Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 alapszak levelező tagozat III. évfolyam as tanév 1. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as tanév 1. félévének programterve Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam ; Egyéni időpontokban 40 nap; 8 óra/nap Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam szak IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség Gyula, augusztus Egyéni időpontokban 15 nap; 8 óra/nap Dr. Fodor Lajos intézetigazgató 2

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak as tanév, 1. félév III. évfolyam (5. szemeszter) Tantárgyak Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Érté- Tantárgyfelelős/oktató Kód Kód kelés Kötelező tantárgyak ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. Idegen nyelv V. (Angol, Német) ESMBID520SN ESMBID520SN Gyj Bánkútiné Tóth Gizella/ Máthé Ilona Pszichológia VI. (Segítőkapcsolatok ESMBPS511SN ESMBPS511SN K Nagy Zsuzsanna pszichológiája) Gazdálkodás, nonprofit gazdaságtana I. ESMGN543SN ESMGN543SN Gyj Dr. Pocsainé Fábián Magdolna (Vállalkozás gazdaságtan) Terepgyakorlat V. (Szociális esetmunka ESMBTE543SN ESMBTE543SN Gyj Czinderi Kristóf folyamata) tereptanárok IX. (Szociális ESMBSS511SN ESMBSS511SN Gyj Czinderi Kristóf intézményrendszer és adminisztráció) X. ( ESMBSZ511SN ESMBSZ511SN K Czinderi Kristóf hajléktalanokkal és szenvedélybetegekkel) Egészségügyi ismeretek IV. (Fogyatékkal ESMBEG512SN ESMBEG512SN Gyj Dr. Beke Szilvia élőkkel való foglalkozás) Egészségügyi ismeretek V. (Addiktológia) ESMBEI512SN ESMBEI512SN K Dr. Fleischman Enikő Egészségügyi ismeretek VI. (Hospice) ESMBEH522SN ESMBEH522SN Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Kötelezően választható tantárgyak: XI. (Kutatási módszerek a ESMCSZ511SN ESMCSZ511SN Gyj Homoki Andrea szociális munkában) Vidékgazdaság ESMCVG512SN ESMCVG512SN Gyj Dr. Köteles Lajos Szakdolgozati módszertan ESMCMO514SN ESMCMO514SN Gyj Dr. Szarvák Tibor/Homoki Andrea Szakdolgozati konzultáció I. ESMCSK528SN ESMCSK528SN Gyj Dr. Köteles Lajos/ Homoki Andrea; Konzulensek Választható tantárgyak: Egészségügyi ismeretek IX. (Táplálkozástan és ESMDTG545SN Gyj Dr. Turcsán Judit gasztronómia) Kommunikációs ismeretek és média gyakorlat ESMDKM545SL Gyj Beszterczey Judit Összesen:

4 Tantárgy neve: Pszichológia VI. (Segítő kapcsolatok pszichológiája) nappali tagozat: ESMBPS511SN levelező tagozat: ESMBPS511SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Rozsnyai Katalin főiskolai adjunktus Oktató neve: Beosztása: Dr. Nagy Zsuzsanna főiskolai docens Szak (szakirány) Tantárgy Számontagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Nappali B K 1 Levelező B K 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpszichológia tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A segítés mint foglalkozás. - A segítő pálya felé terelő tényezők. - A professzionalizálódott (alkalmazott) altruizmus. - Diszfunkcionális indítékok: szindrómás segítés. - A segítő személyisége és a működéséhez szükséges tényezők. A segítő identitás, az érett segítő kapcsolat. - A segítő kapcsolat jellemzői és folyamata. - A beállítottság/attitűd szerepe: a rogersi nondirektív attitűd. - Ellenállás és indulatéttétel a segítő kapcsolatban. - A segítő beszélgetés módszertana. - A segítő kompetenciahatárai. - Krízisintervenció a segítő kapcsolatban. - Pszichopreventív teendők a kiégés ellen. A kiégés kezelése. - Szupervízió: a segítők segítése. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmával. 6. Irodalom: Kötelező: - Argelander, H./2006/ Az első pszichoterápiás interjú, Springmed kiadó, Bp. - Berg, I. K. /2001/ Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, Bp. 4

5 - Fekete S: Segítő foglalkozások kockázatai helfer szindróma és burn out jelenség In: Psychiatria Hungarica VI. évf o. - Fodor L, Tomcsányi T.: Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás, In: Jelenits I., Tomcsányi T. (szerk.) Egymás közt egymásért HÍD, Switzer, David K.: A kríziskonzultáció folyamata és módszerei In.: Életesemények lelki zavarai III. (Szerk.: Török Szabolcs), Semmelweis Egyetem TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, Tringer László: A gyógyító beszélgetés. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Ajánlott irodalom: - Adler, A./1988/ Életismeret, Kossuth, Bp. - Bakó T.: Verem mélyén. Psycho Art, Budapest, Bang, R. /1980/ A segítő kapcsolat, Tankönyvkiadó, Bp. - Buda B. /1994/ A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula, Bp. - Kóczán Gy.: A gyógyító munka mentálhigiénéje In: Bagdy E. (szerk.): Mentálhigiéné elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás, Animula, Bp Riemann, F. /1998/ A szorongás alapformái, Háttér kiadó, Bp. - Rogers, C. R.: Valakivé válni. EDGE 2000 Kiadó, Budapest,

6 Tantárgy neve: Gazdálkodás, nonprofit gazdaságtan I. (Vállalkozás gazdaságtan) Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dr. Pocsainé Fábián Magdolna Tantárgy jellege Ea.+gyak. szakonként óraszáma tagozatonként 6 nappali tagozat: ESMGN543SN Beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMGN543SL Számonkérés módja óraadó oktató Kreditpont Nappali B Gyj 3 Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. Félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: egy kis előadás tartása és egy házi dolgozat megírása 8-10 oldalas terjedelemben; Levelező tagozaton: egy házi dolgozat megírása 8-10 oldalas terjedelemben 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy tartalama: A vállalkozás A stratégiai vezetés A marketing menedzsment Az innovációs menedzsment A termelésmenedzsment Állóeszköz-gazdálkodás Munkaerő-gazdálkodás Forgóeszköz-gazdálkodás Pénzgazdálkodás A csődmenedzsment 5. A házidolgozat megírásának szempontjai és követelményrendszere: A gyakorlati jegy feltétele egy forprofit (üzleti) vállalkozás bemutatása 8-10 oldal terjedelemben. A vállalkozás bemutatásának szempontjai: - A vállalkozás neve - A vállalkozás tulajdonosi struktúrája - Alapítás éve, a vállalkozás létrejöttének körülményei - A tevékenységi kör alakulása - A foglalkoztatottak száma, szakmai összetétele - Főbb termékek és szolgáltatások - Az értékesítési piacok felvázolása (vevők, törzsvásárlók) - A vállalkozás pénzügyi helyzetének és üzleti tervének alakulása 1) a vállalkozás pénzügyi helyzetének bemutatása, 2) a beruházás jellege és adatai,

7 3) a beruházás várható költségei, 4) a hitel visszafizetésének ütemezése, 5) a beruházás gazdaságossága, 6) a hitel fedezete és biztosítékai, - Piackutatás, reklám - A konkurencia jellemzése - A vállalkozás jövője, fejlesztésének lehetőségei A házi dolgozatot 12-es betűmérettel kérem elkészíteni. A címoldalon kérem tüntessék fel, hogy Vállalkozás gazdaságtan dolgozat A dolgozatok leadási határideje: november Irodalom: Kötelező: - Dr. Lőrincz Gy.: Vállalkozásgazdaságtan. SZÁMALK Kiadó, Budapest, vagy Gábor Dénes Főiskola, Budapest, Ajánlott: - Dr. Barta T. Tóth T.: Vállalkozástan. Szókratész Kiadó, Budapest, Dr. Bíró T. Dr. Pucsek J. Dr. Sztanó I.: Vállakozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, Budapest, Brealey/Myers: Modern vállalati pénzügyek. I-II. kötet. Panem Kft. Kiadó, Budapest, Chikán A.: Vállaltgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, Egyéni vállalkozók kézikönyve. Verzal Kft. Kiadó, Budapest, Gelei A.: Logisztikai stratégia. BKE Vállaltgazdaságtan Tanszék, Budapest, Harrington D.R. : Vállalatok pénzügyi elemzése. Kossuth Kiadó, Budapest, Korten D.C.: Tőkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó, Budapest, Kovács Z.: Logisztika. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, Kresalek P. Dr. Pucsek J.: Példatár a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez. Perfekt Kiadó, Budapest, Kristály M.: Vállalkozás-lélektan. Novorg. Budapest, S. Williams Hevesi Zs.: Kisvállalkozói kézikönyv. KJK Budapest, Termelésmenedzsment II. (Szerk.: Demeter Krisztina) BKE Vállalatgazdaságtan Tanszék, Budapest, Dr. Varga S. Dr. Bedő Gy. Dr. Lörinczi Gy.: Vállalkozások gazdaságtana. Perfekt Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: IX. (Szociális intézményrendszer és adminisztráció) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 8 nappali tagozat: ESMBSS511SN levelező tagozat: ESMBSS511SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Szociális Munka Nappali B Gyj 1 Levelező B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton a félévközi zárthelyi dolgozat legalább 60%-os szintű megírása, ÉS az 5. pontban ismertetett két feladat közül az egyik teljesítése. A félévközi zárthelyi időpontja: október 24. Levelező tagozaton a félév végi zárthelyi dolgozaton legalább 60%-os szint elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Az elégséges megszerzésének feltétele a félévközi/félév végi zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a szociális intézményrendszerrel és adminisztrációval ismerkednek a hallgatók elméletben és gyakorlatban. - A szociális ellátórendszert meghatározó jogszabályok a változás tükrében. - A szociális ellátórendszer napjainkban és a jövőbeni szolgáltatásszervezési koncepció. - A szociális ellátórendszer ismertetése Alapszolgáltatások; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka. A nappali ellátást nyújtó intézmények részletes ismertetése. Szakosított ellátási formák részletes ismertetése Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok - A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek. - Az intézmények közötti átjárhatóság. - A szociális intézmények működéséhez szükséges dokumentációk, szabályzatok jelentősége (működési engedély, szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata). - Az adminisztráció fogalma, szerepe, jelentősége.

9 - Az egyes intézménytípusokhoz kapcsolódó, kötelezően kitöltendő adatlapok és nyilvántartási lapok ismertetése. - Az adatlapok kitöltésének gyakorlása. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. Nappali tagozaton: A gyakorlati jegybe beleszámít a 2. pontban ismertetett félévközi zárthelyi eredménye. A félévközi zárthelyin kívül teljesítendő az alábbiak egyike: a) prezentáció a félév tematikájához kapcsolódó, a hallgató által választott témából (legkésőbb előző héten jelentkezni kell a kiselőadás tartására, és annak témáját egyeztetni), vagy b) a félév utolsó óráján egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Prezentáció megtartása esetén megajánlott jegy szerezhető, melynek a hallgató általi elfogadása esetén a félév végi zárthelyit már nem kell megírni. Levelező tagozaton: a gyakorlati jegyet a félév végi zárthelyi dolgozat eredménye határozza meg. 6. Irodalom: Kötelező: - A Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, Forgó Gy-né-Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek. Szokratész, Budapest, Gosztonyi G.-Lévai K. (szerk.): A szociális munka szótára. Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Peter L.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Budapest, Somorjai I. (szerk):.): Kézikönyv szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és családügyi Minisztérium Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ajánlott: - Forgó Gy.-né Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek Szokratész, Budapest, Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Ajánlott honlapok:

10 Tantárgy neve: X. ( hajléktalanokkal és szenvedélybetegekkel) Tantárgyfelelős neve: Czinderi Kristóf Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 10 nappali tagozat: ESMBSZ511SN levelező tagozat: ESMBSZ511SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 1 Levelező B K 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton kollokviumi jegy megszerzése. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: szenvedélybetegekkel: A szenvedélybetegségek devianciák elméleti megközelítése. A szenvedélybetegségek típusai. Szenvedélybeteg a családban. Megelőzés, ártalomcsökkentés lehetőségei. A szenvedélybetegségek gyógykezelésének rendszere, a felismeréstől a kezelésig. A szenvedélybeteg emberek szociális ellátásának rendszere, jogi szabályozás. A szociális munka eszközei, az interprofesszionális team lehetőségei. hajléktalanokkal: 1) A hajléktalanság fogalmi meghatározásai a) A hajléktalanság fogalmi meghatározásai, definíciós problémák. b) A hajléktalanság társadalmi okai, jellemzői. 2) A hajléktalanság magyarországi története a) Hajléktalanság a II. világháború előtt. b) Hajléktalanság a háború utáni évektől a rendszerváltásig. c) Hajléktalanság a rendszerváltás után és napjainkban. 3) Hiányállapotok a szükségletek komplexitásában vizsgálva a) A hajléktalanság egészségügyi demográfiai szociális - társadalmi jellemzői. b) A hajléktalanság pszichológiai vonatkozásai. c) A hajléktalan emberek kapcsolat rendszere és életmódbeli sajátosságaik. d) Speciális csoportok - veszélyeztettek. 4) A hajléktalanság problémájának kezelése és az ellátó intézményrendszer a) A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszer kialakulása.

11 b) A hajléktalan ellátás jelenlegi intézményrendszere. Az ellátórendszer elemei, jellemzői, sajátosságai - hiányosságai. Jogi szabályozás. c) A hajléktalan emberekkel végzett szociális munka terepei - a hajléktalan ellátórendszer kapcsolódási pontjai a szociális ellátórendszerrel. d) A hajléktalanságból kivezető megoldások, stratégiák. e) A hajléktalan emberek rehabilitációja. 5) -utcai szociális munka a gyakorlatban a) hajléktalan emberek körében - szakmai feladatok. A szociális munka eszközei - módszerek. b) Az utcai szociális munka célcsoportjai. c) Az utcai szociális munka dilemmái - nehézségei. d) Az utcai szociális munka szakmai feladatai - krízisek felismerése - krízis szolgálat. e) Tanácsadás, problémamegoldás, rehabilitáció, utógondozás. f) Együttműködés - partnerség az ellátásban. g) A hajléktalanság megelőzésének lehetőségei - kapcsolódási pontok a szociális munkával. h) A szociális munka kompetenciái. A szociális munka etikai kódexe. 6) A hajléktalanság újratermelődése-társadalmi kitekintés a) Leszakadás - kiilleszkedés társadalmi háttere. b) A hajléktalanná válás lépcsőfokai, kiilleszkedési karrier - szemelvények az életutak tükrében. c) Előítéletek - szolidaritás kérdése - társadalmi és intézményes válaszok a hajléktalanságra. d) Következmények - hatásai össztársadalmi szinten. 5. Számonkérés módja: Szóbeli kollokvium az előadások anyagából és a megadott irodalomból. Nappali tagozaton jegymegajánlási lehetőség: Egy, a félév tematikájához kapcsolódó (mintegy perces) prezentáció megtartása esetén megajánlott jegy szerezhető, melynek a hallgató általi elfogadása esetén a megajánlott jegy lesz a kollokviumi jegy. 6. Irodalom: szenvedélybetegekkel: Buda B.: Szenvedélyeink. SubRosa, Budapest, Gerevich J.: Terápiák társadalma, társadalmak terápiája. Magvető, Budapest, Kozma J.: A szegénység pszichológiai vonatkozásai. Esély, 2003/ Losoncz Á.: Ártó védő társadalom. KJK, Budapest, Pikó B.: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JATEPress, Szeged, Rácz J.: drogfogyasztók körében. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szász A. (szerk.): a Váltó Ház. Hajléktalan alkoholisták útja a józanodásig. Argumentum, Budapest, Takács I. G.: Tudományos drogmítoszok. Esély, 2006/ Varga I.: Anyagba zárva. Drogos sorstörténetek. Válasz Kiadó, Budapest, részére nyújtott szolgáltatások SZEN- AK/ hajléktalanokkal: A Szociális Munka Etikai Kódexe. Szociális Szakmai Szövetség,

12 Ágostonné Alpár V.: Törési és kitörési pontok keresése hajléktalanoknál. Esély, 1998/ Albert F.-Dávid B.: Ha elszakad a háló Új Mandátum, Budapest, Bass L.-Ferge Zs.-Marton I.: Gyorsjelentés a szegényedésről Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Bényei Z.-Gurály Z.-Győri P.-Mezei Gy.: Tíz év után: Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról Esély, 2000/ Breitner P.: A hajéléktalanná válás lépcsőfokai. Esély, 1999/ Ferge Zs.: A társadalom pereme és az emberi méltóság. Esély, 2001/ Gurály Z.: A Budapesten élő hajléktalan emberek egészsége. Kapocs II. évfolyam 6/2003. december. Gurály Z.-Győri P.-Mezei Gy.-Pelle J.: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben ( ). Esély, 2002/3. Győri P.: Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, In.: Társadalmi riport, Győri P.: Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Mozgó Világ, 1996/6. Hajszolt Hírlap 1997/2. Oross J.: A hajléktalanság kezelése Magyarországon. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Pattyán L.-Szoboszlai K.: Az utcai szociális munka. Hajszolt Hírlap, 1998/1. Radoszáv M.: Gondolatok az utcai gondozásról. In.: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Szoboszlai K.-Pattyán L.:Az utcai szociális munka. A utcai szociális munka elmélete és gyakorlati tapasztalatai Nyíregyházán. A tanulmány megjelent: A DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar Tudományos közleményei Nyíregyháza, szám Utasi Á.: Hajléktalanok, csavargók. In.: Utasi Ágnes (szerk.): Peremhelyzetek. Társadalomtudományi Intézet, Budapest, Ajánlott: Albert F.-Dávid B.: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből- Szakirodalmi áttekintés. Szociológiai Szemle,1998./ Borsos E.: A magyar Lakásügy a háború kezdetétől (részletek). Esély, 1990/ Castel, R.: A nélkülözéstől a kivetettségig a kiilleszkedés pokoljárása. Esély, 1993/ Czike K.-Tausz K. (szerk.): Gyorsjelentés a szegénységről. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Ferge Zs.: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető, Budapest, Forrai J.-Lőrincz N.: Az utcai szociális munka a prostituáltak megsegítésének szolgálatában. Módszertani és gyakorlati alapvetés. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Győri P.: A Hajléktalanok Menhelye Egylet. (Az első fővárosi kezdeményezés). Esély, 1998/ Gyuris T.: Hajléktalanság In.: Kapocs II. évfolyam 5. szám, október. Gyuris T.: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban. Kapocs, II. évfolyam. 5. szám, október Háberman Z.: Ahhoz, hogy elviselje az ember a stresszt, kellett valami oldószer H.J. hajléktalan a hajléktalanellátásról. Esély, 2003/ Kovács I. (szerk.): Hajléktalanság Magyarországon Periféria Füzetek december. XI. évfolyam 1-2. szám. László K.-Oross J. (szerk.): A hajléktalanság sebei. In.: Periferia Seria 6. Budapest, Lengyel G.: Cigánynak vélt hajléktalanok. Beszélő Új foly Oross J.-Kocsis B. M.: A hajléktalanellátás intézményrendszere és a szállásokat igénybevevő emberek a 90-es évek Magyarországán. Esély, 1994/4. Pik K.: Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? Esély, 1995/

13 Somogyi F.-Szemerédy Zs.: Nagyvárosi árnyak. Riport kötet a hajléktalanokról. Debrecen, Szilvási L.: Családok, anyák, gyermekek a hajléktalanellátásban. Család, Gyermek, Ifjúság, 1994/ Urbán B.: Kallódó csellengő fiatalok az utcán a LÁNCSZEM Utcai Szociális Gondozó Bázis tapasztalatai. Hajszolt Hírlap, 1998/IV-V. Varga I.: Utcalakók. Válasz Kiadó, Budapest, Vonatkozó jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény. A lakhatási jogról szóló 42/2000. AB határozat. A Magyar Köztársaság Alkotmánya évi XX. törvény. A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény aktuális költségvetési törvény normatív hozzájárulás igénylésének szabályairól szóló része. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7) SZCSM rendelet. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 96/1998. (V. 13.) Korm. rendelet. 13

14 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek IV. (Fogyatékkal élőkkel való foglalkozás) Tantárgyfelelős neve: Dr. Beke Szilvia Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként 14 nappali tagozat: ESMBEG512SN levelező tagozat: ESMBEG512SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 - Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nappali és Levelező tagozaton: Egészségügyi ismeretek III.(Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény folyamatos teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Fogyatékosok a társadalomban, történeti áttekintés - Integráció, szegregáció kérdése - Fogyatékosság kórtani értelmezése - Fogyatékosság okai, veszélyeztető tényezők - Értelmi fogyatékosság. - Autizmus - Mozgás fogyatékosság - Látás fogyatékosság. - Hallás fogyatékosság - Gyógyítás lehetőségei - Fejlesztési lehetőségek a gyermekkorban, - Befogadó pedagógia megjelenése és elterjedése - Felnőtt fogyatékosok foglalkoztatása - Idős fogyatékosokkal való foglalkozás, bánásmód. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Dr Illyés S., (szerk) Gyógypedagógiai alapismeretek / / / / / / / / / / / / / / / / / / ELTE- BGGYFK, Budapest Hatos Gy.: Értelmileg akadályozott felnőttek pedagógiai kísérése, / / BGGYFK, Budapest Donna Williams: Egyes szám első személyben-az autizmus, Pannonica Kiadó, 2001

15 - Borbély Sjouke-Jászberényi Márta-Kedl Márta: Szülők könyve- értelmileg sérült kisgyermek neveléséhez. Medicin könyvkiadó, Bánki Róza- Borzák Tibor: Nappali Álmodozók- Beszélgetések az autizmusról, Szabad Föld Kiadó, Kálmán Zsófia- Könczel György: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Osiris könyvkiadó,

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Egészségügyi ismeretek V. (Addiktológia) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Fleischmann Enikő Nappali B 30 Levelező B 10 Ea.+gyak. óraszáma - - nappali tagozat: ESMBEI512SN levelező tagozat: ESMBEI512SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus, drogambulancia vezető, pszichiáter, pszichoterápeuta szakorvos Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont 30 K 2 10 K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A tantárgyi követelmény teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az addikciók fajtái, közös jellegzetességei. A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos definíciók, alapfogalmak. Viselkedéses addikciók. A szerhasználattal összefüggő klinikai tünetegyüttesek, komorbiditás. A pszichoaktív szerek osztályozásának lehetőségei. Az ópiátok. Depresszánsok. Alkohol. Stimulánsok. Ecstasy, Speed. Kokain. Nikotin, koffein. Hallucinogének, szerves oldószerek. Kannábisz-származékok, PCP. Etiológia és patogenezis. A drogos karrier. Epidemiológia. Prevenció. Iskolai drogmegelőzési programok. Kockázati csoportok, veszélyeztető állapotok. Terápiás intervenciók. Terápiás illeszkedés, eredményességi vizsgálatok. Állapotfelmérés, konzultáció, motivációs interjú. Relapszus prevenció. Speciális programok. Ártalomcsökkentő módszerek, alacsony küszöbű szolgáltatások. Alkohol- és drogpolitika. Jogi ismeretek. 16

17 A drogos karrier bemutatása. Addiktológia története. A szociális munka illeszkedése az addiktológiai ellátásban. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök az előadások témaköréhez igazodóan. 6. Irodalom: Kötelező: - Rácz J.:Addiktológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Ajánlott: - Demetrovics Zs.-Honti J.-Szemejácz J.-Csorba J.: A szubsztituciós metadon kezelés. Pszichiátria Hungarica, (1): Demetrovics Zs.: Az ártalomcsökkentés szemlélete és szerepe a drogprobléma kezelésében. Közös nevező, avagy a drogprobléma kezelése Magyarországon és az Európai Unióban Sineger E. (szerk.): Országos Addiktológiai Intézet Kiskönyvtár sorozat 1.: Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. Országos Addiktológiai IŰntézet, Budapest,

18 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek VI. (Hospice) nappali tagozat: ESMBEH522SN levelező tagozat: ESMBEH522SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea főiskolai tanársegéd Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Egészségügyi ismeretek III. (Klinikai ismeretek) tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatban 60 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A hospice fogalma, célja, alapelvei; A hospice mozgalom történeti áttekintése; A hospice ellátás szervezeti formái; A halál és haldoklás kultúrantropológiája; A haldoklás és a gyász pszichológiája; Eutanázia és hospice etikai kérdései; A szociális munkás szerepe a hospice-ban; Hospice-szal kapcsolatos törvények, rendeletek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina kiadó, Budapest, Hegedűs K.: A hospice ellátás elmélete. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest, Hegedűs K.: Hospice alapismeretek. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Pilling J. (szerk.): A haldoklás és a gyász pszichológiája. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, Cseri P.: Segítségnyújtás a végeken. Magyar Hospice- Palliatív Egyesület, Idősgondozási kézikönyv, Geriáter Service Kiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: XI. (Kutatási módszerek a szociális munkában) Tantárgyfelelős neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként 19 nappali tagozat: ESMCSZ511SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMCSZ511SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali C Gyj 1 Levelező C Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény folyamatos teljesítése. 3. Kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A kurzus célja kiegészíteni és elmélyíteni a hallgató eddigi elméleti tudását és szakmai (gyakorlati) tapasztalatait a szociális munka azon speciális ismeretrendszerével, amelynek célja, tárgya és módszerei a pszichoszociális támogatórendszerek feltérképezését és szükség szerinti erősítését szorgalmazza. Mérés és elméletalkotás Mérés és meghatározás Méréselmélet Hibaszámítás Érvényesség, megbízhatóság Kutatás és elmélet Osztályozások Kutatási folyamat, tervezés Kvantitatív és kvalitatív kutatások, módszerek, eszközök: Kérdőív, Interjú, Tartalomelemzés, Szociometria, Esettanulmány Mintavétel 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, Heltai E.-Tarján J.: A szociológiai interjú készítése. TÁRKI, Budapest, Héra G.-Ligeti Gy.: Módszertan. A társadalmi jelenségek kutatása. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

20 Keresztesi Gy.:. Szociális problémák és megoldásuk rendszerezése. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, Kozma J.: (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Solt O.: Interjúzni muszáj. In.: Méltóságot mindenkinek. A Beszélő politikai és kulturális folyóirat kiadása. I. kötet: Szabó L.: A szociális esetmunka gyakorlata. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Ajánlott: Fónai M.-Kerülő J.-Takács P.: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Pro Educatione Alapítvány, Nyíregyháza, Krippendorf, K.: A tartalomelemzés alapjai. Ballassi Kiadó, Budapest, Majoros P.: A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest, Mason, J.: Kvalitatív kutatás. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest,

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben