Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: alapszak levelező tagozat II. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2011/2012-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 2

3 Tantárgyak Tantárgyi kód TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak es tanév, 2. félév II. évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Dr. Köteles Lajos ESMBEU412SN ESMBEU412SL K Európai Unióban) Pszichológia IV. (Szociálpszichológia) ESMBPS443SN ESMBPS443SL K Rozsnyai Katalin Idegen nyelv IV. (Angol, Német) Bánkútiné Tóth Gizella/ Becsey ESMBID420SN ESMBID420SL Gyj Gábor/ Liker Zita/Kergyik Éva Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Dr. Szretykó György/ ESMBSZ444SN ESMBSZ444SL K Homoki Andrea V. (Csoportos és Seeberger Netta ESMBSM412SN ESMBSM412SL Sz közösségi szociális munka) Terepgyakorlat IV. (Szociális Szerencsi Károly/ ESMBTE445SN ESMBTE445SL Gyj intézmények adminisztrációja) Tereptanárok Személyiségfejlesztés VI. (Készség és személyiségfejlesztés II.) Pszichológia V. (Interjútechnika) ESMCSF421SN ESMCPS422SN X 2cs Szociálpolitika IV ESMBSP413SN (Társadalombiztosítás-tan) VI. ( az egészségügyben és az idős emberek ESMBSE413SN körében) VII. (Iskolai szociális ESMBSI413SN munka) VIII. ( ESMCSZ412SN bűnelkövetőkkel) ÖSSZESEN ESMCSF421SL ESMCPS422SL ESMBSP413SL ESMBSE413SL ESMBSI413SL ESMCSZ412SL Gyj Gyj K Gyj Gyj Gyj Németh Lóránd: 2 cs. N/ Németh Lóránd: 1cs. L. Takács Tímea: 1 cs.l. Nistor Katalin/ Németh Lóránd Seeberger Netta/ Hargittainé Megyeri Valéria Hőhn Ildikó/ Szerencsi Károly Hőhn Ildikó/ Homoki Andrea Homoki Andrea/ Puju János 3

4 Tantárgy neve: Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBEU412SN levelező tagozat: ESMBEU412SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az EU támogatási forrásai - regionális politika; - közös agrárpolitika; - közösségi kezdeményezések. Pályázatírás az Európai Unióban - stratégiai tervezés; - adatgyűjtés, probléma meghatározás; - problémafa-célfa; - SWOT-analízis; - logikai keretmátrix; - pályázati információk (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap); - a pályázat összeállításának pénzügyi részei; - ellenőrzés. Projektmenedzsment-projekt életciklusa. Minta projekt-gyakorlat. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 4

5 6. Irodalom: Kötelező: Bőhm G.-Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Garai K.: Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest, Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Feladatgyűjtemény. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Európai Uniós pályázatok kézikönyve. Európa Média KHT, Budapest, Hogyan pályázzunk Európai Uniós forrásokra. MGYOSZ, Budapest, Lebovits Ágnes-Zarándy Zoltán: Intézményfejlesztés és projektmenedzsment-európai dimenzióban. Európáról módszeresen pp Pályázatot írni. Egészségügyi Világszervezet, Budapest, Pályázati kisokos. Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ, Budapest,

6 Tantárgy neve: Pszichológia II. (Szociálpszichológia) Tantárgyfelelős neve: Rozsnyai Katalin Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként szak Nappali szak Levelező nappali tagozat: ESMBPS443SN Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma 6 Összes óraszám 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. Számonkérés módja levelező tagozat: ESMBPS443SN főiskolai docens Kreditpont B K 3 B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Az írásbeli kollokvium legalább elégséges szinten történő megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges kollokviumi jegy megszerzése, amelyhez legalább 60%-os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében szociálpszichológiai témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. - A szociálpszichológia tárgya, helye a pszichológia tudományának rendszerében. - A szociális munkások által használható szociálpszichológiai módszerek. - Kérdőívek és skálák készítésének legfontosabb szempontjai. - Szociálpszichológiai vizsgálat végrehajtásának lépései. - Társas megismerés - A személyiségpercepció folyamata és összetevői. - Az attribúció és jellemzői. - Az attitűd sajátosságai és megváltoztatásának lehetőségei. - Sztereotípiák és előítéletek. - Személyközi vonzalom - A vonzalom kialakulásának tényezői és a személyes kapcsolatok fejlődése. - A csoport - A csoport fogalma, jellemzői, fejlődése. - Státusz, szerep, szerepkonfliktusok. - A csoportnorma és a közös teljesítmény jellemzői. - Kommunikáció - A kommunikáció fogalma, alapvető típusai és folyamatmodellje. - Társas befolyásolás és a hatékony közlés szempontjai. - Konfliktus - A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. - A konfliktuskezelő stratégiák. - Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik! 5. Számonkérés módja: Kollokvium.

7 6. Irodalom: Kötelező: - Atkinson R.L. - Atkinson R.C. - Smith E.E. - Bem D.J.: Pszichológia. Osiris- Századvég, Budapest, Forgas J.P.: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest, Ajánlott: - Gordon, T. - Burch, N.: Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el. Gordon Könyvek, Assertív Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Test-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Szó-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Smith, E.R. - Mackie,D.M.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként B B Dr. Szretykó György Homoki Andrea Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSZ444SN levelező tagozat: ESMBSZ444SL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Összes óraszám Számonkérés módja adjunktus Kreditpont 5 30 K K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szociológia I-IV. tantárgyak keretében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatokban 60%-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Deviancia meghatározása, értelmezési keretei. - Normák, konformizmus. Devianciák típusai. - Devianciaelméletek I. - Devianciaelméletek II. - Deviáns viselkedés formái. - Bűnözés. - Öngyilkosság. - Alkoholizmus. - Drogfogyasztás. - Mentális zavarok. - Művészet. - Deviancia megelőzési lehetőségei. - Anorexia. - Betegség és gyógyulás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 8

9 6. Irodalom: - A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói Szerkesztette: Szretykó György - Andorka Rudolf: Család és deviancia in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Aronson: A társas lény c. munkájából a konformizmus, nonkonformizmus témájáról szóló rész. - Comenius Kft., Pécs Cselkó László dr.: Ne dobd el az életed! Az öngyilkosságról Subrosa Kiadó, Émile Durkheim: Az öngyilkosság Osiris Kiadó Bp Émile Durkheim: Gyakorlati következtetések. In.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: Válság-munkanélküliség-büntetőpolitika in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Hacker Ervin: A kriminalitás környezeti tényezői in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Illyés Sándor: A deviáns másság in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Irk Albert: A kriminalitás normális és pathologikus jellege in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Kopp Mária: A magatartási, érzelmi zavarok oki háttere és megelőzésének lehetőségei in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeni kilátások in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása Magyarországon in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pataki Ferenc: A deviáns jelenségek értelmezésének és kezelésének kulcskérdései in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pressing Lajos: A deviancia és a vallás kapcsolata in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó

10 Tantárgy neve: V. (Csoportos és közösségi szociális munka) Tantárgyfelelős neve: Seeberger Netta Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSM412SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSM412SL Számonkérés módja óraadó Kreditpont Nappali B Sz 2 Levelező B Sz 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Szigorlat során elégséges vizsgaeredmény elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Csoportos szociális munka A csoportos szociális munka fogalma, céljai (szándékai), etikai elvei és értékei. A csoportos szociális munka történeti fejlődése és gyakorlatát befolyásoló elméletek. A szociális csoport munka típusai, csoport modellek. A csoport fejlődés szakaszai, szerepek a csoportban és ezek jellemzői. A csoport dinamika fogalma és fő területei. A csoport elindítása, működtetése. A csoport munka felmérése. A csoport munka gyakorlata. Közösségi szociális munka A közösségi szociális munka fogalom meghatározása. A közösségi munka kialakulásának nemzetközi története. A közösségi munka kialakulásának hazai története. A közösségi munka, mint tevékenység. A közösségi munkás, a közösségfejlesztő. Érték és etika a közösségi munkában. Munkamódok, és munkamódszerek a közösségi szociális munkában. 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök a füzet 25. oldalán találhatóak. 10

11 Tantárgy neve: Terepgyakorlat IV. (Szociális intézmények adminisztrációja) Tantárgyfelelős neve: Szerencsi Károly Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként 15 Nappali Levelező B B 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Terepgyakorlat III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 5 nappali tagozat: ESMBTE445SN levelező tagozat: ESMBTE445SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai gyakornok Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Gyj Gyj A félév érvényességének feltétele: Gyakorlat: A gyakorlat teljesítése és a terepnapló megadott szempontok szerinti elkészítése. Terepnapló és a házi dolgozat leadási határideje: Nappali tagozaton: április 02. Levelező tagozaton: április A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése, a házi dolgozat leadása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a szociális intézményrendszerrel és adminisztrációval ismerkednek a hallgatók elméletben és gyakorlatban. - A szociális ellátórendszert meghatározó jogszabályok a változás tükrében. - A szociális ellátórendszer napjainkban és a jövőbeni szolgáltatásszervezési koncepció. - A szociális ellátórendszer ismertetése Alapszolgáltatások; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka. A nappali ellátást nyújtó intézmények részletes ismertetése. Szakosított ellátási formák részletes ismertetése Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok - A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek. - Az intézmények közötti átjárhatóság. - A szociális intézmények működéséhez szükséges dokumentációk, szabályzatok jelentősége (működési engedély, szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata). - Az adminisztráció fogalma, szerepe, jelentősége. 11

12 - Az egyes intézménytípusokhoz kapcsolódó, kötelezően kitöltendő adatlapok és nyilvántartási lapok ismertetése. - Az adatlapok kitöltésének gyakorlása. A terepgyakorlat tematikus háttere és szempont rendszere (II. Évfolyam) A 4. szemeszterben a hallgatók tovább bővítik gyakorlati ismereteiket, így terepgyakorlatuk során a különböző intézményekkel és a szociális esetmunka végzésével is megismerkednek a hallgatók. A terepgyakorlat folyamán arra kérjük kollégáinkat, hogy a levelezős hallgatók részére is a gyakorlati idő rövidsége miatt egy-egy eset ismertetésével járuljanak hozzá, hogy a hallgatók jobban ráláthassanak az adott területen folyó munkára. Szempontok a terepgyakorlat során rögzítendő esetismertetéshez. Az esetbemutatást a hallgató az általa választott terepintézményben megismertek alapján készíti el, melyet naplójában ír le az alábbi irányelvek szerint. Kitérve kiemelten az intézmények működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs hátterére. 1) Az intézmény bemutatása A szervezetet létrehozó probléma, szükséglet felvázolása, vagyis a szervezet megalakításának oka. Létrejöttének körülményei, létrehozója (magán személy, szervezet). Megalakulásához szükséges feltételek, törvényi háttér. Működésének finanszírozási formái. Működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs háttere. 2) Célcsoportjai, klientúrája Kik és milyen problémával, milyen feltételek mellett lehetnek az intézmény ellátottjai? Mennyire sikeres a tevékenységük? Minden igényt ki tudnak-e elégíteni területükön? Milyen fejlesztési lehetőségeket látnak a jövőben? Mely intézményekkel, külső szervezetekkel tartanak kapcsolatot? Mik a kapcsolattartás formái? 3) Esetismertetés szempontjai 1. Milyen keretek között zajlik az eset? intézményi keretek, lehetőségek; az eseti munkában résztvevő személyek (kinek mi a funkciója?). 2. Miért éppen ezt az esetet ismerteti? didaktikai okok; személyes okok. 3. Első benyomások a kliensről? a kliens verbális és non-verbális kommunikációja; a kliens érzelmi reakciói; a hallgató (szociális munkás) verbális és non-verbális kommunikációja; a hallgató (szociális munkás) érzelmi reakciói. 12

13 4. Mivel fordul az intézményhez? a kliens szükséglete, az általa megfogalmazott probléma; a hallgató (szociális munkás) által érzékelt probléma; a kettőből meghatározott, a munka alapját szolgáló problémameghatározás; az intézmény és a szociális munkás által nyújtható szolgáltatás. 5. Szerződéskötés a klienssel a munka céljának meghatározása; a várható eredmény jóslása. 6. Az intézmény beavatkozási lehetőségei a munka folyamatának meghatározása, lépéseinek megtervezése; a kliens és a szociális munkás feladatai. 7. A beavatkozások ismertetése a kliens története az intézményben (ha van ilyen); a segítő intervenciók ívének, fordulópontjainak bemutatása (új adat, sikertelen feladat végrehajtás, stb.); az eset lezárult-e; volt-e elakadás vagy zsákutca? mi oldódott meg és mi nem? a lezárás módja (ha volt) és a további lehetőségek a visszatérésre. 8. Az intézmény dolgozóinak együttműködése az eset kapcsán kik, miben és hogyan működtek együtt az intézményen belül? intézményen kívüli együttműködésre sor került-e? 9. Az esetet ismertető szakember nehézségei az esettel kapcsolatban A dolgozat 5-7 oldal terjedelemben a terepnapló alapján, 12-es nagyságú, Times New Roman típusú betűvel, normál sortávolsággal készüljön. A borító a Terepgyakorlati Szabályzatban megadott szempontok alapján készüljön, a tantárgy megnevezése mellett az Esetismertetés alcímet is fel kell tüntetni. A dolgozatban bemutatásra kerülhet egy teljes problémamegoldó folyamat, vagy a gyakorlat során a hallgató által végzett esetmunka részlet az előzmények és a várható eredmények megjelölésével. A tanulmányban az intézmény bemutatása (lásd pont) maximum 2 oldal terjedelemben jelenjen meg. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Forgó Gy-né-Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek. Szokratész, Budapest, Gosztonyi G.-Lévai K. (szerk.): A szociális munka szótára. Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Peter L.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Budapest,

14 Somorjai I. (szerk):.): Kézikönyv szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és családügyi Minisztérium Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, Ajánlott: Forgó Gy.-né Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek Szokratész, Budapest, Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Ajánlott honlapok:

15 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés VI. (Készség- és személyiségfejlesztés II.) Oktatók neve: Németh Lóránd Takács Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMCSF421SN levelező tagozat: ESMCSF421SL Oktatók beosztása: klinikai szakpszichológus gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali C Gyj. 1 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Személyiségfejlesztés V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A csoporton való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A viselkedés formái: asszertív, agresszív, szubmisszív viselkedés A segítő viselkedés alapkészségei II. A segítő pálya veszélyei III.A csoportfolyamat lezárása tapasztalatok, egyéni élmények integrálása 5. Számonkérés módja: Adott témában házi dolgozat elkészítése. 6. Irodalom: Kötelező Egan, G. /2007/ A segítő készségek fejlesztése, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. Szatmáriné Balog Mária (szerk.) /1998/ Készség- és személyiségfejlesztés hallgatói munkafüzet, Bp. 15

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia V. (Interjútechnika) Nistor Katalin Németh Lóránd Ea.+gyak. óraszáma 16 nappali tagozat: ESMCPS422SN levelező tagozat: ESMCPS422SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd klinikai szakpszichológus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali C Gyj. 2 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy eset prezentációja. Tesztkérdések kitöltése, házi dolgozat (egy interjú) és annak megvédése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A segítő kapcsolat és a beszéd (empátia és verbalizáció, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia, terapeuta változók). Kommunikáció. Az interjú felépítése. Nehézségek, elakadások az interjú készítésében. A kapott információk elemzése. Néhány szakterület specifikus interjús módszere. Verbális hatékonyság növelése NLP-s technikákkal. Metakommunikáció elemzése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bandler, R.-Grinder, J.: Békából királyfi. Új Paradigma Kiadó, Szentendre, O Conor, J.: NLP: segítség egymás és önmagunk megértéséhez. Bioenergetic Kft., Budapest, Seidman, I.: Az Interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Thomas, J.: Lelki bajok testi bajok. Park Kiadó, Budapest, 1996.

17 Tantárgy neve: Szociálpolitika IV. (Társadalombiztosítás-tan) Tantárgyfelelős neve: Hargittainé Megyeri Valéria Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP413SN levelező tagozat: ESMBSP413SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: A tantárgyi követelmények teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Cél a szociális ellátási rendszer és a hatályos társadalombiztosítási joganyag legfontosabb részeinek megismertetése. A hallgatók a kurzus végén tudjanak segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak. I. Társadalombiztosítási jogszabályok - Alapfogalmak, társadalombiztosítási ellátások - A fedezeti rendszer, szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék - Egészségbiztosítás, megváltozott munkaképességűek ellátásáról táppénz, terhességi gyermekágyi segély gyermekgondozási díj, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések, baleseti ellátások - Nyugellátás, öregségi nyugdíj, hozzátartozói ellátás, megszüntetett, ill. átalakított korábbi rokkantsági nyugdíjak és megváltozott munkaképességűek szociális ellátásai - Családok támogatása, családi pótlék - Rehabilitációs járadék (2012-től új ellátás már nem állapítható meg) II. Rokkantsági járadék III. Alkalmazott nyomtatványok ismertetése Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: Az előadások témaköréhez igazodóan. 17

18 5. Irodalom: Kötelező: - az évi LXXX-LXXXIII. tv; évi. LXXXIV. tv; évi LXXXIV.tv; évi CXCI. tv ; évi CLXVII. tv; Ajánlott: Czúcz O.: Szociális Jog I. Unió Kiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: VI. ( az egészségügyben és az idős emberek körében) Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Szerencsi Károly Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSE413SN Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE413SL főiskolai gyakornok Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia III. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Elégséges eredmény megszerzése alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódó a témák lezárását követő zárthelyi dolgozat során elért legalább 60%-os eredmény. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A) idősek körében Demográfiai és társadalmi jellemzők. Az idős kor testi, pszichés és szociális jellemzői. Időskorral járó szociális problémák és azok kezelése, speciális ismeretek. Idős korra jellemző betegségek, a dementia. Idősek szociális ellátásának lehetőségei a mai ellátórendszerben. B) az egészségügyben Az egészségügyi rendszer rövid áttekintése. A szociális és az egészségügyi problémák összefüggései. A betegek helyzete a különféle szintű egészségügyi ellátásokban. A szociális szolgáltatások szerepe és lehetőségei. Betegek jogai és képviseletük. a kórházban. Az egészségügyben végzett szociális munka dilemmái. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 19

20 6. Irodalom: Kötelező: A) Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Hablicsek L.-Pákozdi I.: Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, 2004/3. Iván L.: Ne féljünk az öregedéstől! Sub Rosa Kiadó, Budapest, Kötet az idősekről. Budapest, Esély, (Esély füzetek.) Lévai K.-Csoba J.: A debreceni idősgondozás intézményrendszere. Esély, 1997/ Walker, A.: Öregedés Európában kihívások és következmények. Esély, 1999/6. Szász A.: Öregnek lenni Magyarországon. Esély, 1999/ Ferge Zs.: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről. Esély, 1999/6. Hamar F.: Nyugdíjrendszer-problémák. Szociológiai Szemle, 2004/1. B) Bakos A.: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása az Egyesült Királyságban. Esély, 2001/1. Göncz K.: az egészségügyben. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Gyukits Gy.: Betegjogi képviselet a kórházban. Esély, 2001/6. Habusik F.: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban. Esély, 2004/4-5. Magyar Zs.: A magyarországi kórházi szociális munka helyzete. Esély, 2004/ Mester Sz.: a szülészeti osztályokon. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Orosz É.: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. Esély, 2009/6. Péterné Molnár G.: A kórházi szociális munka működési keretfeltételei. Esély, 2007/5. Pikó B.: Szociális problémák és az egészségügy. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szabó L.: Kórházi szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Száz A.: SM-klub a külvárosban. Esély, 2004/1. Török J.: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Urbanekné László J.: a kórházban. Esély, 1992/1. Ajánlott: A) Baltes, P. B.-Smith, J.-Staudinger, U. M.: Bölcsesség és sikeres öregedés. In.: Czigler I. (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kovács M. (szerk.): Időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos Kiadó, Budapest, Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Központ, Budapest, Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az időskorban. Medicina Kiadó, Budapest, B) Gyukits Gy.-Keresztes C.: A szociális munka a hospice szellemű ellátásban. Esély, 20

21 2000/ Kovács V.: AIDS és a szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szakmai beszámoló a Modellkísérlet indítása és bonyolítása a hajléktalan beteg emberek kórházi ágyon történő elhelyezésére és a kórházi kezelést igénylő betegség után a lábadozó hajléktalan személyek ellátása érdekében megnevezésű szakmai programról - Jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 77/1999. (XII. 29.) EÜM rendelet A betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárásra vonatkozó szabályokról. 21

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam

Baranya megye. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam Az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság közleménye a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéseit tartalmazó jegyzék kiadásáról A személyes gondoskodást

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/

Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Továbbképzések Forrás: http://www.kozlonykiado.hu/ Baranya megye Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam 1. A programot indító megnevezése: Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola 7621 Pécs,

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény a ti hitetek mellé ragasszatok jócselekedeteket, a jócselekedet mellé tudományt 2 Pét 1,5 KÉPZÉSI

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő:

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben