ÚTMUTATÓ a évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 97. -a és a végrehajtásáról rendelkezı 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tny. R.) ai írják elı. Adatszolgáltatási kötelezettséget a foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minısülı egyéni vállalkozó, a mezıgazdasági ıstermelı és a Tbj. 56/A -ában meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselıje vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott a tárgyévet követı év április 30. napjáig köteles teljesíteni. A Tbj. 5. (3) bekezdése szerinti biztosított és a Tbj. 26. (7) bekezdésében meghatározott felszolgáló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követı év augusztus 31. napjáig köteles teljesíteni. (2008. évre vonatkozó adatokat tehát április 30., illetve augusztus 31. napjáig kell közölni.) A foglalkoztató az általa foglalkoztatott személyekrıl, továbbá a Tbj. 56/A (1) bekezdésében meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselıje vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott, valamint a Tbj. 5. (3) bekezdése szerinti biztosított b típusú, az egyéni vállalkozó a saját biztosításával összefüggı adatokról E típusú, a Tbj. 26. (7) bekezdésében meghatározott felszolgáló P típusú, a mezıgazdasági ıstermelı pedig M típusú nyilvántartó lapot köteles kiállítani. Amennyiben a nyugdíjjárulék és/vagy a nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése nem (vagy nem kizárólag) a Tbj. szabályai alapján történtek, vagy ezzel kapcsolatban járulékkedvezmény igénybevételére (járulék visszaigénylésére) került sor, továbbá ha a biztosított felszolgálási díjban részesült, a biztosítottra vonatkozóan a b típusú NYENYI lapon kívül a P típusú NYENYI Pótlapot is ki kell tölteni. Ebben az esetben kérjük a P típusú NYENYI Pótlap kitöltési útmutatóját is áttanulmányozni. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi elıírások alapján, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján az Art. 7. -a (1)-(2) és (5) bekezdésének alkalmazásával meghatalmazottja, illetve képviselıje is teljesítheti. A meghatalmazás, képviselet igazolása esetén a vonatkozó bizonylatok kitöltésére, aláírására, az adatszolgáltatás teljesítésére a nyilvántartásra kötelezett meghatalmazottja, illetve képviselıje is jogosult. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. -a alapján foglalkoztatónak minısül a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából: bármely jogi és természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, egyéb szervezet, költségvetés alapján gazdálkodó szerv,

2 bármely személyi egyesülés, ha biztosítottat foglalkoztat, vagy a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyára tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képezı jövedelmet juttat; tanulószerzıdés alapján szakképzı iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén a szerzıdést kötı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó; társas vállalkozó esetén a társas vállalkozás; az álláskeresési támogatásban részesülı biztosítottnak minısülı személy esetén az ellátást folyósító szerv; a gyermekgondozási segélyben, a gyermekgondozási díjban, a gyermeknevelési támogatásban, az ápolási díjban részesülı személyek esetében a segélyt, a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv; a kincstár számfejtési körébe a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának hatálya alá tartozó munkáltató esetében a járulékfizetési, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából a kincstár; a Munka Törvénykönyve harmadik része XI. fejezete szerinti munkavégzés esetén ha jogszabály másként nem rendelkezik a kölcsönbeadó; a központi költségvetési szerv központosított illetményszámfejtését végzı illetményszámfejtı hely a járulék megállapítása, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a biztosítottak bejelentése szempontjából; a mezıgazdasági termelık nyugdíj elıtti támogatását folyósító szerv, munka-rehabilitáció keretében munka-rehabilitációs díjat folyósító szociális intézmény. Ha a biztosított foglalkoztatására kirendelés alapján került sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték, akkor a nyilvántartási, valamint a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték. Nyilvántartó lapot kell kiállítani: A Tbj. 5. -ában felsorolt biztosítottakról: a munkaviszonyban (ideértve az országgyőlési képviselıt és az európai parlamenti képviselıt is), közalkalmazotti, illetıleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelıszülıi jogviszonyban álló személyrıl, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjáról, a Magyar Honvédség és a Határırség szerzıdéses állományú tagjáról, a katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katonáról, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személyrıl, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatásuk teljes vagy részmunkaidıben történik; a szövetkezet tagjáról ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerő oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közremőködik; a tanulószerzıdés alapján szakképzı iskolai tanulmányokat folytató tanulóról; az álláskeresési támogatásban részesülı személyrıl, továbbá az ellátások igénybevételének idıtartamára arról a személyrıl, akinek az álláskeresési járadék, 2

3 munkanélküli járadék, vállalkozói járadék folyósítását terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele miatt szüneteltetik; az egyéni vállalkozóról (saját biztosítási jogviszonyáról az E jelő lap kiállítása szükséges); a társas vállalkozóról; a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (a bedolgozói, megbízási szerzıdés alapján, egyéni vállalkozónak nem minısülı vállalkozási jogviszonyban, segítı családtagként) személyesen munkát végzı személyrıl a külön törvényben meghatározott közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személy kivételével, amennyiben az e tevékenységébıl származó, tárgyhavi járulékalapot képezı jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetıleg naptári napokra annak harmincad részét; munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végzı személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, közhasznú társaság, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselıje, szövetkezet vezetı tisztségviselıje; továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselıje, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselıje (tisztségviselıje), társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képezı jövedelemnek minısülı tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, illetıleg naptári napokra annak harmincad részét; természetes személyrıl, ha járulékalapot képezı jövedelmet külföldi illetékességő jogi vagy természetes személytıl, illetıleg külföldi illetékességő más személytıl szerez; az egyházi szolgálatot teljesítı egyházi személyrıl, szerzetesrend tagjáról, mezıgazdasági ıstermelırıl (saját biztosítási jogviszonyáról az M jelő lap kiállítása szükséges); Nyilvántartó lapot kell kiállítani továbbá: a Tbj. 26. (1) bekezdésében és a TnyR. 86 (4) bekezdésében felsorolt ellátásokban részesülı személyekrıl. saját jogú nyugdíjasként foglalkoztatott személyekrıl és a kiegészítı tevékenységet folytató társas és egyéni vállalkozóról. (Nem kell nyilvántartó lapot kiállítani a saját jogú nyugdíjas mezıgazdasági ıstermelırıl, illetıleg arról az özvegyi nyugdíjban részesülı mezıgazdasági ıstermelırıl, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.) A közölt adatok ellenırzésének, a nyugdíjbiztosítás nyilvántartási rendszerébe történı pontos felvitelének érdekében a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, továbbá a kiegészítı tevékenységet folytató társas (és egyéni) vállalkozó esetében a nyilvántartó lap megjegyzés mezıjében a nyugdíjas megjelölést, valamint az ellátás kezdı idıpontját fel kell tüntetni (pl. nyugdíjas tıl). Elektronikus úton történı adatszolgáltatás esetén a NYENYI program felhasználói kézikönyvében leírtaknak megfelelıen a vonatkozó helyen kell megjelölni a nyugdíjas státusz tényét. Nem köteles nyilvántartó lapot kiállítani a Tbj. 5. (3) bekezdése szerinti biztosított és a Tbj. 26. (7) bekezdése szerinti felszolgáló, ha a személyi jövedelemadó- bevallásában 3

4 járulékalapot képezı jövedelem, illetve borravaló hiányában nyugdíjbiztosítási-, nyugdíjjárulék-bevallást, illetve befizetést nem teljesített. A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett: a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének a)-b) valamint f)-g) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott biztosítottakról a foglalkoztató, a kincstár illetékes területi szerve, illetıleg a központosított illetmény-számfejtési szervek; a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének c) pontjában említett tanulószerzıdés alapján szakképzı iskolai tanulmányokat folytató tanulóról a szerzıdést kötı gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó; a a Tbj ának (1) bekezdése szerinti gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülı személyrıl a támogatást, illetve díjat folyósító szerv, a gyermekgondozási segélyben részesülı személyrıl az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztató, annak hiányában a segélyt folyósító szerv, az ápolási díjban részesülı személyrıl a kincstár illetékes területi szerve; a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének d) pontja szerinti álláskeresési támogatásban részesülı személyrıl az ellátást megállapító és folyósító szerv; a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének h) pontja szerinti egyházi személyrıl, a szerzetesrend tagjáról az illetékes egyház központi szerve; a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének e) pontjában említett egyéni vállalkozó, valamint a Tbj. 5. (1) bekezdésének i) pontjában említett mezıgazdasági ıstermelı a saját biztosításával összefüggı adatairól, a Tny ának (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá a kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozó (saját biztosítási jogviszonyáról az egyéni vállalkozó esetében az E jelő lap, a mezıgazdasági ıstermelı esetében az M jelő lap kiállítása szükséges); a társas vállalkozás a biztosítottakon túl a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozóról; a Tbj. 5. -ának (3) bekezdésében említett biztosított a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott és megfizetett nyugdíjbiztosítási-, és nyugdíjjárulék alapjára, összegére vonatkozó adatokról; a Tbj. 56/A (1) bekezdésben meghatározott képviseletben eljárva az Art. 7. -ában meghatározott képviselı, ennek hiányában a munkavállaló (foglalkoztatott); a biztosítás megszőnését követıen táppénzben, baleseti táppénzben, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesülı személyrıl az ellátást megállapító és folyósító, jogszabályban meghatározott, területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár, a társadalombiztosítási kifizetıhelyet mőködtetı foglalkoztató, a kincstár illetékes területi szerve, illetve a központosított illetményszámfejtési szervek, ha az ellátást megállapították és folyósították; a mezıgazdasági termelık nyugdíj elıtti támogatása esetén a támogatást folyósító mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv; a Tbj. 26. (7) bekezdése szerinti vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásában bevallott fizetett nyugdíjbiztosítási járulék alapjára és összegére vonatkozó adatokról (esetükben a P típusú nyilvántartólap kiállítása szükséges). 4

5 A rehabilitációs járadékban részesülı személyre vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugdíjfolyósító szerv teljesíti. A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság tölti ki. A Lapszám rovatba kell beírni, ha ugyanarról a biztosítottról több lapot illetve pótlapot állítottak ki. A rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 1/1-et kell beírni. A foglalkoztató és a biztosított adatait a folytató lapokon is ki kell tölteni. I. A foglalkoztató adatai A NYENYI kódja mezıbe a regisztrálás során kapott visszaigazoló lapon szereplı NYENYI kódot kell feltüntetni. Az Adószáma, Neve, Székhelye, rovatokba a foglalkoztató megfelelı adatait kell értelemszerően beírni. A Társadalombiztosítási törzsszáma rovatba a megyei egészségbiztosítási pénztárak által január 1-jét megelızıen kiadott társadalombiztosítási törzsszámot, a Folyószámlaszáma (járulékazonosítója) rovatba az APEH járulékigazgatóságok által évben kiadott folyószámlaszámot kell beírni, amennyiben a foglalkoztató rendelkezik ilyen azonosítóval. (A társadalombiztosítási törzsszámmal kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy január 1-jétıl az Art. elıírásai értelmében az OEP felé történı bejelentési kötelezettség megszőnt, így törzsszám kiadására nem kerülhet sor.) Az Adóazonosító jel rovatot annak a foglalkoztatónak minısülı természetes személynek kell kitölteni, aki a Tbj. 5. alapján biztosítottnak minısülı személyt foglalkoztat. A foglalkoztató névváltozása, illetıleg jogutódlása esetén a jogelıd adószámát, nevét, címét, tevékenységének kezdetét, végét és a jogutódlás idıpontját a Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. A foglalkoztatónál az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor mőködı társadalombiztosítási, családtámogatási kifizetıhelyre vonatkozó adatot a Társadalombiztosítási Kifizetıhely, illetıleg Családtámogatási Kifizetıhely utáni Igen vagy Nem rovatban X jellel kell közölni. Ha az év folyamán a kifizetıhely jellegében változás történt (pl. megszőnt) e tényt illetve a változás idıpontját is közölni kell a Megjegyzés rovatban. II. A biztosított adatai A Neme rovatok közül a megfelelıt X jellel kell jelölni. 5

6 A biztosított Állampolgársága, TAJ száma, Neve, Születési neve, Elızı neve, Anyja neve, Születési helye, Születési ideje, rovatokat a foglalkoztató a biztosított személyi igazolványából vagy egyéb hivatalos okmányából köteles a nyilvántartó lapra felvezetni. Az Állampolgársága rovatot az 1. számú mellékletben szereplı kódok alapján kell kitölteni, a kód mellé az ország elnevezését is fel kell vezetni. A Neve mezınél fel kell tüntetni a névnél használt jelölést (pl.. dr., ifj., özv. stb.). Egynél több elızı név esetén a második és további elızı neveket a Megjegyzés rovatban kell feltüntetni. A nyilvántartó lapon a biztosított TAJ számának, nevének, anyja nevének, születési helyének és idejének, valamint állampolgárságának feltüntetése kötelezı. Az Alkalmazás minısége rovatban a foglalkoztatás (szolgálati idı szerzés) kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint: Teljes megnevezés Kód- Rövidített megnevezés szám munkaviszony munkaviszony 20 országgyőlési képviselı, országgy. képviselı, európai parlamenti képviselı eur. parl. kép. 19 közalkalmazotti jogviszony közalk. jogv. 71 közszolgálati jogviszony közszolg. jogv. 72 prémiumévek programban résztvevı személy prém. évek. prog. 68 különleges foglalkoztatási állományban lévı kül. fogl. áll. sz. személy 69 bírósági (ügyészségi) szolgálati jogviszony bírósági, (ügyészségi) szolg. jogv. 73 igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony ig. ügyi alk. szolg. visz. 70 hivatásos nevelıszülıi jogviszony hiv. nevelısz. jogv. 80 fegyveres szervek hivatásos állományú tagja fegyveres szerv.hiv.áll.tagja 90 fegyveres szervek szerzıdéses állományú tagja fegyveres szerv. szerz. áll. tagja 89 katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katona önk. tartalékos katona 88 szövetkezeti tag, munkaviszony szöv. tag, munkaviszony 15 szövetkezeti tag, vállalkozási vagy megbízási jogviszony szöv. tag, váll. megb. jogv. 16 tanulószerzıdés alapján szakképzı iskolai tan. szerz. al. szakk. isk. 46 tanulmányokat folytató tanuló tanuló ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony öszt. fogl. jogv. 44 keresetpótló juttatásban, munkanélküli járadékban, vállalkozói járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, álláskeresést ösztönzı juttatásban részesülı személy nyugdíj elıtti munkanélküli segélyben részesülı személy adóköt. munkanélküli ellátásban részesülı adóment. munkanélküli ellátásban részesülı

7 kiegészítı tevékenységet folytatónak nem minısülı társas vállalkozó társas vállalkozó 30 társas vállalkozó (társas vállalkozás mellett) társas váll.társas váll.mellett 34 társas vállalkozó (munkaviszony mellett) társas váll. mv. mellett 35 társas vállalkozó (közép-vagy felsıfokú oktatási intézményben nappali rendszerő társas váll.nappali.okt. folyt. 37 oktatás keretében tanulmányokat folytató) társas vállalkozó (egyéni vállalkozás mellett) társ.váll.egyéni váll.mellett 39 kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó kieges. társas váll. 53 bedolgozó bedolgozó 47 megbízási jogviszony megbízási jogv. 41 felhasználási szerzıdésen alapuló megbízási felhaszn.szerz. al. megb. jogviszony jogv. 65 egyéni vállalkozónak nem minısülı ev-nek nem minısülı vállalkozási jogviszony vállalk. jogv. 75 segítı családtag segítı családtag 24 választott tisztségviselı választott tisztségviselı 76 társadalmi megbízatású polgármester társ. megb. polgármester 77 gyermeknevelési támogatás GYET 92 ápolási díj ápolási díj 94 munka-rehabilitációs díjban részesülı adóment.munka-rehab. díjas 81 egyházi személy, szerzetes rend tagja egyházi személy 91 biztosítás megszőnését követı pénzbeli ellátás bizt. megsz. köv. pénzbeli 97 AM könyvvel fogl. (eü.pénzbeli ell.) más foglalkoztatónál fennálló (főzıdı) jogviszonyra tekintettel kifizetett járulékköteles jövedelemben részesülı mezıgazdasági termelık nyugdíj elıtti támogatása ellátás AM könyvvel fogl.(eü.pénz.ell.) 98 más fogl. kifiz. jöv. 82 mg. termelık nye. támogatása rehabilitációs járadékban részesülı személy rehab.járadék A kitöltés során a rövidítések és a kódszámok együttes használata kötelezı. III. Biztosításban töltött idı Figyelem! A járulékkedvezmény igénybevétele esetén a biztosított biztosításban töltött idejére vonatkozó adatokat nem a b típusú NYENYI lap III. rovatában, hanem a P típusú NYENYI Pótlap P/II. rovatban és a kedvezménynek megfelelı (P/III., P/V-P/VI.) rovatban kell közölni. Ez alól kivétel az ekho-t választott biztosítottra vonatkozó adatok, mivel esetükben a Tbj. szerinti járulékfizetési kötelezettség is fennáll, így az általános járulékfizetésre vonatkozó adatokat a b típusú NYENYI lap III. rovatában az ekho-ra vonatkozó adatokat pedig a P típusú lap P/II. és P/IV. rovataiban kell közölni. 7

8 A Biztosításban töltött idı tól-ig" rovatba a évre vonatkozó biztosítás idıtartamát kell beírni. Ha a jövedelem juttatására egy másik foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyra tekintettel kerül sor, e jövedelemmel összefüggésben a biztosítási jogviszony idıtartamaként a jövedelem kifizetésének (juttatásának) napját kell közölni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilvántartó lap éves összesítéső adatok közlésére készült, ezért a biztosításban töltött idı, jövedelem, járulék és egyéb adatokat havi bontásban feltüntetni TILOS! Abban az esetben, ha a nyugellátás megállapítására évben úgy került sor, hogy az érintett személy biztosítási jogviszonya folyamatosan fennállt (tehát nem szőnt meg a jogviszony az ellátás folyósításának kezdı idıpontját megelızı nappal), akkor a Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban a nyugdíjazást megelızı biztosítási jogviszonyát, továbbá a nyugdíjasként fennállt biztosítási jogviszonyát külön sorban kell közölni. Amennyiben a nyugdíjazást megelızı nappal a biztosítottnak megszőnt a biztosítási jogviszonya, de nyugdíjasként ugyanannál a foglalkoztatónál például rövid megszakítást követıen ismételten jogviszonyt létesít, akkor a jogviszonyokra vonatkozó adatszolgáltatást külön külön lapon kell közölni. Az Arányos szolgálati idı naptári napjainak száma rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottnak a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének a), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a Mt. értelmében teljes munkaidıben, illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képezı keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb. Ebben az esetben a szolgálati idı és a biztosítási idı aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képezı kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával. Az arányos szolgálati idıt a nyilvántartó lap kiállítására kötelezett számítja ki a TnyR ában leírtak szerint. A Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában elért nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összegét. A felszolgálási díjra vonatkozó adatokat külön, a P jelő pótlap P/VII. rovatában kérjük közölni! A jövedelem összegében, a nyugdíjjárulék és a nyugdíjbiztosítási járulék rovatokban a felszolgálási díj összegét szerepeltetni nem kell. Ha a biztosított részére a naptári év folyamán nyugdíjjárulék-köteles jutalmat fizetnek ki, azt a Nyugdíjjárulék-köteles jutalom rovatban egy összegben kell közölni. A nyugdíjjárulék alapja a Tbj-ben meghatározott társadalombiztosítási járulék alapját képezı jövedelem azzal, hogy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 69. -a szerinti természetbeni juttatás értéke után a biztosított nyugdíjjárulékot nem fizet. 8

9 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Tbj. 20. (2)-(3) bekezdéseinek elıírásai alapján a Tbj. 5. (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási járulékot havonta legalább a minimálbér kétszerese részmunkaidı esetén ezen összeg arányos része után köteles megfizetni. Ha viszont a foglalkoztató az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a bejelentést megteszi, a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képezı (tényleges) jövedelem után kell megfizetni. Ha a biztosított járulékalapot képezı jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeres összegét és a foglalkoztató az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallásában a bejelentési jogával nem él, a Tbj ának (1) bekezdése szerinti járulékfizetési kötelezettség alapján a biztosítottat terhelı (a tényleges jövedelem és a minimálbér kétszerese közötti összegre esı) járuléktöbbletet a foglalkoztató viseli. Ez utóbbi esetben tekintettel arra, hogy nyugdíjjárulék megfizetése történt a biztosított nyugdíjjárulék-köteles jövedelmeként a minimálbér kétszeres összegét kell szerepeltetni. A minimálbér kétszeres összege utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a foglalkoztatóra, aki az általa foglalkoztatott biztosított utáni járulékfizetési kötelezettséget a külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti, vagy a biztosított foglalkoztatására tekintettel a külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt érvényesít. A Tbj a és 24. -ában foglalt rendelkezések alkalmazása során a minimálbér kétszeres összegének számításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat az idıtartamokat, amelyre a foglalkoztatott személynek járulékalapul szolgáló jövedelme nem volt (így különösen, ha táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, GYED-ben, GYES-ben, baleseti táppénzben részesült, továbbá a fizetés, díjazás nélküli idıszakot). A minimálbér kétszeres összegét csökkenteni kell ezen idıszakok naptári napjainak száma és a minimálbér kétszeres összegének egy naptári napra jutó összegének szorzatával. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom együttes összege nem lehet több a járulékfizetési felsı határnál. A járulékfizetési felsı határ összege évben napi Ft, évi Ft. A járulékfizetési felsı határt évente január 1-jétıl, év közben kezdıdı jogviszony esetében a biztosítással járó jogviszony kezdete napjától az adott év december 31. napjáig kell számítani. Ha a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn a teljes naptári évben, akkor a járulékfizetési felsı határt a jogviszony idıtartamával arányosan kell megállapítani. A járulékfizetési felsı határ számításánál figyelmen kívül kell hagyni azokat az idıtartamokat, amelyre a foglalkoztatott személynek járulékalapul szolgáló jövedelme nem volt, így különösen, ha táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, baleseti táppénzben részesült, a fizetés, díjazás nélküli idıszakot. A megállapított járulékfizetési felsı határt idıközben csökkenteni kell az említett idıszakok naptári napjainak száma és a napi járulékfizetési felsı határ szorzatával. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj ának (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapított járulékfizetési felsı határig fizeti meg. Ha a nyugdíj megállapítására év közben kerül sor, és a nyugdíjas biztosítással járó jogviszonya a nyugdíj megállapítását követıen is fennáll, illetve társas vállalkozói tevékenységét tovább folytatja, a 9

10 nyugdíjjárulék-fizetési felsı határt a nyugdíj megállapításának napjával kezdıdıen újra meg kell állapítani a Tbj ának (3) bekezdésében foglaltak szerint. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka, Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó magánnyugdíjpénztári tagsága esetén is 9,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Figyelem! Magánnyugdíjpénztári tagdíjat a nyilvántartó lapon nem kell közölni, annak feltüntetésére szolgáló rovatot a nyilvántartó lap nem tartalmaz. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatba írandó összeg azonos a Tbj-ben meghatározott társadalombiztosítási járulék alapjával. A Tbj. 4. k) pontja szerint járulékalapot képezı jövedelem: 1. az Szja. tv. szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységbıl származó bevételnek azon része, amelyet az adóelıleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, ideértve az Szja. tv.-ben szabályozott kis összegő kifizetésbıl származó jövedelmet is, továbbá az Szja. tv a szerinti természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege (ide nem értve az Szja. tv ának (10) bekezdése szerinti üzleti ajándék, reprezentáció címén adott terméket és nyújtott szolgáltatást), az Szja. tv a szerinti adóköteles béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott részének a személyi jövedelemadóval növelt összege, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerzıdésben meghatározott díj, a hallgatói munkadíj, a hivatásos nevelıszülıi díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj. Járulékalapot képezı jövedelem a felszolgálási díj is, az erre vonatkozó adatokat külön, a P típusú NYENYI pótlap P/VII. rovatában kérjük közölni. 2. az 1. pont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerzıdésben meghatározott személyi alapbér, illetıleg szerzıdésben meghatározott díj. A Tbj. 21. alapján nem képezi a társadalombiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási járulék alapját: - a foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint a szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelı összege; - az Szja. tv. 7. -a (2) bekezdésének a) pontja szerinti foglalkoztató által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a tag javára havonta fizetett tagdíj, illetve hozzájárulás összegének az a része, amelyet az Szja. 10

11 tv. 7. (1) bekezdésének k) pontja értelmében a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni [havonta fizetett tagdíjnak minısül az Szja. tv. 7. -a (2) bekezdésének c) pontja szerint tagdíjként jóváírt összeg is]; - a szerzıi jogi védelem, találmányi szabadalmi oltalom, védjegyoltalom, földrajzi árujelzık oltalma, mintaoltalom alatt álló mő, alkotás, valamint az újítás hasznosítására irányuló felhasználási, hasznosítási, használati szerzıdés alapján a vagyoni jog (védelem alatt álló jog, oltalmi jog) felhasználásának ellenértékeként kifizetett díj; - a jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék); - a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó kamat. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke január 1-jétıl 24 százalék. A évi CLXXX. törvény 2. -ának (2) bekezdése alapján legalább 3 hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatása után a munkáltató a foglalkoztatás megkezdésétıl számított legfeljebb 1 évig mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék, így a nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése alól is. Abban az esetben, ha a biztosított a tárgyévben fennállt jogviszonya egy részében a foglalkoztatótól mint kifizetıhelytıl GYES-ben, vagy GYED-ben részesült, az említett ellátások idıtartamát a Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban külön soron kell feltüntetni. Az ilyen soroknál a GYES vagy GYED összegét a Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatban, a levont nyugdíjjárulékot a Nyugdíjjárulék összege rovatokban kell közölni. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és összege rovatokat ebben az esetben üresen kell hagyni. (Ha a biztosított a teljes idıszakban GYES-ben vagy GYEDben részesült, természetesen a biztosításban töltött idı rovatban is csak egy sor szerepelhet.) Abban az esetben, ha a biztosított részére nem a foglalkoztató fizette ki a GYED, illetve GYES összegét, az említett ellátások idıtartamát a Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban külön feltüntetni nem kell, illetve az összegére és a levont nyugdíjjárulék összegére vonatkozó adatokat sem kell közölni, mivel az ellátásokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást a díjat, illetve a segélyt folyósító szerv teljesíti! Amennyiben a foglalkoztató nem kifizetıhely, úgy a GYES vagy a GYED idıtartamát a IV. rovatban kérjük feltüntetni. Amennyiben a biztosított foglalkoztatása a tárgyév során teljes munkaidısrıl részmunkaidısre, vagy részmunkaidısrıl teljes munkaidısre változik, akkor a III. rovatokban a biztosításban töltött idıt, a járulék alapokat és járulék összegeket külön soron kell közölni a teljes és a részmunkaidıs idıszakokra vonatkozóan. Amennyiben a Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban közölt adat a nyugellátás megállapítása miatt került megbontásra, úgy a Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege, a Nyugdíjjárulék összege rovatokban, továbbá a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és összege rovatokban közölt adatokat szintén megbontva kell szerepeltetni. A Tbj. 36. (1) bekezdésének elıírásai értelmében a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozó esetén nyugdíjbiztosítási járulékot nem kell fizetni, ezért ez esetben a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatokat kitölteni nem kell. 11

12 Az ekho-t választott biztosított esetében a nyugdíjjárulék-köteles jövedelem, nyugdíjjárulék-köteles jutalom, nyugdíjjárulék összege és a nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatoknál azt az összeget kell feltüntetni, amelyek után a járulékfizetési kötelezettség teljesítése a Tbj. szabályai szerint történt. (Az ekho alapját és összegét a P típusú NYENYI Pótlap P/IV. rovatában kell közölni.) IV. A biztosítás szünetelése, vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje, kódja, jogcíme Ebben a rovatban kell megadni a tárgyéven belüli munkabérrel ellátatlan idıszakok idıtartamát, kódját és jogcímének rövidített megnevezését az alábbiak szerint: Teljes megnevezés Rövidített megnevezés Kódszám táppénz tp. 11 baleseti táppénz bal. tp. 12 terhességi-gyermekágyi segély thgys. 21 igazolatlan távollét igazolatlan távollét 73 katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos önk. tartalékos katona 30 katona ügyvéd, közjegyzı, szabadalmi ügyvivı kamarai ügyv. kam. tags. szün. 51 tagsága szünetel elızetes letartóztatás elız. letart. 41 szabadságvesztés szab.vesztés 42 munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés mvégz. köt. alóli ment. 46 (munkabér, illetmény, táppénz ill. távolléti díj fizetése nélkül) fizetés nélküli szabadság fiz. n. szab. 71 fizetés nélküli szabadság gyermekápolás, fiz. n. szab. gyerm. áp. 69 gondozás gyermekgondozási díj GYED 22 gyermekgondozási segély GYES 23 gyermeknevelési támogatás 1 GYET 24 ápolási díj 2 ápolási díj 25 1, 2 Figyelem! A megjelölt kategóriákat csak a társas vállalkozás tagja esetében lehet kiválasztani! A kódszám és a rövidített megnevezés együttes használata kötelezı. (Például: tól-ig: , kód: 11, jogcíme: tp.) A biztosítási jogviszony ideje alatt kezdıdött és annak megszőnését követı idıre történı táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozó adatokat az ellátást megállapító és folyósító szervnek A biztosítás szünetelése, vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje, kódja, jogcíme rovatokban közölnie kell. Az elızı évrıl áthúzódó ellátások esetében a A biztosítás szünetelése, vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje, kódja, jogcíme rovatokat abban az esetben is ki kell tölteni, ha a biztosított jogviszonya az elızı évben megszőnt. Ilyen esetben az Alkalmazás minısége 12

13 rovatban a Biztosítás megszőnését követı pénzbeli ellátás -kódját (97) és rövidített megnevezését (bizt. megsz. köv. pénzbeli ellátás) kell feltüntetni. V. Munkakör, foglalkozás E rovatokban a biztosított által ténylegesen betöltött munkakör pontos megjelölése és idıtartama mellett a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében (FEOR) az adott munkakörre megadott jelzıszámot kell feltüntetni. Munkakör változás esetén az új munkakört, a változás idıpontját és a FEOR számot a rovat következı sorába kell beírni. Korkedvezményre jogosító munkakör Ebben a rovatban kell megadni a tárgyéven belül korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idıszak idıtartamát, kódját és munkaköri megnevezését az Útmutató 2. számú mellékletében felsorolt munkakörök szerint. A melléklet 14 munkaköri fıcsoportot tartalmaz, a fıcsoporthoz tartozó konkrét munkakörök felsorolásával (pl.: Föld alatt végzett munka, robbantókamra kezelı). Egy adott munkakörben végzett munka akkor tekinthetı korkedvezményesnek, ha a munkakör a korkedvezményre jogosító munkaköri jegyzékben szerepel (168/1997. (X.6.) kormányrendelet december 31-éig hatályban volt 1. számú melléklete), a végzett munka megegyezik a jegyzék munkaköri leírás rovatában megfogalmazott tevékenységgel és a korkedvezmény hatálya kiterjed a gazdálkodó szervezetre. Az adatszolgáltatás jogszerőségét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenırizhetik. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a közölt munkakör alapján, a korkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges azonosítási eljárást a szolgálati idı elismerési kérelem, illetıleg a nyugellátási igény elbírálásakor folytatják le. A Korkedvezményre jogosító munkakör rovat kitöltése esetén a Korkedvezménybiztosítási járulék alapjának, megállapított és befizetett összegének közlése is szükséges. A korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke a társadalombiztosítási járulék alapjának 13%-a azzal, hogy évben a foglalkoztatónak a korkedvezmény-biztosítási járulék összegének 25%-át kell megfizetnie. (A központi költségvetés évben e fizetési kötelezettséget teljes egészében, évben pedig 75%-os mértékben átvállalta.) Ha a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett tevékenység nem áll fenn a teljes idıszakban (pl. a teljes naptári hónapban, naptári évben), amelyre a jövedelmet kifizetik vagy juttatják, akkor a korkedvezmény-biztosítási járulék alapjaként a jövedelem (társadalombiztosítási járulékalap) azon idıszakra (naptári napokra) jutó arányos részét kell figyelembe venni, amely alatt a biztosított korkedvezményre jogosultságot szerez. A Korkedvezmény-biztosítási járulék megállapított összegénél a teljes (a társadalombiztosítási járulék alapjának a 13%-át) összeget, a Korkedvezmény-biztosítási 13

14 járulék befizetett összegénél pedig kizárólag a foglalkoztató által fizetett mértékő járulék összegét kell feltüntetni. Abban az esetben, ha a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól mentesítést kapott, úgy az érintett idıszakra vonatkozóan (a mentesítésrıl szóló határozat jogerıre emelkedésének napjától) korkedvezményre irányuló adatok kitöltésére nem kerülhet sor. Ebben az esetben az V/A. rovatban közölni kell a Mentesítés kezdı idıpontját és a Mentesítésrıl szóló határozat számát. VI. Munkaidı A rovatokba a biztosított munkaszerzıdés (munka-megállapodás) szerinti heti munkaidejét (munkaórában) kell a következık szerint felvezetni. Ha a biztosított munkaideje eléri a reá irányadó rendelkezések szerinti teljes, illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıt, a munkaórák számát a Heti teljes rovatba, a teljes munkaidejő foglalkoztatás tartamát pedig a Dátum tól-ig rovatba kell beírni. Ha a biztosított munkaideje nem éri el a teljes illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıt, akkor a Heti rész rovatba a munkaórák számát, a Dátum tól-ig rovatba pedig a részmunkaidıben történt foglalkoztatás tartamát kell bejegyezni. Ha a biztosított csak a naptári hét egyes napján végez munkát, a ténylegesen munkában töltött napokat a Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni (pl.: hétfı, szerda). Amennyiben a munkában töltött napok elıre nincsenek meghatározva, a Megjegyzés rovatba a napok számát kell beírni. (pl.: heti 2 nap). Ha a biztosított munkaideje nincs meghatározva illetve nem mérhetı, akkor a VI. rovatot nem kell kitölteni, azonban a Megjegyzés rovatban e tényt közölni kell. VII. Egészségügyi dolgozók kiegészítı szolgálati ideje A Tny. 43/A. (1) bekezdése elıírja, hogy a Tny. 43. (1) bekezdése szerint számított szolgálati idın túl az egészségügyi dolgozók esetében kiegészítı szolgálati idıként kell figyelembe venni, a heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésnek a munkáltató által munkaórában igazolt május 1-jét követı napi 8 óra alapulvételével átszámított idıtartamát. Az Egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje rovatban a munkáltató által igazolt, 48 órát meghaladó többletmunkavégzés idıtartamát munkaórában kell feltüntetni. 14

15 VIII. Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztár Megnevezése rovatban a magánnyugdíjpénztár nevét, az Azonosítója rovatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a magánnyugdíjpénztár részére kiadott pénztárkódot kell feltüntetni. A Tagsági viszony kezdete rovatba a belépés tényleges dátumát (pl ) kell beírni. A Tagsági viszony megszőnése rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a biztosított magánnyugdíjpénztári tagsága a Biztosításban töltött idı tól-ig" rovatban feltüntetett biztosítási idı alatt, vagy a biztosításban töltött idı megszőnésével egyidejőleg szőnik meg. Nem kell feltüntetni a 2008-as tárgyéven kívül esı magánnyugdíjpénztári tagságot, tehát amikor a magánnyugdíjpénztári tagság január 1-je elıtt megszőnt, vagy december 31-e után keletkezett. Ha a foglalkoztatónak a nyilvántartó lap leadását követıen jut tudomására az, hogy a biztosított magánnyugdíjpénztári tagsága az elızı (adatszolgáltatással lezárt) évben megszőnt, úgy köteles a leadott okmány módosítását végrehajtani. Figyelem! Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságot a nyilvántartó lapon nem szabad feltüntetni! A társas vállalkozóról a nyilvántartó lapot az alábbiak figyelembe vételével kell kiállítani. A társas vállalkozó biztosítási kötelezettsége: a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, a szabadalmi ügyvivıi társaság, szabadalmi ügyvivıi iroda tagja esetében a tényleges személyes közremőködési kötelezettség kezdete napjától annak megszőnése napjáig; egyéb esetben a társas vállalkozásnál létesített tagsági jogviszony létrejötte napjától annak megszőnése napjáig tart. A TnyR ának (1) bekezdésének j) pontja alapján a társas vállalkozás a biztosítottakon túl a kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozóról is nyilvántartó lapot köteles kiállítani. A társasági szerzıdésben meghatározott személyes közremőködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor a tag a személyes közremőködést ténylegesen megkezdi. Amennyiben ez a nap nem állapítható meg, úgy a társasági szerzıdésben meghatározott idıpont az irányadó, ennek hiányában a személyes közremőködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor a társaság tevékenységét a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerint megkezdheti. Az Arányos szolgálati idı naptári napjainak száma rovatot a biztosított társas vállalkozó esetén kitölteni nem kell. 15

16 A nyugdíjbiztosítási járulék alapja: a társas vállalkozó részére a személyes közremőködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képezı jövedelem, de havi átlagban legalább a minimálbér kétszeres összege. Ha a járulékalapot képezı jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeres összegét, a társas vállalkozás az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bejelentése esetén a nyugdíjbiztosítási járulékot a járulékalapot képezı jövedelem, de legalább a minimálbér után kell megfizetni. Ha a járulékfizetési kötelezettség egy teljes naptári hónapon át nem áll fenn, egy naptári napra az elızıek szerinti összeg harmincad részét kell figyelembe venni. A minimálbér kétszeres összege utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a társas vállalkozásra, amely a társas vállalkozó utáni járulékfizetési kötelezettséget a külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti. A nyugdíjjárulék alapja megegyezik a nyugdíjbiztosítási járulék alapjával ide nem értve az Szja. tv a szerinti természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összegét azzal, hogy a nyugdíjjárulékot legfeljebb a járulékfizetési felsı határig kell megfizetni. Ha a biztosított társas vállalkozónak személyes közremőködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezı jövedelme az adott idıszakban nem volt és emiatt a járulék megfizetésére a minimálbér, továbbá a Tbj-ben meghatározott esetben a minimálbér kétszeres összegének alapul vételével került sor, a nyilvántartó lap Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatában ezt az összeget kell feltüntetni. A Tbj ban meghatározott járulékalap alsó és a Tbj ban meghatározott járulékfizetési felsı határt azzal az idıszakkal arányosan csökkenteni kell, amely alatt a társas vállalkozó: - táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj fizetésének idıtartalma alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja, - katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katona - fogvatartott, - ügyvédként, szabadalmi ügyvivıként, közjegyzıként a kamarai tagsága szünetelt. Amennyiben a fentiekben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a Tbj. 27. (1) bekezdésében meghatározott járulékalap harmincad részét kell figyelembe venni. A járulékfizetési felsı határt csökkenteni kell a fentiekben meghatározott idıtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felsı határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a társas vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezdıdött vagy szőnt meg. A társas vállalkozó járulékfizetésénél figyelemmel kell lenni a Tbj. R. 6. (1) bekezdésében foglaltakra, amely rendelet elıírásai alapján a társas vállalkozó járulékfizetési alsó határának kiszámításánál havonta meg kell állapítani, hogy a tárgyév során már kiosztott jövedelem 16

17 havi átlagban eléri e a tárgyév január hónapjától, illetıleg a tevékenység kezdetétıl a tárgyhónapig számított, a Tbj. 27. (1)-(2) bekezdésében meghatározott minimálbér kétszeres összegét, illetıleg az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bejelentés teljesítése esetén a minimálbér összegét. Ha a kiosztott jövedelem havi átlagos összege kevesebb a minimálbér kétszeres összegénél, illetıleg a minimálbér összegénél, a járulékot a különbözet után is meg kell fizetni. Ha a társas vállalkozó egyidejőleg munkaviszonyban áll és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, illetıleg közép- vagy felsıoktatási intézményben nappali rendszerő oktatás keretében folytat tanulmányokat, a nyugdíjbiztosítási és a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képezı jövedelem. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejőleg fennálló munkaviszonyokban elıírt munkaidıt össze kell számítani. A Munkakör, foglalkozás rovatba a társasági szerzıdésben feltüntetett munkakört kell beírni. Egyéb tudnivalók A Tny.R. 86. (2) bekezdése alapján annak a szervnek (szervezetnek), foglalkoztatónak minısülı egyéni vállalkozónak, amelynek az (1) bekezdés alapján nyilvántartó lapot kiállítania nem kell, e tényrıl a tárgyévet követı év április 30-áig a nemlegesség okának megjelölése mellett a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet értesítenie kell. Abban az esetben, ha a biztosított a foglalkoztatónál egyidejőleg több biztosítással járó jogviszonyban áll, a nyilvántartólapot jogviszonyonként külön-külön kell kiállítani. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 21 -ának b) pontjában foglaltak szerint, január 1. napjától a gyermekgondozási segélyben részesülı személy keresıtevékenységet a gyermek egyéves kora után idıkorlátozás nélkül folytathat. A munkavállaló fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is igényelheti a gyermekgondozási segélyt. Amennyiben ugyanannál a foglalkoztatónál a biztosított felveszi a munkát, tehát az eredeti jogviszonyában történik az alkalmazás, és e mellett igényli a GYES folyósítását, úgy azt egy biztosítási jogviszonynak kell tekintetni. Természetesen a GYES folyósításának idıtartamát ebben az esetben nem kell kiesı idıként feltüntetni, viszont a GYES összegét amennyiben a foglalkoztató kifizetıhely a nyugdíjjárulék köteles jövedelemmel összevontan kell közölni. A foglalkoztató köteles kiállítani a nyilvántartó lapot arról a biztosítotti jogviszonyról is, melyben azért nem kerül sor nyugdíjjárulék levonására, mert a biztosított a foglalkoztató elıtt igazolta, hogy a naptári éven belül együttesen már megfizette a járulékfizetési felsı határ napi összegének naptári évre (a biztosítási kötelezettség fennállásával arányos részére) számított összege után a nyugdíjjárulékot. Egyházi személy, szerzetesrend tagja esetén azt a Tbj. 26. (3) bekezdésében meghatározott összeget kell feltüntetni, amely alapján az egyház az adott személy után a nyugdíjjárulékot, illetve a nyugdíjbiztosítási járulékot megfizette. 17

18 Ha a Tbj. 4. -a c) pontjának 1-6. alpontjai szerinti társas vállalkozás bejegyzését jogerısen elutasították, az elıtársaságként történt mőködés idıtartamára vonatkozó adatszolgáltatást, illetve a TnyR. 86. (2) bekezdése szerinti értesítést legkésıbb a bejegyzést elutasító végzés jogerıre emelkedését követı 15 napon belül teljesíteni kell. A TnyR. 86. (8) bekezdése alapján, ha a foglalkoztató az adatszolgáltatással érintett idıszakban, vagy azt követıen jogutódlással megszőnik, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jogutódot terheli. A TnyR. 89. (6) bekezdése alapján a nyilvántartó lap kiállítására kötelezett foglalkoztató jogutód nélküli megszőnésekor a Tny. 97. (2) bekezdésében elıirt adatszolgáltatást a megszőnésig teljesíteni kell. A foglalkoztató nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségeit a felszámolás és a végelszámolás kezdı idıpontjától a felszámoló, illetıleg a végelszámoló teljesíti. A nyilvántartó lap kiállítása és beküldése A nyilvántartó lap vezetésére kötelezett a regisztrációs lemezt, illetıleg a nyomtatványt az erre a célra rendszeresített, a foglalkoztató cégszerő aláírásával, illetve az egyéni vállalkozó aláírásával ellátott "Adatlap" kitöltésével és leadásával a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon igényelheti, amirıl igazolást kap. A nyilvántartó lap kiállítására kötelezett foglalkoztatónak a nyilvántartó lap adattartalmát az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság által rendszeresített számítógépes programmal kell elıállítania. A területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság által a kötelezett részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott regisztrációs lemez, valamint a NYENYI program alkalmazásával az adatszolgáltatási kötelezettségét számítógépes adathordozón kell teljesítenie. Az öt fınél kevesebb biztosítottról történı adatszolgáltatás esetén a foglalkoztató az elıírt nyomtatványon is teljesítheti az adatszolgáltatást, de teljesítettnek számít az adatszolgáltatás akkor is, ha az említett egyéni vállalkozó vagy foglalkoztató, illetıleg képviselıik által személyesen közölt hiteles adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek. A nyilvántartó lapot az adatszolgáltatásra kötelezettnek a tárgyév december 31. napjával minden biztosítottra vonatkozóan le kell zárnia, és a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben a jegyzék, valamint az adathordozó átvételekor a nyugdíjbiztosítási igazgatóság által kiadott igazoló lap kíséretében, a tárgyévet követı év április 30-ig a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére meg kell küldeni. A nyilvántartó lapokról két példányban jegyzéket kell készíteni. A jegyzéknek a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - sorszám, - biztosított neve, - biztosított anyja neve, - születési dátum, - TAJ-szám. A jegyzéket a munkáltatónak cégszerő aláírással kell záradékolnia. 18

19 A nyilvántartó lapot soron kívül le kell zárni és a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére meg kell küldeni, ha - a biztosított a nyugdíj (a megváltozott munkaképességőeket megilletı rendszeres pénzellátás) megállapítására igényt terjeszt elı, - a biztosított jogán hozzátartozói, baleseti hozzátartozói igényt terjesztenek elı, - a nyugdíjigényt elbíráló szerv azt kéri. A mágneses adathordozón történı adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók A évi adatszolgáltatás teljesítéséhez DOS alapú NYENYI program kiadására nem kerül sor. A mágneses adathordozón történı adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges regisztrációs lemezt az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság térítésmentesen bocsátja a kötelezett rendelkezésére. Az adatszolgáltatás a regisztrációs lemez és a Windows alapú (NYE08) program felhasználásával teljesíthetı. A NYE08W.EXE program letölthetı az ONYF honlapjáról a címen, a Nyomtatványok, programok letöltése>programok letöltése>windows alapú évi NYENYI program (NYE08W) elérési útvonalon. Amennyiben a évi WINDOWS alapú NYENYI program letöltésével, használatával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság nyilvántartási rendszergazdájához szíveskedjen fordulni, aki segít a felmerült problémák megoldásában. A program alkalmas a b, az E, az M és a P típusú nyilvántartó lapok adatainak közvetlen felrögzítésére, valamint más számítógépes rendszerben (pl.: bérszámfejtési rendszer) tárolt adatok megadott formátum szerinti ellenırzött átvételére. A programmal kinyomtatható nyilvántartó lapokat az adatszolgáltatáskor nem kell az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére megküldeni. Ehelyett a program által mágneses adathordozón elıállított adatokat kell beküldeni, a szintén a program által két példányban kinyomtatott a jogszabályban leírtaknak megfelelı tartalmú jegyzékkel együtt. Ezt a jegyzéket a foglalkoztatónak cégszerő aláírással kell hitelesítenie. Soron kívüli adatszolgáltatás esetében a program kinyomtatja a biztosított nyilvántartó lapját. A biztosított adatai azonban megmaradnak a foglalkoztató gépén lévı adatbázisban, és az év végi adatszolgáltatás ezeket az adatokat is tartalmazni fogja. A program az adatszolgáltatás során az adatokat kódolva, tömörítve és ellenırzı kódokkal ellátva írja a mágneses adathordozóra. Más formátumban, más program által készített, vagy a program használata után manipulált adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nem fogadnak el! Az elektronikus ügyintézés keretében Ügyfélkapun keresztül történı adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók: A Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkezı személyek részére lehetıséget biztosítunk a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történı teljesítésére. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban bıvebb információt az ONYF honlapján, a internetes elérhetıségi címen találhat. 19

20 Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy jelen Útmutató a január 1-jétıl hatályos társadalombiztosítási rendelkezéseknek megfelelıen készült. Az Útmutató kiadása utáni jogszabályi változások esetén kérjük azokat a lap kitöltésénél figyelembe venni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel kérjük, hogy közvetlenül a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság nyilvántartási szakegységéhez szíveskedjen fordulni, ahol munkatársaink a felmerült kérdésekre választ adnak, a problémák megoldásában segítenek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Tny.R. 88. (1) bekezdés alapján, az igazgatási szervek lehetıséget biztosítanak a személyesen közölt, hiteles adatok számítógépes adathordozón történı rögzítésére, amelyhez a szakügyintézık szükség esetén segítséget nyújtanak. Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a kötelezett, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére történı, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetıleg a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az elıírt módon tesz eleget, forinttól forintig terjedı, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén forintig terjedı mulasztási bírságot köteles fizetni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelısség így különösen az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késedelmes teljesítése, a valóságtól eltérı adatok szolgáltatása akkor is a nyilvántartása kötelezettet terheli, ha az adatszolgáltatást a megbízása alapján az Art. 7. -a (1)-(2) és (5) bekezdés alkalmazásával meghatalmazottja, illetve képviselıje teljesíti. Budapest, január Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 20

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról 1 1. oldal 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 8.számú melléklet KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely:

Részletesebben

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét Kitöltési útmutató Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 23. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjármővek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvetı szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjármővek hivatali,

Részletesebben

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához. Adózó adóazonosító jele 14M30 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához Munkáltató, kifizető neve Adószáma * Címe Adózó adóazonosító jele Magánszemély

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl

1. oldal, összesen: 30. 2007. évi CXVII. törvény. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl 1. oldal, összesen: 30 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirıl Az Országgyőlés a foglalkoztatók nyugdíjcélú megtakarítások terén

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelı adatok figyelembevételével töltendı ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatási szerzıdés közmőves ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló többször módosított 38/1995.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv

A szabályzat célja. Az ellenırzést ellátó szerv Elfogadva: 2008. március 31., 2009. április 27. Kihirdetve: Hivatalos Értesítı 2009. évi 29. sz. Hatályba lépés: 2009. július 1. Módosítva: - Alkalmazás: 1/2009. (IV. 27.) MÜK SZABÁLYZAT a pénzmosás és

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2007. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2009. évi CLII. törvény 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 8/2010. (III. 18.) PM rendelet 8/2010. (III. 31.) SZMM rendelet Gábriel Péter BKIK 2010. gabriel.peter@bkik.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet Page 1 of 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség

A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség Nyilvántartási Szabályzat 1 A Magyar Országos Görkorcsolyázó Sportági Szakszövetség NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 23.

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény III.-V. Fejezete. III. FEJEZET: A HELYI ADÓZÁST ÉS GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK 1. A helyi adókról

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj 2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj DR. IMMUN Egészségportál GYED - Gyermekgondozási Díj Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult: hirdetés Az a biztosított szülõ, - aki a gyermekgondozási díj igénylését,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2009. DECEMBER 28. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2009. évi CXXIV. törvény az egyes képviselõi

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben