Mértékhitelesítés. Hitelesített mérıeszközök használata. Alapmérıeszközök, hiteles anyagminták

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mértékhitelesítés. Hitelesített mérıeszközök használata. Alapmérıeszközök, hiteles anyagminták"

Átírás

1 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet a mérésügyrıl A Minisztertanács a mérések pontossága és egységessége érdekében az alábbiakat rendeli: Mértékegységek 1. (1) Minden olyan mennyiség mérésére és értékének kifejezésére, amelyre ez a rendelet törvényes mértékegységet állapít meg, ezt a mértékegységet kell használni. A törvényes mértékegységeket, nevüket és jelüket az 1. számú melléklet határozza meg. (2) A törvényes mértékegységeken kívül más mértékegységek is használhatók: a) a külkereskedelmi kapcsolatokban, b) nemzetközi megállapodások alapján, c) a tudományos kutatásban. (3) A törvényes mértékegységekben megadott értékek után, ezek más mértékegységekben kifejezett egyenértéke is feltüntethetı. Hitelesítési kötelezettség 2. (1) Az olyan mérésekre, amelyekhez valamilyen joghatás főzıdhet, hitelesített mérıeszközt kell használni. A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök és a mérésügyi szempontból ezekkel egy tekintet alá esı egyéb eszközök (a továbbiakban együtt: mérıeszközök) felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Népgazdasági vagy más fontos érdekbıl az Országos Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH) elnöke - az érdekelt miniszterekkel (országos hatáskörő szervek vezetıivel) egyetértésben - a 2. számú mellékletben fel nem sorolt mérıeszköz kötelezı hitelesítését is elrendelheti és a hitelesítés érvényességének idıtartamát meghatározhatja. (3) Az OMH elnöke indokolt esetben az (1)-(2) bekezdésben megjelölt mérıeszköz hitelesítési kötelezettség alól felmentést adhat, a külföldön már hitelesített mérıeszköz elsı belföldi hitelesítése alól mentesítést engedélyezhet, illetıleg a hitelesítés érvényességének idıtartamát az általánostól eltérıen is meghatározhatja. (4) Nem kötelezı annak a mérıeszköznek a hitelesítése, amely kizárólag külföldön kerül forgalomba, kivéve ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérıen rendelkezik. Típusvizsgálat, hitelesítési engedély 3. (1) A mérıeszköz - az alapmérıeszköz (9. ) és a hiteles anyagminta (etalonanyag) kivételével - csak hitelesítési engedély alapján hitelesíthetı. A hitelesítési engedélyt az OMH típusvizsgálat alapján, meghatározott idıtartamra adja ki. (2) A típusvizsgálat célja a mérıeszköztípus hitelesíthetıségének az elbírálása. A típusvizsgálat kiterjed a szabványokban vagy más hatósági elıírásokban foglalt mérésügyi vonatkozású rendelkezések megtartásának ellenırzésére, illetıleg a mérıeszköz mőködése és használat szempontjából fontos tulajdonságainak vizsgálatára. (3) A típusvizsgálatba az OMH más szervet is bevonhat, és a típusvizsgálat keretében a mérıeszköz tartós, üzemszerő kipróbálását is elrendelheti. (4) Ellenırzı típusvizsgálat alapján a hitelesítési engedélyt az OMH indokolt esetben visszavonhatja, vagy a hitelesítést újabb feltételhez kötheti. 4. (1) A hitelesítési engedély megszerzésérıl a) a belföldi elıállító, b) forgalombahozatalra vagy saját felhasználásra történı behozatal esetében a külkereskedelmi tevékenységre jogosult vállalat, c) bizományi vagy társasági szerzıdés alapján történı behozatal esetében a megbízó, illetıleg a külkereskedelmi tevékenységre jogosult vállalattal szerzıdı belföldi gazdálkodó szerv (a továbbiakban együtt: elsı belföldi forgalombahozó) köteles gondoskodni.

2 (2) A hitelesítési engedélyben meghatározott feliratoknak a mérıeszközön történı feltüntetésérıl az elsı belföldi forgalombahozó gondoskodik. (3) Az engedélyezett mérıeszköztípuson olyan változtatást végrehajtani, amely annak méréstechnikai tulajdonságait befolyásolhatja, csak a hitelesítési engedély elızetes módosításával szabad. Mértékhitelesítés 5. (1) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközt a) a belföldi forgalombahozatal elıtt (elsı hitelesítés), b) javítás után, c) meghatározott idıközönként (idıszakos hitelesítés) hitelesíttetni kell. (2) A mérıeszköz-hitelesítés az OMH és mértékhitelesítı hivatalok (a továbbiakban együtt: mérésügyi szervek) feladata. Az OMH elnöke - az általa meghatározott feltételekkel - kivételesen más szervek mérıeszköz minısítését is a hitelesítéssel egyenértékőnek ismerheti el. (3) A hitelesítés a Hitelesítési Szabályzatban [12. (2) bek.] és a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. A mérıeszköz hitelességét bélyegzés vagy hitelesítési okirat tanúsítja. (4) A hitelesítési évszámot feltüntetı mérésügyi bélyegzés érvényességi idıtartamába a hitelesítés éve nem számít be. Hitelesítési okirat kiadása esetén a hitelesítés érvényességének idıtartama a hitelesítés napjával kezdıdik. 6. (1) Az elsı hitelesíttetésrıl a mérıeszköz elsı belföldi forgalombahozója központilag köteles gondoskodni. A helyhez kötött mérıeszköz elsı hitelesíttetése a helyszíni felszerelést végzı szerv (személy) feladata. (2) A mérıeszköz javításakor a hitelesítés érvényét veszti. A javítást végzı szerv (személy) feladata a hitelesítési bélyegzés vagy okirat érvénytelenítése és a mérıeszköz újrahitelesíttetése. (3) A mérıeszköz idıszakos hitelesítését a mérıeszköz birtokosa (használója) még az elızı hitelesítés érvényének lejárta elıtt köteles a mérésügyi szervektıl kérni. 7. (1) A mérıeszköz elsı és javítás utáni hitelesítését a mérésügyi szervek általában a gyártó, a forgalombahozó vagy a javító szervek telephelyén végzik. A helyhez kötött mérıeszköz hitelesítése a használat helyszínén történik. A helyszíni hitelesítésnek a hitelesíttetıre háruló feladatait a mérésügyi szervek határozzák meg. (2) Az idıszakos hitelesítésre a mérésügyi szervek ideiglenes hitelesítési központokat létesíthetnek. Az erre a célra megfelelı helyiség biztosításához, valamint a hitelesítés helyének és idejének közhírré tételéhez az illetékes tanácsok végrehajtó bizottságainak szakigazgatási szervei - a mérésügyi szervek kérésére - kötelesek segítséget nyújtani. Hitelesített mérıeszközök használata 8. (1) Kötelezı hitelesítéső mérıeszköz - a magánháztartásban nem elszámolás céljára szolgáló mérıeszköz kivételével - kizárólag érvényes hitelesítéssel használható vagy tartható használatra kész állapotban. A hitelesíttetési kötelezettség a gazdálkodó és egyéb szervek belsı használatában levı mérıeszközre is vonatkozik. (2) A hitelesített mérıeszközt úgy kell üzemben tartani és használni, hogy rendeltetésszerő mőködése, valamint mérési eredményének pontos leolvasása biztosítva legyen. (3) Érvényét veszti a hitelesítés, ha a használat során a mérıeszköz méréstechnikai tulajdonságai megváltoznak, vagy ha annak rendeltetésszerő mőködése bármely ok miatt kétségessé válik. (4) Az átmenetileg használaton kívüli helyhez kötött mérıeszköz újrahitelesítése helyett, annak lezárása is kérhetı a mérésügyi szervektıl. Alapmérıeszközök, hiteles anyagminták 9. (1) Az alapmérıeszköz és a mérésügyi szempontból vele egy tekintet alá esı hiteles anyagminta (a továbbiakban együtt: alapmérıeszköz) a használati mérıeszközök ellenırzésére és pontosságuk meghatározására szolgál. (2) A mérıeszközgyártó, a javító és a kölcsönzı szervek használati mérıeszközeik pontosságát hitelesített alapmérıeszközzel kötelesek rendszeresen ellenırizni. Egyéb szervnél akkor kell alapmérıeszköz használatáról gondoskodni, ha - a szerv vezetıjének megállapítása szerint - a használati mérıeszközök száma vagy a kívánt mérési pontosság ezt szükségessé teszi.

3 (3) A minıség és a mennyiség tanúsítása vagy bármely hatósági ellenırzı mérés - ha azt nem hitelesített mérıeszközzel végzik - csak alapmérıeszközre visszavezethetı mérésekre alapozható. (4) Az alapmérıeszköz-hitelesítés a mérésügyi szervek feladata. Az OMH elnöke - az általa meghatározott feltételekkel - kivételesen más szervek alapmérıeszköz minısítését is a hitelesítéssel egyenértékőnek ismerheti el. (5) Alapmérıeszköz csak érvényes hitelesítéssel használható. A mérésügyi vagy más erre feljogosított szerv az alapmérıeszköz hitelességét - meghatározott idıtartamig érvényes - hitelesítési okirattal és hitelesítési bélyegzéssel tanúsítja. Adagolókészülékek 10. (1) A kereskedelmi forgalombahozatalra szánt árut adagoló (kimérı, töltı, elırecsomagoló) készülék üzembentartója az ilyen készülék mérési pontosságát hitelesített mérıeszközzel (alapmérıeszközzel) köteles beszabályozni. (2) Az (1) bekezdés szerinti készülék üzemeltetıjének az adagolt mennyiségek állandóságát hitelesített mérıeszköz (alapmérıeszköz) használatával kell rendszeresen ellenıriznie. Mérésügyi szervek 11. (1) Az OMH a mérésügy országos hatáskörő, központi irányító, felügyeleti és ellenırzı szerve. (2) Az OMH a mérések pontossága és egységessége érdekében: a) gondoskodik a törvényes mértékegységek szabályozásának elıkészítésérıl, ezek országos etalonjairól, nemzetközi összehasonlításukról, hazai továbbszármaztatásukról, valamint a mérésügyi kutatásról és fejlesztésrıl; b) hatósági jogkörében meghatározza egyes mérıeszközök mérésügyi követelményeit, ellátja a mérésügyi engedélyezési, szabályozási feladatokat és más szervek mérésügyi tevékenységének elvi irányítását, gondoskodik a mérıeszközök (alapmérıeszközök) és az ezekhez szükséges berendezések hitelesítésérıl, valamint a mérésügyi jogszabályok megtartásának ellenırzésérıl; c) képviseli a Magyar Népköztársaságot a kormányközi mérésügyi nemzetközi szervezetekben, együttmőködik más államok mérésügyi szerveivel, és gondoskodik a nemzetközi mérésügyi egyezmények végrehajtásáról. (3) A mérésügyi igazgatás feladatait az OMH közvetlenül vagy a felügyelete alatt mőködı mértékhitelesítı hivatalok útján látja el. A mértékhitelesítı hivatalok illetékességi területén kirendeltségek létesíthetık. (4) A mérésügyi szervek szervezetét és mőködési rendjét, a mértékhitelesítı hivatalok hatáskörét és illetékességét az OMH elnöke állapítja meg. 12. (1) Az OMH elnöke a hitelesítési kötelezettség kiterjesztését és módosítását vagy más szervek mérıeszköz (alapmérıeszköz) minısítésének a hitelesítéssel egyenértékő elismerését határozatban állapítja meg. Az OMH elnökének határozatát az OMH hivatalos lapjában, a Mérésügyi Közleményekben kell közzétenni. (2) A kötelezı hitelesítéső mérıeszközök (alapmérıeszközök) mérésügyi követelményeit, a hitelesítés általános feltételeit, módszereit és eljárási szabályait az OMH elnöke Hitelesítési Szabályzatban határozza meg. (3) Az OMH megkeresésre tájékoztatást ad a rendelet 1. számú mellékletében fel nem sorolt mértékegységekrıl. (4) A mérésügyi szervek a rendeltetésszerő mőködésükkel összeférı és az alaptevékenységüket nem akadályozó egyéb mérésügyi feladatokat (pl. mérıeszköz minısítı vizsgálatok, különleges mérések végzése, mérıberendezések készítése, szakvélemény adás) is elláthatnak. Mérésügyi ellenırzés 13. (1) A mérésügyi szervek jogosultak a mérıeszközök elıállítása, forgalombahozatala, javítása és használata során a mérésügyi jogszabályok megtartásának ellenırzésére. (2) A mérésügyi szervek ellenırzésre feljogosított dolgozói bármely szerv, kisiparos vagy magánkereskedı üzemébe, telephelyére, helyiségébe beléphetnek, és ott mérésügyi ellenırzést folytathatnak.

4 (3) A nem hitelesített, az érvényét vesztett hitelesítéső, a hamis vagy hibás mérıeszköz használatát az ellenırzés során meg kell tiltani, illetıleg határidı megjelölésével a mérıeszköz cseréjét vagy javíttatását kell elrendelni. (4) A mérésügyi ellenırzés feltételeit és módját a) a fegyveres erıknél, a fegyveres testületeknél és a rendészeti szerveknél, b) a haditechnika körében a felügyeletet ellátó miniszter (országos hatáskörő szerv vezetıje) szabályozza. Mérésügyi díjak 14. (1) A mérésügyi szervek hatósági jogkörben vagy megbízás alapján végzett tevékenységéért díjat kell fizetni. A mérésügyi díjszabást a pénzügyminiszter állapítja meg. (2) A mérésügyi díjakat illeték módjára kell leróni. Záró rendelkezések 15. Azok a mérıeszközök és kiadványok, amelyek az átmenetileg használható mértékegységek (1. számú melléklet 60. pontja) alkalmazásával készültek, december 31. napjáig hozhatók forgalomba. Az ilyen mérıeszközök azonban december 31. napja után is - elsı javításukig - használhatók. 16. (1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba, egyidejőleg az 50/1960. (XI. 18.) Korm. rendelet és az ezt módosító 3/1969. (I. 24.) Korm. rendelet hatályát veszti. (2) Az e rendelet szerinti hitelesítési idıtartamok a hatálybalépése elıtt már hitelesített mérıeszközökre is vonatkoznak. (3) E rendelet végrehajtásáról az OMH elnöke, az egyes népgazdasági ágazatokat illetıen az érdekelt miniszterek (országos hatáskörő szervek vezetıi) - az OMH elnökének egyetértésével - gondoskodnak. 1. számú melléklet a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelethez MÉRTÉKEGYSÉGEK I. fejezet Általános rész 1. A törvényes mértékegységek: a) a nemzetközi mértékegység rendszer - Systéme International, jele: SI (kiejtése: es-í) - mértékegységei (SIegységek); b) az ebben a mellékletben meghatározott további (az SI-egységek közé nem tartozó) mértékegységek (SI-n kívüli törvényes egységek); c) az SI-egységekbıl és az SI-n kívüli törvényes egységekbıl képzett mértékegységek; d) az a), b) és c) alatti mértékegységeknek az ebben a mellékletben meghatározott módon képzett többszörösei és törtrészei. (1) A nemzetközi mértékegység-rendszer mértékegységei: a) az alapegységek, b) a kiegészítıegységek, 2.

5 c) a származtatott egységek. (2) A nemzetközi mértékegység-rendszer alapegységei: a) a méter, a hosszúság mértékegysége; b) a kilogramm, a tömeg mértékegysége; c) a másodperc, az idı mértékegysége; d) az amper, az elektromos áramerısség mértékegysége; e) a kelvin, a termodinamikai hımérséklet mértékegysége; f) a mól, az anyagmennyiség mértékegysége; g) a kandela, a fényerısség mértékegysége. (3) A nemzetközi mértékegység-rendszer kiegészítı egységei: a) a radián, a síkszög mértékegysége; b) a szteradián, a térszög mértékegysége. (4) A nemzetközi mértékegység-rendszer származtatott egységei: az alap- és a kiegészítıegységek hatványainak szorzatai vagy hányadosai. 3. (1) A mértékegységek törvényes többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentı, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) egyikével kell képezni. Prefixum: Jele: Szorzó, amellyel a mértékegységet meg kell szorozni: exa E = peta P = tera T = giga G = 10 9 mega M = 10 6 kilo k 1 00 = 10 3 hekto h 100 = 10 2 deka da 10 = 10 1 deci d 0,1 = 10-1 centi c 0,01 = 10-2 milli m 0,001 = 10-3 mikro M 0, = 10-6 nano n 0, = 10-9 piko p 0, = femto f 0, = atto a 0, = (2) Mértékegységek szorzata vagy hányadosa által alkotott származtatott mértékegységek többszöröseit és törtrészeit a megfelelı SI-prefixumoknak a szorzatában, ill. hányadosban levı egy vagy több mértékegység elé történı illesztésével kell képezni. (3) Összetett (két vagy több egymáshoz illesztett prefixumból álló) prefixumot használni nem szabad. (4) A prefixumot a mértékegység nevével, ill. a prefixum jelét a mértékegység jelével egybe kell írni. (5) Mértékegységek többszöröseinek és törtrészeinek - prefixumjelbıl és mértékegységjelbıl álló - jele utáni hatványkitevı azt jelenti, hogy az adott többszöröst vagy törtrészt kell a megfelelı hatványra emelni. [Például: 1 km 2 = 1 (km) 2 = (10 3 m) 2 = 10 6 m 2 ].

6 (6) A hekto, deka, deci és centi prefixumok csak az alábbi pontokban külön meghatározott esetekben használhatók. II. fejezet A nemzetközi mértékegység-rendszer egységei 4. Hosszúság (1) A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. (2) A méter a kripton-86-atom 2p10 és 5d5 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelı, vákuumban terjedı sugárzás hullámhosszúságának ,73-szorosa. (3) A méterrel kapcsolatban a deci és centi prefixumok is használhatók. 5. Terület (1) A terület mértékegysége a négyzetméter; jele: m 2. (2) A négyzetméter az 1 méter oldalhosszúságú négyzet területe. (3) A négyzetméter többszörösei és törtrészei a méter törvényes többszöröseinek és törtrészeinek négyzetei. 6. Térfogat (1) A térfogat mértékegysége a köbméter; jele: m 3. (2) A köbméter az 1 méter élhosszúságú kocka térfogata. (3) A köbméter többszörösei és törtrészei a méter törvényes többszöröseinek és törtrészeinek köbei. 7. Síkszög (1) A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad. (2) A radián a kör sugarával egyenlı hosszúságú körívhez tartozó középponti síkszög. (3) A síkszög név helyett, olyan esetekben, amikor ez félreértést nem okozhat, a szög név is használható. 8. Térszög (1) A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr. (2) A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlı területő gömbfelületrészhez tartozó középponti-térszög. 9. Tömeg (1) A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. (2) A kilogramm az évben Párizsban megtartott Elsı Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sévres-ben ırzött platina-iridium henger tömege. (3) A kilogramm többszörösei és törtrészei: a gramm, jele: g, 1 g = 0,001 kg = 10-3 kg továbbá az SI-prefixumoknak a gramm egységnév elé történı illesztésével képzett többszörösök és törtrészek. (4) A grammal kapcsolatban a deka és centi prefixumok is használhatók; a dekagramm jele dkg is lehet.

7 10. Sőrőség (1) A sőrőség mértékegysége a kilogramm per köbméter; jele: kg/m 3, vagy kg m -3. (2) A kilogramm per köbméter olyan homogén anyag sőrősége, amelynek 1 köbmétere 1 kilogramm tömegő. 11. Idı (1) Az idı mértékegysége a másodperc (szekundum); jele: s. (2) A másodperc az alapállapotú cézium-133-atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelı sugárzás periódusának idıtartama. 12. Frekvencia (1) A frekvencia mértékegysége a hertz (kiejtése: herc); jele: Hz. (2) A hertz olyan periódusos jelenség frekvenciája, amelynek egy teljes periódusa 1 másodperc idıtartamú. 1 Hz = 1/s = 1 s Sebesség (1) A sebesség mértékegysége a méter per másodperc; jele: m/s, vagy m s -1. (2) A méter per másodperc olyan egyenletesen mozgó test sebessége, amely 1 másodperc idı alatt 1 méter utat tesz meg. 14. Gyorsulás (1) A gyorsulás mértékegysége a méter per másodperc a négyzeten; jele: m/s 2, vagy m s -2. (2) A méter per másodperc a négyzeten olyan egyenletesen gyorsuló mozgást végzı test gyorsulása, amelynek sebessége 1 másodperc idı alatt 1 méter per másodperccel változik. (3) A nehézségi gyorsulás normális értéke: 9, m/s Szögsebesség (1) A szögsebesség mértékegysége a radián per másodperc; jele rad/s, vagy rad s -1. (2) A radián per másodperc olyan egyenletesen forgó test szögsebessége, amely 1 másodperc idı alatt 1 radián szöggel fordul el. 16. Szöggyorsulás (1) A szöggyorsulás mértékegysége a radián per másodperc a négyzeten; rad/s 2, vagy rad s -2. (2) A radián per másodperc a négyzeten olyan egyenletesen gyorsuló forgást végzı test szöggyorsulása, amelynek szögsebessége 1 másodperc idı alatt 1 radián per másodperccel változik. 17. Erı (1) Az erı mértékegysége a newton (kiejtése: nyúton);jele: N.

8 (2) A newton az az erı, amely 1 kg tömegő nyugvó testet 1 másodperc idı alatt 1 méter per másodperc sebességőre gyorsít. 1 N = 1 kg.m/s 2 = 1 kg.m.s Nyomás (1) A nyomás mértékegysége a pascal (kiejtése: paszkal); jele: Pa. (2) A pascal az a nyomás, amellyel egyenletesen eloszló 1 newton erı 1 négyzetméter felületre merılegesen hat. 1 Pa = 1 N/m 2 = 1 N.m -2 (3) A normális légköri nyomás (a fizikai atmoszféra) értéke: Pa. 19. Munka, energia, hımennyiség (1) A munka, az energia, a hımennyiség mértékegysége a joule (kiejtése: dzsúl); jele: J. (2) A joule az a munka, amelyet 1 newton erı saját hatásának irányába esı 1 méter úton végez. 1 J = 1 N.m 20. Teljesítmény (1) A teljesítmény mértékegysége a watt (kiejtése: vatt); jele: W. (2) A watt az a teljesítmény, amelyet 1 joule munka 1 másodperc idı alatt létrehoz. 1 W = 1 J/s = 1 J.s Dinamikai viszkozitás (1) A dinamikai viszkozitás mértékegysége a pascalmásodperc; jele: Pa. s. (2) A pascalmásodperc olyan laminárisan áramló homogén közeg dinamikai viszkozitása, amelynek két, egymással párhuzamos, egymástól 1 méter távolságban levı és 1 méter per másodperc sebességkülönbséggel áramló sík rétege között, a réteg felületének 1 négyzetméterén, 1 newton csúsztatóerı lép fel. 1 Pa. s = 1 N.s/m 2 = 1 N.s.m Kinematikai viszkozitás (1) A kinematikai viszkozitás mértékegysége a négyzetméter per másodperc; jele: m 2 /s vagy m 2.s -1. (2) A négyzetméter per másodperc olyan közeg kinematikai viszkozitása, amelynek dinamikai viszkozitása 1 pascalmásodperc és sőrősége 1 kilogramm per köbméter. 1 m 2 /s = 1 Pa. s kg/m Térfogatáram (1) A térfogatáram mértékegysége a köbméter per másodperc; jele: m 3 /s vagy m 3.s -1.

9 (2) A köbméter per másodperc olyan egyenletesen áramló közeg térfogatárama, amelynél egy áramlási keresztmetszeten, 1 másodperc idı alatt, 1 köbméter térfogatú közeg áramlik át. 24. Tömegáram (1) A tömegáram mértékegysége a kilogramm per másodperc; jele: kg/s vagy kg.s -1. (2) A kilogramm per másodperc olyan egyenletesen áramló közeg tömegáram, amelynél egy áramlási keresztmetszeten, 1 másodperc idı alatt, 1 kilogramm tömegő közeg áramlik át. 25. Termodinamikai hımérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. (2) A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hımérsékletének 1/273,16-szorosa. 26. Hıvezetı képesség (1) A hıvezetı képesség mértékegysége a watt per méterkelvin; jele: W/(m.K) vagy W.m -1.K -1. (2) A watt per méterkelvin olyan homogén anyag hıvezetı képessége, amelynek két, egymással párhuzamos, egymástól 1 méter távolságban levı sík rétege között, 1 kelvin hımérsékletkülönbség esetén, a réteg felületének 1 négyzetméterén 1 másodperc idı alatt 1 joule hımennyiség halad át. 27. Elektromos áramerısség (1) Az elektromos áramerısség mértékegysége az amper; jele: A. (2) Az amper olyan állandó elektromos áram erıssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszető és vákuumban egymástól 1 méter távolságban levı vezetıben áramolva, e két vezetı között méterenként newton erıt hoz létre. 28. Elektromos feszültség, elektromos potenciálkülönbség (1) Az elektromos feszültség vagy elektromos potenciálkülönbség mértékegysége a volt; jele: V. (2) A volt olyan vezetı két pontja közötti elektromos feszültség, amelyben 1 amper állandó erısségő áram folyik, ha az áram teljesítménye e két pont között 1 watt. 1 V = 1 W/A = 1 W.A Elektromos ellenállás (1) Az elektromos ellenállás (rezisztencia) mértékegysége az ohm (kiejtése: óm); jele:ω (2) Az ohm olyan vezetı két pontja közötti elektromos ellenállás, amelyek között 1 amper erısségő áram folyik, ha e két pont közötti feszültség 1 volt. 1 Ω = 1 V/A = 1 V A -1 (3) Az ohmnak a mega prefixummal képezett többszöröse a megaohm. 30. Elektromos vezetés (1) Az elektromos vezetés (konduktancia) mértékegysége a siemens (kiejtése: szímensz); jele: S. (2) A siemens olyan vezetı elektromos vezetése, amelynek elektromos ellenállása 1 ohm. 1 S = 1/Ω = 1 Ω -1 = 1 A/V = 1 A V -1

10 31. Elektromos töltés (1) Az elektromos töltés mértékegysége a coulomb (kiejtése: kulomb); jele: C. (2) A coulomb az az elektromos töltés, amely valamely vezetı egy keresztmetszetén 1 másodperc idı alatt áthalad, ha a vezetıben 1 amper erısségő áram folyik. 1 C = 1 A.s 32. Induktivitás (1) Az induktivitás mértékegysége a henry (kiejtése: henri); jele: H. (2) A henry olyan zárt vezetı induktivitása, amelyben 1 volt feszültség létesül, ha a benne folyó áram erıssége másodpercenként egyenletesen 1 amperrel változik. 1 H = 1 V.s/A = 1 V.s.A Elektromos kapacitás (1) Az elektromos kapacitás mértékegysége a farad; jele: F. (2) A farad olyan kondenzátor elektromos kapacitása, amelyet 1 coulomb töltés 1 volt feszültségre tölt fel. 1 F = 1 C/V = 1 C.V Mágneses fluxus (1) A mágneses fluxus mértékegysége a weber (kiejtése: véber); jele: Wb. (2) A weber az a mágneses fluxus, amely egy menetbıl álló vezetıben 1 volt feszültséget létesít, ha 1 másodperc idı alatt egyenletesen nullára csökken. 1 Wb = 1 V.s 35. Mágneses indukció (1) A mágneses indukció mértékegysége a tesla (kiejtése: teszla); jele: T. (2) A tesla az a mágneses indukció, amely reá merıleges 1 négyzetméter felületen 1 weber mágneses fluxust hoz létre. 1 T = 1 Wb/m 2 = 1 Wb.m Anyagmennyiség (1) Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. (2) A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. (3) Az elemi egység fajtáját meg kell adni; ez atom molekula, ion, elektron stb. vagy ilyeneknek meghatározott csoportja lehet. 37. Anyagmennyiség-koncentráció (1) Az anyagmennyiség-koncentráció mértékegysége a mól per köbméter; jele: mol/m 3 vagy mol m -3. (2) A mól per köbméter olyan homogén elegy egy összetevıjének anyagmennyiség-koncentrációja, amelynek 1 köbméterében az összetevı anyagmennyiség 1 mól.

11 (3) Az anyagmennyiség-koncentráció név helyett, olyan esetekben, amikor ez félreértést nem okozhat, a koncentráció név is használható. 38. Molalitás (1) A molalitás mértékegysége a mól a per kilogramm; jele: mol/kg. (2) A mól per kilogramm olyan oldat egy összetevıjének molalitása, amelynek 1 kilogramm tömegő oldószerében az összetevı anyagmennyisége 1 mól. 39. Fényerısség (1) A fényerısség mértékegysége a kandela; jele: cd. (2) A kandela a fekete sugárzó 1/ négyzetméternyi felületének fényerıssége, a felületre merıleges irányban, a platina dermedési hımérsékletén, pascal nyomáson. 40. Fényáram (1) A fényáram mértékegysége a lumen; jele: lm. (2) A lumen az a fényáram, amelyet 1 kandela fényerısséggel minden irányban sugárzó pontszerő fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz. 1 lm = 1 cd sr 41. Megvilágítás (1) A megvilágítás mértékegysége a lux; jele: lx. (2) A lux 1 négyzetméter területő felület megvilágítása, ha reá merılegesen, egyenletesen elosztva, 1 lumen fényáram esik. 1 lx = 1 lm/m 2 = 1 lm.m Radioaktív sugárforrás aktivitása (1) Radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerrel (kiejtése: bekerel); jele: Bq. (2) A becquerel olyan radioaktív sugárforrás aktivitása, amelyben 1 másodperc idı alatt egy bomlás következik be. 1 Bq = 1/s = 1 s Elnyelt sugárdózis (1) Az elnyelt sugárdózis mértékegysége a gray (kiejtése: gréj); jele: Gy (kiejtése: gé-ipszilon). (2) A gray az a sugárdózis, amelyet 1 kilogramm tömegő anyag elnyel, ha vele, állandó intenzitású ionizáló sugárzás útján, 1 joule energiát közlünk. 1 Gy = 1 J/kg = 1 J.kg Besugárzási dózis (1) A besugárzási dózis mértékegysége a coulomb per kilogramm; jele: C/kg vagy C kg -1. (2) A coulomb per kilogramm olyan állandó intenzitású ionizáló sugárzás besugárzási dózisa, amely 1 kilogramm tömegő levegıben összesen 1 coulomb töltéső, azonos elıjelő iont hoz létre.

12 45. Egyéb mennyiségek A fenti pontokban fel nem sorolt fizikai mennyiségek törvényes mértékegységei a nemzetközi mértékegység-rendszer megfelelı származtatott egységei. III. fejezet A nemzetközi mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek (1) Térfogat- (őrtartalom-) mértékegység a liter; jele: l. 46. Térfogat 1 l = 1 dm 3 = 0,001 m 3 = 10-3 m 3 (2) A literrel kapcsolatban a hekto, deci és centi prefixumok is használhatók. (1) Síkszög-mértékegységek: a) a fok; jele: 1 = π/180 rad b) a perc (ívperc); jele: 1 = 1 /60 = π/10800 rad c) a másodperc (ívmásodperc); jele: 1 = 1 /60 = 1 /3600 = π/ rad 47. Síkszög (2) A fokkal, az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. Tömegmértékegység a tonna; jele: t. 1 t = 1000 kg = 10 3 kg = 1 Mg 48. Tömeg 49. Idı (1) Idımértékegységek: a) a perc; jele: min 1 min = 60 s b) az óra; jele: h 1 h = 60 min = 3600 s c) a nap; jele: d 1 d = 24 h = 1440 min = s d) a naptári idıegységek: a hét, a hónap, az év. (2) A fenti idımértékegységekkel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

13 Sebesség-mértékegység a kilométer per óra; jele: km/h. 1 km/h = 1/3,6 m/s Munka- (energia-) mértékegység a wattóra; jele: W. h. 1 W. h = 3600 J 50. Sebesség 51. Munka, energia 52. Hımérséklet (1) Hımérséklet-mértékegység a Celsius-fok (kiejtése: celziusz-fok); jele: C. (2) 0 Celsius-fok hımérséklet 273,15 kelvin hımérséklettel egyenlı. (3) A Celsius-fok, mint hımérséklet-különbség, egyenlı a kelvinnel. (4) A Celsius-fokkal kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. IV. fejezet A nemzetközi mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek 53. Hosszúság (1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld. 1 tengeri mérföld = 1852 m (2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a csillagászati (asztronómiai) egység. 1 csillagászati egység = 1, m (3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a parsec (kiejtése: parszek); jele: pc. 1 pc = 3, m (közelítı érték) (4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév. 1 fényév = 9, m (közelítı érték) (5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parsec-kal és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. 54. Terület (1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha. 1 ha = m 2 = 104 m 2 (2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. 55. Síkszög Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység a gon - jele: gon - vagy újfok. 1 gon = 1 újfok = π/200 rad 56. Tömeg

14 (1) Csak az atom- és magfizikában használható tömegmértékegység az atomi tömegegység; jele: u. (2) Az atomi tömegegység a szén-12-atom tömegének 1/12-szerese. 1 u = 1, kg (közelítı érték) 57. Nyomás Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomásmértékegység a bar; jele: bar. 1 bar = Pa = 105 Pa 58. Energia (1) Csak az atom- és magfizikában használható energia-mértékegység az elektronvolt; jele: ev. (2) Az elektronvolt az a kinetikai energia, amelyet egy elektron nyer, ha vákuumban 1 volt potenciálkülönbségen halad át. 1 ev = 1, J (közelítı érték) 59. Teljesítmény (1) Csak elektromos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele: VA. 1 VA = 1W (2) Csak elektromos meddı teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var. 1 var = 1 W V. fejezet A nemzetközi mértékegység-rendszeren kívüli, átmenetileg használható törvényes mértékegységek Az alább felsorolt mértékegységek, ezek többszörösei és törtrészei, akár egymagukban, akár más mértékegységekkel kombinálva, január 1-jéig törvényes mértékegységek 60. a) Az angström - jele: Ǻ - csak a spektroszkópiában és az anyagszerkezettanban használható hosszúságmértékegység. 1 Ǻ = 0,1 nem = m b) A barn - jele: b - csak az atom- és magfizikában használható terület-mértékegység. 1 b = 100 fm 2 = m 2 c) A karát (metrikus karát), csak drágakövek és igazgyöngyök tömegének meghatározására használható tömegmértékegység. 1 karát = 0,2 g = kg d) A mázsa (métermázsa) - jele: q - tömegmértékegység. 1 q = 100 kg = 10 2 kg e) Az erıkilogramm (kilopond) - jele: kgf vagy kp - erımértékegység.

15 1 kgf = 1 kp = 9, N f) A technikai atmoszféra - jele: kgf/cm 2 vagy kp/cm 2 vagy at - nyomásmértékegység. 1 kgf/cm 2 = 1 kp/cm 2 = 1 at = ,5 Pa g) A torr - jele: Torr - nyomásmértékegység. 1 Torr = /760 Pa h) A higanyoszlop-milliméter (higanymilliméter) - jele: mmhg - nyomásmértékegység. 1 mmhg = 133,322 Pa i) A vízoszlop-milliméter - jele: mmh 2 O - nyomásmértékegység. 1 mmh 2 O = 9, Pa j) A kalória - jele: cal - csak hımennyiség meghatározására használható munkamértékegység. 1 cal = 4,1868 J [vonatkozik a kilokalóriára is] k) A lóerı - jele: LE - teljesítmény-mértékegység. 1 LE = 735, W l) A poise (kiejtése:poáz) -jele: P - a dinamikai viszkozitás mértékegysége. 1 P = 0,1 Pa. s =10-1 Pa. s m) A stokes (kiejtése: sztóksz) - jele: St - a kinematikai viszkozitás mértékegysége. 1 St = 10-4 m 2 /s n) A curie (kiejtése: küri) - jele: Ci - radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége. 1 Ci = 3, Bq o) A rad - jele: rd - az elnyelt sugárdózis mértékegysége. 1 rd = 0,01 Gy = 10-2 Gy p) A röntgen - jele: R - a besugárzási dózis mértékegysége. 1 R = 2, C/kg 2. számú melléklet a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelethez KÖTELEZİ HITELESÍTÉSŐ MÉRİESZKÖZÖK Sorszám Megnevezés A hitelesítés érvényességének idıtartama (év) Hosszúság- és területmérı eszközök 1. Kereskedelmi méterrudak, mérıasztalok, tartályméréshez 4 használt hosszúságmérı eszközök 2. Ipari és kereskedelmi hosszúságmérıgépek és berendezések 1 (textil-, mőbır-, zsineg-, huzal-, kábelhosszúság stb mérésre) 3. Bırterületmérı eszközök 1

16 Őrtartalom meghatározására szolgáló eszközök 4. Őrmértékek, kıolajmérıkannák 2 5. Úszós tejmérık, bilaktométerek 2 6. Laboratóriumi térfogatmérıeszközök (mérılombikok, korlátlan pipetták, büretták, mérıhengerek stb.). 7. Mértékjelzéses italkiszolgáló poharak és palackok korlátlan 8. Szeszesital és ecet mennyiségi elszámolással járó szállítására szolgáló: - fából készült hordók 1 - egyéb anyagból készült hordók, tartályok 5 9. Ásványolajtermék közúti szállítására és szeszes ital, tej 3 szállítására szolgáló tartálykocsik 10. Szeszesital, ecet tárolására, össz-, vagy részőrtartalom megállapítására szolgáló fából készült hordók, tartályok, kádak: - elsı hitelesítés után 1 - második és további hitelesítés után 10 Egyéb anyagból ugyanilyen célra készült hordók, tartályok, kádak: - elsı hitelesítés után 5 - második és további hitelesítés után 15 Mindezek magánháztartási használatban korlátlan Tömegmérıeszközök 11. Súlyok 2-:-5 pontossági osztályba tartozók Mérlegek 2-:-3 pontossági osztályba tartozók 2 - szállítószalagmérlegek mennyiségi elszámolásra 1 - közúti tengelyterhelésmérık 1 Sőrőségmérıeszközök 13. Sőrőségmérık (areométerek, piknométerek) korlátlan 14. Mohr-Westphal mérlegek Butirométerek és tartozékok-pipettáik korlátlan 16. Folyamatos sőrőségmérık Gabonaminıségi készülékek 2 Idımérık 18. Ellenırzı stopperórák 2 Anyagvizsgáló eszközök 19. Anyagvizsgáló gépek, szilárdság és keménység meghatározására szolgáló gépek, készülékek (szakító-, nyomó-, törı-, keménységmérıgépek) fonal-, quadránsmérlegek, motollák, sodratszámlálók 1 Anyagminıség- és összetételmérı eszközök 20. Gabonanedvességmérık Viszkoziméterek (módosított Ostwald- és Ubbelohde-féle) korlátlan 22. Viszkoziméterek (Höppler-féle, rotációs, rheoviszkoziméterek) 5 Nyomásmérıeszközök

17 23. Nyomásmérık (manométerek, vákuumméterek, 2 manovákuumméterek és nyomáskülönbségmérık, nyomás- és nyomáskülönbség regisztrálók, nyomás- és nyomáskülönbség távadók pneumatikus, villamos kimenıjellel) 0.1-:-2,5 pontossági osztályba tartozók 24. Orvosi vérnyomásmérık: - rugóelemes 2 - higanyos 5 Teljesítménymérık 25. Motorteljesítménymérı fékpadok 1 Viteldíjjelzık és fordulatszámmérık 26. Viteldíjjelzık és áttételi szerkezetük Fordulatszámmérık, tachométerek 1 vagy ennél jobb 2 pontossági osztályba tartozók 28. Gépjármő menetírók 2 Térfogat-áramot mérı eszközök 29. Vízmérık Szeszmérık és tartozékaik (számlálóberendezés, hımérı) Ásványolaj és ásványolajtermékek mérésére szolgáló 1 készülékek átfolyásmérık 32. Gázmérık: - 6 m 3 /h teljesítmény felett 5-6 m 3 /h és ez alatti teljesítményőek Gız- és víz-hımennyiségmérık 5 Hımérsékletmérı eszközök 34. Lázmérık korlátlan Elektromos mérıkészülékek 35. Áram és feszültségváltó mérıtranszformátorok 0,5 vagy ennél 15 jobb pontossági osztályba tartozók 36. Elektromos fogyasztásmérık és mellékkészülékkel ellátott 10 elektromos fogyasztásmérık 37. Jármő sebességmérı lokátorok 1 Optikai mérıeszközök 38. Dioptriamérık Luxmérık 2 Sugárdózist mérı eszközök 40. Sugárvédelmi dózismérık és dózisteljesítmény-mérık Gyógyászati dózismérık és dózisteljesítmény-mérık 2

Az SI alapegysegei http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/alapegysegek.html 1 of 2 10/23/2008 10:34 PM Az SI alapegységei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A hosszúság mértékegysége a méter (m). A méter a kripton-86-atom

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer bevezetését, az erre épült törvényes mértékegységeket hazánkban a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szabályozza. Az

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betővel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betővel

Részletesebben

Az SI mértékegységrendszer

Az SI mértékegységrendszer PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Az SI mértékegységrendszer http://hu.wikipedia.org/wiki/si_mértékegységrendszer 1 2015.09.14.. Az SI mértékegységrendszer Mértékegységekkel szembeni

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy, mérésügyi szervezet. Hatáskör és illetékesség

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy, mérésügyi szervezet. Hatáskör és illetékesség 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási,

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyrıl szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyrıl szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz) A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyrıl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyrıl szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

Részletesebben

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek Tolnainé Szabó Beáta Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek A követelménymodul megnevezése: Gyártás előkészítése és befejezése A követelménymodul száma: 0510-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az SI mértékegység rendszer

Az SI mértékegység rendszer Az SI mértékegység rendszer Az egyes fizikai mennyiségek közötti kapcsolatokat méréssel tudjuk meghatározni, de egy mennyiség méréséhez valamilyen rögzített értéket kell alapul választanunk. Ezt az alapul

Részletesebben

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei

Alapfogalmak Metrológia Metrológia: Általános metrológia Mérés célja Mérési elvek, mérési módszerek Mér eszközök konstrukciós elemei, elvei Alapfogalmak Metrológia, a mérés tudománya a mérési bizonytalanság meghatározásával együtt. Metrológia: alkalmazott tudomány, mely a kvantitatív ismeretszerzési folyamatok - tervezéséhez, - végrehajtásához

Részletesebben

Mértékrendszerek, az SI, a legfontosabb származtatott mennyiségek és egységeik

Mértékrendszerek, az SI, a legfontosabb származtatott mennyiségek és egységeik Mértékrendszerek, az SI, a legfontosabb származtatott mennyiségek és egységeik A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket, amivel a fizikai mennyiségeket

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1991. évi XLV. törvény 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind

Részletesebben

SI kiegészítő egységei. Az SI-alapegységek meghatározásai

SI kiegészítő egységei. Az SI-alapegységek meghatározásai SI alapmértékegységek: Az alapmennyiség Az alapmértékegység Sorszáma neve jele neve jele I. Hosszúság l méter m II. Tömeg m kilogramm kg III. Idő t másodperc s IV. Áramerősség (elektromos) I amper A V.

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz) 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény

Részletesebben

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 A mérés alapelve Mérendı mennyiség és az alapegység összehasonlítása Jellemzés kvantitatív úton ( egy adott

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. I. fejezet Általános rendelkezések A törvény hatálya. Mérésügy, mérésügyi szervezet

1991. évi XLV. törvény. I. fejezet Általános rendelkezések A törvény hatálya. Mérésügy, mérésügyi szervezet 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrol, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betuvel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betuvel

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betűvel

Részletesebben

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük Általános Géptan I. 1. Előadás Dr. Fazekas Lajos SI mértékegységek és jelölésük Alapmennyiségek Jele Mértékegysége Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő t másodperc s elektromos áramerősség

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Részletesebben

A FIZIKA MÓDSZEREI. Fáról leesı alma zuhanás. Kísérletes természettudomány: a megfigyelt jelenségek leírása és értelmezése

A FIZIKA MÓDSZEREI. Fáról leesı alma zuhanás. Kísérletes természettudomány: a megfigyelt jelenségek leírása és értelmezése A FIZIKA MÓDSZEREI Kísérletes természettudomány: a megfigyelt jelenségek leírása és értelmezése A módszer lépései: Megfigyelés Kísérlet Mérés-kiértékelés Modellalkotás A modell mőködése a gyakorlatban

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betűvel

Részletesebben

Mennyiségek, mértékegységek nemzetközi rendszere

Mennyiségek, mértékegységek nemzetközi rendszere Ismerd meg Mennyiségek, mértékegységek nemzetközi rendszere 1. Alapmennyiségek. Származtatott mennyiségek A tudományok rohamos fejlődése szükségessé tette a mértékegységek elnevezésének és a jelrendszer

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény

Részletesebben

TANÁCS III. (Előkészítő jogi aktusok)

TANÁCS III. (Előkészítő jogi aktusok) 2008.12.30. C 330 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 28/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. november 18-án elfogadva a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Melyik több? Egy szekrény súlya vagy egy papírlap tömege?

Melyik több? Egy szekrény súlya vagy egy papírlap tömege? Melyik több? Egy szekrény súlya vagy egy papírlap tömege? Régi súly, hosszúság és űrmértékek Süsü: tátsd ki a szád! Három és fél akó. Mai mértékegységben 1 akó 41,97 liter és 85,6 liter közé esett. A bécsi

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 OptiJUS Opten Kft. 1 1991. évi XLV. törvény 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 2012.01.01. és 2012.08.31. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA. Mérés története I. Mérés története III. Mérés története II. A mérésügy jogi szabályozása Magyarországon. A mérés szerepe a mai világban

MÉRÉSTECHNIKA. Mérés története I. Mérés története III. Mérés története II. A mérésügy jogi szabályozása Magyarországon. A mérés szerepe a mai világban Mérés története I. MÉRÉSTECHNIKA - A mérés első jogi szabályozása (i.e. 3000): Halálbüntetésre számíthat aki elmulasztja azon kötelességét, hogy "Ami számítható, azt számítsd ki, ami mérhető, azt mérd

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betvel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betvel

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 OptiJUS Opten Kft. 1 1991. évi XLV. törvény 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 2016.01.14. és 2016.07.22. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes

Részletesebben

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc.

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon: 12-13 elkrad@uni-miskolc.hu www.uni-miskolc. Vllamosságtan Dr. adács László főskola docens A3 épület,. emelet, 7. ajtó Telefon: -3 e-mal: Honlap: elkrad@un-mskolc.hu www.un-mskolc.hu/~elkrad Ajánlott rodalom Demeter Károlyné - Dén Gábor Szekér Károly

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény

1991. évi XLV. törvény 1. oldal 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrl, 1 egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betvel szedve az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.),

Részletesebben

Passzív áramkörök, CAD ismeretek

Passzív áramkörök, CAD ismeretek Passzív áramkörök, CAD ismeretek (C tanterv) Két tárgy összevonása (B tanterv): Passzív áramkörök CAD ismeretek 2 óra előadás, 1 óra táblagyakorlat 3 óra laborgyakorlat Most: 4 óra előadás, 2 óra laborgyakorlat

Részletesebben

2001. évi CXII. törvény. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról

2001. évi CXII. törvény. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról - 1-2001. évi CXII. törvény a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról Az Országgyűlés az európai közösségi szabályozással való

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY ALAPMÉRTÉKEGYSÉGEK A fizikában és a méréstudományban mértékegységeknek hívjuk azokat a méréshez használt egységeket,

Részletesebben

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012.

Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2012. 1 Félévi követelmény: évközi jegy Az évközi jegy megszerzésének módja: A feladatok határidőre történő beadása és legalább elégséges zárthelyi dolgozatok

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz) 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz)

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról. (Tv. 2. -hoz) (Tv. 5. -hoz) (Tv. 6. -hoz) 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény

Részletesebben

10/10/2014 tema01_biolf_

10/10/2014 tema01_biolf_ 1. Fizikai mennyiségek és mérésük Mérések és mértékegységek. Az SI-mértékrendszer, prefixumok. Alapvető mennyiségek mérése. a természet vizsgálata, számszerűsítés igénye modellek létrehozása: egyszerűsített

Részletesebben

Mértékegység rendszerek és mértékegységek, különös tekintettel a klasszikus mechanikára

Mértékegység rendszerek és mértékegységek, különös tekintettel a klasszikus mechanikára 1. MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZEREK Mértékegység rendszerek és mértékegységek, különös tekintettel a klasszikus mechanikára Mértékegység rendszerek cgs m-kp-s SI és mértékegység rendszer mértékegység rendszer mértékegység

Részletesebben

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. -ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény végrehajtására az alábbi

Részletesebben

Az SI nemzetközi mértékegységrendszer alkalmazása a geológiai gyakorlatban

Az SI nemzetközi mértékegységrendszer alkalmazása a geológiai gyakorlatban KASSAY ÁRPÁD Az SI nemzetközi mértékegységrendszer alkalmazása a geológiai gyakorlatban Bevezetés A műszaki fejlődés rohamos üteme a mértékegységek vonatkozásában is egységességet, szabatosságot igényel.

Részletesebben

Méréstechnika Babák, György

Méréstechnika Babák, György Méréstechnika Babák, György Méréstechnika Babák, György Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés (cél,

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA Számtani alapok TÉMAKÖR TARTALMA - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag ALAPMŐVELETEK A matematikai alapmőveletek az összeadás

Részletesebben

TILTAKOZZ A DIHIDROGÉN-MONOXID ELLEN! A LÁTHATATLAN GYILKOS

TILTAKOZZ A DIHIDROGÉN-MONOXID ELLEN! A LÁTHATATLAN GYILKOS TILTAKOZZ A DIHIDROGÉN-MONOXID ELLEN! A LÁTHATATLAN GYILKOS A dihidrogén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen és minden évben számtalan embert gyilkol meg. Ezen halálozások legtöbbjének oka a DHMO véletlen

Részletesebben

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka Testek mozgása Készítette: Kós Réka Fizikai mennyiségek, átváltások ismétlése az általános iskolából, SI Nemzetközi Mértékegység Rendszer 1. óra Mérés A mérés a fizikus alapvető módszere. Mérőeszközre,

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30

FIZIKA. EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc. Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30 FIZIKA EMELT SZINTŐ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. április 19. Az írásbeli vizsga idıtartama: 240 perc Max. p. Elért p. I. Feleletválasztós kérdések 30 II. Esszé: tartalom 18 II. Esszé: kifejtés módja 5 Összetett

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

Gépészmérnöki alapismeretek példatár

Gépészmérnöki alapismeretek példatár 45037 Gépészmérnöki alapismeretek példatár (A borítóra kerülő "fülszöveg") Ez a jegyzet a Budapesti Mûszaki Egyetemen az elsőéves gépészmérnök hallgatók számára ajánlott, a Gépészmérnöki alapismeretek

Részletesebben

MÉRTÉKEGYSÉGEK. Kausay 1

MÉRTÉKEGYSÉGEK. Kausay 1 MÉRTÉKEGYSÉGEK Kausay 1 Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 1. hét

Kémiai alapismeretek 1. hét Kémiai alapismeretek 1. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. február 7. 1/14 2011/2012 II. félév, Horváth Attila c Előadás látogatás

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár i r Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten A sr (szteradián = sr) 2 r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

BHÍIYHSIHÍI [S RUHHSIHÍIIHPÜH 1I, ı r T. Éâz Í~` '-~<iõ*=«t\»`".ef f-e`õ~»4i - »zi. P fl ıí

BHÍIYHSIHÍI [S RUHHSIHÍIIHPÜH 1I, ı r T. Éâz Í~` '-~<iõ*=«t\»`.ef f-e`õ~»4i - »zi. P fl ıí L LI! E I Í C I A I Í Í BHÍIYHSIHÍI [S RUHHSIHÍIIHPÜH Š I I I, If F F A ı r T. BE ı I L \ Éâz E! J Í~ 5' I '-~

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál Készítette: (korábbi zh felaatok alaján) Kiaja: ortál htt://vasutas.uw.hu. Ára: Ft Elıszó nnak okán készítettem ezt az összeállítást, hogy a jövıben kevesebben bukjanak. Olyan felaatokat tartalmaz, amely

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika

Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika Összefoglaló kérdések fizikából 2009-2010. I. Mechanika 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Segédmennyiségek: Síkszög: ívhossz/sugár Kör középponti szöge: 2 (radián) Térszög: terület/sugár a négyzeten sr A 2 r (szteradián = sr) i r Gömb középponti térszöge: 4 (szteradián)

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika, Hidrodinamika Hidrosztatika, Hidrodinamika Folyadékok alaptulajdonságai folyadék: anyag, amely folyni képes térfogat állandó, alakjuk változó, a tartóedénytől függ a térfogat-változtató erőkkel szemben ellenállást fejtenek

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 2014. Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon Fogalmak Bevezetés A fizikai megismerés módszerei megfigyelés A megfigyelés olyan (tudományos) megismerési módszer, melynek

Részletesebben

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED Egy fényforrás által minden inrányba kisugárzott fény mennyisége Jele: Ф Egysége: lm A Φ sugárzott teljesítményből, a sugárzásnak a CIE szabványos fénymérő észlelőre gyakorolt hatása alapján származtatott

Részletesebben

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai

Orvosi biofizika. 1 Az orvostudomány és a biofizika kapcsolata. Sugárzások a medicinában. gyakorlatok. 1. félév előadásai Orvosi biofizika 1. félév: 1,5 óra előadás + óra gyakorlat. félév: óra előadás + óra gyakorlat Fizika az orvostudományban SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgató: Prof. Kellermayer Miklós tanulmányi

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZEPES PONTOSSÁGÚ SÚLYOK HE 1/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00162-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT AZ AMILIA HÚS KFT-T (székhely: 7530 Kadarkút, Vótapuszta u. 1.) k ö t e l e z e m, a termékek tömegébe a csomagolóanyagot

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin FORDÍTÁS NÉMET NYELVRİL MAGYAR NYELVRE Braunschweig és Berlin EK-típusjóváhagyás Jóváhagyás birtokosa: Apator Metrix SA Piaskowa 3 83-110 Tczew Lengyelország Jogalap: Típus: Az utoljára 2003.11.25-én módosított

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL 5. gy. VIZES OLDAOK VISZKOZIÁSÁNAK MÉRÉSE OSWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉERREL A fluid közegek jellemző anyagi tulajdonsága a viszkozitás, mely erősen befolyásolhatja a bennük lejátszódó reakciók sebességét,

Részletesebben

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09.

2. A hőmérő kalibrálása. Előkészítő előadás 2015.02.09. 2. A hőmérő kalibrálása Előkészítő előadás 2015.02.09. Nemzetközi mértékegységrendszer SI Alapmennyiség Alap mértékegységek Mennyiség Jele Mértékegység Jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- testületének 33/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjérıl Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT20170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Kalibráló Laboratórium (4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.) akkreditált

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás)

c) egyéb önkormányzati célra (egyéb önkormányzati lakás) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakásokról és helyiségekrıl szóló 17/2009. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Hatályosság: 2010.08.05 -

Hatályosság: 2010.08.05 - 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érı mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrıl Hatályosság: 2010.08.05 - Az egészségügyi hatósági

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! 1. sz. példány T 0900-06/2/20 1. feladat 16 pont Az alábbi táblázat különböző mennyiségek nevét és jelét, valamint mértékegységének nevét és jelét tartalmazza.

Részletesebben