Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: alapszak levelező tagozat II. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2011/2012-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat szak I. évfolyam szak II. évfolyam szak III. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 2

3 Tantárgyak Tantárgyi kód TANTÁRGYFELOSZTÁS alapszak es tanév, 2. félév II. évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód Értékelés Tantárgyfelelős/oktató Kötelező tantárgyak Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Dr. Köteles Lajos ESMBEU412SN ESMBEU412SL K Európai Unióban) Pszichológia IV. (Szociálpszichológia) ESMBPS443SN ESMBPS443SL K Rozsnyai Katalin Idegen nyelv IV. (Angol, Német) Bánkútiné Tóth Gizella/ Becsey ESMBID420SN ESMBID420SL Gyj Gábor/ Liker Zita/Kergyik Éva Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Dr. Szretykó György/ ESMBSZ444SN ESMBSZ444SL K Homoki Andrea V. (Csoportos és Seeberger Netta ESMBSM412SN ESMBSM412SL Sz közösségi szociális munka) Terepgyakorlat IV. (Szociális Szerencsi Károly/ ESMBTE445SN ESMBTE445SL Gyj intézmények adminisztrációja) Tereptanárok Személyiségfejlesztés VI. (Készség és személyiségfejlesztés II.) Pszichológia V. (Interjútechnika) ESMCSF421SN ESMCPS422SN X 2cs Szociálpolitika IV ESMBSP413SN (Társadalombiztosítás-tan) VI. ( az egészségügyben és az idős emberek ESMBSE413SN körében) VII. (Iskolai szociális ESMBSI413SN munka) VIII. ( ESMCSZ412SN bűnelkövetőkkel) ÖSSZESEN ESMCSF421SL ESMCPS422SL ESMBSP413SL ESMBSE413SL ESMBSI413SL ESMCSZ412SL Gyj Gyj K Gyj Gyj Gyj Németh Lóránd: 2 cs. N/ Németh Lóránd: 1cs. L. Takács Tímea: 1 cs.l. Nistor Katalin/ Németh Lóránd Seeberger Netta/ Hargittainé Megyeri Valéria Hőhn Ildikó/ Szerencsi Károly Hőhn Ildikó/ Homoki Andrea Homoki Andrea/ Puju János 3

4 Tantárgy neve: Európa tanulmányok II. (Pályázatírás az Európai Unióban) Tantárgyfelelős neve: Dr. Köteles Lajos Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBEU412SN levelező tagozat: ESMBEU412SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az EU támogatási forrásai - regionális politika; - közös agrárpolitika; - közösségi kezdeményezések. Pályázatírás az Európai Unióban - stratégiai tervezés; - adatgyűjtés, probléma meghatározás; - problémafa-célfa; - SWOT-analízis; - logikai keretmátrix; - pályázati információk (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap); - a pályázat összeállításának pénzügyi részei; - ellenőrzés. Projektmenedzsment-projekt életciklusa. Minta projekt-gyakorlat. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 4

5 6. Irodalom: Kötelező: Bőhm G.-Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Garai K.: Az Európai Unió. Corvina Kiadó, Budapest, Havas K.: Pályázatírás az Európai Unióban. Feladatgyűjtemény. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, Ajánlott: Európai Uniós pályázatok kézikönyve. Európa Média KHT, Budapest, Hogyan pályázzunk Európai Uniós forrásokra. MGYOSZ, Budapest, Lebovits Ágnes-Zarándy Zoltán: Intézményfejlesztés és projektmenedzsment-európai dimenzióban. Európáról módszeresen pp Pályázatot írni. Egészségügyi Világszervezet, Budapest, Pályázati kisokos. Strukturális és Kohéziós Alapok Képző Központ, Budapest,

6 Tantárgy neve: Pszichológia II. (Szociálpszichológia) Tantárgyfelelős neve: Rozsnyai Katalin Tantárgy Szak (szakirány) jellege tagozat megnevezése szakonként tagozatonként szak Nappali szak Levelező nappali tagozat: ESMBPS443SN Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma 6 Összes óraszám 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia I. tantárgyi követelmények teljesítése. Számonkérés módja levelező tagozat: ESMBPS443SN főiskolai docens Kreditpont B K 3 B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Az írásbeli kollokvium legalább elégséges szinten történő megoldása. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Elégséges kollokviumi jegy megszerzése, amelyhez legalább 60%-os eredmény szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében szociálpszichológiai témakörökkel ismerkednek meg a hallgatók. - A szociálpszichológia tárgya, helye a pszichológia tudományának rendszerében. - A szociális munkások által használható szociálpszichológiai módszerek. - Kérdőívek és skálák készítésének legfontosabb szempontjai. - Szociálpszichológiai vizsgálat végrehajtásának lépései. - Társas megismerés - A személyiségpercepció folyamata és összetevői. - Az attribúció és jellemzői. - Az attitűd sajátosságai és megváltoztatásának lehetőségei. - Sztereotípiák és előítéletek. - Személyközi vonzalom - A vonzalom kialakulásának tényezői és a személyes kapcsolatok fejlődése. - A csoport - A csoport fogalma, jellemzői, fejlődése. - Státusz, szerep, szerepkonfliktusok. - A csoportnorma és a közös teljesítmény jellemzői. - Kommunikáció - A kommunikáció fogalma, alapvető típusai és folyamatmodellje. - Társas befolyásolás és a hatékony közlés szempontjai. - Konfliktus - A konfliktus fogalma, okai, jellegzetes típusai. - A konfliktuskezelő stratégiák. - Megelőzést segítő személyiségfejlesztő tréningek és technikák. A fenti témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik! 5. Számonkérés módja: Kollokvium.

7 6. Irodalom: Kötelező: - Atkinson R.L. - Atkinson R.C. - Smith E.E. - Bem D.J.: Pszichológia. Osiris- Századvég, Budapest, Forgas J.P.: A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest, Ajánlott: - Gordon, T. - Burch, N.: Emberi kapcsolatok. Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el. Gordon Könyvek, Assertív Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Test-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Pease, A. Pease, G.: Szó-beszéd. Park Kiadó, Budapest, Smith, E.R. - Mackie,D.M.: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó, Budapest,

8 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Nappali Levelező Szociológia V. (Deviancia és társadalom) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként B B Dr. Szretykó György Homoki Andrea Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSZ444SN levelező tagozat: ESMBSZ444SL Tantárgyfelelős beosztása: egyetemi docens Összes óraszám Számonkérés módja adjunktus Kreditpont 5 30 K K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Szociológia I-IV. tantárgyak keretében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatokban 60%-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: Zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Deviancia meghatározása, értelmezési keretei. - Normák, konformizmus. Devianciák típusai. - Devianciaelméletek I. - Devianciaelméletek II. - Deviáns viselkedés formái. - Bűnözés. - Öngyilkosság. - Alkoholizmus. - Drogfogyasztás. - Mentális zavarok. - Művészet. - Deviancia megelőzési lehetőségei. - Anorexia. - Betegség és gyógyulás. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 8

9 6. Irodalom: - A szegénység, az egészség és a társadalmi kirekesztettség A roncstársadalom szociológiai és társadalomgazdaságtani dimenziói Szerkesztette: Szretykó György - Andorka Rudolf: Család és deviancia in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Aronson: A társas lény c. munkájából a konformizmus, nonkonformizmus témájáról szóló rész. - Comenius Kft., Pécs Cselkó László dr.: Ne dobd el az életed! Az öngyilkosságról Subrosa Kiadó, Émile Durkheim: Az öngyilkosság Osiris Kiadó Bp Émile Durkheim: Gyakorlati következtetések. In.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi összefüggései in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Gönczöl Katalin: Válság-munkanélküliség-büntetőpolitika in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Hacker Ervin: A kriminalitás környezeti tényezői in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Illyés Sándor: A deviáns másság in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Irk Albert: A kriminalitás normális és pathologikus jellege in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Kopp Mária: A magatartási, érzelmi zavarok oki háttere és megelőzésének lehetőségei in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Korinek László: A bűnözés alakulása Magyarországon és a jövőbeni kilátások in.: A deviancia szociológiája Szöveggyűjtemény A Szociális Szakképzés Könyvtára, Budapest Münnich Iván: A deviáns viselkedésformák alakulása Magyarországon in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pataki Ferenc: A deviáns jelenségek értelmezésének és kezelésének kulcskérdései in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó Pressing Lajos: A deviancia és a vallás kapcsolata in.: Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó

10 Tantárgy neve: V. (Csoportos és közösségi szociális munka) Tantárgyfelelős neve: Seeberger Netta Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSM412SN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSM412SL Számonkérés módja óraadó Kreditpont Nappali B Sz 2 Levelező B Sz 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton zárthelyi dolgozatban 60%-os teljesítmény elérése 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Szigorlat során elégséges vizsgaeredmény elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Csoportos szociális munka A csoportos szociális munka fogalma, céljai (szándékai), etikai elvei és értékei. A csoportos szociális munka történeti fejlődése és gyakorlatát befolyásoló elméletek. A szociális csoport munka típusai, csoport modellek. A csoport fejlődés szakaszai, szerepek a csoportban és ezek jellemzői. A csoport dinamika fogalma és fő területei. A csoport elindítása, működtetése. A csoport munka felmérése. A csoport munka gyakorlata. Közösségi szociális munka A közösségi szociális munka fogalom meghatározása. A közösségi munka kialakulásának nemzetközi története. A közösségi munka kialakulásának hazai története. A közösségi munka, mint tevékenység. A közösségi munkás, a közösségfejlesztő. Érték és etika a közösségi munkában. Munkamódok, és munkamódszerek a közösségi szociális munkában. 5. Számonkérés módja: Szigorlat. Szigorlati témakörök a füzet 25. oldalán találhatóak. 10

11 Tantárgy neve: Terepgyakorlat IV. (Szociális intézmények adminisztrációja) Tantárgyfelelős neve: Szerencsi Károly Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként 15 Nappali Levelező B B 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Terepgyakorlat III. tantárgy követelményeinek teljesítése. 5 nappali tagozat: ESMBTE445SN levelező tagozat: ESMBTE445SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai gyakornok Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Gyj Gyj A félév érvényességének feltétele: Gyakorlat: A gyakorlat teljesítése és a terepnapló megadott szempontok szerinti elkészítése. Terepnapló és a házi dolgozat leadási határideje: Nappali tagozaton: április 02. Levelező tagozaton: április A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése, a házi dolgozat leadása. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy keretében a szociális intézményrendszerrel és adminisztrációval ismerkednek a hallgatók elméletben és gyakorlatban. - A szociális ellátórendszert meghatározó jogszabályok a változás tükrében. - A szociális ellátórendszer napjainkban és a jövőbeni szolgáltatásszervezési koncepció. - A szociális ellátórendszer ismertetése Alapszolgáltatások; falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka. A nappali ellátást nyújtó intézmények részletes ismertetése. Szakosított ellátási formák részletes ismertetése Ápolást, gondozást nyújtó intézmények Rehabilitációs intézmények Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Lakóotthonok - A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek. - Az intézmények közötti átjárhatóság. - A szociális intézmények működéséhez szükséges dokumentációk, szabályzatok jelentősége (működési engedély, szakmai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat, érdekképviseleti fórum szabályzata). - Az adminisztráció fogalma, szerepe, jelentősége. 11

12 - Az egyes intézménytípusokhoz kapcsolódó, kötelezően kitöltendő adatlapok és nyilvántartási lapok ismertetése. - Az adatlapok kitöltésének gyakorlása. A terepgyakorlat tematikus háttere és szempont rendszere (II. Évfolyam) A 4. szemeszterben a hallgatók tovább bővítik gyakorlati ismereteiket, így terepgyakorlatuk során a különböző intézményekkel és a szociális esetmunka végzésével is megismerkednek a hallgatók. A terepgyakorlat folyamán arra kérjük kollégáinkat, hogy a levelezős hallgatók részére is a gyakorlati idő rövidsége miatt egy-egy eset ismertetésével járuljanak hozzá, hogy a hallgatók jobban ráláthassanak az adott területen folyó munkára. Szempontok a terepgyakorlat során rögzítendő esetismertetéshez. Az esetbemutatást a hallgató az általa választott terepintézményben megismertek alapján készíti el, melyet naplójában ír le az alábbi irányelvek szerint. Kitérve kiemelten az intézmények működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs hátterére. 1) Az intézmény bemutatása A szervezetet létrehozó probléma, szükséglet felvázolása, vagyis a szervezet megalakításának oka. Létrejöttének körülményei, létrehozója (magán személy, szervezet). Megalakulásához szükséges feltételek, törvényi háttér. Működésének finanszírozási formái. Működésének, szakmai tevékenységének adminisztrációs háttere. 2) Célcsoportjai, klientúrája Kik és milyen problémával, milyen feltételek mellett lehetnek az intézmény ellátottjai? Mennyire sikeres a tevékenységük? Minden igényt ki tudnak-e elégíteni területükön? Milyen fejlesztési lehetőségeket látnak a jövőben? Mely intézményekkel, külső szervezetekkel tartanak kapcsolatot? Mik a kapcsolattartás formái? 3) Esetismertetés szempontjai 1. Milyen keretek között zajlik az eset? intézményi keretek, lehetőségek; az eseti munkában résztvevő személyek (kinek mi a funkciója?). 2. Miért éppen ezt az esetet ismerteti? didaktikai okok; személyes okok. 3. Első benyomások a kliensről? a kliens verbális és non-verbális kommunikációja; a kliens érzelmi reakciói; a hallgató (szociális munkás) verbális és non-verbális kommunikációja; a hallgató (szociális munkás) érzelmi reakciói. 12

13 4. Mivel fordul az intézményhez? a kliens szükséglete, az általa megfogalmazott probléma; a hallgató (szociális munkás) által érzékelt probléma; a kettőből meghatározott, a munka alapját szolgáló problémameghatározás; az intézmény és a szociális munkás által nyújtható szolgáltatás. 5. Szerződéskötés a klienssel a munka céljának meghatározása; a várható eredmény jóslása. 6. Az intézmény beavatkozási lehetőségei a munka folyamatának meghatározása, lépéseinek megtervezése; a kliens és a szociális munkás feladatai. 7. A beavatkozások ismertetése a kliens története az intézményben (ha van ilyen); a segítő intervenciók ívének, fordulópontjainak bemutatása (új adat, sikertelen feladat végrehajtás, stb.); az eset lezárult-e; volt-e elakadás vagy zsákutca? mi oldódott meg és mi nem? a lezárás módja (ha volt) és a további lehetőségek a visszatérésre. 8. Az intézmény dolgozóinak együttműködése az eset kapcsán kik, miben és hogyan működtek együtt az intézményen belül? intézményen kívüli együttműködésre sor került-e? 9. Az esetet ismertető szakember nehézségei az esettel kapcsolatban A dolgozat 5-7 oldal terjedelemben a terepnapló alapján, 12-es nagyságú, Times New Roman típusú betűvel, normál sortávolsággal készüljön. A borító a Terepgyakorlati Szabályzatban megadott szempontok alapján készüljön, a tantárgy megnevezése mellett az Esetismertetés alcímet is fel kell tüntetni. A dolgozatban bemutatásra kerülhet egy teljes problémamegoldó folyamat, vagy a gyakorlat során a hallgató által végzett esetmunka részlet az előzmények és a várható eredmények megjelölésével. A tanulmányban az intézmény bemutatása (lásd pont) maximum 2 oldal terjedelemben jelenjen meg. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Forgó Gy-né-Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek. Szokratész, Budapest, Gosztonyi G.-Lévai K. (szerk.): A szociális munka szótára. Budapesti Szociális Forrásközpont, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Peter L.: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati kézikönyve. Párbeszéd Alapítvány, Budapest,

14 Somorjai I. (szerk):.): Kézikönyv szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és családügyi Minisztérium Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szociális Munka Etikai Kódexe, Szociális Szakmai Szövetség, Ajánlott: Forgó Gy.-né Veres G. (szerk.): Szociális-jóléti ismeretek Szokratész, Budapest, Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Ajánlott honlapok:

15 Tantárgy neve: Személyiségfejlesztés VI. (Készség- és személyiségfejlesztés II.) Oktatók neve: Németh Lóránd Takács Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMCSF421SN levelező tagozat: ESMCSF421SL Oktatók beosztása: klinikai szakpszichológus gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali C Gyj. 1 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Személyiségfejlesztés V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: A csoporton való aktív részvétel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A viselkedés formái: asszertív, agresszív, szubmisszív viselkedés A segítő viselkedés alapkészségei II. A segítő pálya veszélyei III.A csoportfolyamat lezárása tapasztalatok, egyéni élmények integrálása 5. Számonkérés módja: Adott témában házi dolgozat elkészítése. 6. Irodalom: Kötelező Egan, G. /2007/ A segítő készségek fejlesztése, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. Szatmáriné Balog Mária (szerk.) /1998/ Készség- és személyiségfejlesztés hallgatói munkafüzet, Bp. 15

16 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia V. (Interjútechnika) Nistor Katalin Németh Lóránd Ea.+gyak. óraszáma 16 nappali tagozat: ESMCPS422SN levelező tagozat: ESMCPS422SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanársegéd klinikai szakpszichológus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali C Gyj. 2 Levelező C Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Egy eset prezentációja. Tesztkérdések kitöltése, házi dolgozat (egy interjú) és annak megvédése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A segítő kapcsolat és a beszéd (empátia és verbalizáció, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia, terapeuta változók). Kommunikáció. Az interjú felépítése. Nehézségek, elakadások az interjú készítésében. A kapott információk elemzése. Néhány szakterület specifikus interjús módszere. Verbális hatékonyság növelése NLP-s technikákkal. Metakommunikáció elemzése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Tringer L.: A gyógyító beszélgetés. Medicina Kiadó, Budapest, Ajánlott: Bandler, R.-Grinder, J.: Békából királyfi. Új Paradigma Kiadó, Szentendre, O Conor, J.: NLP: segítség egymás és önmagunk megértéséhez. Bioenergetic Kft., Budapest, Seidman, I.: Az Interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Thomas, J.: Lelki bajok testi bajok. Park Kiadó, Budapest, 1996.

17 Tantárgy neve: Szociálpolitika IV. (Társadalombiztosítás-tan) Tantárgyfelelős neve: Hargittainé Megyeri Valéria Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: ESMBSP413SN levelező tagozat: ESMBSP413SL Tantárgyfelelős beosztása: osztályvezető Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociálpolitika II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: Zárthelyi dolgozatban legalább 60 %-os teljesítmény elérése. Levelező tagozaton: A tantárgyi követelmények teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Cél a szociális ellátási rendszer és a hatályos társadalombiztosítási joganyag legfontosabb részeinek megismertetése. A hallgatók a kurzus végén tudjanak segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak. I. Társadalombiztosítási jogszabályok - Alapfogalmak, társadalombiztosítási ellátások - A fedezeti rendszer, szociális hozzájárulási adó, egyéni járulék - Egészségbiztosítás, megváltozott munkaképességűek ellátásáról táppénz, terhességi gyermekágyi segély gyermekgondozási díj, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedések, baleseti ellátások - Nyugellátás, öregségi nyugdíj, hozzátartozói ellátás, megszüntetett, ill. átalakított korábbi rokkantsági nyugdíjak és megváltozott munkaképességűek szociális ellátásai - Családok támogatása, családi pótlék - Rehabilitációs járadék (2012-től új ellátás már nem állapítható meg) II. Rokkantsági járadék III. Alkalmazott nyomtatványok ismertetése Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: Az előadások témaköréhez igazodóan. 17

18 5. Irodalom: Kötelező: - az évi LXXX-LXXXIII. tv; évi. LXXXIV. tv; évi LXXXIV.tv; évi CXCI. tv ; évi CLXVII. tv; Ajánlott: Czúcz O.: Szociális Jog I. Unió Kiadó, Budapest,

19 Tantárgy neve: VI. ( az egészségügyben és az idős emberek körében) Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Szerencsi Károly Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: ESMBSE413SN Oktató beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: ESMBSE413SL főiskolai gyakornok Számonkérés módja Kreditpont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia III. és II. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Elégséges eredmény megszerzése alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódó a témák lezárását követő zárthelyi dolgozat során elért legalább 60%-os eredmény. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A) idősek körében Demográfiai és társadalmi jellemzők. Az idős kor testi, pszichés és szociális jellemzői. Időskorral járó szociális problémák és azok kezelése, speciális ismeretek. Idős korra jellemző betegségek, a dementia. Idősek szociális ellátásának lehetőségei a mai ellátórendszerben. B) az egészségügyben Az egészségügyi rendszer rövid áttekintése. A szociális és az egészségügyi problémák összefüggései. A betegek helyzete a különféle szintű egészségügyi ellátásokban. A szociális szolgáltatások szerepe és lehetőségei. Betegek jogai és képviseletük. a kórházban. Az egészségügyben végzett szociális munka dilemmái. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 19

20 6. Irodalom: Kötelező: A) Bagyinszki Z.-né-Kovács I.-Péntek B.: Idősek szociális ellátása. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Hablicsek L.-Pákozdi I.: Az elöregedő társadalom szociális kihívásai. Esély, 2004/3. Iván L.: Ne féljünk az öregedéstől! Sub Rosa Kiadó, Budapest, Kötet az idősekről. Budapest, Esély, (Esély füzetek.) Lévai K.-Csoba J.: A debreceni idősgondozás intézményrendszere. Esély, 1997/ Walker, A.: Öregedés Európában kihívások és következmények. Esély, 1999/6. Szász A.: Öregnek lenni Magyarországon. Esély, 1999/ Ferge Zs.: Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről. Esély, 1999/6. Hamar F.: Nyugdíjrendszer-problémák. Szociológiai Szemle, 2004/1. B) Bakos A.: Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálása az Egyesült Királyságban. Esély, 2001/1. Göncz K.: az egészségügyben. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Gyukits Gy.: Betegjogi képviselet a kórházban. Esély, 2001/6. Habusik F.: Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban. Esély, 2004/4-5. Magyar Zs.: A magyarországi kórházi szociális munka helyzete. Esély, 2004/ Mester Sz.: a szülészeti osztályokon. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Orosz É.: Globális és hazai egészségügyi kihívások és egészségpolitikai törekvések a 21. század elején. Esély, 2009/6. Péterné Molnár G.: A kórházi szociális munka működési keretfeltételei. Esély, 2007/5. Pikó B.: Szociális problémák és az egészségügy. In.: Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szabó L.: Kórházi szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Száz A.: SM-klub a külvárosban. Esély, 2004/1. Török J.: A szociális munka néhány alapkérdése az egészségügyben. In.: Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Urbanekné László J.: a kórházban. Esély, 1992/1. Ajánlott: A) Baltes, P. B.-Smith, J.-Staudinger, U. M.: Bölcsesség és sikeres öregedés. In.: Czigler I. (szerk.): Túl a fiatalságon. Megismerési folyamatok időskorban. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kovács M. (szerk.): Időskori depresszió és szorongás. Springer Tudományos Kiadó, Budapest, Szempontok a mentálisan hanyatló idősek vizsgálatához és készségfejlesztéséhez. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Módszertani Központ, Budapest, Tariska P. (szerk.): Kortünet vagy kórtünet? Mentális zavarok az időskorban. Medicina Kiadó, Budapest, B) Gyukits Gy.-Keresztes C.: A szociális munka a hospice szellemű ellátásban. Esély, 20

21 2000/ Kovács V.: AIDS és a szociális munka. In.: Csató Zs. (szerk.): és egészségügy. Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, Budapest, Szakmai beszámoló a Modellkísérlet indítása és bonyolítása a hajléktalan beteg emberek kórházi ágyon történő elhelyezésére és a kórházi kezelést igénylő betegség után a lábadozó hajléktalan személyek ellátása érdekében megnevezésű szakmai programról - Jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 77/1999. (XII. 29.) EÜM rendelet A betegjogi képviselő jogállásáról és az eljárásra vonatkozó szabályokról. 21

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 02 Szociális asszisztens Komplex szakmai vizsga A B vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA)

A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZERTAN II. (CSOPORTOKKAL ÉS KÖZÖSSÉGEKKEL VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA) Félévi óraszám: Heti óraszám: Kreditértéke: Helye a tantervben: Előadó: Pataki Józsefné A kurzus rövid leírása A

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERİFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Jász - Nagykun - Szolnok Megye

Jász - Nagykun - Szolnok Megye É S Z A K - A L F Ö L D I R E G I O N Á L I S S Z O C I Á L I S F E J L E S Z T Ő, T A N Á C S A D Ó É S M Ó D S Z E R T A N I K Ö Z P O N T K O N Z O R C I U M P A R T N E R E 2 0 1 1. F E B R U Á R Kedves

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015

ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 ÁLLAMVIZSGATÉTELEK BAKKALAUREÁTUSI TANULMÁNYOK SZOCIÁLIS MUNKA SZAK 2014/2015 A SZOCIÁLIS MUNKA MÓDSZEREI 1. A szociális munka módszereinek kialakulása és fejlődése. A szociális munka történetének jelentős

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS (D.2.2.) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. tanév II. (tavaszi) félév A KURZUS ALAPADATAI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 54 762 03 Szociális szakgondozó Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A szociális ellátások feltételei, a szociális szervezés feladatai és a szociális munka

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben