagy annak gyanúja esetén az eljáró hatósági állatorvos köteles jelentést tenni a területi főállatorvosnak, jogszabályban meghatározott betegségek esetén az állategészségügyi állomásnak is. A hatósági állatorvos köteles megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges intézkedéseket. V. fejezet MÉHEK TARTÁSA 8. Méheket tartani, méhészkedést gyakorolni a módosított és kiegészített 15/1969. (XI.6.) MÉM. számú rendeletben meghatározott feltételek mellett a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával szabad. VI. fejezet VESZÉLYES ÁLLATOK TARTÁSI SZABÁLYAI 9. (1) E rendelet alkalmazása szempontjából veszélyes állatnak minősülnek mindazoknak a nem háziállat fajoknak az egyedei, amelyek biológiai tulajdonságaiknál fogva az emberek életére és testi épségére veszélyt jelentenek. (2) A veszélyes állatok tartásának szabályait az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény, a tartásuk engedélyezésének szabályait a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999.(VIII.13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet állapítja meg Módosította: 35/2005.(XII.16.) rendelet 3. hatályos: december 16-tól

6 6 VII. fejezet GALAMBTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLY 10. (1) Galambot csak olyan körülmények között szabad tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető. Társasház, lakótelepi többlakásos, többszintes lakóház padlásán vagy erkélyén galambot tartani tilos. (2) A galambtartás külön engedély alapján végezhető. A kérelemhez mellékelni kell a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a hatósági főállatorvos és a Városi ÁNTSZ szakvéleményét. (3) A galambtartó a jogerős megszüntető határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül köteles a galambokat eltávolítani, a padlástér és egyéb helyiség használatával felhagyni, annak eredeti állapotába való visszaállításáról, a szükséges takarítási, fertőtlenítési munkák elvégzéséről gondoskodni. VIII. fejezet A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 11. (1) A város egész területén a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi állatvédelmi szabályok megtartása mellett minden kedvtelésből tartott állat tartható és annak szaporulata 3 hónapos korig. (2) A város területén kertes családi házaknál legfeljebb 2 db eb tartható. (3) Az állattulajdonos köteles gondoskodni azoknak a kedvtelésből tartott állatoknak az elhelyezéséről, amelyeket tovább tartani nem kíván. (4) Többlakásos épület közös használatú helyiségeiben kedvtelésből tartott állatot tartani vagy szabadon engedni tilos. (5) A tulajdonos köteles állatát úgy tartani, hogy az: a) a házban vagy annak szomszédságában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, b) anyagi kárt ne okozzon, c) testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen, d) a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi, állatvédelmi szempontoknak megfeleljen, a környezetet ne szennyezze, e) a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről az állat tartója köteles azonnal eltávolítani.

7 7 12. (1)15 (2)16 (3) A testi fogyatékosságban szenvedők a város területén jogosultak vakvezető, jelző, vagy figyelő eb tartására, ha ennek szükségességét orvosi bizonyítvánnyal igazolják. Az ilyen ebek tartásához előzetes hozzájárulásra nincs szükség, de a kutya kiképzését is igazolni kell. (4) Eb és macska erkélyen, loggián nem tartható. (5) Az állam- és közbiztonságról szóló évi 17. törvényerejű rendelet 5. (3) bekezdése szerint tilos a pit bull terrier és keverékeinek bármely módon való szaporítása, tenyésztése. 17 (6) Harapós vagy támadó természetű eb tartása esetén a ház bejáratán a "harapós kutyára" utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni. (7) A bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (8) Ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot a lakóházak közös használatú helyiségeiben, illetve közterületen tartani, etetni szabadon engedni tilos. (9) A kedvtelésből tartott állatok tenyésztése esetén azok haszonállatoknak minősülnek. Ekkor be kell tartani a haszonállatokra vonatkozó védőtávolságot és egyéb előírásokat. (10) I-es övezetben kedvtelésből tartott állatok (eb, macska stb.) tenyésztése tilos. IX. fejezet EBTARTÁS KÜLÖN SZABÁLYAI (1) Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: a) minden három hónaposnál idősebb ebet a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból tartott állatok kivételével veszettség ellen beoltani az alábbiak szerint: - a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, - az első oltást követően 6 hónapon belül, - ezt követően évenként; b) az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, c) az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlását kérni.

8 15 Hatályon kívül helyezte: 30/2000. (IX.26.) sz. rendelet 1., hatálytalan október 1-től 16 Hatályon kívül helyezte: 30/2000. (IX.26.) sz. rendelet 1., hatálytalan október 1-től 17 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 8., hatályos június 1-től 18 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 9., hatályos június 1-től 8 (2) Az oltást végző állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az eboltási könyvben igazolni. (3) Embert mart eb tulajdonosa (tartója) köteles ebét a hatósági állatorvossal megvizsgáltatni. Az eb veszettségi oltásáról szóló igazolást a megmart személynek, vagy hozzátartozójának köteles átadni a Városi ÁNTSZ-nél történő bemutatásra. (4) Ebet közterületen pórázon, lakóházak folyosóin, lépcsőházakban, liftekben pedig csak szájkosárral ellátva rövid pórázon szabad vezetni. Az eb által okozott szennyeződést a tulajdonos köteles haladéktalanul eltávolítani. Ebet csak az vezethet, aki azt féken is tudja tartani. (5) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az azonos lépcsőházban lakók, illetve a falszomszéd, továbbá a közös udvarban élők nyugalmát tartósan és rendszeresen ne zavarja. (6) Kutyát élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére, játszótérre, vendéglátó egységbe, piac területére, bölcsődébe, óvodába, napközi otthonba, egészségügyi intézménybe, közületi és társadalmi rendeltetésű helyiségbe bevinni, illetve beengedni, továbbá közforgalmú közlekedési eszközön szájkosár és póráz nélkül szállítani tilos. (7) Az ebtulajdonos, illetve a felügyelettel megbízott más személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a lakóházak közös használatú helyiségeit, lakóházak közvetlen környezetét, a gyalogjárdát és a sétányokat, közterületeket ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a szennyeződés azonnali eltávolításáról. Ehhez a tulajdonosnak vagy a felügyelettel megbízott személynek megfelelő eszközt (kislapát, seprű, zacskó stb.) kell magánál tartani. X. fejezet KÓBOR ÉS ELHULLOTT ÁLLATOK BEGYŰJTÉSE 14. (1) A gyepmester a város közigazgatási területén köteles befogni a gazdátlan, kóbor ebeket, macskákat. Befogás után a városi gyepmesteri telepre, illetve az állatmenhelyre szállítja a befogott állatokat. (2) Ha a befogott ebet tulajdonosa a tulajdonjog igazolása mellett 14 napon belül kiváltja, a felmerült tartási és szállítási költséget köteles megtéríteni. Amennyiben erre nem kerül sor, a gyepmester megteszi a megfelelő intézkedést. (3) 19 XI. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK 15. (1) Ebtenyésztés az érintett szomszédok hozzájárulásával, a szakhatósági előírások betartása esetén és a hatósági állatorvos fajtára és darabszámra vonatkozó szakvéleménye, valamint a fajtatiszta ebek 20

9 tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII.31.) FVM rendelet pontjában meghatározott, valamely elismert eb-tenyésztő szervezet véleménye alapján történhet. 19 hatályon kívül helyezte: 35/2005.(XII.16.) 4. hatálytalan: december 16-tól 20 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 10., hatályos június 1-től 9 (2) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb kizárólag a jegyző által kiadott engedéllyel, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén és módon, az állategészségügyi szakhatóság által egyedi azonosítóval ellátva - a pit bull terrier vagy keveréke kizárólag ivartalanítva, háztartásonként csak egy egyede tartható. (3) Állatot közös udvarban, közös kertben kiengedni, tartani csak az összes tulajdonos hozzájárulásával szabad. (4) Külterületi kertekben 2 ebet és 2 macskát tartani abban az esetben szabad, ha a napi ellátásáról a gazda gondoskodni tud és biztosítja, hogy az ebek a területről nem kóborolnak el. XII. fejezet AZ ÁLLAT VÉDELMÉNEK SZABÁLYAI 16. (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni (elhelyezés, táplálás, gondozás, állatorvosi ellátás). (2) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő, rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. A szabadon tartott állatot védeni kell a kedvezőtlen időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. (3) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. (4) Az állatot nem szabad kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetve állatviadalra idomítani. (5) Tilos az állat fizikai, pszichikai állapotának olyan kipróbáltatása küzdelemre késztetése egy másik állattal vagy emberrel, amely sérülést, vagy halált okoz. (6) Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása, vagy kitétele tilos. (7) Az állat életét elfogadható ok, vagy körülmény nélkül kioltani nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül különösen az élelmezési cél, a prém termelése, az állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, sérülés, a fertőzésveszély, a kártevők írtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása, a tudományos kutatás. XIII. fejezet AZ ÁLLATOK VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADAT 17.

10 (1) A települési önkormányzat jegyzője az állatok védelme érdekében az állattartótól az állattartással kapcsolatos felvilágosítást, adatot kérhet, az állattartással kapcsolatos iratokba betekinthet, az állattartás helyén helyszíni szemlét tarthat. 10 (2) A jegyző az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állatok védelme érdekében. (3) Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére és kíméletére, vonatkozó jogszabály rendelkezéseit, vagy hatósági határozat előírását megsérti - magatartásának súlyához, ismétlődéséhez igazodó - állatvédelmi bírságot köteles fizetni. (4) Állatvédelmi bírság szabható ki azzal szemben, aki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt előírásokat megsérti. 21 (5) A bírságot feladatkörében: a) a település jegyzője, b) az illetékes megyei állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás, valamint c) a természetvédelmi hatóság szabja ki. (4) A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is kezdeményezheti. XIV. fejezet ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 18. (1) A rendelet által külön engedélyhez kötött állattartást a polgármester engedélyezi. 22 (2) A jegyző amennyiben szükséges az illetékes szakhatóságok szakvéleményének bekérése után a rendelettel ellentétes állattartást korlátozhatja vagy megtilthatja, illetve szabálysértési eljárást indíthat. 23 (3) Állattartási szabálytalanság esetén állategészségügyi bírságot az Állategészségügyi Állomás szabhat ki, közegészségügyi szabálysértés esetén pedig a Városi ÁNTSZ jogosult bírság kiszabására. (4) A helyszíni bírság kiszabására a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 134. (2) bekezdésében előírtak vonatkoznak. 24 (5) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 3. -ában, 4. -ában, 10. -ában, 11. -ában,13 (4) (5) (6) (7) bekezdésében és 15. -ában foglaltakat megszegi. 25 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet november hó 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Székesfehérvár Megyei 21 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 11., hatályos június 1-től

11 22 Módosította: 35/2005.(XII.16.) rendelet 5. hatályos december 16-tól 23 Módosította: 9/2000. (III.23.) sz. rendelet 7. (2) bek., hatályos április 1-től 24 Módosította: 35/2005.(XII.16.) rendelet 6. hatályos: december 16-tól 25 Módosította: 17/2005. (VI.1.) rendelet 12., hatályos június 1-től 11 Jogú Város Tanácsának 37/1993. (X.18.) számú és 20/1998. (VII.6.) számú rendeletével módosított 5/1989. (XI.1.) számú rendelete hatályát veszti. Székesfehérvár, november 1. Warvasovszky Tihamér sk. polgármester dr. Szabó Katalin sk. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: február 8. Warvasovszky Tihamér polgármester dr. Szabó Katalin jegyző Záradék A rendeletet 2006.február 8-án közzétettem. dr. Szabó Katalin jegyző

12 2. számú melléklet 1./ Állatok elhelyezésére szolgáló épületek, illetőleg azok kifutójának védőtávolsága: Megnevezés Lakóépülettől ideiglenes emberi tartózkodásra szolgáló épülettől és az utca határvonalától Nagy haszonállat istállója ól nyílás kifutója trágyalé és trágyatároló siló Ásott kúttól Fúrott m m m Kis haszonállat, prémes állat, egyéb állat ól nyílás ketrece, kifutója 26 védőtávolsága megegyezik a nagy haszonállatnál jelölt távolságokkal. 2./ Zárt trágyatároló védőtávolságai az alábbi építményektől: lakóépület és szállásépülettől kisipari vagy barkács műhely, műterem kiskereskedelmi üzlet, árusító pavilon terménytároló (magtár, góré, csűr, pajta, szín, fészer) víz- és fürdőmedence, jégverem épített tűzrakó hely kemence, húsfüstölő ásott fúrt kút min: 10,00 m min. 10,00 m min. min. min. min. min. 10,00 m 10,00 m 6,00 m 10,00 m 15,00 m 3./ Szagos. bűzös tevékenység céljára szolgáló építmény, telep (nagy létszámú állattartó telep, dögkút, stb.) legkisebb távolsága: lakó-, szállás-, üdülő épület telkétől nagy forgalmú építménybe- és kijáratától, szabadtéri sportolás, strandolás telkétől nevelési- oktatási épületek telkétől söröző, borozó, italbolt bejáratától mozgásukban gátoltak építményeinek telkétől kórház, szanatórium, gyógyüdülő, szálloda telkétől 26 Kiegészítette: 17/2005. (VI.1.) rendelet 13., hatályos június 1-től 1000 m

13 mentőállomás gépjármű kijáratától tűzoltólaktanya gépjármű kijáratától temetőtől 300 m főúttól, tömegközlekedési végállomás, járműtelep területétől 100 m

14 1. sz. melléklet FEKETEHEGY II. övezet II. sz. övezet: Csóri u. Vasúti pályatest Farkasvermi u. Kőrösi u. által határolt terület Nyúl dűlő II. sz. övezet Csóri u. Régi Csóri u. Farkasvermi u. Kertész u. Farkasvermi u. Vasúti pályatest által határolt terület

15 PALOTAVÁROS I. övezet 2. sz. övezet Palotai u. Piac tér Balatoni u. Bakony u./malom csatorna/ Külterületi határ Gaja patak Gellért u. hátsó telekhatárai Hermann O. u. hátsó telekhatárai Gellért újsor Bőrgyár dűlő /Varga csatorna/ által határolt terület

16 TÓVÁROSI LAKÓNEGYED I. övezet I. sz. övezet: Széchenyi u. Vasúti pályatest Balatoni u. által határolt terület

17 MAROSHEGY II. sz. övezet II. sz. övezet Borszéki u. Balatoni u. Úrhidai u. Orsovai u. külterületi határ Nagyszebeni u. tervezett út vonala Aradi u. külterületi határ által határolt terület Balatoni u. Borszéki u. külterületi határ által határolt terület II. sz. övezet Aradi u. tervezett út vonala Nagyszebeni u. külterületi határ által határolt terület II. övezet Temesi u. Úrhidai u. Mezei utca által határolt terület I. sz. övezet Vásárhelyi u. külterületi határ Balatoni u. által határolt terület Rádió ltp. II. sz. övezet Balatoni u. Nagykárolyi u. Tasnádi u. Zsombolyai u.

18 ALSÓVÁROS II. övezet II. sz. övezet Vasúti pályatest Széchenyi u. Börgöndi u. külterületi határ Halom u. Sárkeresztúri u. Szárcsa u. Csíkvári u. Segesvári u. Dési u. Vásárhelyi u. Batthyány köz Balatoni u. által határolt terület I. sz. övezet Sóstó ltp. IKARUS telekhatára /Dési u. vonaláig/ által határolt terület

19 FELSŐVÁROS I. sz. övezet Ybl Miklós ltp. Királykút ltp. Fecskepart ltp. Mészöly Géza u. Szabadságharcos u. Fürdősor Bregyó köz Szent Vendel u. Móri út Csitáry G. Emil u. Virág Benedek u. Szekfű Gyula u. Mátyás király krt. által határolt terület II. sz. övezet Tompa Mihály u. Kecskeméti u. Gödör u. által határolt terület III. sz. övezet Virág Benedek u. Csitáry G. Emil u. Havranek József u. Szent Vendel köz Móri út Gerle utca Gombócleső u. Fecskeparti u. Kiskút útja Szent Flórián körút Berényi út Cserkész u. Forgó u. által határolt terület

20 ÖREGHEGY II. sz. övezet Béla u. Nagyszombati u. Nagyszombati u. Budai u. Kadocsa u. 8. sz. elkerülő u. Gugásvölgyi u. Pestispincék hátsó telekhatára Berényi u. I. sz. övezet Galántai úti ltp. I. sz. övezet Milleniumi u. környéke melléklet szerint

21 RÁCHEGY II. sz. övezet Budai u. Zombori u. Verseci u. Adonyi u. Zentai u. által határolt terület I. sz. övezet Berkes ltp.

22 BELVÁROS I. sz. övezet Almássy telep I. sz. övezet Fáy András ltp. I. sz. övezet Széna tér Királysor Major u. hátsó telekhatárai Budai út nyi u. Piac tér Palotai u. Ady E. u. Mátyás király krt. Szekfű Gy. u. által határolt terület II. sz. övezet Berényi u. Kadocsa u. Budai u. Királysor Major u. Királysor Széna tér által határolt terület

23 BURTELEP I. sz. övezet Budai u. Kikindai u. Seregélyesi u. Erzsébet u. Fűtőház u. Mártírok u. Béke tér Prohászka u. Kölcsey u. Horvát I. u. Lövölde u. által határolt terület II. sz. övezet Budai u. Zentai u. Adonyi u. Csatorna vonala Seregélyesi u. Vasúti pályatest Mártírok u. Fűtőház u. Erzsébet u. Zrínyi M. u. Bem J. u. Iparvágány Erzsébet u. Kikindai u. által határolt terület

24 SZEDRESKERTI LAKÓNEGYED II. sz. övezet Szedres dűlő Szeder köz Kenyértgyár telekhatára Palotai u. által határolt terület I. sz. övezet Liget sor Varga csatorna Palotai u. Kenyérgyár telekhatára Szeder köz által határolt terület

25 KÖFÉM LTP. I. sz. övezet Budai u. KÖFÉM-hez vezető új út Verseci u. Zombori u. által határolt terület

26 KISFALUD III. sz. övezet Kisfalud teljes területe

27 CSALA III. sz. övezet Csala teljes területe

28 BÖRGÖND III. sz. övezet Börgönd teljes területe

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól

A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól A Visegrádi Önkormányzat 12/ 2004. (VIII. 12.) ör. rendelete a helyi állattartás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e. az állatok tartásáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2002. ( II. 28. ) számú R e n d e l e t e az állatok tartásáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2004.(VIII. 30.) számú rendelettel

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.)

a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10./ 2004. (IX.16.) rendelete a helyi állattartás szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2009. október 2.) Bakonypölöske Község

Részletesebben

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Kistolmács Község Képviselő-testülete. 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete. az állattartásról. (módosításokkal egységes szerkezetben) Kistolmács Község Képviselő-testülete 11/1999. (XII. 21.) sz. rendelete az állattartásról (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gazdasági élet követelményei,

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 15/2003. (VII.08.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Egységes szerkezetben a 10/2008. (IV.15.) 7/2010. (IV. 14.) 1/2011. (I.24.) és a 13/2012. (V.20.) és a 21/2012.

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések

Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról. Bevezető rendelkezések Sand Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999.(VII.05.) Kt. számú rendelete az állatok tartásáról Sand Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról.

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete. az állatok tartásáról. Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/2004. (IV. 30.) ÖK. számú, 29/20004.

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. /VII.1./ Önkormányzati rendelet 1, 23/2005./IX. 22./ Önkormányzati rendelet 2, 13/2012./V.24/ önkormányzati rendelettel 3 módosított 19/2004.

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2.

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben 2. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az állattartás szabályairól

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre

Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre Törvényi előírás miatt önkormányzati rendelet nem korlátozhatja a haszonállatok tartását, ezért a képviselő-testület hatályos rendeletét felülvizsgálta és új rendeletet

Részletesebben

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE

27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27 / 2003. (XII. 15.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 27/2003.(XII. 15.) számú rendelete Az Állattartásról Balatonszemes

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított, 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata 1 29/2000. (XII. 27.) rendelete az állatok tartásáról a módosító 12/2004. (IV. 16.), 41/2004. (XI. 22.), 16/2005. (VIII. 29.), 15/2009. (III. 4.) és 30/2010.(XII. 20.)

Részletesebben

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(VI.07.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról.

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2008.(I. 20.) rendelete az állatok tartásáról. Csörög Község Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

I.fejezet Általános rendelkezések

I.fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004.(VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2010. (XI.05.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (XI.05.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő - testület)

Részletesebben

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I.

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL. I. Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (VII.19.) rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Balatonfőkajár Községi önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete az ebtartásról A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos

Részletesebben

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól

Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd község önkormányzatának 10/2005./X.15./ számú rendelete a helyi állattartás szabályairól Pánd Önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az állategészségügyről

Részletesebben

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról

43/2001. (12.18.) Kgy. sz. rendelet 1. Az állatok tartásáról 43/2001. (12.18.) Kgy. sz. 1 Az állatok tartásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése alapján, illetve az országos településrendezési

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (VII.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat az

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról

27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Az állatok tartásáról 27/1999. (XII. 16.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete Az állatok tartásáról Módosítva: a 43/2000. (XI. 30.), ÖKT. rendelettel, a 36/2003. (VIII. 28. )ÖKT. rendelettel a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) A rendeletet Dörgicse Községi Önkormányzat közigazgatási területén kell alkalmazni. Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2004. (VII.15.) Rendelete A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL szóló rendelet a 8/2008.(IX.19.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Dörgicse Községi

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról

a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról E LŐTERJESZTÉS a helyi állattartási rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda jegyző Tisztelt

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat

Kaposmérő Községi Önkormányzat Kaposmérő Községi Önkormányzat 15/2004.(V.1.) önkormányzati r e n d e l e t e az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2011. (II.16.) rendelettel.) Kaposmérő Község Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE. az állatok tartásáról POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1999.(XI.02.)ÖNK.SZ. RENDELETE az állatok tartásáról (Egységes szerkezetben a 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelettel.) A 13/2005.(X.26.)Önk.sz. rendelet szövege vastagított

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról

Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról Gyál Város Önkormányzatának 11/2010.(IX.01.) számú rendelete az állatok tartásáról A módosításra kiadott 14/2012 (VI.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete

6/1999. /III. 17./ Kt. sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/1999. /IX. 15/, 2/00. /I. 19./, 22/01. /XI. 22./, 1/03. /X. 28./, 14/08. (IX. 11.), 19/08. (XII. 17.) és a 17/09. (IX. 25.) önk. sz. rendeletével

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2007. (X.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL 1 Balatonföldvár Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben