Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak levelező tagozat III. évfolyam as tanév 1. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam ; Egyéni időpontokban 40 nap; 8 óra/nap Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus Egyéni időpontokban 15 nap; 8 óra/nap Dr. Fodor Lajos intézetigazgató 2

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak as tanév, 1. félév III. évfolyam (5. szemeszter) Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Érté- Tantárgyfelelős/oktató Kód Kód kelés Kötelező tantárgyak ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. Idegen nyelv V. (Angol, Német) ESMBID520SN ESMBID520SN Gyj Bánkútiné Tóth Gizella/ Máthé Ilona Pszichológia VI. (Segítőkapcsolatok ESMBPS511SN ESMBPS511SN K Nagy Zsuzsanna pszichológiája) Gazdálkodás, nonprofit gazdaságtana I. ESMGN543SN ESMGN543SN Gyj Dr. Pocsainé Fábián Magdolna (Vállalkozás gazdaságtan) Terepgyakorlat V. (Szociális esetmunka ESMBTE543SN ESMBTE543SN Gyj Czinderi Kristóf folyamata) tereptanárok IX. (Szociális ESMBSS511SN ESMBSS511SN Gyj Czinderi Kristóf intézményrendszer és adminisztráció) X. ( ESMBSZ511SN ESMBSZ511SN K Czinderi Kristóf hajléktalanokkal és szenvedélybetegekkel) Egészségügyi ismeretek IV. (Fogyatékkal ESMBEG512SN ESMBEG512SN Gyj Dr. Beke Szilvia élőkkel való foglalkozás) Egészségügyi ismeretek V. (Addiktológia) ESMBEI512SN ESMBEI512SN K Dr. Fleischman Enikő Egészségügyi ismeretek VI. (Hospice) ESMBEH522SN ESMBEH522SN Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Kötelezően választható tantárgyak: XI. (Kutatási módszerek a ESMCSZ511SN ESMCSZ511SN Gyj Homoki Andrea szociális munkában) Vidékgazdaság ESMCVG512SN ESMCVG512SN Gyj Dr. Köteles Lajos Szakdolgozati módszertan ESMCMO514SN ESMCMO514SN Gyj Dr. Szarvák Tibor/Homoki Andrea Szakdolgozati konzultáció I. ESMCSK528SN ESMCSK528SN Gyj Dr. Köteles Lajos/ Homoki Andrea; Konzulensek Választható tantárgyak: Egészségügyi ismeretek IX. (Táplálkozástan és ESMDTG545SN Gyj Dr. Turcsán Judit gasztronómia) Kommunikációs ismeretek és média gyakorlat ESMDKM545SL Gyj Beszterczey Judit Összesen:

4 Tantárgy neve: Pszichológia VI. (Segítő kapcsolatok pszichológiája) nappali tagozat: ESMBPS511SN levelező tagozat: ESMBPS511SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Rozsnyai Katalin főiskolai adjunktus Oktató neve: Beosztása: Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai docens Szak (szakirány) Tantárgy Számontagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 1 Levelező B K 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpszichológia tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A segítés mint foglalkozás. - A segítő pálya felé terelő tényezők. - A professzionalizálódott (alkalmazott) altruizmus. - Diszfunkcionális indítékok: szindrómás segítés. - A segítő személyisége és a működéséhez szükséges tényezők. A segítő identitás, az érett segítő kapcsolat. - A segítő kapcsolat jellemzői és folyamata. - A beállítottság/attitűd szerepe: a rogersi nondirektív attitűd. - Ellenállás és indulatéttétel a segítő kapcsolatban. - A segítő beszélgetés módszertana. - A segítő kompetenciahatárai. - Krízisintervenció a segítő kapcsolatban. - Pszichopreventív teendők a kiégés ellen. A kiégés kezelése. - Szupervízió: a segítők segítése. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmával. 6. Irodalom: Kötelező: - Argelander, H./2006/ Az első pszichoterápiás interjú, Springmed kiadó, Bp. - Berg, I. K. /2001/ Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, Bp. 4

5 - Fekete S: Segítő foglalkozások kockázatai helfer szindróma és burn out jelenség In: Psychiatria Hungarica VI. évf o. - Fodor L, Tomcsányi T.: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás, In: Jelenits I., Tomcsányi T. (szerk.) Egymás közt egymásért HÍD, Switzer, David K.: A kríziskonzultáció folyamata és módszerei In.: Életesemények lelki zavarai III. (Szerk.: Török Szabolcs), Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, Tringer László: A gyógyító beszélgetés. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Ajánlott irodalom: - Adler, A./1988/ Életismeret, Kossuth, Bp. - Bakó T.: Verem mélyén. Psycho Art, Budapest, Bang, R. /1980/ A segítő kapcsolat, Tankönyvkiadó, Bp. - Buda B. /1994/ A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula, Bp. - Kóczán Gy.: A gyógyító munka mentálhigiénéje In: Bagdy E. (szerk.): Mentálhigiéné elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás, Animula, Bp Riemann, F. /1998/ A szorongás alapformái, Háttér kiadó, Bp. - Rogers, C. R.: Valakivé válni. EDGE 2000 Kiadó, Budapest,

6 Tantárgy neve: Gazdálkodás, nonprofit gazdaságtan I. (Vállalkozás gazdaságtan) Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dr. Pocsainé Fábián Magdolna Tantárgy jellege Ea.+gyak. szakonként óraszáma tagozatonként 6 nappali tagozat: ESMGN543SN Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMGN543SL Számonkérés módja óraadó oktató Kreditpont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. Félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: egy kis előadás tartása és egy házi dolgozat megírása 8-10 oldalas terjedelemben; Levelező tagozaton: egy házi dolgozat megírása 8-10 oldalas terjedelemben 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy tartalama: A vállalkozás A stratégiai vezetés A marketing menedzsment Az innovációs menedzsment A termelésmenedzsment Állóeszköz-gazdálkodás Munkaerő-gazdálkodás Forgóeszköz-gazdálkodás Pénzgazdálkodás A csődmenedzsment 5. A házidolgozat megírásának szempontjai és követelményrendszere: A gyakorlati jegy feltétele egy forprofit (üzleti) vállalkozás bemutatása 8-10 oldal terjedelemben. A vállalkozás bemutatásának szempontjai: - A vállalkozás neve - A vállalkozás tulajdonosi struktúrája - Alapítás éve, a vállalkozás létrejöttének körülményei - A tevékenységi kör alakulása - A foglalkoztatottak száma, szakmai összetétele - Főbb termékek és szolgáltatások - Az értékesítési piacok felvázolása (vevők, törzsvásárlók) - A vállalkozás pénzügyi helyzetének és üzleti tervének alakulása 1) a vállalkozás pénzügyi helyzetének bemutatása, 2) a beruházás jellege és adatai,

7 3) a beruházás várható költségei, 4) a hitel visszafizetésének ütemezése, 5) a beruházás gazdaságossága, 6) a hitel fedezete és biztosítékai, - Piackutatás, reklám - A konkurencia jellemzése - A vállalkozás jövője, fejlesztésének lehetőségei A házi dolgozatot 12-es betűmérettel kérem elkészíteni. A címoldalon kérem tüntessék fel, hogy Vállalkozás gazdaságtan dolgozat A dolgozatok leadási határideje: november Irodalom: Kötelező: - Dr. Lőrincz Gy.: Vállalkozásgazdaságtan. SZÁMALK Kiadó, Budapest, vagy Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Ajánlott: - Dr. Barta T. Tóth T.: Vállalkozástan. Szókratész Kiadó, Budapest, Dr. Bíró T. Dr. Pucsek J. Dr. Sztanó I.: Vállakozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, Budapest, Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek. I-II. kötet. Panem Kft. Kiadó, Budapest, Chikán A.: Vállaltgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, Egyéni vállalkozók kézikönyve. Verzal Kft. Kiadó, Budapest, Gelei A.: Logisztikai stratégia. BKE Vállaltgazdaságtan Tanszék, Budapest, Harrington D.R. : Vállalatok pénzügyi elemzése. Kossuth Kiadó, Budapest, Korten D.C.: Tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest, Kovács Z.: Logisztika. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, Kresalek P. Dr. Pucsek J.: Példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez. Perfekt Kiadó, Budapest, Kristály M.: Vállalkozás-lélektan. Novorg. Budapest, S. Williams Hevesi Zs.: Kisvállalkozói kézikönyv. KJK Budapest, Termelésmenedzsment II. (Szerk.: Demeter Krisztina) BKE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest, Dr. Varga S. Dr. Bedő Gy. Dr. Lörinczi Gy.: Vállalkozások gazdaságtana. Perfekt Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: IX. (Szociális intézményrendszer és adminisztráció) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 8 nappali tagozat: ESMBSS511SN levelező tagozat: ESMBSS511SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Szociális Munka Nappali B Gyj 1 Levelező B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton a félévközi zárthelyi dolgozat legalább 60%-os szintű megírása, ÉS az 5. pontban ismertetett két feladat közül az egyik teljesítése. A félévközi zárthelyi időpontja: október 24. Levelező tagozaton a félév végi zárthelyi dolgozaton legalább 60%-os szint elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele a félévközi/félév végi zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a szociális intézményrendszerrel és adminisztrációval ismerkednek a hallgatók elméletben és gyakorlatban. - A szociális ellátórendszert meghatározó jogszabályok a változás tükrében. - A szociális ellátórendszer napjainkban és a jövőbeni szolgáltatásszervezési koncepció. - A szociális ellátórendszer ismertetése Alapszolgáltatások; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka. A nappali ellátást nyújtó intézmények részletes ismertetése. Szakosított ellátási formák részletes ismertetése Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok - A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek. - Az intézmények közötti átjárhatóság. - A szociális intézmények működéséhez szükséges dokumentációk, szabályzatok jelentősége (működési engedély, szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata). - Az adminisztráció fogalma, szerepe, jelentősége.

9 - Az egyes intézménytípusokhoz kapcsolódó, kötelezően kitöltendő adatlapok és nyilvántartási lapok ismertetése. - Az adatlapok kitöltésének gyakorlása. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Nappali tagozaton: A gyakorlati jegybe beleszámít a 2. pontban ismertetett félévközi zárthelyi eredménye. A félévközi zárthelyin kívül teljesítendő az alábbiak egyike: a) prezentáció a félév tematikájához kapcsolódó, a hallgató által választott témából (legkésőbb előző héten jelentkezni kell a kiselőadás tartására, és annak témáját egyeztetni), vagy b) a félév utolsó óráján egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Prezentáció megtartása esetén megajánlott jegy szerezhető, melynek a hallgató általi elfogadása esetén a félév végi zárthelyit már nem kell megírni. Levelező tagozaton: a gyakorlati jegyet a félév végi zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg. 6. Irodalom: Kötelező: - A Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, Forgó Gy-né-Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek. Szokratész, Budapest, Gosztonyi G.-Lévai K. (szerk.): A szociális munka szótára. Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Peter L.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Budapest, Somorjai I. (szerk):.): Kézikönyv szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és családügyi Minisztérium Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ajánlott: - Forgó Gy.-né Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek Szokratész, Budapest, Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Ajánlott honlapok:

10 Tantárgy neve: X. ( hajléktalanokkal és szenvedélybetegekkel) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 10 nappali tagozat: ESMBSZ511SN levelező tagozat: ESMBSZ511SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 1 Levelező B K 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton kollokviumi jegy megszerzése. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: szenvedélybetegekkel: A szenvedélybetegségek devianciák elméleti megközelítése. A szenvedélybetegségek típusai. Szenvedélybeteg a családban. Megelőzés, ártalomcsökkentés lehetőségei. A szenvedélybetegségek gyógykezelésének rendszere, a felismeréstől a kezelésig. A szenvedélybeteg emberek szociális ellátásának rendszere, jogi szabályozás. A szociális munka eszközei, az interprofesszionális team lehetőségei. hajléktalanokkal: 1) A hajléktalanság fogalmi meghatározásai a) A hajléktalanság fogalmi meghatározásai, definíciós problémák. b) A hajléktalanság társadalmi okai, jellemzői. 2) A hajléktalanság magyarországi története a) Hajléktalanság a II. világháború előtt. b) Hajléktalanság a háború utáni évektől a rendszerváltásig. c) Hajléktalanság a rendszerváltás után és napjainkban. 3) Hiányállapotok a szükségletek komplexitásában vizsgálva a) A hajléktalanság egészségügyi demográfiai szociális - társadalmi jellemzői. b) A hajléktalanság pszichológiai vonatkozásai. c) A hajléktalan emberek kapcsolat rendszere és életmódbeli sajátosságaik. d) Speciális csoportok - veszélyeztettek. 4) A hajléktalanság problémájának kezelése és az ellátó intézményrendszer a) A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszer kialakulása.

11 b) A hajléktalan ellátás jelenlegi intézményrendszere. Az ellátórendszer elemei, jellemzői, sajátosságai - hiányosságai. Jogi szabályozás. c) A hajléktalan emberekkel végzett szociális munka terepei - a hajléktalan ellátórendszer kapcsolódási pontjai a szociális ellátórendszerrel. d) A hajléktalanságból kivezető megoldások, stratégiák. e) A hajléktalan emberek rehabilitációja. 5) -utcai szociális munka a gyakorlatban a) hajléktalan emberek körében - szakmai feladatok. A szociális munka eszközei - módszerek. b) Az utcai szociális munka célcsoportjai. c) Az utcai szociális munka dilemmái - nehézségei. d) Az utcai szociális munka szakmai feladatai - krízisek felismerése - krízis szolgálat. e) Tanácsadás, problémamegoldás, rehabilitáció, utógondozás. f) Együttműködés - partnerség az ellátásban. g) A hajléktalanság megelőzésének lehetőségei - kapcsolódási pontok a szociális munkával. h) A szociális munka kompetenciái. A szociális munka etikai kódexe. 6) A hajléktalanság újratermelődése-társadalmi kitekintés a) Leszakadás - kiilleszkedés társadalmi háttere. b) A hajléktalanná válás lépcsőfokai, kiilleszkedési karrier - szemelvények az életutak tükrében. c) Előítéletek - szolidaritás kérdése - társadalmi és intézményes válaszok a hajléktalanságra. d) Következmények - hatásai össztársadalmi szinten. 5. Számonkérés módja: Szóbeli kollokvium az előadások anyagából és a megadott irodalomból. Nappali tagozaton jegymegajánlási lehetőség: Egy, a félév tematikájához kapcsolódó (mintegy perces) prezentáció megtartása esetén megajánlott jegy szerezhető, melynek a hallgató általi elfogadása esetén a megajánlott jegy lesz a kollokviumi jegy. 6. Irodalom: szenvedélybetegekkel: Buda B.: Szenvedélyeink. SubRosa, Budapest, Gerevich J.: Terápiák társadalma, társadalmak terápiája. Magvető, Budapest, Kozma J.: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/ Losoncz Á.: Ártó védő társadalom. KJK, Budapest, Pikó B.: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JATEPress, Szeged, Rácz J.: drogfogyasztók körében. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szász A. (szerk.): a Váltó Ház. Hajléktalan alkoholisták útja a józanodásig. Argumentum, Budapest, Takács I. G.: Tudományos drogmítoszok. Esély, 2006/ Varga I.: Anyagba zárva. Drogos sorstörténetek. Válasz Kiadó, Budapest, részére nyújtott szolgáltatások SZEN- AK/ hajléktalanokkal: A Szociális Munka Etikai Kódexe. Szociális Szakmai Szövetség,

12 Ágostonné Alpár V.: Törési és kitörési pontok keresése hajléktalanoknál. Esély, 1998/ Albert F.-Dávid B.: Ha elszakad a háló Új Mandátum, Budapest, Bass L.-Ferge Zs.-Marton I.: Gyorsjelentés a szegényedésről Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Bényei Z.-Gurály Z.-Győri P.-Mezei Gy.: Tíz év után: Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról Esély, 2000/ Breitner P.: A hajéléktalanná válás lépcsőfokai. Esély, 1999/ Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély, 2001/ Gurály Z.: A Budapesten élő hajléktalan emberek egészsége. Kapocs II. évfolyam 6/2003. december. Gurály Z.-Győri P.-Mezei Gy.-Pelle J.: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben ( ). Esély, 2002/3. Győri P.: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, In.: Társadalmi riport, Győri P.: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Mozgó Világ, 1996/6. Hajszolt Hírlap 1997/2. Oross J.: A hajléktalanság kezelése Magyarországon. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Pattyán L.-Szoboszlai K.: Az utcai szociális munka. Hajszolt Hírlap, 1998/1. Radoszáv M.: Gondolatok az utcai gondozásról. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Szoboszlai K.-Pattyán L.:Az utcai szociális munka. A utcai szociális munka elmélete és gyakorlati tapasztalatai Nyíregyházán. A tanulmány megjelent: A DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos közleményei Nyíregyháza, szám Utasi Á.: Hajléktalanok, csavargók. In.: Utasi Ágnes (szerk.): Peremhelyzetek. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, Ajánlott: Albert F.-Dávid B.: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből- Szakirodalmi áttekintés. Szociológiai Szemle,1998./ Borsos E.: A magyar Lakásügy a háború kezdetétől (részletek). Esély, 1990/ Castel, R.: A nélkülözéstől a kivetettségig a kiilleszkedés pokoljárása. Esély, 1993/ Czike K.-Tausz K. (szerk.): Gyorsjelentés a szegénységről. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Ferge Zs.: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, Budapest, Forrai J.-Lőrincz N.: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Győri P.: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. (Az első fővárosi kezdeményezés). Esély, 1998/ Gyuris T.: Hajléktalanság In.: Kapocs II. évfolyam 5. szám, október. Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban. Kapocs, II. évfolyam. 5. szám, október Háberman Z.: Ahhoz, hogy elviselje az ember a stresszt, kellett valami oldószer H.J. hajléktalan a hajléktalanellátásról. Esély, 2003/ Kovács I. (szerk.): Hajléktalanság Magyarországon Periféria Füzetek december. XI. évfolyam 1-2. szám. László K.-Oross J. (szerk.): A hajléktalanság sebei. In.: Periferia Seria 6. Budapest, Lengyel G.: Cigánynak vélt hajléktalanok. Beszélő Új foly Oross J.-Kocsis B. M.: A hajléktalanellátás intézményrendszere és a szállásokat igénybevevő emberek a 90-es évek Magyarországán. Esély, 1994/4. Pik K.: Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? Esély, 1995/

13 Somogyi F.-Szemerédy Zs.: Nagyvárosi árnyak. Riport kötet a hajléktalanokról. Debrecen, Szilvási L.: Családok, anyák, gyermekek a hajléktalanellátásban. Család, Gyermek, Ifjúság, 1994/ Urbán B.: Kallódó csellengő fiatalok az utcán a LÁNCSZEM Utcai Szociális Gondozó Bázis tapasztalatai. Hajszolt Hírlap, 1998/IV-V. Varga I.: Utcalakók. Válasz Kiadó, Budapest, Vonatkozó jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény. A lakhatási jogról szóló 42/2000. AB határozat. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi XX. törvény. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény aktuális költségvetési törvény normatív hozzájárulás igénylésének szabályairól szóló része. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet. 13

14 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek IV. (Fogyatékkal élőkkel való foglalkozás) Tantárgyfelelős neve: Dr. Beke Szilvia Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként 14 nappali tagozat: ESMBEG512SN levelező tagozat: ESMBEG512SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 - Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nappali és Levelező tagozaton: Egészségügyi ismeretek III.(Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény folyamatos teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Fogyatékosok a társadalomban, történeti áttekintés - Integráció, szegregáció kérdése - Fogyatékosság kórtani értelmezése - Fogyatékosság okai, veszélyeztető tényezők - Értelmi fogyatékosság. - Autizmus - Mozgás fogyatékosság - Látás fogyatékosság. - Hallás fogyatékosság - Gyógyítás lehetőségei - Fejlesztési lehetőségek a gyermekkorban, - Befogadó pedagógia megjelenése és elterjedése - Felnőtt fogyatékosok foglalkoztatása - Idős fogyatékosokkal való foglalkozás, bánásmód. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Dr Illyés S., (szerk) Gyógypedagógiai alapismeretek / / / / / / / / / / / / / / / / / / ELTE- BGGYFK, Budapest Hatos Gy.: Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése, / / BGGYFK, Budapest Donna Williams: Egyes szám első személyben-az autizmus, Pannonica Kiadó, 2001

15 - Borbély Sjouke-Jászberényi Márta-Kedl Márta: Szülők könyve- értelmileg sérült kisgyermek neveléséhez. Medicin könyvkiadó, Bánki Róza- Borzák Tibor: Nappali Álmodozók- Beszélgetések az autizmusról, Szabad Föld Kiadó, Kálmán Zsófia- Könczel György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris könyvkiadó,

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Egészségügyi ismeretek V. (Addiktológia) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Fleischmann Enikő Nappali B 30 Levelező B 10 Ea.+gyak. óraszáma - - nappali tagozat: ESMBEI512SN levelező tagozat: ESMBEI512SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus, drogambulancia vezető, pszichiáter, pszichoterápeuta szakorvos Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont 30 K 2 10 K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A tantárgyi követelmény teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az addikciók fajtái, közös jellegzetességei. A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos definíciók, alapfogalmak. Viselkedéses addikciók. A szerhasználattal összefüggő klinikai tünetegyüttesek, komorbiditás. A pszichoaktív szerek osztályozásának lehetőségei. Az ópiátok. Depresszánsok. Alkohol. Stimulánsok. Ecstasy, Speed. Kokain. Nikotin, koffein. Hallucinogének, szerves oldószerek. Kannábisz-származékok, PCP. Etiológia és patogenezis. A drogos karrier. Epidemiológia. Prevenció. Iskolai drogmegelőzési programok. Kockázati csoportok, veszélyeztető állapotok. Terápiás intervenciók. Terápiás illeszkedés, eredményességi vizsgálatok. Állapotfelmérés, konzultáció, motivációs interjú. Relapszus prevenció. Speciális programok. Ártalomcsökkentő módszerek, alacsony küszöbű szolgáltatások. Alkohol- és drogpolitika. Jogi ismeretek. 16

17 A drogos karrier bemutatása. Addiktológia története. A szociális munka illeszkedése az addiktológiai ellátásban. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök az előadások témaköréhez igazodóan. 6. Irodalom: Kötelező: - Rácz J.:Addiktológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Ajánlott: - Demetrovics Zs.-Honti J.-Szemejácz J.-Csorba J.: A szubsztituciós metadon kezelés. Pszichiátria Hungarica, (1): Demetrovics Zs.: Az ártalomcsökkentés szemlélete és szerepe a drogprobléma kezelésében. Közös nevező, avagy a drogprobléma kezelése Magyarországon és az Európai Unióban Sineger E. (szerk.): Országos Addiktológiai Intézet Kiskönyvtár sorozat 1.: Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. Országos Addiktológiai IŰntézet, Budapest,

18 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek VI. (Hospice) nappali tagozat: ESMBEH522SN levelező tagozat: ESMBEH522SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea főiskolai tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatban 60 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A hospice fogalma, célja, alapelvei; A hospice mozgalom történeti áttekintése; A hospice ellátás szervezeti formái; A halál és haldoklás kultúrantropológiája; A haldoklás és a gyász pszichológiája; Eutanázia és hospice etikai kérdései; A szociális munkás szerepe a hospice-ban; Hospice-szal kapcsolatos törvények, rendeletek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina kiadó, Budapest, Hegedűs K.: A hospice ellátás elmélete. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, Hegedűs K.: Hospice alapismeretek. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Pilling J. (szerk.): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Cseri P.: Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice- Palliatív Egyesület, Idősgondozási kézikönyv, Geriáter Service Kiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: XI. (Kutatási módszerek a szociális munkában) Tantárgyfelelős neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 19 nappali tagozat: ESMCSZ511SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMCSZ511SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali C Gyj 1 Levelező C Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény folyamatos teljesítése. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A kurzus célja kiegészíteni és elmélyíteni a hallgató eddigi elméleti tudását és szakmai (gyakorlati) tapasztalatait a szociális munka azon speciális ismeretrendszerével, amelynek célja, tárgya és módszerei a pszichoszociális támogatórendszerek feltérképezését és szükség szerinti erősítését szorgalmazza. Mérés és elméletalkotás Mérés és meghatározás Méréselmélet Hibaszámítás Érvényesség, megbízhatóság Kutatás és elmélet Osztályozások Kutatási folyamat, tervezés Kvantitatív és kvalitatív kutatások, módszerek, eszközök: Kérdőív, Interjú, Tartalomelemzés, Szociometria, Esettanulmány Mintavétel 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Heltai E.-Tarján J.: A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest, Héra G.-Ligeti Gy.: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

20 Keresztesi Gy.:. Szociális problémák és megoldásuk rendszerezése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Kozma J.: (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Solt O.: Interjúzni muszáj. In.: Méltóságot mindenkinek. A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása. I. kötet: Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ajánlott: Fónai M.-Kerülő J.-Takács P.: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, Krippendorf, K.: A tartalomelemzés alapjai. Ballassi Kiadó, Budapest, Majoros P.: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest, Mason, J.: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest,

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Idősek szociális ellátása

Idősek szociális ellátása Idősek szociális ellátása I. Általános követelmény: A jelölt ismerje az idős kor sajátosságait, az idősek társadalmi helyzetét, az idősek ellátására szerveződött rendszert, az ellátórendszer szakmai feladatait,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben