ÚTMUTATÓ a évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-06), valamint ha a biztosított felszolgálási díjban részesült, a P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlapot (a továbbiakban: P típusú NYENYI lap) is ki kell állítani. Amennyiben a közterhek megfizetését az egyéni vállalkozó ekho választásával teljesíti (járulékfizetés kódja: 02), a évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett a P típusú NYENYI lapot is ki kell állítani. A P típusú NYENYI lap a borravaló közlésének kivételével önállóan nem tölthetı ki, az kizárólag a megfelelıen kitöltött b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lappal együtt érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszonyra vonatkozó egyéb adatokat (pl. biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság ideje, munkaidı) a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lapon kell közölni. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegérıl, a megfizetett nyugdíjbiztosítási járulékról nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatását augusztus 31-éig a P típusú NYENYI lapon teljesítheti. (Ez esetben a P/I. Adóazonosító jel, a Biztosított adatai és a P/VIII. Borravalóra vonatkozó adatok rovatokat kell kitölteni.) Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 3. (4) bekezdésének c) pontja, valamint 4. (2) bekezdésének hatályban lévı elıírásai szerint az ekhot választó nyugdíjas magánszemély az ekho alapja után 11,1 %-os mértékő ekho-t fizet. Az elıírás alapján az a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, továbbá a kiegészítı tevékenységet folytatónak minısülı egyéni és társas vállalkozó (vállalkozási, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozónak nem minısülı nyugdíjas magánszemély), aki az ekho-val vállalta a közterhek megfizetését, jövedelme (keresete) után nyugdíjjárulékot nem fizetett, ezért a fenti körre vonatkozóan a P típusú NYENYI lap kitöltése nem lehetséges! Általános tudnivalók A pályakezdı fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (STARTkártya) A START-kártyával kapcsolatos járulékkedvezményt a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas

2 foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) október 1-jétıl hatályba lépett elıírása tartalmazza. A START kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsıfokú végzettségő személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy megszakította és elsı ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és a biztosított a fenti jogviszony létesítését megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A munkaadót a pályakezdı fiatal foglalkoztatásának idıtartamára a START-kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg, függetlenül a foglalkoztatás idıtartamától, határozatlan vagy határozott idejő jellegétıl. A munkaadót a 3 százalékos munkaadói járulék (Flt ának (1) bekezdése) és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék (Tbj ának (1) bekezdése) együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 15 százalékának, a második évében 25 százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó: - alap- és középfokú végzettséggel rendelkezı vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében legfeljebb a minimálbér másfélszeres, - felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetén a minimálbér kétszeres összegének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. 2 Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (ekho) Az ekhora vonatkozó szabályokat az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekhotv.) tartalmazza. Az e törvényben meghatározott foglalkozásnak megfelelı tevékenységet munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerzıdés alapján folytató magánszemély és a magánszeméllyel e szerzıdéses kapcsolatban álló munkáltató, kifizetı a magánszemély erre vonatkozó nyilatkozatával tett választása alapján az említett tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel után a közteherviselési kötelezettségeit e törvény szerint egyszerősített közteherviselési hozzájárulás által teljesíti. Az ekho megfizetésével a Tbj-ben meghatározott, a foglalkoztatót terhelı társadalombiztosítási járulék és a biztosítottat terhelı nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj) megfizetését is teljesíti. Az ekho alapja a törvény 3. (2) bekezdésének rendelkezésében meghatározott bevétel, csökkentve - ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett - az általános forgalmi adóval. A magánszemély az ekhoalap után 15 százalék ekhót fizet. (Ha a kifizetéssel a magánszemély a járulékfizetési felsı határt átlépi, az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11,1 százalékos ekhomérték.) A kifizetı az ekhoalap összege után 20 százalék ekhót fizet.

3 Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmények Az álláskeresık foglalkoztatásának támogatására vonatkozó szabályokat a foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény tartalmazza. A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatása után a munkáltató a törvényben elıírt feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás megkezdésétıl számított legfeljebb egy évig mentesül többek között a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt - teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. 3 GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás kedvezményére vonatkozó szabályokat a Pftv. tartalmazza. A Pftv július 1-jétıl hatályba lépı elıírásai értelmében a GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás kedvezményére vonatkozó szabályok megváltoztak. Az elıbbiek szerint, a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának kedvezménye kibıvül, kiegészül a gyermek gondozása mellett munkát keresık és a tartósan álláskeresık foglalkoztatásának kedvezményével. A GYES, a GYED, a GYET, az ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás, a GYES folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresık foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (START PLUSZ kártya) július 1-jétıl hatályos jogszabályi elıírás szerint aki GYES, GYED, GYET és az ápolási díj folyósításának megszőnését követı egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, továbbá aki a gyermek egyéves korának betöltését követıen, e gyermek után igénybevett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, valamint a tartósan álláskeresı személy START PLUSZ kártya kiváltására jogosult. A munkaadót a fentiekben meghatározott személy foglalkoztatásának idıtartamára a START PLUSZ kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. A munkaadót az Flt ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék és a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos

4 társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A munkaadó a fent meghatározott kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás idıtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidı legalább a napi négy órát eléri. A Pftv. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésekor folyamatban lévı, a GYES, GYED, GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı, a Pftvben meghatározott kedvezményes foglalkoztatásra a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig a foglalkoztatás megkezdésének idıpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthetı. Ha a START PLUSZ kártya érvényességének idıtartama két évnél rövidebb, az érvényességi idıtartam elsı tizenkét hónapjára a Pftv. 5. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezıbb járulékfizetési lehetıséget kell alkalmazni. A munkaerıpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévı álláskeresık foglalkoztatásának kedvezménye (START EXTRA kártya) A Pftv. elıírása értelmében START EXTRA kártya kiváltására az ötvenedik életévét betöltött, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezı személy jogosult. A munkaadó a foglalkoztatás elsı évében mentesül az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkaadót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoztatásának második évében az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér tizenöt százalékának megfelelı járulékfizetési kötelezettség terheli. A munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. Ha a START kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi idıtartamból hátralévı idıre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani. Tekintettel arra, hogy egymástól eltérı kedvezmények kötıdnek a START kártyák igénybevételéhez, ezért ezekben az esetben a biztosítási jogviszonyra 4

5 vonatkozó adatokat a különbözı járulékfizetési kötelezettség miatt külön P típusú NYENYI lapon kell közölni. Felszolgálási díj A Tbj. 19. (1) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen a foglalkoztató a felszolgálási díj után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A felszolgálási díj után magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. Borravaló A fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után megfizetett nyugdíjbiztosítási járulékra vonatkozó adatszolgáltatást a vendéglátó üzlet felszolgálója a P típusú NYENYI lap kitöltésével köteles teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adóhatósághoz benyújtott borravalóra vonatkozó bevallása nem helyettesíti a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást. A Tbj. 19. (2) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen, a vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A borravaló után magán-nyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló borravaló összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. 5 A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) tölti ki. A Lapszám rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy b típusú és egy P típusú lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 2/2-ıt kell beírni. A Borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás rovatban X-szel kell jelölni, ha az adatszolgáltatás a borravaló közlésére irányul.

6 P/I. A pótlap azonosításához szükséges adatok 6 A pótlapon közölt adatoknak meg kell egyeznie a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú lapon szereplı adatokkal. Kivételt képez ez alól a borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás, mert ez esetben kizárólag a P típusú NYENYI lapot kell kitölteni. Borravaló közlése esetén a P/I. rovatból a Biztosított adatai rovatot ( Neme, TAJ száma, Neve, Állampolgársága, Születési neve, Elızı neve, Anyja neve, Születési helye és Születési ideje ) kell kitölteni. Az Adószáma, Neve rovatokba a foglalkoztató, egyéni vállalkozó megfelelı adatait kell értelemszerően beírni. Az Adóazonosító jel rovatot annak a foglalkoztatónak minısülı természetes személynek kell kitölteni, aki a Tbj. 5. alapján biztosítottnak minısülı személyt foglalkoztat. A biztosított Neve, TAJ száma, Születési ideje és Anyja neve rovatokat a foglalkoztató fogyasztótól közvetlenül kapott borravalóval kapcsolatos adatszolgáltatás esetén maga a felszolgáló a biztosított személyi igazolványából vagy egyéb hivatalos okmányából köteles felvezetni. Az Alkalmazás minısége kódja és megnevezése meg kell, hogy egyezzen a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú lapon közölt adatokkal. P/II. Járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatok A Kedvezmény kódja rovatban a járulékkedvezmény kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint: Kód Rövidített Teljes megnevezés megnevezés 01 START kártya START kártyával történı foglalkoztatás 02 Ekho egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 03 nyilv. álláskeresı legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglal. foglalkoztatása 04 GYES, GYED, GYET, GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának áp.díj követı fogl. megszőnését követı foglalkoztatás 05 START PLUSZ START PLUSZ kártyával történı foglalkoztatás 06 START EXTRA START EXTRA kártyával történı foglalkoztatás Amennyiben egy biztosítási jogviszonyon belül egymást követıen több kódtípusú járulékkedvezmény igénybevételére került sor, úgy kérjük, hogy azokat megbontva, külön P típusú NYENYI lapon a programban megbontva, külön sorban szíveskedjen közölni.

7 7 A Pftv július 1-jétıl hatályba lépı rendelkezéseinek alkalmazása okán, ha a 04 kódszámú járulékkedvezmény igénybevételével érintett biztosított évben START PLUSZ kártyával is rendelkezett, úgy a nyomtatvány P/II. rovatában ezen idıszak adatait értelemszerően megbontva, a 04-es és a 05-ös kódszámmal külön sorban kell közölni. Ebben az esetben a P/VI. és a P/III. rovatokat is ki kell tölteni. A Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban kell közölni a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszony idıtartamát (függetlenül attól, hogy a vonatkozó kedvezmény összeghatárhoz kötött és a biztosítási jogviszony idıtartama alatt a biztosított jövedelme ezt az összeget meghaladta). Az Arányos szolgálati idı naptári napjainak száma rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottnak a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének a), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a Munka Törvénykönyve értelmében teljes munkaidıben, illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képezı keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb. Ebben az esetben a szolgálati idı és a biztosítási idı aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képezı kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával. P/III. A START kártyával rendelkezı biztosítottra vonatkozó adatok (01, 05 és 06 kódok) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege és a Nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a START-, a START PLUSZ-, valamint a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem valamint jutalom összegét. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat adatainak alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatokban a nyugdíjbiztosítási (a 15%-os, 25%-os mértékő és a kedvezményes összeg felett elért jövedelemre vonatkozó 24 %-os mértékő) járulék alapját és befizetett összegét kell közölni. Természetesen, ha a biztosított jövedelme a kedvezményes járulék alapját képezı összeget nem haladta meg, ez az összeg megegyezik a Kedvezmény alapja és a Kedvezményes járulék összege rovatokban közöltekkel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a biztosított jövedelme meghaladja a kedvezményes (15%-os, 25%-os mértékő) járulék alapjául szolgáló összeget, abban az esetben is a rovatban összevontan kérjük az adatokat közölni.

8 8 A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásával összefüggésben igénybevett járulékkedvezmény alapján a foglalkoztató a foglalkoztatás elsı évében legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig mentesül a társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási) járulék megfizetése alól, ezért erre az idıszakra vonatkozóan a P típusú NYENYI lap ezen rovatait (illetve a program adott sorát) nem kell kitölteni. Természetesen, ha munkavállaló munkabére ezen összeget meghaladja, az ezt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni, így ez esetben a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatok kitöltése kötelezı. A Kedvezmény alapja rovatban kell feltüntetni a START-, a START PLUSZ és- a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan igénybevett kedvezmény alapját. A START kártyával rendelkezı pályakezdı biztosított esetében ez az összeg az alapés középfokú végzettséggel vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében a minimálbér másfélszeres, felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetében a minimálbér kétszeres összege lehet. Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt a végzettségre tekintettel változik a kedvezmény alapjának az összege, úgy kérjük azt külön sorba megbontva közölni. A START PLUSZ és a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan a járulékkedvezményt legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap után lehet igénybe venni. A kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 316/2005.(XII.25.) kormányrendelet értelmében a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összege a teljes munkaidı teljesítése és havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 397 forint. A Kedvezményes járulék összege rovatban kell feltüntetni a kedvezmény alapjaként közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét. Ez a START- és a START PLUSZ kártyával rendelkezı biztosított esetében a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében 25%-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség. A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított esetében, ha a munkaadó a foglalkoztatás elsı évére vonatkozóan érvényesíti kedvezményét, ezt a rovatot kitölteni nem kell. (A foglalkoztatás második évében a Kedvezmény alapja rovatban közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét kell közölni, amely a ténylegesen kifizetett bruttó munkabér 15%-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség.)

9 P/IV. Egyszerősített közteherviselési hozzájárulásra (ekho) vonatkozó adatok (02 kód) A 15%-os ekho alapja rovatban kell feltüntetni az Ekhotv. 3. (2) bekezdésében meghatározott azon bevétel ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, annak az általános forgalmi adóval csökkentett összegét, amely után a 15%-os mértékő ekhot megfizették. A 15%-os ekho összege rovatban kell feltüntetni a magánszemély által az ekho alapja után számított (befizetett) 15%-os mértékő ekho összegét. A 20%-os ekho alapja és 20%-os ekho összege rovatokban kell feltüntetni a kifizetı által megfizetett 20%-os mértékő ekho összegét és annak alapját. P/V. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatására vonatkozó adatok (03 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege és a Nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem valamint jutalom összegét. A nyugdíjjárulék köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatba írandó összeg azonos a Tbj-ben meghatározott társadalombiztosítási járulék alapjával. A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell feltüntetni a járulékfizetési kedvezmény járulékalapját meghaladó (a kötelezı legkisebb munkabér 130%-ának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap feletti) összeg után a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott mértékő (2008. évben 24%) nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összegét. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási járulék alapja nem haladja meg a kedvezményben érintett összeget, úgy a rovatot kitölteni nem kell. P/VI. GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követıen foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó adatok (04 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem, a Nyugdíjjárulékköteles jutalom, Nyugdíjjárulék összege és a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatok kitöltésére vonatkozóan a b típusú nyilvántartó lap kitöltési útmutatójában leírtak az irányadóak. 9

10 10 A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatba a kedvezményre tekintet nélkül megállapított (befizetett) összeget kell közölni. P/VII. Felszolgálási díjra vonatkozó adatok A Felszolgálási díj összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a felszolgálási díj után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. P/VIII. Borravalóra vonatkozó adatok Ezt a rovatot kizárólag a vendéglátó üzlet felszolgálójának kell kitölteni. A Borravaló összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló, a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. Budapest, január Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont]

A járulékfizetési kötelezettség alapja, a fizetendő kötelezettségek: Járulékalapot képező jövedelem [Tbj. 4. k) pont 1-2. alpont] Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni - BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér Adóbevallás 2011: így kell az adószámos magánszemélynek adózni. Ha Ön adószámos magánszemélyként végzi munkáját,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, A munkaerı-piaci szempontból

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglakoztatásának elısegítésérıl,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16396. számú törvényjavaslat a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

/ :17

/ :17 Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének alapvetı szabályai 2008.03.07. 1. Általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl stb., rendelkezı

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 12T34START ADATLAP magánszemélyek részére a START-kártya, a START BÓNUSZ kártya, START PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt a természetes

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

2006. évi törvény. (2) A Pftv.1. -ának (2) bekezdése a következő 9., 10 pontokkal egészül ki:

2006. évi törvény. (2) A Pftv.1. -ának (2) bekezdése a következő 9., 10 pontokkal egészül ki: Tervezet 2006. évi törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról Alábbiakban szeretnénk röviden tájékoztatást adni a jelenleg érvényes egészségbiztosítási feltételekrıl: Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

Munkahelyek megőrzéséért központi munkaerő-piaci program

Munkahelyek megőrzéséért központi munkaerő-piaci program Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Sátoraljaújhely, 2009. április 15. Munkahelyek megőrzéséért központi munkaerő-piaci program Jurkó Gyula ÉMRMK kiendeltség-vezető 47-321-818 jurkog@lab.hu

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról. A törvény hatálya. Fogalmak. Az ekho választásának feltételei

2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról. A törvény hatálya. Fogalmak. Az ekho választásának feltételei 2005. évi CXX. Törvény az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról Az Országgyûlés azon kötelezettségére tekintettel, hogy a közügyek szabad megvitatását, a közügyekkel összefüggõ információhoz

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2008. 01. 01.-tıl 2008. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér

Részletesebben

Minimálbér és garantált bérminimum

Minimálbér és garantált bérminimum Minimálbér és garantált bérminimum Magyar Közlöny 2016. évi 204. száma 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet Minimálbér: 138 000 Ft A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013.

Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013. Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás alapvetı szabályai 2013. 1. Ki választhatja az egyszerősített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást? Az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése

Szociális hozzájárulási adó változás Egészségügyi hozzájárulás megszűnése Szociális hozzájárulási adó változás 2019. 2018.évi LII. törvény Egészségügyi hozzájárulás megszűnése 2019. január 1-jétől kibővül a szociális hozzájárulási adó kötelezettség és megszűnik az egészségügyi

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17548/12. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló T/17548. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó Dr. Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben